Бібліотека

Яндекс.Метрика

Бібілотека отримала електронні видання у грудні03 Січня 2018р.

 

Фінансовий облік у банках [Електронний ресурс] : практикум : навч. посіб. / [А. М. Герасимович, Т. В. Кривов'яз, О. В. Кот та ін.] ; за заг. ред. А. М. Герасимовича ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2017. - 263, [1] с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-130-4 : Б. ц.
Майорова, Тетяна ВолодимирівнаПроектне фінансування [Електронний ресурс] : підручник / Т. В. Майорова, О. О. Ляхова ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Центральноєвропейська Академія Навчань та Сертифікації. - 2-ге вид., перероб. і доповн. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2017. - 434, [6] с. - (Спільний проект кафедри інвест. діяльності ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" та Центральноєвропейської Академії Навчань та Сертифікації (CEASC) компанії Consulting Group 2027 (Лодзь, Польща). - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-191-5 : Б. ц.
Федосов, Віктор МихайловичМакроекономічний аналіз [Електронний ресурс] : практикум / В. М. Федосов, Ю. В. Сибірянська, Н. М. Сивульська та ін. ; М-во освіти і науки України. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2017. - 291, [1] с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-190-8 : Б. ц.
Збірник завдань для проведення практичних занять з вищої математики [Електронний ресурс] : у 2 ч. / авт. кол.: В. П. Лісовська, Ж. В. Луцишина, Т. В. Манжос та ін. ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", каф. вищої математики. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2017
. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-186-1. - 
Ч. 1. - 2017. - 211 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 211. - ISBN 978-966-926-187-8 (ч. 1) : Б. ц. 
Збірник завдань для проведення практичних занять з вищої математики [Електронний ресурс] : у 2 ч. / авт. кол.: В. П. Лісовська, Ж. В. Луцишина, Т. В. Манжос та ін. ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", каф. вищої математики. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2017
. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-186-1. - Ч. 2. - 2017. - 169 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 169. - ISBN 978-966-926-188-5 (ч. 2) : Б. ц. 
Андрійчук, Василь Гаврилович. Концентрація в аграрній сфері економіки: проблемні аспекти [Електронний ресурс] : монографія / В. Г. Андрійчук, І. С. Сас ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2017. - 303, [1] с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-189-2 : Б. ц. 
Рязанова, Надія Сергіївна. Інститут фінансового рахівництва інформаційного суспільства: сутність та сучасна парадигма розвитку [Електронний ресурс] : монографія / Н. С. Рязанова ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2017. - 337, [7] с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-923-197-7 : Б. ц.
Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу [Електронний ресурс] : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 10 лист. 2017 року, Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Каф. інвест. діяльності ; [редкол.: В. К. Хлівний (голова), О. В. Мурашко, С. М. Аржевітін та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2017. - 542 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-199-1 : Б. ц. 
Китайська цивілізація: традиції та сучасність [Електронний ресурс] : матеріали X міжнар. наук. конф., 22 верес. 2016 р., Київ / Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Євразійський нац. ун-т ім. Л. М. Гумільова (Астана, Казахстан), Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. асоц. китаєзнавців, Центр сучас. Китаю "Тянься лінк" ; відп. за вип. Л. Л. Антонюк, Л. П. Гальперіна . - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, Ін-т вищ. освіти, 2016. - 81 с. : іл. - Назва з титул. екрану. - Б. ц. 
Майбутнє банкінгу: сучасні виклики та перспективи розвитку [Електронний ресурс] : зб. матеріалів II Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 15 черв. 2017 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т фінанс.-банк. аналітики ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана" [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2017. - 110 с. : іл., табл. - Назва з титул. екрану. - Б. ц. 
Глобальна економіка [Електронний ресурс] : навч. посіб. / [Д. Г. Лук'яненко, А. М. Поручник, Т. В. Кальченко та ін.]; за заг. ред. Д. Г. Лук'яненка ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2017. - 164, [4] с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-202-8 : Б. ц. 
Інноваційний розвиток корпоративних фінансів [Електронний ресурс] : тенденції та перспективи : монографія / [О. О. Терещенко, Н. Д. Бабяк , А. І. Іващенко та ін.] ; за заг. ред. О. О. Терещенка ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Каф. корпоративних фінансів і контролінгу. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2017. - 495, [1] с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-195-3 : Б. ц. 
Стан та перспективи розвитку управлінських наук: українсько-польський досвід [Електронний ресурс] : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 жовт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", ДВНЗ "Нац. педагог. ун-т ім. Драгоманова", Ун-т кардинала С. Вишинського (Варшава), Спілка орендарів і підприємців України. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2017. - 197, [1] с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-210-3 : Б. ц.
Сучасні тенденції розвитку обліку, оподаткування, аналізу і аудиту [Електронний ресурс] : зб. матеріалів міжнар. наук. інтернет- конф., 17 листоп. 2017 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Обліково-екон. ф-т ; [редкол.: М. І. Бондар, Л. М. Кіндрацька, Ю. А. Кузьмінський та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2017. - 241 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-209-7 : Б. ц
Сучасні інструменти управління корпоративними фінансами [Електронний ресурс] : зб. матеріалів І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 22 лист. 2017 року, Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Каф. корпоративних фінансів і контролінгу, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця (Харьков), Каф. фінансів, Терноп. нац. екон. ун-т (Тернопіль), Каф. фінансів субєктів господарювання і страхування ; [оргком. конф. В. К. Хлівний, О. О. Терещенко, О. В. Кнейслер та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2017. - 429, [1] с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-208-0 : Б. ц.