Бібліотека

Яндекс.Метрика

2016

16.12.2016
Запитує: Олена
Тема запиту: Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для курсової роботи на тему «Туристична характеристика Ісландії». Завчасно дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Олено! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Країнознавство. Країни пострадянського простору Європи і Північної Америки : навч. посіб. / [М. С. Дорошко, Р. А. Кривонос, В. П. Крижанівський та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2012. – 336 с. – Зі змісту: Країни Північної Європи: Данія, Швеція, Норвегія, Ісландія, Фінляндія.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 91 К78 ; книгосховище, ч/з № 1.
Країнознавство. Країни СНД, Європи і Північної Америки : навч. посіб. / М. С. Дорошко, Р. А. Кривонос, В. П. Крижанівський, Н. Ф. Сербіна. – Київ : Ніка-Центр, 2009. – 311 с. : іл. – Зі змісту: Скандинавія: Данія, Швеція, Норвегія, Ісландія, Фінляндія.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 91 К78 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5.
Мальська М. П. Туристичне країнознавство. Європа : навч. посіб. / М. П. Мальська, М. З. Гамкало, О. Ю. Бордун ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Центр учб. літ., 2009. – 224 с. – Зі змісту: Ісландія.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М М21 ; книгосховище, ч/з № 2.
Стафійчук В. І. Туристичне країнознавство : туристичні ресурси світу : Європа. Азія. Австралія та Океанія : навч. посіб. / В. І. Стафійчук, О. Ю. Малиновська. – Київ : Альтерпрес, 2009. – 427 с. – Зі змісту: Ісландія.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 91 С78 ; ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5.
Хьяульмарссон Й. Р. История Исландии / Йоун Р. Хьяульмарссон ; [пер. с англ. А. А. Столярова]. – Москва : Весь мир, 2003. – 228 с. : ил. – (Национальная история).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 9(И) Х98 ; книгосховище.


05.12.2016
Запитує: Александра
Тема запиту: Добрий день! Порадьте, будь ласка, літературу для написання реферату на тему «Ексклюзивні опціонні стратегії». Завчасно дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Олександро! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Богоутдинов Б. Б. Реальные опционы: инструмент эффективного управления / Б. Б. Богоутдинов // Экономические стратегии. – 2012. – № 2. – С. 56–61.
Боди Ц. Инвестиции : учебник / Цви Боди, Алан Дж. Маркус, Алекс Кейн ; [пер. с англ. Е. Мельник]. – Москва : Олимп-Бизнес, 2013. – 994 с. : ил. – Из содерж.: Опционные стратегии.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336И Б75 ; книгосховище.
Булгаков Ю. В. Конструирование нестандартных опционов / Ю. В. Булгаков // Финансовый менеджмент. – 2012. – № 2. – С. 105–113.
Вайн С. Опционы : полный курс для профессионалов / С. Вайн ; [ред. П. Суворова]. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 466 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М В14 ; книгосховище.
Вчені записки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. ред. А. Ф. Павленко]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 13. – 230 с. – Зі змісту: Силантьєв С. О. Реальні опціони – сучасна парадигма управління стратегічними інвестиціями / С. О. Силантьєв. – С. 144–151.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В90 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, ч/з № 7, ч/з ІБО.
Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2001. – Т. 2 : К (концентрація капіталу) – П (портфельний аналіз) / відп. ред. С. В. Мочерний. – 848 с. – Зі змісту: Опціон. – С. 636 ; Опціонні стратегії. – С. 637–638.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е40 ; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 1, ч/з № 5, зал економічної класики, ч/з довід., ч/з № 3, ч/з В.
Израйлевич С. Опционы. Системный подход к инвестициям. Критерии оценки и методы анализа торговых возможностей / С. В. Израйлевич, В. Я. Цудикман ; [ред. В. Леонов]. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 280 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336И И39 ; книгосховище.
Котляр В. Моделювання поведінки інвесторів на фінансовому ринку / Котляр Валерій, Смирнова Олеся // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія: Економічні науки = Foreign trade: ekonomіcs, fіnance, law. – 2016. – № 5. – С. 93–105. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Ман Дж.Стратегическая гибкость инвестиционных решений: анализ реальных опционов / Дж. Ман // Экономические стратегии. – 2012. – № 2. – С. 62–70.
Натенберг Ш. Опционы: волатильность и оценка стоимости. Стратегии и методы опционной торговли / Шелдон Натенберг ; [пер. с англ. Е. Пестеревой ; науч. ред. А. Балабушкин]. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 541 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336И Н33 ; книгосховище.
Рогова Е. М. Оценка стратегических решений менеджмента с использованием реальных опционов / Е. М. Рогова // Управление корпоративными финансами. – 2012. – № 2. – С. 86–95.
Силантьєв С. О. Менеджмент похідних фінансових інструментів : навч. посіб. / С. О. Силантьєв ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2010. – 279 с. – Зі змісту: Менеджмент базових опціонних стратегій.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 С36; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3.
Шульга Н. Опціонні операції на міжнародних ринках / Шульга Наталія, Гербст Ольга // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія: Економічні науки. – 2016. – № 3. – С. 5–22. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.


03.12.2016
Запитує: Виктория
Тема запиту: Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для курсової роботи на тему «Поняття, ознаки та економічні наслідки монополії». Завчасно дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Вікторіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Артемчук Т. Проблеми ефективного функціонування природних монополій та засади їх вирішення шляхом державного регулювання / Тетяна Артемчук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2015. – Вип. 4. – С. 119–129.
Базилевич В. Д. Природні монополії : монографія / В. Д. Базилевич, Г. М. Филюк. – Київ : Знання, 2006. – 368 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Б17 ; книгосховище, ч/з № 3, зал економічної класики.
Герасименко А. Монополія та економічна влада: історико-економічний аналіз / А. Герасименко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2012. – № 3. – С. 23–35.
Груничев А. Монополии, монополизм и развитие конкуренции / А. Груничев // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2010. – № 4. – С. 152–160.
Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2001. – Т. 2 : К (концентрація капіталу) – П (портфельний аналіз) / відп. ред. С. В. Мочерний. – 848 с. – Зі змісту: Монополізм ; Монополія. – С. 479–482.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е40 ; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 1, ч/з № 5, зал економічної класики, ч/з довід., ч/з № 3, ч/з В.
Лагутін В. Монополія та конкурентна політика: політико-економічні проблеми / Василь Лагутін // Економічна теорія. – 2015. – № 4. – С. 89–97. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Напрієнко Д. В. Особливості визначення ефективності державного регулювання суб'єктів природних монополій в Україні / Д. В. Напрієнко // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2010. – № 4. – С. 78–83.
Напрієнко Д. В. Розвиток державної політики щодо регулювання діяльності природних монополій в Україні / Д. В. Напрієнко // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2010. – № 1. – С. 67–75.
Омельчак Т. О. Зарубіжний досвід державного регулювання природних монополій та напрями його використання в Україні / Т. О. Омельчак // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2010. – № 2. – С. 57–62.
Основи економічної науки : навч. посіб. для самост. підгот. до курсового екзамену та комплекс. держ. екзамену з економ. теорії / Н. П. Мацелюх, О. М. Розум, І. А. Максименко [та ін.] ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Київ : Центр учб. літ., 2015. – 324 с. – Зі змісту: Монополії і монополістичні тенденції в ринковій економічній системі.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 О-75 ; ч/з № 2.
Пискун М. В. Монополізм в економіці як гальмо на шляху реалізації потенціалу суспільного розвитку України / М. В. Пискун // Проблеми науки. – 2012. – № 9. – С. 22–27.
Уланов В. Подходы к реформированию естественных монополий / В. Уланов // Экономист. – 2011. – № 4. – С. 19–24.
Уланов В. Л. О путях реформирования естественных монополий / В. Л. Уланов // ЭКО. – 2011. – № 6. – С. 139–146.
Ульянов К. Є. Теоретико-методологічні питання еволюції монополії і конкуренції / К. Є. Ульянов // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 3. – С. 40–43.


02.12.2016
Запитує: Анастасия
Тема запиту: Доброго вечора. Прошу допомогти підібрати літературу для курсової роботи на тему «Економічна рента: сутність, види та місце у системі економічних відносин». Заздалегідь дякую за допомогу.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Анастасіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Базилевич В. Рентні відносини в сучасній ринковій економіці: сутність та механізм регулювання / Віктор Базилевич, Анна Гражевська // Банківська справа. – 2016. – № 2. – С. 43–57. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Бернанке Б. Экономикс : экспресс-курс : [учебник] / Бен Бернанке, Роберт Фрэнк ; [пер. с англ. А. Смольский]. – Санкт Петербургб : Питер, 2012. – 714 с. : рис. – (Классический зарубежный учебник). – Из содерж: Экономическая рента и экономическая прибыль.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Б51 ; зал економічноїкласики.
Болгарова Н. К. Інституційні аспекти формування рентних відносин / Н. К. Болгарова // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2011. – № 1. – С. 118–122.
Гаврилов В. П. Общество и природная среда : [монография] / В. П. Гаврилов, С. И. Ивановский. – Москва : Наука, 2006. – 212 с. – (Экономическая теория и стратегия развития). – Из содерж.: Рента – главный источник финансирования воспроизводства природных ресурсов.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Г12 ; книгосховище.
Горбач Л. М. Рента і рентні відносини: історичні та економічні передумови становлення і розвитку / Л. М. Горбач // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2013. – № 1. – С. 17–21.
Джонс Р. Политическая экономия народов = Texbook of lectures on the political economy of nations : пер. с англ. / Р. Джонс. – Изд. 2-е. – Москва : Либроком, 2011. – 221 с. – (Из наследия мировой социологии). – Из содерж.: Рента.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) Д42 ; зал економічної класики.
Економічна теорія. Політекономія : підручник / [В. Д. Базилевич, В. М. Попов, К. С. Базилевич та ін.] ; за ред. В. Д. Базилевича ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 8-ме вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2012. – 703 с. – (Класичний університетський підручник). – Зі змісту: Економічна рента і трансфертний дохід у складі.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е45 ; книгосховище, ч/з № 2.
Мартьянова Ю. И. Рентные экономические отношения и рынок продовольствия / Ю. И. Мартьянова // Экономические науки. – 2011. – № 2. – С. 39–45.
Мещеров А. В. Современная экономика и общий закон стоимости / Мещеров Анатолий Владимирович // Экономические науки. – 2016. – № 2. – С. 7–14. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Нусратуллин В. К. Рента, рентные отношения и другие актуальные проблемы в системе новой информационной экономики / В. К. Нусратуллин // Экономические науки. – 2013. – № 5. – С. 71–78.
Сірко А. В. Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / А. В. Сірко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 414 с. – Зі змісту: Рента та ціна землі.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С40 ; книгосховище, ч/з № 5.
Швець І. Ю. Економічна теорія : навч. посіб. / І. Ю. Швець. – Сімферополь : ДІАЙПІ, 2013. – 619 с. – Зі змісту: Рента та орендна плата.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ш35 ; ч/з № 2.


30.11.2016
Запитує: Лиза
Тема запиту: Доброго вечора. Прошу допомогти підібрати літературу для курсової роботи на тему «Нематеріальні форми капіталу у сучасній економіці». Заздалегідь дякую за допомогу.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Лізо! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Галибов Д. О. Роль нематериальных активов в формировании положительного имиджа компании / Галибов Д. О., Поздняков К. К. // Вопросы экономических наук. – 2016. – № 3. – С. 13–16. – Назва та анот. парал. англ.
Горнштейн М. Ю. Особенности нематериальных ресурсов предприятия и оценка их стоимости / Горнштейн М. Ю. // Вопросы экономических наук. – 2016. – № 2. – С. 26–31. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Данилевська-Жугунісова О. Є. Сутність та значення капіталу для забезпечення стійкого функціонування суб'єктів господарювання / О. Є. Данилевська-Жугунісова // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – № 4. – С. 115–118.
Диба В. Інтелектуалізація, соціальна відповідальність та обліково-аналітичний вимір нематеріальних активів / В’ячеслав Диба // Економіст. – 2016. – № 1. – С. 39–41. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2000. – Т. 1 / відп. ред. С. В. Мочерний. – 864 с. – Зі змісту: Капітал. – С. 719–721.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е40 ; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 1, ч/з № 5, зал економічної класики, ч/з довід., ч/з № 3, ч/з В.
Загной М. О. Основи економічних знань : навч. посіб. / М. О. Загной. – Москва : Омега-Л, 2014. – 336 с. – Бібліогр.: с. 332–335 та в кінці тем.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 З-14 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5.
Єременко А. В. Інтелектуальний капітал як основна домінанта нематеріальних активів / А. В. Єременко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – № 7. – С. 60–64.
Кириллова Г. Ю. Основи економічної науки : практикум : навч. посіб. / Г. Ю. Кириллова, І. В. Кулага, О. В. Ткаченко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2014. – 286 с. – Зі змісту: Капітал. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 К43 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з 5.
Кузнецова М. О. Ефективність використання нематеріальних активів підприємства: теоретичні та прикладні аспекти / М. О. Кузнецова // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2015. – № 7/8. – С. 156–161 (№ 8). – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Мостович Є. Ю. Формування та ефективність використання нематеріальних активів підприємства / Є. Ю. Мостович, А. О. Заїнчковський // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 43–46.
Потій В. З. Управління капіталом акціонерного товариства : монографія / В. З. Потій, А. О. Черкасова, Г. П. Куліш ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2014. – 246 с. – Зі змісту: Еволюція поглядів на економічну сутність капіталу. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 П64 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3, e-ресурс.
Стретчер Р. Структура капитала: руководство для профессионалов-управленцев / Роберт Стретчер, Стив Джонсон // Управление корпоративными финансами. – 2012. – № 4. – С. 234–249.


29.11.2016
Запитує: Nika
Тема запиту: Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової роботи на тему «Економічна конкуренція в ринковому механізмі». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Бєлова Т. Г. Дослідження інтенсивності конкуренції на ринку / Т. Г. Бєлова, Т. В. Синебок // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2012. – № 4. – С. 128–131.
Варналiй З. С. Конкуренція і підприємництво : монографія / З. С. Варналiй ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання України, 2015. – 463 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги338 В18 ; зал економічної класики.
Вініченко І. І. Конкуренція: сутність та концепції дослідження / І. І. Вініченко // Економіка та держава. – 2015. – № 10. – С. 8–10. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Геєц І. О. Визначення економічної сутності поняття «соконкуренція» / І. О. Геєц, В. В. Танчик // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 6. – С. 90–95. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Денисенко Д. Є. Сутність та види конкуренції у дослідженнях вітчизняних і зарубіжних вчених / Д. Є. Денисенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 3. – С. 58–60.
Дрига С. Г. Підвищення ефективності процесів підтримки та захисту економічної конкуренції / С. Г. Дрига, Н. С. Мисліцька // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2015. – № 7/8. – С. 3–7 (№ 8). – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Дуцька А. Ринкові бар’єри та проблеми розвитку підприємництва / Анна Дуцька // Ринок цінних паперів України. – 2015. – № 11–12. – С. 33–42. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Кузьменко Л. Г. Вдосконалення державного регулювання захисту економічної конкуренції / Л. Г. Кузьменко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 102–105. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Лагутін В. Монополія та конкурентна політика: політико-економічні проблеми / Василь Лагутін // Економічна теорія. – 2015. – № 4. – С. 89–97. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Сірко А. В. Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / А. В. Сірко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 414 с. – Зі змісту: Економічна конкуренція, її значення, види та методи.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33 С40 ; книгосховище, ч/з № 5.
Сітковська А. О. Оцінка стану конкурентного середовища аграрної сфери економіки України / А. О. Сітковська // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 8. – С. 28–31. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Черленяк І. І. Конкурентоспроможність, конкуренція, ринок: макросистемні аспекти / І. І. Черленяк // Економічний часопис – XXI. – 2014. – № 7–8. – С. 28–31.
Щербакова Т. А. Модифікація конкурентної політики за умови трансформації економічних відносин / Т. А. Щербакова // Економіка України. – 2016. – № 4. – С. 45–56. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Якобчук В. П. Економічна теорія : навч. посіб. [для вищ. навч. закл.] / В. П. Якобчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроеколог. ун-т. – 3-тє вид., перероб. – Київ : Ліра-К, 2015. – 408 с. – Зі змісту: Конкуренція і монополія в ринковій економіці.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33 Я46 ; книгосховище.


28.11.2016
Запитує: Анна
Тема запиту: Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для написання реферату на тему «Неокласична мікроекономіка кембриджської та американської шкіл та їх внесок у соціально-економічний розвиток Західної цивілізації (друга половина ХІХ – початок ХХ століть)».

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Анно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Базилевич В. Д. Философия экономики. История : [монография] / В. Базилевич, В. Ильин ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев : Знання ; Москва : Рыбари, 2011. – 927 с. – Из содерж.: Английская школа неоклассики: прагматизм и человеческая деятельность ; Научный мир Кембриджа.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Б17 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 5.
Боєв Ю. О. Економічна історія: Західна Європа, Японія, США : навч. посіб. / Ю. О. Боєв, С. Ю. Боєва. – Київ : Вища шк., 2004. – 174 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Б75 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 7, зал економічної класики.
Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2001. – Т. 2 / відп. ред. С. В. Мочерний. – 847 с. – Зі змісту: Маршалл Альфред. – С. 261–262.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е40 ; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 1, ч/з № 5, зал економічної класики, ч/з довід., ч/з № 3, ч/з В.
Історія економіки та економічної думки: від ранніх цивілізацій до початку XX ст. : навч. посіб. / [В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, В. В. Кириленко та ін.] ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової. – Київ : Знання, 2011. – 566 с. – Зі змісту: Становлення ринкового господарства у країнах Європейської цивілізації.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) І-90 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з 3, ч/з 5, ч/з № 7, зал економічної класики.
Історія економічних учень : підручник : у 2 ч. / за ред. В. Д. Базилевича. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання, 2005. – Ч. 1. – 567 с. – Зі змісту: Формування неокласичної економічної теорії ; Кембриджська та американська школи ; Економічна теорія А. Маршалла.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) І-90 ; книгосховище, абонемент, ч/з № 1, ч/з № 5, ч/з 7, абонемент ІБО.
Ковальчук В. М. Світова економіка: її історія та дослідники : навч. посіб. / В. М. Ковальчук. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 632 с. – Зі змісту: Формування неокласичної теорії ; Кембриджська школа. Економічне вчення Альфреда Маршалла ; Американська школа марджиналізму. Економічні теорії Джона Бейтса Кларка.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) К56 ; книгосховище.
Краус Н. М. Історія економіки та економічної думки: структурно-логічні схеми, таблиці, малюнки : навч. посіб. / Н. М. Краус ; М-во освіти і науки України, ВНЗ Укоопспілки «Полтав. ун-т економіки і торгівлі». – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 495 с. – Зі змісту: Кембриджская школа ; Економічна теорія А. Маршалла ; Американська школа маржиналізму Дж. Б. Кларка.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) К78 ; ч/з № 2, зал економічної класики.
Кухар О. В. Історія економіки та економічної думки : навч. посіб. / О. В. Кухар. – Київ : Центр учб. літ., 2015. – 326 с. – Зі змісту: Становлення неокласичної теорії. Кембриджська і Американська школи.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) К95 ; зал економічної класики.
Любохинець Л. С. Історія політичних та економічних вчень : навч. посіб. / Л. С. Любохинець, В. М. Шавкун, Л. М. Бабич ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 293 с. – Зі змісту: Австрійська школа маржиналізму: основна проблематика досліджень ; Кембриджська школа маржиналізму та виникнення неокласичного синтезу ; Американська школа граничної продуктивності. Економічне вчення Дж. Б. Кларка.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) Л93 ; ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5.


28.11.2016
Запитує: Анастасія
Тема запиту: Доброго дня! Дуже велике прохання допомогти підібрати літературу для написання реферату з психології та педагогіки за темою «Психологічні умови навчання». Буду дуже вдячна.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Анастасіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Білоус Р. М. Психологічні умови розвитку асертивності як особистісного ресурсу протидії викликам сучасності / Р. М. Білоус, О. В. Літвінова, М. В. Загірняк // Педагогіка і психологія. – 2016. – № 2. – С. 22–29. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Галиця О. Психологічні аспекти навчального процесу у вищих навчальних закладах / О. Галиця // Вища школа. – 2013. – № 1. – С. 48–56.
Гера Т. І. Психологічний супровід навчального курсу в освітньому процесі ВНЗ / Т. І. Гера // Психологія і суспільство. – 2015. – № 2. – С. 137–148. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Іванова Н. Психологічне супроводження навчально-виховного процесу в Національній академії СБ України / Н. Іванова // Вища школа. – 2012. – № 9. – С. 118–127.
Калошин В. Ф. Формування позитивних особистісних змін у процесі професійного самовизначення студентів навчальних закладів / В. Ф. Калошин // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – № 11. – С. 8–17.
Пакулина С. А. Классификация, содержание и специфика ситуаций адаптации студентов в процессе их обучения в вузе / С. А. Пакулина // Инновации в образовании. – 2011. – № 10. – С. 117–132.
Перепечіна Н. М. Психологічна характеристика адаптації першокурсників до навчання у ВНЗ / Н. М. Перепечіна // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – № 8. – С. 61–65.
Подлєсна Г. Психологічні чинники адаптації студентів до навчання у ВНЗ / Г. Подлєсна // Психологія і суспільство. – 2012. – № 3. – С. 119–122.
Рибіна І. О. Складові психологічної комфортності сучасного уроку / І. О. Рибіна // Психологія і суспільство. – 2015. – № 1. – С. 122–127. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Савчин М. В. Педагогічна психологія : навч. посіб. / М. В. Савчин. – Київ : Академвидав, 2007. – 424 с. – (Альма-матер : засн. в 1999 р.).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 15 С13 ; ч/з №1, ч/з №2.
Скуловатова О. Інтернет-ресурси як психологічний фактор впливу на якість навчання / О. Скуловатова // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2013. – № 5. – С. 84–94.
Спеваков В. Н. Психология лекции / В. Н. Спеваков // Высшее образование сегодня. – 2013. – № 2. – С. 40–44 ; № 3. – С. 22–26 ; № 4. – С. 41–45.
Сучасний стан психічного здоров'я студентської молоді: емоційна, міжособистісна та рольова сфери / В. Карпенко, М. Миколайчук, В. Войтенко, Ю. Мединський // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – № 11. – С. 2– 8.
Швець В. Психолого-педагогічні аспекти управління навчальною діяльністю студентів з використанням дистанційних технологій навчання / В. Швець // Вища освіта України. – 2015. – № 2. – С. 37–43.


27.11.2016
Запитує: Олеся
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти літературу на тему «Є боротьба за долю України, все інше – це велике мискоборство». Дуже дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Олесю! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Грабовська І. М. Трансформації українського соціуму. Філософсько-світоглядний аналіз : монографія / І. М. Грабовська, Т. М. Ємець, О. І. Мостяєв ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2013. – 512 с. – Зі змісту: Помаранчева революція: причина та значення ; Політичний розвиток після помаранчевої революції ; Загальні особливості трансформації сучасного українського соціуму.
Шифр зберігання та місце знаходження книги301 Г75 ; ч/з № 1, ч/з № 2.
Зоткин А. А. «Львы» и «лисы» украинской политики. О властвующей элите : [монография] / А. А. Зоткин ; НАН Украины, Ин-т социологии. – Київ : Наук. думка, 2010. – 341 с. – (Молоді вчені) .
Шифр зберігання та місце знаходження книги32С З-88 ; книгосховище.
Іванець А. Невдала спроба творення «уряду України» під патронатом білих / А. Іванець // Українознавство. – 2010. – № 4. – С. 143–148.
Кучер В. Постать Ю. Тютюнника у висвітленні діячів революційної доби (1917–1921 років) та сучасних українських дослідників / В. Кучер // Українознавство. – 2011. – № 1. – С. 121–128.
Манифест политического движения «Левые Украины – за социальную справедливость». Новый проект. Новый курс / уклад. В. Ф. Сиренко. – Київ : Оріяни, 2007. – 98 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги327 М23 ; книгосховище.
Мицик Ю. Історія України : навч. посіб. / Юрій Мицик, Олег Бажан. – Київ : КЛІО, 2015. – 677 с. – Зі змісту: Формування передумов «Помаранчевої революції» ; Політична боротьба в 2005–2014 рр. та сучасний політичний процес ; «Революція гідності».
Шифр зберігання та місце знаходження книги9(С2) М70 ; ч/з № 2.
Солдатенко В. Ф. Винниченко і Петлюра: політичні портрети революційної доби : [монографія] / В. Ф. Солдатенко ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – Київ : Світогляд, 2007. – 622, [16] с. : фото.
Шифр зберігання та місце знаходження книги9(С2) С60 ; книгосховище.
Творча спадщина Симона Петлюри в контексті сучасного державотворення : матеріали Всеукр. наук. конф., присвяч. 125-річчю від дня народження Голови Директорії та Головного Отамана військ Української Народної Республіки Симона Петлюри, Київ, 20 трав. 2004 р. / ред. В. Сергійчук. – Київ : Укр. видавн. спілка, 2005. – 240 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги9(С2) Т28 ; книгосховище.
Файзулін Я. «Боже мій! Хватить, хватить!» : [радянські спецслужби п’ять років намагалися дискредитувати Симона Петлюру] / Ярослав Файзулін // Країна. – 2016. – № 21. – С. 47–50.


24.11.2016
Запитує: Даша
Тема запиту: Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової роботи на тему «Економічний розвиток, його сутність, цілі та принципи». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Дар’є! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Гальчук А. А. Місце інноваційного потенціалу України в міжнародних економічних рейтингах / А. А. Гальчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 8. – С. 70–73. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Грималюк А. В. Невизначеність та економічний розвиток / А. В. Грималюк // Економіка України. – 2016. – № 9. – С. 19–30. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Лук’яненко Д. Г. Глобальна економічна інтеграція : монографія / Д. Г. Лук’яненко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : Нац. підручник, 2008. – 220 с. – Зі змісту: Економічний розвиток України в умовах глобалізації.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Л84 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, ч/з № 7, ч/з ІБО, ч/з В.
Лясковець О. В. Теоретичні підходи до визначення поняття «економічний розвиток» / О. В. Лясковець // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2016. – № 3. – С. 8–11. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Москаленко О. М. Теорія і модель випереджаючого економічного розвитку в системі суспільних стратегічних потреб : монографія / О. М. Москаленко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2014. – 550 с. – Зі змісту: Економічний розвиток в інституціональному полі предмета сучасної економічної теорії.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 М82 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5.
Пустовойт О. В. Українська економіка: хаотичні та циклічні коливання навколо довгострокового тренду зростання / О. В. Пустовойт // Економіка і прогнозування. – 2016. – № 2. – С. 86–109. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Резнікова Н. В. Поляризація й нерівномірність економічного розвитку як домінуюча ознака сучасного етапу глобалізації / Н. В. Резнікова, О. А. Іващенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 4. – С. 7–12. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Сірко А. В. Економічний розвиток на інноваційній основі: проблема участі у ньому українських корпорацій / А. В. Сірко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 32–36. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Філіпенко А. С. Цивілізаційні виміри економічного розвитку : монографія / А. С. Філіпенко. – Київ : Знання України, 2002. – 190 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Ф53 ; ч/з № 1, ч/з № 3.
Шумпетер Й. А. Теорія економічного розвитку. Дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу / Йозеф А. Шумпетер ; [наук. ред. Ю. М. Бажал] ; пер. з англ. Василя Старка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – 242 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) Ш96 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 5, зал економічної класики.


23.11.2016
Запитує: Влад
Тема запиту: Здравствуйте. Помогите пожалуйста подобрать литературу на тему «Валютний курс: сутність та теорії його формування». Спасибо!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пане Владе! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Демченко М. Курсова стабільність: переваги, зміст, поняття / М. Демченко, В. Савченко // Економіст. – 2010. – № 9. – С. 12–16.
Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2000. – Т. 1 / відп. ред. С. В. Мочерний. – 864 с. – Зі змісту: Валютний курс. – С. 147–148.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е40 ; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 1, ч/з № 5, зал економічної класики, ч/з довід., ч/з № 3, ч/з В.
Малащук Д. В. Аналіз факторів формування валютного курсу / Д. В. Малащук // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2012. – № 6. – С. 83–86.
Науменкова С. В. Валюта і валютна політика / С. В. Науменкова, В. І. Міщенко. – Київ : Знання, 2010. – 82 с. – (Бібліотечка товариства «Знання». Серія «Економічна» ; № 2–3) .
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336И Н34 ; книгосховище, ч/з № 3.
Семно Т. В. Аналіз факторів, що впливають на стабільність валютного курсу в Україні / Т. В. Семно, О. Ю. Чубка // Економіка. Фінанси. Право. Серія: Економіка. – 2012. – № 3. – С. 19–24.
Татар М. Деякі підходи до визначення чинників, які впливають на формування валютного курсу / М. Татар // Економіст. – 2011. – № 7. – С. 48–53.
Чухно А. А. Вибрані праці : у 2 т. / А. А. Чухно ; Акад. фінанс. упр. – Київ : ДННУ АФУ. – 2012. – Т. 2. – 480 с. – Парал. тит. л. англ. – Зі змісту: Валютний курс.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ч-96 ; книгосховище, ч/з № 1, зал економічної класики.
Шестопалов О. Від чого залежать та як прогнозувати курси валют / О. Шестопалов, Н. Цвєткова // Фінансовий ринок України. – 2010. – № 6–7. – С. 44–50.
Шкрабалюк Ю. О. Теорія валютних курсов та закон А. Ф. Терлволла в контексті кейнсіанського та посткейнсіанського аналізу / Ю. О. Шкрабалюк // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2011. – № 7. – С. 23–28.
Шпенюк О. Досвід використання валютно-курсової політики як інструменту впливу на національну конкурентоспроможність у країнах, що розвиваються / О. Шпенюк // Вісник Національного банку України. – 2015. – № 4. – С. 48–55.


23.11.2016
Запитує: Людмила
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу для курсової роботи за темою «Економічне зростання та його фактори». Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Людмило! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Артеменко І. Л. Інвестиції як фактор довгострокового економічного зростання України / І. Л. Артеменко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 20. – С. 115–117. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Жукова Л. Альтернативність економічного розвитку держави з погляду інституціонального підходу / Лариса Жукова // Економічна теорія. – 2016. – № 2. – С. 33–45. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Звєряков М. І. Про зміну моделі економічного розвитку / М. І. Звєряков // Економіка України. – 2015. – № 6. – С. 41–49. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Кораблін С. О. Модель «відстаючого зростання»: економічні фактори та наслідки для України / Кораблін С. О. // Економіка і прогнозування. – 2016. – № 2. – С. 74–85. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Майєр Дж. М. Основні проблеми економіки розвитку / Джеральд М. Майєр, Джемс Е. Раух, Антон Філіпенко ; [наук. ред. А. С. Філіпенко ; пер. с англ. Даніели Олесневич та ін.]. – Київ : Либідь, 2003. – 688 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М М14 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3.
Оголь Д. О. Економічне зростання: сутність, якість і стійкість / Д. О. Оголь // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 2. – С. 67–72.
Пирог О. В. Факторна модель розвитку національного господарства України в умовах постіндустріального суспільства / О. В. Пирог // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 16. – С. 40–43.
Ревіна О. М. Розвиток людського потенціалу як фактор економічного зростання / О. М. Ревіна // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2013. – № 4. – С. 250–254.
Резнікова Н. В. Поляризація й нерівномірність економічного розвитку як домінуюча ознака сучасного етапу глобалізації / Н. В. Резнікова, О. А. Іващенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 4. – С. 7–12. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Сенищ П. Сутність та види економічного зростання: історико-аналітичний аспект / П. Сенищ // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2013. – Вип. 2. – С. 100–107.
Фролов С. М. Науково-методичні підходи до оцінювання якості економічного зростання країни / Сергій М. Фролов, Ольга І. Кремень, Дмитро О. Оголь // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 11. – С. 393–398. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Червяков І. М. Економічний розвиток, економічне зростання і фактори, які стримують економічне зростання України / І. М. Червяков // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 6. – С. 99–102.
Шаров О. М. Цивілізаційні основи національних стратегій економічного розвитку / О. М. Шаров // Економічний часопис – XXI. – 2014. – № 5–6. – С. 4–7.
Ширяева Р. И. Государственная собственность в системе факторов экономического роста / Ширяева Римма Ивановна // Экономические науки. – 2016. – № 4. – С. 39–42.


23.11.2016
Запитує: Користувач
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу для курсової на тему «Глобалізація як вищий рівень інтернаціоналізації суспільного виробництва». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня. Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Гаврилко П. П. Глобалізація як вектор світового структурного розвитку / П. П. Гаврилко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2016. – № 7–8. – С. 17–20 (№ 8). – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Герасименко А. Г. Модель ринкового домінування як спосіб організації глобальної економіки / А. Г. Герасименко // Економіка та держава. – 2015. – № 8. – С. 6–9. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Гринюк Н. А. Деякі аспекти інноваційного розвитку України в умовах інтеграції / Н. А. Гринюк // Проблеми науки. – 2011. – № 10. – С. 2–6.
Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2000. – Т. 1 / відп. ред. С. В. Мочерний. – 864 с. – Зі змісту: Інтернаціоналізація виробництва. – С. 676.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е40 ; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 1, ч/з № 5, зал економічної класики, ч/з довід., ч/з № 3, ч/з В.
Ільчук П. Г. Вплив часу входу на закордонні ринки на фінансові результати діяльності і рівень інтернаціоналізації українських підприємств / П. Г. Ільчук // Економіка та держава. – 2015. – № 3. – С. 68–73.
Корж М. В. Глобалізація та інтернаціоналізація як умови трансформації маркетингового управління підприємством / М. В. Корж, С. А. Жуков // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2012. – № 3. – С. 64–71.
Савич О. Особливості маркетингової діяльності промислових підприємств в умовах глобалізації / О. Савич // Журнал європейської економіки. – 2015. – Т. 14 (№ 1). – С. 51–58.
Сидорова Е. Особенности функционирования российских транснациональных корпораций в условиях интернационализации инноваций / Е. Сидорова // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2013. – № 8. – С. 400–405.
Фролова Т. О. Інвестиційні корпоративні стратегії в умовах глобалізації : монографія / Т. О. Фролова ; [наук. ред. О. М. Мозговий] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2012. – 426 с. – Зі змісту: Синтез концепцій інтернаціоналізації компаній.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Ф91 ; ч/з № 1, ч/з № 3.
Чухно А. А. Економічна теорія : [у 2 т.] / А. А. Чухно ; М-во фінансів України, Акад. фінанс. упр. – Київ : ДННУ АФУ, 2010. – Т. 2. – 628 с. – Зі змісту: Глобалізація виробництва.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ч-96 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, зал економічної класики.


22.11.2016
Запитує: Таня
Тема запиту: Добрий вечір, порадьте, будьласка, літературу для написання курсової роботи на тему «Сутність заробітної плати в економічній теорії та її роль в економічній практиці».

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Тетяно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка : підручник : у 2 кн. / [С. М. Панчишин, П. І. Островерх, В. Б. Буняк та ін.] ; за ред. Степана Панчишина, Петра Островерха ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Екон. ф-т. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Знання, 2014. – Кн. 2 : Мікроекономіка. – 390 с. – Зі змісту: Заробітна плата в різних економічних системах.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 А64 ; ч/з № 2.
Дзюбик С. Д. Основи економічної теорії : навч. посіб. / С. Д. Дзюбик, О. С. Ривак. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2014. – 424 с. – Зі змісту: Суть заробітної плати.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Д43 ; ч/з № 2.
Дослідження проблем оплати праці: порівняльний аналіз (Україна та країни ЄС) : монографія / [А. М. Колот, Г. Т. Куліков, О. М. Поплавська та ін.] ; за заг. ред. А. М. Колота, Г. Т. Кулікова ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. – Київ : КНЕУ, 2008. – 274 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги331 Д70 ; книгосховище, ч/з № 3, Аб, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 7, ч/з № 5.
Думанська В. Оплата праці: українські проблеми на тлі світових тенденцій / В. Думанська // Україна: аспекти праці. – 2015. – № 2. – С. 35–40.
Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2000. – Т. 1 / відп. ред. С. В. Мочерний. – 863 с. – Зі змісту: Заробітна плата. – С. 584–587.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е40 ; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 1, ч/з № 5, зал економічної класики, ч/з довід., ч/з № 3, ч/з В.
Ковальчук Т. Т. Бідність працюючого населення – драматична реальність українського сьогодення / Т. Т. Ковальчук // Економіка України. – 2016. – № 5. – С. 90–97. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Луняк І. В. Заробітна плата як найважливіший фактор реалізації інвестиційно-інноваційної моделі розвитку / І. В. Луняк // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 21. – С. 21–24. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Назарова Г. В. Соціально-економічні засади ефективності найманої праці в Україні : монографія / Г. В. Назарова, М. А. Мащенко. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 232 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги331 Н19 ; книгосховище.
Осадча Г. Г. Оплата праці у 2016 році / Г. Г. Осадча, І. С. Руденко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2016. – № 5. – С. 85–88. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Сірко А. В. Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / А. В. Сірко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 414 с. – Зі змісту: Економічна природа заробітної плати.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С40 ; книгосховище, ч/з № 5.
Шмиголь Н. М. Сучасні тенденції в організації оплати праці в зарубіжних країнах у розрізі систем оплати праці / Н. М. Шмиголь, Д. С. Монастирська, А. А. Антонюк // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2016. – № 2. – С. 71–75. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Юзько Т. Гідна оплата праці як необхідний атрибут захисту права на життя працівника / Т. Юзько // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 8. – С. 21–25. – Анот. парал. рос., англ.


21.11.2016
Запитує: Женя
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової за темою «Економічна поведінка: поняття і моделі». Завчасно дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Антохонова И. В. Статистическая оценка экономического поведения домашних хозяйств по данным RLMS / И. В. Антохонова, А. Ц. Чойжалсанова // Вопросы статистики. – 2016. – № 1. – С. 21–25. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2000. – Т. 1 / відп. ред. С. В. Мочерний. – 864 с. – Зі змісту: Економічна поведінка (ЕП) індивідів, соціальних груп та інститутів. – С. 434–435.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е40 ; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 1, ч/з № 5, зал економічної класики, ч/з довід., ч/з № 3, ч/з В.
Желаева С. Э. Экономическое поведение индивидуума во времени: личностно-деятельностный подход / С. Э. Желаева // Экономические науки. – 2011. – № 10. – С. 21–27.
Звонар В. П. Економічна поведінка в структурі феномена соціальної відповідальності / Віктор П. Звонар // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2016. – № 8. – С. 383–391. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Карачина Н. П. Економічна поведінка підприємства в тривимірному просторі потенціалу системи влади / Н. П. Карачина // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2010. – № 9. – С. 127–136.
Карачина Н. П. Оцінювання економічної поведінки машинобудівних підприємств регіону / Н. П. Карачина // Регіональна економіка. – 2011. – № 2. – С. 60–68.
Козьменко О. Поведінка страхових компаній на інвестиційному ринку: досвід України та Німеччини / О. Козьменко, В. Роєнко // Вісник Національного банку України. – 2013. – № 11. – С. 30–36.
Колодрубська Н. В. Інституціональні зміни та їхній вплив на економічну поведінку суб'єктів господарювання / Н. В. Колодрубська // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2011. – № 1. – С. 16–25.
Кондратьєва Т. В. Інституційна складова адаптивності економічної поведінки фірми / Т. В. Кондратьєва // Економічний часопис – XXI. – 2012. – № 1–2. – С. 24–27.
Попрозман О. І. Розвиток інституціональної економіки та її вплив на соціальну інфраструктуру / О. І. Попрозман // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 31–35. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Рекун І. І. Теоретичне обґрунтування поведінки суб'єктів економічної безпеки / І. І. Рекун // Економіка та держава. – 2015. – № 6. – С. 91–94. – Анот. англ.
Ядранська Д. М. Підходи до моделювання економічної поведінки індивідів / Д. М. Ядранська // Економічний часопис – XXI. – 2012. – № 5–6. – С. 3–6.
Stecko Justyna.Trust as an essential factor behind economic decisions / Justyna Stecko // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2016. – № 6. – P. 299–304. – Автор, назва та анот. парал. рос., укр.


19.11.2016
Запитує: Людмила
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для курсової на тему «Інноваційна діяльність та її роль у розвитку суспільного виробництва: аналіз світових та українських трендів». Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Людмило! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Бурлака В. Г. Тренди науково-технологічного розвитку та їх роль у нафтовому секторі / В. Г. Бурлака // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2013. – № 5. – С. 54–65.
Глобальные тренды и факторы инновационного развития / А. И. Грищенков, Н. В. Глушак, М. А. Легченко, Н. А. Репешко // Экономические науки. – 2012. – № 6. – С. 31–33.
«Инновации в коммуникациях. Тренды 2016» // Маркетинг и реклама. – 2016. – № 1. – С. 40–46.
Матюхина Е. С. Трендвотчинг как технология управления клиентским портфелем / Е. С. Матюхина // Клиентинг и управление клиентским портфелем. – 2014. – № 1. – С. 66–76.
Музиченко О. В. Сучасні світові тренди тематичного відповідального інвестування / О. В. Музиченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 20. – С. 16–22. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Отори Хаува. Пять финтех-трендов / Хаува Отори // Банковский менеджмент. – 2016. – № 1. – С. 20–22.
Павлено Ю. E-Commerce Export – нові можливості для українських підприємців виходу на глобальні ринки / Юлія Павлено // Маркетинг в Україні. – 2016. – № 4. – С. 38–43.
Смирнов Е. Н. Инновационный механизм развития экономики Евросоюза / Смирнов Е. Н. // Международная экономика. – 2016. – № 5. – С. 27–34. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Смолінський В. Б. Інновації в аграрному секторі: зарубіжний досвід та перспективи використання в Україні / Смолінський Валентин Броніславович // Економіка. Фінанси. Право. Серія: Економіка. – 2016. – № 6. – С. 24–26.
Стрелкова Н. Украинские VUCA-джунгли: особенности выживания / Наталия Стрелкова // Менеджер по персоналу. – 2016. – № 9. – С. 8–17.
Сусіденко Ю. Інноваційний розвиток підприємств: європейський досвід / Сусіденко Юлія, Сіташ Тетяна // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія: Економічні науки. – 2016. – № 3. – С. 23–35. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Управління інноваційною діяльністю : монографія / [під заг. ред. О. М. Ястремської та Г. В. Верещагіної] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ІНЖЕК : Павленко О. Г., 2010. – 402 с. – Зі змісту: Тонєва К. В. Основні тренди інноваційного розвитку ринково розвинених країн та міжнародні.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С У67 ; ч/з № 3.


19.11.2016
Запитує: Виктория
Тема запиту: Добрий вечір! Допоможіть,будь ласка,підібрати літературу для курсової роботи за темою «Сутність, зміст та структура економічної системи». Завчасно вам дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Вікторіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Гражевська Н. І. Економічні системи епохи глобальних змін : [монографія] / Н. І. Гражевська. – Київ : Знання, 2008. – 431 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Г75 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5.
Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2000. – Т. 1 / відп. ред. С. В. Мочерний. – 864 с. – Зі змісту: Економічна система. – С. 444–445.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е40 ; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 1, ч/з № 5, зал економічної класики, ч/з довід., ч/з № 3, ч/з В.
Старостенко Г. Г. Політична економія : навч. посіб. / Г. Г. Старостенко, Н. В. Мірко. – Київ : Кондор, 2013. – 464 с. – Зі змісту: Економічні системи суспільства: сутність, структурні елементи та класифікаційні критерії ; Типи економічних систем ; Економічний розвиток, сучасні економічні системи, світове господарство.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С77 ; ч/з № 2.
Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. : у 2 ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 26, ч. 1. – 472 с. – Зі змісту: Шнипко О. С. Економічні системи: сутнісні ознаки та механізми формування / О. С. Шнипко. – С. 12–22.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ф79 ; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 1, ч/з № 3.
Чухно А. А. Економічна теорія : [у 2 т.] / А. А. Чухно ; М-во фінансів України, Акад. фінанс. упр. – Київ: ДННУ АФУ, 2010. – Т. 1. – 510 с. – Зі змісту: Економічні системи: сутність, структура, типи.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ч-96 ; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 1, ч/з № 5, зал економічної класики.


18.11.2016
Запитує: Поліна
Тема запиту: Добрий день! Порадьте, будь ласка, літературу для написання курсової роботи на тему «Загальний тест на якість економічного зростання України». Завчасно дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Поліно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Геєць В. М. Нестабільність та економічне зростання : монографія / В. М. Геєць. – Київ : Ін-т економічного прогнозування НАНУ, 2000. – 344 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Г28 ; книгосховище, ч/з № 5.
Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2000. – Т. 1 / відп. ред. С. В. Мочерний. – 864 с. – Зі змісту: Економічне зростання. – С. 454–456.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:33 Е40 ; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 1, ч/з № 5, зал економічної класики, ч/з довід., ч/з № 3, ч/з В.
Економічні системи : монографія / [за ред. Г. І. Башнянина]. – Львів : Ліга-Прес, 2014. – Т. 5. – 430 с. – Зі змісту: Сутність теорії економічного зростання ; Державне регулювання економічного зростання ; Моделі економічного зростання.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33Е45 ; зал економічної класики.
Звєряков М. І. Про зміну моделі економічного розвитку / М. І. Звєряков // Економіка України. – 2015. – № 6. – С. 41–49. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Кораблін С. О. Модель «відстаючого зростання»: економічні фактори та наслідки для України / Кораблін С. О. // Економіка і прогнозування. – 2016. – № 2. – С. 74–85. – Автор, назва та анот. парал. англ, рос.
Кудінова А. 15 років зростання без розвитку: що блокує соціально-економічний прогрес України? / А. Кудінова, Д. Верба // Україна: аспекти праці. – 2015. – № 7. – С. 3–10. – Анот. парал. рос., англ.
Оголь Д. О. Економічне зростання: сутність, якість і стійкість / Д. О. Оголь // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 2. – С. 67–72.
Пустовойт О. В. Українська економіка: хаотичні та циклічні коливання навколо довгострокового тренду зростання / О. В. Пустовойт // Економіка і прогнозування. – 2016. – № 2. – С. 86–109. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Сімків Л. Є. Диспропорції економічного зростання в регіонах України / Л. Є. Сімків // Регіональна економіка. – 2015. – № 2. – С. 30–36. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Фролов С. М. Науково-методичні підходи до оцінювання якості економічного зростання країни / Сергій М. Фролов, Ольга І. Кремень, Дмитро О. Оголь // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 11. – С. 393–398. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Червяков І. М. Економічний розвиток, економічне зростання і фактори, які стримують економічне зростання України / І. М. Червяков // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 6. – С. 99–102.
Якість економічного зростання : пер. з англ. / [Томас Вінод, Дайламі Мансур, Дарешвар Ашок та ін.]. – Київ : Основи, 2002. – 350 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Я45 ; книгосховище, зал економічної класики.


18.11.2016
Запитує: Александр
Тема запиту: Допоможіть будь ласка підібрати літературу для курсової роботи за темою «Джерела і методи формування бюджетних доходів». Завчасно дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пане Олександре! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Баранецька О. В. Аналіз бюджетотворення в Україні / О. В. Баранецька, Я. Г. Бучковська // Економіка та держава. – 2016. – № 8. – С. 79–84. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Брежнєва-Єрмоленко О. В. Формування доходів бюджетів різного рівня в контексті завдань бюджетного регулювання / О. В. Брежнєва-Єрмоленко // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 20. – С. 21–25.
Волохова І. С. Місцеві фінанси та перспективи поглиблення фінансової децентралізації в Україні : монографія / І. С. Волохова ; Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса : Атлант, 2014. – 462 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.1 В68 ; ч/з № 3.
Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2000. – Т. 1 / відп. ред. С. В. Мочерний. – 864 с. – Зі змісту: Бюджет державний. – С. 120–121.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е40 ; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 1, ч/з № 5, зал економічної класики, ч/з довід., ч/з № 3, ч/з В.
Лавров А. М. Децентрализация бюджетных доходов: международные сравнения и российские перспективы / А. М. Лавров, Е. А. Домбровский // Финансы. – 2016. – № 5. –  С. 16–27.
Покатаєва О. В. Нормативне регулювання єдиного податку як джерела формування доходів місцевих бюджетів / О. В. Покатаєва, О. О. Хом'якова // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – № 3. – С. 117–121. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Савчук Н. В. Бюджетні пріоритети України у контексті суспільного вибору : монографія / Н. В. Савчук ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2014. – 326 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.1 С13 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3.
Тарангул Л. Л. Особливості формування міжбюджетних фінансових потоків в умовах запровадження в Україні бюджетної децентралізації / Л. Л. Тарангул, Т. А. Коляда // Фінанси України. – 2015. – № 3. – С. 30–44. – Анот. рус., англ.
Тарасюк М. Формування доходів бюджету в умовах трансформації економіки / М. Тарасюк // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2015. – № 5. – С. 63–71. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Уманців Ю. Доходи бюджету в системі економічного регулювання / Ю. Уманців, О. Міняйло // Ринок цінних паперів України. – 2014. – № 9–10. – С. 43–51.


16.11.2016
Запитує: Катя
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової за темою «Товар: сутність, його властивості та теорії формування ціни». Завчасно дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Катерино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Андреев Б. Ф. Системный мир глобальной экономики: исторический филогенез и космический онтогенез : науч. трактат / Б. Ф. Андреев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Европа, 2012. – 528 с. – Из содерж.: Товар ; Величина стоимости товара.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 А65 ; зал економічної класики.
Андрусь О. І. Обґрунтування теоретичних основ сучасного ціноутворення / О. І. Андрусь // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 69–72.
Бодюк А. В. Обґрунтування поняття товару, надроресурсного товару і його особливостей / А. В. Бодюк // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2011. – № 5. – С. 48–54.
Варава Ю. Г. Економічний зміст поняття «новий товар» / Ю. Г. Варава // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 13. – С. 57–59.
Дзюбик С. Д. Основи економічної теорії : навч. посіб. / С. Д. Дзюбик, О. С. Ривак. – 3-тє вид. перероб. і допов. – Київ : Знання, 2014. – 424 с. – Зі змісту: Особливості формування ціни й обсягу виробництва на прикладі різних ринкових моделей ; Особливості формування цін на чинники виробництва.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Д43 ; книгосховище, ч/з № 2.
Загной М. О. Основи економічних знань : навч. посіб. / М. О. Загной. – Москва : Омега-Л, 2014. – 336 с. – Зі змісту: Товар і його властивості.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 З-14 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5.
Мельник Л. Ю. Економіка, власність і підприємництво / Л. Ю. Мельник, М. Х. Корецький, В. М. Огаренко. – Дніпропетровськ : Січ, 2001. – 612 с. – Зі змісту: Товар і його властивості.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 М48 ; книгосховище.
Столяров В. Ф. Формування цін і тарифів на товари та послуги суб'єктів природних монополій в Україні / В. Ф. Столяров, В. І. Островецький // Економіка та держава. – 2016. – № 8. – С. 19–27.
Тихонов Д. В. Методика определения потребительской ценности товаров промышленного назначения / Д. В. Тихонов, В. В. Щеголев // Бренд-менеджмент. – 2014. – № 2. – С. 140–152.
Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2000. – Т. 3 / відп. ред. С. В. Мочерний. – 864 с. – Зі змісту: Товар. – С. 640–722.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е40 ; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 1, ч/з № 5, зал економічної класики, ч/з довід., ч/з № 3, ч/з В.
Чепінога В. Г. Економічна теорія : підручник / В. Г. Чепінога ; М-во освіти і науки України. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 653 с. – Зі змісту: Товар і його властивості. Теорії вартості товару.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ч-44 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, ч/з № 7, зал економічної класики.


16.11.2016
Запитує: Bogdana
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для курсової на тему «Еволюція та сучасний зміст поняття капітал». Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Богдано! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Данилевська-Жугунісова О. Є. Сутність та значення капіталу для забезпечення стійкого функціонування суб'єктів господарювання / О. Є. Данилевська-Жугунісова // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2013. – № 4. – С. 115–118.
Данилин В. Н. Развитие капитала как экономической категории / В. Н. Данилин, Е. И. Данилина, Д. В. Горелов // Проблемы современной экономики. – 2010. – № 4. – С. 46–52.
Денисенко Д. Є. Еволюція тлумачення сутності капіталу та його функцій / Д. Є. Денисенко // Економіка та держава. – 2012. – № 3. – С. 91–93.
Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2000. – Т. 1 / відп. ред. С. В. Мочерний. – 864 с. – Зі змісту: Капітал. – С. 719–721.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е40 ; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 1, ч/з № 5, зал економічної класики, ч/з довід., ч/з № 3, ч/з В.
Загной М. О. Основи економічних знань : навч. посіб. / М. О. Загной. – Москва : Омега-Л, 2014. – 336 с. – Бібліогр.: с. 332–335 та в кінці тем.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 З-14 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5.
Корж Н. В. Структурування корпоративного капіталу / Н. В. Корж // Економічний часопис – XXI. – 2014. – № 11–12. – С. 113–115.
Корж Р. В. Розвиток теорії структури капіталу / Р. В. Корж // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 13. – С. 22–25.
Макеева Е. Западно-европейский опыт моделирования структуры капитала / Е. Макеева, О. Шарикова // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2010. – № 4. – С. 442–451.
Потій В. З. Управління капіталом акціонерного товариства : монографія / В. З. Потій, А. О. Черкасова, Г. П. Куліш ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2014. – 246 с. – Зі змісту: Еволюція поглядів на економічну сутність капіталу. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 П64 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3, e-ресурс.
Стретчер Р. Структура капитала: руководство для профессионалов-управленцев / Роберт Стретчер, Стив Джонсон // Управление корпоративными финансами. – 2012. – № 4. – С. 234–249.


15.11.2016
Запитує: Роман
Тема запиту: Добрий день! Порадьте, будь ласка, літературу для написання курсової роботи на тему «Безробіття як економічне явище». Завчасно дякую. З повагою, студент 1 курсу Роман.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня панеРомане! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Боков О. Ринок праці ЄС: досвід для України / О. Боков, Т. Біденко, С. Бокова // Україна: аспекти праці. – 2016. – № 1–2. – С. 46–52. – Анот. парал. рос., англ.
Бондаренко Н. Соціально-правові аспекти зайнятості в Україні / Бондаренко Наталія // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія: Юридичні науки = Foreign trade: ekonomіcs, fіnance, law. – 2016. – № 1. – С. 133–144. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Бурлай Т. Політика і перспективи згладжування регіональних диспаритетів у сфері зайнятості Євросоюзу / Тетяна Бурлай // Економічна теорія. – 2015. – № 4. – С. 108–115. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [зб. наук. ст.] / [редкол.: Т. І. Пішеніна (голова) та ін.]. – Київ : Вид-во КІБіТ, 2016. – Вип. 1 (29) / [відп. за вип. Р. О. Язиніна]. – 110 с. – Зі змісту: Пахомова Т. М. Сучасний стан зайнятості та безробіття в Україні. м. Ніжин / Т. М. Пахомова.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В53 ; книгосховище.
Галаева Е. Заработная плата и занятость: проблемы дискриминации / Елена Галаева, Юлия Россикова // Общество и экономика. – 2016. – № 3. – С. 112–125. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Дзюбик С. Д. Основи економічної теорії : навч. посіб. / С. Д. Дзюбик, О. С. Ривак. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2014. – 424 с. – Зі змісту: Ринок праці та безробіття.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Д43 ; ч/з № 2.
Діденко Н. В. Проблема та шляхи вирішення молодіжного безробіття в сучасному суспільстві / Н. В. Діденко, О. Ф. Родак // Економіка та держава. – 2016. – № 4. – С. 81–84. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Добренко О. О. Зменшення безробіття населення – важливе завдання соціальної політики України / О. О. Добренко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2015. – № 11. – С. 166–171. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Колот А. Гідна праця як концепція та стратегічний напрямок розвитку соціально-трудової сфери / А. Колот, О. Герасименко // Україна: аспекти праці. – 2015. – № 6. – С. 3–13. – Анот. парал. рос., англ.
Колот А. Цінності трудового життя та гідна праця: філософія взаємодії і розвитку / А. Колот, О. Герасименко // Україна: аспекти праці. – 2016. – № 1–2. – С. 3–13. – Анот. парал. рос., англ.
Краус Н. М. Детермінанти тіньової економіки в інноваційних умовах господарювання : монографія / Н. М. Краус. – Полтава : Дивосвіт, 2014. – 145 с. – Зі змісту: Офіційне безробіття та тіньова зайнятість на ринку праці: світовий досвід і українська практика.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С К78 ; ч/з № 3.
Соціальна економіка : навч. посіб. / [О. О. Бєляєв (керівник авт. кол.), Є. Б. Ніколаєв (наук. ред.), А. В. Келічавий та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Представництво Фонду Конрада Аденауера в Україні. – Київ : КНЕУ, 2014. – 481 с. – Зі змісту: Економічні й соціальні аспекти зайнятості та безробіття.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С69 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5, ч/з № 7.
Соціальні індикатори рівня життя населення : стат. зб. / Держ. служба статистики України ; [відп. за вип. О. О. Кармазіна]. – Київ : Держкомстат України, 2015. – 204 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 31 С69 ; книгосховище.
Терюханова І. Вирішення проблем працевлаштування внутрішньо переміщених осіб в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду / І. Терюханова, Т. Тимошек // Україна: аспекти праці. – 2016. – № 5–6. – С. 52–58. – Анот. парал. англ., рос.
Транченко Л. В. Перспективні підходи до оцінювання кількості безробітних у сільській місцевості на базі нечіткої моделі гібридної мережі / Л. В. Транченко // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2016. – № 2. – С. 459–468. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Уразов А. У. Основи економічної теорії : навч. посіб. / А. У. Уразов, І. В. Саух, О. І. Вікарчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – 3-тє вид. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 312 с. – Зі змісту: Зайнятість і безробіття.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 У68 ; ч/з № 1, ч/з № 2.
Юрик Я. І. Законодавчий захист зайнятості в Україні: оцінювання жорсткості та напрями лібералізації / Я. І. Юрик // Економіка та держава. – 2016. – № 5. – С. 49–57. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Ivashchenko O. Work transformation within post-soviet transit: sociologscal peculiarities of Ukraine's case / Ol'ha Ivashchenko // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2016. – № 2. – P. 151–161.


15.11.2016
Запитує: Spoleto channel 
Тема запиту: Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової роботи на тему «Національні моделі економічних систем». Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Гражевська Н. І. Економічні системи епохи глобальних змін : [монографія] / Н. І. Гражевська. – Київ : Знання, 2008. – 431 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Г75 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5.
Економічні системи : монографія / [Г. І. Башнянин, Б. В. Кульчицький, С. В. Мочерний та ін. ; за ред. Г. І. Башнянина]. – Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2006. – Т. 1. – 484 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е45 ; зал економічної класики.
Економічні системи : монографія / [Г. І. Башнянин та ін. ; за ред. Г. І. Башнянина]. – Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2011. – Т. 2. – 494 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е45 ; зал економічної класики.
Кочук С. І. Національні моделі соціально-економічного розвитку як результат економічної політики / С. І. Кочук // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 6–10. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Половцев О. Методи моделювання динаміки соціально-економічних систем / О. Половцев // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2010. – № 1. – С. 105–111.
Сацик В. Національні моделі економічної системи [Електронний ресурс] : практикум / В. І. Сацик, А. Г. Котенок, О. О. Беляєв [та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2014. – 209 с.
Соскін О. І. Визначення національної економічної моделі України: порівняльний аналіз можливих альтернатив / О. І. Соскін // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2010. – № 1. – С. 47–56.
Шевчик Б. М. Сучасні економічні теорії глобальних систем : навч. посіб. / Б. М. Шевчик ; за наук. ред. Г. І. Башнянина. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 351 с. – (Вища освіта в Україні).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ш37 ; ч/з № 1, ч/з № 3, зал економічної класики.
Штулер І. Ю. Модифікація моделей розвитку національної економічної системи / Ірина Юріївна Штулер // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics = Actual problems of economics. – 2015. – № 11. – С. 14–20. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.


10.11.2016
Запитує: Юлія
Тема запиту: Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової роботи на тему «Збірка поезій О. Олеся «З журбою радість обнялась»: проблематика та поетика». Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Юліє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Жулинський М. Г. Українська література. Творці і твори : учням, абітурієнтам, студентам, учителям / Микола Жулинський ; [голов. ред. А. Мнишенко]. – Київ : Либідь, 2011. – 1152 с. : фот. – Зі змісту: Творив в ім’я краси, гармонії та ідеалу : [про Олександра Олеся].
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 8У1 Ж87 ; зал українознавства.
Історія української літератури. Кінець XIX – початок XX ст. : у 2 кн. / ред. О. Д. Гнідан. – Київ : Либідь, 2006. – Кн. 2. – 496 с. – Зі змісту: Олександр Олесь.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 8У1 І-90 ; книгосховище, абонемент.
Наєнко М. К. Художня література України: від міфів до модерної реальності / Михайло Наєнко. – Київ : Просвiта, 2008. – 1063 с. – Зі змісту: Модернізм «декларований»: Микола Вороний, Олександр Олесь, Гнат Хоткевич, Агатангел Кримський.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 8У Н17 ; книгосховище.
Погребенник В. Ф. Кастальське джерело: українська література кінця XIX – початку XX століття : посіб. для учнів, абітурієнтів, студентів і вчителів : у 2 кн. / Володимир Погребенник. – Київ : Освіта України, 2007. – Кн. 2 : Новітнє українське письменство. – 218 с. – Зі змісту: Олександр Олесь (Олександр Кандиба) .
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 8У1 П43 ; книгосховище, зал українознавства.
П’ятаченко С. Ідея соборності України в поезії Олександра Олеся і Євгена Маланюка / С. П’ятаченко // Дивослово. – 2005. – № 7. – С. 52–56.
Україна. Антологія пам’яток державотворення X–XX ст. : у 10 т. / [редкол.: І. М. Дзюба та ін.]. – Київ : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2008. – Т. 7 : Відродження української державності / упоряд., передм. та прим. Дмитра Павличка. – 704 с. – Зі змісту: Олександр Олесь.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 9(С2) У45 ; книгосховище, ч/з № 1, зал українознавства.
Якименко Л. Зігріті поезією (Надія Суровцова про Олександра Олеся) / Л. Якименко // Дивослово. – 2012. – № 9. – С. 46–49.
Ясень М. «Я не буду самотнім ніколи стоять» : [до 135-річчявід дня народження Олександра Олеся] / М. Ясень // Віче. – 2013. – № 23. – С. 67.


09.11.2016
Запитує: Alina
Тема запиту: Доброго дня допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової на тему «Міжнародні економічні відносини», в складову якої входить тема «Міжнародний поділ праці». Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Аліно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Вісник Тернопільського національного економічного університету. Економічні науки : наук. журн. / [редкол.: А. Мельник (голов. ред.) та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Вип. 1. – 114 с. – Зі змісту: Світове господарство і міжнародні економічні відносини.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В53 ; ч/з № 3.
Кондратюк Т. В. ЄС та його регіони: характеристика в контексті пошуку шляхів підвищення ефективності українського суспільства / Т. В. Кондратюк // Економіка та держава. – 2016. – № 1. – С. 10–17. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Левківський В. В. Новий вимір стратегічного партнерства між Україною та КНР / В. В. Левківський // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 20. – С. 107–110. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Лук’яненко Д. Г. Міжнародна економіка : підручник / Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, Я. М. Столярчук ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2014. – 762 с. – Зі змісту: Міжнародний поділ праці як рушійна сила інтернаціоналізації виробництва ; Особливості форм міжнародних економічних відносин та рівні їх реалізації у XXI столітті.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Л84 ; книгосховище,ч. з. № 1, ч/з № 2, ч/з № 3 , ч/з № 5, ч/з № 7, зал економічної класики.
Патика Н. І. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / Н. І. Патика, О. В. Мартинюк, Д. Г. Кучеренко ; М-во соц. політики України, Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 558 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М П20 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3.
Радзієвська С. О. Конкурентоспроможність та інтеграційні перспективи України : [монографія] / С. О. Радзієвська. – Київ : Знання України, 2012. – 344 с. – Зі змісту: Міжнародний поділ праці як основа інтеграції країн.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Р15 ; книгосховище.
Резнікова Н. В. Проблеми подолання асиметричної взаємозалежності країн в умовах регіональної співпраці / Н. В. Резнікова, О. А. Іващенко // Економіка та держава. – 2015. – № 11. – С. 6–10. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Резнікова Н. В. Стратегічне партнерство як нова форма економічної інтеграції: аспекти неозалежності ЄС та КНР / Н. В. Резнікова, О. А. Іващенко // Економіка та держава. – 2015. – № 12. – С. 6–9. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Уварова І. С. Процеси рееміграції в сучасній системі міжнародного поділу праці / І. С. Уварова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2013. – № 5–6. – С. 68–73.
Українська економічна думка про чинники та пріоритети економічного розвитку : монографія / [В. В. Небрат, Н. А. Супрун, О. М. Кудласевич та ін.] ; за ред. В. В. Небрат ; НАН України, ДУ «Ін-т економіки та прогнозування». – Київ : ІЕП НАН України, 2014. – 396 с. – Зі змісту: Концептуалізація міжнародних економічних відносин як чинника розвитку та якісних трансформацій економіки.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) У45 ; зал економічної класики.
Шедяков В. Трансформації конкурентоспроможності системи господарювання під впливом змін у міжнародному поділі праці / В. Шедяков // Економіка України. – 2012. – № 7. – С. 26–35.
Якобчук В. П. Економічна теорія : навч. посіб. [для вищ. навч. закл.] / В. П. Якобчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроеколог. ун-т. – 3-тє вид., перероб. – Київ : Ліра-К, 2015. – 408 с. – Зі змісту: Міжнародні економічні відносини та світове господарство.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Я46 ; книгосховище.
Ushakov D. Testing for migration regimes’ adequacy in modernizing the regulation of labour international distribution / D. S. Ushakov // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 7. – P. 315–324.


08.11.2016
Запитує: Егор
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової за темою «Людський капітал як фактор розвитку економіки». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пане Єгоре! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Агабеков С. И. Концентрация человеческого капитала – фактор инновационного роста / С. И. Агабеков // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. – 2012. – № 4. – С. 21–35.
Антонов А. П. Економічна сутність і концептуальне значення категорії «людський капітал» / А. П. Антонов // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2013. – № 11. – С. 233–238.
Антонюк В. Сучасна проблема бідності в Україні, її наслідки для нагромадження людського капіталу та забезпечення економічного зростання / В. Антонюк // Україна: аспекти праці. – 2015. – № 5. – С. 3–11. – Анот. рос., англ.
Вахович І. М. Концептуальні засади розвитку теорії «людського капіталу» / І. М. Вахович, О. В. Потьомкіна, І. В. Олександренко // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 6. – С. 14–21. – Анот. рос., англ.
Горбань С. В. Сучасний стан та шляхи забезпечення розвитку людського капіталу в Україні / С. В. Горбань, О. В. Чумак // Економіка та держава. – 2013. – № 9. – С. 37–41.
Економічні системи : монографія / [за ред. Г. І. Башнянина]. – Львів : Ліга-Прес, 2014. – Т. 5. – 430 с. – Зі змісту: Розвиток людського капіталу в глобальній економічній системі ; Категорія людського капіталу та її місце в економічній системі ; Рівняння прояву, формування та функціонування людського капіталу в економічній системі ; Різновиди інвестування людського капіталу за рівнями економічної системи ; Міжнародна мобільність людського капіталу та міжнародні зіставлення його розвитку.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е45 ; зал економічної класики.
Клинова М. Человеческий капитал в Европейском Союзе: государственный и наднациональный контексты / М. Клинова, Е. Сидорова // Вопросы экономики. – 2012. – № 8. – С. 80–97.
Кривенко Л. В. Концептуальні засади розвитку людського капіталу в умовах підвищення конкурентоспроможності країни / Л. В. Кривенко, С. В. Овчаренко // Економічний часопис – XXI. – 2014. – № 1–2. – С. 23–26.
Левченко О. М. Людський капітал як чинник інноваційного розвитку національної економіки України / О. М. Левченко, Д. Д. Плинокос, О. В. Ткачук // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – № 5. – С. 3–9. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Притуляк Н. М. Людський капітал як основний актив економічного розвитку компанії / Н. М. Притуляк // Фінанси України. – 2015. – № 3. – С. 101–113. – Анот. рус., англ.
Ревіна О. М. Розвиток людського потенціалу як фактор економічного зростання / О. М. Ревіна // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2013. – № 4. – С. 250–254.
Ревіна О. М. Формування людського капіталу як основа економічного розвитку країни / О. М. Ревіна // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2013. – № 1. – С. 139–143.
Рыжов С. Наращивание человеческого капитала – главный вектор развития мировой экономики / Станислав Рыжов // Общество и экономика. – 2016. – № 5. – С. 62–71. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Сардак С. Е. Еволюція поглядів на зміст і роль людських ресурсів у суспільному поступі / С. Е. Сардак // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2012. – № 12. – С. 132–139.
Сігайов А. О. «Людський потенціал» та «людський капітал» як категорії механізму управління національним господарством / А. О. Сігайов, О. В. Шинкарюк // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2015. – № 5. – С. 201–211. – Анот. рос., англ.
Удосконалення механізму інноваційного розвитку суб'єктів національної економіки України : монографія / [О. К. Єлісєєва, В. І. Саричев, Т. В. Гринько, М. М. Кошевий та ін.] ; за наук. ред. О. К. Єлісєєвої. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 248 с. : табл., діагр. – Присвячується 95-річчю Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. – Зі змісту: Людський капітал в концепції сталого розвитку.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С У31 ; ч/з № 1, ч/з № 3.
Фактори макроекономічної нестабільності в системі моделей економічного розвитку : кол. монографія / [В. М. Геєць, В. Р. Сіденко, М. І. Скрипниченко та ін.] ; за ред. М. І. Скрипниченко ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозування». – Київ : ІЕП НАН України, 2012. – 717 с. : табл., рис. – Зі змісту: Лебеда Т. Б. Негативний вплив чинників макронестабільності на формування людського капіталу в системі моделей економічного зростання / Т. Б. Лебеда, І. В. Карпова, Д. Л. Богдан ; Лебеда Т. Б. Основні завдання розвитку людського капіталу у контексті забезпечення економічного зростання / Т. Б. Лебеда Н. М. Тіменко ; Бородіна О. С. Фактор людського капіталу для забезпечення сталого сільського розвитку в умовах макроекономічної нестабільності / О. С. Бородіна.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ф18 ; книгосховище, ч/з № 3.
Якимчук С. В. Развитие человеческого капитала: региональный аспект / С. В. Якимчук // Економічний часопис – XXI. – 2015. – № 1–2. – С. 20–23.


07.11.2016
Запитує: Дарья
Тема запиту: Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати матеріал для написання курсової роботи на тему «Нерівність в доходах та проблема бідності».

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Дар’є! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Антонюк В. Сучасна проблема бідності в Україні, її наслідки для нагромадження людського капіталу та забезпечення економічного зростання / В. Антонюк // Україна: аспекти праці. – 2015. – № 5. – С. 3–11. – Анот. рос., англ.
Благун І. С. Аналіз і обґрунтування показників вимірювання нерівності в розподілі доходів / І. С. Благун, Л. І. Дмитришин // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2013. – № 4. – С. 192–201.
Коваль Н. В. Соціально-економічна нерівність в Україні та світі: проблеми оцінювання та шляхи їх вирішення / Н. В. Коваль // Економіка та держава. – 2016. – № 2. – С. 46–50. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Ковальчук Т. Т. Бідність працюючого населення – драматична реальність українського сьогодення / Т. Т. Ковальчук // Економіка України. – 2016. – № 5. – С. 90–97. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Когатько Ю. Л. Бідність сільського населення України / Ю. Л. Когатько // Демографія та соціальна економіка. – 2015. – № 1. – С. 32–43. – Анот. рос., англ.
Крамар О. За межею бідності : [заробітна плата у бюджетній сфері] / О. Крамар // Український тиждень. – 2015. – № 23. – С. 8–11.
Кусаинов Т. Неравенство доходов и экономическое развитие / Талгат Кусаинов // Общество и экономика. – 2016. – № 5. – С. 5–17. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Монусова Г. Чем определяется восприятие неравенства в доходах / Г. Монусова // Мировая экономика и международные отношения. – 2016. – Т. 60, № 1. – С. 53–67.
Полякова С. В. Бідність населення за споживанням: нові виміри / С. В. Полякова, Т. В. Новосільська // Демографія та соціальна економіка. – 2015. – № 1. – С. 22–31. – Анот. рос., англ.
Примостка О. О. Методичні підходи до оцінки індикаторів якості життя населення України / О. О. Примостка // Регіональна економіка = Regional Economy. – 2016. – № 2. – С. 80–88. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Черенько Л. М. Нові форми бідності в Україні: основні прояви та оцінка масштабів явища / Л. М. Черенько // Демографія та соціальна економіка. – 2015. – № 1. – С. 11–21. – Анот. рос., англ.
Шишкін В. С. Бідність населення України за житловими умовами / В. С. Шишкін // Демографія та соціальна економіка = Demography and Social Economy = Демография и социальна экономика. – 2016. – № 1. – С. 51–64. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.


07.11.2016
Запитує: Васьок
Тема запиту: Доброго дня, надішліть будь ласка весь можливий список літератури на тему «Соціальні інновації та їх роль у розвитку підприємства»! Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пане Василю! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Альгина М. В. Инновационный потенциал социально-экономической системы промышленного предприятия и его оценивание / М. В. Альгина, В. А. Бондар // Аудит и финансовый анализ. – 2011. – № 1. – С. 342–351.
Бояринова К. О. Особливості соціально-економічного розвитку підприємств на засадах еко-інновацій / К. О. Бояринова, А. І. Омельченко // Економіка та держава. – 2015. – № 2. – С. 95–98.
Брылев В. В. Социально-экономические аспекты развития инновационных процесов малых и средних предприятий / Брылев Всеволод Викторович // Экономические науки. – 2016. – № 3. – С. 55–59. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Грішнова О. А. Соціальні інновації у трудовій сфері: сутність, види, особливості реалізації в Україні / О. А. Грішнова, Г. Ю. Міщук // Демографія та соціальна економіка. – 2013. – № 2. – С. 167–178.
Дунська А. Р. Соціальні методи забезпечення функціонування інноваційного механізму розвитку промислових підприємств / А. Р. Дунська, Г. П. Жалдак // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 3. – С. 232–239.
Иванов Н. Социальный контекст инновационного развития / Н. Иванов // Мировая экономика и международные отношения. – 2013. – № 5. – С. 17–30.
Калинкина М. Ю. Инновационные подходы к социальной и демографической политики: Швеция, Швейцария, Бельгия, Австрия / М. Ю. Калинкина // Международное публичное и частное право. – 2010. – № 4. – С. 39–42.
Карчевська Г. Г. Інноваційно-інвестиційна складова соціально-економічного розвитку коксохімічних підприємств України / Г. Г. Карчевська // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – № 2. – С. 118–122.
Пиканов М. И. Исследование взаимосвязи социально-экономического развития и малого инновационного предпринимательства Самарской области / М. И. Пиканов // Экономические науки. – 2010. – № 10. – С. 90–94.
Постников С. Г. Особенности социально-экономической среды распространения промышленных инноваций / С. Г. Постников // Экономические науки. – 2013. – № 1. – С. 100–103.
Социальные ориентиры инновационного процесса: человеческий фактор / Е. А. Горин, А. А. Красиков, Е. В. Романовская, В. Л. Расковалов // Инновации. – 2013. – № 3. – С. 39–45.
Эмиров Н. Д. Факторы инновационной деятельности в социальной сфере / Н. Д. Эмиров // Проблемы современной экономики. – 2010. – № 4. – С. 316–319.
Янченко З. Б. Соціальні аспекти інноваційної діяльності аграрних підприємств Житомирської області / З. Б. Янченко // Регіональна економіка. – 2012. – № 2. – С. 115–120.


07.11.2016
Запитує: Алена
Тема запиту: Добрий день! Допоможіть підібрати літературу для написання курсової роботи на тему «Форми власності: еволюція, особливості та роль у суспільно-економічному розвитку». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Олено! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Бондаренко Н. В. Роль державного сектора економіки в розвитку держави в умовах глобалізації / Н. В. Бондаренко // Економіка та держава. – 2010. – № 5. – С. 60–63.
Груба Г. І. Форми і функції державної власності / Г. І. Груба // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 14. – С. 80–82.
Домашенко М. В. Про теоретичні погляди на власність / М. В. Домашенко // Право України. – 2010. – № 12. – С. 32–39. – Бібліогр. в кінці ст.
Кузнєцова Н. Власність як основа громадянського суспільства і демократичної держави / Н. Кузнєцова // Право України. – 2011. – № 5. – С. 4–12.
Кустовська О. В. Елементи механізму управління землями державної та комунальної власності / О. В. Кустовська, Д. О. Франчук // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2015. – № 2. – С. 16–19.
Максимова Т. П. Теория и практика преобразований отношений собственности и форм хозяйствования в аграрном секторе национальной экономики / Т. П. Максимова // Экономические науки. – 2012. – № 5. – С. 62–66.
Мандибура В. Системно-формаційна трансформація інституту власності / В. Мандибура // Економічна теорія. – 2013. – № 2. – С. 57–73.
Мороз Б. О. Зарубіжний і вітчизняний досвід трансформації відносин власності / Б. О. Мороз // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2012. – № 3. – С. 41–44.
Назір Міан Саїд. Ефективність фірми: чи є закрита форма власності перевагою в умовах економіки, що розвивається? (за даними Пакистану) / Назір Міан Саїд, Батт Сумайра Асгар, Наваз Мухаммад Мусаррат // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2013. – № 9. – С. 430–437. – Текст англ.
Сіренко В. Ф. До питання про необхідність пріоритету суспільної власності в життєустрої держави / В. Ф. Сіренко // Право України. – 2016. – № 1. – С. 71–84. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Сливка Т. О. Особливості формування та розвитку корпоративної власності в Україні / Т. О. Сливка // Економіка. Фінанси. Право. Серія: Економіка. – 2011. – № 8. – С. 11–15.
Тарасевич В. Влада-власність у племінному союзі / Віктор Тарасевич // Економічна теорія. – 2016. – № 2. – С. 18–32. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Файдевич О. О. Сфера інтелектуальної власності в системі сучасних глобальних змін / О. О. Файдевич // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2012. – № 7. – С. 11–14.
Хасбулатов Р. И. Государство и экономика: проблема оптимальности в соотношениях форм собственности / Р. И. Хасбулатов // Международная экономика. – 2010. – № 12. – С. 5–17.
Ширяева Р. И. Государственная собственность в системе факторов экономического роста / Ширяева Римма Ивановна // Экономические науки. – 2016. – № 4. – С. 39–42. – Автор, назва та анот. парал. англ.


04.11.2016
Запитує: Користувач
Тема запиту: Шановні бібліотекарі! Допоможіть підібрати літературу до реферату на тему «Вишивка та обрядові пісні, заходи Полісся». Вельми дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Білик О. А. Календарно-обрядова пісенність Західного Полісся / Олена Білик. – Луцьк : Твердиня, 2008. – 332 с. – Бібліогр.: с. 298–331.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: УФ Б61 ; абонемент худ. літ.
Данилюк А. Г. Шляхами України : етнограф. нарис / Архип Данилюк. – Львів : Свiт, 2003. – 255 с. – Зі змісту: Українське Полісся.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 902 Д18 ; зал українознавства.
Література та культура Полісся / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя ; [відп. ред. і упоряд. Г. В. Самойленко]. – Ніжин : Вид-во НДУ, 2007. – Вип. 37 : Філологія, історія та культура Полісся на перетині думок. – 294 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 8У Л64 ; зал українознавства.
Ніжинська старовина : зб. регіон. історії та пам’яткознавства / Центр пам’яткознавства, Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам’яток історії та культури ; [редкол.: С. Т. Посохов (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. 2014. – Вип. 18 (21). – 223 с. : іл. – (Пам’яткознавство Північного регіону України ; № 6). – Зі змісту: Процук В. В. До питання про особливості пісенно-танцювального фольклору Волинського Полісся / В. В. Процук.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 9(С2) Н60 ; книгосховище.
Орел Л. Г. Українське Полісся. Те, що не забувається / Лідія Орел ; Нац. музей нар. архітектури та побуту України. – Київ : Наш час, 2010. – 272, [16] с. : іл. – (Невідома Україна) .
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 902 О-65 ; зал українознавства.


02.11.2016
Запитує: Алена
Тема запиту: Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати матеріал для написання курсової роботи на тему «Економічні цикли, їх сутність та види». Завчасно дякую.»

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Олено! Згідно з правилами користування віртуальною довідкою нагадуємо Вам, що «Кожен запит має містити одне запитання», тому пропонуємо джерела за першим питанням. Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Білоцерківець В. В. Розвиток нової економіки: виклики теорії циклічності / В. В. Білоцерківець, О. О. Завгородня // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 7. – С. 19–23.
Боди Цви. Инвестиции : учебник / Цви Боди, Алан Дж. Маркус, Алекс Кейн ; [пер. с англ. Е. Мельник]. – Москва : Олимп-Бизнес, 2013. – 994 с. : ил. – Из содерж.: Экономические циклы.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336И Б75 ; книгосховище.
Бондарчук В. В. Фінансовий сектор як новий фактор циклічності економіки / В. В. Бондарчук, Д. Л. Лозинський // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 7. – С. 15–22. – Анот. рос., англ.
Вдовиченко А. Проблеми виділення циклів економічної динаміки: прикладний аспект / А. Вдовиченко // Економічна теорія. – 2013. – № 2. – С. 88–99.
Кембриджская экономическая история Европы нового и новейшего времени / под ред. Стивена Бродберри, Кевина О'Рурка. – Москва : Изд-во Ин-та Гайдара, 2013. – Т. 1 : 1700–1870 / пер. с англ. Ю. Капуревского ; науч. ред. Т. Дробышевской. – 461 с. – (Кембриджская экономическая история). – Из содерж: Экономические циклы до 1816 года ; Экономические циклы в 1816–1870 годах.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М К35 ; книгосховище, зал економічної класики.
Мизес Л. фон. Теория экономического цикла : [пер. с англ.] / Людвиг фон Мизес ; [науч. ред. А. В. Куряев]. – Челябинск : Социум, 2012. – XXIX, 382 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) М58 ; зал економічної класики.
Олефір В. К. Економічні цикли і кризи: історія і сучасність / В. К. Олефір // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2013. – № 10. – С. 23–35.
Подлєсна В. Циклічний характер економічної динаміки в Україні / Василина Подлєсна // Економічна теорія. – 2015. – № 4. – С. 98–107. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Рожко О. Д. Циклічність як ознака розвитку сучасних державних фінансів / О. Д. Рожко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 10. – С. 32–36. – Анот. англ.
Філатова Л. С. Теорія циклічності / Л. С. Філатова, О. А. Бардадин // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 13. – С. 79–82. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Хюльсманн Й. Г. Последний рыцарь либерализма: Жизнь и идеи Людвига фон Мизеса / Йорг Гвидо Хюльсманн ; [пер. с англ. под ред. А. Куряева]. – Москва ; Челябинск : Социум, 2013. – XII, 878 с. – Из содерж.: Новая формулировка теории экономического цикла.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) Х99 ; зал економічної класики.
Якобчук В. П. Економічна теорія : навч. посіб. [для вищ. навч. закл.] / В. П. Якобчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроеколог. ун-т. – 3-тє вид., перероб. – Київ : Ліра-К, 2015. – 408 с. – Зі змісту: Циклічність економічного розвитку.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Я46 ; книгосховище.


31.10.2016
Запитує: Оксана
Тема запиту: Доброго вечора! Допоможіть будь ласка обрати матеріали для написання дипломної роботи на тему «Управління збутовою діяльністю підприємства».

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Оксано! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Антонова Н. С. Управление каналами распределения и их структура / Н. С. Антонова // Управление продажами. – 2014. – № 2. – С. 80–96.
Бойчук І. В. Маркетинг промислового підприємства : навч. посіб. / І. В. Бойчук, А. Я. Дмитрів ; М-во освіти і науки України, Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 620 с. : рис., табл. – Зі змісту: Управління промисловими каналами збуту і фактори впливу на їх вибір.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Б77 ; ч/з № 3.
Володькіна М. В. Організація управління промисловим підприємством : навч. посіб. / М. В. Володькіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2011. – 318 с. – Зі змісту: Організація управління виробничою, інноваційною, маркетинговою та збутовою діяльністю промислового підприємства. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 В68 ; книгосховище, абонемент, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Гарматюк О. В. Прогнозування збуту як механізм управління підприємством / О. В. Гарматюк // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2011. – № 3. – С. 135–139.
Дубівка Д. В. Поняття «збут» в системі управління підприємством / Д. В. Дубівка // Економіка та держава. – 2013. – № 2. – С. 93–96.
Дутова Н. Підвищення ефективності управління збутом продукції металургійних підприємств засобами електронних торговельних майданчиків / Н. Дутова // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2013. – Вип. 2. – С. 81–90.
Збутова діяльність промислових підприємств: теорія та напрямки розвитку : монографія / П. А. Орлов, Г. О. Холодний, М. А. Борисенко, Т. І. Притиченко ; [відп. ред. П. А. Сєдова]. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2008. – 232 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 З-41 ; книгосховище.
Концептуальні засади управління підприємством як економічною системою : монографія / [В. О. Коюда, Т. І. Лепейко, О. М. Тімонін та ін. ; за заг. ред. В. О. Коюди]. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2007. – 416 с. – Зі змісту: Організація та управління збутової діяльності в логістичному аспекті.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 К65 ; ч/з № 3.
Музичка Є. О. Особливості управління збутом туристичних підприємств / Є. О. Музичка // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 19. – С. 58–61.
Оснач О. Ф. Промисловий маркетинг : підручник / О. Ф. Оснач, В. П. Пилипчук, Л. П. Коваленко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Одес. держ. екон. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2009. – 364 с. – Зі змісту: Управління розподілом і збутом готової продукції ; Планування і регулювання збутових запасів.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 О-75 ; книгосховище, абонемент, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 7.
Пилипчук В. П. Управління продажем : навч. посіб. / В. П. Пилипчук, О. В. Данніков ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2011. – 626 с. – Зі змісту: Формування збутової системи підприємства та сучасні тенденції в управлінні продажем. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 П32 ; книгосховище, абонемент, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Россоха В. В. Управління господарською діяльністю аграрних підприємств та її збутова політика / В. В. Россоха, О. М. Шарапа // Економіка АПК. – 2016. – № 8. – С. 71–79. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Фридман Л. Дж. Новые каналы сбыта – главное преимущество компаний / Лоуренс Дж. Фридман, Тимоти Р. Фьюри ; [пер. с англ. Д. А. Куликова ; под ред. Т. Р. Тэор]. – Москва : ЭКСМО, 2009. – 347 с. – (Антикризисный менеджмент) .
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Ф88 ; книгосховище.
Янишин Я. С. Удосконалення організації управління збутом продукції в агропідприємстві / Я. С. Янишин, Ю. П. Кашуба // Економіка АПК. – 2013. – № 9. – С. 67–70.


30.10.2016
Запитує: Nelia
Тема запиту: Доброго дня! Порадьте, будь ласка, літературу для написання курсової роботи на тему «Національні та глобальні економічні інтереси». Завчасно дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Нелю! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Борисовская К. Интеграционные наднациональные и национальные интересы и их субъекты / К. Борисовская // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2016. – № 2. – С. 137–140. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Далевська Н. М. Національні економічні інтереси України в умовах глобальної конкуренції / Н. М. Далевська // Економічний часопис – XXI. – 2012. – № 11–12. – С. 15–18.
Звіргзде К. І. Національні економічні інтереси та національна безпека в умовах глобальної нестійкості – зарубіжний досвід / К. І. Звіргзде // Проблеми науки. – 2010. – № 8. – С. 11–16.
Кулінська А. В. Бюджетна безпека як умова досягнення національних соціально-економічних інтересів / А. В. Кулінська // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 4. – С. 29–34. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Мажула О. В. Критерізація економічної безпеки держави / О. В. Мажула // Економіка та держава. – 2015. – № 11. – С. 126–130. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Новікова Н. Л. Інституціональна концепція наукової ідентифікації економічних інтересів / Н. Л. Новікова // Економіка та держава. – 2016. – № 2. – С. 51– 53. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Новікова Н. Л. Формування інституційного механізму реалізації економічних інтересів / Н. Л. Новікова // Економіка та держава. – 2015. – № 8. – С. 76–78. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Приходько В. П. Система загроз національним економічним інтересам України / В. П. Приходько // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 14. – С. 10–13.
Пухкал О. Г. Національні інтереси України як рушійна сила суспільного розвитку / О. Г. Пухкал // Економіка та держава. – 2012. – № 8. – С. 99–101.
Резнікова Н. В. Діалектика національного та глобального в умовах міжкраїнної взаємозалежності / Н. В. Резнікова // Економіка та держава. – 2012. – № 9. – С. 8–11.
Стукач Т. М. Україна – Китай: спільні економічні інтереси в розвитку АПК / Т. М. Стукач // Економіка АПК. – 2015. – № 9. – С. 95–99. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Сухоруков А. І. Активізація інвестиційно-інноваційної політики у промисловості – стратегічний пріоритет національних економічних інтересів України / А. І. Сухоруков О. В. Собкевич // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія: Економічні науки. – 2015. – № 3. – С. 193–205. – Анот. рос., англ.
Федотова Т. А. Економічна безпека як прояв національних економічних інтересів України / Т. А. Федотова, Е. Е. Дмитренко // Економічний часопис – XXI. – 2012. – № 3–4. – С. 6–9.


28.10.2016
Запитує: Yulia
Тема запиту: Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання реферату на тему «Зайнятість та безробіття: аналіз та регуляторні заходи». Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Юліє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Боков О. Ринок праці ЄС: досвід для України / О. Боков, Т. Біденко, С. Бокова // Україна: аспекти праці. – 2016. – № 1–2. – С. 46–52. – Анот. парал. рос., англ.
Діденко Н. В. Проблема та шляхи вирішення молодіжного безробіття в сучасному суспільстві / Н. В. Діденко, О. Ф. Родак // Економіка та держава. – 2016. – № 4. – С. 81–84. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Добренко О. О. Зменшення безробіття населення – важливе завдання соціальної політики України / О. О. Добренко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2015. – № 11. – С. 166–171. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Иванова Н. А. Моделирование межрегиональных различий риска безработицы в условиях экономической рецессии / Иванова Н. А., Бурмистрова И. К. // Экономические науки. – 2016. – № 1. – С. 62–68. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Ільїч Л. М. Сучасні технології профілювання безробітного населення та можливості їхнього застосування в Україні / Л. М. Ільїч, Н. С. Якимова // Економіка та держава. – 2015. – № 8. – С. 82–86. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Краєвська Г. О. Зайнятість в сільських поселеннях України: проблеми та напрями їх вирішення / Г. О. Краєвська // Демографія та соціальна економіка = Demography and Social Economy = Демография и социальна экономика. – 2015. – № 3. – С. 209–219. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Краус Н. М. Детермінанти тіньової економіки в інноваційних умовах господарювання : монографія / Н. М. Краус. – Полтава : Дивосвіт, 2014. – 145 с. – Зі змісту: Офіційне безробіття та тіньова зайнятість на ринку праці: світовий досвід і українська практика.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С К78 ; ч/з № 3.
Саляхов Э. Ф. Анализ содержания мер регионального регулирования, направленных на повышение уровня занятости в малом бизнесе / Саляхов Э. Ф., Мясников Д. А., Соловьев Н. В. // Экономические науки. – 2016. – № 5. – С. 10–13. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Соціально-трудові відносини зайнятості: сучасні тенденції, виклики, шляхи розвитку : монографія / [А. М. Колот, І. Ф. Гнибіденко, О. О. Герасименко та ін.] ; за наук. ред. А. М. Колота, І. Ф. Гнибіденка ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2015. – 295 с. : рис., табл. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 С69 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Соціально-трудові відносини: теорія та практика = Социально-трудовые отношения: теория и практика = Social and labour relations: theory and practice : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т соц.-труд. відносин ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 1 (7). – 431 с. – Зі змісту: Безтелесна Л. І. Молодіжне безробіття: оцінка масштабів і напрями мінімізації / Л. І. Безтелесна. – С. 103–108 ; Щетініна Л. В. Формування ефективної зайнятості населення в Україні: передумови, орієнтири та заходи / Л. В. Щетініна, С. Г. Рудакова, Н. С. Данилевич. – С. 278–284.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 С69 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Сучасні проблеми економіки і підприємництво : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т», Ф-т менеджменту та маркетингу ; [редкол.: П. В. Круш (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Політехніка НТУУ «КПІ», 2014. – Вип. 14. – 294 с. – Зі змісту: Петровська І. П. Проблеми безробіття в сучасних умовах економічного розвитку України / І. П. Петровська, І. І. Ніньовська.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 С91 ; ч/з № 3.
Уразов А. У. Основи економічної теорії : навч. посіб. / А. У. Уразов, І. В. Саух, О. І. Вікарчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т імені Івана Франка. – 3-тє вид. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 312 с. – Зі змісту: Зайнятість і безробіття.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 У68 ; ч/з № 1, ч/з № 2.
Харчук С. А. Безробіття як одне з глобальних проблем світу та напрями його подолання / С. А. Харчук, І. С. Пенькна // Економіка та держава. – 2016. – № 7. – С. 71–76. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Черчик Л. М. Ефективна зайнятість на засадах соціального діалогу: методологія оцінки та стратегія забезпечення : монографія / Л. М. Черчик, І. В. Шубала ; Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк : Терен, 2013. – 278 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 Ч-50 ; книгосховище.
Юрик Я. І. Аналіз динаміки та масштабів безробіття в Донецькій та Луганській областях / Я. І. Юрик // Економіка та держава. – 2015. – № 2. – С. 83–88.
Ivashchenko Ol'ha. Work transformation within post-soviet transit: sociologscal peculiarities of Ukraine's case / Ol'ha Ivashchenko // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2016. – № 2. – P. 151–161.


27.10.2016
Запитує: Анна
Тема запиту: Добрий день! Допоможіть будь ласка підібрати список літератури та джерел для написання курсової роботи з теми «Гроші: еволюції форм та основних функцій». Велике дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Анно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка : підручник : у 2 кн. / [С. М. Панчишин, П. І. Островерх, В. Б. Буняк та ін.] ; за ред. Степана Панчишина, Петра Островерха ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Екон. ф-т. – 2-ге вид., виправ. і допов. – Київ : Знання, 2013. – Кн. 1 : Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка. – 615 с. – Зі змісту: Суть та функції грошей.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 А64 ; ч/з № 2.
Гайдуцький П. І. Гривня – атрибут державності та ефективності економіки / П. І. Гайдуцький // Економіка та держава. – 2016. – № 8. – С. 4–11.
Говорушко Т. А. Функції і роль грошей у сучасній економіці / Т. А. Говорушко, І. П. Ситник // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2012. – № 9. – С. 7–11.
Дзюбик С. Д. Основи економічної теорії : навч. посіб. / С. Д. Дзюбик, О. С. Ривак. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2014. – 424 с. – Зі змісту: Суть та функції грошей.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Д43 ; ч/з № 2.
Загной М. О. Основи економічних знань : навч. посіб. / М. О. Загной. – Москва : Омега-Л, 2014. – 336 с. – Зі змісту: Розвиток форм мінової вартості і виникнення грошей. Функції грошей.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 З-14 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5.
Ільїн В. Еволюція грошей – від засобу обміну – до загальної міри цінностей / В. Ільїн // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 4. – С. 60–64.
Коваленко Д. І. Фінанси, гроші та кредит: теорія та практика : навч. посіб. / Д. І. Коваленко, В. В. Венгер ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 577 с. – Зі змісту: Сутність і функції грошей.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 К56 ; книгосховище.
Кузьмін В. В. Історія грошей : навч. посіб. / В. В. Кузьмін, О. П. Зикова ; Херсон. екон.-прав. ін-т. – Київ : Центр навч. літ., 2006. – 175 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 К89 ; книгосховище, ч/з № 2, зал економічної класики.
Мизес Л. фон. Теория денег и кредита : пер. с англ. и нем. / Людвиг фон Мизес ; [науч. ред. Г. Сапова]. – Челябинск : Социум, 2012. – XII, 797 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) М58 ; книгосховище, зал економічної класики.
Мищенко С. В. Проблемы устойчивости денежного обращения : [монография] / С. В. Мищенко. – Москва : Новое знание, 2014. – 399 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 М71 ; зал економічної класики.
Пантєлєєва Н. Нові форми грошей в умовах формування інформаційного суспільства / Н. Пантєлєєва // Вісник Національного банку України. – 2015. – № 5. – С. 25–31.
Прядко В. В. Історія грошей і кредиту : підручник / В. В. Прядко, М. М. Сайко ; М-во фінансів України, Буковин. держ. фінан. акад. – Київ : Кондор, 2009. – 508 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336(09) П85 ; книгосховище, ч/з № 2, зал економічної класики.
Якобчук В. П. Економічна теорія : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В. П. Якобчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроеколог. ун-т. – 3-тє вид., перероб. – Київ : Ліра-К, 2015. – 408 с. – Зі змісту: Гроші та грошовий обіг.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Я46 ; книгосховище.


27.10.2016
Запитує: Катерина
Тема запиту: Вітаю! Допоможіть, будь ласка, підібрати список літератури для написання курсової роботи на тему «Міжнародна і глобальна економічна системи та їхні головні характеристики». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Катерино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Галенко С. М. Передумови, витоки і прояви економічної глобалізації / С. М. Галенко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 20–23. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Гражевська Н. І. Економічні системи епохи глобальних змін : [монографія] / Н. І. Гражевська. – Київ : Знання, 2008. – 431 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Г75 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5.
Економічні системи : монографія / [Г. І. Башнянин, Б. В. Кульчицький, С. В. Мочерний та ін. ; за ред. Г. І. Башнянина]. – Львів : Вид-во Львів. комерц.акад., 2006. – Т. 1. – 484 с. – Зі змісту: Філіпенко А. С. Міжнародна економічна система / А. С. Філіпенко ; Яремко Л. А. Міжнародні економічні системи / Л. А. Яремко.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е45 ; зал економічної класики.
Економічні системи : монографія / [Г. І. Башнянин та ін. ; за ред. Г. І. Башнянина]. – Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2011. – Т. 2. – 494 с. – Зі змісту: Самоорганізація і розвиток економічних систем в умовах глобалізації ; Глобалізація як об’єктивний процес світогосподарської еволюції.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е45 ; зал економічної класики.
Куцик П. О. Глобальна економіка: принципи становлення, функціонування, регулювання та розвитку : монографія / П. О. Куцик, О. І. Ковтун, Г. І. Башнянин ; Львів. комерц. акад. – Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. – 584 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М К95 ; ч/з № 3.
Лук’яненко Д. Г. Міжнародна економіка : підручник / Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, Я. М. Столярчук ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2014. – 762 с. : портр. – Зі змісту: Міжнародна економічна система ; Ядро міжнародної економічної системи та його конфігурація. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Л84 ; книгосховище, абонемент, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, зал економічної класики.
Міжнародна економіка : підручник / [В. В. Білоцерківець, О. О. Завгородня, В. К. Лебедєва та ін.] ; за ред. А. О. Задої, В. М. Тарасевича. – Київ : Центр учб. літ., 2012. – 415 с. – Зі змісту: Міжнародна економічна система.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М М58 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2.
Філіпенко А. С. Міжнародні економічні відносини: теорія : підручник / А. С. Філіпенко. – Київ : Либідь, 2008. – 408 с. – Зміст парал. англ. – Зі змісту: Структура міжнародної економічної системи.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Ф53 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2.
Шевчик Б. М. Сучасні економічні теорії глобальних систем : навч. посіб. / Б. М. Шевчик ; за наук. ред. Г. І. Башнянина. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 351 с. – (Вища освіта в Україні).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ш37 ; ч/з № 1, ч/з № 3, зал економічної класики.


27.10.2016
Запитує: Dianka
Тема запиту: Доброго вечора! Допоможіть будь ласка обрати матеріали для написання курсової роботи по темі «Доходи населення та їх структура».

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Діано! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Акіліна О. В. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. [для студентів вищ. навч. закл.] / О. В. Акіліна, Л. М. Ільїч ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Київ : Алерта, 2012. – 820 с. – Зі змісту: Види, структура та джерела доходів населення.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 А39 ; ч/з № 3.
Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році» / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [редкол.: В. П. Горбулін, О. С. Власюк]. – Київ : НІСД, 2015. – 684 с. – Зі змісту: Доходи населення, соціальне забезпечення.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 32С А64 ; ч/з № 3.
Благун І. С. Просторово-структурний аналіз доходів населення / І. С. Благун, Л. І. Дмитричин // Регіональна економіка. – 2013. – № 1. – С. 99–106.
Денежные доходы населения : [материалы статкомитета СНГ] // Общество и экономика. – 2016. – № 5. – С. 118–123.
Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / [Г. В. Назарова, С. Ю. Гончарова, Н. О. Москаленко та ін.] ; за ред. Г. В. Назарової. – Київ : Знання, 2012. – 574 с. – Зі змісту: Види, джерела і структура доходів населення ; Диференціація доходів населення: поняття, чинники, методи виміру.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 Е45 ; книгосховище, ч/з № 3.
Заяць В. С. Формування доходів населення України: особливості та тенденції / В. С. Заяць // Демографія та соціальна економіка. – 2015. – № 2. – С. 116–128. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Кондирін О. В. Доходи населення як основний показник рівня життя в Україні / О. В. Кондирін // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2011. – № 5. – С. 229–232.
Лісовий А. В. Економічний аналіз доходів населення: стан, структура, динаміка / А. В. Лісовий, І. І. Чуницький // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2010. – № 6. – С. 41–45.
Саакян А. Неравенство доходов в Японии и других развитых странах / А. Саакян // Мировая экономика и международные отношения. – 2016. – Т. 60, № 4. – С. 21–28. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Сірко А. В. Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / А. В. Сірко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 414 с. – Зі змісту: Структура та показники доходів населення.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С40 ; книгосховище, ч/з № 5.
Такмакова Е. Уровень и структура доходов населения в современной России / Е. Такмакова // Проблемы теории и практики управления. – 2012. – № 6. – С. 39–43.
Червона С. П. Ресурси і витрати домогосподарств України: аналіз структури та структурних зрушень / С. П. Червона // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 95–100. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Швець І. Ю. Економічна теорія : навч. посіб. / І. Ю. Швець. – Сімферополь : ДІАЙПІ, 2013. – 619 с. : граф., табл. – Зі змісту: Доходи населення, їх формування і розподіл ; Доходи, їх види та джерела формування.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ш35 ; ч/з № 2.
Ярошенко Г. Проблеми формування доходів населення від трудової діяльності / Г. Ярошенко, М. Ярошенко // Україна: аспекти праці. – 2013. – № 6. – С. 39–43.


25.10.2016
Запитує: Ксения
Тема запиту: Доброго дня! Чи не могли б Ви порадити літературу для написання курсової роботи на тему «Національне багатство». Заздалегідь дуже Вам вдячна!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Ксеніє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Бавико О. Є. Інваріантність модернізаційного вектору розвитку національної економіки / О. Є. Бавико // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 9. – С. 5–9. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Бобух І. Національне багатство, платіжний баланс та міжнародна інвестиційна позиція: взаємний вплив тенденцій формування / І. Бобух // Економіст. – 2012. – № 11. – С. 9–15.
Бобух І. М. Пропорції та перспективи формування національного багатства України : монографія / І. М. Бобух ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. – Київ, 2010. – 369 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Б72 ; книгосховище, зал економічної класики.
Гринів Л. С. Національна економіка : навч. посіб. / Л. С. Гринів, М. В. Кічурчак. – Львів : Магнолія-2006, 2009. – 462 с. – (Вища освіта в Україні). – Зі змісту: Національне багатство та еколого-економічна безпека України.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С Г85 ; книгосховище.
Заблоцький Б. Ф. Національна економіка : підручник / Б. Ф. Заблоцький. – Львів : Новий Світ-2000, 2009. – 582 с. – (Вища освіта в Україні). – Зі змісту: Національне багатство в системі виробничого потенціалу.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С З-12 ; книгосховище, зал економічної класики.
Національна економіка : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, Т. Л. Желюк, Т. М. Попович ; за ред. А. Ф. Мельник. – Київ : Знання, 2011. – 463 с. – Зі змісту: Національне багатство як складова економічного потенціалу країни.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Н35 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2.
Національна економіка : навч. посіб. / Н. І. Бережна, М. С. Бріль, Л. В. Єфремова [та ін. ; за заг. ред. В. М. Філатова]. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2010. – 199 с. – Зі змісту: Національне багатство та його структура.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Н35 ; книгосховище.
Пустовойт О. В. Українська економіка: хаотичні та циклічні коливання навколо довгострокового тренду зростання / О. В. Пустовойт // Економіка і прогнозування. – 2016. – № 2. – С. 86–109.
Рахаев Б. Роль импортозамещения в функционировании национальных хозяйств / Борис Рахаев, Харун Карчаев // Общество и экономика. – 2016. – № 3. – С. 51–61.
Сірко А. В. Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / А. В. Сірко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 414 с. – Зі змісту: Національне багатство.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:33 С40 ; книгосховище, ч/з № 5.
Тринько І. Р. Актуальне дослідження регулювання національної економіки в умовах війни / І. Р. Тринько // Регіональна економіка = Regional Economy. – 2016. – № 1. – С. 202–204.
Фінансова думка України : у 3 т. / авт.-упоряд.: С. І. Юрій, С. В. Льовочкін, В. М. Федосов, П. І. Юхименко ; за наук. ред. В. М. Федосова. – Київ : Кондор ; Тернопіль : Екон. думка, 2010. – Т. 3, ч. 1 : Хрестоматія. – 472 с. – Зі змісту: Балудянський М. А. Національне багатство / М. А. Балудянський.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336(09) Ф59 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3, зал економічної класики.
Шумська С. С. Національне багатство України у вимірі показників СНР / С. С. Шумська // Фінанси України. – 2012. – № 4. – С. 27–40.


24.10.2016
Запитує: Влада
Тема запиту: Доброго дня! Порадьте, будь ласка, літературні джерела для написання курсової на тему «Прибуток та рентабельність: сутність взаємозв’язків та роль у відтворювальному процесі».

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Владо! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Акмаева Р. И. Экономика организаций (предприятий) : учеб. пособие / Р. И. Акмаева, Н. Ш. Епифанова. – Ростов на Дону : Феникс, 2009. – 494 с. – (Высшее образование). – Из содерж.: Прибыль и рентабельность деятельности предприятий.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 А40 ; книгосховище.
Воронко О. С. Економічний аналіз : навч. посіб. / О. С. Воронко, Н. П. Штепа. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 279 с. – (Вища освіта в Україні). – Зі змісту: Визначення порогу рентабельності та прогнозування прибутку.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 В75 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2.
Воронко О. С. Економічний аналіз : навч. посіб. / О. С. Воронко, Н. П. Штепа. – Львів : Новий Світ-2000, 2012. – 278 с. – (Вища освіта в Україні). – Зі змісту: Аналіз рентабельності торгового підприємства ; Аналіз розподілу прибутку.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 В75 ; книгосховище, ч/з № 1.
Гойко А. Ф. Економіка будівництва : [навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл.] / А. Ф. Гойко, К. В. Ізмайлова, П. М. Куліков ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : КНУБА, 2014. – 168 с. : табл. – Зі змісту: Прибуток та рентабельність діяльності будівельних підприємств.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338:6С Г59 ; ч/з № 3.
Иваниенко В. В. Теория экономического анализа : учеб. пособие для иностранных студентов / В. В. Иваниенко, П. М. Куликов ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьков. нац. экон. ун-т. – Харьков : Изд-во ХНЭУ, 2012. – 339 с. – Из содерж.: Анализ прибыли и рентабельности предприятия.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 И19 ; ч/з № 3.
Коротченко А. Л. Капитал. Теоретические основы капитала : монография / А. Л. Коротченко ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Нац. техн. ун-т Украины «Киев. политехн. ин-т». – Изд. 2-е, без изм. – Киев : НТУУ «КПИ», 2012. – 96 с. – Из содерж.: Рентабельность ; Прибыль и стоимость товара.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 К68 ; зал економічної класики.
Шеремет А. Д. Теория экономического анализа : учебник / А. Д. Шеремет. – 2-е изд., доп. – Москва : ИНФРА-М, 2010. – 367 с. – (Высшее образование). – Из содерж.: Анализ прибыли и рентабельности продукции.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Ш49 ; книгосховище.
Яковлєв Ю. П. Економіка торгівлі : [навч. посіб.] / Ю. П. Яковлєв. – Херсон : Олді-плюс, 2009. – 356 с. – Зі змісту: Прибуток і рентабельність.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338Т8 Я47 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3.


23.10.2016
Запитує: Viktor
Тема запиту: Добрий день! Порадьте, будь ласка, літературу для написання курсової робити на тему «Основи аналізу витрат і вигод від підприємницької діяльності». Завчасно дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пане Вікторе! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Аналіз вигід і витрат : практ. посіб. : пер. з англ. / ред. О. Кілієвич. – Київ : Основи, 1999. – 175 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М А64 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 7.
Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії. Вступ до фінансової науки / Шарль Бланкарт ; за наук. ред. В. М. Федосова ; [пер. з нім.: С. І. Терещенко, О. О. Терещенко]. – Київ : Либідь, 2000. – 654 с. – Зі змісту: Аналіз витрат і вигід.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336И Б68 ; книгосховище.
Болдуєв М. В. Економічне обґрунтування підприємницьких угод та аналіз господарських операцій в процесі надання супутніх аудиторських послуг / М. В. Болдуєв // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – № 2. – С. 64–69. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Будинська О. Ю. Інтегральні іммобілізовані матеріальні витрати та їх грошове відтворення власними коштами підприємства / О. Ю. Будинська // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2013. – № 3. – С. 91–96.
Воронко О. С. Економічний аналіз : навч. посіб. / О. С. Воронко, Н. П. Штепа. – Львів : Новий Світ-2000, 2012. – 278 с. – (Вища освіта в Україні). – Зі змісту: Аналіз витрат торгівельної діяльності.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 В75 ; книгосховище, ч/з № 1.
Гаркуша Н. М. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : навч. посіб. / Н. М. Гаркуша, О. В. Цуканова, О. О. Горошанська. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2012. – 592 с. : табл. – (Вища освіта XXI століття). – Зі змісту: Методи аналізу вигід і витрат.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Г20 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3.
Догадаєва Т. М. Облік, аналіз і контроль витрат на виробництво й калькулювання собівартості продукції / Т. М. Догадаєва // Економіка. Фінанси. Право. Серія: Економіка. – 2012. – № 8. – С. 22–24.
Дойл Д. Управление затратами. Стратегическое руководство : монография : пер. с англ. / Дэвид Дойл. – Москва : Волтерс Клувер, 2006. – 264 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Д62 ; ч/з № 3.
Дутчак Р. Р. Еволюція теорії управління витратами на підприємстві / Р. Р. Дутчак // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – № 3. – С. 171–176.
Іванова Н. Ю. Економічна теорія управління фірмою : навч. посіб. / Н. Ю. Іванова. – Київ : Центр учб. літ., 2010. – 263 с. – Зі змісту: Аналіз витрат.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 І-21 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Ільяшенко В. А. Організація обліку витрат і калькулювання собівартості в будівництві / В. А. Ільяшенко, Ю. О. Юхновська // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2013. – № 1. – С. 110–113.
Кіндрацька Г. І. Економічний аналіз: теорія і практика : підручник / Г. І. Кіндрацька, М. С. Білик, А. Г. Загородній ; за ред. А. Г. Загороднього. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Львів : Магнолія-2006, 2008. – 439 с. – (Вища освіта в Україні). – Зі змісту: Аналіз витрат підприємства.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 К41 ; книгосховище, ч/з № 2.
Краснікова Л. І. Теорія державних витрат та суспільний вибір : [монографія] / Л. І. Краснікова ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.». – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2009. – 109 с. – Зі змісту: Аналіз витрат та вигод: теорія та практика.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 К78 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3.
Огаренко Т. Ю. Удосконалення системи управлінського обліку та аналізу витрат виробництва / Т. Ю. Огаренко, Г. В. Бережна // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – № 6. – С. 162–165.
Остапенко Н. Оцінювання трансакційних витрат підтримки малого підприємництва / Н. Остапенко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2013. – № 1. – С. 64–76.
Тунік А. Г. Розвиток потенціалу підприємства за рахунок управління витратами (на прикладі ВАТ «Запоріжсталь») / А. Г. Тунік // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – № 3. – С. 30–33. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.


21.10.2016
Запитує: Маргарита
Тема запиту: Добрий день! Допоможіть будь ласка підібрати список літератури та джерел для написання курсової роботи з теми «Інфляція та її вплив на суспільне відтворення». Велике дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Марино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Аналітична економія: макроекономікаі мікроекономіка : підручник : у 2 кн. / [С. М. Панчишин, П. І. Островерх, В. Б. Буняк та ін.] ; за ред. Степана Панчишина, Петра Островерха ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Екон. ф-т. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Знання, 2013. – Кн. 1 : Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка. – 615 с. – Зі змісту: Суть, види та соціально-економічні наслідки інфляції.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 А64 ; ч/з № 2.
Василенко Ю. Вплив цін, девальвації, емісії і податків на економіку України / Ю. Василенко // Вісник Національного банку України. – 2015. – № 6. – С. 7–14. – Анот. англ.
Ершов М. В. Инфляция и монетизация экономики / М. В. Ершов, В. Ю. Татузов, Е. Д. Урьева // Деньги и кредит. – 2013. – № 4. – С. 7–12.
Іванов В. В. Міжнародний досвід інфляційного таргетування: модель успіху для України / В. В. Іванов, В. І. Міщенко, О. К. Малютін // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 4. – С. 414–425.
Комар Т. В. Вплив інфляції на економічне зростання в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Комар Тетяна Василівна ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ, 2012. – 17 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: А2012 К63 ; зал економічної класики.
Макаренко М. І. Інфляційне таргетування і макроекономічна динаміка: посткризовий аналіз / М. І. Макаренко // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2012. – № 11. – С. 73–79.
Марцин В. С. Інфляційні процеси, причини їх виникнення та шляхи подолання в Україні / В. С. Марцин // Регіональна економіка. – 2012. – № 1. – С. 21–30.
Марцин В. С. Трансформація інфляційних процесів в умовах реорганізації економіки / В. С. Марцин // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2012. – № 9. – С. 25–35.
Новашина Т. С. К вопросу об изучении инфляции как социально-экономического явления / Т. С. Новашина // Финансы. Деньги. Инвестиции. – 2012. – № 1. – С. 3–7.
Основи економічної науки : навч. посіб. для самост. підгот. до курсового екзамену та комплекс. держ. екзамену з екон. теорії / Н. П. Мацелюх, О. М. Розум, І. А. Максименко [та ін.] ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Київ : Центр учб. літ., 2015. – 324 с. – Зі змісту: Інфляція: сутність, причини, види, соціально-економічні наслідки.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 О-75 ; ч/з № 2.
Пасічник І. В. Механізм реалізації режиму таргетування інфляції як спосіб стабілізації та переходу до економічної стабільності / І. В. Пасічник, Ю. П. Галушко // Економіка. Фінанси. Право. Серія: Економіка. – 2013. – № 1. – С. 10–14.
Тютюник В. Влияние инфляции на результаты деятельности компании / В. Тютюник // Справочник экономиста. – 2013. – № 7. – С. 16–26.
Швець І. Ю. Економічна теорія : навч. посіб. / І. Ю. Швець. – Сімферополь : ДІАЙПІ, 2013. – 619 с. : граф., табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ш35 ; ч/з № 2.


18.10.2016
Запитує: Ксения
Тема запиту: Доброго дня! Чи не могли б Ви порадити літературу для написання курсової роботи на тему «Суб’єкти економічної діяльності та особливості їх взаємодії». Заздалегідь дуже Вам вдячна!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Ксенія! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Антонюк Я. М. Комерційна діяльність : навч. посіб. / Я. М. Антонюк, І. М. Шиндировський. – Львів : Магнолія-2006, 2011. – 333 с. – (Вища освіта в Україні). – Зі змісту: Суб’єкти та об’єкти комерційної діяльності ; Формування господарських зв’язків суб’єктів на оптовому ринку ; Організація господарських зв’язків з комерційними посередниками ; Формування господарських зв’язків з іноземними партнерами.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338Т8 А72 ; книгосховище.
Ваславская И. Ю. Контракты как форма институционализации отношений между хозяйствующими субъектами / И. Ю. Ваславская // Экономические науки. – 2013. – № 3. – С. 63–67.
Карапейчик И. Н. Классификация потенциалов экономических субъектов: методологические аспекты и возможные решения / И. Н. Карапейчик // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2013. – № 1. – С. 20–31.
Основи економічної науки : навч. посіб. для самост. підгот. до курсового екзамену та комплекс. держ. екзамену з екон. теорії / Н. П. Мацелюх, О. М. Розум, І. А. Максименко [та ін.] ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Київ : Центр учб. літ., 2015. – 324 с. – Зі змісту: Домогосподарства як суб’єкти економічної системи та ринкових відносин ; Підприємства як суб’єкти економічної діяльності.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 О-75 ; ч/з № 2.
Сірко А. В. Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / А. В. Сірко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 414 с. – Зі змісту: Суб’єкти підприємництва та правові форми організації підприємств ; Взаємодія великого та малого бізнесу.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С40 ; книгосховище, ч/з № 5.
Тарасов А. Тенденция трансформации экономических интересов субъектов хозяйственной деятельности / А. Тарасов // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2012. – № 3. – С. 412–416.
Тимечко І. Р. Класифікація механізмів взаємодії суб’єктів економічних відносин у транскордонному просторі / І. Р. Тимечко // Регіональна економіка = Regional Economy. - 2016. – № 1. – С. 144–149. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Уразов А. У. Основи економічної теорії : навч. посіб. / А. У. Уразов, І. В. Саух, О. І. Вікарчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – 3-тє вид. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 312 с. – Зі змісту: Основні суб’єкти економіки та їх взаємодія.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 У68 ; ч/з № 1, ч/з № 2.


17.10.2016
Запитує: Виктория
Тема запиту: Доброго вечора, чи не могли б Ви порадити декілька джерел/наукових статей, де було б визначення науковцями поняття «Інноваційна діяльність». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Вікторіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Алиев Билал. Методологические принципы оценки инновационных проектов / Билал Алиев // Економіст. – 2016. – № 5. – С. 57–61. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Гаман М. В. Передумови розвитку інноваційної діяльності на макро- та мікрорівнях / М. В. Гаман // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 13–14. – С. 58–61. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Головко О. И. Организационно-экономический механизм обеспечения инновационного развития организаций / Головко О. И. // Экономические науки. – 2016. – № 4. – С. 92–94. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Енциклопедія інновацій / Київ. нац. торг.-екон. ун-т ; за ред. Романа Дяківа. – Київ : Міжнар. екон. фундація, 2012. – 600 с. – Зі змісту: Інноваційна діяльність. – С. 207–208.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е64 ; ч/з довід.
Заблоцький Б. Ф. Економіка й організація інноваційної діяльності : навч. посіб. / Б. Ф. Заблоцький. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 456 с. – (Вища освіта в Україні) .
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 З-12 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3.
Луніна І. О. Бюджетно-податкове стимулювання інноваційної діяльності в Україні / Луніна І. О., Білоусова О. С., Булана О. О. // Економіка і прогнозування. – 2016. – № 1. – С. 41–56. – Автор, назва та анот. парал. англ. рос.
Лях Л. В. Інновації як фактор зростання конкурентоспроможності України / Л. В. Лях // Науково-технічна інформація. – 2015. – № 2. – С. 34–40. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Мартьянов М. Вплив інноваційної активності регіонів на їх економічну динаміку / Максим Мартьянов // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – № 1. – С. 54–63. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Микитюк П. П. Інноваційна діяльність : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / П. П. Микитюк, Б. Г. Сенів ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2009. – 392 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 М59 ; книгосховище, ч/з № 3.
Осадча Н. Шляхи активізації інноваційної діяльності в Україні / Наталія Осадча // Журнал європейської економіки. – 2015. – № 4. – С. 367–387.
Паладченко О. Ф. Потенціал стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Україні та його реалізація / О. Ф. Паладченко // Науково-технічна інформація. – 2016. – № 1. – С. 3–8.
Пашута М. Т. Інновації: понятійно-термінологічний апарат, економічна сутність та шляхи стимулювання : навч. посіб. / М. Т. Пашута, О. М. Шкільнюк. – Київ : Центр навч. літ., 2005. – 118 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 П22 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 5.
Попок А. А. Інноваційна діяльність в органі публічної влади: системний підхід / А. А. Попок, С. А. Попов // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2015. – № 2. – С. 12–18. – Анот. рос., англ.
Управління інноваційною діяльністю: магістерський курс : підруч. для студентів вищ. навч. закл. Ч. 1 / [П. Г. Перерва, С. А. Мехович, М. І. Погорєлов та ін.] ; за ред. П. Г. Перерви, М. І. Погорєлова, С. А. Меховича [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». – Харків : НТУ «ХПІ», 2011. – 614 с. : табл., рис.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 У67 ; ч/з № 3.
Черваньов Д. М. Система інноваційного менеджменту: теорія і практика : підручник / Дмитро Черваньов ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2012. – 1391 с. – Зі змісту: Основні визначення ; Інноваційний процес ; Інноваційна діяльність.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Ч-45 ; книгосховище.


13.10.2016
Запитує: Наталія
Тема запиту: Прошу підібрати літературу для написання курсової на тему «Вплив політичних режимів на формування політичної системи». Дякую

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Наталіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Питання політології» : [зб. наук. пр.] / М-во освіти і науки України ; [редкол.: О. А. Фісун (відп. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. – № 1111, вип. 26. – 135 с. – Зі змісту: Гайко О. С. Специфіка і перспективи українського політичного режиму / О. С. Гайко.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф В53 ; ч/з № 2.
Гапоненко В. А. Політологія : практикум / В. А. Гапоненко, Ю. В. Лисенко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2014. – 356 с. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф Г19 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5.
Гелей С. Д. Політологія : навч. посіб. / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. – 8-ме вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 347 с. – Бібліогр.: с. 346.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф Г31 ; книгосховище.
Дем’янчук О. Державна політика і державне управління: політологічні аспекти = Politics of public policy and public administration : [монографія] / Олександр Дем’янчук ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська акад.». – Київ : Факт, 2008. – 272 с. – Бібліогр.: с. 255–269.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф Д30 ; книгосховище.
Дмитренко М. А. Політична система України: розвиток в умовах глобалізації та інформаційної революції : [монографія] / М. А. Дмитренко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т оперативної діяльності та держ. безпеки. – Київ : Знання України, 2008. – 543 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 32С Д53 ; книгосховище.
Партійна система України до і після Майдану: зміни, тенденції розвитку, суспільні запити: [аналітична доповідь Центру Разумкова] // Національна безпека і оборона. – 2015. – № 6–7. – С. 2–67.
Політологія : підручник / [Л. О. Ануфрієв, О. І. Брусиловська, Г. П. Гребенник та ін.]. – Харків : Фоліо, 2012. – 411 с. – Бібліогр.: с. 341–350. – Зі змісту: Політичний режим.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф П50; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5, ч/з № 7.
Проблеми модернізації політичних систем сучасності : монографія / [М. І. Панов, Л. М. Герасіна, О. Г. Данильян та ін.] ; за заг. ред. Л. М. Герасіної, О. Г. Данильяна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2008. – 320 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 32С П78 ; ч/з № 1, ч/з № 3.
Рудич Ф. Політичний режим і народовладдя: методологічний контекст. II. Політичний режим в Україні: тенденції формування / Ф. Рудич // Віче. – 2011. – № 18. – С. 21–26.
Скрипнюк О. Політичні та організаційні фактори в системі гарантій принципу народного суверенітету в Україні / Олександр Скрипнюк // Юридична Україна. – 2015. – № 7–8. – С. 22–28.
Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : [наук.-аналіт. щокв. зб.] / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [голов. ред. Ю. Г. Рубан]. – Київ : НІСД, 2008. – № 1 (6). – 214 с. – Зі змісту: Фісун О. А. Політичний режим України у порівняльній перспективі / О. А. Фісун.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 32С С83 ; книгосховище.


12.10.2016
Запитує: Marina
Тема запиту: Здравствуйте, помогите пожалуйста, мне надо 5 учебников по менеджменту (статьи сказали нельзя),  в которых есть тема «Методи обґрунтування управлінських рішень». Заранее спасибо!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Марино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Дафт Ричард Л. Менеджмент / Ричард Л. Дафт. – 6-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 864 с. – (Классика MBA).
Шифр зберігання та місце збереження книги: 33М Д21 ; книгосховище, ч/з № 3.
Дикань Н. В. Менеджмент : навч. посіб. / Н. В. Дикань, І. І. Борисенко. – Київ : Знання, 2008. – 389 с. – (Вища освіта XXI століття). – Зі змісту: Методи обґрунтування управлінських рішень.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Д45 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Дудар Т. Г. Менеджмент : навч. посіб. / Т. Г. Дудар, Р. В. Волошин, В. Т. Дудар ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Терноп.нац. екон. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 335 с. – Зі змісту: Управлінські рішення.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Д81 ; книгосховище.
Колпаков В. М. Теория и практика принятия управленческих решений : учеб. пособие для студентов вузов / В. М. Колпаков. – Киев : МАУП, 2000. – 254 с.
Шифр зберігання та місце збереження книги: 33С2 К61 ; книгосховище, ч/з 2, ч/з № 3.
Менеджмент : навч. посіб. / Г. Є. Мошек, М. М. Ковальчук, Ю. В. Поканєвич [та ін.] ; заг. ред. Г. Є. Мошека ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – 2-ге вид., допов., перероб. – Київ : Ліра-К, 2013. – 551 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 М50 ; книгосховище, ч/з № 1.
Менеджмент : навч. посіб. / [С. І. Михайлов, Т. І. Балановська, О. В. Новак та ін.] ; за ред. С. І. Михайлова. – 3-тє вид., стер. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 536 с. – Зі змісту: Розробка та прийняття управлінських рішень.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 М50 ; книгосховище, ч/з № 1.
Менеджмент організацій та адміністрування : навч. посіб. для підгот. до держ. іспиту на ступінь магістра зі спец. 8.03060101 «Менеджмент орг. та адміністрування (за видами екон. діяльності)» / [за ред. С. К. Харічкова, Г. А. Дорошук]. – Одеса : Освіта України, 2015. – 444 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 М50 ; ч/з № 2.
Менеджмент: прийняття управлінських рішень : практикум : навч. посіб. / О. В. Щербина, А. В. Вакуленко, М. Ю. Кужель, В. В. Сироватко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2011. – 187 с. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце збереження книги: 338 М50 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Моргулець О. Б. Менеджмент у сфері послуг : навч. посіб. / О. Б. Моргулець. – Київ : Центр учб. літ., 2012. – 384 с. – Зі змісту: Розробка і прийняття управлінських рішень у сфері послуг.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 М79 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 7.
Соболь С. М. Менеджмент : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / С. М. Соболь, В. М. Багацький. – Київ : КНЕУ, 2005. – 225 с. – (До 100-річчя Київського національного економічного університету). – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце збереження книги: 338 С54 ; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 7.
Стадник В. В. Менеджмент : підручник / В. В. Стадник, М. А. Йохна. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Академвидав, 2010. – 471 с. – (Альма-матер). – Зі змісту: Принципи і методи управління ; Процес прийняття управлінських рішень.
Шифр зберігання та місце збереження книги: 338 С75 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2.
Щербина О. В. Менеджмент : презентаційний курс : навч. посіб. / О. В. Щербина ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2012. – 228 с. – Зі змісту: Процес прийняття управлінських рішень. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Щ64 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.


11.10.2016
Запитує: Алена
Тема запиту: Допоможіть будь ласка підібрати літературу для курсової роботи за темою «Сутність та основні способи регулювання підприємницької діяльності у суспільстві»

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Олено! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Баланда А. Л. Інституційне забезпечення державного регулювання стратегічно важливих підприємств для економіки та безпеки країни / А. Л. Баланда, В. П. Павленко, О. Ю. Рудченко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2016. – № 5. – С. 18–22. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Богдан С. В. Діяльність державних і недержавних організацій з підтримки підприємництва та інновацій у Чернігівській області / С. В. Богдан // Проблеми науки. – 2012. – № 6. – С. 9–14.
Брылев В. В. Нормативно-правовая база регулирования инновационных процессов малых и средних предприятий / Брылев Всеволод Викторович // Экономические науки. – 2016. – № 2. – С. 63–66.
Варналiй З. С. Конкуренція і підприємництво : монографія / З. С. Варналiй ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання України, 2015. – 463 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 В18 ; Зал екон. клас.
Великий Ю. В. Державне регулювання інноваційного розвитку машинобудівних підприємств України / Ю. В. Великий // Економіка та держава. – 2015. – № 12. – С. 10–12. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Гриняк А. Договірне регулювання підрядних відносин у підприємницькій діяльності / А. Гриняк // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 9. – С. 3–7. – Анот. парал. рос., англ.
Денисов К. В. Аналіз особливостей державної політики регулювання виробничо-збутової діяльності підприємств чорної металургії України / К. В. Денисов // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – № 2. – С. 102–108.
Дзюба С. Г. Сучасне оновлення законодавчої бази України з питань державного регулювання підприємницької діяльності / С. Г. Дзюба // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2013. – № 3. – С. 102–110.
Довгань М. Поняття державного замовлення як засобу адміністративно-правового впливу на господарську діяльність / М. Довгань // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 1. – С. 79–82.
Кашлаков О. І. Теоретичні основи регуляторної політики держави у сфері підприємницької діяльності / О. І. Кашлаков // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – № 5. – С. 126–130. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Новак Н. П. Розвиток та удосконалення державної підтримки підприємств з виробництвом органічної продукції / Н. П. Новак // Економіка та держава. – 2016. – № 6. – С. 40–42. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Перит І. О. Державне регулювання підприємницької діяльності домогосподарств в Україні / І. О. Перит // Світ фінансів. – 2015. – Вип. 1. – С. 185–192. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Сизоненко В. О. Інституціональні аспекти фінансового регулювання підприємницької діяльності / В. О. Сизоненко // Фінанси України. – 2012. – № 8. – С. 88–97.
Тимошенко О. В. Основні функції та завдання державного регулювання підприємницької діяльності / О. В. Тимошенко // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2013. – № 2. – С. 95–99.
Федорченко В. В. Сутність механізму державного регулювання розвитку малого підприємництва / В. В. Федорченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 23. – С. 151–154.
Юшкевич О. О. Механізми регулювання розвитку сільськогосподарських підприємств / О. О. Юшкевич // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2013. – № 9. – С. 132–137. – Текст англ.


11.10.2016
Запитує: Вика
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати матеріали для курсової роботи на тему «Особливості економічних криз на сучасному етапі економічного розвитку». Завчасно дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Вікторіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Безгубенко-Гнатишин В. Генезис, причини та наслідки світових економічних криз / Вікторія Безгубенко-Гнатишин // Світ фінансів. – 2015. – Вип. 3. – С. 144–156. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Бєлай С. В. Механізм державного прогнозування кризових явищ соціально-економічного характеру / С. В. Бєлай // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 6. – С. 122–127.
Борейко В. Шляхи виходу економіки України з кризи / Володимир Борейко // Економіст. – 2016. – № 2. – С. 17–19. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Гриценко А. А. Сучасна криза у контексті логіки соціально-економічного розвитку / А. А. Гриценко // Економіка України. – 2015. – № 6. – С. 18–37. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Дерлиця А. Світова економічна криза у контексті спекуляцій на фінансовому ринку / А. Дерлиця // Світ фінансів. – 2014. – Вип. 1. – С. 59–67.
Колінько О. В. Пік Ресурсів та Межі Зростання – теорія та методи вирішення майбутніх кризових явищ / О. В. Колінько // Економіка та держава. – 2015. – № 10. – С. 120–126. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Кулінська А. В. Кризові ситуації, які викликають загрозу індикаторам економічної безпеки України / А. В. Кулінська // Економіка та держава. – 2016. – № 1. – С. 53–55. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Ободовський Ю. В. Деякі підходи щодо характеристики понять визначаючих кризові явища на підприємстві / Ю. В. Ободовський // Економіка та держава. – 2015. – № 6. – С. 118–120. – Анот. англ.
Онищенко В. П. Вихід з кризи вимагає рішучих дій / В. П. Онищенко // Економіка України. – 2015. – № 6. – С. 71–73. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Подлєсна В. Г. Особливості сучасної соціально-економічної кризи в Україні та основні орієнтири її подолання / В. Г. Подлєсна // Економіка України. – 2015. – № 6. – С. 74–81. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Розумчук О. О. Аналіз моделей оцінювання кризових явищ на підприємствах промисловості / О. О. Розумчук // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2016. – № 1. – С. 69–73. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Рязанов В. Т. Капіталізм і кризи: становлення і розвиток політико-економічного підходу / В. Т. Рязанов // Економічна теорія. – 2015. – № 3. – С. 65–84. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Світова економічна криза: причини, наслідки, шляхи подолання : бібліогр. покажч. (2008–2012) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [уклад.: Т. В. Добко та ін. ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін.]. – Київ : НБУВ, 2015. – 550 с. – Імен. покажч.: с. 505–550.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М С24 ; книгосховище.
Сіденко В. Глобальні кризи ХХІ століття: політекономічний підхід / Володимир Сіденко // Економічна теорія. – 2015. – № 4. – С. 12–18. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Сіденко В. Методологічні засади аналізу глобальних кризових процесів / Володимир Сіденко // Економічна теорія. – 2016. – № 2. – С. 85–99. – Автор, назва та анот. парал. англ.


10.10.2016
Запитує: Tanya
Тема запиту: Доброго вечора. Порадьте будь ласка матеріали для написання курсової про безробіття (в Україні і світі). Величезне дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Тетяно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Боков О.Ринок праці ЄС: досвід для України / О. Боков, Т. Біденко, С. Бокова // Україна: аспекти праці. – 2016. – № 1–2. – С. 46–52. – Анот. парал. рос., англ.
Бондаренко Н. Соціально-правові аспекти зайнятості в Україні / Бондаренко Наталія // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія: Юридичні науки = Foreign trade: ekonomіcs, fіnance, law. – 2016. – № 1. – С. 133–144. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Бурлай Т. Політика і перспективи згладжування регіональних диспаритетів у сфері зайнятості Євросоюзу / Тетяна Бурлай // Економічна теорія. – 2015. – № 4. – С. 108–115. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [зб. наук. ст.] / [редкол.: Т. І. Пішеніна (голова) та ін.]. – Київ : Вид-во КІБіТ, 2016. – Вип. 1 (29) / [відп. за вип. Р. О. Язиніна]. – 110 с. – Зі змісту: Пахомова Т. М. Сучасний стан зайнятості та безробіття в Україні. м. Ніжин / Т. М. Пахомова.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В53 ; книгосховище.
Галаева Е. Заработная плата и занятость: проблемы дискриминации / Елена Галаева, Юлия Россикова // Общество и экономика. – 2016. – № 3. – С. 112–125. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Дзюбик С. Д. Основи економічної теорії : навч. посіб. / С. Д. Дзюбик, О. С. Ривак. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2014. – 424 с. – Зі змісту: Ринок праці та безробіття.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Д43 ; ч/з № 2.
Діденко Н. В. Проблема та шляхи вирішення молодіжного безробіття в сучасному суспільстві / Н. В. Діденко, О. Ф. Родак // Економіка та держава. – 2016. – № 4. – С. 81–84. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Добренко О. О. Зменшення безробіття населення – важливе завдання соціальної політики України / О. О. Добренко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2015. – № 11. – С. 166–171. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Колот А. Гідна праця як концепція та стратегічний напрямок розвитку соціально-трудової сфери / А. Колот, О. Герасименко // Україна: аспекти праці. – 2015. – № 6. – С. 3–13. – Анот. парал. рос., англ.
Колот А. Цінності трудового життя та гідна праця: філософія взаємодії і розвитку / А. Колот, О. Герасименко // Україна: аспекти праці. – 2016. – № 1–2. – С. 3–13. – Анот. парал. рос., англ.
Краус Н. М. Детермінанти тіньової економіки в інноваційних умовах господарювання : монографія / Н. М. Краус. – Полтава : Дивосвіт, 2014. – 145 с. – Зі змісту: Офіційне безробіття та тіньова зайнятість на ринку праці: світовий досвід і українська практика.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С К78 ; ч/з № 3.
Соціальна економіка : навч. посіб. / [О. О. Бєляєв (керівник авт. кол.), Є. Б. Ніколаєв (наук. ред.), А. В. Келічавий та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Представництво Фонду Конрада Аденауера в Україні. – Київ : КНЕУ, 2014. – 481 с. – Зі змісту: Економічні й соціальні аспекти зайнятості та безробіття.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С69 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5, ч/з № 7.
Соціальні індикатори рівня життя населення : стат. зб. / Держ. служба статистики України ; [відп. за вип. О. О. Кармазіна]. – Київ : Держкомстат України, 2015. – 204 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 31 С69 ; книгосховище.
Терюханова І. Вирішення проблем працевлаштування внутрішньо переміщених осіб в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду / І. Терюханова, Т. Тимошек // Україна: аспекти праці. – 2016. – № 5–6. – С. 52–58. – Анот. парал. англ., рос.
Транченко Л. В. Перспективні підходи до оцінювання кількості безробітних у сільській місцевості на базі нечіткої моделі гібридної мережі / Л. В. Транченко // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2016. – № 2. – С. 459–468. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Уразов А. У. Основи економічної теорії : навч. посіб. / А. У. Уразов, І. В. Саух, О. І. Вікарчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – 3-тє вид. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 312 с. – Зі змісту: Зайнятість і безробіття.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 У68 ; ч/з № 1, ч/з № 2.
Юрик Я. І. Законодавчий захист зайнятості в Україні: оцінювання жорсткості та напрями лібералізації / Я. І. Юрик // Економіка та держава. – 2016. – № 5. – С. 49–57. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Ivashchenko O. Work transformation within post-soviet transit: sociologscal peculiarities of Ukraine's case / Ol'ha Ivashchenko // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2016. – № 2. – P. 151–161.


07.10.2016
Запитує: Виктория
Тема запиту: Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, подобрать литературу для написания курсовой по теме «Управління конкурентоспроможністю продукції». Заранее спасибо!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Вікторіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Варналiй З. С. Конкуренція і підприємництво : монографія / З. С. Варналiй ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання України, 2015. – 463 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 В18 ; Зал екон. клас.
Галузеві особливості управління якістю продукції як макроекономічний фактор конкурентоспроможності / О. В. Мороз, Н. П. Карачина, І. Ф. Острий, І. В. Сташко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 7. – С. 29–33.
Гнатенко О. А. Формування управлінського рішення щодо підвищення конкурентоспроможності продукції на прикладі підприємств – виробників молочних консервів / О. А. Гнатенко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2010. – № 10. – С. 123–126.
Дорошук Г. А. Управління організаційним розвитком: теоретичні та концептуальні основи : монографія / Г. А. Дорошук ; за ред. С. К. Харічкова ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса : Бондаренко М. О., 2016. – 196 с. – Зі змісту: Конкурентоспроможність виноробних підприємств України.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Д69 ; книгосховище.
Зеленчук І. Б. Механізм управління конкурентоспроможністю молокопереробних підприємств / І. Б. Зеленчук // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 3. – С. 144–154.
Паранчук С. В. Побудова адаптивної системи управління конкурентоспроможністю продукції регіону / С. В. Паранчук, Я. П. Ухачевич // Регіональна економіка. – 2011. – № 4. – С. 48–56.
Паршина О. А. Обґрунтування вибору управлінських рішень щодо забезпечення конкурентоспроможності продукції / О. А. Паршина // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2011. – № 2. – С. 81–86.
Ревенко Н. Управління процесом формування конкурентоспроможності продукції підприємства / Н. Ревенко, І. Малихіна // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2013. – Вип. 2. – С. 62–70.
Смолін І. В. Конкурентоспроможність підприємств : монографія / І. В. Смолін, Ю. І. Опанасюк. – Київ : Генеза, 2014. – 205 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 С51 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3.
Сучасні проблеми економіки і підприємництво: зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т» ; [редкол.: П. В. Круш (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Політехніка НТУУ «КПІ», 2014. – Вип. 14. – 294 с. – Зі змісту: Кавтиш О. П. Управління конкурентоспроможністю продукції вітчизняних підприємств у сучасних умовах / О. П. Кавтиш, М. О. Метлицький.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 С91 ; ч/з № 3.
Сучасні проблеми економіки і підприємництво : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т» ; [редкол.: П. В. Круш (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Політехніка НТУУ «КПІ», 2014. – Вип. 15. – 275 с. – Зі змісту: Шевченко Т. Є. Оцінка конкурентоспроможності продукції ПАТ «Фармак» на базі препарату «Тромбонет» / Т. Є. Шевченко, О. В. Мороко.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 С91 ; ч/з № 3.


04.10.2016
Запитує: Користувач
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, підібрати джерела для курсової роботи на тему «Управління виробничими запасами». Завчасно дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Актуальні питання розвитку агробізнесу в Україні : матеріали I Всеукр. студ. наук.-практ. Інтернет-конф. (29 квіт.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ф-т економіки АПК, Ін-т економіки та менеджменту АПК ; [відп. за вип.: Коцупатрий М. М., Єранкін О. О., Мервенецька В. Ф.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – 353 с. – Зі змісту: Війтів І. О. Управління виробничими запасами на підприємствах АПК: контрольно-аналітичний аспект / І. О. Війтів. – С. 310–313.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 333С А43 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Баюра В. І. Закупівля: маркетинговий підхід : навч. посіб. / В. І. Баюра, Н. Л. Новікова, Н. В. Романченко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2015. – 227 с. – Зі змісту: Управління виробничими запасами.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Б33 ; ч/з № 3.
Kolumbet О. Р. Analysis o fcirculating tangible assets in the baking industry: scientific research trends / О. Р. Kolumbet // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2015. – № 5. – P. 183–186.
Манжос Т. В. Ймовірнісні моделі управління запасами на підприємствах холдингового типу [Електронний ресурс] : монографія / Т. В. Манжос ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2016. – 256 с.
Мельник О. Г .Методи формування, поповнення та використання виробничих запасів / О. Г. Мельник, Л. С. Ноджак, Л. М. Ганас // Економіка та держава. – 2013. – № 10. – С. 29–33.
Попович О. В. Вибір методу оцінювання виробничих запасів в умовах постійно зростаючого рівня інфляційних процесів / О. В. Попович // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2015. – № 5. – С. 119–122.
Сучасні економічні проблеми розвитку промислового сектору в Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2014. – 194 с. – Зі змісту: Семенюк В. С. Засоби управління запасами на виробничих підприємствах / В. С. Семенюк.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 С91 ; ч/з № 3.
Тараненко Ю. В. Система управління запасами на торговельних підприємствах / Ю. В. Тараненко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 18. – С. 80–83.
Управління виробничими запасами підприємства/ В. К. Станчевський, М. О. Панкова, О. І. Літвіненко, К. Е. Кондратенко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2010. – № 2. – С. 196–198.
Шмиголь Н. М. Роль і місце аналізу виробничих запасів у системі управління ресурсним потенціалом підприємства / Н. М. Шмиголь, А. А. Антонюк, А. А. Нестеренко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – № 5. – С. 102–106.


03.10.2016
Запитує: Мария
Тема запиту: Доброго вечора, чи не могли б Ви порадити декілька джерел/наукових статей, де було б визначення науковцями поняття «інтуїція». Бажано більш сучасні джерела.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Маріє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Бачинин В. А. Психология : энциклопед. слов. / В. А. Бачинин. – Санкт-Петербург : Изд-во Михайлова В. А., 2005. – 272 с. – Из содержания: Интуиция. – С. 97–99.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 15 Б32 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 5, ч/з № 7, ч/з довідкових видань.
Дудко В. А. Критерии конструктивного развития личности / В. А. Дудко // Социально-гуманитарные знания. – 2011. – № 1. – С. 94–101.
Зинченко В. П. Опыт думания о думании. К восьмидесятилетию В. В. Давыдова (1930–1998) / В. П. Зинченко // Вопросы философии. – 2010. – № 11. – С. 75–91.
Культуротвірна функція психологічної науки: монографія / [Г. О. Балл, Н. А. Бастун, О. В. Губенко та ін.] ; за ред. Г. О. Балла ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 263 с. – Зі змісту:Біполярна природа творчого інтелекту. Діадні категорії «логіка» та «інтуїція»
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 15 К90 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2.
Микешина Л. А. Общие понятия и феномен интуиции в гуманитарном знании / Л. А. Микешина // Вопросы философии. – 2012. – № 12. – С. 104–115.
Петрушенко В. Л. Філософський словник: терміни, персоналії, сентенції / Віктор Петрушенко ; М-во освіти і науки України. – Львів : Магнолія-2006, 2011. – 349 с. – (Вища освіта в Україні). – Зі змісту: Інтуїція. – С. 102.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф П31 ; книгосховище, ч/з довідкових видань.
Подольська Є. А. Філософія: 100 питань – 100 відповідей : [навч. посіб.] / Є. А. Подольська, Т. В. Подольська. – Київ : ІНКОС, 2008. – 351 с. – (100 питань – 100 відповідей). – Зі змісту: Яку роль відіграє у пізнанні інтуїція?
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф П44 ; ч/з № 2.
Философия : энциклопед. слов. / под ред. А. А. Ивина. – Москва : Гардарики, 2006. – 1072 с. – Из содержания: Интуиция. – С. 329–330.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф Ф56 ; ч/з довідкових видань.
Філософський енциклопедичний словник/ ред. В. І. Шинкарук. – Київ : Абрис, 2002. – 742 с. – Зі змісту: Інтуїція. – С. 248.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф Ф56 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5, ч/з № 7, ч/з В, ч/з довідкових видань.
Черткова Н. Е. Интуиция как составляющая художественного мышления / Н. Е. Черткова // Вопросы философии. – 2012. – № 5. – С. 158–165.
Яковлев А. И. Интуиция / А. И. Яковлев // Социально-гуманитарные знания. – 2010. – № 2. – С. 123–141.


01.10.2016
Запитує: Елена
Тема запиту: Добрий день! Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової роботи на тему «Оперативне управління операційною діяльністю». Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Олено! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Виробничий менеджмент: підруч. для студентів вищ. навч. закл. / [М. П. Бутко, С. М. Задорожна, Н. В. Іванова та ін.] ; за заг. ред. М. П. Бутка ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2015. – 424 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 В52 ; ч/з № 3.
Волков Д. П. Стратегічна оцінка результатів операційної діяльності машинобудівних підприємств / Д. П. Волков // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – 2011. – № 6. – С. 169–171.
Воротіна Л. І. Раціональні управлінські рішення як ресурс підвищення ефективності операційної діяльності підприємства / Л. І. Воротіна, А. С. Пятигін // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2012. – № 10. – С. 90–94.
Економічна енциклопедія: у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. нар. госп-ва, 2001. – Т. 2. – 848 с. – Зі змісту: Менеджмент операційний. – С. 307–308.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е40 ; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 1, ч/з № 5, Зал екон. клас., ч/з довід., ч/з № 3, ч/з В.
Іванов М. М. Операційний менеджмент : навч. посіб. / М. М. Іванов, П. В. Комазов. – Київ : Центр учб. літ., 2012. – 368 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 І-20 ; книгосховище.
Капінос Г. І. Операційний менеджмент : навч. посіб. / Г. І. Капінос, І. В. Бабій. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 351 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 К20 ; книгосховище.
Кахович Ю. О. Методика розробки стратегії створення та розвитку СП із врахуванням особливостей операційного менеджменту / Ю. О. Кахович // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 19. – С. 38–41.
Korenova D. Factors influencing process management and effective operation of public administration organizations / Darina Korenova, Anna Cepelova // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2016. – № 3. – P. 80–88. – Автор, назва та анот. парал. укр., рос.
Попова О. В. Реструктуризация ответственности управленческого аппарата организации для обеспечения адаптации операционной деятельности к изменениям среды / О. В. Попова // Менеджмент в России и за рубежом. – 2012. – № 6. – С. 97–103.
Рульєв В. А. Менеджмент : навч. посіб. / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич. – Київ : Центр учб. літ., 2011. – 312 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Р85 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 7.
Рэймонд Л. Операционный менеджмент и передовые производственные технологии на малых и средних предприятиях / Луи Рэймонд // Менеджмент инноваций. – 2012. – № 2. – С. 116–126 ; № 3. – С. 220–231.
Чейз Р. Б. Производственный и операционный менеджмент / Ричард Б. Чейз, Ф. Роберт Джейкобз, Николо Дж. Аквилано ; [пер. с англ. О. А. Островской, О. Л. Пелявского ; под ред. Н. А. Коржа]. – 10-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2008. – 1170 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Ч-36 ; книгосховище, ч/з № 3.
Шморгун Л. Г. Менеджмент організацій : навч. посіб. / Л. Г. Шморгун. – Київ : Знання, 2010. – 452 с. – (Вища освіта XXI століття) .
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Ш74 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3, ч/з № 7.
Шурыгина И. Г. Принципы операционного менеджмента, используемые в организации управления запасами / И. Г. Шурыгина // Управленческий учет и финансы. – 2011. – № 2. – С. 98–104.


29.09.2016
Запитує: Танюшка
Тема запиту: Доброго дня. Підкажіть будь-ласка джерела для написання курсової роботи з основ економічної науки на тему «Економічні  потреби. Економічні  інтереси». Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Тетяно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Глубіш Л. Я. Теоретичні платформи груп економічних інтересів та їх узгодження в ході ринкової взаємодії / Л. Я. Глубіш // Економіка та держава. – 2015. – № 12. – С. 17–23. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Далевська Н. М. Національні економічні інтереси України в умовах глобальної конкуренції / Н. М. Далевська // Економічний часопис–XXI. – 2012. – № 11–12. – С. 15–18.
Економічна теорія. Політекономія: підручник / [В. Д. Базилевич, В. М. Попов, К. С. Базилевич та ін.] ; за ред. В. Д. Базилевича ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 8-ме вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2012. – 703 с. – (Класичний університетський підручник). – Зі змісту: Економічні потреби суспільства. Економічні інтереси.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е45 ; книгосховище, ч/з № 2.
Кичко І. І. Стадії особистих потреб та методи впливу на них за умови циклічності економіки / І. І. Кичко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2012. – № 5. – С. 167–174.
Князь С. В. Сутність еколого-економічних, туристичних, екоінформаційних систем та взаємозв’язки між ними / С. В. Князь // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 9. – С. 280–285.
Конюхов Ю. М. Інституціональний механізм реалізації регіональних економічних інтересів / Ю. М. Конюхов // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 17. – С. 42–47. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Кулінська А. В. Бюджетна безпека як умова досягнення національних соціально-економічних інтересів / А. В. Кулінська // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 4. – С. 29–34. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Меленцова О. В. Баланс економічних інтересів як вектор трансформування інститутів зовнішньоекономічної діяльності в посткризі / О. В. Меленцова // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 6. – С. 53–57.
Мельник О. М. Економічний розвиток: логіка господарського прогресу : навч. посіб. / О. М. Мельник ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2013. – 463 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 453–459 та в кінці розд. – Зі змісту: Потреби та інтереси – рушійний механізм творчості в господарській сфері.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 М48 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5, ч/з електрон. ресурсів.
Нижник В. М. Регулювання пріоритетності інтересів при виборі механізму адаптації бізнес-процесів підприємства до нової економіки / В. М. Нижник, О. М. Полінкевич // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2013. – № 6. – С. 86–94.
Новікова Н. Л. Інституціональна концепція наукової ідентифікації економічних інтересів / Н. Л. Новікова // Економіка та держава. – 2016. – № 2. – С. 51–53. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Новікова Н. Л. Напрями державного регулювання та оцінка економічних інтересів в аграрній сфері / Н. Л. Новікова // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 15. – С. 42–44. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Новікова Н. Л. Формування інституційного механізму реалізації економічних інтересів / Н. Л. Новікова // Економіка та держава. – 2015. – № 8. – С. 76–78. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Приходько В. П. Система загроз національним економічним інтересам України / В. П. Приходько // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 14. – С. 10–13.
Рєзнікова В. В. Спільна господарська діяльність в Україні: економіко-правовий аспект / Вікторія В. Рєзнікова, Ніно Б. Пацурія // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 12. – С. 125–135.
Рябоконь В. П. Удосконалення державного регулювання економічних інтересів аграрної сфери / В. П. Рябоконь, Н. Л. Новікова // Економіка АПК. – 2016. – № 3. – С. 14–21. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Степаненко Н. О. Економіка добробуту : [навч. посіб.] / Н. О. Степаненко, В. О. Степаненко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 156 с. – Бібліогр.: с. 150–152.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С79 ; книгосховище.
Стукач Т. М. Україна – Китай: спільні економічні інтереси в розвитку АПК / Т. М. Стукач // Економіка АПК. – 2015. – № 9. – С. 95–99. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Сухоруков А. І. Активізація інвестиційно-інноваційної політики у промисловості – стратегічний пріоритет національних економічних інтересів України / А. І. Сухоруков, О. В. Собкевич // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія: Економічні науки. – 2015. – № 3. – С. 193–205. – Анот. рос., англ.


23.09.2016
Запитує: Евгения
Тема запиту: Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти джерела для написання роботи за темою «Управління продуктивністю операційної діяльності». Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Євгеніє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Виробничий менеджмент : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / [М. П. Бутко, С. М. Задорожна, Н. В. Іванова та ін.] ; за заг. ред. М. П. Бутка ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2015. – 424 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 В52 ; ч/з № 3.
Волков Д. П. Стратегічна оцінка результатів операційної діяльності машинобудівних підприємств / Д. П. Волков // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – 2011. – № 6. – С. 169–171.
Воротіна Л. І. Раціональні управлінські рішення як ресурс підвищення ефективності операційної діяльності підприємства / Л. І. Воротіна, А. С. Пятигін // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2012. – № 10. – С. 90–94.
Іванов М. М. Операційний менеджмент : навч. посіб. / М. М. Іванов, П. В. Комазов. – Київ : Центр учб. літ., 2012. – 368 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 І-20 ; книгосховище.
Капінос Г. І. Операційний менеджмент : навч. посіб. / Г. І. Капінос, І. В. Бабій. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 351 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 К20 ; книгосховище.
Кахович Ю. О. Методика розробки стратегії створення та розвитку СП із врахуванням особливостей операційного менеджменту / Ю. О. Кахович // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 19. – С. 38–41.
Korenova D. Factors influencing process management and effective operation of public administration organizations / Darina Korenova, Anna Cepelova // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2016. – № 3. – P. 80–88. – Автор, назва та анот. парал. укр., рос.
Писарюк С. М. Основы управления экономической эффективностью операционной деятельности / С. Н. Писарюк // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2010. – № 8. – С. 145–149.
Попова О. В. Реструктуризация ответственности управленческого аппарата организации для обеспечения адаптации операционной деятельности к изменениям среды / О. В. Попова // Менеджмент в России и за рубежом. – 2012. – № 6. – С. 97–103.
Рэймонд Л. Операционный менеджмент и передовые производственные технологии на малых и средних предприятиях / Луи Рэймонд // Менеджмент инноваций. – 2012. – № 2. – С. 116–126 ; № 3. – С. 220–231.
Чейз Р. Б. Производственный и операционный менеджмент / Ричард Б. Чейз, Ф. Роберт Джейкобз, Николо Дж. Аквилано ; [пер. с англ. О. А. Островской, О. Л. Пелявского ; под ред. Н. А. Коржа]. – 10-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2008. – 1170 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Ч-36 ; книгосховище, ч/з № 3.
Шурыгина И. Г. Принципы операционного менеджмента, используемые в организации управления запасами / И. Г. Шурыгина // Управленческий учет и финансы. – 2011. – № 2. – С. 98–104.


07.05.2016
Запитує: Антонина
Тема запиту: Доброго дня! Чи не могли б Ви порадити джерела для вивчення теми: «Становлення та розвиток соціального партнерства в Україні». Заздалегідь дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Антоніно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Бєлова О. О. Регулювання колективних трудових спорів в системі соціального партнерства в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / БєловаОлена Олександрівна ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – 23 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: А2013 Б43 ; зал екон. класики.
Білоус М. О. Реалізація соціального партнерства в контексті ринку праці України / М. О. Білоус // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2013. – № 1. – С. 148–151.
Білоус М. О. Регулювання соціально-трудових відносин методами соціального партнерства / М. О. Білоус // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2015. – № 2. – С. 152–156.
Бортнікова О. Г. Державне управління забезпеченням соціальної безпеки та проблеми становлення соціального партнерства в Україні / О. Г. Бортнікова // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 13. – С. 85–89.
Бурлуцький С. В. Стратегія соціального контракту: держава – підприємство – людина / С. В. Бурлуцький, С. В. Бурлуцька // Економічний часопис – XXI. – 2013. – № 9–10. – С. 91–94.
Гончарова І. В. Вплив сучасних тенденцій розвитку профспілкового руху на реалізацію принципів соціального партнерства / І. В. Гончарова // Економічний часопис – XXI. – 2012. – № 7–8. – С. 71–74.
Кальна-Дубінюк Т. П. Соціальне партнерство в сільській місцевості з використанням потенціалу дорадчих служб / Т. П. Кальна-Дубінюк, М. В. Бесчастна // Економіка АПК. – 2015. – № 7. – С. 71–76.
Кузьминых А. А. Социальное партнерство как фактор успешной подготовки будущего специалиста / А. А. Кузьминых // Высшее образование сегодня. – 2013. – № 5. – С. 50–52.
Петрос О. Теорія соціального партнерства та її вплив на розвиток концепції соціального діалогу / О. Петрос // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2012. – № 4. – С. 234–243.
Савчук О. О. Актуальні проблеми розвитку соціального партнерства в Україні / О. О. Савчук // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2012. – № 1. – С. 188–193.
Соціально-трудові відносини: теорія та практика = Социально-трудовые отношения: теория и практика = Social and labour relations: theory and practice: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т соц.-труд. відносин ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 2. – 499 с. – Зі змісту: Поплавська О. М. Соціальне партнерство як інструмент забезпечення соціальної безпеки країни / О. М. Поплавська. – С. 157–161.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 С69 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, НАН України, Ін-т світової економіки і міжнар. відносин ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 34. – 208 с. – Зі змісту: Макара О. В. Перспективи формування ефективної моделі соціального партнерства / О. В. Макара.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С С83 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3.
Христофоров А. В. Социальное партнерство как фактор взаимодействия государства и малого бизнеса / А. В. Христофоров // Социально-гуманитарные знания. – 2013. – № 3. – С. 213–217.
Шедяков В. Удосконалення умов для соціального партнерства в Україні під час формування в глобальному масштабі економіки знань / В. Шедяков // Економіст. – 2013. – № 8. – С. 15–22.
Шедяков В. Є. Розвиток системи відносин соціального партнерства як чинник забезпечення високого рівня трудової мотивації / В. Є. Шедяков // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2013. – № 4. – С. 33–46.
Шедяков В. Є. Розвиток соціального партнерства в контексті постіндустріальних трансформацій трудових відносин / В. Є. Шедяков // Економіка України. – 2012. – № 10. – С. 80–91.


06.05.2016
Запитує: Ольга
Тема запиту: Доброго дня! Чи не могли б Ви допомогти мені з літературою на тему «Загальний ринок грошей в Україні та перспективи розвитку»? Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Ольго! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Баріда Н. Механізм грошової емісії як базовий елемент грошової системи / Н. Баріда // Ринок цінних паперів України. – 2014. – № 11–12. – С. 39–44.
Бондаренко М. Цыплят по осени считают : [украинский валютный рынок]/ М. Бондаренко // Цінні папери України. – 2015. – 8 жовт. (№ 38–39). – С. 18–19.
Валютный и денежный рынок : курс для начинающих / [пер. с англ. В. Ионов ; науч. ред. А. Ильин]. – 3-е изд. – Москва : Альпина Паблишерз, 2012. – 343 с. : табл. – (Reuters для финансистов). – Парал. тит. л. англ.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336И В16 ; книгосховище.
Гроші та кредит : навч. посіб. у схемах і табл. / [О. О. Примостка, М. І. Савлук, А. М. Мороз та ін.] ; за заг. ред. О. О. Примостки ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2015. – 263 с. – Зі змісту: Грошовий ринок.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Г89 ; e-ресурс, ч/з № 2, ч/з № 3.
Дахнова О. Є. Аналіз стану грошово-кредитної безпеки України / Олена Є. Дахнова, Теняна Е. Городецька, Аліна О. Семенець // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2016. – № 1. – С. 277–285. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Денисюк О. В. Механізми державного регулювання фінансового сектора України в сучасних економічних умовах / О. В. Денисюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 17. – С. 125–128. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Загной М. О. Основи економічних знань : навч. посіб. / М. О. Загной. – Москва : Омега-Л, 2014. – 336 с. – Зі змісту: Грошовий ринок, його об'єкти, суб'єкти та функції.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 З-14 ; книгосховище, ч/з 1, ч/з № 2, ч/з № 5.
Іконнікова М. В. Електронні гроші в аспекті економічної глобалізації. Ринок електронних грошей України: перспективи, проблеми та шляхи вирішення / М. В. Іконнікова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2012. – № 4. – С. 123–130.
Клименко В. В. Фінансовий ринок : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / В. В. Клименко, Л. М. Акімова, Л. М. Докієнко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Київ : Центр учб. літ., 2015. – 357 с. : табл. – Зі змісту: Грошовий ринок.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 К49 ; ч/з № 3.
Коваленко В. В. Управління грошовими потоками банків на основі стрес-тестування ризиків, що ними генерують / В. В. Коваленко, О. С. Сергєєва // Фінанси України. – 2015. – № 7. – С. 57–74.
Лановий В. В. Аналіз операцій Національного банку України на відкритому ринку / В. В. Лановий // Світ фінансів. – 2015. – Вип. 2. – С. 19–31. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Максимович В. Грошові перекази трудових мігрантів як перспектива фінансового забезпечення інвестиційних потреб держави / В. Максимович, І. Яненко // Економіст. – 2015. – № 5. – С. 25–27. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Макроекономіка : навч. посіб. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Укр. акад. банків. справи НБУ» ; за заг. ред. М. І. Макаренка ; [уклад.: М. І. Макаренко та ін.]. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 216 с. – Зі змісту: Грошовий ринок.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 М16 ; ч/з № 2.
Рябініна Л. Чи мають сучасні гроші ціну? / Л. Рябініна // Вісник Національного банку України. – 2015. – № 6. – С. 34–39. – Анот. англ.
Шавалюк Л. Гроші, яких немає : [структура відпливу депозитів] / Л. Шавалюк // Український тиждень. – 2015. – № 31. – С. 8–10.
Шушпанов П. Грошові трансферти трудових мігрантів в Україну / Шушпанов Павло // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2015. – Вип. 20. – С. 103–109. – Анот. парал. англ.


25.04.2016
Запитує: Анастасия
Тема запиту: Доброго дня. Підкажіть будь-ласка джерела для написання курсової роботи з основ економічної науки на тему «Сталий економічний розвиток». Заздалегідь дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Анастасіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти / Міжнар. рада з науки (ICSU), Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку, НАН України і МОН України, Ін-т прикладного системного аналізу ; [наук. керівник М. З. Згуровський ; відп. ред. В. Я. Шевчук]. – Київ, 2010. – Ч. 1 : Глобальний аналіз якості та безпеки життя людей. – 252 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 301 А64 ; книгосховище.
Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти / [М. З. Згуровський, Г. О. Статюха, С. В. Войтко та ін. ; відп. ред. В. Я. Шевчук ; наук. керівник проекту М. З. Згуровський]. – Київ, 2010. – Ч. 2 : Україна в індикаторах сталого розвитку. – 218 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33С5(С2) А64 ; книгосховище.
Бистряков І. К. Сталий розвиток України: постмодернізм, простір, методологія управління / І. К. Бистряков // Вісник Національної академії наук України. – 2012. – № 7. – С. 47–53.
Біляцький С. Д. Сталий розвиток економіки у процесах соціальних гарантій: міжнародний досвід та українська перспектива / С. Д. Біляцький // Економічний часопис – XXI. – 2012. – № 11–12. – С. 6–11.
Буравльов Є. Сталий (низькоентропійний) розвиток: український вимір / Є. Буравльов // Вісник Національної академії наук України. – 2010. – № 9. – С. 12–23.
Дейлі Г. Поза зростанням. Економічна теорія сталого розвитку : пер. з англ. / Г. Дейлі. – Київ : Інтелсфера, 2002. – 297 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33 Д27 ; зал економічної класики, ч/з № 1, ч/з № 2.
Довбенко М. Як убезпечити соціально-економічне життя держави? / М. Довбенко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2010. – № 3. – С. 3–12.
Кулініч О. М. Сталий розвиток національної економіки як ознака цивілізаційних процесів XXI століття / О. М. Кулініч // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2012. – № 1. – С. 25–31.
Майєр Джеральд М. Основні проблеми економіки розвитку / Джеральд М. Майєр, Джемс Е. Раух, Антон Філіпенко ; [наук. ред. А. С. Філіпенко ; пер. с англ. Даніели Олесневич та ін.]. – Київ : Либідь, 2003. – 688 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33М М14 ; книгосховище, ч/з №1, ч/з № 3.
Мамонов І. Концепція сталого розвитку як принцип цілепокладання в публічному управлінні / І. Мамонов // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2011. – № 3. – С. 71–76.
Медведєв І. А. Вплив державного управління на ідею університету в контексті реалізації концепції сталого економічного розвитку в Україні / І. А. Медведєв // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 23. – С. 104–112.
Методологія сталого розвитку: цивілізаційний контекст : монографія / В. Х. Арутюнов, В. М. Свінціцький, С. І. Присухін [та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2010. – 296 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги1Ф М54 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, ч/з № 7.
Модернізація механізмів управління сталим просторовим розвитком: теорія та реалізація: колективна монографія / [Л. М. Акімова, Н. М. Білоус, О. В. Гісюк та ін. ; відп. ред. В. І. Павлов] ; Спілка економістів України, Акад. екон. наук України, Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2015. – 195 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33С2 М74 ; ч/з № 3.
Привалова Л. В. Фінансові передумови формування моделі сталого розвитку України / Л. В. Привалова, Л. А. Шило // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 21. – С. 48–51.
Рогов Г. Фінансові механізми трансформації економічного зростання у сталий розвиток / Г. Рогов // Економіст. – 2012. – № 6. – С. 25–27.
Сімченко Н. О. Системно-структурні проблеми сталого розвитку в контексті інноваційних перетворень / Н. О. Сімченко // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2010. – № 7. – С. 13–18.
Соколова О. Вплив структури національного виробництва на розвиток внутрішнього ринку України / О. Соколова // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2011. – № 1. – С. 147–154.
Сталий розвиток суспільства : навч. посіб. / [А. П. Садовенко, Л. Ц. Масловська, В. І. Середа та ін. ; наук. ред. А. П. Садовенко] ; Програма розвитку ООН, Акад. муніцип. упр. – [2-ге вид.]. – Київ : [б. в.], 2011. – 385 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:301 С76 ; ч/з № 3.
Трофимова В. В. Концепція сталого розвитку як основа постіндустріальних моделей розвитку / В. В. Трофимова // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 8. – С. 33–37.


19.04.2016
Запитує: Марина
Тема запиту: Доброго дня. Доброго дня. Підкажіть будь-ласка джерела для написання реферату з бух. обліку «Застосування сучасних інформаційних технологій ворганізації облікового процесу». Бажано за останні 6–8 років. Заздалегідь дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Марино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Безверхий К. В. Інформаційний комплекс облікової системи та звітність в Україні : монографія / К. В. Безверхий, Т. В. Бочуля. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 184 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Б39 ; ч/з № 1, ч/з № 3.
Вісник Тернопільського національного економічного університету. Економічні науки : наук. журн. / [редкол.: А. Мельник (голов. ред.) та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Вип. 1. – 114 с. – Зі змісту: Скалюк Р. Забезпечення ефективного процесу автоматизації бухгалтерського обліку в бюджетних установах України / Р. Скалюк.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В53 ; ч/з № 3.
Волот О. І. Організація інформаційної системи управлінського обліку / О. І. Волот // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2010. – № 11. – С. 23–25.
Гізатулін М. Б. Проблеми та перспективи розвитку електронного документування в бухгалтерському обліку суб’єктів державного сектору / М. Б. Гізатулін // Незалежний аудитор / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – 2014. – № 7. – С. 68–72.
Гошовська В. В. Особливості інформаційного забезпечення обліку та податкової звітності з фіксованого сільськогосподарського податку в Україні / В. В. Гошовська // Економіка. Фінанси. Право. Серія: Економіка. – 2013. – № 4. – С. 3–5.
Гудков А. А. Построение системы информационно-аналитического обеспечения процессов учета и контроля затрат на предприятии / А. А. Гудков // Управленческий учет и финансы. – 2013. – № 4. – С. 276–288.
Інформаційні системи і технології в обліку (на прикладі «1С: Бухгалтерія 8 для України») : навч. комп’ютер. практикум / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. обліку та аудиту ; уклад.: Н. О. Гура, І. А. Дерун. – Харків : Савчук О. О., 2015. – 56 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 І-74 ; ч/з № 2.
Кузьмінський Ю. Оцінка ефективності впровадження інформаційних технологій у бухгалтерський облік / Ю. Кузьмінський // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 7. – С. 27–31.
Мачуга Р. Алгоритмізація функціонування інформаційної системи бухгалтерського обліку / Р. Мачуга // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – Вип. 3. – С. 123–130.
Муковіз В. С. Впровадження автоматизації обліку як складова ефективного ведення будівельного бізнесу / В. С. Муковіз, О. Ю. Коток // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2013. – № 5. – С. 193–196.
Облік, аналіз та аудит: еволюція, сучасний стан та перспективи розвитку : зб. матеріалів II Всеукр. наук.-практ. конф., 8 груд. 2015 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: М. І. Бондар та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – 291 с. – Зі змісту: Братусь В. І. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: сучасний стан і тенденції розвитку / В. І. Братусь, Н. Ф. Чечко ; Дробот О. С. Автоматизація бухгалтерського обліку виробничих запасів за допомогою програми «1C: Підприємство» / О. С. Дробот ; Олефіренко А. В. «Хмарний» бухгалтерський облік: тенденції використання вітчизняними суб’єктами господарювання / А. В. Олефіренко ; Шпонька Д. В. Особливості використання зарубіжного програмного забезпечення в бухгалтерському обліку вітчизняних підприємств / Д. В. Шпонька.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 О-17 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Пашніна А. О. Підвищення результативності автоматизації обліку за допомогою впровадження на виробничих підприємствах автоматизованих інформаційно-облікових систем / А. О. Пашніна // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 7. – С. 438–443.
Проскура К. П. Вплив застосування системи електронного документообігу на ефективність податкового адміністрування в Україні / К. П. Проскура // Незалежний аудитор / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – 2013. – № 6. – С. 60–69. – Текст англ.
Скопень М. М. Ефективність використання комп’ютерних систем бухгалтерського обліку на підприємствах / М. М. Скопень, І. А. Говоруха // Економічний часопис – XXI. – 2011. – № 5–6. – С. 41–45.
Сопко В. В. Інформаційні технології в організації облікового процесу / В. В. Сопко // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2011. – № 1. – С. 205–211.
Фролов В. Впровадження «хмарних» технологій в практику бухгалтерського обліку / В. Фролов // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 12. – С. 45–49.


19.04.2016
Запитує: Марина
Тема запиту: Доброго дня. Підкажіть будь-ласка джерела для написання реферату з бух. обліку «Методика формування податкових різниць за даними бухгалтерського обліку». Бажано за останні 7–8 років. Заздалегідь дякую;. Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Марино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Баліцька В. В. Податкові різниці: вплив на доходи бюджету та фінансовий стан податкоплатників / В. В. Баліцька, О. В. Короткевич // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2013. – № 7. – С. 52–57.
Бондар М. І. Облік податкових різниць згідно з Податковим кодексом України / М. І. Бондар В. В. Бабіч // Фінанси України. – 2011. – № 3. – С. 72–80.
Бухгалтерський облік, контроль і аналіз у сучасній економічній науці та практиці : зб. матеріалів наук.-практ. конф., 3–4 квіт. 2014 р. : присвяч. 70-річчю каф. обліку підприємницької діяльності / [редкол.: В. І. Єфіменко та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2014. – 376 с. – Зі змісту: Єгорова А. Г. Економічна сутність податкових різниць і шляхи гармонізації їх обліку / А. Г. Єгорова. – С. 52–54.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Б94 ; ч/з № 3.
Довгопол Н. Податкові різниці-2: старі проблеми в новому форматі / Н. Довгопол, М. Нестеренко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 5. – С. 35–45.
Канцуров О. Вивчаємо Положення бухобліку «Податкові різниці» / О. Канцуров // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – 23 берез. (№ 27). – С. 49–52.
Клепар Г. Важливі особливості застосування Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток» та Положення бухгалтерського обліку «Податкові різниці» / Г. Клепар // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 8. – С. 25–42.
Наука й економіка = Science and Economic : наук.-теорет. журн. Хмельниц. екон. ун-ту / [голов. ред. А. С. Криклій ; відп. за вип. В. В. Романюк, В. О. Броженко]. – Хмельницький : ПВНЗ «ХЕУ», 2014. – Вип. 2. – 226 с. – Зі змісту: Бойчук А. А. Особливості обліку податкових різниць в сучасних умовах оподаткування / А. А. Бойчук, В. О. Бойчук, В. М. Гриндій.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Н34 ; книгосховище.
Нормативно-методичне забезпечення бухгалтерського обліку в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності : [монографія / Л. Г. Ловінська, О. О. Канцуров, В. Г. Швець та ін.] ; за заг. ред. Л. Г. Ловінської ; Акад. фінанс. упр. – Київ : ДННУ АФУ, 2013. – 294 с. : табл. – Зі змісту: Методологія розрахунку податкових різниць в контексті імплантації міжнародних стандартів фінансової звітності; Аналіз підходів до визначення податкових різниць.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Н83 ; ч/з № 3.
Розвиток державних фінансів України в умовах глобалізації : [колект. монографія / І. О. Луніна, О. О. Булана, Н. Б. Фролова та ін.] ; за ред. І. О. Луніної ; НАН України, ДУ «Ін-т економіки та прогнозування». – Київ : ІЕП НАН України, 2014. – 296 с. : рис., табл. – Зі змісту: Податкові різниці як фактор нестабільності бюджетних надходжень.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Р64 ; ч/з № 3.
Ткаченко М. Узгодження бухгалтерського та податкового обліку через розрахунок податкових різниць / М. Ткаченко // Незалежний аудитор. – 2014. – № 4. – С. 74–77.
Удосконалення оподаткування прибутку підприємств в Україні : [монографія / Т. І. Єфименко, Л. Г. Ловінська, Є. В. Калюга та ін.] ; за заг. ред. Т. І. Єфименко, Л. Г. Ловінської ; Держ. навч.-наук. установа «Акад. фінанс. упр.». – Київ : ДННУ АФУ, 2013. – 526 с. – Зі змісту: Світовий досвід розрахунку податкових різниць: методи обліку та відображення у звітності ; Податкові різниці: їх вплив на податок з прибутку і відображення в обліку та фінансовій звітності.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336. У31 ; ч/з № 3.
Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана»; [редкол.: А. М. Мороз (голов. ред.) та ін. ; ред. англ. тексту О. М. Сабат]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 1. – 299 с. – Зі змісту: Єгорова А. Г. Шляхи гармонізації бухгалтерського та податкового обліку податкових різниць / А. Г. Єгорова.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Ф59 ; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 1, ч/з № 3.


19.04.2016
Запитує: Марина
Тема запиту: Доброго дня. Підкажіть будь-ласка джерела для написання реферату з бух. обліку «Облік операцій з борговими цінними паперами». Бажано за останні 8 років. Заздалегідь дякую .

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Марино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Духновська Л. Податковий облік цінних паперів і деривативів / Л. Духновська, Т. Редзюк // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 6. – С. 40–46.
Кузьменко О. Облік цінних паперів – оновлені зміни / О. Кузьменко // Баланс – 2011. – 12 верес. (№ 73). – С. 34–37.
Леось О. Ю.Регулювання фондового ринку: зарубіжний досвід організації депозитарного обліку цінних паперів / О. Ю. Леось, А. М. Тхір // Фондовый рынок. – 2012. – № 26. – С. 4–9.
Лісовий В. П. Торгівля цінними паперами : навч. посіб. / В. П. Лісовий, К. Г. Отченаш, В. В. Токар ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2012. – 369 с. – Зі змісту: Бухгалтерський облік операцій з цінними паперами (крім банків) .
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 Л63 ; книгосховище, Аб., ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з ІБО, ч/з № 7.
Молибога К. Основы учета ценных бумаг (векселя, облигации) / К. Молибога // Незалежний аудитор. – 2013. – № 7. – С. 64–69.
Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України : II наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 11 трав. 2012 р. : зб. тез доп. / Нац. банк України, Ун-т банк. справи, Ін-т магістерської та післядипломної освіти ; [редкол.: А. Я. Кузнецова та ін.]. – Київ : УБС НБУ, 2012. – 248 с. – Зі змісту: Долінська О. М. Застосування вексельної форми розрахунків в обліку / О. М. Долінська.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 П78 ; книгосховище.
Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України : зб. тез доп. IV наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, травень 2014 р. : приурочена до Дня банківського працівника / Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – Київ : УБС НБУ, 2014. – 263 с. – Зі змісту: Кисельов Д. Г. Операції банків з цінними паперами та шляхи їх розвитку / Д. Г. Кисельов.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 П78 ; ч/з № 3.
Прокопенко В. Витрати на послуги торговця цінними паперами (брокера): відображаємо в податковому та бухгалтерському обліку / В. Прокопенко // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – 12 верес. (№ 84). – С. 6–9.
Солошенко Л. Операції з цінними паперами (окремий «ціннопаперовий» облік) / Л. Солошенко // Податки та бухгалтерський облік. – 2011. – 17 жовт. (№ 83). – С. 15–24.
Табачук Г. П. Фінансовий облік у банках : навч. посіб. / Г. П. Табачук, О. М. Сарахман, Т. М. Бречко ; М-во освіти і науки України, Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – Київ : Центр учб. літ., 2010. – 423 с. – Зі змісту: Облік операцій із цінними паперами власного боргу, емітованими банком.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Т12 ; книгосховище, Аб., ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність : підручник / Н. М. Ткаченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Вид. 5-те, допов. і перероб. – Київ : Алерта, 2011. – 974 с. – Зі змісту: Облік цінних паперів та зобов'язань.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Т48 ; книгосховище, Аб., ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Торгівля цінними паперами в Україні: навч. посіб. / [К. К. Бовкун, Д. С. Бутенко, Ю. Я. Кравченко та ін.]. – Київ : АДС УМКЦентр, 2008. – 308 с. – (Бібліотека фахівця). – Зі змісту: Бухгалтерський облік операцій з цінними паперами та їх оподаткування.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 Т60 ; книгосховище, Аб., ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з ІБО.


19.04.2016
Запитує: Любовь
Тема запиту: Доброго дня! Мені необхідна література за темою «Сучасні види маркетингу» для написання курсової. Дякую! З повагою, Любов.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Любове! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Краус К. М. Управління маркетингом малого торговельного бізнесу : концепції, організація, домінанти розвитку : монографія / К. М. Краус ; М-во освіти і науки України, ВНЗ Укоопспілки «Полтав. ун-т економіки і торгівлі». – Полтава : Дивосвіт, 2013. – 163 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338Т8 К78 ; ч/з № 3.
Литовченко И. Л. Интегрированные маркетинговые коммуникации предприятий на рынке гелиоэнергетического оборудования : [монография] / И. Л. Литовченко, И. А. Шкурупская. – Киев : Наук. думка, 2015. – 212 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Л64 ; ч/з № 3.
Маркелова И. Нетрадиционные виды маркетинга / И. Маркелова, И. Молчакова // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2012. – № 2. – С. 81–83.
Маркетинг : навч. посіб. / В. Липчук, Р. Дудяк, С. Бугіль, Я. Янишин ; заг. ред. В. В. Липчука ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Львів : Магнолія-2006, 2012. – 456 с. – Зі змісту: Види маркетингу та їх застосування.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 М26 ; книгосховище, ч/з № 2.
Маркетинг. Стань Лидером! Проверено на практике. Работает! : современное пособие молодого лидера / Олеся Марущак, Юлия Стрижкова, Марта Коронкевич [и др. ; отв. ред. М. Сокол]. – Киев : Аграр Медіа Груп, 2013. – 240 с. – (Библиотека украинской ассоциации маркетинга).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 М26 ; книгосховище.
Окландер Т. О. Модернізація маркетингової діяльності промислових підприємств : монографія / Т. О. Окландер. – Донецьк : Ноулидж, 2013. – 292 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 О-50 ; ч/з № 3.
Основные тенденции современного маркетинга в социальных сетях // Маркетинг и реклама. – 2015. – № 5–6. – С. 64–65.
Основы маркетинга / Филип Котлер, Гари Армстронг, Вероника Вонг [и др. ; пер. с англ. А. В. Назаренко, А. Н. Свирид ; под ред. А. В. Назаренко]. – 5-е европ. изд. – Москва : Вильямс, 2012. – 751 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М О-75 ; книгосховище, Зал екон. клас.
Романова Л. В. До проблеми формування сучасної моделі маркетингу в Україні / Л. В. Романова // Економіка АПК. – 2013. – № 5. – С. 102–107.
Тарнавська Н. Маркетингові інновації як пріоритетне джерело конкурентних переваг підприємств / Н. Тарнавська, О. Голоднюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2015. – Вип. 3. – С. 79–92.
Федорченко А. В. Внутрішній маркетинг підприємства: теорія, методика, практика : монографія / А. В. Федорченко, О. В. Окунєва ; за наук. ред. А. В. Федорченка ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2015. – 230 с. : табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Ф33 ; книгосховище,e-ресурс, ч/з № 1, ч/з № 3.
Череп А. В. Основи маркетингу : навч. посіб. / А. В. Череп, О. С. Богма, О. Г. Череп ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Запоріз. нац. ун-т». – Київ : Кондор, 2014. – 226 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Ч-46 ; ч/з № 2.


14.04.2016
Запитує: Артем
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати наукові статті на тему «Фінансування заходів з охорони праці (регіональні програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища)».

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пан Артеме! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Моисеенко О. Экономические аспекты охраны труда / О. Моисеенко// На допомогу спеціалісту з охорони праці : додаток до журналу «Охорона праці». – 2015. – № 6. – С. 6–12.
Про затвердження Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014–2018 роки : Закон України від 4 квіт. 2013 р. № 178–VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – №10. – Ст. 112.
Рекомендований перелік профілактичних заходів, що можуть включатися до загальнодержавних, регіональних, галузевих програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, у фінансуванні яких бере участь фонд // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – 2012. – № 1. – С. 43–49.
Репін М. В. Формування загальнодержавної цільової соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища з метою комплексного розв’язання проблем у сфері охорони праці / М. В. Репін // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – 2012. – № 3. – С. 94–97.
Стовбун А. Основні напрями здійснення роботодавцем заходів з охорони праці / А. Стовбун // На допомогу спеціалісту з охорони праці : додаток до журналу «Охорона праці». – 2015. – № 12. – С. 42–50. .
Стовбун А. Про першочергові заходи з поліпшення стану державного нагляду у сфері безпеки і гігієни праці в Україні / Анатолій Стовбун // На допомогу спеціалісту з охорони праці : додаток до журналу «Охорона праці». – 2015. – № 10. – С. 36–40. .
Швець І. Концепція економічного стимулювання безпечної трудової діяльності на підприємстві / І. Швець // Україна: аспекти праці. – 2012. – № 7. – С. 31–37.


14.04.2016
Запитує: Андрій
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати наукові статті на тему  «Стан виробничого травматизму в Україні та його зв’язок з професійними ризиками». Заздалегідь дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пан Андрію! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Ємельянова Н. А. Дослідження стану показників виробничого травматизму в Україні / Н. А. Ємельянова, А. С. Єсипенко, О. А. Сліпачук // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – 2012. – № 1. – С. 21–29.
Єсипенко А. С. Деякі аспекти оцінки стану виробничого травматизму в Україні / А. С. Єсипенко // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – 2012. – № 3. – С. 45–48.
Куценко В. І. Соціальна безпека в контексті сталого розвитку : [монографія] / В. І. Куценко, В. П. Удовиченко ; НАН України, Рада по вивч. продукт. сил України. – Чернігів : Лозовий В. М., 2011. – 652 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги32С К95 ; ч/з № 3.
Логінова І. І. Основи профілактики виробничого травматизму при переробці мінеральної сировини в гірничорудній промисловості / І. І. Логінова, І. В. Карпенко // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – 2015. – № 3. – С. 50–56.
Малихін О. На машину надійся, але сам не зівай : [статистичний аналіз виробничого травматизму в машинобудуванні] / О. Малихін, Т. Таїрова // Охорона праці. – 2015. – № 2. – С. 30–33.
Малихін О. Стережися біди, поки її немає : [статиcтичний аналіз виробничого травматизму у сільському господарстві протягом 2003–2012 років] / О. Малихін, О. Сліпачук // Охорона праці. – 2015. – № 3. – С. 38–41.
Малихін О. Травматизм у СКС: загальна характеристика : [аналіз виробничого травматизму в соціально-культурній сфері в період з 2006 по 2014 рік] / О. Малихін, О. Сліпачук // Охорона праці. – 2015. – № 5. – С. 32–35.
Малихін О. В. Виробничий травматизм в Україні у І півріччі 2015 року: особливості і тенденції / О. В. Малихін, Т. М. Таірова, І. В. Левченко // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – 2015. – № 3. – С. 17–29.
Малихін О. В. Особливості виробничого травматизму за видами нагляду та регіонами України / О. В. Малихін, Т. М. Таірова, І. В. Левченко // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – 2015. – № 2. – С. 3–12.
Сліпачук О. А. Вплив специфіки виробництва на рівень травматизму у гірничорудній та нерудній промисловості / О. А. Сліпачук // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – 2015. – № 3. – С. 30–46.
Сліпачук О. А. Особливості виробничого травматизму і заходи профілактики нещасних випадків у соціально-культурній сфері / О. А. Сліпачук // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – 2015. – № 2. – С. 75–94.
Таірова Т. М. Аналіз оцінювання стану наглядової діяльності за охороною праці та її вплив на рівень виробничого травматизму в Україні / Т. М. Таірова, С. В. Сулімова // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – 2013. – № 4. – С. 11–15.
Цина А. Ю. Визначення ризиків та їх прийнятних рівнів для декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки / А. Ю. Цина, А. А. Ткаченко // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – 2015. – № 4. – С. 96–102.


13.04.2016
Запитує: Liudmila
Тема запиту: Доброго дня. Підкажіть будь ласка джерела для написання реферату на таку тему «Облік грошових коштів на поточних та інших рахунках в банках в національній валюті». Заздалегідь дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Людмило! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Атамас П. Класифікація грошових потоків за видами діяльності як основа складання звіту про рух грошових коштів / П. Атамас, О. Атамас // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 2. – С. 13–18.
Атамас П. Методичні підходи до аналізу грошових потоків за матеріалами звіту про рух грошових коштів / П. Атамас, О. Атамас // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 5. – С. 13–19.
Губа Е. Брак коштів. Внесення та повернення фінансової допомоги : [облік оборотних коштів] / Е. Губа // Справочник экономиста. – 2015. – № 8. – С. 33–37.
Зоря О. П. Теоретичні засади ведення обліку безготівкових розрахунків суб’єктів господарської діяльності банківськими установами / О. П. Зоря, Р. В. Малишев // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 18. – С. 77–79.
Криза банківської системи: причини і шлях виходу : матеріали наук.-практ. конф., 10 черв. 2015 р., м. Київ / Асоц. укр. банків, Нац. банк України, Ун-т банк. справи (м. Київ) ; [орг. ком.: С. М. Аржевітін (відп. ред.) та ін.]. – Київ : УБС НБУ, 2015. – 143 с. : фот. цв. – Зі змісту: Кораблін С. О. Як творити грошово-кредитну систему на базі власної економіки, а не потрапляти в залежність від чужої валюти? / С. О. Кораблін.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 К82 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Облік, аналіз та аудит: еволюція, сучасний стан та перспективи розвитку : зб. матеріалів II Всеукр. наук.-практ. конф., 8 груд. 2015 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Обл.-екон. ф-т ; [редкол.: М. І. Бондар та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – 291 с. – Текст укр., англ. – Зі змісту: Невечера М. А. Аналіз балансу банку: організаційний аспект / М. А. Невечера. – С. 219–221. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 О-17 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Омельченко О. Ю. Види доходів та витрат банку, їх облік в умовах дії нового податкового поля / О. Ю. Омельченко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2013. – № 1. – С. 83–92.
Парасій-Вергуненко І. М. Управлінський облік і аналіз у банках [Електронний ресурс] : практикум : навч. посіб. / І. М. Парасій-Вергуненко, Т. В. Ларікова, В. Б. Кириленко ; за ред. І. М. Парасій-Вергуненко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2015. – 180 с. – Назва з титул. екрану.
Петраковська О. В. Особливості побудови плану рахунків бухгалтерського обліку банків України / О. В. Петраковська // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2015. – № 4. – С. 176–180.
Скорик І. Розрахунково-касові операції банку: облік, аналіз, контроль / І. Скорик // Персонал. – 2013. – № 2. – С. 38–47.
Снігурська Л. Особливості бухгалтерського обліку банками України операцій з конвертації валютних кредитів у гривню / Л. Снігурська // Вісник Національного банку України. – 2014. – № 11. – С. 38–51.
Снігурська Л. Проблеми формування банком облікової політики щодо кредитів та інших фінансових активів зі зменшеною корисністю / Л. Снігурська // Вісник Національного банку України. – 2014. – № 9. – С. 24–30.
Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку і контролю на підприємствах АПК : зб. наук. пр. студентів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т економіки та менеджменту АПК ; [редкол.: М. М. Коцупатрий (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – 180 с. – Зі змісту: Власюк Г. В. Облік в управлінні грошовими коштами в національній валюті / Г. В. Власюк. – С. 25–29 ; Покидько Н. В. Грошові кошти та грошові потоки як об’єкт бухгалтерського обліку / Н. В. Покидько. – С. 98–102. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 333С С76 ; книгосховище, ч/з № 3.
Стандартизація бухгалтерського обліку в банківських та бюджетних установах України [Електронний ресурс] : [колект.] монографія / [Л. М. Кіндрацька та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2015. – 481, [7] с. – Назва з титул. екрану.
Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Мороз (голов. ред.) та ін. ; ред. англ. тексту О. М. Сабат]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 1(23). – 2014. – 299 с. – Зі змісту: Ларікова Т. В. Дослідження змін у формуванні власного капіталу банків: обліковий аспект / Т. В. Ларікова. – С. 237–251. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Ф59 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Фінансові інструменти: оцінка і відображення у звітності банків: монографія / [Р. А. Славє’юк, М. О. Гасюк, О. О. Глущенко та ін.] ; за ред. Р. А. Слав’юка ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи (м. Київ). – Київ : УБС НБУ, 2015. – 308 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Ф59 ; ч/з № 3.
Фурсова В. А. Актуальні проблеми впровадження управлінського обліку в комерційному банку / Вікторія Анатоліївна Фурсова, Мінь Шан Дао // Економіка. Фінанси. Право. Серія: Економіка. – 2015. – № 12. – С. 10–12.


13.04.2016
Запитує: Тетяна
Тема запиту: Вітаю! Прошу допомоги з пошуку літератури на тему «Зайнятість у неформальному секторі економіки України: сучасний стан та напрями регулювання». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Тетяно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Бондарчук К. Причини поширення неформальної зайнятості на сільських територіях та регуляторні важелі щодо її легалізації / К. Бондарчук // Україна: аспекти праці. – 2014. – № 2. – С. 17–22.
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки : наук. журнал / [голов. ред. М. Є. Скиба]. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – Вип. 6, т. 2. – 193 с. – Зі змісту: Ведерніков М. Д. Неформальний сектор в структурі національного ринку праці / М. Д. Ведерніков.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В 53 ; ч/з № 3.
Гимпельсон В. Е. Нормально ли быть неформальным? / В. Е. Гимпельсон, Р. И. Капелюшников // Экономический журнал высшей школы экономики. – 2013. – Т. 17, № 1. – С. 3–40.
Гураль Н. Р. Трудовий потенціал України в контексті розвитку неформального сектору торгівлі / Н. Р. Гураль // Економічний часопис – XXI. – 2012. – № 1–2. – С. 49–51.
Інтеграційні економіко-правові напрями розвитку України та країн близького зарубіжжя : матеріали I міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 31 січ. 2012 р. – Львів : Львів. комерц. акад., 2012. – 231 с. – Зі змісту: Гринкевич С. С. Функціонування трудового потенціалу у неформальному секторі торгівлі / С. С. Гринкевич, Н. Р. Гураль.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С І-73 ; книгосховище.
Каламбет С. В. Специфічні особливості категорії фінанси домогосподарств / С. В. Каламбет, Д. С. Плохіх // Економіка та держава. – 2015. – № 12. – С. 59–61.
Куліков Ю. М. Мінімальна заробітна плата в методології неформальної зайнятості / Ю. М. Куліков, О. В. Йолкіна // Економіка України. – 2015. – № 9. – С. 88–93.
Методологічні положення зі статистики / Держ. ком. статистики України ; [голова редкол. О. Г. Осауленко]. – Київ : Август, 2002. – Вип. 1. – 552 с. – Зі змісту: Обстеження домогосподарств; Методика перевірки якості роботи економістів по обстеженню домогосподарств; Методика визначення обсягів зайнятості у неформальному секторі економіки України.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 31 М54 ; ч/з № 3.
Міненко В. Л. Зайнятість населення у неформальному секторі економіки: сутність та методи вимірювання / В. Л. Міненко // Економіка та держава. – 2010. – № 4. – С. 111–113.
Пасажко Т. С. Фінанси домогосподарств як джерело інвестиційних ресурсів економіки України / Т. С. Пасажко // Економіка та держава. – 2015. – № 7.– С. 108–111.
Перит І. О. Державне регулювання підприємницької діяльності домогосподарств в Україні / І. О. Перит // Світ фінансів.– 2015. – Вип. 1. – С. 185–192.
Перит І. О. Зміст та особливості підприємницької діяльності домогосподарств як важливих суб’єктів економічних відносин / І. О. Перит // Світ фінансів. – 2015. – Вип. 4. – С. 152–162.
Предборський В. А. Неформальна економіка як передумова девіації сучасної елітної структури / В. А. Предборський // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2015. – № 11. – С. 3–7.
Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – № 2. – 191 с. – Зі змісту: Колядич О. І. До питання формальних і неформальних інституцій сфери соціально-трудових відносин / О. І. Колядич, С. В. Погорєлов.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 С69 ; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 1, ч/з № 3.
Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т соц.-труд. відносин ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 2. – 499 с. – Зі змісту: Гнибіденко І. Ф. Трансформація ринку праці на селі: перспективи оптимізації неформальної зайнятості сільського населення / І. Ф. Гнибіденко, А. Д. Руснак.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 С69 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.

Остання редакція: 23.11.17