Бібліотека

Яндекс.Метрика

2014

09.12.2014
Запитує: Настя
Тема запиту: Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, з підбором літератури з теми "Етапи розвитку економічної науки". Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Анастасіє! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Єрмошенко М. М. Нова парадигма економічної науки в контексті розвитку в умовах України інформаційної економіки / М. М. Єрмошенко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 1. – С. 14–20.
Історія економіки та економічної думки: від ранніх цивілізацій до початку XX ст. : навч. посібник / [В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, В. В. Кириленко та ін.] ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової. – К. : Знання, 2011. – 566 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) І-90; книгосховище, Зал екон. клас., ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, ч/з № 7.
Ковальчук В. М. Світова економіка: її історія та дослідники : навч. посібник / В. М. Ковальчук. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Центр учбової л-ри, 2014. – 632 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) К56; книгосховище.
Корнійчук Л. Політекономія: виникнення і еволюція / Л. Корнійчук // Економіка України. – 2011. – № 1. – С. 80–92.
Кравців В. С. Економічна наука в Західному регіоні України за роки незалежності: здобутки та перспективи / В. С. Кравців // Регіональна економіка. – 2011. – № 3. – С. 7–26.
Олефір В. К. Економічні цикли і кризи: історія і сучасність / В. К. Олефір // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 10. – С. 23–35.
Орлова Т. В. Курс «Сучасна політична історія країн світу» – важлива складова підготовки майбутніх фахівців / Т. В. Орлова // Вища школа. – 2013. – № 5. – С. 72–85.
Основи економічної науки : курс лекцій / [В. С. Савчук, О. О. Бєляєв, К. Т. Кривенко та ін.] ; за заг. ред. В. С. Савчука ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2011. – 442 с. – Зі змісту: Етапи розвитку економічної науки. Політична економіка. – С. 38–46.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 О-75; книгосховище, Аб, Аб 1к., ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 7, Зал екон. клас.
Філіпенко А. Політекономія світового господарства / А. Філіпенко // Журнал європейської економіки. – 2012. – Т. 11, № 1. – С. 3–13.
Юхименко П. І. Історія економіки та економічної думки : підручник / П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. – К. : Знання, 2011. – 646 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Ю94; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 7, Зал екон. клас.


03.12.2014
Запитує: Марина
Тема запиту: Доброго вечора. Чи не могли б ви порадити джерела, та бажано журнали для написання реферату на тему "Сутність і функції ринку. Суб'єкти і об'єкти ринкових відносин". Заздалегідь дякую!

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Марино! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Білоусенко М. В. Структура та ефективність функціонування ринку / М. В. Білоусенко // Економічна теорія. – 2006. – № 3. – C. 55–65
Власов Д. В. Генезис формування поняття «ринок» / Д. В. Власов // Економіка АПК. – 2009. – № 4. – С. 121–124.
Груничев А. С. Объектно-субъектно-субъективное единство в формировании рынка / А. С. Груничев // Экономические науки. – 2009. – № 7. – С. 130–133.
Ефективність ринків: макро-, мікро та інституціональні виміри : [круглий стіл] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – Вип. 2. – C. 202–208.
Лермонтова М. М. Проблемы развития рыночных отношений в условиях глобализации / М. М. Лермонтова // Экономические науки. – 2009. – № 1. – C. 59–62.
Мокряк В. Концепція саморегульованого ринку: її захист і критика в контексті сучасних соціально-економічних реалій / В. Мокряк, Е. Мокряк // Економіка України. – 2011. – № 6. – C. 17–26.
Онищук В. Субъекты рынка под увеличительным стеклом / В. Онищук // Финанасовые услуги. – 2003. – № 2. – C. 46–49.
Павлов К. В. О перспективах развития системы рыночных отношений / К. В. Павлов // Вісник економічної науки України. – 2010. – № 2. – C. 97–108.
Рахаев Б. Три силы в экономике: государство, рынок, общественное сознание, восприятие феноменов бытия и представления о них (spiritus animalis) / Б. Рахаев, А. Ульбашева, Б. Бизенгин // Общество и экономика. – 2012. – № 12. – C. 110–130.
Фирсанова О. В. Моделирование эволюции субъекта рынка в теории глобального эволюционизма / О. В. Фирсанова, Ж. Н. Чупахина // Менеджмент в России и за рубежом. – 2008. – № 2. – C. 7–18.
Шафигуллин А. Р. Прогнозирование и моделирование инфраструктуры рынка, отвечающей требованиям оптимизации деятельности ее объектов / А. Р. Шафигуллин // Экономические науки. – 2007. – № 1. – C. 141–145.
Шкварчук Л. О. Оцінка ризику діяльності суб’єктів ринку / Л. О. Шкварчук // Регіональна економіка. – 2009. – № 3. – C. 217–223.
Шпикуляк О. Г. Економічні інституції та інститути у розвитку теорії ринку / О. Г. Шпикуляк // Економіка АПК. – 2010. – № 1. – C. 159–165.
Щеглова О. Ю. Функції ринку в сучасних економічних умовах / О. Ю. Щеглова // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки та з питань європ. інтеграції України ; [редкол.: І. К. Бондар (наук. ред.) та ін.]. – К., 2011. – № 4. – С. 148–153.


02.12.2014
Запитує: Людмила
Тема запиту: Шановний бібліотекарю, чи не могли б Ви порадити джерела для дослідження такої теми "Залізний закон олігархії Р. Міхельса, його актуальність щодо діяльності політичних партій у сучасному світі". Заздалегідь дякую.

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Людмило! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів IV Всеукр. наук.-практ. конф., 19 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Союз юристів України ; [редкол.: Ю. С. Шемшученко, Ю. Л. Бошницький, О. В. Чернецька]. – К. : Ліра-К, 2013. – 445 с. – Зі змісту: Наконечна К. Історія виникнення теорії еліт та її значення в сучасному світі / К. Наконечна. – С. 95–98.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 34С А43; книгосховище.
Аналітика і влада : журн. експерт.-аналіт. матеріалів і наук. праць Ін-ту проблем держ. упр. при Президентові України / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т проблем держ. упр. та місцевого самоврядування ; [голов. ред. Ю. П. Сурмін]. – К. : НАДУ, 2012. – № 6. – 284 с. – Зі змісту: Черленяк І. І. Державне управління та державницька еліта / І. І. Черленяк. – С. 186–193.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 34С3 А64; ч/з № 3.
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія : [зб. наук. праць] / [відп. ред. А. Є. Конверський]. – К. : ВПЦ «Київський ун-т», 2012. – Вип. 108. – 70 с. – Зі змісту: Антонова О. В. Роль політичних еліт у руйнації нових демократій / О. В. Антонова. – С. 51–54.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф В53; книгосховище.
Демиденко Г. Г. Історія вчень про право і державу : курс лекцій / Г. Г. Демиденко. – Х. : Право, 2012. – 416 с. – Зі змісту: Теорія еліт. – С. 382–385.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 34(09) Д30; ч/з № 2.
История социологии (XIX – первая половина XX века) : учебник : в 3 кн. / В. И. Добреньков. – М. : ИНФРА-М, 2004. – 592 с. – (Классический университетский учебник). – Из содерж.: Политическая социология Роберта Михельса. – С. 451–465.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 301 И90; ч/з № 1, ч/з № 2.
Коротков Д. С. Політична еліта України: становлення та розвиток у виборчому процесі : монографія / Д. С. Коротков. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 208 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 32С К68; ч/з № 3.
Макар Ю. І. Політологія : навч. посібник / Ю. І. Макар, О. Ю. Докаш, Т. П. Лаврук ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2010. – 596 с. – Зі змісту: Теорії еліт Г. Москва, В. Парето, Р. Міхельса. Системи рекрутування. – С. 332–340.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф М15; ч/з № 2.
Политология : хрестоматия / ред. М. А. Василик. – М. : Гардарики, 1999. – 843 с. – Из содерж.: Политические партии, партийные системы, общественно-политические движения: Острогорский М. Я., Михельс Р., Франк С. Л. – С. 426–558.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф П50; книгосховище, ч/з № 1.
Політологічний вісник : [зб. наук. праць] / [відп. ред. Ф. М. Кирилюк]. – К., 2011. – [Вип.] 56. – 475 с. – Зі змісту: Воронянський О. В. Національна еліта як категорія наукового аналізу: політологічний вимір / О. В. Воронянський. – С. 227–233.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф П50; книгосховище.
Політологічний вісник : [зб. наук. праць] / [відп. ред. Ф. М. Кирилюк]. – К., 2012. – [Вип.] 67. – 384 с. – Зі змісту: Гетьманчук П. М. Демократичні принципи елітотворення у політичній системі транзитного типу / П. М. Гетьманчук. – С. 205–214.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф П50; книгосховище.
Рахманов О. Власники великого капіталу як суб’єкт соціально-економічних перетворень в Україні : монографія / О. Рахманов ; Нац. акад. наук України. – К. : Ін-т соцiологiї НАН України, 2012. – 375 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Р27; ч/з № 3.
Скиба В. Вступ до політології : екскурс в історію правничо-політичної думки / В. Скиба, В. Горбатенко, В. Туренко. – К. : Основи, 1998. – 718 с. – Зі змісту: Зародження сучасної західної політології та розвиток української політичної думки: Макс Вебер, М. Острогорський, Р. Міхельс. – С. 390–425.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф С42; книгосховище, ч/з № 5, ч/з № 2.
Соціально-економічний розвиток України на початку XXI століття : зб. доп. 77 наук. конф. студентів КНЕУ, 20–21 квіт. 2010 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. за вип.: М. І. Мирун, О. А. Петухова]. – К. : КНЕУ, 2010. – 308 с. – Зі змісту: Захарченко М. М. Конвергенція масового та елітарного у концепціях постіндустріального суспільства / М. М. Захарченко. – С. 96–98.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С С69; книгосховище, ч/з № 3.
Щокін Г. В. Закони соціального розвитку і управління / Г. В. Щокін ; Міжрегіон. Акад. упр. персоналом. – К. : МАУП, 2006. – 189 с. – Зі змісту: Закон формування й функціонування еліт. – С. 94–96.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 301 Щ92; книгосховище.


25.11.2014
Запитує: Ludmila
Тема запиту: Доброго вечора. Чи не могли б ви порадити джерела для написання есе з теми "Формування теоретичного знання про виробничі функції: історичний аспект", - тобто роботи науковців (з різних історичних періодів) у даній галузі. Заздалегідь дякую.

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Людмило! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Алєксєєв А. А. Практичні моделі макроекономіки : [монографія] / А. А. Алєксєєв, Д. А. Алєксєєв ; [ред. О. А. Микитенко, Д. В. Вонсович] ; Ін-т кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, Міжнар. акад. комп’ютерних наук і систем, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К. : Наук. думка, 2006. – 267 с. – Зі змісту: Виробничі функції. – С. 29–39.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 А47; ч/з № 2, ч/з № 3.
Грабовецький Б. Є. Виробничі функції в економічних дослідженнях / Б. Є. Грабовецький, І. В. Шварц // Вісник Сумського державного університету. – 2013. – № 1. – С. 60–68.
Грабовецький Б. Є. Виробничі функції: теорія, побудова, використання в управлінні виробництвом : монографія / Б. Є. Грабовецький. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – 137 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33СЭ Г75; книгосховище.
Економічна теорія. Політична економія : підручник / [С. І. Юрій, І. В. Буян, Р. М. Березюк та ін.] ; за заг. ред. С. І. Юрія ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т, Каф. екон. теорії. – К. : Кондор, 2009. – 604 с. – Зі змісту: Виробничі функції. – С. 441–446.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е40; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5.
Капустян О. В. Методи нелінійного аналізу в математичній економіці : навч. посібник / О. В. Капустян, А. В. Сукретна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К. : ВПЦ «Київський ун-т», 2013. – 240 с. – Зі змісту: Виробничі функції та загальний опис виробника. – С. 66–73.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33СЭ К20; книгосховище.
Корольков В. В. Технологічна домінанта забезпечення розвитку економіки, заснованої на знаннях: еволюція моделі виробничої функції / В. В. Корольков // Економіка і прогнозування. – 2011. – № 1. – С. 131–142.
Політична економія : навч. посібник / [за ред. Г. І. Башнянина і Є. С. Шевчук]. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 479 с. – (Вища освіта в Україні). – Зі змісту: Виробнича функція. – С. 112–118.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 П50; книгосховище, ч/з № 2.
Рядно О. А. Виробничі функції й інвестиційна програма підприємства в ринкових умовах / О. А. Рядно, Ю. В. Шерстенников // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2008. – № 5. – С. 166–175.
Ульянченко О. В. Дослідження операцій в економіці : підруч. для студ. вузів / О. В. Ульянченко. – Х. : Гриф, 2003. – 580 с. – Зі змісту: Виробничі функції. – С. 49–94.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33СЭ У51; книгосховище, ч/з № 7.


25.11.2014
Запитує: Людмила
Тема запиту: Шановний бібліотекарю. Чи не могли б ви порадити джерела для дослідження такої теми: "Формування громадянського суспільства у різних країнах". Заздалегідь дякую.

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Людмило! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Голубь В. Політико-адміністративні аспекти формування громадянського суспільства в транзитивних суспільствах / В. Голубь // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2010. – № 1. – С. 183–192.
Дєгтяр О. А. Інституціональні чинники формування громадянського суспільства / О. А. Дєгтяр // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 21. – С. 126–129.
Дорошенко В. Деякі передумови та аспекти формування громадянського суспільства в Українській державі / В. Дорошенко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2012. – № 3. – С. 221–226.
Жуковська А. Ю. Інституційні форми громадянського суспільства: тенденції становлення та розвитку / А. Ю. Жуковська // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – 2009. – № 8. – С. 64–69.
Кисельова О. Формування громадянського суспільства – запорука контрольності розподільчих процесів / О. Кисельова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 9. – С. 26–33.
Пухкал О. Г. Роль громадських організацій у становленні та розвитку громадянського суспільства в Україні / О. Г. Пухкал // Економіка та держава. – 2013. – № 4. – С. 91–93.
Салтовський І. Становлення правової держави та громадського суспільства в Україні / І. Салтовський, М. Ярошенко // Юридичний журнал. – 2012. – № 2. – С. 124–127.
Толочко Д. Етнонаціональний чинник державотворення та формування громадянського суспільства в сучасній Україні / Д. Толочко // Українознавство. – 2013. – № 3–4. – С. 122–126.
Черняк О. Зарубіжний досвід функціонування сільських громад: здобутки та застереження для України / О. Черняк // Вісник державної служби України. – 2012. – № 1. – С. 52–56.
Гаврилова И. Н. Западные трактовки социальной справедливости (обзор концепций) / И. Н. Гаврилова // Социологические исследования. – 2009. – № 3. – С. 36–44.
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини : [зб. наук. праць] / [відп. ред. Л. В. Губерський]. – К. : ВПЦ «Київський ун-т», 2007. – Вип. 35–36. – 120 с. – Зі змісту: Кулінич Т. Громадянські суспільства країн Ібероамерики на сучасному етапі розвитку. Ібероамериканська спільнота націй / Т. Кулінич. – C. 71–81.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М В53; ч/з № 3.


20.11.2014
Запитує: Саша
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати статті для написання реферату на тему "Комерційні операції підприємства і їх захист".

Відповідь бібліотекаря

Шановний Користувач! Сподіваємося, що підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Антонюк Я. М. Комерційна діяльність : навч. посібник / Я. М. Антонюк, І. М. Шиндировський. – Львів : Магнолія-2006, 2011. – 333 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338Т8 А72; книгосховище.
Балабанова Л. В. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика : навч. посібник / Л. В. Балабанова, А. М. Германчук ; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Київ: Професіонал, 2004. – 288 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338Т8 Б20; книгосховище, ч/з №1, ч/з №2, ч/з №7.
Бестужева С. В. Міжнародна економічна діяльність України : навч. посібник / С. В. Бестужева ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2010. – 212 с. – Зі змісту: Міжнародні комерційні операції. – С. 172–178.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Б53; ч/з №1, книгосховище.
Воробйов Б. З. Основи комерційної діяльності : навч. посібник : пер. 2-го рос. вид. Ч. 1 / Б. З. Воробйов, Е. М. Локтєв, Ю. І. Плетень. – Київ : Європ. ун-т, 2004. – 388 с. – Зі змісту: Міжнародні комерційні операції. – С. 210–230.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338Т8 В75; ч/з №1, книгосховище.
Дороніна М. С. Культура ділового спілкування і партнерства : навч. посібник / М. С. Дороніна, А. В. Доронін ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2008. – 203 с. – Зі змісту: Комерційні операції підприємства. – С. 140–161.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 17 Д69; ч/з №1, книгосховище.
Іванюта Т. М. Економічна безпека підприємства : навч. посібник / Т. М. Іванюта, А. О. Заїчковський ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : Центр учбової л-ри, 2009. – 256 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 І-23; ч/з № 3, книгосховище.
Махінчук В. М. Приватноправове регулювання підприємницьких відносин в Україні : монографія / В. М. Махінчук ; Н.-д. ін-т приват. права і підприємництва імені Ф. Г. Бурчака, Нац. акад. прав. наук України. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 320 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 34С4 М36; книгосховище, ч/з № 3.
Панкратов Ф. Г. Комерційна справа : [навч. посібник] пер. з рос. / Ф. Г. Панкратов, Т. К. Серьогіна. – Вид. 2-ге, виправл. – Рівне : Вертекс, 2010. – 351 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338Т8 П16; книгосховище.
Притиченко Т. І. Комерційна діяльність підприємств : навч. посібник / Т. І. Притиченко, В. М. Щетинін ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2010. – 319 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 П77; книгосховище.
Саллі В. І. Основи зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібник / В. І. Саллі, О. В. Трифонова, В. Я. Швець. – Київ : Професіонал, 2003. – 167 с. – Зі змісту: Комерційні операції на міжнародних біржах, аукціонах, торгах. – С. 138–150.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 С16; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 7.


20.11.2014
Запитує: Саша
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати статті для написання аналітичного звіту "Інформаційне забезпечення підприємницької діяльності".

Відповідь бібліотекаря

Шановний пане Олександре! Сподіваємося, що підібрані нами статті стануть Вам у нагоді.

Ганущак-Єфіменко Л. М. Інформаційне забезпечення управління інноваційним розвитком підприємств, об’єднаних у кластер / Л. М. Ганущак-Єфіменко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 10. – С. 161–165.
Гончарова В. Г. Удосконалення процесу забезпечення інформаційної підтримки малого підприємництва / В. Г. Гончарова // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 10. – С. 105–107.
Ковальська Ю. Г. Сутність та значення інформаційного забезпечення комерційно-посередницької діяльності підприємств у сучасних ринкових умовах / Ю. Г. Ковальська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 4. – С. 111–115.
Корнєв Ю. Інформаційне забезпечення розвитку підприємницької діяльності / Ю. Корнєв /Вісник Національної академії наук України. – 2008. – № 5. – С. 24–31.
Кравчук В. В. Інформаційний вимір інформаційного забезпечення підприємств / В. В. Кравчук // Науково-технічна інформація. – 2010. – № 3. – С. 17–23.
Краснокутська Н. Підприємницький потенціал України в порівнянні з країнами ЄС / Н. Краснокутська // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2010. – № 1. – С. 25–33.
Олевский Г. Информационно-коммуникационная составляющая современного предпринимательства / Г. Олевский // Мировая экономика и международные отношения. – 2012. – № 10. – С. 30–39.
Перспективи розвитку наукових парків як елементів інфраструктури малого інноваційного підприємництва в Україні / В. І. Ляшенко, А. І. Землянкін, І. Ю. Підоричева, Т. Ф. Бережна // Вісник економічної науки України. – 2012. – № 1. – С. 89–109.
Про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні : [нац. доп.] // Економіст. – 2009. – № 5. – С. 18–63.
Райков А. Н. Сетевые ситуационные центры – новая волна : [информационное обеспечение] / А. Н. Райков // НТИ. Серия 2. Информационные процессы и системы. – 2009. – № 11. – С. 10–17.
Соколов А. В. Інформаційно-аналітичне забезпечення державного управління розвитком малого підприємництва / А. В. Соколов // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 4. – С. 82–84.
Соломенко О. Є. Інформаційне забезпечення управління ризиковою ситуацією на малому підприємстві / О. Є. Соломенко, О. А. Виноградов // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 4. – С. 144–149.


12.11.2014
Запитує: Анна
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової роботи на тему "Державний бюджет та його вплив на суспільне відтворення". Монографії, навчальні посібники, наукові роботи - те, що потрібно. Заздалегідь дякую!

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Анно! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Василик О. Д. Бюджетна система України : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. Д. Василик, К. В. Павлюк. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 544 с.
Шифр та місце зберігання книги: 336.1 В19; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3, ч/з № 7.
Державні фінанси / С. О. Булгакова, Л. I. Василенко, Л. В. Єрмошенко ; ред. А. А. Мазаракі. – К. : АВТ, 2004. – Т. 1 : Фінанси. Бюджетна система України : Інтегрований навч.-атест. комплекс : (навч. підруч. для студ. усіх рівнів навчання, викладачів, аспірантів). – 389 с.
Шифр та місце зберігання книги: 336 Д36; книгосховище, ч/з № 1.
Економічна теорія: Політекономія : підручник / ред. В. Д. Базилевич. – К. : Знання-Прес, 2001. – 581 с. – Зі змісту: Суспільне відтворення і циклічні коливання в економіці. – С. 348–354 ; Державний бюджет. – С. 403–410.
Шифр та місце зберігання книги: 33 Е40; книгосховище.
Карлін М. І. Бюджетна система України : навч. посіб. / М. І. Карлін. – К. : Знання, 2008. – 429 с.
Шифр та місце зберігання книги: 336.1 К23; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3.
Мочерний С. В. Основи економічної теорії : підручник / С. В. Мочерний, В. Г. Скотний. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 600 с. – Зі змісту: Фінансова і бюджетна системи. – С. 436–454 ; Суспільне відтворення і економічне зростання. Циклічні коливання в економіці. – С. 455–484.
Шифр та місце зберігання книги: 33 М86; книгосховище.
Основи економічної науки : курс лекцій / [В. С. Савчук, О. О. Бєляєв, К. Т. Кривенко та ін.] ; за заг. ред. В. С. Савчука ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2011. – 442 с. – Зі змісту: Суспільне відтворення. – С. 399–437.
Шифр та місце зберігання книги: 33 О-75; книгосховище, абонемент, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 7.
Фінанси : навч. посібник / П. К. Бечко, Л. Д. Тулуш, В. П. Бечко, П. М. Боровик. – Львів : Новий Світ, 2011. – 345 с. – Зі змісту: Бюджетна система та бюджетний устрій. – С. 72–88 ; Державний бюджет України. – С. 88–96 ; Бюджетний процес та бюджетні процедури. – С. 107–124.
Шифр та місце зберігання книги: 336 Ф59; книгосховище, ч/з № 2.


11.11.2014
Запитує: Наташа
Тема запиту: Здравствуйте. Помогите найти информацию на тему "Стилистика".

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Наталіє! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Корж А. В Українська мова професійного спрямування : навч. посібник / А. В. Корж ; М-во освіти і науки України. – К. : Правова єдність, 2009. – 296 с. – Зі змісту: Функціонально-стилістична диференціація сучасної української літературної мови. Офіційно-діловий стиль, його особливості. – С. 28–49 ; Стилістичні особливості виражальних засобів мови. Типові помилки у тексті документа. – С. 140–145.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 4У К66; книгосховище, ч/з україніки.
Лепеха Т. В. Українська мова : навч. посіб. для старшокласників, абітурієнтів, студ. вищ. навч. закл. / Т. В. Лепеха. – 4-те вид., доповн. і переробл. – К. : Євшан-зілля, 2010. – 360 с. – Зі змісту: Стилістика. – С. 335–349.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 4У Л48; книгосховище.
Мацько Л. І. Стилістика української мови : підручник / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько ; за ред. Л. І. Мацько. – 2-ге вид., виправл. – К. : Вища шк., 2005. – 463 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 4У М36; книгосховище, ч/з україніки.
Олійник О. Б. Культура мовлення : навч. посібник / О. Олійник, В. Шинкарук. – К. : Кондор, 2008. – 296 с. – Зі змісту: Стилістика. Стиль мовлення. Стилістична норма. Культура мовлення. – С. 7–27.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 4У О-54; книгосховище, ч/з україніки.
Палеха Ю. І. Організація загального діловодства : навч. посібник : (зі зразками сучасних ділових паперів) / Ю. Палеха ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Ліра-К, 2009. – 458 с. – Зі змісту: Стилістика ділового мовлення. – С. 158–195.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 301 П14; книгосховище, ч/з № 2.
Слободян О. Політика, що не проминає : [монографія] / О. Слободян. – К. : Дух і літера, 2009. – 438 с. – Зі змісту: Стилістика й метафізика в політиці. – С. 404–411.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф С48; книгосховище.
Словник тропів і стилістичних фігур / авт.-уклад. В. Ф. Святовець. – К. : Академія, 2011. – 172 с. – (Nota bene : засн. в 1995 р.).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 4У С48; книгосховище.
Чеберяк А. Жанрово-стилістичні особливості «відкритого листа» / А. Чеберяк // Дивослово. – 2009. – № 5. – С. 30–33.


11.11.2014
Запитує: Кристина
Тема запиту: Здравствуйте. Пожалуйста, подыщите информацию по теме "Вчений К. Воблий".

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Кристино! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Енциклопедія українознавства : [репринтне відтворення вид. 1955–1984 років] / Наук. т-во ім. Шевченка ; голов. ред. В. Кубійович. – К. : Глобус, 1993. – Т. 1. – Перевид. в Україні. – 400 с. – Зі змісту: Воблий Костянтин (1876–1947). – С. 293–294.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 03 Е68; книгосховище.
Злупко С. Персоналії і теорії української економічної думки / С. Злупко. – Львів : Євросвіт, 2002. – 528 с. – Зі змісту: Економіст, географ, статистик : [Воблий Костянтин]. – С. 298–300.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) З-68; книгосховище, зал економічної класики.
Історія економіки та економічної думки : навч. посібник / [Г. М. Грігорян, О. О. Губарєв, Т. Є. Калашник та ін. ; за заг. ред. В. М. Філатова] ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2010. – 314 с. – Зі змісту: Економічна думка в Україні у XIX – на початку XX ст. : [про К. Воблого]. – С. 163–175.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) І-90; зал економічної класики.
Історія економічної думки України : навч. посібник / [Р. Х. Васильєва, Л. П. Горкіна, Н. А. Петровська та ін.]. – К. : Либідь, 1993. – 272 с. – Зі змісту: Історичні умови та особливості формування економічної теорії наприкінці XІX – початку XX ст. : [про наукові доробки К. Воблого]. – С. 111–167 ; Основні напрями розвитку економічної теорії в період 1917 – кінця 20-х років : [про К. Воблого]. – С. 168–209.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) І-90; книгосховище.
Історія народного господарства та економічної думки України : зб. наук. праць / ДУ «Ін-т економікита прогнозування» НАНУ ; [відп. ред. Т. І. Дерев’янкін]. – К., 2007. – Вип. 39–40. – 400 с. – Зі змісту: Горкіна Л. П. Пам’яті Костянтина Григоровича Воблого (1876–1947) / Л. П. Горкіна. – С. 368–371.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С1 І-90; книгосховище, зал економічної класики.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка : незабутні постаті / [авт.-упоряд.: О. Матвійчук, Н. Струк]. – К. : Новий друк, 2005. – 464 с. : портр. – Зі змісту: Воблий Костянтин Григорович (1876–1947) – економіст, статистик, демограф, один із засновників економічної географії України, доктор політекономії і статистики, професор, академік АН УРСР, заслужений діяч науки УРСР. – С. 63, 64, 105, 118.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 37 К38; книгосховище, ч/з україніки.
Матвієнко В. М. Академік К. Г. Воблий і суспільно-географічне районування України / В. М. Матвієнко // Економічна та соціальна географія / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. М. Д. Пістун. – К. : Знанння, 1999. – Вип. 48. – С. 39–47.
Народжені Україною : мемор. альм. : у 2 т. / голов. ред. О. Оноприєнко. – К. : Євроімідж, 2002. – Т. 1 : А-К. – 896 с. – Зі змісту: Костянтин Воблий: ректор, економіст, статистик, демограф (1876–1947). – С. 352–353.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 9(С2) Н30; інформаційно-бібліографічний відділ.
Пістун М. Д. Костянтин Григорович Воблий – видатний український економіко-географ / М. Д. Пістун ; ред. Л. Г. Руденко. – К., 2006. – 34 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 П34; книгосховище.
Фінансова думка України : у 3 т. / С. В. Льовочкін, В. М. Федосов, С. І. Юрій, П. І. Юхименко ; за наук. ред. В. М. Федосова. – К. : Кондор ; Тернопіль : Екон. думка, 2010. – Т. 2 : Енциклопедія. – 582 с. – Зі змісту: Воблий Костянитин Григорович (1876–1947). – С. 123–132 : фотогр.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 37 К38; книгосховище, ч/з україніки.
Шумелда Я. Костянтину Григоровичу Воблому присвячується : [видатний вчений-економіст, професор, доктор політичної економії та статистики] / Я. Шумелда, В. Тринчук // Страхова справа. – 2011. – № 1. – С. 60–63.
Щербань Т. Костянтин Григорович Воблий : [до 120–річчя від дня народження К. Г. Воблого] / Т. Щербань // Економіка України. – 1996. – № 4. – С. 76–80.


05.11.2014
Запитує: Анна
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання диплому на тему "Бюджет держави як інструмент макроекономічного регулювання". Монографії, статті, навчальні посібники - все стане у нагоді. Заздалегідь дякую!

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Анно! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Бодров В. Г. Державне регулювання економіки та економічна політика : навч. посібник / В. Г. Бодров, О. М. Сафронова, Н. І. Балдич ; за ред. В. Г. Бодрова. – К. : Академвидав, 2010. – 516 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С2 Б75; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5.
Гриньова В. М. Державне регулювання економіки : навч. посібник / В. М. Гриньова, М. М. Новікова. – Х. : Інжек, 2004. – 756 с. – Зі змісту: Макроекономічне планування як інструмент державного регулювання. – С. 21–27.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С2 Г85; книгосховище, ч/з № 1.
Державний бюджет і бюджетна стратегія 2012-2014 : Стабілізація та сталий розвиток в умовах реформування економіки України : [монографія] / [Р. Л. Балакін, В. Й. Башко, І. Г. Бережнюк та ін.] ; за заг. ред. Ф. О. Ярошенка ; Акад. фін. упр. – 2-ге вид., переробл. – К. : ДННУ АФУ, 2011. – 704 с. : табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книг: 336.1 Д36; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3.
Єфименко Т. І. Податки в інституційній системі сучасної економіки / Т. І. Єфименко ; Ін-т економіки та прогнозування НАН України. – К. : ІЕП НАНУ, 2011. – 687 с. – Зі змісту: Бюджетна політика в системі макроекономічного регулювання. – С. 71–91.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.1 Є91; книгосховище, ч/з № 3.
Зварич О. В. Середньострокове прогнозування доходів бюджету та їх взаємозв’язок з макроекономічними показниками / О. В. Зварич // Фінанси України. – 2011. – № 8. – С. 59–75.
Кізима А. Макроекономічне прогнозування як основа бюджетного процесу / А. Кізима // Світ фінансів. – 2011. – № 1. – С. 40–45.
Мельникова В. І. Макроекономіка : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / В. І. Мельникова, Н. І. Климова. – 2-ге вид., виправ. і доповн. – К. : Професіонал, 2005. – 400 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 М48; книгосховище.
Опарін В. М. Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти) : монографія / В. М. Опарін. – К. : КНЕУ, 2005. – 240 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 О-60; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5.
Пухтаєвич Г. О. Макроекономічний аналіз : навч. посібник / Г. О. Пухтаєвич. – К. : КНЕУ, 2000. – 208 с. – Зі змісту: Макроекономічний аналіз зведеного бюджету. – С. 166–185.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33с4 П90; книгосховище.
Стеченко Д. М. Державне регулювання економіки : навч. посібник / Д. М. Стеченко. – К. : Знання України, 2007. – 272 с. – Зі змісту: Державний бюджет – головний засіб регулювання економіки. – С. 122–127.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С79; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 7.
Сунцова О. О. Оптимізація бюджетної складової макроекономічного механізму державного і регіонального розвитку / О. О. Сунцова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 12. – С. 45–52.
Швайка Л. А. Державне регулювання економіки : підручник / Л. А. Швайка. – К. : Знання, 2008. – 462 с. – Зі змісту: Система макроекономічних показників та їх застосування в регулюванні економіки. – С. 133–164 ; Фінансова політика держави та її особливості в період становлення ринкових відносин. – С. 286–290 ; Державний бюджет як інструмент регулювання економіки. – С. 290–296.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С2 Ш33; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 7.
Шевчук В. О. Вплив бюджету на макроекономічні показники / В. О. Шевчук, Р. І. Копич // Фінанси України. – 2010. – № 3. – С. 3–12.


03.11.2014
Запитує: Mila
Тема запиту: Звертаюсь до Вас з проханням. Треба зробити рідборку матеріалів до реферату з права - "Касаційна скарга". Бажано статті з журналів, що стосуються скарги та її подачі (кримінальне або адміністративне право).

Відповідь бібліотекаря

Шановний Користувач! Сподіваємося, підібрані нами статті стануть Вам у нагоді.

Бєлкін М. Л. Проблемні питання апеляційного та касаційного оскарження судових рішень / М. Л. Бєлкін // Право України. – 2010. – № 5. – С. 154–160.
Гаврилюк Ю. Розгляд справ щодо оскарження рішень Вищої ради юстиції України Вищим адміністративним судом: переваги та недоліки / Ю. Гаврилюк // Митна справа. – 2010. – № 6. – С. 79–86.
Глущенко С. Вищі спеціалізовані суди: сучасний стан забезпечення касаційного оскарження / С. Глущенко // Юридична Україна. – 2010. – № 7. – С. 109–113.
Глущенко С. Касаційне оскарження: від дублювання до єдності : [конституційно-правові аспекти] / С. Глущенко // Вісник прокуратури. – 2010. – № 2. – С. 97–104.
Городовенко В. В. Принцип апеляційного і касаційного оскарження рішень суду / В. В. Городовенко // Вісник господарського судочинства. – 2012. – № 3. – С. 131–140.
Євграфова Є. Вирішення питань права судом касаційної інстанції (теоретико-практичні аспекти) / Є. Євграфова // Віче. – 2012. – № 6. – С. 10–13.
Лук’яненко Ю. Право на касаційне оскарження рішень судів, винесених у справах про адміністративні правопорушення / Ю. Лук’яненко // Вісник прокуратури. – 2012. – № 4–5. – С. 165–170.
Луспеник Д. Окремі питання впровадження ефективних механізмів допуску до касаційного оскарження судових рішень у цивільному судочинстві України / Д. Луспеник, О. Хотинська-Нор // Право України. – 2013. – № 5. – С. 347–353.
Маринів В. Особливості реалізації окремих засад кримінального провадження у судах апеляційної та касаційної інстанцій / В. Маринів // Право України. – 2013. – № 11. – С. 259–266.
Ринда В. Оскарження до суду рішень органу дізнання, прийнятих на стадії порушення кримінальної справи / В. Ринда // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 9. – С. 151–154.
Сапін О. Апеляційне та касаційне провадження у кримінальних справах у контексті міжнародних стандартів / О. Сапін // Вісник прокуратури. – 2012. – № 2. – С. 74–79.
Смітюх А. В. Реалізація права на касаційне оскарження судових актів особами, не залученими до участі у справі, у господарському судочинстві / А. В. Смітюх // Вісник господарського судочинства. – 2010. – № 4. – С. 95–102.
Тимошенко О. А. Право касаційного оскарження та порядок його реалізації в цивільному судочинстві України / О. А. Тимошенко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. – № 12. – С. 111–116.
Харль-Волш Т. Доступ до правосуддя і наявність умов прийняття касаційних скарг у судовій системі Люксембурга з огляду на практику Європейського суду з прав людини / Т. Харль-Волш // Право України. – 2012. – № 11–12. – С. 223–225.


03.11.2014
Запитує: Mila
Тема запиту: Доброго ранку! Мені потрібно підібрати літературу до теми "Роман Шухевич - герой 20 століття". Буду вдячна за будь яку інформацію.

Відповідь бібліотекаря

Шановний Користувач! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Видатні постаті в історії України XX ст: короткі біогр. нариси / В. І. Гусєв, О. В. Даниленко, Л. В. Іваницька [та ін.] ; [ред.: Л. О. Біда, Л. Г. Мірошниченко]. – К. : Вища шк., 2011. – 391 с. : портр. – Зі змісту: Роман Шухевич. – С. 372–374.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 9(С2) В42; ч/з україніки.
Горєлов М. Гауптман Шухевич та Генерал Власов, або чим УПА відрізняється від РВА / М. Горєлов // Трибуна. – 2009. – № 11–12. – С. 34–39.
Енциклопедія історії України : [в 10 т.] / Ін-т історії України НАН України ; [редкол.: Смолій В. А. (голова) та ін.]. – К. : Наук. думка, 2013. – Т. 10 : Т–Я. – 781 с. : ілюстр. – Зі змісту: Кентій А. В. Шухевич Роман Осипович / А. В. Кунтій. – С. 674–675.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 9(С2) Е64; книгосхлвище, ч/з довідкових видань, ч/з україніки, ч/з № 1, ч/з № 5, ч/з № 7.
Зубков С. К. Події, що змінили Україну / С. К. Зубков, В. Л. Карнацевич, А. Ю. Хорошевський. – Х. : Факт, 2013. – 383 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 9(С2) З-91; ч/з україніки.
Кук В. Генерал Роман Шухевич – головний командир Української Повстанської Армії (УПА) : монографія / В. Кук. – К., 1997. – 110 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 9(С2) К89; ч/з україніки.
Роман Шухевич у документах радянських органів державної безпеки (1940-1950) / Ін-т нац. державознавства, Галузевий держ. архів служби безпеки України ; [за ред. В. Сергійчука]. – К. : Сергійчук М. І., 2007. – Т. 1. – 640 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 9(С2) Ш98; ч/з україніки.
Роман Шухевич у документах радянських органів державної безпеки (1940–1950) / Галузевий держ. архів служби безпеки України, Ін-т нац. державознавства ; [заг. ред. В. Сергійчука]. – К. : Сергійчук М. І., 2007. – Т. 2. – 584 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 9(С2) Ш98; ч/з україніки.
100 найвідоміших українців / ред. Ю. Павленко. – 3-тє вид., виправл. і доповн. – К. : Автограф, 2005. – 636 с. – Зі змісту: Роман Шухевич. – С. 586–594.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 9(С2) С81; ч/з довідкових видань,ч/з № 1, ч/з № 5.


27.10.2014
Запитує: Ivan
Тема запиту: Добрий вечір! Треба написати реферат на тему "Експортний потенціал України та її регіонів". Допоможіть будь ласка підібрати літературу.

Відповідь бібліотекаря

Шановний пане Іване! Сподіваємось, що підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Березюк Ю. Б. Формування експортного агропродовольчого потенціалу регіону / Ю. Б. Березюк // Економіка АПК. – 2009. – № 10. – С. 123–126.
Гершуненко Ю. О. Реструктуризація виробничо-експортного потенціалу в системі зміцнення економічної безпеки України / Ю. О. Гершуненко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2011. – № 5. – С. 69–73.
Грущинська Н. М. Розвиток експортного потенціалу України в сучасних світогосподарських процесах / Н. М. Грущинська, М. П. Музиченко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 7. – С. 19–26.
Двигун С. М. Забезпечення експортного потенціалу як матеріальної основи розвитку зовнішньоекономічної діяльності в системі державного регулювання економіки / С. М. Двигун // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 24. – С. 147–150.
Дедяєва Л. М. Сучасні тенденції розвитку експортного потенціалу України / Л. М. Дедяєва // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2012. – № 2. – С. 171–175.
Економіка підприємства: теорія та практика = Economy of enterprise: theory and experience : зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф., 12 жовт. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. за вип. Г. О. Швиданенко]. – К. : КНЕУ, 2012. – 331 с. – Зі змісту: Дишкант В. П. Експортний потенціал України в сфері постачання електроенергії / В. П. Дишкант. – С. 249–253.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Е40; книгосховище, ч/з №1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Економіка розвитку / Харків. нац. екон. ун-т ; [голов. ред. В. С. Пономаренко]. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2012. – № 3. – 103 с. : табл. – Зі змісту: Піддубна Л. І. Експортний потенціал машинобудівного комплексу Харківської області України в контексті викликів глобальної конкуренції / Л. І. Піддубна. – С. 79–84.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е45; книгосховище.
Єрмакова О. Методика оцінки ефективності кластерів як каталізаторів експортного потенціалу регіону / О. Єрмакова // Економіст. – 2009. – № 10. – С. 35–38.
Запотоцька І. В. Конкурентні особливості експортного потенціалу регіонів України / І. В. Запотоцька // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2012. – № 5. – С. 45–49.
Клименко С. Є. Теоретичні основи побудови концепції застосування механізмів реалізації експортного потенціалу України на світових ринках / С. Є. Клименко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2013. – № 3. – С. 19–27.
Кобельчук Н. М. Перспективи розвитку експортного потенціалу промислового регіону / Н. М. Кобельчук // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2010. – № 4. – С. 89–92.
Кутідзе Л. С. Структура організаційного механізму ефективного використання експортного потенціалу регіону / Л. С. Кутідзе // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – № 6. – С. 70–76.
Савельев И. И. Совершенствование механизма развития экспортного потенциала региона / И. И. Савельев // Проблемы современной экономики. – 2009. – № 4. – С. 343–348.
Савченко В. Ф. Національна економіка : навч. посібник / В. Ф. Савченко. – К. : Знання, 2011. – 309 с. – Зі змісту: Експортний потенціал національної економіки. – С. 67–70.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С13; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5.
Скрипник А. Експортний потенціал та ризики аграрного сектору України / А. Скрипник, Т. Зінчук // Економіст. – 2009. – № 11. – С. 16–20.
Фатенок-Ткачук А. О. Оцінка експортного потенціалу регіонів України у машинобудуванні / А. О. Фатенок-Ткачук // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2011. – № 1. – С. 28–32.


23.10.2014
Запитує: Олександр
Тема запиту: Доброго вечора! Допоможіть, будь-ласка, дібрати літературу на тему "Планування заміни техніки на сільськогосподарських підприємствах". Дякую заздалегідь!

Відповідь бібліотекаря

Шановний пане Олександре! Сподіваємося, що підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Адамчук В. В. Формування і розвиток ринку сільськогосподарської техніки в Україні / В. В. Адамчук, М. І. Грицишин // Вісник аграрної науки. – 2013. – № 7. – С. 5–9.
Барило С. І. Вдосконалення організації менеджменту в ремонтно-технічному обслуговуванні сільськогосподарських підприємств (організаційні і соціально-психологічні аспекти) : монографія / С. І. Барило. – К. : НІЧЛАВА, 1999. – 136 с.
Шифр зберігання книги: 333С Б24; книгосховище.
Білоусько Я. К. Техніко-технологічне забезпечення сільського господарства / Я. К. Білоусько, Ю. Я. Лузан, В. Л. Товстопят // Економіка АПК. – 2009. – № 12. – С. 29–33.
Бурковський І. Д. Шляхи поліпшення технічного оснащення аграрних підприємств / І. Д. Бурковський // Економіка АПК. – 2010. – № 4. – С. 92–95.
Електрифікація як фактор створення мобільної сільськогосподарської техніки нового покоління / В. В. Адамчук, В. Г. Мироненко, В. М. Третяк, Р. В. Мельник // Вісник аграрної науки. – 2013. – № 4. – С. 13–16.
Забезпечення експлуатаційної надійності робочих органів грунтообробних машин під час їх відновлення та інноваційні пропозиції сільгосппідприємствам / М. О. Василенко, Д. О. Буслаєв, О. Є. Калінін, В. М. Кучерявий // Вісник аграрної науки. – 2013. – № 3. – С. 44–47.
Наукові і практичні аспекти агропромислового виробництва та розвитку сільських регіонів : матеріали Міжнар. наук.-практ. форуму, 22–24 верес. 2010 р. / М-во аграр. політики України, Львів. нац. аграр. ун-т ; [ред. Н. В. Скосарьова]. – Л. : Вид-во Львів. нац. аграр. ун-ту, 2010. – 562 с. – Зі змісту: Наукові і практичні аспектитехніки та енергетики сучасного агропромислового виробництва. – С. 397–480.
Шифр зберігання книги: 333С Н34; книгосховище.
Нелеп В. М. Планування на аграрному підприємстві : підручник / В. М. Нелеп. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : КНЕУ, 2004. – 495 с.
Шифр зберігання книги: 333С Н49; Аб, ч/з № 3, ч/з № 1, ч/з № 2.
Россоха В. В. Технологічний чинник у розвитку сільськогосподарського виробництва / В. В. Россоха // Вісник аграрної науки. – 2009. – № 3. – С. 66–70.


20.10.2014
Запитує: Vikki Vik
Тема запиту: Доброго ранку! Потрібна література на тему "Особливості вирощування та збут м'ясних корів". Влаштує будь-яка література. Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Шановний Користувач! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Буробкин И. Н. Условия реализации целевой программы «Развитие мясного скотоводства» / И. Н. Буробкин, Н. И. Оксанич // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2009. – № 3. – С. 19–25.
Васильченко М. Я. Проблемы модернизации мясной промышленности России / М. Я. Васильченко // Экономические науки. – 2012. – № 1. – С. 93–97.
Вдовиченко Ю. В. Створення генотипів м’ясної худоби для розведення і виробництва яловичини в умовах інтенсивного теплового навантаження / Ю. В. Вдовиченко, Л. О. Омельченко, В. О. Найдьонова // Вісник аграрної науки. – 2013. – № 6. – С. 34–38.
Вдовиченко Ю. Південна м’ясна порода – інноваційне селекційне досягнення у м’ясному скотарстві / Ю. Вдовиченко, Л. Омельченко, В. Найдьонова, О. Дубинський // Тваринництво України. – 2012. – № 8. – С. 64–68.
Гуменний В. Породні відмінності великої рогатої худоби за м’ясною продуктивністю / В. Гуменний // Тваринництво України. – 2010. – № 10. – С. 12–15.
Товарна продуктивність помісей, одержаних від скрещування з бугаями м’ясних порід / І. Гурський, Й. Сірацький, О. Бойко, Є. Федорович // Тваринництво України. – 2010. – № 10. – С. 23–26.
Дудник А. В. Факторы, влияющие на состояние мясного подкомплекса и их использование при формировании политики аграрного протекционизма / А. В. Дудник // Проблемы современной экономики. – 2011. – № 4. – С. 348–352.
Кандиба В. М. Кормо-конверсійна здатність і прогнозування м’ясної продуктивності великої рогатої худоби / В. М. Кандиба // Вісник аграрної науки. – 2013. – № 7. – С. 36–40.
Козирь В. М’ясна продуктивність нащадків від поліпшувачів за надоями і жирністю молока / В. Козирь // Тваринництво України. – 2013. – № 11. – С. 19–21.
Козирь В. Характеристика яловичини м’ясних, комбінованих і молочних порід худоби / В. Козирь // Тваринництво України. – 2013. – № 7–8. – С. 26–29.
Кузьмичева М. Создание вертикально интегрированных холдингов в России для оптимизации логистических процессов мясной отрасли / М. Кузьмичева // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2011. – № 4. – С. 28–33.
Кукаева Л. И. Исследование предприятий – производителей мясной продукции Волгоградской области / Л. И. Кукаева, А. Ю. Нелепов // Экономические науки. – 2009. – № 8. – С. 121–124.
Минсельхоз США о положении на мировом рынке говядины // Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ). – 2013. – 18 июн. (№ 44–45). – С. 9. ; 20 июн. (№ 46). – С. 6.
Олійник С. Розвиток м’ясних бугайців за різних технологій вирощування / С. Олійник // Тваринництво України. – 2010. – № 4. – С. 13–15.
Південна м’ясна порода великої рогатої худоби: визначне селекційне досягнення в теорії та практиці аграрної науки / М. В. Зубець, В. П. Буркат, Ю. Ф. Мельник, Ю. В. Вдовиченко [та ін.] // Вісник аграрної науки. – 2009. – № 3. – С. 45–51.
Попова Е. Маркетинговый инструментарий создания узнаваемого на рынке бренда мясной продукции «ТАВР» / Е. Попова // Практический маркетинг. – 2011. – № 2. – С. 26–32.
Почукалін А. Є. Сучасний стан племінного поголів’я м’ясного скотарства України / А. Є. Почукалін // Вісник аграрної науки. – 2009. – № 8. – С. 79–81.
Товарна продуктивність помісей, одержаних від скрещування з бугаями м’ясних порід / І. Гурський, Й. Сірацький, О. Бойко, Є. Федорович// Тваринництво України. – 2010. – № 10. – С. 23–26.
Угнівенко А. Відлучене теля – основна ознака продуктивності у м’ясному скотарстві / А. Угнівенко // Тваринництво України. – 2012. – № 4. – С. 27–31.
Шлапак О. Конкурентоспроможність вітчизняного м’ясного скотарства / О. Шлапак // Економіст. – 2013. – № 2. – С. 48–51.
Шлапак О. В. Розвиток і можливості захисту вітчизняного м’ясного скотарства в умовах СОТ / О. В. Шлапак // Економіка і прогнозування. – 2013. – № 1. – С. 97–108.
Шлапак О. В. Стратегічні напрями розвитку галузі м’ясного скотарства в Україні / О. В. Шлапак // Економіка України. – 2013. – № 3. – С. 57–65.
Экономические составляющие эффективного ведения мясного скотоводства / Л. М. Половинко, В. С. Бурка, М. Ю. Половинко, У. Д. Гучигов // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2009. – № 12. – С. 37–39.


20.10.2014
Запитує: Miranda
Тема запиту: Добрый день! От друзей слышала, что Вы можете помочь мне с подбором литературы по теме реферата или статьи. Вот и решила воспользоваться Вашей службой. У меня тема - "Рынок оружия". Может хоть что-то есть.

Відповідь бібліотекаря

Шановний Користувач! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Белоус В. Оружие XXI века / В. Белоус // Международная жизнь. – 2009. – № 1. – С. 104–129.
Белоусов С. ВПК Израиля: роль экспорта вооружений / С. Белоусов // Мировая экономика и международные отношения. – 2010. – № 2. – С. 57–63.
Белоусов С. Мировой рынок оружия / С. Белоусов // Мировая экономика и международные отношения. – 2010. – № 7. – С. 91–101.
Зименков Р. И. Проблемы и перспективы США в мировой торговле оружием / Р. И. Зименков // США. Канада: экономика – политика – культура. – 2012. – № 6. – С. 37–56.
Калинина Н. Пути международного ограничения мировой торговли оружием / Н. Калинина // Мировая экономика и международные отношения. – 2013. – № 1. – С. 29–47.
Корсаков Г. Б. Роль информационного оружия в военно-политической стратегии США / Г. Б. Корсаков // США. Канада: экономика – политика – культура. – 2012. – № 1. – С. 39–60.
Кузьмін О. Є. Чинники формування конкурентоспроможності підприємств на ринку озброєння / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, Д. А. Панасенко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 8. – С. 182–191.
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / І. І. Дахно, В. М. Барановська, В. О. Главник [та ін.] ; за ред. І. І. Дахна. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 299 с. – Зі змісту: Тьорло В. О. Зовнішньоекономічна діяльність України на світовому ринку озброєнь / В. О. Тьорло, Я. Г. Слісаренко, Л. М. Романійко. – С. 54–75.
Шифр зберігання книги: 33М М50
Мокляк С. П. Офсет як економічна діяльність суб’єктів у системі ВТС в умовах посилення конкуренції на світових ринках озброєння та військової техніки / С. П. Мокляк // Економічний часопис–XXI. – 2012. – № 5–6. – С. 18–20.


20.10.2014
Запитує: Ivan
Тема запиту: Добрий день! Потрібно підготувати реферат з філософії на тему "Історичні типи світогляду (характеристика головних ризновидів)".

Відповідь бібліотекаря

Шановний  пане Іване! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Бойченко І. В. Філософія історії : підручник / І. В. Бойченко. – К. : Знання, 2000. – 723 с. – Зі змісту: Місце філософії історії в системі світоглядних форм осягнення історичного процесу. – С. 15–94.
Шифр зберігання книги: 301 Б77
Гезалов А. А. Глобализация и мировоззрение / А. А. Гезалов // Вопросы философии. – 2012. – № 7. – С. 167–169.
Філософія : підручник / [О. П. Сидоренко та ін.] ; за ред. О. П. Сидоренка. – К. : Знання, 2009. – 892 с. – Зі змісту: Світогляд та його історичні типи. – С. 20–31 ; Філософія – теоретичне світорозуміння. – С. 32–41.
Шифр зберігання книги: 1Ф Ф51
Філософія : хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посібник / за ред. Л. В. Губерського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2012. – 622 с. – Зі змісту: Дільтей В. Типи світогляду і виявлення їх у метафізичних системах. – С. 150–162 ; Шинкарук В. Світогляд і філософія / В. Шинкарук. – С. 163–173.
Шифр зберігання книги: 1Ф Ф56
Хрестоматия по философии : учеб. пособие / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Филос. фак. ; сост. П. В. Алексеев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2010. – 574 с. – Из содерж.: Шелер М. Философское мировоззрение / М. Шелер. – С. 8–18.
Шифр зберігання книги: 1Ф Х91
Чумаков А. Н. Философия в современном мире: диалог мировоззрений / А. Н. Чумаков, А. Д. Королев, А. В. Дахин // Вопросы философии. – 2013. – № 1. – С. 3–16.


20.10.2014
Запитує: Diana
Тема запиту: Помогите подобрать литературу по теме "Українська ділова мова". Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Діано! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Вербич В. Словосполучення в діловому мовленні / В. Вербич // Секретарь-референт. – 2009. – № 5. – С. 70–75.
Ділова українська мова / [О. Д. Горбул, Л. І. Галузинська, Т. І. Ситнік та ін.] ; за ред. О. Д. Горбула. – К. : Знання, 2008. – 222 с.
Шифр зберігання книги: 4У Д46
Кацавець Р. Ділова мова: сучасний вимір : підручник / Р. Кацавець ; М-во освіти і науки України. – К. : Центр учбової л-ри, 2008. – 196 с.
Шифр зберігання книги: 4У К30
Пивоваров В. М. Ділова українська мова : навч. посібник / В. М. Пивоваров, Ю. І. Калашник, Л. Г. Савченко. – Х. : Одіссей, 2007. – 232 с.
Шифр зберігання книги: 4У П32
Плотницька І. М. Ділова українська мова : навч. посібник / І. М. Плотницька. – 3-тє вид. – К. : Центр учбової л-ри, 2008. – 255 с.
Шифр зберігання книги: 4У П39
Романовський О. Мовна компетентність як необхідна складова виховання освіченого та інтелігентного українця / О. Романовський, Ю. Романовська, О. Романовська // Вища школа. – 2009. – № 7. – С. 88–98.
Українська ділова і фахова мова: практичний посібник на щодень : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Д. Гінзбург, І. О. Требульова, С. Д. Левіна, І. М. Корнілова ; за ред. М. Д. Гінзбурга. – К. : Фірма «ІНКОС» : Центр навч. л-ри, 2007. – 672 с.
Шифр зберігання книги: 4У У45
Черемська О. С. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч. посібник / О. С. Черемська, Г. Г. Гайдамака, В. Ф. Жовтобрюх ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2009. – 224 с.
Шифр зберігання книги: 4У Ч-46
Чорненький Я. Я. Ділова українська мова. Теорія. Практика. Самостійна робота : навч. посібник / Я. Я. Чорненький ; М-во освіти і науки України. – К. : Професіонал, 2006. – 240 с.
Шифр зберігання книги: 4У Ч-75


20.10.2014
Запитує: Варвара
Тема запиту: Доброго ранку! Допоможіть, будь ласка, мені потрібні матеріали до короткої доповіді на тему "Овочівництво, як наука та галузь рослинництва". Сподіваюсь на допомогу.

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Варваро! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Балюк С. А. Пріоритетні напрями розвитку овочівництва і баштанництва в Україні / С. А. Балюк, М. В. Лісовий, М. А. Захарова [та ін.] // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 7. – С. 7–10.
Біліневич Я. Технології вирощування моркви / Я. Біліневич // Агросвіт України. – 2009. – № 9–10. – С. 16–18 ; 2010. – № 1. – С. 19–20.
Бондарчук А. А. Перспективи розвитку картоплярства в Україні / А. А. Бондарчук // Вісник аграрної науки. – 2009. – № 4. – С. 21–23.
Бондарчук А. А. Стан картоплярства в Україні та перспективи його розвитку / А. А. Бондарчук // Вісник аграрної науки. – 2006. – № 3–4. – С. 49–50.
Дадашев Б. А. Система технологій. Економічні основи технологічного розвитку агропромислового : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Б. А. Дадашев, В. В. Обливанцов, В. П. Гордієнко. – Суми : УАБС НБУ, 2008. – 294 с. – Зі змісту: Система технологій вирощування овочевих культур. – С.81–96.
Шифр зберігання книги: 333С Д14
Іваненко Ф. В. Технологія виробництва і переробки продукції рослинництва : навч. посібник / Ф. В. Іваненко ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2008. – 600 с. – Зі змісту: Овочеві культури. – С. 390–440.
Шифр зберігання книги: 6П8 І-18
Інституціональні засади трансформацій в аграрній сфері : зб. матеріалів 13 річних зборів Всеукр. конгресу вчених економістів-аграрників 20–21 черв. 2011 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Акад. екон. наук України, Нац. наук. центр «Ін-т аграр.економіки» ; [відп. ред. П. Т. Саблук]. – К. : ННЦ ІАЕ, 2011. – 672 с. : табл. – Зі змісту: Канінський П. К. Овочівництво – один із важливих приоритетів у розвитку агропромислового комплексу України / П. К. Канінський, Г. М. Косовець. – С. 203–206.
Шифр зберігання книги: 333С І-71
Наукові і практичні аспекти агропромислового виробництва та розвитку сільських регіонів : матеріали Міжнар. наук.-практ. форуму, 22–24 верес. 2010 р. / М-во аграр. політики України, Львів. нац. аграр. ун-т ; [ред. Н. В. Скосарьова]. – Л. : Вид-во Львів. нац. аграр. ун-ту, 2010. – 562 с. – Зі змісту: Стефанюк Г. Короткий огляд овочівництва окремих країн світу / Г. Стефанюк, О. Залецька, Л. Демкевич. – С. 87–90.
Шифр зберігання книги: 333С Н34
Организация производства на предприятиях АПК : учеб. пособие для студ. вузов / ред. Ф. К. Шакиров. – М. : Колос, 2003. – 224 с. – Из содерж.: Организация овощеводства. – С.138–142.
Шифр зберігання книги: 333С О-64
Писаренко В. В. Перспективи розвитку галузі овочівництва / В. В. Писаренко // Економіка АПК. – 2010. – № 7. – С. 39–42.
Плугатарьова Т. І. Інтенсифікація овочівництва як вимога продовольчої безпеки / Т. І. Плугатарьова // Економіка АПК. – 2012. – № 4. – С. 166–169.
Рослинництво України. 2010 : стат. збірник / [ред. Ю. М. Остапчук ; відп. за вип. О. М. Прокопенко]. – К. : Держкомстат України, 2011. – 99 с.
Шифр зберігання книги: 333С Р75
Шлапак В. О. Про вирощування екологічно чистої овочевої продукції в Україні / В.О. Шлапак, В.М. Чопенко // Економіка АПК. – 2003. – № 7. – С. 59–62.
Яровий Г. І. Науковий супровід розвитку овочівництва в Україні / Г. І. Яровий // Вісник аграрної науки. – 2006. – № 12. – С. 39–42.


15.10.2014
Запитує: Лена
Тема запиту: Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, дібрати літературу для написання реферату на тему "Поліський економічний регіон, його роль в економіці України, галузева й територіальна структура господарства". Дякую заздалегідь!

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Олено! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Гунчак А. Розвиток птахівництва Полісся та західного регіону України / А. Гунчак, Г. Стояновська, І. Ратич // Тваринництво України. – 2010. – № 7. – С. 2–5.
Карлін М. Інноваційні підходи до проведення адміністративно-територіальної реформи в Україні та областях Західного Полісся / М. Карлін // Економіст. – 2011. – № 1. – С. 6–9.
Потенціал виробництва продовольства і біоенергії в зоні Полісся / Ю. О. Тараріко, О. М. Бердніков, В. А. Величко [та ін.] // Вісник аграрної науки. – 2013. – № 6. – С. 46–51.
Проблеми ефективного функціонування АПК в умовах нових форм власності та господарювання : кол. монографія : у 2 т. / ред. П. Т. Саблук. – К. : Ін-т аграр. економіки УААН, 2001. – Т. 1. – 821 с. – Зі змісту: Микитюк В. М. Ефективність виробництва яловичини в умовах загострення екологічної кризи на підприємствах Північного Полісся Житомирської обл. / В. М. Микитюк. – С. 533–535 ; Поліщук М. П. Скотарство Полісся Житомирщини: сучасний стан і перспективи розвитку / М. П. Поліщук, М. А. Мартинюк. – С. 661–664.
Шифр зберігання книги: 333С П78
Регіон у системі нових економічних і правових відносин : матеріали Всеукр. наук. конф., 8–10 жовт. 1997 р. / відп. за вип. І. Г. Ткачук. – Івано-Франківськ : Сiверсiя, 1998. – 180 с. – Зі змісту: Клиновий Д. В. Проблеми розвитку та розміщення продуктивних сил Полісся і нове соціально-економічне районування України / Д. В. Клиновий. – С. 131–141.
Шифр зберігання книги: 33С5(С2) Р31
Ринкова трансформація економіки АПК : [кол. монографія] : у 4 ч. / ред. П. Т. Саблук.– К. : Ін-т аграр. економіки УААН, 2002. – Ч. 3 : Фінансово-кредитна система. – 477 с. – Зі змісту: Поліщук М. П. Інвестиційна привабливість Житомирського Полісся, як зони пріоритетного розвитку зі спеціальним режимом інвестиційної діяльності / М. П. Поліщук, В. М. Піковська. – С. 14–23.
Шифр зберігання книги: 333С Р95
Суховірський Б. І. Регіональна стратегія економічного розвитку України (теоретичні та прикладні основи геоекономіки) : монографія / Б. І. Суховірський. – К. : КНЕУ, 2000. – 154 с. – Зі змісту: Формування єврорегіону «Східне Полісся». – С. 113–124.
Шифр зберігання книги: 33С5(С2) С91
Тараріко Ю. О. Агроресурсний потенціал Лівобережного Полісся / Ю. О. Тараріко, О. М. Бордніков, В. А. Величко // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 7. – С. 16–20.
Тараріко Ю. О. Міжгалузева оптимізація сільськогосподарського підприємства на осушуваних землях Полісся / Ю. О. Тараріко, В. А. Величко // Вісник аграрної науки. – 2013. – № 8. – С. 52–57.
Фізична економія: методологія дослідження та глобальна місія України : зб. матер. Міжнар. наук. конф., 8–10 квіт. 2009 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Громад. орг. «Наук. т-во ім. Сергія Подолинського». – К. : КНЕУ, 2009. – 531 с. – Зі змісту: Гордійчук А. С. Енергетична оцінка витрат з технічної експлуатації осушувальних систем на торфових грунтах Західного Полісся України / А. С. Гордійчук. – С. 416–420.
Шифр зберігання книги: 33(09) Ф50
Формування ринкової економіки : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – К. : КНЕУ, 2011. – Спец. вип., ч. 1 : Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи. – 718 с. – Зі змісту: Кінах Н. В. Проблеми депресивного стану сільськогосподарських підприємств зони Полісся / Н. В. Кінах. – С. 527–533.
Шифр зберігання книги: 33 Ф79


14.10.2014
Запитує: Захар
Тема запиту: Помогите, пожалуйста, нужны материалы о хэдж-фондах.

Відповідь бібліотекаря

Шановний пане Захаре! Сподіваємося, що підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Видатні фінансисти та сучасна практика : енциклопед. довідник / [голов. ред. В. В. Фещенко]. – К. : Укр. агентство фін. розвитку, 2011. – 391 с. – Зі змісту: Стівен Коен – знавець ринкової кон’юнктури та хедж-фондів. – С. 295.
Шифр зберігання книги: 336 В42
Здоровенин В. В. Хедж-фонды: инвестиционная деятельность и оценка ее эффективности / В. В. Здоровенин. – М. : Изд. дом Гос. ун-та ; Высш. шк. экономики, 2009. – 140 с.
Шифр зберігання книги: 336.5/7 З-46
Коваленко В. В. Фінансові ризики та шляхи їх мінімізації. Правовий аспект : [монографія] / В. Коваленко ; за ред. А. Т. Ковальчука. – К. : Знання, 2011. – 319 с. – Зі змісту: Хедж-фонди як ринковий інститут мінімізації фінансових ризиків. – С. 212–238.
Шифр зберігання книги: 336:34 С К56
Камболин Д. А. Как добиться успеха на американском инвестиционном рынке: опыт управления хедж-фондом / Д. А. Камболин // Маркетинг и финансы. – 2013. – № 4. – С. 266–273.
Котиков В. Хедж-фонды. Игра на рынке по новым правилам / В. Котиков, Дж. Нэйл. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2006. – 183 с.
Шифр зберігання книги: 336.5/7 К73
Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право) : [зб. наук. праць] / Держ. податк. адмін. України ; [голов. ред. П. В. Мельник]. – Ірпінь : НУДПС України, 2009. – № 1. – 262 с. – Зі змісту: Унинець О. М. Діяльність хедж-фондів на міжнародних фінансових ринках / О. М. Унинець, Л. М. Кострач. – С. 168–174.
Шифр зберігання книги: 336 Н34
Оберлехнер Т. Психология рынка FOREX / Т. Оберлехнер ; [пер. с англ. Н. Запорович ; науч. ред. И. Закарян]. – М. : СмартБук, 2008. – 328 с. – Из содерж. : Брокеры: инвестиционные компании, пенсионные фонды, хедж-фонды, корпорации и мультинациональные компании. – С. 305–306.
Шифр зберігання книги: 336И О-13
Секреты инвестиционного дела. Все, что нужно знать об инвестициях : пер. с англ. / ред. Д. Пикфорд. – М. : Олимп-Бизнес, 2006. – 464 с. – Из содерж.: Хеджевые фонды. – С. 233–258.
Шифр зберігання книги: 336И С28
Україна на шляху інтеграції у світовий простір : зб. матеріалів Всеукр. міжвуз. наук. студ. конф., присвяченої 100-річчю заснування кафедри фінансів, 11–13 берез. 2007 р. / [ред. В. С. Савчук]. – К. : КНЕУ, 2007. – 152 с. – Зі змісту: Оніщук О. М. Хедж-фонд як альтернативна форма інвестування / О. М. Оніщук. – С. 130–132.
Шифр зберігання книги: 336 У45
Фонов Д. ETF и хедж-фонды: перспективы взаимодействия и интеграции / Д. Фонов, Г. Иванян // Рынок ценных бумаг. – 2012. – № 4. – С. 59–64.
Чередніченко А. В. Особливості розвитку та причини успіху хедж-фондів у сучасній системі світових фінансів / А. В. Чередніченко // Фондовый рынок. – 2011. – № 31. – С. 6–11.
Шахрайство на фінансовому ринку : практ. посіб. з протидії / [голов. ред. В. В. Фещенко]. – К. : Укр. агентство фін. розвитку, 2011. – 422 с. – Зі змісту: Шахрайство з використанням хедж-фондів. – С. 126–131.
Шифр зберігання книги: 336.5/7 Ш32


14.10.2014
Запитує: Alisa
Тема запиту: Добрый вечер! Меня интересует литература к теме "Джордж Сорос - талантливый экономист XX века или авантюрист от экономики?". Желательно публикации 2000-2005 гг. Спасибо.

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Алісо! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Вісник Вінницького політехнічного інституту / М-во освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т ; [голов. ред. Б. І. Мокін]. – Вінниця : ВНТУ, 2004. – Вип. 6. – 118 с. – Зі змісту: Квєтна І. Р. Моделювання фондового ринку із застосуванням теорії рефлексивності Дж. Сороса: особливості та перспективи / І. Р. Квєтна, Р. Н. Квєтний. – С. 20–27.
Шифр зберігання книги: 6 В53
Карбовский В. Ф. Краткосрочное инвестирование на рынке акций / В. Ф. Карбовский. – М. : Едиториал УРСС, 2002. – 128 с. – Из содерж.: Оценка теории«рефлексивности» Дж. Сороса. – С. 25–28.
Шифр зберігання книги: 336.5/7 К21
Книга инвестиционной мудрости. Выдержки из классических трудов великих легендарных инвесторов и биржевых спекулянтов Уолл-стрита : хрестоматия / ред. П. Красс. – М. : Аналитика, 2002. – 486 с. – Из содерж.: Сорос Д. После «черного понедельника» (1987) / Д. Сорос. – С. 411–416.
Шифр зберігання книги: 336 К53
Коттин Г. Джордж Сорос: имперский волшебник и/или двойной агент / Г. Коттин // Персонал. – 2004. – № 2. – С. 58–65.
Молчанов К. В. Цикл политэкономических очерков. Экономические, социальные, политические и общественные процессы / К. В. Молчанов. – М. : Грааль, 2001. – Кн. 5 : Новый подход. Предопределенность современного рассмотрения политической экономии. – 111 с. – Из содерж.: Некоторые характеристики рассуждений Дж. Сороса. – С. 38–45.
Шифр зберігання книги: 33 М76
Слейтер Р. Сорос : жизнь, деятельность и деловые секреты величайшего в мире инвестора / Р. Слейтер. – Х. : Фолио, 1996. – 382 с.
Шифр зберігання книги: 33М С47
Тайр М. 23 привычки эффективных инвесторов от Уоррена Баффета и Джорджа Сороса / М. Тайр ; [пер. с англ. П. А. Самсонова]. – Минск : Попурри, 2008. – 376 с.
Шифр зберігання книги: 336И Т14
Энциклопедия начинающего предпринимателя : практ. рекомендации / ред. В. М. Емельянов. – М. : Новый издат. дом, 2004. – 816 с. – Из содерж.: Джордж Сорос. – С. 695–711.
Шифр зберігання книги: 33С Э68


10.10.2014
Запитує: Vano Markus
Тема запиту: Потрібні статті для короткої доповіді на тему "Податкові спори". Бажано літературу за останні 10 років.

Відповідь бібліотекаря

Шановний Користувач! Пропонуємо Вам скористатися матеріалом із цих статей.

Божко Ю. Конфлікт у сфері податкових правовідносин як передумова виникнення податкового спору / Ю. Божко // Юридична Україна. – 2012. – № 1. – С. 25–29.
Буссе Р. Налоговые споры: практика разрешения в Германии / Р. Буссе // Финансы. – 2008. – № 7. – С. 39–44.
Горбатова О. В. Споры при возмещении НДС / О. В. Горбатова // Бухгалтерский учет. – 2012. – № 5. – С. 100–104.
Джальчинов Д. Л. Доказательства в налоговых спорах / Д. Л. Джальчинов, О. Н. Ширяева // Бухгалтерский учет. – 2010. – № 11. – С. 108–110.
Жернаков М. Платники податків і податкові органи як суб’єкти публічно-правового спору / М. Жернаков // Право України. – 2013. – № 1–2. – С. 99–105.
Карзаева Н. Н. Налоговые споры: признание обязательств по результатам налоговых проверок / Н. Н. Карзаева // Бухгалтерский учет. – 2010. – № 8. – С. 37–40.
Кучерявенко М. До питання щодо визначення юрисдикційності податкових спорів / М. Кучерявенко // Право України. – 2013. – № 1–2. – С. 87–92.
Михайлова О. Р. Судебная перспектива налоговых споров: как правильно ее оценить налогоплательщику / О. Р. Михайлова // Бухгалтерский учет. – 2012. – № 6. – С. 112–117.
Ноздрьов С. Щодо обставин, які повинні бути враховані прокурором при вжитті заходів представницького характеру в рамках вирішення судами податкових спорів / С. Ноздрьов // Вісник прокуратури. – 2012. – № 11. – С. 60–64.
Погорєлова О. Місце та роль спору серед юридичних гарантій захисту прав платників податків / О. Погорєлова // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 11. – С. 173–176.
Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів : матеріали IV наук.-практ. конф. 18 груд. 2012 р. / Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, Наук.-дослід. центр з проблем оподаткування ; [відп. за вип. Н. М. Борейко ; редкол.: П. В. Мельник та ін.]. – Ірпінь : Нац. ун-т ДПС України, 2012. – 544 с. – Зі змісту: Швабій К. І. Потенціал конфліктності податкової системи / К. І. Швабій, В. О. Пікінер. – С. 434–436 ; Шишов О. О. Особливості досудового розгляду податкових спорів у Великобританії / О. О. Шишов. – С. 444–447.
Шифр зберігання книги: 336.1 Р45
Шаукенов А. Держава і платник податків: перспективи розвитку механізмів урегулювання податкових спорів у нових економічних умовах у Республіці Казахстан / А. Шаукенов // Право України. – 2013. – № 1–2. – С. 215–220.
Шафаростов О. Податківці про досудове урегулювання податкових спорів / О. Шафаростов // Аудитор України. – 2009. – № 9–10. – С. 56–58.
Яруткина Н. А. Институт досудебного урегулирования налоговых споров / Н. А. Яруткина // Экономические науки. – 2010. – № 7. – С. 108–113.
Яруткина Н. А. Налоговый аудит в досудебном урегулировании налоговых споров: сущность и оценка эффективности / Н. А. Яруткина // Экономические науки. – 2011. – № 3. – С. 339–344.


10.10.2014
Запитує: Tomila
Тема запиту: Добрый вечер! Обращаюсь к вам с необычной просьбой, возможно найдется какой-либо материал, связанный с историей украинского народного костюма. Подойдет любая литература - статьи, книги, материалы из энциклопедий. Можно на русском или украинском языке. Надеюсь Вы мне поможете.

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Томіло! Сподіваємося, що підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Булгакова-Ситник Л. Дослідження народного одягу білорусів й українців Поліського Пограниччя / Л. Булгакова-Ситник // Берегиня. – 2008. – № 2. – С. 33–36.
Етнографія Києва і Київщини : Традиції і сучасність : [монографія] / Л. Ф. Артюх, Н. К. Гаврилюк, В. Ф. Горленко [та ін.] ; Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського АН УРСР. – К. : Наук. думка, 1986. – 270 с. : ілюстр. – Зі змісту: Традиційний селянський одяг Київщини. – С. 83–128.
Шифр зберігання книги: 902 Е91
Етнографія України : навч. посіб. / за ред. С. А. Макарчука. – Львів : Свiт, 1994. – 518 с. – Зі змісту: Гошко Ю. Г.Народний одяг / Ю. Г. Гошко. – С. 227–254.
Шифр зберігання книги: 902 Е91
Історія української культури : у 5 т. / Нац. акад. наук України ; голов. ред. Б. Є. Патон. – К. : Наук. думка, 2001. – Т. 1 : Історія культури давнього населення України / Ю. С. Асєєв, В. Д. Баран, І. А. Баранов [та ін.] ; голов. ред. П. П. Толочко. – 1135 с. – Зі змісту: Брайчевська О. А. Одяг / О. А. Брайчевська. – С. 977–988.
Шифр зберігання книги: 37 І-90
Косміна О. Ю. Традиційне вбрання українців = Traditional Ukrainiay Clothing / О. Ю. Косміна. – К. : Балтія-Друк, 2008. – Т. 1 : Лісостеп. Степ = Forest-Steppe. Steppe. – 160 с. : кольор. ілюстр.
Шифр зберігання книги: 902 К71
Косміна О. Ю. Українське народне вбрання = Украинская народная одежда = Ucrainian Folk Costume / О. Косміна. – К. : Балтія-Друк, 2006. – 62 с. : ілюстр.
Шифр зберігання книги: 902 К71
Пасічник М. С. Історія України: державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи : навч. посібник / М. С. Пасічник. – К. : Знання, 2005. – 735 с. – Зі змісту: Українська культура XIV–XVII ст. Національний одяг: народні традиції та новаторство в моделюванні; вишивання та ткацтво. – С. 259–292.
Шифр зберігання книги: 9(С2) П19
Стамеров К. К. Нариси з історії костюмів = Sketches from The History of Costumes / К. Стамеров ; худож. М. Н. Грох. – К. : Мистецтво, 2007. – 432 с. : ілюстр.
Шифр зберігання книги: 74 С76
Ярещенко А. П. Під чаром рідної землі : посіб. із українознавства / А. П. Ярещенко. – К. : Шанс, 2008. – 342 с. – Зі змісту: Одяг. – С. 130–137.
Шифр зберігання книги: 902 Я72


02.10.2014
Запитує: Teddi Mil
Тема запиту: Доброго дня, допоможіть, будь ласка, мені потрібно написати реферат на тему "Франко Модільяні - лауреат Нобелівської премії з економіки". Згодиться будь яка література: статті, книги тощо.

Відповідь бібліотекаря

Шановний Користувач! Сподіваємося, що підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Базилевич В. Д. Макроекономіка : підручник / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич, Л. О. Баластрик. – 2-ге вид., випр. – К. : Знання, 2005. – 852 с. – Зі змісту: Теорії споживання (Кейнс, Фішер, Модільяні, Фрідмен). – С. 187–189.
Шифр зберігання книги: 33 Б17
Видатні фінансисти та сучасна практика : енциклопед. довідник / [голов. ред. В. В. Фещенко]. – К. : Укр. агентство фін. розвитку, 2011. – 391 с. – Зі змісту: Франко Модільяні – розробник теорії заощаджень та раціональних рішень. – С. 185–187.
Шифр зберігання книги: 336 В42
Вісник Тернопільського національного економічного університету. Економічні науки / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. – Тернопіль : Екон. думка, 2008. – Вип. 1. – 159 с. – Зі змісту: Вергелес Т. Франко Модільяні: єдність теорії та емпіричного аналізу / Т. Вергелес. – С. 112–118.
Шифр зберігання книги: 33 В53
Довбенко М. В. Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів-лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. – К., 2000. – 320 с. – Зі змісту: Модільяні Франко Енріко. – С. 168–173.
Шифр зберігання книги: 33 Д58
Економічний олімп: лауреати Нобелівської премії з економіки 1969–2009 рр. : бібліограф. покажчик / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; уклад. Т. О. Коноваленко, Р. О. Вайтешонок, І. Ю. Бойко ; [наук. ред. Т. В. Куриленко]. – К. : КНЕУ, 2010. – 219 с. – Зі змісту: Франко Енріко Модільяні. – С. 101–103.
Шифр зберігання книги: 33 Е40
Енциклопедія фінансових ідей / [голов. ред. В. В. Фещенко ; уклад. Н. Л. Гузей та ін.]. – К. : Укр. агентство фін. розвитку, 2012. – 440 с. – Зі змісту: Теорія корпоративних фінансів Франко Модільяні та Мертона Міллера. – С. 39–42 ; Модільяні Франко. – С. 296.
Шифр зберігання книги: 336 Е64
Лауреати Нобелівської премії. 1901–2001 : енциклопед. довідник / уклад. С. О. Довгий [та ін.]. – Вид. ювілейне. – К. : ДІА, 2001. – 764 с. : портр. – Зі змісту: Франко Модільяні (Modigliani). – C. 567.
Шифр зберігання книги: 33 Л28
Манків Н. Г. Макроекономіка : підручник для України / Н. Г. Манків ; [пер. з англ. С. Панчишина, О. Ватаманюка, Ж. Поплавської] ; наук. ред. пер. С. Панчишина. – К. : Основи, 2000. – 588 с. – Зі змісту: Франко Модільяні і гіпотеза життєвого циклу. – С. 470–474.
Шифр зберігання книги: 33 М23


02.10.2014
Запитує: Lara
Тема запиту: Помогите определиться с темой работы - Трансформации-понятия. Виды трансформации. Подойдет литература за любой период времени. Чем старше, тем круче! Больше шансов, что не будет одинаковых работ. Спасибо.

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Ларисо! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Большая энциклопедия : в 62 т. / гл. ред. С. А. Кондратов. – М. : ТЕРРА, 2006. – Т. 51 : Тимрава – Трефы. – 592 с. : ил. – Из содерж.: Трансформация. – С. 517.
Шифр зберігання книги: 03 Б79
Большой экономический словарь / авт. и сост. А. Б. Борисов. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М. : Книжный мир, 2010. – 860 с. – Из содерж.: Трансформация. – С. 749.
Шифр зберігання книги: 33 Б79
Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин [та ін.]. – К. : Академія ; Тернопіль : Акад. народ. госп-ва, 2002. – Т. 3 / відп. ред. С. В. Мочерний. – 952 с. – Зі змісту: Трансформація. – С. 687–688.
Шифр зберігання книги: 33 Е40
Райзберг Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева ; под общ. ред. Б. А. Райзберга. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2010. – 629 с. – Из содерж.: Трансформация. – С. 544.
Шифр зберігання книги: 33 Р18
Соціологія : слов. термінів і понять / Є. А. Біленький, М. А. Козловець, І. В. Саух, В. [та ін.] ; за ред. Є. А. Біленького, М. А. Козловця. – К. : Кондор, 2006. – 372 с. – Зі змісту: Трансформація. – С. 307.
Шифр зберігання книги: 301 С69
Булеев И. П. Трансформация общества и экономика: опыт и перспективы : монография / И. П. Булеев ; [науч. ред. Н. Е. Брюховецкая] ; Ин-т экономики промышленности НАНУ. – Донецк, 2006. – 336 с.
Шифр зберігання книги: 33 Б90
История экономических учений. Современный этап : учебник / ред. А. Г. Худокормов. – М. : ИНФРА-М, 1998. – 733 с. – Из содерж.: Теории трансформации экономики и общества. – С. 480–516.
Шифр зберігання книги: 33(09) И90
Курило І. О. Соціально-економічна структура населення: еволюція, сучасність, трансформації : [монографія] / І. О. Курило ; [відп. ред. В. С. Стешенко] ; Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України. – К. : Ін-т демогр. та соц. досліджень НАН України, 2006. – 472 с. : табл.
Шифр зберігання книги: 31 К93
Студінський В. А. Економічна поведінка в трансформаційній економіці : курс лекцій / В. А. Студінський. – К. : Фенікс, 2010. – 264 с.
Шифр зберігання книги: 33 С88
Трансформаційна економіка : навч. посібник / [В. С. Савчук, Ю. К. Зайцев, І. Й. Малий та ін.] ; за ред. В. С. Савчука, Ю. К. Зайцева ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – 2-ге вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2008. – 613 с.
Шифр зберігання книги: 33 Т65
Экономика : учебник / под ред. А. И. Архипова, А. К. Нестеренко, А. К. Большакова. – М. : Проспект, 1998. – 787 с. – Из содерж.: Сущность, закономерности и цели постсоциалистической трансформации. – С. 504–523.
Шифр зберігання книги: 33 Э40


29.09.2014
Запитує: Настя
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть будь ласка з вибором літератури з теми "Етапи розвитку економічної науки". Наперед дякую.

Шановна пані Анастасіє! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Горкіна Л. П. На шляхах відродження: економічна наука в Україні в другій половині XX ст. / Л. П. Горкіна, М. Г. Чумаченко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 6. – С. 15–33.
Горкіна Л. П. Перерваний поступ: віхи історії економічної науки в Україні (кінець ХІХ – середина XX ст.) / Л. П. Горкіна, М. Г. Чумаченко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 4. – С. 12–28.
Горкіна Л. П. У світовому науковому просторі: економічний доробок учених української діаспори (20 – 80-і роки XX ст.) / Л. П. Горкіна, М. Г. Чумаченко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 5. – С. 3–20.
Економічна історія : навч. посібник / [Т. В. Ус та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 243 с.
Шифр зберігання книги: 33С1 Е45
Економічна теорія: Політекономія : підручник / ред. В. Д. Базилевич. – 2-ге вид., випр. – К. : Знання-Прес, 2003. – 581 с. – Зі змісту: Становлення й основні етапи розвитку економічної теорії як науки. – С. 23–28.
Шифр зберігання книги: 33 Е45
Злупко С. Економічна думка України (від давнини до сучасності) : [навч. посібник] / С. Злупко. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2000. – 496 с.
Шифр зберігання книги: 33(09) З-68
Ковальчук В. М. Історія економіки та економічної думки : навч. посібник / В. М. Ковальчук, М. В. Лазарович, М. В. Сарай. – К. : Знання, 2008. – 648 с. – Зі змісту: Виникнення економічної науки. – С. 319–348.
Шифр зберігання книги: 33(09) К56
Несененко П. П. Економічна система А. Р. Ж. Тюрго як початок становлення наукового етапу економічної думки / П. П. Несененко, О. А. Артеменко // Економічна теорія. – 2010. – № 4. – С. 85–92.
Основи економічної науки : курс лекцій / [В. С. Савчук, О. О. Бєляєв, К. Т. Кривенко та ін.] ; за заг. ред. В. С. Савчука ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2011. – 442 с. – Зі змісту: Етапи розвитку економічної науки. Політична економіка. – С. 38–46.
Шифр зберігання книги: 33 О-75
Основи економічної теорії : підручник / ред. О. О. Мамалуй. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 480 с. – Зі змісту: Етапи виникнення, становлення та розвитку економічної теорії як науки. – С. 16–31.
Шифр зберігання книги: 33 О-75
Щетинін А. І. Політична економія : підручник / А. І. Щетинін. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 480 с. – Зі змісту: Сучасні економічні системи. Особливості розвитку перехідних економік. – С. 382–413.
Шифр зберігання книги: 33 Щ70


27.09.2014
Запитує: Лєра
Тема запиту: Добрий день! Хочу підготувати якісну роботу з теми "Система вільної конкуренції". Впевнена, Ви зможете мені в цьому допомогти, тому заздалегіть щиро дякую! Буду готуватись до пошукової роботи! Реферат для предмету "Історія економіки та економічної думки".

Шановна пані Лєро! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Березин И. С. Краткая история экономического развития : учеб. пособие  / И. С. Березин. – М. : Русская деловая лит., 1998. – 288 с. – Из содерж.: Система свободной конкуренции. – С. 128–142.
Шифр зберігання книги: 33М Б48
Економічна теорія : навч. посібник / [А. М. Андрющенко, А. П. Бурляй, В. С. Костюк та ін.]. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 520 с. – Зі змісту: Господарство провідних країн світу в останній третині XIX – на початку XX ст. – С. 376–381.
Шифр зберігання книги: 33 Е40
Економічна теорія: Політекономія : підручник / ред. В. Д. Базилевич. – 2-ге вид., випр. – К. : Знання-Прес, 2003. – 581 с. – Зі змісту: Конкуренція і монополія у ринковій економіці. – С. 206–229.
Шифр зберігання книги: 33 Е45
Кучуков Р. А. Экономическая теория : учеб. пособие / Р. А. Кучуков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Экономика, 2007. – 520 с. – Из содерж.: Рыночная экономика свободной конкуренции (чистый капитализм). – С. 294–295.
Шифр зберігання книги: 33 К95
Пезенти А. Очерки политической экономии капитализма : в 2 т. / А. Пезенти ; [пер. с итал.: В. С. Бондарчук, В. А. Дмитренко, Ю. В. Дроздовский [и др.] ; под общ. ред.: А. Г. Милейковского, Н. П. Василькова, С. И. Дорофеева [и др.]. – М. : Прогресс, 1976. – Т. 1. – 839 с. : ил. – Из содерж.: Экономические законы капитализма свободной конкуренции. – С. 139–159.
Шифр зберігання книги: 33-2 П24
Політична економія : навч. посібник / [за ред. Г. І. Башнянина і Є. С. Шевчук]. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 479 с. – Зі змісту: Конкурентна ринкова система: поняття, принципи, функції, ефективність. – С. 119–134.
Шифр зберігання книги: 33 П50
Толмачева Р. П. Экономическая история: генезис рыночной экономики : учебник / Р. П. Толмачева. – М. : Дашков и К°, 2002. – 604 с. – Из содерж.: Монополизация производства и переход от свободной конкуренции к монополистической. – С. 458–471.
Шифр зберігання книги: 33М Т52
Черкашина Н. К. Економічна історія : навч. посібник / Н. К. Черкашина. – К. : Центр навч. л-ри, 2003. – 193 с. – Зі змісту: Система вільної конкуренції. – С. 74–101.
Шифр зберігання книги: 33М Ч-48
Экономическая теория в XXI веке / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Волгоград. гос. ун-т, Акад. гуманитар. Наук ; под ред. Ю. М. Осипова, О. В. Иншакова, Е. С. Зотовой. – М. : ЭкономистЪ, 2004. – Вып. 1: Экономика постмодерна. – 749 с. – Из содерж.: Хабалашвили Н. М. Свободная конкуренция: пройденный этап развития капиталистического способа производства / Н. М.Хабалашвили. – С. 489–506.
Шифр зберігання книги: 33 Э40


22.09.2014
Запитує: Ludmila Padun
Тема запиту: Доброго дня! Чи не могли б ви порадити джерела для доповіді (бажано класиків політології та соціології) з теми "Формування механізму прямого і зворотнього зв'язку між владними структурами суспільства і населенням?" Дякую.

Шановна пані Людмило! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Алексєєв В. М. Структури публічного управління в Україні: громадівські ради / В. М. Алексєєв ; [ред. І. Т. Яворська]. – Чернівці : Технодрук, 2014. – 76 с. : iлюстр.
Шифр зберігання книги: 34С3 А46
Бойчук М. А. Влада і громадянське суспільство: механізми взаємодії : [монографія] / М. А. Бойчук ; [наук. ред. В. П. Бех]. – К. : Атлант ЮЕмСі, 2007. – 207 с.
Шифр зберігання книги: 32С Б77
Буханевич А. І. Надання державно-управлінських послуг населенню як одна із форм налагодження діалогу влади та громадськості / А. І. Буханевич // Економіка та держава. – 2010. – № 7. – С. 120–122.
Вебер М. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика : пер. з нім. / М. Вебер. – К. : Основи, 1998. – 534 с.
Шифр зберігання книги: 301 В26
Влада і суспільство: діалог через громадські ради / [Ю. Ж. Шайгородський, Т. С. Андрійчук, А. Я. Дідух та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2011. – 148 с.
Шифр зберігання книги: 32С В57
Воронов І. О. Феномен влади: горизонти людського і політичного виміру : [монографія] / І. О. Воронов ; Ін-т політ. і етнонац. досліджень НАН України. – К. : Генеза, 2005. – 288 с.
Шифр зберігання книги: 1Ф В75
Громов И. А. Методология научного познания и теория ценности Э. Дюркгейма / И. А. Громов // Социологические исследования. – 2010. – № 8. – С. 123–132.
Еліта: витоки, сутність, перспектива : монографія / [В. Г. Кремень, В. В. Ільїн, С. В. Пролеєв та ін.] ; за ред. В. Г. Кременя ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини, Т-во «Знання» України. – К. : Знання України, 2011. – 527 с. – Зі змісту: Детермінанти владних відносин. – С. 107–126.
Шифр зберігання книги: 301 Е51
Литвин А. Громадська думка та її взаємодія із владою: критерії і режими функціонування / А. Литвин // Психологія і суспільство. – 2010. – № 4. – С. 91–97.
Могильний С. Інноваційні технології роботи місцевої влади з органами спамоорганізації населення / С. Могильний // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2011. – № 3. – С. 144–151.
Отрешко Н. Суб’єкт, метод пізнання, картина соціального світу в класичній, неокласичній, постнекласичній соціології / Н. Отрешко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2009. – № 4. – С. 43–55.
Палонен К. «Объективность» как «честная игра». Веберовское переопределение нормативного понятия / К. Палонен ; пер. с англ.: Е. В. Масловская, М. В. Масловский // Полис. – 2010. – № 5. – С. 129–145.
Примуш М. В. Загальна соціологія : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / М. В. Примуш. – К. : Професіонал, 2004. – 590 с.
Шифр зберігання книги: 301 П76
Романовский Н. В. Социология и общество: пути к эффективному взаимодействию / Н. В. Романовский // Социологические исследования. – 2010. – № 2. – С. 149–152.


05.09.2014
Запитує: Лера
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, із підбором видатних українських юристів-ораторів.

Шановна пані Леро! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Введенская Л. А. Риторика для юристов : учеб. пособие для вузов / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова. – 2-е изд. – Ростов н/Д : Феникс, 2003. – 576 с. – (Высшее образование).
Шифр зберігання: 34 В24
Вчені-юристи України : довідник / ред. В. Ф. Опришко. – К. : Ін-т законодавства, 1998. – 609 с.
Шифр зберігання: 34С В90
Демиденко Г. Г. Історія вчень про право і державу : курс лекцій / Г. Г. Демиденко. – Х. : Право, 2012. – 416 с.
Шифр зберігання: 34(09) Д30
История политических и правовых учений : хрестоматия / под ред. О. Э. Лейста. – М. : Городец, 2000. – 512 с.
Шифр зберігання: 1Ф И90
Нагребельний В. П. : [заслужений юрист України] // Вісник Академії правових наук України. – 2013. – № 1. – С. 308–310.
Нерсесянц В. С. История политических и правовых учений : учеб. для вузов / В. С. Нерсесянц. – М. : Норма, 2007. – 704 с.
Шифр зберігання: 1Ф Н54
Олійник О. Ораторське мистецтво юриста. Теорія та практика : навч. посібник / Ольга Олійник. – К. : Кондор, 2010. – 209 с.
Шифр зберігання: 34 О-54
Олійник О. Юридична риторика. Теорія та практика : навч. посібник / Ольга Олійник, Валеріан Молдован. – К. : Кондор, 2009. – 214 с.
Шифр зберігання: 34 О-54
Олійник О. Б. Місце юридичної риторики у колі гуманітарних наук, їх взаємозв’язок та взаємодія / О. Б. Олійник // Право України. – 2010. – № 9. – С. 245–251.
Олійник О. Б. Прокурорська риторика : підручник / Ольга Олійник ; М-во освіти і науки України. – К. : Алерта, 2008. – 304 с.
Шифр зберігання: 34С6 О-54
Олійник О. Б. Розвиток сучасної юридичної риторики та шляхи її вдосконалення / О. Б. Олійник // Вісник господарського судочинства. – 2010. – № 5. – С. 122–126.
Олійник О. Б. Юридична риторика як теоретична і прикладна наука: реалії та перспективи розвитку / О. Б. Олійник // Право України. – 2010. – № 11. – С. 229–233.
Пам’яті професора, судді Конституційного Суду України у відставці Петра Федоровича Мартиненка // Право України. – 2013. – № 7. – С. 365–366.
Петрів М. Адвокат-бурмистр Володимир Лучаковський. З нагоди 175-річчя від дня народження й 110-х роковин смерті / М. Петрів // Юридичний журнал. – 2013. – № 6–7. – С. 156–160.
Улетова Г. Професор М. Х. Хутиз та його творча спадщина / Г. Улетова // Вісник Національної академії правових наук України. – 2013. – № 3. – С. 186–194.
Фенога Н. Ораторське мистецтво – невід’ємна частина правосуддя / Н. Фенога // Вісник прокуратури. – 2009. – № 5. – С. 121–125.
Ювілей академіка НАПрН України Анатолія Семеновича Васильєва : (до 75-річчя від дня народження) // Право України. – 2013. – № 8. – С. 352–353.
Юридическая энциклопедия / ред. Б. Н. Топорнин. – М. : Юристъ, 2001. – 1270 с.
Шифр зберігання: 34 Ю70
Юридическая энциклопедия / ред. М. Ю. Тихомиров. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Тихомиров, 2005. – 972 с.
Шифр зберігання: 34 Ю70
Юридична біографістика: історія, сучасність та перспективи : матеріали VIII Міжнар. конф. істориків права, 15–18 верес. 2002 р., м. Феодосія / ред. О. В. Тимощук. – Сімферополь : Всеукр. інформ.-культурний центр, 2003. – 295 с.
Шифр зберігання: 34(09) Ю70
Юридична енциклопедія : в 6 т. / ред. Ю. С. Шемшученко. – К. : Укр. енцикл., 1998 – Т. 1 : А–Г. – 1998. – 672 с. ; Т. 2 : Д–Й – 1999. – 744 с. ; Т. 3 : К–М. – 2001. – 790 с. ; Т. 4 : Н–П. – 2002. – 720 с. ; Т. 5 : П–С. – 2003. – 733 с. ; Т. 6 : Т–Я. – 2004. – 768 с.
Шифр зберігання: 34 Ю70


05.09.2014
Запитує: Наталія
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, із підбором літератури, у яких висвітлено підходи науковців, щодо сутності поняття "товарні запаси". Дякую. Із повагою.

Шановна пані Наталя! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Балабанова Л. В. Стратегічний маркетинг : підручник / Л. В. Балабанова, В. В. Холод, І. В. Балабанова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Ін-т економіки і управління, Каф. маркетинг. менедж. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 632 с. : табл. – (Школа маркетингового менеджменту).
Шифр зберігання книги: 338 Б20
Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин [та ін.]. – К. : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва. – 2000. – Т. 3 : П (поручництво)–Я (японський центр продуктивності) / відп. ред. С. В. Мочерний. – 2002. – 952 с.
Шифр зберігання книги: 33 Е40
Економічний аналіз : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Терноп. нац. екон. ун-т ; за ред. С. І. Шкарабана. – Тернопіль : Економічна думка. – 2007. – Вип. 10, ч. 4. – 2012. – 445 с.
Шифр зберігання книги: 33С4 Е40
Економічний енциклопедичний словник : у 2 т. / ред. С. В. Мочерний. – Львів : Свiт. Т. 2 : О–Я. – 2006. – 568 с.
Шифр зберігання книги: 33 Е40
Притиченко Т. І. Комерційна діяльність підприємств : навч. посібник / Т. І. Притиченко, В. М. Щетинін ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2010. – 319 с.
Шифр зберігання книги: 338 П77


26.08.2014
Запитує: Олександр
Тема запиту: Доброго дня! Будь ласка, підберіть наукові статті та монографії до теми "Концепції, принципи, методологія управління на агропромисловому підприємстві". Дякую! З повагою, Олександр.

Шановний пане Олександре! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Андрійчук В. Г. Капіталізація сільського господарства: стан та економічне регулювання розвитку : монографія / В. Г. Андрійчук. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – 213 с.
Шифр зберігання книги: 333С А65
Березівський П. С. Економічна ефективність виробництва сільськогосподарської продукції в аграрних формуваннях : монографія / П. С. Березівський, Г. В. Брик. – Львів : Ліга-Прес, 2013. – 235 с.
Шифр зберігання книги: 333С Б48
Клебанова Т. С. Моделі функціонування та розвитку підприємств агропромислового комплексу : монографія / Т. С. Клебанова, І. В. Ніколаєв, С. О. Хайлук ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ІНЖЕК, 2010. – 227 с.
Шифр зберігання книги: 333С К48
Мазур Г. Ф. Діагностика в процесі управління розвитком агропромислового виробництва / Г. Ф. Мазур // Економіка АПК. – 2012. – № 1. – С. 30–35.
Ринкова трансформація економіки АПК : монографія : у 4 ч. / ред. П. Т. Саблук. – Ч. 2 : Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва. – К. : Ін-т аграр. економіки УААН, 2002. – 754 с.
Шифр зберігання книги: 333С Р95
Саблук П. Т. Про посилення організаційної складової в управлінні аграрною економікою / П. Т. Саблук, Л. І. Курило // Економіка АПК. – 2013. – № 12. – С. 12–18. – Текст англ.
Соціально-економічні перспективи України у ХХІ столітті : зб. доп. 80-ї наук. конф. студ. КНЕУ, 11-16 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. за вип. О. А. Петухова ; наук. ред. Є. Б. Ніколаєв]. – К. : КНЕУ, 2013. – 223 с. – Зі змісту: Суковата М. В. Застосування французької аграрної стратегії для розвитку агропромислового комплексу України / М. В. Суковата. – С. 190–192.
Шифр зберігання книги: 33С С69
Чорний Г. М. Діалектика загальних і конкретних управлінських функцій / Г. М. Чорний, М. П. Ястреб, І. А. Міщенко // Економіка АПК. – 2011. – № 12. – С. 93–96.
Чорний Г. М. Методологічні аспекти оцінки рівня системи управління в аграрних підприємствах / Г. М. Чорний, М. П. Ястреб, І. А. Міщенко // Економіка АПК. – 2013. – № 1. – С. 61–65.
Яворов В. В. Планування, облік і контроль як основні функції управління підприємством / В. В. Яворов // Економіка АПК. – 2012. – № 4. – С. 108–113.


24.06.2014
Запитує: Олександр
Тема запиту: Доброго дня! Прошу підібрати статті або монографії на тему: "Планування та облік галузі скотарства (тваринництва)", включно хоча б 6 шт. зарубіжних авторів (англомовні). Заздалегідь дякую!

Шановний пане Олександре! Ваш запит є вузьким та вимагає проведення складного бібліографічного пошуку. Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Волівач В. Регулярний вплив Міжнародного комітету по обліку тварин / В. Волівач // Тваринництво України. – 2009. – № 11. – С. 38–42.
Ємцев В. Галузь скотарства в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку / В. Ємцев // Тваринництво України. – 2012. – № 12. – С. 2–7.
Линник В. Г. Організація обліку і контролю на тваринницьких фермах / В. Г. Линник, М. М. Коцупатрий. – К. : Урожай, 1991. – 232 с.
Шифр зберігання книги: 333С Л59
Кравцова А. В. Оцінка та облік тваринницької продукції в сільському господарстві / А. В. Кравцова // Економіка АПК. – 2009. – № 3. – С. 135–140.
Микитюк В. М. Шляхи відродження галузі скотарства: основні детермінанти / В. М. Микитюк // Економіка АПК. – 2012. – № 11. – С. 29–36.
Скрынник Е. Б. Приоритетные направления развития животноводства на среднесрочную перспективу / Е. Б. Скрынник // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2009. – № 10. – С. 1–7.
Стадник С. Вирощуємо тварин на замовлення: облік у виконавця / С. Стадник // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – 14 листоп. (№ 104). – С. 20–22.
Сук Л. К. Облік вибуття тварин основного стада / Л. К. Сук, П. Л. Сук // Економіка АПК. – 2011. – № 5. – С. 87–91.
Терентьева А. С. Современные тенденции в экономике животноводства США / А. С. Терентьева // США. Канада: экономика - политика - культура. – 2011. – № 6. – С. 99–113.
Шиян Н. І. Організаційно-економічний механізм формування прибуткового виробництва продукції скотарства : [монографія] / Н. І. Шиян, Н. С. Ляліна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Харків : Міськдрук : ХНАУ, 2011. – 286 с.
Шифр зберігання книги: 333С Ш65


18.06.2014
Запитує: Наталия
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, із підбором літератури на тему: "Погляди науковців на побудову системи внутрішнього контролю в споживчій кооперації". Дякую за допомогу!!! Із повагою, Наталія.

Шановна пані Наталіє! Ваш запит є вузьким та вимагає проведення складного бібліографічного пошуку. Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Актуальні проблеми розвитку обліку, контролю та аналізу в умовах глобальних економічних змін : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 7–8 жовт. 2010 р. / М-во освіти і науки України, Укоопспілка, ВНЗ Укоопспілки «Полтав. ун-т економіки і торгівлі» [та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2010. – 499 с. – Зі змісту: Воронко Р. М. Взаємодія окремих форм економічного контролю у системі споживчої кооперації України / Р. М. Воронко. – С. 389–392 ; Фірсова Н. В. Організація внутрішнього аудиту в системі підприємств торгівлі споживчої кооперації / Н. В. Фірсова. – С. 442–445 ; Семенів М. І. Загальна характеристика та перспективи розвитку споживчої кооперації України / М. І. Семенів. – С. 480–482.
Шифр зберігання книги: 33С4 А43
Бабенко С. Г. Трансформація кооперативних систем у перехідній економіці : [монографія] / С. Г. Бабенко ; [ред.: І. М. Здоровець, А. Я. Бельдій] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т. – К. : Наукова думка, 2003. – 332 с.
Шифр зберігання книги: 33 Б12
Бунеева Р. Концептуальные основы совершенствования социально-экономического механизма некоммерческой организации (на примере организаций потребительской кооперации) / Р. Бунеева // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2010. – № 1. – С. 266–268.
Інформаційні технології у змісті освіти та практичній діяльності фахівців з обліку і аудиту: проблеми методології та організації : тези доп. наук.-практ. конф., 18 лют. 2010 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2010. – 305 с. – Зі змісту: Озеран В. О. Взаємозв’язок носіїв первинної облікової інформації з вихідними документами в системі споживчої кооперації / В. О. Озеран, Т. В. Попітіч. – С. 182–185.
Шифр зберігання книги: 37 І-74
Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Серія «Економічні науки» : [зб. наук. праць] / голов. ред. О. О. Нестуля. – Полтава : ПУСКУ, 2005. – № 1. – 252 с. – Зі змісту: Маркіна І. А. Формування ефективної концепції управління споживчою кооперацією як соціально-економічною системою / І. А. Маркіна. – С. 78–86.
Шифр зберігання книги: 33 Н34
Облік і контроль на підприємствах АПК: стан та перспективи розвитку : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., (10–11 жовт. 2008 р.) : у 2 ч. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. за вип. М. М. Коцупатрий]. – К. : КНЕУ, 2008. – Ч. 1. – 232 с. – Зі змісту: Верига Ю. А. Організація внутрішнього контролю в системі споживчої кооперації України / Ю. А. Верига. – С. 35–37.
Шифр зберігання книги: 333С О-17
Облік і контроль на підприємствах АПК: стан та перспективи розвитку : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 30-річчю кафедри обліку, аналізу та аудиту в АПК, 4–5 жовт. 2007 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. за вип. М. М. Коцупатрий]. – К. : КНЕУ, 2007. – 281 с. – Зі змісту: Мельник С. І. Облік у інформаційному забезпеченні управління суб’єктами господарювання споживчої кооперації / С. І. Мельник. – С. 118–121.
Шифр зберігання книги: 333С О-17
Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання : зб. матеріалів VI Міжнар. наук.-практ. конф., 31 трав. – 1 черв. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Міжнар. ін-т бізнес-освіти [та ін.] ; [голова редкол. О. О. Єранкін]. – К. : МІБО КНЕУ, 2012. – 215 с. – Зі змісту: Осадчук Ю. М. Шляхи реформування споживчої кооперації в посткризовий період на території пострадянського простору / Ю. М. Осадчук. – С. 148–150.
Шифр зберігання книги: 338 П32
Проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю в умовах світових інтеграційних процесів : матеріали I Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 28 берез. 2012 р. / [відп. за вип. П. О. Куцик]. – Львів : Львів. комерц. акад., 2012. – 196 с. – Зі змісту: Верига Ю. А. Особливості фінансового обліку витрат в торговельних підприємствах споживчої кооперації / Ю. А. Верига, Н. В. Фірсова. – С. 71–73 ; Гайдук І. О. Функції управління фінансовими ресурсами підприємств споживчої кооперації / І. О. Гайдук. – С. 74–76 ; Зима Г. І. Проблеми ціноутвоення на ринках споживчої кооперації України / Г. І. Зима, К. В. Копилець. – С. 77–78 ; Коваль Л. І. Проблемні питання відображення в обліку результатів інвентаризації товарів на оптових підприємствах споживчої кооперації / Л. І. Коваль. – С. 79–82.
Шифр зберігання книги: 33С4 П78
Реформування економіки України: стан та перспективи : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., (25–26 листоп. 2010 р.) / [голова редкол. О. О. Єранкін]. – К. : МІБО КНЕУ, 2010. – 316 с. – Зі змісту: Каправий В. В. Впровадження внутрішнього бізнес-планування з метою підвищення ефективності роботи підприємств споживчої кооперації / В. В. Каправий, Т. І. Крученюк. – С. 98–100.
Шифр зберігання книги: 33С Р45
Сидорня А. Организация социального учета в потребительской кооперации / А. Сидорня // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2010. – № 4. – С. 314–319.
Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; [відп. ред. В. Г. Лінник]. – К. : КНЕУ, 2006. – Спец. вип. – 408 с. – Зі змісту: Озеран В. О. Становлення та розвиток бухгалтерського обліку в споживчій кооперації України / В. О. Озеран. – С. 294–298.
Шифр зберігання книги: 336 Ф59


17.06.2014
Запитує: Lara
Тема запиту: Доброго ранку! Допоможіть, будь ласка, мені потрібно зробити огляд статей за темою: "Розвиток вугільної промисловості в Україні та за її межами". Ключові слова: видобуток, продаж, збут, експорт ... Дякую.

Шановний Користувач! Сподіваємося, підібрані нами статті стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Алексеенко Э. В. Глобализация и развитие Кузбасса / Э. В. Алексеенко, Ю. А. Фридман, Г. Н. Речко // ЭКО. – 2009. – № 2. – С. 49–64.
Аніщенко С. В. Державна політика залучення інвестицій у вугільній промисловості України / С. В. Аніщенко // Економіка та держава. – 2011. – № 1. – С. 141–144.
Аніщенко С. В. Перспективи розвитку державного регулювання сучасного ринку вугілля України / С. В. Аніщенко // Економіка та держава. – 2011. – № 12. – С. 120–123.
Волков Н. А. Вопросы модернизации российской угольной промышленности в процессе ее вхождения в мировой топливно-энергетический комплекс / Н. А. Волков // Проблемы современной экономики. – 2010. – № 4. – С. 295–297.
Грибіненко О. М. Особливості моделювання параметрів вугільних шахт щодо доцільності їх приватизації / О. М. Грибіненко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2011. – № 6. – С. 145–148.
Грядущий Б. Важкі пласти нерозуміння : [проблеми вугільної промисловості] / Б. Грядущий // Охорона праці. – 2012. – № 5. – С. 32–34.
Карпінський Б. А. Фінансово-економічний стан та проблемність розвитку Львівсько-Волинського вугільного басейну / Б. А. Карпінський, Н. С. Залуцький // Регіональна економіка. – 2009. – № 2. – С. 31–39.
Ляшенко О. І. Системний аналіз залучення інвестицій у розвиток супутних процесів вугільної промисловості / О. І. Ляшенко, Т. В. Омельченко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2009. – № 3. – С. 99–104.
Пазюк О. Реструктуризація вугільної промисловості та стан ринку праці в шахтарських мономістах / О. Пазюк, Т. Біденко, Т. Дубок // Україна: аспекти праці. – 2013. – № 6. – С. 27–31.
Пашкевич М. С. Комплексний розвиток вугледобувних регіонів України в умовах реформування вугільної галузі / М. С. Пашкевич // Регіональна економіка. – 2012. – № 1. – С. 62–68.
Піддубний В. І. Проблеми і перспективи реформування вугільної галузі України / В. І. Піддубний // Фондовый рынок. – 2011. – № 36. – С. 22–27.
Рожко Ю. С. Принципи поетапного моделювання використання ресурсів вугільної шахти / Ю. С. Рожко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2011. – № 2. – С. 119–123.
Сазонець І. Л. Перспективи реалізації інвестиційного проекту з метою розвитку вугільної галузі України / І. Л. Сазонець // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 8. – С. 131–138.
Сімченко Н. О. Стратегічні аспекти розвитку інноваційного потенціалу підприємств вугільної галузі / Н. О. Сімченко, Ю. В. Лазар // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 1. – С. 94–100.
Худалов М. О. Анализ состояния угольных предприятий Кемеровской области и оценка влияния результатов их производственно-хозяйственной деятельности на развитие экономики региона / М. О. Худалов // Аудит и финансовый анализ. – 2011. – № 5. – С. 405–414.
Чурашев В. Н. Уголь в XXI веке: из темного прошлого в светлое будущее / В. Н. Чурашев, В. М. Маркова // ЭКО. – 2011. – № 4. – С. 39–59.
Широков Д. А. Перспективы освоения метана в угольных бассейнах России / Д. А. Широков // Экономические стратегии. – 2010. – № 10. – С. 34–39.


12.06.2014
Запитує: Наталія
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, із підбором літератури на тему "Організаційно-технологічні особливості діяльності роздрібних торговельних підприємств споживчої кооперації". Дякую за допомогу!!! Із повагою, Наталія.

Шановна пані Наталіє! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Булатов А. Н. Становление перспективных форм промышленной кооперации и сопутствующей инфраструктуры на примере Республики Татарстан / А. Н. Булатов // Вопросы экономических наук. – 2010. – № 6. – С. 52–61.
Бухгалтерський облік, аналіз і контроль в системі управління  підприємством : матеріали наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (VI; Львів, 28–29 квіт. 2011 р.) / Львів. комерц. акад., Ін-т екон. та фінансів ; [відп. за вип. В. С. Рудницький, В. І. Бачинський]. – Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2011. – 431 с. – Зі змісту: Нижник Н. Р. Особливості організації економічного аналізу на підприємствах роздрібної торгівлі / Н. Нижник. – С. 281–282.
Шифр зберігання книги: 33С4 Б94
Голошубова Н. Визначальні фактори розвитку роздрібної торгової мережі / Н. Голошубова // Вісник Київського національного торгівельно-економічного університету. – 2001. – № 4. – С. 19–26.
Голошубова Н. Роздрібна торговельна мережа України: стан і тенденції розвитку / Н. Голошубова // Економіка України. – 2008. – № 9. – С. 74–85.
Голошубова Н. Термінологічне забезпечення теорії та практики торгівлі / Н. Голошубова // Економіка України. – 2005. – № 4. – С. 60–66.
Гринів Б. В. Економічний аналіз торговельної діяльності : навч. посібник / Б. В. Гринів. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 391 с.
Шифр зберігання книги: 33С4 Г85
Егоров В. Российская потребительская кооперация: состояние и проблемы развития / В. Егоров, Г. Барков // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2012. – № 4. – С. 140–144.
Економіка підприємства: теорія та практика = Economy of enterprise: theory and experience : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 13–14 берез. 2008 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: Г. О. Швиданенко та ін.]. – К. : КНЕУ, 2008. – 504 с. – Зі змісту: Зінченко О. М. Оцінка стану роздрібної торгівлі споживчої кооперації у сільській місцевості / О. М. Зінченко. – С. 260–262.
Шифр зберігання книги: 338 Е40
Інтеграційні економіко-правові напрями розвитку України та країн близького зарубіжжя : матеріали I міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 31 січ. 2012 р. – Львів : Львів. комерц. акад., 2012. – 231 с. – Зі змісту: Балабан П. Ю. Регіональні тенденції розвитку торгівлі на ринках в умовах конкурентної економіки / П. Ю. Балабан, Б. А. Курлейко. – С. 74–76 ; Саць З. О. Розвиток торговельної діяльності підприємств споживчої кооперації України / З. О. Саць. – С. 192–194.
Шифр зберігання книги: 33С І-73
Кавун О. О. Концептуальні рішення для підприємства роздрібної торгівлі, що вводиться в експлуатацію / О. О. Кавун // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – 2011. – № 9. – С.138–143.
Корсак В. І. Теоретичні аспекти розвитку роздрібних торговельних організацій та їх значення для регіональної економіки / В. І. Корсак // Економічний часопис–XXI. – 2012. – № 5–6. – С. 67–70.
Кравченко Л. И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле : учебник для студентов вузов / Л. И. Кравченко. – 5-е изд., перераб. и доп. – Минск : Вышэйш. шк., 2000. – 430 с.
Шифр зберігання книги: 338Т8 К78
Куцик П. О. Організаційно-економічний механізм функціонування оптової торгівлі в ринковому середовищі : монографія / П. О. Куцик, М. Я. Вірт ; Укоопспілка. – Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2011. – 319 с.
Шифр зберігання книги: 338Т8 К95
Обліково-аналітичні системи: глобальний і національний аспекти : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 35-річчю каф. бухгалтер. обліку і аудиту, 16–17 трав. 2006 р. / ред. С. М. Деньга. – Полтава : Полтав. ун-т споживчої кооперації України, 2006. – Ч. 2. – 156 с. – Зі змісту: Фірсова Н. В. Організація внутрішньогосподарського контролю за витратами обігу в підприємствах торгівлі споживчої кооперації / Н. В. Фірсова. – С. 84–86.
Шифр зберігання книги: 33С4 О-17
Рогоза М. Є. Моделювання процесу вибору стратегії розвитку торговельними підприємствами системи споживчої кооперації / М. Є. Рогоза, О. К. Кузьменко // Вісник економічної науки України. – 2012. – № 1. – С. 142–145.
Чумак О. В. Організаційні особливості торговельних процесів як підгрунтя аналітичних досліджень / О. В. Чумак, І. В. Нагорна // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 5. – С. 86–91.


10.06.2014
Запитує: Наталия
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, із підбором літератури на тему "Обліково-аналітичне забезпечення обліку і внутрішнього контролю товарних запасів". Дякую за допомогу!!!

Шановна пані Наталя! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Актуальні проблеми розвитку обліку, контролю та аналізу в умовах глобальних економічних змін : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 7–8 жовт. 2010 р. / М-во освіти і науки України, Укоопспілка, ВНЗ Укоопспілки «Полт. ун-т економіки і торгівлі» [та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2010. – 499 с.
Шифр зберігання книги: 33С4 А43
Веселов А. И. Оценка и формирование товарной политики на основе оборачиваемости запасов в целях повышения финансовой устойчивости и платежеспособности производственных предприятий / А. И. Веселов // Финансовый менеджмент. – 2009. – № 2. – С. 35–42.
Вороная Н. Облік у торгівлі / Н. Вороная, А. Свіріденко, Л. Солошенко, Н. Дзюба // Податки та бухгалтерський облік.Спецвипуск. – 2012. – № 4. – С. 1–128.
Губачова О. М. Облік у зарубіжних країнах : підручник / О. М. Губачова, С. І. Мельник ; М-во освіти і науки України, Полт. ун-т споживчої кооперації України. – К. : Центр учб. л-ри, 2008. – 431 с. – Зі змісту: Облік товарно-матеріальних запасів. – С. 210–232.
Шифр зберігання книги: 33М Г93
Канарьова Н. Відповідальність ФОП за облік торгових запасів / Н. Канарьова // Дебет-Кредит : дод. до газ. «Контракти». – 2012. – № 47. – С. 22–28.
Клименко О. В. Організація обліку номенклатури товарних запасів на підприємствах торгівлі / О. В. Клименко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2009. – № 4. – С. 106–110.
Литвин Н. Б. Облік у зарубіжних країнах : навч. посібник / Н. Б. Литвин. – К. : Атіка, 2007. – 208 с. – Зі змісту: Облік запасів товарно-матеріальних цінностей. – С. 72–87.
Шифр зберігання книги: 33С4 Л64
Облік у зарубіжних країнах : підручник / В. І. Єфіменко, Л. І. Лук’яненко, О. В. Небильцова, А. В. Максименко ; за заг. ред. В. І. Єфіменка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2013. – 312 с. : табл. – Зі змісту: Облік товарно-матеріальних запасів. – С. 98–112.
Шифр зберігання книги: 33М О-17
Эмметт С. Искусство управления складом. Как уменьшить издержки и повысить эффективность / С. Эмметт ; [пер. с англ. В. А. Калюты ; науч. ред. А. К. Тарашкевич]. – Минск : Гревцов Паблишер, 2007. – 320 с.
Шифр зберігання книги: 33М Э56


06.06.2014
Запитує: Оксана
Тема запиту: Доброго дня! Будь ласка, порадьте літературу українських і зарубіжних авторів, які розглядають соціально-економічні і організаційні фактори впливу на зайнятість. Дякую за допомогу! З повагою, Оксана.

Шановна пані Оксано! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Бондарук К. П. Регулювання зайнятості сільського населення в зарубіжних країнах / К. П. Бондарук // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – 2013. – № 8. – С. 155–160.
Гук Л. Флексікьюріті як стратегія регулювання зайнятості в сучасних умовах / Л. Гук // Україна: аспекти праці. – 2013. – № 7. – С. 23–28.
Жук І. Л. Проблеми зайнятості та працевлаштування населення в умовах прийняття нового закону України «Про зайнятість населення» / І. Л. Жук, Я. І. Юрик // Економіка та держава. – 2013. – № 10. – С. 13–15.
Колот А. М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання : монографія / А. М. Колот ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – 2-ге вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2008. – 230 с.
Шифр зберігання книги: 331 К61
Крапівіна Г. О. Системно-онтологічний аналіз трансформації зайнятості в сучасних умовах / Г. О. Крапівіна // Вісник економічної науки України. – 2013. – № 1. – С. 69–72.
Павук О. А. Занятость как индикатор вертуализации экономики (на примере США) / О. А. Павук, Н. А. Молденхауэр // Економічний часопис - XXI. – 2013. – № 11-12. – С. 23–26.
Палаз С. Часткова зайнятість у Туреччині: емпіричний аналіз / С. Палаз, М. Ташджі, Б. Даріджі // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 1. – С. 439–449. – Текст англ.
Проблеми формування ринкової економіки : міжвід. наук. зб. / ред. О. О. Бєляєв. – К. : КНЕУ, 2001. – Спец. вип.: Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики. – 628 с. – Зі змісту: Регулювання ринку праці та забезпечення продуктивної зайнятості населення. – С. 226–385.
Шифр зберігання книги: 331 П78
Сігайов А. О. Економічна активність як один з чинників зайнятості в Україні / А. О. Сігайов, О. О. Мітус // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – 2012. – № 10. – С. 12–17.
Степаненко Н. О. Економіка добробуту : [навч. посібник] / Н. О. Степаненко, В. О. Степаненко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2013. – 156 с. – Зі змісту: Соціальна сутність зайнятості. – С. 64–67.
Шифр зберігання книги: 33 С79
Стратегії розвитку України: теорія і практика : монографія / Нац. інститут стратегічних досліджень ; ред. О. С. Власюк. – К. : Нац. ін-т стратегічних досліджень, 2002. – 864 с. – Зі змісту: Ринок праці, зайнятість населення та безробіття. – С. 466–472.
Шифр зберігання книги: 33С С83
Токарчук Д. М. Теоретична сутність соціально-виробничої системи зайнятості населення / Д. М. Токарчук // Економіка АПК. – 2013. – № 9. – С. 98–104.
Токсанбаева М. Структура российской занятости: проблемы, оценки / М. Токсанбаева // Человек и труд. – 2013. – № 1. – С. 10–14.
Фейзуллаева В. Э. Некоторые направления регулирующего воздействия государства на занятость населения / В. Э. Фейзуллаева // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 22. – С. 64–66.
Шайкин Д. Н. Оценка уровня занятости населения (на примере Республики Казахстан) / Д. Н. Шайкин // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 7. – С. 548–553.


23.05.2014
Запитує: Алина
Тема запиту: Здравствуйте. Помогите найти статьи на тему "Бджільництво" за последние 5 лет.

Шановна пані Аліно! Сподіваємося, підібрані нами статті стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Боднарчук Г. Апітерапія – пріоритетний напрям галузі бджільництва / Г. Боднарчук // Тваринництво України. – 2010. – № 10. – С. 41–42.
Вимоги до бджільництва відповідно до органічного законодавства // Агросвіт України. – 2012. – № 6. – С. 36–37.
Капралюк О. В. Історія розвитку вітчизняного бджільництва / О. В. Капралюк // Вісник аграрної науки. – 2013. – № 11. – С. 74–75.
Конкуренция повышает качество работы пчел // Тваринництво України. – 2013. – № 1–2. – С. 38–39.
Кривчиков В. Технология успеха : [пчеловодство] / В. Кривчиков // Тваринництво України. – 2012. – № 6. – С. 28–31.
Куштєва Л. Бджільництво на Луганщині: стан та напрями розвитку / Л. Куштєва // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2009. – № 3. – С. 68–70.
Лосєв О. Виробництво органічної продукції бджільництва у світі та в Україні / О. Лосєв, І. Головецький, Н. Крикун, Д. Білоус // Тваринництво України. – 2011. – № 12. – С. 4–7.
Паращинец В. Сохранить и приумножить генотип пчел / В. Паращинец, В. Паращинец // Тваринництво України. – 2010. – № 4. – С. 36–38.
Поросятников Н. Крупные пасеки Канады / Н. Поросятников // Тваринництво України. – 2013. – № 3. – С. 37–38.
Присяжнюк М. Початкові засади бджільництва України / М. Присяжнюк // Тваринництво України. – 2011. – № 1–2. – С. 6–8.
Продукти бджільництва - це здоров’я з вулика // Агросвіт України. – 2011. – № 6. – С. 34–36.
Суперсон Ю. Деякі принципи правового регулювання відносин у галузі бджільництва / Ю. Суперсон // Юридична Україна. – 2011. – № 6. – С. 98–102.
Уланчук В. С. Шляхи підвищення ефективності пасічного господарства / В. С. Уланчук, Д. Б. Жученко // Економіка АПК. – 2009. – № 7. – С. 50–55.
Ференчук В. І. Як покращити якість бджолиної продукції : [наук.-практ. конф. з апітерапії] / В. І. Ференчук // Агросвіт України. – 2012. – № 1. – С. 36–37.
Яценко О. М. Маркетингові дослідження споживацьких вподобань на ринку продукції бджільництва / О. М. Яценко // Економіка АПК. – 2011. – № 10. – С. 49–56.


21.05.2014
Запитує: Arsen
Тема запиту: Доброго ранку! Допоможіть! Мені потрібен огляд статей за 10 років на тему: "Розвиток гончарства, або взагалі все що є з гончарства". Ключові слова: історія, мистецтво, творчість, промисловість, матеріали та інструменти, тощо. Буду вдячний за відповідь.

Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія : [зб. наук. праць] / [відп. ред. В. Ф. Колесник]. – К. : ВПЦ «Київський ун-т», 2004. – Вип. 74–76. – 173 с. – Зі змісту: Мельничук Л. С. Гончарні цехи Поділля XVI–XIX століть / Л. С. Мельничук. – С. 85–90.
Шифр зберігання книги: 9(С2) В53
Гавриш Л. Збут пузирівського посуду як цікаве явище в українському гончарстві / Л. Гавриш // Берегиня. – 2011. – № 3. – С. 27–32.
Гавриш Л. Публікації дослідників Чернігівської губернії періоду 1860-х – 1910-х років про збут гончарних виробів / Л. Гавриш // Берегиня. – 2011. – № 2. – С. 80–85.
Горбовий А. Історія науки. Зародження ремесел в древньому Львові / А. Горбовий // Техніка АПК. – 2007. – № 7. – С. 40–42.
Гринь Н. Берегиня роду гончарського : [Явдоха Данилівна Пошивайло – гончарна малювальниця України] / Н. Гринь // Берегиня. – 2010. – № 2. – С. 37–40.
Зимомря М. Життя на гончарному крузі : [пам’яті Валерія Скотного] / М. Зимомря, І. Добрянський // Освіта і управління. – 2012. – Т. 15, № 1. – С. 64–68.
Коваленко О. «Іграшка чи ремесло?»: Один із аспектів дитинства в ранньомодерній Україні / О. Коваленко, І. Сердюк // Київська старовина. – 2012. – № 5–6. – С. 45–56.
Кохан В. Де зберігаються скарби гончарські... / В. Кохан // Берегиня. – 2008. – № 3. – С. 73–76.
Семенова О. Народні ремесла українців Середньої Наддніпрянщини в кінці XIX – першій половині XX століття / О. Семенова // Українознавство. – 2012. – № 2. – С. 113–118.
Третяк Н. Історія про "мобільного" Байду / Н. Третяк // Українська культура. – 2008. – № 3. – С. 22–23.
Чирка І. Національне виховання і національний музей гончарства / І. Чирка // Берегиня. – 2008. – № 2. – С. 67–69.
Щербань О. Хабанський вплив на гончарство Лівобережної України / О. Щербань, А. Щербань // Київська старовина. – 2012. – № 3. – С. 143–141.


20.05.2014
Запитує: Maks
Тема запиту: Добрий вечір, мені потрібен огляд статей за 5 років з теми: "Розвиток енергетичної галузі в Україні та за її межами". Дякую.

Сподіваємося, підібрані нами статті стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Биркович Т. І. Енергетична стратегія України на період до 2030 року: особливості формування та напрями удосконалення / Т. І. Биркович // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 17. – С. 73–77.
Боровиков Е. Российская энергетика: вопросы инновационного развития / Е. Боровиков // Проблемы теории и практики управления. – 2012. – № 3. – С. 56–60.
Буцьо З. Ю. Аналіз основних напрямів розвитку (енергетичних стратегій, довгострокових прогнозів) провідних зарубіжних країн (ОЕСР, ЄС, Росія, США тощо) та їх уточнення в умовах кризи / З. Ю. Буцьо, В. І. Мартинюк // Енергетика та електрифікація. – 2011. – № 1. – С. 3–31.
Калусовська Н. Маркетингова стратегія розвитку та впровадження альтернативних джерел енергії в Україні / Н. Калусовська // Отдел маркетинга. – 2009. – № 3. – С. 2–5.
Матвеев И. Е. Особенности развития европейской энергетики / И. Е. Матвеев // Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ). – 2013. – 12 марта (№ 19). – С. 14–15 ; 14 марта (№ 20). – С. 14–15.
Палкин С. Е. Энергетический треугольник: Китай, Россия, Казахстан / С. Е. Палкин // ЭКО. – 2011. – № 1. – С. 36–51.
Рюль К. ВР: Прогноз развития мировой энергетики до 2030 года / К. Рюль // Вопросы экономики. – 2013. – № 5. – С. 109–128.
Сапарбаев А. Стратегический подход к развитию энергетики региона / Абдижапар Сапарбаев, Азиза Демесинова // Проблемы теории и практики управления. – 2013. – № 5. – С. 87–91.
Скорук О. П. Альтернативна енергетика України: перспективи розвитку / О. П. Скорук // Економіка АПК. – 2012. – № 9. – С. 28–32.
Скорук О. П. Перспективи розвитку відновлювальної енергетики в Україні / О. П. Скорук // Економіка АПК. – 2013. – № 5. – С. 63–66.
Скорук О. П. Перспективи розвитку енергетичної політики / О. П. Скорук // Економіка АПК. – 2012. – № 3. – С. 29–32.
Тарасов А. Энергетика Великобритании в условиях мирового экономического кризиса и перспективы ее развития / А. Тарасов // Международная экономика. – 2013. – № 4. – С. 41–46.
Хансевяров Р. И. Критерий использования возобновляемых источников энергии в мировой энергетике / Р. И. Хансевяров // Экономические науки. – 2011. – № 5. – С. 227–230.
Шепель О. Сонячна енергетика - світовий досвід та перспективи розвитку в Україні / О. Шепель // Екологія. Право. Людина. – 2009. – № 1–2. – С. 76–79.
Яган М. Є. Дослідження зарубіжного досвіду з розвитку енергетичного сектору / М. Є. Яган // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2013. – № 6. – С. 68–70.


19.05.2014
Запитує: Андрей
Тема запиту: Ищу информацию на тему: "Міжнародні науково-технічні зв'язки". Спасибо.

Шановний пане Андрію! Пропонуємо Вам скористатися матеріалом із цих статей. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Бабець І. Г. Проблеми інституційного забезпечення міжнародного науково-технічного співробітництва регіонів / І. Г. Бабець // Науково-технічна інформація. – 2010. – № 3. – С. 9–13.
Безшкура А. Ю. Методологічні підходи щодо вивчення впливу НТП на інституціональну структуру міжнародного бізнесу / А. Ю. Безшкура // Економіка та держава. – 2010. – № 8. – С. 70–72.
Бутко Б. О. Нормативно-правове регулювання міжнародного економічного співробітництва у сфері високих технологій / Б. О. Бутко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – 2013. – № 10. – С. 46–50.
Глазьев С. Ю. Новый технический уклад в современной мировой экономике / С. Ю. Глазьев // Международная экономика. – 2010. – № 5. – С. 5–27.
Задорожня Г. П. Науково-технічний потенціал у секторі ІКТ і його роль у розвитку світової і вітчизняної економіки / Т. К. Кваша, О. П. Кочеткова, Г. П. Задорожня [та ін.] // Науково-технічна інформація. – 2012. – № 1. – С. 3–9.
Лукша О. П. Инфраструктура поддержки проектов международного научно-технического сотрудничества России и ЕС: состояние и перспективы / О. П. Лукша, Г. Б. Пильнов, А. Э. Яновский // Инновации. – 2013. – № 4. – С. 79–86.
Миронов С. С. Закономерности и современные тенденции научно-технического развития в системе мирового хозяйства / С. С. Миронов // Аудит и финансовый анализ. – 2013. – № 3. – С. 391–393.
Міжнародні економічні відносини: сучасні міжнародні економічні відносини : підручник / А. С. Філіпенко. – К. : Либідь, 1992. – 255 с.
Шифр зберігання книги: 33М М58
Насибов И. Научно-технический потенциал Китая: итоги и перспективы развития / И. Насибов // Мировая экономика и международные отношения. – 2012. – № 10. – С. 79–83.
Новая модель многостороннего российско-европейского научно-технического сотрудничества по схеме ERA-Net / О. П. Лукша, Г. Б. Пильнов, М. Шписбергер // Инновации. – 2013. – № 5. – С. 39–44.
Тодосийчук А. Международное научно-техническое сотрудничество: цели и задачи / А. Тодосийчук // Проблемы теории и практики управления. – 2012. – № 3. – С. 8–14.
Формування ринкової економіки : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – К. : КНЕУ, 2005. – Вип. 13. – 198 с. – Зі змісту: Черницька Т. В. Роль трансферту технологій у міжнародному науково-технічному співробітництві / Т. В. Черницька. – С. 120–128.
Шифр зберігання книги: 33С Ф79
Черкасов М. Н. Научно-технический прогресс и его влияние на общество XXI века / М. Н. Черкасов // Вопросы экономических наук. – 2013. – № 2. – С. 26–29.
Чернишев Л. І. Назустріч новій рамковій програмі європейського науково-технічного співробітництва «Горизонт – 2020» / Л. І. Чернишев, І. І. Білан, М. Я. Гороховатська, О. В. Кот // Вісник Національної академії наук України. – 2012. – № 11. – С. 47–52.
Ямчук А. В. Міжнародне науково-технічне співробітництво УкрІНТЕІ / А. В. Ямчук, Г. Л. Кушнір, О. Є. Михальченкова // Науково-технічна інформація. – 2011. – № 3. – С. 3–9.


19.05.2014
Запитує: Алина
Тема запиту: Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, литературу на тему "Римська угода". Спасибо большое!

Шановна пані Аліно! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Гердеґен М. Європейське право : підручник / М. Гердеґен ; [пер. з нім. Н. Саповської ; наук. ред. М. Микієвич]. – Пер. 9-го вид., переробл. і доповн. – К. : К.І.С., 2008. – 523 с.
Шифр зберігання книги: 341 Г37
Жамкочьян С. Единое таможенное законодательство Европы: от Римского договора к Модернизированному Таможенному кодексу : [докл. на Междунар. науч.-практ. конф. Секретариата Комис. таможен. союза и Рос. таможен. акад., 14 июля 2009 г., г. Москва] / С. Жамкочьян // Митна справа. – 2010. – № 4. – С. 3–12.
Ильин Ю. Д. Лекции по истории и праву Европейского Союза / Ю. Д. Ильин. – Х. : Консум, 1998. – 156 с. – Из содерж.: Эволюция ЕЭС к ЕС: от Римского Договора к Маастрихтским соглашениям. – С. 18–21.
Шифр зберігання книги: 341 И46
Копійка В. В. Європейський Союз: заснування і етапи становлення : навч. посібник / В. В. Копійка, Т. I. Шинкаренко. – К. : Ін Юре, 2001. – 448 с. – Зі змісту: Римські договори. Заснування ЄЕС і Євратому. – С. 73–80.
Шифр зберігання книги: 33М К65
Копійка В. В. Європейський Союз: історія і засади функціонування : навч. посібник / В. В. Копійка, Т. І. Шинкаренко ; за ред. Л. В. Губерського. – К. : Знання, 2009. – 751 с. – Зі змісту: Римські договори. Заснування ЄЕС і Євратому. – С. 99–108.
Шифр зберігання книги: 33М К65
Марков П. Регулирование слияний и поглощений по праву Европейского союза / П. Марков, Ж. Бальжинимаева // Право и экономика. – 2010. – № 12. – С. 24–30.
Каракаш І. Римський договір про Міжнародний кримінальний суд / І. Каракаш // Українське право. – 2000. – № 1. – С. 180–188.
Шифр зберігання книги: 34С У45
Хасбулатов Р. И. Мировая экономика : в 2 т. / Р. И. Хасбулатов. – М. : Экономика, 2001. – Т.1 : Теория, принципы, политика. – 598 с.
Шифр зберігання книги: 33М Х24
Яковюк І. В. Правові основи інтеграції до ЄС: загальнотеоретичний аналіз : монографія / І. В. Яковюк ; Нац. ун-т «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого». – Х. : Право, 2013. – 760 с.
Шифр зберігання книги: 341 Я47


14.05.2014
Запитує: Леонід
Тема запиту: Здравствуйте! Помогите! Мне нужны статьи за последние 7-8 лет по теме: "Безработица в Украине и странах СНГ". Спасибо за помощь.

Шановний пане Леоніде! Сподіваємося, підібрані нами статті стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Беглова Е. И. Безработица и ее роль в увеличении масштабов и степени распространения бедности / Е. И. Беглова // Экономические науки. – 2010. – № 10. – С. 155–160.
Беглова Е. И. Безработица молодежи: первоочередная проблема современного рынка труда / Е. И. Беглова // Экономические науки. – 2010. – № 11. – С. 172–75.
Васильєв О. Прогнозування рівня безробіття в Україні / О. Васильєв // Економіка України. – 2012. – № 4. – С. 41–46.
Гоффе Н. Влияние кризиса на занятость и безработицу / Н. Гоффе // Мировая экономика и международные отношения. – 2012. – № 7. – С. 27–38.
Ільїч Л. М. Основні причини українського безробіття та неучасті громадян у ринку праці / Л. М. Ільїч // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – 2012. – № 4. – С. 204–211.
Карачурина Л. Б. Потенциал пространственной мобильности безработных в России / Л. Б. Карачурина, Н. В. Мкртчян // Социологические исследования. – 2012. – № 2. – С. 40–53.
Кір’ян Т. Напрями та шляхи подальшого зменшення обсягів безробіття в Україні / Т. Кір’ян, М. Шаповал, С. Коваль // Вісник економічної науки України. – 2013. – № 2. – С. 51–58.
Курсон К. І. Безробіття в Україні: проблеми, сучасний стан та шляхи його подолання / К. І. Курсон // Економіка та держава. – 2013. – № 2. – С. 131–133.
Майсюра О. М. Безробіття та наслідки його впливу на економіку України / О. М. Майсюра // Економіка та держава. – 2010. – № 8. – С. 60–62.
Махсма М. Масштаби і тенденції сільського безробіття в Україні / М. Махсма // Україна: аспекти праці. – 2013. – № 7. –С. 29–37.
Петунова С. А. Теоретические аспекты социально-психологической адаптации безработных к требованиям рынка труда / С. А. Петунова, В. В. Смирнов // Аудит и финансовый анализ. – 2011. – № 1. – С. 329–338.
Транченко Л. В. Безробіття як соціальна проблема ринкового суспільства / Л. В. Транченко // Економіка та держава. – 2012. – № 4. – С. 12–15.
Шихалиева С. Безработица в транзитных странах: сравнительный анализ / С. Шихалиева // Человек и труд. – 2011. – № 3. – С. 33–34.
Шукюров Р. Сучасні тенденції динаміки безробіття в Азербайджане / Р. Шукюров // Економіка та держава. – 2011. – № 5. – С. 91–93.


14.05.2014
Запитує: Катерина
Тема запиту: Добрый день или ночь! Помогите подобрать литературу к реферату по теме: "Витоки та традиції ювелірного мистецтва".

Шановна пані Катерино! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Беркович М. И. Ювелирное производство в России / М. И. Беркович, С. И. Галанин // ЭКО. – 2009. – № 7. – С. 80–95.
Ионина Н. А. Сто великих сокровищ / Н. А. Ионина. – М. : Вече, 2005. – 464 с. – Из содерж.: Изделия фирмы Карла Фаберже. – С. 451–455.
Шифр зберігання книги: 9 И75
Ковалинський В. В. Київські мініатюри / В. Ковалинський. – К. : Купола, 2006. – Кн. 1. – [Вид. 2-ге, доповн.]. – 376 с. : ілюстр. – Зі змісту: Ювелірна справа Маршака. – С. 186–199.
Шифр зберігання книги: 9(С2) К56
Корнилов Н. И. Ювелирные камни / Н. И. Корнилов, Ю. П. Солодова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Недра, 1986. – 283 с.
Шифр зберігання книги: 55 К67
Попівняк Ю. М. Проблеми функціонування ювелірної промисловості України у світовому контексті та шляхи їх розв’язання / Ю. М. Попівняк // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 9. – С. 62–69.
Потоцкая Т. И. Ювелирное выставочное движение России / Т. И. Потоцкая // Маркетинг в России и за рубежом. – 2010. – № 1. – С. 47–52.
Простаков С. В. Ювелирное дело : учеб. пособие / С. В. Простаков. – Ростов н/Д : Феникс, 2004. – 352 с.
Шифр зберігання книги: 6П9 П82
Федорук В. О. Розвиток ювелірного ринку в Україні та процедури вироблення державної політики у сфері обігу дорогоцінних металів / В. О. Федорук // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 21. – С. 127–129.
Чертков А. С. Создание национального ювелирного бренда как стратегическая инновация / А. С. Чертков // Маркетинг в России и за рубежом. – 2010. – № 2. – С. 22–29.
Шнюков Е. Ф. Минералы и мир / Е. Ф. Шнюков ; [отв. ред. Ю. А. Русько] ; Нац. науч.-природоведческий музей НАН Украины, отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования. – К. : ННПМ НАН України, 2008. – 521 с. : ил. – Из содерж.: Драгоценные и поделочные минералы. – С. 281–477.
Шифр зберігання книги: 55 Ш77


14.05.2014
Запитує: Всеволод
Тема запиту: Помогите с толкованием слов: евристика, виктимность, евгеника и детерминанта. Спасибо.

Шановний пане Всеволоде! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Віктимність
Большой словарь иностранных слов. Более 24 000 слов / сост. А. Ю. Москвин. – М. : Центрполиграф, 2003. – 816 с. – Из содерж.: Виктимность. – С. 120.
Шифр зберігання книги: 4Р Б79
Юридична енциклопедія : в 6 т. / ред. Ю. С. Шемшученко. – К. : Укр. енцикл., 1998. – Т. 1 : А–Г. – 672 с. – Зі змісту: Віктимність. – С. 472–473.
Шифр зберігання книги: 34 Ю70
Детермінанта
Булатов М. О. Філософський словник / М. О. Булатов. – К. : Стилос, 2009. – 575 с. – Зі змісту: Детермінізм. – С. 128–129.
Шифр зберігання книги: 1Ф Б90
Философия : энциклопед. словарь / под ред. А. А. Ивина. – М. : Гардарики, 2006. – 1072 с. – Из содерж.: Детерминизм. – С. 227–229.
Шифр зберігання книги: 1Ф Ф56
Энциклопедический словарь медицинских терминов : [в 3 т.] / гл. ред. Б. В. Петровский. – М. : Сов. энцикл., 1982. – Т. 1 : А–Йореса способ. – 464 с. – Из содерж.: Детерминанта. – С. 342.
Шифр зберігання книги: 03 Э68
Евристика
Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. досліджень. – К. : Ін-т енцикл. дослідж. НАНУ, 2009. – Т. 9 : Е–Ж / [редкол.: І. М. Дзюба та ін.]. – 712 с. – Зі змісту: Евристика. – С. 15.
Шифр зберігання книги: 03 Е68
Соціологія : словник термінів і понять / Є. А. Біленький, М. А. Козловець, І. В. Саух [та ін.] ; за ред. Є. А. Біленького, М. А. Козловця. – К. : Кондор, 2006. – 372 с. – Зі змісту: Евристика. – С. 91.
Шифр зберігання книги: 301 С69
Євгеніка
Большой словарь иностранных слов. Более 24 000 слов / сост. А. Ю. Москвин. – М. : Центрполиграф, 2003. – 816 с. – Из содерж.: Евгеника. – С. 215.
Шифр зберігання книги: 4Р Б79
Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. досліджень. – К. : Ін-т енцикл. дослідж. НАНУ, 2009. – Т. 9 : Е–Ж / [редкол.: І. М. Дзюба та ін.]. – 712 с. – Зі змісту: Євгеніка. – С. 307–308.
Шифр зберігання книги: 03 Е68
Соціологія : словник термінів і понять / Є. А. Біленький, М. А. Козловець, І. В. Саух [та ін.] ; за ред. Є. А. Біленького, М. А. Козловця. – К. : Кондор, 2006. – 372 с. – Зі змісту: Євгеніка. – С. 105.
Шифр зберігання книги: 301 С69


12.05.2014
Запитує: Анастасия
Тема запиту: Доброго дня. Я б хотіла дізнатися в якій книжці мені можна знайти визначення терміну "Колоніальна економіка"? Буду дуже вдячна за допомогу.

Шановна пані Анастасіє! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Аллен Р. Глобальная экономическая история : краткое введение / Р. Аллен ; пер. с англ. Ю. Каптуревского. – М. : Изд-во Ин-та Гайдара, 2013. – 224 с. – Из содерж.: Колониальная экономика Северной Америки. – С. 97–103 ; Колониальная экономика Латинской Америки. – С. 106–115.
Шифр зберігання книги: 33М А50
Гусейнов Р. М. Экономическая история. История экономических учений : учебник / Р. М. Гусейнов, В. А. Семенихина. – М. : Омега-Л, 2006. – 384 с. – Из содерж.: Экономика колониального и постколониального мира. – С. 205–218.
Шифр зберігання книги: 33М Г96
Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин [та ін.]. – К. : Академія ; Тернопіль : Акад. народ. госп-ва, 2000. – Т. 1 : А (абандон)–К (концентрація виробництва) / відп. ред. С. В. Мочерний. – 2000. – 864 с. – Зі змісту: Колоніальна політика. – С. 788–790 ; Колоніальна система. – С. 790–791.
Шифр зберігання книги: 33 Е40
История экономики : учебник / ред. О. Д. Кузнецова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2004. – 416 с. – Из содерж.: Колониальная система хозяйства и положение зависимых стран в конце XIX – начале XX в. – С. 237–240.
Шифр зберігання книги: 33М И90
Мазурок П. П. Історія економікита економічної думки : підручник / П. П. Мазурок ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Криворізький екон. ін-т. – Львів : Магнолія-2006, 2011. – 427 с. – Зі змісту: Розпад колоніальної системи економіки країн, що розвиваються. – С. 379–381.
Шифр зберігання книги: 33(09) М13
Юхименко П. І. Історія економіки та економічної думки : підручник / П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. – К. : Знання, 2011. – 646 с. – Зі змісту: Економіка колоніального світу (кінець XIX – початок XX ст.). – С. 325–331.
Шифр зберігання книги: 33М Ю94


05.05.2014
Запитує: Петр
Тема запиту: Добрый день! С прошедшими праздниками вас! Мира вам и добра! Мне нужна ваша помощь. Помогите, пожалуйста подобрать литературу на тему: "Холокост. Геноцид над еврейским народом". Спасибо.

Шановний пане Петро! Сподіваємося, підібрані нами статті стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Воробйов В. Голокост на території України: погляд із сьогодення / В. Воробйов // Вісник державної служби України. – 2010. – № 2. – С. 73–78.
Вульф А. Краткая история мира : История человечества с древнейших времен до наших дней / А. Вульф ; [пер. с англ. Ю. В. Крижевской и др.]. – М. : АСТ : Астрель, 2010. – 604 с. : ил. – Из содерж.: Холокост 1942–1945. – С. 504–507.
Шифр зберігання книги: 9 В88
Джонсон П. Історія євреїв / П. Джонсон ; укр. переклад О. Мокровольського. – К. : Альтернативи, 2000. – 704 с. – Зі змісту: Холокост. – С. 485–590.
Шифр зберігання книги: 9(И) Д42
Дюк Д. Еврейский вопрос глазами американца: мое исследование сионизма / Д. Дюк. – К. : МАУП, 2002. – 360 с. – Зі змісту: Вопрос холокоста. – С. 235–286.
Шифр зберігання книги: 327 Д95
Кальян С. Антиєврейські програми у 80-х роках XIX століття: причини й наслідки / С. Кальян // Віче. – 2009. – № 7. – С. 14–16.
Катастрофа європейського єврейства : навч. посібник : [у 4 кн. : пер. з івриту] / Відкритий ун-т, Міжнар. Соломонів ун-т. – К. : Вирiй, 2005. – [Кн. 2], Ч. 3 : Винищування євреїв: нацистська індустрія смерті / Міхман Дан ; Ч. 4 : Єврейські лідери і єврейський опір / Міхман Дан, Гройф Гідеон. – 391 с. ; [Кн. 3], Ч. 5 : Переслідування євреївта їхнє повсякденне життя під владою нацистів / Міхман Дан ; Ч. 6 : Після катастрофи / Міхман Дан, Вайц Іхйєам. – 291 с.
Шифр зберігання книги: 9(И) К29
Рашковский Е. Судьбы Европы и недоученные уроки Холокоста / Е. Рашковский // Мировая экономика и международные отношения. – 2007. – № 7. – С. 95–102.
Химка І. Міти національної консолідації, Голодомор і Голокост: відповідь Романові Сербину / І. Химка // Критика. – 2012. – № 7–8. – С. 30–34.
Холокост : энциклопедия : пер. с англ. / ред. Б. Ю. Иванов ; рук. проэкта Е. Ю. Гениева. – М. : РОССПЭН, 2005. – 805 с.
Шифр зберігання книги: 9(И) Х73


05.05.2014
Запитує: Користувач
Тема запиту: Северин Наливайко

Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Бурдинський Ю. С. Урок – історична мандрівка «Козацькими стежками Вінничини» / Ю. С. Бурдинський // Історія та правознавство. – 2008. – № 27. – С. 20–23.
Винар Л. Р. Козацька Україна : вибрані праці / Л. Р. Винар ; ред. В. Степанков ; [упоряд. А. Атаманенко] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Українське історичне товариство. – К. ; Львів ; Нью-Йорк : Місіонер, 2003. – 679 с. : ілюстр.
Шифр зберігання книги: 9(С2) В48
Гуржій О. І. Сто великих постатей і подій козацької України / О. І. Гуржій, Т. В. Чухліб. – К. : Арій, 2008. – 464 с. : ілюстр. – Зі змісту: Козацький «цар» Наливайко. – С. 16–19.
Шифр зберігання книги: 9(С2) Г95
Кудрявцев Л. О. Військові діячі України XVI – XXст. / Л. Кудрявцев. – К. : Захаренко О. В., 2009. – 159 с. : ілюстр. – Зі змісту: Северин Наливайко. – С. 35–40.
Шифр зберігання книги: 9(С2) К88
Плохій С. Наливайкова віра. Козацтво та релігія в ранньомодерній Україні / С. Плохій ; [авториз. пер. з англ. С. Грачової]. – 2-ге вид., виправл. – К. : Часопис «Критика», 2006. – 496 с.
Шифр зберігання книги: 9(С2) П39
Сушинський Б. І. Козацькі вожді України. Історія України в образах її вождів та полководців XV–XIX століть : історичні есе : у 2 т. / Б. І. Сушинський. – 2-ге вид., доповн. – Одеса : ЯВФ, 2006. – Т. 1. – 592 с. – Зі змісту: Северин Наливайко. – С. 138–143.
Шифр зберігання книги: 9(С2) С91
Україна. Антологія пам’яток державотворення X–XX ст. : у 10 т. / [редкол.: І. М. Дзюба та ін.]. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2008. – Т. 3 : Битва за козацьку державу (XVI–XVII ст.) / упоряд., передм. та прим. В. Шевчука. – 496 с. – Зі змісту: Северин Наливайко. Лист до Короля Зигмундта Третього / С. Наливайко. – С. 33–39.
Шифр зберігання книги: 9(С2) У45
Фігурний Ю. Українські етнічні, державотворчі й націєтворчі процеси у другій половині XVI ст. в українознавчому вимирі / Ю. Фігурний // Українознавство. – 2011. – № 2. – С. 178–182.


05.05.2014
Запитує: Користувач
Тема запиту: "Защита общественной морали".

Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Волкова С. Захист суспільної моралі – це захист нашого майбутнього / С. Волкова // Вісник прокуратури. – 2011. – № 8. – С. 8–15.
Кременовська І. В. Організація державного контролю і нагляду за виконанням завдань із захисту суспільної моралі органами виконавчої влади в Україні / І. В. Кременовська, С. В. Золотухін // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 8. – С. 64–72.
Ландіна А. В. Охорона моральності за Кримінальним кодексом України : монографія / А. В. Ландіна ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К. : Юридична думка, 2013. – 204 с.
Шифр зберігання книги: 34С5 Л22
Овчаренко А. Дотримання законодавства про захист суспільної моралі у сфері кінопрокату та телебачення / А. Овчаренко, І. Правник // Юридичний журнал. – 2011. – № 4. – С. 33–41.
Рабінович С. Суспільна мораль як предмет етики й юриспруденції / С. Рабінович // Право України. – 2011. – № 8. – С. 173–179.
Третьякова В. Психонасильство та психотерор як міжнародно-правові глобальні біоетичні проблеми: їх профілактика в сучасному суспільстві / В. Третьякова // Віче. – 2013. – № 4. – С. 27–29.
Фролова Е. А. Право и мораль (Критическая философия права и современность) / Е. А. Фролова // Государство и право. – 2013. – № 1. – С. 12–23.
Хримли И. Перспективы развития морали и права в современном измерении / И. Хримли // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 3. – С. 118–121.


03.05.2014
Запитує: Саша
Тема запиту: Здравствуйте, помогите подобрать источники к мини докладу на тему: "Политическая реклама" (статьи за 10 лет). Спасибо.

Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Акайомова А. Політична реклама як процес комунікації / А. Акайомова // Віче. – 2011. – № 6. – С. 2–5.
Біденко А. Політична реклама поза зоною свідомості (деміфологізація психотехніки нейролінгвістичного програмування) / А. Біденко // Людина і політика. – 2004. – № 4. – С. 55–64.
Ганжуров Ю. Політична реклама як засіб формування парламентської еліти / Ю. Ганжуров // Політичний менеджмент. – 2008. – Спец. вип. – С. 33–40.
Ганжуров Ю. Політична реклама як комунікативна складова формування парламентської еліти / Ю. Ганжуров // Політичний менеджмент. – 2006. – Спец. вип. – С. 191–205.
Кафарський В. Політична реклама: проблеми правового регулювання / В. Кафарський // Право України. – 2006. – № 10. – С. 64–69.
Кривобок Ю. Проблема національної самосвідомості (на прикладі політичної реклами) / Ю. Кривобок // Політичний менеджмент. – 2012. – № 3. – С. 145–150.
Лепська Н. Рекламна комунікація як символічний ресурс формування політичної компетентності / Н. Лепська // Політичний менеджмент. – 2012. – № 1/2. – С. 143–152.
Овчаренко А. Політична реклама у ЗМІ під час виборчих перегонів / А. Овчаренко // Юридичний журнал. – 2009. – № 10. – С. 30–31.
Ромат Е. Политический маркетинг и политическая реклама / Е. Ромат // Маркетинг и реклама. – 2012. – № 9. – С. 38–47.
Ромат Е. В. Политическая реклама в системе политического маркетинга / Е. В. Ромат // Маркетинг и реклама. – 2009. – № 12. – С. 28–35.


03.05.2014
Запитує: Василь
Тема запиту: Доброго вечора. Мені потрібні статті для написання реферату на тему: "Напрями розвитку системи землеробства". Сподіваюсь на допомогу. Дякую.

Шановний пане Василю! Сподіваємося, що підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Алимова Г. К. Инновации в земледелии / Г. К. Алимова, К. Г. Алимов, К. К. Алимов // Инновации. – 2012. – № 6. – С. 55–58.
Булигін С. Ю. Агроландшафт і системний підхід до його оптимізації: теоретичний аспект / С. Ю. Булигін, В. О. Белоліпський, М. Є. Булигіна // Вісник аграрної науки. – 2013. – № 8. – С. 43–48.
Вишневська О. М. Інформаційні технології землеробства у концепції сталого розвитку аграрного сектора / О. М. Вишневська, Ю. В. Гаркуша // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 19. – С. 32–36.
Грицан Ю. І. Екологічне різноманіття агробіоценозів як передумова впровадження системи точного землеробства на рекультивованих землях / Ю. І. Грицан, О. А. Демидов, О. В. Жуков // Екологічний вісник. – 2011. – № 1. – С. 22–23.
Камінський В. Ф. Роль сівозмін у сучасному землеробстві / В. Ф. Камінський, П. І. Бойко // Вісник аграрної науки. – 2013. – № 6. – С. 5–9.
Коваленко Н. П. Основні сівозміни у системах землеробства України другої половини XIX–XXI ст. / Н. П. Коваленко // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 11. – С. 81–82.
Кузьменко О. Розвиток органічного землеробства в умовах ринку землі в Україні / О. Кузьменко // Економіст. – 2013. – № 3. – С. 38–39.
Медведєв В. В. Досвід реалізації «Європейської грунтової політики» / В. В. Медведєв // Вісник аграрної науки. – 2013. – № 3. – С. 13–19.
Мойсеєнко В. К. Щодо альтернативної системи землеробства / В. К. Мойсеєнко // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 2. – С. 53–55.
Петриченко В. Ф. Підвищення стійкості землеробства в умовах глобального потепління / В. Ф. Петриченко, С. А. Балюк, Б. С. Носко // Вісник аграрної науки. – 2013. – № 9. – С. 5–12.
Спринчук Н. А. Матеріально-технічна складова інвестиційного забезпечення розвитку системи охорони родючості грунтів / Н. А. Спринчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 1. – С. 11–13.
Танчик С. П. Ефективність систем землеробства в Україні / С. П. Танчик // Вісник аграрної науки. – 2009. – № 12. – С. 5–11.
Шпикуляк О. Г. Дослідження економічних аспектів відтворення родючості грунтів / О. Г. Шпикуляк // Економіка АПК. – 2013. – № 5. – С. 149–150.
Якубів В. М. Розвиток органічного землеробства в Україні: екологічний та соціоекономічний ефекти / В. М. Якубів // Економіка АПК. – 2013. – № 11. – С. 27–32.


28.04.2014
Запитує: Liza
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть визначити джерела для міні доповіді на тему: "Український авангард". Дякую.

Шановна пані Лізо! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Біла А. Український літературний авангард: пошуки, стильові напрямки : [монографія] / А. Біла. – [2-ге вид., переробл. і доповн.]. – К. : Смолоскип, 2006. – 464 с.
Шифр зберігання книги: 8У Б61
Ільницький О. Український футуризм. (1914–1930) / О. Ільницький ; переклала з англ. Р. Тхорук ; [наук. ред. І. Старовойт]. – Львів : Літопис, 2003. – 454, [14] с. : ілюстр. – Зі змісту: Панфутуризм: дороговказ для авангарду. – С. 221–260.
Шифр зберігання книги: 8У2 І-48
Іщенко В. Авангардизм у літературі / В. Іщенко // Дніпро. – 2012. – № 9. – С. 128–131.
Ковалів Ю. І. Жанрово-стильові модифікації в українській літературі : монографія / Ю. І. Ковалів ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2012. – 192 с. – Зі змісту: Авангардизм і його стильові тенденції. – С. 165–190.
Шифр зберігання книги: 8У К5
Моренець В. П. Національні шляхи поетичного модерну першої половини XX ст.: Україна і Польща : монографія / В. П. Моренець. – К. : Основи, 2002. – 327 с. – Зі змісту: Формізм-футуризм-авангард-модернізм: who is who? – С. 131–177.
Шифр зберігання книги: 8У М79
Наєнко М. К. Художня література України: від міфів до модерної реальності / М. К. Наєнко. – К. : Просвіта, 2008. – 1063 с. – Зі змісту: Авангардизм, футуризм, конструктивізм: Михайль Семенко, Микола Бажан. – С. 767–790.
Шифр зберігання книги: 8У Н17
Парамоновъ А. Ф. Материалы к истории Харьковского театра : 1780–1934 / А. Парамоновъ, В. Титарь. – Харьков : Райдер, 2007. – 280, [8] с. : ил., портр. – Из содерж.: Авангардистский театр Б. Глаголина. – С. 182–200.
Шифр зберігання книги: 792 П18
Радзевич Г. Авангард / Г. Радзевич // Дніпро. – 2012. – № 9. – С. 122–127.
Скляренко Г. Я. На берегах. Нотатки до українського мистецтва XX століття : зб. статей / Г. Скляренко. – К. : Софія, 2007. – 336 с. – Зі змісту: Парадокси українського авангарду. – С. 43–46.
Шифр зберігання книги: 7 С43
Українська та зарубіжна культура : навч. посібник / ред. М. М. Закович. – 3-тє вид., виправл. і доповн. – К. : Знання, 2002. – 557 с. – Зі змісту: Український авангард 1900–1910-х рр. – С. 487–493.
Шифр зберігання книги: 37 У45
Український модернізм 1910–1930 = Ukrainian Modernism 1910–1930 : альбом / [кер. проекту А. Мельник]. – Хмельницький : Галерея, 2006. – 288 с. : ілюстр. – Зі змісту: Мудрак М. Український авангард / М. Мудрак. – С. 31–38.
Шифр зберігання книги: 7 У45


28.04.2014
Запитує: Lena
Тема запиту: Добрый день! Спасибо Вам за источники. Очень помогли ссылки на журналы. Хочу обратиться к вам еще с одной просьбой. Мне нужны источники для реферата на тему: "Угольная промышленность Украины и стран СНГ" (статьи за 5 лет). Спасибо.

Шановна пані Олено! Пропонуємо Вам скористатися матеріалом із цих статей. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Алексеенко Э. В. Глобализация и развитие Кузбасса / Э. В. Алексеенко, Ю. А. Фридман, Г. Н. Речко // ЭКО. – 2009. – № 2. – С. 49–64.
Аніщенко С. В. Державне регулювання інвестиційних процесів у вугільній галузі через механізм роздержавлення вугледобувних підприємств / С. В. Аніщенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 10. – С. 123–127.
Волков Н. А. Вопросы модернизации российской угольной промышленности в процессе ее вхождения в мировой топливно-энергетический комплекс / Н. А. Волков // Проблемы современной экономики. – 2010. – № 4. – С. 295–297.
Карпінський Б. А. Фінансово-економічний стан та проблемність розвитку Львівсько-Волинського вугільного басейну / Б. А. Карпінський, Н. С. Залуцький // Регіональна економіка. – 2009. – № 2. – С. 31–39.
Коптіков В. Удосконалення СУОП у вугільній промисловості України / В. Коптіков, В. Дерев’янський, В. Сергєєв // Охорона праці. – 2010. – № 11. – С. 22–23 ; № 12. – С. 21–23. 
Кулініч О. Конкуренція за доступ до енергоресурсів: приклад світового ринку вугілля / О. Кулініч // Журнал європейської економіки. – 2012. – Т. 11, № 1. – С. 92–103.
Лозинский И. Организация объединений угледобывающих предприятий, разрабатывающих месторождение на общих шахтных полях / И. Лозинский // Вісник економічної науки України. – 2013. – № 2. – С. 90–92.
Лозинський І. Проблеми інвестиційних трансформацій у вугільній галузі / І. Лозинський // Вісник економічної науки України. – 2012. – № 2. – С. 68–70.
Ляшенко О. І. Системний аналіз залучення інвестицій у розвиток супутних процесів вугільної промисловості / О. І. Ляшенко, Т. В. Омельченко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2009. – № 3. – С. 99–104.
Пашкевич М. С. Комплексний розвиток вугледобувних регіонів України в умовах реформування вугільної галузі / М. С. Пашкевич // Регіональна економіка. – 2012. – № 1. – С. 62–68.
Сазонець І. Л. Перспективи реалізації інвестиційного проекту з метою розвитку вугільної галузі України / І. Л. Сазонець // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 8. – С. 131–138.
Токарєва І. Надра державні, а вугілля? : [фінансовий контроль використання і збереження державних фінансових ресурсів на вугледобувних підприємствах] / І. Токарєва // Фінансовий контроль. – 2012. – № 11. – С. 36–37.
Чурашев В. Н. Уголь в XXI веке: из темного прошлого в светлое будущее / В. Н. Чурашев, В. М. Маркова // ЭКО. – 2011. – № 4. – С. 39–59.


28.04.2014
Запитує: Микола
Тема запиту: Доброго ранку, потрібна інформація (статті краще) щодо історичних осіб: Симона Петлюри, Романа Шухевича, Степана Бандери.

Шановний пане Миколо! Згідно з правилами користування віртуальною довідкою нагадуємо Вам, що "Кожен запит має містити одне запитання", тому пропонуємо джерела за темою - "Симон Петлюра". Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Верстюк В. Ф. Симон Петлюра: політичний портрет (до 125-річчя від дня народження) / В. Ф. Верстюк // Український історичний журнал. – 2004. – № 3. – С. 112–126.
Гриневич В. Вбивство Петлюри / В. Гриневич // Історія України. – 2003. – № 41. – С. 1–4.
Гриненко О. О. Матеріали журналу «Тризуб» про розслідування вбивства С. Петлюри (1926–1928 рр.) / О. О. Гриненко // Український історичний журнал. – 2009. – № 3. – С. 34–43.
Зарецька Т. Симон Петлюра і Юзеф Пілсудський. Магістральне місце в історії україно-польських відносин / Т. Зарецька // Історія України. – 2005. – квіт. (№ 16). – С. 1–8.
Захарченко П. Симон Петлюра і Павло Скоропадський / П. Захарченко // Історія України. – 1999. – № 8. – С. 1–3.
Іванець А. Невдала спроба творення «уряду України» під патронатом білих / А. Іванець // Українознавство. – 2010. – № 4. – С. 143–148.
Ковальчук М. А. Симон Петлюра та військова опозиція в армії УНР у 1920-1921 рр. / М. А. Ковальчук // Український історичний журнал. – 2005. – № 1. – С. 97–108.
Кучерук О. Нескорена Україна / О. Кучерук // Наука і суспільство. – 2007. – № 9-10. – С. 32–34.
Кучерук О. Симон Петлюра – президент Української Народної Республіки / О. Кучерук, Т. Ралдугіна // Наука і суспільство. – 2009. – № 5/6. – С. 30–34.
Кучерук О. С. «Хрест Симона Петлюри» – відзнака Державного центру УНР в екзилі / О. С. Кучерук // Український історичний журнал. – 2009. – № 3. – С. 43–48.
Литвин С. Про військову діяльність Симона Петлюри / С. Литвин // Історія України. – 2000. – № 23–24. – С. 19–21.
Литвин С. Симон Петлюра: від соціал-демократа до національно-державного діяча / С. Литвин // Історія України. – 2000. – № 17 (трав.). – С. 8–10.
Маркітан Л. П. Симон Петлюра та його родина в кіно- і фотодокументах / Л. П. Маркітан // Український історичний журнал. – 2004. – № 4. – С. 71–81.
Пиріг Р. Я. Симон Петлюра у сприйнятті Павла Скоропадського (за спогадами гетьмана) / Р. Я. Пиріг // Український історичний журнал. – 2009. – № 3. – С. 15–27.
Піскун В. М. С. Петлюра як політичний лідер УНР в умовах еміграції: міжнародний і український контексти / В. М. Піскун // Український історичний журнал. – 2009. – № 3. – С. 4–14.
Соколовська К. Українці на теренах Польщі / К. Соколовська // Персонал. – 2007. – № 8. – С. 52–56.
Стемпень С. С. Львівський період життя С. Петлюри: вплив галицького середовища на молодого українського політика (листоп.1904 р. – груд.1905 р.) / С. С. Стемпень // Український історичний журнал. – 2009. – № 3. – С. 27–34.


25.04.2014
Запитує: Алина
Тема запиту: Доброе утро! Нужны материалы для обзора по теме "Молочные породы коров". Статьи за семь лет.

Шановна пані Аліно! Сподіваємося, підібрані нами статті стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Доротюк Е. Створення нової української породи на основі абердин-ангусів / Е. Доротюк, В. Прудніков, О. Колісник // Тваринництво України. – 2011. – № 11. – С. 26–29.
Козирь В. М’ясна продуктивність нащадків від поліпшувачів за надоями і жирністю молока / В. Козирь // Тваринництво України. – 2013. – № 11. – С. 19–21.
Польова О. Альтернативне використання життєдіяльності корів різних порід за виробництва молока / О. Польова, В. Безпалько // Тваринництво України. – 2011. – № 3. – С. 22–25.
Порвас Н. Молоко голштинів за типами конституції / Н. Порвас // Тваринництво України. – 2009. – № 3. – С. 21–24.
Порвас Н. Яке молоко у голштинів / Н. Порвас // Тваринництво України. – 2009. – № 1. – С. 24–26.
Сніхівська Г. Продуктивність корів різних порід за інтенсивності технології виробництва молока / Г. Сніхівська // Тваринництво України. – 2012. – № 8. – С. 31–33.
Спиридонов В. Поліформізм генів CSN та DGAT1 української червоно- та чорно- рябої молочних порід ВРХ / В. Спиридонов, О. Коновал, А. Рашидов[та ін.] // Тваринництво України. – 2009. – № 11. – С. 15–18.
Стадницька О. Хімічний склад молока української чорно-рябої молочної породи / О. Стадницька, Й. Сірацький // Тваринництво України. – 2011. – № 7. – С. 13–15.
Шарапа Г. Молочна продуктивність і відтворна здатність корів голштинів європейської селекції / Г. Шарапа // Тваринництво України. – 2012. – № 3. – С. 6–9.
Щербатюк Н. В. Продуктивність корів ліній подільського заводського типу української чорно-рябої молочної породи / Н. В. Щербатюк // Вісник аграрної науки. – 2008. – № 2. – С. 78–79.
Якубчак О. М. Оцінка якості сирого товарного молока, отриманого від корів з особистих селянських господарств / О. М. Якубчак, А. І. Кобиш // Вісник аграрної науки. – 2013. – № 11. – С. 34–36.
Янишин Я. С. Розвиток вітчизняного молочного скотарства в контексті світових тенденцій ринку молока / Я. С. Янишин, Ю. П. Кашуба // Економіка АПК. – 2013. – № 4. – С. 82–85.


24.04.2014
Запитує: Евгения
Тема запиту: Допоможіть у пошуку джерел "Кіберзлочинність та покарання".

Шановна пані Євгеніє! Сподіваємося, підібрані нами статті стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Акімов В. Кіберзлочинність / В. Акімов // Незалежний аудитор. – 2013. – № 9. – С. 106–107.
Акопян Д. А. Киберпреступления в информационной инфраструктуре общества / Д. А. Акопян, А. Д. Еляков // Научно-техническая информация. Сер. 1. Организация и методика информационной работы. – 2009. – № 12. – С. 1–14.
Грибанов Д. В. К вопросу о правовой теории кибернетического пространства / Д. В. Грибанов // Государство и право. – 2010. – № 4. – С. 57–62.
Карчевський М. В. Питання оптимізації зобов’язань, зумовлених ратифікацією Конвенції про кіберзлочинність / М. В. Карчевський // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 3. – С. 70–74.
Карчевський М. Чи відповідає КК України потребам протидії злочинам у сфері використання комп’ютерної техніки? / М. Карчевський // Право України. – 2011. – № 7. – С. 203–209.
Корнеев А. В. Безопасность энергетических сетей США: проблемы борьбы с кибернетическим терроризмом / А. В. Корнеев // США. Канада: экономика - политика - культура. – 2011. – № 7. – С. 25–46.
Котух Є. Кібербезпека інформаційного суспільства через призму міжнародного права / Є. Котух // Зовнішні справи. – 2012. – № 7. – С. 53–55.
Котух Є. Кіберзброя: проблеми та перспективи протидії кіберзлочинності / Є. Котух // Зовнішні справи. – 2012. – № 4. – С. 38–40.
Мережко О. Проблеми кібервійни та кібербезпеки в міжнародному праві / О. Мережко // Юридичний журнал. – 2009. – № 6. – С. 94–95.
Погорецький М. Оперативно-розшукова діяльність у кіберпросторі: суть та правові підстави / М. Погорецький, В. Шеломенцев // Вісник прокуратури. – 2011. – № 5. – С. 58–63.
Погорецький М. Правове забезпечення боротьби з кіберзлочинами в Україні: проблемні питання / М. Погорецький, В. Шеломенцев // Вісник прокуратури. – 2011. – № 8. – С. 30–38.
Полянська В. Кібернетична безпека України в умовах розвитку глобальної інформаційної системи / В. Полянська // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 7. – С. 48–50.
Сопілко І. Концептуальні засади формування кібербезпекової політики України / І. Сопілко // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 1. – С. 101–103.
Стельмах А. П. Кибернетическая безопасность: понятие и сущность феномена / А. П. Стельмах, А. В. Тонконогов // Социально-гуманитарные знания. – 2013. – № 2. – С. 103–115.


23.04.2014
Запитує: Кристина
Тема запиту: Здравствуйте. Помогите найти статьи за 10 лет на тему: "Украина и СОТ".

Шановна пані Кристино! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Булана О. Державна підтримка підприємств реального сектора економіки в Україні в умовах її інтеграції у СОТ і ЄС / О. Булана // Економіка України. – 2011. – № 2. – С. 68–78.
Дорофієнко В. Про деякі аспекти економічних наслідків приєднання України до СОТ / В. Дорофієнко // Економіст. – 2007. – № 8. – С. 66–68.
Залога З. М. Україна – СОТ в умовах лібералізації світової торгівлі сільськогосподарською продукцією / З. М. Залога // Регіональна економіка. – 2008. – № 1. – С. 236–241.
Кириченко В. М. Україна та СОТ: перспективи, переваги та суперечності / В. М. Кириченко, М. М. Корабльов // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 5. – С. 61–65.
Королькова О. О. Вплив вступу України до СОТ на ринок пасажирських перевезень автотранспортних підприємств м. Севастополя / О. О. Королькова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 6. – С. 158–163.
Ли Чунюй. Государственное регулирование продовольственного рынка Украины в контексте правил ВТО / Ли Чунюй // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 8. – С. 64–71.
Майорова І. М. Вплив наслідків вступу України до СОТ на розвиток її відносин з ЄС / І. М. Майорова // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2007. – № 4. – С. 104–109.
Мосов С. Інтелектуальна безпека України в контексті її входження до СОТ / С. Мосов, А. Жарінова // Інтелектуальна власність. – 2008. – № 6. – С. 4–9.
Патошина Г. М. Митне регулювання експорту української продукції в умовах входження до СОТ / Г. М. Патошина // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2007. – № 4. – С. 193–197.
Полонський В. Г. Кадрова політика в умовах вступу України до СОТ / В. Г. Полонський // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 6. – С. 114–120.
Полюхович Л. Про правові аспекти стандартизації сільськогосподарської продукції в Україні у контексті членства в СОТ / Л. Полюхович // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 4. – С. 162–165.
Поляк О. І. Державні гарантії захисту інвестицій в Україні в умовах членства в СОТ / О. І. Поляк // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 22. – С. 109–112.
Правик Ю. М. Аналіз передбачувальних змін в експортно-імпортній діяльності України за наслідками приєднання до СОТ / Ю. М. Правик // Фондовый рынок. – 2006. – № 38. – С. 28–35.
Сіденко В. Переваги та ризики вступу України до СОТ / В. Сіденко // Віче. – 2008. – № 5/6. – С. 48–51.
Стефанюк М. Последствия вступления в ВТО для Украины / М. Стефанюк // Комментарии. – 2012. – № 14. – С. 9–11.
Суворкін В. А. Україна – СОТ – ЄС: перепони до інтеграції / В. А. Суворкін // Митна справа. – 2006. – № 2. – С. 43–49.
Терещенко О. Перспективи розвитку зайнятості в Україні за адаптації структури економіки до членства в СОТ / О. Терещенко // Україна: аспекти праці. – 2008. – № 5. – С. 20–24.
Фомін І. С. Механізми експортної політики України в рамках СОТ / І. С. Фомін // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 11. – С. 14–18.
Чигир С. СОТ шкодить Україні? / С. Чигир // Фондовый рынок. – 2010. – № 2. – С. 2–5.
Шестак І. Принципи державного управління сферою промислової власності в Україні за умов її членства в СОТ / І. Шестак // Інтелектуальна власність. – 2009. – № 2. – С. 4–7.
Якушева А. Е. Вступление Украины в ВТО: последствия для украинской экономики и российско-украинских отношений / А. Е. Якушева // Економіка і прогнозування. – 2009. – № 1. – С. 136–145.


18.04.2014
Запитує: Альона
Тема запиту: Добрий день! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до курсової роботи на тему: Нормативно-правовий акт - основна форма права в Україні. Дякую.

Шановна пані Альоно! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Бєлкін Л. М. Роль органів юстиції України в реалізації судових рішень про визнання нормативно-правового акта незаконном (нечинним) / Л. М. Бєлкін // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 6. – С. 126–133.
Вісник Львівського університету. Серія юридична : [зб. наук. праць] / [голов. ред. В. Т. Нор]. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – Вип. 52. – 404 с. – Зі змісту: Косович В. Закон «Про нормативно-правові акти» як засіб удосконалення нормативно-правових актів України / В. Косович. – С. 10–20 ; Стецик Н. Судові правотворчі акти: загальнотеоретична характеристика / Н. Стецик. – С. 27–32.
Шифр зберігання книги: 34 В53
Вісник Львівського університету. Серія юридична : [зб. наук. праць] / [голов. ред. В. Т. Нор]. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2012. – Вип. 56. – 484 с. – Зі змісту: Косович В. Недоліки нормативно-правових актів України: загальнотеоретична характеристика та шляхи боротьби з ними / В. Косович. – С. 8–23 ; Левицька Н. Нормативно-правовий інститут: загальнотеоретична характеристика / Н. Левицька. – С. 24–29.
Шифр зберігання книги: 34 В53
Вроцлавсько-львіський юридичний збірник = Wroclawsko-lwowskie zeszyty prawnicze / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Uniwersytet Wroclawskiego ; ред.: А. Бойко, М. Маршал. – Вроцлав : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2012. – Т. 3. – 460 с. – Зі змісту: Косович В. Нормативно-правові акти України: деякі теоретичні аспекти / В.  Косович. – С. 147–163.
Шифр зберігання книги: 34 В82
Дідич Т. Інститут погодження проекту нормативно-правового акта в системі засобів удосконалення нормопроектування / Т. Дідич // Право України. – 2009. – № 11. – С. 170–174.
Євграфова Є. Законопроект про нормативно-правові акти: парламентсько-президентська практика / Є. Євграфова // Юридичний журнал. – 2009. – № 1. – С. 81–85.
Железняк Н. Організаційно-правовий механізм здійснення контролю за додержанням законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів / Н. Железняк // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 10. – С. 7–15.
Загальна теорія держави і права : підручник / [М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.] ; за ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2011. – 583 с.
Шифр зберігання книги: 34 З-14
Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна : зб. наук. статей / ред. А. Мелешевич ; упоряд. В. Ткаченко. – К. : Дух і літера, 2013. – 608 с.
Шифр зберігання книги: 34 З-14
Зуй В. Оскарження нормативно-правових актів: історичний аспект / В. Зуй // Вісник Академії правових наук України. – 2013. – № 1. – С. 148–155.
Мельник В. Поняття та ознаки нормативно-правового акта: теоретичні аспекти / В. Мельник // Юридична Україна. – 2009. – № 8. – С. 23–27.
Павлов П. Н. Методика исследования особенностей нормотворческой деятельности органов государственной власти / П. Н. Павлов // Экономические науки. – 2010. – № 7. – С. 42–45.
Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [за ред. Ю. С. Шемшученка та ін. ; упоряд. О. В. Кресін]. – К. : Логос, 2010. – 519 с. – Зі змісту: Давыдова М. Л. Сравнительно-правовые аспекты теории юридической техники / М. Л. Давыдова, А. А. Шанин. – С. 137–141.
Шифр зберігання книги: 34 П59
Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XV регіон. наук.-практ. конф., (4–5 лют. 2009 р.) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [наук. ред. В. М. Бурдін]. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2009. – 412 с. – Зі змісту: Монастирський О. Нормативно-правова уніфікація та спеціалізація: загальнотеоретична характеристика / О. Монастирський. – С. 22–23.
Шифр зберігання книги: 34С П78
Рябченко Я. Правове регулювання провадження щодо оскарження нормативно-правових актів / Я. Рябченко // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 2. – С. 24–27.
Федорова О. Юридична природа нормативних правових актів органів виконавчої влади України / О. Федорова // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 4. – С. 58–61.
Федорова О. Ю. Вплив громадськості на прийняття нормативно-правових актів державними органами управління / О. Ю. Федорова // Право України. – 2010. – № 5. – С. 206–214.
Фесенко С. Визнання нормативно-правового акта нечинним шляхом прийняття судового рішення з підстав порушення принципів державної регуляторної політики / С. Фесенко // Юридичний журнал. – 2012. – № 10. – С. 39–50.


15.04.2014
Запитує: Антон
Тема запиту: Доброго вечора. Мені потрібні матеріали для короткої доповіді з літератури на тему: "Григорій Кочур". Бажано статті з періодичних видань. Дякую.

Шановний пане Антоне! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика : [зб. наук. праць] / [відп. ред. Г. Ф. Семенюк]. – К. : ВПЦ «Київський ун-т», 2011. – Вип. 22. – 57 с. – Зі змісту: Забіяка І. Особливості передачі образного світу Ярослава Сайферта («Вірш найпокірніший» у перекладі Григорія Кочура) / І. Забіяка. – С. 7–8.
Шифр зберігання книги: 8У В53
Зорівчак Р. Життя, віддане художньому слову України : (До 100-річчя від дня народження Григорія Кочура) / Р. Зорівчак // Дивослово. – 2008. – № 11. – С. 59–63.
Ідентичність і пам’ять у пострадянській Україні : [монографія] / відп. ред. М. Антонович. – К. : Дух і літера, 2009. – 496 с. – Зі змісту: Зорівчак Роксолана. Кочурознавство початку XXI віку: до сторіччя від дня народження Майстра / Р. Зорівчак. – С. 263–277 ; Савчин В. Лукашіана Григорія Кочура / В. Савчин. – С. 279–291 ; Пехник Г. Григорій Кочур: національна ідея у виборі творів для перекладу / Г. Пехник. – С. 293–306 ; Шмігер Т. Григорій Кочур у колі сучасників – дослідників історії українського художнього перекладу / Т. Шмігер. – С. 307–315.
Шифр зберігання книги: 9(С2) І-29
Кочур Г. П. Третє відлуння : [поет. переклади] / Г. Кочур ; передм. М. Новикової ; [упоряд. М. Кочур, А. Кочур] ; вступ. сл. І. Дзюби. – К. : Укр. письменник, 2008. – 672 с.
Шифр зберігання книги: У2 К75
Лучук О. Григорій Кочур і українська Шекспіріана / О. Лучук // Українська культура. – 2008. – № 11. – С. 34–35.
Стріха М. Григорій Кочур – енциклопедист / М. Стріха // Сучасність. – 2007. – № 10. – С. 103–124.


15.04.2014
Запитує: Anatol
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть знайти джерела за  темою: Микола Зеров-поет, перекладач, особистість.

Шановний пане Анатолію! Сподіваємося, що підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Базилевський В. Микола Зеров (1890–1937). Метеоричний слід / В. Базилевський // Українознавство. – 2012. – № 1. – С. 230–234.
Брюховецький В. С. Микола Зеров : До 100-річчя від дня народження / В. С. Брюховецький. – К. : Т-во «Знання» УРСР, 1990. – 48 с.
Шифр зберігання книги: 8У2 Б89
Матвіїшин В. Г. Український літературний європеїзм : монографія / В. Матвіїшин. – К. : Академія, 2009. – 262 с.
Шифр зберігання книги: 8У М33
Наєнко М. К. Художня література України: від міфів до модерної реальності / М. Наєнко. – К. : Просвiта, 2008. – 1063 с. – Зі змісту: Микола Зеров. – С. 752–767.
Шифр зберігання книги: 8У Н17
Соловей-Гончарик Е. С. Українська філософська лірика : навч. посіб. із спецкурсу для студ. вищ. навч. закладів / Е. С. Соловей-Гончарик. – К. : Юнiверс, 1998. – 368 с. – Зі змісту: Парадигма буття в поезії неокласиків (Микола Зеров). – С. 183–203.
Шифр зберігання книги: 8У С60
Українське слово : хрестоматія української літератури та літературної критика ХХ століття : навч. посібник : в 4 кн. / уклад. В. Яременко. – 2-ге вид. – К. : Аконіт, 2001. – Кн. 2 : Культурно-історична епоха модернізму. Високий (розвинутий) модернізм (1922–1940): Від «Антології» (1920) і «Камен» (1924) М. Зерова до «Поезії» (1940) В. Свідзинського. – 799 с.
Шифр зберігання книги: У2 У45
Хроніка-2000. Наш край : укр. культур. альманах / голов. ред. Ю. Г. Буряк. – К. : Довiра, 1993. – Вип. 1–2 (3–4). – 256 с. : ілюстр. – Зі змісту: Оглоблин О. Спогади про Миколу Зерова і Павла Филиповича / О. Оглоблин. – С. 87–103 ; Полонська-Василенко Н. Київ часів М. Зерова та П. Филиповича / Н. Полонська-Василенко. – С. 117–135.
Шифр зберігання книги: 1ФС Х94


15.04.2014
Запитує: Лена
Тема запиту: Добрий вечір! Допоможіть, будь ласка, дібрати літературу для написання реферату на тему: "Моделі ринків: вільний, монополістичної конкуренції, олігополія, монополія". Дякую!

Шановна пані Олено! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Веріан Г. Р. Мікроекономіка: проміжний рівень : Сучасний підхід : підручник / Г. Р. Веріан ; пер. з англ. С. Слухая. – 6-те вид. – К. : Лібра, 2006. – 630 с. – Зі змісту: Ринок: побудова моделі, оптимізація та рівновага. – С. 19–33.
Шифр зберігання книги: 33 В32
Економічна теорія. Політекономія : навч. посібник / [В. М. Семененко, Д. І. Коваленко, В. В. Бугас та ін.] ; за заг. ред. В. М. Семененка та Д. І. Коваленка ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т технологій та дизайну. – 2-ге вид., доповн. та переробл. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 427 с. – Зі змісту: Ринкова економічна система, її сутність та умови функціонування. Закони ринку. – С. 139–175.
Шифр зберігання книги: 33 Е45
Карагодова О. О. Мікроекономіка : навч. посібник / О. О. Карагодова, Д. М. Черваньов. – К. : Четверта хвиля, 1997. – 204 с. – Зі змісту: Ринок. – С. 99–154.
Шифр зберігання книги: 33 К21
Круш П. В. Макроекономіка та її регулювання : навч. посібник / П. В. Круш. – К. : Каравела, 2009. – 424 с.
Шифр зберігання книги: 33 К84
Мікроекономіка : навч.-практ. посібник / [О. Є. Попов, В. І. Отенко, І. М. Колесніченко та ін.] ; за ред. О. Є. Попова ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2013. – 336 с. – Зі змісту: Теорія ринкових структур. – С. 144–312.
Шифр зберігання книги: 33 М59
Політична економія : підручник / [Ю. В. Ніколенко, В. Я. Бобров, Л. С. Лісогор та ін.] ; за заг. ред. Ю. В. Ніколенка ; М-во освіти і науки України, Акад. муніципального управління. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 632 с. – Зі змісту: Ринок, його суть і функції. Моделі ринку. – С. 171–190.
Шифр зберігання книги: 33 П50
Ринки реального сектора економіки України: структурно-інституціональний аналіз / [В. О. Точилін, Т. О. Осташко, О. О. Лапко та ін.] ; за ред. В. О. Точиліна. – К. : ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАНУ», 2009. – 637 с.
Шифр зберігання книги: 33С Р51
Щетинін А. І. Політична економія : підручник / А. І. Щетинін. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 480 с. – Зі змісту: Ринок, його суть і функції. Моделі ринку. Конкуренція і ціноутворення. – С. 196–233.
Шифр зберігання книги: 33 Щ70


15.04.2014
Запитує: Дарина
Тема запиту: Здравствуйте, решила обратиться к Вам за помощью. Помогите, пожалуйста подобрать статьи по теме: "Овощеводство в Украине". Ключевые слова: сбыт, селекция, картофель, свекла, регионы. Заранее благодарна.

Шановна пані Дарино! Пропонуємо Вам скористатися матеріалом із цих статей. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Біліневич Я. Перець солодкий – гість із тропіків / Я. Біліневич // Агросвіт України. – 2010. – № 1. – С. 16–18.
Біліневич Я. Як отримати стабільний врожай огірків / Я. Біліневич // Агросвіт України. – 2009. – № 3–4. – С. 24–27.
Біліневич Я. Технології вирощування моркви / Я. Біліневич // Агросвіт України. – 2009. – № 9–10. – С. 16–18 ; 2010. – № 1. – С. 19–20.
Гринів С. М. Густота стояння рослин і строки збирання буряків цукрових як фактори підвищення їхньої продуктивності / С. М. Гринів // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 7. – С. 34–36.
Заришняк А. С. Вплив калію на продуктивність буряків в умовах Західного Лісостепу / А. С. Заришняк, В. М. Польовий, Л. Я. Лукащук // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 10. – С. 12–15.
Заришняк А. С. Вплив рівня мінерального живлення, густоти стояння на урожайність та якість коренеплодів цукрових буряків / А. С. Заришняк, С. М. Гринів // Вісник аграрної науки. – 2009. – № 10. – С. 11–14.
Ігнатьєва Т. Умови для буряків / Т. Ігнатьєва // Агро Перспектива. – 2009. – № 3. – С. 42–45.
Макогон В. В. Оцінка ефективності виробництва цукрових буряків із використанням базисних виробничих функцій / В. В. Макогон // Економіка АПК. – 2013. – № 9. – С. 32–36.
Манько М. І. Аналіз доцільності інвестування розвитку бурякоцукрового неприбуткового кооперативу / М. І. Манько // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – 2012. – № 1. – С. 148–153.
Орлов С. Д. Оцінка генотипів кормових буряків за морфологічними та господарсько цінними ознаками / С. Д. Орлов, М. В. Мілієнко // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 7. – С. 43–46.
Рихлівський І. П. Особливості динаміки бульбоутворення у картоплі різних сортів за скоростиглістю / І. П. Рихлівський, В. С. Строяновський // Вісник аграрної науки. – 2009. – № 9. – С. 30–34.
Роїк М. В. Етапи вітчизняної селекції буряків цукрових / М. В. Роїк, М. О. Корнєєва // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 6. – С. 44–46.
Роїк М. В. Щодо генетичної регуляції експресії забарвлення коренеплодів цукрових буряків / М. В. Роїк, Н. С. Ковальчук, О. А. Яцева, С. І. Малецький // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 9. – С. 37–40.
Фурса А. В. Насінництво цукрових буряків у період ринкових трансформацій / А. В. Фурса // Економіка АПК. – 2012. – № 9. – С. 94–102.
Фурса А. В. Ринок цукробурякового виробництва в Україні / А. В. Фурса // Економіка АПК. – 2012. – № 6. – С. 36–43.
Цвей Я. П. Поживний режим чорнозему типового залежно від способів обробітку ґрунту під буряки цукрові / Я. П. Цвей, О. В. Бойчук, Г. М. Мазур, Л. С. Мартинюк // Вісник аграрної науки. – 2013. – № 2. – С. 5–9.
Шульган І. М. Ефективність різних технологій та технічних засобів при вирощуванні цукрових буряків / І. М. Шульган // Економіка АПК. – 2010. – № 2. – С. 107–111.


14.04.2014
Запитує: Таня
Тема запиту: Добрий день! Прошу вас допомогти мені, та підібрати літературу, бажано періодичні видання за 2010-2013 рр. для реферату на тему: "Порівняльна характеристика ринків товару ЄС та Росії для України з якісної та кількісної точки зору". Дякую!

Шановна пані Тетяно! Сподіваємося, підібрані нами статті стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Ганначенко С. Л. Світовий ринок агропродовольства на сучасному етапі розвитку: перспективи для України / С. Л. Ганначенко // Економіка і прогнозування. – 2010. – № 1. – С. 142–153.
Кондра О. Регіональні особливості формування і розвитку споживчого ринку України / О. Кондра // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 21–27.
Лиферт У. М. Рост влияния России, Украины и Казахстана на мировых сельскохозяйственных рынках / У. М. Лиферт, О. Лиферт, Е. Серова // ЭКО. – 2013. – № 5. – С. 68–80.
Мазаракі А. Ринок споживчих товарів в Україні: посткризові тенденції / А. Мазаракі, В. Лагутін // Економіка України. – 2011. – № 9. – С. 17–26.
На европейском рынке рыбы и морепродуктов // Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ). – 2011. – 10 мая (№ 51). – С. 7 ; 12 мая (№ 52). – С. 6.
О некоторых особенностях текущей ситуации на российском рынке мяса // Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ). – 2013. – 15 янв. (№ 3). – С. 6–7 ; 17 янв. (№ 4). – С. 7.
Ромашко О. М. Особливості функціонування ринку газу в ЄС / О. М. Ромашко // Економічний часопис – XXI. – 2012. – № 5–6. – С. 49–52.
Россия и Украина на рынке зерна // Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ). – 2013. – 31 янв. (№ 8). – С. 6.
Семак Б. Б. Проблеми розвитку ринку текстильної сировини в Україні / Б. Б. Семак // Економічний часопис – XXI. – 2014. – № 1–2. – С. 57–60.
Семчук Ж. В. Структурні деформації регіонального ринку споживчих товарів / Ж. В. Семчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 24. – С. 84–87.
Ходаківська О. В. Ринок земель сільськогосподарського призначення в країнах ЄС: можливості використання досвіду в Україні / О. В. Ходаківська // Економіка АПК. – 2012. – № 5. – С. 30–36.
Шуремов Е. Влияние деятельности посредников на возможности достижения рыночного равновесия / Е. Шуремов, О. Городецкая // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2012. – № 1. – С. 167–169.


12.04.2014
Запитує: Аня
Тема запиту: Здравствуйте. Помогите найти информацию на тему: "Инфляция на Украине и за рубежом". Последние 3 года. Заранее спасибо!

Шановна пані Анно! Сподіваємося, підібрані нами статті стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Андрианов В. Инфляция в мировой экономике и в России / В. Андрианов // Общество и экономика. – 2010. – № 7–8. – С. 117–198.
Восканян М. А. Таргетирование инфляции – международный опыт и монетарная политика Армении / М. А. Восканян, Д. Э. Манукян // Деньги и кредит. – 2011. – № 9. – С. 57–59.
Глазова Е. С. Политика таргетирования инфляции: 20-летний опыт применения за рубежом / Е. С. Глазова, М. П. Степанова // Финансовый менеджмент. – 2010. – № 2. – С. 67–86.
Голюк В. Я. Значення монетарного чинника у розвитку інфляційних процесів в Україні у 2002–2010 роках / В. Я. Голюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 5. – С. 28–30.
Дементьев А. В. Индексы базовой инфляциив России / А. В. Дементьев, И. О. Бессонов // Экономический журнал высшей школы экономики. – 2012. – Т. 16, № 1. – С. 58–87.
Долматов В. М. Вейвлетне прогнозування процесів інфляції в Україні / В. М. Долматов, Ю. П. Матусов // Економіка та держава. – 2010. – № 5. – С. 64–66.
Ершов М. В. Инфляция и монетизация экономики / М. В. Ершов, В. Ю. Татузов, Е. Д. Урьева // Деньги и кредит. – 2013. – № 4. – С. 7–12.
Исхаков П. Ю. Природа инфляции в России. Меры по снижению ценовой нестабильности / П. Ю. Исхаков // Аудит и финансовый анализ. – 2010. – № 4. – С. 367–372.
Марцин В. С. Інфляційні процеси, причини їх виникнення та шляхи подолання в Україні / В. С. Марцин // Регіональна економіка. – 2012. – № 1. – С. 21–30.
Марцин В. С. Міркування щодо особливості антиінфляційної політики в Україні / В. С. Марцин // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 1. – С. 93–102.
Пасічник І. В. Механізм реалізації режиму таргетування інфляції як спосіб стабілізації та переходу до економічної стабільності / І. В. Пасічник, Ю. П. Галушко // Економіка. Фінанси. Право. – 2013. – № 1. – С. 10–14.
Петрик О. Інфляція в Україні та її прогнозування в Національному банку / О. Петрик // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 5. – С. 8–12.
Рост инфляционных тенденций в мировой экономике // Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ). – 2011. – 13 сент. (№ 104). – С. 4–5.
Тютюник В. Влияние инфляции на результаты деятельности компании / В. Тютюник // Справочник экономиста. – 2013. – № 7. – С. 16–26.
Харченко С. В. Методика стабилизации инфляционных процессов / С. В. Харченко // Менеджмент в России и за рубежом. – 2012. – № 1. – С. 71–77.
Шоломицький Ю. Використання індикаторів монетарного сектору при визначенні внеску монетарних умов у споживчу інфляцію / Ю. Шоломицький // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 7. – С. 52–56.
Яременко О. О. Світова практика таргетування інфляції та сучасні проблеми його впровадження в Україні / О. О. Яременко // Економіка та держава. – 2010. – № 12. – С. 50–52.


11.04.2014
Запитує: Lena
Тема запиту: Помогите, пожалуйста с подбором источников по теме: "Развитие животноводства в Украине". (Интересуют статьи за пять лет, можно на украинском языке). Ключевые слова: свиньи, овцы, козы; корма, продажа, рынки сбыта. Спасибо.

Шановна пані Олено! Пропонуємо Вам скористатися матеріалом із цих статей. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Акімов О. В. Якість м’ясної продукції свиней сучасних генотипів за годівлі з використанням об’ємистих кормів / О. В. Акімов // Вісник аграрної науки. – 2013. – № 12. – С. 39–41.
Беженар І. М. Організаційно-економічні засади розвитку вівчарства в Україні: історичний курс / І. М. Беженар // Економіка АПК. – 2011. – № 9. – С. 65–70.
Березовський М. Українська м’ясна порода свиней в умовах сьогодення / М. Березовський, А. Онищенко // Тваринництво України. – 2010. – № 7. – С. 35–38.
Бугаєвський В. Червона білопояса порода свиней на півдні України / В. Бугаєвський, Л. Онищенко, М. Данильчук // Тваринництво України. – 2010. – № 4. – С. 4–7.
Бурлака В. Вплив нетрадиційних мінеральних добавок на якість свинини / В. Бурлака, С. Вербельчук, Т. Вербельчук // Тваринництво України. – 2012. – № 9. – С. 32–35.
Василів А. П. Оцінка природної резистентності свиноматок імпортних порід / А. П. Василів // Вісник аграрної науки. – 2013. – № 11. – С. 60–62.
Вдовиченко Ю. Вівчарство України на зламі тисячоліть / Ю. Вдовиченко, П. Жарук, В. Іовенко, Л. Жарук // Тваринництво України. – 2012. – № 8. – С. 7–10.
Вовк В. Гетерозисний ефект при поєднанні різних генотипів свиней / В. Вовк // Тваринництво України. – 2013. – № 12. – С. 11–14.
Войтенко С. Ефективне поєднання різнопорідних свиней м’ясної продуктивності / С. Войтенко, М. Петренко // Тваринництво України. – 2013. – № 11. – С. 11–14.
Войтенко С. Якість племінних свиней / С. Войтенко, Л. Вишневський // Тваринництво України. – 2009. – № 7. – С. 29–35.
Гузєєв Ю. М’ясне козівництво / Ю. Гузєєв, Д. Вінничук // Тваринництво України. – 2013. – № 5. – С. 5–7.
Данько Ю. І. Кооперація в системі забезпечення конкурентоспроможності підприємств виробників свинини / Ю. І. Данько, І. В. Лозинська // Економіка АПК. – 2012. – № 4. – С. 93–98.
Жарук Л. Становлення ринку продукції вівчарства в Україні / Л. Жарук, П. Жарук // Тваринництво України. – 2012. – № 8. – С. 16–19.
Ілліч Н. С. Сучасний стан експорту та імпорту продукції свинарства / Н. С. Ілліч // Економіка АПК. – 2012. – № 2. – С. 144–147.
Коваленко М. М. Відродження вівчарства – один із кроків зменшення зовнішньої залежності економіки України / М. М. Коваленко, І. М. Копилова // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2009. – № 6. – С. 29–34.
Кудрик Н. Створення та перспективність асканійської каракульської породи овець / Н. Кудрик // Тваринництво України. – 2012. – № 8. – С. 51–54.
Любов Р. А. Напрями розвитку свинарства в Україні / Р. А. Любов // Економіка АПК. – 2012. – № 4. – С. 38–40.
Микитюк В. М. Шляхи відродження галузі скотарства: основні детермінанти / В. М. Микитюк // Економіка АПК. – 2012. – № 11. – С. 29–36.
Новопашина С. Коза как она есть : [перспективы развития козоводства] / С. Новопашина // Тваринництво України. – 2013. – № 3. – С. 8–10.
Пожидаева Е. С. Основные проблемы отрасли скотоводства и направления их решения в современных условиях / Е. С. Пожидаева // Вопросы экономических наук. – 2011. – № 4. – С. 69–72.
Польська П. Асканійська м’ясо-вовнова порода овець з кросбредною вовною / П. Польська // Тваринництво України. – 2012. – № 8. – С. 38–42.
Похил В. Особливості росту і розвитку овець різних м’ясних генотипів / В. Похил, О. Лесновская // Тваринництво України. – 2013. – № 11. – С. 7–10.
Сербіна В. Козівництво – перспективна галузь тваринництва України / В. Сербіна // Тваринництво України. – 2012. – № 8. – С. 20–23.
Славов В. Повнораціонна годівля свиней комбінованими силосами із зеленою масою амаранту / В. Славов, Р. Васильєв, М. Кривий, С. Вербельчук // Тваринництво України. – 2011. – № 10. – С. 33–37.
Талавиря М. П. Теоретичні основи ефективності виробництва свинини в ринкових умовах / М. П. Талавиря // Економіка АПК. – 2012. – № 3. – С. 49–53.
Шаран П. І. Шляхи інтенсифікації спеціалізованого м’ясного скотарства / П. І. Шаран // Економіка АПК. – 2013. – № 2. – С. 26–32.


11.04.2014
Запитує: Вадим
Тема запиту: Доброго вечора! Допоможіть. Мені потрібно визначити терміни: репатріація, депортація. Дякую.

Шановний пане Вадиме! Сподіваємося, що підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Депортація
Енциклопедія історії України / ред. В. А. Смолій. – К. : Наук. думка, 2004. – Т. 2 : Г–Д. – 524 с. : ілюстр. – Зі змісту: Бажан О. Г. Депортації в ретроспективі української історії / О. Г. Бажан. – С. 335–337.
Шифр зберігання книги: 9(С2) Е68
Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. – К. : Ін-т енцикл. дослідж. НАНУ, 2007. – Т. 7 : Г–Ді / [редкол.: І. М. Дзюба та ін.]. – 708 с. : ілюстр. – Зі змісту: Бажан О. Г. Депортація / О. Г. Бажан. – С. 397–398.
Шифр зберігання книги: 03 Е68
Етнократологічний словник / Міжрегіональна акад. упр. персоналом ; за ред. О. В. Антонюка, М. Ф. Головатого, Г. В. Щокіна. – К. : МАУП, 2007. – 576 с. – Зі змісту: Антонюк О. Депортація / О. Антонюк. – С. 118–120.
Шифр зберігання книги: 301 Е91
Філософія політики : короткий енцикл. словник / Нац. акад. наук України ; уклад. В. П. Андрущенко. – К. : Знання України, 2002. – 670 с. – Зі змісту: Депортація. – С. 181–182.
Шифр зберігання книги: 1Ф Ф56
Юридична енциклопедія / Ю. С. Шемшученко. – К. : Укр. енцикл., 1999. – Т. 2 : Д–Й / Ю. С. Шемшученко. – 744 с. – Зі змісту: Римаренко Ю. І. Депортація / Ю. І. Римаренко. – С. 75.
Шифр зберігання книги: 34 Ю70
Репатріація
Большая энциклопедия : в 62 т. / гл. ред. С. А. Кондратов. – М. : ТЕРРА, 2006. – Т. 41 : Растворы – Рим. – 592 с. : ил. – Из содерж.: Репатриация. – С. 428.
Шифр зберігання книги: 03 Б79
Военный энциклопедический словарь : в 2 т. / редкол.: А. П. Горкин [и др.]. – М. : РИПОЛ КЛАССИК, 2001. – Т. 2. – 848 с. – Из содерж.: Репатриация. – С. 468.
Шифр зберігання книги: 355 В63
Наливайко Л. Р. Тлумачний термінологічний словник з конституційного права = Explanatory terminological dictionary on constitutional law / Л. Р. Наливайко, М. В. Беляєва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – К. : Хай-Тек Прес, 2013. – 407 с. – Зі змісту: Репатріація. – С. 302.
Шифр зберігання книги: 34С Н23
Політологічний енциклопедичний словник / ред. Ю. С. Шемшученко ; упоряд. В. П. Горбатенко. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К. : Генеза, 2004. – 736 с. – Зі змісту: Савчук К. О. Репатріація / К. О. Савчук. – С. 567.
Шифр зберігання книги: 1Ф П50


09.04.2014
Запитує: Олександр
Тема запиту: Доброго дня! Прошу зробити вибірку монографій та статей за темою: "Показники ефективності як інструмент управління: EBIT, EBITDA, рентабельність, прибутковість". Прошу акцентувати увагу на тегах: EBIT, EBITDA, рентабельність, прибутковість. Дякую! Аспірант кафедри ЕАПФ.

Шановний пане Олександре! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Ансофф И. Стратегический менеджмент : классическое издание / И.Ансофф ; [пер. с англ. О. Литун ; науч. ред. А. Н. Петров]. – СПб. : Питер, 2009. – 344 с.
Шифр зберігання книги: 33М А71
Баліцька В. В. Рентабельність діяльності підприємств: вплив на формування прибутку для оподаткування / В. В. Баліцька, О. В. Короткевич // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – 2013. – № 4. – С. 91–97.
Баліцька В. В. Рентабельність діяльності суб’єктів господарювання України: оцінювання істинних результатів / В. В. Баліцька // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 11. – С. 120–130.
Бердников В. В. Управление факторами эффективности экономического роста в агробизнесе / В. В. Бердников // Аудит и финансовый анализ. – 2009. – № 1. – С. 246–265.
Білик Т. О. Прогнозування чистого прибутку малих підприємств: класифікація та методи / Т. О. Білик // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – 2009. – № 5. – С. 142–146.
Бродецкая Н. Показатели рентабельности: просчеты в расчетах / Н. Бродецкая // Дистрибуция и логистика. – 2011. – № 10. – С. 34–38.
Грачёва М. Е. Показатели оценки эффективности бизнеса и особенности их расчета / М. Е. Грачёва // Аудит и финансовый анализ. – 2012. – № 6. – С. 105–109.
Дедюхина Н. В. Методологические аспекты анализа показателей рентабельности: новые решения / Н. В. Дедюхина // Аудит и финансовый анализ. – 2010. – № 2. – С. 181–186.
Денисенок А. Рентабельность технологических операций / А. Денисенок // Справочник экономиста. – 2011. – № 10. – С. 20–27.
Зінченко О. А. Нормативний метод визначення якості прибутку підприємства / О. А. Зінченко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 3. – С. 110–114.
Івахів Ю. Аналітичні показники рентабельності: сутність і методика розрахунку / Ю. Івахів // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 11. – С. 29–37.
Карельская С. Н. Анализ рентабельности организации / С. Н. Карельская // Бухгалтерский учет. – 2011. – № 1. – С. 116–121.
Козак В. Г. Аналіз фінансового стану акціонерного товариства : монографія / В. Г. Козак, Г. Я. Козак. – К. : Аграрна наука, 2000. – 172 с.
Шифр зберігання книги: 33С4 К59
Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств : навч. посібник / М. Я. Коробов. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2002. – 294 с. – Зі змісту: Загальна оцінка рентабельності роботи підприємства. – С. 123–142 ; Аналіз показників обсягів виробництва і продажу продукції та їх впливу на прибуток і рентабельність. – С. 223–243.
Шифр зберігання книги: 33С4 К68
Мельник Л. Ю. Фактори впливу на прибутковість аграрних підприємств / Л. Ю. Мельник, П. М. Макаренко, Л. Л. Мельник // Економіка АПК. – 2010. – № 5. – С. 79–86.
Пилипчук О. В. Прибуток як узагальнений показник господарсько-фінансової діяльності підприємства / О. В. Пилипчук // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – 2010. – № 2. – С. 26–30.
Попрозман О. І. Фактори формування прибутку підприємства та їхня роль / О. І. Попрозман // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – 2012. – № 6. – С. 133–137.
Ринкова трансформація економіки АПК : монографія : у 4 ч. / ред. П. Т. Саблук. – К. : Ін-т аграрної економіки УААН, 2002. – Ч. 2 : Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва. – 754 с.
Шифр зберігання книги: 333С Р95
Ринкова трансформація економіки АПК : кол. монографія : у 4 ч. / Ред. П. Т. Саблук. – К. : Ін-т аграрної економіки УААН, 2002. – Ч. 3. : Фінансово-кредитна система. – 477 с.
Шифр зберігання книги: 333С Р95
Склярук І. П. Аналіз прибутку та рентабельності діяльності підприємства / І. П. Склярук // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – 2013. – № 2. – С. 174–180.
Стратегія підприємства: адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів : монографія / [А. П. Наливайко, Т. І. Решетняк, Н. М. Євдокимова та ін.] ; за ред. А. П. Наливайка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2013. – 455 с. – Зі змісту: Підтримка моделювання систем ключових показників ефективності діяльності підприємства: аналіз і перспективи розвитку. – С. 353–364.
Шифр зберігання книги: 338 С83
Фаттахова Г. Я. Рентабельность и факторы, на нее влияющие / Г. Я. Фаттахова // Экономические науки. – 2010. – № 5. – С. 19–22.
Фещенко О. П. Рентабельність суб’єктів господарювання як складова оцінки фінансового стану / О. П. Фещенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 9. – С. 71–75.
Ціни, витрати, прибутки агровиробництва та інфраструктура продовольчих ринків України / ред. О. М. Шпичак. – К. : Ін-т аграрної економіки УААН, 2000. – 585 с.
Шифр зберігання книги: 333С Ц65
Четвериков А. В. Основные направления повышения эффективности экономического механизма хозяйствования в агропродовольственных агрохолдингах / А. В. Четвериков // Экономические науки. – 2009. – № 8. – С. 145–148.


08.04.2014
Запитує: Misha
Тема запиту: Добрый вечер! Помогите подобрать литературу по тему: "Украинская женская проза XX века". Спасибо.

Шановний Користувач! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика : [зб. наук. праць] / [відп. ред. Г. Ф. Семенюк]. – К. : ВПЦ «Київський ун-т», 2009. – Вип. 20. – 59 с. – Зі змісту: Романенко О. «Дізнайся про мене більше»: еволюція від феміністичного роману до жіночої прози в українській літературі XX ст. / О. Романенко. – С. 20–23.
Шифр зберігання книги: 8У В53
Голобородько Я. Буковинська орнаментика Марії Матіос / Я. Голобородько // Вісник Національної академії наук України. – 2008. – № 3. – С. 66–73.
Голобородько Я. Неприйнятий гамбіт. Творчість Ліни Костенко очима Івана Дзюби / Я. Голобородько // Віче. – 2012. – № 5. – С. 58–59.
Голобородько Я. Резонансне слово Оксани Забужко в українській прозі / Я. Голобородько // Вісник Національної академії наук України. – 2008. – № 1. – С. 45–50.
Голобородько Я. Українська fashion-література. Тексти і цінності Ірен Роздобудько / Я. Голобородько // Вісник Національної академії наук України. – 2010. – № 1. – С. 44–50.
Онуфрик Г. Особливості житійних образів у малій прозі Катерини Мотрич / Г. Онуфрик // Дивослово. – 2008. – № 4. – С. 53–55.
Панченко В. «Поразка – це наука...» : [істор. роман Ліни Костенко «Берестечко»] / В. Панченко // Дивослово. – 2010. – № 3. – С. 39–43.
Рижкова Г. -П. Новітня «жіноча проза»: жанрові ознаки / Г. -П. Рижкова // Дивослово. – 2008. – № 3. – С. 56–58.
Сокол Г. Сторінки біографії Галини Журби / Г. Сокол // Дивослово. – 2012. – № 9. – С. 50–54.
Таран Л. Жіноча роль: Жінка-автор у сучасній український прозі : Емансипаційний дискурс : [монографія] / Л.Таран. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2007. – 128 с.
Шифр зберігання книги: 8У2 Т19
Тарнашинська Л. Цілюща алхімія Ірини Вільде / Л. Тарнашинська // Дивослово. – 2010. – № 9. – С. 51–55.
Тюрменко І. І. Наталена Королева: стан і перспективи дослідження життя та творчості / І. І. Тюрменко // Український історичний журнал. – 2010. – № 3. – С. 204–212.
Усачова К. Світ легенд Наталени Королевої / К. Усачова // Дивослово. – 2012. – № 6. – С. 42–50.
Щур О. Апофеози жіночої прози, або Легке, Середнє й Важке укрсучліту / О. Щур // Дніпро. – 2011. – № 3. – С. 162–165.
Якубовська М. Обличчя часу : роман Любові Голоти «Епізодична пам'ять» удостоєний Шевченківської премії / М. Якубовська // Українська культура. – 2008. – № 3. – С. 8–9.


07.04.2014
Запитує: Дарина
Тема запиту: Добрый день. Помогите подобрать литературу для курсовой на тему: "Заробітна плата".

Шановна пані Дарино! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Демьянец В. Системный подход к управлению заработной платой / В. Демьянец // Менеджер по персоналу. – 2013. – № 5. – С. 40–48.
Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посібник / [Г. В. Назарова, С. Ю. Гончарова, Н. О. Москаленко та ін.] ; за ред. Г. В. Назарової. – К. : Знання, 2012. – 574 с. – Зі змісту: Заробітна плата в ринковій економіці. – С. 468–488.
Шифр зберігання книги: 331 Е45
Економічна теорія. Політекономія : підручник / [В. Д. Базилевич, В. М. Попов, К. С. Базилевич та ін.] ; за ред. В. Д. Базилевича ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 8-ме вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2012. – 703 с. – Зі змісту: Заробітна плата як явище ринку. – С. 368–379 ; Економічна рента і трансфертний дохід у складі заробітної плати. Форми і системи заробітної плати. – С. 379–383.
Шифр зберігання книги: 33 Е45
Економічна теорія. Політекономія : навч. посібник / [В. М. Семененко, Д. І. Коваленко, В. В. Бугас та ін.] ; за заг. ред. В. М. Семененка та Д. І. Коваленка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київський нац. ун-т технологій та дизайну. – 2-ге вид., доповн. та переробл. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 427 с. – Зі змісту: Заробітна плата і робоча сила. – С. 275–286.
Шифр зберігання книги: 33 Е45
Економічна теорія. Політекономія : підручник / [В. М. Тарасевич, О. Ю. Бобровська, О. В. Давидов та ін.] ; за ред. В. М. Тарасевича. – К. : Знання, 2012. – 207 с. – Зі змісту: Заробітна плата. – С. 97–107.
Шифр зберігання книги: 33 Е45
Звягільський Ю. Л. Рівень заробітної плати – індикатор ефективності програми економічних реформ / Ю. Л. Звягільський // Економіка України. – 2013. – № 9. – С. 73–84.
Кур’ян В. Заробітна плата як об’єкт державної макроекономічної політики / В. Кур’ян // Україна: аспекти праці. – 2013. – № 1. – С. 16–22.
Монусова Г. Зароботная плата: реакция на кризис / Г. Монусова // Мировая экономика и международные отношения. – 2012. – № 5. – С. 51–64.
Мороз О. В. Основні проблеми тінізації заробітної плати в Україні / О. В. Мороз, В. М. Семцов // Економіка АПК. – 2013. – № 3. – С. 94–101.
Ризики та перспективи розвитку України у період посткризового відновлення : монографія / [К. В. Ануфрієва, О. М. Балакірєва, О. С. Білоусова та ін.] ; за ред. А. І. Даниленка ; Ін-т економіки та прогнозування НАН України. – К. : Ін-т економіки та прогнозування, 2012. – 345 с. : табл. – Зі змісту: Заробітна плата як механізм адаптації в умовах кризи. – С. 220–232.
Шифр зберігання книги: 33С Р49
Соломонов С. Применение минимальной заработной платы в почасовом размере / С. Соломонов // Справочник экономиста. – 2013. – № 6. – С. 87–97.
Червінська Л. П. Економіка праці : навч. посібник / Л. П. Червінська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 286 с. – Зі змісту: Заробітна плата як важлива ланка системи соціально-трудових відносин. – С. 137–168.
Шифр зберігання книги: 331 Ч-45
Чухно А. А. Економічна теорія : [у 2 т.] / А. А. Чухно ; М-во фінансів України, Акад. фін. управління. – К. : ДННУ АФУ, 2010. – Т. 2. – 628 с. – Зі змісту: Трудовий потенціал, ринок праці, зайнятість, заробітна плата і рівень життя. – С. 318–354.
Шифр зберігання книги: 33 Ч-96


04.04.2014
Запитує: Фарід
Тема запиту: Статті за 5 років по темі: "Фондова біржа" російською мовою.

Уважаемый господин Фарид! Предлагаем Вам воспользоваться материалами из ниже перечисленных статей. Для более детального изучения советуем Вам обратиться к «Электронному каталогу» библиотеки КНЭУ по адресу:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Бабешко В. О моменте заключения сделок на фондовой бирже / В. Бабешко // Рынок ценных бумаг. – 2010. – № 5. – С. 65–67.
Лебедева А. Н. Анализ эффективности финансово-экономической деятельности фондовой биржи ММВБ в среднесрочном периоде / А. Н. Лебедева // Аудит и финансовый анализ. – 2011. – № 4. – С. 131–137.
Новиков А. С. Гонконгская биржа – врата к сокровищам Поднебесной / А. С. Новиков // Экономические науки. – 2010. – № 5. – С. 198–209.
Открытие фондовой биржи в Камбодже // Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ). – 2011. – 13 сент. (№ 104). – С. 16 ; 15 сент. (№ 105). – С. 16.
Петров А. А. Анализ публичного размещения акций компаний Ferrexpo plc на Лондонской фондовой бирже / А. А. Петров // Фондовый рынок. – 2011. – № 9. – С. 7–10.
Петров С. С. Исследование котировок на покупку и продажу акций на фондовой бирже в целях совершенствования инвестиционной стратегии / С. С. Петров, О. И. Кашина // Аудит и финансовый анализ. – 2011. – № 5. – С. 220–225.
Рогалева М. Способы защиты прав инвесторов на фондовой бирже / М. Рогалева // Право и экономика. – 2010. – № 5. – С. 31–37.
Сизов С. Перспективы открытия шанхайской фондовой биржи SSE для иностранных эмитентов / С. Сизов // Рынок ценных бумаг. – 2011. – № 2. – С. 26–28.
Товмасян А. Основные тенденции эволюции фондовых бирж на мировом финансовом рынке / А. Товмасян // Международная экономика. – 2011. – № 2. – С. 17–20.
Уляницкая А. Ни дать ни взять : [европейская фондовая биржа] / А. Уляницкая // Бизнес. – 2012. – № 34. – С. 26–28.
Хорошилов Е. Е. Фондовые биржи и альтернативные торговые системы Канады / Е. Е. Хорошилов // США. Канада: экономика – политика –культура. – 2009. – № 11. – С. 65–78.


04.04.2014
Запитує: Користувач
Тема запиту: Доброе утро! Помогите, пожалуйста подобрать статьи с 2004 по 2013 гг. для аналитического сравнения по теме: "НАТО". Спасибо.

Шановний Користувач! Пропонуємо Вам скористатися матеріалом із цих статей. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Белоус В. Проблемы повышения эффективности участия России в Совете Россия-НАТО / В. Белоус // Мировая экономика и международные отношения. – 2012. – № 4. – С. 3–15.
Биченко А. Громадська думка про НАТО і приєднання до нього України / А. Биченко // Національна безпека і оборона. – 2006. – № 9. – С. 20–38.
Бурдяк В. Перспективи співробітництва «Україна – НАТО» і роль у ньому польського фактора / В. Бурдяк, І. Мороз // Політичний менеджмент. – 2008. – № 3. – С. 165–174.
Бурлинова Н. НАТО в Афганистане: стратегия и перспективы / Н. Бурлинова // Мировая экономика и международные отношения. – 2010. – № 8. – С. 76–83.
Вонсович О. Моделі інтеграції України до Європейського Союзу та механізми інтеграції до НАТО / О. Вонсович // Віче. – 2010. – № 8. – С. 5–7.
Грицяк І. Створення, розширення та діяльність Північноатлантичного Альянсу (НАТО) / І. Грицяк // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2009. – № 3. – С. 183–194.
Джафаров С. Современная антикризисная стратегия НАТО и ее влияние на взаимоотношения с Россией / С. Джафаров // Социально-гуманитарные знания. – 2006. – № 4. – С. 17–33.
Джердж С. Ф. Рекомендації українській стороні до формування ініціатив та пропозицій у перемовинах із НАТО у світлі 20-річчя співробітництва України з Альянсом / С. Ф. Джердж // Економічний часопис–XXI. – 2012. – № 3–4. – С. 31–34.
Єжеєв М. Україна на шляху до НАТО: реалії законодавчої бази і міжнародні зобов’язання / М. Єжеєв // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2005. – № 3. – С. 482–486.
Зепос Я. -А. Оглянитесь назад, чтобы увидеть будущее. О Стратегической концепции НАТО / Я. -А. Зепос // Международная жизнь. – 2012. – № 1. – С. 21–35.
Калинина Н. Сотрудничество России и НАТО : проблемы и перспективы / Н. Калинина // Мировая экономика и международные отношения. – 2010. – № 11. – С. 59–74.
Кочкин Н. История двух нот, или Почему СССР не стал членом НАТО / Н. Кочкин // Международная жизнь. – 2009. – № 2–3. – С. 217–234.
Навроцький В. Вплив реалізації програми «Партнерство заради миру» на процес розширення НАТО / В. Навроцький // Віче. – 2011. – № 4. – С. 24–27.
Приходько О. В. США и политика партнерства НАТО / О. В. Приходько // США. Канада: экономика - политика - культура. – 2013. – № 3. – С. 37–52.
Самуйлов С. М. США и НАТО: противоречия в Афганистане / С. М. Самуйлов // США. Канада: экономика - политика - культура. – 2005. – № 11. – С. 39–54.
Ситник Г. Інтеграція України в НАТО у контексті розвитку європейського простору безпеки та соціологічних оцінок / Г. Ситник, О. Руденко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2005. – № 1. – С. 18–25.
Ситников М. Вдосконалення правового статусу НАТО в умовах глобалізації / М. Ситников // Юридичний журнал. – 2011. – № 1. – С. 53–59.
Юрчук В. В. Особенности интернационализации военно-промышленных комплексов стран НАТО / В. В. Юрчук // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – №1. – С. 65–75.


03.04.2014
Запитує: Саша
Тема запиту: Добрый вечер, помогите подобрать литературу для написания курсовой "Економічна влада". С уважением, Саша Авдеенко.

Шановний пане Олександре! Сподіваємося, що підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Влада. Банки. Бізнес: політекономія взаємодії і розвитку : наук. монографія / ред. С. К. Реверчук. – К. : Атіка, 2002. – 317 с. – Зі змісту: Приватний сектор і економічна влада. Монополія і олігополія. – С. 25–40.
Шифр зберігання книги: 33 В57
Герасименко А. Монополія та економічна влада: історико-економічний аналіз / А. Герасименко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2012. – № 3. – С. 23–35.
Економічний діалог: партнерство заради прогресу / Нац. ін-т стратегічних досліджень, Центр антикризових досліджень ; відп. ред. Я. А. Жаліло. – К., 2007. – 124 с. – Зі змісту: Об’єктивні передумови децентралізаціїї економічної влади та її особливості в Україні. – С. 9–12.
Шифр зберігання книги: 33С Е40
Задихайло Д. Розподіл економічної влади в механізмі економічного народовладдя в Україні / Д. Задихайло // Вісник Академії правових наук України. – 2012. – № 3. – С. 122–134.
Задихайло К. Економічна влада в контексті правового регулювання господарських відносин / К. Задихайло // Вісник Національної академії правових наук України. – 2013. – № 4. – С. 163–171.
Кузьмінов С. В. Створення фіктивного капіталу в ринковій економіці як інструмент набуття економічної влади / С. В. Кузьмінов, Г. Я. Глуха // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2011. – № 6. – С. 29–33.
Ольсевич Ю. Психология рынка и экономическая власть (о психологическом подходе А. Гринспена к анализу экономических проблем) / Ю. Ольсевич // Вопросы экономики. – 2011. – № 4. – С. 99–118.
Трохимчук В. В. Інститут економічної влади в системі трансформаційної економіки України / В. В. Трохимчук // Економіка та держава. – 2012. – № 1. – С. 57–60.
Трохимчук В. В. Формування інституціонального середовища економічної влади: ринкова влада, її природа та форми прояву / В. В. Трохимчук // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – 2011. – № 12. – С. 56–61.
Формування ринкової економіки : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – К. : КНЕУ, 2010. – Спец. вип. : Проблеми сучасної економіки та інституціональна теорія. – 532 с. – Зі змісту: Антикуз В. М. Фактор економічної влади в системі доходів / В. М. Антикуз. – С. 111–121.
Шифр зберігання книги: 33 Ф79
Шнипко О. С. Економічна влада США: історія та сучасність / О. С. Шнипко // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 15. – С. 22–26.
Шнипко О. С. Економічна влада: у пошуках дефініцій-абсолютів / О. С. Шнипко // Економіка та держава. – 2011. – № 11. – С. 4–6.
Шнипко О. С. Інноваційне осмислення феномена економічної влади: західні підходи / О. С. Шнипко // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 22. – С. 21–23.
Якубенко В. Д. Власність, економічна влада та управління : практикум / В. Д. Якубенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2012. – 204 с.
Шифр зберігання книги: 33 Я49


01.04.2014
Запитує: Вадим
Тема запиту: Добрый вечер, помогите, пожалуйста с подбором источников к мини докладу по теме: "Транслитерация". Спасибо.

Шановний пане Вадиме! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика : [зб. наук. праць] / [відп. ред. Г. Ф. Семенюк]. – К. : ВПЦ «Київ. ун-т», 2008. – Вип. 19. – 60 с. – Зі змісту: Вакуленко М. Термінологічні тонкощі вживання деяких українських лексем / М. Вакуленко. – С. 32–35.
Шифр зберігання книги: 8У В53
Покликання університету : зб. наук. праць / ред. О. Гомілко. – К. : Янко : Веселка, 2005. – 297 с. – Зі змісту: Вакуленко М. Що таке українська латиниця і «з чим її їдять» / М. Вакуленко.
Шифр зберігання книги: 37 П48
Романенко В. Н. Сетевой информационный поиск : практ. пособие / В. Н. Романенко, Г. В. Никитина. – СПб. : Профессия, 2003. – 288 с. – Из содерж.: Как правильно транслитерировать русский текст и где как надо учитывать различные кодировки русского алфавита. – С. 16–25.
Шифр зберігання книги: 001 Р69
Україна і світ: прагнення змін : [монографія] / [відп. ред. Н. Висоцька]. – К. : Дух і літера, 2010. – 448 с. – Зі змісту: Вакуленко М. Проблеми узгодження вітчизняних стандартів наукової етики з міжнародними в галузі української транслітерації / М. Вакуленко. – С. 268–278.
Шифр зберігання книги: 32С У45
Українська біографістика = Biographistica ukrainica : зб. наук. пр. ін-ту біограф. досліджень / [голов. ред. Т. І. Ківшар]. – К. : НБУВ, 2009. – Вип. 5. – 296 с. – Зі змісту: Менжулін В. І. Freud в Україні: транслітерація у світлі біографії / В. І. Менжулін. – С. 92–101.
Шифр зберігання книги: 9(С2) У45
Українська мова : енциклопедія / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Ін-т укр. мови НАН України ; редкол.: В. М. Русанівський, О. О. Тараненко, М. П. Зяблюк [та ін.]. – Вид. 3-тє, зі змін. і доповн. – К. : Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2007. – 856 с. – Зі змісту: Транслітерація. – С. 717.
Шифр зберігання книги: 4У У45
Українська термінологія і сучасність : зб. наук. праць / відп. ред. Л. О. Симоненко. – К. : КНЕУ, 2009. – Вип. 8. – 320 с. – Зі змісту: Рицар Б. Транслітерування українських текстів із кирилиці на латиницю / Б. Рицар, Р. Рожанківський, Р. Микульчик. – С. 228–232. 
Шифр зберігання книги: 4У У45


27.03.2014
Запитує: Володимир
Тема запиту: Доброго вечора! Допоможіть підібрати літературу з теми: "Гетьман Мазепа - зрадник чи герой?...".

Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Анісімов В. В. Історія України : словник-довідник / В. В. Анісімов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Національний банк України, Ун-т банківської справи. – К. : УБС НБУ, 2012. – 284 с. – Зі змісту: Мазепа Іван. – С. 167–169.
Шифр зберігання книги: 9(С2) А67
Божко С. Іван Мазепа: між Росією і Швецією / С. Божко // Персонал. – 2009. – № 1. – С. 92–100.
Борщак І. Іван Мазепа : життя й пориви Великого Гетьмана / І. Борщак, Р. Мартель. – К. : Рад. письменник, 1991. – 316 с.
Шифр зберігання книги: 9(С2) Б83
Гончар О. Т. Микола Костомаров у пошуках історичного портрета Івана Мазепи : (за епістолярними джерелами) / О. Т. Гончар // Український історичний журнал. – 2010. – № 1. – С. 190–198.
Дзюба О. М. Чи писав гетьман Іван Мазепа листи Мотрі Кочубеївні? / О. М. Дзюба // Український історичний журнал. – 2009. – № 6. – С. 16–24.
Кудря З. В. Україна в подіях Північної війни. Повстання гетьмана Мазепи / З. В. Кудря // Історія та правознавство. – 2009. – № 11. – С. 15–17.
Маркевич М. А. Історія Малоросії / М. А. Маркевич ; ред. Ю. С. Шемшученко. – К. : Ін Юре, 2003. – 664 с. – Зі змісту: Від смерті Хмельницького до падіння Мазепи 1657–1709. – С. 246–530 ; Від падіння Мазепи до останніх днів Малоросії 1709–1793. – С. 531–638.
Шифр зберігання книги: 9(С2) М26
Моця О. П. Зрада й донос у контексті дослідження діяльності І. Мазепи / О. П. Моця // Український історичний журнал. – 2012. – № 5. – С. 65–76.
Павленко С. О. Іван Мазепа / С. О. Павленко. – К. : Альтернативи, 2003. – 416 с.
Шифр зберігання книги: 9(С2) П12
Сергійчук В. І. Кого зрадив гетьман Мазепа / В. І. Сергійчук. – К. : Фотовідеосервіс, 1992. – 70 с.
Шифр зберігання книги: 9(С2) С32
Соціально-економічний розвиток України на початку XXI століття : зб. доп. 77 наук. конф. студентів КНЕУ, 20–21 квіт. 2010 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. за вип.: М. І. Мирун, О. А. Петухова]. – К. : КНЕУ, 2010. – 308 с. – Зі змісту: Сіроштан Є. М. Іван Степанович Мазепа: погляд крізь століття / Є. М. Сіроштан. – С. 251–253.
Шифр зберігання книги: 33С С69
Уривалкін О. М. Таємниці розвідок (діяльність таємних служб на території України) / О. Уривалкін. – К. : КНТ, 2007. – 350 с. – Зі змісту: Організація розвідки та військова діяльність гетьмана Івана Мазепи (Кримські походи). – С. 280–299 ; Гетьман Іван Мазепа та таємниці Північної війни (1700–1721 рр.). – С. 300–349.
Шифр зберігання книги: 9(С2) У69


21.03.2014
Запитує: Андрей
Тема запиту: Добрий день! Підкажіть, будь ласка, яку літературу обрати для написання курсової: "Аутсорсинг як форма мінімізації витрат підприємства". Дякую!

Шановний пане Андрію! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Аникин Б. А. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента : учеб. пособие / Б. А. Аникин, И. Л. Рудая ; Гос. ун-т управления. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 319 с.
Шифр зберігання книги: 338 А67
Гавриленко Т. В. Аутсорсинг як інструмент зниження витрат у системі стратегічного управління / Т. В. Гавриленко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 1. – С. 104–109.
Григоровський В. Аутсорсінг у системі управління підприємством / В. Григоровський // Справочник экономиста. – 2009. – № 8. – С. 61–65.
Економіка підприємства: теорія та практика = Economy of enterprise: theory and experience : зб. матеріалів III Міжнар. наук.-практ. конф., 21 жовт. 2010 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. за вип. Г. О. Швиданенко]. – К. : КНЕУ, 2010. – 377 с. – Зі змісту: Козачко М. В. Механізм впровадження аутсорсингу на підприємстві / М. В. Козачко. – С. 144–146.
Шифр зберігання книги: 338 Е40
Зозульов О. Аутсорсинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в умовах глобалізації / О. Зозульов // Економіка України. – 2009. – № 8. – С. 16–24.
Ковальов А. В. Теоретичні основи аутсорсингу / А. В. Ковальов // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 8. – С. 121–123.
Козка А. Аутсорсинг: помощь извне / А. Козка // Справочник экономиста. – 2013. – № 1. – С. 77–83.
Макаров Ю. Н. Модель оптимального управления производством при использовании аутсорсинга / Ю. Н. Макаров // Аудит и финансовый анализ. – 2011. – № 2. – С. 350–358.
Міжнародна економічна політика : наук. журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [голов. ред. Д. Лук’яненко]. – К. : [КНЕУ], 2012. – Спецвипуск : у 2 ч., ч. 2. – 459 с. : табл. – Зі змісту: Партин Г. О. Оцінювання ефективності впровадження аутсорсингових операцій у господарську діяльність підприємств / Г. О. Партин, О. В. Дідух. – С. 261–268.
Шифр зберігання книги: 33М М58
Родинова И. Обоснование целесообразности применения аутсорсинга как фактора совершенствования управления предприятием / И. Родинова // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2010. – № 2. – С. 59–62.
Соціально-економічний розвиток України на початку XXI століття : зб. доп. 76 наук. конф. студ. КНЕУ, 22–23 квіт. 2009 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. за вип.: М. І. Мирун, О. А. Петухова]. – К. : КНЕУ, 2009. – 390 с. – Зі змісту: Рябченко К. Р. Аутсорсинг як форма мінімізації витрат підприємства / К. Р. Рябченко. – С. 289–292.
Шифр зберігання книги: 33С С69
Формування ринкової економіки : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2010. – Спец. вип., ч. 1 : Економіка підприємства: теорія і практика / [відп. ред. А. Ф. Павленко]. – 435 с. – Зі змісту: Бортнік А. М. Аутсорсинг як сучасний інструмент підвищення ефективності діяльності підприємств / А. М. Бортнік, А. В. Карпенко, О. Я. Левченко. – С. 223–228.
Шифр зберігання книги: 338 Ф79


20.03.2014
Запитує: Евгения
Тема запиту: Здравствуйте. Помогите пожалуйста найти информацию на тему: "МВФ" - статьи за 5 лет. Спасибо!

Шановна пані Євгеніє! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Коломиец В. Украина – МВФ: рассвет или закат? / В. Коломиец // Персонал. – 2013. – № 2. – С. 4–25.
Колосова В. П. Співробітництво з МВФ: реформа квот країн – членів Міжнародного валютного фонду / В. П. Колосова // Фінанси України. – 2011. – № 8. – С. 29–34.
Круглик С. Міжнародний валютний фонд: новий розподіл СПЗ : Україна вперше отримала від МВФ спеціальні права запозичення / С. Круглик, О. Єременко // Вісник Національного банку України. – 2009. – № 11. – С. 46–50.
Круглик С. Проблеми реформування управління Міжнародним валютним фондом / С. Круглик, С. Єременко // Вісник Національного банку України. – 2009. – № 1. – С. 50–53.
Кузнецов О. Аналіз деяких питань реформування МВФ / О. Кузнецов // Банківська справа. – 2010. – № 4. – С. 30–39.
Лабунська А. Еволюція світової валютної системи та роль правової науки у створенні та діяльності МВФ / А. Лабунська // Право України. – 2013. – № 8. – С. 309–317.
МВФ о положении в экономике стран СНГ // Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ). – 2013. – 18 июня (№ 44–45). – С. 5–6.
МВФ об основных тенденциях развития экономики стран Европы // Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ). – 2013. – 4 июня (№ 41). – С. 4–5, 16.
Михайлова Ю. Международный валютный фонд в преодолении кризиса Еврозоны / Ю. Михайлова // Международная экономика. – 2013. – № 4. – С. 31–40.
Міжнародний валютний фонд: принципи дії та механізм кредитування // Фінансовий ринок України. – 2012. – № 2. – С. 33–35.
Носова О. Досвід взаємодії Туреччини та Угорщини з МВФ: схожа тактика, різні результати та уроки для України / О. Носова // Економіст. – 2012. – № 11. – С. 58–63.
Папава В. «Розовые» ошибки МВФ и Всемирного банка в Грузии / В. Папава // Вопросы экономики. – 2009. – № 3. – С. 143–152.
Петренко А. МВФ – экспансия международных банков? / А. Петренко // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2010. – № 1. – С. 16–19.
Романов Д. С. Валютні війни: місце та роль СОТ та МВФ у їх запобіганні / Д. С. Романов // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2012. – № 5. – С. 100–104.
Салтинський В. В. Особливості організації кредитування національних економік Міжнародним валютним фондом / В. В. Салтинський // Фінанси України. – 2009. – № 2. – С. 60–65.
Сколотяный Ю. МВФ и Украина: новый осенний призыв / Ю. Сколотяный, В. Пасочник // Фондовый рынок. – 2011. – № 35. – С. 2–7.


17.03.2014
Запитує: Валентин
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової роботи на тему: "Зовнішнє середовище господарювання підприємства". Бажано, щоб література була не раніше 2008 року. Заздалегіть вдячний!!! З повагою, Читач.

Шановний пане Валентине! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Бабенкова А. Внешняя и внутренняя среда предприятия: проблемы взаимодействия / А. Бабенкова // Общество и экономика. – 2011. – № 11–12. – С. 157–172.
Березін О. В. Економіка підприємства : навч. посібник / О. В. Березін, Л. М. Березіна, Н. В. Бутенко. – К. : Знання, 2009. – 390 с. – Зі змісту: Зовнішнє середовище господарювання підприємств. – С. 31–48.
Шифр зберігання книги: 338 Б48
В’ялець О. В. Діагностика зовнішнього середовища функціонування підприємств хлібопекарної промисловості / О. В. В’ялець, Ю. В. Тищенко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – 2012. – № 6. – С. 152–155.
Гринчуцький В. І. Економіка підприємства : навч. посібник / В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Терноп. нац. екон. ун-т. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 304 с. – Зі змісту: Зовнішнє середовище господарювання підприємства. – С. 42–55.
Шифр зберігання книги: 338 Г85
Дзюба С. Г. Загальна характеристика зовнішнього середовища функціонування підприємств / С. Г. Дзюба, І. Ю. Гайдай // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 1. – С. 144–156.
Економіка підприємства : підручник / [Г. О. Швиданенко, Н. П. Гончарова, О. Г. Мендрулта ін.] ; за заг. ред. Г. О. Швиданенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2009. – 598 с. – Зі змісту: Зовнішнє середовище господарювання підприємства. – С. 62–90.
Шифр зберігання книги: 338 Е45
Іванілов О. С. Економіка підприємства : підручник / О. С. Іванілов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. техн. ун-т будівництва та архітектури. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 728 с. – Зі змісту: Зовнішнє середовище господарювання підприємства. – С. 175–188.
Шифр зберігання книги: 338 І-19
Механізм нарощування потенціалу підприємства : зб. наук. пр. / [Я. В. Белінська, Ю. М. Вербицька, Л. М. Гаєвська та ін.] ; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь : НУДПС України, 2012. – 417 с. – Зі змісту: Минчинська І. В. Фактори зовнішнього середовища господарювання підприємств в Україні / І. В. Минчинська. – С. 114–141.
Шифр зберігання книги: 338 М55
Полянська А. С. Дослідження чинників зовнішнього середовища як необхідна умова розвитку підприємств в сучасних умовах / А. С. Полянська, Т. М. Орищин // Регіональна економіка. – 2010. – № 2. – С. 39–47.
Хвостенко О. А. Концептуальні засади класифікації середовища підприємства / О. А. Хвостенко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 5. – С. 166–174.
Шваб Л. І. Економіка підприємства : підручник / Л. І. Шваб. – К. : Каравелла, 2011. – 415 с. – Зі змісту: Зовнішнє середовище господарювання підприємств. – С. 44–51.
Шифр зберігання книги: 338 Ш33
Ястремська О. М. Бренди промислових підприємств: формування та ефективність використання : монографія / О. М. Ястремська, О. М. Тімонін, К. О Тімонін. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2013. – 244 с. – Зі змісту: Аналіз тенденції господарювання у зовнішньому середовищі промислових підприємств. – С. 64–86.
Шифр зберігання книги: 338 Я85


17.03.2014
Запитує: Анна
Тема запиту: Доброго вечора! Прошу підібрати літературу для підготовки дипломної роботи на тему: "Бухгалтерський облік та аналіз доходів і видатків загального фонду: методика і організація". Наперед дякую!!!

Шановна пані Анно! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Атамас П. Й. Основи обліку в бюджетних організаціях : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / П. Й. Атамас. – К. : Центр навчальної літератури, 2011. – 311 с.
Шифр зберігання книги: 33С4 А92
Бухгалтерський облік у бюджетних установах : навч. посібник / ред. Ф. Ф. Бутинець. – Житомир : Рута, 2004. – 447 с.
Шифр зберігання книги: 33С4 Б94
Горбатовська Ю. Г. Регламентація обліку і аналізу доходів і видатків загального фонду бюджетних установ / Ю. Г. Горбатовська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 8. – С. 59–62.
Джога Р. Т. Облік у бюджетних установах : підручник / Р. Т. Джога, Л. М. Сінельник, М. В. Дунаєва ; за ред. Р. Т. Джоги. – К. : КНЕУ, 2006. – 477 с.
Шифр зберігання книги: 33С4 Д42
Клімовська М. Доходи і витрати: термінологічні паралелі / М. Клімовська // Збірник систематизованого законодавства. – 2011. – № 10. – С. 104–106.
Михайлов М. Г. Бухгалтерський облік у бюджетних установах : навч. посібник / М. Г. Михайлов, М. І. Телегунь, О. П. Славкова ; за заг. ред. М. Г. Михайлова. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 379 с.
Шифр зберігання книги: 33С4 М69
Облік у бюджетних установах : навч. посібник / [Ю. А. Верига, Т. В. Гладких, О. В. Артюх та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський ун-т економіки і торгівлі". – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 591 с.
Шифр зберігання книги: 33С4 О16
Свірко С. В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: методологія та організація : монографія / С. В. Свірко. – К. : КНЕУ, 2006. – 243 с.
Шифр зберігання книги: 33С4 С24
Соціально-економічний розвиток України на початку XXI століття : зб. доп. 76 наук. конф. студ. КНЕУ, 22-23 квіт. 2009 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [відп. за вип.: М. І. Мирун, О. А. Петухова]. – К. : КНЕУ, 2009. – 390 с. – Зі змісту: Горбатовська Ю. Г. Методика та організація обліку й аналізу доходів і видатків загального фонду / Ю. Г. Горбатовська. – С. 65-67.
Шифр зберігання книги: 33С С69
Шара Є. Ю. Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях : навч. посібник / Є. Ю. Шара, О. М. Андрієнко, Л. І. Жидеєва ; Нац. ун-т держ. подат. служби України. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 438 с.
Шифр зберігання книги: 33С4 Ш25


13.03.2014
Запитує: Софія
Тема запиту: Доброго вечора! Прошу допомогти мені з підбором літератури для написання курсової роботи на тему: "Інтелектуальний капітал підприємства: формування та ефективність використання". Дуже вдячна.

Шановна пані Софіє! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Вакульчик О. Модель економічної діагностики інтелектуального капіталу промислового підприємства / О. Вакульчик, Г. Ступнікер // Економіст. – 2009. – № 3. – С. 34–39.
Гребенкин А. В. О методах оценки и управления интеллектуальным капиталом фирмы / А. В. Гребенкин, А. М. Пермякова // Инновации. – 2009. – № 4. – С. 103–106.
Диба В. Інтелектуальний потенціал підприємства та методи його оцінки / В. Диба // Ринок цінних паперів України. – 2013. – № 9-10. – С. 97–101.
Журавльова І. В. Емпіричний аналіз впливу процесів функціонування інтелектуального капіталу на результати діяльності підприємств / І. В. Журавльова // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 4. – С. 119–127.
Ільченко С. В. Побудова та обгрунтування моделі інтелектуального капіталу як фактора конкурентоспроможності підприємства / С. В. Ільченко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2009. – № 4. – С. 92–97.
Інтелектуальний капітал підприємства як об'єкт оцінки : монографія / [К. Г. Сердюков, Н. Л. Гавкалова, М. П. Хохлов та ін.]. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 324 с.
Шифр зберігання книги: 338 І-73
Карпенко О. А. ИК вопросу о формировании и использовании интеллектуального капитала в современной экономике России / О. А. Карпенко // Экономические науки. – 2011. – № 4. – С. 7–11.
Келейнова М. Е. Условия формирования и развития интеллектуального капитала / М. Е. Келейнова // Экономические науки. – 2012. – № 7. – С. 44–48.
Левченко Л. В. Международный опыт в сфере использования интеллектуального капитала / Л. В. Левченко // Экономические науки. – 2012. – № 6. – С. 19–25.
Маркова О. Управление интеллектуальным капиталом для повышения инновационной активности предприятия / О. Маркова // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2012. – № 4. – С. 131–134.
Осмятченко Л. М. Методологія оцінки інтелектуального капіталу : монографія / Л. М. Осмятченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – К. : КНЕУ, 2012. – 205 с.
Шифр зберігання книги: 33С4 О-74
Тарасова І. І. Інновації та інтелектуальний капітал у розвитку підприємства / І. І. Тарасова // Економіка та держава. – 2013. – № 3. – С. 13–15.
Турило А. М. Теоретико-методичні підходи до визначення складових інтелектуального капіталу підприємства та їх змісту / А. М. Турило, О. В. Корнух // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 3. – С. 168–178.
Фасхиев Х. А. Интеллектуальный капитал - основа инновационного развития предприятия / Х. А. Фасхиев // Инновации. – 2011. – № 6. – С. 31–44.
Ціпуринда В. Фактори формування інтелектуального капіталу / В. Ціпуринда // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2013. – № 2. – С. 18–28.
Шпикуляк О. Г. Розвиток інститутів інноваційної діяльності у формуванні інтелектуального капіталу / О. Г. Шпикуляк, Л. І. Курило, О. Ю. Лузан // Економіка АПК. – 2013. – № 7. – С. 92–98.
Юрченко Ю. О. Сутнісна характеристика інтелектуального капіталу підприємства / Ю. О. Юрченко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – 2010. – № 10. – С. 98–101.


13.03.2014
Запитує: Читач
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, знайти інформацію для реферату "Принцип Парето (або принцип 80 на 20) в економіці". Дякую!

Шановний Користувач! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Амос Д. -Э. Менеджмент 80/20 : пер. с англ. / Д.-Э. Амос. – М. : HIPPO, 2004. – 112 с.
Шифр зберігання книги: 33М А62
Данилов А. Н. Методологические учение В. Парето и его идеи о научном статусе социологии / А. Н. Данилов, А. Н. Елсуков // Вопросы философии. – 2010. – № 8. – С. 143–154.
Лощинин М. Сопоставление феноменов Парето в статистиках активов банков Украины, России и США / М. Лощинин // Економіст. – 2011. – № 11. – С. 8–12.
Персональный менеджмент : учебник / С. Д. Резник, В. В. Бондаренко, С. Н. Соколов [и др.] ; под общ. ред. С. Д. Резника. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2010. – 557 с. – Из содерж.: Принцип Парето как основа принятия собственных решений о приоритетах. – С. 179–180.
Шифр зберігання книги: 338 П27
Расиел И. Метод McKinsey. Использование техник ведущих стратегических консультантов для решения личных и деловых задач / И. Расиел ; пер. с англ. [С. Кривошеина]. – 5-е изд. – М. : Альпина Паблишерз, 2009. – 188 с. – Из содерж.: Принцип «80 на 20» и другие. – С. 41–56.
Шифр зберігання книги: 33М Р24
Реформування економіки України: стан та перспективи : зб. матеріалів VI Міжнар. наук.-практ. конф. (24–25 листоп. 2011 р.) / [голова редкол. О. О. Єранкін]. – К. : МІБО КНЕУ, 2011. – 279 с. – Зі змісту: Лощинин М. Б. Сопоставление феноменов Парето в статистиках банков Украины, России и США / М. Б. Лощинин. – С. 126–131.
Шифр зберігання книги: 33С Р45
Сидоров Ю. І. АВС-анализ альянсів країн за продуктивністю праці / Ю. І. Сидоров, В. В. Козик // Проблеми науки. – 2011.– № 10. – С. 38–46.
Ткач Т. Основні ідеї теорії еліт Гаетано Моски та Вільфредо Парето / Т. Ткач // Юридична Україна. – 2010. – № 7. – С. 27–34.
Экономика качества: основные принципы и их применение : пер. с англ. / ред. Дж. Кампанелла. – М. : Стандарты и качество, 2005. – 230 с. – Из содерж.: Анализ по схеме Парето. – С. 136–139.
Шифр зберігання книги: 33М Э40


13.03.2014
Запитує: Читач
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової роботи на тему "Міжнародний рух капіталу". Також дуже потрібні статистичні дані з цієї теми. Дякую!

Шановний Читач! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Амеліна І. В. Міжнародні економічні відносини : навч. посібник / І. В. Амеліна, Т. Л. Попова, С. В. Владимиров. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 256 с. – Зі змісту: Міжнародний рух капіталу. – С. 72–92.
Шифр зберігання книги: 33М А61
Боришкевич О. Міжнародний рух капіталу та проблеми зовнішньої заборгованості / О. Боришкевич // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 10. – С. 40–47.
Булатов А. Россия в международном движении капитала: сравнительный анализ / А. Булатов // Вопросы экономики. – 2011. – № 8. – С. 66–76.
Галушко О. С. Міжнародний рух капіталу та глобальна фінансова криза / О. С. Галушко // Вісник економічної науки України. – 2009. – № 1. – С. 51–55.
Иванов И. Россия и международное движение капитала / И. Иванов // Мировая экономика и международные отношения. – 2009. – № 1. – С. 3–16.
Іващенко О. А. Переваги лібералізації руху капіталу для ринків країн, що розвиваються / О. А. Іващенко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2013. – № 3. – С. 196–202.
Крисюк Р. В. Транснаціональні корпорації у процесі міжнародного руху капіталу / Р. В. Крисюк // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2010. – № 6. – С. 130–134.
Курманалиева Э. Международные потоки капитала в странах СНГ / Э. Курманалиева // Международная экономика. – 2011. – № 10. – С. 28–30.
Міжнародна мікроекономіка : навч. посібник / Ю. Г. Козак, Ю. М. Пахомов, Н. С. Логвінова [та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака, Ю. М. Пахомова, Н. С. Логвінової ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НАН України. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 366 с. – Зі змісту: Міжнародний рух капіталу. – С. 169–190.
Шифр зберігання книги: 33 М58
Модернізація стратегій економічного розвитку в умовах глобальної нестабільності : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 22–23 листоп. 2012 р., м. Київ / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [голов. редкол. Д. Г. Лук’яненко]. – К. : КНЕУ, 2012. – 531 с. – Зі змісту: Шевченко В. Ю. Структурне ребалансування міжнародного руху капіталу в умовах глобальної нестабільності / В. Ю. Шевченко. – С. 258–260.
Шифр зберігання книги: 33М М74
Основи економічної теорії : навч. посібник / [Ю. Г. Козак, С. С. Шаповал, О. С. Кіро та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака, С. С. Шаповал ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 263 с. – Зі змісту: Міжнародний рух капіталу. – С. 219–224.
Шифр зберігання книги: 33 О-75
Шерстнев М. А. Международное движение капитала в странах с переходной экономикой: основные тенденции и проблемы / М. А. Шерстнев // Деньги и кредит. – 2012. – № 10. – С. 59–63.


11.03.2014
Запитує: Анастасия
Тема запиту: Підкажіть, будь ласка, яку літературу обрати для написання курсової "Оплата праці: сутність, функції, види та організації". Буду дуже вдячна.

Шановна пані Анастасіє! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Бобрышева Е. В. Организация и совершенствование учета заработной платы на предприятии: преимущества и недостатки существующих систем оплаты труда / Е. В. Бобрышева, Е. А. Забродина // Вопросы экономических наук. – 2011. – № 3. – С. 60–63.
Головніна О. Г. Основи соціальної економіки : підручник / О. Г. Головніна. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 647 с. – Зі змісту: Аналіз факторів, що визначають рівень заробітної плати. – С. 326–342 ; Вплив зміни оплати праці на трудову активність індивіда. – С. 343–354.
Шифр зберігання книги: 33 Г61
Грішнова О. Особливості оплати праці на підприємствах-монополістах / О. Грішнова, К. Березюк // Україна: аспекти праці. – 2013. – № 7. – С. 3–8.
Денисёнок А. Оплата труда на промышленном предприятии / А. Денисёнок // Менеджер по персоналу. – 2013. – № 5. – С. 88–93.
Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / [А. М. Колот, О. А. Грішнова, О. О. Герасименко та ін.] ; за наук. ред. А. М. Колота ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2009. – 711 с. – Зі змісту: Організація заробітної плати на підприємстві. – С. 538–580.
Шифр зберігання книги: 331 Е40
Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посібник / [Г. В. Назарова, С. Ю. Гончарова, Н. О. Москаленко та ін.] ; за ред. Г. В. Назарової. – К. : Знання, 2012. – 574 с.
Шифр зберігання книги: 331 Е45
Закаблук Г. О. Удосконалення форм і систем оплати праці за мотиваційним та стимулюючими механізмами / Г. О. Закаблук // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2013. – № 2. – С. 109–114.
Ільєнко Н. Застосування прогресивних форм і систем оплати праці відповідно до сучасних вимог економічного розвитку України / Н. Ільєнко, Ю. Спасенко // Україна: аспекти праці. – 2013. – № 3. – С. 32–37.
Ковалев В. Определяющая роль экономического закона оплаты труда в формировании распределительных отношений в Украине / В. Ковалев, Е. Атаева // Вісник економічної науки України. – 2013. – № 2. – С. 62–65.
Ковальов В. М. Передумови формування механізму управління оплатою праці в Україні / В. М. Ковальов, О. А. Атаєва // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – 2013. – № 5. – С. 209–217.
Назарова Г. В. Соціально-економічні засади ефективності найманої праці в Україні : монографія / Г. В. Назарова, М. А. Мащенко. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2011. – 232 с.
Шифр зберігання книги: 331 Н19
Ришняк Н. М. Шляхи досягнення інтенсивного відтворення на базі вдосконалення організації оплати праці / Н. М. Ришняк // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 16. – С. 58–62.
Семенов Г. А. Впровадження безтарифної системи оплати праці / Г. А. Семенов, К. І. Складанна // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2013. – № 2. – С. 174–181.
Системні вади ринку праці України та пріоритети його реформування : аналіт. доповідь / [О. М. Пищуліна, О. П. Коваль, О. О. Кочемировська ; за ред. Я. А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – К. : НІСД, 2010. – 70 с.
Шифр зберігання книги: 331 С40
Скибінська З. М. Економіка та організація виробництва : навч. посібник/ З. М. Скибінська, Т. Т. Гринів. – К. : Знання, 2012. – 299 с. – Зі змісту: Оплата праці. – С. 102–125.
Шифр зберігання книги: 338 С42
Соломонов С. Аккордная оплата труда / С. Соломонов // Справочник экономиста. – 2013. – № 1. – С. 67–76.
Тертичний О. О. Сучасні системи оплати праці / О. О. Тертичний // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2013. – № 2. – С. 62–67.
Ткаченко Л. Г. Продуктивність та оплата праці: діалектика взаємодії / Л. Г. Ткаченко // Демографія та соціальна економіка. – 2013. – № 1. – С. 132–141.
Цимбалюк С. О. Соціальний пакет: сутність і місце в системі розподільних відносин / С. О. Цимбалюк // Економічний часопис–XXI. – 2013. – № 9–10. – С. 87–90.
Широкова Л. Гарантии по оплате труда в отраслевых и региональных соглашениях / Л. Широкова // Человек и труд. – 2013. – № 5–6. – С. 65–70.
Шурпенкова Р. К. Аналіз організації системи оплати праці / Р. К. Шурпенкова, Н. Я. Юрків // Регіональна економіка. – 2011. – № 3. – С. 141–148.


11.03.2014
Запитує: Лена
Тема запиту: Добрий вечір! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової роботи на тему "Людський капітал". Також дуже потрібні статистичні дані з цієї теми. Дякую заздалегіть!

Шановна пані Олено! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Головніна О. Г. Основи соціальної економіки : підручник / О. Г. Головніна. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 647 с. – Зі змісту: Людський та соціальний капітал. – С. 388–434.
Шифр зберігання книги: 33 Г61
Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / [А. М. Колот, О. А. Грішнова, О. О. Герасименкота ін.] ; за наук. ред. А. М. Колота ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2009. – 711 с. – Зі змісту: Людський капітал. – С. 273–306.
Шифр зберігання книги: 331 Е40
Економіка розвитку : наук. журнал / Харк. нац. екон. ун-т ; [голов. ред. В. С. Пономаренко]. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2013. – № 3 (67). – 127 с. – Зі змісту: Шевчук О. В. Взаємозв’язок споживчого ринку та якості людського капіталу в економічній системі / О. В. Шевчук. – С. 12–15.
Шифр зберігання книги: 33 Е45
Кліменко О. М. Соціальна економіка : навч. посібник / О. М. Кліменко, М. А. Мащенко ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2013. – 146 с. – Зі змісту: Концепція людського капіталу. – С. 95–99.
Шифр зберігання книги: 33 К47
Лаптева И. П. Статистический анализ человеческого капитала организации / И. П. Лаптева, Л. Н. Трусова // Вопросы статистики. – 2009. – № 4. – С. 76–78.
Мазіна О. І. Людський капітал: проблеми оцінювання і збереження / О. І. Мазіна // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 8. – С. 95–103.
Мельничук Д. П. Народжуваність в Україні: вплив сучасних тенденцій на перспективи формування характеристики людського капіталу / Д. П. Мельничук // Демографія та соціальна економіка. – 2010. – № 1. – С. 90–97.
Мішин Ю. Р. Людський капітал у системі капіталу постіндустріального суспільства / Ю. Р. Мішин // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2013. – № 5. – С. 34–37.
Ревіна О. М. Розвиток людського потенціалу як фактор економічного зростання / О. М. Ревіна // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 4. – С. 250–254.
Ревіна О. М. Формування людського капіталу як основа економічного розвитку країни / О. М. Ревіна // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 1. – С. 139–143.
Садыханова Г. Измерение эффективности человеческого капитала в условиях развития инновационной экономики / Г. Садыханова, А. Жупарова // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 5. – С. 452–460.
Сардак С. Е. Періодизація та прогноз глобальної динаміки розвитку людських ресурсів / С. Е. Сардак, В. Т. Сухотеплий // Економічний часопис – XXI. – 2013. – № 3–4. – С. 3–6.
Стрижак О. О. Людський розвиток : навч. посібник / О. О. Стрижак ; [відп. ред. Л. М. Сєдова] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. екон. ун-т. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 292 с.
Шифр зберігання книги: 33 С85
Тітаренко Г. Б. Стратегія відтворення людського капіталу в концепції розвитку національної інноваційної системи / Г. Б. Тітаренко // Економічний часопис - XXI. – 2013. – № 11–12. – С. 27–29.
Томашов А. С. Формирование модели оценки уровня развития человеческого капитала промышленного предприятия / А. С. Томашов // Экономические науки. – 2013. – № 3. – С. 25–28.
Трофімчук Т. М. Проблеми формування людського капіталу в галузях охорони здоров’я та освіти / Т. М. Трофімчук // Статистика України. – 2010. – № 1. – С. 73–80.
Фінансування інноваційного розвитку України: стан, проблеми та перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (7 листоп. 2013 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: М. І. Диба (голова), Т. В. Майорова, А. М. Мороз, Л. Л. Примостка]. – К. : КНЕУ, 2013. – 486 с. : рис. – Зі змісту: Вінська О. Й. Стимулювання розвитку людського капіталу в ЄС: досвід для України / О. Й. Вінська. – С. 75–78 ; Данилевич Н. С. Забезпечення гідних умов праці як інвестиції в людський капітал / Н. С. Данилевич. – С. 123–126 ; Романенко І. О. Вплив трудової міграції на формування людського капіталу в глобальному конкурентному середовищі / І. О. Романенко. – С. 356–358 ; Смалійчук Г. В. Інвестиції у людський капітал і міграція у контексті розвитку інноваційно-креативної економіки України / Г. В. Смалійчук. – С. 393–395.
Шифр зберігання книги: 336.1 Ф59
Шурпа С. Сучасні напрями підвищення ефективності інвестування в людський капітал / С. Шурпа // Україна: аспекти праці. – 2013. – № 4. – С. 28–32.
Янченко З. Б. Оцінка людського капіталу як складової інноваційнного потенціалу підприємств / З. Б. Янченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 14. – С. 44–48.


11.03.2014
Запитує: Ира
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть з визначенням термінів: сепаратизм, геноцид, інтервенція. Дякую.

Шановна пані Ірино! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Большая энциклопедия : в 62 т. / гл. ред. С. А. Кондратов. – М. : ТЕРРА, 2006. – Т. 11 : Гази – Георифтогеналь. – 2006. – 592 с. : ил. – Из содерж.: Геноцид. – С. 474–475.
Шифр зберігання книги: 03 Б79
Глобалистика : энциклопедия / Центр науч. и прикл. программ «Диалог» ; ред. И. И. Мазур. – М. : Радуга, 2003. – 1328 с. – Из содерж.: Геноцид. – С. 162–166.
Шифр зберігання книги: 03 Г54
Енциклопедія історії України / ред. В. А. Смолій. – К. : Наук. думка, 2004. – Т. 2 : Г–Д. – 524 с. : ілюстр. – Зі змісту: Геноцид. – С. 82.
Шифр зберігання книги: 9(С2) Е68
Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопедичних досліджень. – К. : Поліграфкнига, 2006. – Т. 5 : Вод–Гн / [редкол.: І. М. Дзюба та ін.]. – 727 с. : ілюстр., портр. – Зі змісту: Геноцид. – С. 470–472.
Шифр зберігання книги: 03 Е68
Большая энциклопедия : в 62 т. / гл. ред. С. А. Кондратов. – М. : ТЕРРА, 2006. – Т. 19 : Индустриальные масла – Каес. – 592 с. : ил. – Из содерж.: Интервенция. – С. 74–75.
Шифр зберігання книги: 03 Б79
Глобалистика : энциклопедия / Центр науч. и прикл. программ «Диалог» ; ред. И. И. Мазур. – М. : Радуга, 2003. – 1328 с. – Из содерж.: Интервенция. – С. 377.
Шифр зберігання книги: 03 Г54
Енциклопедія історії України / ред. В. А. Смолій. – К. : Наук. думка, 2005. – Т. 3 : Е–Й. – 2005. – 672 с. : ілюстр. – Зі змісту: Інтервенція. – С. 515–517.
Шифр зберігання книги: 9(С2) Е68
Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопедичних досліджень. – К. : Поліграфкнига, 2006. – Т. 5 : Вод–Гн / [редкол.: І. М. Дзюба та ін.]. – 727 с. : ілюстр., портр. – Зі змісту: Інтервенція. – С. 440–441.
Шифр зберігання книги: 03 Е68
Большая энциклопедия : в 62 т. / гл. ред. С. А. Кондратов. – М. : ТЕРРА, 2006. – Т. 44 : Свенцицкие – Серна. – 592 с. : ил. – Из содерж.: Сепаратизм. – С. 481.
Шифр зберігання книги: 03 Б79
Юридична енциклопедія : в 6 т. / ред. Ю. С. Шемшученко. – К. : Укр. енцикл., 2003. – Т. 5 : П–С. – 733 с. – Зі змісту: Сепаратизм. – С. 469–470.
Шифр зберігання книги: 34 Ю70


07.03.2014
Запитує: Олександр
Тема запиту: Доброго дня! Будь ласка, підберіть наукові статті та монографії до теми "Планування та облік у скотарстві (ВРХ)". Дякую!

Шановний пане Олександре! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Березівський П. С. Економічна ефективність виробництва сільськогосподарської продукції в аграрних формуваннях : монографія / П. С. Березівський, Г. В. Брик. – Львів : Ліга-Прес, 2013. – 235 с.
Шифр зберігання книги: 333С Б48
Бєлінська Н. С. Економічна ефективність підприємницької діяльності молокопереробних підприємств та шляхи її підвищення : монографія / Н. С. Бєлінська. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. – 265 с.
Шифр зберігання книги: 338 Б43
Вдовиченко Ю. Південна м’ясна порода ВРХ – в органічному агровиробництві / Ю. Вдовиченко, Л. Омельченко, О. Жукорський // Тваринництво України. – 2013. – № 10. – С. 2–6.
Дієсперов В. С. Економічна робота в господарстві / В. С. Дієсперов. – К. : ІАЕ УААН, 2002. – 198 с.
Шифр зберігання книги: 333С Д44
Ємцев В. Галузь скотарства в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку / В. Ємцев // Тваринництво України. – 2012. – № 12. – С. 2–7.
Лисецький А. С. Продовольча безпека України: теорія, методологія, емпіричний аналіз / А. С. Лисецький. – К. : Оріяни, 2005. – 374 с.
Шифр зберігання книги: 333С Л63
Онищенко Т. Налоговый и бухгалтерский учет в сельском хозяйстве / Т. Онищенко. – Х. : Фактор, 2000. – 432 с.
Шифр зберігання книги: 333С О-58
Особисті підсобні господарства України - аналіз витрат та ефективності виробництва видів сільськогосподарської продукції : монографія / ред. О. М. Шпичак. – К. : Ін-т аграрної економіки УААН, 2001. – 236 с.
Шифр зберігання книги: 333С О-75
Проблеми ефективного функціонування АПК в умовах нових форм власності та господарювання : кол. монографія : у 2 т. / ред. П. Т. Саблук. – К. : Ін-т аграрної економіки УААН, 2001. – Т. 1. – 821 с. ; Т. 2. – 851 с.
Шифр зберігання книги: 333С П78
Пуцентейло П. Р. Організаційно-економічні механізм забезпечення сталого розвитку галузі м’ясного скотарства / П. Р. Пуцентейло // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 3. – С. 80–85.
Реєнт О. П. Сільське господарство України і світовий продовольчий ринок. (1861–1914 рр.) : [монографія] / О. П. Реєнт, О. В. Сердюк ; [відп. ред. В. Смолій]. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2011. – 365 с.
Шифр зберігання книги: 333С Р33
Ринкова трансформація економіки АПК : монографія : у 4 ч. / ред. П. Т. Саблук. – К. : Ін-т аграрної економіки УААН, 2002. – Ч. 2 : Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва. – 754 с.
Шифр зберігання книги: 333С Р95
Формування нормативних витрат і доходів та баланси сільськогосподарської продукції в Україні та інших країнах світу / ред. О. М. Шпичак. – К. : Ін-т аграрної економіки УААН, 2003. – 483 с.
Шифр зберігання книги: 333С Ф79
Шиян Н. І. Організаційно-економічний механізм формування прибуткового виробництва продукції скотарства : [монографія] / Н. І. Шиян, Н. С. Ляліна ; М-во аграрної політики та продовольства України, Харківський нац. аграрний ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Харків : Міськдрук : ХНАУ, 2011. – 286 с.
Шифр зберігання книги: 333С Ш65


07.03.2014
Запитує: Анастасия
Тема запиту: Підкажіть, будь ласка, яку літературу обрати для написання реферату "Причини і наслідки великих географічних відкриттів кінця 15 - початку 16 ст.". Буду дуже вдячна.

Шановна пані Анастасіє! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Всемирная история : учебник / ред. Г. В. Поляк. – М. : ЮНИТИ, 2000. – 496 с. – Из содерж.: Последствия Великих географических открытий. – С. 182–186.
Шифр зберігання книги: 9 В84
Історія економіки та економічної думки : навч. посібник / [Г. М. Грігорян, О. О. Губарєв, Т. Є. Калашник та ін. ; за заг. ред. В. М. Філатова] ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2010. – 314 с.
Шифр зберігання книги: 33(09) І-90
Конотопов М. В. Из тупика. Экономический опыт мира и путь России / М. В. Конотопов, С. И. Сметанин. – М. : Академический Проект, 2000. – 383 с. – Из содерж.: Экономические причины и последствия Великих географических открытий. – С. 23–28.
Шифр зберігання книги: 33М К64
Лойберг М. Я. История экономики : учеб. пособие для студентов вузов / М. Я. Лойберг. – М. : ИНФРА-М, 1999. – 128 с. – Из содерж.: Генезис капиталистической экономики. Великие географические открытия. – С. 44–53.
Шифр зберігання книги: 33М Л72
Назаров І. В. Економічна історія : навч.-метод. посібник / І. В. Назаров ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К. : ВПЦ "Київський ун-т", 2010. – 183 с. – Зі змісту: Великі географічні відкриття. – С. 31–32.
Шифр зберігання книги: 33М Н19
Тимошина Т. М. Экономическая история зарубежных стран : учеб. пособие / Т. М. Тимошина ; ред. М. Н. Чепурин. – М. : Юстицинформ, 2000. – 496 с. – Из содерж. : Великие географические открытия и их последствия. – С. 114–121.
Шифр зберігання книги: 33М Т41
Ходзінський К. Г. Економічна історія України та провідних країн світу : навч. посібник / К. Г. Ходзінський, П. П. Мазурок. – Львів : Магнолія плюс, 2005. – 148 с. – Зі змісту: Розвиток феодальних відносин у Європі. Наслідки великих географічних відкриттів. – С. 23–29.
Шифр зберігання книги: 33С1 Х69


04.03.2014
Запитує: Читач
Тема запиту: Цікавлять матеріали з тем 1. Українське бароко в літературі. 2. Інформаційне піратство в Україні та закордоном. 3. МВФ (все що є).

Шановний Користувач! Згідно з правилами користування віртуальною довідкою нагадуємо Вам, що "Кожен запит має містити одне запитання", тому пропонуємо джерела за першим питанням - "Українське бароко в літературі". Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Даренська В. Українське бароко як світоглядний стиль / В. Даренська // Українознавство. – 2013. – № 1. – С. 105–109.
Ісіченко І. Бароко – мистецький стиль і літературна доба / І. Ісіченко // Дивослово. – 2010. – № 10. – С. 27–34.
Ісіченко І. І. Історія української літератури: епоха бароко XVII–XVIII ст. : навч. посібник / І. Ісіченко ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Львів : Святогорець, 2011. – 567 с.
Шифр зберігання книги: 8У1 І-85
Історія української культури : у 5 т. / Нац. акад. наук України ; голов. ред. Б. Є. Патон. – К. : Наук. думка, 2003. – Т. 3 : Українська культура другої половини XVІІ – XVІІІ століть / [В. С. Александрович, В. Й. Борисенко, Т. М. Виврот, В. М. Горобец та ін.] ; голов. ред. В. А. Смолій. – 1247 с. : ілюстр. – Зі змісту: Кримський С. Б. Феномен українського бароко / С. Б. Кримський. – С. 67–93.
Шифр зберігання книги: 37 І-90
Притуляк П. Україніська барокова література: героїко-стоїстичний аспект / П. Притуляк // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2013. – № 5. – С. 105–120.
Смольницька О. Філософська інтерпретація образу Ісуса Найсолодшого в українській літературі доби бароко (на матеріалалі праць Д. Чижевського) / О. Смольницька // Українознавство. – 2010. – № 4. – С. 268–272.
Солецький О. Валерій Шевчук і бароко / О. Солецький // Дивослово. – 2010. – № 10. – С. 35–40.
Сулима М. М. Українська драматургія XVII–XVIII ст. / М. Сулима ; [наук. ред. Г. М. Сивокінь] ; Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка НАНУ. – Вид. 3-тє. – К. : Стилос, 2010. – 367 с. – Зі змісту: Драматургія 1920-х років: рецепція української барокової драми. – С. 287–293.
Шифр зберігання книги: 8У1 С89
Хроніка-2000 : укр. культурол. альманах / голов. ред. Ю. Буряк. – К. : Фонд сприяння розвитку мистецтв України, 1994. – Вип. 1–2. – 256, [12] с. : ілюстр. – Зі змісту: Яблонський Д. Духовні багатства українського бароко / Д. Яблонський. – С. 171–186.
Шифр зберігання книги: 1ФС Х94
Шевчук Т. Барокова парадигма творчості Григорія Сковороди / Т. Шевчук // Дивослово. – 2011. – № 11. – С. 48–52.


04.03.2014
Запитує: Анастасия
Тема запиту: Доброго дня! Підкажіть, будь-ласка, як швидко та структуризовано знайти літературні джерела в бібліотеці на тему: "Облік і аудит в управлінні статутним капіталом товариств з обмеженою відповідальністю"? Дякую.

Шановна пан Анастасіє! Всі запити, зауваження та пропозиції, щодо пошуку літератури в електронних каталогах Ви можете надіслати на адресу: libusers@kneu.kiev.ua. Сподіваємося, що підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Аудиторский висновок Незалежної аудиторської фірми «Аудит – сервіс інк» про фінансову звітність Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно– фінансова компанія» станом на 31.12.2011 р. // Фондовый рынок. – 2012. – № 15. – С. 23– 29.
Граковский Ю. Аудит налогового учета себестоимости товаров, выполненных работ, отказанных услуг / Ю. Граковский // Незалежний аудитор. – 2013. – № 7. – С. 57– 59.
Ільницький Ю. ТОВ придбаває частку у своєму статутному капіталі: ключові моменти угоди / Ю. Ільницький // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – 19 груд. (№ 116). – С. 14–17.
Ільницький Ю. Чи має право учасник на отримання частини майна ТОВ, якщо він не повністю вніс вклад до статутного капіталу / Ю. Ільницький // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – 7 берез. (№ 22). – С. 47–48.
Ковальський Д. В. Про визнання недійсним та скасування рішення загальних зборів учасників товариства, визнання недійсними змін до Статуту товариства та зобов’язання державного реєстратора скасувати державну реєстрацію цих змін і доповнень / Д. В. Ковальський // Вісник господарського судочинства. – 2011. – № 4. – С. 49–52.
Корпоративні права: особливості обліку // Баланс (Спецвипуск). – 2012. – 9 лип. (№ 55). – С. 2–31.
Макаренко М. Особливості формування статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» / М. Макаренко, М. Потетюєва, Ю. Труханов // Економіст. – 2012. – № 12. – С. 35–38.
Реформування економіки України: стан та перспективи : зб. матеріалів VII Міжнар. наук.-практ. конф. (29–30 листоп. 2012 р.) / [голова редкол. О. О. Єранкін]. – К. : МІБО КНЕУ, 2012. – 181 с. – Зі змісту: Бондар М. І. Особливості обліку формування та змін статутного капіталу акціонерного товариства / М. І. Бондар, В. С. Матвеєва. – С. 12.
Шифр зберігання книги: 33С Р45
Сметанко О. В. Оцінка службою внутрішнього аудиту системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю в акціонерних товариствах України / О. В. Сметанко // Вісник Сумського державного університету. – 2011. – № 3. – С. 137–150.
Ткаченко Н. М. Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях Украины : учебник / Н. М. Ткаченко. – 7-е изд., доп. и перераб. – К. : А. С. К., 2005. – 857 с.
 Шифр зберігання книги: 33С4 Т48
Уварова О. Збільшення статутного капіталу господарського товариства / О. Уварова, І. Хмелевський // Податки та бухгалтерський облік. – 2012. – 29 листоп. (№ 96). – С. 31– 42.
Хорт Ю. В. Реформування режиму статутного капіталу публічних акціонерних товариств у європейському праві / Ю. В. Хорт // Вісник господарського судочинства. – 2010. – № 5. – С. 137–143.
Хорт Ю. В. Статутний капітал акціонерного товариства: захист інтересів учасників акціонерних правовідносин : монографія / Ю. В. Хорт. – Харків : Фінн, 2010. – 273 с.
Шифр зберігання книги: 34С4 Х82


03.03.2014
Запитує: Яків
Тема запиту: Добрый день! Мне нужен обзор источников по теме: "Студенческое самоуправление и мотивация участия в нем". Спасибо.

Шановний пане Якове! Сподіваємося, що підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Баженова Н. Г. Аксиология конструирования студенческого самоуправления / Н. Г. Баженова // Alma mater (Вестник высшей школы). – 2012. – № 1. – С. 38–41.
Байкин И. А. Социальные ресурсы студенческого самоуправления / И. А. Байкин, Д. Ф. Яновский // Социально-гуманитарные знания. – 2011. – № 5. – С. 87–96.
Бобіль Д. Місце і роль студентського самоврядування в системі університетської економічної освіти / Д. Бобіль, С. Ляліков // Вища школа. – 2011. – № 5–6. – С. 105–116.
Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [зб. наук. статей] / [упоряд. Р. О. Язиніна]. – К. : Вид-во КІБіТ, 2006. – Вип. 1 (4). – 130 с. – Зі змісту: Мельников Д. О. Студентське самоврядування як необхідна умова гуманізації навчального процесу / Д. О. Мельников. – С. 39–40.
Шифр зберігання книги: 33 В53
Захарова В. И. Методическая разработка по организации студенческого самоуправления в колледже / В. И. Захарова // Высшее образование сегодня. – 2013. – № 5. – С. 27–30.
Известия международного института финансов, управления и бизнеса : ежегод. науч. сборник / М-во образования и науки Российской Федерации, Федер. агентство по образования, ГОУ ВПО Тюменский гос. ун-т, Междунар. ин-т финансов, упр. и бизнеса ; ред. В. В. Зыков, Л. С. Киселёва. – Тюмень : Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2009. – Вып. 5. – 348 с. – Из содерж.: Вожигова Н. В. Студенческое самоуправление как форма воспитательной работы в вузе / Н. В. Вожигова. – С. 303–310.
Шифр зберігання книги: 336 И33
Комар В. Ю. Аналіз стану самоуправління навчанням студентів вищих навчальних закладів економічного і управлінського профілю / В. Ю. Комар // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 18. – С. 80–82.
Кондратьева О. Г. Подготовка студентов педагогического вуза к работе с ученическим самоуправлением / О. Г. Кондратьева // Высшее образование сегодня. – 2009. – № 9. – С. 80–83.
Кращенко Ю. Концептуальні засади розвитку студентського самоврядування в Україні / Ю. Кращенко, А. Ігнатович // Вища школа. – 2011. – № 9. – С. 117–125.
Кращенко Ю. Протиріччя розвитку студентського самоврядування / Ю. Кращенко // Вища школа. – 2011. – № 5–6. – С. 117–123.
Новиков В. Г. Студенческое самоуправление глазами студентов-аграрников: социологический анализ / В. Г. Новиков // Социально-гуманитарные знания. – 2010. – № 3. – С. 143–153.
Саркісян М. Розвиток студентського самоврядування в контексті КНЕУ / М. Саркісян, О. Чабанюк // Вища школа. – 2012. – № 4. – С. 76–85.
Соціальні системи у дискурсі синергетичної парадигми / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [відп. ред. А. Кравченко]. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – 486 [15] с. : фотогр. – Зі змісту: Невмержицька О. О. Студентське самоуправління у контексті демократизації вищої освіти України / О. О. Невмержицька. – С. 297–310.
Шифр зберігання книги: 301 С69
Студенческое самоуправление: социально-психологические аспекты / А. С. Чернышев [и др.]. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 1990. – 104 с.
Шифр зберігання книги: 15 С88
Сучасні проблеми управління : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. 29–30 листоп. 2007 р. / М-во освіти і науки України, Національний техн. ун-т України «Київський політехнічний ін-т» ; [відп. ред.: Б. В. Новіков, І. І. Федорова]. – К. : Політехніка, 2007. – 224 с. – Зі змісту: Григорович А. В. Студентське самоврядування як невід’ємна складова демократизації вищої школи / А. В. Григорович. – С. 128–129 ; Кавун И. В. Проблемы и перспективы студенческого самоуправления / И. В. Кавун. – С. 130–131.
Шифр зберігання книги: 33С2 С91


25.02.2014
Запитує: Тетяна
Тема запиту: Доброго дня! Будь ласка, підберіть наукові статті до теми "Грошові реформи в країнах СНД". Дякую!

Шановна пані Тетяно! Сподіваємося, що підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Захаров А. В. Перспективы валютного сотрудничества стран СНГ / А. В. Захаров // Деньги и кредит. – 2000. – № 10. – С. 8–11.
Захаров В. С. Реформе кредитно-денежной системы – 15 лет / В. С. Захаров // Деньги и кредит. – 2003. – №8. – С. 7–14.
Калечиц Д. Л. Методические подходы к оценке факторов формирования денежного предложения в Республике Беларусь / Д. Л. Калечиц // Вопросы статистики. – 2002. – №5. – С. 28–31.
Красавина Л. Н. Денежная реформа 1992–1993 годов и проблемы регулирования инфляции в России / Л. Н. Красавина, С. А. Андрюшин // Деньги и кредит. – 2003. – № 8. – С. 66–72.
Кучукова Н. Законодательные основы реформирования бюджетной системы Республики Казахстан / Н. Кучукова // Финансы. – 2002. – № 7. – С. 58–62.
Лушин С. И. О денежных реформах России / С. И. Лушин // Финансы. – 2000. – № 5. – С. 25–30.
Люкевич И. Н. Перспективы рубля как резервной валюты / И. Н. Люкевич // Международная экономика. – 2011. – № 3. – С. 37–48.
Нечипоренко О. В. Цена реформ (опыт сравнительного анализа России и Казахстана) / О. В. Нечипоренко // Социологические исследования. – 2007. – № 9. – С. 45–51.
Нусупова А. Опыт становления современной денежно-кредитной и банковской системы Казахстана / А. Нусупова // Экономист. – 2003. – №11. – С. 89–98.
Потемкин А. И. Об усилении роли российского рубля в международных расчетах / А. И. Потемкин // Деньги и кредит. – 2010. – № 8. – С. 3–10.
Рябченко П. Денежная система Беларуси / П. Рябченко // Мир денег. – 2002. – №4. – С. 60–63.
Рябченко П. Чеканный профиль Туркменбаши / П. Рябченко // Мир денег. – 2002. – № 5. – С. 52–56.
Султанов Б. Реформирование бюджетной системы Республики Казахстан / Б. Султанов // Экономист. – 2003. – № 11. – С. 70–78.
Юров А. В. Наличное денежное обращение в России: на пути совершенствования и развития / А. В. Юров // Деньги и кредит. – 2009. – № 12. – С. 7–14.
Юров А. В. Состояние наличного денежного обращения в Российской Федерации. Реализация перспективных решений / А. В. Юров // Деньги и кредит. – 2012. – № 6. – С. 3–9.


24.02.2014
Запитує: Ірина
Тема запиту: Підкажіть, будь ласка, яку літературу обрати для написання реферату "Методика розрахунку природного безробіття за МОП". Буду дуже вдячна.

Шановна пані Ірино! Сподіваємося, що підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Акіліна О. В. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посібник / О. В. Акіліна, Л. М. Ільїч ; М-во освіти і науки України. – К. : Алерта, 2010. – 733 с. – Зі змісту: Безробіття: суть і види. – С. 285–293 ; Показники безробіття. – С. 294–300.
Шифр зберігання книги: 331 А39
Васильєв О. Прогнозування рівня безробіття в Україні / О. Васильєв // Економіка України. – 2012. – № 4. – С. 41–46.
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки / [голов. ред. М. Є. Скиба]. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – Вип. 6, т. 2 (163). – 193 с. – Зі змісту: Приймак В. І. Економіко-математичні методи оцінювання природного рівня безробіття / В. І. Приймак, Н. М. Ковалевич. – С. 13–19.
Шифр зберігання книги: 33 В53
Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / [А. М. Колот, О. А. Грішнова, О. О. Герасименко, Г. Т. Завіновська та ін.] ; за наук. ред. А. М. Колота ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2009. – 711 с.
Шифр зберігання книги: 331 Е40
Єсінова Н. І. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посібник / Н. І. Єсінова. – К. : Кондор, 2006. – 429 с.
Шифр зберігання книги: 331 Є83
Лагутін В. Д. Макроекономіка : навч. посібник / В. Д. Лагутін, Л. І. Пронкіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київський нац. торг.-екон. ун-т. – К. : КНТЕУ, 2012. – 268 с. – Зі змісту: Види безробіття. Природний рівень безробіття. – С. 220–224.
Шифр зберігання книги:33 Л14
Лібанова Е. М. Ринок праці : навч. посібник / Е. М. Лібанова. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 224 с.
Шифр зберігання книги: 331 Л55
Маршавін Ю. Генеза ринку праці України / Ю. Маршавін // Україна: аспекти праці. – 2010. – № 2. – С. 14–19.
Основи економічної теорії : підручник / [Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, Т. М. Камінська та ін.] ; за заг. ред. Л. С. Шевченко ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. ім. Ярослава Мудрого. – Х. : Право, 2010. – 448 с. – Зі змісту: Безробіття, його сутність та види. – С. 276–282.
Шифр зберігання книги: 33 О-75
Попрозман Н. В. Теоретико-методологічні засади аналізу зайнятості та регулювання безробіття в ринкових умовах / Н. В. Попрозман // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – 2010. – № 12. – С. 239–242.
Приймак В. І. Математичні методи економічного аналізу : навч. посібник / В. І. Приймак ; М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 296 с.
Шифр зберігання книги: 33С4 П75
Чепінога В. Г. Економічна теорія : підручник / В. Г. Чепінога ; М-во освіти і науки України. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 653 с.
Шифр зберігання книги: 33 Ч-44
Червінська Л. П. Економіка праці : навч. посібник / Л. П. Червінська ; М-во освіти і науки України, Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 286 с. – Зі змісту: Безробіття, його показники і види. – С. 76–78.
Шифр зберігання книги: 331 Ч-45
Чернявська О. В. Ринок праці : навч. посібник / О. В. Чернявська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський ун-т економіки і торгівлі». – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 522 с.
Шифр зберігання книги: 331 Ч-49
Шевченко О. О. Історія економіки та економічної думки: сучасні економічні теорії : навч. посібник / О. О. Шевченко. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 276 с. – Зі змісту: Концепція «природного безробіття» М. Фрідмена. – С. 52–56.
Шифр зберігання книги: 33(09) Ш37


20.02.2014
Запитує: Николай
Тема запиту: Допоможіть з підбором матеріалів до доповіді "Започатківець монетаризму М. І. Туган-Барановський". (Потрібні статті зі збірників, матеріалів конференцій, журналів). Сподіваюсь на допомогу.

Шановний пане Миколо! Сподіваємося, що підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Базулин Ю. В. Концепция денег М. И. Туган-Барановского / Ю. В. Базулин // Проблемы современной экономики. – 2009. – № 1. – С. 448–454.
Коваль Л. Економічне вчення Михайла Тугана-Барановського / Л. Коваль ; Ін-т економіки. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2009. – 319 с.
Шифр зберігання книги: 33(09) К56
Соціально-економічний розвиток України на початку XXI століття : зб. доп. 70-ї наук. конф. студ. КНЕУ 9–10 квіт. 2003 р. / М-во освіти і науки України, Київський нац. екон. ун-т ; [від за вип М. І. Мирун]. – К. : КНЕУ, 2003. – 267 с. – Зі змісту: Редько С. В. Внесок М. І. Туган-Барановського в дослідження циклічності розвитку економіки та започаткування ідей монетаризму / С. В. Редько, Г. О. Диняк. – С. 191–193.
Шифр зберігання книги: 33С С69
Столбов М. Эволюция монетарных теорий деловых циклов / М. Столбов // Вопросы экономики. – 2009. – № 7. – С. 119–131.
Туган-Барановський М. І. Паперові гроші та метал / М. І. Туган-Барановський. – К. : КНЕУ, 2004. – 198 с.
Шифр зберігання книги: 33 Т81
Фиськова Л. Н. Идеи М. И. Туган-Барановского о воспроизводстве и распределении общественного продукта в контексте основных направлений экономической теории / Л. Н. Фиськова // Проблемы современной экономики. – 2009. – № 1. – С. 442–448.
Фінансова думка України : у 3 т. / авт.-упоряд. С. І. Юрій, С. В. Льовочкін, В. М. Федосов, П. І. Юхименко ; за наук. ред. В. М. Федосова. – К. : Кондор ; Тернопіль : Економічна думка, 2010. – Т. 3, ч. 2 : Хрестоматія. – 734 с. – Зі змісту: Туган-Барановський М. І. Паперові гроші та метал / М. І. Туган-Барановський. – С. 211, 379, 508–531.
Шифр зберігання книги: 336(09) Ф59


18.02.2014
Запитує: Юлия
Тема запиту: Допоможіть мені з літературою до теми "Птахівництво, як одна з складових економіки АПК". Буду вдячна за статті (можна й російські) за останні 5 років. Ще раз дякую.

Шановна пані Юліє! Сподіваємося, що підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Блох В. Реализация инновационного проекта в птицеводстве / В. Блох // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2011. – № 2. – С. 123–126.
Богланко С. Фундамент птахівництва / С. Богланко // Агро Перспектива. – 2009. – № 5. – С. 46–49.
Бужин О. А. Структуризація собівартості продукції – підгрунття вдосконалення системи управління у птахівничих підприємствах / О. А. Бужин // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 11. – С. 116–120.
Бужин О. А. Управління птахівничими господарствами: визначення рентабельності продукції птахівництва з урахуванням амортизації птиці в ринкових умовах / О. А. Бужин // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – 2011. – № 10. – С. 106–109.
Бужин О. А. Управління птахівничими господарствами: формалізація собівартості яєць репродуктивного стада з урахуванням амортизації птиці / О. А. Бужин // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – 2011. – № 9. – С. 131–134.
Бужин О. А. Управління птахівничими господарствами: формування собівартості продукції птахівництва з урахуванням амортизації птиці в умовах ринку / О. А. Бужин // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – 2011. – № 11. – С. 136–139.
Величко О. В. Проблеми та перспективи розвитку птахівництва в Україні / О. В. Величко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – 2012. – № 2. – С. 119–124.
Ганущак Т. В. Фінансова безпека птахівництва / Т. В. Ганущак // Економіка АПК. – 2012. – № 8. – С. 143–147.
Горбонос Ф. В. Організаційно-функціональна модель оптового ринку сільськогосподарської продукції птахівництва / Ф. В. Горбонос, Н. Ф. Павленчик, А. О. Павленчик, І. О. Корчинський // Економіка АПК. – 2009. – № 7. – С. 108–120.
Горетов И. Н. Методология обеспечения конкурентоспособности предпринимательских структур в птицеводстве / И. Н. Горетов // Экономические науки. – 2012. – № 10. – С. 148–152.
Горетов И. Н. Проблемы оценки резервов повышения эффективности работы птицеводческих предприятий / И. Н. Горетов // Экономические науки. – 2010. – № 7. – С. 104–107.
Гунчак А. Розвиток птахівництва Полісся та західного регіону України / А. Гунчак, Г. Стояновська, І. Ратич // Тваринництво України. – 2010. – № 7. – С. 2–5.
Децюра С. О. Україна у світовому виробництві продукції птахівництва / С. О. Децюра // Економіка АПК. – 2012. – № 2. – С. 135–141.
Кирилюк О. Ф. Розвиток ринку продукції птахівництва / О. Ф. Кирилюк // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 8. – С. 80–82.
Ліпич Л. Аналіз економічного потенціалу підприємств птахівництва в системі розвитку зовнішньоекономічної діяльності / Л. Ліпич, К. Кутикіна // Економіст. – 2012. – № 9. – С. 31–39.
Мармуль Л. О. Проблеми і перспективи розвитку птахівництва в регіоні / Л. О. Мармуль, Н. О. Аверчева // Економіка АПК. – 2009. – № 4. – С. 16–24.
Мельник Б. Про птахівничий бізнес Миколаївщини / Б. Мельник // Економіка України. – 2010. – № 11. – С. 80–82.
Мельник Б. А. Прогресивні організаційні аспекти розподілу та збуту продукції птахівництва / Б. А. Мельник // Економіка АПК. – 2010. – № 11. – С. 67–70.
Семенова Е. Развитие инновационных процессов в птицеводстве / Е. Семенова, А. Серегин // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2011. – № 2. – С. 89–92.
Філоненко О. Ю. Економічна природа ефективності сільськогосподарського виробництва і реалізації продукції птахівництва / О. Ю. Філоненко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – 2010. – № 4. – С. 130–133.
Ясіновська І. Ф. Основні напрями розвитку птахівництва у Львівській області / І. Ф. Ясіновська // Економіка АПК. – 2009. – № 11. – С. 31–34.


18.02.2014
Запитує: Алиса
Тема запиту: Пожалуйста, помогите подобрать литературу о Г. Кельзене и его работах. Спасибо.

Шановна пані Алісо! Сподіваємося, що підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки : [зб. наук. праць] / [відп. ред. І. С. Гриценко]. – К. : ВПЦ «Київський ун-т», 2012. – Вип. 92. – 131 с. – Зі змісту: Ковальчук О. Проблема цінності права в нормативістській теорії Г. Кельзена / О. Ковальчук, В. Хаврук. – С. 16–20.
Шифр зберігання книги: 34 В53
Демиденко Г. Г. Історія вчень про право і державу : курс лекцій / Г. Г. Демиденко. – Х. : Право, 2012. – 416 с. – Зі змісту: Нормативістське вчення про право Г. Кельзена. – С. 394–397.
Шифр зберігання книги: 34(09) Д30
Історія вчень про право і державу : хрестоматія / Національний ун-т «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого» ; авт.-уклад. Г. Г. Демиденко ; за заг. ред. О. В. Петришина. – 5-те вид., доповн. і змінене. – Харків : Право, 2011. – 896 с. – Зі змісту: Кельзен Г. Чистое учение о праве / Г. Кельзен. – С. 830–842.
Шифр зберігання книги: 34(09) І-90
Кельзен Г. Чисте правознавство / Г. Кельзен ; пер. з нім. О. Мокровольського. – К. : Юнiверс, 2004. – 496 с.
Шифр зберігання книги: 34 К34
Кормич А. І. Історія вчень про державу і право : навч. посібник / А. І. Кормич ; М-во освіти і науки України. – К. : Всеукр. асоціація вид. «Правова єдність», 2009. – 312 с. – Зі змісту: Позитивістський нормативізм Ганса Кельзена. – С. 191–194.
Шифр зберігання книги: 34(09) К66
Мусихин Г. И. Концептуальная неоднозначность понятия «суверенитет» : (сравнительный анализ взглядов Карла Шмитта и Ганса Кельзена) / Г. И. Мусихин // Общественные науки и современность. – 2009. – № 3. – С. 64–74.
Нерсесянц В. С. Философия права : учебник для вузов / В. С. Нерсесянц. – М. : НОРМА-ИНФРА, 1999. – 652 с. – Из содерж.: Чистое учение о праве Г. Кельзена. – С. 586–625.
Шифр зберігання книги: 34 Н54
Орач Є. М. Історія політичних і правових вчень : навч. посібник / Є. М. Орач. – К. : Атіка, 2005. – 559 с. – Зі змісту: Кельзен Г. – С. 521–524.
Шифр зберігання книги: 1Ф О-63
Полонка І. Нормативістська теорія Ганса Кельзена: аналітичний підхід / І. Полонка // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 7. – С. 83–86.
Теплюк М. Чинність і дія норм права в теорії «чистого правознавства» Г. Кельзена / М. Теплюк // Юридична Україна. – 2012. – № 3. – С. 4–8.


17.02.2014
Запитує: Антонина
Тема запиту: Доброе утро! Помогите пожалуйста с подбором литературы для реферата по теме: "Томас Мюнцер и его работы". Может есть какие либо статьи. Спасибо.

Шановна пані Антоніно! Сподіваємося, що підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. От Возрождения до Канта / Д. Антисери и Д. Реале ; в пер. [с итал.] и под ред. С. А. Мальцевой. – СПб. : ПНЕВМА, 2002. – XII, 868 с. : ил., портр. – Из содерж.: Томас Мюнцер. – С. 104–106.
Шифр зберігання книги: 1Ф А72
Антология мировой правовой мысли : в 5 т. / рук. проекта Г. Ю. Семигин. – М. : Мысль, 1999. – Т. 2 : Европа V– XVII вв. / [отв. ред., авт. предисл. Н. А. Крашенинникова]. – 829 с. – Из содерж.: Мюнцер Т. Вынужденная важными причинами защитительная Речь и Отповедь бездуховной, сладкоживущей плоти виттенбергской, которая обманным путем, уверовав Священное Писание, нанесла достойный скорби ущерб несчастному христианству (1524 г.). Письма / Т. Мюнцер. – С. 670–673.
Шифр зберігання книги: 34(09) А72
Історія вчень про право і державу : хрестоматія / Нац. ун-т «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого» ; авт.-уклад. Г. Г. Демиденко ; за заг. ред. О. В. Петришина. – 5-те вид., доповн. і змінене. – Харків : Право, 2011. – 896 с. – Зі змісту: Мюнцер Т. Пражское воззвание / Т. Мюнцер. – С. 162–164 ; Мюнцер Т. Вынужденная важными причинами Защитительная Речь / Т. Мюнцер. – С. 164–165 ; Мюнцер Т. Мюнцер – альштедтцам / Т. Мюнцер. – С. 165.
Шифр зберігання книги: 34(09) І-90
Любохинець Л. С. Історія політичних та економічних вчень : навч. посібник / Л. С. Любохинець, В. М. Шавкун, Л. М. Бабич ; М-во освіти і науки України, Хмельницький нац.  ун-т. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 293 с. – Зі змісту: Державно-правові ідеї Реформації (Мартіна Лютера, Томаса Мюнцера, Жана Кальвіна). – С. 72–73.
Шифр зберігання книги: 33(09) Л93
Реуэль А. Л. История экономических учений : (от древних мыслителей до К. Маркса и Ф. Энгельса) : учеб. пособие по истории экон. учений для вузов / А. Л. Реуэль. – М. : Высш. шк., 1972. – 422 с. – Из содерж.: Социально-экономические высказывания Томаса Мюнцера. – С. 71–72.
Шифр зберігання книги: 33(09) Р44
Смирин М. М. Народная реформация Томаса Мюнцера и Великая крестьянская война / М. М. Смирин ; АН СССР, Ин-т истории. – М. ; Ленинград : АН СССР, 1947. – 531 с.
Шифр зберігання книги: 9(И) С50
Соколов В. В. Европейская философия XV–XVII веков : учеб. пособие для студентов вузов / В. В. Соколов. – 3-е изд., испр. – М. : Высш. шк., 2003. – 428 с. – Из содерж.: Неоконфессиальное христианство. Социальный пантеизм и религиозный коммунизм Томаса Мюнцера. – С. 112–116.
Шифр зберігання книги: 1Ф С59
Філософія політики : хрестоматія : у 4 т. / Нац. акад. наук України, Акад. пед. наук України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [авт.-упоряд.: В. П. Андрущенко та ін. ; авт. і кер. проекту А. В. Толстоухов]. – К. : Знання України, 2003. – Т. 1. – 363 с. – Зі змісту: Мюнцер Т. Пражское воззвание / Т. Мюнцер. – С. 266–268.
Шифр зберігання книги: 1Ф Ф56


11.02.2014
Запитує: Роза-Мария
Тема запиту: Добрый вечер! Очень благодарна вам за полный ответ на мой запрос. Помогите подобрать материалы к теме: Массовый политический психоз (книги, статьи и т.д.). Еще раз огромное спасибо за помощь.

Шановний Користувач! Сподіваємося, що підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Крысько В. Г. Социальная психология : учеб. для высш. учеб. заведений / В. Г. Крысько. – М. : Владос-Пресс, 2002. – 447 с. – Из содерж.: Психология больших социальных групп. – С. 204–246 ; Психология толпы. – С. 247–265 ; Социальная психология политики. – С. 266–325.
Шифр зберігання книги: 15 К85
Лебон Г. Психология масс / Г. Лебон. – Минск : Харвест ; М. : АСТ, 2000. – 320 с.
Шифр зберігання книги: 1Ф Л33
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : [зб. наук. праць] / [голова редкол. О. С. Онищенко]. – К. : НБУВ, 2011. – Вип. 30. – 303 с. – Зі змісту: Бурбела Н. Інмутація суспільства через масовий психоз / Н. Бурбела. – С. 244–250.
Шифр зберігання книги: 02 Н34
Новиков В. В. Социальная психология: феномен и наука : учеб. пособие / В. В. Новиков. – М. : Изд-во ин-та Психотерапии, 2003. – 344 с. – Из содерж.: Массовидные социально-психологические явления в обществе. – С. 255–278.
Шифр зберігання книги: 15 Н73
Ольшанский Д. В. Политическая психология : учеб. для вузов / Д. В. Ольшанский. – СПб. : Питер, 2002. – 575 с.
Шифр зберігання книги: 15 О-56
Ольшанский Д. В. Психология масс / Д. В. Ольшанский. – СПб. : Питер, 2001. – 368 с.
Шифр зберігання книги: 15 О-56
Почебут Л. Г. Социальная психология толпы / Л. Г. Почебут. – СПб. : Речь, 2004. – 240 с.
Шифр зберігання книги: 15 П65
Почепцов Г. Г. Как ведутся тайные войны. Психологические операции в современном мире / Г. Г. Почепцов. – Ровно, 1999. – 302 с. – Из содерж.: Рисмен Д. Одинокая толпа / Д. Рисмен. – С. 272–275.
Шифр зберігання книги: 15 П65
Психология масс : хрестоматия / ред.-сост. Д. Я. Райгородский. – Самара : Бахрах-М, 1998. – 592 с.
Шифр зберігання книги: 15 П86
Социальная психология : учеб. пособие для студентов вузов / ред. А. Н. Сухов [и др.]. – М. : Академия, 2001. – 600 с. – Из содерж.: Психология больших социальных групп и движений. – С. 198–210 ; Психология толпы. – С. 211–220.
Шифр зберігання книги: 15 С 69
Тощенко Ж. Т. Особенности современной охлократии / Ж. Т. Тощенко // Полис = Политические исследования. – 2010. – № 2. – С. 166–177.


11.02.2014
Запитує: Serj
Тема запиту: Здравствуйте, помогите, пожалуйста с толкованием слова Эвтаназия (нужно около 3-5 источников), и журнальные статьи за последнии 5 лет по теме "Эвтаназия: проблема легализации (по праву, морали, медицине ...)". Заранее благодарен.

Шановний Користувач! Сподіваємося, що підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Балабко В. Евтаназія: соціально-правові проблеми / В. Балабко // Вісник прокуратури. – 2009. – № 7. – С. 55–59.
Большая энциклопедия : в 62 т. / гл. ред. С. А. Кондратов. – М. : ТЕРРА, 2006. – Т. 60 : Эверглейдс–Эрцгерцог. – 592 с. : ил. – Из содерж.: Эвтаназия. – С. 22–23.
Шифр зберігання книги: 03 Б79
Ворона В. А. Право на евтаназію як складова права людини на життя / В. А. Ворона // Право України. – 2010. – № 5. – С. 199–205.
Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Наук. товариство ім. Шевченка, Ін-т енциклопедичних досліджень. – К. : Ін-т енцикл. дослідж. НАНУ, 2009. – Т. 9 : Е–Ж / [редкол.: І. М. Дзюба та ін.]. – 712 с. – Зі змісту: Евтаназія. – С. 15–16.
Шифр зберігання книги: 03 Е68
Ильясов Ф. Н. Феномен страха смерти в современном обществе / Ф. Н. Ильясов // Социологические исследования = СОЦИС. – 2010. – № 9. – С. 80–86.
Олійник Н. Біоетика у системі «лікар - пацієнт»: історико-соціальний аспект / Н. Олійник // Психологія і суспільство. – 2012. – № 4. – С. 59–65.
Панюхина Ю. Морально-правові аспекти евтаназії / Ю. Панюхина // Юридичний журнал. – 2009. – № 4. – С. 43–47.
Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XIX звіт. наук.-практ. конф. (7–8 лют. 2013 р.) / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А. М. Бойко (голова) та ін. ; наук. ред.: В. О. Семків]. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2013. – 380 с. – Зі змісту: Найда А. Ейтаназія: правова сторона проблеми легалізації / А. Найда. – С. 354–357.
Шифр зберігання книги: 34С П78
Сучасний тлумачний словник української мови : оптимальна добірка слів з усіх галузей знань : 60 000 слів / [за заг. ред. В. В. Дубічинського]. – Харків : ШКОЛА, 2006. – 827 с. – Зі змісту: Евтаназія. – С. 225.
Шифр зберігання книги: 4У С91
Харчук В. Право на евтаназію як особисте право людини / В. Харчук // Юридичний журнал. – 2010. – № 4. – С. 34–36.
Юридична енциклопедія / Ю. С. Шемшученко. – К. : Укр. енциклопедія, 1999. –  Т. 2 : Д–Й / Ю. С. Шемшученко. – 744 с. – Зі змісту: Евтаназія. – С. 318–319.
Шифр зберігання книги: 34 Ю70


10.02.2014
Запитує: Ірина Олександрівна
Тема запиту: Доброго дня, шановні колеги. Прошу Вашої допомоги у підборі літератури за темою "Методологія обліку та аналізу довгострокових фінансових інвестицій". Мене цікавить як правова література, так і економічна.

Шановна пані Ірино Олександрівна! Сподіваємося, що підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Боди З. Принципы инвестиций / Зви Боди, А. Кейн, А. Дж. Маркус ; [пер. с англ. Э. В. Кондуковой и др. ; под ред. В. А. Кравченко]. – 4-е изд. – М. ; СПб. ; К. : Вильямс, 2008. – 984 с.
Шифр зберігання книги: 336И Б75
Боди Цви. Инвестиции : учебник / Цви Боди, А. Дж. Маркус, А. Кейн ; [пер. с англ. Е. Мельник]. – М. : Олимп-Бизнес, 2013. – 994 с. : ил.
Шифр зберігання книги: 336И Б75
Бухгалтерський фінансовий облік : підручник / ред. Ф. Ф. Бутинець. – 4-те вид., доп. і переробл. – Житомир : Рута, 2002. – 688 с. – Зі змісту: Облік довгострокових фінансових інвестицій. – С. 239–264.
Шифр зберігання книги: 33С4 Б94
Гаркуша Н. М. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : навч. посібник / Н. М. Гаркуша, О. В. Цуканова, О. О. Горошанська. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2012. – 592 с. : табл.
Шифр зберігання книги: 33С4 Г20
Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любых активов / Асват Дамодаран ; [пер. с англ. Д. Липинского и др. ; науч. ред. Е. Сквирская, В. Ионов]. – 6-е изд. – М. : Альпина Паблишерз, 2010. – 1324 с.
Шифр зберігання книги: 336И Д16
Дишко І. Ю. Методологічні аспекти обліку та аудиту діяльності підприємств з іноземними інвестиціями / І. Ю. Дишко, Н. В. Маркович // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 5. – С. 246–251.
Дишко І. Ю. Теоретичні підходи до процесу залучення прямих іноземних інвестицій / І. Ю. Дишко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 5. – С. 102–107.
Економічний аналіз : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Тернопільський нац. екон. ун-т ; за ред. С. І. Шкарабана. – Тернопіль : Економічна думка, 2012. – Вип. 10, ч. 1. – 432 с. – Зі змісту: Норкіна О. Загальні методичні підходи до формування інвестиційної стратегії у сучасних економічних умовах України / О. Норкіна. – С. 287–293.
Шифр зберігання книги: 33С4 Е40
Інвестування : підручник / [Л. О. Омелянович, О. В. Веретенникова, О. Ю. Руденок, Д. В. Фірсов] ; за ред. Л. О. Омелянович. – К. : Знання, 2012. – 278 с.
Шифр зберігання книги: 336.5/7 І-58
Кривцов А. Корпоративная отчетность как механизм защиты интересов инвесторов / А. Кривцов // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2010. – № 2. – С. 222–225.
Кривцов А. Стратегический инвестиционный анализ и аудит / А. Кривцов, С. Панкова // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 7. – С. 361–372.
Кривцов А. И. Методология построения внешней отчетности, отражающей инвестиционную деятельность / А. И. Кривцов // Экономические науки. – 2010. – № 1. – С. 419–422.
Лейберт Т. Б. Методология анализа и оценки системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов на промышленных предприятиях / Т. Б. Лейберт // Аудит и финансовый анализ. – 2010. – № 1. – С. 257–268.
Литвиненко В. А. Методологический инструментарий инвестиционно-финансового регулирования воспроизводственных процессов экономики России / В. А. Литвиненко // Аудит и финансовый анализ. – 2012. – № 4. – С. 240–245.
Матраева Л. В. Методология многомерного статистического анализа показателей инвестиционного потенциала региона / Л. В. Матраева // Вопросы статистики. – 2013. – № 6. – С. 53–60.
Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов : (вторая редакция) : офиц. изд. / В. В. Косов [и др.]. – М. : Экономика, 2000. – 421 с.
Шифр зберігання книги: 33С М54
Пріоритети інвестиційної політики в контексті модернізації економіки України : аналіт. доповідь / [А. П. Павлюк та ін. ; за ред. Я. А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – К. : НІСД, 2013. – 74 с.
Шифр зберігання книги: 33С П76
Савин В. Ю. Теоретико-методологические особенности бюджетирования инвестиций и источников их финансирования в коммерческих организациях / В. Ю. Савин // Аудит и финансовый анализ. – 2011. – № 2. – С. 84–90.
Тюріна Д. М. Статистичний аналіз впливу макросередовища на інвестиційну активність в Україні / Д. М. Тюріна // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2013. – № 2. – С. 54–61.
Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. ред. А. М. Мороз]. – К. : КНЕУ, 2008. – Вип. 11. – 296 с. – Зі змісту: Майорова Т. В. Основи аналізу інвестиційної діяльності банків / Т. В. Майорова. – С. 110–119.
Шифр зберігання книги: 336 Ф59


07.02.2014
Запитує: Наталия
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть будь-ласка підібрати літературу англомовного видавництва для написання реферату "Облік і внутрішній контроль товарів у споживчій кооперації". Дякую! З повагою, Наталія.

Шановна пані Наталіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Англійська мова. Методичні вказівки до вивчення теми «accountіng » облік і аналіз у міжнародній господарській діяльності / уклад. Н. М. Синіцина [та ін.]. – К. : КДЕУ, 1994. – 83 с.
Шифр зберігання книги: 4И(Англ) А64
Бескоровайна Н. О. Основи бухгалтерського обліку англійською = Fundamentals of Accouting : навч. посібник / Н. О. Бескоровайна, О. В. Бєлякова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2011. – 261 p.
Шифр зберігання книги: 33С4 Б53
Співробітництво між Україною та країнами ЄС у 2010 році : стат. збірник = Cooperation between Ukraine and EU countries in 2010 : statistical yearbook / Державна служба статистики України ; [відп. за вип. А. Фризоренко]. – К. : Держстат України, 2011. – 246 с.
Шифр зберігання книги: 33М С72
Чая В. Т. Международные стандарты финансовой отчетности = International accounting standards = International financial reporting standards : учебник / В. Т. Чая, Г. В. Чая ; под общ. ред. В. Т. Чая, Н. А. Боноевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : КНОРУС, 2010. – 297 с.
Шифр зберігання книги: 33С4 Ч-32
Ackley G. Macroeconomic theory : manual book / G. Ackley. – New York : Macmillan, 1968. – 596 p.
Шифр зберігання книги: 3И(Англ) A18
Axelrod R. The evolution of cooperation / R. Axelrod. – New York : Basic books, 1984. – 241 p.
Шифр зберігання книги: 3И(Англ) A97
Barro R. J. Macroeconomic policy / R. J. Barro. – Cambridge ; London : Harvarduniv. press, 1990. – 379 p.
Шифр зберігання книги: 3И(Англ) B26
Beare J. B. Macroeconomics: cycles, growth, and policy in a monetary economy / John B. Beare. – New York : Macmillan, 1978. – X, 499 p.
Шифр зберігання книги: 3И(Англ) B34
Dernburg T. F. Macroeconomics: the measurement, analysis, and control of aggregate econom ic activity / T. F. Dernburg, D. M. MacDougall. – 6-th ed. – Auckland et al. : McGraw-Hill , 1980. – VIII, 449 p.
Шифр зберігання книги: 3И(Англ) D45
Fundamental accounting : principles / K. D. Larson, W. W. Pyle, M. Zin, M. Nelson. – 5th ed. – Homewood : IRWIN, 1987. – 1230 p.
Шифр зберігання книги: 3И(Англ) F97
Garrison R. H. Managerial accounting : concepts for planning, control, decision making  / R. H. Garrison, G. R.Chesley, R. G. Carroll. – Homewood ; Boston : IRWIN, 1990. – 1045 p.
Шифр зберігання книги: 3И(Англ) G22
Horngren C. T. Accounting for management control: An introduction / C. T. Horngren. – Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 1974. – XIX, 619 p.
Шифр зберігання книги: 3И(Англ) H80
Matz A. Cost accounting : planning and control / A. Matz, Milton F. Usry ; ed. Lawrence H. Hammer. – 8th ed. – Cincinnati : South-Western publ., 1984. – 786 p.
Шифр зберігання книги: 3И(Англ) M40
Packard S. Consumer behavior and fashion marketing / S. Packard, A. Raine. – Dubuque: Kendall/Hunt, 1977. – VIII, 294 p.
Шифр зберігання книги: 3И(Англ) P11
Smith J. L. Managerial accounting / J. L. Smith, R. M. Keith, W. L. Stephens. – New York et al. : McGraw-Hill, 1988. – 717 p.
Шифр зберігання книги: 3И(Англ) S68
Solomon J. M. Who's counting?: a real-life account of people changing themselves and their company to achieve competitive advantage : a lean accounting business novel / J. M. Solomon. – Fort Wayne : WCM Associates, 2003. – XI, 246 p.
Шифр зберігання книги: 3И(Англ) S70


06.02.2014
Запитує: Роза-Мария
Тема запиту: Здравствуйте. Мне нужна ваша помощь, помогите подобрать статьи за период с 2009-2013 (может что-то есть за 2014) по темам: 1. Развитие малого бизнеса в России и за рубежом. 2. Массовый политический психоз (книги, статьи и т.д.). Спасибо.

Шановний Користувач! Згідно з правилами користування віртуальною довідкою нагадуємо Вам, що "Кожен запит має містити одне запитання", тому пропонуємо джерела за першим питанням - "Развитие малого бизнеса в России и за рубежом". Сподіваємося, підібрані нами статті стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Біломістний О. М. Особливості кредитування малого бізнесу в зарубіжних країнах / О. М. Біломістний  // Регіональна економіка. – 2013. – № 1. – С. 171–177.
Борзенков Р. Малый бизнес в современной России / Р. Борзенков // Общество и экономика. – 2012. – № 6. – С. 133–157.
Васильев М. Семейная фирма: эволюция взглядов европейских и российских исследователей / М. Васильев // Проблемы теории и практики управления. – 2012. – № 7–8. – С. 155–162.
Гончарова М. В. Світовий та національний досвід організаційно-економічного забезпечення розвитку малого та середнього бізнесу / М. В. Гончарова // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – № 5. – С. 224–232.
Ершова М. Я. Малый бизнес и муниципальная недвижимость: кому выгодно изменение правил? / М. Я. Ершова, М. М. Мусатова, А. В. Кобкова // ЭКО. – 2009. – № 2. – С. 23–40.
Комаха О. О. Проблеми регулювання розвитку малого та середнього бізнесу: досвід Японії та уроки для України / О. О. Комаха // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – 2012. – № 5. – С. 36–39.
Коростелёва В. В. Зарубежный опыт поддержки малых нефтяных компаний / В. В. Коростелёва // Менеджмент в России и за рубежом. – 2012. – № 3. – С. 44–51.
Косариков А. Малый бизнес в России: программирование развития / А. Косариков, О. Соколова // Проблемы теории и практики управления. – 2012. – № 9–10. – С. 158–163.
Круглов В. Н. Проблемы инновационного развития малого бизнеса в Российской Федерации / В. Н. Круглов, Л. С. Леонтьева // Аудит и финансовый анализ. – 2013. – № 3. – С. 374–379.
Кружевникова А. А. Институциональные факторы, обеспечивающие эффективное развитие малого предпринимательства / А. А. Кружевникова // Социально-гуманитарные знания. – 2010. – № 2. – С. 193–200.
Маннаков Т. В. К вопросу о деэволюционном процессе малого бизнеса Российской Федерации / Т. В. Маннаков // Экономические науки. – 2013. – № 2. – С. 55–60.
Мильнер Б. Малый бизнес: проблемы организации и управления / Б. Мильнер, Т. Орлова // Проблемы теории и практики управления. – 2013. – № 4. – С. 18–30.
Мильнер Б. О государственной системе поддержки малого бизнеса / Б. Мильнер, Т. Орлова // Проблемы теории и практики управления. – 2013. – № 5. – С. 23–34.
Мурлаева Л. Государственное регулирование развития малых и средних форм бизнеса при формировании инновационного уклада экономики России / Л. Мурлаева // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2012. – № 3. – С. 174–179.
Муродова Н. К. Малый бизнес и частное предпринимательство в Узбекистане: состояние, проблемы и пути развития / Н. К. Муродова // Вопросы статистики. – 2012. – № 2. – С. 61–67.
Орлова В. Зарубіжний досвід стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу / В. Орлова // Вісник економічної науки України. – 2012. – № 2. – С. 113–117.
Пиньковецкая Ю. Малый бизнес в регионах Российской Федерации: производственная функция / Ю. Пиньковецкая // Проблемы теории и практики управления. – 2009. – № 9. – С. 100–106.
Сердюков В. А. Малый бизнес в России / В. А. Сердюков // Аудит и финансовый анализ. – 2010. – № 4. – С. 422–428.
Соскін О. Економічна політика щодо малого і середнього бізнесу в рамках моделі народного капіталізму: австрійський досвід / О. Соскін // Журнал європейської економіки. – 2012. – Т. 11, № 2. – С. 161–176.
Узких Ю. А. Анализ проблем и перспектив развития частно-государственного партнерства на рынке венчурных инвестиций в малый инновационный бизнес через закрытые паевые фонды в регионах России / Ю. А. Узких, Д. С. Довженко // Инновации. – 2013. – № 2. – С. 68–73.


06.02.2014
Запитує: Davud
Тема запиту: Допоможіть з матеріалами до доповіді "Боротьба з тероризмом". Дякую.

Шановний пане Давиде! Пропонуємо Вам скористатися матеріалом із цих джерел. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Вітенко В. До питання про момент закінчення сприяння вчиненню терористичного акту / В. Вітенко // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 1. – С. 122–125.
Гумбатов Т. Тероризм: витоки і сутність / Т. Гумбатов // Персонал. – 2011. – № 2. – С. 12–19.
Гупта Діпак К. Тероризм та політичне насильство: як їх розуміти. Зародження, зростання, трансформація та занепад політичних рухів / Діпак К. Гупта ; пер. з англ. Н. Гайдукевич. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2010. – 400 с.
Шифр зберігання книги: 327 Г94
Гуцало М. Г. Організація протидії сучасному тероризму : навч. посібник / М. Гуцало. – К. : Аратта, 2009. – 263 с.
Шифр зберігання книги: 327 Г97
Державна політика протидії тероризму: пріоритети та шляхи реалізації : зб. матеріалів «круглого столу», 24 лют. 2011 р. / [за ред. М. Г. Гуцало]. – К. : НІСД, 2011. – 119 с.
Шифр зберігання книги: 32С Д36
Інформаційні технології боротьби з тероризмом : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 15 лип. 2012 р.) / Академія наук вищої освіти України. – К. : Ліпкан О. С., 2012. – 92 с.
Шифр зберігання книги: 34С І-74
Канцір В. Тероризм як ознака соціально-психологічної кризи суспільства / В. Канцір // Право України. – 2010. – № 3. – С. 197–203.
Леонов Б. Спеціально-кримінологічні заходи у структурі державної політики запобігання тероризму / Б. Леонов // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 9. – С. 114–117.
Леонов Б. Основні напрями загальносоціального запобігання тероризму / Б. Леонов // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 7. – С. 128–130.
Молчанов Є. А. Тероризм – загроза людству / Є. А. Молчанов // Історія та правознавство. – 2010. – № 9. – С. 13–15.
Парузель Р. Сполучені Штати Америки проти загрози терористичних актів. Правові проблеми / Р. Парузель // Юридичний журнал. – 2013. – № 3. – С. 109–119.
Правові проблеми сучасності : матеріали наук.-практ. конф. (26 лют. 2013 р., Запоріжжя) / [голов. редкол. : В. А. Ліпкан]. – К. : Ліпкан О. С., 2013. – 76 с. – Зі змісту: Максименко Ю.Є. Боротьба з тероризмом в умовах інформатизації / Ю. Є. Максименко. – С. 48–50 ; Фатхутдінов В. Г. Роль інформаційного суспільства у профілактиці тероризму в Україні / В. Г. Фатхутдінов. – С. 66–68.
Шифр зберігання книги: 34 П68
Рижов І. Тероризм і боротьба з ним: деякі припущення соціально–інформаціологічної парадигми / І. Рижов // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 1. – С. 94–97.
Рижов І. Щодо необхідності нормативно-правового регулювання профілактики тероризму / І. Рижов // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 4. – С. 76–79.
Сукмановська Л. М. Тероризм на транспорті як складне і багатофакторне соціальне явище / Л. М. Сукмановська // Митна справа. – 2009. – № 5. – С. 113–117.
Шулєшко Є. П. Тероризм – загроза суспільству / Є. П. Шулєшко // Безпека життєдіяльності. – 2011. – № 5. – С. 38–40.
Яковлев А. Ю. Глобальное и региональное противодействие терроризму (на примере ООН и СААРК) / А. Ю. Яковлев // Социально-гуманитарные знания. – 2013. – № 1. – С. 110–122.


30.01.2014
Запитує: Igor
Тема запиту: Доброе утро! Помогите, пожалуйста с подбором литературы к реферату на тему: "Этносы Украины". Спасибо.

Шановний пане Ігорю! Пропонуємо Вам скористатися матеріалом із цих джерел. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Балушок В. Г. Українська етнічна спільнота: етногенез, історія, етнонімія / Василь Балушок ; [відп. ред. Г. Скрипник] ; Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського НАН України. – Біла Церква : Пшонківський О. В., 2008. – 304 с.
Шифр зберігання книги: 902 Б20
Боряк О. О. Україна: етнокультурна мозаїка / О. О. Боряк. – К. : Либідь, 2006. – 326 с. : ілюстр.
Шифр зберігання книги: 902 Б84
Головатий М. Мультикультуралізм як об’єднуючий феномен країн і народів / М. Головатий // Персонал. – 2013. – № 6. – С. 24–34.
Євтух В. Етнічність у транснаціональному соціальному просторі: дизайн дослідницького проекту / В. Євтух // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2013. – № 1. – С. 3–26.
Зеркаль М. М. Освіта національних меншин України (1990–2000-ні рр.) / Д. В. Зеркаль // Український історичний журнал. – 2013. – № 2. – С. 121–135.
Кононенко П. Українська земля і люди. Український етнос у світовому часопросторі (від XV до XVIII століття) / П. Кононенко, Т. Кононенко // Українознавство. – 2012. – № 3. – С. 21–38.
Кононенко П. Україна і український етнос у безмежжі світового часопростору. Українці у світовій цівілізації та культурі / П. Кононенко, Т. Кононенко // Українознавство. – 2011. – № 2. – С. 82–87 ; № 3. – С. 6–8.
Крисаченко В. Історичні витоки українського етносу / В. Крисаченко // Освіта і управління. – 2011. – Т. 14, № 4. – С. 54–70.
Крупник Л. О. Історія України: формування етносів, нації, державності : навч. посібник / Л. О. Крупник ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т внутрішніх справ. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 216 с.
Шифр зберігання книги: 9(С2) К84
Макарчук С. А. Етнічна історія України : навч. посібник / С. А. Макарчук. – К. : Знання, 2008. – 472 с.
Шифр зберігання книги: 902 М15
Слющинський Б. Соціокультурні угрупування населення українського Приазов’я: пошук ідентичності / Б. Слющинський // Соціальна психологія. – 2012. – № 1–2. – С. 244–252.
Фігурний Ю. Основні версії походження українського етносу: фаховий українознавчий аналіз / Ю. Фігурний // Українознавство. – 2010. – № 3. – С. 213–220.
Якиминська Л. До проблеми співвідношення соціального та етнічного в наукових студіях ментальності українців: історіографічний аналіз / Л. Якиминська // Освіта і управління. – 2010. – Т. 13, № 4. – С. 81–89.


28.01.2014
Запитує: Лидия
Тема запиту: Доброго вечора! Сподіваюсь на вашу допомогу, потрібні статті для виступу на тему: "Виноробство в Україні та за кордоном". Дякую.

Шановна пані Лідіє! Пропонуємо Вам скористатися матеріалом із цих статей. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Голозубова Н. Проблема формування сировинних зон виноробних підприємств / Н. Голозубова // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – Вип. 1. – С. 116–125.
Дикаленко М. Винтерес : [производство тихих виноградных вин в Украине] / М. Дикаленко // Бизнес. – 2012. – № 36. – С. 70–71.
Завєрюха Л. Виноробство: аналіз чинників продуктивності / Л. Завєрюха // Справочник экономиста. – 2008. – № 8. – С. 91–95.
Исследование украинского рынка вина в динамике, осень 2007–осень 2009 гг. // Маркетинговые исследования в Украине. – 2010. – № 1. – С. 83–90.
Кареева Е. Программы торгового маркетинга как основа каналов распределения продукции винодельческой промышленности в регионе / Е. Кареева // Практический маркетинг. – 2012. – № 1. – С. 22–30.
Кушнаренко Н. И. Современные маркетинговые стратегии и рынок винодельческой продукции / Н. И. Кушнаренко // Экономические науки. – 2008. – № 3. – С. 250–253.
Лукьянова Е. Ю. Оценка возможности украинских винодельческих предприятий к внедрению BSC-ориентированных POME-проектов с учетом органиченных ресурсов, основные проблемы и возможные пути их решения / Е. Ю. Лукьянова // Фондовый рынок. – 2010. – № 21. – С. 18–23.
Малюкіна Н. В. Проблеми ринку виноробної продукції / Н. В. Малюкіна // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 18. – С. 76–79.
Обзор рынка вина Республики Корея // Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ). – 2012. – 8 нояб. (№ 127–128). – С. 8–9 ; 13 нояб. (№ 130). – С. 6–7 ; 15 нояб. (№ 131). – С. 6–7.
Попова М. М. Державне регулювання розвитку виноградсько-виноробної галузі в Україні: сучасний стан, проблеми та напрями вдосконалення / М. М. Попова // Економіка. Фінанси. Право. – 2013. – № 10. – С. 4–8.
Саяпіна О. В. Формування інвестиційної привабливості виноградарсько-виноробного підкомплексу Миколаївської області / О. В. Саяпіна, С. В. Поворозник // Економіка та держава. – 2013. – № 2. – С. 115–117.
Сидоренко О. А. Інноваційно-інвестиційні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств виноробної промисловості України / О. А. Сидоренко // Економіка та держава. – 2008. – № 9. – С. 33–35.
Симонова М. Ю. Состояние мирового рынка вина на современном этапе экономической глобализации / М. Ю. Симонова // Вопросы экономических наук. – 2008. – № 6. – С. 135–138.
Шебаніна О. В. Агропромислова інтеграція як важливий напрям конкурентоспроможного розвитку виноградарсько-виноробного підкомплексу / О. В. Шебаніна, О. В. Короткова // Економіка АПК. – 2009. – № 2. – С. 25–28.


28.01.2014
Запитує: Ivan
Тема запиту: Добрый вечер! Обращаюсь к Вам вторично, на предыдущее свое письмо я не получил ответ. Меня интересует все что есть у вас в библиотеке, связанное с гетьманом Мазепой (книги, статьи из периодики). Спасибо, надеюсь на ответ.

Шановний пане Іване! Попереднього листа від Вас ми не отримували. Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Божко С. Іван Мазепа: між Росією і Швецією / С. Божко // Персонал. – 2009. – № 1. – С. 92–100.
Борщак І. Іван Мазепа : Життя й пориви Великого Гетьмана / І. Борщак, Р. Мартель. – К. : Рад. письменник, 1991. – 316 с.
Шифр зберігання книги: 9(С2) Б83
Горобець В. М. «Волимо царя східного...». Український Гетьманат та російська династія до і після Переяслава : [монографія] / В. Горобець. – К. : Часопис «Критика», 2007. – 462 с. – Зі змісту: Політичний вибір гетьмана Івана Мазепи 1708 року. – С. 273–277.
Шифр зберігання книги: 9(С2) Г70
Гуржій О. І. Сто великих постатей і подій козацької України / О. І. Гуржій, Т. В. Чухліб. – К. : Арій, 2008. – 464 с. : ілюстр. – Зі змісту: Іван Мазепа: щаблями службової кар’єри. – С. 254–260.
Шифр зберігання книги: 9(С2) Г95
Дві Русі / за заг. ред. Л. Івшиної. – К. : Факт, 2003. – 495 с. – Зі змісту: Горобець В. Гетьман Іван Мазепа / В. Горобець. – С. 98–102 ; Сюндюков І. Дари Івана Мазепи: великий гетьман як культуротворець / І. Сюндюков. – С. 103–107.
Шифр зберігання книги: 9(С2) Д23
Демиденко Г. Г. Історія вчень про право і державу : курс лекцій / Г. Г. Демиденко. – Х. : Право, 2012. – 416 с. – Зі змісту: Політичні програми гетьманів України: Б. Хмельницький, І. Виговський, І. Мазепа, П. Орлик. – С. 148–154.
Шифр зберігання книги: 34(09) Д30
Доба гетьмана Івана Мазепи в документах : [900 документів] / Чернігівський іст. музей ім. В. В. Тарновського [та ін.] ; упоряд. С. Павленко ; [відп. ред. І. Ситий]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2007. – 1142 с.
Шифр зберігання книги: 9(С2) Д55
Журавльов Д. В. Мазепа: людина, політик, легенда / Д. В. Журавльов. – Х. : Фолiо, 2007. – 384 с.
Шифр зберігання книги: 9(С2) Ж91
Іванченко Р. П. Історія без міфів : Бесіди з історії української державності : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів / Р. Іванченко ; Міжрегіональна Акад. упр. персоналом. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : МАУП, 2007. – 623 с. – Зі змісту: Гетьманування Івана Мазепи. – С. 161–167.
Шифр зберігання книги: 9(С2) І-23
Комаринська З. М. Історія України : навч. посібник / З. М. Комаринська. – Львів : Магнолія-2006, 2011. – 451 с. – Зі змісту: Іван Мазепа і визвольні змагання українського народу. – С. 101–107.
Шифр зберігання книги: 9(С2) К63
Кудря З. В. Україна в подіях Північної війни. Повстання гетьмана Мазепи / З. В. Кудря // Історія та правознавство. – 2009. – № 11. – С. 15–17.
Мазепа : збірник / передм., упорядк. тексту й ілюстр., комент. Ю. О. Іванченка. – К. : Мистецтво, 1993. – 237 с.
Шифр зберігання книги: 9(С2) М13
Мальченко О. Художнє лиття гармат у Гетьманщині за часів правління Івана Мазепи / О. Мальченко ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – К., 2007. – 160 с., [28] арк. ілюстр.
Шифр зберігання книги: 9(С2) М21
Моця О. П. Зрада й донос у контексті дослідження діяльності І. Мазепи / О. П. Моця // Український історичний журнал. – 2012. – № 5. – С. 65–76.
Огієнко І. (Митрополит Іларіон). Розп’ятий Мазепа / І. Огієнко ; упоряд., авт. передмови М. Тимошик ; Фундація імені митрополита Іларіона (Огієнка). – К. : Наша культура iнаука, 2003. – 348 с., ілюстр.
Шифр зберігання книги: 9(С2) О-36
Павленко С. О. Іван Мазепа / С. О. Павленко. – К. : Альтернативи, 2003. – 416 с. – (Особистість і доба).
Шифр зберігання книги: 9(С2) П12
Сергійчук Б. На межі двох світів. Українсько-турецькі відносини в середині XVI – на початку XXI ст. / Б. Сергійчук, В. Сергійчук. – К. : Сергійчук М. І., 2012. – 320 с. – Зі змісту: «За мусульманськими законами Мазепи не видавати». – С. 62–91.
Шифр зберігання книги: 9(С2) С32
Соціально-економічний розвиток України на початку XXI століття : зб. доп. 77 наук. конф. студентів КНЕУ, 20–21 квіт.2010 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. за вип.: М. І. Мирун, О. А. Петухова]. – К. : КНЕУ, 2010. – 308 с. – Зі змісту: Сіроштан Є. М. Іван Степанович Мазепа: погляд крізь століття / Є. М. Сіроштан. – С. 251–253.
Шифр зберігання книги: 33С С69
Уривалкін О. М. Історія України: кінець XVII – початок XXI століття : посібник / О. М. Уривалкін. – К. : КНТ, 2007. – 436 с. – Зі змісту: Україна в період гетьмування І. Мазепи. Конституція П. Орлика. – С. 3–25.
Шифр зберігання книги: 9(С2) У69
Уривалкін О. М. Таємниці розвідок (діяльність таємних служб на території України) / О. М. Уривалкін. – К. : КНТ, 2007. – 350 с. – Зі змісту: Гетьман Іван Мазепа та таємниці Північної війни (1700–1721 рр.). – С. 300–349.
Шифр зберігання книги: 9(С2) У69
Чухліб Т. В. Мазепинська Україна між Російською та Шведською коронами: дилема вибору протекції / Т. В. Чухліб // Український історичний журнал. – 2009. – № 2. – С. 16–39.
Шевчук В. О. Просвічений володар: Іван Мазепа як будівничий Козацької держави і як літературний герой / В. Шевчук ; [голов. ред. С. Головко]. – К. : Либідь, 2006. – 464 с.
Шифр зберігання книги: 9(С2) Ш 37
Шендрик Л. К. І. С. Мазепа : Дослідження портретів Гетьмана / Л. К. Шендрик, О. В. Янович ; Держ. історико-культур. заповідник «Поле Полтавської битви». – Полтава : Верстка, 2004. – 72 с.
Шифр зберігання книги: 9(С2) Ш47


24.01.2014
Запитує: Vadim
Тема запиту: Доброго ранку! Допоможіть, будь ласка знайти літературу з теми "Історико-соціологічна концепція М. Вебера".

Шановний пане Вадиме! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Губа К. С. Западная теория в петербургской социологии: между Максом Вебером и Эрвином Гоффманом / К. С. Губа // Социологические исследования. – 2012. – № 6. – С. 83–96.
Зоткин А. А. «Львы» и «лисы» украинской политики. О властвующей элите : [монография] / А. А. Зоткин ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т социологии. – К. : Наук. думка, 2010. – 341 с. – (Молоді вчені). – Из содерж.: Острогорский М. и Вебер М. о «политической машинерии» и ее «винтиках». – С. 21–29.
Шифр зберігання книги: 32С З-88
История социологии в Западной Европе и США : учеб. для вузов / ред. Г. В. Осипов. – М. : НОРМА-ИНФРА, 1999. – 576 с. – Из содерж.: Социология Вебера М. – С.183–234.
Шифр зберігання книги: 301 И90
Історія економічних учень : підручник / ред. В. Д. Базилевич. – К. : Знання, 2004. – 1300 с. – Зі змісту: Еволюція історичного напряму у працях В. Зомбарта та М. Вебера. – С. 468–477.
Шифр зберігання книги: 33(09) І-90
Кокорев А. С. Проблемы общества и государства в социологии Б. Н. Чичерина и М. Вебера / А. С. Кокорев // Социологические исследования. – 2009. – № 2. – С. 128–135.
Льюис Д. Марксистская критика социологических концепций Макса Вебера : пер. с англ. / Д. Льюис ; ред. А. Г. Здравомыслов. – М. : Прогресс, 1981. – 200 с.
Шифр зберігання книги: 1Ф Л91
Максименко Е.Макс Вебер: Галилей социальных наук / Е. Максименко // Новый менеджмент. – 2009. – № 3. – С. 78–82.
Палонен К. «Объективность» как «честная игра». Веберовское переопределение нормативного понятия / К. Палонен ; пер. с англ.: Е. В. Масловская, М. В. Масловский // Полис = Политические исследования. – 2010. – № 5. – С. 129–145.
Сорочайкин А. Н. Генезис экономической рациональности в теории М. Вебера / А. Н. Сорочайкин // Экономические науки. – 2012. – № 9. – С. 54–57.
Троицкий К. Е. Переоценка ценностей в аксиологической мысли М. Вебера / К. Е. Троицкий // Вопросы философии. – 2013. – № 4. – С. 154–162.
Филатова О. Г. Социология : учебник / О. Г. Филатова. – СПб. : Михайлов В. А., 2002. – 511 с. – Из содерж.: Понимающая социология Г. Зиммеля и М. Вебера. – С. 35–39.
Шифр зберігання книги: 301 Ф51
Ховрин А. Ю. Теоретико-методологические основания исследования социального партнерства в работах Э. Дюркгейма и М. Вебера / А. Ю. Ховрин // Социально-гуманитарные знания. – 2010. – № 3. – С. 227–250.
Экономическая социология : учеб. пособие / [В. И. Верховин, Г. Л. Авагян, Р. Л. Агабекян и др.] ; под ред. В. И. Верховина ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М. : КДУ, 2009. – Т. 1. – 410 с. – Из содерж.: Интерпретация экономической жизни общества в «понимающей» социологии М. Вебера. – С. 23–41.
Шифр зберігання книги: 301 Э40
Экономическая социология : учеб. пособие / ред. В. И. Верховин. – М. : Академический Проект, 2006. – 730 с. – (Gaudeamus). – Из содерж.: Типологический подход в «понимающей» социологии Вебера. – С. 19–38.
Шифр зберігання книги: 301 Э40


24.01.2014
Запитує: Vadim
Тема запиту: Мені потрібні періодичні видання за останні 5 років з теми "Захист прав споживачів". Дякую.

Шановний пане Вадиме! Пропонуємо Вам скористатися матеріалом із цих статей. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Беликова К. Защита прав потребителей в Европейском союзе: некоторые векторы развития / К. Беликова // Право и экономика. – 2011. – № 4. – С. 53–58.
Белялов Т. Е. Досвід захисту прав споживачів фінансових послуг Республіки Польща / Т. Е. Белялов, А. М. Єрмошенко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 7. – С. 196–205.
Большакова К. А. Защита прав потребителей в г. Боровичи / К. А. Большакова, Л. Н. Абакумова // Маркетинг в России и за рубежом. – 2010. – № 2. – С. 125–135.
Єгоричева О. Споживач як учасник споживчих правовідносин за законодавством України / О. Єгоричева // Юридична Україна. – 2012. – № 7. – С. 47–52.
Єгоричева О. Способи захисту прав споживачів у разі придбання ними товарів неналежної якості / О. Єгоричева // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 10. – С. 20–24.
Забарний Г. Адміністративно-правова охорона прав споживачів / Г. Забарний // Право України. – 2009. – № 1. – С. 29–40.
Логинов Д. Пробел в праве как причина занижения нормативов потребления коммунальных услуг / Д. Логинов, Ю. Васенина // Право и экономика. – 2009. – № 10. – С. 9–11.
Мазур М. О. Споживачі та  їхні права. Захист прав споживачів / М. О. Мазур // Історія та правознавство. – 2010. – № 10. – С. 23–26.
Маланчук Т. Проблеми вилучення неякісної та небезпечної продукції з обігу / Т. Маланчук // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 8. – С. 28–31.
Паращич І. М. Права пацієнтів: проблеми та їх вирішення : (досвід країн Європейського Союзу) / І. М. Паращич // Економіка та держава. – 2009. – № 5. – С. 78–80.
Паращич І. М. Проблеми реалізації прав пацієнтів в Російській Федерації, Латвії, Естонії та Грузії (досвід для України) / І. М. Паращич // Економіка та держава. – 2009. – № 6. – С. 87–89.
Супрун Л. Права пасажирів у разі відмови авіакомпанії у посадці на рейс, відміни або затримки авіарейсу / Л. Супрун // Юридичний журнал. – 2010. – № 1. – С. 81–82.
Сушальская Т. Защита прав потребителей: если что не так, мало не покажется / Т. Сушальская // Сборник систематизированного законодательства : прил. к газете "Бизнес". – 2012. – № 11. – С. 100–103.


23.01.2014
Запитує: Користувач
Тема запиту: Добрый вечер! Помогите подобрать литературу к реферату "Предприятие, как производственная система" (желательно статьи за последние 5-10 лет). Спасибо.

Шановний Користувач! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Алиев Д. Развитие производственных систем в современной России и особенности промышленной политики / Д. Алиев // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2011. – № 2. – С. 628–630.
Болтрукевич В. Е. Оценка результатов процесса модернизации производственных систем российских промышленных предприятий машиностроительного сектора / В. Е. Болтрукевич // Экономические науки. – 2008. – № 7. – С. 250–253.
Бутузова Л. Производственно-инновационные кластерные системы как инструмент активизации инновационной деятельности малых предприятий / Л. Бутузова // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2011. – № 2. – С. 112–115.
Генкина В. Построение конкурентоспособных развивающихся производственных систем в процессе модернизации российской экономики / В. Генкина // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2011. – № 1. – С. 149–152.
Здерестова-Захаренкова С. В. Методическое и информационное обеспечение системы поддержки принятия управленческих решений производственного предприятия / С. В. Здерестова-Захаренкова // Проблемы современной экономики. – 2009. – № 3. – С. 176–178.
Луценко М. С. Методический подход к оценке гибкости производственных систем в условиях развития инновационной деятельности / М. С. Луценко // Экономические науки. – 2008. – № 10. – С. 244–248.
Маркин А. Н. Внедрение Производственной системы "Росатом" в ОАО «Новосибирский завод химконцентратов» / А. Н. Маркин // Методы менеджмента качества. – 2011. – № 5. – С. 4–9.
Мельник М. Современные производственно-хозяйственные системы: виды и особенности / М. Мельник, Л. Горшкова, В. Поплавская // Проблемы теории и практики управления. – 2010. – № 4. – С. 8–17.
Павлов І. Д. Гармонійний менеджмент складних виробничих систем / І. Д. Павлов, Ф. І. Павлов // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2008. – № 6. – С. 153–155.
Тимофеев Р. А. Методический подход к оценке экономической эффективности предприятия, с учетом интегрального показателя экономической надежности производственно-экономической системы / Р. А. Тимофеев // Экономические науки. – 2008. – № 7. – С. 213–216.
Чукаєва І. К. Виробнича інфраструктура: сутність та проблеми її розвитку / І. К. Чукаєва, В. П. Овчинникова // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – 2013. – № 4. – С. 98–101.


20.01.2014
Запитує: Користувач
Тема запиту: Добридень! Мені потрібні статті монографії за останні 5 років з теми: "Кіберзлочинність та боротьба з нею в Україні, Росії тощо". Сподіваюсь на вашу допомогу.

Шановний Користувач! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Акімов В. Кіберзлочинність / В. Акімов // Незалежний аудитор. – 2013. – № 9. – С. 106–107.
Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів IV Всеукр. наук.-практ. конф., 19 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Київський ун-т права НАН України, Союз юристів України ; [редкол.: Ю. С. Шемшученко, Ю. Л. Бошницький, О. В. Чернецька]. – К. : Ліра-К, 2013. – 445 с. – Зі змісту: Мочкош Я. В. Кіберзлочинність: проблеми і стратегія боротьби з віртуальним злом / Я. В. Мочкош. – С. 146–150.
Шифр зберігання книги: 34С А43
Державна політика протидії тероризму: пріоритети та шляхи реалізації : зб. матеріалів «круглого столу», 24 лют. 2011 р. / [за ред. М. Г. Гуцало]. – К. : НІСД, 2011. – 119 с. – Зі змісту: Поляруш О. Кібертероризм: критерії віднесення об’єктів, що мають важливе значення для забезпечення національної безпеки України, до переліку таких, що потребують першочергового захисту від кібернетичних атак / О. Поляруш. – С. 86–88.
Шифр зберігання книги: 32С Д36
Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів : навч. посібник / О. М. Томашевський, Г. Г. Цегелик, М. Б. Вітер, В. І. Дубук. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 296 с. – Зі змісту: Законодавство і кіберзлочинці. – С. 237–239.
Шифр зберігання книги: 33C Э І-74
Карчевський М. Чи відповідає КК України потребам протидії злочинам у сфері використання комп’ютерної техніки? / М. Карчевський // Право України. – 2011. – № 7. – С. 203–209.
Карчевський М. В. Питання оптимізації зобов’язань, зумовлених ратифікацією Конвенції про кіберзлочинність / М. В. Карчевський // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 3. – С. 70–74.
Кіслов Д. В. Політична безпека масових комунікацій : [монографія] / Д. В. Кіслов ; Київський міжнар. ун-т, Ін-т економічних та гуманітарних проблем. – К. : Леся, 2010. – 207 с. – Зі змісту: Кібертероризм як різновид та складова медіа-тероризму. – С. 111–123.
Шифр зберігання книги: 32И К44
Котух Є. Кіберзброя: проблеми та перспективи протидії кіберзлочинності / Є. Котух // Зовнішні справи. – 2012. – № 4. – С. 38–40.
Мережко О. Проблеми кібервійни та кібербезпеки в міжнародному праві / О. Мережко // Юридичний журнал. – 2009. – № 6. – С. 94–95.
Погорецький М. Кіберзлочини: до визначення поняття / М. Погорецький, В. Шеломенцев // Вісник прокуратури. – 2012. – № 8. – С. 89–96.
Погорецький М. Правове забезпечення боротьби з кіберзлочинами в Україні: проблемні питання / М. Погорецький, В. Шеломенцев // Вісник прокуратури. – 2011. – № 8. – С. 30–38.
Полянська В. Кібернетична безпека України в умовах розвитку глобальної інформаційної системи / В. Полянська // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 7. – С. 48–50.
Сокур С. Формування спільної політики ЄС у галузі безпеки й оборони в контексті боротьби з сучасним кібертероризмом / С. Сокур // Віче. – 2010. – № 10. – С. 24–27.
Соціально-економічний розвиток України на початку XXI століття : зб. доп. 76 наук. конф. студ. КНЕУ, 22–23 квіт. 2009 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. за вип.: М. І. Мирун, О. А. Петухова]. – К. : КНЕУ, 2009. – 390 с. – Зі змісту: Каменюк К. Кіберзлочини – проблема третього тисячоліття / К. Каменюк. – С. 123–126.
Шифр зберігання книги: 33С С69


20.01.2014
Запитує: Віта
Тема запиту: Помогите, пожалуйста, мне нужна литература (статьи, книги) о детях-индиго. Спасибо!

Шановна пані Віто! Ваш запит є вузьким і не є профільним для економічного університету. Радимо Вам звернутися до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою: м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 3.


15.01.2014
Запитує: Юлія Володимирівна
Тема запиту: Підкажіть, будь ласка, в якій літературі можна знайти інформацію про "Фінансову надійність банку". Якщо є можливість, вкажіть посилання, будь-ласка. Заздалегіть дякую!

Шановна пані Юліє! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Бабенко О. Безпека систем дистанційного банківського обслуговування / О. Бабенко // Фінансовий ринок України. – 2012. – № 5. – С. 30–31.
Валиева М. К. Перспективы надежности мировых банков в условиях выхода из мирового финансового экономического кризиса / М. К. Валиева // Вопросы экономических наук. – 2013. – № 2. – С. 35.
Диба М. Безпека банківської діяльності та умови її організації в Україні / М. Диба, С. Яременко // Банківська справа. – 2012. – № 1. – С. 13–23.
Зубок М. І. Безпека банківської діяльності : підручник / М. І. Зубок, С. М. Яременко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2012. – 473 с.
Шифр зберігання книги: 336.5/7 З-91
Кельдер Т. Л. Економічна безпека банківської системи України в умовах глобальної фінансової кризи / Т. Л. Кельдер // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – № 2. – С. 181–185.
Лютий І. О. Банківський маркетинг : підручник / І. О. Лютий, О. О. Солодка ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 776 с. – Зі змісту: Надійність комерційного банку. – С. 580–589.
Шифр зберігання книги: 336.5/7 Л96
Матичок Т. Як оцінити надійність банківської установи / Т. Матичок // Фінансовий ринок України. – 2012. – № 4. – С. 38–39.
Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України :
II наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих вчених, 11 трав. 2012 р. : зб. тез доповідей / Нац. банк України, Ун-т банківської справи, Ін-т магістер. та післядипломної освіти ; [редкол.: А. Я. Кузнецова та ін.]. – К. : УБС НБУ, 2012. – 248 с. – Зі змісту: Захарченко Е. Є. Фінансова безпека банківської діяльності / Е. Є. Захарченко. – С. 225–226.
Шифр зберігання книги: 336.5/7 П78
Савелко Т. В. Фінансові важелі удосконалення банківського регулювання / Т. В. Савелко // Економіка та держава. – 2011. – № 11. – С. 58–60.
Соціально-економічний розвиток України на початку ХХІ століття : зб. доп. 79-ї наук. конф. студ. КНЕУ, 18–23 квіт. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. за вип.: М. І. Мирун, Є. Б. Ніколаєв, О. А. Пєтухова]. – К. : КНЕУ, 2012. – 311 с. – Зі змісту: Ковальчук О. С. Надійність банківської системи України / О. С. Ковальчук. – С.104–106.
Шифр зберігання книги: 33С С69
Тридід О. Фінансові показники банків: альтернативна методика аналізу надійності банку / О. Тридід, Б. Самородов // Банківська справа. – 2012. – № 1. – С. 24–35.
Улановський О. У моді швейцарська надійність. Як обрати банк, котрому можна довіряти? / О. Улановський // Консалтинг в Україні. – 2008. – № 11–12. – С. 6–9.
Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. ред. А. М. Мороз]. – К. : КНЕУ, 2011. – Вип. 17. – 373 с. – Зі змісту: Корнієнко Ю. В. Фінансова безпека банків як об’єкт наукового дослідження / Ю. В. Корнієнко. – С.108–114.
Шифр зберігання книги: 336 Ф59
Хусаинова Э. Р. Camels – рейтинговая система оценки надежности коммерческого банка / Э. Р. Хусаинова // Аудит и финансовый анализ. – 2012. – № 4. – С. 437–444.


15.01.2014
Запитує: Наталія
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть будь-ласка із підбором літератури на тему реферата "Філософські погляди Г. Сковороди та українська ментальність". Бажано, із використанням монографій. Дякую! З повагою, Наталія.

Шановна пані Наталіє! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Еліта: витоки, сутність, перспектива : монографія / [В. Г. Кремень, В. В. Ільїн, С. В. Пролеєв та ін.] ; за ред. В. Г. Кременя ; Нац. акад. педагогічних наук України, Ін-т обдарованої дитини, Т-во «Знання» України. – К. : Знання України, 2011. – 527 с. – Зі змісту: Елітні детермінації Г. С. Сковороди: virtus, cordo, ratio. – С. 415–454.
Шифр зберігання книги: 301 Е51
Кононенко Т. Історіографія парадигм українознавства як передумова українознавчо-філософського дослідження спадщини Г. Сковороди / Т. Кононенко // Українознавство. – 2011. – № 2. – С. 102–110.
Магістеріум. Історико-філософські студії : магістерські програми : [зб. наук. статей] / Національний ун-т «Києво-Могилянська академія» ; [відп. ред. В. С. Брюховецький]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – Вип. 30 / [упоряд.: М. Л. Ткачук, Л. А. Пастушенко]. – 99 с. – Зі змісту: Сидоренко Н. В. Ідея Софії Премудрості Божої у вченні про серце Г. Сковороди / Н. В. Сидоренко. – С. 175–199.
Шифр зберігання книги: 1Ф М12
Майданюк І. Свобода і щастя – основи рецепта ідеального суспільства (за вченням Г. Сковороди) / І. Майданюк // Українознавство. – 2011. – № 1. – С. 72–75.
Мовчан М. М. Самотність як феномен буття особистості : монографія / М. М. Мовчан ; Полтавський ун-т споживчої кооперації України, Каф. філософії та політології. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 265 с. – Зі змісту: Самотність у житті й творчості представників української духовно-культурної традиції (Г. Сковорода, М. Гоголь, Т. Шевченко, Леся Українка, І. Франко, М. Коцюбинський, В. Винниченко). – С. 175–199.
Шифр зберігання книги: 1Ф М74
Надтока О. Бог та людина в поглядах Григорія Сковороди (1750–1780 рр.) / О. Надтока // Київська старовина. – 2011. – № 6. – С. 107–117.
Попович М. В. Григорій Сковорода: філософія свободи / М. Попович. – 2-ге вид. – К. : Майстерня Білецьких, 2008. – 256 с.
Шифр зберігання книги: 1ФС П58
Світова та вітчизняна етнодержавницька думка:(у персоналіях) : [монограф. дослідження] / НАН України, Ін-т держ. і права ім. В. М. Корецького, Донецький ін-т внутришніх справ МВС України ; [відп. ред. Ю. І. Римаренко]. – Донецьк : Донеччина, 1997. – 320 с. – Зі змісту: Сковорода Григорій Савич. – С. 222–224.
Шифр зберігання книги: 902 С24
Симчич М. «Від Вишинського до Сковороди»: радянські дослідження української філософії XVI–XVIII ст. / М. Симчич // Філософська думка. – 2013. – № 1. – С. 71–80.
Чижевський Д. І. Філософія Г. С. Сковороди / Д. І. Чижевський ; підгот. тексту Л. Ушкалова. – Х. : Прапор, 2004. – 272 с.
Шифр зберігання книги: 1ФС Ч-59
Шаров І. Ф. 100 видатних імен України : монографія / І. Ф. Шаров. – К. : Альтернативи, 1999. – 496 с. – Зі змісту: Сковорода Г. С. – С. 373–377.
Шифр зберігання книги: 9(с2) Ш26


13.01.2014
Запитує: Никита Никитин
Тема запиту: Добрый вечер! Помогите пожалуйста с литературой к докладу, по теме "Особенности использования бенчмаркинга в современных условиях". Спасибо. С наступающим Старым Новым годом! Творческих успехов, мира, добра!

Шановний пане Микито! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Баринов В. А. Стратегический менеджмент : учеб. пособие / В. А. Баринов, В. Л. Харченко. – М. : ИНФРА-М, 2010. – 284 с. – Из содерж.: Бенчмаркинг: технология изучения и внедрения лучших методов ведения бизнеса. – С. 134–137.
Шифр зберігання книги: 338 Б24
Виневский А. В. Управление модернизацией экономических систем на основе бенчмаркинга / А. В. Виневский // Экономические науки. – 2012. – № 11. – С. 116–120.
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки : наук. журнал / [голов. ред. М. Є. Скиба]. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – Вип. 4, т. 3 (157). – 275 с. – Зі змісту: Желіховська М. В. Бенчмаркинг – інструмент удосконалення стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємства / М. В. Желіховська. – С. 269–272.
Шифр зберігання книги: 33 В53
Гогенко А. Ориентация на эталоны (бенчмаркинг) как технология будущего в Public Relations / А. Гогенко // PR-менеджер. – 2011. – № 3. – С. 34–43.
Емельянов Ю. Бенчмаркинг как инструмент быстрого «перехвата» инноваций / Ю. Емельянов, С. Хайниш // Проблемы теории и практики управления. – 2013. – № 6. – С. 105–118.
Жукович І. А. Досвід європейських країн щодо застосування бенчмаркингу в сфері інноваційної політики / І. А. Жукович // Статистика України. – 2012. – № 1. – С. 68–73.
Кендюхов О. В. Оцінювання ефективності бренд-менеджменту на основі бенчмаркингу / О. В. Кендюхов, Д. С. Файвішенко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 11. – С. 131–137.
Лапицкая Л. В. Конкурсные системы в маркетинге как фактор развития бенчмаркинга / Л. В. Лапицкая // Практический маркетинг. – 2011. – № 9. – С. 31–41.
Московкин В. Бенчмаркинг внешнеэкономических связей России и Украины со странами MEDA / В. Московкин, Бадер Эддин Альхадид // Международная экономика. – 2010. – № 7. – С. 11–21.
Мэй М. Трансформирование функции финансов : Как получить добавленную стоимость в масштабах всей компании в условиях динамичного развития технологий : пер. со 2-го англ. изд. / М. Мэй ; [науч. ред. Е. Н. Лобанова]. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 232 с. – Из содерж.: Бенчмаркинг. – С. 193–208.
Шифр зберігання книги: 336И М97
Полякова Е. Применение методики бенчмаркинга в управлении прибылью на российских гостиничных предприятий / Е. Полякова // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2011. – № 3. – С. 71–76.
Растворцева С. Бенчмаркинг инноваций в системе управления региональной эффективностью / С. Растворцева // Проблемы теории и практики управления. – 2010. – № 10. – С. 111–116.
Руденко М. Технологии бенчмаркинга / М. Руденко, А. Дорофеева // Маркетинг. – 2013. – № 2. – С. 57–66.
Тамбовцев В. Стратегический бенчмаркинг Республики Казахстан / В. Тамбовцев, М. Умбеталиев // Вопросы экономики. – 2012. – № 5. – С. 45–52.
Фецкович В. Бенчмаркинг предприятий азотной промышленности как инструмент повышения ресурсоэффективности и энергоэффективности производства / В. Фецкович, Т. В. Гусева // Менеджмент в России и за рубежом. – 2011. – № 5. – С. 95–100.
Фитц-енц Як. Рентабельность инвестиций в персонал : Измерение экономической ценности персонала / Як Фитц-енц ; пер. с англ. М. С. Меньшиковой, Ю. П. Леоновой ; под общ. ред. В. И. Ярных. – М. : Вершина, 2009. – 320 с. – Из содерж.: Бенчмаркинг: способ добавления стоимости. – С. 242–251.
Шифр зберігання книги: 331 Ф64
Харрингтон Д. Х. Что может сделать бенчмаркинг для вашей организации / Д. Х. Харрингтон // Менеджмент и менеджер. – 2011. – № 6. – С. 48–52.


13.01.2014
Запитує: Виктория Варшава
Тема запиту: Доброго вечора! З минувшими та прийдешніми святами! Мені потрібна література для письмової роботи з теми "Питання кримінально-правової боротьби з катуванням". Дякую.

Шановна пані Вікторіє! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Ахтирська Н. Абсолютна заборона катувань як умова справедливого судочинства / Н. Ахтирська // Віче. – 2011. – № 22. – С. 8–11.
Діденко А. 26 червня – Міжнародний день захисту жертв катувань / А. Діденко // Право України. – 2011. – № 7. – С. 282–285.
Дудаш Т. І. Практика Європейського суду з прав людини : навч.-практ. посібник / Т. І. Дудаш ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – К. : Всеукр. асоціація вид. «Правова єдність», 2013. – 368 с. – Зі змісту: Заборона катування, нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження або показання. – С. 157–169.
Шифр зберігання книги: 341 Д81
Європейський суд з прав людини. Судова практика / за заг. ред. В. Г. Буткевича. – К. : Ред. журн. «Право України», 2011. – Вип. 1, ч. 1–2 : Стаття 3 ЄКПЛ. Заборона катувань : у 3 ч. – 936 с.
Шифр зберігання книги: 341 Є24
Європейський суд з прав людини. Судова практика / за заг. ред. В. Г. Буткевича. – К. : Ред. журн. «Право України», 2011. – Вип. 1, ч. 3 : Стаття 3 ЄКПЛ. Заборона катувань : у 3 ч. – 554 с.
Шифр зберігання книги: 341 Є24
Карпачова Н. І. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод — основа формування європейських стандартів прав і свобод людини в Україні / Н. І. Карпачова // Право України. – 2010. – № 10. – С. 24–42.
Мартиненко О. Доступність для суспільного контролю розслідувань за фактами катувань та жорстокого поводження: актуальні завдання правоохоронних органів : [виступ на Міжнародній конференції «Проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини у правовій системі України»] / О. Мартиненко // Право України. – 2011. – № 7. – С. 104–106.
Національна і міжнародна безпека в сучасних трансформаційних процессах : матеріали наук.-практ. конф., 29 груд. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України [та ін.]. – К. : Ліпкан О. С., 2011. – 123 с. – Зі змісту: Телесніцький Г. Н. Актуальні питання кримінально-правової боротьби з катуваннями / Г. Н. Телесніцький. – С. 108–111. 
Шифр зберігання книги: 32С Н35
Пальма М. Понад 60 років по тому... / М. Пальма // Право України. – 2010. – № 10. – С. 105–113.
Телесніцький Г. Використання зарубіжного досвіду для вдосконалення кваліфікуючих ознак і покарання за катування / Г. Телесніцький // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 3. – С. 88–90.


12.01.2014
Запитує: Користувач
Тема запиту: Доброго дня! Будь ласка, надайте довідку на тему "Страйк: вітчизняний та світовий досвід". Дякую!

Шановний Користувач! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів IV Всеукр. наук.-практ. конф., 19 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Київський ун-т права НАН України, Союз юристів України ; [редкол.: Ю. С. Шемшученко, Ю. Л. Бошницький, О. В. Чернецька]. – К. : Ліра-К, 2013. – 445 с. – Зі змісту: Марутян К. Право на страйк: вітчизняний та світовий досвід / К. Марутян. – С. 262–270 ; Симбірьов Д. Право на страйк: закордонний та вітчизняний досвід правової регламентації / Д. Симбірьов. – С. 302–308.
Шифр зберігання книги: 34С А43
Бойко О. Д. Нариси з новітньої історії України (1985–1991 рр.) : навч. посібник / О. Д. Бойко. – К. : Кондор, 2008. – 357 с. – Зі змісту: Липневий шахтарський страйк 1989 р.: зародження організованого незалежного робітничого руху. – С. 103–110.
 Шифр зберігання книги: 9(С2) Б77
Дякова О. Соціально-економічний поступ українців на території США і Канади та вплив на нього законодавства цих країн / О. Дякова // Українознавство. – 2011. – № 2. – С. 216–222.
Лиськов М. Кримінальна відповідальність за примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку / М. Лиськов // Вісник прокуратури. – 2011. – № 4. – С. 70–74.
Лютов Н. Л. Забастовки и иные промышленные акции работников в Великобритании / Н. Л. Лютов // Труд за рубежом. – 2008. – № 3. – С. 135–155.
Основи трудового права України : курс лекцій / [П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, З. Я. Козак та ін.] ; за ред. П. Д. Пилипенка. – 4-те вид., виправл. і доповн. – Львів : Магнолія-2006, 2008. – 277 с. – Зі змісту: Правове регулювання проведення страйків. – С. 237–240.
Шифр зберігання книги: 331.1 О-75
Праця України у 2010 році : стат. збірник / Держ. служба статистики України ; [відп. за вип. І. В. Сеник]. – К. : Держстат України, 2011. – 324 с. – Зі змісту: Страйки та їх наслідки за окремими видами економічної діяльності (2008–2010 рр.). – С. 291.
Шифр зберігання книги: 31 П70
Слабенко А. Локаут, або Страйк із боку роботодавця: світова практика його регулювання / А. Слабенко // Юридичний журнал. – 2013. – № 5. – С. 86–87.
Сокол М. Незаконний страйк: порівняльна характеристика Українського та Європейського законодавства / М. Сокол // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 3. – С. 124–127.
Шахін Ю. Страйки 2002–2009 років в Україні: результати і перспективи / Ю. Шахін // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2012. – № 2. – С. 79–97.
Швець Н. Реалізація права на страйк в Україні та за її межами / Н. Швець // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 11. – С. 55–57.

Остання редакція: 10.10.17