Бібліотека

Яндекс.Метрика

Архів довідок

Архів виконаних довідок

 

17.10.2017
Запитує: Олечка
Тема запиту: Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти джерела для написання роботи за темою "Шляхи удосконалення співпраці центру зайнятості з роботодавцями в сучасних умовах". Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Ольго! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Акіліна О. В. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / О. В. Акіліна, Л. М. Ільїч ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Київ : Алерта, 2012. – 820 с. –Зі змісту: Організації роботодавців як інституції соціального партнерства; Політика зайнятості; Програма сприяння зайнятості; Діяльність Державної служби зайнятості України.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 А39; ч/з № 3.
Блинов С. В. Актуальные проблемы привлечения и найма компетентных сотрудников / Блинов Сергей Валерьевич // Экономические науки. – 2017. – № 3. – С. 40–43. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Брінцева О. Теоретико-прикладні сценарії вдосконалення інституціонального забезпечення гідної праці в Україні / О. Брінцева // Україна: аспекти праці. – 2017. – № 2. – С. 36–41. – Анот. парал. англ., рос.
Войтко С. В. Управління трудовими ресурсами : навч. посіб. для студентів екон. та упр. спец. / С. В. Войтко, А. А. Мельниченко ; [відп. ред. С. А. Чукут] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т», Ф-т соціології і права, Каф. теорії та практики упр. – Київ : Інтерсервіс, 2016. – 160 с. : табл. – Зі змісту: Окремі соціально-економічні проблеми управління зайнятістю та безробіттям; Міжнародні організації та національні інститути; Функції Міністерства соціальної політики та відомств у сфері трудових відносин.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 В65; книгосховище.
Дівнич В. М. Інструменти втілення правового механізму державної підтримки розвитку ринку праці / В. М. Дівнич // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2015. – № 3. – С. 14–18. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Долина Н. Хто диктує правила на ринку праці / Н. Долина // Фінансовий контроль. – 2016. – № 10. – С. 32–36.
Ільєнко Н. Підвищення ефективності гідної праці в Україні та управління системою соціально-трудових відносин / Н. Ільєнко, Ю. Спасенко // Україна: аспекти праці. – 2017. – № 2. – С. 28–35. – Анот. парал. англ., рос.
Ільїч Л. М. Напрями активізації соціального діалогу у сфері прогнозування кваліфікацій / Л. М. Ільїч // Демографія та соціальна економіка = Demography and Social Economy = Демография и социальна экономика. – 2016. – № 2. – С. 115–129. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Навроцька І. Ретроспективний аналіз регулювання ринку праці в країнах з перехідною економікою центрально-східної Європи у 1990-х рр. / І. Навроцька // Україна: аспекти праці. – 2015. – № 5. – С. 43–50. – Анот. рос., англ.
Соціально-трудові відносини зайнятості: сучасні тенденції, виклики, шляхи розвитку : монографія / [А. М. Колот, І. Ф. Гнибіденко, О. О. Герасименко та ін.] ; за наук. ред. А. М. Колота, І. Ф. Гнибіденка ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2015. – 295 с. : рис., табл. – Зі змісту: Трансформація інституту зайнятості як складова глобальних змін у соціально-трудовій сфері ; Сучасні тенденції розвитку ринку праці та інституту зайнятості ; Ринок праці: реалії та пріоритети в контексті трансформації інституту праці. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 С69; e-ресурс, книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3.
Соціально-трудові відносини: теорія та практика = Социально-трудовые отношения: теория и практика = Social and labour relations: theory and practice : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т соц.-труд. відносин ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – № 2. – 259 с. – Анот. укр., рос., англ. – Зміст, бібліогр. укр., рос., англ. – Зі змісту: Петюх В. М. Критерії конкурентоспроможності рекрутингових агентств / В. М. Петюх, Л. М. Ємельяненко, О. І. Задорожних. – С. 83–90 ; Ільченко Б. В. Місце і роль сторони роботодавців у формуванні інституту соціального діалогу в Україні / Б. В. Ільченко. – С. 254–259. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 С69; e-ресурс, книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3.
Соціально-трудові відносини: теорія та практика = Социально-трудовые отношения: теория и практика = Social and labour relations: theory and practice : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т соц.-труд. відносин ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – № 1 (9). – 302 с. – Анот. укр., рос., англ. – Зміст, бібліогр. укр., рос., англ. – Зі змісту: Міщук Г. Ю. Проблеми розвитку партнерських відносин в зайнятості та оплаті праці в Україні / Г. Ю. Міщук. – С. 202–213 ; Крапівіна Г. О. Дефініції інноваційних детермінант трансформації інституту зайнятості на сучасному ринку праці / Г. О. Крапівіна. – С. 213–227. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 С69; e-ресурс, книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3.
Соціально-трудові відносини: теорія та практика = Социально-трудовые отношения: теория и практика = Social and labour relations: theory and practice : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т соц.-труд. відносин ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 1 (7). – 431 с. – Анот., ключові слова парал. укр., рос., англ. – Зі змісту: Леонтенко О. М. Нова роль служб персоналу у сучасних умовах економічного розвитку / О. М. Леонтенко. – С. 260–266 ; Щетініна Л. В. Формування ефективної зайнятості населення в Україні: передумови, орієнтири та заходи / Л. В. Щетініна, С. Г. Рудакова, Н. С. Данилевич. – С. 278–284. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 С69; e-ресурс, книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3.


14.10.2017
Запитує: Natalia
Тема запиту: Доброго дня, мені потрібна література 2013-2017 років на тему "Процес реалізації продукції, робіт, послуг - економічна сутність та вимоги до відображення в обліку".

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Наталіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Актуальні питання розвитку агробізнесу в Україні : зб. наук. пр. студентів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т економіки та менеджменту АПК ; [редкол.: М. М. Коцупатрий (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – 73 с. : табл. – Зі змісту: Дорощук С. М. Щодо особливостей автоматизованого обліку та контролю реалізації готової продукції / С. М. Дорощук. – С. 28–29.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 333С А43; книгосховище, ч/з № 3.
Актуальні питання розвитку агробізнесу в Україні : матеріали II Всеукр. студ. наук.-практ. конф. [16 квіт. 2015 р.] / М-во освіти і науки України , ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ф-т економіки і АПК, Ін-т економіки та менеджменту АПК ; [редкол.: М. М. Коцупатрий (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – 160 с. – Зі змісту: Ганькулич К. І. Готова продукція як об’єкт бухгалтерського обліку / К. І. Ганькулич ; Парчук М. М. Удосконалення обліку реалізації готової продукції / М. М. Парчук.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 333С А43; книгосховище, ч/з № 3.
Альошкіна Н. Продаємо товар з безоплатною доставкою / Наталя Альошкіна // Податки та бухгалтерський облік. – 2017. – 16 берез. (№ 22). – С. 45–46.
Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / В. Я. Плаксієнко, Л. О. Мармуль, Т. Г. Маренич [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Плаксієнка ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 448 с. – Зі змісту: Облік собівартості реалізованої продукції, робіт та послуг.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 333С Б94; ч/з № 2.
Губа Є. За що купив, за те й продав. Собівартість придбаних товарів при їх реалізації / Євгеній Губа // Справочник экономиста. – 2016. – № 12. – С. 35–44.
Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації : зб. тез доп. 12-ої Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [(Тернопіль, 26–27 берез. 2015 р.)] / М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. екон. ун-т, Рада молодих вчених ; [редкол.: Т. Я. Маршалок (голова) та ін. ; відп. за вип. Т. Я. Маршалок]. – Тернопіль : Астон, 2015. – 319 с. : рис., табл. – Зі змісту: Щербак Ю. Облік процесу реалізації продукції (робіт, послуг) за міжнародними та національними стандартами / Ю. Щербак.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С Е45; книгосховище, ч/з № 2.
Лишиленко О. В. Бухгалтерський облік : підручник / О. В. Лишиленко. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учб. літ., 2011. – 669 с. – Зі змісту: Облік готової продукції і товарів та їх реалізації.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Л67; книгосховище, ч/з № 3.
Малікова І. П. Особливості реалізації страхового товару на ринку фінансових послуг / І. П. Малікова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2013. – № 1. – С. 106–111.
Маляревський Ю. Д. Облік у галузях виробництва та послуг : навч. посіб. / Ю. Д. Маляревський, М. С. Горяєва, Н. С. Пасенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 399 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 М21; книгосховище.
Павленко О. ПН у громадському харчуванні - ще той головний біль! / Олексій Павленко // Податки та бухгалтерський облік. – 2017. – 22 трав. (№ 41). – С. 17–19.
Павлик П. В. Аграрна наука в інноваційному розвитку аграрного виробництва / П. В. Павлик, Л. Л. Ткач, О. П. Дендебера // Економіка АПК. – 2016. – № 1. – С. 75–83. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку і контролю на підприємствах АПК : зб. наук. пр. студентів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т економіки та менеджменту АПК ; [редкол.: М. М. Коцупатрий (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – Вип. 3. – 300 с. : табл. – Зі змісту: Раковець О. В. Економічна сутність реалізації робіт і послуг як об’єкта обліку / О. В. Раковець.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 333С С76; книгосховище, e-ресурс.
Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. Я. Микитюк [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Тернопіл. нац. екон. ун-т. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Київ : Кондор, 2013. – 551 с. : табл. – Зі змісту: Облік готової продукції, її реалізації, доходів та фінансових результатів.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Ф59; книгосховище, ч/з № 2.
Харенко А. О. Збут продукції рослинництва сільськогосподарськими підприємствами / А. О. Харенко, О. Л. Бурляй, Т. І. Бортник // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics = Actual problems of economics. – 2015. – № 8. – С. 213–225. – Анот. англ., укр., рос.


12.10.2017
Запитує: Юлія
Тема запиту: Доброго вечора! Допоможіть підібрати матеріали для курсової за темою "Суспільний поділ праці та його роль в економічному розвитку".

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Юліє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Барковский А. Н. Теории международного разделения труда и российская научная мысль / А. Н. Барковский, Н. В. Ольшанский ; Рос. акад. наук, Ин-т экономики. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2009. – 104 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Б25; зал екон. класики.
Безкровний М. Ф. Роль суспільного поділу праці у виникненні консалтингу / М. Ф. Безкровний // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 14. – С. 36–38. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Возная Л. Ю. Общая теория устойчивости социально-экономических систем : монография / Л. Ю. Возная. – Житомир : Евенок А. А., 2014. – 317 с. : рис., табл. – Из содерж.: Разделение труда и обмен в теории А. Смита.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В64; зал екон. класики.
Гаєвська О. Б. Соціальне управління поділом та кооперацією праці / О. Б. Гаєвська // Економічний часопис – ХХІ. – 2012. – № 11–12. – С. 12–14.
Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки : XIV Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів, 26 берез. 2013 р. : тези доп. / Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля, Каф. міжнар. економіки та екон. теорії ; [відп. за вип. А. О. Задоя]. – Дніпропетровськ : Вид-во ДУЕП ім. Альфреда Нобеля, 2013. – 267 с. : табл., діагр. – Зі змісту: Боборыкин Д. Новый мировой экономический порядок: актуальные тенденции международного разделения труда в эпоху глобализации / Д. Боборыкин.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Є24; ч/з № 3.
Зайцев В. Удосконалення функціонального поділу праці робітників на промисловому підприємстві / В. Зайцев // Україна: аспекти праці. – 2013. – № 1. – С. 35–39.
Лук’яненко Д. Г. Міжнародна економіка : підручник / Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, Я. М. Столярчук ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2014. – 762 с. : портр. – Зі змісту: Міжнародний поділ праці як рушійна сила інтернаціоналізації виробництва. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Л84; книгосховище, абонемент, зал екон. класики, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5.
Матусевич К. М. Онтологія четвертого крупного суспільного поділу праці як чинника цивілізаційного розвитку / К. М. Матусевич // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2013. – № 4. – С. 24–32.
Сірко А. В. Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / А. В. Сірко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 414 с. – Зі змісту: Суспільний поділ праці та обмін; Суспільний поділ праці як економічна основа ефективної організації виробництва.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С40; книгосховище, ч/з № 5.
Шедяков В. Трансформації конкурентоспроможності системи господарювання під впливом змін у міжнародному поділі праці / В. Шедяков // Економіка України. – 2012. – № 7. – С. 26–35.


08.10.2017
Запитує: Илона
Тема запиту: Добрий день! Порадьте, будь ласка, літературу для курсової "Трудові відносини, зайнятість, безробіття". Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Ілоно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Бутко М. П. Інституціональні засади модернізації сфери зайнятості в умовах децентралізації владних повноважень / М. П. Бутко, О. В. Попело // Регіональна економіка = Regional Economy. – 2016. – № 4. – С. 6–14. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Войтко С. В. Управління трудовими ресурсами : навч. посіб. для студентів екон. та упр. спец. / С. В. Войтко, А. А. Мельниченко ; [відп. ред. С. А. Чукут] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т», Ф-т соціології і права, Каф. теорії та практики упр. – Київ : Інтерсервіс, 2016. – 160 с. : табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 В65; книгосховище.
Гриневич Л. В. Регулювання структурного безробіття на ринку праці : монографія / Л. В. Гриневич, О. В. Зірко. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 194 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 Г85; ч/з № 3.
Діденко Н. В. Проблема та шляхи вирішення молодіжного безробіття в сучасному суспільстві / Н. В. Діденко, О. Ф. Родак // Економіка та держава. – 2016. – № 4. – С. 81–84. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Добренко О. О. Зменшення безробіття населення – важливе завдання соціальної політики України / О. О. Добренко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2015. – № 11. – С. 166–171. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Захарченко С. Зайнятість населення як чинник конкурентоспроможності України та її регіонів (оцінка за методологією IMD-Lausanne) / С. Захарченко // Україна: аспекти праці. – 2017. – № 3. – С. 3–7.
Ільєнко Н. Підвищення ефективності гідної праці в Україні та управління системою соціально-трудових відносин / Н. Ільєнко, Ю. Спасенко // Україна: аспекти праці. – 2017. – № 2. – С. 28–35. – Анот. парал. англ., рос.
Киселева Е. Социально-трудовые проблемы современной индустриализации / Е. Киселева // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2017. – № 1. – С. 54–56. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Мортіков В. Інституціональне проектування в соціально-трудовій сфері / В. Мортіков // Україна: аспекти праці. – 2016. – № 3–4. – С. 25–29. – Анот. парал. англ., рос.
Руденко О. М. Пропозиції щодо розвитку нестандартних форм зайнятості в інноваційних сферах діяльності / О. М. Руденко // Економіка та держава. – 2017. – № 3. – С. 102–105. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Садова У. Я. Актуальні проблеми зайнятості внутрішньо переміщених осіб: регіональний аспект / У. Я. Садова, О. Т. Риндзак, Н. І. Андрусишин // Демографія та соціальна економіка = Demography and Social Economy = Демография и социальна экономика. – 2016. – № 3. – С. 171–185. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Соціально-трудові відносини зайнятості: сучасні тенденції, виклики, шляхи розвитку : монографія / [А. М. Колот, І. Ф. Гнибіденко, О. О. Герасименко та ін.] ; за наук. ред. А. М. Колота, І. Ф. Гнибіденка ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2015. – 295 с. : рис., табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 С69; книгосховище, e-ресурс, ч/з № 2, ч/з № 3.
Соціально-трудові відносини: теорія та практика = Социально-трудовые отношения: теория и практика = Social and labour relations: theory and practice : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т соц.-труд. відносин ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2016. – № 2. – 318 с. : рис., табл. – Зі змісту: Котляревська К. Ю. Безробіття та зайнятість: стан і виклики сучасності / К. Ю. Котляревська. – С. 301–309.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 С69; книгосховище, ч/з 2, ч/з № 3.
Харчук С. А. Безробіття як одне з глобальних проблем світу та напрями його подолання / С. А. Харчук, І. С. Пенькна // Економіка та держава. – 2016. – № 7. – С. 71–76. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Шишкіна О. О. Значення соціального партнерства у забезпеченні гідної праці в Україні / О. О. Шишкіна // Регіональна економіка = Regional Economy. – 2017. – № 1. – С. 106–112. – Автор, назва та анот. парал. англ.


04.10.2017
Запитує: Екатерина
Тема запиту: Доброго дня! Порадьте, будь ласка, інформацію для презентації з теми "Особистість". Дякую велике.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Катерино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Андрєєв О. Етапи особистісного зростання / Олександр Андрєєв // Психологія і суспільство. – 2017. – № 2. – С. 127–134. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Балл Г. Концепція самоактуалізації особистості в гуманістичній психології / Георгій Балл // Психологія і суспільство. – 2017. – № 2. – С. 16–32. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Губенко О. Типологізація особистості в контексті кризи суспільних реформ / Олександр Губенко // Психологія і суспільство. – 2017. – № 2. – С. 119–126. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Завгородня О. Інтегративно-екзистенційний підхід до розуміння особистості / Олена Завгородня // Психологія і суспільство. – 2017. – № 2. – С. 74–92. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Загальна психологія : навч. посіб. / О. П. Сергєєнкова, О. А. Столярчук, О. П. Коханова, О. В. Пасєка ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ : Центр учб. літ., 2012. – 295 с. – Зі змісту: Особистість.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 15 З-14; книгосховище, ч/з № 2.
Крамар Т. Соціальна свобода як прояв індивідуального в особистості / Крамар Тетяна // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету = Herald of kyiv national university of trade and economics. – 2016. – № 2. – С. 108–119. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Панок В. Г. Механізм саморозвитку особистості з точки зору прикладної психології / В. Г. Панок // Педагогіка і психологія. – 2016. – № 3. – С. 16–25. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Психологія : підручник / [С. Д. Максименко, Т. Б. Хомуленко, М. А. Кузнєцов та ін.]. – Харків : Фоліо, 2012. – 863 с. – Зі змісту: Особистість.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 15 П86; книгосховище, ч/з № 2.
Рибалка В. Психологічна теорія особистості Г. О. Балла / Валентин Рибалка // Психологія і суспільство. – 2017. – № 2. – С. 104–118. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Сабадуха В. Ґенеза теоретичних уявлень про особу та особистість в історії філософії / Володимир Сабадуха // Психологія і суспільство. – 2016. – № 4. – С. 30–43. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Фурман А. Особистісний світ як онтофеноменальна дійсність (до категорійного аналізу Георгія Балла) / Анатолій Фурман // Психологія і суспільство. – 2017. – № 2. – С. 135–145. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.


03.10.2017
Запитує: Katusha
Тема запиту: Доброго дня! Прохання проконсультувати щодо підбору літератури за темою "Нерегулярні фінансові послуги".

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Катерино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Еш С. М. Ринок фінансових послуг : підручник / С. М. Еш ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : Центр учб. літ., 2015. – 399 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 Е96; книгосховище.
Клименко В. В. Фінансовий ринок : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / В. В. Клименко, Л. М. Акімова, Л. М. Докієнко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Київ : Центр учб. літ., 2015. – 357 с. : табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 К49; ч/з № 3.
Лук’янов В. С. Сучасні фінансові ринки : [монографія] / В. С. Лук’янов. – Київ : Знання, 2013. – 479 с. – (Сучасна наука).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 Л84; ч/з № 3.
Сич Є. М. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. / Є. М. Сич, В. П. Ільчук, Н. І. Гавриленко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернігів. держ. технол. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2012. – 428 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 С41; книгосховище.
Унинець-Ходаківська В. П. Ринок фінансових послуг: теорія і практика : навч. посіб. / В. П. Унинець-Ходаківська, О. І. Костюкевич, О. А. Лятамбор. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Київ : Центр учб. літ., 2009. – 392 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 У59; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3.
Унинець-Ходаківська В. П. Ринок фінансових послуг: теорія та практика : підручник / В. П. Унинець-Ходаківська, О. І. Вихор, О. А. Лятамбор. – Київ : Кондор, 2009. – 483 с. – Бібліогр. в кінце розд.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 У59; книгосховище, ч/з № 3.
Черкасова С. В. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. / С. В. Черкасова. – Львів : Магнолія-2006, 2009. – 496 с. – (Вища освіта в Україні).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 Ч-48; книгосховище.


26.09.2017
Запитує: Yana
Тема запиту: Доброго вечора, допоможіть, будь ласка, підібрати матеріали для курсової роботи по темі "Національні багатства". Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Актуальні проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [відп. ред. Т. Ю. Римська]. – Київ : ІМВ КНУ, 2012. – Вип. 109, ч. 1. – 302 с. – Зі змісту: Онопко М. О. Фонди національного багатства як актори в міжнародних економічних відносинах / М. О. Онопко.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М А43; книгосховище.
Бобух І. М. Визначення взаємозалежності компонентів національного багатства / І. М. Бобух, В. О. Луцков // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2012. – № 5. – С. 68–78.
Бобух І. М. Національне багатство, платіжний баланс та міжнародна інвестиційна позиція: взаємний вплив тенденцій формування / І. Бобух // Економіст. – 2012. – № 11. – С. 9–15.
Бобух І. М. Пропорції та перспективи формування національного багатства України : монографія / І. М. Бобух ; [відп. ред. Л. В. Шинкарук] ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. – Київ : ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАНУ», 2010. – 369 с. : табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Б72; книгосховище, Зал екон. класики.
Сірко А. В. Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / А. В. Сірко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 414 с. – Зі змісту: Національне багатство.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С40; книгосховище.
Старостенко Г. Г. Політична економія : навч. посіб. / Г. Г. Старостенко, Н. В. Мірко. – Київ : Кондор, 2013. – 464 с. – Зі змісту: Національне багатство і його структура.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С77; ч/з № 2.
Фізична економія у вимірах теорії і практики господарювання : колект. монографія / [В. М. Жук, П. І. Гайдуцький, Л. С. Гринів та ін.] ; за ред. Ю. О. Лупенка, В. М. Жука, В. О. Шевчука [та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ «Ін-т аграр. економіки», ТДВ «Ін-т обліку і фінансів». – Київ : Ін-т аграр. економіки, 2013. – 499 с. : рис. – Зі змісту: Людський капітал як національне багатство.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ф50; ч/з № 3.
Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип. : Методологічні проблеми сучасної політичної економії. – 520 с. – Зі змісту: Фукс А. Е. Методологічні аспекти дослідження національного багатства в сучасній політичній економії / А. Е. Фукс. – С. 373–380.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ф79; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3.
Хвесик М. А. Вартість водних ресурсів України та її регіонів у вимірах національного багатства / М. А. Хвесик, Л. В. Левковська, А. М. Сундук // Економіка України. – 2015. – № 10. – С. 84–96. – Автор, назва парал. англ.
Шумська С. С. Національне багатство України у вимірі показників СНР / С. С. Шумська // Фінанси України. – 2012. – № 4. – С. 27–40.


13.09.2017
Запитує: Алла
Тема запиту: Доброго дня. Мені потрібно знайти і провести аналіз статей з економічних журналів на предмет "Фінанси" по 1 темі з підручника, а це загальна теорія, фінансові відносини, риси, історія виникнення, функції та роль фінансів. Порадьте будь ласка.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Алло! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Бондаренко О. С. Розвиток фінансової науки у напрямі управління фінансовими потоками підприємств / О. С. Бондаренко // Економіка та держава. – 2015. – № 5. – С. 62–66. – Анот. англ.
Гнатенко О. А. Світовий генезис науки про фінанси / О. А. Гнатенко, Н. П. Лис // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2013. – № 7. – С. 7–10.
Краснов А. Ю. Некоторые вопросы теории финансов / А. Ю. Краснов // Финансы. – 2017. – № 4. – С. 46–50.
Леоненко П. М. Основні етапи розвитку фінансової науки: методологія проблеми / П. М. Леоненко, В. М. Федосов, П. І. Юхименко // Фінанси України. – 2017. – № 4. – С. 55–74. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Леоненко П. М. Формування загальної та національної архітектоніки фінансової науки / П. М. Леоненко, В. М. Федосов, П. І. Юхименко // Фінанси України. – 2017. – № 6. – С. 87–108. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Макогон В. Становлення фінансової науки в Україні / В. Макогон // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2012. – № 4. – С. 14–24.
Опарін В. М. Українська національна наукова школа фінансів: теоретико-методологічні підходи / В. М. Опарін, В. М. Федосов, П. І. Юхименко // Фінанси України. – 2015. – № 9. – С. 19–44. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Федосов В. М. Українська фінансова наука: ґенеза, еволюція, ренесанс / В. М. Федосов, П. І. Юхименко // Фінанси України. – 2012. – № 3. – С. 3–30.
Хомутенко А. В. Прагматика та семантика термінів фінансової науки «суспільні фінанси», «публічні фінанси» та «державні фінанси» / А. В. Хомутенко // Фінанси України. – 2017. – № 1. – С. 111–126. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Хомутенко А. В. Теоретичні витоки науки про державні фінанси / А. В. Хомутенко // Економіка та держава. – 2015. – № 8. – С. 100–103. – Автор, назва та анот. парал. англ.


22.08.2017
Запитує: Роман
Тема запиту: Доброго дня! Прохання проконсультувати щодо підбору літератури за темою "Становлення та розвиток нормативно-правового забезпечення кредитних операцій банків".

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пане Романе! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Банковское дело : учебник / [Г. Г. Коробова, Е. А. Нестеренко, Ю. И. Коробов и др.] ; под ред. Г. Г. Коробовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Магистр, 2009. – 589 с. – Из содерж.: Кредитные операции банка и их организация.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 Б23; книгосховище.
Безклубий І. А. Банківські правочини : [монографія] / Ігор Безклубий. – Київ : Ін Юре, 2007. – 456 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336:34С Б39; книгосховище.
Вітка Ю. В. Правове регулювання споживчого кредиту: стан та перспективи / Ю. В. Вітка // Фінанси України. – 2013. – № 10. – С. 75–86.
Грабар І. Кредитні операції: поняття, види й юридичні підстави їх здійснення / І. Грабар // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 4. – С. 64–68.
Ковальчук А. Т.Правове забезпечення кредитної діяльності / А. Т. Ковальчук. – Київ : Парламентське вид-во, 2003. – 405 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336:34С К56; книгосховище.
Кудрявцев В. Класифікація способів забезпечення виконання кредитних зобов’язань / Валерій Кудрявцев // Юридична Україна. – 2016. – № 9–10. – С. 21–28. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Кудрявцев В. Притримання як речово-правовий спосіб забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором / Валерій Кудрявцев // Юридична Україна. – 2017. – № 1. – С. 37–43. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Мацелик М. О. Фінансове право : навч. посіб. / М. О. Мацелик, Т. О. Мацелик, В. А. Пригоцький ; за ред. В. К. Шкарупи. – Київ : Знання, 2011. – 815 с. – (Вища освіта XXI століття : засн. у 1998 р.). – Бібліогр.: с. 808–815.– Зі змісту: Правове забезпечення банківського кредитування.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336:34С М36; книгосховище, ч/з № 3.
Регулювання діяльності банків в умовах глобальних викликів : монографія / [Л. О. Примостка, М. І. Диба, О. О. Чуб] ; за ред. Л. О. Примостки ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2012. – 459 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 Р31; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з В.
Регурецька О. В. Банківське право : навч. посіб. / О. В. Регурецька ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : КНТЕУ, 2010. – 267 с. – Зі змісту: Кредитні операції банків.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336:34С Р32; книгосховище.


17.05.2017
Запитує: Ivanna
Тема запиту: Доброго дня! Порадьте будь ласка літературу на тему "Класифікація й облік витрат виробництва". Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Іванно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Бухгалтерський облік для економістів АПК : підручник : у 3 ч. / В. Г. Козак, Т. О. Токарева, І. І. Богатирьов [та ін.] ; за заг. ред. В. Г. Козака ; [редкол.: М. М. Коцупатрий (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2013. – Ч. 2. – 489 с. – (Сім кольорів обліку : вип. 2). – Зі змісту: Облік витрат виробництва та випуску готової продукції.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Б94; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3.
Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / В. Я. Плаксієнко, Л. О. Мармуль, Т. Г. Маренич [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Плаксієнка ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 448 с. : табл. – Зі змісту: Облік виробництва.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 333С Б94; ч/з № 2.
Заруба І. Остаточний брак у кондитерському виробництві: розбираємо облікові наслідки / І. Заруба // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – 8 лют. (№ 14). – С. 9–13.
Калюга Є. В. Бухгалтерський облік (загальна теорія) : навч. посіб. / Є. В. Калюга, М. М. Коцупатрий, Т. О. Гуренко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : КНЕУ, 2015. – 418 с. : табл. – Зі змісту: Облік витрат діяльності підприємства.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 К17; книгосховище.
Лень В. Співвідношення понять «непродуктивні витрати» і «втрати» та їх класифікація / В. Лень, Ю. Крот // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 10. – С. 33–37.
Медвідь Л. Класифікація витрат мисливських господарств як методологічна основа організації їх обліку і контролю / Л. Медвідь, Г. Говда // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 11. – С. 15–26.
Проданчук М. А. Облік у системі управління аграрним бізнесом підприємств : монографія / М. А. Проданчук ; Нац. наук. центр «Ін-т аграр. економіки». – Київ : ННЦ ІАЕ, 2014. – 524 с. – Зі змісту: Облік у стратегічному управлінні витратами підприємства.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 333С П78; ч/з № 3.
Садовська І. Б. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / І. Б. Садовська, Т. В. Божидарнік, К. Є. Нагірська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Луцький нац. техн. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 688 с. – Зі змісту: Склад витрат виробництва та їх класифікація.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 С14; книгосховище, ч/з № 2.
Самборський О. В. Витрати за економічними елементами в системі управління та контролю за витратами / О. В. Самборський // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2016. – № 7–8, № 7. – С. 38–42. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку і контролю на підприємствах АПК : зб. наук. пр. студентів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т економіки та менеджменту АПК ; [редкол.: М. М. Коцупатрий (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – Вип. 3. – 300 с. – Зі змісту: Ситюк В. В. Роль облікової політики в управлінні витратами виробництва / В. В. Ситюк.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 333С С76; книгосховище, e-ресурс.
Танасієва М. М. Облік природоохоронних витрат в операційній діяльності лісового господарства / М. М. Танасієва // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 24. – С. 105–114. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Цвьонкала-Мались А. Використання діаграми Чекановського в процесі класифікації за рівнем і структурою витрат / Анна Цвьонкала-Мались, Моніка Мосьцібродська // Журнал європейської економіки. – 2015. – Т. 14, (№ 3). – С. 312–340.
Шутько Т. І. Особливості формування витрат сільськогосподарських підприємств / Т. І. Шутько // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 22. – С. 125–128.


10.05.2017
Запитує: Natalia
Тема запиту: Доброго дня, мені потрібна література 2010-2017 років на тему "Документування як елемент методу бухгалтерського обліку".

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Наталіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Гізатулін М. Б. Проблеми та перспективи розвитку електронного документування в бухгалтерському обліку суб’єктів державного сектору / М. Б. Гізатулін // Незалежний аудитор / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – 2014. – № 7. – С. 68–72.
Дуднік А. У пошуках втраченого: як відновити первинні документи в обліку / Андрій Дуднік // Аудитор України. – 2016. – № 1–2. – С. 38–41.
Кім Ю. Г. Бухгалтерський та податковий облік: первинні документи та порядок їх заповнення : навч. посіб. / Ю. Г. Кім ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 600 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 К11; ч/з № 2.
Левицька С. Критерії ефективності документаційних процесів / С. Левицька, О. Осадча // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 1. – С. 10–17.
Нестеренко М. Виправлення помилок в бухгалтерському обліку / Максим Нестеренко // Податки та бухгалтерський облік. – 2016. – 26 трав. (№ 42). – С. 3–11.
Нестеренко С. С. Достовірний облік первинних документів сьогодні – запорука успіху завтра / С. С. Нестеренко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2013. – № 12. – С. 155–159.
Нормативно-методичне забезпечення бухгалтерського обліку в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності : [монографія / Л. Г. Ловінська, О. О. Канцуров, В. Г. Швець та ін.] ; за заг. ред. Л. Г. Ловінської ; Акад. фінанс. упр. – Київ : ДННУ АФУ, 2013. – 294 с. : табл. – Зі змісту: Первинні документи та інвентаризація в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Н83; ч/з № 3.
Осмятченко В. Електронне документування у бухгалтерському обліку / В. Осмятченко, М. Матюха // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2013. – № 2. – С. 98–108.
Річна фінансова звітність / підгот.: Н. Вороная, Н. Чернишова // Податки та бухгалтерський облік. Спецвипуск. – 2017. – 19 січ. (№ 6). – С. 2–127.
Тігова Т. М. Аналіз фінансової звітності : навч. посіб. / Т. М. Тігова, Л. С. Селіверстова, Т. Б. Процюк ; Нац. акад. внутр. справ, Навч.-наук. ін-т права та психології, Ф-т прав. забезп. підприємницької діяльності та психології. – Київ : Центр учб. літ., 2012. – 268 с. – Зі змісту: Документування та інвентаризація як складові методу бухгалтерського обліку.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Т39; книгосховище, ч/з № 3.
Садовська І. Б. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / І. Б Садовська, Т. В. Божидарнік, К. Є. Нагірська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Луцький нац. техн. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 688 с. – Зі змісту: Документування та інвентаризація, техніка і форми бухгалтерського обліку.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 С14; книгосховище, ч/з № 2.
Солошенко Л. Чи складати акт і як часто? : [роль документа в бухобліку] / Людмила Солошенко // Податки та бухгалтерський облік. – 2016. – 25 січ. (№ 7). – С. 10–14.
Травінська С. Регістри спрощеної форми обліку поточних зобов’язань / С. Травінська // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 2. – С. 22–30.


05.05.2017
Запитує: Анастасія
Тема запиту: Мне нужна литература по теме "Інвентаризація в бухгалтерському обліку - сутність, порядок проведення, відображення результатів". Литература должна быть не старее 2010. Литература необходима для написания курсовой.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Анастасіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Бойчук Є. Обліковуємо основні засоби, виявлені під час інвентаризації / Є. Бойчук // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – 19 жовт. (№ 96). – С. 27–30.
Борко Ю. Л. Інвентаризація як основний методичний прийом фінансово-господарського контролю нематеріальних активів у бюджетних установах / Ю. Л. Борко // Економіка та держава. – 2015. – № 10. – С. 58–62. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Бухгалтерський облік на підприємствах залізничного комплексу : навч. посіб. [для студентів ВНЗ / Т. І. Чебанова та ін.] ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізн. трансп. – Харків : УкрДАЗТ, 2014. – 505 с. – Зі змісту: Інвентаризація основних засобів та відображення її результатів в обліку.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338:6Т Б94; ч/з № 2.
Войтенко Т. Інвентаризаційний калейдоскоп / Т. Войтенко // Податки та бухгалтерський облік. – 2012. – 26 листоп. (№ 95). – С. 14–28.
Годовая инвентаризация : [тематическая подборка статей] // Все о бухгалтерском учете. Спецвыпуск. – 2015. – 30 окт. (№ 100). – С. 4–62.
Голошевич И. Инвентаризация «первичка»: практические советы / И. Голошевич // Бухгалтерия : прил. к газете «Бизнес». – 2012. – № 40. – С. 47–49.
Єфіменко Т. І. Основи бухгалтерського обліку на підприємствах залізничного транспорту : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / Т. І. Єфіменко, Н. М. Корольова, О. П. Чебанова ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізн. трансп. – Харків : УкрДАЗТ, 2014. – 308 с. – Зі змісту: Інвентаризація, оцінка і калькуляція як елементи методу бухгалтерського обліку.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338:6Т Є91; ч/з № 2.
Іорданов В. Інвентаризація: головне – майстерно організувати / В. Іорданов // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – 19 жовт. (№ 96). – С. 12–17.
Калюга Є. В. Бухгалтерський облік (загальна теорія) : навч. посіб. / Є. В. Калюга, М. М. Коцупатрий, Т. О. Гуренко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : КНЕУ, 2015. – 418 с. : табл. – Зі змісту: Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 К17; книгосховище.
Клепар Г. Особливості податкового підходу до відображення інвентаризаційних надлишків / Г. Клепар // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 10. – С. 40–46.
Кондзелка М. Продаємо надлишки після інвентаризації / М. Кондзелка // Дебет-Кредит : додаток до газ. «Контракти». – 2012. – № 48. – С. 16–21.
Нормативно-методичне забезпечення бухгалтерського обліку в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності : [монографія] / [Л. Г. Ловінська, О. О. Канцуров, В. Г. Швець та ін.] ; за заг. ред. Л. Г. Ловінської ; Акад. фінанс. упр. – Київ : ДННУ АФУ, 2013. – 294 с. : табл. – Зі змісту: Первинні документи та інвентаризація в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Н83; ч/з № 3.
Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку і контролю на підприємствах АПК : зб. наук. пр. студентів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т економіки та менеджменту АПК ; [редкол.: М. М. Коцупатрий (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – Вип. 3. – 300 с. – Зі змісту: Павловська А. К. Інвентаризація як метод контролю / А. К. Павловська.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 333С С76; книгосховище, e-ресурс.
Тігова Т. М. Аналіз фінансової звітності : навч. посіб. / Т. М. Тігова, Л. С. Селіверстова, Т. Б. Процюк ; Нац. акад. внутр. справ, Навч.-наук. ін-т права та психології, Ф-т прав. забезп. підприємницької діяльності та психології. – Київ : Центр учб. літ., 2012. – 268 с. – Зі змісту: Документування та інвентаризація як складові методу бухгалтерського обліку.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Т39; книгосховище, ч/з № 3.
Тучак О. Облік результатів інвентаризації / О. Тучак // Баланс. – 2012. – 12 листоп. (№ 91). – С. 38–42.


25.04.2017
Запитує: Marina
Тема запиту: Доброго дня! Пишу доповідь по стратегічному управлінському обліку на тему "Парадигма виробничого управлінського обліку: генезис наукових підходів". Потрібно 20 іноземних статей. Допоможіть, будь ласка. Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Марино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Kabiyeva A. T. Calculation of production costs at grain processing enterprises of the Republic of Kazakhstan / A. T. Kabiyeva, A. S. Dairabayeva // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 10. – P. 176–184. – Автор, назва та анот. парал. укр., рос.
Krutova A. S. Accounting process technology: structural and logical aspects / A. S. Krutova, A. V. Yanchev // Незалежний аудитор / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – 2014. – № 8. – P. 12–19.
Iefymenko T. Accounting reform in Ukraine in the context of cooperation with the United Nations / Tetiana Iefymenko, Liudmyla Lovinska // Фінанси України. – 2016. – № 11. – P. 11–32. – Автор, назва та анот. парал. укр., рос.
Pashkevych M. Improvement of accounting depreciation of non-current assets computed by the units of production method in mining / Maryna Pashkevych, Andrii Makurin // Економічний часопис – ХХІ = Economic annals – XXI. – 2016. – № 9–10. – P. 95–100. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос., укр.
Petruk O. Accounting and analytical problems at coal-mining enterprises of Ukraine in terms of European integration / Oleksandr Petruk, Andrii Makurin // Економічний часопис – ХХІ = Economic annals – XXI. – 2015. – № 9–10. – P. 111–114. – Автор, назва парал. англ., рос., укр.
Polіshchuk O. Accounting information support relevant to surveillance of substandard goods / Olena Polіshchuk // Економічний часопис – ХХІ = Economic annals – XXI. – 2015. – № 5–6. – P. 116–118. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос., укр.
Skrypnyk M. І. Compliance of managerial accounting in the context of information technology use / M. І. Skrypnyk, M. M. Matiukha // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 5. – P. 438–443. – Анот. укр., рос.
Sopko V. Accounting provision of the financial security of the enterprise / Valeriya Sopko, Tetyana Ganushchak // Herald of Kyiv National University of Trade and Economics = Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2016. – № 6. – P. 104–115. – Автор, назва та анот. парал. укр., рос., англ.
Yakubiv V. Accounting and analytical methods of diagnostics improvement for enterprises' organizational development / Valentyna Yakubiv // Економічний часопис – ХХІ = Economic annals – XXI. – 2015. – № 3–4. – P. 68–71. – Автор, назва парал. англ., рос., укр.
Zelenchenkova T. Changes to the code of ethics for professional accountants addressing conflicts of interest / T. Zelenchenkova // Економіка. Фінанси. Право. Серія: Економіка. – 2013. – № 4. – P. 39–44.


19.04.2017
Запитує: Karina
Тема запиту: Доброго дня! Я студентка 3-го курсу спеціальності маркетинг. Пишу курсову роботу на тему "Вибір цільового ринку підприємства". Яку літературу ви можете мені порекомендувати? Заздалегідь дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Карино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Бойчук І. В. Маркетинг промислового підприємства : навч. посіб. / І. В. Бойчук, А. Я. Дмитрів ; М-во освіти і науки України, Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 620 с. – Зі змісту: Оцінка привабливості ринкових сегментів і вибір цільового ринку.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Б77; ч/з № 3.
Вологина О. В. Форматы сегментации рынка как инструмент целевого маркетинга в Интернете / О. В. Вологина // Маркетинговые коммуникации. – 2014. – № 5. – С. 310–316.
Дебелак Д. Бизнес-модели. Принципы создания процветающей организации / Дон Дебелак ; [пер. с англ. Ирины Коваленко]. – Москва : Изд. дом Гребенникова, 2009. – 256 с. – Парал. тит. л. англ.– Из содерж.: Целевые клиенты и рынки.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Д25; книгосховище.
Зозулев А. В. Оценка целесообразности выведения товара на рынок / А. В. Зозулев, О. А. Черных // Маркетинг и реклама. – 2013. – № 2. – С. 60–65.
Зозульов О. В. Забезпечення конкурентоспроможності бренду на ринкових сегментах з власною субкультурою / О. В. Зозульов, М. В. Столяр // Маркетинг и реклама. – 2016. – № 6. – С. 57–61.
Кравченко М. Конкурентная разведка. Исследования при выпуске новой продукции / Максим Кравченко // Справочник экономиста. – 2016. – № 9. – С. 28–38.
Ламбен Жан-Жак. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и операционный маркетинг : [учебник] / Жан-Жак Ламбен, Рубен Чумпитас, Изабель Шулинг ; [пер. с англ. И. И. Малковой ; под ред. В. Б. Колчанова]. – 2-е изд. –Санкт-Петербург : Питер, 2010. – 718 с. – (Классика MBA). – Парал. тит. англ. – Из содерж.: Целевой рынок и решения по позиционированию.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Л21; книгосховище.
Левинсон Д. К. Партизанский маркетинг за 30 дней. Пошаговое руководство / Джей Конрад Левинсон, Эл Лаутенслагер ; [пер. с англ. Владимира Быстрова, Ирины Коваленко]. – Москва : Изд. Дом Гребенникова, 2008. – 256 с. –Парал. тит. л. англ.– Из содерж.: Целевой рынок.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Л36; книгосховище.
Окландер М. А. Маркетингова товарна політика : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів / М. А. Окландер, М. В. Кірносова ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 208 с. – Зі змісту: Цільовий ринок товару і методика його вибору.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 О-50; книгосховище, ч/з № 3.
Планування маркетингу : навч. посіб. / О. А. Овєчкіна, Д. В. Солоха, К. В. Іванова [та ін.]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 350 с. – Зі змісту: Стратегічне планування і STP-маркетинг: проблеми сегментації цільового ринку.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 П37; книгосховище.
Скопенко Н. С. Визначення факторів ризику на етапах вибору цільового ринку підприємствами харчової промисловості / Н. С. Скопенко, Т. М. Іванюта // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 133–137. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Хорошенька Л. В. Концептуальні аспекти моделювання запасів підприємства з урахуванням попиту на цільовому ринку / Л. В. Хорошенька // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – № 3. – С. 154–160.
Череп А. В. Основи маркетингу : навч. посіб. / А. В. Череп, О. С. Богма, О. Г. Череп ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Запоріз. нац. ун-т». – Київ : Кондор, 2013. – 225 с. – Зі змісту: Цільовий маркетинг: сегментування та вибір цільових ринків, позиціювання, конкуренція.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Ч-46; книгосховище.


19.04.2017
Запитує: Іванна
Тема запиту: Доброго дня! Пише вам студентка 3 курсу, спеціальності 6507. Чи не могли б Ви порадити декілька найбільш свіжих джерел для вивчення такої теми та написання курсової роботи "Оцінка конкурентних позицій підприємтсва на ринку". Дякую за увагу! З повагою, Іванна!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Іванно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Бєлова Т. Г. Конкурентні позиції підприємства на ринку: проблеми визначення та оцінювання / Т. Г. Бєлова, О. Ф. Крайнюченко, Н. О. Єрошина // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2013. – № 4. – С. 101–105.
Вісник Тернопільського національного економічного університету. Економічні науки : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. – Тернопіль : Екон. думка, 2008.– Вип. 1. – 159 с. – Зі змісту: Адамик В. Оцінка конкурентоспроможності підприємства / В. Адамик, Г. Вербицька.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В53; книгосховище, ч/з № 3.
Економічні системи : монографія / ред. Г. І. Башнянин. – Львів : Вид-во ЛКА, 2011. – Т. 2. – 494 с. – Зі змісту: Оцінка конкурентоспроможності підприємства на основі стратегічного балансу (за методикою SWOT-аналізу).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е45; зал екон. клас.
Євтушенко В. Д. Оцінка конкурентоспроможності продукції скотарства / В. Д. Євтушенко // Економіка АПК. – 2016. – № 7. – С. 94–99. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Катаев А. В. Администрирование товарной политики организации: оценка конкурентоспособности товара / А. В. Катаев // Маркетинг розничной торговли. – 2014. – № 1. – С. 26–35.
Кулєшова Н. В. Маркетингова стратегія туристичного підприємства: моделі формування та оцінювання : монографія / Н. В. Кулєшова, О. Ю. Полякова. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 220 с. – Зі змісту: Модель оцінювання конкурентної позиції туристичного підприємства.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С К90; ч/з № 3.
Пономаренко В. С. Стратегія розвитку підприємства в умовах кризи : монографія / В. С. Пономаренко, О. М. Тридід, М. О. Кизим. – Харків : ІНЖЕК, 2003. – 328 с. – Зі змісту: Комплексна оцінка конкурентоспроможності підприємства.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 П56; книгосховище, ч/з № 2.
Савченко Т. В. Оцінювання ефективності методів визначення конкурентоспроможності хлібопекарних підприємств / Т. В. Савченко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2013. – № 1. – С. 143–149.
Сітковська А. О. Оцінка стану конкурентного середовища аграрної сфери економіки України / А. О. Сітковська // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 8. – С. 28–31. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Соціальний капітал: феноменологічна природа, форми прояву, конкурентоспроможність : монографія / [Н. О. Сімченко, С. Ю. Солодовников, О. А. Гавриш та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 412 с. – Зі змісту: Базові концепти конкурентоспроможності підприємства ; Оцінка конкурентоспроможності підприємства на основі визначення конкурентоспроможності товару.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С69; книгосховище, ч/з № 3.
Стройко Т. Оцінка якості українського інституційного середовища в системі індексу глобальної конкурентоспроможності / Тетяна Стройко, Дмитро Душейко // Економіст. – 2016. – № 5. – С. 12–18. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Сусіденко Ю. В. Структурно-динамічна характеристика конкурентоспроможності підприємств переробної промисловості в умовах ринку / Ю. В. Сусіденко. – Вінниця, 2013. – 92 с. : табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 333С С90; ч/з № 3.
Темченко О. А. Оцінка діяльності гірничорудних підприємств при формуванні їх конкурентних позицій з урахуванням ризиків / Темченко О. А. // Економічний часопис – ХХІ = Economic annals–XXI. – 2015. – № 3–4. – С. 80–83. – Автор, назва парал. англ., рос., укр.
Трубнік Т. Є. Бенчмаркінг конкурентних переваг регіональних господарств м. Києва та Київської області / Т. Є. Трубнік // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 21. – С. 68–73. – Автор, назва та анот. парал. англ.


18.04.2017
Запитує: Anastasia
Тема запиту: Доброго дня, прошу допомогти підібрати літературу для курсової роботи з фінансів на тему "Місцеві податки і збори як складова системи оподаткування в Україні".

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Волохова І. С. Реалізація специфічних принципів у місцевому оподаткуванні (на прикладі майнового оподаткування) / І. С. Волохова // Економіка та держава. – 2013. – № 10. – С.19–22.
Гарькавенко К. В. Проблеми забезпечення фінансової незалежності територіальних громад / К. В. Гарькавенко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія: Економічні науки. – 2015. – № 2. – С. 175–184. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Городецька Т. Е. Методологічні основи функціонування системи місцевого оподаткування в Україні / Городецька Тетяна Едуардівна, Федченко Вікторія Едуардівна // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 2. – С. 25–28.
Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації : зб. тез доп. 12-ої Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [Тернопіль, 26–27 берез. 2015 р.] / М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. екон. ун-т, Рада молодих вчених ; [редкол.: Т. Я. Маршалок (голова) та ін.]. – Тернопіль : Астон, 2015. – 319 с. : рис., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – Зі змісту: Слатвінська М. Місцеві податки і збори: позитивні та негативні аспекти впроваджених новацій / Марина Слатвінська.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С Е45; книгосховище, ч/з №2.
Каламбет С. В. Местные финансы в условиях бюджетно-налоговых реформ в Украине / С. В. Каламбет //Економіка. Фінанси. Право. Серія: Економіка. – 2013. – № 3. – С. 34–36.
Кузькін Є. Ю. Місцеве оподаткування як інструмент зміцнення власної дохідної бази місцевого самоврядування / Є. Ю. Кузькін // Фінанси України. – 2015. – № 3. – С. 34–47. – Анот. рос., англ.
Литвин В. В. Теоретичні підходи до дослідження ефективності реалізації регіональної податкової політики в Україні / В. В. Литвин // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – №10. – С. 79–81. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Оподаткування суб’єктів підприємництва : презентац. курс : навч. посіб. / [А.М.Поддєрьогін, О.М.Грицино, О. Є. Журавльова та ін. ; за заг. ред. А. М. Поддєрьогіна] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Центр магістер. підгот. – Київ : КНЕУ, 2014. – 366 с. – Бібліогр. в кінці глав. – Зі змісту: Місцеві податки і збори, які сплачують суб’єкти підприємництва.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.1 О-61; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3.
Покатаєва О. В. Нормативне регулювання єдиного податку як джерела формування доходів місцевих бюджетів / О. В. Покатаєва, О. О. Хом’якова // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – № 3. – С. 117–121. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Пшик І.-Р. Особливості встановлення місцевих податків і зборів на 2016 рік: цікаві нюанси / Іван-Руслан Пшик // Аудитор України. – 2016. – № 4. – С. 48–49.
Серебрянський Д. М. Теорія та практика використання місцевих податків для цілей фінансового забезпечення регіонів / Д. М. Серебрянський // Світ фінансів. – 2014. – № 4. – С. 23–35. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Тарасюк М. Місцеві податки і збори у контексті реформування оподаткування в Україні / М. Тарасюк, І. Руденко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2012. – № 6. – С. 92–103.
Товченик Н. Податок на розкіш як джерело наповнення місцевих бюджетів / Наталія Товченик // Аудитор України. – 2016. – № 1–2. – С. 74–76.


14.04.2017
Запитує: Nastasia
Тема запиту: Добрий день! Допоможіть будь ласка з підбором літератури для курсової на тему "Особливості та перспективи розвитку особистого страхування в Україні". Дуже дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Баранова О. Розвиток ринку страхування життя в Україні в посткризовому періоді / Олена Баранова, Марія Коваленко, Олена Савич // Ринок цінних паперів України. – 2016. – № 1–2. – С. 93–100. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Запоріз. нац. ун-т» ; [редкол.: А. В. Череп (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – № 4 (20). – 176 с. – Текст укр., рос., англ. – Зі змісту: Сокирко О. С. Актуальні проблеми теоретичних аспектів особистого страхування / О. С. Сокирко.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В53; ч/з № 3.
Внукова Н. М. Пруденційний нагляд у сфері страхування : монографія / [Н. М. Внукова, О. В. Корват, Н. С. Опешко]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 260 с. – Зі змісту: Оцінювання стійкості ринку страхування життя в Україні.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 36 В60; ч/з № 3.
Говорушко Т. А. Страхові послуги : підручник / Т. А. Говорушко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харчових технологій. – Київ : Центр учб. літ., 2011. – 376 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 36 Г57; книгосховище, ч/з №2, ч/з №3.
Горбач Л. М. Страхування : навч. посіб. / Л. М. Горбач, О. Б. Каун. – Київ : Кондор, 2011. – 529 с. – Зі змісту: Особисте страхування.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 36 Г67; книгосховище, ч/з № 3.
Залєтов О. Економічна вартість життя людини – складова соціальних стандартів підвищення якості життя / О. Залєтов // Страхова справа. – 2013. – № 1. – С. 48–51.
Клапків Ю. Спрямування інституціонального розвитку ринку страхування життя в Україні / Юрій Клапків // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 1. – С. 206–214. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Пікус Р. В. Інноваційні канали збуту страхових продуктів у сфері особистого страхування / Р. В. Пікус, В. О. Заколодяжнний // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 7. – С. 71–75. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Семиредченко П. К. Сутність страхування від нещасних випадків та його розвиток в Україні / П. К. Семиредченко // Економіка та держава. – 2017. – № 3. – С. 112–116. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : [наук.-аналіт. щокв. зб.] / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [голов. ред. А. В. Єрмолаєв]. – Київ : НІСД, 2013.– № 2 (27). – 208 с. – Зі змісту: Привалова О. М. Сучасний стан і перспективи розвитку ринку страхування життя в Україні / О. М. Привалова, І. М. Привалова.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 32С С83; книгосховище.


14.04.2017
Запитує: Tanya
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для курсової роботи з бухгалтерського обліку на тему "Зміст статутного капіталу підприємства та особливості побудови обліку його формування". Дуже дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Бухгалтерський облік на підприємствах залізничного комплексу : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / [Т. І. Чебанова та ін.] ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізн. трансп. – Харків : УкрДАЗТ, 2014. – 505 с. – Зі змісту: Облік статутного капіталу.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338:6Т Б94; ч/з № 2.
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : наук. журн. / М-во освіти і науки України ; [голов. ред. О. Л. Голубенко]. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2004. – № 3 (73). – 236 с. – Зі змісту: Поліщук І. Р. Статутний капітал як об’єкт бухгалтерського обліку / І. Р. Поліщук.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В53; ч/з № 3.
Занько Б. Бухгалтерський та податковий облік внесення запасів до статутного капіталу / Б. Занько // Справочник экономиста. – 2013. – № 1. – С. 38–43.
Калюга Є. В. Бухгалтерський облік (загальна теорія) : навч. посіб. / Є. В. Калюга, М. М. Коцупатрий, Т. О. Гуренко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : КНЕУ, 2015. – 418 с. : табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 К17; книгосховище.
Мерзляк А. В. Удосконалення синтетичного та аналітичного обліку статутного капіталу / А. В. Мерзляк, О. В. Козуб // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. –2012. – № 6. – С. 154–157.
Патряк О. Облік корпоративних прав за стадіями життєвого циклу: практичний аспект / Олександра Патряк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2015. – Вип. 4. – С. 138–148.
Пономарьов Д. Е. Капітал підприємства: сутність та аналіз формування і використання / Д. Е. Пономарьов // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 5. – С. 53–58. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Прокопенко В. Формування та внески до статутного капіталу: облікові аспекти / В. Прокопенко // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – 15 черв. (№ 55). – С. 27–38.
Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку і контролю на підприємствах АПК : зб. наук. пр. студентів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т економіки та менеджменту АПК ; [редкол.: М. М. Коцупатрий (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – Вип. 4. – 210 с. – Зі змісту: Шуляк О. М. Організаційно-методичні аспекти обліку формування статутного капіталу акціонерних товариств / О. М. Шуляк.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 333С С76; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3.
Уварова О. Внесок до статутного капіталу: види та порядок внесення / О. Уварова // Податки та бухгалтерський облік. – 2012. – 11 жовт. (№ 82). – С. 9–16.
Уварова О. Зменшення статутного капіталу: від прийняття рішення до відображення в обліку / О. Уварова, І. Хмелевський // Податки та бухгалтерський облік. – 2012. – 29 листоп. (№ 96). – С. 19–30.
Шірінян Л. Статутний капітал мікрострахових компаній: нові ідеї та перспективи / Л. Шірінян // Ринок цінних паперів України. – 2012. – № 9. – С. 87–94.


10.04.2017
Запитує: Мария
Тема запиту: Доброго дня, чи не могли б Ви порадити декілька найбільш свіжих джерел для аналітичного (критичного) огляду публікацій за темою "Організаційні основи аудиту персоналу". Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Маріє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Баринов В. А. Стратегический менеджмент : учеб. пособие / В.А.Баринов, В.Л.Харченко. – Москва : ИНФРА-М, 2010. – 284 с. – (Высшее образование : осн. 1996г.). – Библиогр.: с. 279–280. – Из содерж.: Аудит персонала: возможная последовательность действий.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Б24; книгосховище.
Деревянко К. Н. Кадровый аудит: проверка расчетов с персоналом по оплате труда / К.Н.Деревянко // Аудит и финансовый анализ. – 2013. – № 1. – С. 185–194.
Дорошенко Л. С. Аудит управління людськими ресурсами як засіб стратегічного аналізу / Л. С. Дорошенко, Н. І. Лапицька // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2016. – № 7–8, № 7. – С. 76–80. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Козин Р. А. Набор методик для кадрового аудита / Р. А. Козин // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология. – 2012. – № 11. – С. 13–21.
Олійник О. Гендерний аспект аудиту персоналу / О. Олійник // Україна: аспекти праці. – 2015. – № 3. – С. 33–37.
Олійник О. Концептуальні засади аудиту персоналу / О. Олійник // Україна: аспекти праці. – 2016. – № 7–8. – С. 27–32. – Анот. парал. англ., рос.
Счисляева Е. Р. Оценка уровней функциональности центров ответственности за персонал в системе внутреннего аудита человеческих ресурсов предприятия / Е. Р. Счисляева, И.В.Гарбузюк // Аудит и финансовый анализ. – 2013. – № 2. – С. 174–178.
Управление персоналом организации : учебник / [А. Я. Кибанов, И. А. Баткаева, И.Е.Ворожейкин и др.] ; под ред. А. Я. Кибанова ; Гос. ун-т управления. – Изд. 4-е, доп. и перераб. – Москва : ИНФРА-М, 2010. – 694 с. – (Высшее образование : осн. в 1996 г.). – Библиогр.: с. 678–688. – Из содерж.: Аудит персонала.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 У67; книгосховище.
Управління персоналом : підручник / [В. М. Данюк, А. М. Колот, Г. С. Суков та ін.] ; за заг. та наук. ред. В. М. Данюка ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», ПАТ «Новокраматор. машинобуд. завод». – Вид. 2-ге, зі змін. – Київ : КНЕУ ; Краматорськ (Донец. обл.) : НКМЗ, 2014. – 666 с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – Предм. покажч.: с. 626–630. – Імен. покажч.: с. 631–633. – Зі змісту: Аудит управління персоналом ; Теоретичні аспекти аудиту управління персоналом ; Аудит персоналу підприємства.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 У67; книгосховище, абонемент.
Шкода Т. Н. Людський капітал підприємства: теорія і практика стратегічного управління : монографія / Т. Н. Шкода ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : Світ Успіху, 2015. – 424 с. – Бібліогр.: с. 379–423. – Зі змісту: Аудит персоналу.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Ш67; ч/з № 3.


09.04.2017
Запитує: Тетяна
Тема запиту: Шановні бібліотекарі, прошу вашої допомоги з підбору наукових джерел на тему "Діагностика та експрес-діагностика системи управління персоналом організації". Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Тетяно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Воронин М. Кампания по завоеванию сердец: диагностируем «индекс счастья» сотрудников : [глава из книги «Winning the Hearts: Достучаться до сердец сотрудников»] / Михаил Воронин, Надежда Макова // Банковский менеджмент. – 2015. – № 5. – С. 51–56 ; № 6. – С. 48–52.
Иванова С. Оценка компетенций методом интервью : универсальное руководство / С. Иванова ; [ред. М. Савина]. – 2-е изд. – Москва : Альпина Паблишерз, 2012. – 155 с. – Из содерж.: Диагностика реального отношения кандидата к специфически значимым факторам работы.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 И21; книгосховище.
Інноваційна праця: діагностика проблем, важелі активізації : монографія / [М. В. Семикіна та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Маклаут, 2012. – 320 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331.1 І-66; ч/з № 3.
Козина М. Экспресс-диагностика: «отсекаем» лишних : [рекрутинг современности] / М. Козина // Справочник по управлению персоналом. – 2011. – № 9. – С. 33–35.
Миляева Л. Экспресс-методика диагностики развития профессиональной карьеры специалистов / Л. Миляева // Человек и труд. – 2013. – № 1. – С. 60–62.
Миляева Л. Г. Диагностика и управление уровнем развития профессиональной карьеры как важнейшим мотивом труда персонала организации / Л. Г. Миляева, Е. Н. Бавыкина // Мотивация и оплата труда. – 2013. – № 4. – С. 270–277.
Могилёвкин Е. Диагностика корпоративных и индивидуальных ценностей / Е. Могилёвкин // Справочник по управлению персоналом. – 2013. – № 1. – С. 58–63.
Назарова Г. В. Оцінка конкурентоспроможності системи управління персоналом підприємства : монографія / Г. В. Назарова, В. І. Лаптєв, Д. О. Корсаков. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 188 с. – Зі змісту: Комплексна діагностика системи управління персоналом підприємства.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Н19; ч/з № 3.
Приходько С. Л. Слияние корпоративных культур : [діагностика корпоративної культури] / С. Л. Приходько // Менеджер по персоналу. – 2015. – № 11. – С. 8–19.
Сергієнко О. Обґрунтування вдосконалення механізму управління професійною діагностикою персоналу в аспекті залучення нових кадрів / О. Сергієнко // Україна: аспекти праці. – 2012. – № 4. – С. 45–51.
Соломин И. Л. Экспресс-диагностика персонала / И. Л. Соломин. – Санкт-Петербург : Речь, 2008. – 280 с. : ил. – (Профориентация и профотбор).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 15 С60; книгосховище, ч/з № 3.
Соціально-трудові відносини: теорія та практика = Социально-трудовые отношения: теория и практика = Social and labour relations: theory and practice : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т соц.-труд. відносин ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – № 2 (10). – Зі змісту: Семикіна М. В. Діагностика впливу корпоративної культури на стан соціально-трудових відносин / М. В. Семикіна, Т. О. Беляк. – С. 54–63 ; Захарова О. В. Діагностика внутрішньої складової привабливості бренда роботодавця / О. В. Захарова. – С. 64–70. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 С69; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3.
Соціально-трудові відносини: теорія та практика = Социально-трудовые отношения: теория и практика = Social and labour relations: theory and practice : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т соц.-труд. відносин ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 2 (8). – Зі змісту: Твердушка Т. Б. Діагностика об’єктів інноваційної праці як інструмент підвищення інноваційної активності персоналу / Т. Б. Твердушка. – С. 358–362. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 С69; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3.
Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. : у 2 т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Міжнар. ін-т бізнес-освіти ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип., т. 2 : Праця в XXIстолітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток. – Зі змісту: Петюх В. М. Методичні підходи до діагностики причин високої плинності кадрів в організації / В. М. Петюх, О. І. Ільніцька. – С. 281–294.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 Ф79; книгосховище,ч/з № 2, ч/з № 3.
Эффективный отбор персонала : метод структурированного интервью / [Вольфганг Йеттер ; науч. ред. Е. А. Столярчук ; пер. с нем. О. А. Шипиловой]. – Харьков : Гуманит. центр, 2011. – 359 с. – Из содерж.: Значение методов отбора персонала для диагностики пригодности.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Э94; книгосховище.


06.04.2017
Запитує: Elizabeth
Тема запиту: Доброго вечора, чи не могли б Ви порадити декілька найбільш свіжих джерел для вивчення такої теми та написання курсової роботи "Не рекламні засоби комунікацій", дисципліна Маркетинг, 3 курс. Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Діброва Т. Г. Маркетингова політика комунікацій: стратегії, вітчизняна практика : навч. посіб. / Т. Г. Діброва ; М-во освіти і науки України. – Київ : Професіонал, 2009. – 320 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Д44; книгосховище, ч/з № 3.
Ковальчук С. Ринок маркетингових комунікацій України: огляд та тенденції розвитку / Світлана Ковальчук, Максим Лазебник // Маркетинг в Україні. – 2016. – № 3. – С. 18–33.
Литовченко И. Л. Интегрированные маркетинговые коммуникации предприятий на рынке гелиоэнергетического оборудования : [монография] / И. Л. Литовченко, И. А. Шкурупская. – Киев : Наук. думка, 2015. – 212 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Л64; ч/з № 3.
Мельник О. Використання системи інтерактивних маркетингових комунікацій для забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на міжнародному ринку / Олександра Мельник, Анна Радько // Економіст. – 2016. – № 1. – С. 42–45. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Окландер М. А. Маркетингові комунікації промислових підприємств в умовах інформаційної економіки : [монографія] / М. А. Окландер, І. Л. Литовченко, М. І. Ботушан. – Одеса : Астропринт, 2011. – 230 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 О-50; книгосховище.
Ромат Е. Интегрированные маркетинговые коммуникации в местах продажи (ИМКМП) / Евгений Ромат // Маркетинг и реклама. – 2016. – № 11–12. – С. 36–49.
Ромат Е. Продакт плейсмент: основные подходы к пониманию / Евгений Ромат // Маркетинг в Україні. – 2016. – № 4. – С. 4–16.
Сєвонькаєва О. О. Маркетингові комунікації : підручник / О. О. Сєвонькаєва ; [редкол.: О. К. Шафалюк (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2014. – 344 с. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 С28; книгосховище, ч/з № 3.
Стахурська С. А. Сучасна система комунікацій підприємства як чинник успішної діяльності на ринку / С. А. Стахурська, C. B. Ткачук // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 112–115. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Цетнар Л. Аналіз інтеграції маркетингових комунікацій підприємств-виробників спортивних товарів / Лариса Цетнар // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 3. – С. 113–121. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Шесть полезных функций Google Analytics // Маркетинг и реклама. – 2016. – № 7–8. – С. 48–52.


27.03.2017
Запитує: Анастасія
Тема запиту: Доброго вечора! Прохання допомогти підібрати літературу для курсової роботи з бухгалтерського обліку за темою "Фінансова звітність підприємств: цілі, користувачі, призначення різних форм". Дуже важливо наявність аналізу монографій в роботі за останні кілька років. Заздалегідь дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Анастасіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Безверхий К. Порядок складання спрощеного фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва / Костянтин Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2016. – № 11–12. – С. 40–50. – Анот. парал. англ.
Безверхий К. Фінансова звітність підприємства: деякі особливості термінів подання та відповідальність за її неподання / Костянтин Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. –2016. – № 7–8. – С. 41–46. – Анот. парал. англ., рос.
Безверхий К. В. Інформаційний комплекс облікової системи та звітність в Україні : монографія / К. В. Безверхий, Т. В. Бочуля. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 184 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Б39; ч/з № 3.
Бонк М. Трансформація фінансової звітності з точки зору теорії і практики – основні напрямки змін в XXI столітті / Меланія Бонк // Журнал європейської економіки. – 2016. – Т. 15 (№ 3). – С. 344–357.
Бухгалтерський облік власного капіталу і зобов’язань, доходів і фінансових результатів підприємства : підручник : у 3 ч. / В. Г. Козак, Т. О. Токарева, І. І. Богатирьов [та ін.]; за заг. ред. В. Г. Козака ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2013. – Ч. 3. – 313 с. – (Сім кольорів обліку ; вип. 3). – Зі змісту: Фінансова звітність.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Б94; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3.
Єфименко Т. І. Інформація в антикризовому управлінні: глобальний аспект стандартизації обліку та фінансової звітності : [монографія] / Т. І. Єфименко, В. М. Жук, Л. Г. Ловінська ; Держ. навч.-наук. установа «Акад. фінанс. упр.». – Київ : ДННУ АФУ, 2015. – 400 с. : рис., табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Є91; ч/з № 3.
Калюга Є. В. Бухгалтерський облік (загальна теорія) : навч. посіб. / Є. В. Калюга, М. М. Коцупатрий, Т. О. Гуренко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : КНЕУ, 2015. – 418 с. : табл. – Зі змісту: Фінансова звітність.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 К17; книгосховище.
Корягін М. В. Концептуальний розвиток методології бухгалтерського обліку : монографія / М. В. Корягін, П. О. Куцик ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Львів : Вид-во ЛКА, 2015. – 239 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 К70; ч/з № 3.
Корягін М. В. Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерської звітності : монографія / М. В. Корягін, П. О. Куцик ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Київ : Інтерсервіс, 2016. – 276 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 К70; ч/з № 3.
Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку: щодо заповнення форм фінансової звітності, перевірки порівнянності показників фінансової звітності, облікової політики підприємства : практ. посіб. / упоряд. К. В. Безверхий. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 75 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 М54; книгосховище.
Озеран А. В. Теорія та методологія формування фінансової звітності підприємств : монографія / А. В. Озеран ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2015. – 471 с. : табл., рис. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 О-46; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3.
Свідерський Д. Є. Методологія та організація складання фінансової і податкової звітності та їх аудит [Електронний ресурс] : монографія / Д. Є. Свідерський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2012. – 290 с. – Існує електрон. версія друк. вид.
Свіріденко А. Коригуємо фінзвітність на інфляцію: загальні питання / Алла Свіріденко // Податки та бухгалтерський облік. – 2017. – 23 січ. (№ 7). – С. 27–30.
Сльозко Т. М. Бухгалтерський облік в умовах інституційних перетворень: теорія і практика : монографія / Т. М. Сльозко. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 304 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 С49; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3.
Фішер Л. Налагодити зламану модель: майбутнє фінансової звітності / Ліз Фішер // Аудитор України. – 2016. – № 1–2. – С. 56–59.


26.03.2017
Запитує: Ivanna
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть будь ласка з пошуком статей для аналізу на тему "Сутність та фактори впливу на валютний курс". Завчасно дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Заблоцький М. Б. Валютний курс: виробничо-обмінні аспекти регулювання стабілізації / М. Б. Заблоцький // Регіональна економіка = Regional Economy. – 2016. – № 1. – С. 130–137. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Горюк В. В. Питання регулювання інфляції в розрізі впливу фактора валютного курсу / В. В. Горюк // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – № 6. – С. 3–7.
Косова Т. Д. Валютний курс як індикатор структурного розвитку національної економіки / Т. Д. Косова, І. О. Стеблянко // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 4. – С. 13–16.
Малащук Д. В. Аналіз факторів формування валютного курсу / Д. В. Малащук // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2012. – № 6. – С. 83–86.
Підвисоцький Р. Реалії ринкового курсоутворення в Україні / Р. Підвисоцький // Вісник Національного банку України. – 2015. – № 3. – С. 13–15.
Савельєв Є. Валютно-курсова політика України: сучасні тенденції та вибір валютного курсу / Євген Савельєв, Віталіна Куриляк // Журнал європейської економіки. – 2016. – Т. 15 (№ 4). – С. 424–444.
Савельєв Є. Соціально-економічна орієнтація валютно-курсової політики України: плаваючий валютний курс, офіційна доларизація чи валютна рада / Євген Савельєв, Віталіна Куриляк // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 3. – С. 149–165.
Семно Т. В. Аналіз факторів, що впливають на стабільність валютного курсу в Україні / Т. В. Семно, О. Ю. Чубка // Економіка. Фінанси. Право. Серія: Економіка. – 2012. – № 3. – С. 19–24.
Скнарь А. Порівняльний аналіз формування та регулювання валютного курсу на прикладі Нової Зеландії / А. Скнарь // Банківська справа. – 2016. – № 4. – С. 111–124.
Татар М. Деякі підходи до визначення чинників, які впливають на формування валютного курсу / М. Татар // Економіст. – 2011. – № 7. – С. 48–53.
Шпенюк О. Регулювання обмінного курсу гривні в умовах фінансової нестабільності / Ольга Шпенюк // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 1. – С. 86–98. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.


20.03.2017
Запитує: Тетяна
Тема запиту: Доброго ранку! Прошу Вашої допомоги з підбору літератури на тему "Управління процесами руху персоналу"!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Тетяно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Балабанова Л. В. Управління персоналом : підручник / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Київ : Центр учб. літ., 2011. – 467 с. – (Школа маркетингового менеджменту). – Зі змісту: Управління процесом розвитку і рухом персоналу підприємства.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Б20; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3.
Балабанюк Ж. М. Методичні підходи до оцінки ефективності управлінських рішень з руху персоналу організації / Ж. М. Балабанюк // Економіка та держава. – 2011. – № 9. – С. 42–45.
Бочарова А. Внедрение системы ротации в компании / А. Бочарова // Справочник по управлению персоналом. – 2012. – № 11. – С. 80–85.
Демченко Ю. Горизонтальные перемещения: развить и удержать / Ю. Демченко // Справочник по управлению персоналом. – 2012. – № 10. – С. 50–55.
Мерзлякова И. В. Теоретические основы организации исследования текучести кадров / И. В. Мерзлякова // Управление человеческим потенциалом. – 2011. – № 4. – С. 298–305.
Рульєв В. А. Управління персоналом : навч. посіб. / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич, Т. Л. Мостенська. – Київ : Кондор, 2012. – 310 с. – Зі змісту: Управління процесами руху персоналу.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Р85; книгосховище, ч/з №1.
Сотникова С. И. К вопросу движения молодых специалистов в нефтяной компании / С. И. Сотникова, Г. Н. Волянский // Мотивация и оплата труда. – 2013. – № 2. – С. 112–131.
Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2011 – № 2. – 144 с. – Зі змісту: Балабанюк Ж. М. Управління рухом персоналу організації / Ж. М. Балабанюк. – С. 104–108.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 С69; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Телегина Н. Расстановка сил в компании с пользой для бизнеса : [ротация персонала в компании] / Н. Телегина // Справочник по управлению персоналом. – 2010. – № 2. – С. 64–71.
Управління персоналом : підручник / [В. М. Данюк, А. М. Колот, Г. С. Суков та ін.] ; за заг. та наук. ред. В. М. Данюка ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», ПАТ «Новокрамат. машинобуд. завод». – Вид. 2-ге, зі змін. – Київ : КНЕУ ; Краматорськ (Донец. обл.) : НКМЗ, 2014. – 666 с. : табл. – Зі змісту: Управління процесами руху персоналу.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 У67; книгосховище, абонемент.
Управління персоналом сучасної організації : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. А. Гавриш, Л. Є. Довгань, Н. О. Сімченко [та ін. ; відп. ред. Т. В. Лазоренко] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. – 334 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 У67; книгосховище, ч/з № 2.


12.03.2017
Запитує: Александра
Тема запиту: Доброго дня. Порадьте будь ласка статті на тему "Розробка та впровадження стандартів якості перестрахових послуг". Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Олександро! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Бальестерос Е. Особенности применения минимальных андеррайтерских стандартов в формировании конкурентных преимуществ страховой компании / Е. Бальестерос // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2012. – № 1. – С. 475–477.
Бесфамильная Л. В. Повышение качества страховых услуг на основе комплексной стандартизации и их сертификации – уверенный выход из финансового кризиса / Л. В. Бесфамильная, Л. Р. Восконян // Аудит и финансовый анализ. – 2011. – № 2. – С. 334–340.
Бойко А. О. Перестрахування як механізм забезпечення фінансової стійкості страхової компанії : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Бойко Антон Олександрович ; ДВНЗ «Укр. акад. банків. справи Нац. банку України». – Суми, 2011. – 21 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: А2011 Б77; зал екон. класики.
Водолазська О. А. Систематизація видів андеррайтингу в страхуванні / О. А. Водолазська // Світ фінансів. – 2015. – Вип. 2. – С. 94–104. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Грищенко Н. Б. Профессиональные стандарты как ориентир для рынка труда и страхового образования / Н. Б. Грищенко // Финансы. – 2016. – № 10. – С. 42–46.
Горбач Л. М. Страхування : навч. посіб. / Л. М. Горбач, О. Б. Каун. – Київ : Кондор, 2011. – 529 с. – Зі змісту: Операції перестрахування і співстрахування ; Стан і перспективи перестрахування в Україні.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 36 Г67; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3.
Дігтяренко С. М. Тенденції розвитку перестрахування в Україні / С. М. Дігтяренко // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 6. – С. 76–80. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Заблоцька Р. О. Кон’юнктура світового ринку послуг : навч. посіб. / Р. О. Заблоцька ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2011. – 303 с. – Зі змісту: Перестрахування як вид страхових послуг на світовому ринку.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М З-12; книгосховище.
Загребной В. Н. Наше дело обречено на успех. Летопись страхового бизнеса / В. Н. Загребной. – Киев : Укр. агентство фінанс. розвитку, 2010. – 480 с. – Из содерж.: Загребной В. Н. Основные качества надежного перестраховщика. Перспективы формирования качественного перестрахования в Украине / В. Н. Загребной, И. В. Загребной.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 36 З-14; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3.
Іванчук О. Міжнародні стандарти діяльності для українських страховиків / О. Іванчук // Фінансовий ринок України. – 2011. – № 7–8. – С. 24–26.
Казанцева Г. В. Переход страховщиков на единый план счетов и отраслевые стандарты: финансовый результат и налогооблагаемая прибыль / Г. В. Казанцева, А. М. Зубков // Финансы. – 2016. – № 8. – С. 37–42.
Маруженко Д. С. Перестрахування як складова забезпечення фінансової стійкості страховика : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Маруженко Дмитро Семенович ; Н.-д. фінанс. ін-т Акад. фінанс. упр. М-ва фінансів України. – Київ, 2010. – 20 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: А2010 М29; зал екон. класики.
Плахова Т. А. Переход на новый план счетов страховых организаций / Т. А. Плахова // Финансы. – 2016. – № 1. – С. 37–40.
Стандартна формула Solvency II та практика її використання у перестрахуванні // Фінансовий ринок України. – 2012. – № 2. – С. 16–19.
Страхование : учебник [для студ. вузов / А. П. Архипов, С. Б. Богоявленский, Л. И. Бородкина и др.] ; под ред. Т. А. Федоровой. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Магистр, 2009. – 1007 с. – Из содерж.: Перестрахование.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 36 С83; книгосховище.
Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 10–12 жовт. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [голова редкол. О. О. Гаманкова]. – Київ : КНЕУ, 2012. – 275 с. – Зі змісту: Веретнов В. І. Управління якістю непропорційного перестрахування / В. І. Веретнов. – С. 25–27 ; Прокоф’єва О. В. Специфіка ринку перестрахування та особливості його формування / О. В. Прокоф’єва. – С. 172–174 ; Величко Є. О. Актуальні проблеми врегулювання страхових випадків за договорами перестрахування ризикового страхування в Україні / Є. О. Величко. – С. 263–266.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 36 С83; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Страхування : практикум : навч. посіб. / [В. Д. Базилевич, Р. В. Пікус, К. С. Базилевич та ін.] ; за ред. В. Д. Базилевича. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2011. – 607 с. – Зі змісту: Зменшення ризику за допомогою перестрахування.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 36 С83; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3.
Татаріна Т. В. Перестрахування: становлення та шляхи розвитку в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / Татаріна Тетяна Володимирівна ; Київ. нац. екон. ун-т. – Київ, 2003. – 20 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: А2003 Т23; книгосховище.
Третяк К. Український ринок перестрахування: особливості функціонування та розвитку / К. Третяк // Ринок цінних паперів України. – 2015. – № 3–4. – С. 97–108. – Анот. англ.
Третяк К. В. Ринок перестрахування в Україні: формування та перспективи розвитку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Третяк Катерина Володимирівна ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ, 2016. – 20 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: А2016 Т66; зал екон. класики.
Фінансова безпека та економічне зростання: домогосподарство, підприємство, регіон, держава : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 6–7 жовт. 2011 р., м. Полтава / ВНЗ Укоопспілки «Полтав. ун-т економіки і торгівлі», Ф-т фінансів і обліку, Каф. фінансів ; [редкол.: О. В. Чернявська (голова) та ін.]. – Полтава : Інтерграфіка, 2011. – 388 с. – Зі змісту: Фисун І. В. Необхідність стандартів якості та фінансової надійності перестрахової діяльності в Україні / І. В. Фисун.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Ф59; ч/з № 3.
Цина А. Ю. Страхування ризиків об'єктів підвищеної небезпеки / А. Ю. Цина, С. В. Поляков, Ю. А. Сонник // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – 2016. – № 3. – С. 116–124.


06.03.2017
Запитує: Вероника
Тема запиту: Добрий день! Чи не могли б Ви мені допомогти з пошуком літератури (монографії, статті, журнали) для написання індивідуальної роботи (аналітичний огляд) з Макроекономіки на тему "Причини безробіття в Україні". Заздалегідь дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Вероніко! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Бондаренко Н. Соціально-правові аспекти зайнятості в Україні / Бондаренко Наталія // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія: Юридичні науки = Foreign trade: ekonomіcs, fіnance, law. – 2016. – № 1. – С. 133–144.
Бургман М. К. Проблеми українського ринку праці та особливості його функціонування / М. К. Бургман // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – № 3. – С. 14–18. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Гнибіденко І. Ф. Історична ґенеза зайнятості економічно активного населення середнього віку / І. Ф. Гнибіденко, О. В. Нартюк // Демографія та соціальна економіка. – 2015. – № 2. – С. 76–87. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Діденко Н. В. Проблема та шляхи вирішення молодіжного безробіття в сучасному суспільстві / Н. В. Діденко, О. Ф. Родак // Економіка та держава. – 2016. – № 4. – С. 81–84.
Добренко О. О. Зменшення безробіття населення – важливе завдання соціальноїполітики України / О. О. Добренко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2015. – № 11. – С. 166–171. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Ільїч Л. М. Основні причини українського безробіття та неучасті громадян у ринку праці / Л. М. Ільїч // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2012. – № 4. – С. 204–211.
Колот А. Гідна праця як концепція та стратегічний напрямок розвитку соціально-трудової сфери / А. Колот, О. Герасименко // Україна: аспекти праці. – 2015. – № 6. – С. 3–13. – Анот. парал. рос., англ.
Краус Н. М. Детермінанти тіньової економіки в інноваційних умовах господарювання : монографія / Н. М. Краус. – Полтава : Дивосвіт, 2014. – 145 с. – Зі змісту: Офіційне безробіття та тіньова зайнятість на ринку праці: світовий досвід і українська практика.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С К78; ч/з № 3.
Курсон К. І. Безробіття в Україні: проблеми, сучасний стан та шляхи його подолання / К. І. Курсон // Економіка та держава. – 2013. – № 2. – С. 131–133.
Легомінова С. В. Сучасний ринок праці України: проблеми та тенденції / С. В. Легомінова // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 19. – С. 39–43. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Махсма М. Перспективи зайнятості працівників в аграрному виробництві за умов його інноваційного розвитку / М. Махсма, С. Волощук // Україна: аспекти праці. – 2015. – № 8. – С. 32–37. – Анот. парал. рос., англ.
Мельниченко О. Б. Молодіжний ринок праці України: проблеми і перспективи / О. Б. Мельниченко // Психологія і суспільство. – 2015. – № 3. – С. 99–104. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Руснак А. В. Макроекономічні стимули збалансування ринку праці / А. В. Руснак // Економіка та держава. – 2015. – № 12. – С. 116–120. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Соціально-трудові відносини зайнятості: сучасні тенденції, виклики, шляхи розвитку : монографія / [А. М. Колот, І. Ф. Гнибіденко, О. О. Герасименко та ін.] ; за наук. ред. А. М. Колота, І. Ф. Гнибіденка ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2015. – 295 с. : рис., табл. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 С69; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Соціально-трудові відносини: теорія та практика = Социально-трудовые отношения: теория и практика = Social and labour relations: theory and practice : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т соц.-труд. відносин ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 1 (7). – 431 с. – Зі змісту: Безтелесна Л. І. Молодіжне безробіття: оцінка масштабів і напрями мінімізації / Л. І. Безтелесна. – С. 103–108 ; Щетініна Л. В. Формування ефективної зайнятості населення в Україні: передумови, орієнтири та заходи / Л. В. Щетініна, С. Г. Рудакова, Н. С. Данилевич. – С. 278–284.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 С69; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Сучасні проблеми економіки і підприємництво : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т», Ф-т менеджменту та маркетингу ; [редкол.: П. В. Круш (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Політехніка НТУУ «КПІ», 2014. – Вип. 14. – 294 с. – Зі змісту: Петровська І. П. Проблеми безробіття в сучасних умовах економічного розвитку України / І. П. Петровська, І. І. Ніньовська.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 С91; ч/з № 3.
Харчук С. А. Безробіття як одне з глобальних проблем світу та напрями його подолання / С. А. Харчук, І. С. Пенькна // Економіка та держава. – 2016. – № 7. – С. 71–76.
Черчик Л. М. Ефективна зайнятість на засадах соціального діалогу: методологія оцінки та стратегія забезпечення : монографія / Л. М. Черчик, І. В. Шубала ; Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк : Терен, 2013. – 278 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 Ч-50; книгосховище.
Юрик Я. І. Аналіз динаміки та масштабів безробіття в Донецькій та Луганській областях / Я. І. Юрик // Економіка та держава. – 2015. – № 2. – С. 83–88.


03.03.2017
Запитує: Lena
Тема запиту: Доброго дня. Порадьте будь ласка літературу для написання курсової роботи на тему "Подвійний запис як методичний прийом (елемент) методу бухгалтерського обліку". Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Олено! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Вісник Тернопільського національного економічного університету. Економічні науки : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. – Тернопіль : Екон. думка, 2010. – Вип. 4. – 196 с. – Зміст укр., англ. – Зі змісту: Хомин П. Двоїстість операцій та їхній подвійний запис: витоки й тлумачення / П. Хомин.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В53; ч/з № 3.
Гоголь Т. Спрощена форма організації бухгалтерського обліку для підприємств малого бізнесу (не платників ПДВ) без застосування подвійного запису / Т. Гоголь, Н. Ніпорко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 11. – С. 3–17.
Головко В. Квартальні фінансові рахунки України: методологічні та практичні аспекти складання / В. Головко, А. Тетерук // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 8. – С. 12–18.
Грэй Сидней Дж. Финансовый учет: глобальный подход : [учебник : пер. с англ.] / Сидней Д. Грей, Белверд Е. Нидлз. – Москва : Волтерс Клувер, 2008. – 590 с. – Парал. тит. л. англ. – Из содерж.: Система двойной записи: основной метод бухгалтерского учета
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Г91; ч/з № 3.
Кащенко О. Відображення обліку руху грошових коштів без застосування подвійного запису / О. Кащенко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 3. – С. 34–40.
Кутер М. Виникнення і розвиток подвійного запису / М. Кутер, М. Гурська, К. Кутер // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 11. – С. 31–45.
Менеджмент : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Міжгалуз. ін-т упр. ; [голов. ред. А. І. Кредісов]. – Київ, 2009. – Вип. 11. – 238 с. – Зі змісту: Токарева Т. О. Подвійний запис у теоретично-історичному аспекті / Т. О. Токарева.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 М50; книгосховище.
Осмятченко В. О. Бухгалтерський облік в умовах застосування інформаційних технологій : монографія / В. О. Осмятченко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2010. – 263 с. – Зі змісту: Моделювання системи рахунків і подвійного запису.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 О-74; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, ч/з № 7 ч/з ІБО, e-ресурс.
Сук Л. Бухгалтерський облік у малих підприємствах без застосування подвійного запису / Л. Сук // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2011. – № 15–16. – С. 42–44.
Сук Л. Система рахунків бухгалтерського обліку і подвійний запис / Л. Сук, П. Сук // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2012. – № 22. – С. 34–44.


29.01.2017
Запитує: Олена
Тема запиту: Доброго дня! Чи не могли б Ви порадити джерела для написання статті на тему "Корпоративна та організаційна культура: точки перетину та специфічні відмінності". Заздалегідь дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Олено! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Армстронг Майкл. Практика управления человеческими ресурсами : учебник : пер. с англ. / Майкл Армстронг. – 8-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2007. – 832 с. – (Классика MBA). – Из содерж.: Организационная культура.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М А83; книгосховище.
Биннер Хартмут. Управление организациями и производством: от функционального менеджмента к процессному : пер. с нем. / Хартмут Биннер ; [науч. ред. А. Локтев]. – Москва : Альпина Паблишерз, 2010. – 282 с. : ил. – (Производственный менеджмент). – Из содерж.: Корпоративная культура.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Б62; книгосховище.
Змиевская Т. Эффективный кризис-менеджмент / Татьяна Змиевская // Менеджер по персоналу. – 2016. – № 12. – С. 14–24.
Кучеренко А. Спасение культурой, или Новая философия отношений сотрудников / Александр Кучеренко // Менеджер по персоналу. – 2016. – № 10. – С. 6–15.
Муллахметов Ханиф. Корпоративная культура в системе менеджмента / Ханиф Муллахметов // Общество и экономика. – 2016. – № 11. – С. 41–53. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Полінкевич О. М. Проблеми розвитку корпоративного управління в Україні / Оксана М. Полінкевич // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2016. – № 5. – С. 191–196. – Автор, назва та анот. парал. рос., укр.
Приходько С. Л. Слияние корпоративных культур / С. Л. Приходько // Менеджер по персоналу. – 2015. – № 11. – С. 8–19.
Скриньковський Р. М. Система діагностики корпоративної культури підприємства: європейський вектор / Р. М. Скриньковський // Економіка та держава. – 2015. – № 4. – С. 58–60.
Станіславик О. В. Роль організаційної культури в підвищенні конкурентоспроможності підприємства / Олена В’ячаславівна Станіславик, Олександр Михайлович Коваленко // Економіка. Фінанси. Право. Серія: Економіка. – 2016. – № 2. – С. 16–21. – Назва та анот. парал. рос., англ.
Стратегічне управління знаннями підприємства : монографія / [А. П. Наливайко, О. М. Гребешкова, Л. П. Батенко та ін.] ; за заг. ред. А. П. Наливайка ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2014. – 445 с. – Зі змісту: Управління знаннями і корпоративна культура компанії: ціннісний аспект.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 С83; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3, e-ресурс.
Стратегія підприємства: зміна парадигми управління та інноваційні рішення для бізнесу : колект. монографія / за ред. А. П. Наливайка ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2015. – 398 с.– Зі змісту: Прохорова Є. В. Послідовність зміни організаційної культури підприємства / Є. В. Прохорова.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 С83; ч/з № 3, e-ресурс.
Усова О. В. Ценности организационной культуры: выбор субъекта деятельности (возрастной аспект проблемы) / О. В. Усова // Управление корпоративной культурой. – 2014. – № 1. – С. 60–65.
Формування професійних компетентностей в умовах інформаційної економіки : монографія / [В. С. Пономаренко, Г. В. Назарова, К. Г. Наумік та ін.]. – Харків : Вид-во ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 219 с. – Зі змісту: Роль корпоративної культури у формуванні професійних та корпоративних компетентностей.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 37 Ф79; ч/з № 3.
Хвостова Н. Зачем нужен Корпоративный кодекс / Наталья Хвостова // Менеджер по персоналу. – 2016. – № 4. – С. 6–13.
Шкода Т. Н. Людський капітал підприємства: теорія і практика стратегічного управління : монографія / Т. Н. Шкода ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : Світ Успіху, 2015. – 424 с. – Зі змісту: Корпоративна культура та управління брендом роботодавця.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Ш67; ч/з №3.


03.01.2017
Запитує: Тетяна
Тема запиту: Вітаю! Прошу допомоги з пошуку літератури на тему «Зайнятість у неформальному секторі економіки України: сучасний стан та напрями регулювання». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Тетяно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Андрєєва Н. Маркетингові технології стратегічного екологічного управління сучасним підприємством: методи та інструментарій впровадження / Н. Андрєєва, О. Мартинюк // Економіст. – 2013. – № 1. – С. 22–25.
Бєловолова Н. М. Удосконалення методичних підходів до управління маркетинговою діяльністю підприємств машинобудування / Н. М. Бєловолова // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2015. – № 2. – С. 109–111.
Бойчук І. В. Маркетинг промислового підприємства : навч. посіб. / І. В. Бойчук, А. Я. Дмитрів ; М-во освіти і науки України, Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 620 с. : рис., табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Б77; ч/з № 3.
Дубовик Т. В. Управління інтегрованими інтернет-маркетинговими комунікаціями підприємств / Т. В. Дубовик, В. В. Ортинська // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2015. – № 10. – С. 61–65. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Заремба В. П. Інтегрована система організаційних механізмів маркетингового управління діяльністю підприємств / В. П. Заремба // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 15. – С. 82–87.
Килипенко В. В. Теоретичний зміст і сутність управління маркетинговою діяльністю / В. В. Килипенко // Економіка АПК. – 2016. – № 11. – С. 86–93. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Краус К. М. Управління маркетингом малих торговельних підприємств : монографія / К. М. Краус. – Київ : Центр учб. літ., 2016. – 226 с. : рис., табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338Т8 К78; ч/з № 3.
Левків Г. Я. Інформаційна складова інноваційного управління маркетинговою діяльністю підприємства АПК / Г. Я. Левків // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2013. – № 11. – С. 214–221.
Маркетинг технічних інновацій : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / М. К. Сукач, І. В. Ніколенко, Г. О. Оборський [та ін.]. – Київ : Ліра-К, 2013. – 414 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 М26; ч/з № 3.
Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст : монографія / [Карпенко Н. В., Макарова М. В., Педченко Н. С. та ін.] ; за заг. ред. Н. В. Карпенко. – Київ : Центр учб. літ., 2016. – 252 с. : рис., табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 М26; ч/з № 3.
Могилевська О. Ю. Методологічні основи маркетингового управління підприємством / О. Ю. Могилевська // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 11. – С. 16–20.
Могилевська О. Ю. Основні напрями вдосконалення методології маркетингового управління підприємствами машинобудування / О. Ю. Могилевська // Економіка та держава. – 2012. – № 3. – С. 83–85.
Окландер Т. О. Модернізація маркетингової діяльності промислових підприємств : монографія / Т. О. Окландер. – Донецьк : Ноулидж, 2013. – 292 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 О-50; ч/з № 3.
Сагайдак М. П. Формування системи внутрішнього маркетингу підприємств сфери послуг : монографія / М. П. Сагайдак ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Криворіз. нац. ун-т». – Кривий Ріг, 2015. – 508 с. : табл., рис.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С С13; книгосховище, ч/з № 3, ч/з № 2.
Турусин Д. Маркетинговые инструменты взаимодействия в малом и среднем бизнесе / Д. Турусин // Маркетинг. – 2016. – № 3. – С. 47–55.
Федорченко А. В. Внутрішній маркетинг підприємства: теорія, методика, практика : монографія / А. В. Федорченко, О. В. Окунєва ; за наук. ред. А. В. Федорченка ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2015. – 230 с. : табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Ф33; книгосховище, e-ресурс, ч/з № 3.
Чухрай Н. І. Прибутковий маркетинг: взаємоузгодження маркетингових та фінансових рішень : монографія / Н. І. Чухрай, А. О. Мавріна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 206 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Ч-96; ч/з № 3, ч/з № 1.
Шаповал О. Ф. Управління інформаційними системами маркетингу на підприємстві / О. Ф. Шаповал, Л. О. Коннова // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2015. – № 3. – С. 147–150.