Бібліотека

Яндекс.Метрика

2015

22.12.2015
Запитує: Максим
Тема запиту: Доброго дня! Я студент МЕіМу. Допоможіть, будь-ласка, підібрати джерела для курсової роботи на тему "Передумови та фоктори міжнародної спеціалізації України".

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Максиме! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Баран А. Інтелектуальна спеціалізація регіонів як інструмент підтримки інновацій / Агнєшка Баран, Славомира Гайдук // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2013. – № 8. – С. 202–211. – Текст англ.
Березівська О. Я. Спеціалізація і концентрація як основа реалізації господарського механізму / О. Я. Березівська // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 17. – С. 48–52.
Грущинська Н. М. Інноваційно-інформаційний напрям розвитку нових індустріальних країн Азії: велика стратегія Китаю як досвід для України / Н. М. Грущинська // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2011. – № 10. – С. 17–23.
Грущинська Н. М. Міжнародний досвід формування структури спеціалізації національних економік в умовах глобальних технологічних трансформацій / Н. М. Грущинська // Економічний часопис – XXI. – 2013. – № 3–4. – С. 7–9.
Гурочкіна В. Підвищення ролі іноземних інвестицій у поліпшенні міжнародної виробничої спеціалізації України / В. Гурочкіна // Економіст. – 2010. – № 11. – С. 30–33.
Молчанова Е. Ю. Модифікація експортної спеціалізації України під впливом торговельних правил СОТ / Е. Ю. Молчанова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2010. – № 2. – С. 28–33.
Наукові праці НДФІ : наук. збірник / М-во фінансів України, Н.-д. фінанс. ін-т, Акад. фінанс. упр. ; [голов. ред. Т. І. Єфименко]. – Київ : НДФІ, 2012. – Вип. 4(61). – 224 с. – Зі змісту: Грущинська Н. М. Модернізація інституційного бізнесу реалізації експортно-інноваційної моделі міжнародної спеціалізації / Н. М. Грущинська.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Н34 ; ч/з № 3.
Стратегія розвитку України. Економіка, соціологія, право : наук. журн. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т ; [голов. ред. М. С. Кулик]. – Київ : НАУ, 2015. – № 1. – 157 с. : табл., діагр. – (Економіка, соціологія, право). – Зі змісту: Грущинська Н. М. Геоекономічна конкуренція як наслідок сучасного світового економічного порядку / Н. М. Грущинська.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С С83 ; ч/з № 3.
Шнипко О. С. Інноваційно-технологічне оновлення економіки як показник цивілізаційної успішності країни (компаративне співвіднесення США та України) / О. С. Шнипко // Фінанси України. – 2011. – № 8. – С. 3–14.
Fojtikova L. Trade specialisation and diversification: the case of the European Union and BRICS / L. Fojtikova, B. Vahalik // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 5. – P. 74–85. – Анот. укр., рос. – Перевод заглавия: Спеціалізація та диверсифікація торгівлі: за даними Євросоюзу та країн БРІКС.


16.12.2015
Запитує: Саша
Тема запиту: Доброго вечора, чи не могли б ви мені допомогти підібрати літературу для написання реферату "Поняття "вексель" в сучасній науковій думці".

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Боди Ц. Инвестиции : учебник / Цви Боди, Алан Дж. Маркус, Алекс Кейн ; [пер. с англ. Е. Мельник]. – Москва : Олимп-Бизнес, 2013. – 994 с. : ил. – Парал. тит. л. англ. – Из содерж.: Краткосрочные векселя и инфляция (1926–2005 гг.).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336И Б75 ; книгосховище.
Божидарнік Н. В. Валютні операції : підручник / Н. В. Божидарнік, Т. В. Божидарнік. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 697 с. – Зі змісту: Вексель.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336И Б76 ; книгосховище.
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка : [зб. наук. пр.] / [відп. ред. В. Д. Базилевич]. – Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2013. – Вип. 6. – 131 с. – Зі змісту: Гудзинська Л. Економіко-правова оцінка запровадження фінансових векселів в Україні / Л. Гудзинська.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В53 ; книгосховище.
Диба О. Еволюція векселя та особливості вексельного обігу в Україні / О. Диба, І. Петренко // Ринок цінних паперів України. – 2013. – № 1–2. – С. 55–61.
Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. нар. госп-ва, 2000. – Т. 1 / відп. ред. С. В. Мочерний. – 863 с. – Зі змісту: Вексель. – С. 174–175.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е40 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, ч/з ІБО, ч/з довід., ч/з В, наук.-метод. від., Зал екон. клас.
Енциклопедія банківської справи України : енциклопедія / ред. В. С. Стельмах. – Київ : Молодь : Ін Юре, 2001. – 680 с. – Зі змісту: Вексель. – С. 131–132.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 Е68 ; книгосховище, ч/з довід., абонемент, ІБВ, ч/з ІБО, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 7.
Негоденко О. Вексельна форма погашення боргів / О. Негоденко // Справочник экономиста. – 2015. – № 7. – С. 30–37.
Семендяк В. М. Теоретичні засади механізму здійснення вексельних розрахунків / В. М. Семендяк // Економіка АПК. – 2012. – № 5. – С. 85–90.
Фондовий ринок : підручник / О. М. Мозговий, А. Ф. Баторшина, О. Г. Величко [та ін.] ; за заг. ред. О. М. Мозгового ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2013. – 543 с. – Зі змісту: Вексель.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 Ф77 ; книгосховище, Аб., ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з ІБО.
Цінні папери : підручник / [В. Д. Базилевич, В. М. Шелудько, Н. В. Ковтун та ін.] ; за ред. В. Д. Базилевича ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання, 2011. – 1094 с. – (Класичний університетський підручник). – Зі змісту: Вексель.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 Ц65 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3.


07.12.2015
Запитує: Aljona
Тема запиту: Доброго дня! Я аспірантка КНЕУ. Тема моєї дисертаційної роботи "Конкурентоспроможність підприємств ринку туристичних послуг". Скажіть, будь ласка, яким чином можна переглянути дисертації за даною темою? Можете допомогти з літературою, хто з науковців КНЕУ досліджував дане питання. Дякую за відповідь.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Олено! Дисертації та інші неопубліковані матеріали видаються до читального залу бех права копіювання, сканування, фотографування на обмежений термін користування, за дозволом проректора по науковій роботі КНЕУ. Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Антонюк К. В. Напрямки диверсифікації міжнародного ринку туристичних послуг / К. В. Антонюк // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2013. – № 5–6. – С. 12–17.
Баумгартен Л. Конкурентоспособность туристских услуг: методы оценки / Л. Баумгартен // Проблемы теории и практики управления. – 2010. – № 3. – С. 42–49.
Близнюк А. С. Оцінка якості туристичних послуг у сучасних економічних умовах / А. С. Близнюк // Економіка та держава. – 2013. – № 2. – С. 97–99.
Должикова-Поліщук Л. В. Маркетинг міжнародних туристичних послуг: мікро- і макрорівень / Л. В. Должикова-Поліщук // Економіка та держава. – 2013. – № 2. – С. 100–101.
Ведмідь Н. І. Критерії сегментації ринку санаторно-курортних та оздоровчих послуг / Н. І. Ведмідь // Економіка та держава. – 2013. – № 6. – С. 46–49.
Забалдіна Ю. Б. Сучасні підходи до оцінки конкурентоспроможності туристичних дестинацій / Ю. Б. Забалдіна // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – 2011. – № 12. – С. 165–168.
Кобржицький В. В. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку міжнародного туризму / В. В. Кобржицький, С. І. Ткачук // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 9. – С. 50–54.
Колосінська М. І. Аналіз та прогнозування основних засад розвитку ринку туристичних послуг в Україні з використанням методів економіко-математичного моделювання / М. І. Колосінська, Є. Ю. Колосінський // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2013. – № 10. – С. 222–227.
Колосінська М. І. Дослідження конкурентоспроможності туристичного ринку України / М. І. Колосінська // Регіональна економіка. – 2012. – № 2. – С. 185–193.
Кудла Н. Управління якістю в туризмі : підручник / Н. Є. Кудла ; М-во освіти і науки України, Львів. ін-т економіки і туризму. – Київ : Центр учб. літ., 2015. – 328 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С К88 ; ч/з № 3.
Кулєшова Н. В. Маркетингова стратегія туристичного підприємства: моделі формування та оцінювання : монографія / Н. В. Кулєшова, О. Ю. Полякова. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 220 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С К90 ; книгосховище.
Наврот Л. Конкурентоспроможність польських міст на європейському туристичному ринку / Лукаш Наврот, Петр Змишльони // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2013. – № 10. – С. 381–392. – Текст англ.
Панкрухин А. Состояние, перспективы и проблемы российского рынка туристских услуг / А. Панкрухин // Практический маркетинг. – 2012. – № 9. – С. 4–10.
Прочан А. О. Особливості маркетингу туристичних підприємств як складової сфери послуг в умовах трансформаційних перетворень / А. О. Прочан // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – № 1. – С. 152–155.
Росенко Е. Ю. Маркетинговий механізм у формуванні сучасної моделі регулювання туристської діяльності в Криму / Е. Ю. Росенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 6. – С. 44–48.
Самонова Т. Б. Дослідження кон’юнктури ринку туристичних послуг в Україні: основні підходи / Т. Б. Самонова // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2010. – № 3. – С. 99–104.
Сіренко К. В. Аналіз туристичного ринку України в сучасних умовах розвитку економіки / К. В. Сіренко // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2010. – № 12. – С. 70–74.
Суслова Т. О. Дослідження впливу маркетингової цінової політики на поведінку споживачів туристичних послуг / Т. О. Суслова, С. В. Співаковський // Маркетинг в Україні. – 2011. – № 1. – С. 42–45.
Тлеубердинова А. Оценка конкурентоспособности туристских услуг / А. Тлеубердинова // Маркетинг. – 2011. – № 6. – С. 69–76.
Тягунова Н. М. Основи організації туристичного бізнесу: кредитно-модульний курс : навч. посіб. / Н. М. Тягунова, О. А. Спориш, Л. В. Іржавська ; М-во освіти і науки України, ВНЗ Укоопспілки «Полтав. ун-т економіки і торгівлі». – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 130 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С Т99 ; ч/з № 1, ч/з № 2.
Шаекина Ж. М. Формирование конкурентоспособности туристических услуг / Ж. М. Шаекина, А. Т. Тлеубердинова // Маркетинг в России и за рубежом. – 2011. – № 6. – С. 115–121.


07.12.2015
Запитує: Анастасия
Тема запиту: Доброго вечора, чи не могли б ви мені допомогти підібрати літературу на курсову роботу за темою "Інвестиції в людські ресурси".

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Анастасіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Азьмук Н. Фактори формування і розвитку інноваційних форм людського капіталу / Н. Азьмук // Україна: аспекти праці. – 2014. – № 3. – С. 47–51.
Грішнова О. А. Інвестування в людський капітал у системі чинників забезпечення гідної праці [Електронний ресурс] : монографія / О. А. Грішнова, О. В. Дорош, С. Я. Шурпа ; за наук. ред. О. А. Грішнової ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2015. – 222, [2] с. – Назва з екрана.
Гузенко О. П. Науковий підхід до визначення економічного змісту понятійної категорії «інвестиції в людський капітал» / О. П. Гузенко // Економіка. Фінанси. Право. Серія: Економіка. – 2011. – № 5. – С. 11–15.
Єфремова Н. Ф. Інвестиції в людський капітал і формування конкурентоспроможності підприємства / Н. Ф. Єфремова, О. І. Чічкань, В. О. Галаганов // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 6. – С. 71–76.
Кирлик Н. В. Сутнісні ознаки та оцінка ефективності інвестицій в людський капітал підприємства / Н. В. Кирлик // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 23. – С. 74–78.
Краєвський В. М. Інвестиції в людський капітал – передумова економічного зростання країни / В. М. Краєвський // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 5. – С. 7–9.
Мартинюк Н. В. Етапи становлення конкурентоспроможного персоналу в аграрній сфері та його інвестиційне забезпечення / Н. В. Мартинюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 17. – С. 34–41. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Мельничук Л. С. Інвестиції в людський капітал: необхідність та перешкоди / Л. С. Мельничук // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 10. – С. 28–30.
План дій Європейської стратегії розвитку Дунайського регіону: аналіз та перспектива впровадження в Україні / [С. В. Артеменко, З. С. Бройде, О. А. Дьяков та ін. ; за заг. ред. О. В. Кравченко ; пер. Г. І. Хомечко]. – Львів : Манускрипт, 2012. – 118 с. – Зі змісту: Розвиток людського потенціалу (Створення умов для інвестування в людські ресурси, соціалізація суспільства).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С3 П37 ; книгосховище.
Притуляк Н. М. Людський капітал як основний актив економічного розвитку компанії / Н. М. Притуляк // Фінанси України. – 2015. – № 3. – С. 101–113. – Анот. рус., англ.
Салун М. М. Механізм соціально-економічної мотивації працівника : монографія / М. М. Салун, О. В. Майстренко. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2010. – 183 с. – Зі змісту: Методика оцінки ефективності інвестицій у людські ресурси.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 С16 ; ч/з № 3.
Стрижак О. О. Людський розвиток : навч. посіб. / О. О. Стрижак ; [відп. ред. Л. М. Сєдова] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 292 с. – Зі змісту: Інвестиції в людський капітал.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С85 ; книгосховище.
Фінанси підприємств: проблеми і перспективи : монографія : у 3 т. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну ; [М. Д. Білик, С. В. Захарін, Р. І. Заворотній, О. П. Квасова та ін.] ; за ред. М. Д.Білик. – Київ : ПанТот, 2012. – Т. 2 : Фінансові аспекти інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств. – 277 с. – Зі змісту: Інвестування розвитку людського капіталу підприємства (оптимізаційна модель) ; Роль іноземних інвестицій в економічному зростанні країни.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Ф59 ; ч/з № 3, ч/з № 1.
Шурпа С. Сучасні напрями підвищення ефективності інвестування в людський капітал / С. Шурпа // Україна: аспекти праці. – 2013. – № 4. – С. 28–32.
Янченко З. Б. Оцінка людського капіталу як складової інноваційного потенціалу підприємств / З. Б. Янченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 14. – С. 44–48.


06.12.2015
Запитує: Оксана
Тема запиту: Доброго дня! Дуже дякую за допомогу у підборі літератури з теми "Гроші: еволюція форм та основних функцій" для курсової роботи з ОЕН. Чи не могли б Ви порадити джерела з більш детальною інформацією для вивчення теми "Становлення та розвиток грошової системи України: сучасний стан, проблеми, шляхи їх вирішення". Заздалегідь дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Оксано! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Баріда Н. Механізм грошової емісії як базовий елемент грошової системи / Н. Баріда // Ринок цінних паперів України. – 2014. – № 11–12. – С. 39–44.
Височанський В. Теоретико-технологічні засади трансформації грошової системи / В. Височанський // Банківська справа. – 2013. – № 5. – С. 3–21.
Гроші та кредит : підручник / [М. І. Савлук, А. М. Мороз, І. М. Лазепко та ін.] ; за наук. ред. М. І. Савлука ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – 6-те вид., перероб. і допов. – Київ : КНЕУ, 2011. – 590 с. – Зі змісту: Грошові системи ; Створення і розвиток грошової системи України.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Г89 ; книгосховище, Аб. ІБО, Аб., ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 7.
Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. нар. госп-ва, 2000. – Т. 1 / відп. ред. С. В. Мочерний. – 863 с. – Зі змісту: Грошова система. – С. 287–288.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е40 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, ч/з ІБО, ч/з довід., ч/з В, наук.-метод. від., Зал екон. клас.
Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. Економічні науки / Хмельниц. кооперат. торг.-екон. ін-т ; [голов. ред. І. М. Комарницький]. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2014. – № 7. – 560 с. – Зі змісту: Носов О. Ю. Проблеми стабільності та ефективності грошових систем / О. Ю. Носов.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 З-41 ; ч/з № 3.
Коваленко Д. І. Фінанси, гроші та кредит: теорія та практика : навч. посіб. / Д. І. Коваленко, В. В. Венгер ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 577 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 К56 ; книгосховище.
Ковальчук Т. Новації у сфері сучасних грошових систем та деякі їх особливості / Т. Ковальчук // Банківська справа. – 2013. – № 7. – С. 3–12.
Міщенко С. Протиріччя сучасних грошових систем і шляхи їх подолання / С. Міщенко // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 8. – С. 24–29.
Модернізація стратегій економічного розвитку в умовах глобальної нестабільності : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 22–23 листоп. 2012 р., м. Київ / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [голова редкол. Д. Г. Лук’яненко]. – Київ : КНЕУ, 2012. – 531 с. – Зі змісту: Баріда Н. П. Грошова система України в умовах глобальної нестабільності / Н. П. Баріда. – С. 352–353.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М М74 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Роль В. Ф. Фінансове право : навч. посіб. / В. Ф. Роль, В. В. Сергієнко, С. М. Попова. – Київ : Центр учб. літ., 2011. – 392 с. – Зі змісту: Грошова система України.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336:34С Р68 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3.
Рябініна Л. Чи мають сучасні гроші ціну? / Л. Рябініна // Вісник Національного банку України. – 2015. – № 6. – С. 34–39. – Анот. англ.
Слюсарчук Л. І. Сучасна структура грошової системи України / Л. І. Слюсарчук, Я. Д. Слюсарчук // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2012. – № 5. – С. 95–99.


05.12.2015
Запитує: Анна
Тема запиту: Добрий день. Допоможіть будь ласка підібрати сучасну літературу та періодичні видання для написання курсової на тему "Національне багатство". Завчасно дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Анно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Бобух І. Національне багатство, платіжний баланс та міжнародна інвестиційна позиція: взаємний вплив тенденцій формування / І. Бобух // Економіст. – 2012. – № 11. – С. 9–15.
Бобух І. Соціальний потенціал як новітня складова національного багатства / І. Бобух // Економіст. – 2011. – № 4. – С. 68–74.
Бобух І. М. Визначення взаємозалежності компонентів національного багатства / І. М. Бобух, В. О. Луцков // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2012. – № 5. – С. 68–78.
Бобух І. М. Економічна оцінка людського потенціалу України як елементу національного багатства / І. М. Бобух // Демографія та соціальна економіка. – 2009. – № 2. – С. 102–113.
Бобух І. М. Оцінка національного багатства в контексті міжнародного досвіду / І. М. Бобух // Економіка і прогнозування. – 2011. – № 2. – С. 24–39.
Бобух І. М. Продукти інтелектуальної власності як нематеріальні компоненти національного багатства України / І. М. Бобух // Економічний часопис - XXI. – 2013. – № 11–12. – С. 19–22. – Текст англ.
Бобух І. М. Пропорції та перспективи формування національного багатства України : монографія / І. М. Бобух ; [відп. ред. Л. В. Шинкарук] ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. – Київ : ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАНУ», 2010. – 369 с. : табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Б72 ; книгосховище, Зал екон. клас.
Герасимов И. Бизнес с двойным дном и национальные богатства : [угроза национальной безопасности] / И. Герасимов // Международная экономика. – 2013. – № 3. – С. 90–94.
Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. нар. госп-ва, 2000. – Т. 1 / відп. ред. С. В. Мочерний. – 863 с. – Зі змісту: Багатство національне. – С. 58–59.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е40 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, ч/з ІБО, ч/з довід., ч/з В, наук.-метод. від., Зал екон. клас.
Косюта М. Як зберегти національне багатство України / М. Косюта // Вісник прокуратури. – 2010. – № 6. – С. 19–25.
Олійник О. Земля – основне національне багатство України / О. Олійник // Вісник прокуратури. – 2010. – № 9. – С. 31–35.
Пасхавер Б. Й. Аграрний сегмент національного багатства / Б. Й. Пасхавер // Економіка України. – 2013. – № 1. – С. 50–58 ; № 2. – С. 49–59.
Структурні зміни та економічний розвиток України : монографія / [В. М. Геєць, Л. В. Шинкарук, Т. І. Артьомова та ін.] ; за ред. Л. В. Шинкарук ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. – Київ : ІЕП НАНУ, 2011. – 692 с. : портр. – Зі змісту: Сучасні тенденції структурування національного багатства України.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С С87 ; книгосховище, ч/з № 3.
Фінансова думка України : у 3 т. / авт.-упоряд.: С. І. Юрій, С. В. Льовочкін, В. М. Федосов, П. І. Юхименко ; за наук. ред. В. М. Федосова. – Київ : Кондор ; Тернопіль : Екон. думка, 2010. – Т. 3, ч. 1 : Хрестоматія. – 472 с. – Тит. арк., зміст укр., англ. мовами. – Зі змісту: Балудянський М. А. Національне багатство / М. А. Балудянський.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336(09) Ф59 ; книгосховище, ч/з № 3, Зал екон. клас.
Черковец В. Национальное богатство и национальный продукт с позиций общей экономической теории: ретроспектива и настоящее (материалы к лекциям и семинарам) / В. Черковец // Российский экономический журнал. – 2011. – № 2. – С. 69–94 ; № 3. – С. 55–69.
Чухно А. А. Вибрані праці : у 2 т. / А. А. Чухно ; Акад. фін. упр. – Київ : ДННУ АФУ, 2012. – Т. 2. – 480 с. – Зі змісту: Форми національного багатства.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ч-96 ; книгосховище, ч/з № 1, Зал екон. клас.
Шумська С. С. Національне багатство України у вимірі показників СНР / С. С. Шумська // Фінанси України. – 2012. – № 4. – С. 27–40.


02.12.2015
Запитує: Вітуська
Тема запиту: Доброго вечора. Чи не могли б Ви допомогти підібрати літературу для написання курсової на тему "Сутність та етапи суспільного поділу праці"? Завчасно дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Віто! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка : підручник : у 2 кн. / [С. М. Панчишин, П. І. Островерх, В. Б. Буняк та ін.] ; за ред. С. Панчишина, П. Островерха ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Екон. ф-т. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Знання, 2013. – Кн. 1 : Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка. – 615 с. – Зі змісту: Міжнародний поділ праці.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 А64 ; ч/з № 2.
Ахмедова Ж. А. Роль и место сельского хозяйства в общественном разделении труда / Ж. А. Ахмедова // Экономические науки. – 2011. – № 4. – С. 67–70.
Гужва І. Ю. Глобальні ланцюги доданої вартості та інтеграція до них України / І . Ю. Гужва, В. П. Онищенко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2015. – № 3. – С. 10–19. – Анот. рос., англ.
Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. нар. госп-ва, 2002. – Т. 2 / відп. ред. С. В. Мочерний. – 847 с. – Зі змісту: Міжнародний поділ праці. – С. 405–406.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е40 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, ч/з ІБО, ч/з довід., ч/з В, наук.-метод. від., Зал екон. клас.
Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. нар. госп-ва, 2002. – Т. 3 / відп. ред. С. В. Мочерний. – 952 с. – Зі змісту: Суспільний поділ праці. – С. 527–528.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е40 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, ч/з ІБО, ч/з довід., ч/з В, наук.-метод. від., Зал екон. клас.
Зайцев В. Удосконалення функціонального поділу праці робітників на промисловому підприємстві / В. Зайцев // Україна: аспекти праці. – 2013. – № 1. – С. 35–39.
Іщук С. І. Регіональна економіка. Теорія. Методи. Практика : підручник / С. І. Іщук, О. В. Гладкий. – Київ : Знання, 2013. – 447 с. – (Університетський підручник). – Зі змісту: Роль територіального поділу праці у розвитку економіки регіонів.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С5(С2) І-98 ; книгосховище, ч/з № 5.
Лук’яненко Д. Г. Міжнародна економіка : підручник / Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, Я. М. Столярчук ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2014. – 762 с. – Зі змісту: Міжнародний поділ праці як рушійна сила інтернаціоналізації виробництва.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Л84 ; книгосховище, Аб., Аб ІБО, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 7, Зал екон. клас.
Матусевич К. М. Онтологія четвертого крупного суспільного поділу праці як чинника цивілізаційного розвитку / К. М. Матусевич // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2013. – № 4. – С. 24–32.
Орехівський Г. А. Політекономія : навч. посіб. / Г. А. Орехівський. – 2-ге вид., допов. – Київ : Каравела, 2011. – 439 с. – Зі змісту: Суспільний поділ праці, його форми і прояви.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 О-65 ; книгосховище.
Основи економічної науки : курс лекцій / [В. С. Савчук, О. О. Бєляєв, К. Т. Кривенко та ін.] ; за заг. ред. В. С. Савчука ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2011. – 442 с. – Зі змісту: Суспільний поділ праці.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 О-75 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 7, ч/з ІБО, Зал екон. клас.
Сірко А. В. Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / А. В. Сірко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 414 с. – Зі змісту: Суспільний поділ праці та обмін ; Суспільний поділ праці як економічна основа ефективної організації виробництва.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С40 ; книгосховище, ч/з № 5.
Удалов Ф. Управление производством: функциональное и квалификационное разделение труда / Ф. Удалов, Н. Воронов, О. Удалов // Проблемы теории и практики управления. – 2011. – № 9. – С. 43–48.
Чухно А. А. Вибрані праці : у 2 т. / А. А. Чухно ; Акад. фін. упр. – Київ : ДННУ АФУ, 2012. – Т. 2. – 480 с. – Зі змісту: Міжнародний поділ праці й утворення світового господарства.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ч-96 ; книгосховище, ч/з № 1, Зал екон. клас.
Шедяков В. Трансформації конкурентоспроможності системи господарювання під впливом змін у міжнародному поділі праці / В. Шедяков // Економіка України. – 2012. – № 7. – С. 26–35.


01.12.2015
Запитує: Даша
Тема запиту: Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, підібрати необхідну літературу для складання кросворду на тему "Фахова підготовка в КНЕУ: вступ до спеціальності".

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Даріє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Диба М. Продуктивне навчання і його роль у підготовці фахівців / М. Диба // Вища школа. – 2011. – № 12. – С. 60–65.
Колот А. Інституційні засади та інноваційні технології забезпечення якості економічної освіти / А. Колот // Вища школа. – 2011. – № 12. – С. 16–38.
Ліщинська В. В. Міжнародна сертифікаційна програма Королівського інституту управлінського обліку : [актуальні проекти КНЕУ] / В. В. Ліщинська // Інформаційний вісник Інституту вищої освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». – 2015. – № 1. – С. 16–18.
Нова спеціальність в КНЕУ! : [факультет інформаційних систем і технологій] // Економіст / Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – 2015. – Червень (№ 11–13). – С. 6.
Обліково-економічний факультет КНЕУ – гарантія професійного успіху // Незалежний аудитор. – 2013. – № 3. – С. 101–102 ; № 4. – С. 118–119.
Паздрій В. Я. Змагання у віртуальному середовищі бізнес-стимуляції ViAL : [кращі університетські практики КНЕУ] / В. Я. Паздрій // Інформаційний вісник Інституту вищої освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». – 2015. – № 1. – С. 9–11.
Рижук Ю. Юридична освіта у державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»: реаліїї сьогодення / Ю. Рижук // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 6. – С. 47–51.
Савчук В. Сьогодення університетської науки / В. Савчук // Вища школа. – 2012. – № 1. – С. 15–23.
Сторічний поступ. 1906–2006 / Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; [голов. ред. А. Ф. Павленко]. – Київ : КНЕУ, 2006. – 273 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 37 С82 ; книгосховище, Зал. екон. клас., ч/з довід., Зал укр., ч/з № 1.
Студентський порадник. 2015 [Електронний ресурс] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [підгот.: О. В. Востряков, Ю. М. Солодковський, О. В. Солдатенко та ін. ; відп. за вип. А. М. Колот]. – Електрон. текст. дані. – 12-те вид., допов. і перероб. – Київ : КНЕУ, 2015. – 241 с. : іл., табл. – Назва з екрана.
Турчанінова В. Є. Позиції КНЕУ у міжнародних рейтингах «Едюніверсал» і «Едюніверсал бест мастерс» / В. Є. Турчанінова // Інформаційний вісник Інституту вищої освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». – 2015. – № 1. – С. 21–23.
Факультет економіки та управління в університетській родині: наші здобутки та орієнтири розвитку // Економіст / Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – 2015. – Березень (№ 5–6). – С. 2–3.
Федоренко І. Наукові пошуки молодих дослідників / І. Федоренко // Вища школа. – 2013. – № 5. – С. 103–108.
Хоменко О. В. Стипендіальні програми на навчання в магістратурі та аспірантурі закордоном / О. В. Хоменко // Інформаційний вісник Інституту вищої освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». – 2015. – № 1. – С. 24–28.
Хоменко О. В. Студенти КНЕУ – європейські чемпіони з фінансової аналітики / О. В. Хоменко // Економіст / Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – 2015. – Квітень (№ 7–8). – С. 4 : фот.


01.12.2015
Запитує: Oksanochka
Тема запиту: Добрий вечір! Допоможіть, будь ласка, обрати необхідну літературу для курсової роботи з ОЕН на тему "Гроші: еволюція форм та основних функцій".

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Оксано! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Говорушко Т. А. Функції і роль грошей у сучасній економіці / Т. А. Говорушко, І. П. Ситник // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – 2012. – № 9. – С. 7–11.
Загной М. О. Основи економічних знань : навч. посіб. / М. О. Загной. – Москва : Омега-Л, 2014. – 336 с. – Зі змісту: Теорія грошей і грошового обігу ; Розвиток форм мінової вартості і виникнення грошей. Функції грошей.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 З-14 ; книгосховище, ч/з №2, ч/з №5, ч/з №1.
Литвин А. Соціологічна рефлексія еволюції та функцій грошей / А. Литвин // Психологія і суспільство. – 2011. – № 4. – С. 82–87.
Пантєлєєва Н. Нові форми грошей в умовах формування інформаційного суспільства / Н. Пантєлєєва // Вісник Національного банку України. – 2015. – № 5. – С. 25–31. – Анот. англ.
Рябініна Л. Дискусійні питання щодо форм сучасних грошей / Л. Рябініна // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 6. – С. 10–13.
Рябініна Л. Роль золота і сучасних грошей в економічному розвитку країни / Л. Рябініна // Вісник Національного банку України. – 2013. – № 6. – С. 12–17.
Рябініна Л. Сутнісні особливості сучасних грошей та їх функції / Л. Рябініна // Економіка України. – 2011. – № 6. – С. 40–49.
Рябініна Л. М. Соціальний аспект цінності сучасних грошей / Л. М. Рябініна // Економіка та держава. – 2010. – № 11. – С. 17–19.
Сірко А. В. Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / А. В. Сірко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 414 с. – Зі змісту: Гроші та грошовий обіг.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С40 ; книгосховище, ч/з № 5.
Челноков В. А. К вопросу о сущности, функциях и роли современных денег / В. А. Челноков // Деньги и кредит. – 2010. – № 5. – С. 68–70.
Швець І. Ю. Економічна теорія : навч. посіб. / І. Ю. Швець. – Сімферополь : ДІАЙПІ, 2013. – 619 с. : граф., табл. – Зі змісту: Гроші, їх сутність і основні функції.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ш35 ; ч/з №2.
Якобчук В. П. Економічна теорія : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В. П. Якобчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроеколог. ун-т. – 3-тє вид., перероб. – Київ : Ліра-К, 2015. – 408 с. – Зі змісту: Гроші та грошовий обіг.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Я46 ; книгосховище.


01.12.2015
Запитує: Користувач
Тема запиту: Добрий вечір! Допоможіть будь ласка підібрати літературу для написання курсової роботи на тему "Форми власності: еволюція, особливості та роль у суспільно-економічному розвитку". Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Бородюк В. М. Форми власності у системі політичних і економічних відносин / В. М. Бородюк, Г. С. Фролова // Економічна теорія. – 2009. – № 4. – С. 24–30.
Груба Г. І. Форми і функції державної власності / Г. І. Груба // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 14. – С. 80–82.
Домашенко М. В. Про теоретичні погляди на власність / М. В. Домашенко // Право України. – 2010. – № 12. – С. 32–39.
Ємельянов О. С. Вдосконалення управління об’єктами державної власності в Україні / О. С. Ємельянов // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2010. – № 3. – С. 150–152.
Коваль О. П. Проблематика становлення інституту управління майном в Україні / О. П. Коваль // Право України. – 2010. – № 11. – С. 97–101.
Концептуальні питання реформування моделі управління об’єктами державної власності в Україні / О. Ю. Рудченко, М. М. Шкільняк, Н. Ю. Романовська, І. П. Сінгаєвський // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – 2011. – № 9. – С. 7–10.
Кузнєцова Н. Власність як основа громадянського суспільства і демократичної держави / Н. Кузнєцова // Право України. – 2011. – № 5. – С. 4–12.
Орехівський Г. А. Політекономія : навч. посіб. / Г. А. Орехівський. – 2-ге вид., допов. – Київ : Каравела, 2011. – 439 с. – Зі змісту: Система відносин і форми власності.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 О-65 ; книгосховище.
Осичнюк Е. В. Собственность: прошлое, настоящее, будущее / Е. В. Осичнюк // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2010. – № 1. – С. 27–46.
Плакіда В. Т. Теоретико-методологічні підходи до аналізу феномену власності в контексті державного управління / В. Т. Плакіда // Економіка та держава. – 2009. – № 10. – С. 61–63.
Якобчук В. П. Економічна теорія : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В. П. Якобчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроеколог. ун-т. – 3-тє вид., перероб. – Київ : Ліра-К, 2015. – 408 с. – Зі змісту: Власність у системі економічних відносин ; Трансформація форм власності.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Я46 ; книгосховище.
Якубенко В. Д. Власність, економічна влада та управління [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. Д. Якубенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2011. – 373 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Я49 ; книгосховище, ч/з № 3, ч/з № 1.


30.11.2015
Запитує: Анастасія
Тема запиту: Доброго дня! Дуже дякую за підбір літератури для курсової роботи з теми "Заробітна плата" з ОЕН: викладач високо оцінив мою роботу. Звертаюсь з новим проханням: підібрати літературу для реферата за темою "Внутрішній валовий продукт", включаючи монографії. Буду вдячна!

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Анастасіє! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Власюк О. С. Економіко-математичне моделювання процесів соціально-економічного розвитку України / О. С. Власюк ; Акад. фін. упр. – Київ : ДННУ АФУ, 2011. – 520 с. : табл. – Зі змісту: Економетричні моделі оцінки валового внутрішнього продукту України ; Оцінка обсягів виробництва валового внутрішнього продукту в економіці України у порівняльних оцінках.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С В58 ; книгосховище, ч/з № 3, ч/з № 1.
Дзюбик С. Д. Основи економічної теорії : навч. посіб. / С. Д. Дзюбик, О. С. Ривак. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2014. – 424 с. – Зі змісту: Валовий внутрішній продукт і національний дохід. – С. 122–142.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Д43 ; книгосховище, ч/з № 2.
Дуда М. О. Поєднання галузевих моделей і моделі «витрати-випуск» при прогнозуванні ВВП / М. О. Дуда // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2015. – № 2. – С. 31–34.
Дунаев Б. Б. Благосостояние – труд, капитал и деньги : [монография] / Б. Б. Дунаев. – Изд. 2-е, доп. – Киев : Интердрук, 2013. – 231 с. : портр. – Из содержания: Измерение ВВП как функции труда и капитала ; Необходимые инвестиции для заданного роста реального ВВП ; Цикличность конъюнктурных изменений реального ВВП ; Оптимизация роста реального ВВП ; Математическая модель оптимизации роста реального ВВП ; Моделирование оптимального роста реального ВВП.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Д83 ; Зал екон. клас., ч/з № 3.
Економіка України: шокові впливи та шлях до стабільного розвитку : [монографія] / [О. Г. Білоцерківець, Т. В. Бурлай, Н. Ю. Гончар та ін.] ; за ред. І. В. Крючкової. – Київ : ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАНУ», 2010. – 480 с. – Зі змісту: Прогнозна оцінка змін реального ВВП України внаслідок потенційних шокових впливів на основі короткострокової економетричної моделі.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С Е45 ; Зал екон. клас.
Кармелюк Г. Зовнішній борг України і валовий внутрішній продукт: моделі трендів динаміки / Г. Кармелюк, С. Пласконь, Х. Кармелюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2014. – Вип. 2. – С. 130–143.
Кравець Р. А. Іноземний та вітчизняний досвід застосування форсайт-досліджень як засобу інноваційного розвитку фінансово-економічних систем / Р. А. Кравець // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 3. – С. 50–61.
Лебедєва О. А. Соціально скорегований ВВП як показник реального державного розвитку / О. А. Лебедєва // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 7. – С. 88–93.
Одінцов М. М. Фактори зростання валового внутрішнього продукту в умовах трансформаційної економіки / М. М. Одінцов // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 3. – С. 12–13.
Оскольський В. В. Спілка економістів України і політика економічних реформ – будуємо нову країну / В. В. Оскольський. – Київ : Спілка економістів України, 2010. – 313 с. – Зі змісту: Валовий внутрішній продукт.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С О-74 ; книгосховище, Зал екон. клас., ч/з № 3.
Основи економічної теорії : навч. посіб. / [Ю. Г. Козак, С. С. Шаповал, О. С. Кіро та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака, С. С. Шаповал ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ. : Центр учбової літ., 2012. – 263 с. – Зі змісту: Валовий внутрішній продукт (ВВП). – С. 141–144 ; Методи розрахунку ВВП та інших макроекономічних показників. – С. 144–147.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 О-75 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5, ч/з № 7, Зал екон. клас.
Піскунова О. В. Статистичне забезпечення державної стратегії післякризового розвитку економіки України / О. В. Піскунова, В. П. Павленко, Д. І. Манцуров // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2015. – № 5. – С. 187–190.
Сергієнко О. М. Сучасна динаміка та проблеми використання валового внутрішнього продукту в Україні / О. М. Сергієнко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2015. – № 5. – С. 14–20.
Сірко А. В. Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / А. В. Сірко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учбової літ., 2014. – 414 с. – Зі змісту: Валовий внутрішній продукт. Національний дохід. Національне багатство. – С. 218–222.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С40 ; книгосховище, ч/з № 5.
Чухно А. А. Економічна теорія : [у 2 т.] / А. А. Чухно ; М-во фінансів України, Акад. фін. упр. – Київ : ДННУ АФУ, 2010. – Т. 2. – 628 с. – Зі змісту: Валовий внутрішній продукт, його складові та методи обчислення.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ч-96 ; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 1, ч/з № 5, Зал екон. клас.
Шавалюк Л. Шанс на зростання : [економіка України] / Л. Шавалюк // Український тиждень. – 2015. – № 24. – С. 14–17.
Швець І. Ю. Економічна теорія : навч. посіб. / І. Ю. Швець. – Сімферополь : ДІАЙПІ, 2013. – 619 с. – Зі змісту: Макроекономічні показники в системі національних рахунків. – С. 200–223.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ш35 ; ч/з № 2.


30.11.2015
Запитує: Julia
Тема запиту: Доброго вечора! Прошу Вас порекомендувати будь ласка мені, необхідну для написання курсової роботи, літературу. Я пишу курсову на тему "Грошові реформи", але мені також потрібна інформація про сучасний стан грошових реформ в Україні. Література повинна бути від 2012-2013 років. Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Шановна дня пані Юліє! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Вовчак О. Д. Гроші та кредит : навч. посіб. / О. Д. Вовчак, І. Є. Бучко, З. Р. Костак ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ВНЗ Укоопспілки «Львів. комерц. акад.». – Київ : Центр учб. літ., 2012. – 424 с. – Зі змісту: Грошові реформи як механізм стабілізації грошового обігу. Особливості проведення грошової реформи в Україні.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 В61 ; ч/з № 2.
Коваленко Д. І. Фінанси, гроші та кредит: теорія та практика : навч. посіб. / Д. І. Коваленко, В. В. Венгер ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 577 с. – Зі змісту: Грошові реформи та методи їх проведення.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 К56 ; книгосховище.
Сірко А. В. Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / А. В. Сірко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 414 с. – Зі змісту: Грошові реформи.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С40 ; книгосховище, ч/з № 5.
Хюльсманн Й. Г. Последний рыцарь либерализма: Жизнь и идеи Людвига фон Мизеса / Йорг Гвидо Хюльсманн ; [пер. с англ. под ред. А. Куряева]. – Москва ; Челябинск : Социум, 2013. – 878 с. – Из содерж.: Гиперинфляция, конкуренция валют и денежная реформа.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) Х99 ; Зал екон. клас.
Чухно А. А. Вибрані праці : у 2 т. / А. А. Чухно ; Акад. фін. упр. – Київ : ДННУ АФУ, 2012. – 480 с. – Зі змісту: Грошові реформи.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ч-96 ; книгосховище, ч/з № 1, Зал екон. клас.
Шпек Р. Для України реформи – це питання не вибору, а необхідності : [інтерв’ю зі старшим радником президента Альфа-банку (Україна), Головою Незалежної асоціації банків України Романом Шпеком] / Р. Шпек ; інтерв'ю провів Р. Підвисоцький // Вісник Національного банку України. – 2014. – № 11. – С. 18–24.


29.11.2015
Запитує: Надія
Тема запиту: Доброго дня, допоможіть будь ласка підібрати літературу для написання курсової роботи на тему "Сталий економічний розвиток". Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Надіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Біляцький С. Д. Сталий розвиток економіки у процесах соціальних гарантій: міжнародний досвід та українська перспектива / С. Д. Біляцький // Економічний часопис – XXI. – 2012. – № 11–12. – С. 6–11.
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка : [зб. наук. праць] / [відп. ред. В. Д. Базилевич]. – Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2014. – Вип. 1. – 136 с. – Зі змісту: Зянько В. Сутність та необхідність переходу до сталого економічного розвитку / В. Зянько. – С. 14–18.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В53 ; книгосховище.
Войтко С. Зовнішній борг країн Євросоюзу та України в координатах сталого розвитку / С. Войтко // Журнал європейської економіки. – 2014. – Т. 13, № 1. – С. 20–31.
Гаврилюк В. П. Професійність як елемент сталого розвитку економіки / В. П. Гаврилюк // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4. – С. 225–228.
Деяк Я. Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» / Я. Деяк // Фінансовий контроль. – 2015. – № 4. – С. 10–11 ; № 5. – С. 16–19.
Зєніна-Біліченко А. Використання логістичного підходу при оцінюванні сталості економічного розвитку промислових підприємств / А. Зєніна-Біліченко // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– 2013. – Вип. 2. – С. 166–173.
Іртищева І. Інноваційне оновлення фінансово-економічного механізму реалізації децентралізованої моделі сталого розвитку територіальних громад / І. Іртищева, М. Стегней // Економіст. – 2015. – № 6. – С. 8–12.
Іртищева І. О. Децентралізація системи управління в забезпеченні сталого розвитку сільських територій / І. О. Іртищева, Ю. М. Хвесик, М. І. Стегней // Економіка АПК. – 2015. – № 4. – С. 64–70.
Коломієць Г. М. Ризик-менеджмент як фактор сталого розвитку світової економіки / Г. М. Коломієць // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 3. – С. 43–49.
Котенок Д. М. Екологічний концепт сталого розвитку муніципальних утворень України / Д. М. Котенок // Економічний часопис – XXI. – 2014. – № 3–4. – С. 23–26.
Крохмалюк Д. Методи і моделі фінансового забезпечення сталого економічного розвитку / Д. Крохмалюк // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 10. – С. 48–51.
Куліш І. М. Забезпечення сталого розвитку сільських територій країн-кандидатів на вступ до ЄС: на прикладі Польщі / І. М. Куліш // Регіональна економіка. – 2015. – № 2. – С. 96–104.
Куценко В. Горизонти сталого економічного розвитку через призму соціальної сфери / В. Куценко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – Вип. 2. – С. 30–45.
Литвин Ю. О. Державна підтримка сільських товаровиробників за їх переходу від депресивного стану до сталого економічного розвитку / Ю. О. Литвин // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 16. – С. 104–107.
Паршин Ю. І. Концептуальні підходи до формування стратегії забезпечення сталого розвитку національного господарства / Ю. І. Паршин // Економіка та держава. – 2015. – № 3. – С. 55–58.
Паршин Ю. І. Методика оцінки інформаційного забезпечення стратегії сталого економічного розвитку / Ю. І. Паршин // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 4. – С. 18–22.
Підвисоцький Р. Регіональна економічна співпраця сприятиме сталому розвитку України / Р. Підвисоцький // Вісник Національного банку України. – 2014. – № 8. – С. 42–45.
Рогов Г. Теоретична сутність і взаємозв’язок сталого розвитку, корпоративної та фінансової стійкості / Г. Рогов // Економіст. – 2015. – № 6. – С. 28–31.
Свида І. В. Підвалини сталого розвитку України в умовах глобалізації / І. В. Свида // Економічний часопис – XXI. – 2014. – № 11–12. – С. 41–44.
Стратегія розвитку України. Економіка, соціологія, право : наук. журн. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т ; [голов. ред. М. С. Кулик]. – Київ : НАУ, 2015. – № 1. – (Економіка, соціологія, право). – Зі змісту: Біла С. О. Стратегічні пріоритети сталого економічного розвитку країн Європейського Союзу до 2020 року / С. О. Біла, Д. А. Сирохман. – С. 9–15.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С С83 ; ч/з № 3.
Цимбаленко Я. Ю. Екологізація соціально-економічної системи як основа сталого розвитку економіки / Я. Ю. Цимбаленко // Економіка та держава. – 2015. – № 2. – С. 22–25.
Шкарлет С. Формування стратегії сталого розвитку економіки України бінарного типу / С. Шкарлет, В. Микитенко // Економіст. – 2012. – № 1. – С. 4–7.


29.11.2015
Запитує: Юля
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати інформацію на тему "Роль заробітної плати у розширеному відтворені людського ресурсу". Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Юліє! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Бойченко Е. Науково-методичне забезпечення діагностики відтворення трудових ресурсів на фазі їх формування (на прикладі Донецької області) / Е. Бойченко // Україна: аспекти праці. – 2013. – № 6. – С. 19–26.
Вихор В. В. Витрати відтворення робочої сили як фактор формування конкурентоспроможності економіки України / В. В. Вихор // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2009. – № 5. – С. 36–40.
Економіка підприємства: теорія і практика = Economy of enterprise: theory and experience : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 10 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол. Г. О. Швиданенко (відп. за вип.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Зі змісту: Олієвська М. Г. Інноваційні механізми фінансового забезпечення відтворення людського капіталу / М. Г. Олієвська. – С. 147–149.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Е45 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з ІБО.
Майсюра О. М. Стратегічні напрями державного регулювання відтворення та використання трудового потенціалу в Україні / О. М. Майсюра // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 4. – С. 43–46.
Малихіна О. М. Концептуальні основи управління людським капіталом у процесі розширеного відтворення інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємства / О. М. Малихіна // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2012. – № 10. – С. 63–67.
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна / М-во освіти і науки України ; [редкол.: В. В. Дементьєв (голов. ред.) та ін.]. – Донецьк : ДонНТУ, 2014. – № 4. – Зі змісту: Куліков Г. Т. Оцінка стану і тенденцій витрат на утримання робочої сили / Г. Т. Куліков. – С.123–131 ; Ушенко Н. В. Джерела відтворення людського капіталу як основа задоволення особистих та суспільних потреб / Н. В. Ушенко.– С. 138–146.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Н34 ; книгосховище.
Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ.нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т соц.-труд.відносин ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 1(5). – Зі змісту: Ганіч Л. В. Дослідження поняття «трудовий потенціал»в умовах ринкової економіки / Л. В. Ганіч. – С. 86–91 ; Василик А. В. Підвищення інноваційної сприйнятливості в контексті розвитку трудового потенціалу / А. В. Василик. – С. 113–118 ; Гаман Г. В. Подолання бідності –ключова проблема розвитку людського капіталу / Г. В. Гаман. – С. 125–131.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 С69 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т соц.-труд.відносин ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 1(7). – Зі змісту: Грішнова О. А. Людський, інтелектуальний і соціальний капітал України: сутність, взаємозв'язок, оцінка, напрями розвитку / О. А. Грішнова. – С. 34–42 ; Андрейцева І. А. Формування та використання трудового потенціалу: теоретичні аспекти / І. А. Андрейцева. – С. 152–158 ; Ткач С. М. Сучасні тенденції та ризики інвестування у людський капітал регіону / С. М. Ткач. – С. 190–195 ; Будько І. О. Заробітна плата – основа добробуту населення / І. О. Будько. – С. 222–226 ; Гуцал О. П. Бюджет витрат на персонал у системі бюджетів підприємства / О. П. Гуцал. – С.402–407.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 С69 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Тітаренко Г. Б. Стратегія відтворення людського капіталу в концепції розвитку національної інноваційної системи / Г. Б. Тітаренко // Економічний часопис – XXI. – 2013. – № 11–12. – С. 27–29.
Фінансування інноваційного розвитку України: стан, проблеми та перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (7 листоп. 2013 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: М. І. Диба (голова), Т. В. Майорова, А. М. Мороз, Л. Л. Примостка]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Зі змісту: Беда Ф. П. Національні особливості формування та відтворення людського капіталу / Ф. П. Беда. – С. 33–35 ; Данилевич Н. С. Забезпечення гідних умов праці як інвестиції в людський капітал / Н. С. Данилевич. – С. 123–126 ; Кирилюк Н. В. Фінансування розвитку людського капіталу в країнах Європи в умовах глобалізації / Н. В. Кирилюк. – С. 177–179.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.1 Ф59 ; книгосховище, ч/з № 3, ч/з № 1.
Чорний Р. Дослідження факторів розвитку трудового потенціалу на основі суб’єктної багаторівневості та процесності проходження фаз відтворювального циклу трудового потенціалу / Р. Чорний // Вісник економічної науки України. – 2012. – № 2. – С. 179–184.
Яковенко Р. В. Відтворення людського потенціалу в умовах трансформаційної економіки / Р. В. Яковенко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 3–4. – С. 169–174.


28.11.2015
Запитує: Яна
Тема запиту: Доброго дня, підкажіть, будь-ласка літературу щоб написати курсову роботу на тему "Ринковий механізм: Сутність та механізм функціонування".

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Яно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Ажнюк М. О. Основи економічної теорії : навч. посіб. / М. О. Ажнюк, О. С. Передрій. – Київ : Знання, 2008. – 366 с. – Зі змісту: Ринковий механізм регулювання економічних відносин.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 А34 ; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 5.
Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка : підручник : у 2 кн. / [С. М. Панчишин, П. І. Островерх, В. Б. Буняк та ін.] ; за ред. С. Панчишина, П. Островерха ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Екон. ф-т. – 2-ге вид., виправ. і допов. – Київ : Знання, 2013. – Кн. 1 : Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка. – 615 с. – Зі змісту: Ринковий механізм ; Складники ринкового механізму ; Дія ринкового механізму ; Переваги і недоліки ринкового механізму.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 А64 ; ч/з № 2.
Білецька Л. В. Економічна теорія : (Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка) : навч. посіб. / Л. В. Білецька, О. В. Білецький, В. І. Савич. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Центр учб. літ., 2009. – 688 с. – Зі змісту: Ринковий механізм і його елементи.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Б61 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 7, ч/з № 5.
Вступ до економічної теорії : підручник / [З. Ватаманюк, С. Панчишин, О. Ватаманюк та ін.] ; за ред. З. Ватаманюка. – Вид. 3-тє, допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 501 с. – Зі змісту: Ринковий механізм.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В85 ; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 1.
Дзюбик С. Д. Основи економічної теорії : навч. посіб. / С. Д. Дзюбик, О. С. Ривак. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2014. – 424 с. – Зі змісту: Ринковий механізм регулювання економічних відносин ; Ринкова інфраструктура.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Д43 ; ч/з № 2.
Економічні системи : монографія / [ред. Г. І. Башнянин]. – Львів : Ліга-Прес, 2012. – Т. 3. – 490 с. – Зі змісту: Функціональна структура ринкових економічних систем і проблеми їх типологізації ; Ринкові системи: проблеми якісної ідентифікації, кількісної квантифікації і періодизації.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е45 ; Зал екон. клас.
Круш П. В. Державний сектор у системі управління та регулювання національним господарством : монографія / П. В. Круш, М. В. Шашина, О. П. Кавтиш ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. – 416 с. – Зі змісту: Ринковий механізм регулювання (саморегулювання) економіки.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С2 К84 ; ч/з № 3.
Національна економіка : підручник / [П. В. Круш, С. О. Тульчинська, М. В. Шашина та ін. ; за ред. П. В. Круша] ; Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2011. – 447 с. – Зі змісту: Ринковий механізм регулювання національної економіки.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Н35 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5, ч/з № 7.
Отрошко О. В. Основи економічної теорії : навч. посіб. / О. В. Отрошко. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Знання, 2013. – 335 с. – Зі змісту: Ринкова система господарювання: інститути, переваги та недосконалість ; Інституційні засади ринкової системи господарювання.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 О86 ; ч/з № 2, ч/з № 5.
Сірко А. В. Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / А. В. Сірко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 414 с. – Зі змісту: Ринковий механізм функціонування економіки.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С40 ; книгосховище, ч/з № 5.


26.11.2015
Запитує: Yulia
Тема запиту: Доброго дня!!! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для курсової роботи на тему "Основні національні моделі економічного розвитку".

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Юліє! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Белоусова І. А. Вибір моделі економічного розвитку України у вимірі національної безпеки / І. А. Белоусова, О. А. Кириченко // Економіка та держава. – 2010. – № 8. – С. 10–15.
Березянко Т. В. Актуалізація моделі ринкового розвитку національного суспільства / Т. В. Березянко // Економіка та держава. – 2010. – № 6. – С. 10–12.
Будкін В. Інноваційна модель розвитку національних економік / В. Будкін // Економіка України. – 2010. – № 6. – С. 67–78.
Джаман М. О. Теорія економіки регіонів : навч. посіб. / М. О. Джаман ; М-во освіти і науки України, ВНЗ Укоопспілки «Полтав. ун-т економіки і торгівлі». – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 382 с. – Зі змісту: Моделі економічного розвитку.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С5 Д40 ; книгосховище,ч/з № 1, ч/з № 3, ч/з № 5.
Кірнос І. Передумови вибору національної моделі соціально-економічного розвитку / І. Кірнос // Економіст. – 2011. – № 11. – С. 30–33.
Крохмалюк Д. Методи і моделі фінансового забезпечення сталого економічного розвитку / Д. Крохмалюк // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 10. – С. 48–51.
Національна економіка : підручник / [О. В. Носова, М. М. Кім, С. Д. Сворак та ін.] ; за заг. ред. О. В. Носової. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 512 с. – Зі змісту: Національні моделі економічного розвитку.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Н35 ; книгосховище, ч/з № 1.
Національні моделі економічних систем : навч. посіб. / [О. О. Бєляєв, А. С. Бебело, В. І. Кириленко та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2010. – 319 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Н35 ; книгосховище, Аб., ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, ч/з № 7.
Пирог О. В. Факторна модель розвитку національного господарства України в умовах постіндустріального суспільства / О. В. Пирог // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 16. – С. 40–43.
Писаренко С. М. Економіка і зовнішньоекономічні зв'язки України : підручник / С. М. Писаренко, Л. А. Українець ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин. – Київ : Знання, 2015. – 398 с. – Формування та реалізація інноваційної моделі економічного розвитку національної економіки.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М П34 ; ч/з № 3.
[Рецензія] // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 15. – С. 140. – Рец. на кн.: Пирог О. В. Органічність функціонування інтелектуально-інноваційної системи регіонів : монографія / О. В. Пирог. – Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2013.
Сабадаш В. Економіко-екологічні моделі розвитку національної економіки / В. Сабадаш, О. Тур // Економіст. – 2011. – № 10. – С. 59–63.
Соскін О. І. Визначення національної економічної моделі України: порівняльний аналіз можливих альтернатив / О. І. Соскін // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2010. – № 1. – С. 47–56.
Формування моделі економічного розвитку України у післякризовому світі : аналіт. доп. / [Я. А. Жаліло, Д. С. Покришка, Я. В. Белінська та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2014. – 116 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С2 Ф79 ; книгосховище, ч/з № 3.
Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 31. – 524 с. – Зі змісту: Мельник О. М. Класифікація типів, видів і моделей економічного розвитку / О. М. Мельник, М. М. Мельник. – С. 456–467.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ф79 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2.
Ящишина І. В. Обґрунтування необхідності переходу України до моделі інноваційно-соціального розвитку / І. В. Ящишина // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 3. – С. 6–10.


25.11.2015
Запитує: Yulia
Тема запиту: Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової на тему "Інфляція та її вплив на суспільне відтворення".

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Юліє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Білорус О. Г. Постіндустріальна корпоративна глобалізація та гіперфінансіалізація процесів економічного відтворення / О. Г. Білорус // Фінанси України. – 2015. – № 9. – С. 7–18. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Василенко Ю. Вплив цін, девальвації, емісії і податків на економіку України / Ю. Василенко // Вісник Національного банку України. – 2015. – № 6. – С. 7–14. – Анот. англ.
Волощенко А. В. Дослідження інфляцієутворюючих чинників в Україні / А. В. Волощенко // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2011. – № 9. – С. 83–92.
Дзюбик С. Д. Основи економічної теорії : навч. посіб. / С. Д. Дзюбик, О. С. Ривак. – 3-тє вид. перероб. і допов. – Київ : Знання, 2014. – 424 с. – Зі змісту: Інфляція та її наслідки.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Д43 ; ч/з № 2.
Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. нар. госп-ва, 2000. – Т. 1. – 864 с. – Зі змісту: Відтворення. – С. 223–225 ; Інфляція. – С. 684–686.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е40 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, ч/з В., Зал екон. клас., ч/з довід. вид., наук.-метод. відділ, ІБВ.
Економічні системи : монографія / [за ред. Г. І. Башнянина]. – Львів : Ліга-Прес, 2014. – Т. 5. – 430 с. – Зі змісту: Інфляція, її суть, причини виникнення та соціально-економічні наслідки. Причини виникнення інфляції, механізми її прояву.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е45 ; Зал екон. клас.
Красавина Л. Н. Актуальные проблемы инфляции и ее регулирования в России: системный подход / Л. Н. Красавина // Деньги и кредит. – 2011. – № 3. – С. 19–28.
Кудінова А. В. Сучасні теорії відтворення / А. В. Кудінова // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Наук.-дослід. екон. ін.-т М-ва економіки та з питань європ. інтеграції України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 6. – С. 82–86. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Лапко О. Прискорення інфляції як виклик стабільному розвитку світової економіки / О. Лапко // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 11. – С. 59–63.
Макаренко М. Дослідження інфляційних чинників в Україні / М. Макаренко, К. Жулінська // Банківська справа. – 2011. – № 3. – С. 3–10.
Паливода К. В. Вплив інфляції на інвестиційну активність у сучасному суспільстві / К. В. Паливода // Фінанси України. – 2009. – № 12. – С. 96–103.
Сірко А. В. Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / А. В. Сірко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 414 с. – Зі змісту: Інфляція, її види, причини та наслідки.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С40 ; книгосховище, ч/з № 5.
Сущенко О. Генезис та особливості антиінфляційної політики США на сучасному етапі / О. Сущенко, Ю. Стахів // Ринок цінних паперів України. – 2011. – № 1–2. – С. 23–30.
Уразов А. У. Основи економічної теорії : навч. посіб. / А. У. Уразов, І. В. Саух, О. І. Вікарчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т імені Івана Франка. – 3-тє вид. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 312 с. – Зі змісту: Інфляція та антиінфляційна політика.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 У68 ; ч/з № 1, ч/з № 2.
Швець І. Ю. Економічна теорія : навч. посіб. / І. Ю. Швець. – Сімферополь : ДІАЙПІ, 2013. – 619 с. – Зі змісту: Інфляція: сутність, причини, наслідки.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ш35 ; ч/з № 2.
Шепель Є. В. Сутність інфляції як системного утворення і основні чинники її виникнення / Є. В. Шепель // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2011. – № 2. – С. 32–41.
Юсифов М. Моделирование инфляционных процессов. Практический пример Азербайджана: векторная модель коррекции ошибок / М. Юсифов // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 3. – С. 53–57.


25.11.2015
Запитує: Александр
Тема запиту: Доброго дня, допоможіть будь ласка підібрати літературу для курсової роботи на тему "Економічна природа бізнесу та його сучасні форми". Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Шановний пане Олександре! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Борисова О. Корпоративная форма организации бизнеса в России: преимущества и недостатки / О. Борисова // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2013. – № 1. – С. 257–261.
Гой І. В. Підприємництво : навч. посіб. / І. В. Гой, Т. П. Смелянська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Хмельн. нац. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 368 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Г59 ; книгосховище.
Іванілов О. С. Економіка підприємства : підручник / О. С. Іванілов ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. техн. ун-т будівництва та архітектури. – Київ : Центр учб. літ., 2009. – 728 с. – Зі змісту: Соціально-економічна природа бізнесу.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 І-19 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2.
Мельников А. М. Основи організації бізнесу : навч. посіб. / А. М. Мельников, О. А. Коваленко, Н. Б. Пундяк ; під заг. ред. А. М. Мельникова. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 197 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 М48 ; книгосховище, ч/з № 1.
Морозова И. А. Социальная ответственность бизнеса и формы ее проявления в современных условиях хозяйствования / И. А. Морозова, И. А. Бритвин // Аудит и финансовый анализ. – 2013. – № 3. – С. 399–403.
Мусієнко В. Д. Вплив соціально-економічних чинників на вартість підприємства / В. Д. Мусієнко, Н. А. Молозіна, А. М. Замараєва // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2013. – № 7. – С. 79–84.
Онищенко В. П. Сучасні організаційні форми та моделі міжнародного бізнесу / В. П. Онищенко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2015. – № 3. – С. 20–31. – Анот. рос., англ.
Серова Л. С. Микропредприятия как организационная форма инновационного предпринимательства / Л. С. Серова, И. Ю. Чуракова // Маркетинговые коммуникации. – 2012. – № 4. – С. 278–285.
Уразов А. У. Основи економічної теорії : навч. посіб. / А. У. Уразов, І. В. Саух, О. І. Вікарчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т імені Івана Франка. – 3-тє вид. – Київ : Центр учб. літ, 2014. – 312 с. – Зі змісту: Підприємництво і організація форми бізнесу.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 У68 ; ч/з № 1, ч/з № 2.
Царик І. М. Передумови виокремлення соціальної відповідальності бізнесу та її роль в економічній системі / І. М. Царик // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2012. – № 8. – С. 102–107.


23.11.2015
Запитує: Діана
Тема запиту: Доброго дня, допоможіть будь ласка підібрати літературу для курсової роботи на тему "Циклічний характер економічного розвитку". Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Діано! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Білоцерківець В. В. Розвиток нової економіки: виклики теорії циклічності / В. В. Білоцерківець, О. О. Завгородня // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 7. – С. 19–23.
Бондарчук В. В. Фінансовий сектор як новий фактор циклічності економіки / В. В. Бондарчук, Д. Л. Лозинський // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 7. – С. 15–22.
Дзюбик С. Д. Основи економічної теорії : навч. посіб. / С. Д. Дзюбик, О. С. Ривак. – 3-тє вид. перероб. і допов. – Київ : Знання, 2014. – 424 с. – Зі змісту: Циклічний характер економічного розвитку.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Д43 ; ч/з № 2.
Економічна теорія. Політекономія : підручник / [В. Д. Базилевич, В. М. Попов, К. С. Базилевич та ін.] ; за ред. В. Д. Базилевича ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 8-ме вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2012. – 703 с. – (Класичний університетський підручник). – Зі змісту: Циклічність економічного розвитку як прояв макроекономічної нестабільності.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е45 ; книгосховище, ч/з № 2.
Загной М. О. Основи економічних знань : навч. посіб. / М. О. Загной. – Москва : Омега-Л, 2014. – 336 с. – Зі змісту: Сутність циклічності розвитку економіки.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 З-14 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5.
Зубко О. В. Інновації як детермінанти циклічного економічного розвитку / О. В. Зубко // Економіка та держава. – 2013. – № 10. – С. 64–69.
Івашковський С. Циклічний розвиток економіки в сучасних умовах / С. Івашковський // Фінансовий ринок України. – 2012. – № 4. – С. 29–31.
Калінкова І. Ю. Традиційний та гетеродоксний погляди на проблему економічної циклічності / І. Ю. Калінкова // Економіка та держава. – 2012. – № 6. – С. 81–84.
Омельченко Р. В. Інноваційні фактори циклічності економічного розвитку / Р. В. Омельченко // Економічний часопис – XXI. – 2011. – № 1–2. – С. 31–34.
Сірко А. В. Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / А. В. Сірко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 414 с.– Зі змісту: Циклічні комливання економіки, їхня природа та види.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С40 ; книгосховище, ч/з № 5.
Уразов А. У. Основи економічної теорії : навч. посіб. / А. У. Уразов, І. В. Саух, О. І. Вікарчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т імені Івана Франка. – 3-тє вид. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 312 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 У68 ; ч/з №1, ч/з №2.
Шумпетер Й. А. Теорія економічного розвитку. Дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу / Йозеф Алоиз Шумпетер ; [наук. ред. Ю. М. Бажал] ; пер. з англ. В. Старка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – 242 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) Ш96 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 5.
Якобчук В. П. Економічна теорія : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В. П. Якобчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроеколог. ун-т. – 3-тє вид., перероб. – Київ : Ліра-Київ, 2015. – 408 с. – Зі змісту: Циклічність економічного розвитку.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Я46 ; книгосховище.


21.11.2015
Запитує: Анна
Тема запиту: Допоможіть будь ласка підібрати літературу для складання кросворду на тему "Бібліотека університету та правила користування її фондом". Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Ганно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Аніловська Г. Я. Університетська освіта : навч. посіб. / Г. Я. Аніловська, Н. С. Марушко, Л. М. Томаневич ; М-во внутрішніх справ України, Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. – Львів : Магнолія-2006, 2009. – 370 с. – (Вища освіта в Україні). – Зі змісту: Бібліотека університету і правила користування її фондами.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 37 А67 ; книгосховище.
Бібліотеки та інформаційні ресурси у сучасному світі науки, освіти та культури : матеріали наук.-практ. конф., м. Севастополь, 7–10 жовт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка ; [редкол.: В. О. Крамарь (наук. ред.) та ін.]. – Севастополь : Купол, 2013. – 192 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 02 Б59 ; наук.-метод. відділ.
Букреев А. И. Простые правила хорошего тона. Деловой этикет и протокол в современной библиотеке : интервью с заместителем директора Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина А. И. Букреевым / беседовала Альвина Киселева // Библиотечное дело. –2009. – № 12. – С. 16–17.
Дедик П. Е. Новые возможности доступа к ресурсам зарубежных библиотек: каталоги нового поколения / П. Е. Дедик // Научные и технические библиотеки. – 2013. – № 2. – С. 65–84.
Дригайло В. Г. Основы управления библиотекой высшего учебного заведения : науч.-практ. пособие / В. Г. Дригайло, Е. В. Башун, В. Н. Волынец. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Либерея, 2004. – 328 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 02 Д76 ; книгосховище.
Земсков А. И. Современные направления работы зарубежных вузовских библиотек. (По материалам Ежегодной конференции ИАТУЛ) / А. И. Земсков // Научные и технические библиотеки. – 2013. – № 6. – С. 54–64.
Земсков А. И. Data curation – хранение научных данных и обслуживание ими – новое направление деятельности библиотек / А. И. Земсков // Научные и технические библиотеки. – 2013. – № 2. – С. 85–101.
Історія та сьогодення Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [уклад.: Л. В. Савенкова, Н. І. Тарасова, Е. В. Татарчук]. – Київ : Освіта України, 2011. – 282, [72] с. : фотогр.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 02 І-90 ; наук.-метод. відділ.
Колесникова Т. Науково-видавнича модель «Library Publishing» в університетських бібліотеках України та світу / Т. Колесникова, А. Миргородська // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 3. – С. 24–28.
Мохонько В. Про нормативну документацію: кому і які потрібні положення, правила, інструкції? / В. Мохонько // Бібліотечний форум України. – 2011. – № 3. – С. 9–11.
Столяров Ю. Н. Библиотечный фонд : учебник для студ. библиотечных фак. ин-тов культуры, ун-тов и пед. вузов / Ю. Н. Столяров. – Москва : Кн. палата, 1991. – 271 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 02 С81 ; книгосховище, наук.-метод. відділ.
Університетська освіта: (вступ до фаху) : навч. посіб. / І. Г. Костирко, Л. Б. Гнатишин, Л. П. Петришин [та ін.] ; М-во освіти і науки України. – Львів : Магнолія-2006, 2011. – 350 с. – (Вища освіта в Україні). – Зі змісту: Бібліотека університету і правила користування її фондами.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 37 У59 ; книгосховище.


21.11.2015
Запитує: Даша
Тема запиту: Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, підібрати необхідну літературу для написання курсової роботи на тему "Інноваційна діяльність". Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Даше! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Власова І. В. Терміни та поняття інноваційної сфери / І. В. Власова // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 1. – С. 16–18.
Бойко О. М. Індустріальні парки та розвиток інноваційної діяльності в Україні / О. М. Бойко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2015. – № 4. – С. 66–71.
Євтушенко В. М. Оцінювання науково-технічної сфери України за показниками міжнародних рейтингів / В. М. Євтушенко, А. Б. Осадча // Науково-технічна інформація. – 2015. – № 2. – С. 12–19.
Захарін С. В. Інвестиції в інновації: теорія, парадигма, методологія досліджень / С. В. Захарін // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2010. – № 4. – С. 60–64.
Краус Н. Регулятори «інноваційного ліфту» економіки України під впливом інституціонально-структурних змін / Н. Краус // Економіст. – 2015. – № 5. – С. 14–17.
Краус Н. М. Інноваційнадіяльність та венчурний капітал в системній модернізації національної економіки : монографія / Н. М. Краус, О. М. Шевченко ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава : Дивосвіт, 2013. – 184 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С К78 ; ч/з № 3.
Лях Л. В. Інновації як фактор зростання конкурентоспроможності України / Л. В. Лях // Науково-технічна інформація. – 2015. – № 2. – С. 34–40.
Петрова І. Л. Інноваційна діяльність: стимули та перешкоди : монографія / І. Л. Петрова, Т. І. Шпильова, Н. П. Сисоліна ; ВНЗ «Ун-т економіки та права «Крок». – Київ : Дорадо, 2010. – 318 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 П30 ; книгосховище.
Пєтухова О. М. Управління інноваційною діяльністю підприємств: стан, тенденції, теоретико-методологічне забезпечення / О. М. Пєтухова // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2015. – № 2. – С. 42–45.
Підоричева І. Ю. Актуальні питання розвитку національних і регіональних інноваційних систем / І. Ю. Підоричева // Наука та інновації. – 2015. – Т. 11, № 2. – С. 20–32.
Скиба М. В. Необхідність активізації інноваційної діяльності як чинники стійкого розвитку економіки України / М. В. Скиба // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 21. – С. 106–109.
Тебенко В. М. Економіка та організація інноваційної діяльності : навч. посіб. / В. М. Тебенко. – Мелітополь : Люкс, 2014. – 302 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Т29 ; ч/з № 3.
Теряник О. А. Оцінювання розвитку складових формування інноваційного потенціалу Запорізького регіону / О. А. Теряник // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 9. – С. 10–15.
Тимошенко Н. Ю. Проблеми розвитку інноваційної та інвестиційної діяльності в Україні / Н. Ю. Тимошенко, Я. В. Меньших // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 12. – С. 35–38.
Чубукова О. Ю. Аналіз основних тенденцій формування і напрямів розвитку інноваційної інфраструктури України / О. Ю. Чубукова // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 6. – С. 160–166.
Штань М. Активізація інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні за умов глобалізації / М. Штань // Банківська справа. – 2015. – № 1–2. – С. 32–39.


20.11.2015
Запитує: wordsforsluts
Тема запиту: Здравствуйте. Подскажите пожалуйста литературу по философии на тему "Тяжелой и легкой" проблемы сознания. Буду очень благодарен.

Відповідь бібліотекаря

Шановний Користувач! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Батаева Л. А. «Трудные проблемы» аналитической философии сознания / Л. А. Батаева, О. А. Олейник // Вопросы философии. – 2011. – № 12. – С. 129–138.
Блохина Н. А. Двухаспектный аргумент в отстаивании дуализма свойств Дэвида Чалмерса / Н. А. Блохина // Вопросы философии. – 2013. – № 2. – С. 148–157.
Васильев В. В. Мозг и сознание: выходы из лабиринта / В. В. Васильев // Вопросы философии. – 2006. – № 1. – С. 67–79.
Гарнцева Н. М. Антифизикалистские аргументы в учении Д. Чалмерса о сознании / Н. М. Гарнцева // Вопросы философии. – 2009. – № 5. – С. 93–105.
Дубровский Д. И. Зачем субъективная реальность или «почему информационные процессы не идут в темноте?» (Ответ Д. Чалмерсу) / Д. И. Дубровский // Вопросы философии. – 2007. – № 3. – С. 90–104.
Дубровский Д. И. Основные категориальные планы проблемы сознания / Д. И. Дубровский // Вопросы философии. – 2008. – № 12. – С. 59–75.
Дубровский Д. И. Проблема «другого сознания» / Д. И. Дубровский // Вопросы философии. – 2008. – № 1. – С. 19–28.
Дубровский Д. И. «Трудная» проблема сознания ( в связи с книгой В. В. Васильева) / Д. И. Дубровский // Вопросы философии. – 2011. – № 9. – С. 136–148.
Зинченко В. П. Ценности в структуре сознания / В. П. Зинченко // Вопросы философии. – 2011. – № 8. – С. 85–97.
Канаев И. А. Проблема сознания в междисциплинарной перспективе (обзор научной конференции) / И. А. Канаев // Вопросы философии. – 2012. – № 10. – С. 171–175.
Петренко В. Ф. К проблеме психологии сознания / В. Ф. Петренко // Вопросы философии. – 2010. – № 11. – С. 57–74.
Секацкая М. А. Что мы знаем о сознании? Комментарий к полемике Д. Чалмерса и Д. Деннета / М. А. Секацкая // Вопросы философии. – 2012. – № 11. – С. 147–157.
Хинтикка Я. Философские исследования: проблемы и перспективы / Я. Хинтикка // Вопросы философии. – 2011. – № 7. – С. 3–17.
Шандор Ф. Поняття свідомості в сучасному філософському дискурсі / Ф. Шандор // Вища освіта України. – 2011. – № 2. – С. 73–79.
Юлина Н. С. Физикализм: дивергентные векторы исследования сознания / Н. С. Юлина // Вопросы философии. – 2011. – № 9. – С. 153–166.


16.11.2015
Запитує: Сергей
Тема запиту: Добрий день. Допоможіть мені будь ласка підібрати матеріали для написання реферату з філософії на тему "Феноменологічні ідеї у сучасній українській філософії".

Відповідь бібліотекаря

Шановний пане Сергію! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Вийк Т. Формирование значений в повседневной жизни: роль структур культуры в индивидуальном сознании / Т. Вийк // Вопросы философии. – 2011. – № 10. – С. 167–175.
Зотов А. Ф. Современная западная философия : учебник / А. Ф. Зотов. – Москва : Высш. шк., 2001. – 784 с. – Из содерж.: Феноменология Гуссерля.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф З-88 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 5.
Кебуладзе В. Тенденція перетворення феноменології з філософії свідомості на філософію досвіду / В. Кебуладзе // Філософська думка. – 2012. – № 1. – С. 125–134.
Кебуладзе В. Феноменологія допредикативного досвіду / В. Кебуладзе // Філософська думка. – 2011. – № 5. – С. 24–39.
Кебуладзе В. Феноменологія і герменевтика у структурі філософської і гуманітарної освіти / В. Кебуладзе // Філософська думка. – 2013. – № 5. – С. 51–59.
Козырева А. С. Интенсивность аффективной силы между воспоминанием и повторением в феноменологии Э. Гуссерля / А. С. Козырева // Вопросы философии. – 2012. – № 6. – С. 131–138.
Основи практичної філософії : підручник / [А. Н. Лой, А. О. Баумейстер, Т. І. Ящук та ін. ; наук. ред. А. М. Лой] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – 511 с. – Зі змісту: Реабілітація етосу та феноменологічна концепція структур життєсвіту.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф О-75 ; книгосховище.
Секундант С. Phaenomenon bene fundatum: становлення феноменологічної доктрини Г. В. Ляйбніца / С. Секундант // Філософська думка. – 2010. – № 2. – С. 106–129.
Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. Л. В. Губерського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2012. – 622 с. – Зі змісту: Едмунд Гуссерль. Ідеї до чистої феноменології та феноменологічної філософії.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф Ф56 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5.
Час у дзеркалі науки : I Міжнар. наук. міждисциплінарна конф. (19 берез. 2011 р.) : матеріали виступів / [заг. ред. Зубрицької]. – Київ : Центр учбової літ., 2011. – 408 с. – Зі змісту: Джигита А. Я. Эдмунд Гуссерль: время и сознание / А. Я. Джигита.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф Ч-24 ; ч/з № 3.


15.11.2015
Запитує: Алина
Тема запиту: Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, підібрати необхідну літературу для написання курсової на тему "Національні та глобальні економічні інтереси". Дякую дуже.

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Аліно! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Андріяш В. І. Національні інтереси України в умовах глобалізації: етнічний аспект / В. І. Андріяш // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 13. – С. 93–96.
Глембоцький Д. Осмислення поняття «національний інтерес» для подальшої реалізації в розвитку країни / Д. Глембоцький // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2012. – № 3. – С. 22–29.
Далевська Н. М. Національні економічні інтереси України в умовах глобальної конкуренції / Н. М. Далевська // Економічний часопис – XXI. – 2012. – № 11–12. – С. 15–18.
Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / [В. М. Семененко, Д. І. Коваленко, В. В. Бугас та ін.] ; за заг. ред. В. М. Семененка та Д. І. Коваленка ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – 2-ге вид., допов. та перероб. – Київ : Центр учбової літ., 2011. – 427 с. – Зі змісту: Економічні інтереси, їхня класифікація та взаємодія.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е45 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5, ч/з № 7.
Економічна теорія. Політекономія : підручник / [В. Д. Базилевич, В. М. Попов, К. С. Базилевич та ін.] ; за ред. В. Д. Базилевича ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 8-ме вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2012. – 703 с. – (Класичний університетський підручник). – Зі змісту: Економічні інтереси.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е45 ; книгосховище, ч/з № 2.
Меленцова О. В. Баланс економічних інтересів як вектор трансформування інститутів зовнішньоекономічної діяльності в посткризі / О. В. Меленцова // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 6. – С. 53–57.
Основи економічної науки : курс лекцій / [В. С. Савчук, О. О. Бєляєв, К. Т. Кривенко та ін.] ; за заг. ред. В. С. Савчука ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2011. – 442 с. – Зі змісту: Національні та глобальні економічні інтереси.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 О-75 ; книгосховище, Аб., Аб. 1 к., ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 7, ч/з ІБО, Зал екон. клас.
Политическая экономия: прошлое, настоящее, будущее : монография. Ч. 1 / под ред. В. М. Гейца, В. Н. Тарасевича. – Киев : Центр учеб. лит., 2014. – 493 с. – Из содерж.: Современное развитие и экономические интересы.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 П50 ; книгосховище, Зал екон. клас.
Пороховский А. А. Глобализация, экономический цикл и будущее капитализма / А. А. Пороховский // США. Канада: экономика – политика – культура. – 2012. – № 3. – С. 3–18.
Приходько В. П. Система загроз національним економічним інтересам України / В. П. Приходько // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 14. – С. 10–13.
Пухкал О. Г. Національні інтереси України як рушійна сила суспільного розвитку / О. Г. Пухкал // Економіка та держава. – 2012. – № 8. – С. 99–101.
Резнікова Н. В. Діалектика національного та глобального в умовах міжкраїнної взаємозалежності / Н. В. Резнікова // Економіка та держава. – 2012. – № 9. – С. 8–11.
Русак Д. М. Інституції міжнародної економічної політики : навч. посіб. / Д. М. Русак ; Ін-т міжнар. відносин, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІМВ КНУ, 2013. – 243 с. – Зі змісту: Економічні інтереси та формування міжнародної економічної політики.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Р88 ; книгосховище.
Структурна переорієнтація зовнішньої торгівлі у системі факторів економічного зростання : монографія / [А. А. Мазаракі, Т. М. Мельник, В. В. Юхименко та ін.] ; за заг. ред. А. А. Мазаракі ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : КНТЕУ, 2011. – 651 с. – Зі змісту: Національні економічні інтереси як пріоритет регулювання політики у сфері зовнішньої торгівлі.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М С87 ; ч/з № 3.
Сухоруков А. І. Активізація інвестиційно-інноваційної політики у промисловості – стратегічний пріоритет національних економічних інтересів України / А. І. Сухоруков, О. В. Собкевич // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2015. – № 3. – С. 193–205.
Федотова Т. А. Економічна безпека як прояв національних економічних інтересів України / Т. А. Федотова, Е. Е. Дмитренко // Економічний часопис – XXI. – 2012. – № 3–4. – С. 6–9.
Шатило О. А. Історичний генезис категорії «національний інтерес» / О. А. Шатило // Статистика України. – 2013. – № 4. – С. 53–57.
Швець І. Ю. Економічна теорія : навч. посіб. / І. Ю. Швець. – Сімферополь : ДІАЙПІ, 2013. – 619 с. – Зі змісту: Економічні інтереси: суть і основні структурні елементи.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ш35 ; ч/з № 2.


13.11.2015
Запитує: Карина
Тема запиту: Доброго дня, порадьте, будь ласка, сучасну літературу для написання курсової роботи на тему "Сектори економіки України". Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Карино! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Абдуллін Р. М. Державний сектор економіки: докризовий стан та аналіз ефективності / Р. М. Абдуллін // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 17. – С. 33–37.
Детермінанти розвитку національного господарства : монографія / [М. В. Шашина, А. В. Гречко, О. П. Кавтиш та ін.] ; за. заг. ред. П. В. Круша ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 273 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С2 Д38 ; книгосховище, ч/з № 3.
Длугопольський О. В. Концептуальні засади функціонування державного сектору у глобалізованій економіці / О. В. Длугопольський // Фінанси України. – 2008. – № 4. – С. 11–22.
Капаруліна І. М. Характерні риси сучасної економічної дійсності: загальносвітові тенденції та українські реалії / І. М. Капаруліна // Економічний часопис – XXI. – 2012. – №7–8. – С. 26–30.
Кошевий М. М. Розвиток наукоємного сектора національної економіки України / М. М. Кошевий // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2013. – № 1. – С. 5–10.
Круш П. В. Державний сектор у системі управління та регулювання національним господарством : монографія / П. В. Круш, М. В. Шашина, О. П. Кавтиш ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. – 416 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С2 К 84 ; ч/з № 3.
Малий І. Й. Економіка державного сектора : навч. посіб. / І. Й. Малий, М. К. Галабурда ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2007. – 275 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 М20 ; книгосховище, абонемент, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Монастирський Г. Л. Муніципальний сектор економіки: методологія дослідження / Г. Л. Монастирський // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2009. – № 5. – С. 9–12.
Науменкова С. В. Розвиток фінансового сектору України в умовах формування нової фінансової архітектури : монографія / С. В. Науменкова, С. В. Міщенко ; [відп. за вип. М. В. Ніконова] ; Нац. банк України, Центр наук. дослідж., Ун-т банк. справи. – Київ : Центр наук. дослідж. НБУ, 2009. – 382 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Н34 ; ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Нямещук Г. Високотехнологічні сектори економіки: національний і міжнародний виміри / Г. Нямещук // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2013. – № 6. – С. 39–48.
Петришина Н. В. Державний сектор в економіці України: теоретичні та організаційні засади / Н. В. Петришина // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 6. – С. 103–113.
Розвиток фінансового сектора та економічне зростання : монографія / ред. А. І. Даниленко. – Київ : Ін-т економіки НАН України, 2001. – 238 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Р64 ; ч/з № 3.
Собкевич О. В. Стратегічні пріоритети розвитку секторів економіки України в контексті здійснення економічних реформ / О. В. Собкевич, В. Г. Савченко, А. В. Левченко // Проблеми науки. – 2010. – № 11. – С. 12–17.


09.11.2015
Запитує: Ірина
Тема запиту: Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, підібрати необхідну літературу для написання курсової на тему "Міжнародний рух капіталу". Дякую дуже.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Ірино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Амеліна І. В. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / І. В. Амеліна, Т. Л. Попова, С. В. Владимиров. – Київ : Центр учбової літ., 2013. – 256 с. – Зі змісту: Міжнародний рух капіталу.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М А61 ; книгосховище.
Анзін Р. О. Підготовка українських компаній до виходу на міжнародні ринки капіталу / Р. О. Анзін // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2015. – № 3. – С. 33–36.
Богдан Т. П. Трансформація національної системи контролю руху капіталів в умовах реформування фінансової архітектури / Т. П. Богдан // Фінанси України. – 2013. – № 7. – С. 18–32.
Боришкевич О. Міжнародний рух капіталу та проблеми зовнішньої заборгованості / О. Боришкевич // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 10. – С. 40–47.
Іващенко О. А. Переваги лібералізації руху капіталу для ринків країн, що розвиваються / О. А. Іващенко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2013. – № 3. – С. 196–202.
Кіран Бурджу. Гіпотеза Фельдштейна-Хоріоки і мобільність міжнародного капіталу: емпіричне дослідження на прикладі Туреччини / Бурджу Кіран // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2012. – № 10. – С. 460–466. – Текст англ.
Крисюк Р. В. Транснаціональні корпорації у процесі міжнародного руху капіталу / Р. В. Крисюк // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2010. – № 6. – С. 130–134.
Лук’яненко Д. Г. Міжнародна економіка : підручник / Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, Я. М. Столярчук ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2014. – 762 с. – Зі змісту: Міжнародний рух інвестиційного капіталу і виробнича діяльність.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Л84 ; книгосховище, Аб., Аб. ІБО, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 7, Зал екон. клас.
Міжнародна економіка : навч. посіб. / Г. Е. Гронтковська, О. І. Ряба, А. М. Венцурик [та ін.] ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учбової літ., 2014. – 382 с. – Зі змісту: Міжнародний рух капіталу: інвестиційна та виробнича діяльність.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М М58 ; книгосховище.
Основи економічної теорії : навч. посіб. / [Ю. Г. Козак, С. С. Шаповал, О. С. Кіро та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака, С. С. Шаповал ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Центр учбової літ., 2012. – 263 с. – Зі змісту: Міжнародний рух капіталу.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 О-75 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5, ч/з № 7, Зал екон. клас.
Серебрянський Д. «Втеча» капіталу і тіньова міжнародна торгівля в Україні: зв'язок, макроекономічні ефекти / Д. Серебрянський, А. Вдовиченко // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 11. – С. 26–33.
Серебрянський Д. М. Взаємозв'язок втечі капіталу і тіньової міжнародної торгівлі в Україні / Д. М. Серебрянський // Діловодство та документообіг. – 2012. – № 12. – С. 25–32.
Толуб’як В. С. Трансферт грошових переказів трудових мігрантів як чинник соціально-економічного розвитку України / В. С. Толуб’як // Світ фінансів. – 2014. – № 4. – С. 7–15. – Автор, назва та анот., парал. англ.
Фінанси в схемах і таблицях : навч. посіб. / [О. В. Михайловська, Д. А. Ковалевич, Т. Л. Томнюк та ін.] ; за заг. ред. О. В. Михайловської ; М-во освіти і науки України. – Київ : КНТ, 2014. – 386 с. – Зі змісту: Міжнародний рух капіталу.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Ф59 ; книгосховище, ч/з № 3.
Шерстнев М. А. Международное движение капитала в странах с переходной экономикой: основные тенденции и проблемы / М. А. Шерстнев // Деньги и кредит. – 2012. – № 10. – С. 59–63.
Rudenko-Sudarieva L. V. International capital flows in the context of permanence of the crisis phenomena / L. V. Rudenko-Sudarieva, R. V. Krysiuk // Незалежний аудитор / ДВНЗ «Київ.нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана». – 2014. – № 8. – С. 20–26. – Переводзаглавия: Міжнародні потоки капіталу в контексті перманентності кризових явищ.


06.11.2015
Запитує: Виктория
Тема запиту: Доброго дня, порадьте, будь ласка, сучасну, цікаву літературу для написання курсової на тему "Забезпечення та управління конкурентоспроможністю продукції на підприємтсві". Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Вікторіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Галузеві особливості управління якістю продукції як макроекономічний фактор конкурентоспроможності / О. В. Мороз, Н. П. Карачина, І. Ф. Острий, І. В. Сташко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 7. – С. 29–33.
Егупов Ю. Механизм обоснования эффективных путей и формирования оптимальной программы повышения конкурентоспособности продукции / Ю. Егупов, В. Литвинова // Економіст. – 2012. – № 8. – С. 73–78.
Ковтун О. І. Імператив інноваційної стратегії в системі управління конкурентоспроможністю для вітчизняних підприємств в умовах перманентної кризи національної економіки / О. І. Ковтун // Вісник Сумського державного університету. – 2013. – № 1. – С. 86–101.
Лепейко Т. І. Процесний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства : монографія / Т. І. Лепейко, А. В. Котлик. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 316 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Л48 ; ч/з № 3.
Лісовенко С. А. Метод комплексного оцінювання конкурентоспроможності підприємства у виробництві високотехнологічної продукції / С. А. Лісовенко // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2011. – № 10. – С. 157–163.
Місюк М. В. Методичні аспекти аналізу конкурентоспроможності підприємств із переробки продукції скотарства / М. В. Місюк // Економіка АПК. – 2011. – № 4. – С. 99–104.
Паранчук С. В. Побудова адаптивної системи управління конкурентоспроможністю продукції регіону / С. В. Паранчук, Я. П. Ухачевич // Регіональна економіка. – 2011. – № 4. – С. 48–56.
Петрович Й. М. Стратегічне управління конкурентоспроможністю промислового підприємства : монографія / Й. М. Петрович, О. В. Кривешко, І. О. Ступак ; за наук. ред. Й. М. Петровича ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 227 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 П30 ; ч/з № 3.
Ревенко Н. Управління процесом формування конкурентоспроможності продукції підприємства / Н. Ревенко, І. Малихіна // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2013. – Вип. 2. – С. 62–70.
Рябоконь В. П. Управління конкурентоспроможністю агропромислових підприємств / В. П. Рябоконь, О. О. Кузубов // Економіка АПК. – 2015. – № 7. – С. 85–93.
Смолін І. В. Конкурентоспроможність підприємств : монографія / І. В. Смолін, Ю. І. Опанасюк. – Київ : Генеза, 2014. – 205 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 С51 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3.
Сусіденко Ю. В. Конкурентоспроможність підприємств – виробників сільськогосподарської продукції Вінницької області / Ю. В. Сусіденко // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 2. – С. 79–81.
Сусіденко Ю. В. Управління конкурентоспроможністю підприємств переробної промисловості АПК : монографія / Ю. В. Сусіденко ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Вінниц. торг.-екон. ін-т. – Київ : Центр учб. літ., 2012. – 116 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 333С С90 ; книгосховище, ч/з № 3.
Сучасні проблеми економіки і підприємництво : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т», Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економікиі підприємництва ; [редкол.: П. В. Круш (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Політехніка НТУУ «КПІ», 2014. – Вип. 14. – 294 с. – Зі змісту: Кавтиш О. П. Управління конкурентоспроможністю продукції вітчизняних підприємств у сучасних умовах / О. П. Кавтиш, М. О. Метлицький.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 С91 ; ч/з № 3.
Ткаченко А. Конкурентоспроможність продукції як інструмент ефективного управління / А. Ткаченко, П. Гончарук // Вісник економічної науки України. – 2012. – № 2. – С. 159–160.
Чорна Л. О. Стратегічне управління конкурентоспроможністю підприємства – система взаємозв’язку якісних та кількісних показників розвитку / Л. О. Чорна, Н. Ю. Чорна // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 3. – С. 15–18.


04.11.2015
Запитує: Ольга
Тема запиту: Доброго дня! Чи не могли б ви порадити мені літературу на тему "Найкращі маркетингові практики та успішні історії найвідоміших маркетологів світу". Дуже дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Ольго! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Айзексон У. Стив Джобс / Уолтер Айзексон ; [гл. ред. В. Горностаева ; пер. с англ.: Д. Горянина [и др.]. – Москва : Астрель, 2012. – 688 с. : фот. – Парал. тит. л. англ.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 6П2.15 А37 ; книгосховище, ч/з № 3.
Галло К. Правила Джобса. Универсальные принципы успеха от основателя Apple / Кармин Галло ; пер. с англ. Лины Пильберт. – 2-е изд. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2012. – 228 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Г16 ; книгосховище, ч/з № 3.
Галло К. Презентация. Уроки убеждения от основателя Apple Стива Джобса / Кармин Галло ; пер. с англ. Михаила Фербера. – 5-е изд. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2012. – 207 с. – Парал. тит. л. англ.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 15 Г16 ; книгосховище.
Джобс С. От первого лица : [пер. с англ.] / сост. Джордж Бим. – Москва : Олимп-Бизнес, 2012. – 161 с. – Парал. тит. л. англ.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Д42 ; книгосховище.
Котлер Ф. Латеральный маркетинг. Технология поиска революционных идей / Филип Котлер, Фернандо Триас де Бес ; [пер. с англ. Т. Виноградовой, Л. Царук ; ред. М. Суханова]. – Москва : Альпина Паблишерз, 2010. – 206 с. – Парал. тит. л. англ.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М К73 ; книгосховище, ч/з № 3.
Котлер Ф. Створення сильної торгової марки: розроблення стратегії позиціонування та донесення її до покупців / Ф. Котлер, Кевін Лейн Келлер // Отдел маркетинга. – 2008. – № 5. – С. 21–25.
Нестуля О. О. Основи лідерства. Тренінг лідерських якостей та практичних навичок менеджера. Уроки видатних підприємців : навч. посіб. / О. О. Нестуля, [С. І. Нестуля, В. В. Карманенко]. – Київ : Знання, 2013. – 359 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 15 Н56 ; ч/з № 3.
Тодорова О. Филип Котлер. Счастье прикоснуться к легенде / О. Тодорова // Отдел маркетинга. – 2009. – № 9. – С. 19–22.
Траут Д. Большие бренды – большие проблемы. Учитесь на чужих ошибках! : [пер. с англ.] / Джек Траут. – Санкт-Петербург : Питер, 2009. – 250 с. – (Деловой бестселлер). – Парал. тит. л. англ.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Т65 ; книгосховище.
Швагер Дж. Новые маги рынка : беседы с лучшими трейдерами Америки / Джек Швагер ; пер. с англ. [А. Шматова] ; [ред. А. Дзюра]. – 2-е изд. – Москва : Альпина Паблишерз, 2011. – 650 с. – Парал. тит. л. англ.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336И Ш33 ; книгосховище.
Шимкович В. Уроки от мистера Джобса : [влияние компании Apple на финансовый сектор] / В. Шимкович // Банковская практика за рубежом. – 2011. – № 9. – С. 54–59.
Шульц Э. Игра в маркетинг: как добиваются победы лучшие мировые компании: инсайдерские стратегии и методы от сегодняшних лидеров маркетинга / Э. Шульц. – Москва : Лори, 2004. – 253 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Ш95 ; книгосховище, ч/з № 3.
Экрол Р. Границы парадигмы маркетинга в третьем тысячелетии / Р. Экрол, Ф. Котлер // Маркетинг и маркетинговые исследования. – 2012. – № 5. – С. 350–362 ; № 6. – С. 438–452.


03.11.2015
Запитує: Євгеній
Тема запиту: Доброго вечора! Допоможіть мені будь ласка підібрати літературу для написання курсової роботи на тему "Валовий внутрішній продукт". Дуже дякую Вам за допомогу!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пане Євгенію! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Дзюбик С. Д. Основи економічної теорії : навч. посіб. / С. Д. Дзюбик, О. С. Ривак. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2014. – 424 с. – Зі змісту: Валовий внутрішній продукт і національний дохід. – С. 122–142.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Д43 ; книгосховище, ч/з № 2.
Дуда М. О. Поєднання галузевих моделей і моделі «витрати-випуск» при прогнозуванні ВВП / М. О. Дуда // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2015. – № 2. – С. 31–34.
Кармелюк Г. Зовнішній борг України і валовий внутрішній продукт: моделі трендів динаміки / Г. Кармелюк, С. Пласконь, Х. Кармелюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2014. – Вип. 2. – С. 130–143.
Кравець Р. А. Іноземний та вітчизняний досвід застосування форсайт-досліджень як засобу інноваційного розвитку фінансово-економічних систем / Р. А. Кравець // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 3. – С. 50–61.
Лебедєва О. А. Соціально скорегований ВВП як показник реального державного розвитку / О. А. Лебедєва // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 7. – С. 88–93.
Одінцов М. М. Фактори зростання валового внутрішнього продукту в умовах трансформаційної економіки / М. М. Одінцов // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 3. – С. 12–13.
Основи економічної теорії : навч. посіб. / [Ю. Г. Козак, С. С. Шаповал, О. С. Кіро та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака, С. С. Шаповал ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ. : Центр учбової літ., 2012. – 263 с. – Зі змісту: Валовий внутрішній продукт (ВВП). – С. 141–144 ; Методи розрахунку ВВП та інших макроекономічних показників. – С. 144–147.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 О-75 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5, ч/з № 7, Зал екон. клас.
Піскунова О. В. Статистичне забезпечення державної стратегії післякризового розвитку економіки України / О. В. Піскунова, В. П. Павленко, Д. І. Манцуров // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2015. – № 5. – С. 187–190.
Сергієнко О. М. Сучасна динаміка та проблеми використання валового внутрішнього продукту в Україні / О. М. Сергієнко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2015. – № 5. – С. 14–20.
Сірко А. В. Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / А. В. Сірко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учбової літ., 2014. – 414 с. – Зі змісту: Валовий внутрішній продукт. Національний дохід. Національне багатство. – С. 218–222.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С40 ; книгосховище, ч/з № 5.
Шавалюк Л. Шанс на зростання : [економіка України] / Л. Шавалюк // Український тиждень. – 2015. – № 24. – С. 14–17.
Швець І. Ю. Економічна теорія : навч. посіб. / І. Ю. Швець. – Сімферополь : ДІАЙПІ, 2013. – 619 с. – Зі змісту: Макроекономічні показники в системі національних рахунків. – С. 200–223.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ш35 ; ч/з № 2.


02.11.2015
Запитує: Мария
Тема запиту: Доброго дня, чи не могли б Ви порадити декілька джерел для вивчення такої теми "Методи обгрунтування управлінських рішень", дисципліна Менеджмент. Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Маріє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Бродецкий Г. Л. К вопросу о качестве решений в задачах выбора при многих критериях / Г. Л. Бродецкий, Д. А. Гусев, И. Г. Шидловский // Менеджмент качества. – 2013. – № 4. – С. 280–296.
Бхаттачарья В. Н. Эффект фрейминга в принятии управленческих решений / В. Н. Бхаттачарья // Стратегический менеджмент. – 2013. – № 2. – С. 110–113.
Гевко І. Б. Методи прийняття управлінських рішень : підручник / І. Б. Гевко. – Київ : Кондор, 2009. – 187 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 301 Г27 ; книгосховище.
Гладунський В. Н. Системний підхід до розроблення і прийняття управлінського рішення (логіко-педагогічні аспекти) : монографія / В. Н. Гладунський ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – Київ : УБС НБУ, 2011. – 208 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Г52 ; ч/з № 3.
Дудар Т. Г. Менеджмент : навч. посіб. / Т. Г. Дудар, Р. В. Волошин, В. Т. Дудар ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Терноп. нац. екон. ун-т. – Київ : Центр учбової літ., 2013. – 335 с. – Зі змісту: Управлінські рішення.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Д81 ; книгосховище.
Зуб А. «Жесткие» и «мягкие» решения управленческих проблем / А. Зуб // Банковский менеджмент. – 2013. – № 6. – С. 20–23.
Квасницька Р. С. Аналіз моделей прийняття управлінських рішень / Р. С. Квасницька, О. М. Дерикот // Економіка та держава. – 2013. – № 1. – С. 38–40.
Костевич Н. О. Методи обґрунтування управлінських рішень у системі менеджменту виробничого підприємства / Н. О. Костевич, О. В. Чепурна // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – 2013. – № 3. – С. 167–170.
Крупський О. П. Сучасні методи прийняття управлінських рішень та їх зв’язок з організаційною культурою туристичних підприємств України / О. П. Крупський // Економічний часопис – XXI. – 2014. – № 7–8. – С. 95–98.
Лепейко Т. І. Менеджмент : навч. посіб. / Т. І. Лепейко, О. М. Миронова ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2010. – 202 с. – Зі змісту: Методи обґрунтування управлінських рішень.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Л48 ; книгосховище.
Литвин В. В. Процес підтримки прийняття управлінських рішень у системі раннього попередження / В. В. Литвин, О. І. Цмось // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2013. – № 11. – С. 222–229.
Мадих А. А. Аналітична модель прийняття управлінських рішень у системі державного управління / А. А. Мадих, В. В. Фомін // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2013. – № 1. – С. 20–24.
Менеджмент : підручник / Т. Л. Мостенська, В. О. Новак, М. Г. Луцький, О. В. Ільєнко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т харч. технологій, Нац. авіац. ун-т. – 2-ге вид. – Київ : Кондор, 2012. – 756 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 М50 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2.
Менеджмент-освіта для бакалаврів : навч. посіб. : [у 2 т.] / [В. В. Дергачова, Л. Є. Довгань, А. Р. Дунська та ін. ; відп. ред. Л. М. Шульгіна] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – Т. 2. – 479 с. – Зі змісту: Управлінськірішення.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Д81 ; книгосховище.
Прийняття управлінських рішень : навч. посіб. / [Ю. Є. Петруня, В. Б. Говоруха, Б. В. Літовченко та ін.] ; за ред. Ю. Є. Петруні. – 2-ге вид. – Київ : Центр учбової літ., 2011. – 213 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 301 П75 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3.


02.11.2015
Запитує: Eugenia
Тема запиту: Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію, статті та монографії для написання курсової роботи з теми "Документальне оформлення й облік розрахунків за сільськогосподарським податком". Дякую за допомогу!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Євгеніє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Малишкін О. І. Облік і аудит податків в Україні: теорія, методологія, практика : монографія / О. І. Малишкін ; Міжгалузева акад. упр. – Київ : Центр учбової літ., 2013. – 376 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 М19 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Мервенецька В. Особливості обліку та розподілу загальновиробничих витрат у сільськогосподарських підприємствах / В. Мервенецька // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – № 2–3. – С. 35–40.
Моссаковський В. Б. Особливості управлінського обліку в сільськогосподарських підприємствах / В. Б. Моссаковський // Економіка АПК. – 2013. – № 6. – С. 40–45.
Музиченко А. С. Реформування бази справляння фіксованого сільськогосподарського податку як одного із інструментів державної підтримки сільськогосподарського виробництва / А. С. Музиченко, С. М. Подзігун // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 2. – С. 76–81.
Нацюк І. М. Вплив специфіки сільськогосподарського виробництва на облікову політику підприємств / І. М. Нацюк, Н. Г. Волик // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – № 6. – С. 291–294.
Організаційно-економічний механізм функціонування сільськогосподарських підприємств: теорія, методика, практика : монографія / К. В. Васьківська, Н. Є. Ціцька, А. І. Бурак [та ін.]. – Львів : Ліга-Прес, 2014. – 186 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 333С О-64 ; ч/з № 3.
Павлова Г. Є. Методи нарахування амортизації на сільськогосподарських підприємствах у системі бухгалтерського обліку / Г. Є. Павлова, А. С. Гиленко, Т. І. Вініченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 7. – С. 50–53.
Петрищева А. Фиксированный сельскохозяйственный налог. Рассчитываем и уплачиваем правильно / А. Петрищева // Энциклопедия бухгалтера и экономиста. – 2012. – № 27. – С. 3–120.
Плахтій Т. Ф. Бухгалтерський облік фіксованого сільськогосподарського податку в сільськогосподарських підприємствах / Т. Ф. Плахтій // Економіка АПК. – 2009. – № 7. – С. 96–102.
Плахтій Т. Ф. Облік та аудит розрахунків за податками на сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Плахтій Тетяна Федорівна ; Нац. наук. центр «Ін-т аграрної економіки» УААН. – Київ, 2011. – 20 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: А2011 П37 ; Зал екон. клас.
Плахтій Т. Ф. Податковий облік фіксованого сільськогосподарського податку в підприємствах АПК / Т. Ф. Плахтій // Економіка АПК. – 2009. – № 4. – С. 100–105.
Плахтій Т. Ф. Формування облікової політики щодо обліку розрахунків за податками в сільськогосподарських підприємствах / Т. Ф. Плахтій // Економіка АПК. – 2012. – № 5. – С. 79–84.
Проніна В. Знання – сила : [фіксований сільськогосподарський податок] / В. Проніна // Податкова правда. – 2012. – № 19. – С. 52–55.
Протопопова Н. А. Облікова політика сільськогосподарських підприємств / Н. А. Протопопова, А. Х. Іляшенко, О. В. Корнієнко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – № 6. – С. 295–299.
Стадник С. Коригування ФСП у разі зміни об’єкта оподаткування / С. Стадник // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – 26 груд. (№ 119). – С. 30–35.
Стадник С. Як оподатковувати доходи, отримані членами фермерського господарства при розподілі прибутку / С. Стадник // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – 28 берез. (№ 29). – С. 60–61.


02.11.2015
Запитує: Тетяна
Тема запиту: Доброго дня! Чи не могли б Ви мені порадити літературу на тему "Підприємництво та його організаційно-економічні форми". Дуже дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Тетяно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Гой І. В. Підприємництво : навч. посіб. / І. В. Гой, Т. П. Смелянська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Хмельн. нац. ун-т. – Київ : Центр учбової літ., 2013. – 368 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Г59 ; книгосховище.
Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2001. – Т. 2 : К (концентрація капіталу) – П (портфельний аналіз) / відп. ред. С. В. Мочерний. – 848 с. – Зі змісту: Підприємництво. – С. 723–724.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е40 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, ч/з В, ІБВ, Метод., Зал екон. клас., ч/з довід., ч/з ІБО.
Мадзігон В. М. Підприємництво: причини виникнення і форми існування, підготовка молоді до підприємницької діяльності / В. М. Мадзігон, М. В. Вачевський // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2010. – № 7. – С. 3–12.
Основи виробничого підприємництва : навч. посіб. / О. А. Підлісна, В. В. Янковий, М. П. Дорошенко [та ін.] ; за ред. О. А. Підлісної та В. В. Янкового. – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. – 272 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 О-75 ; ч/з № 2.
Прилуцька І. А. Організаційні форми інноваційного підприємництва та стимулювання їх розвитку в Україні / І. А. Прилуцька // Проблеми науки. – 2012. – № 1. – С. 27–32.
Сірко А. В. Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / А. В. Сірко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учбової літ., 2014. – 414 с. – Зі змісту: Підприємництво та види підприємств.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С40 ; книгосховище, ч/ № 5.
Уразов А. У. Основи економічної теорії : навч. посіб. / А. У. Уразов, І. В. Саух, О. І. Вікарчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т імені Івана Франка. – 3-тє вид. – Київ : Центр учбової літ., 2014. – 312 с. – Зі змісту: Підприємництво і організація форми бізнесу.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 У68 ; ч/з № 1, ч/з № 2.
Якобчук В. П. Економічна теорія : навч. посіб. [для вищ. навч. закл.] / В. П. Якобчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроеколог. ун-т. – 3-тє вид., перероб. – Київ : Ліра-К, 2015. – 408 с. – Зі змісту: Підприємництво і підприємство в ринковій економіці.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Я46 ; книгосховище.


02.11.2015
Запитує: Никита
Тема запиту: Доброго вечора! Допоможіть мені будь ласка підібрати літературу для написання курсової роботи на тему "Приватна власність: сутність та еволюція". Дуже дякую Вам за допомогу!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пане Никито! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Бойкова М. Приватна власність і демократія – головні умови розвитку суспільства / М. Бойкова // Віче. – 2009. – № 10. – С. 7–10.
Бурлакова В. Архітектура постреволюційного періоду / В. Бурлакова // Український тиждень. – 2015. – № 29. – С. 26–28.
Воробйов Є. М. Економічна теорія : модульний курс : навч. посіб. для ВНЗ / Є. М. Воробйов. – Харків : Торсінг плюс, 2009. – 319 с. – Зі змісту: Власність: суть, форми й еволюція у ринковій економіці.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В75 ; книгосховище.
Гудов В. Приватна власність як основа економічного фундаменту громадянського суспільства / В. Гудов // Персонал. – 2009. – № 2. – С. 66–69.
Домашенко М. В. Про теоретичні погляди на власність / М. В. Домашенко // Право України. – 2010. – № 12. – С. 32–39.
Загной М. О. Основи економічних знань : навч. посіб. / М. О. Загной. – Москва : Омега-Л, 2014. – 336 с. – Зі змісту: Власність. Типи, форми та види власності.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 З-14 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5.
Захарова Т. Приватна власність у сучасному українському суспільстві: соціологічний вимір / Т. Захарова // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2011. – № 3. – С. 117–128.
Кузнєцова Н. Власність як основа громадянського суспільства і демократичної держави / Н. Кузнєцова // Право України. – 2011. – № 5. – С. 4–12.
Резнік В. Теоретико-методологічні підвалини концептуалізації легітимації приватної власності / В. Резнік // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2010. – № 1. – С. 88–106.
Резнік В. С. Легітимація приватної власності як концепт соціологічноїтеорії : монографія / В. С. Резнік ; НАН України, Ін-т соціології. – Київ : Ін-т соцiологiї НАН України, 2010. – 512 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 301 Р34 ; ч/з № 3.
Швець І. Ю. Економічна теорія : навч. посіб. / І. Ю. Швець. – Сімферополь : ДІАЙПІ, 2013. – 619 с. – Зі змісту: Власність як економічна категорія.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ш35 ; ч/з № 2.
Якубенко В. Д. Власність, економічна влада та управління : практикум / В. Д. Якубенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2012. – 204 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Я49 ; книгосховище ; ч/з № 3.


31.10.2015
Запитує: Мария
Тема запиту: Доброго дня, чи не могли б Ви порадити джерела для вивчення такої теми "Які страхові послуги найбільш популярні на вітчизняному страховому ринку". Бажано найсвіжішу інформацію. Заздалегідь дякую.

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Маріє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Абрамітова Д. Р. Науково-методичний підхід до оцінки рівня інтеграції страхового і туристичного ринків / Д. Р. Абрамітова // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 3. – С. 44–48.
Грабчук О. М. Особливості розвитку страхування туризму в Україні / О. М. Грабчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 7. – С. 24–28.
Дахнова О. Є. Організаційно-правові форми соціального страхування в Україні / О. Є. Дахнова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2015. – № 2. – С. 246–254.
Демченко В. Система пенсійного страхування в Україні та шляхи її реформування / В. Демченко // Ринок цінних паперів України. – 2014. – № 8. – С. 13–18.
Пріхно І. М. Напрями удосконалення функціонування страхового ринку України / І. М. Пріхно // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2015. – № 3. – С. 173–179.
Семенчук І. А. Суперечності та перспективи розвитку страхування цивільно-правової відповідальності власників автотранспортних засобів в умовах фінансової нестабільності / І. А. Семенчук // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2015. – № 5. – С. 163–167.
Украинец А. КАСКО для автопарка: широко и в деталях / А. Украинец // Все о бухгалтерском учете. Спецвыпуск. – 2014. – 26 сент. (№ 89). – С. 39–41.
Шаманська Н. Державне пенсійне страхування в умовах реформування: сучасний стан та пріоритети розвитку / Н. Шаманська // Світ фінансів. – 2014. – Вип. 1. – С. 89–98.


31.10.2015
Запитує: Вита
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу для написання реферату з філософії на тему "Маркіз де Сад і філософія 20 століття".

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Бачинин В. А. Философия : энцикл.словарь / В. А. Бачинин. – Сакт-Петербург : Изд-во Михайлова В. А., 2005. – 288 с. – Из содерж.: Сад. – С. 202–203.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф Б32 ; книгосховище, ч/з В, ч/з №1, ч/з №2, ч/з № 3, ч/з № 5, ч/з довід.
Большая энциклопедия : в 62 т. / гл. ред. С. А. Кондратов. – Москва: ТЕРРА, 2006. – Т. 43 : Руссо – Свентоховский. – 592 с. : ил. – Из содерж.: Сад. – С. 172–173.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 03 Б79 ; ч/з довід.
История философии : энциклопедия / сост. А. А. Грицанов. – Минск : Интерпрессервис. – [Б. м.] : Книжный Дом, 2002. – 1376 с. – (Мир энциклопедий). – Из содерж.: Можейко М. А. Сад / М. А. Можейко. – C. 921–923.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф И90 ; книгосховище, ч/з №1, ч/з №5, ч/з довід.
Краткая литературная энциклопедия / гл. ред. А. А. Сурков. – Москва: Сов. энцикл., 1971. – Т.6 : Присказка – «Советская Россия». – 1040 с. – Из содерж.: Сад. – С. 594.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 03 К78 ; ч/з довід.
Новейший философский словарь / сост. А. А. Грицанов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : Книжный Дом, 2001. – 1280 с. – (Мир энциклопедий). – Из содерж.: Можейко М. А. Сад / М. А. Можейко. – C. 867–869.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф Н72 ; ч/з №1, ч/з довід.


25.10.2015
Запитує: Таня
Тема запиту: Доброго вечора! Чи не могли б Ви мені порадити літературу на тему "Сучасна фінансова думка", а також кілька статей з періодичної літератури на тему "Необхідність запровадження страхової медицини в Україні"? Заздалегідь дякую.

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Тетяно! Згідно з правилами користування віртуальною довідкою нагадуємо Вам, що "Кожен запит має містити одне запитання", тому пропонуємо джерела за першим питанням - "Сучасна фінансова думка". Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Кремень О. І. Фінанси : навч. посіб. / О. І. Кремень, В. М. Кремень. – Київ : Центр учб. літ., 2012. – 413 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 К79 ; книгосховище, ч/з № 2.
Небрат В. Характеристика джерел вивчення історії фінансової думки України / В. Небрат // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – Вип. 2. – С. 83–88.
Небрат В. В. Еволюція теорії державних фінансів в Україні : монографія / В. В. Небрат ; [ред.: І. І. Бажал та ін.] ; НАН України, ДУ «Ін-т економіки та прогнозування». – Київ : Рута, 2013. – 584 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Н39 ; книгосховище, ч/з № 3, Зал екон. клас.
Небрат В. В. Історико-фінансові дослідження в українській економічній думці XIX – початку XX ст. / В. В. Небрат // Економіка України. – 2013. – № 3. – С. 77–85 ; № 4. – С. 80–89.
Небрат В. В. Українська фінансова думка другої половини XIX – початку XX століть : [монографія] / В. В. Небрат ; [наук. ред.: А. І. Даниленко] ; НАН України, ДУ «Ін-т економіки та прогнозування». – Київ, 2007. – 224 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336(09) Н39 ; книгосховище /Колекція Корнійчук/.
Скороход І. Історична ґенеза передумов виникнення та розвитку зарубіжного законодавства й юридичної думки у системі фінансового і податкового контролю / І. Скороход // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 9. – С. 101–103.
Фінансова думка України : у 3 т. / П. І. Юхименко, С. В. Льовочкін, В. М. Федосов, С. І. Юрій ; за наук. ред. В. М. Федосова. – Київ : Кондор ; Тернопіль : Екон. думка, 2010. – Т. 1 : Монографія. – 687 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336(09) Ф59 ; книгосховище, Зал екон. клас., ч/з № 3.
Фінансова думка України : у 3 т. / С. В. Льовочкін, В. М. Федосов, С. І. Юрій, П. І. Юхименко ; за наук. ред. В. М. Федосова. – Київ : Кондор ; Тернопіль : Екон. думка, 2010. – Т. 2 : Енциклопедія. – 582 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336(09) Ф59 ; книгосховище, Зал екон. клас., ч/з № 3.
Фінансова думка України : у 3 т. / авт.-упоряд.: С. І. Юрій, С. В. Льовочкін, В. М. Федосов, П. І. Юхименко ; за наук. ред. В. М. Федосова. – Київ : Кондор ; Тернопіль : Екон. думка, 2010. – Т. 3, ч. 1 : Хрестоматія. – 472 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336(09) Ф59 ; книгосховище, Зал екон. клас., ч/з № 3.
Фінансова думка України : у 3 т. / авт.-упоряд.: С. І. Юрій, С. В. Льовочкін, В. М. Федосов, П. І. Юхименко ; за наук. ред. В. М. Федосова. – Київ : Кондор ; Тернопіль : Екон. думка, 2010. – Т. 3, ч. 2 : Хрестоматія. – 734 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336(09) Ф59 ; книгосховище, Зал екон. клас., ч/з № 3.
Юхименко П. Формування наукової доктрини української фінансової школи кінця XIX – початку XX ст. / П. Юхименко // Банківська справа. – 2013. – № 9–10. – С. 3–16.


25.10.2015
Запитує: Карина
Тема запиту: Доброго дня, чи не могли б ви порадити джерела для вивчення матеріалу за темою "Буття світу та людини"? Заздалегідь дякую.

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Карино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Андрос Є. Буття української людини у світі: атропокультурні параметри осмислення / Є. Андрос // Освіта і управління. – 2002. – Том 5, число 2. – С. 25–37.
Буття українців : матеріали наук.-практ. конф. – презентації. – Київ : Сталь, 2005. – 224 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 902 Б93 ; книгосховище /колекція Л. Корнійчук/.
Вовканич С. Духовно-інтелектуальний потенціал буття людини і нації: горизонти розвитку українськості / С. Вовканич // Психологія і суспільство. – 2012. – № 4. – С. 27–51.
Голубець М. Нові реалії буття і теперішня сутність системи «суспільство-природа» / М. Голубець // Світогляд. – 2011. – № 2. – С. 45–49.
Канан Ф. Перехідний стан буття: поняття і місце в трансформаціях / Ф. Канан // Філософська думка. – 2001. – № 4. – С. 14–36.
Петрушенко В. Межі знання і знання меж / В. Петрушенко // Філософська думка. – 2005. – № 3. – С. 3–17.
Попович М. Бути людиною / М. Попович. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2013. – 223 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф П58 ; книгосховище.
Степико М. Т. Буття етносу: витоки, сучасність, перспективи (філософсько-методологічний аналіз) / М. Т. Степико. – Київ : Знання, 1998. – 251 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф С79 ; Зал укр.
Суспільство, людина, право: сучасні дослідження актуальних проблем : монографія / [О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань, С. Б. Жданенко та ін.] ; за ред. О. Г. Данильяна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2014. – 392 с. – Зі змісту: Особливості буття людини в інформаційному суспільстві.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 34 С90 ; ч/з № 3.
Фатенков А. Н. Стратегии осмысления бытия: реализм в полемике с конструктивизмом и теорией отражения / А. Н. Фатенков // Вопросы философии. – 2011. – № 12. – С. 117–128.
Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи : навч. посіб. / [В. П. Андрущенко, Г. І. Волинка, Н. Г. Мозгова та ін.] ; за ред. Г. І. Волинки ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – 2-ге вид. – Київ : Каравела, 2011. – 367 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф Ф56 ; книгосховище, ч/з № 1.
Хамітов Н. В. Історія філософії. Проблема людини та її меж : навч. посіб. зі словником / Н. В. Хамітов, Л. Н. Гармаш, С. А. Крилова ; під ред. Н. В. Хамітова ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Центр навч. літ., 2006. – 296 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф Х18 ; книгосховище, ч/з № 2.
Щокін Г. В. Закони соціального розвитку і управління / Г. В. Щокін ; Міжрегіон. Акад. упр. персоналом. – Київ : МАУП, 2006. – 189 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 301 Щ92 ; книгосховище.


24.10.2015
Запитує: Наталія
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть мені будь ласка підібрати літературу для написання курсової роботи на тему "Використання інноваційних технологій у викладанні англійською мовою". Дуже дякую Вам за допомогу!

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Наталіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Аудиторна робота викладача і студента: досвід і напрями вдосконалення : зб. матеріалів наук.-метод. конф.,21 лют. 2012 р : у 2 т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот, Т. В. Гуть]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Т. 2. – 554 с. – Зі змісту: Мовчанюк Н. А. Міжпредметні зв’язки як ефективний засіб мотивації процесу навчання професійно спрямованої англійської мови / Н. А. Мовчанюк, Р. А. Гаращенко. – С. 411–413 ; Орлова Н. І. Методи і форми організації пізнавальної діяльності студентів на заняттях з англійської мови / Н. І. Орлова, О. О. Феденко. – С. 423–425 ; Чудійович Т. М. Інноваційні технології у парадигмі раціонального використання часу на заняттях з англійської мови / Т. М. Чудійович. – С. 465–466.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 37 А93 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 7, ч/з В.
Біліченко А. Особливості викладання англійської мови наукового спрямування у немовному ВНЗ України / А. Біліченко // Вища школа. – 2013. – № 12. – С. 47–52.
Забезпечення відкритості, прозорості та об'єктивності оцінювання якості навчальної роботи студентів: досвід, проблеми, перспективи розвитку : зб. матеріалів наук.-метод. конф., 2 лют. 2010 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2010. – Т. 1. – 404 с. – Зі змісту: Червінська Л. М. Використання інтерактивних технологій у викладанні ділової англійської мови на старших курсах / Л. М. Червінська. – С. 213–215 ; Драб Н. Л. Особливості навчання англійської мови за проектною методикою / Н. Л. Драб, І. М. Лобецька. – С. 254–256 ; Ніколенко А. П. Використання матеріалу автентичного газетного медіа-дискурсу з метою формування англомовних комунікативних компетенцій майбутніх фахівців економічних спеціальностей / А. П. Ніколенко. – С. 290–292.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 37 З-12 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з В, ч/з № 3.
Лісовець І. Інформаційні технології у викладанні математики англійською мовою / І. Лісовець // Інформатика : всеукр. газета для вчителів інформатики. – 2012. – № 1. – С. 31–34.
Наукова складова навчального процесу та інноваційні технології його розвитку : зб. матеріалів наук.-метод. конф., 12 квіт. 2011 р. : у 2 т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2011. – Т. 1. – 549 с. – Зі змісту: Драб Н. Л. Навчання англійського професійно спрямованого діалогічного мовлення студентів економічних ВНЗ / Н. Л. Драб, І. М. Лобецька. – С. 174–176 ; Король О. Ю. Використання Інтернет ресурсів у викладанні англійської мови / О. Ю. Король. – С. 195–197 ; Червінська Л. М. Деякі аспекти написання ділової документації на заняттях з ділової англійської мови в економічному ВНЗ / Л. М. Червінська. – С. 409–411.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 37 Н34 ; книгосховище,ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з В, ч/з № 5, ч/з № 7.
Нерянов Ю. Шляхи оптимізації навчання іноземних студентів англійською мовою у медичному університеті / Ю. Нерянов, О. Іванько, О. Круть [та ін.] // Вища школа. – 2011. – № 1. – С. 55–58.
Осташко Н. Підвищення рівня викладання ділової англійської мови у міжнародних ІТ-компаніях в Україні: практичні рекомендації / Н. Осташко // Вища школа. – 2013. – № 11. – С. 66–70.
Пэйтон Н. Давайте говорить! : [английский для эйчаров] / Нил Пэйтон // Менеджер по персоналу. – 2015. – № 1–2. – С. 115–118.
Сучасна освіта: методологія, теорія, практика : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т», Ф-т лінгвістики ; [редкол.: І. О. Сімкова та ін.]. – Київ : «Політехніка» НТУУ «КПІ», 2013. – 169 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 4У С91 ; книгосховище.
Сучасні концепції та тенденції навчання іноземної мови у глобальному світі : зб. матеріалів Міжнар. міжвуз. наук.-метод. конф., 5 жовт. 2010 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: М. М. Гавриш (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – 199 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 4И С91 ; книгосховище, ч/з В, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 1, ч/з № 5.
Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф., 1–3 берез. 2013 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т», Ф-т лінгвістики ; [редкол.: Н. С. Саєнко та ін.]. – Київ : «Політехніка» НТУУ «КПІ», 2013. – 208 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 4 С91 ; ч/з № 3.
Ткаченко Н. Навчання фонетиці англійської мови у ВНЗ / Н. Ткаченко // Вища школа. – 2013. – № 8. – С. 101–107.


24.10.2015
Запитує: Инна
Тема запиту: Доброго дня! Прошу підібрати мені літературу за заданою тематикою "Формування податкової системи України". Буду вдячна.

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Інно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Бутко М. Інституційні засади модернізації податкової системи України / М. Бутко, І. Мінін // Економіст. – 2013. – № 6. – С. 7–10.
Дейнеко Л. В. Перспективні напрями вдосконалення функціонального розвитку податкової системи України / Л. В. Дейнеко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2013. – № 4. – С. 24–29.
Дулік Т. О. До питання про реформування податкової системи України / Т. О. Дулік, Т. Ю. Александрюк // Вісник економічної науки України. – 2013. – № 1. – С. 40–46.
Єфименко Т. І. Актуальні питання сучасних стратегій реформування податкових систем / Т. І. Єфименко // Фінанси України. – 2013. – № 3. – С. 7–26.
Задорожня Л. А. Тенденції розвитку системи оподаткування персональних доходів в Україні / Л. А. Задорожня // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2015. – № 5. – С. 53–59.
Ібрагімов Е. Е. Проблеми реформування системи оподаткування в Україні / Е. Е. Ібрагімов // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2013. – № 4. – С. 47–50.
Ільяшенко В. А. Розвиток податкової системи України в умовах євроінтеграції / В. А. Ільяшенко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2013. – № 2. – С. 15–20.
Кашпур Л. М. Організаційно-правові принципи побудови податкової системи України / Л. М. Кашпур // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 3. – С. 127–130.
Коцупатрий М. М. Облік і звітність в оподаткуванні у схемах і таблицях : навч. посіб. для студентів напряму підгот. 6.030509 «Облік і аудит» / М. М. Коцупатрий, С. І. Ковач, К. В. Безверхий ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2015. – 196 с. : табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 К75 ; книгосховище, Аб, ч/з № 1, ч/з № 3, ч/з ІБО.
Мединська Т. В. Теоретичні засади формування податкової політики в системі інвестиційного стимулювання економіки / Т. В. Мединська // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2010. – № 1. – С. 42–47.
Насіров Р. М. Реформування податкової системи України / Р. М. Насіров // Фінанси України. – 2015. – № 3. – С. 7–17.
Облік і звітність в оподаткуванні : конспект лекцій у структурно-логічних схемах / К. В. Безверхий, Т. В. Бочуля, С. І. Ковач [та ін.] ; М-во освіти і науки України. – Харків : ХДУХТ, 2014. – 329 с. : табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 О-17 ; ч/з №2 (1)
Олейнікова Л. Г. Напрями підвищення конкурентоспроможності національної системи оподаткування / Л. Г. Олейнікова // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2010. – № 12. – С. 3–7.
Панасюк О. В. Переваги і недоліки спрощеної системи оподаткування в контексті новацій Податкового кодексу / О. В. Панасюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 10. – С. 41–44.
Пухкал О. Г. Політико-правові засади становлення податкової системи в Україні / О. Г. Пухкал, Л. М. Лисак // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 18. – С. 125–129.
Слободян P. P. Запобігання та протидія корупції в органах Державної фіскальної служби України / P. P. Слободян, З. С. Варналій // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2015. – № 5. – С. 104–107.
Соколовська А. М. Особливості податкової системи України та напрями її коригування / А. М. Соколовська // Фінанси України. – 2013. – № 9. – С. 28–44.
Тимченко О. М. Фіскальні ефекти структурних зрушень у податковій системі України / О. М. Тимченко, Ю. В. Сибірянська // Економічний часопис–XXI. – 2014. – № 1–2. – С. 69–73.
Фінанси в схемах і таблицях : навч. посіб. / [О. В. Михайловська, Д. А. Ковалевич, Т. Л. Томнюк та ін.] ; за заг. ред. О. В. Михайловської ; М-во освіти і науки України. – Київ : КНТ, 2014. – 386 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Ф59 ; книгосховище, ч/з № 3.
Чала О. А. Сучасна податкова система: інноваційні процеси / О. А. Чала // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2013. – № 6. – С. 133–136.
Швабій К. І. Напрями реформування податкової системи в умовах посткризового відновлення економіки України / К. І. Швабій // Фінанси України. – 2012. – № 11. – С. 52–57.
Юга І. П. Податкова система України в умовах трансформаційного періоду національної економіки / І. П. Юга // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2013. – № 4. – С. 59–62.


21.10.2015
Запитує: Олена
Тема запиту: Доброго дня, чи не могли б Ви порадити джерела для вивчення теми "Фінансовий контроль". Заздалегідь дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Олено! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Басанцов І. В. Модернізація системи державного фінансового контролю України / І. В. Басанцов // Економічний часопис – XXI. – 2014. – № 1–2. – С. 78–81.
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка : [зб. наук. пр.] / [відп. ред. В. Д. Базилевич]. – Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2014. – Вип. 1(154). – 136 с. – Зі змісту: Андрєєв П. Становлення та розвиток системи державного внутрішнього фінансового контролю / П. Андрєєв. – С. 6–9 ; Дяченко М. Державний фінансовий контроль в контексті посилення дієвості бюджетної політики стимулювання регіонального розвитку / М. Дяченко. – С. 99–104.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В53 ; книгосховище.
Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна : зб. наук. праць / [голов. ред. Г. І. Башнянин ; відп. за вип. В. О. Шевчук]. – Львів : Львів. комерц. акад., 2014. – Вип. 44. – 176 с. – Зі змісту: Волков Д. П. Сучасні підходи до виміру ефективності державного фінансового контролю / Д. П. Волков. – С. 159–162.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 В53 ; книгосховище.
Верига Ю. А. Словник нормативних термінів з фінансового контролю / Ю. А. Верига, Г. О. Соболь ; ВНЗ Укоопспілки «Полтав. ун-т економіки і торгівлі». – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 168 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 В32 ; книгосховище.
Гулай І. О. Моделювання матриці системи фінансового контролю на підприємстві / І. О. Гулай // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 7. – С. 430–437.
Гупаловська М. Б. Практика і проблематика фінансового контролю за виконанням місцевих бюджетів / М. Б. Гупаловська // Світ фінансів. – 2014. – № 4. – С. 82–87.
Дишкант О. Удосконалення нормативної бази щодо організації державного фінансового контролю в Україні / О. Дишкант // Світ фінансів. – 2014. – Вип. 1. – С. 114–123.
Докієнко Л. М. Збалансована система показників фінансового контролінгу на підприємстві / Л. М. Докієнко // Науково-технічна інформація. – 2015. – № 2. – С. 59–65.
Дребот С. Європейський вектор у сфері перебудови системи державного фінансового контролю / С. Дребот // Фінансовий контроль. – 2015. – № 2. – С. 42–47.
Здирко Я. Г. Проблемні аспекти аудиту ефективності виконання бюджетних програм / Я. Г. Здирко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 9. – С. 13–19.
Коломийчук Н. М. Координація та формування ефективної системи державного внутрішнього фінансового контролю в бюджетному процесі / Н. М. Коломийчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 10. – С. 45–47.
Натарова О. В. Оцінка стану фінансового контролю державного сектору / О. В. Натарова // Економічний часопис – XXI. – 2015. – № 1–2. – С. 106–109.
Піхоцький В. Ф. Організаційно-правові засади створення єдиної системи державного фінансового контролю / В. Ф. Піхоцький // Економічний часопис - XXI. – 2014. – № 11–12. – С. 57–60.
Фінанси підприємств: проблеми і перспективи : монографія : у 3 т. / [М. Д. Білик, Н. О. Бабіна, О. С. Бадзим та ін.] ; за наук. ред. М. Д. Білик ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : ПанТот, 2013. – Т. 3 : Антикризове управління підприємством в умовах ринку. – 2013. – 338 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Ф59 ; книгосховище, ч/з № 3, ч/з № 1.
Фінансова інфраструктура України: проблеми та напрямки розвитку : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. 15 листопада 2013 р. / М-во освіти і науки України. ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : [Криниця], 2013. – 287 с. – Зі змісту: Завистовська Г. І. Інституційні засади державного фінансового контролю та напрями їх удосконалення / Г. І. Завистовська. – С. 197–199.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Ф59 ; книгосховище, ч/з ІБО, ч/з № 3, ч/з № 2, ч/з № 1.
Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2013.– № 29. – 2013. – 560 с. – Зі змісту: Висоцький І. А. Кошти місцевих бюджетів як об'єкт державного фінансового контролю / І. А. Висоцький. – С. 381–391.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ф79 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5.
Хмельков А. В. Диференціація фінансових інститутів держави / А. В. Хмельков // Економіка та держава. – 2015. – № 6. – С. 76–81.
Хомин О. Поєднання практики і теорії у сфері фінансового контролю / О. Хомин // Фінансовий контроль. – 2015. – № 3. – С. 4–7.
Шевчук О. А. Реформування органів державного фінансового контролю України в умовах євроінтеграції / О. А. Шевчук, Т. Ю. Копотієнко // Економічний часопис - XXI. – 2013. – № 5–6. – С. 53–55.
Шевчук О. А. Трансформація змісту державного фінансового контролю / О. А. Шевчук // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2013. – № 7. – С. 194–204.


21.10.2015
Запитує: Тетяна
Тема запиту: Доброго вечора! Прошу допомоги з пошуку літератури на тему "Зародження та розвиток страхового ринку України". Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Тетяно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Віленчук О. М. Розвиток ринку аграрного страхування: історичний та соціально-економічний вимір / О. М. Віленчук // Світ фінансів. – 2014. – № 4. – С. 141–151.
Гомівка М. «Зелена картка» історія, сучасність і перспективи : [історія впровадження в Україні страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів] / М. Гомівка // Финансовые услуги. – 2010. – № 3–4. – С. 30–31.
Динаміка та тенденції розвитку ринку страхових послуг // Фінансовий ринок України. – 2012. – № 12. – С. 20–23.
Загорська Д. М. Основні параметри розвитку страхового ринку в Україні / Д. М. Загорська // Економіка та держава. – 2013. – № 3. – С. 32–34.
Загребной В. Н. Наше дело обречено на успех. Летопись страхового бизнеса / В. Н. Загребной. – Київ : Укр. агентство фін. розвитку, 2010. – 480 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 36 З-14 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3.
Залєтов О. Вплив операцій псевдострахування на розвиток страхового ринку України / О. Залєтов // Страхова справа. – 2013. – № 4. – С. 14–17.
Корнєєв В. В. Особливості та регулярний базис розвитку страхового ринку України / В. В. Корнєєв // Фінансовий ринок України. – 2012. – № 7–8. – С. 27–31.
Лесниченко Е. Н. Основные аспекты зарождения и развития социального страхования / Е. Н. Лесниченко, Е. С. Терехова // Страховое дело. – 2012. – № 9. – С. 59–64.
Нові вектори розвитку страхового ринку України : монографія / [О. В. Козьменко, С. М. Козьменко, Т. А. Васильєва та ін.]. – Суми : Універ. кн., 2012. – 317 с. : табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 36 Н73 ; ч/з № 3.
Прокоф’єва О. В. Платоспроможність страхових (перестрахових) компаній та її вплив на розвиток ринку страхування / О. В. Прокоф’єва // Економіка та держава. – 2013. – № 7. – С. 63–65.
Рядно О. А. Розвиток страхового ринку в регіонах України / О. А. Рядно, Л. В. Рибальченко // Вісник економічної науки України. – 2012. – № 1. – С. 146–149.
Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. 10–12 жовт. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [голова редкол. О. О. Гаманкова]. – Київ : КНЕУ, 2012. – 275 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 36 С83 ; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 1.
Татаріна Т. Вплив світових тенденцій в страхуванні на розвиток вітчизняного ринку перестрахування / Т. Татаріна // Страхова справа. – 2012. – № 2. – С. 54–57.
Третяк К. Український ринок перестрахування: особливості функціонування та розвитку / К. Третяк // Ринок цінних паперів України. – 2015. – № 3–4. – С. 97–108.
Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип. : Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації / [редкол.: О. О. Гаманкова (голова) та ін.]. – 2012. – 352 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 36 Ф79 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Шірінян Л. В. Фінансове регулювання страхового ринку України: проблеми теорії та практики : монографія / Лада Шірінян. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 459 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 Ш64 ; книгосховище, ч/з № 3, ч/з № 1.


21.10.2015
Запитує: Надежда
Тема запиту: Доброго дня! Дуже дякую за допомогу у підборі літератури з теми "Заробітна плата" для курсової з основ економічних наук. А які підручники Ви б рекомендували, щоб розкрити питання сутності та функцій заробітної плати? Заздалегідь дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня Надіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Ажнюк М. О. Основи економічної теорії : навч. посіб. / М. О. Ажнюк, О. С. Передрій. – Київ : Знання, 2008. – 366 с. – (Вища освіта XXI століття).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 А34 ; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 5.
Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка : підручник : у 2 кн. / [С. М. Панчишин, П. І. Островерх, В. Б. Буняк та ін.] ; за ред. Степана Панчишина, Петра Островерха ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Екон. ф-т. – 2-ге вид., випр. і допов. – Львів, 2014. – Кн. 2 : Мікроекономіка. – 390 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 А64 ; ч/з № 2.
Вступ до економічної теорії : підручник / [З. Ватаманюк, С. Панчишин, О. Ватаманюк та ін.] ; за ред. З. Ватаманюка. – Вид. 3-тє, допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 501 с. – (Вища освіта в Україні).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В85 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2.
Дзюбик С. Д. Основи економічної теорії : навч. посіб. / С. Д. Дзюбик, О. С. Ривак. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2014. – 424 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Д43 ; ч/з № 2.
Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / [Г. В. Назарова, С. Ю. Гончарова, Н. О. Москаленко та ін.] ; за ред. Г. В. Назарової. – Київ : Знання, 2012. – 574 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е45 ; книгосховище, ч/з № 3.
Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / [В. М. Семененко, Д. І. Коваленко, В. В. Бугас та ін.] ; за заг. ред. В. М. Семененка та Д. І. Коваленка ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – 2-ге вид., допов. та перероб. – Київ : Центр учбової літ., 2011. – 427 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е45 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5, ч/з № 7.
Економічна теорія. Політекономія : підручник / [В. Д. Базилевич, В. М. Попов, К. С. Базилевич та ін.] ; за ред. В. Д. Базилевича ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 8-ме вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2012. – 703 с. – (Класичний університетський підручник).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е45 ; книгосховище, ч/з № 2.
Економічна теорія. Політекономія : підручник / [В. М. Тарасевич, О. Ю. Бобровська, О. В. Давидов та ін.] ; за ред. В. М. Тарасевича. – Київ : Знання, 2012. – 207 с. – (Вища освіта XXI століття).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е45 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5, ч/з 7.
Політична економія : [підручник] / [Ю. В. Ніколенко, В. Я. Бобров, Л. С. Лісогор та ін.] ; за заг. ред. Ю. В. Ніколенка ; М-во освіти і науки України, Акад. муніцип. упр. – Київ : Центр учбової літ., 2009. – 632 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 П50 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, Зал екон. клас, книгосховище/Колекція Корнійчук.
Сірко А. В. Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / А. В. Сірко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учбової літ., 2014. – 414 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С40 ; книгосховище, ч/з № 5.
Чепінога В. Г. Економічна теорія : підручник / В. Г. Чепінога ; М-во освіти і науки України. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 653 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ч-44 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, ч/з № 7, Зал екон. клас.
Щетинін А. І. Політична економія : підручник / А. І. Щетинін. – Київ : Центр учбової літ., 2011. – 480 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Щ70 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5, ч/з № 7.


21.10.2015
Запитує: Мария
Тема запиту: Доброго дня, чи не могли б Ви порадити джерела для вивчення такої теми "Сучасна фінансова політика України". Заздалегідь дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Маріє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Алексєєва Н. Фінансова політика України в умовах інтеграційних процесів: домінанти, ризики та виклики сучасності (за підсумками всеукраїнської наукової студентської конференції) / Н. Алексєєва, Т. Табакова // Ринок цінних паперів України. – 2015. – № 3–4. – С. 149–156.
Богатирьов І. І. Стабільність національних фінансових систем в умовах фінансової глобалізації / І. І. Богатирьов // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2015. – № 4. – С. 29–32.
Бондарчук В. В. Фінансовийсектор як новий фактор циклічності економіки / В. В. Бондарчук, Д. Л. Лозинський // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 7. – С. 15–22.
Буряченко А. Є. Фінансовий потенціал регіонального розвитку : монографія / А. Є. Буряченко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2013. – 344 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.1 Б91 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Вінник Т. А. Збалансування складових фінансової політики на сучасному етапі розвитку України / Т. А. Вінник // Економіка. Фінанси. Право. – 2013. – № 9. – С. 23–29.
Ільяшенко В. А. Щодо фінансової політики як складової системи державного регулювання економіки України / В. А. Ільяшенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 12. – С. 32–34.
Корнівська В. О. Структурні аспекти розвитку європейського фінансового простору: компаративний аналіз України та Польщі / В. О. Корнівська // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2015. – № 2. – С. 94–106.
Любкіна О. Фінансово-кредитна система України в контексті макроекономічної стабільності / О. Любкіна, О. Яфінович // Вісник Національного банку України. – 2014. – № 12. – С. 18–22.
Міжнародна економічна політика : наук. журн. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [голов. ред. Д. Г. Лук’яненко]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 2. – 150 с. – Зі змісту: Ковтонюк К. В. Фінансова євроінтеграційна політика України / К. В. Ковтонюк. – С. 127–149.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М М58 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з ІБО.
Петрушевська В. В. Трансформація фінансової політики України в умовах глобалізації та євроінтеграції / В. В. Петрушевська // Економічний часопис–XXI. – 2014. – № 1–2. – С. 34–37.
Сторонянська І. З. Стратегічні пріоритети модернізації регіональної фінансової політики / І. З. Сторонянська // Економічний часопис–XXI. – 2015. – № 1–2. – С. 89–92.
Теліженко О. М. Узгодження основних складових реалізації фінансової політики в Україні / О. М. Теліженко, В. Г. Боронос // Вісник Сумського державного університету. – 2013. – № 1. – С. 35–44.
Фінанси в схемах і таблицях : навч. посіб. / О. В. Михайловська, Д. А. Ковалевич, Т. Л. Томнюк та ін.] ; за заг. ред. О. В. Михайловської ; М-во освіти і науки України. – Київ : КНТ, 2014. – 386 с. – Зі змісту: Фінансова політика і фінансовий механізм. – С. 65–85.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Ф59 ; книгосховище, ч/з № 3.


19.10.2015
Запитує: Тарас
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, підібрати літературу для написання курсової роботи з теми "Постіндустріальне суспільство".

Відповідь бібліотекаря

Шановний пане Тарасе! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Благов Е. В. О новой парадигме постиндустриального общества и экономической значимости нравственности / Е. В. Благов, В. А. Проскуряков // Инновации. – 2011. – № 12. – С. 61–67.
Ковальчук В. М. Світова економіка: її історія та дослідники : навч. посіб. / В. М. Ковальчук. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учбової літ., 2014. – 632 с. – Зі змісту: Постіндустріальне суспільство та сучасна економічна наука.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) К56 ; книгосховище.
Кочеткова В. В. К вопросу о генезисе постиндустриального общества / В. В. Кочеткова, Л. Н. Кочеткова // Вопросы философии. – 2010. – № 2. – С. 23–33.
Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України : зб. наук. пр. / НАН України, М-во економіки України, Держ. НДІ інформатизації та моделювання економіки ; [голов. ред. О. О. Любіч]. – Київ, 2010. – Вип. 11. – 253 с. – Зі змісту: Любич А. А. Постиндустриальное общество – новые инструменты развития / А. А. Любич, С. П. Поленок, Ю. А. Ратушин. – С. 28–38.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С М74 ; ч/з № 3.
Наумік К. Г. Управління комунікаційною політикою в умовах постіндустріального суспільства : монографія / К. Г. Наумік ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2011. – 132 с. – Зі змісту: Постіндустріальне суспільство: особливості, проблеми та перспективи. – С. 5–23.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 301 Н34 ; книгосховище.
Орлова Т. В. Історія сучасного світу (XV–XXI століття) : навч. посіб. / Т. В. Орлова. – Київ : Знання, 2008. – 552 с. – Зі змісту: Постіндустріальне суспільство і перспективи України. – С. 462–492.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 9 О-66 ; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 5.
Основи економічної теорії : підручник / [Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, Т. М. Камінська та ін.] ; за заг. ред. Л. С. Шевченко ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2010. – 448 с. – Зі змісту: Постіндустріальне суспільство як концепція і реальність. – С. 71–74.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 О-75 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, Зал екон. клас.
Павловський М. Стратегія розвитку суспільства. Україна і світ: Економіка. Політика. Політологія. Соціологія / М. Павловський. – Київ : Техніка, 2001. – 312 с. – Зі змісту: Постіндустріальне (інформаційне) суспільство. – С. 57–61.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С П12 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 5, ч/з 7, Зал укр.
Прушківська Е. Постіндустріальне суспільство як вектор розвитку національної економіки / Е. Прушківська // Економіст. – 2013. – № 7. – С. 40–43.
Чухно А. А. Економічна теорія : [у 2 т.] / А. А. Чухно ; М-во фінансів України, Акад. фін. упр. – Київ : ДННУ АФУ, 2010. – Т. 1. – 510 с. – Зі змісту: Постіндустріальна стадія цивілізації. – С. 160–177.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ч-96 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5, Зал екон. клас.
Юсов А. Б. Критика теории постиндустриального общества / А. Б. Юсов // Проблемы современной экономики. – 2011. – № 1. – С. 36–38.
Юхименко П. І. Економічна історія : навч. посіб. / П. І. Юхименко. – Київ : Вікар, 2004. – 341 с. – Зі змісту: Постіндустріальне суспільство: проблеми і перспективи.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Ю94 ; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 5, ч/з 7.


19.10.2015
Запитує: Микола
Тема запиту: Доброго дня. Чи не могли б Ви порадити матеріал для написання курсової роботи "Проектування бази даних для проведення маркетингового дослідження попиту на товарному ринку"?

Відповідь бібліотекаря

Шановний пане Миколо! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Балабанова Л. В. Информационное обеспечение обоснования управленческих решений в условиях маркетинговой ориентации предприятий : монография / Л. В. Балабанова, Т. И. Алачева. – Донецк : ДонГУЭТ, 2003. – 143 с. – (Школа маркетингового менеджмента).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338Т8 Б20 ; ч/з № 3.
Зацеркляний М. М. Основи комп’ютерних технологій для економістів : навч. посіб. / М. М. Зацеркляний, О. Ф. Мельников, В. М. Струков ; М-во освіти і науки України. – Київ : Професіонал, 2007. – 671 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33СЭ З-38 ; книгосховище.
Липчук В. В. Маркетингові дослідження : посібник / В. В. Липчук, Л. В. Погребняк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Львів : Магнолія-2006, 2012. – 348 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Л61 ; ч/з № 1, ч/з № 3.
Оксанич А. П. Інформаційні системи і технології маркетингу : навч.-практ. посіб. / А. П. Оксанич, В. Р. Петренко, О. П. Костенко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Професіонал, 2008. – 320 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 О-52 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 7.
Петренко В. Р. Інформаційні системи і технології маркетингу : лабораторний практикум : [навч. посіб.] / В. Р. Петренко, І. Г. Кротюк, О. П. Костенко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Професіонал, 2008. – 455 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 П30 ; книгосховище, Аб, ч/з № 3, ч/з № 7.
Пінчук Н. С. Інформаційні системи і технології в маркетингу : навч. посіб. / Н. С. Пінчук, Г. П. Галузинський, Н. С. Орленко. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : КНЕУ, 2003. – 352 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 П32 ; книгосховище, Аб, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Пінчук Н. С. Інформаційні системи і технології в маркетингу : практикум / Н. С. Пінчук, Г. П. Галузинський, Н. С. Орленко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2011. – 251 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 П32 ; книгосховище, Аб, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 7.
Полторак В. А. Маркетингові дослідження : навч. посіб. / В. А. Полторак, І. В. Тараненко, О. Ю. Красовська. – 3-тє вид., перероб. та допов. – Київ : Центр учбової літ., 2014. – 341 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 П52 ; книгосховище.
Процеси управління інтерактивними соціальними комунікаціями в умовах розвитку інформаційного суспільства : монографія / [А. М. Пелещишин, Ю. О. Сєров, О. Л. Березко та ін.] ; за заг. наук. ред. А. М. Пелещишина ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 367 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 6П2.15 П84 ; ч/з № 3.
Тєлєтов О. С. Маркетингові дослідження : навч. посіб. / О. С. Тєлєтов. – Київ : Знання України, 2010. – 299 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Т31 ; книгосховище, Аб, ч/з № 1, ч/з № 3.


19.10.2015
Запитує: Читач
Тема запиту: Доброго дня. Чи не могли б ви мені порадити матеріал для написання наукової роботи на тему "Банківська система"? Буду дуже вдячний.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Бородюк О. Банківська система України: чи очікувати стабілізації та розвитку?/ О. Бородюк // Незалежний аудитор. – 2014. – № 2. – С. 118–121.
Иерархия и сети в институциональной архитектонике экономических систем : [монография] / [Т. И. Артемова, А. А. Гриценко, Е. А. Гриценко и др.] ; под ред. А. А. Гриценко ; НАН Украины, Ин-т экономики и прогнозирования. – Киев, 2013. – 578 с. – Из содерж.: Банковская система как сложная сеть связанных осцилляторов. Эндогенные циклы в динамике банковской ликвидности. – С. 547–557.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 И30 ; книгосховище, Зал екон. клас.
Карлін М. Транснаціоналізація банківської системи України: регіональний аспект / М. Карлін, М. Щегельська // Банківська справа. – 2015. – № 1–2. – С. 22–31.
Копилюк О. І. Регіональна політика розвитку банківської системи України : монографія / О. І. Копилюк ; [наук. ред. Б. В. Буркинський]. – Одеса : Ін-т проблем ринку та екон.-еколог. дослідж., 2014. – 576 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 К65 ; ч/з № 3.
Кубів С. Банківська система України: пріоритети розвитку / С. Кубів // Вісник Національного банку України. – 2014. – № 5. – С. 6–7.
Кудляк Ю. Особливості трансформації банківської системи України в умовах посилення регуляторних вимог до діяльності банків / Ю. Кудляк // Економіст. – 2015. – № 2. – С. 25–30.
Кузнецова С. А. Банківська система: у схемах і таблицях : навч. посіб. / С. А. Кузнецова, Т. М. Болгар, З. С. Пестовська ; за заг. ред. С. А. Кузнецової ; Дніпропетр. ун-т імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2012. – 320 с. : табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 К89 ; ч/з № 3.
Міщенко В. Інструментальне забезпечення стабільності банківської системи на основі розробки агрегованого індексу / В. Міщенко, О. Малютін // Вісник Національного банку України. – 2015. – № 4. – С. 32–37.
Погореленко Н. П. Стабильность банковской системы как совокупность стабильностей отдельных микроситуаций в ее функционировании и развитии / Н. П. Погореленко // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 3. – С. 345–356.
Стан та перспективи розвитку фінансової системи України : колективна монографія / Уманський нац. ун-т садівництва ; під ред. О. О. Непочатенко. – Умань : Сочінський, 2012. – 321 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 С76 ; ч/з № 1, ч/з № 3.
Тітаренко О. Банківська система 2015: виклики та перспективи / О. Тітаренко // Цінні папери України. – 2015. – 12 берез. (№ 8–9). – С. 23.
Тридід О. Складові формування загальної концепції регулювання вітчизняної банківської системи / О. Тридід, Н. Погореленко // Вісник Національного банку України. – 2014. – № 8. – С. 34–37.
Холодна Ю. Є. Банківська система : навч. посіб. / Ю. Є. Холодна, О. М. Рац ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2013. – 315 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 Х73 ; книгосховище.
Чеховська М. М. Рефінансування банків в умовах трансформації економічної системи як загроза економічній безпеці України / М. М. Чеховська // Економіка та держава. – 2015. – № 5. – С. 67–70.


18.10.2015
Запитує: Читач
Тема запиту: Доброго дня, яку літературу ви порадите використати для написання курсової роботи з економіки на тему "Нерівність у доходах та проблеми бідності"?

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Демографія та соціальна економіка : наук.-екон. та сусп.-політ. журн. / НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи. – Київ : ІДСД, 2011. – Вип. 2 (16). – 195 с. – Зі змісту: Черенько Л. М. Оцінка впливу державної соціальної підтримки на нерівність та бідність населення / Л. М. Черенько. – С. 118–127 ; Тохтарова В. С. Доходы населения: уровень, структура и дифференциация / В. С. Тохтарова. – С. 166–175.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 31 Д31 ; книгосховище.
Детермінанти соціально-економічної нерівності в сучасній Україні : монографія / [О. М. Балакірєва, В. А. Головенько, Д. А. Дмитрук та ін.] ; за ред. О. М. Балакірєвої. – Київ : ДУ «Ін-т екон. та прогнозування НАНУ», 2011. – 591 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 301 Д38 ; ч/з № 3.
Єфремов Д. П. Економіка суспільного сектору : навч. посіб. / Д. П. Єфремов, Н. В. Федірко ; [редкол.: А. П. Наливайко (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2014. – 352 с. – Зі змісту: Перерозподільчі процедури в подоланні нерівності та бідності ; Нерівність і бідність: значення та способи оцінки.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С Є92 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Мазнєва М. В. Формування і розподіл доходів як чинник підвищення рівня життя населення / М. В. Мазнєва // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2011. – № 6. – С. 164–169.
Надрага В. Аспектний підхід у методології дослідження ризиків соціальної нерівності / В. Надрага // Економіст. – 2013. – № 7. – С. 4–7.
Нерівність в Україні: масштаби та можливості впливу : [колект. монографія] / [Е. М. Лібанова та ін.] ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи. – Умань : Сочінський, 2012. – 403 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 301 Н54 ; ч/з № 3.
Новіков В. Подолання надмірної нерівності – пріоритет соціальної політики / В. Новіков // Україна: аспекти праці. – 2013. – № 1. – С. 3–7.
Отрошко О. В. Основи економічної теорії : навч. посіб. / О. В. Отрошко. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Знання, 2013. – 335 с. – Зі змісту: Нерівність, бідність та політика перерозподілу доходів ; Нерівність доходів та способи її вимірювання.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 О-86 ; ч/з № 2, ч/з № 5.
Соціально-трудові відносини: теорія та практика = Социально-трудовые отношения: теория и практика = Social and labour relations: theory and practice : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т соціально-трудових відносин ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 2 (8). – 499 с. – Зі змісту: Лібанова Е. М. Нерівність за доходами в сучасній Україні / Е. М. Лібанова. – С. 26–36.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 С69 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Ярошенко Г. Проблеми формування доходів населення від трудової діяльності / Г. Ярошенко, М. Ярошенко // Україна: аспекти праці. – 2013. – № 6. – С. 39–43.


18.10.2015
Запитує: Евгений
Тема запиту: Добрый день! Помогите, пожалуйста, подобрать литературу для написания курсовой работы на тему "Ринок та держава". С уважением, Евгений.

Відповідь бібліотекаря

Шановний пане Євгене! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Артус М. М. Державне регулювання ціноутворення в сучасних умовах розвитку ринкових відносин / М. М. Артус // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – 2013. – № 4. – С. 3–6.
Бачо Р. Й. Реформування державного регулювання ринків фінансових послуг в ЄС / Р. Й. Бачо // Світ фінансів. – 2014. – № 4. – С. 110–115.
Бережний Я. В. Проблеми та шляхи формування сприятливого інституційного середовища для підприємницької діяльності в Україні : аналіт. доп. / Я. В. Бережний, Д. В. Ляпін, Д. С. Покришка ; [за ред. Я. А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2014. – 79 с. – (Економіка : засн. у 2013 р. ; вип. 6).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С2 Б48 ; книгосховище, ч/з № 3.
Бутук А. И. Социально-экономическое регулирование: содержание, история и современность / А. И. Бутук. – Київ : Знання, 2011. – 503 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Б93 ; книгосховище, ч/з № 1.
Волобуєва Г. Д. Принципи формування та реалізації соціальної політики держави в ринковій економічній системі / Г. Д. Волобуєва // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 5. – С. 146–149.
Волошенко А. В. Сучасна цінова політика : [монографія] / А. В. Волошенко. – Київ : Знання, 2014. – 240 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С В68 ; ч/з № 3.
Державне регулювання інвестиційного процесу в умовах функціонування ринку цінних паперів : монографія / П. О. Куцик, М. Я. Вірт, І. В. Гончарук [та ін.] ; Львів. комерц. акад. – Львів : Растр-7, 2014. – 296 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 Д36 ; ч/з № 3.
Економіка розвитку : наук. журн. / Харків. нац. екон. ун-т ; [голов. ред. В. С. Пономаренко]. – Харків : ХНЕУ, 2013. – № 4 (68). – 123 с. – Зі змісту: Пилипенко Г. М. Характер взаємодії державної і ринкової координації / Г. М. Пилипенко. – С. 47–51.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е45 ; книгосховище.
Зубрилин Е. В. Государственно-частное партнерство как фактор устойчивости рыночных отношений / Е. В. Зубрилин // Экономические науки. – 2013. – № 4. – С. 27–30.
Исаев И. М. Соотношение рыночных и государственных механизмов регулирования экономического процесса / И. М. Исаев // Экономические науки. – 2013. – № 1. – С. 19–23.
Коваленко Є. О. Особливості державного регулювання споживчого ринку в країнах Європи / Є. О. Коваленко // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2013. – № 1. – С. 67–71.
Криштоф Н. Реформи державного управління в системі технічного регулювання - запорука безпечного виходу української продукції на зовнішні ринки / Н. Криштоф // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2013. – № 1. – С. 113–123.
Навроцька І. Ретроспективний аналіз регулювання ринку праці в країнах з перехідною економікою центрально-східної Європи у 1990-х рр. / І. Навроцька // Україна: аспекти праці. – 2015. – № 5. – С. 43–50.
Наконечна К. В. Державний протекціонізм на внутрішньому та зовнішньому продовольчих ринках / К. В. Наконечна // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 8. – С. 51–54.
Пердейчук В. М. Роль державного регулювання у формуванні інформаційних інститутів фінансового ринку / В. М. Пердейчук // Економіка та держава. – 2013. – № 8. – С. 85–87.
Потоцька Т. Г. Ідентифікація умов антикризового розвитку економіки України як основа державного регулювання ринку праці / Т. Г. Потоцька // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2013. – № 1. – С. 11–15.
Проблеми, напрями та чинники сприяння внутрішнього ринку України (реальний сектор економіки) : кол. монографія / НАН України, ДУ «Ін-т економіки та прогнозування» ; за ред.: А. І. Даниленка, Л. В. Дейнеко, В. О. Точиліна. – Київ : Ін-т економіки та прогнозування НАНУ, 2013. – 290 с. : рис., табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С П78 ; ч/з № 3.
Рахаев Б. Три силы в экономике: государство, рынок, общественное сознание, восприятие феноменов бытия и представления о них (spiritus animalis) / Б. Рахаев, А. Ульбашева, Б. Бизенгин // Общество и экономика. – 2012. – № 12. – С. 110–130.
Самохвалов А. Государство в рыночной экономике: уроки кризисов / А. Самохвалов // Мировая экономика и международные отношения. – 2013. – № 4. – С. 11–29.
Чижова Л. Формирование инновационной экономики: роль государства в модернизации рынка труда / Л. Чижова // Человек и труд. – 2013. – № 1. – С. 11–17.
Юрчик Г. Механізм державного регулювання національного ринку праці в сучасних умовах / Г. Юрчик // Україна: аспекти праці. – 2014. – № 3. – С. 11–20.
Ясенецький В. С. Передумови державного втручання в роботу ринкової інфраструктури / В. С. Ясенецький // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – № 5. – С. 77–81.


15.10.2015
Запитує: Serafima
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, лідібрати літературу для написання курсової на тему "Конкурентні і неконкурентні ринки". Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Серафимо! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Ащаулов В. В. Особливості формування маркетингової стратегії підприємства в умовах конкурентного ринку / В. В. Ащаулов // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2013. – № 1. – С. 88–91.
Бережна Г. В. Конкурентні виклики для українських компаній на міжнародних ринках / Г. В. Бережна // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2013. – № 6. – С. 4–8.
Блінов І. В. Моделі та методи забезпечення функціонування конкурентного ринку електричної енергії в Україні (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 26 грудня 2013 року) / І. В. Блінов // Вісник Національної академії наук України. – 2013. – № 6. – С. 81–88.
Блінов І. В. Об’єктно-орієнтована модель конкурентного ринку та її побудова / І. В. Блінов, В. І. Попович, Д. О. Олефір // Енергетика та електрифікація. – 2011. – № 6. – С. 3–10.
Болдуєва О. В. Усунення цінового монополізму інститутів інфраструктури ринку цінних паперів / О. В. Болдуєва // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2011. – № 1. – С. 58–61.
Вернудіна Г. В. Чинники впливу на прийняття цінових рішень в умовах конкурентного ринку / Г. В. Вернудіна, С. П. Санжак // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2012. – № 5. – С. 87–91.
Заєць Н. М. Неконкурентна процедура закупівлі: відсутність альтернативи чи збитки в результаті порушення принципу економії державних коштів? / Н. М. Заєць // Незалежний аудитор / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – 2014. – № 8. – С. 67–71.
Мізюк Б. М. Оцінювання ринкової частки торговельного підприємства за коефіцієнтом його конкурентоспроможності / Б. М. Мізюк, І. І. Тучковська // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2011. – № 7. – С. 125–130.
Огнистий А. А. Моделювання ринкового середовища конкурентних взаємозамінних товарів на основі агентного підходу / А. А. Огнистий // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2012. – № 10. – С. 258–265.
Павленко А. В. Монополістичні структури в системі ринкових відносин / А. В. Павленко // Економіка та держава. – 2011. – № 7. – С. 64–66.
Предборський В. А. Деформація конкурентно-ринкового механізму як наслідок тінізаційних процесів / В. А. Предборський // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2012. – № 6. – С. 7–12.
Сидорова А. В. Оцінювання монополізації ринку споживчого кредитування України / А. В. Сидорова, М. А. Кухенна // Статистика України. – 2013. – № 3. – С. 32–36.
Смолін І. В. Конкурентоспроможність підприємств : монографія / І. В. Смолін, Ю. І. Опанасюк. – Київ : Генеза, 2014. – 205 с.
Шифр зберігання та місце знаходження: 338 С51 ; книгосховище, ч/з № 3, ч/з № 1.
Сокотенюк С. М. Газорозподільні підприємства як суб’єкт ринку природних монополій / С. М. Сокотенюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 9. – С. 51–53.
Старостіна А. О. Формування конкурентних переваг підприємств на міжнародних ринках / А. О. Старостіна, В. А. Кравченко, Л. О. Ярош-Дмитренко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2012. – № 5. – С. 13–18.
Чень Л.-Ф. Конкуренція за простір при виборі маршрутів і диференціація субсидій на конкурентному ринку соціальних перевезень / Л. -Ф. Чень, Я. -С. Лі, Ч. Є. Чан // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2013. – № 4. – С. 534–549. – Текст англ.


15.10.2015
Запитує: Sveta
Тема запиту: Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, знайти матеріал для написання реферату з філософії на тему "Нейрохірургія і філософія, їх взаємоз'язок і взаємодоповнення".

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Світлано! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Античность. Средневековье / Дарио Антисери и Джованни Реале ; в пер. [с итал.] и под ред. С. А. Мальцевой. – Санкт-Петербург : ПНЕВМА, 2001. – X, 692 с. – Из содерж.: Зарождение медицины как автономного научного знания. – С. 121–130.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф А72 ; книгосховище, ч/з № 1.
Сагатовский В. Н. Философия как теория всеобщего и ее роль в медицинском познании / В. Н. Сагатовский. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 1968. – 395 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1М С13 ; книгосховище.
Философия и медицина / [В. Ф. Сержантов, А. А. Корольков, М. А. Едимская и др.] ; под ред. В. Ф. Сержантова, А. А. Королькова ; ЛГУ им. А. А. Жданова. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1986. – 212 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 61 Ф56 ; книгосховище.
Философские вопросы медицины и биологии : респ. межвед. сб. / редкол.: В. Д. Дышловой [и др.]. – Киев : Здоров’я, 1989. – Вып. 21. – 120 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 61 Ф56 ; книгосховище
Цимбалюк В. Вітчизняна нейрохірургія: нотатки з історії / В. Цимбалюк // Науковий світ. – 2010. – № 9. – С. 14–15.


14.10.2015
Запитує: Надежда
Тема запиту: Доброго дня! Прошу допомогти підібрати літературу для написання курсової роботи з основ економічних наук на тему "Заробітна плата". Особливо потрібні монографії на цю тему. Буду вдячна.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня Надіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Бараник З. П. Функціонування ринку праці: статистична оцінка : монографія / З. П. Бараник ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2007. – 392 с. – Зі змісту: Методичні підходи до статистичного оцінювання рівня заробітної плати та його прогнозування. – С. 229–260.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 31 Б24 ; книгосховище, ч/з № 3, ч/з № 1, ч/з № 2.
Герасимчук В. І. Заробітна плата і зайнятість населення України : монографія / В. І. Герасимчук. – Київ : УIСД, 1999. – 30 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 Г37 ; книгосховище.
Дієсперов В. С. Сільськогосподарська праця в нових умовах : монографія / В. С. Дієсперов. – Київ : ІАЕ УААН, 2000. – 186 с. – Зі змісту: Організація заробітної плати в сільськогосподарських підприємствах. – С. 129–153.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 333С Д44 ; книгосховище, ч/з №1.
Дослідження проблем оплати праці: порівняльний аналіз (Україна та країни ЄС) : монографія / [А. М. Колот, Г. Т. Куліков, О. М. Поплавська та ін.] ; за заг. ред. А. М. Колота, Г. Т. Кулікова ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. – Київ : КНЕУ, 2008. – 274 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 Д70 ; книгосховище, ч/з № 3, Аб, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 7, ч/з № 5.
Економіка України: потенціал, реформи, перспективи : у 5 т. : [монографія] / М-во економіки України, Науково-дослідний екон. ін-т ; за заг. ред. В. Ф. Бесєдіна [та ін.]. – Київ : ДЕІ, 1996. – Т. 4 : Соціальна та регіональна політика в умовах переходу до ринкової економіки. – 431 с. – Зі змісту: Політика заробітної плати і регулювання доходів. – С. 155–242.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С Е40 ; Зал екон. клас.
Коломойцев В. Е. Структурна трансформація промислового комплексу України : монографічне дослідження / В. Е. Коломойцев. – Київ : Укр. енцикл., 1997. – 304 с. – Зі змісту: Рентабельність, прибуток і заробітна плата в галузях промисловості. – С. 105–115.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 К61 ; книгосховище.
Костишина Т. А. Конкурентоспроможна система оплати праці: проблеми теорії та практики : монографія / Т. А. Костишина ; [голов. ред. М. П. Гречук] ; Укоопспілка, Полтав. ун-т споживчої кооперації України, Каф. упр. персоналом і екон. праці. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 390 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 К72 ; книгосховище, ч/з № 3.
Малий І. Й. Теорія розподілу суспільного продукту : монографія / І. Й. Малий. – Київ : КНЕУ, 2000. – 248 с. – Зі змісту: Заробітна плата як форма розподілу продукту. – С. 90–104.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 М19 ; книгосховище, Зал екон. клас., ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з №5.
Назарова Г. В. Соціально-економічні засади ефективності найманої праці в Україні : монографія / Г. В. Назарова, М. А. Мащенко. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 232 с. – Зі змісту: Мотиваційна функція заробітної плати у системі управління персоналом. – С. 34–53 ; Удосконалення системи заробітної плати як засіб підвищення ефективності праці. – С. 121–126.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 Н19 ; книгосховище.
Олійник Т. І. Формування й ефективне використання трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств : монографія / Т. І. Олійник ; М-во аграрної політики України, Харків. нац. аграрний ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Харків : Магда Ltd, 2008. – 336 с. – Зі змісту: Значення рівня заробітної плати для розвитку різних категорій господарств в аграрному секторі. – С. 211–234.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 333С О–54 ; книгосховище.
Ризики та перспективи розвитку України у період посткризового відновлення : монографія / [К. В. Ануфрієва, О. М. Балакірєва, О. С. Білоусова та ін.] ; за ред. А. І. Даниленка ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. – Київ : Ін-т економіки та прогнозування, 2012. – 345 с. – Зі змісту: Заробітна плата як механізм адаптації в умовах кризи. – С. 220–232.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С Р49 ; ч/з № 3.
Соціальні трансформації: міжнародний і вітчизняний досвід : монографія / В. М. Новіков, Н. П. Сітнікова, Л. А. Мусіна. – Київ : Ін-т економіки НАН України, 2003. – 254 с. – Зі змісту: Мінімальна заробітня плата: проблеми регулювання і вирішення. – С. 156–164.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 36 С69 ; ч/з № 3.
Стратегічні пріоритети детінізації економіки України у системі економічної безпеки: макро та мікро вимір : колективна монографія / за ред. О. В. Черевка ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ : Маклаут, 2014. – 442 с. – Зі змісту: Чередниченко В. В. Вплив тіньової заробітної плати на економічну безпеку України / В. В. Чередниченко, О. М. Тулуб. – С. 415–441.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 С83 ; ч/з № 3.
Цимбалюк С. О. Компенсаційна модель винагороди за працю: теоретико-методологічні та прикладні аспекти : монографія / С. О. Цимбалюк ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2014. – 359 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Ц61 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3.


14.10.2015
Запитує: Артем
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть будь-ласка підібрати літературу для написання реферату з філософії по темі "Філософські погляди Мирослава Поповича".

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня Артеме! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Буслинський В. А. Історія філософії : навч. посіб. / В. А. Буслинський. – Львів : Новий Світ-2000, 2007. – 219 с. – (Вища освіта в Україні). – Зі змісту: Дослідження проблем логіки і методології науки (П. Копнін, М. Попович, С. Кримський та ін.). – С. 159–161.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф Б92 ; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 5.
Единство мира и многообразие культур (материалы «круглого стола» украинских и российских философов) / М. В. Попович, А. С. Онищенко, А. Е. Конверский [и др.] // Вопросы философии. – 2011. – № 9. – С. 3–33.
Йолон П. Особистість змінює епоху : [Мирослав Володимирович Попович] / П. Йолон // Філософська думка. – 2012. – № 5. – С. 26–38.
Коротко о книгах // Вопросы философии. – 2011. – № 2. – С. 188–190. – Рец. на кн.: Павел Васильевич Копнин / под ред. М. В. Поповича ; Ин-т филос. РАН ; Некоммерч. науч. фонд «Ин-т развития им. Г. П. Щедровицкого». – Москва : РОССПЭН, 2010. – 295 с. – (Философия России второй половины XX века / гл. ред. сер. В. А. Лекторский).
Культурологія : підручник / [О. С. Онищенко, М. В. Попович, В. І. Панченко та ін.]. – Харків : Фолiо, 2013. – 863 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 37 К90 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5, ч/з № 7.
Матеріали круглого столу українських та російських філософів : [Єдність світу і розмаїття культур] / Б. Пружинін, О. Білий, М. Попович [та ін.] // Філософська думка. – 2011. – № 4. – С. 5–48.
Покликання університету : зб. наук. пр. / ред. О. Гомілко. – Київ : Янко, 2005. – 297 с. – Зі змісту: Попович М. Модель сучасного університету / М. Попович. – С. 16–18.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 37 П48 ; книгосховище.
Політологічний вісник : [зб. наук. пр.] / [відп. ред. Ф. М. Кирилюк]. – Київ, 2011. – [Вип. 58]. – 520 с. – Зі змісту: Попович М. Д. Основні парадигми теорії та історії культури / М. Д. Попович. – С. 135–144.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф П50 ; книгосховище.
Попович М. Бути людиною / Мирослав Попович. – Київ : Києво-Могилянська акад., 2013. – 223 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 37 П58 ; книгосховище.
Попович М. Пам’ять має бути пам’яттю серця : [статус місць пам’яті у контексті культури] / М. Попович // Філософська думка. – 2013. – № 6. – С. 6–9.
Попович М. Про можливості аналітичної філософії / М. Попович // Філософська думка. – 2012. – № 3. – С. 5–21.
Попович М. Смисл і свобода / М. Попович // Філософська думка. – 2009. – № 4. – С. 5–11.
Попович М. Теорія значення: «бути» чи «мати» / М. Попович // Філософська думка. – 2013. – № 4. – С. 74–80.
Попович М. В. Що таке філософія? / М. В. Попович // Філософська думка. – 2006. – № 1. – С. 3–24.
Проблеми теорії ментальності / [М. В. Попович, І. В. Кисляковська, Н. Б. Вяткіна та ін.] ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. – Київ : Наук. думка, 2006. – 403 с. – Зі змісту: Попович М. Теорія ментальності / М. Попович. – С. 3–30 ; Попович М. Українська національна ментальність / М. Попович. – С. 232–272.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 301 П78 ; книгосховище, Зал україники.
Справа мислення: пам’ять та відзнака / С. Пролеєва, А. Браумайстер, М. Попович [та ін.] // Філософська думка. – 2011. – № 2. – С. 5–22.


12.10.2015
Запитує: Читач
Тема запиту: Доброго дня. Підкажіть будь ласка літературу для написання реферату по філософії "Гелфоцентризм та вчення безкінечність Всесвіту в працях М. Коперніка, Г. Галілея, Дж. Бруно". Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Шановний Користувач! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Азархін В. А. Коперник. Бруно. Галілей : творці геліоцентричної системи Всесвіту / В. А. Азархін, В. С. Горський. – Київ : Наук. думка, 1974. – 198 с. : іл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 52 А35 ; книгосховище.
Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. От Возрождения до Канта / Д. Антисери и Д. Реале ; в пер. [с итал.] и под ред. С. А. Мальцевой. – СПб. : ПНЕВМА, 2002. – XII, 868 с. : ил., портр. – Из содерж.: Джордано Бруно: религия как метафизика бесконечного и «героический энтузиазм». – С. 121–133 ; Николай Коперник и новая парадигма гелиоцентрической теории. – С. 171–185 ; Драма Галилея и основание современной науки. – С. 202–242.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф А72 ; книгосховище, ч/з № 5.
Гайденко П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой : учеб. пособие / П. Гайденко. – Москва : ПЕР СЭ ; Санкт-Петербург : Университет. книга, 2000. – 456 с. – Из содерж.: Понятие бесконечности и гелиоцентрическая система Николая Коперника. – С. 46–54 ; Джордано Бруно и бесконечная Вселенная. – С. 55–60.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф Г44 ; книгосховище.
Девятова С. В. Судьба учения Н. Коперника / С. В. Девятова, В. И. Купцов // Вопросы философии. – 2011. – № 1. – С. 83–97.
Канке В. А. Философия. Исторический и систематический : учеб. для студ. вузов / В. А. Канке. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Логос, 2001. – 344 с. – Из содерж. : Джордано Бруно. Пантеизм. – С. 65–67.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф К19 ; книгосховище, ч/з № 5.
Скирбекк Г. История философии : учеб. пособие / Г. Скирбекк, Н. Гилье ; [под ред. С. Б. Крымского ; пер. с англ. В. И. Кузнецова]. – Москва : ВЛАДОС, 2000. – 799 с. – Из содерж.: Коперник и Кеплер. – С. 265–270 ; Галилей и Ньютон. – С. 270–273.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф С42 ; книгосховище, ч/з № 5.
Хамітов Н. Історія філософії: проблема людини та її меж : навч. посіб. / Н. Хамітов, Л. Гармаш, С. Крилова. – Київ : Наук. думка, 2000. – 272 с. – Зі змісту: Бруно Джордано і Галілей Галілео: два шляхи свободи. – С. 79–81.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф Х18 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5.

12.10.2015
Запитує: Анастасия
Тема запиту: Добрий вечір! Допоможіть, будь ласка, підібрати необхідну літературу для курсової роботи на тему "Людський капітал". Заздалегідь дякую.

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Анастасіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Головніна О. Г. Основи соціальної економіки : підручник / О. Г. Головніна. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 647 с. – Зі змісту: Людський та соціальний капітал. – С. 388–434.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Г61 ; книгосховище.
Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / [А. М. Колот, О. А. Грішнова, О. О. Герасименко та ін.] ; за наук. ред. А. М. Колота ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2009. – 711 с. – Зі змісту: Людський капітал. – С. 273–306.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 Е40 ; книгосховище, абонемент ІБО, абонемент, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з №7.
Економіка розвитку : наук. журн. / Харків. нац. екон. ун-т ; [голов. ред. В. С. Пономаренко]. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2013. – № 3 (67). – 127 с. – Зі змісту: Шевчук О. В. Взаємозв’язок споживчого ринку та якості людського капіталу в економічній системі / О. В. Шевчук. – С. 12–15.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е45 ; книгосховище.
Кліменко О. М. Соціальна економіка : навч. посіб. / О. М. Кліменко, М. А. Мащенко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2013. – 146 с. – Зі змісту: Концепція людського капіталу. – С. 95–99.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 К47 ; книгосховище.
Лаптева И. П. Статистический анализ человеческого капитала организации / И. П. Лаптева, Л. Н. Трусова // Вопросы статистики. – 2009. – № 4. – С. 76–78.
Мазіна О. І. Людський капітал: проблеми оцінювання і збереження / О. І. Мазіна // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 8. – С. 95–103.
Мішин Ю. Р. Людський капітал у системі капіталу постіндустріального суспільства / Ю. Р. Мішин // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2013. – № 5. – С. 34–37.
Ревіна О. М. Розвиток людського потенціалу як фактор економічного зростання / О. М. Ревіна // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 4. – С. 250–254.
Ревіна О. М. Формування людського капіталу як основа економічного розвитку країни / О. М. Ревіна // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 1. – С. 139–143.
Садыханова Г. Измерение эффективности человеческого капитала в условиях развития инновационной экономики / Г. Садыханова, А. Жупарова // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 5. – С. 452–460.
Сардак С. Е. Періодизація та прогноз глобальної динаміки розвитку людських ресурсів / С. Е. Сардак, В. Т. Сухотеплий // Економічний часопис – XXI. – 2013. – № 3–4. – С. 3–6.
Стрижак О. О. Людський розвиток : навч. посіб. / О. О. Стрижак ; [відп. ред. Л. М. Сєдова] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 292 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С85 ; книгосховище.
Тітаренко Г. Б. Стратегія відтворення людського капіталу в концепції розвитку національної інноваційної системи / Г. Б. Тітаренко // Економічний часопис – XXI. – 2013. – № 11–12. – С. 27–29.
Томашов А. С. Формирование модели оценки уровня развития человеческого капитала промышленного предприятия / А. С. Томашов // Экономические науки. – 2013. – № 3. – С. 25–28.
Шурпа С. Сучасні напрями підвищення ефективності інвестування в людський капітал / С. Шурпа // Україна: аспекти праці. – 2013. – № 4. – С. 28–32.
Янченко З. Б. Оцінка людського капіталу як складової інноваційного потенціалу підприємств / З. Б. Янченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 14. – С. 44–48.

09.10.2015
Запитує: Читач
Тема запиту: Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, яку літературу краще використовувати під час написання курсової на тему "Сутність і функції ринку".

Відповідь бібліотекаря

Шановний Користувач! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Гальчинський А. С. Основи економічних знань : навч. посіб. / А. С. Гальчинський, П. С. Єщенко, Ю. І. Палкін. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Вища шк., 2002. – 543 с. – Зі змісту: Сутність ринку, його функції та умови формування. – С. 152–180.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Г17 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5, ч/з № 7.
Груничев А. С. Объектно-субъектно-субъективное единство в формировании рынка / А. С. Груничев // Экономические науки. – 2009. – № 7. – С. 130–133.
Дзюбик С. Д.Основи економічної теорії : навч. посіб. / С. Д. Дзюбик, О. С. Ривак. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2014. – 424 с. – Зі змісту: Сутність ринку та основні умови його ефективного функціонування. – С. 49–56.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Д43 ; ч/з № 2.
Єщенко П. С. Економіка для всіх / П. Є. Єщенко ; [ред. З. А. Городиська]. – Київ : Вища шк., 2009. – 479 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Є97 ; ч/з № 3.
Загной М. О. Основи економічних знань : навч. посіб. / М. О. Загной. – Москва : Омега-Л, 2014. – 336 с. – Зі змісту: Сутність ринку та його структурні елементи. – С. 49–51.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 З-14 ; Хр, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5.
Искужина Г. Р. Рыночная структура как форма выраженияконкурентного напряжения на отраслевом рынке / Г. Р. Искужина // Вопросы экономических наук. – 2010. – № 4. – С. 52–54.
Ігнатюк А. І. Розвиток галузевих ринків в умовах трансформації економічної системи України / А. І. Ігнатюк // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2010. – № 4. – С. 149–155.
Лысюк В. М. Воспроизводственная функция товарных рынков : [монография] / В. М. Лысюк ; НАН Украины, Ин-т проблем рынка и экон.-эколог. исслед. – Одесса, 2011. – 224 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338Т8 Л88 ; ч/з № 3.
Шишкин А. Ф. Экономическая теория : учебник : [в 2 т.] / А. Ф. Шишкин, Н. В. Шишкина. – Москва : ВЛАДОС, 2010. – Т. 1. – 816 с. – Из содерж.: Сущность и инфраструктура рынка. – С. 400–411. – (Учебник для вузов).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ш65 ; Хр, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5.
Щетинін А. І. Політична економія : підручник / А. І. Щетинін. – Київ : Центр учб. літ., 2011. – 480 с. – Зі змісту: Ринок, його суть і функції. Моделі ринку. Конкуренція і ціноутворення. – С. 196–133.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Щ70 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5, ч/з № 7.


08.10.2015
Запитує: Артем
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу для написання курсової роботи на тему: "Рух капіталу в сучасній світовій економіці".

Відповідь бібліотекаря

Шановний пане Артем! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Богдан Т. П. Макропруденційне регулювання та контроль руху капіталу в системі антикризового управління / Т. П. Богдан, І. В. Богдан // Фінанси України. – 2011. – № 7. – С. 14–32.
Боришкевич О. Міжнародний рух капіталу та проблеми зовнішньої заборгованості / О. Боришкевич // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 10. – С. 40–47.
Булатов А. Россия в международном движении капитала: сравнительный анализ / А. Булатов // Вопросы экономики. – 2011. – № 8. – С. 66–76.
Горбач Л. М. Міжнародні економічні відносини : підручник / Л. М. Горбач, О. В. Плотніков. – Київ : Кондор, 2009. – 266 с. – Зі змісту: Міжнародний рух капіталів. – С. 62–71.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Г67 ; книгосховище.
Іващенко О. А. Переваги лібералізації руху капіталу для ринків країн, що розвиваються / О. А. Іващенко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2013. – № 3. – С. 196–202.
Економічна теорія: сучасна парадигма та її еволюція на порозі XXI століття : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 1–2 берез. 2000 р. / М-во освіти і науки України, Київ. держ. торг.-екон. ун-т ; [редкол.: А. А. Мазаракі та ін.]. – Київ : [КДТЕУ], 2000. – Ч. 2. – 186 с. – Зі змісту: Левківський В. М. Новітні тенденції міжнародного руху капіталів / В. М. Левківський. – С. 40–41.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е45 ; книгосховище, книгосховище /Колекція Корнійчук/.
Крисюк Р. В. Транснаціональні корпорації у процесі міжнародного руху капіталу / Р. В. Крисюк // Зовнішня торгівля. – 2010. – № 6. – С. 130–134.
Курманалиева Э. Международные потоки капитала в странах СНГ / Э. Курманалиева // Международная экономика. – 2011. – № 10. – С. 28–30.
Міжнародна економіка : навч. посіб. / [Г. Е. Гронтковська, О. І. Ряба, А. М. Венцурик та ін.] ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 382 с. – Зі змісту: Міжнародний рух капіталу: інвестиційна та виробнича діяльність. – С. 123–146 ; Міжнародний рух капіталу: запозичення та кредитування. – С. 147–167.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М М58 ; книгосховище.
Павленко І. І. Міжнародна торгівля та інвестиції : навч. посіб. / І. І. Павленко, О. В. Варяниченко, Н. А. Навроцька. – Київ : Центр учб. літ., 2012. – 256 с. – Зі змісту: Міжнародний рух капіталу. – С. 105–122.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М П12 ; книгосховище.
Світові фінанси: сучасні тенденції та перспективи розвитку : монографія / [О. І. Рогач, О. В. Сніжко, З. О. Луцишин та ін.] ; за заг. ред. О. І. Рогача ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2013. – 352 с. – Зі змісту: Альтернативні шляхи залучення фінансових ресурсів на міжнародних ринках капіталів в умовах глобалізації. – С. 143–162 ; Транскордонний рух капіталу в мережі транснаціональних корпорацій. – С. 303–318.
Шифр зберігання та місц езнаходження книги: 336И С24 ; книгосховище, ч/з № 1.
Старостіна А. О. Економіка зарубіжних країн : навч. посіб. / А. О. Старостіна, А. О. Длігач, Н. В. Богомаз. – Київ : Знання, 2009. – 454 с. 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – Зі змісту: Міжнародний рух капіталу. – С. 419–423.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М С77 ; книгосховище, ч/з № 1, № 2, ч/з № 3.
Чухно А. А. Економічна теорія : [у 2 т.] / А. А. Чухно ; М-во фінансів України, Акад. фін. упр. – Київ : ДННУ АФУ, 2010. – Т. 2. – 628 с. – Зі змісту: Основні напрями і форми глобалізації світового господарства. – С. 589–596.
Шифр зберігання та місцез находження книги: 33 Ч-96 ; ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5, Зал екон. клас.
Шерстнев М. А. Международное движение капитала в странах с переходной экономикой: основные тенденции и проблемы / М. А. Шерстнев // Деньги и кредит. – 2012. – № 10. – С. 59–63.
Янікін С. В. Шляхи та необхідність диверсифікації потоків капіталу в умовах глобальної фінансової нестабільності / С. В. Янікін // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 7. – С. 63–71.


07.10.2015
Запитує: Юлька
Тема запиту: Добрий день! Допоможіть будь ласка відшукати вірну літературу з теми "Капітал та наймана праця". Буду дуже вдячна.

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Юліє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Бєляєв О. О. Політична економія : навч. посіб. / О. О. Бєляєв, А. С. Бебело. – Київ : КНЕУ, 2001. – 328 с. – Зі змісту: Капітал і наймана праця. – С. 167–183.
Шифр зберігавння та місце знаходження книги: 33 Б44 ; книгосховище, абонемент, абонемент 1к., ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, ч/з № 7.
Економічна теорія. Політекономія : підручник / [В. М. Тарасевич, О. Ю. Бобровська, О. В. Давидов та ін.] ; за ред. В. М. Тарасевича. – Київ : Знання, 2012. – 207 с. – Зі змісту: Праця і капітал. – С. 87–96.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е45 ; ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5, ч/з № 7.
Назарова Г. В. Соціально-економічні засади ефективності найманої праці в Україні : монографія / Г. В. Назарова, М. А. Мащенко. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2011. – 232 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 Н19 ; книгосховище.
Політична економія : навч. посіб. / за заг. ред. О. С. Степури. – Київ : Кондор, 2006. – 406 с. – Зі змісту: Капітал і наймана праця. – С.147–161.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 П50 ; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 5.
Політична економія : підручник / В. Г. Федоренко, О. М. Діденко, М. М. Руженський, О. Ф. Іткін ; за наук. ред. В. Г. Федоренка ; М-во освіти і науки України. – Київ : Алерта, 2008. – 487 с. – Зі змісту: Капітал і наймана праця. Заробітна плата. – С. 238–262.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 П50 ; книгосховище, ч/з № 2.
Старостенко Г. Г. Політична економія : навч. посіб. / Г. Г. Старостенко. – Київ : Центр навч. літ., 2006. – 337 с. – Зі змісту: Капітал і наймана праця. – С. 97–101.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С77 ; книгосховище.
Чепінога В. Г. Економічна теорія : підручник / В. Г. Чепінога ; М-во освіти і науки України. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 653 с. – Зі змісту: Трудові відносини. Заробітна плата. – С. 175–196.
Шифр зберіганнята місце знаходження книги: 33 Ч-44 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, ч/з № 7, Зал екон. клас.
Щетинін А. І. Політична економія : підручник / А. І. Щетинін. – Київ : Центр учб. літ., 2011. – 480 с. – Зі змісту: Капітал: процес виробництва і нагромадження. Наймана праця і заробітна плата. – С. 149–177.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Щ70 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5, ч/з № 7.
Яцков В. Праця і капітал: їхня роль у подоланні економічної кризи в Україні в сучасних умовах глобалізації / В. Яцков // Віче. – 2009. – № 13. – С. 28–30.


07.10.2015
Запитує: Yulia Burma
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової з теми "Міграція людських ресурсів та глобалізація економіки".

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Юліє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Ангелко І. Соціально-економічні наслідки впливу міжнародної міграції робочої сили на добробут населення України / І. Ангелко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2014. – Вип. 2. – С. 65–73.
Володарський О. В. Тенденції руху робочої сили в Південно-Східній Азії / О. В. Володарський // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 1. – С. 84–89.
Гук Н. А. Зміна напрямку міграційних потоків та поява видів міграції під впливом ІКТ / Н. А. Гук // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2012. – № 1. – С. 87–93.
Еволюція економічного розвитку та економічних теорій (проблеми дослідження та викладання) : матеріали міжнар. наук.-метод. конф. 26–27 квіт. 2000 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т, НАН України, Ін-т світової економіки і міжнар. відносин [та ін.] ; [від. ред.: І. Й. Малий, Н. О. Тараненко, редкол.: А. Ф. Павленко та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2000. – 304 с. – Зі змісту: Сіденко С. В. Соціальні аспекти глобалізації економіки / С. В. Сіденко. – С. 23–25 ; Скаленко О. К. Системно-інформаційний вимір глобалізаційних процесів у сучасній економічній теорії / О. К. Скаленко. – С. 46–48.
Шифр зберігання та місцезнаходження книги: 33 Е15 ; ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, книгосховище, книгосховище /Колекція Корнійчук/.
Звірід Н. В. Кількісні методи аналізу впливу трудової міграції на соціально-економічний розвиток регіону / Н. В. Звірід // Статистика України. – 2010. – № 4. – С. 48–52
Кулик Р. В. Вплив міграційних процесів на європейський ринок праці: український аспект / Р. В. Кулик // Економіка та держава. – 2009. – № 11. – С. 117–120.
Курій Л. О. Циклічна міграція економічного і людського розвитку країн / Л. О. Курій // Вісник економічної науки України. – 2012. – № 1. – С. 76–80.
Малиновська О. Міграції в умовах глобальної фінансово-економічної кризи / О. Малиновська // Україна: аспекти праці. – 2010. – № 3. – С. 34–40.
Прибиткова І. М. Вплив світової фінансово-економічної кризи на зарубіжну трудову міграцію з України / І. М. Прибиткова // Регіональна економіка. – 2010. – № 1. – С. 148–155.
Рой І. Міграційні процеси в системі державного регулювання демографічної безпеки України / І. Рой // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2010. – № 3. – С. 231–238.
Ткаленко С. І. Глобалізація і відкрита економіка України: Європейський інтеграційний вектор / С. І. Ткаленко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 3–4. – С. 43–49.
Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2009. – Спец. вип. : Методологічні проблеми економічної науки. – 242 с. – Зі змісту: Пікус А. Ю. Структурні зрушення в економіці в контексті глобалізаційних процесів / А. Ю. Пікус. – С. 225–228.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ф79 ; книгосховище, ч/з № 1, № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, ч/з № 7.
Формування ринкової економіки : зб. наук. праць : у 2 т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Міжнар. ін-т бізнес-освіти КНЕУ ім. Вадима Гетьмана ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип., т. 1 : Праця в XXI столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток / [редкол.: А. Ф. Павленко та ін.]. – 660 с. – Зі змісту: Гетьманенко Ю. О. Аналіз тенденцій розвитку міжнародних міграційних процесів / Ю. О. Гетьманенко. – С. 263–271 ; Купець О. В. Статистичний аналіз маятникової трудової міграції в Україні / О. В. Купець. – С. 649–660.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 Ф79 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.


07.10.2015
Запитує: Serafima
Тема запиту: Доброго дня! Мене звати Серафима. Будь ласка, допоможіть знайти необхідну літературу для курсової роботи на тему: "Економічне мислення і економічна практика".

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Серафимо! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Ільїн В. В. Фінансова цивілізація / В. В. Ільїн. – Київ : Книга, 2007. – 528 с. – Зі змісту: Становлення економічного мислення. – С. 398–401.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 І-46 ; книгосховище, № 2, ч/з № 3, Зал екон. клас.
Козик В. В. Застосування біофізичних моделей у практичній економіці : монографія / В. В. Козик, Ю. І. Сидоров ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів : Львів. політехніка, 2011. – 179 с. : граф.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 К59 ; книгосховище, ч/з № 3.
Козик В. В. Проблеми застосування моделей типу «хижак – жертва» в економічній практиці / В. В. Козик, Ю. І. Сидоров // Наука та інновації. – 2011. – № 1. – С. 5–15.
Ложкін Г. В. Економічна психологія : навч. посіб. / Г. В. Ложкін, В. В. Спасєнніков, В. Л. Комаровська. – Київ : Професіонал, 2004. – 302 с. – Зі змісту: Економічна свідомість і економічне мислення. – С. 133–147.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 15 Л71 ; книгосховище.
Марглін С. А. Економіка: гнітюча наука. Як економічний спосіб мислення розхитує засади спільноти / Стівен А. Марглін ; [пер. с англ. І. Черуха ; ред. Л. Белей]. – Київ : Темпора, 2012. – 520 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 М25 ; Зал екон. клас.
Основи економічної науки : курс лекцій / [В. С. Савчук, О. О. Бєляєв, К. Т. Кривенко та ін.] ; за заг. ред. В. С. Савчука ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2011. – 442 с. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 О-75 ; книгосховище, абонемент, абонемент 1 к., ч/з № 1, № 2, ч/з № 3, ч/з ІБО, ч/з № 7, Зал екон. клас.
Прокопенко І. Ф. Методика і методологія економічного аналізу : навч. посіб. / І. Ф. Прокопенко, В. І. Ганін. – Київ : Центр учб. літ., 2008. – 430 с. – Зі змісту: Економіка та економічний склад мислення. – С. 8–14.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 П80 ; книгосховище.
Уразов А. У. Основи економічної теорії : навч. посіб. / А. У. Уразов, П. В. Маслак, І. В. Саух ; Міжрегіон. Акад. упр. персоналом, Житомир. ін-т МАУП. – 2-ге вид., стер. – Київ : МАУП, 2007. – 324 с. – Зі змісту: Раціональне економічне мислення. – С. 64–75.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 У68 ; книгосховище, № 2.
Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2009. – Спец. вип. : Методологічні проблеми економічної науки. – 242 с. – Зі змісту: Крюкова І. О. Концептуальні навички системного економічного мислення / І. О. Крюкова. – С. 202–205.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ф79 ; книгосховище, ч/з № 1, № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, ч/з № 7.


23.09.2015
Запитує: Валентин
Тема запиту: Добрий вечір! Допоможіть, будь ласка, обрати необхідну літературу для курсової роботи на тему "Інноваційно-інвестиційна стратегія підприємства в умовах конкуренції".

Відповідь бібліотекаря

Шановний пане Валентине! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Ахмедов Н. А. Формирование системы оценки эффективности реализации инновационной стратегии и инвестиционной политики промышленных предприятий / Н. А. Ахмедов // Менеджмент в России и за рубежом. – 2011. – № 4. – С. 81–84.
Ганущак-Єфіменко Л. М. Концептуальні засади управління інноваційно-інвестиційною діяльністю промислових підприємств / Л. М. Ганущак-Єфіменко // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2013. – № 10. – С. 93–98.
Економіка підприємства: теорія і практика = Economy of enterprise: theory and experience : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 10 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: Г. О. Швиданенко (відп. за вип.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – 377 с. – Зі змісту: Будяєв М. О. Інноваційна діяльність як спосіб підвищення інвестиційної привабливості підприємства / М. О. Будяєв. – С. 57–60 ; Довбенко В. І. Потенціал інноваційного розвитку вітчизняних підприємств / В. І. Довбенко. – С. 66–69 ; Карпенко А. В. Розвиток інноваційного підприємства / А. В. Карпенко. – С. 69–72 ; Павленко І. А. Інноваційне підприємництво: підходи до вивчення феномена / І. А. Павленко, В. В. Лаврененко, Л. А. Петренко. – С. 79–83 ; Смирнов Є. В. Проактивна складова інноваційного розвитку підприємства в умовах інформаційної економіки / Є. В. Смирнов. – С. 83–86 ; Махова Г. В. Управлінські інновації на вітчизняних підприємствах: стан та перспективи / Г. В. Махова, М. І. Дяченко. – С. 113–116.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Е45 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з ІБО.
Кам’янська О. В. Визначення ефективності інвестиційно-інноваційної діяльності підприємства / О. В. Кам’янська, Ю. М. Шкіль // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 1. – С. 61–65.
Кривенко С. В. Інноваційний механізм формування конкурентоспроможних підприємницьких структур / С. В. Кривенко // Економічний часопис – XXI. – 2014. – № 5–6. – С. 33–36.
Крылов Э. И. Совершенствование механизма управления инновационно-инвестиционной деятельностью предприятий / Э. И. Крылов, В. М. Власова // Экономические науки. – 2012. – № 2. – С. 149–152.
Левицька І. В. Роль інноваційно-інвестиційної політики в діяльності сучасних підприємств / І. В. Левицька, В. В. Завальнюк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 5. – С. 74–78.
Моісеєнко Т. Є. Ресурсне забезпечення інноваційної діяльності підприємств : монографія / Т. Є. Моісеєнко, С. В. Войтко ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – Київ : Альфа Реклама, 2014. – 160 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 М74 ; ч/з № 3, ч/з № 1.
Наконечна О. С. Формування та реалізація інноваційно-інвестиційної стратегії стійкого розвитку підприємства / О. С. Наконечна // Економіка та держава. – 2015. – № 4. – С. 48–51.
Образцова Н. О. Інвестиційна привабливість інноваційних підприємств як фактор забезпечення конкурентоспроможності національної економіки / Н. О. Образцова // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 2. – С. 105–107.
Полозова Т. В. Формування ознакового простору діагностики інноваційно-інвестиційної спроможності підприємства / Т. В. Полозова // Актуальні проблеми економіки = Actualproblemsofeconomics. – 2015. – № 8. – С. 450–460.
Семчук Ж. В. Інноваційно-інвестиційний розвиток виробничого підприємства як складова його конкурентоспроможності в системі маркетингу / Ж. В. Семчук, P. М. Скриньковський // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 9. – С. 6–9.
Узунов В. В. Інноваційний потенціал як фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємств на внутрішніх і зовнішніх ринках / В. В. Узунов // Економіка та держава. – 2013. – № 7. – С. 23–27.
Щеткин И. Е. Процесс инвестиционно-инновационного развития современных предприятий / И. Е. Щеткин // Инновации. – 2012. – № 3. – С. 101–104.


23.09.2015
Запитує: Lera
Тема запиту: Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати грунтовну інформацію для розкриття питання "Внутрішнє середовище маркетингу". Особливо цікавлять показники. Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Леро! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Економіка підприємства: теорія та практика = Economy of enterprise: theory and experience : зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф., 12 жовт. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. за вип. Г. О. Швиданенко]. – Київ : КНЕУ, 2012. – 331 с. – Зі змісту: Сагайдак М. П. Внутрішній маркетинг в управлінні підприємством сфери послуг / М. П. Сагайдак. – С. 79–81.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Е40 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг : підручник / Н. В. Куденко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2012. – 523 с.
Шифр зберігання книги та місце знаходження книги: 338 К88 ; книгосховище,Аб ІБО, Аб, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Менеджмент-освіта для бакалаврів : навч. посіб. : [у 2 т.] / [В. В. Дергачова, Н. О. Сімченко, Л. М. Шульгіна та ін. ; відп. ред. Л. М. Шульгіна] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – Т. 1. – 501 с.
Шифр зберігання книги та місце знаходження книги: 33 М50 ; книгосховище, ч/з № 2.
Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 32. – 302 с. – Зі змісту: Сагайдак М. П. Роль внутрішнього маркетингу у забезпеченні конкурентоспроможності вітчизняних підприємств / М. П. Сагайдак. – С. 197–203.
Шифр зберігання книги та місце знаходження книги: 33С С83 ; книгосховище,ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, ч/з № 7.
Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 29. – Зі змісту: Євдоченко О. О. Макротенденції розвитку глобального маркетингового середовища / О. О. Євдоченко, В. П. Яковенко. – С. 262–272.
Шифр зберігання книги та місце знаходження книги: 33 Ф79 ; книгосховище,ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5.
Реформування економіки України: стан та перспективи : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф. (25 груд. 2014 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ф-т економіки АПК, Наук. парк КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Міжнар. ін-т бізнес-освіти КНЕУ ім. Вадима Гетьмана [та ін.] ; [редкол.: А. В. Матвійчук (голова) та ін.]. – Київ : Наук. парк КНЕУ, 2014. – 156 с. – Зі змісту: Голіцин А. М. Внутрішній маркетинг: науковий підхід / А. М. Голіцин. – С. 25–27.
Шифр зберігання книги та місце знаходження книги: 33С Р45 ; ч/з №3.
Управління персоналом : підручник / [В. М. Данюк, А. М. Колот, Г. С. Суков та ін.] ; за заг. та наук. ред. В. М. Данюка ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Публічне АТ «Новокраматор. машинобуд.з-д». – Вид. 2-ге, із змін. – Київ : КНЕУ, 2014. – 666 с.
Шифр зберігання книги та місце знаходження книги: 338 У67 ; книгосховище, Аб.
Діденко Н. В. Організаційна культура персоналу в умовах змін зовнішнього та внутрішнього середовища / Н. В. Діденко // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 20. – С. 77–79.
Сагайдак М. П. Бренд контактного персоналу у забезпеченні внутрішнього маркетингу туристичної фірми / М. П. Сагайдак, В. В. Костинець // Актуальні проблеми економіки = Actualproblemsofeconomics. – 2013. – № 11. – С. 85–89.
Сагайдак М. П. Внутрішній маркетинг і маркетинг персоналу: порівняльний аналіз / М. П. Сагайдак // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2013. – № 7. – С. 110–117.
Сагайдак М. П. Еволюція теорії внутрішнього маркетингу / М. П. Сагайдак // Економіка та держава. – 2015. – № 2. – С. 105–110.
Сагайдак М. П. Рекрутмент у забезпеченні внутрішнього маркетингу / М. П. Сагайдак // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2013. – № 9. – С. 119–124.
Селіверстова Л. С. Дослідження внутрішнього середовища підприємства середнього бізнесу та підвищення рівня конкурентоспроможності його продукції / Л. С. Селіверстова, Ю. О. Рябушенко // Економіка. Фінанси. Право. – 2013. – № 3. – С. 23–25.


23.09.2015
Запитує: Андрій
Тема запиту: Добрий день! Підкажіть, будь ласка, літературу з тематики "Бенчмаркінг".

Відповідь бібліотекаря

Шановний пане Андрію! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Барилович О. М. Застосування DEA-аналізу в конкурентному бенчмаркінгу на прикладі молокопереробних підприємств / О. М. Барилович // Економіка АПК. – 2012. – № 5. – С. 102–105.
Виневский А. В. Управление модернизацией экономических систем на основе бенчмаркинга / А. В. Виневский // Экономические науки. – 2012. – № 11. – С. 116–120.
Економіка підприємства: теорія і практика = Economy of enterprise : theory and experience : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 10 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: Г. О. Швиданенко (відп. за вип.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – 377 с. – Зі змісту: Салавелис Д. Е. Конкурентний бенчмаркінг потенціалу промислового підприємства / Д. Е. Салавелис. – С. 308–310.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Е45 ; книгосховище, ч/з № 1 , ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з ІБО.
Емельянов Ю. Бенчмаркинг как инструмент быстрого «перехвата» инноваций / Ю. Емельянов, С. Хайниш // Проблемы теории и практики управления. – 2013. – № 6. – С. 105–118.
Кендюхов О. В. Оцінювання ефективності бренд-менеджменту на основі бенчмаркингу / О. В. Кендюхов, Д. С. Файвішенко // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2012. – № 11. – С. 131–137.
Кожемяко А. П. Бенчмаркинг как инструмент анализа целевых клиентских групп / А. П. Кожемяко // Клиентинг и управление клиентским портфелем. – 2014. – № 3. – С. 172–180.
Лігоненко Л. О. Обгрунтування методології оцінювання економіко-технологічного потенціалу регіону на основі бенчмаркінгового підходу / Л. О. Лігоненко // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2012. – № 7. – С. 146–156.
Лобанова В. А. Використання сучасної концепції бенчмаркінгу при формуванні іміджу підприємств туризму та готельно-ресторанного бізнесу / В. А. Лобанова, Н. В. Бунтова // Економічний часопис – XXI. – 2012. – № 7–8. – С. 64–67.
Матковская Я. С. Бенчмаркинговая методика получения конкурентных преимуществ / Я. С. Матковская, И. Ю. Должикова // Маркетинг и маркетинговые исследования. – 2012. – № 2. – С. 102–109.
Новиков И. Ю. Аспекты применения бенчмаркинга при реализации проектов государственно-частного партнерства / И. Ю. Новиков // Управление проектами и программами. – 2012. – № 1. – С. 42–55 ; № 2. – С. 124–133.
Палеха Ю. І. Маркетинг інформаційних продуктів і послуг : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, О. Ю. Палеха ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Ліра–К, 2013. – 480 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 П14 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 7.
Руденко М. Технологии бенчмаркинга / М. Руденко, А. Дорофеева // Маркетинг. – 2013. – № 2. – С. 57–66.
Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (2–3 лют. 2012 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. за вип. С. М. Соболь]. – Київ : КНЕУ, 2012. – 282 с. – Зі змісту: Кужель В. М. Особливості використання бенчмаркінгу в сучасних умовах / В. М. Кужель. – С. 257–259.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 С83 ; книгосховище, ч/з В, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, ч/з № 7.
Тамбовцев В. Стратегический бенчмаркинг Республики Казахстан / В. Тамбовцев, М. Умбеталиев // Вопросы экономики. – 2012. – № 5. – С. 45–52.
Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. : у 2 ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 26, ч. 1. – 472 с. – Зі змісту: Шафалюк О. К. Бенчмаркінг досвіду ребрендингу та можливості його використання у маркетингових стратегіях вітчизняних підприємств / О. К. Шафалюк. – С. 454–462.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ф79 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Черваньов Д. М. Система інноваційного менеджменту: теорія і практика : підручник / Д. М. Черваньов ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2012. – 1391 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Ч–45 ; книгосховище.
Череп А. В. Основи маркетингу : навч. посіб. / А. В. Череп, О. С. Богма, О. Г. Череп ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Запоріз. нац. ун-т». – Київ : Кондор, 2013. – 225 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Ч–46 ; книгосховище.
Читипаховян П. Использование бенчмаркинга в системах стратегического планирования крупного бизнеса / П. Читипаховян // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2011. – № 1. – С. 604–605.


21.09.2015
Запитує: Liudmila
Тема запиту: Доброго дня, Чи не могли б Ви порадити джерела для вивчення такої теми: "Фінансова безпека держави". Заздалегідь дякую.

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Людміло! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту : матеріали IV Міжвуз. наук.-практ. конф. (27 жовтня 2013 р., м. Буча) / Укр. гуманіт. ін-т ; [голова редкол. В. Р. Кігель]. – Київ ; Буча : Міленіум, 2013. – 168 с. – Зі змісту: Кривенко Н. В. Фінансова безпека держави у системі економічної безпеки / Н. В. Кривенко. – С. 131–134.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 А43 ; ч/з №3.
Костирко Р. О. Фінансова безпека держави і фінансова спроможність підприємств: аналіз сучасного стану та взаємозв’язку / Р. О. Костирко, Н. В. Темнікова // Фінанси України. – 2013. – № 4. – С. 117–125.
Мельник В. В. Адміністрування фінансової безпеки суб’єктів довірчого управління майном (СДУМ) на державному рівні / В. В. Мельник // Економіка. Фінанси. Право. – 2013. – № 3. – С. 45–46.
Міжнародна економічна політика : наук. журн. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; голов. ред. Д. Г. Лук’яненко. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 1(18). – 129 с. – Зі змісту: Ткаленко С. І. Фінансова безпека держави в умовах посилення глобалізаційних процесів / С. І. Ткаленко. – С. 87–104.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М М58 ; книгосховище, ч/з ІБО 1, ч/з № 2, ч/з № 1, ч/з № 3.
Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – № 86. – 288 с. – Зі змісту: Петренко Л. М. Податкова безпека як складова фінансової безпеки держави / Л. М. Петренко. – С. 89–98.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33СЭ М74 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 7.
Наука й економіка : наук.-теорет. журн. Хмельн. екон. ун-ту / [голов. ред. А. С. Криклий]. – Хмельницький : ХЕУ, 2013. – Вип. 3 / [відп. за вип.: В. В. Романюк, В. О. Броженко]. – 254 с. – Зі змісту: Луцик-Дубова Т. О. Система індикаторів фінансової безпеки держави / Т. О. Луцик-Дубова. – С. 22–28.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Н34 ; книгосховище.
Наука молода. Економічні науки : зб. наук. праць молодих вчених Терноп. нац. екон. ун-ту / [голов. ред. Б. П. Адамик]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – Вип. 18. – 199 с. – Зі змісту: Михальчук Н. Поняття податкового боргу у системі забезпечення фінансової безпеки держави / Н. Михальчук. – С. 93–99.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Н34 ; книгосховище.
Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право) : [зб. наук. праць] / Держ. податк. адмін. України ; [голов. ред. П. В. Мельник]. – Ірпінь : НУДПС України, 2010. – № 2(49). – 293 с. – Зі змісту: Комарницький І. М. Сутність і шляхи забезпечення фінансової безпеки держави / І. М. Комарницький, І. А. Франів, Б. М. Комарницький. – С. 22–28.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Н34 ; книгосховище.
Петрушевська В. В. Механізм формування і реалізації державної фінансової політики у процесі забезпечення безпеки економіки / В. В. Петрушевська // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 1. – С. 100–104.
Тимошенко О. В. Досвід європейських країн щодо формування та забезпечення фінансово-економічної безпеки держави / О. В. Тимошенко // Економіка та держава. – 2015. – № 4. – С. 52–57.
Управління державним боргом : навч. посіб. / [О. О. Прутська, О. А. Сьомченков, Ж. В. Гарбар та ін.] ; [за заг. ред. О. О. Прутської] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Вінниц. торг.-екон. ін-т. – Київ : Центр учбової літ., 2010. – 214 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.1 У67 ; книгосховище, ч/з № 3, ч/з № 1.
Фінанси в схемах і таблицях : навч. посіб. / О. В. Михайловська, Д. А. Ковалевич, Т. Л. Томнюк та ін.] ; за заг. ред. О. В. Михайловської ; М-во освіти і науки України. – Київ : КНТ, 2014. – 386 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Ф59 ; книгосховище, ч/з № 3.
Ходжаян А. О. Фінансова безпека в системі забезпечення стійкого розвитку економіки / А. О. Ходжаян // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 4. – С. 3–7.


21.05.2015
Запитує: Maryna
Тема запиту: Здравствуйте, помогите найти источники, откуда можно взять информацию на такие темы по социологии.
1. Волонтерський рух в Україні як прояв розвитку громадянського суспільства та активізації соціальних ресурсів країни.
2. Людський потенціал України в ситуації воєнного конфлікту (2013-2015 рр.): стан, проблеми, динаміка змін.
3. Соціальна конфліктність та протестна активність населення України: динаміка змін з 2013 до 2015 рр.
4. Громадська активність, згуртованість і солідарність як соціальні ресурси української держави (ситуація до і після 2014 р.).
5. Втрати людських, соціальних, економічних ресурсів України внаслідок воєнного конфлікту у Східних регіонах.

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Марино! Згідно з правилами користування віртуальною довідкою нагадуємо Вам, що "Кожен запит має містити одне запитання", тому пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела за першим питанням.

Буздуган Я. Еволюція світового волонтерського руху / Я. Буздуган, О. Никонович // Віче. – 2013. – № 12. – С. 7–10.
Буткевич Б. Культурний наступ на Схід : [волонтерство] / Б. Буткевич // Український тиждень. – 2015. – № 16–17. – С. 60–62.
Вайнілович Н. А. Професіоналізація волонтерської діяльності як умова формування нового статусу волонтерів у суспільстві / Н. А. Вайнілович // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка : [зб. наук. пр.] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [голов. ред. Б. В. Новіков]. – Київ : «Політехніка» НТУУ «КПІ». – 2011. – Вип. 2. – С. 53–58.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф В53 ; книгосховище.
Вайнілович Н. А. Управління волонтерськими ресурсами в соціально-культурній сфері як запорука ефективної діяльності громадських організацій / Н. А. Вайнілович // Сучасні проблеми управління : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 29–30 лист. 2007 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т», Ф-т соціології ; [відп. ред.: Б. В. Новіков, І. І. Федорова]. – Київ : «Політехніка» НТУУ «КПІ», 2007. – С. 97–98.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С2 С91 ; ч/з № 3.
Волонтер Тарас Герман: «Закінчаться гроші – люди придумають щось інше» // Український тиждень. – 2015. – № 5. – С. 32–33.
Громадські об'єднання в Україні : навч. посіб. / [В. М. Бесчастний, О. В. Філонов, В. М. Субботін, О. С. Денисова] ; за ред. В. М. Бесчастного. – Київ : Знання, 2007. – 416 с. – Зі змісту: Волонтерський рух в Україні – С. 131–135.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 327 Г27 ; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 5, Зал укр.
Зима О. Г. Особливості волонтерства та його розвиток в Україні : препринт / О. Г. Зима, В. О. Підгайна. – 2011. – 47 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 32С З-62 ; книгосховище.
Крапівіна Г. О. Світовий волонтерський рух: стан і статус / Г. О. Крапівіна // Вісник економічної науки України. – 2012. – № 1. – С. 73–76.
Матвійчук А. Держава і волонтери: правове поле для взаємодії / А. Матвійчук // Фінансовий контроль. – 2015. – № 3. – С. 28–29 ; № 4. – С. 26–31.


02.05.2015
Запитує: Hang Pham
Тема запиту: Добрий день! Не могли б Ви сказати мені, чи існує в вашій бібліотеці наступна література?

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня Шановний Користувач! У фонді бібліотеки КНЕУ наявні наступні видання.

Швиданенко О. А. Глобалізація як фактор поглиблення поляризації економічних суб’єктів / О. А. Швиданенко // Управління організацією: регіональні аспекти : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф., 12–13 квіт. 2002 р. / ред. В. Г. Герасимчук. – Київ : «Політехніка» НТУУ «КПІ», 2002. – С. 345–346.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 У67 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3.
Швиданенко О. А. Експортна політика в контексті забезпечення конкурентоспроможності / О. А. Швиданенко // Економіка підприємства: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 23–24 берез. 2006 р. / ред. Г. О. Швиданенко. – Київ : КНЕУ, 2006. – С. 194–196.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Е40 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3, ч/з № 5.
Швиданенко О. А. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства (організації)» / О. А. Швиданенко // Магістерські програми. Міжнародна економіка : програма «Управління міжнародним бізнесом». 2004/2005 навч. рік / керівники роботи: А. Ф. Павленко, Д. Г. Лук'яненко. – Київ : КНЕУ, 2004. – С. 105–132.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М М12 ; книгосховище.
Швиданенко О. А. Промислова і конкурентна політика: проблеми взаємодії та ефективності реалізації / О. А. Швиданенко // На Схід та Південь від ЄС: проблеми формування спільного європейського економічного простору : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., 5–7 жовт. 2006 р. / Київ. нац. екон. ун-т, Фундація сприяння європ. інтеграції ; керівник роботи А. Ф. Павленко ; відп. ред. В. І. Чужиков ; ред. О. Ю. Паценко. – Київ : КНЕУ, 2006. – С. 219–221.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Н12 ; книгосховище, ч/з № 7, ч/з № 3, ч/з № 2.
Швиданенко О. А. Сучасні критерії конкурентоспроможності: ефективність та інноваційність / О. А. Швиданенко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 8. – С. 145–153.
Швиданенко О. А. Теорія і практика формування конкурентоспроможності національних економік / О. А. Швиданенко // Наука молода. Економічні науки : зб. наук. праць молодих вчених Тернопіл. держ. екон. ун-ту / [голов. ред. Б. П. Адамик]. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 4. – С. 57–62.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Н34 ; ч/з № 3.


24.04.2015
Запитує: Настя
Тема запиту: Добрий вечір! Не могли б ви допомогти знайти літературу (монографії, журнали...) для курсової роботи на тему "Інтернаціоналізація суспільного виробництва: сутність та основні етапи".

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Насте! Сподіваємось підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Єрохін С. А. Структурна трансформація національної економіки. Теоретико-методологічний аспект : монографія / С. А. Єрохін. – Київ : Світ знань, 2002. – 526 с. – Зі змісту: Інтернаціоналізація світового господарства. – С. 363–369 ; Глобалізація – вища стадія інтернаціоналізації. – С. 380–386.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Є78 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, Зал екон. класики.
Интернационализация хозяйственной жизни и глобальные проблемы современности / Г. Г. Чибриков, К. Х. Домдей, В. Пилич [и др.] ; ред.: Г. Г. Чибриков [и др.]. – Москва : Изд-во МГУ, 1989. – 262 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М И73 ; книгосховище.
Корж М. В. Глобалізація та інтернаціоналізація як умови трансформації маркетингового управління підприємством / М. В. Корж, С. А. Жуков // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 3. – С. 64–71.
Корж М. В. Форми та методи впровадження промислових систем України до загальної інтернаціоналізації світового виробництва і їх відповідність принципам міжнародного маркетингу / М. В. Корж // Вчені записки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. ред. А. Ф. Павленко]. – Київ : КНЕУ, 2009. – Вип. 11. – С. 257–263.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В90 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, ч/з № 7, ч/з ІБО.
Кучер С. Ф. Економічне районування в умовах інтернаціоналізації світового господарства / С. Ф. Кучер // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2011. – № 3. – С. 53–59.
Малий І. Й. Інституціоналізація світового господарства та поведінка підприємств / І. Й. Малий // Стратегія підприємства: адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. 1-й етап – 17–18 берез. 2011 р., 2-й етап – 17–18 листоп. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», НАН України [та ін.] ; [голов. ред. А. П. Наливайко]. – Київ : КНЕУ, 2011. – С. 47–50.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 С83 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 7.
Мировой капиталистический рынок и проблемы интернационализации хозяйственной жизни / редкол.: М. М. Максимова [и др.]. – Москва : Мысль ; Франкфурт-на-Майне : Маркситише блеттер, 1983. – 268 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М М64 ; книгосховище.
Миронова О. А. Парадоксы интернационализации: глобализация и глобализм / О. А. Миронова, Г. П. Солодков // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія «Економічна» / [голов. ред. В. В. Дементьєв]. – Донецьк, 2004. – Вип. 84. – С. 12–23.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Н34 ; книгосховище.
Мочерний С. В. Світове господарство в умовах глобалізації : монографія / С. В. Мочерний, Я. С. Ларіна, С. В. Фомішин. – Київ : Ніка-Центр, 2006. – Зі змісту: Інтернаціоналізація світового господарства та нові пріоритети розвитку міжнародного маркетингу. – С. 159–165.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 М86 ; ч/з № 3, книгосховище.
Панченко В. И. Интернационализация производства и эволюция мировых товарных рынков / В. И. Панченко. – Москва : Междунар. отношения, 1980. – 216 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М П16 ; книгосховище.
Пахомов Ю. М. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі : монографія / Ю. М. Пахомов, Д. Г. Лук'яненко, Б. В. Губський. – Київ : Україна, 1997. – Зі змісту: Взаємодія національних економік в процесі інтернаціоналізації. – С. 29–87.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М П21 ; книгосховище.
Петров Н. Н. Интернационализация монополистического накопления и развивающиеся страны / Н. Н. Петров. – Москва : Наука, 1986. – 269 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33-2 П30 ; книгосховище.
Полонський Д. А. Теоретичні засади дослідження конкурентних систем за умов інтернаціоналізації / Д. А. Полонський // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2013. – № 4. – С. 170–175.
Прищепа Н. П. Конкурентні стратегії фірми в умовах інтернаціоналізації / Н. П. Прищепа // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 8. – С. 142–144.
Пугачев Б. М. Интернационализация производства и социалистическая интеграция. Некоторые вопросы методологии / Б. М. Пугачев ; АН СССР, Ин-т экономики мировой соц. системы. – Москва : Наука, 1975. – 133 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М П88 ; книгосховище.
Тенденции развития экономики и формирование современной системы управления внешнеэкономическими связями: региональный аспект : [монография] / Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского. – Симферополь : Культура народов Причерноморья, 2007. – 263 с. – Из содерж.: Особенности интернационализации кондитерской отрасли. – С. 113–114 ; Особенности интернационализации молочной отрасли. – С. 114–115 ; Особенности интернационализации пивобезалкогольной отрасли. – С. 115–116 ; Особенности интернационализации ликероводочной и винодельческой отраслей. – С. 116–117 ; Особенности интернационализации сахарной промышленности. – С. 117–118.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Т33 ; книгосховище, ч/з № 3.
Фролова Т. О. Інвестиційні корпоративні стратегії в умовах глобалізації : монографія / Т. О. Фролова ; [наук. ред. О. М. Мозговий] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2012. – Зі змісту: Синтез концепцій інтернаціоналізації компаній. – С. 46–59.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Ф91 ; ч/з № 3.
Черняхович І. А. Проблеми інтернаціоналізації підприємницької діяльності / І. А. Черняхович // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [зб. наук. ст.] / [відп. за вип. Р. О. Язиніна]. – Київ, 2012. – Вип. 1. – С. 78–79.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В53 ; книгосховище.
Чухно А. А. Економічна теорія : [у 2 т.] / А. А. Чухно ; М-во фінансів України, Акад. фін. упр. – Київ : ДННУ АФУ, 2010. – Т. 2. – 628 с. – Зі змісту: Інтернаціоналізація господарства та інтеграційні процеси. – С. 577–581 ; Глобалізація економіки – вищий ступінь інтернаціоналізації господарства, форма становлення інформаційного способу виробництва. – С. 582–589.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ч-96 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5, Зал екон. класики.


21.04.2015
Запитує: Олександр
Тема запиту: Доброго дня. Підкажіть будь ласка літературу для написання реферату "Історія створення СЕП".

Відповідь бібліотекаря

Шановний пане Олександре! Сподіваємось підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Адамик Б. П. Центральний банк і грошово-кредитна політика : підручник / Б. П. Адамик. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Київ : Кондор, 2011. – 415 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 А28 ; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3.
Генкин А. Электронные платежи: Будущее наступает сегодня / А. Генкин, Е. Суворова ; [ред. П. Суворова]. – Москва : Альпина Паблишерз, 2011. – 283 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 Г34 ; книгосховище, ч/з №3.
Кметь Е. Развитие электронных платежных систем / Е. Кметь // Проблемы теории и практики управления. – 2011. – № 4. – С. 116–126.
Ковальчук Т. Т. Сучасні платіжні системи : [монографія] / Т. Т. Ковальчук, В. С. Лук’янов. – Київ : Знання, 2010. – 190 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 К56 ; книгосховище, ч/з №1, ч/з №3.
Кравчук В. Ринок карткових платежів України: міжнародний досвід та національне регулювання : аналіт. звіт / В. Кравчук, О. Прем’єрова ; Ін-т екон. дослідж. та політ. консультацій. – Київ : АДЕФ-Україна, 2012. – 60 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 К78 ; книгосховище, ч/з № 3, ч/з № 1.
Мусалаева С. А. Электронные деньги и платежные системы / С. А. Мусалаева // Проблемы современной экономики. – 2010. – № 4. – С. 206–208.
Пиріг С. О. Платіжні системи : навч. посіб. / С. О. Пиріг ; М-во освіти і науки України, Луцьк. держ. техн. ун-т. – Київ : Центр учбової літ., 2008. – 240 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 П33 ; книгосховище, ч/з № 3, ч/з ІБО, ч/з № 2.
Полтавська Є. О. Платіжні системи : навч. посіб. / Є. О. Полтавська, П. М. Куліков ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 219 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 П52 ; книгосховище.
Прохоренко В. Системі електронних платежів Національного банку України – 20 років / В. Прохоренко, Н. Синявська // Вісник Національного банку України. – 2013. – № 8. – С. 4–6.
Рудакова О. С. Банковские электронные услуги : учеб. пособие / О. С. Рудакова. – Москва : Вузовский учеб. : ИНФРА–М, 2010. – 399 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 Р83 ; книгосховище.
Система електронних платежів Національного банку України в 2012 році // Вісник Національного банку України. – 2013. – № 3. – С. 10–11.
Чайковський Я. Проблеми розвитку національної системи масових електронних платежів / Я. Чайковський // Світ фінансів. – 2010. – № 2. – С. 102–111.
Чухно А. А. Економічна теорія : [у 2 т.] / А. А. Чухно ; М-во фінансів України, Акад.фін. упр. – Київ : ДННУ АФУ, 2010. – Т. 1. – 510 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ч-96 ; книгосховище, ч/з № 2, Зал екон. клас., ч/з № 5, ч/з № 1.


20.04.2015
Запитує: Саша
Тема запиту: Доброго дня. Допоможіть підібрати матеріал для написання практичної частини реферату "Система національних рахунків та аналіз рахунку виробництва".

Відповідь бібліотекаря

Шановний пане Олександре! Сподіваємось підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Баранов Э. Ф. Методологические вопросы реконструкции системы таблиц «затраты-выпуск» России за 2003 и последующие годы в структуре ОКВЭД-ОКПД / Э. Ф. Баранов, И. А. Ким, Е. А. Старицына // Вопросы статистики. – 2011. – № 12. – С. 3–8.
Бобух І. М. Перспективні напрями трансформації балансів системи національних рахунків / І. М. Бобух // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 5. – С. 243–250.
Головко В. Система національних рахунків України: вчора, сьогодні, завтра / В. Головко // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 4. – С. 3–6.
Гронтковська Г. Е. Макроекономіка : навч. посіб. / Г. Е. Гронтковська, А. Ф. Косік ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 671 с. – Зі змісту: Валовий випуск та валовий внутрішній продукт. – C. 56–64 ; Номінальний та реальний ВВП. – С. 64–68 ; Валовий національний продукт. Обмеженість показників ВВП і ВНП. – С. 69–71.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Г87 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2.
Диха М. Оптимальний розподіл валового внутрішнього продукту як передумова соціально-економічного розвитку держави / М. Диха // Економіст. – 2013. – № 1. – С. 39–41.
Дуда М. О. Поєднання галузевих моделей і моделі «витрати-випуск» при прогнозуванні ВВП / М. О. Дуда // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – 2015. – № 2. – С. 31–34.
Економічна статистика : підручник : у 2 ч. / [І. Г. Манцуров, А. М. Єріна, О. К. Мазуренко та ін.] ; за наук. ред. І. Г. Манцурова ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2013. – 325 с. – Ч. 1 : Макроекономічна статистика. – Зі змісту: Система національних рахунків. – С. 47–84 ; Балансові таблиці «витрати-випуск». – С. 85–110.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 31 Е45 ; книгосховище, Аб, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 7.
Иванов Ю. Н. История возникновения и развития системы национальных счетов / Ю. Н. Иванов // Вопросы статистики. – 2012. – № 8. – С. 79–83.
Калачова І. В. Сателітні рахунки в СНР 2008: рекомендована методологічна основа та досвід України / І. В. Калачова // Статистика України. – 2012. – № 2. – С. 11–20.
Кліменко О. М. Макроекономіка : навч. посіб. / О. М. Кліменко, О. М. Крюкова, М. С. Бріль ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харківський нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 135 с. – Зі змісту: Макроекономічні показники у системі національних рахунків. – С. 15–24.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 К49 ; книгосховище.
Крючкова І. В. Диспропорції валового наявного доходу України та їхній вплив на динаміку ВВП / І. В. Крючкова // Економіка і прогнозування. – 2013. – № 3. – С. 21–37.
Лагутін В. Д. Макроекономіка : навч. посіб. / В. Д. Лагутін, Л. І. Пронкіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : КНТЕУ, 2012. – 268 с. – Зі змісту: Макроекономічні показники в системі національних рахунків. – С. 27–50.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Л14 ; книгосховище.
Могілат І. М. Валовий внутрішній продукт за стадіями економічного обороту / І. М. Могілат // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – 2012. – № 9. – С. 58–62.
Модернізація України – наш стратегічний вибір : щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. – Київ : НІСД, 2011. – 431 с. – Зі змісту: Національні рахунки. – С. 190–221.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 32С М74 ; книгосховище.
Моторин Р. М. Гармонізація бухгалтерського обліку й національного рахівництва / Р. М. Моторин // Фінанси України. – 2010. – № 3. – С. 101–109.
Навоев А. Анализ взаимосвязи и соотношения валового и конечного общественного продукта / А. Навоев // Общество и экономика. – 2012. – № 3–4. – С. 80–100.
Огаренко Т. Ю. Удосконалення системи управлінського обліку та аналізу витрат виробництва / Т. Ю. Огаренко, Г. В. Бережна // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – № 6. – С. 162–165.
Одінцов М. М. Фактори зростання валового внутрішнього продукту в умовах трансформаційної економіки / М. М. Одінцов // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 3. – С. 12–13.
Соколова И. Ю. Кто, как и зачем измеряет ВВП / И. Ю. Соколова // США. Канада: экономика – политика – культура. – 2011. – № 2. – С. 41–56.
Столяров В. ВВП: мифы и реальность / В. Столяров // Мировая экономика и международные отношения. – 2012. – № 12. – С. 105–109.


14.04.2015
Запитує: Костянтин
Тема запиту: Доброго дня! Цікавить література з такого питання "Використання показників консолідованого звіту про Власний капітал (ф. № 4-к) для аналізу та прийняття управлінських рішень". Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Шановний пане Костянтине! Сподіваємось підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Алиев З. М. Методологические принципы формирования консолидированного отчета о прибылях и убытках / З. М. Алиев // Аудит и финансовый анализ. – 2011. – № 1. – С. 17–20.
Башкатова Л. И. Отчет об изменении капитала / Л. И. Башкатова // Бухгалтерский учет. – 2012. – № 3. – С. 41–45.
Богатая И. Н. Виды отчетности как составная часть учетно-аналитического обеспечения управления собственным капиталом и основные направления их совершенствования / И. Н. Богатая, Е. М. Евстафьева // Аудит и финансовый анализ. – 2012. – № 2. – С. 19–32.
Голов С. Ф. Трансформація фінансової звітності українських підприємств у фінансову звітність за міжнародними стандартами : метод. посіб. / С. Ф. Голов, В. М. Костюченко, О. М. Кулага ; Федерація проф. бухгалтерів і аудиторів. – Вид. 4-те. – Київ : ФПБАУ, 2013. – 264 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Г61 ; ч/з № 3.
Давидов Г. М. Звітність підприємств : навч. посіб. / Г. М. Давидов, Н. С. Шалімова. – Київ : Знання, 2010. – 623 с. – (Вища освіта XXI століття).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Д13 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3.
Евсеев Н. Магия цифр : [превращение консолидированной отчетности в управленческий учет] / Н. Евсеев // Финансист. – 2012. – № 12. – С. 42–44.
Евстафьева Е. М. Методика формирования стратегического балансового отчета, ориентированного на показатели стоимости капитала / Е. М. Евстафьева // Аудит и финансовый анализ. – 2011. – № 3. – С. 106–110.
Калюк О. Консолидация консолидаторов : [практика применения консолидированной отчетности] / О. Калюк // Финансист. – 2012. – № 12. – С. 36–41.
Коваленко А. Заповнюємо без помилок звіт про власний капітал / А. Коваленко // Баланс. – 2012. – 23 січ. (№ 4). – С. 19–23.
Короткова А. В. Представление и раскрытие информации о трансфертных финансовых результатах в консолидированной отчетности холдинга / А. В. Короткова // Экономические науки. – 2012. – № 7. – С. 160–164.
Костирко Р. О. Інтегрована модель звітності компаній: передумови, принципи, складові / Р. О. Костирко // Економіка України. – 2013. – № 2. – С. 18–28.
Крупельницька І. Г. Звітність підприємств : навч. посіб. / І. Г. Крупельницька. – Київ : Центр учбової літ., 2012. – 231 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 К84 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 7.
Левицька С. О. Звітність підприємств : підручник / С. О. Левицька, Я. В. Лебедзевич, О. О. Осадча. – Київ : Центр учбової літ., 2012. – 237 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Л37 ; книгосховище, ч/з № 3.
Назарбаєва І. Звіт про власний капітал / І. Назарбаєва, О. Кушина // Збірник систематизованого законодавства : додаток до газети «Бизнес». – 2011. – № 1. – С. 165–169.
Фінансовий облік : навч. посіб. / [В. К. Орлова, М. С. Орлів, С. В. Хома та ін.] ; за ред. В. К. Орлової, М. С. Орлів, С. В. Хоми ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Київ : Центр учбової літ., 2010. – 508 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Ф59 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2.
Харитонова Т. В. Консолидированная отчетность / Т. В. Харитонова // Школа професійного бухгалтера. – 2011. – № 7–8. – С. 51–57.
Чалый И. МСФО-метаморфозы: формы № 3 и № 4 / И. Чалый // Бухгалтерия : прил. к газете «Бизнес». – 2012. – № 13. – С. 76–78.
Якимащенко В. Форма № 4. Звіт про власний капітал / В. Якимащенко // Баланс. – 2011. – 7 лют. (№ 11). – С. 22–25.
Яцишин Н. Особливості формування звітів про рух грошових коштів, про власний капітал і розкриття інформації у примітках / Н. Яцишин // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 12. – С. 3–11.


07.04.2015
Запитує: Катя
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему "Методи нарахування та облік амортизації інших матеріальних активів". Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Катерино! Сподіваємось підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Граковский Ю. Экономическое обоснование выбора метода амортизации / Ю. Граковский // Справочник экономиста. – 2012. – № 11. – С. 54–66.
Ільяшенко С. Зміна методів амортизації: наслідки для оподаткування та бухобліку / С. Ільяшенко // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – 28 березня (№ 29). – С. 4–5.
Коваленко Г. Малоцінні необоротні матеріальні активи: облікові аспекти в контексті Податкового кодексу / Г. Коваленко // Збірник систематизованого законодавства : додаток до газети «Бизнес». – 2011. – № 4. – С. 67–72.
Крот Ю. Облік малоцінних необоротних матеріальних активів із урахуванням норм Податкового кодексу / Ю. Крот // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 9. – С. 21–24.
Круш П. В. Економіка (розрахунки фінансово-інвестиційних операцій в EXCEL) : навч. посіб. / П. В. Круш, О. В. Клименко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Скіф, 2013. – 342 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 К84 ; ч/з № 1, ч/з № 3.
Куратник П. Выбор метода расчета амортизации / П. Куратник // Справочник экономиста. – 2013. – № 11. – С. 34–46.
Ловінська Л. Г. Оцінка в бухгалтерському обліку : монографія / Л. Г. Ловінська. – Київ : КНЕУ, 2006. – 253 с. – (До 100-річчя Київського національного економічного університету).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Л68 ; книгосховище, Аб, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Моссаковський В. Шляхи вдосконалення обліку амортизації / В. Моссаковський, Т. Кононенко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 4. – С. 12–17.
Назарбаєва І. Методи амортизації: вибір має бути свідомим / І. Назарбаєва, Р. Назарбаєва // Збірник систематизованого законодавства : додаток до газети «Бизнес». – 2011. – № 4. – С. 45–53.
Назарбаєва І. Необоротні матеріальні активи: визначення та класифікація / І. Назарбаєва // Збірник систематизованого законодавства : додаток до газети «Бизнес». – 2011. – № 4. – С. 15–21.
Павлова Г. Є.Методи нарахування амортизації на сільськогосподарських підприємствах у системі бухгалтерського обліку / Г. Є. Павлова, А. С. Гиленко, Т. І. Вініченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 7. – С. 50–53.
Помилуйко Є. О.Особливості амортизації в різних економічних системах / Є. О. Помилуйко // Економіка та держава : міжнар. наук.-практ. журн. – 2010. – № 7. – С. 54–56. – Бібліогр. в кінці ст.
Протасова Н. Методи нарахування амортизації: що краще обрати / Н. Протасова // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – 21 березня (№ 27). – С. 6–12.
Солошенко Л. Податкова малоцінка: особливості обліку / Л. Солошенко // Податки та бухгалтерський облік. – 2011. – 20 червня (№ 49). – С. 21–30.
Сук П. Методи нарахування амортизації необоротних активів / П. Сук, Омран Ахмад Мохаммад Аль-Іббіні // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2010. – № 18. – С. 17–20.
Сук П. Способи розрахунку амортизації необоротних активів / П. Сук, О. Криворот // Банківська справа. – 2013. – № 9–10. – С. 17–24.
Щирська О. В.Економічна сутність і бухгалтерське визначення амортизації / О. В. Щирська // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 8. – С. 68–74.


30.03.2015
Запитує: Maryna
Тема запиту: Який список літератури можна було б взяти на таку тему з історії політичних вчень? Тема "Маржинальна революція. Австрійська теорія граничної корисності". Чекаю відповідь. Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Шановна Марино! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Ващишин А. М. Історія економічних вчень : навч. посіб. / А. М. Ващишин, П. Й. Мисловський, Б. М. Шевчик ; за ред. Г. І. Башнянина, А. М. Ващишина. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 433 с. – Зі змісту: Виникнення і розвиток маржиналізму. – С. 270 ; Основні ідеї попередників маржиналізму та етапи маржинальної революції. – С. 271–275 ; Австрійська школа граничної корисності. – С. 275–278.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) В23 ; Зал екон. клас., ч/з № 2, ч/з № 1.
Золотих І. Б. Історія економічних вчень : навч. посіб. / І. Б. Золотих. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 185 с. – Зі змісту: Суб’єктивно-психологічний напрям в економічній теорії: маржиналізм: Виникнення маржиналізму і його загальна характеристика. – С. 60–62 ; Австрійська школа маржиналізму (Карл Менгер, Ойген фон Бем-Баверк, Фрідріх фон Візер). – С. 62–64.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) З-80 ; Зал екон. клас.
История экономических учений : учеб. пособие / [под ред. В. С. Автономова, О. И. Ананьина, Н. А. Макашевой]. – Москва: ИНФРА-М, 2010. – 784 с. – Из содерж.: Маржинализм. С. 175 ; Маржиналистская революция. Общая характеристика. – С. 176–186 ; Австрийская школа. – С. 186–202.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) И90 ; ч/з № 3, Зал екон. клас.
Історія економіки та економічної думки : навч. посіб. / [Г. М. Грігорян, О. О. Губарєв, Т. Є. Калашник та ін. ; за заг. ред. В. М. Філатова] ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2010. – 314 с. – Зі змісту: Маржинальна революція. – С.134–140.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) І-90 ; Зал екон. клас.
Історія економіки та економічної думки: від ранніх цивілізацій до початку XX ст. : навч. посіб. / [В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, В. В. Кириленко та ін.] ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової. – Київ : Знання, 2011. – 566 с. – Зі змісту: Маржиналізм. Становлення неокласичної економічної теорії. – С. 393 ; Теоретико-методологічні засади маржиналізму і неокласичної економічної теорії. Попередники маржиналізму. – С. 393–404 ; Австрійська школа. Теорія граничної корисності. – С. 404–411.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) І-90 ; Зал екон. клас., ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5.
Ковальчук В. М. Світова економіка: її історія та дослідники : навч. посіб. / В. М. Ковальчук. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 632 с. – Зі змісту: Виникнення маржиналізму та його загальні принципи. – С. 313–316 ; Маржиналізм як метод економічних досліджень і «маржинальна революція» в економічній теорії. – С. 317–319 ; Австрійська школа граничної корисності. – С. 319–325.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) К56 ; книгосховище.
Краус Н. М. Історія економіки та економічної думки: структурно-логічні схеми, таблиці, малюнки : навч. посіб. / Н. М. Краус ; М-во освіти і науки України, ВНЗ Укоопспілки «Полтав. ун-т екон. і торгівлі». – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 495 с. – Зі змісту: Австрійська школа граничної корисності (К. Менгер, Е. Бем-Баверк, Ф. Візер). – С. 207–209.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) К78 ; Зал екон. клас., ч/з №2.
Любохинець Л. С. Історія політичних та економічних вчень : навч. посіб. / Л. С. Любохинець, В. М. Шавкун, Л. М. Бабич ; М-во освіти і науки України, Хмельницький нац. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 293 с. – Зі змісту: Маржиналізм, становлення неокласичної традиції в економічній теорії. – С. 185 ; Історичні умови виникнення маржиналізму та його методологія. Й. Г. Тюнен, Ж. Дюпюї. А. Курно, Г. Госсен – попередники маржиналізму. – С. 186–189 ; Австрійська школа маржиналізму: основна проблематика досліджень. – С. 189–190.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) Л93 ; ч/з № 5, ч/з № 1, ч/з № 2.
Малахова Н. Б. Микроэкономический анализ : учеб. пособие / Н. Б. Малахова ; М-во образования и науки Украины, Харьков.нац. экон. ун-т. – Харьков : ИНЖЭК, 2010. – 228 с. – Из содерж.: Дискуссии о достоверности маржиналистской теории. – С. 57–67 ; Теория маржинализма: обоснование системы производства и производственной функции. – С. 68–138.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 М18 ; книгосховище.
Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол. Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. – Москва : Мысль. – 2005. Т. 2 : Восходящий капитализм / [отв. ред. М. Г. Покидченко]. – 751 с. – Из содерж.: Маржинализм как теория экономической эффективности. Генезис неоклассики. – С. 43–47 ; Предшественники «маржиналистской революции». – С. 47–156 ; Периодизация «маржинальной революции». – С. 156–411.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) М64 ; ч/з № 3, Зал екон. клас., ч/з № 2, ч/з В, книгосховище.
Теоретичні та прикладні питання економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т конкурентного права ; [відп. ред. А. В. Шегда]. – Київ : ВПЦ «Київ. ун-т». – Вип. 27, т. 2. – 2012. – 475 с. – Зі змісту: Нестеренко О. П. Австрійська школа в структурі маржиналізму: історична ретроспектива / О. П. Нестеренко. – С. 182–189.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Т33 ; книгосховище.
Холопов А. В. История экономических учений : учеб. пособие / А. В. Холопов ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – Москва : ЭКСМО, 2008. – 446 с. – Из содерж.: Маржинализми формирование неоклассической школы. – С. 213–224 ; Австрийская школа. – С. 224–236.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) Х73 ; книгосховище/Колекція Корнійчук.
Экономическая теория. Политэкономия : учебник / [В. Д. Базилевич, В. Н. Попов, Е. С. Базилевич, Е. С. Гражевская] ; под ред. В. Д. Базилевича. – Москва : Рыбари ; Киев : Знання, 2009. – 870 с. – Из содерж.: Функциональное распределение доходов: марксистская и маржиналистская концепции. – С. 410–422.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Э40 ; Зал екон. клас., ч/з № 2, ч/з № 1, ч/з № 5.


24.03.2015
Запитує: Lera
Тема запиту: Добрий день! Дуже потрібна ваша допомога! В мене тема реферата з предмету Макроекономіка "Механізм функціонування грошового ринку та аналіз процентних ставок". Мені ця тема дуже цікава і хотілось би розібратись дуже добре. Впевнена, тільки Ви можете дати мені конструктивну відповідь та надати допомогу. Заздалегідь дякую!

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Валеріє! Сподіваємось підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Арбузов С. Стан і перспективи розвитку грошово-кредитного ринку України / С. Арбузов, О. Щербакова // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 6. – С. 3–8.
Бабіч Д. В. Макроекономіка : підручник / Д. В. Бабіч, В. Т. Гаврилюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ПВНЗ Харківський соціально-економ. ін-т. – Харків : Харківський приватний музей міської садиби, 2012. – 320 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Б12 ; книгосховище.
Білецька Л. В. Економічна теорія : (Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка) : навч. посіб. / Л. В. Білецька, О. В. Білецький, В. І. Савич. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 688 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Б61 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 7, ч/з № 5.
Вчені записки : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. ред. А. Ф. Павленко]. – Київ : КНЕУ, 2008 – Вип. 10. – Зі змісту: Чуб П. М. Теоретичні аспекти строкової структури процентних ставок / П. М. Чуб. – С. 38–45.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В90 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з ІБО.
Голанд Ю. М. Об условиях снижения процентных ставок / Ю. М. Голанд // ЭКО. – 2010. – № 2. – С. 59–74.
Гриценко А. А. Макроекономіка : підручник. Тема 12. Моделі грошового ринку / А. А. Гриценко, Т. О. Кричевська // Економічна теорія. – 2010. – № 1. – С. 91–113.
Гронтковська Г. Е. Макроекономіка : навч. посібник / Г. Е. Гронтковська, А. Ф. Косік ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 671 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Г87 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2.
Долматов В. М. Прийняття рішення банком про рівень процентних ставок / В. М. Долматов, Ю. П. Матусов // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 8. – С. 58–60.
Зайцев О. В. Фінансові розрахунки : теорія і практика : навч. посібник / О. В. Зайцев. – Київ : Кондор, 2013. – 548 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 З–17 ; книгосховище, ч/з № 3.
Кліменко О. М. Макроекономіка : навч. посібник / О. М. Кліменко, О. М. Крюкова, М. С. Бріль ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харківський нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 135 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 К49 ; книгосховище.
Колодізєв О. М. Гроші і кредит : підручник / О. М. Колодізєв, В. Ф. Колесніченко. – Київ : Знання, 2010. – 615 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 К61 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3.
Конотоп М. В. Модель функціонального вдосконалення каналу процентних ставок в Україні / М. В. Конотоп // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 19. – С. 43–46.
Корсікова Н. М. Макроекономіка : навч. посібник / Н. М. Корсікова ; М-во освіти і науки України. – Львів : Магнолія-2006, 2010. – 241 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 К69 ; книгосховище, ч/з №2.
Монетарний та фінансовий розвиток // Бюлетень Національного банку України. – 2014. – № 7. – С. 15–33.
Монетарна політика та перспективи грошово-кредитного ринку // Фінансовий ринок України. – 2012. – № 3. – С. 3–6.
Формування ринкової економіки : зб. наук. праць / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2008. – Вип. 20. – 507 с. – Зі змісту: Чуб П. М. Ризикова структура процентних ставок / П. М. Чуб. – С. 421–431.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ф79 ; книгосховище, ч/з №3 , ч/з №5 .
Черкасова С. В. Фінансовий ринок : навч. посібник / С. В. Черкасова. – Львів : Магнолія-2006, 2010. – 330 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 Ч-48 ; книгосховище.


22.03.2015
Запитує: Євгенія
Тема запиту: Доброго вечора! Допоможіть будь ласка з підбором літератури (наук. статті, монографії, підручники) для написання реферату на тему "Валовий внутрішній продукт та його динаміка". (Бажано література за останні 5-7 років). З повагою, Євгенія.

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Євгеніє! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Дзюбик С. Д.Основи економічної теорії : навч. посіб. / С. Д. Дзюбик, О. С. Ривак. – 3-тє вид. перероб. і допов. – Київ : Знання, 2014. – 424 с. – Зі змісту: Валовий внутрішній продукт і національний дохід. – С. 122–140.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Д43 ; ч/з № 2.
Економічна теорія. Політична економія : підручник / [С. І. Юрій, І. В. Буян, Р. М. Березюк та ін.] ; за заг. ред. С. І. Юрія ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т, каф. економ. теорії. – Київ : Кондор, 2009. – 604 с. – Зі змісту: Валовий внутрішній продукт. – С. 420–423 ; Валовий національний дохід і чистий національний дохід. – С. 423–427 ; Національне багатство. – С. 427–428 ; Ефективність виробництва національного продукту та система її показників. – С. 428–432.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е40 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5.
Кліменко О. М. Макроекономіка : навч. посіб. / О. М. Кліменко, О. М. Крюкова, М. С. Бріль ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 135 с. – Зі змісту: Валовий продукт і методи його обчислення. – С. 16–18.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 К49 ; книгосховище.
Кондратюк О. І. Економічний потенціал країни, його суть та тенденції розвитку / О. І. Кондратюк // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 3. – С. 91–98.
Майсюра О. М. Безробіття та наслідки його впливу на економіку України / О. М. Майсюра // Економіка та держава : міжнар. наук.-практ. журн. – 2010. – № 8. – С. 60–62.
Міненко В. Л. Методологічні підходи до визначення сутності державного регулювання ринку праці і зайнятості населення / В. Л. Міненко // Економіка та держава : міжнар. наук.-практ. журн. – 2010. – № 1. – С. 75–78.
Мнацаканова Е. Распределение валового выпуска в макросистеме Финляндии: регрессионный анализ средних склонностей к потреблению и сбережению / Е. Мнацаканова, Н. Горидька // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2012. – № 4. – С. 275–279.
Могілат І. М. Валовий внутрішній продукт за стадіями економічного обороту / І. М. Могілат // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2012. – № 9. – С. 58–62.
Моніторинг макроекономічних та галузевих показників / М-во економічного розвитку і торгівлі України. – Київ : МЕРТУ, 2012. – Вип. 12 (152), грудень. – 87 с. – Зі змісту: Валовий внутрішній продукт, випуск товарів та послуг. – С. 14–16.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 31 М77 ; книгосховище.
Одінцов М. М. Фактори зростання валового внутрішнього продукту в умовах трансформаційної економіки / М. М. Одінцов // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 3. – С. 12–13.
Оскольський В. В. Спілка економістів України і політика економічних реформ – будуємо нову країну / В. В. Оскольський. – Київ : Спілка економістів України, 2010. – 313 с. – Зі змісту: Валовий внутрішній продукт. – С. 218.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С О-74 ; книгосховище, Зал екон. клас., ч/з № 3.
Основи економічної науки : курс лекцій / [В. С. Савчук, О. О. Бєляєв, К. Т. Кривенко та ін.] ; за заг. ред. В. С. Савчука ; ДВНЗ «Київ.нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2011. – 442 с. – Зі змісту: Валовий внутрішній продукт і національний доход. – С. 402–409.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 О-75 ; книгосховище, Аб, Аб 1к., ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 7, Зал екон. клас.
Статистичний бюлетень за 2009 рік / [відп. за вип. Н. П. Павленко]. – Київ : Держкомстат України, 2010. – 150 с. – Зі змісту: Основні показники соціально-економічного розвитку України. – С. 3–4 ; Валовий внутрішній продукт. – С. 5.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 31 С78 ; книгосховище, ч/з №3.
Чухно А. А. Економічна теорія : [у 2 т.] / А. А. Чухно ; М-во фінансів України, Академія фінансового управління. – Київ : ДННУ АФУ. – 2010. – Т. 2.  – 628 с. – Зі змісту: Валовий внутрішній продукт, його складові та методи обчислення. – С. 360–368 ; Номінальний і реальний ВВП. Дефлятор ВВП. – С. 368–371.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ч-96 ; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 1, ч/з № 5, Зал екон. клас.


22.03.2015
Запитує: Лида
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу (підручники, статті) на тему "Бюджетний дефіцит та джерела його фінансування".

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Лідіє! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Биков Д. Трансмісіційний механізм фінансування бюджетного дефіциту / Д. Биков // Ринок цінних паперів України. – 2010. – № 7. – С. 59–64.
Біла О. Г. Фінанси : навч. посіб. / О. Г. Біла, І. Р. Чуй ; М-во освіти і науки України. – Львів : Магнолія-2006, 2010. – 389 с. – (Вища освіта в Україні).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Б61 ; книгосховище.
Бюджетна система : навч. посіб. / К. М. Владимиров, Л. О. Абсава, Л. В. Владимирова, Т. К. Мінза. – Київ : Кондор, 2009. – 220 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.1 Б98 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Бюджетна система : підручник / [А. Є. Буряченко, Л. П. Гладченко, С. Я. Кондратюк та ін.] ; за наук. ред. В. М. Федосова, С. І. Юрія. – Київ : Центр учбової літ. ; Тернопіль : Екон. думка, 2012. – 871 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.1 Б98 ; книгосховище, ІБО, Аб, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з 3.
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка : [зб. наук. пр.] / [відп. ред. В. Д. Базилевич]. – Київ, 2013. – Вип. 144. – 68 с. – Зі змісту: Могилко Л. Внутрішні державні облігації як інструмент фінансування бюджетного дефіциту України / Л. Могилко. – С. 66–68.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В53 ; книгосховище.
Державний бюджет і бюджетна стратегія 2012–2014: стабілізація та сталий розвиток в умовах реформування економіки України : [монографія] / [Р. Л. Балакін, В. Й. Башко, І. Г. Бережнюк та ін.] ; за заг. ред. Ф. О. Ярошенка ; Акад. фін. упр. – 2-ге вид., перероб. – Київ : ДННУ АФУ, 2011. – 704 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.1 Д36 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з 3.
Коваленко Д. І. Фінанси, гроші та кредит: теорія та практика : навч. посіб. / Д. І. Коваленко, В. В. Венгер ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : Центр учбової літ., 2013. – 577 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 К56 ; книгосховище.
Кравченко М. В. Проблеми управління показниками дефіциту державного бюджету України в умовах нестабільних темпів розвитку економіки / М. В. Кравченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 15. – С. 95–98.
Менеджмент : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Міжгалузевий ін-т упр. ; [голов. ред. А. І. Кредісов]. – Київ, 2010. – Вип. 13. – 253 с. – Зі змісту: Макаренко Є. В. Ефективна фінансова політика та місце бюджетного дефіциту в її забезпеченні / Є. В. Макаренко. – С. 54–63.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 М50 ; ч/з № 3.
Наукові праці НДФІ : наук. зб. / Н.-д. фін. ін-т М-ва фінансів України, Акад. фін. упр. ; [голов. ред. С. Л. Лондар]. – Київ : НДФІ, 2010. – Вип. 3. – 146 с. – Зі змісту: Пасічний М. Д. Фінансування бюджетного дефіциту в Україні / М. Д. Пасічний. – С. 68–80.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Н34 ; книгосховище.
Нечаюк І. Б. Економічна природа дефіциту бюджету / І. Б. Нечаюк // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – 2013. – № 3. – С. 35–38.
Нечаюк І. Б. Механізм фінансової політики і бюджетний дефіцит в економіці / І. Б. Нечаюк // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – 2013. – № 4. – С. 50–55.
Управління державним бюджетом України : підручник / [Т. І. Єфименко, В. А. Копилов, А. М. Кравець та ін.] ; за заг. ред. М. Я. Азарова ; М-во фінансів України. – Київ : МФУ, 2010. – 791 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.1 У67 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.


20.03.2015
Запитує: Катя
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть знайти інформацію на тему "Розвиток латифундій та фільваркового господарства на українських землях в XV - першій половині XVII ст. та соціально-економічні наслідки цих процесів".

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Катерино! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. нар. госп-ва, 2002. – Т. 3 : П (поручництво) – Я (японський центр продуктивності) / відп. ред. С. В. Мочерний. – 952 с. – Зі змісту: Феодальний спосіб виробництва. – С. 788–789.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е40 ; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 1, ч/з № 5, Зал екон. клас., ч/з довід., ч/з № 3, ч/з В.
Історія економіки та економічної думки : навч. посіб. / за заг. ред. С. В. Степаненка ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2010. – 743 с. – Зі змісту: Зміни у сільськогосподарському виробництві. – С. 217–219.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) І-90 ; Аб, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 7, книгосховище, Зал екон. клас.
Ковальчук В. М. Історія економіки та економічної думки : навч. посіб. / В. М. Ковальчук, М. В. Лазарович, М. В. Сарай. – Київ : Знання, 2008. – 648 с. – Зі змісту: Еволюція землеволодіння. – С. 64–73.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) К56 ; Зал екон. клас., книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 7.
Мазурок П. П. Історія економіки та економічної думки : підручник / П. П. Мазурок ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Криворіз. екон. ін-т. – Львів : Магнолія-2006, 2011. – 427 с. – Зі змісту: Особливості розвитку господарства на українських землях у складі Литовської та Польської держави. – С. 76–77.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) М13 ; ч/з № 1, Зал екон. клас.


19.03.2015
Запитує: Liudmila
Тема запиту: Доброго вечора. Чи не могли б ви порадити джерела для вивчення такої теми "Взаємодія попиту і пропозиції та ринкова рівновага", - тобто роботи відомих світових науковців (основоположників) у даній галузі. Заздалегідь дякую.

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Людмило! Сподіваємось підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Аллен Р. Д. Экономические индексы : пер. с англ. / Р. Д. Аллен. – Москва : Статистика, 1980. – 256 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 31 А50 ; книгосховище.
Борисов Г. В. История экономических учений : хрестоматия / Г. В. Борисов, С. Ф. Сутырин, М. В. Шишкин. – Санкт-Петербург : Сентябрь : Бизнес–пресса, 2003. – 271 с. – Из содерж.: Джевонс У. С. Краткое сообщение об общей математической теории политической экономии / У. С. Джевонс. – С. 175–179 ; Маршалл А. Принципы экономической науки / А. Маршалл. – С. 180–203.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) Б82 ; книгосховище, Зал екон. клас.
Вехи экономической мысли / сост. В. М. Гальперин. – Санкт-Петербург : Экон. школа, 2000. – Т. 1 : Теория потребительского поведения и спроса. – 380 с. – (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 27). – Из содерж.: Джевонс У. С. Об общей математической теории политической экономии / У. С. Джевонс. – С. 67–69 ; Джевонс У. С. Краткое сообщение об общей математической теории политической экономии / У. С. Джевонс. – С. 70–77.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) В39 ; книгосховище, Зал екон. клас., ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5.
Вехи экономической мысли / сост. В. М. Гальперин. – Санкт-Петербург: Экон.школа, 2004. – Т. 4 : Экономика благосостояния и общественный выбор / сост. А. П. Заостровцева. – 560 с. – (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 40). – Из содерж.: Хикс Д. Р. Основания экономики благосостояния / Д. Р. Хикс. – С. 17–38 ; Самуэльсон П. Э. Общественные кривые безразличия / П. Э. Самуэльсон. – С. 135–164 ; Эрроу К. Д. Основания экономики благосостояния / К. Д. Эрроу. – С. 293–338 ; Самуэльсон П. Э. Чистая теория общественных расходов / П. Э. Самуэльсон. – С. 371–376.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) В39 ; книгосховище, Зал екон. клас., ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5.
Історія економічних учень : хрестоматія : навч. посіб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; за ред. В. Д. Базилевича ; [уклад.: В. Д. Базилевич, Н. І. Гражевська, А. О. Маслов та ін.]. – Київ : Знання, 2011. – 1198 с. – Зі змісту: Менгер К. Основания политической экономии / К. Менгер. – С. 473–498 ; Вальрас М. Э. Лн. Элементы чистой политической экономии, или Теория общественного богатства / М. Э. Л. Вальрас. – С. 502–543 ; Маршалл А. Принципы экономической науки / А. Маршалл. – С. 544–581 ; Кларк Дж. Б. Распределение богатства / Дж. Б. Кларк. – С. 582–607.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) І–90 ; книгосховище, Зал екон. клас., ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5.
Кларк Дж. Б. Распределение богатства : пер. с англ. / Дж. Б. Кларк ; ред. Л. П. Кураков. – Москва: Гелиос АРВ, 2000. – 368 с. – (Классики экономической науки – XX век).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) К47 ; книгосховище, Зал екон. клас., ч/з № 1, ч/з № 2.
Маршалл А. Принципи економічної науки : реферат підручника / А. Маршалл ; уклад. В. М. Фещенко. – Київ : АДС УМКЦентр, 2001. – 216 с. – (Вершини економічної думки).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 М30 ; книгосховище, Зал екон. клас., ч/з № 2, ч/з № 5, Аб.
Маршалл А. Принципы экономической науки : [пер. с англ.] / А. Маршалл ; [ред. О. Г. Радынова]. – Москва : Прогресс, 1993 – Т. 2. – 310 с. – (Экономическая мысль Запада).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 М30 ; Зал екон. клас., книгосховище /Колекція Корнійчук/.
Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол. Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. – Москва : Мысль, 2005. – Т. 2 : Восходящий капитализм / [отв. ред. М. Г. Покидченко]. – 751 с. – Из содерж.: Курно А. О. Исследования математических принципов теории богатства / А. О. Курно. – С. 74–87 ; Вальрас Л. Элементы чистой политической экономии или теория общественного богатства / Л. Вальрас. – С. 207–242.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) М64 ; книгосховище, Зал екон. клас., ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з В.
Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол. Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. – Москва : Мысль, 2004. – Т. 5, кн. 1 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. – 767 с. – Из содерж.: Дебре Ж. Экономическая теория в математической форме / Ж. Дебре. – С. 478–496.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) М64 ; книгосховище, Зал екон. клас., ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з В.
Самуэльсон П. А. Основания экономического анализа : пер. с англ. / П. А. Самуэльсон. – Санкт-Петербург : Экон. школа, 2002. – 610 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М С17 ; книгосховище, Зал екон. клас., ч/з № 1.
Самуэльсон П. А. Экономика : учеб. пособие : пер. с англ. / П. А. Самуэльсон, В. Д. Нордхаус ; ред. Л. С. Тарасевич. – 15-е изд. – Москва : Бином-КноРус, 1999. – 799 с. – (В мире бизнеса ; кн.1).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С17 ; Зал екон. клас.
Хикс Дж. Р. Стоимость и капитал : пер. с англ. / Дж. Р. Хикс ; общ. ред. и вступ. ст. Р. М. Энтова. – Москва : Прогресс : Универс, 1993. – 488 с. – (Экономическая мысль Запада).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) Х44 ; книгосховище, книгосховище /Колекція Корнійчук/.


19.03.2015
Запитує: Ліда
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу (підручники, статті) на тему "Способи виявлення та виправлення помилок у бухгалтерському обліку" та "Бюджетний дефіцит та джерела його фінансування". З повагою, Ліда.

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Лідіє! Згідно з правилами користування віртуальною довідкою нагадуємо Вам, що "Кожен запит має містити одне запитання", тому пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела за першим питанням.

34 положення (стандарти) бухгалтерського обліку : [збірник]. – Київ : КНТ, 2009. – 318 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Т67 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Беднарчук Г. Інвентаризація розрахунків: виправляємо помилки / Г. Беднарчук // Дебет-Кредит : додаток до газ. «Контракти». – 2012. – № 48. – С. 13–15.
Гарасим П. М. Наскрізні блоки кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку : навч. посіб. / П. М. Гарасим, Р. Ф. Бруханський, П. Я. Хомін. – Тернопіль : Астон, 2003. – 367 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Г20 ; книгосховище, ч/з № 1.
Гарасим П. М. Фінансовий, управлінський і податковий облік у господарських товариствах (ВАТ, ЗАТ, ТОВ, ПОП, ПАП) : навч. посіб. / П. М. Гарасим, Г. П. Журавель, П. Я. Хомин. – Тернопіль : Екон. думка, 2003. – 480 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Г20 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Корнійчук Г. Бухгалтерські помилки: класифікація та виправлення / Г. Корнійчук // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – 24 січ. (№ 8). – С. 10–18.
Облік і звітність підприємств у системі оподаткування : навч. посіб. / [М. І. Бондар, Л. Г. Ловінська, Н. М. Лисенко та ін.] ; за заг. ред. М. І. Бондаря і Н. М. Лисенко ; Держ. навч.-наук. установа «Акад. фін. упр.». – Київ : ДННУ АФУ, 2012. – 581 с. – (Бюджетна і податкова системи: методологія, організація, навчання / голов. ред. Т. І. Єфименко).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 О–17 ; ч/з № 2.
Опарина С. И. Исправление ошибок в бухгалтерском учете / С. И. Опарина // Бухгалтерский учет. – 2011. – № 3. – С. 25–29 ; № 4. – С. 41–44.
Петрова В. Ю. Новое ПБУ «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» / В. Ю. Петрова // Бухгалтерский учет. – 2010. – № 10. – С. 6–9.
Проблеми формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ; [відп. ред.: С. Ф. Покропивний та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2001. – Спец. вип. : Проблеми трансформації бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту в системі міжнародних стандартів / [відп. за вип. М. Г. Чумаченко]. – 296 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 П78 ; книгосховище.
Тучак О. Бухгалтерська довідка – це не лише виправлення помилок... / О. Тучак // Баланс-Агро. – 2011. – 23 трав. (№ 20). – С. 17–20.
Хмелевський І. Виправлення помилок, допущених до 01.04.2011 р. / І. Хмелевський // Податки та бухгалтерський облік. – 2011. – 1 груд. (№ 96). – С. 34–41.
Чижевська Л. В. Звітність підприємства : практикум : навч. посіб. / Л. В. Чижевська, В. М. Пархоменко, М. М. Кривошей. – Житомир : Житомир. інж.-технол. ін-т, 2003. – 436 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Ч59 ; книгосховище, ч/з № 1.
Шевцов А. Старі помилки – за новими правилами : [виправлення старих помилок у бухгалтерському обліку] / А. Шевцов // Бухгалтерія : додаток до газети «Бизнес». – 2011. – № 47. – С. 57–61.


17.03.2015
Запитує: Лена
Тема запиту: Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, дібрати джерела для написання реферату на тему "Джерела повоєнної відбудови та розвитку господарства України (1945-1950 рр.)". Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Олено! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Бойко О. Д. Історія України : навч. посіб. / О. Д. Бойко. – 3-тє вид. допов. – Київ : Академвидав, 2008. – 688 с. – (Альма-матер : засн. в 1999 р.).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 9(С2) Б77 ; книгосховище, Аб, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 7.
Гусєв В. І. Історія України : навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закл. / В. І. Гусєв, Ю. О. Калінцев, С. В. Кульчицький. – Київ : Вища шк., 2003. – 431 с. : іл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 9(С2) Г96 ; книгосховище, ч/з № 1.
Економічна історія : лекції / [Н. О. Тимочко, О. А. Пучко, Л. М. Рудомьоткіна та ін.] ; Київ. нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2000. – 268 с.
Шифр зберігання та місце зберігання книги: 33С1 Е40 ; книгосховище.
Економічна історія України : істор.-екон. дослідж. : в 2 т. / [Т. А. Балабушевич, В. Д. Баран, В. К. Баран та ін. ; відп. ред. В. А. Смолій] ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Ніка-Центр, 2011. – Т. 2. – 606 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С1 Е45 ; книгосховище, Зал екон. клас., ч/з № 1, ч/з № 3.
Історія економіки та економічної думки : навч. посіб. / [Г. М. Грігорян, О. О. Губарєв, Т. Є. Калашник та ін. ; за заг. ред. В. М. Філатова] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків, 2010. – 314 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) І-90 ; Зал екон. клас.
Історія українського селянства : нариси : в 2 т. / ред. В. М. Литвин. – Київ : Наук. думка, 2006. – Т. 2. – 653 с. : іл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 9(С2) І-90 ; Зал укр.
Козлова А. І. Економічна історія : навч. посіб. / А. І. Козлова ; Міжрегіон. Акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2009. – 342 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М К59 ; книгосховище.
Лановик Б. Д. Економічна історія : курс лекцій / Б. Д. Лановик, М. В. Лазарович. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Вікар, 2001. – 334 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С1 Л22 ; книгосховище, ч/з № 3, ч/з № 5.
Магочій П. Р. Історія України / П. Р. Магочій ; [ред.: С. Саваневська, Р. Свято ; авториз. пер. з англ. Е. Гийдела, С. Грачової]. – Київ : Часопис «Критика», 2007. – 639 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 9(С2) М12 ; книгосховище.
Мазурок П. П. Історія економіки та економічної думки : підручник / П. П. Мазурок ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Криворізький екон. ін-т. – Львів : Магнолія-2006, 2011. – 427 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) М13 ; ч/з № 1, Зал екон. клас.
Панченко П. П. Аграрна історія України : підручник / П. П. Панченко, В. А. Шмарчук. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Знання, 2000. – 344 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 333С П16 ; книгосховище, ч/з №1, ч/з № 2, ч/з № 5.
Савченко Н. М. Історія України: модульний курс : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Н. М. Савченко, М. К. Подольський ; М-во освіти і науки України. – Київ : ІНКОС : Центр навч. літ., 2006. – 544 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 9(С2) С13 ; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 5.
Уривалкін О. М. Історія України: кінець XVII – початок XXI століття : посібник / О. М. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2007. – 436 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 9(С2) У69 ; книгосховище, Зал укр.
Уривалкін О. М. Довідник з історії України / О. М. Уривалкін. – Київ : Дакор : КНТ, 2009. – 1008 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 9(С2) У69 ; ч/з довід., Зал укр., ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5.
Ходзінський К. Г. Економічна історія України та провідних країн світу : навч. посіб. / К. Г. Ходзінський, П. П. Мазурок. – Львів : Магнолія плюс, 2005. – 148 с. – (Вища освіта в Україні).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С1 Х69 ; книгосховище, Зал екон. клас., ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 7.


10.03.2015
Запитує: Лідія Петрівна
Тема запиту: Добрий день! Прошу Вас зробити підборку літературних джерел за темою "Сектор загального державного управління" (також вживають скорочений термін "сектор державного управління"). Період публікацій - необмежений (найбільше цікавлять публікації за останні 5 років). Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Шановна Лідіє Петрівно! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Богач Ю. А. Концептуалізація функціонального розподілу регулювання державного сектору між макро- та мезорівнями / Ю. А. Богач // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 12. – С. 28–34.
Бондаренко Н. В. Макроекономічний аспект визначення ефективності управління державним сектором економіки / Н. В. Бондаренко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2010. – № 5. – С. 14–18.
Бондаренко Н. В. Особливості управління державним сектором економіки України / Н. В. Бондаренко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2011. – № 5. – С. 21–27.
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка : [зб. наук. пр.] / [відп. ред. В. Д. Базилевич]. – Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2010. – Вип. 117. – 61 с. – Зі змісту: Баластрик Л. Макро- та мікроекономічні детермінанти державного сектора / Л. Баластрик. – С. 30–33.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В53 ; книгосховище.
Гасанов С. С. Формування системи індикаторів фінансової стійкості сектору загального державного управління / С. С. Гасанов, В. П. Кудряшов, Р. Л. Баланкін // Фінанси України. – 2012. – № 9. – С. 18–36.
Державний сектор і функції держави у період кризи / [О. Й. Пасхавер, Л. Т. Верховодова, О. М. Кошик та ін.] ; Центр екон. розвитку. – Київ : С. В. Моляр, 2009. – 128 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С Д36 ; книгосховище.
Інституційні засади формування економічної системи України: теорія та практика / [З. Ватаманюк, С. Панчишин, О. Дорош та ін.] ; за ред. З. Ватаманюка. – Львів : Новий Світ-2000, 2005. – 648 с. – Зі змісту: Цимбал Л. Державний сектор в умовах ринкової трансформації економіки / Л. Цимбал, О. Кухар. – С. 218–273.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С І-71 ; книгосховище, Зал екон. клас., ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Кононкова Н. П. К вопросу о государственном секторе экономики / Н. П. Кононкова // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. – 2011. – № 2. – С. 37–45.
Корнаї Я. Шлях до вільної економіки. Відхід від соціалістичної системи: угорський приклад / Я. Корнаї ; пер. з англ. В. Д. Сікора ; під заг. ред. В. Д. Сікори. – Київ : Наук. думка, 1991. – 140 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33И К67 ; книгосховище.
Круш П. В. Державний сектор у системі управління та регулювання національним господарством : монографія / П. В. Круш, М. В. Шашина, О. П. Кавтиш ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. – 416 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С2 К84 ; ч/з № 3.
Кузнецов О. В. Англосаксонська модель глобального капіталізму : монографія / О. В. Кузнецов. – Київ : Освіта України, 2010. – 492 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 327 К89 ; Зал екон. клас.
Наумік К. Г. Проблеми державного управління: теорія і практика діяльності органів влади та місцевого самоврядування контрольованих прикордонних районів : монографія / К. Г. Наумік, Т. О. Коваль, І. В. Кукін ; [відп. за вип. К. Г. Наумік ; відп. ред. Л. М. Сєдова]. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2010. – 130 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 34С3 Н34 ; книгосховище.
ОГАС як національний проект: постановка проблеми : аналіт. доп. – Київ : НІСД, 2011. – 126 с. – Зі змісту: ОГАС у контексті українських та світових IT-реалій державного сектору. – С. 5–12 ; ОГАС та електронний уряд: питання співвідношення та взаємодії. – С. 12–19.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 301 О-36 ; книгосховище.
Попович Н. Г. Державно-управлінський дискурс у структурі політико-адміністративної комунікації : монографія / Н. Г. Попович ; Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Київ : [Центр учбової літ.], 2013. – 359 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф П58 ; ч/з № 1, ч/з № 3.
Слухай С. Міжбюджетні трансферти у постсоціалістичних країнах: від теорії до реалій / С. Слухай. – Київ : АртЕк, 2002. – 288 с. – Зі змісту: Додаток А. Аналітичний огляд «Межбюджетні відносини у постсоціалістичних країнах: у пошуках нової парадигми». – С. 144–262.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336И С49 ; книгосховище.
Стігліц Дж. Е. Економіка державного сектора : пер. з англ. / Дж. Е. Стігліц. – Київ : Основи, 1998. – 854 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М С80 ; книгосховище, Зал екон. клас., ч/з № 1.
Фінансування інноваційного розвитку України: стан, проблеми та перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (7 листоп. 2013 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: М. І. Диба (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – 486 с. : рис. – Зі змісту: Погребняк М. М. Місце і роль трансформаційної політики в системі державного регулювання економіки / М. М. Погребняк. – С. 316–319 ; Тимченко О. М. Фінансові інновації у секторі загального державного управління / О. М. Тимченко. – С. 415–417.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.1 Ф59 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3.


10.03.2015
Запитує: Лідія Петрівна
Тема запиту: Добрий день! Прошу Вас зробити підборку літературних джерел за темою "Державна влада у демократичних державах". Період публікацій - необмежений. Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Шановна Лідіє Петрівно! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Банашак Б. Політичний плюралізм як детермінант розвитку польської демократії / Б. Банашак // Право України. – 2013. – № 8. – С. 159–168.
Бирюков С. В. «Большие регионы» как новая управленческая модель и прообраз «Европы будущего» / С. В. Бирюков // Общественные науки и современность. – 2011. – № 3. – С. 36–50.
Бойчук М. А. Демократія як народовладдя: становлення та розвиток в Україні в період утвердження незалежності : наук. вид. / М. Бойчук. – Київ : Генеза, 2012. – 240 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 32С Б77 ; ч/з № 3.
Воронов І. О. Феномен влади: горизонти людського і політичного виміру : [монографія] / І. О. Воронов ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. – Київ : Генеза, 2005. – 288 с. – Зі змісту: Демократизація влади на пострадянському просторі: порівняльно-політологічний аналіз. – С. 196–219.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф В75 ; книгосховище.
Галаган Л. Вищі органи державної влади в Україні (1991–2012 рр.): формування та взаємодія : монографія / Людмила Галаган ; [наук. ред. Т. Ю. Гранчак] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2013. – 175 с. – Зі змісту: Поділ влади як демократичний принцип здійснення державної влади в зарубіжній та вітчизняній політичній думці. – С. 9–40.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 32С Г15 ; книгосховище.
Гонюкова Л. Політичний плюралізм як умова розвитку демократичної держави: європейський досвід / Л. Гонюкова // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2009. – № 3. – С. 195–201.
Дабагян Э. Латинская Америка: императивы демократии / Э. Дабагян // Мировая экономика и международные отношения. – 2010. – № 11. – С. 82–90.
Демократичні засади організації і функціонування вищих органів державної влади України : монографія / [Ю. Г. Барабаш, І. І. Дахно, О. П. Євсєєва та ін.] ; за заг. ред. Ю. Г. Барабаша ; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Харків : Право, 2013. – 272 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 34С Д31 ; ч/з №3.
Жмудський Р. Принцип політичної відповідальності влади: досвід демократичних країн / Р. Жмудський // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2012. – № 2. – С. 198–202.
Ковальчук В. Демократія участі як джерело легітимності державної влади / В. Ковальчук // Вибори та демократія. – 2011. – № 2. – С. 25–33.
Ковальчук В. Конституція як основа легітимності публічної влади в правовій демократичній державі / В. Ковальчук // Право України. – 2010. – № 7. – С. 59–69.
Косінов С. Демократичні засади та цінності в організації публічної влади / С. Косінов // Вісник Національної академії правових наук України. – 2013. – № 3. – С. 128–134.
Норгаард Оле. Економічні інституції та демократична реформа. Порівняльний аналіз посткомуністичних країн : [моногр. дослідж.] / Оле Норгаард ; [пер. з англ. М. Козуба ; наук. ред. А. Галушка]. – Київ : Ніка-Центр, 2007. – 424 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Н82 ; книгосховище, Зал екон. клас., ч/з №2, ч/з №3.
Розвиток взаємодії держави і громадянського суспільства в контексті впровадження європейських принципів належного врядування : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (12 груд. 2012 р., м. Київ) / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [упоряд.: В. М. Яблонський та ін.]. – Київ : Фенікс, 2013. – 504 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 32С Р64 ; ч/з № 3.
Согрин В. В. Прошлое, настоящее и будущее американской демократии / В. В. Согрин // США. Канада: экономика - политика - культура. – 2012. – № 8. – С. 3–22.
Стратегічні пріоритети : [наук.-аналіт. щокв. зб.] / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [голов. ред. Ю. Г. Рубан]. – Київ : НІСД, 2008. – №4. – 254 с. – Зі змісту: Арсенюк О. С. Система державного управління в Республіці Сербія: досвід для України / О. С. Арсенюк. – С. 31–34 ; Скороход О. П. Досвід місцевого самоврядування Франції та Польщі: здобутки та застереження для України / О. П. Скороход. – С. 159–164.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 32С С83 ; книгосховище.
Стратегічні пріоритети : [наук.-аналіт. щокв. зб.] / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [голов. ред. А. В. Єрмолаєв]. – Київ : НІСД, 2011. – № 3 : [Українська модернізація: досвід, інновації, перспективи]. – 223 с. – Зі змісту: Шарий В. І. Становлення в Україні європейської моделі організації самоврядних структур: проблеми та перспективи / В. І. Шарий. – С. 22–26 ; Телеховський Ю. Г. Реформування спеціальних служб Румунії: досвід для України / Ю. Г. Телеховський. – С. 154–158 ; Лендьел М. О. Політичні конфігурації місцевих органів влади у країнах Центральної Європи після виборів осені 2010 року / М. О. Лендьел. – С. 181–189.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 32С С83 ; книгосховище.
Цвєтков В. В. Демократія і державне управління: теорія, методологія, практика : [монографія] / В. В. Цвєтков ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ : Юрид. думка, 2007. – 335 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 34С3 Ц27 ; книгосховище.
Швець В. Особливості становлення демократії та впровадження демократичних цінностей в Україні й світі / В. Швець, Ю. Шайхалієва // Віче. – 2010. – № 17. – С. 13–16.


10.03.2015
Запитує: Лідія Петрівна
Тема запиту: Добрий день! Прошу Вас зробити підборку літературних джерел за темою "Публічна влада" (крім періоду античності). Період публікацій - необмежений. Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Шановна Лідіє Петрівно! Сподіваємося, що підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Вибрані тези учасників I міжнародного науково-практичного форуму «Принцип верховенства права та права людини», 24–26 жовт., 2008 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Києво-Могилянська Академія», Ф-т правн. наук ; [редкол.: М. І. Козюбра (голов. ред.) та ін.]. – Київ ; Донецьк : Норд-Пресс, 2009. – 217 с. – Зі змісту: Публічна влада та верховенство права. – С. 92–140.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 34 В41 ; ч/з № 3.
Волинець В. Правова теорія «функцій державного володарювання» М. Коркунова в контексті дослідження публічної влади / В. Волинець // Юридична Україна. – 2012. – № 3. – С. 9–15.
Волинець В. Функції держави і проблеми організації публічної влади у правовій державі (Б. Кістяківський) / В. Волинець // Юридична Україна. – 2012. – № 6. – С. 4–10.
Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів VIII Міжнар. наук.-практ. конф., 11–13 жовт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, НАН України, Київ. ун-т права, Ужгород. нац. ун-т ; [редкол.: Ю. Л. Бошицький та ін.]. – Київ : Ліра, 2013. – 248 с. – Зі змісту: Булина А. М. Принципи народовладдя та місцева публічна влада / А. М. Булина. – С. 29–31.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 34 Є24 ; ч/з № 3.
Константий О. До проблеми поняття та видів адміністративного позову як засобу захисту прав і законних інтересів у публічно-владній сфері / О. Константий // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 4. – С. 90–93.
Крусян А. Р. Публічна влада у системі сучасного українського конституціоналізму / А. Р. Крусян // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. – № 3. – С. 52–61.
Лазор О. Д. Публічна самоврядна влада в Республіці Італія та Україні : монографія / О. Лазор, І. Шелепницька ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : ПАРАПАН, 2007. – 142 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 34И Л17 ; книгосховище.
Правові основи розвитку сучасних політичних систем: досвід та перспективи : монографія / [Ю. С. Шемшученко, А. В. Скрипнюк, Г. О. Василевич та ін. ; відп. ред.: Ю. С. Шемшученко, О. В. Скрипнюк] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ : Юрид. думка, 2013. – 290 с. – Зі змісту: Публічна влада як основний елемент політичної системи. – С. 82–170.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 34И П68 ; ч/з № 3.
Проблеми розвитку аграрного та земельного права України : монографія / В. І. Семчик, П. Ф. Кулинич, В. М. Єрмоленко [та ін.] ; за заг. ред. В. І. Семчика, П. Ф. Кулинича ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ : Право України ; Харків : Право, 2013. – 372 с. – Зі змісту: Публічна влада як консолідований суб’єкт державного управління землями: поняття, суб’єктний склад, функції. – С. 312–323 ; Невладні функції публічної влади та їх роль у підвищенні ефективності використання земель та їх охорони. – С. 323–331.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 333С:34С П78 ; ч/з № 3.
Прокопов Д. Є. Правовий вимір функціонування публічної влади у політичній системі сучасної України / Д. Є. Прокопов, В. М. Скрипнюк // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 1. – С. 41–50.
Устименко В. Проблеми збереження публічної власності як основи економічного розвитку держави / В. Устименко, Р. Джабраілов // Юридичний журнал. – 2011. – № 5. – С. 31–36.
Федорів Т. В. Публічна сфера як середовище формування репутації органів державної влади / Т. В. Федорів // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 6. – С. 132–135.
Чиркин В. Е. Конституция и современные модели публичной власти: идеологемы и реалии / В. Е. Чиркин // Государство и право. – 2011. – № 6. – С. 5–12.


06.03.2015
Запитує: Олександр
Тема запиту: Доброго дня! Чи не могли б ви допомогти з підбором літератури (наук. журнали, монографії, підручники) для написання дипломної роботи на тему "Правове регулювання страхової діяльності в Україні". Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Шановний пане Олександре! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Баймуратов М. О. Міжнародно-правові зобов’язання держав у сфері становлення альтернативних форм соціального страхування : монографія / М. О. Баймуратов, О. С. Савич ; М-во освіти і науки України, Маріупол. держ. гуманіт. ун-т, Представництво Європ. організації публіч. права в Україні. – Київ : Фенікс, 2009. – 278 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 341 Б18 ; ч/з № 3.
Вихристенко Б. Правові засади страхування в туризмі / Б. Вихристенко, Н. Опанасюк // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 4. – С. 10–20.
Горбач Л. М. Страхова справа : навч. посіб. / Л. М. Горбач. – 2-ге вид., випр. – Київ : Кондор, 2009. – 252 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 36 Г67 ; книгосховище.
Димитренко С. До Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» / С. Димитренко // Довідник кадровика. – 2010. – № 10. – С. 5–15.
Кінаш Я. Проблеми страхування цивільно-правової відповідальності та шляхи їх вирішення / Я. Кінаш, О. Терехова // Право України. – 2013. – № 1–2. – С. 344–350.
Марченко В. Основні вимоги щодо укладання договорів страхування за законодавством України / В. Марченко, Л. Макарчук // Юридичний журнал. – 2011. – № 5. – С. 66–68.
Мачуський В. В. Страхове право : навч. посіб. / В. В. Мачуський ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2009. – 466 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 34С4 М37 ; книгосховище, Аб ІБО, Аб, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Мачуський В. В. Теоретичні проблеми законодавчого визначення поняття страхування / В. В. Мачуський // Право України. – 2010. – № 6. – С. 195–199.
Павелко Н. І. Правове забезпечення державного регулювання страхування сільськогосподарської продукції в Україні / Н. І. Павелко // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2012. – № 4. – С. 199–205.
Правове регулювання страхування та роздрібних фінансових послуг в Європейському Союзі та в Україні : порівняльно-правовий аналіз / [Ю. В. Безручко, Н. Б. Пацурія, О. А. Бєлова] ; М-во юстиції України, Держ. департамент з питань адаптації законодавства. – Київ : Центр учбової літ., 2007. – 196 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 34 П68 ; книгосховище, ч/з № 1.
Пузаненко В. До питання правового регулювання перестрахування / В. Пузаненко // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 7. – С. 109–112.
Пушкарьов В. Регулювання страхування експорту в Європейському союзі та Україні : аналіт.-прав. огляд / В. Пушкарьов // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 6. – С. 131–134.
Сільченко С. Базові категорії механізму правового регулювання загальнообов’язкового державного соціального страхування / С. Сільченко Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 9. – С. 54–58.
Семеняка В. В. Страхування у сфері космічної діяльності: теоретико-правові засади : [монографія] / В. В. Семеняка ; за заг. ред. Ю. С. Шемшученка ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Міжнар. центр косм. права. – Київ : Академперіодика, 2008. – 241 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 34С4 С30 ; книгосховище.
Солдатенко О. Законодавчі ініціативи запровадження в Україні загальнообов’язкового медичного страхування / О. Солдатенко // Вісник Національної академії правових наук України. – 2013. – № 3. – С. 163–170.
Трунова Г. Поняття та ознаки загальнообов’язкового державного соціального страхування / Г. Трунова // Юридична Україна. – 2012. – № 1. – С. 70–74.
Федчук С. Правове регулювання та співвідношення понять «види страхування» та «види страхових послуг» / С. Федчук // Юридичний журнал. – 2010. – № 6. – С. 62–65.


06.03.2015
Запитує: Анастасия
Тема запиту: Доброго вечора. Порадьте будь ласка літературу для написання реферату з дисципліни Аналіз господарської діяльності (Економічний аналіз) по темі "Метод дерева цілей в економічному аналізі". (Бажано література за останні 5 років).

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Анастасіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Воловиков Б. П. Технология запуска инновационных проектов с применением метода анализа иерархий / Б. П. Воловиков // Менеджмент инноваций. – 2014. – № 1. – С. 64–75.
Воронко О. С. Економічний аналіз : навч. посіб. / О. С. Воронко, Н. П. Штепа. – Львів : Новий Світ-2000, 2012. – 278 с. – (Вища освіта в Україні).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 В75 ; книгосховище, ч/з № 1.
Кузнецов А. И. Сравнение метода анализа иерархий и сбалансированной системы как средств разработки стратегии предприятия / А. И. Кузнецов // Стратегический менеджмент. – 2013. – № 2. – С. 114–126.
Малярець Л. М. Економіко-математичні методи і моделі : навч.-практ. посіб. / Л. М. Малярець, Е. Ю. Железнякова, Є. Ю. Місюра ; [відп. ред. Л. М. Сєдова] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2011. – 319 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33СЭ М21 ; книгосховище.
Митяй О. В. Проектний аналіз : навч. посіб. / О. В. Митяй. – Київ : Знання, 2011. – 311 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 М67 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3.
Мних Є. В. Економічний аналіз : підручник / Є. В. Мних. – Київ : Знання, 2011. – 631 с. – (Вища освіта XXI століття : засн. у 1998 р.).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 М73 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2.
Наука й економіка : наук.-теорет. журн. Хмельниц. екон. ун-ту / [голов. ред. З. Ф. Бриндзя]. – Хмельницький : ПВНЗ «ХЕУ», 2010. – Вип. 2 (18). – 270 с. – Зі змісту: Левик І. С. Інструментарій стратегічного аналізу: класифікація, переваги та недоліки використання / І. С. Левик. – С. 132–138.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Н34 ; ч/з № 3.
Полюхович В. Застосування системного аналізу при дослідженні господарсько-правового механізму державного регулювання фондового ринку України / В. Полюхович // Юридична Україна. – 2011. – № 4. – С. 78–81.
Середенко Н. Н. Развитие метода анализа иерархий (МАИ) / Н. Н. Середенко // Открытое образование. – 2011. – № 2. – С. 39–48.
Сокольский М. Путь по дереву. Как планировать достижение организационных целей / М. Сокольский // Управление компанией. – 2012. – № 3. – С. 32–39.
Суслов О. П. Структурний аналіз розвитку економіки : монографія / О. П. Суслов, В. К. Галіцин, О. В. Галіцина ; Галицька Академія. – Івано-Франківськ : Галицька Академія, 2009. – 224 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С90 ; книгосховище, ч/з № 1.
Черниш С. С. Економічний аналіз : навч. посіб. / С. С. Черниш ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. екон. ун-т. – К. : Центр учбової літ., 2010. – 310 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Ч-49 ; книгосховище.
Шубін О. О. Аналітична оцінка якості організаційних комунікацій / О. О. Шубін, І. В. Сіменко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 1. – С. 175–184.


03.03.2015
Запитує: Катя
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу (підручники, статті) на тему "Ринок праці та зайнятості в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку". Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Катерино! Сподіваємося, що підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Верховод І. Структурні зрушення зайнятості населення України в контексті соціалізації сфери праці / І. Верховод // Україна: аспекти праці. – 2011. – № 2. – С. 18–25.
Гірман А. Зарубіжний досвід регулювання ринку праці в реалізації євроінтеграційної стратегії України / А. Гірман // Україна: аспекти праці. – 2012. – № 8. – С. 45–49.
Жук І. Л. Проблеми зайнятості та працевлаштування населення в умовах прийняття нового закону України «Про зайнятість населення» / І. Л. Жук, Я. І. Юрик // Економіка та держава. – 2013. – № 10. – С. 13–15.
Зінкевич Н. Тенденції українського ринку праці під впливом світової фінансової кризи / Н. Зінкевич // Україна: аспекти праці. – 2010. – № 3. – С. 10–15.
Иванец В. Основные тенденции на рынке труда Украины / В. Иванец // Менеджер по персоналу. – 2015. – № 1–2. – С. 96–102.
Калина А. В. Ринок праці : навч. посіб. / А. В. Калина, А. А. Котвицький ; Ун-т сучасних знань. – Київ : Знання України, 2010. – 207 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 К17 ; ч/з № 1, ч/з № 2, книгосховище.
Коваль Г. В. Проблеми молоді на ринку праці / Г. В. Коваль // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 16. – С. 118–121.
Коваль С. Соціально-економічні проблеми якості зайнятості населення на ринку праці України / С. Коваль // Україна: аспекти праці. – 2012. – № 2. – С. 20–25.
Куліков Г. Мотивація створення нових робочих місць як чинник підвищення зайнятості населення / Г. Куліков // Україна: аспекти праці. – 2012. – № 6. – С. 11–18.
Мазурок П. П. Умови та чинники розвитку сучасного ринку праці України під впливом глобалізації / П. П. Мазурок, А. Ю. Шахно // Економіка та держава. – 2013. – № 3. – С. 16–20.
Маршавін Ю. Ґенеза ринку праці України / Ю. Маршавін // Україна: аспекти праці. – 2010. – № 2. – С. 14–19.
Нартюк О. Інклюзія як організаційно-економічний механізм оптимізації зайнятості економічно активного населення / О. Нартюк // Україна: аспекти праці. – 2015. – № 1. – С. 43–49.
Онікієнко В. В. Ринок праці та соціальний захист населення України: ретроаналіз, проблеми, шляхи вирішення : наук.-аналіт. монографія / В. В. Онікієнко ; НАН України, Ін-т демографії та соціал. дослідж. ім. М. В. Птухи. – Київ, 2013. – 455 с. : табл.
Шифр та місце знаходження книги: 331 О-58 ; ч/з № 3.
Пономарьова О. Реформування системи зайнятості в Україні для забезпечення конкурентних переваг національного ринку праці / О. Пономарьова, Т. Біденко // Україна: аспекти праці. – 2011. – № 2. – С. 11–17.
Ткаченко Л. Г. Засади прогнозування розвитку ринку праці України / Л. Г. Ткаченко // Економіка і прогнозування. – 2012. – № 2. – С. 129–137.
Чепурко Г. І. Ринок праці в Україні: очікувані зміни за членства в СОТ : [монографія] / Г. І. Чепурко, Ю. О. Привалов, В. М. Галицький ; НАН України, Ін-т соціології. – Київ : Наук. думка, 2010. – 175 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 Ч-44 ; книгосховище.
Чернявська О. В. Ринок праці : навч. посіб. / О. В. Чернявська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ВНЗ Укоопспілки «Полтав. ун-т економіки і торгівлі». – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учбової літ., 2013. – 522 с. : табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 Ч-49 ; книгосховище, ч/з № 3.
Штокало Я. Трансформаційні процеси на ринку праці та їх вплив на рівень життя населення / Я. Штокало // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2014. – Вип. 19. – С. 133–137.


02.03.2015
Запитує: Саша
Тема запиту: Доброго дня! Чи не могли б ви порадити джерела для написання реферату з теми "Предмет, структура та функції соціології". Заздалегідь дякую.

Відповідь бібліотекаря

Шановний Олександре! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Герасимчук А. А. Соціологія : навч. посіб. / А. А. Герасимчук, Ю. І. Палеха, О. М. Шиян. – 3-тє вид., випр. й допов. – Київ : Європ. ун-т, 2003. – 246 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 301 Г37 ; книгосховище, ч/з № 1.
Подольська Є. А. Соціологія: 100 питань – 100 відповідей : [навч. посіб.] / Є. А. Подольська, Т. В. Подольська. – Київ : ІНКОС, 2009. – 351 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 301 П44 ; ч/з № 3.
Соціологія: модул. курс : навч. посіб. / [Т. М. Байдак, В. О. Болотова, Б. Д. Голованов та ін.] ; [за ред. Н. М. Семке]. – Харків : Торсінг плюс, 2009. – 351 с. – (Переходимо до Болонської системи).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 301 С69 ; ч/з № 2.
Соціологія: підручник / [В. Г. Городяненко, О. В. Гілюн, А. В. Демічева та ін.] ; за ред. В. Г. Городяненка. – 3-тє вид. перероб., допов. – Київ : Академія, 2008. – 544 с. – (Альма-матер).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 301 С69 ; ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5.
Соціологія : підручник / [В. М. Піча, В. П. Савєльєв, А. Г. Хоронжий та ін.] ; за ред. В. М. Пічі. – 4-те вид., випр. – Львів : Магнолія-2006, 2011. – 293 с. – (Вища освіта в Україні).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 301 С69 ; ч/з № 2.
Черниш Н. Й. Соціологія : підруч. за рейтингово-модульною системою навчання / Н. Й. Черниш. – 5-те вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2009. – 468 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 301 Ч-49 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5.
Юрій М. Ф. Соціологія : підручник / М. Ф. Юрій. – Київ : Кондор, 2009. – 288 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 301 Ю64 ; ч/з № 2.


02.03.2015
Запитує: Андрій
Тема запиту: Доброго дня. Порадьте, будь-ласка, літературу для написання дипломної роботи. Тема роботи "Впровадження нових форм і методів стимулювання праці на підприємстві". Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Шановний пане Андрію! Сподіваємось, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Василенко В. О. Антикризове управління підприємством : навч. посіб. / В. О. Василенко. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Центр навч. літ., 2005. – 502 с. – Зі змісту: Стимулювання і мотивація ефективності праці працівників. – С. 429–437.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 В19 ; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 7, ч/з ІБО.
Глокар О. О. Удосконалення матеріального стимулювання працівників аграрного сектору економіки / О. О. Глокар // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2010. – № 7. – С. 15–18.
Закаблук Г. О. Тарифна система, моделі та методи мотивації праці / Г. О. Закаблук // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – № 3. – С. 184–188.
Закаблук Г. О. Удосконалення форм і систем оплати праці за мотиваційним та стимулюючими механізмами / Г. О. Закаблук // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2013. – № 2. – С. 109–114.
Колот А. М. Мотиваційний менеджмент : підручник / А. М. Колот, С. О. Цимбалюк ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2014. – 479 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 К61 ; абонемент, книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3, ч/з ІБО.
Кочетков В. М. Оцінка діючих методів мотивації праці персоналу в системі управління машинобудівними підприємствами / В. М. Кочетков, І. М. Грінько // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 6. – С. 115–122.
Круп’як Л. Б. Управління трудовими ресурсами організації : навч. посіб. / Л. Б. Круп’як. – Київ : Кондор, 2013. – 277 с. – Зі змісту: Мотивація трудових ресурсів як складова соціально-трудових відносин в організації. – С. 205–231.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 К84 ; книгосховище, ч/з № 1.
Кушнерик О. Сучасні методи мотивації праці персоналу та їх вплив на діяльність підприємства / О. Кушнерик // Ринок цінних паперів України. – 2013. – № 3–4. – С. 33–38.
Маркова Н. С. Розвиток персоналу : навч. посіб. / Н. С. Маркова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 256 с. : рис. – Зі змісту: Стимулювання розвитку персоналу. – С. 216–230.
Шифр зберігання та місце знаходження книг: 338 М26 ; книгосховище, ч/з № 1.
Мартиненко В. П. Система участі працівників у прибутках як один із методів фінансового стимулювання персоналу підприємства / В. П. Мартиненко, І. С. Батрак // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2013. – № 5. – С. 93–96.
Миляева Л. Г. Методические подходы к совершенствованию системы оплаты труда персонала предприятия / Л. Г. Миляева // Мотивация и оплата труда. – 2013. – № 1. – С. 40–46.
Мнишенко О. О. Аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду стимулювання праці / О. О. Мнишенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 4. – С. 229–233.
Потьомкін Л. М. Сучасні системи мотивації найманого персоналу: ефективна цікавість / Л. М. Потьомкін // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 9. – С. 153–157.
Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2011. – № 1. – 142 с. – Зі змісту: Цимбалюк С. О. Соціальний пакет: сутність, природа та мотиваційна роль / С. О. Цимбалюк. – С. 39–46 ; Бережний В. М. Компенсаційна система стимулювання праці – дієвий засіб розвитку виробництва / В. М. Бережний, І. Ю. Шевченко. – С. 56–62 ; Міщук Г. Ю. Дослідження пріоритетів суспільного мотивування трудової активності населення / Г. Ю. Міщук. – С. 63–68.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 С69 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Удосконалення методів мотивації працівників на підприємствах України з урахуванням міжнародного досвіду / Л. Г. Мельник, О. М. Волк, Н. М. Гайтина, М. В. Рибалка // Вісник Сумського державного університету. – 2012. – № 4. – С. 55–63.


12.02.2015
Запитує: Ludmila
Тема запиту: Доброго вечора! Чи не могли б ви порадити джерела для написання реферату з такої теми "Роль буржуазно-демократичних революцій у формуванні інституту приватної власності", бажано роботи науковців зі всього світу. Заздалегідь дякую.

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Людмило! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Беляев С. Народ и собственность в России: как построить государство собственников / С. Беляев // Проблемы теории и практики управления. – 2012. – № 7–8. – С. 12–21 ; № 9–10. – С. 26–35 ; № 11–12. – С. 12–16.
Глинчикова А. Г. Частная собственность и общественный интерес – дилемма России / А. Г. Глинчикова // Вопросы философии. – 2011. – № 3. – С. 3–11.
Домашенко М. В. Про теоретичні погляди на власність / М. В. Домашенко // Право України. – 2010. – № 12. – С. 32–39.
Ковальчук В. М. Світова економіка: її історія та дослідники : навч. посіб. / В. М. Ковальчук. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учбової літ., 2014. – 632 с.
Шифр зберігання та місцезнаходження книги: 33(09) К56 ; зал екон. класики.
Критика современной буржуазной политэкономии / [А. Г. Милейковский, И. М. Осадчая, В. М. Усоскин и др. ; отв. ред.: А. Г. Милейковский, И. М. Осадчая] ; Ин-т мировой экономики и междунар. отношений АН СССР. – М. : Наука, 1977. – 582 с.
Шифр зберігання та місцезнаходження книги: 33(09) К82 ; книгосховище.
Мирончук В. Д. Історія України : навч. посіб. / В. Д. Мирончук, Г. С. Ігошкін. – Київ : МАУП, 2001. – 328 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 9(с2) М 64 ; книгосховище, ч/з № 5, ч/з № 7.
Резнік В. С. Легітимація приватної власності як концепт соціологічної теорії : [монографія] / В. С. Резнік ; НАН України, Ін-т соціології. – Київ : Ін-т соцiологiї НАН України, 2010. – 512 с.
Шифр зберігання та місцезнаходження книги: 301 Р34 ; ч/з № 3.
Резнік В. Теоретико-методологічні підвалини концептуалізації легітимації приватної власності / В. Резнік // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2010. – № 1. – С. 88–106.
Шаповал В. М. Економіка підприємства : навч. посіб. / В. М. Шаповал, Р. Н. Аврамчук, О. В. Ткаченко ; ред. В. А. Ткаченко. – Київ : Центр навч. літ., 2003. – 288 с.
Шифр зберігання та місцезнаходження книги: 338 Ш24 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 7.


10.02.2015
Запитує: Виктория
Тема запиту: Подскажите пожалуйста литературу для написания курсовой по теме Проблема зовнішньої заборгованості країн та шляхи її вирішення (на прикладі України та Росії). Спасибо.

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Вікторіє! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Боринець С. Я. Міжнародні фінанси : підручник / С. Я. Боринець. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2006. – 494 с. – Зі змісту: Зовнішній борг та проблеми його обслуговування. – С. 101–108.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336И Б82 ; ч/з № 3, книгосховище.
Войтко С. Зовнішній борг країн Євросоюзу та України в координатах сталого розвитку / С. Войтко // Журнал європейської економіки. – 2014. – Т. 13, № 1. – С. 20–31.
Вчені записки : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. ред. А. Ф. Павленко]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 12. – 308 с. – Зі змісту: Мельник О. М. Світова фінансова криза та зовнішній борг України / О. М. Мельник. – С. 240–246.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В90 ; ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з ІБО, ч/з № 5, ч/з № 7, книгосховище.
Дементьев Н. П. Внешние заимствования США: анализ и оценки / Н. П. Дементьев // ЭКО. – 2012. – № 7. – С. 168–181.
Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту / [голов. ред. С. І. Шкарабан]. – Тернопіль : Екон. думка, 2010. – Вип. 7. – 424 с. – Зі змісту: Дудченко В. Зовнішній державний борг: особливості вимірювання та економічні наслідки / В. Дудченко. – С. 68–71.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Е40 ; ч/з № 3.
Карапетян О. Макроекономічні ефекти та соціально-економічні наслідки акумуляції зовнішніх боргових зобов’язань держави / О. Карапетян // Світ фінансів. – 2014. – Вип. 1. – С. 153–161.
Кармелюк Г. Зовнішній борг України і валовий внутрішній продукт: моделі трендів динаміки / Г. Кармелюк, С. Пласконь, Х. Кармелюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2014. – Вип. 2. – С. 130–143.
Ковтун Н. В. Фактори формування зовнішнього державного боргу / Н. В. Ковтун, О. Я. Доліновська // Фінанси України. – 2013. – № 6. – С. 38–52.
Лепешкина М. Влияние роста проблемной задолженности на повышение риска угрозы экономической безопасности банков и банковской деятельности / М. Лепешкина // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2010. – № 3. – С. 291–295.
Методологічні основи розробки платіжного балансу та зовнішнього боргу України // Платіжний баланс і зовнішній борг України. 2010 рік. – 2011. – С. 90–95.
Миклашевская Н. А. Внешний долг: актуальные вопросы теории и практики / Н. А. Миклашевская // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. – 2013. – № 1. – С. 19–35.
Платежный баланс и внешний долг Российской Федерации в январе – июне 2012 г. // Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ). – 2012. – 29 дек. (№ 149–150). – С. 2–3.
Соціально-економічний розвиток України на початку ХХІ століття : зб. доп. 78 наук. конф. студ. КНЕУ, 26–29 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. за вип.: М. І. Мирун, О. А. Петухова]. – К. : КНЕУ, 2011. – 382 с. – Зі змісту: Тичина М. І. Зовнішній борг України як загроза соціально-економічному розвитку України / М. І. Тичина. – С. 315–317.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С С69 ; ч/з № 3, книгосховище.
Україна в умовах глобальної конкуренції: стратегія випереджаючого розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 22–24 квіт. 2010 р. м. Донецьк / Всеукр. спілка вчених-економістів, Учбово-навч. ін-т «Вища школа економіки та менеджменту» ДонНТУ. – Донецьк : [ДРУК-ИНФО], 2010. – 472 с. – Зі змісту: Томашик Р. Р. Створення ефективної «боргової моделі» як елемент трансформації національної економіки / Р. Р. Томашик. – С. 213–215 ; Макар О. Л. Зовнішній борг Росії: проблеми і перспективи / О. Л. Макар. – С. 298–300.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С У45 ; ч/з № 3.
Хомутенко В. П. Фінанси зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / В. П. Хомутенко, В. В. Немченко, І. С. Луценко. – Київ : Центр учбової літ., 2009. – 474 с. – Зі змісту: Зовнішнє запозичення та зовнішній національний борг України. – С. 269–323.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336И Х76 ; ч/з № 2, ч/з № 3, книгосховище.


09.02.2015
Запитує: Костя
Тема запиту: Доброго дня! Підскажіть будь-ласка літературу з такого питання: Методика відображення змін неоплаченого та вилученого капіталу у Консолідованому звіті про власний капітал. З повагою, Костянтин.

Відповідь бібліотекаря

Шановний пане Константине! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Абрамова К. Методические подходы к определению стоимости капитала / К. Абрамова, Т. Козенкова // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2012. – № 4. – С. 466–471.
Безверхий К. Консолідована фінансова звітність – нове національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 10. – С. 3–6.
Бобух І. М. Економічна оцінка основного капіталу: міжнародна практика та українські реалії / І. М. Бобух // Економіка і прогнозування. – 2010. – № 1. – С. 39–53.
Вайсман Ю. Консолидация и ее полезные возможности : [сводная отчетность и ее проекция на украинский бизнес] / Ю. Вайсман // Финансист. – 2012. – № 12. – С. 30–34.
Грекова В. Зв’язок показників операційних витрат у Звіті про фінансові результати / В. Грекова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 7. – С. 22–26.
Грибановский А. М. Консолидированная финансовая отчетность: с чего все начиналось / А. М. Грибановский // Школа професійного бухгалтера. – 2010. – № 7–8. – С. 27–29.
Евстафьева Е. М. Методика формирования стратегического балансового отчета, ориентированного на показатели стоимости капитала / Е. М. Евстафьева // Аудит и финансовый анализ. – 2011. – № 3. – С. 106–110.
Евстафьева Е. М. Методические подходы к оценке стоимости собственного капитала в системе стратегического учета / Е. М. Евстафьева // Аудит и финансовый анализ. – 2011. – № 4. – С. 28–33.
Камінська Т. Концептуальні підходи до вартісного виміру капіталу в бухгалтерському обліку / Т. Камінська // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 11. – С. 6–12.
Костюченко В. М. Консолідована фінансова звітність: міжнародний досвід та практика України : навч.-практ. посібник / В. М. Костюченко ; Міжнар. ін-т менеджменту. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 528 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 К72 ; книгосховище.
Кучеренко Т. Принцип превалювання сутності над формою у фінансовій звітності / Т. Кучеренко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2010. – № 2. – С. 103–113.
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку «Консолідована фінансова звітність» // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 10. – С. 52–55.
Петрик О. А. Організація та методика аудиту підприємницької діяльності: навч. посібник / О. А. Петрик, В. Я. Савченко, Д. Є. Свідерський ; за заг. ред. О. А. Петрик ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2008. – 470 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 П30 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, Аб, АБ ІБО.
Підготовка консолідованої фінансової звітності (екзамен F1) // Справочник экономиста. – 2012. – № 4. – С. 50–54.
Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність : підручник / Н. М. Ткаченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Вид. 5-те, доповн. і перероб. – Київ : Алерта, 2011. – 974 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 3С4 Т48 ; № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, книгосховище.
Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. ред. А. М. Мороз]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 17. – 373 с. – Зі змісту: Свірко С. В. Консолідована фінансова звітність суб’єктів державного сектору за МСБОДС: теоретичні положення та методичні підходи / С. В. Свірко. – С. 341–347.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Ф59 ; ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з в, книгосховище.
Фінансовий облік : навч. посібник / [В. К. Орлова, М. С. Орлів, С. В. Хома та ін.] ; за ред. В. К. Орлової, М. С. Орлів, С. В. Хоми ; М-во освіти і науки України, Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 508 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Ф59 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2.
Цюцяк І. Л. Удосконалення порядку відображення інформації про складові власного капіталу у фінансовій звітності / І. Л. Цюцяк // Економіка АПК. – 2013. – № 9. – С. 60–66.


06.02.2015
Запитує: Катерина
Тема запиту: Доброго вечора! Порадьте, будь ласка, літературу для написання роботи на тему "Теорія міжринкового аналізу фінансового ринку". Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Катерино! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Алексеев А. Ю. Обзор современных систем прогнозирования финансовых рынков на основе анализа новостного фона / А. Ю. Алексеев // Вопросы экономических наук. – 2011. – № 6. – С. 73–78.
Базилевич В. Д. Розвиток фінансового ринку в сучасних умовах / В. Д. Базилевич // Фінанси України. – 2009. – № 12. – С. 5–12.
Балдич Н. Методологічні засади дослідження проблем державного регулювання фінансових ринків / Н. Балдич // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2010. – № 3. – С. 107–113.
Балдич Н. Розвиток фінансових ринків на пострадянському просторі: порівняльний аналіз / Н. Балдич // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2010. – № 1. – С. 71–78.
Гамбаров Г. М. Проблемы и задачи статистического анализа финансовых рынков в целях денежно-кредитной политики / Г. М. Гамбаров // Деньги и кредит. – 2010. – № 11. – С. 49–54.
Гладчук К. Глобалізація на світових фінансових ринках та її наслідки / К. Гладчук // Ринок цінних паперів України. – 2011. – № 3-4. – С. 15–21.
Дорошенко І. Сучасні теоретичні концепції розвитку фінансових ринків капіталу / І. Дорошенко // Банківська справа. – 2010. – № 5. – С. 65–75.
Економічна теорія. Політекономія : навч. посібник / [В. М. Семененко, Д. І. Коваленко, В. В. Бугас та ін.] ; за заг. ред. В. М. Семененка та Д. І. Коваленка ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – 2-ге вид., доповн. та перероб. – Київ : Центр учбової літ., 2011. – 427 с. – Зі змісту: Грошовий (фінансовий) ринок ; Організація ринкових відносин на мікро- і макрорівнях ; Ринкова економічна система, її суть та умови функціонування. Закони ринку.
Шифр зберігання та місцезнаходження книги: 33 Е45 ; ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5, ч/з № 7, книгосховище.
Касьяненко Л. М. Організація контрольного процесу за функціонуванням фінансових ринків: зарубіжний досвід / Л. М. Касьяненко // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2010. – № 3. – С. 132–136.
Лук’янов В. Фінансові ринки: кваліфікаційні ознаки в умовах глобалізаційних впливів / В. Лук’янов // Банківська справа. – 2011. – № 6. – С. 78–84.
Лук’янов В. С. Сучасні фінансові ринки : [монографія] / В. С. Лук’янов. – Київ: Знання, 2013. – 479 с.
Шифр зберігання та місцезнаходження книги: 336.5/7 Л84 ; ч/з № 3.
Мандельброт Б. Про фінансові ринки та особливості діяльності на них / Б. Мандельброт // Фінансовий ринок України. – 2011. – № 9. – С. 39–44.
Никитина Н. И. Регулирование финансовых рынков в посткризисных условиях: рекомендации ведущих экономистов США / Н. И. Никитина // США. Канада: экономика - политика - культура. – 2010. – № 7. – С. 37–52.
Підхомний О. М. Управління інвестиційними процесами на фінансових ринках : навч. посібник / О. М. Підхомний. – Київ : Кондор, 2007. – 184 с. – Зі змісту: Фінансовий ринок ; Теоретичний аналіз фінансових ринків ; Мікроекономічний аналіз фінансових ринків ; Макроекономічний аналіз фінансових ринків ; Взаємозв’язки економічних криз та функціонування фінансових ринків.
Шифр зберігання та місцезнаходження книги: 336.5/7 П 32 ; ч/з № 3, книгосховище.
Пластун О. Моделювання поведінки фінансових ринків під час фінансової кризи із застосуванням фрактальної гіпотези ринку / О. Пластун, І. Макаренко // Вісник Національного банку України. – 2014. – № 4. – С. 38–45.
Рогач О. І. Міжнародний інвестиційний менеджмент : підручник / О. І. Рогач, П. В. Дзюба ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2011. – 495 с. – Зі змісту: Міжнародні портфельні інвестиції як складова світових фінансів ; Світовий фінансовий ринок.
Шифр зберігання та місцезнаходження книги: 33М Р59 ; книгосховище.
Свірський В. С. Аналіз впливу інноваційних фінансових інструментів на прибутковість інвестиційних операцій учасників світового фінансового ринку / В. С. Свірський, Т. Л. Кучер // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – 2013. – № 7. – С. 48–51.
Федосов В. М. Українська фінансова наука: генеза, еволюція, ренесанс / В. М. Федосов, П. І. Юхименко // Фінанси України. – 2012. –№ 3. – С. 3–30.
Щербина О. Ю. Финансовый рынок : концепции перспектив развития / О. Ю. Щербина // Экономические науки. – 2010. – № 1. – С. 355–360.


04.02.2015
Запитує: Юлія
Тема запиту: Доброго вечора! Прошу Вашої допомоги при написанні курсової роботи з курсу "Фінанси".
1. Фінансова безпека держави та шляхи її забезпечення.
2. Вплив податкової політики на економічну і соціальну стабільність.
3. Інститути спільного інвестування: сучасний стан і потенціал розвитку в Україні. Величезне дякую!

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Юліє! Згідно з правилами користування віртуальною довідкою нагадуємо Вам, що "Кожен запит має містити одне запитання", тому пропонуємо джерела за першим питанням - "Фінансова безпека держави та шляхи її забезпечення". Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Баранецька О. Оцінка стану фіскальної безпеки України / О. Баранецька // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 3. – С. 56–63.
Барановський О. І. Фінансова безпека в Україні: (методологія оцінки та механізми забезпечення) : монографія / О. І. Барановський. – Київ : КНТЕУ, 2004. – 759 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Б24 ; ч/з № 3, книгосховище.
Біла О. Г. Фінанси : навч. посібник / О. Г. Біла, І. Р. Чуй ; М-во освіти і науки України. – Львів : Магнолія-2006, 2010. – 389 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Б61 ; книгосховище.
Власюк О. С. Виклики та загрози фінансовій безпеці України на середньострокову перспективу / О. С. Власюк // Фінанси України. – 2012. – № 5. – С. 3–13.
Газанфаров Е. М. Сутність фінансової безпеки банків та її роль у системі забезпечення фінансової безпеки держави / Е. М. Газанфаров // Економіка та держава. – 2010. – № 6. – С. 62–64.
Головій В. М. Аналіз та моделювання загроз фінансовій безпеці держави / В. М. Головій // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2012. – № 3. – С. 236–244.
Єрмошенко М. М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення : монографія / М. М. Єрмошенко. – Київ : КНТЕУ, 2001. – 309 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Є74 ; ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з ІБО.
Іщенко В. В. Теоретичні засади визначення впливу оподаткування на фінансову безпеку держави / В. В. Іщенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 12. – С. 40–43.
Костирко Р. О. Фінансова безпека держави і фінансова спроможність підприємств: аналіз сучасного стану та взаємозв’язку / Р. О. Костирко, Н. В. Темнікова // Фінанси України. – 2013. – № 4. – С. 117–125.
Крайчак Є. В. Боргова політика України у контексті збереження фінансової безпеки держави / Є. В. Крайчак // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2009. – № 5. – С. 81–88.
Кудряшов В. Стан державних фінансів та напрями їх оздоровлення / В. Кудряшов // Економіка України. – 2011. – № 3. – С. 14–26.
Кудряшов В. П. Стійкість державних фінансів / В. П. Кудряшов // Економіка України. – 2012. – № 10. – С. 54–67.
Луніна І. О. Ризики державних фінансів України та шляхи їх мінімізації / І. О. Луніна // Фінанси України. – 2012. – № 2. – С. 4–16.
Пилипенко Л. М. Забезпечення фінансової безпеки України в умовах присутності іноземного капіталу у національній банківській системі / Л. М. Пилипенко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2013. – № 3. – С. 287–296.
Ткаленко Н. В. Концептуальні основи фінансової безпеки програм розвитку транскордонного співробітництва України / Н. В. Ткаленко, В. Г. Маргасова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 7. – С. 164–172.
Фінанси : конспект лекцій / І. Б. Медведєва, Л. С. Мартюшева, Л. О. Меренкова [та ін.] ; [відп. за вип. Л. С. Мартюшева ; відп. ред. Л. М. Сєдова] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2008. – 358 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Ф59 ; книгосховище.
Формування ринкової економіки : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 29. – 560 с. – Зі змісту: Базилюк Я. Б. Роль міжнародних фінансових організацій у сучасній системі забезпечення глобальної фінансової безпеки / Я. Б. Базилюк. – С. 300–310.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ф79 ; ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5, книгосховище.
Шемаєва Л. Г. Оцінка рівня фінансової безпеки сектору державних фінансів України / Л. Г. Шемаєва // Фінанси України. – 2012. – № 1. – С. 116–122.


16.01.2015
Запитує: Алина
Тема запиту: Не могли бы вы посоветовать источники литературы для диплома на тему "Розробка та обгрунтування стратегії підвищення ефективності діяльності підприємства". Спасибо.

Відповідь бібліотекаря

Шановна пані Аліно! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Варламов С. А. Современные концепции формирования стратегии развития организации (критический аспект) / С. А. Варламов // Экономические науки. – 2013. – № 3. – С. 96–99.
Васильківський Д. М. Формування стратегічних рішень щодо управління процесом підвищення економічного потенціалу підприємства / Д. М. Васильківський // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 4. – С. 162–167.
Іванова А. С. Послідовність формування стратегії технологічного розвитку підприємства / А. С. Іванова // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 8. – С. 81–83.
Коюда В. О. Інноваційна діяльність підприємства та оцінка її ефективності : монографія / В. О. Коюда, Л. А. Лисенко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ІНЖЕК : Павленко О. Г., 2010. – 223 с.
Шифр та місце зберігання книги: 338 К76 ; ч/з № 3.
Кухленко О. В. Основні підходи до формування стратегії розвитку підприємства / О. В. Кухленко, Д. О. Губар // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – 2013. – № 3. – С. 94–97.
Музиченко А. О. Аналітичне обґрунтування стратегії розвитку підприємств / А. О. Музиченко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – 2013. – № 6. – С. 97–100.
Назарова Г. В. Управління розвитком діяльності промислових підприємств : монографія / Г. В. Назарова, О. В. Іванісов, О. Ф. Доровський. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2010. – 239 с.
Шифр та місце зберігання книги: 338 Н19 ; Хр.
Омельяненко Т. В. Виробнича стратегія підприємства : монографія / Т. В. Омельяненко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2013. – 277 с.
Шифр та місце зберігання книги: 338 К76 ; Хр, Аб, ч/з № 1, ч/з № 3, ч/з № 5, ч/з № 7, ч/з ІБО, ч/з В.
Семіотика визначення економічної стратегії підвищення господарсько-фінансової стабільності підприємства в умовах трансформаційного суспільства / Б. Андрушків, Н. Кирич, О. Погайдак, Л. Мельник // Вісник економічної науки України. – 2013. – № 1. – С. 3–7.
Стратегія підприємства: адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів : монографія / [А. П. Наливайко, Т. І. Решетняк, Н. М. Євдокимова та ін.] ; за ред. А. П. Наливайка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2013. – 455 с.
Шифр та місце зберігання книги: 338 С83 ; Хр, Аб, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, ч/з № 7, ч/з В, ч/з ІБО.
Формирование стратегии как фактора повышения конкурентоспособности предприятия / Т. А. Шихабахов, А. А. Акежев, А. С. Канихов, В. С. Мисаков // Экономические науки. – 2012. – № 1. – С. 157–161.
Хвостенко П. В. Разработка модели реализации стратегии организации / П. В. Хвостенко // Проблемы современной экономики. – 2011. – № 4. – С. 142–146.
Чорноморченко Н. В. Розробка стратегії по підвищенню ефективності використання виробничого потенціалу підприємства в умовах економічної кризи / Н. В. Чорноморченко, Л. І. Жукова // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – 2013. – № 4. – С. 109–115.
Ягунова Н. Стратегия развития промышленного предприятия: проблемы и решения / Н. Ягунова, А. Зверев // Проблемы теории и практики управления. – 2012. – № 9–10. – С. 151–157.


14.01.2015
Запитує: Олександр
Тема запиту: Доброго дня! Будь ласка, підберіть наукові статті та монографії до теми "Проблеми управління великотоварними агропромисловими формуваннями". Дякую! З повагою, Олександр.

Відповідь бібліотекаря

Шановний пане Олександре! Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді.

Агрохолдинги в Україні та їх вплив на розвиток сільских територій : монографія / [С. І. Дем’яненко, О. О. Єранкін, М. М. Коцупатрий та ін.] ; за заг. ред. С. І. Дем’яненка ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2013. – 350 с.
Шифр та місце зберігання книги: 333С А26 ; Хр (3), ч/з №1 (1), ч/з №2 (1), ч/з №3 (1).
Андрійчук В. Г. Агропромислові формування нового типу в контексті стратегії розвитку вітчизняного сільського господарства / В. Г. Андрійчук // Економіка АПК. – 2013. – № 1. – С. 3–15.
Андрійчук В. Г. Капіталізація сільського господарства: стан та економічне регулювання розвитку : монографія / В. Г. Андрійчук. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – 213 с.
Шифр та місце зберігання книги: 333С А65 ; Хр (1).
Бєсєдін М. О. Кластерна організація та управління агропромисловим виробництвом / М. О. Бєсєдін, Г. Є. Бєсєдіна // Економіка АПК. – 2011. – № 6. – С. 9–14.
Єранкін О. О. Маркетинг в АПК України в умовах глобалізації : монографія / О. О. Єранкін ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2009. – 419 с.
Шифр та місце зберігання книги: 333С Є69 ; Хр (5), Аб (53), ч/з №1 (1), ч/з №2 (1), ч/з №3 (1).
Клебанова Т. С. Моделі функціонування та розвитку підприємств агропромислового комплексу : монографія / Т. С. Клебанова, І. В. Ніколаєв, С. О. Хайлук ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ІНЖЕК, 2010. – 227 с.
Шифр та місце зберігання книги: 333С К48 ; ч/з №3 (1).
Костенко О. М. Функції інформаційно-аналітичної системи управління діяльністю сільськогосподарських підприємств / О. М. Костенко // Економіка АПК. – 2012. – № 11. – С. 87–92.
Кропивко М. Ф. Концептуальний підхід до кластерної організації та управління розвитком агропромислового виробництва / М. Ф. Кропивко // Економіка АПК. – 2010. – № 11. – С. 3–13.
Литвин Ю. О. Формування та розвиток державної та регіональної системи управління агропромислового виробництва на інноваційній основі / Ю. О. Литвин // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 20. – С. 110–113.
Мазур Г. Ф. Діагностика в процесі управління розвитком агропромислового виробництва / Г. Ф. Мазур // Економіка АПК. – 2012. – № 1. – С. 30–35.
Павлик В. П. Управління сільськогосподарським підприємством у ринкових умовах / В. П. Павлик // Економіка АПК. – 2009. – № 1. – С. 28–35.
Перебийніс В. І. Удосконалення системи управління сільськогосподарським підприємством у ринкових умовах / В. І. Перебийніс, А. В. Світлична // Економіка АПК. – 2009. – № 7. – С. 17–24.
Плеханов Д. О. Наукове забезпечення агропромислового виробництва в Україні: теорія та практика державного управління : монографія / Д. О. Плеханов ; Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – К. : ДКС центр, 2009. – 397 с.
Шифр та місце зберігання книги: 333С П38 ; ч/з №3 (1).
Сахаров О. В. Розвиток державної та регіональної системи управління агропромисловим виробництвом / О. В. Сахаров // Економіка та держава. – 2010. – № 4. – С. 144–147.
Сіменко І. В. Стратегічне управління сільськогосподарським підприємством на основі концепції організаційних змін / І. В. Сіменко, М. В. Гукова // Економіка АПК. – 2011. – № 6. – С. 139–143.
Управління комплексним розвитком агропромислового виробництва і сільських територій : монографія / [П. Т. Саблук, М. Ф. Кропивко, О. Г. Булавка та ін.] ; за ред. П. Т. Саблука, М. Ф. Кропивка ; Нац. акад. аграрних наук України, Нац. наук. центр «Ін-т аграр. економіки». – К. : ННЦ ІАЕ, 2011. – 450 с.
Шифр та місце зберігання книги: 333С У67 ; Хр (1).

Остання редакція: 06.10.17