Бібліотека

Яндекс.Метрика

Рекомендована література

Рекомендована література до теми "Бібліотека університету та правила її користування"

з дисципліни "Університетська освіта" для студентів усіх форм навчання

 • Аніловська Г. Я. Університетська освіта : навч. посібник / Г. Я. Аніловська, Н. С. Марушко, Л. М. Томаневич ; М-во внутрішніх справ України, Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. - Львів : Магнолія-2006. - 370 с. - (Вища освіта в Україні).
 • Антоненко І. П. Каталогізація електронних ресурсів : наук.-метод. посібник / І. П. Антоненко, О. В. Баркова ; [наук. ред. О. В. Воскобойнікова-Гузєва] ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського НАН України. - К. : НБУВ, 2007. - 116 с.
 • Библиотека в электронной среде: рецепты продвинутого пользователя : науч.-практ. пособие / [В. И. Верзилов, Н. Е. Куренкова, О. Н. Жлобинская и др. ; сост. Л. В. Новинская ; под общ. ред. Б. Р. Логинова]. - М. : Либерея-Бибинформ, 2011. - 192 с. - (Библиотекарь и время. XXI век : 100 вып. / отв. ред. О. Р. Бородин).
 • Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень : підручник для бакалаврів, магістрантів і аспірантів вищих навчальних закладів освіти / М. Т. Білуха. - К. : АБУ, 2002. - 480 с.
 • Введення до спеціальності : навч. посіб. для підготовки фахівців 6.090101 "Агрономія" у вищ. навч. закладах / І. Д. Примак, Л. А. Козак, О. І. Примак [та ін.] ; за ред. І. Д. Примака, О. І. Примак. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 390 с.
 • Гетманцева Н. Д. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. для магістерських програм "Менеджмент корпорацій (АТ) та "Менеджмент малого бізнесу" / Н. Д. Гетманцева ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2009. - 516 с.
 • Земсков А. И. Электронная информация и электронные ресурсы. Публикации и документы, фонды и библиотеки / А. И. Земсков, Я. Л. Шрайберг ; [под ред. Л. А. Казаченковой]. - М. : ФАИР, 2007. - 528 с.
 • Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень : навч. посібник / В. В. Ковальчук ; М-во освіти і науки України. - К. : Слово, 2009. - 240 с.
 • Кушнаренко Н. М. Наукова обробка документів : підручник / Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. - 3-тє вид., стер. - К. : Знання, 2006. - 331 с. - (Вища освіта XXI століття).
 • Паршукова Г. Б. Методика поиска профессиональной информации : учеб.-метод.пособие / Г. Б. Паршукова. - СПб. : Профессия, 2006. - 223 с.
 • Пасмор Н. П. Бібліотечно-інформаційне забезпечення самостійної роботи студентів : монографія / Н. П. Пасмор. - К. : Кондор, 2006. - 113 с.
 • Свердан М. М. Основи наукових досліджень : навч.посібник / М. М. Свердан, М. Р. Свердан. - Чернівці : Рута, 2006. - 352 с.
 • Свістельник І. Інформаційна культура студента : навч. посібник / І. Свістельник. - К. : Кондор, 2012. - 180 с.
 • Тимчик Г. С. Університетська освіта та юридична деонтологія : навч. посібник / Г. С. Тимчик, О. М. Котикова ; за заг. ред. Ф. П. Шульженка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2011. - 210 с.
 • Товканець Г. В. Університетська освіта : навч.-метод. посібник / Г. В. Товканець ; М-во освіти і науки України, Мукачів. держ. ун-т. - К. : Кондор, 2011. - 185 с.
 • Університетська освіта: (вступ до фаху) : навч. посібник / І. Г. Костирко, Л. Б. Гнатишин, Л. П. Петришин [та ін.] ; М-во освіти і науки України. - Львів : Магнолія-2006, 2011. - 350 с. - (Вища освіта в Україні).
 • Шевченко І. Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та Інтернету в бібліотеці  : посібник / І. Шевченко, С. Бойцова ; Укр. бібл. асоц., Центр безперерв. інфор.-бібл. освіти, Голов. тренінг. центр для бібліотекарів. - К. : Самміт-Книга, 2010. - 68 с.
 • Ярошенко Т. О. Електронні журнали в системі інформаційних ресурсів бібліотеки : [монографія] / Т. О. Ярошенко. - К. : Знання, 2010. - 215 с.

 

Остання редакція: 19.09.14