Бібліотека

Яндекс.Метрика

Положення про бібліотеку

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Положення про Бібліотеку
ДВНЗ "Київського національного економічного університету
імені Вадима Гетьмана"
 
 
1. Загальні положення.
 
1.1. Бібліотека є навчально-допоміжним, інформаційним, науковим, культурно-освітнім структурним підрозділом ДВНЗ "Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана" (далі - Університет), який здійснює інформаційне забезпечення навчально-виховного, наукового процесів Університету та діє на підставі Положення про бібліотеку ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", що затверджується ректором університету.
1.2. У своїй діяльності бібліотека керується Конституцією України, Законами України: "Про вищу освіту", "Про освіту", "Про культуру", "Про бібліотеки і бібліотечну справу", "Про національну програму інформатизації", "Про авторське право і суміжні права" та іншими; Указами Президента України; Постановами та розпорядженнями Кабінету міністрів України; підзаконними нормативно-правовими актами та керівними документами з бібліотечної справи Міністерства освіти і науки України, Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку Університету, а також цим Положенням.
1.3. Своєю діяльністю бібліотека сприяє реалізації державної політики у галузі освіти й культури, дотримуючись принципів гуманізму й демократизму, пріоритету загальнолюдських цінностей і моралі.
1.4. Правові, організаційні, фінансові та матеріальні умови, необхідні для функціонування бібліотеки, забезпечує Університет, зокрема, належне зберігання, використання та поповнення інформаційних ресурсів, впровадження сучасних інформаційних технологій та технічне оснащення бібліотеки.
1.5. Загальне методичне керівництво бібліотекою здійснює Науково-методична бібліотечна комісія Міністерства освіти і науки України.
1.6. Порядок доступу до інформаційних ресурсів бібліотеки, перелік основних послуг і умови їх надання визначаються Правилами користування бібліотекою, які затверджуються ректором Університету і складаються на основі Типових правил користування бібліотеками вищих навчальних закладів.

 

2. Завдання бібліотеки.

 

2.1. Забезпечення повного, якісного і оперативного інформаційного, бібліотечно-бібліографічного, довідково-бібліографічного обслуговування запитів користувачів: студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників, співробітників університету на основі сучасних інформаційних технологій, забезпечення широкого доступу до інформаційних ресурсів, мережевих ресурсів, відкритих ресурсів світової мережі Інтернет.
2.2. Формування інформаційних ресурсів бібліотеки на традиційних та сучасних носіях інформації, створення власних інформаційних продуктів відповідно до профілю університету та потреб усіх категорій користувачів.
2.3. Організація та ведення довідково-бібліографічного апарату, що відображає інформаційні ресурси бібліотеки, з використанням традиційних та сучасних інформаційних технологій.
2.4. Розширення інформаційних послуг, удосконалення традиційних і впровадження нових форм і методів обслуговування користувачів із застосуванням сучасних інформаційних технологій.
2.5. Ведення самостійної та спільно з іншими організаціями та установами науково-дослідної, навчальної та організаційно-методичної роботи з питань книгознавства, інформатики, бібліотекознавства та бібліографії.
2.6. Видавнича діяльність.
2.7. Сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадянського обов'язку, відкритої до інтелектуального, духовного і творчого розвитку.
2.8. Пропагування та розкриття за допомогою традиційних та сучасних технологій змісту загальнолюдських цінностей, культурно-історичної, духовної та наукової спадщини, ідеї національного державотворення.
2.9. Виховання інформаційної культури користувачів, прищеплення їм навичок роботи з інформаційними ресурсами на традиційних та сучасних носіях.
2.10. Координація та кооперація діяльності бібліотеки зі структурними підрозділами Університету, громадськими організаціями, співпраця та взаємодія з бібліотеками інших систем та відомств, органами науково-технічної інформації.
2.11. Налагодження прямих зв'язків із бібліотеками інших країн, співробітництва з освітніми добродійними фондами, організаціями, установами, тощо.

 

3. Основні функції

 

3.1. Бібліотека:
3.1.1. Здійснює інформаційне, бібліотечно-бібліографічне, довідково-бібліографічне обслуговування користувачів згідно з Правил користування бібліотекою.
3.1.2. Організовує диференційне (індивідуальне та групове) обслуговування користувачів на абонементах, в читальних залах, дистанційно.
3.1.3. Безкоштовно надає користувачам бібліотечні послуги.
3.1.4. Вивчає інформаційні потреби та здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів студентів, науковців, та інших категорій користувачів бібліотеки, використовуючи різні форми й методи індивідуального, групового та масового інформування. Проводить соціологічні опитування та дослідження інтересів користувачів із метою оптимізації їх задоволення.
3.1.5. Реалізує можливості взаємного використання інформаційних ресурсів за допомогою міжбібліотечного та міжнародного абонементів, внутрішнього та міжнародного книгообміну, електронної доставки документів тощо.
3.1.6. Підвищує ефективність інформаційного забезпечення користувачів за рахунок взаємодії з усеукраїнськими та галузевими інформаційними центрами. Забезпечує користувачам доступ до інформаційних ресурсів.
3.1.7. Організовує роботу громадських інформаторів кафедр і наукових підрозділів університету, надає їм необхідну методичну допомогу.
3.1.8. Укладає й готує до видання бібліографічні покажчики; виготовляє інформаційні продукти на допомогу науковій та навчально-виховній роботі університету; проводить бібліографічні огляди; організує експозиції книжкових виставок, інші масові заходи; пропагує інформаційні ресурси бібліотеки на веб-сайті та у соціальних мережах тощо.
3.1.9. Організовує для студентів університету заняття з основ інформаційної культури, бібліотекознавства та бібліографії. Пропагує бібліотечно-бібліографічні знання шляхом проведення індивідуальних бесід, консультацій, екскурсій по бібліотеці, тощо.
3.2. Формує інформаційні ресурси згідно з навчальними планами, програмами та тематикою наукових досліджень університету шляхом придбання наукової, навчальної, довідкової, художньої літератури, періодичних, аудіо, відео-видань, СД - дисків та електронних баз даних, вироблених як в Україні, так і за кордоном.
3.2.1. Здійснює організацію та раціональне розміщення основного та підсобних фондів, їх зберігання, реставрацію, перевірку  наявності та фізичного стану,  консервацію, копіювання та оцифрування.
3.2.2. Систематично аналізує використання інформаційних ресурсів із метою оптимізації їх використання. Вносить до Міністерства освіти і науки України, пропозиції щодо видання навчальної літератури.
3.2.3. Вилучає з інформаційних ресурсів документи, що втратили актуальність, наукову та виробничу цінність, зношені, дефектні та дублетні примірники згідно з діючими  законодавчими актами. Вилучення документів  за ідеологічними чи політичними ознаками забороняється.
3.2.4. На основі відбору дублетних, непрофільних і мало використовуваних документів створює обмінно-резервний фонд документів із метою участі у внутрішньодержавному та міждержавному обміні документами для доукомплектування інформаційних ресурсів бібліотеки.
3.3. Створює й веде систему бібліотечних каталогів, бібліографічних картотек, на традиційних та сучасних носіях інформації з метою багатоаспектного розкриття інформаційних ресурсів бібліотеки.
3.3.1. Бере участь у створенні галузевих, регіональних та загальнодержавних баз даних.
3.4. Проводить роботу з пропаганди та розкриття інформаційних ресурсів традиційними методами, так і із застосуванням сучасних інформаційних технологій.
3.4.1. Спільно з громадськими організаціями та викладачами університету проводить масові заходи: читацькі конференції, літературні та музичні вечори, диспути, інше.
3.5. Проводить господарську діяльність, спрямовану на поліпшення умов праці користувачів та співробітників бібліотеки в межах даних повноважень.
3.5.1. Організовує інформаційне обслуговування сторонніх організацій та громадян на компенсаційній основі, визначеній договором та чинним законодавством.
3.6. Бере участь у міжнародних бібліотечних програмах та проектах.
3.7. Проводить наукові дослідження у галузі бібліотекознавства, інформатики, бібліографії, історії книги та ін.
3.8. Вивчає й упроваджує в практику роботи бібліотеки передовий досвід та результати науково-дослідних робіт. Здійснює перехід на нові інформаційні технології.
3.9. Проводить науково-методичну роботу (аналітичну, організаційну, консультативну) з удосконалення всіх напрямків діяльності бібліотеки.
3.10. Забезпечує безперервну освіту, підвищення професійного, загальноосвітнього та культурного рівня працівників бібліотеки.

 

4. Управління. Структура та штати. Матеріально-технічне забезпечення.

 

4.1. Керівництво бібліотекою здійснює директор, який підпорядкований ректорові і є членом Вченої ради Університету. Директор бібліотеки обирається Вченою радою Університету терміном на сім років і затверджується наказом ректора.
4.2. Директор у межах своїх повноважень несе відповідальність за організацію роботи бібліотеки, результати її фінансово-господарської діяльності, стан і збереження інформаційних ресурсів та іншого майна; видає розпорядження, які обов'язкові для всіх працівників бібліотеки.
4.3. Працівники бібліотеки призначаються й звільняються наказом ректора за поданням директора бібліотеки.
4.4. Структура й штати бібліотеки визначаються на основі типових, затверджуються ректором Університету за поданням директора бібліотеки і мають забезпечувати повноцінне функціонування бібліотеки, сучасний рівень інформаційного та бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів, надання їм можливості використання необхідної комп'ютерної техніки, доступу до електронних інформаційних ресурсів тощо.
4.5. Керівництво Університету забезпечує гарантоване фінансування комплектування інформаційних ресурсів бібліотеки (згідно діючим нормам забезпечення навчального процесу) як за рахунок загального, так і спеціального фондів, виділяє бібліотеці відповідно діючим нормам службові і виробничі приміщення, забезпечує комп'ютерною технікою, технічним обладнанням і устаткуванням тощо.
4.6. Забороняється використовування приміщення бібліотеки для робіт, не передбачених завданнями бібліотеки.
4.7. Забороняється переміщення бібліотеки без надання їй рівноцінного упорядкованого приміщення для обслуговування користувачів бібліотеки, роботи працівників, зберігання інформаційних ресурсів (ст. 27 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу").
4.8. Завдання, зміст роботи, взаємозв'язки, права і відповідальність структурних підрозділів бібліотеки визначаються відповідними положеннями, Положенням про бібліотеку й Правилами користування бібліотекою.
4.9. Правила користування бібліотекою розробляються на підставі типового положення і затверджуються ректором Університету.
4.10. Річні плани та звіти про роботу бібліотеки, затверджені ректором Університету, подаються у встановлені терміни до Наукової бібліотеки Київського національного університету імені Тараса Шевченка (методичний відділ) - опорної бази Науково-методичної бібліотечної комісії Міністерства освіти і науки.
4.11. Бібліотечні працівники несуть відповідальність за збереження інформаційних ресурсів та майна бібліотеки відповідно до чинного законодавства.
4.12. З метою розвитку демократичних основ та колегіальності в рішенні основних бібліотечних питань, в бібліотеці створена Рада спеціалістів при директорові бібліотеки.
4.13. Бібліотечні працівники повинні мати спеціальну бібліотечну або галузеву освіту відповідно до профілю університету. Коло посадових обов'язків бібліотечних працівників визначається на підставі посадових інструкцій, затверджених керівництвом університету. Посадові оклади встановлюються з урахуванням кваліфікаційних вимог, виходячи з діючих схем посадових окладів, передбачених чинним законодавством.
4.14. З метою збереження інформаційних ресурсів, дотримання санітарно-гігієнічних норм та вимог по охороні праці співробітниками бібліотеки раз на місяць проводиться санітарний день.
4.15. Режим роботи бібліотеки встановлюється ректором відповідно до Внутрішнього трудового розпорядку Університету
.

 

5. Права та обов'язки

 

5.1. Бібліотека має право:
5.1.1. Визначати зміст та форми своєї діяльності залежно від завдань, зазначених у даному Положенні.
5.1.2. Розробляти структуру та штатний розпис бібліотеки, здійснювати у встановленому порядку підбір та розстановку кадрів.
5.1.3. Установлювати посадові оклади відповідно до діючих схем у межах фонду оплати праці бібліотеки.
5.1.4. Визначати види та розміри компенсації шкоди заподіяної бібліотеці користувачами, встановлювати штрафні санкції за порушення Правил користування бібліотекою.
5.1.5. Установлювати пільги користування бібліотекою окремим категоріям користувачів.
5.1.6. За погодженням із керівництвом Університету заключати договори на бібліотечне обслуговування сторонніх організацій та установ.
5.1.7. Захищати створені бібліотекою інформаційні продукти та інші об'єкти інтелектуальної власності згідно із законодавством.
5.1.8. Представляти Університет в різних установах і організаціях, брати безпосередню участь у роботі наукових конференцій, нарад, семінарів із питань бібліотечної та інформаційно-бібліографічної діяльності.
5.1.9. Знайомитися з навчальними планами, програмами та тематикою науково-дослідних робіт Університету. Одержувати від його структурних підрозділів матеріали та відомості, необхідні для вирішення завдань, що стоять перед бібліотекою.
5.2. Бібліотечні працівники мають право:
5.2.1. На підтримку з боку Університету в організації підвищення кваліфікації працівників, створення необхідних умов для їх самоосвіти, забезпечення участі в роботі методичних об'єднань, наукових конференцій, семінарів із питань бібліотечно-інформаційної та культурно-просвітницької роботи.
5.2.2. На представлення до різних форм заохочення, нагород та відзнак, які передбачені для працівників освіти і культури.
5.2.3. На щорічну відпустку згідно Закону України "Про відпустки" за відпрацьований робочий рік та додаткову щорічну відпустку передбачену Колективним договором між адміністрацією та трудовим колективом ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана".
5.3. Бібліотечні працівники несуть відповідальність за:
5.3.1. Виконання трудових обов'язків згідно з нормативно-правовими актами про працю в Україні та Колективним договором між адміністрацією та трудовим колективом ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана".
5.3.2. Збереження інформаційних ресурсів згідно з діючими законодавчими актами.
5.3.3. Співробітники бібліотеки, з вини яких завдано шкоди інформаційним ресурсам, несуть матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.
5.4. Бібліотека зобов 'язана:
5.4.1. Обслуговувати користувачів згідно з Правилами користування  бібліотекою.
5.4.2. Не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх читацькі інтереси 
без їхньої згоди з будь-якою метою (крім наукової).
5.4.3. Звітувати про свою роботу перед Вченою радою Університету.

 

 

 

Остання редакція: 21.06.16