Бібліотека

Яндекс.Метрика

Архів довідок

Архів виконаних довідок

12.10.2016

Запитує: Marina
Тема запиту: Здравствуйте, помогите пожалуйста, мне надо 5 учебников по менеджменту (статьи сказали нельзя),  в которых есть тема «Методи обґрунтування управлінських рішень». Заранее спасибо!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Марино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Дафт Ричард Л. Менеджмент / Ричард Л. Дафт. – 6-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 864 с. – (Классика MBA).
Шифр зберігання та місце збереження книги: 33М Д21; книгосховище, ч/з № 3.
Дикань Н.ВМенеджмент : навч. посіб. / Н. В. Дикань, І. І. Борисенко. – Київ : Знання, 2008. – 389 с. – (Вища освіта XXI століття). – Зі змісту: Методи обґрунтування управлінських рішень.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Д45; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Дудар Т. Г. Менеджмент : навч. посіб. / Т. Г. Дудар, Р. В. Волошин, В. Т. Дудар ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Терноп.нац. екон. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 335 с. – Зі змісту: Управлінські рішення.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Д81; книгосховище.
Колпаков В. М. Теория и практика принятия управленческих решений : учеб. пособие для студентов вузов / В. М. Колпаков. – Киев : МАУП, 2000. – 254 с.
Шифр зберігання та місце збереження книги: 33С2К61; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3.
Менеджмент : навч. посіб. / Г. Є. Мошек, М. М. Ковальчук, Ю. В. Поканєвич [та ін.] ; заг. ред. Г. Є. Мошека ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – 2-ге вид., допов., перероб. – Київ : Ліра-К, 2013. – 551 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 М50; книгосховище, ч/з № 1.
Менеджмент : навч. посіб. / [С. І. Михайлов, Т. І. Балановська, О. В. Новак та ін.] ; за ред. С. І. Михайлова. – 3-тє вид., стер. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 536 с. – Зі змісту: Розробка та прийняття управлінських рішень.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 М50; книгосховище, ч/з № 1.
Менеджмент організацій та адміністрування : навч. посіб. для підгот. до держ. іспиту на ступінь магістра зі спец. 8.03060101 «Менеджмент орг. та адміністрування (за видами екон. діяльності)» / [за ред. С. К. Харічкова, Г. А. Дорошук]. – Одеса : Освіта України, 2015. – 444 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 М50; ч/з № 2.
Менеджмент: прийняття управлінськихрішень : практикум : навч. посіб. / О. В. Щербина, А. В. Вакуленко, М. Ю. Кужель, В. В. Сироватко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2011. – 187 с. – Існує електрон. версія друк. вид. – Режим доступу: http://irbis.kneu.edu.ua/cgi-bin/ecgi64/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB.
Шифр зберігання та місце збереження книги: 338 М50; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Моргулець О. Б. Менеджмент у сфері послуг : навч. посіб. / О. Б. Моргулець. – Київ : Центр учб. літ., 2012. – 384 с. – Зі змісту: Розробка і прийняття управлінських рішень у сфері послуг.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 М79; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 7.
Соболь С. М. Менеджмент : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / С. М. Соболь, В. М. Багацький. – Київ : КНЕУ, 2005. – 225 с. – (До 100-річчя Київського національного економічного університету). – Існує електрон. версія друк. вид. – Режим доступу: http://irbis.kneu.edu.ua/cgi-bin/ecgi64/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB.
Шифр зберігання та місце збереження книги: 338 С54; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 7.
Стадник В. В. Менеджмент : підручник / В. В. Стадник, М. А. Йохна. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Академвидав, 2010. – 471 с. – (Альма-матер). – Зі змісту: Принципи і методи управління ; Процес прийняття управлінських рішень.
Шифр зберігання та місце збереження книги: 338 С75; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2.
Щербина О. В. Менеджмент : презентаційний курс : навч. посіб. / О. В. Щербина ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2012. – 228 с. – Зі змісту: Процес прийняття управлінських рішень. – Існує електрон. версія друк. вид. – Режим доступу: http://irbis.kneu.edu.ua/cgi-bin/ecgi64/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Щ64; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.


11.10.2016

Запитує: Алена

Тема запиту: Допоможіть будь ласка підібрати літературу для курсової роботи за темою «Сутність та основні способи регулювання підприємницької діяльності у суспільстві»

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Олено! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/
Баланда А. Л. Інституційне забезпечення державного регулювання стратегічно важливих підприємств для економіки та безпеки країни / А. Л. Баланда, В. П. Павленко, О. Ю. Рудченко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2016. – № 5. – С. 18–22. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Богдан С. В. Діяльність державних і недержавних організацій з підтримки підприємництва та інновацій у Чернігівській області / С. В. Богдан // Проблеми науки. – 2012. – № 6. – С. 9–14.
Брылев В. В. Нормативно-правовая база регулирования инновационных процессов малых и средних предприятий / Брылев Всеволод Викторович // Экономические науки. – 2016. – № 2. – С. 63–66.
Варналiй З. С. Конкуренція і підприємництво : монографія / З. С. Варналiй ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання України, 2015. – 463 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 В18; Зал екон. клас.
Великий Ю. В. Державне регулювання інноваційного розвитку машинобудівних підприємств України / Ю. В. Великий // Економіка та держава. – 2015. – № 12. – С. 10–12. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Гриняк А. Договірне регулювання підрядних відносин у підприємницькій діяльності / А. Гриняк // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 9. – С. 3–7. – Анот. парал. рос., англ.
Денисов К. В. Аналіз особливостей державної політики регулювання виробничо-збутової діяльності підприємств чорної металургії України / К. В. Денисов // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – № 2. – С. 102–108.
Дзюба С. Г. Сучасне оновлення законодавчої бази України з питань державного регулювання підприємницької діяльності / С. Г. Дзюба // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2013. – № 3. – С. 102–110.
Довгань М. Поняття державного замовлення як засобу адміністративно-правового впливу на господарську діяльність / М. Довгань // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 1. – С. 79–82.
Кашлаков О. І. Теоретичні основи регуляторної політики держави у сфері підприємницької діяльності / О. І. Кашлаков // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – № 5. – С. 126–130. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Новак Н. П. Розвиток та удосконалення державної підтримки підприємств з виробництвом органічної продукції / Н. П. Новак // Економіка та держава. – 2016. – № 6. – С. 40–42. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Перит І. О. Державне регулювання підприємницької діяльності домогосподарств в Україні / І. О. Перит // Світ фінансів. – 2015. – Вип. 1. – С. 185–192. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Сизоненко В. О. Інституціональні аспекти фінансового регулювання підприємницької діяльності / В. О. Сизоненко // Фінанси України. – 2012. – № 8. – С. 88–97.
Тимошенко О. В. Основні функції та завдання державного регулювання підприємницької діяльності / О. В. Тимошенко // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2013. – № 2. – С. 95–99.
Федорченко В. В. Сутність механізму державного регулювання розвитку малого підприємництва / В. В. Федорченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 23. – С. 151–154.
Юшкевич О. О. Механізми регулювання розвитку сільськогосподарських підприємств / О. О. Юшкевич // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2013. – № 9. – С. 132–137. – Текст англ.


11.10.2016

Запитує: Вика

Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати матеріали для курсової роботи на тему «Особливості економічних криз на сучасному етапі економічного розвитку». Завчасно дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Вікторіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/
Безгубенко-Гнатишин ВГенезис, причини та наслідки світових економічних криз / Вікторія Безгубенко-Гнатишин // Світ фінансів. – 2015. – Вип. 3. – С. 144–156. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Бєлай С. В. Механізм державного прогнозування кризових явищ соціально-економічного характеру / С. В. Бєлай // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 6. – С. 122–127.
Борейко ВШляхи виходу економіки України з кризи / Володимир Борейко // Економіст. – 2016. – № 2. – С. 17–19. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Гриценко А. АСучасна криза у контексті логіки соціально-економічного розвитку / А. А. Гриценко // Економіка України. – 2015. – № 6. – С. 18–37. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Дерлиця А. Світова економічна криза у контексті спекуляцій на фінансовому ринку / А. Дерлиця // Світ фінансів. – 2014. – Вип. 1. – С. 59–67.
Колінько О. В. Пік Ресурсів та Межі Зростання – теорія та методи вирішення майбутніх кризових явищ / О. В. Колінько // Економіка та держава. – 2015. – № 10. – С. 120–126. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Кулінська А. В. Кризові ситуації, які викликають загрозу індикаторам економічної безпеки України / А. В. Кулінська // Економіка та держава. – 2016. – № 1. – С. 53–55. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Ободовський Ю. В. Деякі підходи щодо характеристики понять визначаючих кризові явища на підприємстві / Ю. В. Ободовський // Економіка та держава. – 2015. – № 6. – С. 118–120. – Анот. англ.
Онищенко В. ПВихід з кризи вимагає рішучих дій / В. П. Онищенко // Економіка України. – 2015. – № 6. – С. 71–73. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Подлєсна В. ГОсобливості сучасної соціально-економічної кризи в Україні та основні орієнтири її подолання / В. Г. Подлєсна // Економіка України. – 2015. – № 6. – С. 74–81. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Розумчук О. О. Аналіз моделей оцінювання кризових явищ на підприємствах промисловості / О. О. Розумчук // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2016. – № 1. – С. 69–73. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Рязанов В. ТКапіталізм і кризи: становлення і розвиток політико-економічного підходу / В. Т. Рязанов // Економічна теорія. – 2015. – № 3. – С. 65–84. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Світова економічна криза: причини, наслідки, шляхи подолання : бібліогр. покажч. (2008–2012) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [уклад.: Т. В. Добко та ін. ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін.]. – Київ : НБУВ, 2015. – 550 с. – Імен. покажч.: с. 505–550.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М С24; книгосховище.
Сіденко ВГлобальні кризи ХХІ століття: політекономічний підхід / Володимир Сіденко // Економічна теорія. – 2015. – № 4. – С. 12–18. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Сіденко В. Методологічні засади аналізу глобальних кризових процесів / Володимир Сіденко // Економічна теорія. – 2016. – № 2. – С. 85–99. – Автор, назва та анот. парал. англ.


10.10.2016

Запитує: Tanya
Тема запиту: Доброго вечора. Порадьте будь ласка матеріали для написання курсової про безробіття (в Україні і світі). Величезне дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Тетяно!  Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Боков О. Ринок праці ЄС: досвід для України / О. Боков, Т. Біденко, С. Бокова // Україна: аспекти праці. – 2016. – № 1–2. – С. 46–52. – Анот. парал. рос., англ.

Бондаренко Н. Соціально-правові аспекти зайнятості в Україні / Бондаренко Наталія // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія: Юридичні науки = Foreign trade: ekonomіcs, fіnance, law. – 2016. – № 1. – С. 133–144. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Бурлай Т. Політика і перспективи згладжування регіональних диспаритетів у сфері зайнятості Євросоюзу / Тетяна Бурлай // Економічна теорія. – 2015. – № 4. – С. 108–115. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [зб. наук. ст.] / [редкол.: Т. І. Пішеніна (голова) та ін.]. – Київ : Вид-во КІБіТ, 2016. – Вип. 1 (29) / [відп. за вип. Р. О. Язиніна]. – 110 с. – Зі змісту: Пахомова Т. М. Сучасний стан зайнятості та безробіття в Україні. м. Ніжин / Т. М. Пахомова.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В53; книгосховище.
Галаева Е. Заработная плата и занятость: проблемы дискриминации / Елена Галаева, Юлия Россикова // Общество и экономика. – 2016. – № 3. – С. 112–125. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Дзюбик С. Д. Основи економічної теорії : навч. посіб. / С. Д. Дзюбик, О. С. Ривак. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2014. – 424 с. – Зі змісту: Ринок праці та безробіття.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Д43; ч/з № 2.
Діденко Н. В. Проблема та шляхи вирішення молодіжного безробіття в сучасному суспільстві / Н. В. Діденко, О. Ф. Родак // Економіка та держава. – 2016. – № 4. – С. 81–84. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Добренко О. О. Зменшення безробіття населення – важливе завдання соціальної політики України / О. О. Добренко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2015. – № 11. – С. 166–171. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Колот А. Гідна праця як концепція та стратегічний напрямок розвитку соціально-трудової сфери / А. Колот, О. Герасименко // Україна: аспекти праці. – 2015. – № 6. – С. 3–13. – Анот. парал. рос., англ.
Колот А. Цінності трудового життя та гідна праця: філософія взаємодії і розвитку / А. Колот, О. Герасименко // Україна: аспекти праці. – 2016. – № 1–2. – С. 3–13. – Анот. парал. рос., англ.
Краус Н. М. Детермінанти тіньової економіки в інноваційних умовах господарювання : монографія / Н. М. Краус. – Полтава : Дивосвіт, 2014. – 145 с. – Зі змісту: Офіційне безробіття та тіньова зайнятість на ринку праці: світовий досвід і українська практика.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С К78; ч/з № 3.
Соціальна економіка : навч. посіб. / [О. О. Бєляєв (керівник авт. кол.), Є. Б. Ніколаєв (наук. ред.), А. В. Келічавий та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Представництво Фонду Конрада Аденауера в Україні. – Київ : КНЕУ, 2014. – 481 с. – Зі змісту: Економічні й соціальні аспекти зайнятості та безробіття.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С69; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5, ч/з № 7.
Соціальні індикатори рівня життя населення : стат. зб. / Держ. служба статистики України ; [відп. за вип. О. О. Кармазіна]. – Київ : Держкомстат України, 2015. – 204 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 31 С69; книгосховище.
Терюханова І. Вирішення проблем працевлаштування внутрішньо переміщених осіб в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду / І. Терюханова, Т. Тимошек // Україна: аспекти праці. – 2016. – № 5–6. – С. 52–58. – Анот. парал. англ., рос.
Транченко Л. В. Перспективні підходи до оцінювання кількості безробітних у сільській місцевості на базі нечіткої моделі гібридної мережі / Л. В. Транченко // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2016. – № 2. – С. 459–468. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Уразов А. У. Основи економічної теорії : навч. посіб. / А. У. Уразов, І. В. Саух, О. І. Вікарчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – 3-тє вид. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 312 с. – Зі змісту: Зайнятість і безробіття.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 У68; ч/з № 1, ч/з № 2.
Юрик Я. І. Законодавчий захист зайнятості в Україні: оцінювання жорсткості та напрями лібералізації / Я. І. Юрик // Економіка та держава. – 2016. – № 5. – С. 49–57. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Ivashchenko O. Work transformation within post-soviet transit: sociologscal peculiarities of Ukraine's case / Ol'ha Ivashchenko // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2016. – № 2. – P. 151–161.


07.10.2016

Запитує: Виктория
Тема запиту: Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, подобрать литературу для написания курсовой по теме «Управління конкурентоспроможністю продукції». Заранее спасибо!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Вікторіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Варналiй З. С. Конкуренція і підприємництво : монографія / З. С. Варналiй ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання України, 2015. – 463 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 В18 ; Зал екон. клас.
Галузеві особливості управління якістю продукції як макроекономічний фактор конкурентоспроможності / О. В. Мороз, Н. П. Карачина, І. Ф. Острий  І. В. Сташко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 7. – С. 29–33.
Гнатенко О. А. Формування управлінського рішення щодо підвищення конкурентоспроможності продукції на прикладі підприємств – виробників молочних консервів / О. А. Гнатенко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2010. – № 10. – С. 123–126.
Дорошук Г. А. Управління організаційним розвитком: теоретичні та концептуальні основи : монографія / Г. А. Дорошук ; за ред. С. К. Харічкова ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса : Бондаренко М. О., 2016. – 196 с. – Зі змісту: Конкурентоспроможність виноробних підприємств України.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Д69 ; книгосховище.
Зеленчук І. Б. Механізм управління конкурентоспроможністю молокопереробних підприємств / І. Б. Зеленчук // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 3. – С. 144–154.
Паранчук С. В. Побудова адаптивної системи управління конкурентоспроможністю продукції регіону / С. В. Паранчук, Я. П. Ухачевич // Регіональна економіка. – 2011. – № 4. – С. 48–56.
Паршина О. А. Обґрунтування вибору управлінських рішень щодо забезпечення конкурентоспроможності продукції / О. А. Паршина // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2011. – № 2. – С. 81–86.
Ревенко Н. Управління процесом формування конкурентоспроможності продукції підприємства / Н. Ревенко, І. Малихіна // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2013. – Вип. 2. – С. 62–70.
Смолін І. В. Конкурентоспроможність підприємств : монографія / І. В. Смолін, Ю. І. Опанасюк. – Київ : Генеза, 2014. – 205 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 С51 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3.
Сучасні проблеми економіки і підприємництво: зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т» ; [редкол.: П. В. Круш (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Політехніка НТУУ «КПІ», 2014. – Вип. 14. – 294 с. – Зі змісту: Кавтиш О. П. Управління конкурентоспроможністю продукції вітчизняних підприємств у сучасних умовах / О. П. Кавтиш, М. О. Метлицький.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 С91 ; ч/з № 3.
Сучасні проблеми економікиі підприємництво : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т» ; [редкол.: П. В. Круш (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Політехніка НТУУ «КПІ», 2014. – Вип. 15. – 275 с. – Зі змісту: Шевченко Т. Є. Оцінка конкурентоспроможності продукції ПАТ «Фармак» на базі препарату «Тромбонет» / Т. Є. Шевченко, О. В. Мороко.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 С91 ; ч/з № 3.

04.10.2016

Запитує: Користувач
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, підібрати джерела для курсової роботи на тему «Управління виробничими запасами». Завчасно дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Актуальні питання розвиткуагробізнесу в Україні : матеріали I Всеукр. студ. наук.-практ. Інтернет-конф. (29 квіт.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ф-т економіки АПК, Ін-т економіки та менеджменту АПК ; [відп. за вип.: Коцупатрий М. М., Єранкін О. О., Мервенецька В. Ф.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – 353 с. – Зі змісту: Війтів І. О. Управління виробничими запасами на підприємствах АПК: контрольно-аналітичний аспект / І. О. Війтів. – С. 310–313.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 333С А43 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Баюра В. І. Закупівля: маркетинговий підхід : навч. посіб. / В. І. Баюра, Н. Л. Новікова, Н. В. Романченко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2015. – 227 с. – Зі змісту: Управління виробничими запасами.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Б33 ; ч/з № 3.
Kolumbe tО. Р. Analysis o fcirculating tangible assets in the baking industry: scientific research trends/ О. Р. Kolumbet// Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2015. – № 5. – P. 183–186.
Манжос Т. В. Ймовірнісні моделі управління запасами на підприємствах холдингового типу [Електронний ресурс] : монографія / Т. В. Манжос ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2016. – 256 с.
Мельник О. Г .Методи формування, поповнення та використання виробничих запасів / О. Г. Мельник, Л. С. Ноджак, Л. М. Ганас // Економіка та держава. – 2013. – № 10. – С. 29–33.
Попович О. В. Вибір методу оцінювання виробничих запасів в умовах постійно зростаючого рівня інфляційних процесів / О. В. Попович // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2015. – № 5. – С. 119–122.
Сучасні економічні проблемирозвитку промислового сектору в Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2014. – 194 с. – Зі змісту: Семенюк В. С. Засоби управління запасами на виробничих підприємствах / В. С. Семенюк.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 С91 ; ч/з № 3.
Тараненко Ю. В. Система управління запасами на торговельних підприємствах / Ю. В. Тараненко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 18. – С. 80–83.
Управління виробничими запасами підприємства/ В. К. Станчевський, М. О. Панкова, О. І. Літвіненко, К. Е. Кондратенко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2010. – № 2. – С. 196–198.
Шмиголь Н. М. Роль і місце аналізу виробничих запасів у системі управління ресурсним потенціалом підприємства / Н. М. Шмиголь, А. А. Антонюк, А. А. Нестеренко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – № 5. – С. 102–106.

03.10.2016

Запитує: Мария
Тема запиту: Доброго вечора, чи не могли б Ви порадити декілька джерел/наукових статей, де було б визначення науковцями поняття «інтуїція». Бажано більш сучасні джерела.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Маріє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Бачинин В. А. Психология : энциклопед. слов. / В. А. Бачинин. – Санкт-Петербург : Изд-во Михайлова В. А., 2005. – 272 с. – Из содержания: Интуиция. – С. 97–99.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 15 Б32 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 5, ч/з № 7, ч/з довідкових видань.
Дудко В. А. Критерии конструктивного развития личности / В. А. Дудко // Социально-гуманитарные знания. – 2011. – № 1. – С. 94–101.
Зинченко В. П. Опыт думания о думании. К восьмидесятилетию В. В. Давыдова (1930–
1998) / В. П. Зинченко // Вопросы философии. – 2010. – № 11. – С. 75–91.
Культуротвірна функція психологічної науки: монографія / [Г. О. Балл, Н. А. Бастун, О. В. Губенко та ін.] ; за ред. Г. О. Балла ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 263 с. – Зі змісту:Біполярна природа творчого інтелекту. Діадні категорії «логіка» та «інтуїція»
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 15 К90 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2.
Микешина Л. А. Общие понятия и феномен интуиции в гуманитарном знании / Л. А. Микешина // Вопросы философии. – 2012. – № 12. – С. 104–115.
Петрушенко В. Л. Філософський словник: терміни, персоналії, сентенції / Віктор Петрушенко ; М-во освіти і науки України. – Львів : Магнолія-2006, 2011. – 349 с. – (Вища освіта в Україні). – Зі змісту: Інтуїція. – С. 102.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф П31 ; книгосховище, ч/з довідкових видань.
Подольська Є. А. Філософія: 100 питань – 100 відповідей : [навч. посіб.] / Є. А. Подольська, Т. В. Подольська. – Київ : ІНКОС, 2008. – 351 с. – (100 питань – 100 відповідей). – Зі змісту: Яку роль відіграє у пізнанні інтуїція?
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф П44 ; ч/з № 2.
Философия : энциклопед. слов. / под ред. А. А. Ивина. – Москва : Гардарики, 2006. – 1072 с. – Из содержания: Интуиция. – С. 329–330.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф Ф56 ; ч/з довідкових видань.
Філософський енциклопедичний словник/ ред. В. І. Шинкарук. – Київ : Абрис, 2002. – 742 с. – Зі змісту: Інтуїція. – С. 248.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф Ф56 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5, ч/з № 7, ч/з В, ч/з довідкових видань.
Черткова Н. Е. Интуиция как составляющая художественного мышления / Н. Е. Черткова // Вопросы философии. – 2012. – № 5. – С. 158–165.
Яковлев А. И. Интуиция / А. И. Яковлев // Социально-гуманитарные знания. – 2010. – № 2. – С. 123–141.

01.10.2016

Запитує: Елена
Тема запиту: Добрий день! Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової роботи на тему «Оперативне управління операційною діяльністю». Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Олено! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Виробничий менеджмент: підруч. для студентів вищ. навч. закл. / [М. П. Бутко, С. М. Задорожна, Н. В. Іванова та ін.] ; за заг. ред. М. П. Бутка ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2015. – 424 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 В52 ; ч/з № 3.
Волков Д. П. Стратегічна оцінка результатів операційної діяльності машинобудівних підприємств / Д. П. Волков // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – 2011. – № 6. – С. 169–171.
Воротіна Л. І. Раціональні управлінські рішення як ресурс підвищення ефективності операційної діяльності підприємства / Л. І. Воротіна, А. С. Пятигін // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2012. – № 10. – С. 90–94.
Економічна енциклопедія: у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. нар. госп-ва, 2001. – Т. 2. – 848 с. – Зі змісту: Менеджмент операційний. – С. 307–308.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е40; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 1, ч/з № 5, Зал екон. клас., ч/з довід., ч/з № 3, ч/з В.
Іванов М. М. Операційний менеджмент : навч. посіб. / М. М. Іванов, П. В. Комазов. – Київ : Центр учб. літ., 2012. – 368 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 І-20 ; книгосховище.
Капінос Г. І. Операційнийменеджмент : навч. посіб. / Г. І. Капінос, І. В. Бабій. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 351 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 К20 ; книгосховище.
Кахович Ю. О. Методика розробки стратегії створення та розвитку СП із врахуванням особливостей операційного менеджменту / Ю. О. Кахович // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 19. – С. 38–41.
Korenova D. Factors influencing process management and effective operation of public administration organizations / Darina Korenova, Anna Cepelova // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2016. – № 3. – P. 80–88. – Автор, назва та анот. парал. укр., рос.
Попова О. В. Реструктуризация ответственности управленческого аппарата организации для обеспечения адаптации операционной деятельности к изменениям среды / О. В. Попова // Менеджмент в России и за рубежом. – 2012. – № 6. – С. 97–103.
Рульєв В. А. Менеджмент : навч. посіб. / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич. – Київ : Центр учб. літ., 2011. – 312 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Р85; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 7.
Рэймонд Л. Операционный менеджмент и передовые производственные технологии на малых и средних предприятиях / Луи Рэймонд // Менеджмент инноваций. – 2012. – № 2. – С. 116–126 ; № 3. – С. 220–231.
Чейз Р. Б. Производственный и операционный менеджмент / Ричард Б. Чейз, Ф. Роберт Джейкобз, Николо Дж. Аквилано ; [пер. с англ. О. А. Островской, О. Л. Пелявского ; под ред. Н. А. Коржа]. – 10-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2008. – 1170 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Ч-36; книгосховище, ч/з № 3.
Шморгун Л. Г. Менеджмент організацій : навч. посіб. / Л. Г. Шморгун. – Київ : Знання, 2010. – 452 с. – (Вища освіта XXI століття) .
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Ш74; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3, ч/з № 7.
Шурыгина И. Г. Принципы операционного менеджмента, используемые в организации управления запасами / И. Г. Шурыгина // Управленческий учет и финансы. – 2011. – № 2. – С. 98–104.

29.09.2016

Запитує: Танюшка
Тема запиту: Доброго дня. Підкажіть будь-ласка джерела для написання курсової роботи з основ економічної науки на тему «Економічні  потреби. Економічні  інтереси». Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Тетяно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Глубіш Л. Я. Теоретичні платформи груп економічних інтересів та їх узгодження в ході ринкової взаємодії / Л. Я. Глубіш // Економіка та держава. – 2015. – № 12. – С. 17–23. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Далевська Н. М. Національні економічні інтереси України в умовах глобальної конкуренції / Н. М. Далевська // Економічний часопис–XXI. – 2012. – № 11–12. – С. 15–18.
Економічна теорія. Політекономія: підручник / [В. Д. Базилевич, В. М. Попов, К. С. Базилевич та ін.] ; за ред. В. Д. Базилевича ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 8-ме вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2012. – 703 с. – (Класичний університетський підручник). – Зі змісту: Економічні потреби суспільства. Економічні інтереси.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е45; книгосховище, ч/з № 2.
Кичко І. І. Стадії особистих потреб та методи впливу на них за умови циклічності економіки / І. І. Кичко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2012. – № 5. – С. 167–174.
Князь С. В. Сутність еколого-економічних, туристичних, екоінформаційних систем та взаємозв’язки між ними / С. В. Князь // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 9. – С. 280–285.
Конюхов Ю. М. Інституціональний механізм реалізації регіональних економічних інтересів / Ю. М. Конюхов // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 17. – С. 42–47. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Кулінська А. В. Бюджетна безпека як умова досягнення національних соціально-економічних інтересів / А. В. Кулінська // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 4. – С. 29–34. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Меленцова О. В. Баланс економічних інтересів як вектор трансформування інститутів зовнішньоекономічної діяльності в посткризі / О. В. Меленцова // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 6. – С. 53–57.
Мельник О. М. Економічний розвиток: логіка господарського прогресу : навч. посіб. / О. М. Мельник ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2013. – 463 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 453–459 та в кінці розд. – Зі змісту: Потреби та інтереси – рушійний механізм творчості в господарській сфері.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 М48; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5, ч/з електрон. ресурсів.
Нижник В. М. Регулювання пріоритетності інтересів при виборі механізму адаптації бізнес-процесів підприємства до нової економіки / В. М. Нижник, О. М. Полінкевич // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2013. – № 6. – С. 86–94.
Новікова Н. Л. Інституціональна концепція наукової ідентифікації економічних інтересів / Н. Л. Новікова // Економіка та держава. – 2016. – № 2. – С. 51–53. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Новікова Н. Л. Напрями державного регулювання та оцінка економічних інтересів в аграрній сфері / Н. Л. Новікова // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 15. – С. 42–44. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Новікова Н. Л. Формування інституційного механізму реалізації економічних інтересів / Н. Л. Новікова // Економіка та держава. – 2015. – № 8. – С. 76–78. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Приходько В. П. Система загроз національним економічним інтересам України / В. П. Приходько // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 14. – С. 10–13.
Рєзнікова В. В. Спільна господарська діяльність в Україні: економіко-правовий аспект / Вікторія В. Рєзнікова, Ніно Б. Пацурія // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 12. – С. 125–135.
Рябоконь В. П. Удосконалення державного регулювання економічних інтересів аграрної сфери / В. П. Рябоконь, Н. Л. Новікова // Економіка АПК. – 2016. – № 3. – С. 14–21. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Степаненко Н. О. Економіка добробуту : [навч. посіб.] / Н. О. Степаненко, В. О. Степаненко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 156 с. – Бібліогр.: с. 150–152.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С79; книгосховище.
Стукач Т. М. Україна – Китай: спільні економічні інтереси в розвитку АПК / Т. М. Стукач // Економіка АПК. – 2015. – № 9. – С. 95–99. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Сухоруков А. І. Активізація інвестиційно-інноваційної політики у промисловості – стратегічний пріоритет національних економічних інтересів України / А. І. Сухоруков, О. В. Собкевич // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія: Економічні науки. – 2015. – № 3. – С. 193–205. – Анот. рос., англ.

23.09.2016

Запитує: Евгения
Тема запиту: Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти джерела для написання роботи за темою «Управління продуктивністю операційної діяльності». Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Євгеніє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Виробничий менеджмент: підруч. для студентів вищ. навч. закл. / [М. П. Бутко, С. М. Задорожна, Н. В. Іванова та ін.] ; за заг. ред. М. П. Бутка ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2015. – 424 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 В52 ; ч/з № 3.
Волков Д. П. Стратегічна оцінка результатів операційної діяльності машинобудівних підприємств / Д. П. Волков // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – 2011. – № 6. – С. 169–171.
Воротіна Л. І. Раціональні управлінські рішення як ресурс підвищення ефективності операційної діяльності підприємства / Л. І. Воротіна, А. С. Пятигін // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2012. – № 10. – С. 90–94.
Іванов М. М. Операційний менеджмент : навч. посіб. / М. М. Іванов, П. В. Комазов. – Київ : Центр учб. літ., 2012. – 368 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 І-20 ; книгосховище.
Капінос Г. І. Операційнийменеджмент : навч. посіб. / Г. І. Капінос, І. В. Бабій. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 351 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 К20 ; книгосховище.
Кахович Ю. О. Методика розробки стратегії створення та розвитку СП із врахуванням особливостей операційного менеджменту / Ю. О. Кахович // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 19. – С. 38–41.
Korenova DFactors influencing process management and effective operation of public administration organizations/ Darina Korenova, Anna Cepelova// Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2016. – № 3. – P. 80–88. – Автор, назва та анот. парал. укр., рос.
Писарюк С. М. Основы управления экономической эффективностью операционной деятельности / С. Н. Писарюк // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2010. – № 8. – С. 145–149.
Попова О. В. Реструктуризация ответственности управленческого аппарата организации для обеспечения адаптации операционной деятельности к изменениям среды / О. В. Попова // Менеджмент в России и за рубежом. – 2012. – № 6. – С. 97–103.
Рэймонд Л. Операционный менеджмент и передовые производственные технологии на малых и средних предприятиях / Луи Рэймонд // Менеджмент инноваций. – 2012. – № 2. – С. 116–126 ; № 3. – С. 220–231.
Чейз Р. Б. Производственный и операционный менеджмент / Ричард Б. Чейз, Ф. Роберт Джейкобз, Николо Дж. Аквилано ; [пер. с англ. О. А. Островской, О. Л. Пелявского ; под ред. Н. А. Коржа]. – 10-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2008. – 1170 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Ч-36 ; книгосховище, ч/з № 3.
Шурыгина И. Г. Принципы операционного менеджмента, используемые в организации управления запасами / И. Г. Шурыгина // Управленческий учет и финансы. – 2011. – № 2. – С. 98–104.

07.05.2016

Запитує: Антонина
Тема запиту: Доброго дня! Чи не могли б Ви порадити джерела для вивчення теми: «Становлення та розвиток соціального партнерства в Україні». Заздалегідь дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Антоніно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Бєлова О. О. Регулювання колективних трудових спорів в системі соціального партнерства в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / БєловаОлена Олександрівна ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – 23 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: А2013   Б43 ; зал екон. класики.
Білоус М. О. Реалізація соціального партнерства в контексті ринку праці України / М. О. Білоус // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2013. – № 1. – С. 148–151.
Білоус М. О. Регулювання соціально-трудових відносин методами соціального партнерства / М. О. Білоус // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2015. – № 2. – С. 152–156.
Бортнікова О. Г. Державне управління забезпеченням соціальної безпеки та проблеми становлення соціального партнерства в Україні / О. Г. Бортнікова // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 13. – С. 85–89.
Бурлуцький С. В. Стратегія соціального контракту: держава – підприємство – людина / С. В. Бурлуцький, С. В. Бурлуцька // Економічний часопис – XXI. – 2013. – № 9–10. – С. 91–94.
Гончарова І. В. Вплив сучасних тенденцій розвитку профспілкового руху на реалізацію принципів соціального партнерства / І. В. Гончарова // Економічний часопис – XXI. – 2012. – № 7–8. – С. 71–74.
Кальна-Дубінюк Т. П. Соціальне партнерство в сільській місцевості з використанням потенціалу дорадчих служб / Т. П. Кальна-Дубінюк, М. В. Бесчастна // Економіка АПК. – 2015. – № 7. – С. 71–76.
Кузьминых А. А. Социальное партнерство как фактор успешной подготовки будущего специалиста / А. А. Кузьминых // Высшее образование сегодня. – 2013. – № 5. – С. 50–52.
Петрос О. Теорія соціального партнерства та її вплив на розвиток концепції соціального діалогу / О. Петрос // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2012. – № 4. – С. 234–243.
Савчук О. О. Актуальні проблеми розвитку соціального партнерства в Україні / О. О. Савчук // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2012. – № 1. – С. 188–193.
Соціально-трудові відносини: теоріята практика = Социально-трудовые отношения: теория и практика = Social and labour relations: theory and practice: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т соц.-труд. відносин ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 2. – 499 с. – Зі змісту: Поплавська О. М. Соціальне партнерство як інструмент забезпечення соціальної безпеки країни / О. М. Поплавська. – С. 157–161.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331   С69 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Стратегія економічного розвиткуУкраїни : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, НАН України, Ін-т світової економіки і міжнар. відносин ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 34. – 208 с. – Зі змісту: Макара О. В. Перспективи формування ефективної моделі соціального партнерства / О. В. Макара.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С   С83 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3.
Христофоров А. В. Социальное партнерство как фактор взаимодействия государства и малого бизнеса / А. В. Христофоров // Социально-гуманитарные знания. – 2013. – № 3. – С. 213–217.
Шедяков В. Удосконалення умов для соціального партнерства в Україні під час формування в глобальному масштабі економіки знань / В. Шедяков // Економіст. – 2013. – № 8. – С. 15–22.
Шедяков В. Є. Розвиток системи відносин соціального партнерства як чинник забезпечення високого рівня трудової мотивації / В. Є. Шедяков // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2013. – № 4. – С. 33–46.
Шедяков В. Є. Розвиток соціального партнерства в контексті постіндустріальних трансформацій трудових відносин / В. Є. Шедяков // Економіка України. – 2012. – № 10. – С. 80–91.

06.05.2016

Запитує: Ольга
Тема запиту: Доброго дня! Чи не могли б Ви допомогти мені з літературою на тему «Загальний ринок грошей в Україні та перспективи розвитку»? Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Ольго! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Баріда Н. Механізм грошової емісії як базовий елемент грошової системи / Н. Баріда // Ринок цінних паперів України. – 2014. – № 11–12. – С. 39–44.
Бондаренко М. Цыплят по осени считают : [украинский валютный рынок]/ М. Бондаренко // Цінні папери України. – 2015. – 8 жовт. (№ 38–39). – С. 18–19.
Валютный и денежный рынок : курс для начинающих / [пер. с англ. В. Ионов ; науч. ред. А. Ильин]. – 3-е изд. – Москва : Альпина Паблишерз, 2012. – 343 с. : табл. – (Reuters для финансистов). – Парал. тит. л. англ.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336И В16; книгосховище.
Гроші та кредит: навч. посіб. у схемах і табл. / [О. О. Примостка, М. І. Савлук, А. М. Мороз та ін.] ; за заг. ред. О. О. Примостки ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». –  Київ : КНЕУ, 2015. – 263 с. – Зі змісту: Грошовий ринок.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Г89; e-ресурс, ч/з № 2, ч/з № 3.
Дахнова О. Є. Аналіз стану грошово-кредитної безпеки України / Олена Є. Дахнова, Теняна Е. Городецька, Аліна О. Семенець // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2016. – № 1. – С. 277–285. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Денисюк О. В. Механізми державного регулювання фінансового сектора України в сучасних економічних умовах / О. В. Денисюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 17. – С. 125–128. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Загной М. О. Основи економічних знань : навч. посіб. / М. О. Загной. – Москва : Омега-Л, 2014. – 336 с. – Зі змісту: Грошовий ринок, його об'єкти, суб'єкти та функції.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 З-14; книгосховище, ч/з 1, ч/з № 2, ч/з № 5.
Іконнікова М. В. Електронні гроші в аспекті економічної глобалізації. Ринок електронних грошей України: перспективи, проблеми та шляхи вирішення / М. В. Іконнікова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2012. – № 4. – С. 123–130.
Клименко В. В. Фінансовий ринок : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / В. В. Клименко, Л. М. Акімова, Л. М. Докієнко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Київ : Центр учб. літ., 2015. – 357 с. : табл. – Зі змісту: Грошовий ринок.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 К49; ч/з № 3.
Коваленко В. В. Управління грошовими потоками банків на основі стрес-тестування ризиків, що ними генерують / В. В. Коваленко, О. С. Сергєєва // Фінанси України. – 2015. – № 7. – С. 57–74.
Лановий В. В. Аналіз операцій Національного банку України на відкритому ринку / В. В. Лановий // Світ фінансів. – 2015. – Вип. 2. – С. 19–31. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Максимович В. Грошові перекази трудових мігрантів як перспектива фінансового забезпечення інвестиційних потреб держави / В. Максимович, І. Яненко // Економіст. – 2015. – № 5. – С. 25–27. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Макроекономіка: навч. посіб. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Укр. акад. банків. справи НБУ» ; за заг. ред. М. І. Макаренка ; [уклад.: М. І. Макаренко та ін.]. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 216 с. – Зі змісту: Грошовий ринок.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 М16; ч/з № 2.
Рябініна Л. Чи мають сучасні гроші ціну? / Л. Рябініна // Вісник Національного банку України. – 2015. – № 6. – С. 34–39. – Анот. англ.
Шавалюк Л. Гроші, яких немає : [структура відпливу депозитів] / Л. Шавалюк // Український тиждень. – 2015. – № 31. – С. 8–10.
Шушпанов П. Грошові трансферти трудових мігрантів в Україну / Шушпанов Павло // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2015. – Вип. 20. – С. 103–109. – Анот. парал. англ.

25.04.2016

Запитує: Анастасия
Тема запиту: Доброго дня. Підкажіть будь-ласка джерела для написання курсової роботи з основ економічної науки на тему «Сталий економічний розвиток». Заздалегідь дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Анастасіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Аналіз сталого розвитку– глобальний і регіональний контексти / Міжнар. рада з науки (ICSU), Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку, НАН України і МОН України, Ін-т прикладного системного аналізу ; [наук. керівник М. З. Згуровський ; відп. ред. В. Я. Шевчук]. – Київ, 2010. – Ч. 1 : Глобальний аналіз якості та безпеки життя людей. – 252 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 301 А64 ; книгосховище.
Аналіз сталого розвитку– глобальний і регіональний контексти/ [М. З. Згуровський, Г. О. Статюха, С. В. Войтко та ін. ; відп. ред. В. Я. Шевчук ; наук. керівник проекту М. З. Згуровський]. – Київ, 2010. – Ч. 2 : Україна в індикаторах сталого розвитку. – 218 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С5(С2) А64 ; книгосховище.
Бистряков І. К. Сталий розвиток України: постмодернізм, простір, методологія управління / І. К. Бистряков // Вісник Національної академії наук України. – 2012. – № 7. – С. 47–53.
Біляцький С. Д. Сталий розвиток економіки у процесах соціальних гарантій: міжнародний досвід та українська перспектива / С. Д. Біляцький // Економічний часопис – XXI. – 2012. – № 11–12. – С. 6–11.
Буравльов Є. Сталий (низькоентропійний) розвиток: український вимір / Є. Буравльов // Вісник Національної академії наук України. – 2010. – № 9. – С. 12–23.
Дейлі Г. Поза зростанням. Економічна теорія сталого розвитку : пер. з англ. / Г. Дейлі. – Київ : Інтелсфера, 2002. – 297 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Д27 ; зал економічної класики, ч/з № 1, ч/з № 2.
Довбенко М. Як убезпечити соціально-економічне життя держави? / М. Довбенко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2010. – № 3. – С. 3–12.
Кулініч О. М. Сталий розвиток національної економіки як ознака цивілізаційних процесів XXI століття / О. М. Кулініч // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2012. – № 1. – С. 25–31.
Майєр Джеральд М. Основні проблеми економіки розвитку / Джеральд М. Майєр, Джемс Е. Раух, Антон Філіпенко ; [наук. ред. А. С. Філіпенко ; пер. с англ. Даніели Олесневич та ін.]. – Київ : Либідь, 2003. – 688 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М М14 ; книгосховище, ч/з №1, ч/з № 3.
Мамонов І. Концепція сталого розвитку як принцип цілепокладання в публічному управлінні / І. Мамонов // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2011. – № 3. – С. 71–76.
Медведєв І. А. Вплив державного управління на ідею університету в контексті реалізації концепції сталого економічного розвитку в Україні / І. А. Медведєв // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 23. – С. 104–112.
Методологія сталого розвитку:цивілізаційний контекст: монографія / В. Х. Арутюнов, В. М. Свінціцький, С. І. Присухін [та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2010. – 296 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф М54 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, ч/з № 7.
Модернізація механізмів управліннясталим просторовим розвитком: теорія та реалізація: колективна монографія / [Л. М. Акімова, Н. М. Білоус, О. В. Гісюк та ін. ; відп. ред. В. І. Павлов] ; Спілка економістів України, Акад. екон. наук України, Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2015. – 195 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:33С2 М74 ; ч/з № 3.
Привалова Л. В. Фінансові передумови формування моделі сталого розвитку України / Л. В. Привалова, Л. А. Шило // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 21. – С. 48–51.
Рогов Г. Фінансові механізми трансформації економічного зростання у сталий розвиток / Г. Рогов // Економіст. – 2012. – № 6. – С. 25–27.
Сімченко Н. О. Системно-структурні проблеми сталого розвитку в контексті інноваційних перетворень / Н. О. Сімченко // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2010. – № 7. – С. 13–18.
Соколова О. Вплив структури національного виробництва на розвиток внутрішнього ринку України / О. Соколова // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2011. – № 1. – С. 147–154.
Сталий розвиток суспільства: навч. посіб. / [А. П. Садовенко, Л. Ц. Масловська, В. І. Середа та ін. ; наук. ред. А. П. Садовенко] ; Програма розвитку ООН, Акад. муніцип. упр. – [2-ге вид.]. – Київ : [б. в.], 2011. – 385 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:301 С76 ; ч/з № 3.
Трофимова В. В. Концепція сталого розвитку як основа постіндустріальних моделей розвитку / В. В. Трофимова // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 8. – С. 33–37.

19.04.2016

Запитує: Марина
Тема запиту: Доброго дня. Доброго дня. Підкажіть будь-ласка джерела для написання реферату з бух. обліку «Застосування сучасних інформаційних технологій ворганізації облікового процесу». Бажано за останні 6–8 років. Заздалегідь дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Марино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Безверхий К. ВІнформаційний комплекс облікової системи та звітність в Україні : монографія / К. В. Безверхий, Т. В. Бочуля. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 184 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4   Б39 ; ч/з № 1, ч/з № 3.
Вісник Тернопільського національногоекономічного університету. Економічні науки : наук. журн. / [редкол.: А. Мельник (голов. ред.) та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Вип. 1. – 114 с. – Зі змісту: Скалюк Р. Забезпечення ефективного процесу автоматизації бухгалтерського обліку в бюджетних установах України / Р. Скалюк.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33   В53 ; ч/з № 3.
Волот О. І. Організація інформаційної системи управлінського обліку / О. І. Волот // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2010. – № 11. – С. 23–25.
Гізатулін М. Б. Проблеми та перспективи розвитку електронного документування в бухгалтерському обліку суб’єктів державного сектору / М. Б. Гізатулін // Незалежний аудитор / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – 2014. – № 7. – С. 68–72.
Гошовська В. В. Особливості інформаційного забезпечення обліку та податкової звітності з фіксованого сільськогосподарського податку в Україні / В. В. Гошовська // Економіка. Фінанси. Право. Серія: Економіка. – 2013. – № 4. – С. 3–5.
Гудков А. А. Построение системы информационно-аналитического обеспечения процессов учета и контроля затрат на предприятии / А. А. Гудков // Управленческий учет и финансы. – 2013. – № 4. – С. 276–288.
Інформаційні системи і технології в обліку (на прикладі «1С: Бухгалтерія 8 для України») : навч. комп’ютер. практикум / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. обліку та аудиту ; уклад.: Н. О. Гура, І. А. Дерун. – Харків : Савчук О. О., 2015. – 56 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4    І-74 ;ч/з № 2.
Кузьмінський Ю. Оцінка ефективності впровадження інформаційних технологій у бухгалтерський облік / Ю. Кузьмінський // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 7. – С. 27–31.
Мачуга Р. Алгоритмізація функціонування інформаційної системи бухгалтерського обліку / Р. Мачуга // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – Вип. 3. – С. 123–130.
Муковіз В. С. Впровадження автоматизації обліку як складова ефективного ведення будівельного бізнесу / В. С. Муковіз, О. Ю. Коток // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2013. – № 5. – С. 193–196.
Облік, аналіз та аудит: еволюція, сучасний стан та перспективи розвитку : зб. матеріалів II Всеукр. наук.-практ. конф., 8 груд. 2015 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: М. І. Бондар та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – 291 с. – Зі змісту: Братусь В. І. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: сучасний стан і тенденції розвитку / В. І. Братусь, Н. Ф. Чечко ; Дробот О. С. Автоматизація бухгалтерського обліку виробничих запасів за допомогою програми «1C: Підприємство» / О. С. Дробот , Олефіренко А. В. «Хмарний» бухгалтерський облік: тенденції використання вітчизняними суб’єктами господарювання/ А. В. Олефіренко ;Шпонька Д. В. Особливості використання зарубіжного програмного забезпечення в бухгалтерському обліку вітчизняних підприємств/ Д. В. Шпонька.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4    О-17 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Пашніна А. ОПідвищення результативності автоматизації обліку за допомогою впровадження на виробничих підприємствах автоматизованих інформаційно-облікових систем / А. О. Пашніна // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 7. – С. 438–443.
Проскура К. П. Вплив застосування системи електронного документообігу на ефективність податкового адміністрування в Україні / К. П. Проскура // Незалежний аудитор / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – 2013. – № 6. – С. 60–69. – Текст англ.
Скопень М. М. Ефективність використання комп’ютерних систем бухгалтерського обліку на підприємствах / М. М. Скопень, І. А. Говоруха // Економічний часопис – XXI. – 2011. – № 5–6. – С. 41–45.
Сопко В. В. Інформаційні технології в організації облікового процесу / В. В. Сопко // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2011. – № 1. – С. 205–211.
Фролов В. Впровадження «хмарних» технологій в практику бухгалтерського обліку / В. Фролов // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 12. – С. 45–49.

19.04.2016

Запитує: Марина
Тема запиту: Доброго дня. Підкажіть будь-ласка джерела для написання реферату з бух. обліку «Методика формування податкових різниць за даними бухгалтерського обліку». Бажано за останні 7–8 років. Заздалегідь дякую;. Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Марино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Баліцька В. В. Податкові різниці: вплив на доходи бюджету та фінансовий стан податкоплатників / В. В. Баліцька, О. В. Короткевич // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2013. – № 7. – С. 52–57.
Бондар М. І. Облік податкових різниць згідно з Податковим кодексом України / М. І. Бондар В. В. Бабіч // Фінанси України. – 2011. – № 3. – С. 72–80.
Бухгалтерський облік, контрольі аналіз у сучасній економічній науці та практиці : зб. матеріалів наук.-практ. конф., 3–4 квіт. 2014 р. : присвяч. 70-річчю каф. обліку підприємницької діяльності / [редкол.: В. І. Єфіменко та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2014. – 376 с. – Зі змісту: Єгорова А. Г. Економічна сутність податкових різниць і шляхи гармонізації їх обліку / А. Г. Єгорова. – С. 52–54.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4   Б94 ; ч/з № 3.
Довгопол Н. Податкові різниці-2: старі проблеми в новому форматі / Н. Довгопол, М. Нестеренко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 5. – С. 35–45.
Канцуров О. Вивчаємо Положення бухобліку «Податкові різниці» / О. Канцуров // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – 23 берез. (№ 27). – С. 49–52.
Клепар Г. Важливі особливості застосування Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток» та Положення бухгалтерського обліку «Податкові різниці» / Г. Клепар // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 8. – С. 25–42.
Наука й економіка= Science and Economics : наук.-теорет. журн. Хмельниц. екон. ун-ту / [голов. ред. А. С. Криклій ; відп. за вип. В. В. Романюк, В. О. Броженко]. – Хмельницький : ПВНЗ «ХЕУ», 2014. – Вип. 2. – 226 с. – Зі змісту: Бойчук А. А. Особливості обліку податкових різниць в сучасних умовах оподаткування / А. А. Бойчук, В. О. Бойчук, В. М. Гриндій.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33   Н34 ; книгосховище.
Нормативно-методичне забезпечення бухгалтерськогообліку в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності : [монографія / Л. Г. Ловінська, О. О. Канцуров, В. Г. Швець та ін.] ; за заг. ред. Л. Г. Ловінської ; Акад. фінанс. упр. – Київ : ДННУ АФУ, 2013. – 294 с. : табл. – Зі змісту: Методологія розрахунку податкових різниць в контексті імплантації міжнародних стандартів фінансової звітності ; Аналіз підходів до визначення податкових різниць.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М   Н83; ч/з № 3.
Розвиток державних фінансів України в умовах глобалізації : [колект. монографія / І. О. Луніна, О. О. Булана, Н. Б. Фролова та ін.] ; за ред. І. О. Луніної ; НАН України, ДУ «Ін-т економіки та прогнозування». – Київ : ІЕП НАН України, 2014. – 296 с. : рис., табл. – Зі змісту: Податкові різниці як фактор нестабільності бюджетних надходжень.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336   Р64 ; ч/з № 3.
Ткаченко М. Узгодження бухгалтерського та податкового обліку через розрахунок податкових різниць / М. Ткаченко // Незалежний аудитор. – 2014. – № 4. – С. 74–77.
Удосконалення оподаткування прибуткупідприємств в Україні : [монографія / Т. І. Єфименко, Л. Г. Ловінська, Є. В. Калюга та ін.] ; за заг. ред. Т. І. Єфименко, Л. Г. Ловінської ; Держ. навч.-наук. установа «Акад. фінанс. упр.». – Київ : ДННУ АФУ, 2013. – 526 с. – Зі змісту: Світовий досвід розрахунку податкових різниць: методи обліку та відображення у звітності ; Податкові різниці: їх вплив на податок з прибутку і відображення в обліку та фінансовій звітності.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.1   У31 ; ч/з № 3.
Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана»; [редкол.: А. М. Мороз (голов. ред.) та ін. ; ред. англ. тексту О. М. Сабат]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 1. – 299 с. – Зі змісту: Єгорова А. Г. Шляхи гармонізації бухгалтерського та податкового обліку податкових різниць / А. Г. Єгорова.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336   Ф59 ; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 1, ч/з № 3.

19.04.2016

Запитує: Марина
Тема запиту: Доброго дня. Підкажіть будь-ласка джерела для написання реферату з бух. обліку «Облік операцій з борговими цінними паперами». Бажано за останні 8 років. Заздалегідь дякую .

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Марино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Духновська Л. Податковий облік цінних паперів і деривативів / Л. Духновська, Т. Редзюк // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 6. – С. 40–46.
Кузьменко О. Облік цінних паперів – оновлені зміни / О. Кузьменко // Баланс – 2011. – 12 верес. (№ 73). – С. 34–37.
Леось О. Ю.Регулювання фондового ринку: зарубіжний досвід організації депозитарного обліку цінних паперів / О. Ю. Леось, А. М. Тхір // Фондовый рынок. – 2012. – № 26. – С. 4–9.
Лісовий В. П. Торгівля цінними паперами : навч. посіб. / В. П. Лісовий, К. Г. Отченаш, В. В. Токар ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2012. – 369 с. – Зі змісту: Бухгалтерський облік операцій з цінними паперами (крім банків) .
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 Л63; книгосховище, Аб., ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з ІБО, ч/з № 7.
Молибога К. Основы учета ценных бумаг (векселя, облигации) / К. Молибога // Незалежний аудитор. – 2013. – № 7. – С. 64–69.
Проблеми забезпечення ефективногофункціонування та стабільного розвитку банківської системи України : II наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 11 трав. 2012 р. : зб. тез доп. / Нац. банк України, Ун-т банк. справи, Ін-т магістерської та післядипломної освіти ; [редкол.: А. Я. Кузнецова та ін.]. – Київ : УБС НБУ, 2012. – 248 с. – Зі змісту: Долінська О. М. Застосування вексельної форми розрахунків в обліку / О. М. Долінська.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7   П78; книгосховище.
Проблеми забезпечення ефективногофункціонування та стабільного розвитку банківської системи України : зб. тез доп. IV наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, травень 2014 р. : приурочена до Дня банківського працівника / Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – Київ : УБС НБУ, 2014. – 263 с. – Зі змісту: Кисельов Д. Г. Операції банків з цінними паперами та шляхи їх розвитку / Д. Г. Кисельов.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7   П78 ; ч/з № 3.
Прокопенко В. Витрати на послуги торговця цінними паперами (брокера): відображаємо в податковому та бухгалтерському обліку / В. Прокопенко // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – 12 верес. (№ 84). – С. 6–9.
Солошенко Л. Операції з цінними паперами (окремий «ціннопаперовий» облік) / Л. Солошенко // Податки та бухгалтерський облік. – 2011. – 17 жовт. (№ 83). – С. 15–24.
Табачук Г. П. Фінансовий облік у банках : навч. посіб. / Г. П. Табачук, О. М. Сарахман, Т. М. Бречко ; М-во освіти і науки України, Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – Київ : Центр учб. літ., 2010. – 423 с. – Зі змісту: Облік операцій із цінними паперами власного боргу, емітованими банком.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Т12  ; книгосховище, Аб., ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність : підручник / Н. М. Ткаченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Вид. 5-те, допов. і перероб. – Київ : Алерта, 2011. – 974 с. – Зі змісту: Облік цінних паперів та зобов'язань.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Т48; книгосховище, Аб., ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Торгівля цінними паперами в Україні: навч. посіб. / [К. К. Бовкун, Д. С. Бутенко, Ю. Я. Кравченко та ін.]. – Київ : АДС УМКЦентр, 2008. – 308 с. – (Бібліотека фахівця). – Зі змісту: Бухгалтерський облік операцій з цінними паперами та їх оподаткування.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 Т60; книгосховище, Аб., ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з ІБО.

19.04.2016

Запитує: Любовь
Тема запиту: Доброго дня! Мені необхідна література за темою «Сучасні види маркетингу» для написання курсової. Дякую! З повагою, Любов.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Любове! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Краус К. М. Управління маркетингом малого торговельного бізнесу : концепції, організація, домінанти розвитку : монографія / К. М. Краус ; М-во освіти і науки України, ВНЗ Укоопспілки «Полтав. ун-т економіки і торгівлі». – Полтава : Дивосвіт, 2013. – 163 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338Т8 К78 ;ч/з № 3.
Литовченко И. Л. Интегрированные маркетинговые коммуникации предприятий на рынке гелиоэнергетического оборудования : [монография] / И. Л. Литовченко, И. А. Шкурупская. – Киев : Наук. думка, 2015. – 212 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Л64 ; ч/з № 3.
Маркелова И. Нетрадиционные виды маркетинга / И. Маркелова, И. Молчакова // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2012. – № 2. – С. 81–83.
Маркетинг : навч. посіб. / В. Липчук, Р. Дудяк, С. Бугіль, Я. Янишин ; заг. ред. В. В. Липчука ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Львів : Магнолія-2006, 2012. – 456 с. – Зі змісту: Види маркетингу та їх застосування.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 М26 ;книгосховище, ч/з № 2.
Маркетинг. Стань Лидером! Проверено на практике. Работает! : современное пособие молодого лидера / Олеся Марущак, Юлия Стрижкова, Марта Коронкевич [и др. ; отв. ред. М. Сокол]. – Киев : Аграр Медіа Груп, 2013. – 240 с. – (Библиотека украинской ассоциации маркетинга).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 М26 ;книгосховище.
Окландер Т. О. Модернізація маркетингової діяльності промислових підприємств : монографія / Т. О. Окландер. – Донецьк : Ноулидж, 2013. – 292 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 О-50 ; ч/з № 3.
Основные тенденции современного маркетинга в социальных сетях // Маркетинг и реклама. – 2015. – № 5–6. – С. 64–65.
Основы маркетинга / Филип Котлер, Гари Армстронг, Вероника Вонг [и др. ; пер. с англ. А. В. Назаренко, А. Н. Свирид ; под ред. А. В. Назаренко]. – 5-е европ. изд. – Москва : Вильямс, 2012. – 751 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М О-75;книгосховище, Зал екон. клас.
Романова Л. В. До проблеми формування сучасної моделі маркетингу в Україні / Л. В. Романова // Економіка АПК. – 2013. – № 5. – С. 102–107.
Тарнавська Н. Маркетингові інновації як пріоритетне джерело конкурентних переваг підприємств / Н. Тарнавська, О. Голоднюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2015. – Вип. 3. – С. 79–92.
Федорченко А. В. Внутрішній маркетинг підприємства: теорія, методика, практика : монографія / А. В. Федорченко, О. В. Окунєва ; за наук. ред. А. В. Федорченка ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2015. – 230 с. : табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Ф33;книгосховище,e-ресурс, ч/з № 1, ч/з № 3.
Череп А. В. Основи маркетингу : навч. посіб. / А. В. Череп, О. С. Богма, О. Г. Череп ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Запоріз. нац. ун-т». – Київ : Кондор, 2014. – 226 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Ч-46 ;ч/з № 2.

14.04.2016

Запитує: Артем
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати наукові статті на тему «Фінансування заходів з охорони праці (регіональні програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища)».

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пан Артеме! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Моисеенко О. Экономические аспекты охраны труда / О. Моисеенко// На допомогу спеціалісту з охорони праці : додаток до журналу «Охорона праці». – 2015. – № 6. – С. 6–12.
Про затвердження Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014–2018 роки : Закон України 
від 4 квіт. 2013 р. № 178–VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – №10. – Ст. 112. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/178-18.

Рекомендований перелік профілактичнихзаходів, що можуть включатися до загальнодержавних, регіональних, галузевих програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, у фінансуванні яких бере участь фонд // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – 2012. – № 1. – С. 43–49.
Репін М. В. Формування загальнодержавної цільової соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища з метою комплексного розв’язання проблем у сфері охорони праці / М. В. Репін // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – 2012. – № 3. – С. 94–97. .
Стовбун А. Основні напрями здійснення роботодавцем заходів з охорони праці / А. Стовбун // На допомогу спеціалісту з охорони праці : додаток до журналу «Охорона праці». – 2015. – № 12. – С. 42–50. .
Стовбун АПро першочергові заходи з поліпшення стану державного нагляду у сфері безпеки і гігієнипраці в Україні / Анатолій Стовбун // На допомогу спеціалісту з охорони праці : додаток до журналу «Охорона праці». – 2015. – № 10. – С. 36–40. .
Швець І. Концепція економічного стимулювання безпечної трудової діяльності на підприємстві / І. Швець // Україна: аспекти праці. – 2012. – № 7. – С. 31–37.


14.04.2016

Запитує: Андрій
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати наукові статті на тему  «Стан виробничого травматизму в Україні та його зв’язок з професійними ризиками». Заздалегідь дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пан Андрію! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Ємельянова Н. А. Дослідження стану показників виробничого травматизму в Україні  / Н. А. Ємельянова, А. С. Єсипенко, О. А. Сліпачук // Інформаційний бюлетень з охорони праці. –  2012. – № 1. – С. 21–29.
Єсипенко А. С. Деякі аспекти оцінки стану виробничого травматизму в Україні / А. С. Єсипенко // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – 2012. – № 3. – С. 45–48.
Куценко В. І. Соціальна безпека в контексті сталого розвитку : [монографія] / В. І. Куценко, В. П. Удовиченко ; НАН України, Рада по вивч. продукт. сил України. – Чернігів : Лозовий В. М., 2011. – 652 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 32С К95 ; ч/з № 3.
Логінова І. І. Основи профілактики виробничого травматизму при переробці мінеральної сировини в гірничорудній промисловості / І. І. Логінова, І. В. Карпенко // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – 2015. – № 3. – С. 50–56.
Малихін О. На машину надійся, але сам не зівай : [статистичний аналіз виробничого травматизму в машинобудуванні] / О. Малихін, Т. Таїрова // Охорона праці. – 2015. – № 2. – С. 30–33.
Малихін О. Стережися біди, поки її немає : [статиcтичний аналіз виробничого травматизму у сільському господарстві протягом 2003–2012 років] / О. Малихін, О. Сліпачук // Охорона праці. – 2015. – № 3. – С. 38–41.
Малихін О. Травматизм у СКС: загальна характеристика : [аналіз виробничого травматизму в соціально-культурній сфері в період з 2006 по 2014 рік] / О. Малихін, О. Сліпачук // Охорона праці. – 2015. – № 5. – С. 32–35.
Малихін О. В. Виробничий травматизм в Україні у І півріччі 2015 року: особливості і тенденції / О. В. Малихін, Т. М. Таірова, І. В. Левченко // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – 2015. – № 3. – С. 17–29.
Малихін О. В. Особливості виробничого травматизму за видами нагляду та регіонами України / О. В. Малихін, Т. М. Таірова, І. В. Левченко // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – 2015. – № 2. – С. 3–12.
Сліпачук О. А. Вплив специфіки виробництва на рівень травматизму у гірничорудній та нерудній промисловості / О. А. Сліпачук // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – 2015. – № 3. – С. 30–46.
Сліпачук О. А. Особливості виробничого травматизму і заходи профілактики нещасних випадків у соціально-культурній сфері / О. А. Сліпачук // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – 2015. – № 2. – С. 75–94.
Таірова Т. М. Аналіз оцінювання стану наглядової діяльності за охороною праці та її вплив на рівень виробничого травматизму в Україні / Т. М. Таірова, С. В. Сулімова // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – 2013. – № 4. – С. 11–15.
Цина А. Ю. Визначення ризиків та їх прийнятних рівнів для декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки / А. Ю. Цина, А. А. Ткаченко // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – 2015. – № 4. – С. 96–102.

13.04.2016

Запитує: Liudmila
Тема запиту: Доброго дня. Підкажіть будь ласка джерела для написання реферату на таку тему «Облік грошових коштів на поточних та інших рахунках в банках в національній валюті». Заздалегідь дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Людмило! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Атамас П. Класифікація грошових потоків за видами діяльності як основа складання звіту про рух грошових коштів / П. Атамас, О. Атамас // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 2. – С. 13–18.
Атамас П. Методичні підходи до аналізу грошових потоків за матеріалами звіту про рух грошових коштів / П. Атамас, О. Атамас // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 5. – С. 13–19.
Губа ЕБрак коштів. Внесення та повернення фінансової допомоги : [облік оборотних коштів] / Е. Губа // Справочник экономиста. – 2015. – № 8. – С. 33–37.
Зоря О. П. Теоретичні засади ведення обліку безготівкових розрахунків суб’єктів господарської діяльності банківськими установами / О. П. Зоря, Р. В. Малишев // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 18. – С. 77–79.
Криза банківської системи: причини і шлях виходу : матеріали наук.-практ. конф., 10 черв. 2015 р., м. Київ / Асоц. укр. банків, Нац. банк України, Ун-т банк. справи (м. Київ) ; [орг. ком.: С. М. Аржевітін (відп. ред.) та ін.]. – Київ : УБС НБУ, 2015. – 143 с. : фот. цв. – Зі змісту: Кораблін С. О. Як творити грошово-кредитну систему на базі власної економіки, а не потрапляти в залежність від чужої валюти? / С. О. Кораблін.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 К82; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Облік, аналіз та аудит: еволюція, сучасний стан та перспективи розвитку : зб. матеріалів II Всеукр. наук.-практ. конф., 8 груд. 2015 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Обл.-екон. ф-т ; [редкол.: М. І. Бондар та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – 291 с. – Текст укр., англ. – Зі змісту: Невечера М. А. Аналіз балансу банку: організаційний аспект / М. А. Невечера. – С. 219–221. – Існує електрон. версія друк. вид. – Режим доступу: CONF_PUBL\\\\oblik_analiz_audyt_14.pdf
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 О-17; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Омельченко О. Ю. Види доходів та витрат банку, їх облік в умовах дії нового податкового поля / О. Ю. Омельченко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2013. – № 1. – С. 83–92.
Парасій-Вергуненко І. М. Управлінський облік і аналіз у банках [Електронний ресурс] : практикум : навч. посіб. / І. М. Парасій-Вергуненко, Т. В. Ларікова, В. Б. Кириленко ; за ред. І. М. Парасій-Вергуненко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2015. – 180 с. – Назва з титул. екрану. – Режим доступу: EDUC_EL\\\\practycum\\\\parasiy_vergunenko_upravl_oblik_analiz_bank_15.pdf
Петраковська О. В. Особливості побудови плану рахунків бухгалтерського обліку банків України / О. В. Петраковська // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2015. – № 4. – С. 176–180.
Скорик І. Розрахунково-касові операції банку: облік, аналіз, контроль / І. Скорик // Персонал. – 2013. – № 2. – С. 38–47.
Снігурська Л. Особливості бухгалтерського обліку банками України операцій з конвертації валютних кредитів у гривню / Л. Снігурська // Вісник Національного банку України. – 2014. – № 11. – С. 38–51.
Снігурська Л. Проблеми формування банком облікової політики щодо кредитів та інших фінансових активів зі зменшеною корисністю / Л. Снігурська // Вісник Національного банку України. – 2014. – № 9. – С. 24–30.
Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку і контролю на підприємствах АПК: зб. наук. пр. студентів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т економіки та менеджменту АПК ; [редкол.: М. М. Коцупатрий (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – 180 с. – Зі змісту: Власюк Г. В. Облік в управлінні грошовими коштами в національній валюті / Г. В. Власюк. – С. 25–29 ; Покидько Н. В. Грошові кошти та грошові потоки як об’єкт бухгалтерського обліку / Н. В. Покидько. – С. 98–102. – Існує електрон. версія друк. вид. – Режим доступу: SCIENTS_WORKS_STUDENTS\\\\stan_perspek_rozv_buh_oblik_kontr_14.pdf
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 333С С76; книгосховище, ч/з № 3.
Стандартизація бухгалтерського обліку в банківських та бюджетних установах України [Електронний ресурс] : [колект.] монографія / [Л. М. Кіндрацька та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2015. – 481, [7] с. – Назва з титул. екрану. – Режим доступу: MONOG_EL\\\\stand_buh_oblik_bank_byudg_ustan_ukr_15.pdf
Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Мороз (голов. ред.) та ін. ; ред. англ. тексту О. М. Сабат]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 1(23). – 2014. – 299 с. – Зі змісту: Ларікова Т. В. Дослідження змін у формуванні власного капіталу банків: обліковий аспект / Т. В. Ларікова. – С. 237–251. – Існує електрон. версія друк. вид. – Режим доступу: FIN_OBLIK\\\\2014_1(23).pdf
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Ф59; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Фінансові інструменти: оцінка і відображення у звітності банків: монографія / [Р. А. Славє’юк, М. О. Гасюк, О. О. Глущенко та ін.] ; за ред. Р. А. Слав’юка ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи (м. Київ). – Київ : УБС НБУ, 2015. – 308 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Ф59; ч/з № 3.
Фурсова В. А. Актуальні проблеми впровадження управлінського обліку в комерційному банку / Вікторія Анатоліївна Фурсова, Мінь Шан Дао // Економіка. Фінанси. Право. Серія: Економіка. – 2015. – № 12. – С. 10–12.

13.04.2016

Запитує: Тетяна
Тема запиту: Вітаю! Прошу допомоги з пошуку літератури на тему «Зайнятість у неформальному секторі економіки України: сучасний стан та напрями регулювання». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Тетяно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Бондарчук К. Причини поширення неформальної зайнятості на сільських територіях та регуляторні важелі щодо її легалізації / К. Бондарчук // Україна: аспекти праці. – 2014. – № 2. – С. 17–22.
Вісник Хмельницького національногоуніверситету. Економічні науки : наук. журнал / [голов. ред. М. Є. Скиба]. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – Вип. 6, т. 2. – 193 с. – Зі змісту: Ведерніков М. Д. Неформальний сектор в структурі національного ринку праці / М. Д. Ведерніков.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В 53;ч/з № 3.
Гимпельсон В. Е. Нормально ли быть неформальным? / В. Е. Гимпельсон, Р. И. Капелюшников // Экономический журнал высшей школы экономики. – 2013. – Т. 17, № 1. – С. 3–40.
Гураль Н. Р. Трудовий потенціал України в контексті розвитку неформального сектору торгівлі / Н. Р. Гураль // Економічний часопис – XXI. – 2012. – № 1–2. – С. 49–51.
Інтеграційні економіко-правові напрямирозвитку України та країн близького зарубіжжя : матеріали I міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 31 січ. 2012 р. – Львів : Львів. комерц. акад., 2012. – 231 с. – Зі змісту: Гринкевич С. С. Функціонування трудового потенціалу у неформальному секторі торгівлі / С. С. Гринкевич, Н. Р. Гураль.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С І-73; книгосховище.
Каламбет С. В. Специфічні особливості категорії фінанси домогосподарств / С. В. Каламбет, Д. С. Плохіх // Економіка та держава. – 2015. – № 12. – С. 59–61.
Куліков Ю. М. Мінімальна заробітна плата в методології неформальної зайнятості / Ю. М. Куліков, О. В. Йолкіна // Економіка України. – 2015. – № 9. – С. 88–93.
Методологічні положення зістатистики / Держ. ком. статистики України ; [голова редкол. О. Г. Осауленко]. – Київ : Август, 2002. – Вип. 1. – 552 с. – Зі змісту: Обстеження домогосподарств ; Методика перевірки якості роботи економістів по обстеженню домогосподарств ; Методика визначення обсягів зайнятості у неформальному секторі економіки України.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 31 М54; ч/з № 3.
Міненко В. Л. Зайнятість населення у неформальному секторі економіки: сутність та методи вимірювання / В. Л. Міненко // Економіка та держава. – 2010. – № 4. – С. 111–113.
Пасажко Т. С. Фінанси домогосподарств як джерело інвестиційних ресурсів економіки України / Т. С. Пасажко // Економіка та держава. – 2015. – № 7. – С. 108–111.
Перит І. О. Державне регулювання підприємницької діяльності домогосподарств в Україні / І. О. Перит // Світ фінансів.– 2015. – Вип. 1. – С. 185–192.
Перит І. О. Зміст та особливості підприємницької діяльності домогосподарств як важливих суб’єктів економічних відносин / І. О. Перит // Світ фінансів. – 2015. – Вип. 4. – С. 152–162.
Предборський В. А. Неформальна економіка як передумова девіації сучасної елітної структури / В. А. Предборський // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2015. – № 11. – С. 3–7.
Соціально-трудові відносини: теоріята практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – № 2. – 191 с. – Зі змісту: Колядич О. І. До питання формальних і неформальних інституцій сфери соціально-трудових відносин / О. І. Колядич, С. В. Погорєлов.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 С69; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 1, ч/з № 3.
Соціально-трудові відносини: теоріята практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т соц.-труд. відносин ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 2. – 499 с. – Зі змісту: Гнибіденко І. Ф. Трансформація ринку праці на селі: перспективи оптимізації неформальної зайнятості сільського населення / І. Ф. Гнибіденко, А. Д. Руснак.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 С69; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.

 

 

 

 

22.12.2015

Запитує: Максим
Тема запиту: Доброго дня! Я студент МЕіМу. Допоможіть, будь-ласка, підібрати джерела для курсової роботи на тему "Передумови та фоктори міжнародної спеціалізації України".

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Максиме! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Баран А. Інтелектуальна спеціалізація регіонів як інструмент підтримки інновацій / Агнєшка Баран, Славомира Гайдук // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2013. – № 8. – С. 202–211. – Текст англ.
Березівська О. Я. Спеціалізація і концентрація як основа реалізації господарського механізму / О. Я. Березівська // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 17. – С. 48–52.
Грущинська Н. М. Інноваційно-інформаційний напрям розвитку нових індустріальних країн Азії: велика стратегія Китаю як досвід для України / Н. М. Грущинська // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2011. – № 10. – С. 17–23.
Грущинська Н. М. Міжнародний досвід формування структури спеціалізації національних економік в умовах глобальних технологічних трансформацій / Н. М. Грущинська // Економічний часопис – XXI. – 2013. – № 3–4. – С. 7–9.
Гурочкіна В. Підвищення ролі іноземних інвестицій у поліпшенні міжнародної виробничої спеціалізації України  / В. Гурочкіна // Економіст. – 2010. – № 11. – С. 30–33.
Молчанова Е. Ю. Модифікація експортної спеціалізації України під впливом торговельних правил СОТ / Е. Ю. Молчанова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2010. – № 2. – С. 28–33.
Наукові праці НДФІ : наук. збірник / М-во фінансів України, Н.-д. фінанс. ін-т, Акад. фінанс. упр. ; [голов. ред. Т. І. Єфименко]. – Київ : НДФІ, 2012. – Вип. 4(61). – 224 с. – Зі змісту: Грущинська Н. М. Модернізація інституційного бізнесу реалізації експортно-інноваційної моделі міжнародної спеціалізації / Н. М. Грущинська.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Н34 ; ч/з № 3.
Стратегія розвитку України. Економіка, соціологія, право : наук. журн. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т ; [голов. ред. М. С. Кулик]. – Київ : НАУ, 2015. – № 1. – 157 с. : табл., діагр. – (Економіка, соціологія, право). – Зі змісту: Грущинська Н. М. Геоекономічна конкуренція як наслідок сучасного світового економічного порядку / Н. М. Грущинська.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С С83 ; ч/з № 3.
Шнипко О. С. Інноваційно-технологічне оновлення економіки як показник цивілізаційної успішності країни (компаративне співвіднесення США та України) / О. С. Шнипко // Фінанси України. – 2011. – № 8. – С. 3–14.
Fojtikova L. Trade specialisation and diversification: the case of the European Union and BRICS / L. Fojtikova, B. Vahalik // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 5. – P. 74–85. – Анот. укр., рос. – Перевод заглавия: Спеціалізація та диверсифікація торгівлі: за даними Євросоюзу та країн БРІКС.

16.12.2015
Запитує: Саша
Тема запиту: Доброго вечора, чи не могли б ви мені допомогти підібрати літературу для написання реферату "Поняття "вексель" в сучасній науковій думці".

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Боди Ц. Инвестиции : учебник / Цви Боди, Алан Дж. Маркус, Алекс Кейн ; [пер. с англ. Е. Мельник]. – Москва : Олимп-Бизнес, 2013. – 994 с. : ил. – Парал. тит. л. англ. – Из содерж.: Краткосрочные векселя и инфляция (1926–2005 гг.).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336И Б75 ; книгосховище.
Божидарнік Н. В. Валютні операції : підручник / Н. В. Божидарнік, Т. В. Божидарнік. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 697 с. – Зі змісту: Вексель.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336И Б76 ; книгосховище.
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка : [зб. наук. пр.] / [відп. ред. В. Д. Базилевич]. – Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2013. – Вип. 6. – 131 с. – Зі змісту: Гудзинська Л. Економіко-правова оцінка запровадження фінансових векселів в Україні / Л. Гудзинська.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В53 ; книгосховище.
Диба О. Еволюція векселя та особливості вексельного обігу в Україні / О. Диба, І. Петренко // Ринок цінних паперів України. – 2013. – № 1–2. – С. 55–61.
Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. нар. госп-ва, 2000. – Т. 1 / відп. ред. С. В. Мочерний. – 863 с. – Зі змісту: Вексель. – С. 174–175.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е40 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, ч/з ІБО, ч/з довід., ч/з В, наук.-метод. від., Зал екон. клас.
Енциклопедія банківської справи України : енциклопедія / ред. В. С. Стельмах. – Київ : Молодь : Ін Юре, 2001. – 680 с. – Зі змісту: Вексель. – С. 131–132.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 Е68 ; книгосховище, ч/з довід., абонемент, ІБВ, ч/з ІБО, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 7.
Негоденко О. Вексельна форма погашення боргів / О. Негоденко // Справочник экономиста. – 2015. – № 7. – С. 30–37.
Семендяк В. М. Теоретичні засади механізму здійснення вексельних розрахунків / В. М. Семендяк // Економіка АПК. – 2012. – № 5. – С. 85–90.
Фондовий ринок : підручник / О. М. Мозговий, А. Ф. Баторшина, О. Г. Величко [та ін.] ; за заг. ред. О. М. Мозгового ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2013. – 543 с. – Зі змісту: Вексель.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 Ф77 ; книгосховище, Аб., ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з ІБО.
Цінні папери : підручник / [В. Д. Базилевич, В. М. Шелудько, Н. В. Ковтун та ін.] ; за ред. В. Д. Базилевича ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання, 2011. – 1094 с. – (Класичний університетський підручник). – Зі змісту: Вексель.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 Ц65 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3.

07.12.2015
Запитує: Aljona
Тема запиту: Доброго дня! Я аспірантка КНЕУ. Тема моєї дисертаційної роботи "Конкурентоспроможність підприємств ринку туристичних послуг". Скажіть, будь ласка, яким чином можна переглянути дисертації за даною темою? Можете допомогти з літературою, хто з науковців КНЕУ досліджував дане питання. Дякую за відповідь.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Олено! Дисертації та інші неопубліковані матеріали видаються до читального залу бех права копіювання, сканування, фотографування на обмежений термін користування, за дозволом проректора по науковій роботі КНЕУ. Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Антонюк К. В. Напрямки диверсифікації міжнародного ринку туристичних послуг / К. В. Антонюк // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2013. – № 5–6. – С. 12–17.
Баумгартен Л. Конкурентоспособность туристских услуг: методы оценки / Л. Баумгартен // Проблемы теории и практики управления. – 2010. – № 3. – С. 42–49.
Близнюк А. С. Оцінка якості туристичних послуг у сучасних економічних умовах / А. С. Близнюк // Економіка та держава. – 2013. – № 2. – С. 97–99.
Должикова-Поліщук Л. В. Маркетинг міжнародних туристичних послуг: мікро- і макрорівень / Л. В. Должикова-Поліщук // Економіка та держава. – 2013. – № 2. – С. 100–101.
Ведмідь Н. І. Критерії сегментації ринку санаторно-курортних та оздоровчих послуг / Н. І. Ведмідь // Економіка та держава. – 2013. – № 6. – С. 46–49.
Забалдіна Ю. Б. Сучасні підходи до оцінки конкурентоспроможності туристичних дестинацій / Ю. Б. Забалдіна // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – 2011. – № 12. – С. 165–168.
Кобржицький В. В. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку міжнародного туризму / В. В. Кобржицький, С. І. Ткачук // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 9. – С. 50–54.
Колосінська М. І. Аналіз та прогнозування основних засад розвитку ринку туристичних послуг в Україні з використанням методів економіко-математичного моделювання / М. І. Колосінська, Є. Ю. Колосінський // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2013. – № 10. – С. 222–227.
Колосінська М. І. Дослідження конкурентоспроможності туристичного ринку України / М. І. Колосінська // Регіональна економіка. – 2012. – № 2. – С. 185–193.
Кудла Н. Управління якістю в туризмі : підручник / Н. Є. Кудла ; М-во освіти і науки України, Львів. ін-т економіки і туризму. – Київ : Центр учб. літ., 2015. – 328 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С К88 ; ч/з № 3.
Кулєшова Н. В. Маркетингова стратегія туристичного підприємства: моделі формування та оцінювання : монографія / Н. В. Кулєшова, О. Ю. Полякова. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 220 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С К90 ; книгосховище.
Наврот Л. Конкурентоспроможність польських міст на європейському туристичному ринку / Лукаш Наврот, Петр Змишльони // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2013. – № 10. – С. 381–392. – Текст англ.
Панкрухин А. Состояние, перспективы и проблемы российского рынка туристских услуг / А. Панкрухин // Практический маркетинг. – 2012. – № 9. – С. 4–10.
Прочан А. О. Особливості маркетингу туристичних підприємств як складової сфери послуг в умовах трансформаційних перетворень / А. О. Прочан // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – № 1. – С. 152–155.
Росенко Е. Ю. Маркетинговий механізм у формуванні сучасної моделі регулювання туристської діяльності в Криму / Е. Ю. Росенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 6. – С. 44–48.
Самонова Т. Б. Дослідження кон’юнктури ринку туристичних послуг в Україні: основні підходи / Т. Б. Самонова // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2010. – № 3. – С. 99–104.
Сіренко К. В. Аналіз туристичного ринку України в сучасних умовах розвитку економіки / К. В. Сіренко // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2010. – № 12. – С. 70–74.
Суслова Т. О. Дослідження впливу маркетингової цінової політики на поведінку споживачів туристичних послуг / Т. О. Суслова, С. В. Співаковський // Маркетинг в Україні. – 2011. – № 1. – С. 42–45.
Тлеубердинова А. Оценка конкурентоспособности туристских услуг / А. Тлеубердинова // Маркетинг. – 2011. – № 6. – С. 69–76.
Тягунова Н. М. Основи організації туристичного бізнесу: кредитно-модульний курс : навч. посіб. / Н. М. Тягунова, О. А. Спориш, Л. В. Іржавська ; М-во освіти і науки України, ВНЗ Укоопспілки «Полтав. ун-т економіки і торгівлі». – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 130 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С Т99 ; ч/з № 1, ч/з № 2.
Шаекина Ж. М. Формирование конкурентоспособности туристических услуг / Ж. М. Шаекина, А. Т. Тлеубердинова // Маркетинг в России и за рубежом. – 2011. – № 6. – С. 115–121.

07.12.2015
Запитує: Анастасия
Тема запиту: Доброго вечора, чи не могли б ви мені допомогти підібрати літературу на курсову роботу за темою "Інвестиції в людські ресурси".

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Анастасіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Азьмук Н. Фактори формування і розвитку інноваційних форм людського капіталу / Н. Азьмук // Україна: аспекти праці. – 2014. – № 3. – С. 47–51.
Грішнова О. А. Інвестування в людський капітал у системі чинників забезпечення гідної праці [Електронний ресурс] : монографія / О. А. Грішнова, О. В. Дорош, С. Я. Шурпа ; за наук. ред. О. А. Грішнової ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2015. – 222, [2] с. – Режим доступу: http://irbis.kneu.edu.ua/cgi-bin/ecgi/cgiirbis_32.exe?C21COM=F&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB. – Назва з екрана.
Гузенко О. П. Науковий підхід до визначення економічного змісту понятійної категорії «інвестиції в людський капітал» / О. П. Гузенко // Економіка. Фінанси. Право. Серія: Економіка. – 2011. – № 5. – С. 11–15.
Єфремова Н. Ф. Інвестиції в людський капітал і формування конкурентоспроможності підприємства / Н. Ф. Єфремова, О. І. Чічкань, В. О. Галаганов // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 6. – С. 71–76.
Кирлик Н. В. Сутнісні ознаки та оцінка ефективності інвестицій в людський капітал підприємства / Н. В. Кирлик // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 23. – С. 74–78.
Краєвський В. М. Інвестиції в людський капітал – передумова економічного зростання країни / В. М. Краєвський // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 5. – С. 7–9.
Мартинюк Н. В. Етапи становлення конкурентоспроможного персоналу в аграрній сфері та його інвестиційне забезпечення / Н. В. Мартинюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 17. – С. 34–41. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Мельничук Л. С. Інвестиції в людський капітал: необхідність та перешкоди / Л. С. Мельничук // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 10. – С. 28–30.
План дій Європейської стратегії розвитку Дунайського регіону: аналіз та перспектива впровадження в Україні / [С. В. Артеменко, З. С. Бройде, О. А. Дьяков та ін. ; за заг. ред. О. В. Кравченко ; пер. Г. І. Хомечко]. – Львів : Манускрипт, 2012. – 118 с. – Зі змісту: Розвиток людського потенціалу (Створення умов для інвестування в людські ресурси, соціалізація суспільства).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С3 П37 ; книгосховище.
Притуляк Н. М. Людський капітал як основний актив економічного розвитку компанії / Н. М. Притуляк // Фінанси України. – 2015. – № 3. – С. 101–113. – Анот. рус., англ.
Салун М. М. Механізм соціально-економічної мотивації працівника : монографія / М. М. Салун, О. В. Майстренко. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2010. – 183 с. – Зі змісту: Методика оцінки ефективності інвестицій у людські ресурси.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 С16 ; ч/з № 3.
Стрижак О. О. Людський розвиток : навч. посіб. / О. О. Стрижак ; [відп. ред. Л. М. Сєдова] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 292 с. – Зі змісту: Інвестиції в людський капітал.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С85 ; книгосховище.
Фінанси підприємств: проблеми і перспективи : монографія : у 3 т. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну ; [М. Д. Білик, С. В. Захарін, Р. І. Заворотній, О. П. Квасова та ін.] ; за ред. М. Д.Білик. – Київ : ПанТот, 2012. – Т. 2 : Фінансові аспекти інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств. – 277 с. – Зі змісту: Інвестування розвитку людського капіталу підприємства (оптимізаційна модель) ; Роль іноземних інвестицій в економічному зростанні країни.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Ф59 ; ч/з № 3, ч/з № 1.
Шурпа С. Сучасні напрями підвищення ефективності інвестування в людський капітал / С. Шурпа // Україна: аспекти праці. – 2013. – № 4. – С. 28–32.
Янченко З. Б. Оцінка людського капіталу як складової інноваційного потенціалу підприємств / З. Б. Янченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 14. – С. 44–48.

06.12.2015
Запитує: Оксана
Тема запиту: Доброго дня! Дуже дякую за допомогу у підборі літератури з теми "Гроші: еволюція форм та основних функцій" для курсової роботи з ОЕН. Чи не могли б Ви порадити джерела з більш детальною інформацією для вивчення теми "Становлення та розвиток грошової системи України: сучасний стан, проблеми, шляхи їх вирішення". Заздалегідь дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Оксано! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Баріда Н. Механізм грошової емісії як базовий елемент грошової системи / Н. Баріда // Ринок цінних паперів України. – 2014. – № 11–12. – С. 39–44.
Височанський В. Теоретико-технологічні засади трансформації грошової системи / В. Височанський // Банківська справа. – 2013. – № 5. – С. 3–21.
Гроші та кредит : підручник / [М. І. Савлук, А. М. Мороз, І. М. Лазепко та ін.] ; за наук. ред. М. І. Савлука ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – 6-те вид., перероб. і допов. – Київ : КНЕУ, 2011. – 590 с. – Зі змісту: Грошові системи ; Створення і розвиток грошової системи України.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Г89 ; книгосховище, Аб. ІБО, Аб., ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 7.
Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. нар. госп-ва, 2000. – Т. 1 / відп. ред. С. В. Мочерний. – 863 с. – Зі змісту: Грошова система. – С. 287–288.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е40 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, ч/з ІБО, ч/з довід., ч/з В, наук.-метод. від., Зал екон. клас.
Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. Економічні науки / Хмельниц. кооперат. торг.-екон. ін-т ; [голов. ред. І. М. Комарницький]. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2014. – № 7. – 560 с. – Зі змісту: Носов О. Ю. Проблеми стабільності та ефективності грошових систем / О. Ю. Носов.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 З-41 ; ч/з № 3.
Коваленко Д. І. Фінанси, гроші та кредит: теорія та практика : навч. посіб. / Д. І. Коваленко, В. В. Венгер ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 577 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 К56 ; книгосховище.
Ковальчук Т. Новації у сфері сучасних грошових систем та деякі їх особливості / Т. Ковальчук // Банківська справа. – 2013. – № 7. – С. 3–12.
Міщенко С. Протиріччя сучасних грошових систем і шляхи їх подолання / С. Міщенко // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 8. – С. 24–29.
Модернізація стратегій економічного розвитку в умовах глобальної нестабільності : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 22–23 листоп. 2012 р., м. Київ / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [голова редкол. Д. Г. Лук’яненко]. – Київ : КНЕУ, 2012. – 531 с. – Зі змісту: Баріда Н. П. Грошова система України в умовах глобальної нестабільності / Н. П. Баріда. – С. 352–353.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М М74 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Роль В. Ф. Фінансове право : навч. посіб. / В. Ф. Роль, В. В. Сергієнко, С. М. Попова. – Київ : Центр учб. літ., 2011. – 392 с. – Зі змісту: Грошова система України.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336:34С Р68 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3.
Рябініна Л. Чи мають сучасні гроші ціну? / Л. Рябініна // Вісник Національного банку України. – 2015. – № 6. – С. 34–39. – Анот. англ.
Слюсарчук Л. І. Сучасна структура грошової системи України / Л. І. Слюсарчук, Я. Д. Слюсарчук // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2012. – № 5. – С. 95–99.

05.12.2015
Запитує: Анна
Тема запиту: Добрий день. Допоможіть будь ласка підібрати сучасну літературу та періодичні видання для написання курсової на тему "Національне багатство". Завчасно дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Анно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Бобух І. Національне багатство, платіжний баланс та міжнародна інвестиційна позиція: взаємний вплив тенденцій формування / І. Бобух // Економіст. – 2012. – № 11. – С. 9–15.
Бобух І. Соціальний потенціал як новітня складова національного багатства / І. Бобух // Економіст. – 2011. – № 4. – С. 68–74.
Бобух І. М. Визначення взаємозалежності компонентів національного багатства / І. М. Бобух, В. О. Луцков // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2012. – № 5. – С. 68–78.
Бобух І. М. Економічна оцінка людського потенціалу України як елементу національного багатства / І. М. Бобух // Демографія та соціальна економіка. – 2009. – № 2. – С. 102–113.
Бобух І. М. Оцінка національного багатства в контексті міжнародного досвіду / І. М. Бобух // Економіка і прогнозування. – 2011. – № 2. – С. 24–39.
Бобух І. М. Продукти інтелектуальної власності як нематеріальні компоненти національного багатства України / І. М. Бобух // Економічний часопис - XXI. – 2013. – № 11–12. – С. 19–22. – Текст англ.
Бобух І. М. Пропорції та перспективи формування національного багатства України : монографія / І. М. Бобух ; [відп. ред. Л. В. Шинкарук] ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. – Київ : ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАНУ», 2010. – 369 с. : табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Б72 ; книгосховище, Зал екон. клас.
Герасимов И. Бизнес с двойным дном и национальные богатства : [угроза национальной безопасности] / И. Герасимов // Международная экономика. – 2013. – № 3. – С. 90–94.
Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. нар. госп-ва, 2000. – Т. 1 / відп. ред. С. В. Мочерний. – 863 с. – Зі змісту: Багатство національне. – С. 58–59.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е40 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, ч/з ІБО, ч/з довід., ч/з В, наук.-метод. від., Зал екон. клас.
Косюта М. Як зберегти національне багатство України / М. Косюта // Вісник прокуратури. – 2010. – № 6. – С. 19–25.
Олійник О. Земля – основне національне багатство України / О. Олійник // Вісник прокуратури. – 2010. – № 9. – С. 31–35.
Пасхавер Б. Й. Аграрний сегмент національного багатства / Б. Й. Пасхавер // Економіка України. – 2013. – № 1. – С. 50–58 ; № 2. – С. 49–59.
Структурні зміни та економічний розвиток України : монографія / [В. М. Геєць, Л. В. Шинкарук, Т. І. Артьомова та ін.] ; за ред. Л. В. Шинкарук ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. – Київ : ІЕП НАНУ, 2011. – 692 с. : портр. – Зі змісту: Сучасні тенденції структурування національного багатства України.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33С С87 ; книгосховище, ч/з № 3.
Фінансова думка України : у 3 т. / авт.-упоряд.: С. І. Юрій, С. В. Льовочкін, В. М. Федосов, П. І. Юхименко ; за наук. ред. В. М. Федосова. – Київ : Кондор ; Тернопіль : Екон. думка, 2010. – Т. 3, ч. 1 : Хрестоматія. – 472 с. – Тит. арк., зміст укр., англ. мовами. – Зі змісту: Балудянський М. А. Національне багатство / М. А. Балудянський.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336(09) Ф59 ; книгосховище, ч/з № 3, Зал екон. клас.
Черковец В. Национальное богатство и национальный продукт с позиций общей экономической теории: ретроспектива и настоящее (материалы к лекциям и семинарам) / В. Черковец // Российский экономический журнал. – 2011. – № 2. – С. 69–94 ; № 3. – С. 55–69.
Чухно А. А. Вибрані праці : у 2 т. / А. А. Чухно ; Акад. фін. упр. – Київ : ДННУ АФУ, 2012. – Т. 2. – 480 с. – Зі змісту: Форми національного багатства.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ч-96 ; книгосховище, ч/з № 1, Зал екон. клас.
Шумська С. С. Національне багатство України у вимірі показників СНР / С. С. Шумська // Фінанси України. – 2012. – № 4. – С. 27–40.

02.12.2015
Запитує: Вітуська
Тема запиту: Доброго вечора. Чи не могли б Ви допомогти підібрати літературу для написання курсової на тему "Сутність та етапи суспільного поділу праці"? Завчасно дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Віто! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка : підручник : у 2 кн. / [С. М. Панчишин, П. І. Островерх, В. Б. Буняк та ін.] ; за ред. С. Панчишина, П. Островерха ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Екон. ф-т. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Знання, 2013. – Кн. 1 : Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка. – 615 с. – Зі змісту: Міжнародний поділ праці.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 А64 ; ч/з № 2.
Ахмедова Ж. А. Роль и место сельского хозяйства в общественном разделении труда / Ж. А. Ахмедова // Экономические науки. – 2011. – № 4. – С. 67–70.
Гужва І. Ю. Глобальні ланцюги доданої вартості та інтеграція до них України / І . Ю. Гужва, В. П. Онищенко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2015. – № 3. – С. 10–19. – Анот. рос., англ.
Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. нар. госп-ва, 2002. – Т. 2 / відп. ред. С. В. Мочерний. – 847 с. – Зі змісту: Міжнародний поділ праці. – С. 405–406.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е40 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, ч/з ІБО, ч/з довід., ч/з В, наук.-метод. від., Зал екон. клас.
Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. нар. госп-ва, 2002. – Т. 3 / відп. ред. С. В. Мочерний. – 952 с. – Зі змісту: Суспільний поділ праці. – С. 527–528.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е40 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, ч/з ІБО, ч/з довід., ч/з В, наук.-метод. від., Зал екон. клас.
Зайцев В. Удосконалення функціонального поділу праці робітників на промисловому підприємстві / В. Зайцев // Україна: аспекти праці. – 2013. – № 1. – С. 35–39.
Іщук С. І. Регіональна економіка. Теорія. Методи. Практика : підручник / С. І. Іщук, О. В. Гладкий. – Київ : Знання, 2013. – 447 с. – (Університетський підручник). – Зі змісту: Роль територіального поділу праці у розвитку економіки регіонів.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С5(С2) І-98 ; книгосховище, ч/з № 5.
Лук’яненко Д. Г. Міжнародна економіка : підручник / Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, Я. М. Столярчук ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2014. – 762 с. – Зі змісту: Міжнародний поділ праці як рушійна сила інтернаціоналізації виробництва.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Л84 ; книгосховище, Аб., Аб ІБО, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 7, Зал екон. клас.
Матусевич К. М. Онтологія четвертого крупного суспільного поділу праці як чинника цивілізаційного розвитку / К. М. Матусевич // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2013. – № 4. – С. 24–32.
Орехівський Г. А. Політекономія : навч. посіб. / Г. А. Орехівський. – 2-ге вид., допов. – Київ : Каравела, 2011. – 439 с. – Зі змісту: Суспільний поділ праці, його форми і прояви.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 О-65 ; книгосховище.
Основи економічної науки : курс лекцій / [В. С. Савчук, О. О. Бєляєв, К. Т. Кривенко та ін.] ; за заг. ред. В. С. Савчука ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2011. – 442 с. – Зі змісту: Суспільний поділ праці.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 О-75 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 7, ч/з ІБО, Зал екон. клас.
Сірко А. В. Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / А. В. Сірко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 414 с. – Зі змісту: Суспільний поділ праці та обмін ; Суспільний поділ праці як економічна основа ефективної організації виробництва.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С40 ; книгосховище, ч/з № 5.
Удалов Ф. Управление производством: функциональное и квалификационное разделение труда / Ф. Удалов, Н. Воронов, О. Удалов // Проблемы теории и практики управления. – 2011. – № 9. – С. 43–48.
Чухно А. А. Вибрані праці : у 2 т. / А. А. Чухно ; Акад. фін. упр. – Київ : ДННУ АФУ, 2012. – Т. 2. – 480 с. – Зі змісту: Міжнародний поділ праці й утворення світового господарства.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ч-96 ; книгосховище, ч/з № 1, Зал екон. клас.
Шедяков В. Трансформації конкурентоспроможності системи господарювання під впливом змін у міжнародному поділі праці / В. Шедяков // Економіка України. – 2012. – № 7. – С. 26–35.

01.12.2015
Запитує: Даша
Тема запиту: Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, підібрати необхідну літературу для складання кросворду на тему "Фахова підготовка в КНЕУ: вступ до спеціальності".

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Даріє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Диба М. Продуктивне навчання і його роль у підготовці фахівців / М. Диба // Вища школа. – 2011. – № 12. – С. 60–65.
Колот А. Інституційні засади та інноваційні технології забезпечення якості економічної освіти / А. Колот // Вища школа. – 2011. – № 12. – С. 16–38.
Ліщинська В. В. Міжнародна сертифікаційна програма Королівського інституту управлінського обліку : [актуальні проекти КНЕУ] / В. В. Ліщинська // Інформаційний вісник Інституту вищої освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». – 2015. – № 1. – С. 16–18.
Нова спеціальність в КНЕУ! : [факультет інформаційних систем і технологій] // Економіст / Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – 2015. – Червень (№ 11–13). – С. 6.
Обліково-економічний факультет КНЕУ – гарантія професійного успіху // Незалежний аудитор. – 2013. – № 3. – С. 101–102 ; № 4. – С. 118–119.
Паздрій В. Я. Змагання у віртуальному середовищі бізнес-стимуляції ViAL : [кращі університетські практики КНЕУ] / В. Я. Паздрій // Інформаційний вісник Інституту вищої освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». – 2015. – № 1. – С. 9–11.
Рижук Ю. Юридична освіта у державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»: реаліїї сьогодення / Ю. Рижук // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 6. – С. 47–51.
Савчук В. Сьогодення університетської науки / В. Савчук // Вища школа. – 2012. – № 1. – С. 15–23.
Сторічний поступ. 1906–2006 / Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; [голов. ред. А. Ф. Павленко]. – Київ : КНЕУ, 2006. – 273 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги37 С82 ; книгосховище, Зал. екон. клас., ч/з довід., Зал укр., ч/з № 1.
Студентський порадник. 2015 [Електронний ресурс] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [підгот.: О. В. Востряков, Ю. М. Солодковський, О. В. Солдатенко та ін. ; відп. за вип. А. М. Колот]. – Електрон. текст. дані. – 12-те вид., допов. і перероб. – Київ : КНЕУ, 2015. – 241 с. : іл., табл. – Режим доступу: http://irbis.kneu.edu.ua/cgi-bin/ecgi/cgiirbis_32.exe?C21COM=F&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB. – Назва з екрана.
Турчанінова В. Є. Позиції КНЕУ у міжнародних рейтингах «Едюніверсал» і «Едюніверсал бест мастерс» / В. Є. Турчанінова // Інформаційний вісник Інституту вищої освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». – 2015. – № 1. – С. 21–23.
Факультет економіки та управління в університетській родині: наші здобутки та орієнтири розвитку // Економіст / Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – 2015. – Березень (№ 5–6). – С. 2–3.
Федоренко І. Наукові пошуки молодих дослідників / І. Федоренко // Вища школа. – 2013. – № 5. – С. 103–108.
Хоменко О. В. Стипендіальні програми на навчання в магістратурі та аспірантурі закордоном / О. В. Хоменко // Інформаційний вісник Інституту вищої освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». – 2015. – № 1. – С. 24–28.
Хоменко О. В. Студенти КНЕУ – європейські чемпіони з фінансової аналітики / О. В. Хоменко // Економіст / Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – 2015. – Квітень (№ 7–8). – С. 4 : фот.

01.12.2015
Запитує: Oksanochka
Тема запиту: Добрий вечір! Допоможіть, будь ласка, обрати необхідну літературу для курсової роботи з ОЕН на тему "Гроші: еволюція форм та основних функцій".

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Оксано! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Говорушко Т. А. Функції і роль грошей у сучасній економіці / Т. А. Говорушко, І. П. Ситник // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – 2012. – № 9. – С. 7–11.
Загной М. О. Основи економічних знань : навч. посіб. / М. О. Загной. – Москва : Омега-Л, 2014. – 336 с. – Зі змісту: Теорія грошей і грошового обігу ; Розвиток форм мінової вартості і виникнення грошей. Функції грошей.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33 З-14 ; книгосховище, ч/з №2, ч/з №5, ч/з №1.
Литвин А. Соціологічна рефлексія еволюції та функцій грошей / А. Литвин // Психологія і суспільство. – 2011. – № 4. – С. 82–87.
Пантєлєєва Н. Нові форми грошей в умовах формування інформаційного суспільства / Н. Пантєлєєва // Вісник Національного банку України. – 2015. – № 5. – С. 25–31. – Анот. англ.
Рябініна Л. Дискусійні питання щодо форм сучасних грошей / Л. Рябініна // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 6. – С. 10–13.
Рябініна Л. Роль золота і сучасних грошей в економічному розвитку країни / Л. Рябініна // Вісник Національного банку України. – 2013. – № 6. – С. 12–17.
Рябініна Л. Сутнісні особливості сучасних грошей та їх функції / Л. Рябініна // Економіка України. – 2011. – № 6. – С. 40–49.
Рябініна Л. М. Соціальний аспект цінності сучасних грошей / Л. М. Рябініна // Економіка та держава. – 2010. – № 11. – С. 17–19.
Сірко А. В. Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / А. В. Сірко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 414 с. – Зі змісту: Гроші та грошовий обіг.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С40 ; книгосховище, ч/з № 5.
Челноков В. А. К вопросу о сущности, функциях и роли современных денег / В. А. Челноков // Деньги и кредит. – 2010. – № 5. – С. 68–70.
Швець І. Ю. Економічна теорія : навч. посіб. / І. Ю. Швець. – Сімферополь : ДІАЙПІ, 2013. – 619 с. : граф., табл. – Зі змісту: Гроші, їх сутність і основні функції.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ш35 ; ч/з №2.
Якобчук В. П. Економічна теорія : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В. П. Якобчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроеколог. ун-т. – 3-тє вид., перероб. – Київ : Ліра-К, 2015. – 408 с. – Зі змісту: Гроші та грошовий обіг.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Я46 ; книгосховище.

01.12.2015
Запитує: Користувач
Тема запиту: Добрий вечір! Допоможіть будь ласка підібрати літературу для написання курсової роботи на тему "Форми власності: еволюція, особливості та роль у суспільно-економічному розвитку". Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Бородюк В. М. Форми власності у системі політичних і економічних відносин / В. М. Бородюк, Г. С. Фролова // Економічна теорія. – 2009. – № 4. – С. 24–30.
Груба Г. І. Форми і функції державної власності / Г. І. Груба // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 14. – С. 80–82.
Домашенко М. В. Про теоретичні погляди на власність / М. В. Домашенко // Право України. – 2010. – № 12. – С. 32–39.
Ємельянов О. С. Вдосконалення управління об’єктами державної власності в Україні / О. С. Ємельянов // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2010. – № 3. – С. 150–152.
Коваль О. П. Проблематика становлення інституту управління майном в Україні / О. П. Коваль // Право України. – 2010. – № 11. – С. 97–101.
Концептуальні питання реформування моделі управління об’єктами державної власності в Україні / О. Ю. Рудченко, М. М. Шкільняк, Н. Ю. Романовська, І. П. Сінгаєвський // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – 2011. – № 9. – С. 7–10.
Кузнєцова Н. Власність як основа громадянського суспільства і демократичної держави / Н. Кузнєцова // Право України. – 2011. – № 5. – С. 4–12.
Орехівський Г. А. Політекономія : навч. посіб. / Г. А. Орехівський. – 2-ге вид., допов. – Київ : Каравела, 2011. – 439 с. – Зі змісту: Система відносин і форми власності.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 О-65 ; книгосховище.
Осичнюк Е. В. Собственность: прошлое, настоящее, будущее / Е. В. Осичнюк // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2010. – № 1. – С. 27–46.
Плакіда В. Т. Теоретико-методологічні підходи до аналізу феномену власності в контексті державного управління / В. Т. Плакіда // Економіка та держава. – 2009. – № 10. – С. 61–63.
Якобчук В. П. Економічна теорія : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В. П. Якобчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроеколог. ун-т. – 3-тє вид., перероб. – Київ : Ліра-К, 2015. – 408 с. – Зі змісту: Власність у системі економічних відносин ; Трансформація форм власності.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Я46 ; книгосховище.
Якубенко В. Д. Власність, економічна влада та управління [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. Д. Якубенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2011. – 373 с. – Режим доступу: http://irbis.kneu.edu.ua/cgi-bin/ecgi/cgiirbis_32.exe?C21COM=F&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB. – Назва з екрана.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Я49 ; книгосховище, ч/з № 3, ч/з № 1.

30.11.2015
Запитує: Анастасія
Тема запиту: Доброго дня! Дуже дякую за підбір літератури для курсової роботи з теми "Заробітна плата" з ОЕН: викладач високо оцінив мою роботу. Звертаюсь з новим проханням: підібрати літературу для реферата за темою "Внутрішній валовий продукт", включаючи монографії. Буду вдячна!

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Анастасіє! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Власюк О. С. Економіко-математичне моделювання процесів соціально-економічного розвитку України / О. С. Власюк ; Акад. фін. упр. – Київ : ДННУ АФУ, 2011. – 520 с. : табл. – Зі змісту: Економетричні моделі оцінки валового внутрішнього продукту України ; Оцінка обсягів виробництва валового внутрішнього продукту в економіці України у порівняльних оцінках.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С В58 ; книгосховище, ч/з № 3, ч/з № 1.
Дзюбик С. Д. Основи економічної теорії : навч. посіб. / С. Д. Дзюбик, О. С. Ривак. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2014. – 424 с. – Зі змісту: Валовий внутрішній продукт і національний дохід. – С. 122–142.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Д43 ; книгосховище, ч/з № 2.
Дуда М. О. Поєднання галузевих моделей і моделі «витрати-випуск» при прогнозуванні ВВП / М. О. Дуда // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2015. – № 2. – С. 31–34.
Дунаев Б. Б. Благосостояние – труд, капитал и деньги : [монография] / Б. Б. Дунаев. – Изд. 2-е, доп. – Киев : Интердрук, 2013. – 231 с. : портр. – Из содержания: Измерение ВВП как функции труда и капитала ; Необходимые инвестиции для заданного роста реального ВВП ; Цикличность конъюнктурных изменений реального ВВП ; Оптимизация роста реального ВВП ; Математическая модель оптимизации роста реального ВВП ; Моделирование оптимального роста реального ВВП.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Д83 ; Зал екон. клас., ч/з № 3.
Економіка України: шокові впливи та шлях до стабільного розвитку : [монографія] / [О. Г. Білоцерківець, Т. В. Бурлай, Н. Ю. Гончар та ін.] ; за ред. І. В. Крючкової. – Київ : ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАНУ», 2010. – 480 с. – Зі змісту: Прогнозна оцінка змін реального ВВП України внаслідок потенційних шокових впливів на основі короткострокової економетричної моделі.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С Е45 ; Зал екон. клас.
Кармелюк Г. Зовнішній борг України і валовий внутрішній продукт: моделі трендів динаміки / Г. Кармелюк, С. Пласконь, Х. Кармелюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2014. – Вип. 2. – С. 130–143.
Кравець Р. А. Іноземний та вітчизняний досвід застосування форсайт-досліджень як засобу інноваційного розвитку фінансово-економічних систем / Р. А. Кравець // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 3. – С. 50–61.
Лебедєва О. А. Соціально скорегований ВВП як показник реального державного розвитку / О. А. Лебедєва // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 7. – С. 88–93.
Одінцов М. М. Фактори зростання валового внутрішнього продукту в умовах трансформаційної економіки / М. М. Одінцов // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 3. – С. 12–13.
Оскольський В. В. Спілка економістів України і політика економічних реформ – будуємо нову країну / В. В. Оскольський. – Київ : Спілка економістів України, 2010. – 313 с. – Зі змісту: Валовий внутрішній продукт.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С О-74 ; книгосховище, Зал екон. клас., ч/з № 3.
Основи економічної теорії : навч. посіб. / [Ю. Г. Козак, С. С. Шаповал, О. С. Кіро та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака, С. С. Шаповал ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ. : Центр учбової літ., 2012. – 263 с. – Зі змісту: Валовий внутрішній продукт (ВВП). – С. 141–144 ; Методи розрахунку ВВП та інших макроекономічних показників. – С. 144–147.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 О-75 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5, ч/з № 7, Зал екон. клас.
Піскунова О. В. Статистичне забезпечення державної стратегії післякризового розвитку економіки України / О. В. Піскунова, В. П. Павленко, Д. І. Манцуров // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2015. – № 5. – С. 187–190.
Сергієнко О. М. Сучасна динаміка та проблеми використання валового внутрішнього продукту в Україні / О. М. Сергієнко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2015. – № 5. – С. 14–20.
Сірко А. В. Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / А. В. Сірко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учбової літ., 2014. – 414 с. – Зі змісту: Валовий внутрішній продукт. Національний дохід. Національне багатство. – С. 218–222.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С40 ; книгосховище, ч/з № 5.
Чухно А. А. Економічна теорія : [у 2 т.] / А. А. Чухно ; М-во фінансів України, Акад. фін. упр. – Київ : ДННУ АФУ, 2010. – Т. 2. – 628 с. – Зі змісту: Валовий внутрішній продукт, його складові та методи обчислення.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ч-96 ; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 1, ч/з № 5, Зал екон. клас.
Шавалюк Л. Шанс на зростання : [економіка України] / Л. Шавалюк // Український тиждень. – 2015. – № 24. – С. 14–17.
Швець І. Ю. Економічна теорія : навч. посіб. / І. Ю. Швець. – Сімферополь : ДІАЙПІ, 2013. – 619 с. – Зі змісту: Макроекономічні показники в системі національних рахунків. – С. 200–223.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ш35 ; ч/з № 2.

30.11.2015
Запитує: Julia
Тема запиту: Доброго вечора! Прошу Вас порекомендувати будь ласка мені, необхідну для написання курсової роботи, літературу. Я пишу курсову на тему "Грошові реформи", але мені також потрібна інформація про сучасний стан грошових реформ в Україні. Література повинна бути від 2012-2013 років. Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Шановна дня пані Юліє! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Вовчак О. Д. Гроші та кредит : навч. посіб. / О. Д. Вовчак, І. Є. Бучко, З. Р. Костак ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ВНЗ Укоопспілки «Львів. комерц. акад.». – Київ : Центр учб. літ., 2012. – 424 с. – Зі змісту: Грошові реформи як механізм стабілізації грошового обігу. Особливості проведення грошової реформи в Україні.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 В61 ; ч/з № 2.
Коваленко Д. І. Фінанси, гроші та кредит: теорія та практика : навч. посіб. / Д. І. Коваленко, В. В. Венгер ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 577 с. – Зі змісту: Грошові реформи та методи їх проведення.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 К56 ; книгосховище.
Сірко А. В. Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / А. В. Сірко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 414 с. – Зі змісту: Грошові реформи.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С40 ; книгосховище, ч/з № 5.
Хюльсманн Й. Г. Последний рыцарь либерализма: Жизнь и идеи Людвига фон Мизеса / Йорг Гвидо Хюльсманн ; [пер. с англ. под ред. А. Куряева]. – Москва ; Челябинск : Социум, 2013. – 878 с. – Из содерж.: Гиперинфляция, конкуренция валют и денежная реформа.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) Х99 ; Зал екон. клас.
Чухно А. А. Вибрані праці : у 2 т. / А. А. Чухно ; Акад. фін. упр. – Київ : ДННУ АФУ, 2012. – 480 с. – Зі змісту: Грошові реформи.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ч-96 ; книгосховище, ч/з № 1, Зал екон. клас.
Шпек Р. Для України реформи – це питання не вибору, а необхідності : [інтерв’ю зі старшим радником президента Альфа-банку (Україна), Головою Незалежної асоціації банків України Романом Шпеком] / Р. Шпек ; інтерв'ю провів Р. Підвисоцький // Вісник Національного банку України. – 2014. – № 11. – С. 18–24.

29.11.2015
Запитує: Надія
Тема запиту: Доброго дня, допоможіть будь ласка підібрати літературу для написання курсової роботи на тему "Сталий економічний розвиток". Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Надіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Біляцький С. Д. Сталий розвиток економіки у процесах соціальних гарантій: міжнародний досвід та українська перспектива / С. Д. Біляцький // Економічний часопис – XXI. – 2012. – № 11–12. – С. 6–11.
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка : [зб. наук. праць] / [відп. ред. В. Д. Базилевич]. – Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2014. – Вип. 1. – 136 с. – Зі змісту: Зянько В. Сутність та необхідність переходу до сталого економічного розвитку / В. Зянько. – С. 14–18.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33 В53 ; книгосховище.
Войтко С. Зовнішній борг країн Євросоюзу та України в координатах сталого розвитку / С. Войтко // Журнал європейської економіки. – 2014. – Т. 13, № 1. – С. 20–31.
Гаврилюк В. П. Професійність як елемент сталого розвитку економіки / В. П. Гаврилюк // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4. – С. 225–228.
Деяк Я. Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» / Я. Деяк // Фінансовий контроль. – 2015. – № 4. – С. 10–11 ; № 5. – С. 16–19.
Зєніна-Біліченко А. Використання логістичного підходу при оцінюванні сталості економічного розвитку промислових підприємств / А. Зєніна-Біліченко // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– 2013. – Вип. 2. – С. 166–173.
Іртищева І. Інноваційне оновлення фінансово-економічного механізму реалізації децентралізованої моделі сталого розвитку територіальних громад / І. Іртищева, М. Стегней // Економіст. – 2015. – № 6. – С. 8–12.
Іртищева І. О. Децентралізація системи управління в забезпеченні сталого розвитку сільських територій / І. О. Іртищева, Ю. М. Хвесик, М. І. Стегней // Економіка АПК. – 2015. – № 4. – С. 64–70.
Коломієць Г. М. Ризик-менеджмент як фактор сталого розвитку світової економіки / Г. М. Коломієць // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 3. – С. 43–49.
Котенок Д. М. Екологічний концепт сталого розвитку муніципальних утворень України / Д. М. Котенок // Економічний часопис – XXI. – 2014. – № 3–4. – С. 23–26.
Крохмалюк Д. Методи і моделі фінансового забезпечення сталого економічного розвитку / Д. Крохмалюк // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 10. – С. 48–51.
Куліш І. М. Забезпечення сталого розвитку сільських територій країн-кандидатів на вступ до ЄС: на прикладі Польщі / І. М. Куліш // Регіональна економіка. – 2015. – № 2. – С. 96–104.
Куценко В. Горизонти сталого економічного розвитку через призму соціальної сфери / В. Куценко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – Вип. 2. – С. 30–45.
Литвин Ю. О. Державна підтримка сільських товаровиробників за їх переходу від депресивного стану до сталого економічного розвитку / Ю. О. Литвин // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 16. – С. 104–107.
Паршин Ю. І. Концептуальні підходи до формування стратегії забезпечення сталого розвитку національного господарства / Ю. І. Паршин // Економіка та держава. – 2015. – № 3. – С. 55–58.
Паршин Ю. І. Методика оцінки інформаційного забезпечення стратегії сталого економічного розвитку / Ю. І. Паршин // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 4. – С. 18–22.
Підвисоцький Р. Регіональна економічна співпраця сприятиме сталому розвитку України / Р. Підвисоцький // Вісник Національного банку України. – 2014. – № 8. – С. 42–45.
Рогов Г. Теоретична сутність і взаємозв’язок сталого розвитку, корпоративної та фінансової стійкості / Г. Рогов // Економіст. – 2015. – № 6. – С. 28–31.
Свида І. В. Підвалини сталого розвитку України в умовах глобалізації / І. В. Свида // Економічний часопис – XXI. – 2014. – № 11–12. – С. 41–44.
Стратегія розвитку України. Економіка, соціологія, право : наук. журн. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т ; [голов. ред. М. С. Кулик]. – Київ : НАУ, 2015. – № 1. – (Економіка, соціологія, право). – Зі змісту: Біла С. О. Стратегічні пріоритети сталого економічного розвитку країн Європейського Союзу до 2020 року / С. О. Біла, Д. А. Сирохман. – С. 9–15.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33С С83 ; ч/з № 3.
Цимбаленко Я. Ю. Екологізація соціально-економічної системи як основа сталого розвитку економіки / Я. Ю. Цимбаленко // Економіка та держава. – 2015. – № 2. – С. 22–25.
Шкарлет С. Формування стратегії сталого розвитку економіки України бінарного типу / С. Шкарлет, В. Микитенко // Економіст. – 2012. – № 1. – С. 4–7.

29.11.2015
Запитує: Юля
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати інформацію на тему "Роль заробітної плати у розширеному відтворені людського ресурсу". Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Юліє! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Бойченко Е. Науково-методичне забезпечення діагностики відтворення трудових ресурсів на фазі їх формування (на прикладі Донецької області) / Е. Бойченко // Україна: аспекти праці. – 2013. – № 6. – С. 19–26.
Вихор В. В. Витрати відтворення робочої сили як фактор формування конкурентоспроможності економіки України / В. В. Вихор // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2009. – № 5. – С. 36–40.
Економіка підприємства: теорія і практика = Economy of enterprise: theory and experience : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 10 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол. Г. О. Швиданенко (відп. за вип.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Зі змісту: Олієвська М. Г. Інноваційні механізми фінансового забезпечення відтворення людського капіталу / М. Г. Олієвська. – С. 147–149.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Е45 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з ІБО.
Майсюра О. М. Стратегічні напрями державного регулювання відтворення та використання трудового потенціалу в Україні / О. М. Майсюра // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 4. – С. 43–46.
Малихіна О. М. Концептуальні основи управління людським капіталом у процесі розширеного відтворення інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємства / О. М. Малихіна // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2012. – № 10. – С. 63–67.
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна / М-во освіти і науки України ; [редкол.: В. В. Дементьєв (голов. ред.) та ін.]. – Донецьк : ДонНТУ, 2014. – № 4. – Зі змісту: Куліков Г. Т. Оцінка стану і тенденцій витрат на утримання робочої сили / Г. Т. Куліков. – С.123–131 ; Ушенко Н. В. Джерела відтворення людського капіталу як основа задоволення особистих та суспільних потреб / Н. В. Ушенко.– С. 138–146.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Н34 ; книгосховище.
Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ.нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т соц.-труд.відносин ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 1(5). – Зі змісту: Ганіч Л. В. Дослідження поняття «трудовий потенціал»в умовах ринкової економіки / Л. В. Ганіч. – С. 86–91 ; Василик А. В. Підвищення інноваційної сприйнятливості в контексті розвитку трудового потенціалу / А. В. Василик. – С. 113–118 ; Гаман Г. В. Подолання бідності –ключова проблема розвитку людського капіталу / Г. В. Гаман. – С. 125–131.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 С69 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т соц.-труд.відносин ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 1(7). – Зі змісту: Грішнова О. А. Людський, інтелектуальний і соціальний капітал України: сутність, взаємозв'язок, оцінка, напрями розвитку / О. А. Грішнова. – С. 34–42 ; Андрейцева І. А. Формування та використання трудового потенціалу: теоретичні аспекти / І. А. Андрейцева. – С. 152–158 ; Ткач С. М. Сучасні тенденції та ризики інвестування у людський капітал регіону / С. М. Ткач. – С. 190–195 ; Будько І. О. Заробітна плата – основа добробуту населення / І. О. Будько. – С. 222–226 ; Гуцал О. П. Бюджет витрат на персонал у системі бюджетів підприємства / О. П. Гуцал. – С.402–407.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 С69 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Тітаренко Г. Б. Стратегія відтворення людського капіталу в концепції розвитку національної інноваційної системи / Г. Б. Тітаренко // Економічний часопис – XXI. – 2013. – № 11–12. – С. 27–29.
Фінансування інноваційного розвитку України: стан, проблеми та перспективи  : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (7 листоп. 2013 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: М. І. Диба (голова), Т. В. Майорова, А. М. Мороз, Л. Л. Примостка]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Зі змісту: Беда Ф. П. Національні особливості формування та відтворення людського капіталу / Ф. П. Беда. – С. 33–35 ; Данилевич Н. С. Забезпечення гідних умов праці як інвестиції в людський капітал / Н. С. Данилевич. – С. 123–126 ; Кирилюк Н. В. Фінансування розвитку людського капіталу в країнах Європи в умовах глобалізації / Н. В. Кирилюк. – С. 177–179.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.1 Ф59 ; книгосховище, ч/з № 3, ч/з № 1.
Чорний Р. Дослідження факторів розвитку трудового потенціалу на основі суб’єктної багаторівневості та процесності проходження фаз відтворювального циклу трудового потенціалу / Р. Чорний // Вісник економічної науки України. – 2012. – № 2. – С. 179–184.
Яковенко Р. В. Відтворення людського потенціалу в умовах трансформаційної економіки / Р. В. Яковенко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 3–4. – С. 169–174.

28.11.2015
Запитує: Яна
Тема запиту: Доброго дня, підкажіть, будь-ласка літературу щоб написати курсову роботу на тему "Ринковий механізм: Сутність та механізм функціонування".

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Яно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Ажнюк М. О. Основи економічної теорії : навч. посіб. / М. О. Ажнюк, О. С. Передрій. – Київ : Знання, 2008. – 366 с. – Зі змісту: Ринковий механізм регулювання економічних відносин.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33 А34 ; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 5.
Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка : підручник : у 2 кн. / [С. М. Панчишин, П. І. Островерх, В. Б. Буняк та ін.] ; за ред. С. Панчишина, П. Островерха ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Екон. ф-т. – 2-ге вид., виправ. і допов. – Київ : Знання, 2013. – Кн. 1 : Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка. – 615 с. – Зі змісту: Ринковий механізм ; Складники ринкового механізму ; Дія ринкового механізму ; Переваги і недоліки ринкового механізму.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33 А64 ; ч/з № 2.
Білецька Л. В. Економічна теорія : (Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка) : навч. посіб. / Л. В. Білецька, О. В. Білецький, В. І. Савич. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Центр учб. літ., 2009. – 688 с. – Зі змісту: Ринковий механізм і його елементи.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Б61 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 7, ч/з № 5.
Вступ до економічної теорії : підручник / [З. Ватаманюк, С. Панчишин, О. Ватаманюк та ін.] ; за ред. З. Ватаманюка. – Вид. 3-тє, допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 501 с. – Зі змісту: Ринковий механізм.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В85 ; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 1.
Дзюбик С. Д. Основи економічної теорії : навч. посіб. / С. Д. Дзюбик, О. С. Ривак. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2014. – 424 с. – Зі змісту: Ринковий механізм регулювання економічних відносин ; Ринкова інфраструктура.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33 Д43 ; ч/з № 2.
Економічні системи : монографія / [ред. Г. І. Башнянин]. – Львів : Ліга-Прес, 2012. – Т. 3. – 490 с. – Зі змісту: Функціональна структура ринкових економічних систем і проблеми їх типологізації ; Ринкові системи: проблеми якісної ідентифікації, кількісної квантифікації і періодизації.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33 Е45 ; Зал екон. клас.
Круш П. В. Державний сектор у системі управління та регулювання національним господарством : монографія / П. В. Круш, М. В. Шашина, О. П. Кавтиш ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. – 416 с. – Зі змісту: Ринковий механізм регулювання (саморегулювання) економіки.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33С2 К84 ; ч/з № 3.
Національна економіка : підручник / [П. В. Круш, С. О. Тульчинська, М. В. Шашина та ін. ; за ред. П. В. Круша] ; Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2011. – 447 с. – Зі змісту: Ринковий механізм регулювання національної економіки.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33 Н35 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5, ч/з № 7.
Отрошко О. В. Основи економічної теорії : навч. посіб. / О. В. Отрошко. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Знання, 2013. – 335 с. – Зі змісту: Ринкова система господарювання: інститути, переваги та недосконалість ; Інституційні засади ринкової системи господарювання.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33 О86 ; ч/з № 2, ч/з № 5.
Сірко А. В. Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / А. В. Сірко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 414 с. – Зі змісту: Ринковий механізм функціонування економіки.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С40 ; книгосховище, ч/з № 5.

26.11.2015
Запитує: Yulia
Тема запиту: Доброго дня!!! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для курсової роботи на тему "Основні національні моделі економічного розвитку".

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Юліє! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Белоусова І. А. Вибір моделі економічного розвитку України у вимірі національної безпеки / І. А. Белоусова, О. А. Кириченко // Економіка та держава. – 2010. – № 8. – С. 10–15.
Березянко Т. В. Актуалізація моделі ринкового розвитку національного суспільства / Т. В. Березянко // Економіка та держава. – 2010. – № 6. – С. 10–12.
Будкін В. Інноваційна модель розвитку національних економік / В. Будкін // Економіка України. – 2010. – № 6. – С. 67–78.
Джаман М. О. Теорія економіки регіонів : навч. посіб. / М. О. Джаман ; М-во освіти і науки України, ВНЗ Укоопспілки «Полтав. ун-т економіки і торгівлі». – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 382 с. – Зі змісту: Моделі економічного розвитку.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С5 Д40 ; книгосховище,ч/з № 1, ч/з № 3, ч/з № 5.
Кірнос І. Передумови вибору національної моделі соціально-економічного розвитку / І. Кірнос // Економіст. – 2011. – № 11. – С. 30–33.
Крохмалюк Д. Методи і моделі фінансового забезпечення сталого економічного розвитку / Д. Крохмалюк // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 10. – С. 48–51.
Національна економіка : підручник / [О. В. Носова, М. М. Кім, С. Д. Сворак та ін.] ; за заг. ред. О. В. Носової. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 512 с. – Зі змісту: Національні моделі економічного розвитку.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Н35 ; книгосховище, ч/з № 1.
Національні моделі економічних систем : навч. посіб. / [О. О. Бєляєв, А. С. Бебело, В. І. Кириленко та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2010. – 319 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Н35 ; книгосховище, Аб., ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, ч/з № 7.
Пирог О. В. Факторна модель розвитку національного господарства України в умовах постіндустріального суспільства / О. В. Пирог // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 16. – С. 40–43.
Писаренко С. М. Економіка і зовнішньоекономічні зв'язки України : підручник / С. М. Писаренко, Л. А. Українець ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин. – Київ : Знання, 2015. – 398 с. – Формування та реалізація інноваційної моделі економічного розвитку національної економіки.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М П34 ; ч/з № 3.
[Рецензія] // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 15. – С. 140. – Рец. на кн.: Пирог О. В. Органічність функціонування інтелектуально-інноваційної системи регіонів : монографія / О. В. Пирог. – Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2013.
Сабадаш В. Економіко-екологічні моделі розвитку національної економіки / В. Сабадаш, О. Тур // Економіст. – 2011. – № 10. – С. 59–63.
Соскін О. І. Визначення національної економічної моделі України: порівняльний аналіз можливих альтернатив / О. І. Соскін // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2010. – № 1. – С. 47–56.
Формування моделі економічного розвитку України у післякризовому світі : аналіт. доп. / [Я. А. Жаліло, Д. С. Покришка, Я. В. Белінська та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2014. – 116 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С2 Ф79 ; книгосховище, ч/з № 3.
Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 31. – 524 с. – Зі змісту: Мельник О. М. Класифікація типів, видів і моделей економічного розвитку / О. М. Мельник, М. М. Мельник. – С. 456–467.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ф79 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2.
Ящишина І. В. Обґрунтування необхідності переходу України до моделі інноваційно-соціального розвитку / І. В. Ящишина // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 3. – С. 6–10.

25.11.2015
Запитує: Yulia
Тема запиту: Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової на тему "Інфляція та її вплив на суспільне відтворення".

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Юліє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Білорус О. Г. Постіндустріальна корпоративна глобалізація та гіперфінансіалізація процесів економічного відтворення / О. Г. Білорус // Фінанси України. – 2015. – № 9. – С. 7–18. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Василенко Ю. Вплив цін, девальвації, емісії і податків на економіку України / Ю. Василенко // Вісник Національного банку України. – 2015. – № 6. – С. 7–14. – Анот. англ.
Волощенко А. В. Дослідження інфляцієутворюючих чинників в Україні / А. В. Волощенко // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2011. – № 9. – С. 83–92.
Дзюбик С. Д. Основи економічної теорії : навч. посіб. / С. Д. Дзюбик, О. С. Ривак. – 3-тє вид. перероб. і допов. – Київ : Знання, 2014. – 424 с. – Зі змісту: Інфляція та її наслідки.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Д43 ; ч/з № 2.
Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. нар. госп-ва, 2000. – Т. 1. – 864 с. – Зі змісту: Відтворення. – С. 223–225 ; Інфляція. – С. 684–686.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е40 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, ч/з В., Зал екон. клас., ч/з довід. вид., наук.-метод. відділ, ІБВ.
Економічні системи : монографія / [за ред. Г. І. Башнянина]. – Львів : Ліга-Прес, 2014. – Т. 5. – 430 с. – Зі змісту: Інфляція, її суть, причини виникнення та соціально-економічні наслідки. Причини виникнення інфляції, механізми її прояву.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е45 ; Зал екон. клас.
Красавина Л. Н. Актуальные проблемы инфляции и ее регулирования в России: системный подход / Л. Н. Красавина // Деньги и кредит. – 2011. – № 3. – С. 19–28.
Кудінова А. В. Сучасні теорії відтворення / А. В. Кудінова // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Наук.-дослід. екон. ін.-т М-ва економіки та з питань європ. інтеграції України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 6. – С. 82–86. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Лапко О. Прискорення інфляції як виклик стабільному розвитку світової економіки / О. Лапко // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 11. – С. 59–63.
Макаренко М. Дослідження інфляційних чинників в Україні / М. Макаренко, К. Жулінська // Банківська справа. – 2011. – № 3. – С. 3–10.
Паливода К. В. Вплив інфляції на інвестиційну активність у сучасному суспільстві / К. В. Паливода // Фінанси України. – 2009. – № 12. – С. 96–103.
Сірко А. В. Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / А. В. Сірко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 414 с. – Зі змісту: Інфляція, її види, причини та наслідки.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С40 ; книгосховище, ч/з № 5.
Сущенко О. Генезис та особливості антиінфляційної політики США на сучасному етапі / О. Сущенко, Ю. Стахів // Ринок цінних паперів України. – 2011. – № 1–2. – С. 23–30.
Уразов А. У. Основи економічної теорії : навч. посіб. / А. У. Уразов, І. В. Саух, О. І. Вікарчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т імені Івана Франка. – 3-тє вид. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 312 с. – Зі змісту: Інфляція та антиінфляційна політика.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 У68 ; ч/з № 1, ч/з № 2.
Швець І. Ю. Економічна теорія : навч. посіб. / І. Ю. Швець. – Сімферополь : ДІАЙПІ, 2013. – 619 с. – Зі змісту: Інфляція: сутність, причини, наслідки.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ш35 ; ч/з № 2.
Шепель Є. В. Сутність інфляції як системного утворення і основні чинники її виникнення / Є. В. Шепель // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2011. – № 2. – С. 32–41.
Юсифов М. Моделирование инфляционных процессов. Практический пример Азербайджана: векторная модель коррекции ошибок / М. Юсифов // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 3. – С. 53–57.

25.11.2015
Запитує: Александр
Тема запиту: Доброго дня, допоможіть будь ласка підібрати літературу для курсової роботи на тему "Економічна природа бізнесу та його сучасні форми". Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Шановний пане Олександре! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Борисова О. Корпоративная форма организации бизнеса в России: преимущества и недостатки / О. Борисова // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2013. – № 1. – С. 257–261.
Гой І. В. Підприємництво : навч. посіб. / І. В. Гой, Т. П. Смелянська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Хмельн. нац. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 368 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Г59 ; книгосховище.
Іванілов О. С. Економіка підприємства : підручник / О. С. Іванілов ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. техн. ун-т будівництва та архітектури. – Київ : Центр учб. літ., 2009. – 728 с. – Зі змісту: Соціально-економічна природа бізнесу.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 І-19 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2.
Мельников А. М. Основи організації бізнесу : навч. посіб. / А. М. Мельников, О. А. Коваленко, Н. Б. Пундяк ; під заг. ред. А. М. Мельникова. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 197 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 М48 ; книгосховище, ч/з № 1.
Морозова И. А. Социальная ответственность бизнеса и формы ее проявления в современных условиях хозяйствования / И. А. Морозова, И. А. Бритвин // Аудит и финансовый анализ. – 2013. – № 3. – С. 399–403.
Мусієнко В. Д. Вплив соціально-економічних чинників на вартість підприємства / В. Д. Мусієнко, Н. А. Молозіна, А. М. Замараєва // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2013. – № 7. – С. 79–84.
Онищенко В. П. Сучасні організаційні форми та моделі міжнародного бізнесу / В. П. Онищенко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2015. – № 3. – С. 20–31. – Анот. рос., англ.
Серова Л. С. Микропредприятия как организационная форма инновационного предпринимательства / Л. С. Серова, И. Ю. Чуракова // Маркетинговые коммуникации. – 2012. – № 4. – С. 278–285.
Уразов А. У. Основи економічної теорії : навч. посіб. / А. У. Уразов, І. В. Саух, О. І. Вікарчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т імені Івана Франка. – 3-тє вид. – Київ : Центр учб. літ, 2014. – 312 с. – Зі змісту: Підприємництво і організація форми бізнесу.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 У68 ; ч/з № 1, ч/з № 2.
Царик І. М. Передумови виокремлення соціальної відповідальності бізнесу та її роль в економічній системі / І. М. Царик // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2012. – № 8. – С. 102–107.

23.11.2015
Запитує: Діана
Тема запиту: Доброго дня, допоможіть будь ласка підібрати літературу для курсової роботи на тему "Циклічний характер економічного розвитку". Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Діано! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Білоцерківець В. В. Розвиток нової економіки: виклики теорії циклічності / В. В. Білоцерківець, О. О. Завгородня // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 7. – С. 19–23.
Бондарчук В. В. Фінансовий сектор як новий фактор циклічності економіки / В. В. Бондарчук, Д. Л. Лозинський // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 7. – С. 15–22.
Дзюбик С. Д. Основи економічної теорії : навч. посіб. / С. Д. Дзюбик, О. С. Ривак. – 3-тє вид. перероб. і допов. – Київ : Знання, 2014. – 424 с. – Зі змісту: Циклічний характер економічного розвитку.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33 Д43 ; ч/з № 2.
Економічна теорія. Політекономія : підручник / [В. Д. Базилевич, В. М. Попов, К. С. Базилевич та ін.] ; за ред. В. Д. Базилевича ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 8-ме вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2012. – 703 с. – (Класичний університетський підручник). – Зі змісту: Циклічність економічного розвитку як прояв макроекономічної нестабільності.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33 Е45 ; книгосховище, ч/з № 2.
Загной М. О. Основи економічних знань : навч. посіб. / М. О. Загной. – Москва : Омега-Л, 2014. – 336 с. – Зі змісту: Сутність циклічності розвитку економіки.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33 З-14 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5.
Зубко О. В. Інновації як детермінанти циклічного економічного розвитку / О. В. Зубко // Економіка та держава. – 2013. – № 10. – С. 64–69.
Івашковський С. Циклічний розвиток економіки в сучасних умовах / С. Івашковський // Фінансовий ринок України. – 2012. – № 4. – С. 29–31.
Калінкова І. Ю. Традиційний та гетеродоксний погляди на проблему економічної циклічності / І. Ю. Калінкова // Економіка та держава. – 2012. – № 6. – С. 81–84.
Омельченко Р. В. Інноваційні фактори циклічності економічного розвитку / Р. В. Омельченко // Економічний часопис – XXI. – 2011. – № 1–2. – С. 31–34.
Сірко А. ВЕкономічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / А. В. Сірко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 414 с.– Зі змісту: Циклічні комливання економіки, їхня природа та види.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33 С40 ; книгосховище, ч/з № 5.
Уразов А. У. Основи економічної теорії : навч. посіб. / А. У. Уразов, І. В. Саух, О. І. Вікарчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т імені Івана Франка. – 3-тє вид. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 312 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33 У68 ; ч/з №1, ч/з №2.
Шумпетер Й. А. Теорія економічного розвитку. Дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу / Йозеф Алоиз Шумпетер ; [наук. ред. Ю. М. Бажал] ; пер. з англ. В. Старка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – 242 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33(09) Ш96 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 5.
Якобчук В. П. Економічна теорія : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В. П. Якобчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроеколог. ун-т. – 3-тє вид., перероб. – Київ : Ліра-Київ, 2015. – 408 с. – Зі змісту: Циклічність економічного розвитку.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33 Я46 ; книгосховище.

21.11.2015
Запитує: Анна
Тема запиту: Допоможіть будь ласка підібрати літературу для складання кросворду на тему "Бібліотека університету та правила користування її фондом". Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Ганно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Аніловська Г. Я. Університетська освіта : навч. посіб. / Г. Я. Аніловська, Н. С. Марушко, Л. М. Томаневич ; М-во внутрішніх справ України, Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. – Львів : Магнолія-2006, 2009. – 370 с. – (Вища освіта в Україні). – Зі змісту: Бібліотека університету і правила користування її фондами.
Шифр зберігання та місце знаходження книги37 А67 ; книгосховище.
Бібліотеки та інформаційні ресурси у сучасному світі науки, освіти та культури : матеріали наук.-практ. конф., м. Севастополь, 7–10 жовт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка ; [редкол.: В. О. Крамарь (наук. ред.) та ін.]. – Севастополь : Купол, 2013. – 192 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги02 Б59 ; наук.-метод. відділ.
Букреев А. И. Простые правила хорошего тона. Деловой этикет и протокол в современной библиотеке : интервью с заместителем директора Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина А. И. Букреевым / беседовала Альвина Киселева // Библиотечное дело. –2009. – № 12. – С. 16–17.
Дедик П. Е. Новые возможности доступа к ресурсам зарубежных библиотек: каталоги нового поколения / П. Е. Дедик // Научные и технические библиотеки. – 2013. – № 2. – С. 65–84.
Дригайло В. Г. Основы управления библиотекой высшего учебного заведения : науч.-практ. пособие / В. Г. Дригайло, Е. В. Башун, В. Н. Волынец. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Либерея, 2004. – 328 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги02 Д76 ; книгосховище.
Земсков А. И. Современные направления работы зарубежных вузовских библиотек. (По материалам Ежегодной конференции ИАТУЛ) / А. И. Земсков // Научные и технические библиотеки. – 2013. – № 6. – С. 54–64.
Земсков А. И. Data curation – хранение научных данных и обслуживание ими – новое направление деятельности библиотек / А. И. Земсков // Научные и технические библиотеки. – 2013. – № 2. – С. 85–101.
Історія та сьогодення Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [уклад.: Л. В. Савенкова, Н. І. Тарасова, Е. В. Татарчук]. – Київ : Освіта України, 2011. – 282, [72] с. : фотогр.
Шифр зберігання та місце знаходження книги02 І-90 ; наук.-метод. відділ.
Колесникова Т. Науково-видавнича модель «Library Publishing» в університетських бібліотеках України та світу / Т. Колесникова, А. Миргородська // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 3. – С. 24–28.
Мохонько В. Про нормативну документацію: кому і які потрібні положення, правила, інструкції? / В. Мохонько // Бібліотечний форум України. – 2011. – № 3. – С. 9–11.
Столяров Ю. Н. Библиотечный фонд : учебник для студ. библиотечных фак. ин-тов культуры, ун-тов и пед. вузов / Ю. Н. Столяров. – Москва : Кн. палата, 1991. – 271 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги02 С81 ; книгосховище, наук.-метод. відділ.
Університетська освіта: (вступ до фаху) : навч. посіб. / І. Г. Костирко, Л. Б. Гнатишин, Л. П. Петришин [та ін.] ; М-во освіти і науки України. – Львів : Магнолія-2006, 2011. – 350 с. – (Вища освіта в Україні). – Зі змісту: Бібліотека університету і правила користування її фондами.
Шифр зберігання та місце знаходження книги37 У59 ; книгосховище.

21.11.2015
Запитує: Даша
Тема запиту: Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, підібрати необхідну літературу для написання курсової роботи на тему "Інноваційна діяльність". Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Даше! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Власова І. В. Терміни та поняття інноваційної сфери / І. В. Власова // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 1. – С. 16–18.
Бойко О. М. Індустріальні парки та розвиток інноваційної діяльності в Україні / О. М. Бойко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2015. – № 4. – С. 66–71.
Євтушенко В. М. Оцінювання науково-технічної сфери України за показниками міжнародних рейтингів / В. М. Євтушенко, А. Б. Осадча // Науково-технічна інформація. – 2015. – № 2. – С. 12–19.
Захарін С. В. Інвестиції в інновації: теорія, парадигма, методологія досліджень / С. В. Захарін // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2010. – № 4. – С. 60–64.
Краус Н. Регулятори «інноваційного ліфту» економіки України під впливом інституціонально-структурних змін / Н. Краус // Економіст. – 2015. – № 5. – С. 14–17.
Краус Н. М. Інноваційнадіяльність та венчурний капітал в системній модернізації національної економіки : монографія / Н. М. Краус, О. М. Шевченко ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава : Дивосвіт, 2013. – 184 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С К78 ; ч/з № 3.
Лях Л. В. Інновації як фактор зростання конкурентоспроможності України / Л. В. Лях // Науково-технічна інформація. – 2015. – № 2. – С. 34–40.
Петрова І. Л. Інноваційна діяльність: стимули та перешкоди : монографія / І. Л. Петрова, Т. І. Шпильова, Н. П. Сисоліна ; ВНЗ «Ун-т економіки та права «Крок». – Київ : Дорадо, 2010. – 318 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 П30 ; книгосховище.
Пєтухова О. М. Управління інноваційною діяльністю підприємств: стан, тенденції, теоретико-методологічне забезпечення / О. М. Пєтухова // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2015. – № 2. – С. 42–45.
Підоричева І. Ю. Актуальні питання розвитку національних і регіональних інноваційних систем / І. Ю. Підоричева // Наука та інновації. – 2015. – Т. 11, № 2. – С. 20–32.
Скиба М. В. Необхідність активізації інноваційної діяльності як чинники стійкого розвитку економіки України / М. В. Скиба // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 21. – С. 106–109.
Тебенко В. М. Економіка та організація інноваційної діяльності : навч. посіб. / В. М. Тебенко. – Мелітополь : Люкс, 2014. – 302 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Т29 ; ч/з № 3.
Теряник О. А. Оцінювання розвитку складових формування інноваційного потенціалу Запорізького регіону / О. А. Теряник // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 9. – С. 10–15.
Тимошенко Н. Ю. Проблеми розвитку інноваційної та інвестиційної діяльності в Україні / Н. Ю. Тимошенко, Я. В. Меньших // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 12. – С. 35–38.
Чубукова О. Ю. Аналіз основних тенденцій формування і напрямів розвитку інноваційної інфраструктури України / О. Ю. Чубукова // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 6. – С. 160–166.
Штань М. Активізація інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні за умов глобалізації / М. Штань // Банківська справа. – 2015. – № 1–2. – С. 32–39.

20.11.2015
Запитує: wordsforsluts
Тема запиту: Здравствуйте. Подскажите пожалуйста литературу по философии на тему "Тяжелой и легкой" проблемы сознания. Буду очень благодарен.

Відповідь бібліотекаря

Шановний Користувач! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Батаева Л. А. «Трудные проблемы» аналитической философии сознания / Л. А. Батаева, О. А. Олейник // Вопросы философии. – 2011. – № 12. – С. 129–138.
Блохина Н. А. Двухаспектный аргумент в отстаивании дуализма свойств Дэвида Чалмерса / Н. А. Блохина // Вопросы философии. – 2013. – № 2. – С. 148–157.
Васильев В. В. Мозг и сознание: выходы из лабиринта / В. В. Васильев // Вопросы философии. – 2006. – № 1. – С. 67–79.
Гарнцева Н. М. Антифизикалистские аргументы в учении Д. Чалмерса о сознании / Н. М. Гарнцева // Вопросы философии. – 2009. – № 5. – С. 93–105.
Дубровский Д. И. Зачем субъективная реальность или «почему информационные процессы не идут в темноте?» (Ответ Д. Чалмерсу) / Д. И. Дубровский // Вопросы философии. – 2007. – № 3. – С. 90–104.
Дубровский Д. И. Основные категориальные планы проблемы сознания / Д. И. Дубровский // Вопросы философии. – 2008. – № 12. – С. 59–75.
Дубровский Д. И. Проблема «другого сознания» / Д. И. Дубровский // Вопросы философии. – 2008. – № 1. – С. 19–28.
Дубровский Д. И. «Трудная» проблема сознания ( в связи с книгой В. В. Васильева) / Д. И. Дубровский // Вопросы философии. – 2011. – № 9. – С. 136–148.
Зинченко В. П. Ценности в структуре сознания / В. П. Зинченко // Вопросы философии. – 2011. – № 8. – С. 85–97.
Канаев И. А. Проблема сознания в междисциплинарной перспективе (обзор научной конференции) / И. А. Канаев // Вопросы философии. – 2012. – № 10. – С. 171–175.
Петренко В. Ф. К проблеме психологии сознания / В. Ф. Петренко // Вопросы философии. – 2010. – № 11. – С. 57–74.
Секацкая М. А. Что мы знаем о сознании? Комментарий к полемике Д. Чалмерса и Д. Деннета / М. А. Секацкая // Вопросы философии. – 2012. – № 11. – С. 147–157.
Хинтикка Я. Философские исследования: проблемы и перспективы / Я. Хинтикка // Вопросы философии. – 2011. – № 7. – С. 3–17.
Шандор Ф. Поняття свідомості в сучасному філософському дискурсі / Ф. Шандор // Вища освіта України. – 2011. – № 2. – С. 73–79.
Юлина Н. С. Физикализм: дивергентные векторы исследования сознания / Н. С. Юлина // Вопросы философии. – 2011. – № 9. – С. 153–166.

16.11.2015
Запитує: Сергей
Тема запиту: Добрий день. Допоможіть мені будь ласка підібрати матеріали для написання реферату з філософії на тему "Феноменологічні ідеї у сучасній українській філософії".

Відповідь бібліотекаря

Шановний пане Сергію! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Вийк Т. Формирование значений в повседневной жизни: роль структур культуры в индивидуальном сознании / Т. Вийк // Вопросы философии. – 2011. – № 10. – С. 167–175.
Зотов А. Ф. Современная западная философия : учебник / А. Ф. Зотов. – Москва : Высш. шк., 2001. – 784 с. – Из содерж.: Феноменология Гуссерля.
Шифр зберігання та місце знаходження книги1Ф З-88 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 5.
Кебуладзе В. Тенденція перетворення феноменології з філософії свідомості на філософію досвіду / В. Кебуладзе // Філософська думка. – 2012. – № 1. – С. 125–134.
Кебуладзе В. Феноменологія допредикативного досвіду / В. Кебуладзе // Філософська думка. – 2011. – № 5. – С. 24–39.
Кебуладзе В. Феноменологія і герменевтика у структурі філософської і гуманітарної освіти / В. Кебуладзе // Філософська думка. – 2013. – № 5. – С. 51–59.
Козырева А. С. Интенсивность аффективной силы между воспоминанием и повторением в феноменологии Э. Гуссерля / А. С. Козырева // Вопросы философии. – 2012. – № 6. – С. 131–138.
Основи практичної філософії : підручник / [А. Н. Лой, А. О. Баумейстер, Т. І. Ящук та ін. ; наук. ред. А. М. Лой] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – 511 с. – Зі змісту: Реабілітація етосу та феноменологічна концепція структур життєсвіту.
Шифр зберігання та місце знаходження книги1Ф О-75 ; книгосховище.
Секундант С. Phaenomenon bene fundatum: становлення феноменологічної доктрини Г. В. Ляйбніца / С. Секундант // Філософська думка. – 2010. – № 2. – С. 106–129.
Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. Л. В. Губерського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2012. – 622 с. – Зі змісту: Едмунд Гуссерль. Ідеї до чистої феноменології та феноменологічної філософії.
Шифр зберігання та місце знаходження книги1Ф Ф56 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5.
Час у дзеркалі науки : I Міжнар. наук. міждисциплінарна конф. (19 берез. 2011 р.) : матеріали виступів / [заг. ред. Зубрицької]. – Київ : Центр учбової літ., 2011. – 408 с. – Зі змісту: Джигита А. Я. Эдмунд Гуссерль: время и сознание / А. Я. Джигита.
Шифр зберігання та місце знаходження книги1Ф Ч-24 ; ч/з № 3.

15.11.2015
Запитує: Алина
Тема запиту: Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, підібрати необхідну літературу для написання курсової на тему "Національні та глобальні економічні інтереси". Дякую дуже.

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Аліно! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Андріяш В. І. Національні інтереси України в умовах глобалізації: етнічний аспект / В. І. Андріяш // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 13. – С. 93–96.
Глембоцький Д. Осмислення поняття «національний інтерес» для подальшої реалізації в розвитку країни / Д. Глембоцький // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2012. – № 3. – С. 22–29.
Далевська Н. М. Національні економічні інтереси України в умовах глобальної конкуренції / Н. М. Далевська // Економічний часопис – XXI. – 2012. – № 11–12. – С. 15–18.
Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / [В. М. Семененко, Д. І. Коваленко, В. В. Бугас та ін.] ; за заг. ред. В. М. Семененка та Д. І. Коваленка ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – 2-ге вид., допов. та перероб. – Київ : Центр учбової літ., 2011. – 427 с. – Зі змісту: Економічні інтереси, їхня класифікація та взаємодія.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33 Е45 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5, ч/з № 7.
Економічна теорія. Політекономія : підручник / [В. Д. Базилевич, В. М. Попов, К. С. Базилевич та ін.] ; за ред. В. Д. Базилевича ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 8-ме вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2012. – 703 с. – (Класичний університетський підручник). – Зі змісту: Економічні інтереси.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33 Е45 ; книгосховище, ч/з № 2.
Меленцова О. В. Баланс економічних інтересів як вектор трансформування інститутів зовнішньоекономічної діяльності в посткризі / О. В. Меленцова // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 6. – С. 53–57.
Основи економічної науки : курс лекцій / [В. С. Савчук, О. О. Бєляєв, К. Т. Кривенко та ін.] ; за заг. ред. В. С. Савчука ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2011. – 442 с. – Зі змісту: Національні та глобальні економічні інтереси.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33 О-75 ; книгосховище, Аб., Аб. 1 к., ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 7, ч/з ІБО, Зал екон. клас.
Политическая экономия: прошлое, настоящее, будущее : монография. Ч. 1 / под ред. В. М. Гейца, В. Н. Тарасевича. – Киев : Центр учеб. лит., 2014. – 493 с. – Из содерж.: Современное развитие и экономические интересы.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33 П50 ; книгосховище, Зал екон. клас.
Пороховский А. А. Глобализация, экономический цикл и будущее капитализма / А. А. Пороховский // США. Канада: экономика – политика – культура. – 2012. – № 3. – С. 3–18.
Приходько В. П. Система загроз національним економічним інтересам України / В. П. Приходько // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 14. – С. 10–13.
Пухкал О. Г. Національні інтереси України як рушійна сила суспільного розвитку / О. Г. Пухкал // Економіка та держава. – 2012. – № 8. – С. 99–101.
Резнікова Н. В. Діалектика національного та глобального в умовах міжкраїнної взаємозалежності / Н. В. Резнікова // Економіка та держава. – 2012. – № 9. – С. 8–11.
Русак Д. М. Інституції міжнародної економічної політики : навч. посіб. / Д. М. Русак ; Ін-т міжнар. відносин, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІМВ КНУ, 2013. – 243 с. – Зі змісту: Економічні інтереси та формування міжнародної економічної політики.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33М Р88 ; книгосховище.
Структурна переорієнтація зовнішньої торгівлі у системі факторів економічного зростання : монографія / [А. А. Мазаракі, Т. М. Мельник, В. В. Юхименко та ін.] ; за заг. ред. А. А. Мазаракі ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : КНТЕУ, 2011. – 651 с. – Зі змісту: Національні економічні інтереси як пріоритет регулювання політики у сфері зовнішньої торгівлі.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33М С87 ; ч/з № 3.
Сухоруков А. І. Активізація інвестиційно-інноваційної політики у промисловості – стратегічний пріоритет національних економічних інтересів України / А. І. Сухоруков, О. В. Собкевич // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2015. – № 3. – С. 193–205.
Федотова Т. А. Економічна безпека як прояв національних економічних інтересів України / Т. А. Федотова, Е. Е. Дмитренко // Економічний часопис – XXI. – 2012. – № 3–4. – С. 6–9.
Шатило О. А. Історичний генезис категорії «національний інтерес» / О. А. Шатило // Статистика України. – 2013. – № 4. – С. 53–57.
Швець І. Ю. Економічна теорія : навч. посіб. / І. Ю. Швець. – Сімферополь : ДІАЙПІ, 2013. – 619 с. – Зі змісту: Економічні інтереси: суть і основні структурні елементи.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33 Ш35 ; ч/з № 2.

13.11.2015
Запитує: Карина
Тема запиту: Доброго дня, порадьте, будь ласка, сучасну літературу для написання курсової роботи на тему "Сектори економіки України". Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Карино! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Абдуллін Р. М. Державний сектор економіки: докризовий стан та аналіз ефективності / Р. М. Абдуллін // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 17. – С. 33–37.
Детермінанти розвитку національного господарства : монографія / [М. В. Шашина, А. В. Гречко, О. П. Кавтиш та ін.] ; за. заг. ред. П. В. Круша ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 273 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С2 Д38 ; книгосховище, ч/з № 3.
Длугопольський О. В. Концептуальні засади функціонування державного сектору у глобалізованій економіці / О. В. Длугопольський // Фінанси України. – 2008. – № 4. – С. 11–22.
Капаруліна І. М. Характерні риси сучасної економічної дійсності: загальносвітові тенденції та українські реалії / І. М. Капаруліна // Економічний часопис – XXI. – 2012. – №7–8. – С. 26–30.
Кошевий М. М. Розвиток наукоємного сектора національної економіки України / М. М. Кошевий // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2013. – № 1. – С. 5–10.
Круш П. В. Державний сектор у системі управління та регулювання національним господарством : монографія / П. В. Круш, М. В. Шашина, О. П. Кавтиш ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. – 416 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С2 К 84 ; ч/з № 3.
Малий І. Й. Економіка державного сектора : навч. посіб. / І. Й. Малий, М. К. Галабурда ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2007. – 275 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 М20 ; книгосховище, абонемент, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Монастирський Г. Л. Муніципальний сектор економіки: методологія дослідження / Г. Л. Монастирський // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2009. – № 5. – С. 9–12.
Науменкова С. В. Розвиток фінансового сектору України в умовах формування нової фінансової архітектури : монографія / С. В. Науменкова, С. В. Міщенко ; [відп. за вип. М. В. Ніконова] ; Нац. банк України, Центр наук. дослідж., Ун-т банк. справи. – Київ : Центр наук. дослідж. НБУ, 2009. – 382 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Н34 ; ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Нямещук Г. Високотехнологічні сектори економіки: національний і міжнародний виміри / Г. Нямещук // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2013. – № 6. – С. 39–48.
Петришина Н. В. Державний сектор в економіці України: теоретичні та організаційні засади / Н. В. Петришина // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 6. – С. 103–113.
Розвиток фінансового сектора та економічне зростання : монографія / ред. А. І. Даниленко. – Київ : Ін-т економіки НАН України, 2001. – 238 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Р64 ; ч/з № 3.
Собкевич О. В. Стратегічні пріоритети розвитку секторів економіки України в контексті здійснення економічних реформ / О. В. Собкевич, В. Г. Савченко, А. В. Левченко // Проблеми науки. – 2010. – № 11. – С. 12–17.

09.11.2015
Запитує: Ірина
Тема запиту: Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, підібрати необхідну літературу для написання курсової на тему "Міжнародний рух капіталу". Дякую дуже.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Ірино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Амеліна І. В. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / І. В. Амеліна, Т. Л. Попова, С. В. Владимиров. – Київ : Центр учбової літ., 2013. – 256 с. – Зі змісту: Міжнародний рух капіталу.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33М А61 ; книгосховище.
Анзін Р. О. Підготовка українських компаній до виходу на міжнародні ринки капіталу / Р. О. Анзін // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2015. – № 3. – С. 33–36.
Богдан Т. П. Трансформація національної системи контролю руху капіталів в умовах реформування фінансової архітектури / Т. П. Богдан // Фінанси України. – 2013. – № 7. – С. 18–32.
Боришкевич О. Міжнародний рух капіталу та проблеми зовнішньої заборгованості / О. Боришкевич // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 10. – С. 40–47.
Іващенко О. А. Переваги лібералізації руху капіталу для ринків країн, що розвиваються / О. А. Іващенко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2013. – № 3. – С. 196–202.
Кіран Бурджу. Гіпотеза Фельдштейна-Хоріоки і мобільність міжнародного капіталу: емпіричне дослідження на прикладі Туреччини / Бурджу Кіран // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2012. – № 10. – С. 460–466. – Текст англ.
Крисюк Р. В. Транснаціональні корпорації у процесі міжнародного руху капіталу / Р. В. Крисюк // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2010. – № 6. – С. 130–134.
Лук’яненко Д. Г. Міжнародна економіка : підручник / Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, Я. М. Столярчук ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2014. – 762 с. – Зі змісту: Міжнародний рух інвестиційного капіталу і виробнича діяльність.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33М Л84 ; книгосховище, Аб., Аб. ІБО, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 7, Зал екон. клас.
Міжнародна економіка : навч. посіб. / Г. Е. Гронтковська, О. І. Ряба, А. М. Венцурик [та ін.] ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учбової літ., 2014. – 382 с. – Зі змісту: Міжнародний рух капіталу: інвестиційна та виробнича діяльність.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33М М58 ; книгосховище.
Основи економічної теорії : навч. посіб. / [Ю. Г. Козак, С. С. Шаповал, О. С. Кіро та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака, С. С. Шаповал ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Центр учбової літ., 2012. – 263 с. – Зі змісту: Міжнародний рух капіталу.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33 О-75 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5, ч/з № 7, Зал екон. клас.
Серебрянський Д. «Втеча» капіталу і тіньова міжнародна торгівля в Україні: зв'язок, макроекономічні ефекти / Д. Серебрянський, А. Вдовиченко // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 11. – С. 26–33.
Серебрянський Д. М. Взаємозв'язок втечі капіталу і тіньової міжнародної торгівлі в Україні / Д. М. Серебрянський // Діловодство та документообіг. – 2012. – № 12. – С. 25–32.
Толуб’як В. С. Трансферт грошових переказів трудових мігрантів як чинник соціально-економічного розвитку України / В. С. Толуб’як // Світ фінансів. – 2014. – № 4. – С. 7–15. – Автор, назва та анот., парал. англ.
Фінанси в схемах і таблицях : навч. посіб. / [О. В. Михайловська, Д. А. Ковалевич, Т. Л. Томнюк та ін.] ; за заг. ред. О. В. Михайловської ; М-во освіти і науки України. – Київ : КНТ, 2014. – 386 с. – Зі змісту: Міжнародний рух капіталу.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Ф59 ; книгосховище, ч/з № 3.
Шерстнев М. А. Международное движение капитала в странах с переходной экономикой: основные тенденции и проблемы / М. А. Шерстнев // Деньги и кредит. – 2012. – № 10. – С. 59–63.
Rudenko-Sudarieva L. V. International capital flows in the context of permanence of the crisis phenomena / L. V. Rudenko-Sudarieva, R. V. Krysiuk // Незалежний аудитор / ДВНЗ «Київ.нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана». – 2014. – № 8. – С. 20–26. – Переводзаглавия: Міжнародні потоки капіталу в контексті перманентності кризових явищ.

06.11.2015
Запитує: Виктория
Тема запиту: Доброго дня, порадьте, будь ласка, сучасну, цікаву літературу для написання курсової на тему "Забезпечення та управління конкурентоспроможністю продукції на підприємтсві". Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Вікторіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Галузеві особливості управління якістю продукції як макроекономічний фактор конкурентоспроможності / О. В. Мороз, Н. П. Карачина, І. Ф. Острий, І. В. Сташко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 7. – С. 29–33.
Егупов Ю. Механизм обоснования эффективных путей и формирования оптимальной программы повышения конкурентоспособности продукции / Ю. Егупов, В. Литвинова // Економіст. – 2012. – № 8. – С. 73–78.
Ковтун О. І. Імператив інноваційної стратегії в системі управління конкурентоспроможністю для вітчизняних підприємств в умовах перманентної кризи національної економіки / О. І. Ковтун // Вісник Сумського державного університету. – 2013. – № 1. – С. 86–101.
Лепейко Т. І. Процесний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства : монографія / Т. І. Лепейко, А. В. Котлик. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 316 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги338 Л48 ; ч/з № 3.
Лісовенко С. А. Метод комплексного оцінювання конкурентоспроможності підприємства у виробництві високотехнологічної продукції / С. А. Лісовенко // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2011. – № 10. – С. 157–163.
Місюк М. В. Методичні аспекти аналізу конкурентоспроможності підприємств із переробки продукції скотарства / М. В. Місюк // Економіка АПК. – 2011. – № 4. – С. 99–104.
Паранчук С. В. Побудова адаптивної системи управління конкурентоспроможністю продукції регіону / С. В. Паранчук, Я. П. Ухачевич // Регіональна економіка. – 2011. – № 4. – С. 48–56.
Петрович Й. М. Стратегічне управління конкурентоспроможністю промислового підприємства : монографія / Й. М. Петрович, О. В. Кривешко, І. О. Ступак ; за наук. ред. Й. М. Петровича ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 227 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги338 П30 ; ч/з № 3.
Ревенко Н. Управління процесом формування конкурентоспроможності продукції підприємства / Н. Ревенко, І. Малихіна // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2013. – Вип. 2. – С. 62–70.
Рябоконь В. П. Управління конкурентоспроможністю агропромислових підприємств / В. П. Рябоконь, О. О. Кузубов // Економіка АПК. – 2015. – № 7. – С. 85–93.
Смолін І. В. Конкурентоспроможність підприємств : монографія / І. В. Смолін, Ю. І. Опанасюк. – Київ : Генеза, 2014. – 205 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги338 С51 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3.
Сусіденко Ю. В. Конкурентоспроможність підприємств – виробників сільськогосподарської продукції Вінницької області / Ю. В. Сусіденко // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 2. – С. 79–81.
Сусіденко Ю. В. Управління конкурентоспроможністю підприємств переробної промисловості АПК : монографія / Ю. В. Сусіденко ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Вінниц. торг.-екон. ін-т. – Київ : Центр учб. літ., 2012. – 116 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги333С С90 ; книгосховище, ч/з № 3.
Сучасні проблеми економіки і підприємництво : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т», Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економікиі підприємництва ; [редкол.: П. В. Круш (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Політехніка НТУУ «КПІ», 2014. – Вип. 14. – 294 с. – Зі змісту: Кавтиш О. П. Управління конкурентоспроможністю продукції вітчизняних підприємств у сучасних умовах / О. П. Кавтиш, М. О. Метлицький.
Шифр зберігання та місце знаходження книги338 С91 ; ч/з № 3.
Ткаченко А. Конкурентоспроможність продукції як інструмент ефективного управління / А. Ткаченко, П. Гончарук // Вісник економічної науки України. – 2012. – № 2. – С. 159–160.
Чорна Л. О. Стратегічне управління конкурентоспроможністю підприємства – система взаємозв’язку якісних та кількісних показників розвитку / Л. О. Чорна, Н. Ю. Чорна // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 3. – С. 15–18.

04.11.2015
Запитує: Ольга
Тема запиту: Доброго дня! Чи не могли б ви порадити мені літературу на тему "Найкращі маркетингові практики та успішні історії найвідоміших маркетологів світу". Дуже дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Ольго! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Айзексон УСтив Джобс / Уолтер Айзексон ; [гл. ред. В. Горностаева ; пер. с англ.: Д. Горянина [и др.]. – Москва : Астрель, 2012. – 688 с. : фот. – Парал. тит. л. англ.
Шифр зберігання та місце знаходження книги6П2.15 А37 ; книгосховище, ч/з № 3.
Галло К. Правила Джобса. Универсальные принципы успеха от основателя Apple / Кармин Галло ; пер. с англ. Лины Пильберт. – 2-е изд. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2012. – 228 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33М Г16 ; книгосховище, ч/з № 3.
Галло К. Презентация. Уроки убеждения от основателя Apple Стива Джобса / Кармин Галло ; пер. с англ. Михаила Фербера. – 5-е изд. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2012. – 207 с. – Парал. тит. л. англ.
Шифр зберігання та місце знаходження книги15 Г16 ; книгосховище.
Джобс С. От первого лица : [пер. с англ.] / сост. Джордж Бим. – Москва : Олимп-Бизнес, 2012. – 161 с. – Парал. тит. л. англ.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33М Д42 ; книгосховище.
Котлер Ф. Латеральный маркетинг. Технология поиска революционных идей / Филип Котлер, Фернандо Триас де Бес ; [пер. с англ. Т. Виноградовой, Л. Царук ; ред. М. Суханова]. – Москва : Альпина Паблишерз, 2010. – 206 с. – Парал. тит. л. англ.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33М К73 ; книгосховище, ч/з № 3.
Котлер Ф. Створення сильної торгової марки: розроблення стратегії позиціонування та донесення її до покупців / Ф. Котлер, Кевін Лейн Келлер // Отдел маркетинга. – 2008. – № 5. – С. 21–25.
Нестуля О. О. Основи лідерства. Тренінг лідерських якостей та практичних навичок менеджера. Уроки видатних підприємців : навч. посіб. / О. О. Нестуля, [С. І. Нестуля, В. В. Карманенко]. – Київ : Знання, 2013. – 359 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги15 Н56 ; ч/з № 3.
Тодорова О. Филип Котлер. Счастье прикоснуться к легенде / О. Тодорова // Отдел маркетинга. – 2009. – № 9. – С. 19–22.
Траут Д. Большие бренды – большие проблемы. Учитесь на чужих ошибках! : [пер. с англ.] / Джек Траут. – Санкт-Петербург : Питер, 2009. – 250 с. – (Деловой бестселлер). – Парал. тит. л. англ.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33М Т65 ; книгосховище.
Швагер Дж. Новые маги рынка : беседы с лучшими трейдерами Америки / Джек Швагер ; пер. с англ. [А. Шматова] ; [ред. А. Дзюра]. – 2-е изд. – Москва : Альпина Паблишерз, 2011. – 650 с. – Парал. тит. л. англ.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336И Ш33 ; книгосховище.
Шимкович В. Уроки от мистера Джобса : [влияние компании Apple на финансовый сектор] / В. Шимкович // Банковская практика за рубежом. – 2011. – № 9. – С. 54–59.
Шульц Э. Игра в маркетинг: как добиваются победы лучшие мировые компании: инсайдерские стратегии и методы от сегодняшних лидеров маркетинга / Э. Шульц. – Москва : Лори, 2004. – 253 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги338 Ш95 ; книгосховище, ч/з № 3.
Экрол Р. Границы парадигмы маркетинга в третьем тысячелетии / Р. Экрол, Ф. Котлер // Маркетинг и маркетинговые исследования. – 2012. – № 5. – С. 350–362 ; № 6. – С. 438–452.

03.11.2015
Запитує: Євгеній
Тема запиту: Доброго вечора! Допоможіть мені будь ласка підібрати літературу для написання курсової роботи на тему "Валовий внутрішній продукт". Дуже дякую Вам за допомогу!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пане Євгенію! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Дзюбик С. Д. Основи економічної теорії : навч. посіб. / С. Д. Дзюбик, О. С. Ривак. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2014. – 424 с. – Зі змісту: Валовий внутрішній продукт і національний дохід. – С. 122–142.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Д43 ; книгосховище, ч/з № 2.
Дуда М. О. Поєднання галузевих моделей і моделі «витрати-випуск» при прогнозуванні ВВП / М. О. Дуда // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2015. – № 2. – С. 31–34.
Кармелюк Г. Зовнішній борг України і валовий внутрішній продукт: моделі трендів динаміки  / Г. Кармелюк, С. Пласконь, Х. Кармелюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2014. – Вип. 2. – С. 130–143.
Кравець Р. А. Іноземний та вітчизняний досвід застосування форсайт-досліджень як засобу інноваційного розвитку фінансово-економічних систем / Р. А. Кравець // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 3. – С. 50–61.
Лебедєва О. А. Соціально скорегований ВВП як показник реального державного розвитку / О. А. Лебедєва // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 7. – С. 88–93.
Одінцов М. М. Фактори зростання валового внутрішнього продукту в умовах трансформаційної економіки / М. М. Одінцов // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 3. – С. 12–13.
Основи економічної теорії : навч. посіб. / [Ю. Г. Козак, С. С. Шаповал, О. С. Кіро та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака, С. С. Шаповал ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ. : Центр учбової літ., 2012. – 263 с. – Зі змісту: Валовий внутрішній продукт (ВВП). – С. 141–144 ; Методи розрахунку ВВП та інших макроекономічних показників. – С. 144–147.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 О-75 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5, ч/з № 7, Зал екон. клас.
Піскунова О. В. Статистичне забезпечення державної стратегії післякризового розвитку економіки України / О. В. Піскунова, В. П. Павленко, Д. І. Манцуров // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2015. – № 5. – С. 187–190.
Сергієнко О. М. Сучасна динаміка та проблеми використання валового внутрішнього продукту в Україні / О. М. Сергієнко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2015. – № 5. – С. 14–20.
Сірко А. В. Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / А. В. Сірко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учбової літ., 2014. – 414 с. – Зі змісту: Валовий внутрішній продукт. Національний дохід. Національне багатство. – С. 218–222.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С40 ; книгосховище, ч/з № 5.
Шавалюк Л. Шанс на зростання : [економіка України] / Л. Шавалюк // Український тиждень. – 2015. – № 24. – С. 14–17.
Швець І. Ю. Економічна теорія : навч. посіб. / І. Ю. Швець. – Сімферополь : ДІАЙПІ, 2013. – 619 с. – Зі змісту: Макроекономічні показники в системі національних рахунків. – С. 200–223.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ш35 ; ч/з № 2.

02.11.2015
Запитує: Мария
Тема запиту: Доброго дня, чи не могли б Ви порадити декілька джерел для вивчення такої теми "Методи обгрунтування управлінських рішень", дисципліна Менеджмент. Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Маріє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Бродецкий Г. Л. К вопросу о качестве решений в задачах выбора при многих критериях / Г. Л. Бродецкий, Д. А. Гусев, И. Г. Шидловский // Менеджмент качества. – 2013. – № 4. – С. 280–296.
Бхаттачарья В. Н. Эффект фрейминга в принятии управленческих решений / В. Н. Бхаттачарья // Стратегический менеджмент. – 2013. – № 2. – С. 110–113.
Гевко І. Б. Методи прийняття управлінських рішень : підручник / І. Б. Гевко. – Київ : Кондор, 2009. – 187 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги301 Г27 ; книгосховище.
Гладунський В. Н. Системний підхід до розроблення і прийняття управлінського рішення (логіко-педагогічні аспекти) : монографія / В. Н. Гладунський ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – Київ : УБС НБУ, 2011. – 208 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги338 Г52 ; ч/з № 3.
Дудар Т. Г. Менеджмент : навч. посіб. / Т. Г. Дудар, Р. В. Волошин, В. Т. Дудар ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Терноп. нац. екон. ун-т. – Київ : Центр учбової літ., 2013. – 335 с. – Зі змісту: Управлінські рішення.
Шифр зберігання та місце знаходження книги338 Д81 ; книгосховище.
Зуб А. «Жесткие» и «мягкие» решения управленческих проблем / А. Зуб // Банковский менеджмент. – 2013. – № 6. – С. 20–23.
Квасницька Р. С. Аналіз моделей прийняття управлінських рішень / Р. С. Квасницька, О. М. Дерикот // Економіка та держава. – 2013. – № 1. – С. 38–40.
Костевич Н. О. Методи обґрунтування управлінських рішень у системі менеджменту виробничого підприємства / Н. О. Костевич, О. В. Чепурна // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – 2013. – № 3. – С. 167–170.
Крупський О. П. Сучасні методи прийняття управлінських рішень та їх зв’язок з організаційною культурою туристичних підприємств України / О. П. Крупський // Економічний часопис – XXI. – 2014. – № 7–8. – С. 95–98.
Лепейко Т. І. Менеджмент : навч. посіб. / Т. І. Лепейко, О. М. Миронова ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2010. – 202 с. – Зі змісту: Методи обґрунтування управлінських рішень.
Шифр зберігання та місце знаходження книги338 Л48 ; книгосховище.
Литвин В. В. Процес підтримки прийняття управлінських рішень у системі раннього попередження / В. В. Литвин, О. І. Цмось // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2013. – № 11. – С. 222–229.
Мадих А. А. Аналітична модель прийняття управлінських рішень у системі державного управління / А. А. Мадих, В. В. Фомін // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2013. – № 1. – С. 20–24.
Менеджмент : підручник / Т. Л. Мостенська, В. О. Новак, М. Г. Луцький, О. В. Ільєнко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т харч. технологій, Нац. авіац. ун-т. – 2-ге вид. – Київ : Кондор, 2012. – 756 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги338 М50 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2.
Менеджмент-освіта для бакалаврів : навч. посіб. : [у 2 т.] / [В. В. Дергачова, Л. Є. Довгань, А. Р. Дунська та ін. ; відп. ред. Л. М. Шульгіна] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – Т. 2. – 479 с. – Зі змісту: Управлінськірішення.
Шифр зберігання та місце знаходження книги338 Д81 ; книгосховище.
Прийняття управлінських рішень : навч. посіб. / [Ю. Є. Петруня, В. Б. Говоруха, Б. В. Літовченко та ін.] ; за ред. Ю. Є. Петруні. – 2-ге вид. – Київ : Центр учбової літ., 2011. – 213 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги301 П75 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3.

02.11.2015
Запитує: Eugenia
Тема запиту: Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію, статті та монографії для написання курсової роботи з теми "Документальне оформлення й облік розрахунків за сільськогосподарським податком". Дякую за допомогу!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Євгеніє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Малишкін О. І. Облік і аудит податків в Україні: теорія, методологія, практика : монографія / О. І. Малишкін ; Міжгалузева акад. упр. – Київ : Центр учбової літ., 2013. – 376 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33С4 М19 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Мервенецька В. Особливості обліку та розподілу загальновиробничих витрат у сільськогосподарських підприємствах / В. Мервенецька // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – № 2–3. – С. 35–40.
Моссаковський В. Б. Особливості управлінського обліку в сільськогосподарських підприємствах / В. Б. Моссаковський // Економіка АПК. – 2013. – № 6. – С. 40–45.
Музиченко А. С. Реформування бази справляння фіксованого сільськогосподарського податку як одного із інструментів державної підтримки сільськогосподарського виробництва / А. С. Музиченко, С. М. Подзігун // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 2. – С. 76–81.
Нацюк І. М. Вплив специфіки сільськогосподарського виробництва на облікову політику підприємств / І. М. Нацюк, Н. Г. Волик // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – № 6. – С. 291–294.
Організаційно-економічний механізм функціонування сільськогосподарських підприємств: теорія, методика, практика : монографія / К. В. Васьківська, Н. Є. Ціцька, А. І. Бурак [та ін.]. – Львів : Ліга-Прес, 2014. – 186 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги333С О-64 ; ч/з № 3.
Павлова Г. Є. Методи нарахування амортизації на сільськогосподарських підприємствах у системі бухгалтерського обліку / Г. Є. Павлова, А. С. Гиленко, Т. І. Вініченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 7. – С. 50–53.
Петрищева А. Фиксированный сельскохозяйственный налог. Рассчитываем и уплачиваем правильно / А. Петрищева // Энциклопедия бухгалтера и экономиста. – 2012. – № 27. – С. 3–120.
Плахтій Т. Ф. Бухгалтерський облік фіксованого сільськогосподарського податку в сільськогосподарських підприємствах / Т. Ф. Плахтій // Економіка АПК. – 2009. – № 7. – С. 96–102.
Плахтій Т. Ф. Облік та аудит розрахунків за податками на сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Плахтій Тетяна Федорівна ; Нац. наук. центр «Ін-т аграрної економіки» УААН. – Київ, 2011. – 20 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книгиА2011 П37 ; Зал екон. клас.
Плахтій Т. Ф. Податковий облік фіксованого сільськогосподарського податку в підприємствах АПК / Т. Ф. Плахтій // Економіка АПК. – 2009. – № 4. – С. 100–105.
Плахтій Т. Ф. Формування облікової політики щодо обліку розрахунків за податками в сільськогосподарських підприємствах / Т. Ф. Плахтій // Економіка АПК. – 2012. – № 5. – С. 79–84.
Проніна В. Знання – сила : [фіксований сільськогосподарський податок] / В. Проніна // Податкова правда. – 2012. – № 19. – С. 52–55.
Протопопова Н. А. Облікова політика сільськогосподарських підприємств / Н. А. Протопопова, А. Х. Іляшенко, О. В. Корнієнко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – № 6. – С. 295–299.
Стадник С. Коригування ФСП у разі зміни об’єкта оподаткування / С. Стадник // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – 26 груд. (№ 119). – С. 30–35.
Стадник С. Як оподатковувати доходи, отримані членами фермерського господарства при розподілі прибутку / С. Стадник // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – 28 берез. (№ 29). – С. 60–61.

02.11.2015
Запитує: Тетяна
Тема запиту: Доброго дня! Чи не могли б Ви мені порадити літературу на тему "Підприємництво та його організаційно-економічні форми". Дуже дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Тетяно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Гой І. В. Підприємництво : навч. посіб. / І. В. Гой, Т. П. Смелянська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Хмельн. нац. ун-т. – Київ : Центр учбової літ., 2013. – 368 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33 Г59 ; книгосховище.
Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2001. – Т. 2 : К (концентрація капіталу) – П (портфельний аналіз) / відп. ред. С. В. Мочерний. – 848 с. – Зі змісту: Підприємництво. – С. 723–724.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е40 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, ч/з В, ІБВ, Метод., Зал екон. клас., ч/з довід., ч/з ІБО.
Мадзігон В. М. Підприємництво: причини виникнення і форми існування, підготовка молоді до підприємницької діяльності / В. М. Мадзігон, М. В. Вачевський // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2010. – № 7. – С. 3–12.
Основи виробничого підприємництва : навч. посіб. / О. А. Підлісна, В. В. Янковий, М. П. Дорошенко [та ін.] ; за ред. О. А. Підлісної та В. В. Янкового. – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. – 272 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 О-75 ; ч/з № 2.
Прилуцька І. А. Організаційні форми інноваційного підприємництва та стимулювання їх розвитку в Україні / І. А. Прилуцька // Проблеми науки. – 2012. – № 1. – С. 27–32.
Сірко А. В. Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / А. В. Сірко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учбової літ., 2014. – 414 с. – Зі змісту: Підприємництво та види підприємств.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С40 ; книгосховище, ч/ № 5.
Уразов А. УОснови економічної теорії : навч. посіб. / А. У. Уразов, І. В. Саух, О. І. Вікарчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т імені Івана Франка. – 3-тє вид. – Київ : Центр учбової літ., 2014. – 312 с. – Зі змісту: Підприємництво і організація форми бізнесу.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 У68 ; ч/з № 1, ч/з № 2.
Якобчук В. П. Економічна теорія : навч. посіб. [для вищ. навч. закл.] / В. П. Якобчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроеколог. ун-т. – 3-тє вид., перероб. – Київ : Ліра-К, 2015. – 408 с. – Зі змісту: Підприємництво і підприємство в ринковій економіці.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Я46 ; книгосховище.

02.11.2015
Запитує: Никита
Тема запиту: Доброго вечора! Допоможіть мені будь ласка підібрати літературу для написання курсової роботи на тему "Приватна власність: сутність та еволюція". Дуже дякую Вам за допомогу!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пане Никито! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Бойкова М. Приватна власність і демократія – головні умови розвитку суспільства / М. Бойкова // Віче. – 2009. – № 10. – С. 7–10.
Бурлакова В. Архітектура постреволюційного періоду / В. Бурлакова // Український тиждень. – 2015. – № 29. – С. 26–28.
Воробйов Є. М. Економічна теорія : модульний курс : навч. посіб. для ВНЗ / Є. М. Воробйов. – Харків : Торсінг плюс, 2009. – 319 с. – Зі змісту: Власність: суть, форми й еволюція у ринковій економіці.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В75 ; книгосховище.
Гудов В. Приватна власність як основа економічного фундаменту громадянського суспільства / В. Гудов // Персонал. – 2009. – № 2. – С. 66–69.
Домашенко М. В. Про теоретичні погляди на власність / М. В. Домашенко // Право України. – 2010. – № 12. – С. 32–39.
Загной М. О. Основи економічних знань : навч. посіб. / М. О. Загной. – Москва : Омега-Л, 2014. – 336 с. – Зі змісту: Власність. Типи, форми та види власності.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 З-14 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5.
Захарова Т. Приватна власність у сучасному українському суспільстві: соціологічний вимір / Т. Захарова // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2011. – № 3. – С. 117–128.
Кузнєцова Н. Власність як основа громадянського суспільства і демократичної держави / Н. Кузнєцова // Право України. – 2011. – № 5. – С. 4–12.
Резнік В. Теоретико-методологічні підвалини концептуалізації легітимації приватної власності / В. Резнік // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2010. – № 1. – С. 88–106.
Резнік В. С. Легітимація приватної власності як концепт соціологічноїтеорії : монографія / В. С. Резнік ; НАН України, Ін-т соціології. – Київ : Ін-т соцiологiї НАН України, 2010. – 512 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги301 Р34 ; ч/з № 3.
Швець І. Ю. Економічна теорія : навч. посіб. / І. Ю. Швець. – Сімферополь : ДІАЙПІ, 2013. – 619 с. – Зі змісту: Власність як економічна категорія.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33 Ш35 ; ч/з № 2.
Якубенко В. Д. Власність, економічна влада та управління : практикум / В. Д. Якубенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2012. – 204 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Я49 ; книгосховище ; ч/з № 3.

31.10.2015
Запитує: Мария
Тема запиту: Доброго дня, чи не могли б Ви порадити джерела для вивчення такої теми "Які страхові послуги найбільш популярні на вітчизняному страховому ринку". Бажано найсвіжішу інформацію. Заздалегідь дякую.

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Маріє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Абрамітова Д. Р. Науково-методичний підхід до оцінки рівня інтеграції страхового і туристичного ринків / Д. Р. Абрамітова // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 3. – С. 44–48.
Грабчук О. М. Особливості розвитку страхування туризму в Україні / О. М. Грабчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 7. – С. 24–28.
Дахнова О. Є. Організаційно-правові форми соціального страхування в Україні / О. Є. Дахнова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2015. – № 2. – С. 246254.
Демченко В. Система пенсійного страхування в Україні та шляхи її реформування / В. Демченко // Ринок цінних паперів України. – 2014. – № 8. – С. 13–18.
Пріхно І. М. Напрями удосконалення функціонування страхового ринку України / І. М. Пріхно // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2015. – № 3. – С. 173–179.
Семенчук І. А. Суперечності та перспективи розвитку страхування цивільно-правової відповідальності власників автотранспортних засобів в умовах фінансової нестабільності / І. А. Семенчук // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2015. – № 5. – С. 163–167.
Украинец А. КАСКО для автопарка: широко и в деталях / А. Украинец // Все о бухгалтерском учете. Спецвыпуск. – 2014. – 26 сент. (№ 89). – С. 39–41.
Шаманська Н. Державне пенсійне страхування в умовах реформування: сучасний стан та пріоритети розвитку / Н. Шаманська // Світ фінансів. – 2014. – Вип. 1. – С. 89–98.

31.10.2015
Запитує: Вита
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу для написання реферату з філософії на тему "Маркіз де Сад і філософія 20 століття".

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Бачинин В. А. Философия : энцикл.словарь / В. А. Бачинин. – Сакт-Петербург : Изд-во Михайлова В. А., 2005. – 288 с. – Из содерж.: Сад. – С. 202–203.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф Б32 ; книгосховище, ч/з В, ч/з №1, ч/з №2, ч/з № 3, ч/з № 5, ч/з довід.
Большая энциклопедия : в 62 т. / гл. ред. С. А. Кондратов. – Москва: ТЕРРА, 2006. – Т. 43 : Руссо – Свентоховский. – 592 с. : ил. – Из содерж.: Сад. – С. 172–173.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 03 Б79 ; ч/з довід.
История философии : энциклопедия / сост. А. А. Грицанов. – Минск : Интерпрессервис. – [Б. м.] : Книжный Дом, 2002. – 1376 с. – (Мир энциклопедий). – Из содерж.: Можейко М. А. Сад / М. А. Можейко. – C. 921–923.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф И90 ; книгосховище, ч/з №1, ч/з №5, ч/з довід.
Краткая литературная энциклопедия / гл. ред. А. А. Сурков. – Москва: Сов. энцикл., 1971. – Т.6 : Присказка – «Советская Россия». – 1040 с. – Из содерж.: Сад. – С. 594.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 03 К78 ; ч/з довід.
Новейший философский словарь / сост. А. А. Грицанов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : Книжный Дом, 2001. – 1280 с. – (Мир энциклопедий). – Из содерж.: Можейко М. А. Сад / М. А. Можейко. – C. 867–869.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф Н72 ; ч/з №1, ч/з довід.

25.10.2015
Запитує: Таня
Тема запиту: Доброго вечора! Чи не могли б Ви мені порадити літературу на тему "Сучасна фінансова думка", а також кілька статей з періодичної літератури на тему "Необхідність запровадження страхової медицини в Україні"? Заздалегідь дякую.

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Тетяно! Згідно з правилами користування віртуальною довідкою нагадуємо Вам, що "Кожен запит має містити одне запитання", тому пропонуємо джерела за першим питанням - "Сучасна фінансова думка". Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Кремень О. І. Фінанси : навч. посіб. / О. І. Кремень, В. М. Кремень. – Київ : Центр учб. літ., 2012. – 413 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 К79 ; книгосховище, ч/з № 2.
Небрат В. Характеристика джерел вивчення історії фінансової думки України / В. Небрат // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – Вип. 2. – С. 83–88.
Небрат В. В. Еволюція теорії державних фінансів в Україні : монографія / В. В. Небрат ; [ред.: І. І. Бажал та ін.] ; НАН України, ДУ «Ін-т економіки та прогнозування». – Київ : Рута, 2013. – 584 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Н39 ; книгосховище, ч/з № 3, Зал екон. клас.
Небрат В. В. Історико-фінансові дослідження в українській економічній думці XIX – початку XX ст. / В. В. Небрат // Економіка України. – 2013. – № 3. – С. 77–85 ; № 4. – С. 80–89.
Небрат В. В. Українська фінансова думка другої половини XIX – початку XX століть : [монографія] / В. В. Небрат ; [наук. ред.: А. І. Даниленко] ; НАН України, ДУ «Ін-т економіки та прогнозування». – Київ, 2007. – 224 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336(09) Н39 ; книгосховище /Колекція Корнійчук/.
Скороход І. Історична ґенеза передумов виникнення та розвитку зарубіжного законодавства й юридичної думки у системі фінансового і податкового контролю / І. Скороход // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 9. – С. 101–103.
Фінансова думка України : у 3 т. / П. І. Юхименко, С. В. Льовочкін, В. М. Федосов, С. І. Юрій ; за наук. ред. В. М. Федосова. – Київ : Кондор ; Тернопіль : Екон. думка, 2010. – Т. 1 : Монографія. – 687 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336(09) Ф59 ; книгосховище, Зал екон. клас., ч/з № 3.
Фінансова думка України : у 3 т. / С. В. Льовочкін, В. М. Федосов, С. І. Юрій, П. І. Юхименко ; за наук. ред. В. М. Федосова. – Київ : Кондор ; Тернопіль : Екон. думка, 2010. – Т. 2 : Енциклопедія. – 582 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336(09) Ф59 ; книгосховище, Зал екон. клас., ч/з № 3.
Фінансова думка України : у 3 т. / авт.-упоряд.: С. І. Юрій, С. В. Льовочкін, В. М. Федосов, П. І. Юхименко ; за наук. ред. В. М. Федосова. – Київ : Кондор ; Тернопіль : Екон. думка, 2010. – Т. 3, ч. 1 : Хрестоматія. – 472 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336(09) Ф59 ; книгосховище, Зал екон. клас., ч/з № 3.
Фінансова думка України : у 3 т. / авт.-упоряд.: С. І. Юрій, С. В. Льовочкін, В. М. Федосов, П. І. Юхименко ; за наук. ред. В. М. Федосова. – Київ : Кондор ; Тернопіль : Екон. думка, 2010. – Т. 3, ч. 2 : Хрестоматія. – 734 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336(09) Ф59 ; книгосховище, Зал екон. клас., ч/з № 3.
Юхименко П. Формування наукової доктрини української фінансової школи кінця XIX – початку XX ст. / П. Юхименко // Банківська справа. – 2013. – № 9–10. – С. 3–16.

25.10.2015
Запитує: Карина
Тема запиту: Доброго дня, чи не могли б ви порадити джерела для вивчення матеріалу за темою "Буття світу та людини"? Заздалегідь дякую.

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Карино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Андрос Є. Буття української людини у світі: атропокультурні параметри осмислення / Є. Андрос // Освіта і управління. – 2002. – Том 5, число 2. – С. 25–37.
Буття українців : матеріали наук.-практ. конф. – презентації. – Київ : Сталь, 2005. – 224 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 902 Б93 ; книгосховище /колекція Л. Корнійчук/.
Вовканич С. Духовно-інтелектуальний потенціал буття людини і нації: горизонти розвитку українськості / С. Вовканич // Психологія і суспільство. – 2012. – № 4. – С. 27–51.
Голубець М. Нові реалії буття і теперішня сутність системи «суспільство-природа» / М. Голубець // Світогляд. – 2011. – № 2. – С. 45–49.
Канан Ф. Перехідний стан буття: поняття і місце в трансформаціях / Ф. Канан // Філософська думка. – 2001. – № 4. – С. 14–36.
Петрушенко В. Межі знання і знання меж / В. Петрушенко // Філософська думка. – 2005. – № 3. – С. 3–17.
Попович М. Бути людиною / М. Попович. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2013. – 223 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф П58 ; книгосховище.
Степико М. Т. Буття етносу: витоки, сучасність, перспективи (філософсько-методологічний аналіз) / М. Т. Степико. – Київ : Знання, 1998. – 251 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф С79 ; Зал укр.
Суспільство, людина, право: сучасні дослідження актуальних проблем : монографія / [О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань, С. Б. Жданенко та ін.] ; за ред. О. Г. Данильяна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2014. – 392 с. – Зі змісту: Особливості буття людини в інформаційному суспільстві.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 34 С90 ; ч/з № 3.
Фатенков А. Н. Стратегии осмысления бытия: реализм в полемике с конструктивизмом и теорией отражения / А. Н. Фатенков // Вопросы философии. – 2011. – № 12. – С. 117–128.
Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи : навч. посіб. / [В. П. Андрущенко, Г. І. Волинка, Н. Г. Мозгова та ін.] ; за ред. Г. І. Волинки ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – 2-ге вид. – Київ : Каравела, 2011. – 367 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф Ф56 ; книгосховище, ч/з № 1.
Хамітов Н. В. Історія філософії. Проблема людини та її меж : навч. посіб. зі словником / Н. В. Хамітов, Л. Н. Гармаш, С. А. Крилова ; під ред. Н. В. Хамітова ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Центр навч. літ., 2006. – 296 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф Х18 ; книгосховище, ч/з № 2.
Щокін Г. В. Закони соціального розвитку і управління / Г. В. Щокін ; Міжрегіон. Акад. упр. персоналом. – Київ : МАУП, 2006. – 189 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 301 Щ92 ; книгосховище.

24.10.2015
Запитує: Наталія
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть мені будь ласка підібрати літературу для написання курсової роботи на тему "Використання інноваційних технологій у викладанні англійською мовою". Дуже дякую Вам за допомогу!

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Наталіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Аудиторна робота викладача і студента: досвід і напрями вдосконалення : зб. матеріалів наук.-метод. конф.,21 лют. 2012 р : у 2 т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот, Т. В. Гуть]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Т. 2. – 554 с. – Зі змісту: Мовчанюк Н. А. Міжпредметні зв’язки як ефективний засіб мотивації процесу навчання професійно спрямованої англійської мови / Н. А. Мовчанюк, Р. А. Гаращенко. – С. 411–413 ; Орлова Н. І. Методи і форми організації пізнавальної діяльності студентів на заняттях з англійської мови / Н. І. Орлова, О. О. Феденко. – С. 423–425 ; Чудійович Т. М. Інноваційні технології у парадигмі раціонального використання часу на заняттях з англійської мови / Т. М. Чудійович. – С. 465–466.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 37 А93 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 7, ч/з В.
Біліченко А. Особливості викладання англійської мови наукового спрямування у немовному ВНЗ України / А. Біліченко // Вища школа. – 2013. – № 12. – С. 47–52.
Забезпечення відкритості, прозорості та об'єктивності оцінювання якості навчальної роботи студентів: досвід, проблеми, перспективи розвитку : зб. матеріалів наук.-метод. конф., 2 лют. 2010 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2010. – Т. 1. – 404 с. – Зі змісту: Червінська Л. М. Використання інтерактивних технологій у викладанні ділової англійської мови на старших курсах / Л. М. Червінська. – С. 213–215 ; Драб Н. Л. Особливості навчання англійської мови за проектною методикою / Н. Л. Драб, І. М. Лобецька. – С. 254–256 ; Ніколенко А. П. Використання матеріалу автентичного газетного медіа-дискурсу з метою формування англомовних комунікативних компетенцій майбутніх фахівців економічних спеціальностей / А. П. Ніколенко. – С. 290–292.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 37 З-12 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з В, ч/з № 3.
Лісовець І. Інформаційні технології у викладанні математики англійською мовою / І. Лісовець // Інформатика : всеукр. газета для вчителів інформатики. – 2012. – № 1. – С. 31–34.
Наукова складова навчального процесу та інноваційні технології його розвитку : зб. матеріалів наук.-метод. конф., 12 квіт. 2011 р. : у 2 т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2011. – Т. 1. – 549 с. – Зі змісту: Драб Н. Л. Навчання англійського професійно спрямованого діалогічного мовлення студентів економічних ВНЗ / Н. Л. Драб, І. М. Лобецька. – С. 174–176 ; Король О. Ю. Використання Інтернет ресурсів у викладанні англійської мови / О. Ю. Король. – С. 195–197 ; Червінська Л. М. Деякі аспекти написання ділової документації на заняттях з ділової англійської мови в економічному ВНЗ / Л. М. Червінська. – С. 409–411.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 37 Н34 ; книгосховище,ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з В, ч/з № 5, ч/з № 7.
Нерянов Ю. Шляхи оптимізації навчання іноземних студентів англійською мовою у медичному університеті / Ю. Нерянов, О. Іванько, О. Круть [та ін.] // Вища школа. – 2011. – № 1. – С. 55–58.
Осташко Н. Підвищення рівня викладання ділової англійської мови у міжнародних ІТ-компаніях в Україні: практичні рекомендації / Н. Осташко // Вища школа. – 2013. – № 11. – С. 66–70.
Пэйтон Н. Давайте говорить! : [английский для эйчаров] / Нил Пэйтон // Менеджер по персоналу. – 2015. – № 1–2. – С. 115–118.
Сучасна освіта: методологія, теорія, практика : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т», Ф-т лінгвістики ; [редкол.: І. О. Сімкова та ін.]. – Київ : «Політехніка» НТУУ «КПІ», 2013. – 169 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 4У С91 ; книгосховище.
Сучасні концепції та тенденції навчання іноземної мови у глобальному світі : зб. матеріалів Міжнар. міжвуз. наук.-метод. конф., 5 жовт. 2010 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: М. М. Гавриш (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – 199 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 4И С91 ; книгосховище, ч/з В, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 1, ч/з № 5.
Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф., 1–3 берез. 2013 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т», Ф-т лінгвістики ; [редкол.: Н. С. Саєнко та ін.]. – Київ : «Політехніка» НТУУ «КПІ», 2013. – 208 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 4 С91 ; ч/з № 3.
Ткаченко Н. Навчання фонетиці англійської мови у ВНЗ / Н. Ткаченко // Вища школа. – 2013. – № 8. – С. 101–107.

24.10.2015
Запитує: Инна
Тема запиту: Доброго дня! Прошу підібрати мені літературу за заданою тематикою "Формування податкової системи України". Буду вдячна.

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Інно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Бутко М. Інституційні засади модернізації податкової системи України / М. Бутко, І. Мінін // Економіст. – 2013. – № 6. – С. 7–10.
Дейнеко Л. В. Перспективні напрями вдосконалення функціонального розвитку податкової системи України / Л. В. Дейнеко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2013. – № 4. – С. 24–29.
Дулік Т. О. До питання про реформування податкової системи України / Т. О. Дулік, Т. Ю. Александрюк // Вісник економічної науки України. – 2013. – № 1. – С. 40–46.
Єфименко Т. І. Актуальні питання сучасних стратегій реформування податкових систем / Т. І. Єфименко // Фінанси України. – 2013. – № 3. – С. 7–26.
Задорожня Л. А. Тенденції розвитку системи оподаткування персональних доходів в Україні / Л. А. Задорожня // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2015. – № 5. – С. 53–59.
Ібрагімов Е. Е. Проблеми реформування системи оподаткування в Україні / Е. Е. Ібрагімов // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2013. – № 4. – С. 47–50.
Ільяшенко В. А. Розвиток податкової системи України в умовах євроінтеграції / В. А. Ільяшенко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2013. – № 2. – С. 15–20.
Кашпур Л. М. Організаційно-правові принципи побудови податкової системи України / Л. М. Кашпур // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 3. – С. 127–130.
Коцупатрий М. М. Облік і звітність в оподаткуванні у схемах і таблицях : навч. посіб. для студентів напряму підгот. 6.030509 «Облік і аудит» / М. М. Коцупатрий, С. І. Ковач, К. В. Безверхий ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2015. – 196 с. : табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 К75 ; книгосховище, Аб, ч/з № 1, ч/з № 3, ч/з ІБО.
Мединська Т. В. Теоретичні засади формування податкової політики в системі інвестиційного стимулювання економіки / Т. В. Мединська // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2010. – № 1. – С. 42–47.
Насіров Р. М. Реформування податкової системи України / Р. М. Насіров // Фінанси України. – 2015. – № 3. – С. 7–17.
Облік і звітність в оподаткуванні : конспект лекцій у структурно-логічних схемах / К. В. Безверхий, Т. В. Бочуля, С. І. Ковач [та ін.] ; М-во освіти і науки України. – Харків : ХДУХТ, 2014. – 329 с. : табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 О-17 ; ч/з №2 (1)
Олейнікова Л. Г. Напрями підвищення конкурентоспроможності національної системи оподаткування / Л. Г. Олейнікова // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2010. – № 12. – С. 3–7.
Панасюк О. В. Переваги і недоліки спрощеної системи оподаткування в контексті новацій Податкового кодексу / О. В. Панасюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 10. – С. 41–44.
Пухкал О. Г. Політико-правові засади становлення податкової системи в Україні / О. Г. Пухкал, Л. М. Лисак // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 18. – С. 125–129.
Слободян P. P. Запобігання та протидія корупції в органах Державної фіскальної служби України / P. P. Слободян, З. С. Варналій // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2015. – № 5. – С. 104–107.
Соколовська А. М. Особливості податкової системи України та напрями її коригування / А. М. Соколовська // Фінанси України. – 2013. – № 9. – С. 28–44.
Тимченко О. М. Фіскальні ефекти структурних зрушень у податковій системі України / О. М. Тимченко, Ю. В. Сибірянська // Економічний часопис–XXI. – 2014. – № 1–2. – С. 69–73.
Фінанси в схемах і таблицях : навч. посіб. / [О. В. Михайловська, Д. А. Ковалевич, Т. Л. Томнюк та ін.] ; за заг. ред. О. В. Михайловської ; М-во освіти і науки України. – Київ : КНТ, 2014. – 386 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Ф59 ; книгосховище, ч/з № 3.
Чала О. А. Сучасна податкова система: інноваційні процеси / О. А. Чала // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2013. – № 6. – С. 133–136.
Швабій К. І. Напрями реформування податкової системи в умовах посткризового відновлення економіки України / К. І. Швабій // Фінанси України. – 2012. – № 11. – С. 52–57.
Юга І. П. Податкова система України в умовах трансформаційного періоду національної економіки / І. П. Юга // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2013. – № 4. – С. 59–62.

21.10.2015
Запитує: Олена
Тема запиту: Доброго дня, чи не могли б Ви порадити джерела для вивчення теми "Фінансовий контроль". Заздалегідь дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Олено! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Басанцов І. В. Модернізація системи державного фінансового контролю України / І. В. Басанцов // Економічний часопис – XXI. – 2014. – № 1–2. – С. 78–81.
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка : [зб. наук. пр.] / [відп. ред. В. Д. Базилевич]. – Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2014. – Вип. 1(154). – 136 с. – Зі змісту: Андрєєв П. Становлення та розвиток системи державного внутрішнього фінансового контролю / П. Андрєєв. – С. 6–9 ; Дяченко М. Державний фінансовий контроль в контексті посилення дієвості бюджетної політики стимулювання регіонального розвитку / М. Дяченко. – С. 99–104.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В53 ; книгосховище.
Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна : зб. наук. праць / [голов. ред. Г. І. Башнянин ; відп. за вип. В. О. Шевчук]. – Львів : Львів. комерц. акад., 2014. – Вип. 44. – 176 с. – Зі змісту: Волков Д. П. Сучасні підходи до виміру ефективності державного фінансового контролю / Д. П. Волков. – С. 159–162.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 В53 ; книгосховище.
Верига Ю. А. Словник нормативних термінів з фінансового контролю / Ю. А. Верига, Г. О. Соболь ; ВНЗ Укоопспілки «Полтав. ун-т економіки і торгівлі». – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 168 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 В32 ; книгосховище.
Гулай І. О. Моделювання матриці системи фінансового контролю на підприємстві / І. О. Гулай // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 7. – С. 430–437.
Гупаловська М. Б. Практика і проблематика фінансового контролю за виконанням місцевих бюджетів / М. Б. Гупаловська // Світ фінансів. – 2014. – № 4. – С. 82–87.
Дишкант О. Удосконалення нормативної бази щодо організації державного фінансового контролю в Україні / О. Дишкант // Світ фінансів. – 2014. – Вип. 1. – С. 114–123.
Докієнко Л.М. Збалансована система показників фінансового контролінгу на підприємстві / Л. М. Докієнко // Науково-технічна інформація. – 2015. – № 2. – С. 59–65.
Дребот С. Європейський вектор у сфері перебудови системи державного фінансового контролю / С. Дребот // Фінансовий контроль. – 2015. – № 2. – С. 42–47.
Здирко Я. Г. Проблемні аспекти аудиту ефективності виконання бюджетних програм / Я. Г. Здирко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 9. – С. 13–19.
Коломийчук Н. М. Координація та формування ефективної системи державного внутрішнього фінансового контролю в бюджетному процесі / Н. М. Коломийчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 10. – С. 45–47.
Натарова О. В. Оцінка стану фінансового контролю державного сектору / О. В. Натарова // Економічний часопис – XXI. – 2015. – № 1–2. – С. 106–109.
Піхоцький В. Ф. Організаційно-правові засади створення єдиної системи державного фінансового контролю / В. Ф. Піхоцький // Економічний часопис - XXI. – 2014. – № 11–12. – С. 57–60.
Фінанси підприємств: проблеми і перспективи : монографія : у 3 т. / [М. Д. Білик, Н. О. Бабіна, О. С. Бадзим та ін.] ; за наук. ред. М. Д. Білик ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : ПанТот, 2013. – Т. 3 : Антикризове управління підприємством в умовах ринку. – 2013. – 338 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Ф59 ; книгосховище, ч/з № 3, ч/з № 1.
Фінансова інфраструктура України: проблеми та напрямки розвитку : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. 15 листопада 2013 р. / М-во освіти і науки України. ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : [Криниця], 2013. – 287 с. – Зі змісту: Завистовська Г. І. Інституційні засади державного фінансового контролю та напрями їх удосконалення / Г. І. Завистовська. – С. 197–199.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Ф59 ; книгосховище, ч/з ІБО, ч/з № 3, ч/з № 2, ч/з № 1.
Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2013.– № 29. – 2013. – 560 с. – Зі змісту: Висоцький І. А. Кошти місцевих бюджетів як об'єкт державного фінансового контролю / І. А. Висоцький. – С. 381–391.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ф79 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5.
Хмельков А. В. Диференціація фінансових інститутів держави / А. В. Хмельков // Економіка та держава. – 2015. – № 6. – С. 76–81.
Хомин О. Поєднання практики і теорії у сфері фінансового контролю / О. Хомин // Фінансовий контроль. – 2015. – № 3. – С. 4–7.
Шевчук О. А. Реформування органів державного фінансового контролю України в умовах євроінтеграції / О. А. Шевчук, Т. Ю. Копотієнко // Економічний часопис - XXI. – 2013. – № 5–6. – С. 53–55.
Шевчук О. А. Трансформація змісту державного фінансового контролю / О. А. Шевчук // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2013. – № 7. – С. 194–204.

21.10.2015
Запитує: Тетяна
Тема запиту: Доброго вечора! Прошу допомоги з пошуку літератури на тему "Зародження та розвиток страхового ринку України". Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Тетяно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Віленчук О. М. Розвиток ринку аграрного страхування: історичний та соціально-економічний вимір / О. М. Віленчук // Світ фінансів. – 2014. – № 4. – С. 141–151.
Гомівка М. «Зелена картка» історія, сучасність і перспективи : [історія впровадження в Україні страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів] / М. Гомівка // Финансовые услуги. – 2010. – № 3–4. – С. 30–31.
Динаміка та тенденції розвитку ринку страхових послуг // Фінансовий ринок України. – 2012. – № 12. – С. 20–23.
Загорська Д. М. Основні параметри розвитку страхового ринку в Україні / Д. М. Загорська // Економіка та держава. – 2013. – № 3. – С. 32–34.
Загребной В. Н. Наше дело обречено на успех. Летопись страхового бизнеса / В. Н. Загребной. – Київ : Укр. агентство фін. розвитку, 2010. – 480 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 36 З-14 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3.
Залєтов О. Вплив операцій псевдострахування на розвиток страхового ринку України / О. Залєтов // Страхова справа. – 2013. – № 4. – С. 14–17.
Корнєєв В. В. Особливості та регулярний базис розвитку страхового ринку України / В. В. Корнєєв // Фінансовий ринок України. – 2012. – № 7–8. – С. 27–31.
Лесниченко Е. Н. Основные аспекты зарождения и развития социального страхования / Е. Н. Лесниченко, Е. С. Терехова // Страховое дело. – 2012. – № 9. – С. 59–64.
Нові вектори розвитку страхового ринку України : монографія / [О. В. Козьменко, С. М. Козьменко, Т. А. Васильєва та ін.]. – Суми : Універ. кн., 2012. – 317 с. : табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 36 Н73 ; ч/з № 3.
Прокоф’єва О. В. Платоспроможність страхових (перестрахових) компаній та її вплив на розвиток ринку страхування / О. В. Прокоф’єва // Економіка та держава. – 2013. – № 7. – С. 63–65.
Рядно О. А. Розвиток страхового ринку в регіонах України / О. А. Рядно, Л. В. Рибальченко // Вісник економічної науки України. – 2012. – № 1. – С. 146–149.
Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. 10–12 жовт. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [голова редкол. О. О. Гаманкова]. – Київ : КНЕУ, 2012. – 275 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 36 С83 ; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 1.
Татаріна Т. Вплив світових тенденцій в страхуванні на розвиток вітчизняного ринку перестрахування / Т. Татаріна // Страхова справа. – 2012. – № 2. – С. 54–57.
Третяк К. Український ринок перестрахування: особливості функціонування та розвитку / К. Третяк // Ринок цінних паперів України. – 2015. – № 3–4. – С. 97–108.
Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип. : Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації / [редкол.: О. О. Гаманкова (голова) та ін.]. – 2012. – 352 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 36 Ф79 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Шірінян Л. В. Фінансове регулювання страхового ринку України: проблеми теорії та практики : монографія / Лада Шірінян. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 459 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 Ш64 ; книгосховище, ч/з № 3, ч/з № 1.

21.10.2015
Запитує: Надежда
Тема запиту: Доброго дня! Дуже дякую за допомогу у підборі літератури з теми "Заробітна плата" для курсової з основ економічних наук. А які підручники Ви б рекомендували, щоб розкрити питання сутності та функцій заробітної плати? Заздалегідь дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня Надіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Ажнюк М. О. Основи економічної теорії : навч. посіб. / М. О. Ажнюк, О. С. Передрій. – Київ : Знання, 2008. – 366 с. – (Вища освіта XXI століття).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 А34 ; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 5.
Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка : підручник : у 2 кн. / [С. М. Панчишин, П. І. Островерх, В. Б. Буняк та ін.] ; за ред. Степана Панчишина, Петра Островерха ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Екон. ф-т. – 2-ге вид., випр. і допов. – Львів, 2014. – Кн. 2 : Мікроекономіка. – 390 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 А64 ; ч/з № 2.
Вступ до економічної теорії : підручник / [З. Ватаманюк, С. Панчишин, О. Ватаманюк та ін.] ; за ред. З. Ватаманюка. – Вид. 3-тє, допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 501 с. – (Вища освіта в Україні).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В85 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2.
Дзюбик С. Д. Основи економічної теорії : навч. посіб. / С. Д. Дзюбик, О. С. Ривак. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2014. – 424 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Д43 ; ч/з № 2.
Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / [Г. В. Назарова, С. Ю. Гончарова, Н. О. Москаленко та ін.] ; за ред. Г. В. Назарової. – Київ : Знання, 2012. – 574 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е45 ; книгосховище, ч/з № 3.
Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / [В. М. Семененко, Д. І. Коваленко, В. В. Бугас та ін.] ; за заг. ред. В. М. Семененка та Д. І. Коваленка ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – 2-ге вид., допов. та перероб. – Київ : Центр учбової літ., 2011. – 427 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е45 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5, ч/з № 7.
Економічна теорія. Політекономія : підручник / [В. Д. Базилевич, В. М. Попов, К. С. Базилевич та ін.] ; за ред. В. Д. Базилевича ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 8-ме вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2012. – 703 с. – (Класичний університетський підручник).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е45 ; книгосховище, ч/з № 2.
Економічна теорія. Політекономія : підручник / [В. М. Тарасевич, О. Ю. Бобровська, О. В. Давидов та ін.] ; за ред. В. М. Тарасевича. – Київ : Знання, 2012. – 207 с. – (Вища освіта XXI століття).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е45 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5, ч/з 7.
Політична економія : [підручник] / [Ю. В. Ніколенко, В. Я. Бобров, Л. С. Лісогор та ін.] ; за заг. ред. Ю. В. Ніколенка ; М-во освіти і науки України, Акад. муніцип. упр. – Київ : Центр учбової літ., 2009. – 632 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 П50 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, Зал екон. клас, книгосховище/Колекція Корнійчук.
Сірко А. В. Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / А. В. Сірко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учбової літ., 2014. – 414 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С40 ; книгосховище, ч/з № 5.
Чепінога В. Г. Економічна теорія : підручник / В. Г. Чепінога ; М-во освіти і науки України. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 653 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ч-44 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, ч/з № 7, Зал екон. клас.
Щетинін А. І. Політична економія : підручник / А. І. Щетинін. – Київ : Центр учбової літ., 2011. – 480 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Щ70 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5, ч/з № 7.

21.10.2015
Запитує: Мария
Тема запиту: Доброго дня, чи не могли б Ви порадити джерела для вивчення такої теми "Сучасна фінансова політика України". Заздалегідь дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Маріє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Алексєєва Н. Фінансова політика України в умовах інтеграційних процесів: домінанти, ризики та виклики сучасності (за підсумками всеукраїнської наукової студентської конференції) / Н. Алексєєва, Т. Табакова // Ринок цінних паперів України. – 2015. – № 3–4. – С. 149–156.
Богатирьов І. І. Стабільність національних фінансових систем в умовах фінансової глобалізації / І. І. Богатирьов // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2015. – № 4. – С. 29–32.
Бондарчук В. В. Фінансовийсектор як новий фактор циклічності економіки / В. В. Бондарчук, Д. Л. Лозинський // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 7. – С. 15–22.
Буряченко А. Є. Фінансовий потенціал регіонального розвитку : монографія / А. Є. Буряченко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2013. – 344 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.1 Б91 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Вінник Т. А. Збалансування складових фінансової політики на сучасному етапі розвитку України / Т. А. Вінник // Економіка. Фінанси. Право. – 2013. – № 9. – С. 23–29.
Ільяшенко В. А. Щодо фінансової політики як складової системи державного регулювання економіки України / В. А. Ільяшенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 12. – С. 32–34.
Корнівська В. О. Структурні аспекти розвитку європейського фінансового простору: компаративний аналіз України та Польщі / В. О. Корнівська // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2015. – № 2. – С. 94–106.
Любкіна О. Фінансово-кредитна система України в контексті макроекономічної стабільності / О. Любкіна, О. Яфінович // Вісник Національного банку України. – 2014. – № 12. – С. 18–22.
Міжнародна економічна політика : наук. журн. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [голов. ред. Д. Г. Лук’яненко]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 2. – 150 с. – Зі змісту: Ковтонюк К. В. Фінансова євроінтеграційна політика України / К. В. Ковтонюк. – С. 127–149.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М М58 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з ІБО.
Петрушевська В. В. Трансформація фінансової політики України в умовах глобалізації та євроінтеграції / В. В. Петрушевська // Економічний часопис–XXI. – 2014. – № 1–2. – С. 34–37.
Сторонянська І. З. Стратегічні пріоритети модернізації регіональної фінансової політики / І. З. Сторонянська // Економічний часопис–XXI. – 2015. – № 1–2. – С. 89–92.
Теліженко О. М. Узгодження основних складових реалізації фінансової політики в Україні / О. М. Теліженко, В. Г. Боронос // Вісник Сумського державного університету. – 2013. – № 1. – С. 35–44.
Фінанси в схемахі таблицях : навч. посіб. / О. В. Михайловська, Д. А. Ковалевич, Т. Л. Томнюк та ін.] ; за заг. ред. О. В. Михайловської ; М-во освіти і науки України. – Київ : КНТ, 2014. – 386 с. – Зі змісту: Фінансова політика і фінансовий механізм. – С. 65–85.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Ф59 ; книгосховище, ч/з № 3.

19.10.2015
Запитує: Тарас
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, підібрати літературу для написання курсової роботи з теми "Постіндустріальне суспільство".

Відповідь бібліотекаря

Шановний пане Тарасе! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Благов Е. В. О новой парадигме постиндустриального общества и экономической значимости нравственности / Е. В. Благов, В. А. Проскуряков // Инновации. – 2011. – № 12. – С. 61–67.
Ковальчук В. М. Світова економіка: її історія та дослідники : навч. посіб. / В. М. Ковальчук. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учбової літ., 2014. – 632 с. – Зі змісту: Постіндустріальне суспільство та сучасна економічна наука.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) К56 ; книгосховище.
Кочеткова В. В. К вопросу о генезисе постиндустриального общества / В. В. Кочеткова, Л. Н. Кочеткова // Вопросы философии. – 2010. – № 2. – С. 23–33.
Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України : зб. наук. пр. / НАН України, М-во економіки України, Держ. НДІ інформатизації та моделювання економіки ; [голов. ред. О. О. Любіч]. – Київ, 2010. – Вип. 11. – 253 с. – Зі змісту: Любич А. А. Постиндустриальное общество – новые инструменты развития / А. А. Любич, С. П. Поленок, Ю. А. Ратушин. – С. 28–38.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С М74 ; ч/з № 3.
Наумік К. ГУправління комунікаційною політикою в умовах постіндустріального суспільства : монографія / К. Г. Наумік ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2011. – 132 с. – Зі змісту: Постіндустріальне суспільство: особливості, проблеми та перспективи. – С. 5–23.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 301 Н34 ; книгосховище.
Орлова Т. В. Історія сучасного світу (XV–XXI століття) : навч. посіб. / Т. В. Орлова. – Київ : Знання, 2008. – 552 с. – Зі змісту: Постіндустріальне суспільство і перспективи України. – С. 462–492.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 9 О-66 ; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 5.
Основи економічної теорії : підручник / [Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, Т. М. Камінська та ін.] ; за заг. ред. Л. С. Шевченко ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2010. – 448 с. – Зі змісту: Постіндустріальне суспільство як концепція і реальність. – С. 71–74.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 О-75 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, Зал екон. клас.
Павловський М. Стратегія розвитку суспільства. Україна і світ: Економіка. Політика. Політологія. Соціологія / М. Павловський. – Київ : Техніка, 2001. – 312 с. – Зі змісту: Постіндустріальне (інформаційне) суспільство. – С. 57–61.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С П12 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 5, ч/з 7, Зал укр.
Прушківська Е. Постіндустріальне суспільство як вектор розвитку національної економіки / Е. Прушківська // Економіст. – 2013. – № 7. – С. 40–43.
Чухно А. А. Економічна теорія : [у 2 т.] / А. А. Чухно ; М-во фінансів України, Акад. фін. упр. – Київ : ДННУ АФУ, 2010. – Т. 1. – 510 с. – Зі змісту: Постіндустріальна стадія цивілізації. – С. 160–177.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ч-96 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5, Зал екон. клас.
Юсов А. Б. Критика теории постиндустриального общества / А. Б. Юсов // Проблемы современной экономики. – 2011. – № 1. – С. 36–38.
Юхименко П. І. Економічна історія : навч. посіб. / П. І. Юхименко. – Київ : Вікар, 2004. – 341 с. – Зі змісту: Постіндустріальне суспільствопроблеми і перспективи.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Ю94 ; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 5, ч/з 7.

19.10.2015
Запитує: Микола
Тема запиту: Доброго дня. Чи не могли б Ви порадити матеріал для написання курсової роботи "Проектування бази даних для проведення маркетингового дослідження попиту на товарному ринку"?

Відповідь бібліотекаря

Шановний пане Миколо! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Балабанова Л. В. Информационное обеспечение обоснования управленческих решений в условиях маркетинговой ориентации предприятий : монография / Л. В. Балабанова, Т. И. Алачева. – Донецк : ДонГУЭТ, 2003. – 143 с. – (Школа маркетингового менеджмента).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338Т8 Б20 ; ч/з № 3.
Зацеркляний М. М. Основи комп’ютерних технологій для економістів : навч. посіб. / М. М. Зацеркляний, О. Ф. Мельников, В. М. Струков ; М-во освіти і науки України. – Київ : Професіонал, 2007. – 671 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33СЭ З-38 ; книгосховище.
Липчук В. ВМаркетингові дослідження : посібник / В. В. Липчук, Л. В. Погребняк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Львів : Магнолія-2006, 2012. – 348 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Л61 ; ч/з № 1, ч/з № 3.
Оксанич А. П. Інформаційні системи і технології маркетингу : навч.-практ. посіб. / А. П. Оксанич, В. Р. Петренко, О. П. Костенко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Професіонал, 2008. – 320 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 О-52 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 7.
Петренко В. Р. Інформаційні системи і технології маркетингу : лабораторний практикум : [навч. посіб.] / В. Р. Петренко, І. Г. Кротюк, О. П. Костенко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Професіонал, 2008. – 455 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 П30 ; книгосховище, Аб, ч/з № 3, ч/з № 7.
Пінчук Н. С. Інформаційні системи і технології в маркетингу : навч. посіб. / Н. С. Пінчук, Г. П. Галузинський, Н. С. Орленко. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : КНЕУ, 2003. – 352 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 П32 ; книгосховище, Аб, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Пінчук Н. С. Інформаційні системи і технології в маркетингу : практикум / Н. С. Пінчук, Г. П. Галузинський, Н. С. Орленко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2011. – 251 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 П32 ; книгосховище, Аб, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 7.
Полторак В. А. Маркетингові дослідження : навч. посіб. / В. А. Полторак, І. В. Тараненко, О. Ю. Красовська. – 3-тє вид., перероб. та допов. – Київ : Центр учбової літ., 2014. – 341 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 П52 ; книгосховище.
Процеси управління інтерактивними соціальними комунікаціями в умовах розвитку інформаційного суспільства : монографія / [А. М. Пелещишин, Ю. О. Сєров, О. Л. Березко та ін.] ; за заг. наук. ред. А. М. Пелещишина ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 367 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 6П2.15 П84 ; ч/з № 3.
Тєлєтов О. С. Маркетингові дослідження : навч. посіб. / О. С. Тєлєтов. – Київ : Знання України, 2010. – 299 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Т31 ; книгосховище, Аб, ч/з № 1, ч/з № 3.

19.10.2015
Запитує: Читач
Тема запиту: Доброго дня. Чи не могли б ви мені порадити матеріал для написання наукової роботи на тему "Банківська система"? Буду дуже вдячний.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Бородюк О. Банківська система України: чи очікувати стабілізації та розвитку?/ О. Бородюк // Незалежний аудитор. – 2014. – № 2. – С. 118–121.
Иерархия и сети в институциональной архитектонике экономических систем : [монография] / [Т. И. Артемова, А. А. Гриценко, Е. А. Гриценко и др.] ; под ред. А. А. Гриценко ; НАН Украины, Ин-т экономики и прогнозирования. – Киев, 2013. – 578 с. – Из содерж.: Банковская система как сложная сеть связанных осцилляторов. Эндогенные циклы в динамике банковской ликвидности. – С. 547–557.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 И30 ; книгосховище, Зал екон. клас.
Карлін М. Транснаціоналізація банківської системи України: регіональний аспект / М. Карлін, М. Щегельська // Банківська справа. – 2015. – № 1–2. – С. 22–31.
Копилюк О. ІРегіональна політика розвитку банківської системи України : монографія / О. І. Копилюк ; [наук. ред. Б. В. Буркинський]. – Одеса : Ін-т проблем ринку та екон.-еколог. дослідж., 2014. – 576 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 К65 ; ч/з № 3.
Кубів С. Банківська система України: пріоритети розвитку / С. Кубів // Вісник Національного банку України. – 2014. – № 5. – С. 6–7.
Кудляк Ю. Особливості трансформації банківської системи України в умовах посилення регуляторних вимог до діяльності банків / Ю. Кудляк // Економіст. – 2015. – № 2. – С. 25–30.
Кузнецова С. А. Банківська система: у схемах і таблицях : навч. посіб. / С. А. Кузнецова, Т. М. Болгар, З. С. Пестовська ; за заг. ред. С. А. Кузнецової ; Дніпропетр. ун-т імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2012. – 320 с. : табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 К89 ; ч/з № 3.
Міщенко В. Інструментальне забезпечення стабільності банківської системи на основі розробки агрегованого індексу / В. Міщенко, О. Малютін // Вісник Національного банку України. – 2015. – № 4. – С. 32–37.
Погореленко Н. П. Стабильность банковской системы как совокупность стабильностей отдельных микроситуаций в ее функционировании и развитии / Н. П. Погореленко // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 3. – С. 345–356.
Стан та перспективи розвитку фінансової системи України : колективна монографія / Уманський нац. ун-т садівництва ; під ред. О. О. Непочатенко. – Умань : Сочінський, 2012. – 321 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 С76 ; ч/з № 1, ч/з № 3.
Тітаренко О. Банківська система 2015: виклики та перспективи / О. Тітаренко // Цінні папери України. – 2015. – 12 берез. (№ 8–9). – С. 23.
Тридід О. Складові формування загальної концепції регулювання вітчизняної банківської системи / О. Тридід, Н. Погореленко // Вісник Національного банку України. – 2014. – № 8. – С. 34–37.
Холодна Ю. ЄБанківська система : навч. посіб. / Ю. Є. Холодна, О. М. Рац ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2013. – 315 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 Х73 ; книгосховище.
Чеховська М. М. Рефінансування банків в умовах трансформації економічної системи як загроза економічній безпеці України / М. М. Чеховська // Економіка та держава. – 2015. – № 5. – С. 67–70.

18.10.2015
Запитує: Читач
Тема запиту: Доброго дня, яку літературу ви порадите використати для написання курсової роботи з економіки на тему "Нерівність у доходах та проблеми бідності"?

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Демографія та соціальна економіка : наук.-екон. та сусп.-політ. журн. / НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи. – Київ : ІДСД, 2011. – Вип. 2 (16). – 195 с. – Зі змісту: Черенько Л. М. Оцінка впливу державної соціальної підтримки на нерівність та бідність населення / Л. М. Черенько. – С. 118–127 ; Тохтарова В. С. Доходы населения: уровень, структура и дифференциация / В. С. Тохтарова. – С. 166–175.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 31 Д31 ; книгосховище.
Детермінанти соціально-економічної нерівності в сучасній Україні : монографія / [О. М. Балакірєва, В. А. Головенько, Д. А. Дмитрук та ін.] ; за ред. О. М. Балакірєвої. – Київ : ДУ «Ін-т екон. та прогнозування НАНУ», 2011. – 591 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 301 Д38 ; ч/з № 3.
Єфремов Д. П. Економіка суспільного сектору : навч. посіб. / Д. П. Єфремов, Н. В. Федірко ; [редкол.: А. П. Наливайко (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2014. – 352 с. – Зі змісту: Перерозподільчі процедури в подоланні нерівності та бідності ; Нерівність і бідність: значення та способи оцінки.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С Є92 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Мазнєва М. В. Формування і розподіл доходів як чинник підвищення рівня життя населення / М. В. Мазнєва // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2011. – № 6. – С. 164–169.
Надрага В. Аспектний підхід у методології дослідження ризиків соціальної нерівності / В. Надрага // Економіст. – 2013. – № 7. – С. 4–7.
Нерівність в Україні: масштаби та можливості впливу : [колект. монографія] / [Е. М. Лібанова та ін.] ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи. – Умань : Сочінський, 2012. – 403 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 301 Н54 ; ч/з № 3.
Новіков В. Подолання надмірної нерівності – пріоритет соціальної політики / В. Новіков // Україна: аспекти праці. – 2013. – № 1. – С. 3–7.
Отрошко О. В. Основи економічної теорії : навч. посіб. / О. В. Отрошко. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Знання, 2013. – 335 с. – Зі змісту: Нерівність, бідність та політика перерозподілу доходів ; Нерівність доходів та способи її вимірювання.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 О-86 ; ч/з № 2, ч/з № 5.
Соціально-трудові відносини: теорія та практика = Социально-трудовые отношения: теория и практика = Social and labour relations: theory and practice : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т соціально-трудових відносин ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 2 (8). – 499 с. – Зі змісту: Лібанова Е. М. Нерівність за доходами в сучасній Україні / Е. М. Лібанова. – С. 26–36.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 С69 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Ярошенко Г. Проблеми формування доходів населення від трудової діяльності / Г. Ярошенко, М. Ярошенко // Україна: аспекти праці. – 2013. – № 6. – С. 39–43.

18.10.2015
Запитує: Евгений
Тема запиту: Добрый день! Помогите, пожалуйста, подобрать литературу для написания курсовой работы на тему "Ринок та держава". С уважением, Евгений.

Відповідь бібліотекаря

Шановний пане Євгене! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Артус М. М. Державне регулювання ціноутворення в сучасних умовах розвитку ринкових відносин / М. М. Артус // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – 2013. – № 4. – С. 3–6.
Бачо Р. Й. Реформування державного регулювання ринків фінансових послуг в ЄС / Р. Й. Бачо // Світ фінансів. – 2014. – № 4. – С. 110–115.
Бережний Я. В. Проблеми та шляхи формування сприятливого інституційного середовища для підприємницької діяльності в Україні : аналіт. доп. / Я. В. Бережний, Д. В. Ляпін, Д. С. Покришка ; [за ред. Я. А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2014. – 79 с. – (Економіка : засн. у 2013 р. ; вип. 6).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С2 Б48 ; книгосховище, ч/з № 3.
Бутук А. И. Социально-экономическое регулирование: содержание, история и современность / А. И. Бутук. – Київ : Знання, 2011. – 503 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Б93 ; книгосховище, ч/з № 1.
Волобуєва Г. Д. Принципи формування та реалізації соціальної політики держави в ринковій економічній системі / Г. Д. Волобуєва // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 5. – С. 146–149.
Волошенко А. В. Сучасна цінова політика : [монографія] / А. В. Волошенко. – Київ : Знання, 2014. – 240 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С В68 ; ч/з № 3.
Державне регулювання інвестиційного процесу в умовах функціонування ринку цінних паперів : монографія / П. О. Куцик, М. Я. Вірт, І. В. Гончарук [та ін.] ; Львів. комерц. акад. – Львів : Растр-7, 2014. – 296 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 Д36 ; ч/з № 3.
Економіка розвитку : наук. журн. / Харків. нац. екон. ун-т ; [голов. ред. В. С. Пономаренко]. – Харків : ХНЕУ, 2013. – № 4 (68). – 123 с. – Зі змісту: Пилипенко Г. М. Характер взаємодії державної і ринкової координації / Г. М. Пилипенко. – С. 47–51.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е45 ; книгосховище.
Зубрилин Е. В. Государственно-частное партнерство как фактор устойчивости рыночных отношений / Е. В. Зубрилин // Экономические науки. – 2013. – № 4. – С. 27–30.
Исаев И. М. Соотношение рыночных и государственных механизмов регулирования экономического процесса / И. М. Исаев // Экономические науки. – 2013. – № 1. – С. 19–23.
Коваленко Є. О. Особливості державного регулювання споживчого ринку в країнах Європи / Є. О. Коваленко // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2013. – № 1. – С. 67–71.
Криштоф Н. Реформи державного управління в системі технічного регулювання - запорука безпечного виходу української продукції на зовнішні ринки / Н. Криштоф // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2013. – № 1. – С. 113–123.
Навроцька І. Ретроспективний аналіз регулювання ринку праці в країнах з перехідною економікою центрально-східної Європи у 1990-х рр. / І. Навроцька // Україна: аспекти праці. – 2015. – № 5. – С. 43–50.
Наконечна К. В. Державний протекціонізм на внутрішньому та зовнішньому продовольчих ринках / К. В. Наконечна // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 8. – С. 51–54.
Пердейчук В. М. Роль державного регулювання у формуванні інформаційних інститутів фінансового ринку / В. М. Пердейчук // Економіка та держава. – 2013. – № 8. – С. 85–87.
Потоцька Т. Г. Ідентифікація умов антикризового розвитку економіки України як основа державного регулювання ринку праці / Т. Г. Потоцька // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2013. – № 1. – С. 11–15.
Проблеми, напрями та чинники сприяння внутрішнього ринку України (реальний сектор економіки) : кол. монографія / НАН України, ДУ «Ін-т економіки та прогнозування» ; за ред.: А. І. Даниленка, Л. В. Дейнеко, В. О. Точиліна. – Київ : Ін-т економіки та прогнозування НАНУ, 2013. – 290 с. : рис., табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С П78 ; ч/з № 3.
Рахаев Б. Три силы в экономике: государство, рынок, общественное сознание, восприятие феноменов бытия и представления о них (spiritus animalis) / Б. Рахаев, А. Ульбашева, Б. Бизенгин // Общество и экономика. – 2012. – № 12. – С. 110–130.
Самохвалов А. Государство в рыночной экономике: уроки кризисов / А. Самохвалов // Мировая экономика и международные отношения. – 2013. – № 4. – С. 11–29.
Чижова Л. Формирование инновационной экономики: роль государства в модернизации рынка труда / Л. Чижова // Человек и труд. – 2013. – № 1. – С. 11–17.
Юрчик Г. Механізм державного регулювання національного ринку праці в сучасних умовах / Г. Юрчик // Україна: аспекти праці. – 2014. – № 3. – С. 11–20.
Ясенецький В. С. Передумови державного втручання в роботу ринкової інфраструктури / В. С. Ясенецький // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – № 5. – С. 77–81.

15.10.2015
Запитує: Serafima
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, лідібрати літературу для написання курсової на тему "Конкурентні і неконкурентні ринки". Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Серафимо! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Ащаулов В. В. Особливості формування маркетингової стратегії підприємства в умовах конкурентного ринку / В. В. Ащаулов // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2013. – № 1. – С. 88–91.
Бережна Г. В. Конкурентні виклики для українських компаній на міжнародних ринках / Г. В. Бережна // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2013. – № 6. – С. 4–8.
Блінов І. В. Моделі та методи забезпечення функціонування конкурентного ринку електричної енергії в Україні (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 26 грудня 2013 року) / І. В. Блінов // Вісник Національної академії наук України. – 2013. – № 6. – С. 81–88.
Блінов І. В. Об’єктно-орієнтована модель конкурентного ринку та її побудова / І. В. Блінов, В. І. Попович, Д. О. Олефір // Енергетика та електрифікація. – 2011. – № 6. – С. 3–10.
Болдуєва О. В. Усунення цінового монополізму інститутів інфраструктури ринку цінних паперів  / О. В. Болдуєва // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2011. – № 1. – С. 58–61.
Вернудіна Г. В. Чинники впливу на прийняття цінових рішень в умовах конкурентного ринку / Г. В. Вернудіна, С. П. Санжак // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2012. – № 5. – С. 87–91.
Заєць Н. М. Неконкурентна процедура закупівлі: відсутність альтернативи чи збитки в результаті порушення принципу економії державних коштів? / Н. М. Заєць // Незалежний аудитор / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – 2014. – № 8. – С. 67–71.
Мізюк Б. М. Оцінювання ринкової частки торговельного підприємства за коефіцієнтом його конкурентоспроможності / Б. М. Мізюк, І. І. Тучковська // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2011. – № 7. – С. 125–130.
Огнистий А. А. Моделювання ринкового середовища конкурентних взаємозамінних товарів на основі агентного підходу / А. А. Огнистий // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2012. – № 10. – С. 258–265.
Павленко А. В. Монополістичні структури в системі ринкових відносин  / А. В. Павленко // Економіка та держава. – 2011. – № 7. – С. 64–66.
Предборський В. А. Деформація конкурентно-ринкового механізму як наслідок тінізаційних процесів / В. А. Предборський // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2012. – № 6. – С. 7–12.
Сидорова А. В. Оцінювання монополізації ринку споживчого кредитування України  / А. В. Сидорова, М. А. Кухенна // Статистика України. – 2013. – № 3. – С. 32–36.
Смолін І. В. Конкурентоспроможність підприємств : монографія / І. В. Смолін, Ю. І. Опанасюк. – Київ : Генеза, 2014. – 205 с.
Шифр зберігання та місце знаходження: 338 С51 ; книгосховище, ч/з № 3, ч/з № 1.
Сокотенюк С. М. Газорозподільні підприємства як суб’єкт ринку природних монополій / С. М. Сокотенюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 9. – С. 51–53.
Старостіна А. О. Формування конкурентних переваг підприємств на міжнародних ринках / А. О. Старостіна, В. А. Кравченко, Л. О. Ярош-Дмитренко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2012. – № 5. – С. 13–18.
Чень Л. -Ф. Конкуренція за простір при виборі маршрутів і диференціація субсидій на конкурентному ринку соціальних перевезень / Л. -Ф. Чень, Я. -С. Лі, Ч. Є. Чан // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2013. – № 4. – С. 534–549. – Текст англ.

15.10.2015
Запитує: Sveta
Тема запиту: Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, знайти матеріал для написання реферату з філософії на тему "Нейрохірургія і філософія, їх взаємоз'язок і взаємодоповнення".

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Світлано! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Античность. Средневековье / Дарио Антисери и Джованни Реале ; в пер. [с итал.] и под ред. С. А. Мальцевой. – Санкт-Петербург : ПНЕВМА, 2001. – X, 692 с. – Из содерж.: Зарождение медицины как автономного научного знания. – С. 121–130.
Шифр зберігання та місце знаходження книги1Ф А72 ; книгосховище, ч/з № 1.
Сагатовский В. Н. Философия как теория всеобщего и ее роль в медицинском познании / В. Н. Сагатовский. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 1968. – 395 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги1М С13 ; книгосховище.
Философия и медицина / [В. Ф. Сержантов, А. А. Корольков, М. А. Едимская и др.] ; под ред. В. Ф. Сержантова, А. А. Королькова ; ЛГУ им. А. А. Жданова. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1986. – 212 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги61 Ф56 ; книгосховище.
Философские вопросы медицины и биологии : респ. межвед. сб. / редкол.: В. Д. Дышловой [и др.]. – Киев : Здоров’я, 1989. – Вып. 21. – 120 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги61 Ф56 ; книгосховище
Цимбалюк В. Вітчизняна нейрохірургія: нотатки з історії / В. Цимбалюк // Науковий світ. – 2010. – № 9. – С. 14–15.

14.10.2015
Запитує: Надежда
Тема запиту: Доброго дня! Прошу допомогти підібрати літературу для написання курсової роботи з основ економічних наук на тему "Заробітна плата". Особливо потрібні монографії на цю тему. Буду вдячна.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня Надіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Бараник З. П. Функціонування ринку праці: статистична оцінка : монографія / З. П. Бараник ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2007. – 392 с. – Зі змісту: Методичні підходи до статистичного оцінювання рівня заробітної плати та його прогнозування. – С. 229–260.
Шифр зберігання та місце знаходження книги31 Б24 ; книгосховище, ч/з № 3, ч/з № 1, ч/з № 2.
Герасимчук В. І. Заробітна плата і зайнятість населення України : монографія / В. І. Герасимчук. – Київ : УIСД, 1999. – 30 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги331 Г37 ; книгосховище.
Дієсперов В. С. Сільськогосподарська праця в нових умовах : монографія / В. С. Дієсперов. – Київ : ІАЕ УААН, 2000. – 186 с. – Зі змісту: Організація заробітної плати в сільськогосподарських підприємствах. – С. 129–153.
Шифр зберігання та місце знаходження книги333С Д44 ; книгосховище, ч/з №1.
Дослідження проблем оплати праці: порівняльний аналіз (Україна та країни ЄС) : монографія / [А. М. Колот, Г. Т. Куліков, О. М. Поплавська та ін.] ; за заг. ред. А. М. Колота, Г. Т. Кулікова ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. – Київ : КНЕУ, 2008. – 274 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги331 Д70 ; книгосховище, ч/з № 3, Аб, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 7, ч/з № 5.
Економіка України: потенціал, реформи, перспективи : у 5 т. : [монографія] / М-во економіки України, Науково-дослідний екон. ін-т ; за заг. ред. В. Ф. Бесєдіна [та ін.]. – Київ : ДЕІ, 1996. – Т. 4 : Соціальна та регіональна політика в умовах переходу до ринкової економіки. – 431 с. – Зі змісту: Політика заробітної плати і регулювання доходів. – С. 155–242.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33С Е40 ; Зал екон. клас.
Коломойцев В. Е. Структурна трансформація промислового комплексу України : монографічне дослідження / В. Е. Коломойцев. – Київ : Укр. енцикл., 1997. – 304 с. – Зі змісту: Рентабельність, прибуток і заробітна плата в галузях промисловості. – С. 105–115.
Шифр зберігання та місце знаходження книги338 К61 ; книгосховище.
Костишина Т. А. Конкурентоспроможна система оплати праці: проблеми теорії та практики : монографія / Т. А. Костишина ; [голов. ред. М. П. Гречук] ; Укоопспілка, Полтав. ун-т споживчої кооперації України, Каф. упр. персоналом і екон. праці. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 390 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги331 К72 ; книгосховище, ч/з № 3.
Малий І. Й. Теорія розподілу суспільного продукту : монографія / І. Й. Малий. – Київ : КНЕУ, 2000. – 248 с. – Зі змісту: Заробітна плата як форма розподілу продукту. – С. 90–104.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33 М19 ; книгосховище, Зал екон. клас., ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з №5.
Назарова Г. В. Соціально-економічні засади ефективності найманої праці в Україні : монографія / Г. В. Назарова, М. А. Мащенко. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 232 с. – Зі змісту: Мотиваційна функція заробітної плати у системі управління персоналом. – С. 34–53 ; Удосконалення системи заробітної плати як засіб підвищення ефективності праці. – С. 121–126.
Шифр зберігання та місце знаходження книги331 Н19 ; книгосховище.
Олійник Т. І. Формування й ефективне використання трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств : монографія / Т. І. Олійник ; М-во аграрної політики України, Харків. нац. аграрний ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Харків : Магда Ltd, 2008. – 336 с. – Зі змісту: Значення рівня заробітної плати для розвитку різних категорій господарств в аграрному секторі. – С. 211–234.
Шифр зберігання та місце знаходження книги333С О–54 ; книгосховище.
Ризики та перспективи розвитку України у період посткризового відновлення : монографія / [К. В. Ануфрієва, О. М. Балакірєва, О. С. Білоусова та ін.] ; за ред. А. І. Даниленка ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. – Київ : Ін-т економіки та прогнозування, 2012. – 345 с. – Зі змісту: Заробітна плата як механізм адаптації в умовах кризи. – С. 220–232.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33С Р49 ; ч/з № 3.
Соціальні трансформації: міжнародний і вітчизняний досвід : монографія / В. М. Новіков, Н. П. Сітнікова, Л. А. Мусіна. – Київ : Ін-т економіки НАН України, 2003. – 254 с. – Зі змісту: Мінімальна заробітня плата: проблеми регулювання і вирішення. – С. 156–164.
Шифр зберігання та місце знаходження книги36 С69 ; ч/з № 3.
Стратегічні пріоритети детінізації економіки України у системі економічної безпеки: макро та мікро вимір : колективна монографія / за ред. О. В. Черевка ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ : Маклаут, 2014. – 442 с. – Зі змісту: Чередниченко В. В. Вплив тіньової заробітної плати на економічну безпеку України / В. В. Чередниченко, О. М. Тулуб. – С. 415–441.
Шифр зберігання та місце знаходження книги338 С83 ; ч/з № 3.
Цимбалюк С. О. Компенсаційна модель винагороди за працю: теоретико-методологічні та прикладні аспекти : монографія / С. О. Цимбалюк ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2014. – 359 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги338 Ц61 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3.

14.10.2015
Запитує: Артем
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть будь-ласка підібрати літературу для написання реферату з філософії по темі "Філософські погляди Мирослава Поповича".

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня Артеме! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Буслинський В. А. Історія філософії : навч. посіб. / В. А. Буслинський. – Львів : Новий Світ-2000, 2007. – 219 с. – (Вища освіта в Україні). – Зі змісту: Дослідження проблем логіки і методології науки (П. Копнін, М. Попович, С. Кримський та ін.). – С. 159–161.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф Б92 ; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 5.
Единство мира и многообразие культур (материалы «круглого стола» украинских и российских философов) / М. В. Попович, А. С. Онищенко, А. Е. Конверский [и др.] // Вопросы философии. – 2011. – № 9. – С. 3–33.
Йолон П. Особистість змінює епоху : [Мирослав Володимирович Попович] / П. Йолон // Філософська думка. – 2012. – № 5. – С. 26–38.
Коротко о книгах // Вопросы философии. – 2011. – № 2. – С. 188–190. – Рец. на кн.: Павел Васильевич Копнин / под ред. М. В. Поповича ; Ин-т филос. РАН ; Некоммерч. науч. фонд «Ин-т развития им. Г. П. Щедровицкого». – Москва : РОССПЭН, 2010. – 295 с. – (Философия России второй половины XX века / гл. ред. сер. В. А. Лекторский).
Культурологія : підручник / [О. С. Онищенко, М. В. Попович, В. І. Панченко та ін.]. – Харків : Фолiо, 2013. – 863 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 37 К90 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5, ч/з № 7.
Матеріали круглого столу українських та російських філософів : [Єдність світу і розмаїття культур] / Б. Пружинін, О. Білий, М. Попович [та ін.] // Філософська думка. – 2011. – № 4. – С. 5–48.
Покликання університету : зб. наук. пр. / ред. О. Гомілко. – Київ : Янко, 2005. – 297 с. – Зі змісту: Попович М. Модель сучасного університету / М. Попович. – С. 16–18.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 37 П48 ; книгосховище.
Політологічний вісник : [зб. наук. пр.] / [відп. ред. Ф. М. Кирилюк]. – Київ, 2011. – [Вип. 58]. – 520 с. – Зі змісту: Попович М. Д. Основні парадигми теорії та історії культури / М. Д. Попович. – С. 135–144.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф П50 ; книгосховище.
Попович М. Бути людиною / Мирослав Попович. – Київ : Києво-Могилянська акад., 2013. – 223 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 37 П58 ; книгосховище.
Попович М. Пам’ять має бути пам’яттю серця : [статус місць пам’яті у контексті культури] / М. Попович // Філософська думка. – 2013. – № 6. – С. 6–9.
Попович М. Про можливості аналітичної філософії / М. Попович // Філософська думка. – 2012. – № 3. – С. 5–21.
Попович М. Смисл і свобода / М. Попович // Філософська думка. – 2009. – № 4. – С. 5–11.
Попович М. Теорія значення: «бути» чи «мати» / М. Попович // Філософська думка. – 2013. – № 4. – С. 74–80.
Попович М. В. Що таке філософія? / М. В. Попович // Філософська думка. – 2006. – № 1. – С. 3–24.
Проблеми теорії ментальності / [М. В. Попович, І. В. Кисляковська, Н. Б. Вяткіна та ін.] ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. – Київ : Наук. думка, 2006. – 403 с. – Зі змісту: Попович М. Теорія ментальності / М. Попович. – С. 3–30 ; Попович М. Українська національна ментальність / М. Попович. – С. 232–272.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 301 П78 ; книгосховище, Зал україники.
Справа мислення: пам’ять та відзнака / С. Пролеєва, А. Браумайстер, М. Попович [та ін.] // Філософська думка. – 2011. – № 2. – С. 5–22.

12.10.2015
Запитує: Читач
Тема запиту: Доброго дня. Підкажіть будь ласка літературу для написання реферату по філософії "Гелфоцентризм та вчення безкінечність Всесвіту в працях М. Коперніка, Г. Галілея, Дж. Бруно". Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Шановний Користувач! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Азархін В. А. Коперник. Бруно. Галілей : творці геліоцентричної системи Всесвіту / В. А. Азархін, В. С. Горський. – Київ : Наук. думка, 1974. – 198 с. : іл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги52 А35 ; книгосховище.
Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. От Возрождения до Канта / Д. Антисери и Д. Реале ; в пер. [с итал.] и под ред. С. А. Мальцевой. – СПб. : ПНЕВМА, 2002. – XII, 868 с. : ил., портр. – Из содерж.: Джордано Бруно: религия как метафизика бесконечного и «героический энтузиазм». – С. 121–133 ; Николай Коперник и новая парадигма гелиоцентрической теории. – С. 171–185 ; Драма Галилея и основание современной науки. – С. 202–242.
Шифр зберігання та місце знаходження книги1Ф А72 ; книгосховище, ч/з № 5.
Гайденко П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой : учеб. пособие / П. Гайденко. – Москва : ПЕР СЭ ; Санкт-Петербург : Университет. книга, 2000. – 456 с. – Из содерж.: Понятие бесконечности и гелиоцентрическая система Николая Коперника. – С. 46–54 ; Джордано Бруно и бесконечная Вселенная. – С. 55–60.
Шифр зберігання та місце знаходження книги1Ф Г44 ; книгосховище.
Девятова С. В. Судьба учения Н. Коперника / С. В. Девятова, В. И. Купцов // Вопросы философии. – 2011. – № 1. – С. 83–97.
Канке В. А. Философия. Исторический и систематический : учеб. для студ. вузов / В. А. Канке. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Логос, 2001. – 344 с. – Из содерж. : Джордано Бруно. Пантеизм. – С. 65–67.
Шифр зберігання та місце знаходження книги1Ф К19 ; книгосховище, ч/з № 5.
Скирбекк Г. История философии : учеб. пособие / Г. Скирбекк, Н. Гилье ; [под ред. С. Б. Крымского ; пер. с англ. В. И. Кузнецова]. – Москва : ВЛАДОС, 2000. – 799 с. – Из содерж.: Коперник и Кеплер. – С. 265–270 ; Галилей и Ньютон. – С. 270–273.
Шифр зберігання та місце знаходження книги1Ф С42 ; книгосховище, ч/з № 5.
Хамітов Н. Історія філософії: проблема людини та її меж : навч. посіб. / Н. Хамітов, Л. Гармаш, С. Крилова. – Київ : Наук. думка, 2000. – 272 с. – Зі змісту: Бруно Джордано і Галілей Галілео: два шляхи свободи. – С. 79–81.
Шифр зберігання та місце знаходження книги1Ф Х18 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5.

12.10.2015
Запитує: Анастасия
Тема запиту: Добрий вечір! Допоможіть, будь ласка, підібрати необхідну літературу для курсової роботи на тему "Людський капітал". Заздалегідь дякую.

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Анастасіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Головніна О. Г. Основи соціальної економіки : підручник / О. Г. Головніна. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 647 с. – Зі змісту: Людський та соціальний капітал. – С. 388–434.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Г61 ; книгосховище.
Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / [А. М. Колот, О. А. Грішнова, О. О. Герасименко та ін.] ; за наук. ред. А. М. Колота ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2009. – 711 с. – Зі змісту: Людський капітал. – С. 273–306.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 Е40 ; книгосховище, абонемент ІБО, абонемент, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з №7.
Економіка розвитку : наук. журн. / Харків. нац. екон. ун-т ; [голов. ред. В. С. Пономаренко]. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2013. – № 3 (67). – 127 с. – Зі змісту: Шевчук О. В. Взаємозв’язок споживчого ринку та якості людського капіталу в економічній системі / О. В. Шевчук. – С. 12–15.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е45 ; книгосховище.
Кліменко О. М. Соціальна економіка : навч. посіб. / О. М. Кліменко, М. А. Мащенко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2013. – 146 с. – Зі змісту: Концепція людського капіталу. – С. 95–99.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 К47 ; книгосховище.
Лаптева И. П. Статистический анализ человеческого капитала организации / И. П. Лаптева, Л. Н. Трусова // Вопросы статистики. – 2009. – № 4. – С. 76–78.
Мазіна О. І. Людський капітал: проблеми оцінювання і збереження / О. І. Мазіна // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 8. – С. 95–103.
Мішин Ю. Р. Людський капітал у системі капіталу постіндустріального суспільства / Ю. Р. Мішин // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2013. – № 5. – С. 34–37.
Ревіна О. М. Розвиток людського потенціалу як фактор економічного зростання / О. М. Ревіна // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 4. – С. 250–254.
Ревіна О. М. Формування людського капіталу як основа економічного розвитку країни / О. М. Ревіна // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 1. – С. 139–143.
Садыханова Г. Измерение эффективности человеческого капитала в условиях развития инновационной экономики / Г. Садыханова, А. Жупарова // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 5. – С. 452–460.
Сардак С. Е. Періодизація та прогноз глобальної динаміки розвитку людських ресурсів / С. Е. Сардак, В. Т. Сухотеплий // Економічний часопис – XXI. – 2013. – № 3–4. – С. 3–6.
Стрижак О. О. Людський розвиток : навч. посіб. / О. О. Стрижак ; [відп. ред. Л. М. Сєдова] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 292 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С85 ; книгосховище.
Тітаренко Г. Б. Стратегія відтворення людського капіталу в концепції розвитку національної інноваційної системи / Г. Б. Тітаренко // Економічний часопис – XXI. – 2013. – № 11–12. – С. 27–29.
Томашов А. С. Формирование модели оценки уровня развития человеческого капитала промышленного предприятия / А. С. Томашов // Экономические науки. – 2013. – № 3. – С. 25–28.
Шурпа С. Сучасні напрями підвищення ефективності інвестування в людський капітал / С. Шурпа // Україна: аспекти праці. – 2013. – № 4. – С. 28–32.
Янченко З. Б. Оцінка людського капіталу як складової інноваційного потенціалу підприємств / З. Б. Янченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 14. – С. 44–48.

09.10.2015
Запитує: Читач
Тема запиту: Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, яку літературу краще використовувати під час написання курсової на тему "Сутність і функції ринку".

Відповідь бібліотекаря

Шановний Користувач! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Гальчинський А. С. Основи економічних знань : навч. посіб. / А. С. Гальчинський, П. С. Єщенко, Ю. І. Палкін. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Вища шк., 2002. – 543 с. – Зі змісту: Сутність ринку, його функції та умови формування. – С. 152–180.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33 Г17 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5, ч/з № 7.
Груничев А. С. Объектно-субъектно-субъективное единство в формировании рынка / А. С. Груничев // Экономические науки. – 2009. – № 7. – С. 130–133.
Дзюбик С. ДОснови економічної теорії : навч. посіб. / С. Д. Дзюбик, О. С. Ривак. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2014. – 424 с. – Зі змісту: Сутність ринку та основні умови його ефективного функціонування. – С. 49–56.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33 Д43 ; ч/з № 2.
Єщенко П. С. Економіка для всіх / П. Є. Єщенко ; [ред. З. А. Городиська]. – Київ : Вища шк., 2009. – 479 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33 Є97 ; ч/з № 3.
Загной М. ООснови економічних знань : навч. посіб. / М. О. Загной. – Москва : Омега-Л, 2014. – 336 с. – Зі змісту: Сутність ринку та його структурні елементи. – С. 49–51.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33 З-14 ; Хр, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5.
Искужина Г. Р. Рыночная структура как форма выраженияконкурентного напряжения на отраслевом рынке / Г. Р. Искужина // Вопросы экономических наук. – 2010. – № 4. – С. 52–54.
Ігнатюк А. І. Розвиток галузевих ринків в умовах трансформації економічної системи України / А. І. Ігнатюк // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2010. – № 4. – С. 149–155.
Лысюк В. М. Воспроизводственная функция товарных рынков : [монография] / В. М. Лысюк ; НАН Украины, Ин-т проблем рынка и экон.-эколог. исслед. – Одесса, 2011. – 224 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги338Т8 Л88 ; ч/з № 3.
Шишкин А. Ф. Экономическая теория : учебник : [в 2 т.] / А. Ф. Шишкин, Н. В. Шишкина. – Москва : ВЛАДОС, 2010. – Т. 1. – 816 с. – Из содерж.: Сущность и инфраструктура рынка. – С. 400–411. – (Учебник для вузов).
Шифр зберігання та місце знаходження книги33 Ш65 ; Хр, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5.
Щетинін А. І. Політична економія : підручник / А. І. Щетинін. – Київ : Центр учб. літ., 2011. – 480 с. – Зі змісту: Ринок, його суть і функції. Моделі ринку. Конкуренція і ціноутворення. – С. 196–133.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33 Щ70 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5, ч/з № 7.

08.10.2015
Запитує: Артем
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу для написання курсової роботи на тему: "Рух капіталу в сучасній світовій економіці".

Відповідь бібліотекаря

Шановний пане Артем! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Богдан Т. П. Макропруденційне регулювання та контроль руху капіталу в системі антикризового управління / Т. П. Богдан, І. В. Богдан // Фінанси України. – 2011. – № 7. – С. 14–32.
Боришкевич О. Міжнародний рух капіталу та проблеми зовнішньої заборгованості / О. Боришкевич // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 10. – С. 40–47.
Булатов А. Россия в международном движении капитала: сравнительный анализ / А. Булатов // Вопросы экономики. – 2011. – № 8. – С. 66–76.
Горбач Л. М. Міжнародні економічні відносини : підручник / Л. М. Горбач, О. В. Плотніков. – Київ : Кондор, 2009. – 266 с. – Зі змісту: Міжнародний рух капіталів. – С. 62–71.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33М Г67 ; книгосховище.
Іващенко О. А. Переваги лібералізації руху капіталу для ринків країн, що розвиваються / О. А. Іващенко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2013. – № 3. – С. 196–202.
Економічна теорія: сучасна парадигма та її еволюція на порозі XXI століття : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 1–2 берез. 2000 р. / М-во освіти і науки України, Київ. держ. торг.-екон. ун-т ; [редкол.: А. А. Мазаракі та ін.]. – Київ : [КДТЕУ], 2000. – Ч. 2. – 186 с. – Зі змісту: Левківський В. М. Новітні тенденції міжнародного руху капіталів / В. М. Левківський. – С. 40–41.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33 Е45 ; книгосховище, книгосховище /Колекція Корнійчук/.
Крисюк Р. В. Транснаціональні корпорації у процесі міжнародного руху капіталу / Р. В. Крисюк // Зовнішня торгівля. – 2010. – № 6. – С. 130–134.
Курманалиева Э. Международные потоки капитала в странах СНГ / Э. Курманалиева // Международная экономика. – 2011. – № 10. – С. 28–30.
Міжнародна економіка : навч. посіб. / [Г. Е. Гронтковська, О. І. Ряба, А. М. Венцурик та ін.] ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 382 с. – Зі змісту: Міжнародний рух капіталу: інвестиційна та виробнича діяльність. – С. 123–146 ; Міжнародний рух капіталу: запозичення та кредитування. – С. 147–167.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33М М58 ; книгосховище.
Павленко І. І. Міжнародна торгівля та інвестиції : навч. посіб. / І. І. Павленко, О. В. Варяниченко, Н. А. Навроцька. – Київ : Центр учб. літ., 2012. – 256 с. – Зі змісту: Міжнародний рух капіталу. – С. 105–122.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33М П12 ; книгосховище.
Світові фінанси: сучасні тенденції та перспективи розвитку : монографія / [О. І. Рогач, О. В. Сніжко, З. О. Луцишин та ін.] ; за заг. ред. О. І. Рогача ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2013. – 352 с. – Зі змісту: Альтернативні шляхи залучення фінансових ресурсів на міжнародних ринках капіталів в умовах глобалізації. – С. 143–162 ; Транскордонний рух капіталу в мережі транснаціональних корпорацій. – С. 303–318.
Шифр зберігання та місц езнаходження книги336И С24 ; книгосховище, ч/з № 1.
Старостіна А. О. Економіка зарубіжних країн : навч. посіб. / А. О. Старостіна, А. О. Длігач, Н. В. Богомаз. – Київ : Знання, 2009. – 454 с. 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – Зі змісту: Міжнародний рух капіталу. – С. 419–423.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33М С77 ; книгосховище, ч/з № 1, № 2, ч/з № 3.
Чухно А. А. Економічна теорія : [у 2 т.] / А. А. Чухно ; М-во фінансів України, Акад. фін. упр. – Київ : ДННУ АФУ, 2010. – Т. 2. – 628 с. – Зі змісту: Основні напрями і форми глобалізації світового господарства. – С. 589–596.
Шифр зберігання та місцез находження книги33 Ч-96 ; ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5, Зал екон. клас.
Шерстнев М. А. Международное движение капитала в странах с переходной экономикой: основные тенденции и проблемы / М. А. Шерстнев // Деньги и кредит. – 2012. – № 10. – С. 59–63.
Янікін С. В. Шляхи та необхідність диверсифікації потоків капіталу в умовах глобальної фінансової нестабільності / С. В. Янікін // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 7. – С. 63–71.

07.10.2015
Запитує: Юлька
Тема запиту: Добрий день! Допоможіть будь ласка відшукати вірну літературу з теми "Капітал та наймана праця". Буду дуже вдячна.

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Юліє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Бєляєв О. О. Політична економія : навч. посіб. / О. О. Бєляєв, А. С. Бебело. – Київ : КНЕУ, 2001. – 328 с. – Зі змісту: Капітал і наймана праця. – С. 167–183.
Шифр зберігавння та місце знаходження книги: 33 Б44 ; книгосховище, абонемент, абонемент 1к., ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, ч/з № 7.
Економічна теорія. Політекономія : підручник / [В. М. Тарасевич, О. Ю. Бобровська, О. В. Давидов та ін.] ; за ред. В. М. Тарасевича. – Київ : Знання, 2012. – 207 с. – Зі змісту: Праця і капітал. – С. 87–96.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е45 ; ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5, ч/з № 7.
Назарова Г. В. Соціально-економічні засади ефективності найманої праці в Україні : монографія / Г. В. Назарова, М. А. Мащенко. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2011. – 232 с.
Шифр зберігання та місцезнаходження книги: 331 Н19 ; книгосховище.
Політична економія : навч. посіб. / за заг. ред. О. С. Степури. – Київ : Кондор, 2006. – 406 с. – Зі змісту: Капітал і наймана праця. – С.147–161.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 П50 ; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 5.
Політична економія : підручник / В. Г. Федоренко, О. М. Діденко, М. М. Руженський, О. Ф. Іткін ; за наук. ред. В. Г. Федоренка ; М-во освіти і науки України. – Київ : Алерта, 2008. – 487 с. – Зі змісту: Капітал і наймана праця. Заробітна плата. – С. 238–262.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 П50 ; книгосховище, ч/з № 2.
Старостенко Г. Г. Політична економія : навч. посіб. / Г. Г. Старостенко. – Київ : Центр навч. літ., 2006. – 337 с. – Зі змісту: Капітал і наймана праця. – С. 97–101.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33 С77 ; книгосховище.
Чепінога В. Г. Економічна теорія : підручник / В. Г. Чепінога ; М-во освіти і науки України. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 653 с. – Зі змісту: Трудові відносини. Заробітна плата. – С. 175–196.
Шифр зберіганнята місце знаходження книги: 33 Ч-44 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, ч/з № 7, Зал екон. клас.
Щетинін А. І. Політична економія : підручник / А. І. Щетинін. – Київ : Центр учб. літ., 2011. – 480 с. – Зі змісту: Капітал: процес виробництва і нагромадження. Наймана праця і заробітна плата. – С. 149–177.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Щ70 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5, ч/з № 7.
Яцков В. Праця і капітал: їхня роль у подоланні економічної кризи в Україні в сучасних умовах глобалізації / В. Яцков // Віче. – 2009. – № 13. – С. 28–30.

07.10.2015
Запитує: Yulia Burma
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової з теми "Міграція людських ресурсів та глобалізація економіки".

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Юліє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Ангелко І. Соціально-економічні наслідки впливу міжнародної міграції робочої сили на добробут населення України / І. Ангелко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2014. – Вип. 2. – С. 65–73.
Володарський О. В. Тенденції руху робочої сили в Південно-Східній Азії / О. В. Володарський // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 1. – С. 84–89.
Гук Н. А. Зміна напрямку міграційних потоків та поява видів міграції під впливом ІКТ / Н. А. Гук // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2012. – № 1. – С. 87–93.
Еволюція економічного розвитку та економічних теорій (проблеми дослідження та викладання) : матеріали міжнар. наук.-метод. конф. 26–27 квіт. 2000 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т, НАН України, Ін-т світової економіки і міжнар. відносин [та ін.] ; [від. ред.: І. Й. Малий, Н. О. Тараненко, редкол.: А. Ф. Павленко та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2000. – 304 с. – Зі змісту: Сіденко С. В. Соціальні аспекти глобалізації економіки / С. В. Сіденко. – С. 23–25 ; Скаленко О. К. Системно-інформаційний вимір глобалізаційних процесів у сучасній економічній теорії / О. К. Скаленко. – С. 46–48.
Шифр зберігання та місцезнаходження книги: 33 Е15 ; ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, книгосховище, книгосховище /Колекція Корнійчук/.
Звірід Н. В. Кількісні методи аналізу впливу трудової міграції на соціально-економічний розвиток регіону / Н. В. Звірід // Статистика України. – 2010. – № 4. – С. 48–52
Кулик Р. В. Вплив міграційних процесів на європейський ринок праці: український аспект / Р. В. Кулик // Економіка та держава. – 2009. – № 11. – С. 117–120.
Курій Л. О. Циклічна міграція економічного і людського розвитку країн / Л. О. Курій // Вісник економічної науки України. – 2012. – № 1. – С. 76–80.
Малиновська О. Міграції в умовах глобальної фінансово-економічної кризи / О. Малиновська // Україна: аспекти праці. – 2010. – № 3. – С. 34–40.
Прибиткова І. М. Вплив світової фінансово-економічної кризи на зарубіжну трудову міграцію з України / І. М. Прибиткова // Регіональна економіка. – 2010. – № 1. – С. 148–155.
Рой І. Міграційні процеси в системі державного регулювання демографічної безпеки України / І. Рой // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2010. – № 3. – С. 231–238.
Ткаленко С. І. Глобалізація і відкрита економіка України: Європейський інтеграційний вектор / С. І. Ткаленко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 3–4. – С. 43–49.
Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2009. – Спец. вип. : Методологічні проблеми економічної науки. – 242 с. – Зі змісту: Пікус А. Ю. Структурні зрушення в економіці в контексті глобалізаційних процесів / А. Ю. Пікус. – С. 225–228.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33 Ф79 ; книгосховище, ч/з № 1, № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, ч/з № 7.
Формування ринкової економіки : зб. наук. праць : у 2 т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Міжнар. ін-т бізнес-освіти КНЕУ ім. Вадима Гетьмана ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип., т. 1 : Праця в XXI столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток / [редкол.: А. Ф. Павленко та ін.]. – 660 с. – Зі змісту: Гетьманенко Ю. О. Аналіз тенденцій розвитку міжнародних міграційних процесів / Ю. О. Гетьманенко. – С. 263–271 ; Купець О. В. Статистичний аналіз маятникової трудової міграції в Україні / О. В. Купець. – С. 649–660.
Шифр зберігання та місце знаходження книги331 Ф79 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.

07.10.2015
Запитує: Serafima
Тема запиту: Доброго дня! Мене звати Серафима. Будь ласка, допоможіть знайти необхідну літературу для курсової роботи на тему: "Економічне мислення і економічна практика".

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Серафимо! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Ільїн В. В. Фінансова цивілізація / В. В. Ільїн. – Київ : Книга, 2007. – 528 с. – Зі змісту: Становлення економічного мислення. – С. 398–401.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336 І-46 ; книгосховище, № 2, ч/з № 3, Зал екон. клас.
Козик В. В. Застосування біофізичних моделей у практичній економіці : монографія / В. В. Козик, Ю. І. Сидоров ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів : Львів. політехніка, 2011. – 179 с. : граф.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33 К59 ; книгосховище, ч/з № 3.
Козик В. В. Проблеми застосування моделей типу «хижак – жертва» в економічній практиці / В. В. Козик, Ю. І. Сидоров // Наука та інновації. – 2011. – № 1. – С. 5–15.
Ложкін Г. В. Економічна психологія : навч. посіб. / Г. В. Ложкін, В. В. Спасєнніков, В. Л. Комаровська. – Київ : Професіонал, 2004. – 302 с. – Зі змісту: Економічна свідомість і економічне мислення. – С. 133–147.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 15 Л71 ; книгосховище.
Марглін С. А. Економіка: гнітюча наука. Як економічний спосіб мислення розхитує засади спільноти / Стівен А. Марглін ; [пер. с англ. І. Черуха ; ред. Л. Белей]. – Київ : Темпора, 2012. – 520 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33 М25 ; Зал екон. клас.
Основи економічної науки : курс лекцій / [В. С. Савчук, О. О. Бєляєв, К. Т. Кривенко та ін.] ; за заг. ред. В. С. Савчука ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2011. – 442 с. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33 О-75 ; книгосховище, абонемент, абонемент 1 к., ч/з № 1, № 2, ч/з № 3, ч/з ІБО, ч/з № 7, Зал екон. клас.
Прокопенко І. Ф. Методика і методологія економічного аналізу : навч. посіб. / І. Ф. Прокопенко, В. І. Ганін. – Київ : Центр учб. літ., 2008. – 430 с. – Зі змісту: Економіка та економічний склад мислення. – С. 8–14.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 П80 ; книгосховище.
Уразов А. У. Основи економічної теорії : навч. посіб. / А. У. Уразов, П. В. Маслак, І. В. Саух ; Міжрегіон. Акад. упр. персоналом, Житомир. ін-т МАУП. – 2-ге вид., стер. – Київ : МАУП, 2007. – 324 с. – Зі змісту: Раціональне економічне мислення. – С. 64–75.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33 У68 ; книгосховище, № 2.
Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2009. – Спец. вип. : Методологічні проблеми економічної науки. – 242 с. – Зі змісту: Крюкова І. О. Концептуальні навички системного економічного мислення / І. О. Крюкова. – С. 202–205.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ф79 ; книгосховище, ч/з № 1, № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, ч/з № 7.

23.09.2015
Запитує: Валентин
Тема запиту: Добрий вечір! Допоможіть, будь ласка, обрати необхідну літературу для курсової роботи на тему "Інноваційно-інвестиційна стратегія підприємства в умовах конкуренції".

Відповідь бібліотекаря

Шановний пане Валентине! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Ахмедов Н. А. Формирование системы оценки эффективности реализации инновационной стратегии и инвестиционной политики промышленных предприятий / Н. А. Ахмедов // Менеджмент в России и за рубежом. – 2011. – № 4. – С. 81–84.
Ганущак-Єфіменко Л. М. Концептуальні засади управління інноваційно-інвестиційною діяльністю промислових підприємств / Л. М. Ганущак-Єфіменко // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2013. – № 10. – С. 93–98.
Економіка підприємства: теорія і практика = Economy of enterprise: theory and experience : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 10 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: Г. О. Швиданенко (відп. за вип.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – 377 с. – Зі змісту: Будяєв М. О. Інноваційна діяльність як спосіб підвищення інвестиційної привабливості підприємства / М. О. Будяєв. – С. 57–60 ; Довбенко В. І. Потенціал інноваційного розвитку вітчизняних підприємств / В. І. Довбенко. – С. 66–69 ; Карпенко А. В. Розвиток інноваційного підприємства / А. В. Карпенко. – С. 69–72 ; Павленко І. А. Інноваційне підприємництво: підходи до вивчення феномена / І. А. Павленко, В. В. Лаврененко, Л. А. Петренко. – С. 79–83 ; Смирнов Є. В. Проактивна складова інноваційного розвитку підприємства в умовах інформаційної економіки / Є. В. Смирнов. – С. 83–86 ; Махова Г. В. Управлінські інновації на вітчизняних підприємствах: стан та перспективи / Г. В. Махова, М. І. Дяченко. – С. 113–116.
Шифр зберігання та місце знаходження книги338 Е45 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з ІБО.
Кам’янська О. В. Визначення ефективності інвестиційно-інноваційної діяльності підприємства / О. В. Кам’янська, Ю. М. Шкіль // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 1. – С. 61–65.
Кривенко С. В. Інноваційний механізм формування конкурентоспроможних підприємницьких структур / С. В. Кривенко // Економічний часопис – XXI. – 2014. – № 5–6. – С. 33–36.
Крылов Э. И. Совершенствование механизма управления инновационно-инвестиционной деятельностью предприятий / Э. И. Крылов, В. М. Власова // Экономические науки. – 2012. – № 2. – С. 149–152.
Левицька І. В. Роль інноваційно-інвестиційної політики в діяльності сучасних підприємств / І. В. Левицька, В. В. Завальнюк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 5. – С. 74–78.
Моісеєнко Т. Є. Ресурсне забезпечення інноваційної діяльності підприємств : монографія / Т. Є. Моісеєнко, С. В. Войтко ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – Київ : Альфа Реклама, 2014. – 160 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги338 М74 ; ч/з № 3, ч/з № 1.
Наконечна О. С. Формування та реалізація інноваційно-інвестиційної стратегії стійкого розвитку підприємства / О. С. Наконечна // Економіка та держава. – 2015. – № 4. – С. 48–51.
Образцова Н. О. Інвестиційна привабливість інноваційних підприємств як фактор забезпечення конкурентоспроможності національної економіки / Н. О. Образцова // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 2. – С. 105–107.
Полозова Т. В. Формування ознакового простору діагностики інноваційно-інвестиційної спроможності підприємства / Т. В. Полозова // Актуальні проблеми економіки = Actualproblemsofeconomics. – 2015. – № 8. – С. 450–460.
Семчук Ж. В. Інноваційно-інвестиційний розвиток виробничого підприємства як складова його конкурентоспроможності в системі маркетингу / Ж. В. Семчук, P. М. Скриньковський // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 9. – С. 6–9.
Узунов В. В. Інноваційний потенціал як фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємств на внутрішніх і зовнішніх ринках / В. В. Узунов // Економіка та держава. – 2013. – № 7. – С. 23–27.
Щеткин И. Е. Процесс инвестиционно-инновационного развития современных предприятий / И. Е. Щеткин // Инновации. – 2012. – № 3. – С. 101–104.

23.09.2015
Запитує: Lera
Тема запиту: Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати грунтовну інформацію для розкриття питання "Внутрішнє середовище маркетингу". Особливо цікавлять показники. Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Леро! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Економіка підприємства: теорія та практика = Economy of enterprise: theory and experience : зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф., 12 жовт. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. за вип. Г. О. Швиданенко]. – Київ : КНЕУ, 2012. – 331 с. – Зі змісту: Сагайдак М. П. Внутрішній маркетинг в управлінні підприємством сфери послуг / М. П. Сагайдак. – С. 79–81.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Е40 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг : підручник / Н. В. Куденко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2012. – 523 с.
Шифр зберігання книгита місце знаходження книги: 338 К88 ; книгосховище,Аб ІБО, Аб, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Менеджмент-освіта для бакалаврів : навч. посіб. : [у 2 т.] / [В. В. Дергачова, Н. О. Сімченко, Л. М. Шульгіна та ін. ; відп. ред. Л. М. Шульгіна] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – Т. 1. – 501 с.
Шифр зберігання книгита місце знаходження книги: 33 М50 ; книгосховище, ч/з № 2.
Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 32. – 302 с. – Зі змісту: Сагайдак М. П. Роль внутрішнього маркетингу у забезпеченні конкурентоспроможності вітчизняних підприємств / М. П. Сагайдак. – С. 197–203.
Шифр зберігання книгита місце знаходження книги: 33С С83 ; книгосховище,ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, ч/з № 7.
Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 29. – Зі змісту: Євдоченко О. О. Макротенденції розвитку глобального маркетингового середовища / О. О. Євдоченко, В. П. Яковенко. – С. 262–272.
Шифр зберігання книги та місце знаходження книги: 33 Ф79 ; книгосховище,ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5.
Реформування економіки України: стан та перспективи : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф. (25 груд. 2014 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ф-т економіки АПК, Наук. парк КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Міжнар. ін-т бізнес-освіти КНЕУ ім. Вадима Гетьмана [та ін.] ; [редкол.: А. В. Матвійчук (голова) та ін.]. – Київ : Наук. парк КНЕУ, 2014. – 156 с. – Зі змісту: Голіцин А. М. Внутрішній маркетинг: науковий підхід / А. М. Голіцин. – С. 25–27.
Шифр зберігання книгита місце знаходження книги: 33С Р45 ; ч/з №3.
Управління персоналом : підручник / [В. М. Данюк, А. М. Колот, Г. С. Суков та ін.] ; за заг. та наук. ред. В. М. Данюка ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Публічне АТ «Новокраматор. машинобуд.з-д». – Вид. 2-ге, із змін. – Київ : КНЕУ, 2014. – 666 с.
Шифр зберігання книгита місце знаходження книги: 338 У67 ; книгосховище, Аб.
Діденко Н. В. Організаційна культура персоналу в умовах змін зовнішнього та внутрішнього середовища  / Н. В. Діденко // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 20. – С. 77–79.
Сагайдак М. П. Бренд контактного персоналу у забезпеченні внутрішнього маркетингу туристичної фірми / М. П. Сагайдак, В. В. Костинець // Актуальні проблеми економіки = Actualproblemsofeconomics. – 2013. – № 11. – С. 85–89.
Сагайдак М. П. Внутрішній маркетинг і маркетинг персоналу: порівняльний аналіз / М. П. Сагайдак // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2013. – № 7. – С. 110–117.
Сагайдак М. П. Еволюція теорії внутрішнього маркетингу / М. П. Сагайдак // Економіка та держава. – 2015. – № 2. – С. 105–110.
Сагайдак М. П. Рекрутмент у забезпеченні внутрішнього маркетингу / М. П. Сагайдак // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2013. – № 9. – С. 119–124.
Селіверстова Л. С. Дослідження внутрішнього середовища підприємства середнього бізнесу та підвищення рівня конкурентоспроможності його продукції / Л. С. Селіверстова, Ю. О. Рябушенко // Економіка. Фінанси. Право. – 2013. – № 3. – С. 23–25.

23.09.2015
Запитує: Андрій
Тема запиту: Добрий день! Підкажіть, будь ласка, літературу з тематики "Бенчмаркінг".

Відповідь бібліотекаря

Шановний пане Андрію! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Барилович О. М. Застосування DEA-аналізу в конкурентному бенчмаркінгу на прикладі молокопереробних підприємств / О. М. Барилович // Економіка АПК. – 2012. – № 5. – С. 102–105.
Виневский А. В. Управление модернизацией экономических систем на основе бенчмаркинга / А. В. Виневский // Экономические науки. – 2012. – № 11. – С. 116–120.
Економіка підприємства: теорія і практика = Economy of enterprise : theory and experience : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 10 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: Г. О. Швиданенко (відп. за вип.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – 377 с. – Зі змісту: Салавелис Д. Е. Конкурентний бенчмаркінг потенціалу промислового підприємства / Д. Е. Салавелис. – С. 308–310.
Шифр зберігання та місце знаходження книги338 Е45 ; книгосховище, ч/з № 1 , ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з ІБО.
Емельянов Ю. Бенчмаркинг как инструмент быстрого «перехвата» инноваций / Ю. Емельянов, С. Хайниш // Проблемы теории и практики управления. – 2013. – № 6. – С. 105–118.
Кендюхов О. В. Оцінювання ефективності бренд-менеджменту на основі бенчмаркингу / О. В. Кендюхов, Д. С. Файвішенко // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2012. – № 11. – С. 131–137.
Кожемяко А. П. Бенчмаркинг как инструмент анализа целевых клиентских групп / А. П. Кожемяко // Клиентинг и управление клиентским портфелем. – 2014. – № 3. – С. 172–180.
Лігоненко Л. О. Обгрунтування методології оцінювання економіко-технологічного потенціалу регіону на основі бенчмаркінгового підходу / Л. О. Лігоненко // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2012. – № 7. – С. 146–156.
Лобанова В. А. Використання сучасної концепції бенчмаркінгу при формуванні іміджу підприємств туризму та готельно-ресторанного бізнесу / В. А. Лобанова, Н. В. Бунтова // Економічний часопис – XXI. – 2012. – № 7–8. – С. 64–67.
Матковская Я. С. Бенчмаркинговая методика получения конкурентных преимуществ / Я. С. Матковская, И. Ю. Должикова // Маркетинг и маркетинговые исследования. – 2012. – № 2. – С. 102–109.
Новиков И. Ю. Аспекты применения бенчмаркинга при реализации проектов государственно-частного партнерства / И. Ю. Новиков // Управление проектами и программами. – 2012. – № 1. – С. 42–55 ; № 2. – С. 124–133.
Палеха Ю. І. Маркетинг інформаційних продуктів і послуг : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, О. Ю. Палеха ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Ліра–К, 2013. – 480 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги338 П14 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 7.
Руденко М. Технологии бенчмаркинга / М. Руденко, А. Дорофеева // Маркетинг. – 2013. – № 2. – С. 57–66.
Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (2–3 лют. 2012 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. за вип. С. М. Соболь]. – Київ : КНЕУ, 2012. – 282 с. – Зі змісту: Кужель В. М. Особливості використання бенчмаркінгу в сучасних умовах / В. М. Кужель. – С. 257–259.
Шифр зберігання та місце знаходження книги338 С83 ; книгосховище, ч/з В, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, ч/з № 7.
Тамбовцев В. Стратегический бенчмаркинг Республики Казахстан / В. Тамбовцев, М. Умбеталиев // Вопросы экономики. – 2012. – № 5. – С. 45–52.
Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. : у 2 ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 26, ч. 1. – 472 с. – Зі змісту: Шафалюк О. К. Бенчмаркінг досвіду ребрендингу та можливості його використання у маркетингових стратегіях вітчизняних підприємств / О. К. Шафалюк. – С. 454–462.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33 Ф79 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Черваньов Д. М. Система інноваційного менеджменту: теорія і практика : підручник / Д. М. Черваньов ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2012. – 1391 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги338 Ч–45 ; книгосховище.
Череп А. В. Основи маркетингу : навч. посіб. / А. В. Череп, О. С. Богма, О. Г. Череп ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Запоріз. нац. ун-т». – Київ : Кондор, 2013. – 225 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги338 Ч–46 ; книгосховище.
Читипаховян П. Использование бенчмаркинга в системах стратегического планирования крупного бизнеса / П. Читипаховян // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2011. – № 1. – С. 604–605.

21.09.2015
Запитує: Liudmila
Тема запиту: Доброго дня, Чи не могли б Ви порадити джерела для вивчення такої теми: "Фінансова безпека держави". Заздалегідь дякую.

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Людміло! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді. 

Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту : матеріали IV Міжвуз. наук.-практ. конф. (27 жовтня 2013 р., м. Буча) / Укр. гуманіт. ін-т ; [голова редкол. В. Р. Кігель]. – Київ ; Буча : Міленіум, 2013. – 168 с. – Зі змісту: Кривенко Н. В. Фінансова безпека держави у системі економічної безпеки / Н. В. Кривенко. – С. 131–134.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 А43 ; ч/з №3.
Костирко Р. О. Фінансова безпека держави і фінансова спроможність підприємств: аналіз сучасного стану та взаємозв’язку / Р. О. Костирко, Н. В. Темнікова // Фінанси України. – 2013. – № 4. – С. 117–125.
Мельник В. В. Адміністрування фінансової безпеки суб’єктів довірчого управління майном (СДУМ) на державному рівні / В. В. Мельник // Економіка. Фінанси. Право. – 2013. – № 3. – С. 45–46.
Міжнародна економічна політика : наук. журн. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; голов. ред. Д. Г. Лук’яненко. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 1(18). – 129 с. – Зі змісту: Ткаленко С. І. Фінансова безпека держави в умовах посилення глобалізаційних процесів / С. І. Ткаленко. – С. 87–104.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М М58 ; книгосховище, ч/з ІБО 1, ч/з № 2, ч/з № 1, ч/з № 3.
Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – № 86. – 288 с. – Зі змісту: Петренко Л. М. Податкова безпека як складова фінансової безпеки держави / Л. М. Петренко. – С. 89–98.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33СЭ М74 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 7.
Наука й економіка : наук.-теорет. журн. Хмельн. екон. ун-ту / [голов. ред. А. С. Криклий]. – Хмельницький : ХЕУ, 2013. – Вип. 3 / [відп. за вип.: В. В. Романюк, В. О. Броженко]. – 254 с. – Зі змісту: Луцик-Дубова Т. О. Система індикаторів фінансової безпеки держави / Т. О. Луцик-Дубова. – С. 22–28.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Н34 ; книгосховище.
Наука молода. Економічні науки : зб. наук. праць молодих вчених Терноп. нац. екон. ун-ту / [голов. ред. Б. П. Адамик]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – Вип. 18. – 199 с. – Зі змісту: Михальчук Н. Поняття податкового боргу у системі забезпечення фінансової безпеки держави / Н. Михальчук. – С. 93–99.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Н34 ; книгосховище.
Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право) : [зб. наук. праць] / Держ. податк. адмін. України ; [голов. ред. П. В. Мельник]. – Ірпінь : НУДПС України, 2010. – № 2(49). – 293 с. – Зі змісту: Комарницький І. М. Сутність і шляхи забезпечення фінансової безпеки держави / І. М. Комарницький, І. А. Франів, Б. М. Комарницький. – С. 22–28.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Н34 ; книгосховище.
Петрушевська В. В. Механізм формування і реалізації державної фінансової політики у процесі забезпечення безпеки економіки / В. В. Петрушевська // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 1. – С. 100–104.
Тимошенко О. В. Досвід європейських країн щодо формування та забезпечення фінансово-економічної безпеки держави / О. В. Тимошенко // Економіка та держава. – 2015. – № 4. – С. 52–57.
Управління державним боргом : навч. посіб. / [О. О. Прутська, О. А. Сьомченков, Ж. В. Гарбар та ін.] ; [за заг. ред. О. О. Прутської] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Вінниц. торг.-екон. ін-т. – Київ : Центр учбової літ., 2010. – 214 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.1 У67 ; книгосховище, ч/з № 3, ч/з № 1.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Ф59 ; книгосховище.
Фінанси в схемах і таблицях : навч. посіб. / О. В. Михайловська, Д. А. Ковалевич, Т. Л. Томнюк та ін.] ; за заг. ред. О. В. Михайловської ; М-во освіти і науки України. – Київ : КНТ, 2014. – 386 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Ф59 ; книгосховище, ч/з № 3.
Ходжаян А. О. Фінансова безпека в системі забезпечення стійкого розвитку економіки / А. О. Ходжаян // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 4. – С. 3–7.

21.05.2015
Запитує: Maryna
Тема запиту: Здравствуйте, помогите найти источники, откуда можно взять информацию на такие темы по социологии.

1. Волонтерський рух в Україні як прояв розвитку громадянського суспільства та активізації соціальних ресурсів країни.
2. Людський потенціал України в ситуації воєнного конфлікту (2013-2015 рр.): стан, проблеми, динаміка змін.
3. Соціальна конфліктність та протестна активність населення України: динаміка змін з 2013 до 2015 рр.
4. Громадська активність, згуртованість і солідарність як соціальні ресурси української держави (ситуація до і після 2014 р.).
5. Втрати людських, соціальних, економічних ресурсів України внаслідок воєнного конфлікту у Східних регіонах.

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Марино! Згідно з правилами користування віртуальною довідкою нагадуємо Вам, що "Кожен запит має містити одне запитання", тому пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела за першим питанням.

Буздуган Я. Еволюція світового волонтерського руху / Я. Буздуган, О. Никонович // Віче. – 2013. – № 12. – С. 7–10.
Буткевич Б. Культурний наступ на Схід : [волонтерство] / Б. Буткевич // Український тиждень. – 2015. – № 16–17. – С. 60–62.
Вайнілович Н. А. Професіоналізація волонтерської діяльності як умова формування нового статусу волонтерів у суспільстві / Н. А. Вайнілович // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка : [зб. наук. пр.] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [голов. ред. Б. В. Новіков]. – Київ : «Політехніка» НТУУ «КПІ». – 2011. – Вип. 2. – С. 53–58.
Шифр зберігання та місце знаходження книги1Ф В53 ; книгосховище.
Вайнілович Н. А. Управління волонтерськими ресурсами в соціально-культурній сфері як запорука ефективної діяльності громадських організацій / Н. А. Вайнілович // Сучасні проблеми управління : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 29–30 лист. 2007 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т», Ф-т соціології ; [відп. ред.: Б. В. Новіков, І. І. Федорова]. – Київ : «Політехніка» НТУУ «КПІ», 2007. – С. 97–98.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33С2 С91 ; ч/з № 3.
Волонтер Тарас Герман: «Закінчаться гроші – люди придумають щось інше» // Український тиждень. – 2015. – № 5. – С. 32–33.
Громадські об'єднання в Україні : навч. посіб. / [В. М. Бесчастний, О. В. Філонов, В. М. Субботін, О. С. Денисова] ; за ред. В. М. Бесчастного. – Київ : Знання, 2007. – 416 с. – Зі змісту: Волонтерський рух в Україні – С. 131–135.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 327 Г27 ; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 5, Зал укр.
Зима О. Г. Особливості волонтерства та його розвиток в Україні : препринт / О. Г. Зима, В. О. Підгайна. – 2011. – 47 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 32С З-62 ; книгосховище.
Крапівіна Г. О. Світовий волонтерський рух: стан і статус / Г. О. Крапівіна // Вісник економічної науки України. – 2012. – № 1. – С. 73–76.
Матвійчук А. Держава і волонтери: правове поле для взаємодії / А. Матвійчук // Фінансовий контроль. – 2015. – № 3. – С. 28–29 ; № 4. – С. 26–31.

02.05.2015
Запитує: Hang Pham
Тема запиту: Добрий день! Не могли б Ви сказати мені, чи існує в вашій бібліотеці наступна література?

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня Шановний Користувач! У фонді бібліотеки КНЕУ наявні наступні видання.

Швиданенко О. А. Глобалізація як фактор поглиблення поляризації економічних суб’єктів / О. А. Швиданенко // Управління організацією: регіональні аспекти : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф., 12–13 квіт. 2002 р. / ред. В. Г. Герасимчук. – Київ : «Політехніка» НТУУ «КПІ», 2002. – С. 345–346.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 У67 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3.
Швиданенко О. А. Експортна політика в контексті забезпечення конкурентоспроможності / О. А. Швиданенко // Економіка підприємства: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 23–24 берез. 2006 р. / ред. Г. О. Швиданенко. – Київ : КНЕУ, 2006. – С. 194–196.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Е40 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3, ч/з № 5.
Швиданенко О. А. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства (організації)» / О. А. Швиданенко // Магістерські програми. Міжнародна економіка : програма «Управління міжнародним бізнесом». 2004/2005 навч. рік / керівники роботи: А. Ф. Павленко, Д. Г. Лук'яненко. – Київ : КНЕУ, 2004. – С. 105–132.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М М12 ; книгосховище.
Швиданенко О. А. Промислова і конкурентна політика: проблеми взаємодії та ефективності реалізації / О. А. Швиданенко // На Схід та Південь від ЄС: проблеми формування спільного європейського економічного простору : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., 5–7 жовт. 2006 р. / Київ. нац. екон. ун-т, Фундація сприяння європ. інтеграції ; керівник роботи А. Ф. Павленко ; відп. ред. В. І. Чужиков ; ред. О. Ю. Паценко. – Київ : КНЕУ, 2006. – С. 219–221.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Н12 ; книгосховище, ч/з № 7, ч/з № 3, ч/з № 2.
Швиданенко О. А. Сучасні критерії конкурентоспроможності: ефективність та інноваційність / О. А. Швиданенко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 8. – С. 145–153.
Швиданенко О. А. Теорія і практика формування конкурентоспроможності національних економік / О. А. Швиданенко // Наука молода. Економічні науки : зб. наук. праць молодих вчених Тернопіл. держ. екон. ун-ту / [голов. ред. Б. П. Адамик]. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 4. – С. 57–62.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Н34 ; ч/з № 3.

24.04.2015
Запитує: Настя
Тема запиту: Добрий вечір! Не могли б ви допомогти знайти літературу (монографії, журнали...) для курсової роботи на тему "Інтернаціоналізація суспільного виробництва: сутність та основні етапи".

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Насте! Сподіваємось підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Єрохін С. А. Структурна трансформація національної економіки. Теоретико-методологічний аспект : монографія / С. А. Єрохін. – Київ : Світ знань, 2002. – 526 с. – Зі змісту: Інтернаціоналізація світового господарства. – С. 363–369 ; Глобалізація – вища стадія інтернаціоналізації. – С. 380–386.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Є78 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, Зал екон. класики.
Интернационализация хозяйственной жизни и глобальные проблемы современности / Г. Г. Чибриков, К. Х. Домдей, В. Пилич [и др.] ; ред.: Г. Г. Чибриков [и др.]. – Москва : Изд-во МГУ, 1989. – 262 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М И73 ; книгосховище.
Корж М. В. Глобалізація та інтернаціоналізація як умови трансформації маркетингового управління підприємством / М. В. Корж, С. А. Жуков // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 3. – С. 64–71.
Корж М. В. Форми та методи впровадження промислових систем України до загальної інтернаціоналізації світового виробництва і їх відповідність принципам міжнародного маркетингу / М. В. Корж // Вчені записки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. ред. А. Ф. Павленко]. – Київ : КНЕУ, 2009. – Вип. 11. – С. 257–263.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В90 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, ч/з № 7, ч/з ІБО.
Кучер С. Ф. Економічне районування в умовах інтернаціоналізації світового господарства / С. Ф. Кучер // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2011. – № 3. – С. 53–59.
Малий І. Й. Інституціоналізація світового господарства та поведінка підприємств / І. Й. Малий // Стратегія підприємства: адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. 1-й етап – 17–18 берез. 2011 р., 2-й етап – 17–18 листоп. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», НАН України [та ін.] ; [голов. ред. А. П. Наливайко]. – Київ : КНЕУ, 2011. – С. 47–50.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 С83 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 7.
Мировой капиталистический рынок и проблемы интернационализации хозяйственной жизни / редкол.: М. М. Максимова [и др.]. – Москва : Мысль ; Франкфурт-на-Майне : Маркситише блеттер, 1983. – 268 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М М64 ; книгосховище.
Миронова О. А. Парадоксы интернационализации: глобализация и глобализм / О. А. Миронова, Г. П. Солодков // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія «Економічна» / [голов. ред. В. В. Дементьєв]. – Донецьк, 2004. – Вип. 84. – С. 12–23.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Н34 ; книгосховище.
Мочерний С. В. Світове господарство в умовах глобалізації : монографія / С. В. Мочерний, Я. С. Ларіна, С. В. Фомішин. – Київ : Ніка-Центр, 2006. – Зі змісту: Інтернаціоналізація світового господарства та нові пріоритети розвитку міжнародного маркетингу. – С. 159–165.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 М86 ; ч/з № 3, книгосховище.
Панченко В. И. Интернационализация производства и эволюция мировых товарных рынков / В. И. Панченко. – Москва : Междунар. отношения, 1980. – 216 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М П16 ; книгосховище.
Пахомов Ю. М. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі : монографія / Ю. М. Пахомов, Д. Г. Лук'яненко, Б. В. Губський. – Київ : Україна, 1997. – Зі змісту: Взаємодія національних економік в процесі інтернаціоналізації. – С. 29–87.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М П21 ; книгосховище.
Петров Н. Н. Интернационализация монополистического накопления и развивающиеся страны / Н. Н. Петров. – Москва : Наука, 1986. – 269 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33-2 П30 ; книгосховище.
Полонський Д. А. Теоретичні засади дослідження конкурентних систем за умов інтернаціоналізації / Д. А. Полонський // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2013. – № 4. – С. 170–175.
Прищепа Н. П. Конкурентні стратегії фірми в умовах інтернаціоналізації / Н. П. Прищепа // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 8. – С. 142–144.
Пугачев Б. М. Интернационализация производства и социалистическая интеграция. Некоторые вопросы методологии / Б. М. Пугачев ; АН СССР, Ин-т экономики мировой соц. системы. – Москва : Наука, 1975. – 133 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М П88 ; книгосховище.
Тенденции развития экономики и формирование современной системы управления внешнеэкономическими связями: региональный аспект : [монография] / Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского. – Симферополь : Культура народов Причерноморья, 2007. – 263 с. – Из содерж.: Особенности интернационализации кондитерской отрасли. – С. 113–114 ; Особенности интернационализации молочной отрасли. – С. 114–115 ; Особенности интернационализации пивобезалкогольной отрасли. – С. 115–116 ; Особенности интернационализации ликероводочной и винодельческой отраслей. – С. 116–117 ; Особенности интернационализации сахарной промышленности. – С. 117–118.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Т33 ; книгосховище, ч/з № 3.
Фролова Т. О. Інвестиційні корпоративні стратегії в умовах глобалізації : монографія / Т. О. Фролова ; [наук. ред. О. М. Мозговий] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2012. – Зі змісту: Синтез концепцій інтернаціоналізації компаній. – С. 46–59.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Ф91 ; ч/з № 3.
Черняхович І. А. Проблеми інтернаціоналізації підприємницької діяльності / І. А. Черняхович // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [зб. наук. ст.] / [відп. за вип. Р. О. Язиніна]. – Київ, 2012. – Вип. 1. – С. 78–79.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В53 ; книгосховище.
Чухно А. А. Економічна теорія : [у 2 т.] / А. А. Чухно ; М-во фінансів України, Акад. фін. упр. – Київ : ДННУ АФУ, 2010. – Т. 2. – 628 с. – Зі змісту: Інтернаціоналізація господарства та інтеграційні процеси. – С. 577–581 ; Глобалізація економіки – вищий ступінь інтернаціоналізації господарства, форма становлення інформаційного способу виробництва. – С. 582–589.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ч-96 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5, Зал екон. класики.

21.04.2015
Запитує: Олександр
Тема запиту: Доброго дня. Підкажіть будь ласка літературу для написання реферату "Історія створення СЕП".

Відповідь бібліотекаря

Шановний пане Олександре! Сподіваємось підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Адамик Б. П. Центральний банк і грошово-кредитна політика : підручник / Б. П. Адамик. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Київ : Кондор, 2011. – 415 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 А28 ; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3.
Генкин А. Электронные платежи: Будущее наступает сегодня / А. Генкин, Е. Суворова ; [ред. П. Суворова]. – Москва : Альпина Паблишерз, 2011. – 283 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 Г34 ; книгосховище, ч/з №3.
Кметь Е. Развитие электронных платежных систем / Е. Кметь // Проблемы теории и практики управления. – 2011. – № 4. – С. 116–126.
Ковальчук Т. Т. Сучасні платіжні системи : [монографія] / Т. Т. Ковальчук, В. С. Лук’янов. – Київ : Знання, 2010. – 190 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 К56 ; книгосховище, ч/з №1, ч/з №3.
Кравчук В. Ринок карткових платежів України: міжнародний досвід та національне регулювання : аналіт. звіт / В. Кравчук, О. Прем’єрова ; Ін-т екон. дослідж. та політ. консультацій. – Київ : АДЕФ-Україна, 2012. – 60 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 К78 ; книгосховище, ч/з № 3, ч/з № 1.
Мусалаева С. А. Электронные деньги и платежные системы / С. А. Мусалаева // Проблемы современной экономики. – 2010. – № 4. – С. 206–208.
Пиріг С. О. Платіжні системи : навч. посіб. / С. О. Пиріг ; М-во освіти і науки України, Луцьк. держ. техн. ун-т. – Київ : Центр учбової літ., 2008. – 240 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 П33 ; книгосховище, ч/з № 3, ч/з ІБО, ч/з № 2.
Полтавська Є. О. Платіжні системи : навч. посіб. / Є. О. Полтавська, П. М. Куліков ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 219 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 П52 ; книгосховище.
Прохоренко В. Системі електронних платежів Національного банку України – 20 років / В. Прохоренко, Н. Синявська // Вісник Національного банку України. – 2013. – № 8. – С. 4–6.
Рудакова О. С. Банковские электронные услуги : учеб. пособие / О. С. Рудакова. – Москва : Вузовский учеб. : ИНФРА–М, 2010. – 399 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 Р83 ; книгосховище.
Система електронних платежів Національного банку України в 2012 році // Вісник Національного банку України. – 2013. – № 3. – С. 10–11.
Чайковський Я. Проблеми розвитку національної системи масових електронних платежів / Я. Чайковський // Світ фінансів. – 2010. – № 2. – С. 102–111.
Чухно А. А. Економічна теорія : [у 2 т.] / А. А. Чухно ; М-во фінансів України, Акад.фін. упр. – Київ : ДННУ АФУ, 2010. – Т. 1. – 510 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ч-96 ; книгосховище, ч/з № 2, Зал екон. клас., ч/з № 5, ч/з № 1.

20.04.2015
Запитує: Саша
Тема запиту: Доброго дня. Допоможіть підібрати матеріал для написання практичної частини реферату "Система національних рахунків та аналіз рахунку виробництва".

Відповідь бібліотекаря

Шановний пане Олександре! Сподіваємось підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Баранов Э. Ф. Методологические вопросы реконструкции системы таблиц «затраты-выпуск» России за 2003 и последующие годы в структуре ОКВЭД-ОКПД / Э. Ф. Баранов, И. А. Ким, Е. А. Старицына // Вопросы статистики. – 2011. – № 12. – С. 3–8.
Бобух І. М. Перспективні напрями трансформації балансів системи національних рахунків / І. М. Бобух // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 5. – С. 243–250.
Головко В. Система національних рахунків України: вчора, сьогодні, завтра / В. Головко // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 4. – С. 3–6.
Гронтковська Г. Е. Макроекономіка : навч. посіб. / Г. Е. Гронтковська, А. Ф. Косік ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 671 с. – Зі змісту: Валовий випуск та валовий внутрішній продукт. – C. 56–64 ; Номінальний та реальний ВВП. – С. 64–68 ; Валовий національний продукт. Обмеженість показників ВВП і ВНП. – С. 69–71.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Г87 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2.
Диха М. Оптимальний розподіл валового внутрішнього продукту як передумова соціально-економічного розвитку держави / М. Диха // Економіст. – 2013. – № 1. – С. 39–41.
Дуда М. О. Поєднання галузевих моделей і моделі «витрати-випуск» при прогнозуванні ВВП / М. О. Дуда // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – 2015. – № 2. – С. 31–34.
Економічна статистика : підручник : у 2 ч. / [І. Г. Манцуров, А. М. Єріна, О. К. Мазуренко та ін.] ; за наук. ред. І. Г. Манцурова ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2013. – 325 с. – Ч. 1 : Макроекономічна статистика. – Зі змісту: Система національних рахунків. – С. 47–84 ; Балансові таблиці «витрати-випуск». – С. 85–110.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 31 Е45 ; книгосховище, Аб, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 7.
Иванов Ю. Н. История возникновения и развития системы национальных счетов / Ю. Н. Иванов // Вопросы статистики. – 2012. – № 8. – С. 79–83.
Калачова І. В. Сателітні рахунки в СНР 2008: рекомендована методологічна основа та досвід України / І. В. Калачова // Статистика України. – 2012. – № 2. – С. 11–20.
Кліменко О. М. Макроекономіка : навч. посіб. / О. М. Кліменко, О. М. Крюкова, М. С. Бріль ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харківський нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 135 с. – Зі змісту: Макроекономічні показники у системі національних рахунків. – С. 15–24.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 К49 ; книгосховище.
Крючкова І. В. Диспропорції валового наявного доходу України та їхній вплив на динаміку ВВП / І. В. Крючкова // Економіка і прогнозування. – 2013. – № 3. – С. 21–37.
Лагутін В. Д. Макроекономіка : навч. посіб. / В. Д. Лагутін, Л. І. Пронкіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : КНТЕУ, 2012. – 268 с. – Зі змісту: Макроекономічні показники в системі національних рахунків. – С. 27–50.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Л14 ; книгосховище.
Могілат І. М. Валовий внутрішній продукт за стадіями економічного обороту / І. М. Могілат // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – 2012. – № 9. – С. 58–62.
Модернізація України – наш стратегічний вибір : щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. – Київ : НІСД, 2011. – 431 с. – Зі змісту: Національні рахунки. – С. 190–221.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 32С М74 ; книгосховище.
Моторин Р. М. Гармонізація бухгалтерського обліку й національного рахівництва / Р. М. Моторин // Фінанси України. – 2010. – № 3. – С. 101–109.
Навоев А. Анализ взаимосвязи и соотношения валового и конечного общественного продукта / А. Навоев // Общество и экономика. – 2012. – № 3–4. – С. 80–100.
Огаренко Т. Ю. Удосконалення системи управлінського обліку та аналізу витрат виробництва / Т. Ю. Огаренко, Г. В. Бережна // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – № 6. – С. 162–165.
Одінцов М. М. Фактори зростання валового внутрішнього продукту в умовах трансформаційної економіки / М. М. Одінцов // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 3. – С. 12–13.
Соколова И. Ю. Кто, как и зачем измеряет ВВП / И. Ю. Соколова // США. Канада: экономика – политика – культура. – 2011. – № 2. – С. 41–56.
Столяров В. ВВП: мифы и реальность / В. Столяров // Мировая экономика и международные отношения. – 2012. – № 12. – С. 105–109.

14.04.2015
Запитує: Костянтин
Тема запиту: Доброго дня! Цікавить література з такого питання "Використання показників консолідованого звіту про Власний капітал (ф. № 4-к) для аналізу та прийняття управлінських рішень". Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Шановний пане Костянтине! Сподіваємось підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Алиев З. М. Методологические принципы формирования консолидированного отчета о прибылях и убытках / З. М. Алиев // Аудит и финансовый анализ. – 2011. – № 1. – С. 17–20.
Башкатова Л. И. Отчет об изменении капитала / Л. И. Башкатова // Бухгалтерский учет. – 2012. – № 3. – С. 41–45.
Богатая И. Н. Виды отчетности как составная часть учетно-аналитического обеспечения управления собственным капиталом и основные направления их совершенствования / И. Н. Богатая, Е. М. Евстафьева // Аудит и финансовый анализ. – 2012. – № 2. – С. 19–32.
Голов С. Ф. Трансформація фінансової звітності українських підприємств у фінансову звітність за міжнародними стандартами : метод. посіб. / С. Ф. Голов, В. М. Костюченко, О. М. Кулага ; Федерація проф. бухгалтерів і аудиторів. – Вид. 4-те. – Київ : ФПБАУ, 2013. – 264 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Г61 ; ч/з № 3.
Давидов Г. М. Звітність підприємств : навч. посіб. / Г. М. Давидов, Н. С. Шалімова. – Київ : Знання, 2010. – 623 с. – (Вища освіта XXI століття).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Д13 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3.
Евсеев Н. Магия цифр : [превращение консолидированной отчетности в управленческий учет] / Н. Евсеев // Финансист. – 2012. – № 12. – С. 42–44.
Евстафьева Е. М. Методика формирования стратегического балансового отчета, ориентированного на показатели стоимости капитала / Е. М. Евстафьева // Аудит и финансовый анализ. – 2011. – № 3. – С. 106–110.
Калюк О. Консолидация консолидаторов : [практика применения консолидированной отчетности] / О. Калюк // Финансист. – 2012. – № 12. – С. 36–41.
Коваленко А. Заповнюємо без помилок звіт про власний капітал / А. Коваленко // Баланс. – 2012. – 23 січ. (№ 4). – С. 19–23.
Короткова А. В. Представление и раскрытие информации о трансфертных финансовых результатах в консолидированной отчетности холдинга / А. В. Короткова // Экономические науки. – 2012. – № 7. – С. 160–164.
Костирко Р. О. Інтегрована модель звітності компаній: передумови, принципи, складові / Р. О. Костирко // Економіка України. – 2013. – № 2. – С. 18–28.
Крупельницька І. Г. Звітність підприємств : навч. посіб. / І. Г. Крупельницька. – Київ : Центр учбової літ., 2012. – 231 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 К84 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 7.
Левицька С. О. Звітність підприємств : підручник / С. О. Левицька, Я. В. Лебедзевич, О. О. Осадча. – Київ : Центр учбової літ., 2012. – 237 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Л37 ; книгосховище, ч/з № 3.
Назарбаєва І. Звіт про власний капітал / І. Назарбаєва, О. Кушина // Збірник систематизованого законодавства : додаток до газети «Бизнес». – 2011. – № 1. – С. 165–169.
Фінансовий облік : навч. посіб. / [В. К. Орлова, М. С. Орлів, С. В. Хома та ін.] ; за ред. В. К. Орлової, М. С. Орлів, С. В. Хоми ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Київ : Центр учбової літ., 2010. – 508 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Ф59 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2.
Харитонова Т. В. Консолидированная отчетность / Т. В. Харитонова // Школа професійного бухгалтера. – 2011. – № 7–8. – С. 51–57.
Чалый И. МСФО-метаморфозы: формы № 3 и № 4 / И. Чалый // Бухгалтерия : прил. к газете «Бизнес». – 2012. – № 13. – С. 76–78.
Якимащенко В. Форма № 4. Звіт про власний капітал / В. Якимащенко // Баланс. – 2011. – 7 лют. (№ 11). – С. 22–25.
Яцишин Н. Особливості формування звітів про рух грошових коштів, про власний капітал і розкриття інформації у примітках / Н. Яцишин // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 12. – С. 3–11.

07.04.2015
Запитує: Катя
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему "Методи нарахування та облік амортизації інших матеріальних активів". Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Катерино! Сподіваємось підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Граковский Ю. Экономическое обоснование выбора метода амортизации / Ю. Граковский // Справочник экономиста. – 2012. – № 11. – С. 54–66.
Ільяшенко С. Зміна методів амортизації: наслідки для оподаткування та бухобліку / С. Ільяшенко // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – 28 березня (№ 29). – С. 4–5.
Коваленко Г. Малоцінні необоротні матеріальні активи: облікові аспекти в контексті Податкового кодексу / Г. Коваленко // Збірник систематизованого законодавства : додаток до газети «Бизнес». – 2011. – № 4. – С. 67–72.
Крот Ю. Облік малоцінних необоротних матеріальних активів із урахуванням норм Податкового кодексу / Ю. Крот // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 9. – С. 21–24.
Круш П. В. Економіка (розрахунки фінансово-інвестиційних операцій в EXCEL) : навч. посіб. / П. В. Круш, О. В. Клименко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Скіф, 2013. – 342 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 К84 ; ч/з № 1, ч/з № 3.
Куратник П. Выбор метода расчета амортизации / П. Куратник // Справочник экономиста. – 2013. – № 11. – С. 34–46.
Ловінська Л. Г. Оцінка в бухгалтерському обліку : монографія / Л. Г. Ловінська. – Київ : КНЕУ, 2006. – 253 с. – (До 100-річчя Київського національного економічного університету).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Л68 ; книгосховище, Аб, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Моссаковський В. Шляхи вдосконалення обліку амортизації / В. Моссаковський, Т. Кононенко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 4. – С. 12–17.
Назарбаєва І. Методи амортизації: вибір має бути свідомим / І. Назарбаєва, Р. Назарбаєва // Збірник систематизованого законодавства : додаток до газети «Бизнес». – 2011. – № 4. – С. 45–53.
Назарбаєва І. Необоротні матеріальні активи: визначення та класифікація / І. Назарбаєва // Збірник систематизованого законодавства : додаток до газети «Бизнес». – 2011. – № 4. – С. 15–21.
Павлова Г. Є. Методи нарахування амортизації на сільськогосподарських підприємствах у системі бухгалтерського обліку / Г. Є. Павлова, А. С. Гиленко, Т. І. Вініченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 7. – С. 50–53.
Помилуйко Є. О. Особливості амортизації в різних економічних системах / Є. О. Помилуйко // Економіка та держава : міжнар. наук.-практ. журн. – 2010. – № 7. – С. 54–56. – Бібліогр. в кінці ст.
Протасова Н. Методи нарахування амортизації: що краще обрати / Н. Протасова // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – 21 березня (№ 27). – С. 6–12.
Солошенко Л. Податкова малоцінка: особливості обліку / Л. Солошенко // Податки та бухгалтерський облік. – 2011. – 20 червня (№ 49). – С. 21–30.
Сук П. Методи нарахування амортизації необоротних активів / П. Сук, Омран Ахмад Мохаммад Аль-Іббіні // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2010. – № 18. – С. 17–20.
Сук П. Способи розрахунку амортизації необоротних активів / П. Сук, О. Криворот // Банківська справа. – 2013. – № 9–10. – С. 17–24.
Щирська О. В. Економічна сутність і бухгалтерське визначення амортизації / О. В. Щирська // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 8. – С. 68–74.

30.03.2015
Запитує: Maryna
Тема запиту: Який список літератури можна було б взяти на таку тему з історії політичних вчень? Тема "Маржинальна революція. Австрійська теорія граничної корисності". Чекаю відповідь. Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Шановна Марино! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Ващишин А. М. Історія економічних вчень : навч. посіб. / А. М. Ващишин, П. Й. Мисловський, Б. М. Шевчик ; за ред. Г. І. Башнянина, А. М. Ващишина. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 433 с. – Зі змісту: Виникнення і розвиток маржиналізму. – С. 270 ; Основні ідеї попередників маржиналізму та етапи маржинальної революції. – С. 271–275 ; Австрійська школа граничної корисності. – С. 275–278.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) В23 ; Зал екон. клас., ч/з № 2, ч/з № 1.
Золотих І. Б. Історія економічних вчень : навч. посіб. / І. Б. Золотих. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 185 с. – Зі змісту: Суб’єктивно-психологічний напрям в економічній теорії: маржиналізм: Виникнення маржиналізму і його загальна характеристика. – С. 60–62 ; Австрійська школа маржиналізму (Карл Менгер, Ойген фон Бем-Баверк, Фрідріх фон Візер). – С. 62–64.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) З-80 ; Зал екон. клас.
История экономических учений : учеб. пособие / [под ред. В. С. Автономова, О. И. Ананьина, Н. А. Макашевой]. – Москва: ИНФРА-М, 2010. – 784 с. – Из содерж.: Маржинализм. С. 175 ; Маржиналистская революция. Общая характеристика. – С. 176–186 ; Австрийская школа. – С. 186–202.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) И90 ; ч/з № 3, Зал екон. клас.
Історія економіки та економічної думки : навч. посіб. / [Г. М. Грігорян, О. О. Губарєв, Т. Є. Калашник та ін. ; за заг. ред. В. М. Філатова] ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2010. – 314 с. – Зі змісту: Маржинальна революція. – С.134–140.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) І-90 ; Зал екон. клас.
Історія економіки та економічної думки: від ранніх цивілізацій до початку XXст. : навч. посіб. / [В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, В. В. Кириленко та ін.] ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової. – Київ : Знання, 2011. – 566 с. – Зі змісту: Маржиналізм. Становлення неокласичної економічної теорії. – С. 393 ; Теоретико-методологічні засади маржиналізму і неокласичної економічної теорії. Попередники маржиналізму. – С. 393–404 ; Австрійська школа. Теорія граничної корисності. – С. 404–411.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) І-90 ; Зал екон. клас., ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5.
Ковальчук В. М. Світова економіка: її історія та дослідники : навч. посіб. / В. М. Ковальчук. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 632 с. – Зі змісту: Виникнення маржиналізму та його загальні принципи. – С. 313–316 ; Маржиналізм як метод економічних досліджень і «маржинальна революція» в економічній теорії. – С. 317–319 ; Австрійська школа граничної корисності. – С. 319–325.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) К56 ; книгосховище.
Краус Н. М. Історія економіки та економічної думки: структурно-логічні схеми, таблиці, малюнки : навч. посіб. / Н. М. Краус ; М-во освіти і науки України, ВНЗ Укоопспілки «Полтав. ун-т екон. і торгівлі». – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 495 с. – Зі змісту: Австрійська школа граничної корисності (К. Менгер, Е. Бем-Баверк, Ф. Візер). – С. 207–209.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) К78 ; Зал екон. клас., ч/з №2.
Любохинець Л. С. Історія політичних та економічних вчень : навч. посіб. / Л. С. Любохинець, В. М. Шавкун, Л. М. Бабич ; М-во освіти і науки України, Хмельницький нац. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 293 с. – Зі змісту: Маржиналізм, становлення неокласичної традиції в економічній теорії. – С. 185 ; Історичні умови виникнення маржиналізму та його методологія. Й. Г. Тюнен, Ж. Дюпюї. А. Курно, Г. Госсен – попередники маржиналізму. – С. 186–189 ; Австрійська школа маржиналізму: основна проблематика досліджень. – С. 189–190.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) Л93 ; ч/з № 5, ч/з № 1, ч/з № 2.
Малахова Н. Б. Микроэкономический анализ : учеб. пособие / Н. Б. Малахова ; М-во образования и науки Украины, Харьков.нац. экон. ун-т. – Харьков : ИНЖЭК, 2010. – 228 с. – Из содерж.: Дискуссии о достоверности маржиналистской теории. – С. 57–67 ; Теория маржинализма: обоснование системы производства и производственной функции. – С. 68–138.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 М18 ; книгосховище.
Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол. Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. – Москва : Мысль. – 2005. Т. 2 : Восходящий капитализм / [отв. ред. М. Г. Покидченко]. – 751 с. – Из содерж.: Маржинализм как теория экономической эффективности. Генезис неоклассики. – С. 43–47 ; Предшественники «маржиналистской революции». – С. 47–156 ; Периодизация «маржинальной революции». – С. 156–411.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) М64 ; ч/з № 3, Зал екон. клас., ч/з № 2, ч/з В, книгосховище.
Теоретичні та прикладні питання економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т конкурентного права ; [відп. ред. А. В. Шегда]. – Київ : ВПЦ «Київ. ун-т». – Вип. 27, т. 2. – 2012. – 475 с. – Зі змісту: Нестеренко О. П. Австрійська школа в структурі маржиналізму: історична ретроспектива / О. П. Нестеренко. – С. 182–189.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Т33 ; книгосховище.
Холопов А. В. История экономических учений : учеб. пособие / А. В. Холопов ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – Москва : ЭКСМО, 2008. – 446 с. – Из содерж.: Маржинализми формирование неоклассической школы. – С. 213–224 ; Австрийская школа. – С. 224–236.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) Х73 ; книгосховище/Колекція Корнійчук.
Экономическая теория. Политэкономия : учебник / [В. Д. Базилевич, В. Н. Попов, Е. С. Базилевич, Е. С. Гражевская] ; под ред. В. Д. Базилевича. – Москва : Рыбари ; Киев : Знання, 2009. – 870 с. – Из содерж.: Функциональное распределение доходов: марксистская и маржиналистская концепции. – С. 410–422.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Э40 ; Зал екон. клас., ч/з № 2, ч/з № 1, ч/з № 5.

24.03.2015
Запитує: Lera
Тема запиту: Добрий день! Дуже потрібна ваша допомога! В мене тема реферата з предмету Макроекономіка "Механізм функціонування грошового ринку та аналіз процентних ставок". Мені ця тема дуже цікава і хотілось би розібратись дуже добре. Впевнена, тільки Ви можете дати мені конструктивну відповідь та надати допомогу. Заздалегідь дякую!

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Валеріє! Сподіваємось підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Арбузов С. Стан і перспективи розвитку грошово-кредитного ринку України / С. Арбузов, О. Щербакова // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 6. – С. 3–8.
Бабіч Д. В. Макроекономіка : підручник / Д. В. Бабіч, В. Т. Гаврилюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ПВНЗ Харківський соціально-економ. ін-т. – Харків : Харківський приватний музей міської садиби, 2012. – 320 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Б12 ; книгосховище.
Білецька Л. В. Економічна теорія : (Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка) : навч. посіб. / Л. В. Білецька, О. В. Білецький, В. І. Савич. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 688 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Б61 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 7, ч/з № 5.
Вчені записки : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. ред. А. Ф. Павленко]. – Київ : КНЕУ, 2008 – Вип. 10. – Зі змісту: Чуб П. М. Теоретичні аспекти строкової структури процентних ставок / П. М. Чуб. – С. 38–45.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В90 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з ІБО.
Голанд Ю. М. Об условиях снижения процентных ставок / Ю. М. Голанд // ЭКО. – 2010. – № 2. – С. 59–74.
Гриценко А. А. Макроекономіка : підручник. Тема 12. Моделі грошового ринку / А. А. Гриценко, Т. О. Кричевська // Економічна теорія. – 2010. – № 1. – С. 91–113.
Гронтковська Г. Е. Макроекономіка : навч. посібник / Г. Е. Гронтковська, А. Ф. Косік ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 671 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Г87 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2.
Долматов В. М. Прийняття рішення банком про рівень процентних ставок / В. М. Долматов, Ю. П. Матусов // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 8. – С. 58–60.
Зайцев О. В. Фінансові розрахунки : теорія і практика : навч. посібник / О. В. Зайцев. – Київ : Кондор, 2013. – 548 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 З–17 ; книгосховище, ч/з № 3.
Кліменко О. М. Макроекономіка : навч. посібник / О. М. Кліменко, О. М. Крюкова, М. С. Бріль ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харківський нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 135 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 К49 ; книгосховище.
Колодізєв О. М. Гроші і кредит : підручник / О. М. Колодізєв, В. Ф. Колесніченко. – Київ : Знання, 2010. – 615 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 К61 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3.
Конотоп М. В. Модель функціонального вдосконалення каналу процентних ставок в Україні / М. В. Конотоп // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 19. – С. 43–46.
Корсікова Н. М. Макроекономіка : навч. посібник / Н. М. Корсікова ; М-во освіти і науки України. – Львів : Магнолія-2006, 2010. – 241 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33К69 ; книгосховище, ч/з №2.
Монетарний та фінансовий розвиток // Бюлетень Національного банку України. – 2014. – № 7. – С. 15–33.
Монетарна політика та перспективи грошово-кредитного ринку // Фінансовий ринок України. – 2012. – № 3. – С. 3–6.
Формування ринкової економіки : зб. наук. праць / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2008. – Вип. 20. – 507 с. – Зі змісту: Чуб П. М. Ризикова структура процентних ставок / П. М. Чуб. – С. 421–431.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ф79 ; книгосховище, ч/з №3 , ч/з №5 .
Черкасова С. В. Фінансовий ринок : навч. посібник / С. В. Черкасова. – Львів : Магнолія-2006, 2010. – 330 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 Ч–48 ; книгосховище.

22.03.2015
Запитує: Євгенія
Тема запиту: Доброго вечора! Допоможіть будь ласка з підбором літератури (наук. статті, монографії, підручники) для написання реферату на тему "Валовий внутрішній продукт та його динаміка". (Бажано література за останні 5-7 років). З повагою, Євгенія.

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Євгеніє! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Дзюбик С. Д. Основи економічної теорії : навч. посіб. / С. Д. Дзюбик, О. С. Ривак. – 3-тє вид. перероб. і допов. – Київ : Знання, 2014. – 424 с. – Зі змісту: Валовий внутрішній продукт і національний дохід. – С. 122–140.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Д43 ; ч/з № 2.
Економічна теорія. Політична економія : підручник / [С. І. Юрій, І. В. Буян, Р. М. Березюк та ін.] ; за заг. ред. С. І. Юрія ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т, каф. економ. теорії. – Київ : Кондор, 2009. – 604 с. – Зі змісту: Валовий внутрішній продукт. – С. 420–423 ; Валовий національний дохід і чистий національний дохід. – С. 423–427 ; Національне багатство. – С. 427–428 ; Ефективність виробництва національного продукту та система її показників. – С. 428–432.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33 Е40 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5.
Кліменко О. М. Макроекономіка : навч. посіб. / О. М. Кліменко, О. М. Крюкова, М. С. Бріль ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 135 с. – Зі змісту: Валовий продукт і методи його обчислення. – С. 16–18.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33 К49 ; книгосховище.
Кондратюк О. І. Економічний потенціал країни, його суть та тенденції розвитку / О. І. Кондратюк // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 3. – С. 91–98.
Майсюра О. М. Безробіття та наслідки його впливу на економіку України / О. М. Майсюра // Економіка та держава : міжнар. наук.-практ. журн. – 2010. – № 8. – С. 60–62.
Міненко В. Л. Методологічні підходи до визначення сутності державного регулювання ринку праці і зайнятості населення / В. Л. Міненко // Економіка та держава : міжнар. наук.-практ. журн. – 2010. – № 1. – С. 75–78.
Мнацаканова Е. Распределение валового выпуска в макросистеме Финляндии: регрессионный анализ средних склонностей к потреблению и сбережению / Е. Мнацаканова, Н. Горидька // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2012. – № 4. – С. 275–279.
Могілат І. М. Валовий внутрішній продукт за стадіями економічного обороту / І. М. Могілат // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2012. – № 9. – С. 58–62.
Моніторинг макроекономічних та галузевих показників / М-во економічного розвитку і торгівлі України. – Київ : МЕРТУ, 2012. – Вип. 12 (152), грудень. – 87 с. – Зі змісту: Валовий внутрішній продукт, випуск товарів та послуг. – С. 14–16.
Шифр зберігання та місце знаходження книги31 М77 ; книгосховище.
Одінцов М. М. Фактори зростання валового внутрішнього продукту в умовах трансформаційної економіки / М. М. Одінцов // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 3. – С. 12–13.
Оскольський В. В. Спілка економістів України і політика економічних реформ – будуємо нову країну / В. В. Оскольський. – Київ : Спілка економістів України, 2010. – 313 с. – Зі змісту: Валовий внутрішній продукт. – С. 218.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33С О-74 ; книгосховище, Зал екон. клас., ч/з № 3.
Основи економічної науки : курс лекцій / [В. С. Савчук, О. О. Бєляєв, К. Т. Кривенко та ін.] ; за заг. ред. В. С. Савчука ; ДВНЗ «Київ.нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2011. – 442 с. – Зі змісту: Валовий внутрішній продукт і національний доход. – С. 402–409.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33О-75 ; книгосховище, Аб, Аб 1к., ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 7, Зал екон. клас.
Статистичний бюлетень за 2009 рік / [відп. за вип. Н. П. Павленко]. – Київ : Держкомстат України, 2010. – 150 с. – Зі змісту: Основні показники соціально-економічного розвитку України. – С. 3–4 ; Валовий внутрішній продукт. – С. 5.
Шифр зберігання та місце знаходження книги31 С78 ; книгосховище, ч/з №3.
Чухно А. А. Економічна теорія : [у 2 т.] / А. А. Чухно ; М-во фінансів України, Академія фінансового управління. – Київ : ДННУ АФУ. – 2010. – Т. 2.  – 628 с. – Зі змісту: Валовий внутрішній продукт, його складові та методи обчислення. – С. 360–368 ; Номінальний і реальний ВВП. Дефлятор ВВП. – С. 368–371.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33 Ч-96 ; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 1, ч/з № 5, Зал екон. клас.

22.03.2015
Запитує: Лида
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу (підручники, статті) на тему "Бюджетний дефіцит та джерела його фінансування".

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Лідіє! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Биков Д. Трансмісіційний механізм фінансування бюджетного дефіциту / Д. Биков // Ринок цінних паперів України. – 2010. – № 7. – С. 59–64.
Біла О. Г. Фінанси : навч. посіб. / О. Г. Біла, І. Р. Чуй ; М-во освіти і науки України. – Львів : Магнолія-2006, 2010. – 389 с. – (Вища освіта в Україні).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Б61 ; книгосховище.
Бюджетна система : навч. посіб. / К. М. Владимиров, Л. О. Абсава, Л. В. Владимирова, Т. К. Мінза. – Київ : Кондор, 2009. – 220 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.1 Б98 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Бюджетна система : підручник / [А. Є. Буряченко, Л. П. Гладченко, С. Я. Кондратюк та ін.] ; за наук. ред. В. М. Федосова, С. І. Юрія. – Київ : Центр учбової літ. ; Тернопіль : Екон. думка, 2012. – 871 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.1 Б98 ; книгосховище, ІБО, Аб, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з 3.
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка : [зб. наук. пр.] / [відп. ред. В. Д. Базилевич]. – Київ, 2013. – Вип. 144. – 68 с. – Зі змісту: Могилко Л. Внутрішні державні облігації як інструмент фінансування бюджетного дефіциту України / Л. Могилко. – С. 66–68.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В53 ; книгосховище.
Державний бюджет і бюджетна стратегія 2012–2014: стабілізація та сталий розвиток в умовах реформування економіки України : [монографія] / [Р. Л. Балакін, В. Й. Башко, І. Г. Бережнюк та ін.] ; за заг. ред. Ф. О. Ярошенка ; Акад. фін. упр. – 2-ге вид., перероб. – Київ : ДННУ АФУ, 2011. – 704 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.1 Д36 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з 3.
Коваленко Д. І. Фінанси, гроші та кредит: теорія та практика : навч. посіб. / Д. І. Коваленко, В. В. Венгер ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : Центр учбової літ., 2013. – 577 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 К56 ; книгосховище.
Кравченко М. В. Проблеми управління показниками дефіциту державного бюджету України в умовах нестабільних темпів розвитку економіки / М. В. Кравченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 15. – С. 95–98.
Менеджмент : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Міжгалузевий ін-т упр. ; [голов. ред. А. І. Кредісов]. – Київ, 2010. – Вип. 13. – 253 с. – Зі змісту: Макаренко Є. В. Ефективна фінансова політика та місце бюджетного дефіциту в її забезпеченні / Є. В. Макаренко. – С. 54–63.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 М50 ; ч/з № 3.
Наукові праці НДФІ : наук. зб. / Н.-д. фін. ін-т М-ва фінансів України, Акад. фін. упр. ; [голов. ред. С. Л. Лондар]. – Київ : НДФІ, 2010. – Вип. 3. – 146 с. – Зі змісту: Пасічний М. Д. Фінансування бюджетного дефіциту в Україні / М. Д. Пасічний. – С. 68–80.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Н34 ; книгосховище.
Нечаюк І. Б. Економічна природа дефіциту бюджету / І. Б. Нечаюк // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – 2013. – № 3. – С. 35–38.
Нечаюк І. Б. Механізм фіна