НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ М. В. ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКОГО

Яндекс.Метрика

Бібліотека КНЕУ отримала електронні видання у січні 2021р.21 Січня 2021р.

International Economic Policy [Електронний ресурс] = [Міжнародна економічна політика] : sci. j. / Min. of Education and Science of Ukraine, Kiev Nat. Econ. Univ. named after Vadym Hetman ; princip. ed. Dmytro Lukianenko. – Електрон. текстові дані. – Kiev : KNEU, 2004. – Назва з титул. екрану. – Електрон. версія друк. вид. – ISSN 1811-9832. № 1-2 (32-33). – 2020. – 184 p. : рис., табл. – Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. - Б. ц.
Sustainability report [Електронний ресурс] : 2018 KNEU sustainability report / Min. of Education a. Science of Ukraine, Kiev Nat. Econ. Univ. named after Vadym Hetman. - Електрон. текстові дані. – Kiev : KNEU, 2018. – 36 с. – Назва з титул. екрану. – Електрон. версія друк. вид. – Б. ц.
Вчені записки [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [відп. ред. О. Яценко]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 1998. – Назва з титул. екрану. – Електрон. версія друк. вид. Вип. 21. – 2020. – 304 с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 2415-8518. – Б. ц.
Економіка та підприємництво [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / [редкол.: І. М. Рєпіна, Н. В. Шевчук, А. М. Колот, А. Є. Буряченко, І. А. Джалладова та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ. – Назва з титул. екрану. – Електрон. версія друк. вид. Вип. 45. – 2020. – 184 с. – Анот. ст. на укр. та англ. мовах. – Б. ц.
Економіка та підприємництво [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / [редкол.: І. М. Рєпіна, В. І. Кириленко, А. М. Колот, М. І. Диба, З. П. Бараник та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ. – Назва з титул. екрану. – Електрон. версія друк. вид. Вип. 44. – 2020. – 156 с. – Анот. ст. на укр. та англ. мовах. – Б. ц.
Економіка підприємства: теорія та практика [Електронний ресурс] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", SHEI Kyiv National Economic Uuniversity named of Vadym Hetman ; [оргком. конф.: Д. Г. Лук'яненко, Рєпіна І. М., Лігоненко Л. О. та ін.] = Economy of enterprise: theory and experience / VIII International Scientific and Practical Conference, Kyiv, October 12-13, 2020 : зб. матеріалів VIII Міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 жовтня 2020 р. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2020. – 153 с. - Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-926-354-4 : Б. ц.
Міжнародна економічна політика [Електронний ресурс] : наук. журн. / [голов. ред. Д. Г. Лук'яненко]; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2004. – Назва з титул. екрану. – Електрон. версія друк. вид. № 1-2 (32-33). – 2020. – 176 с. : рис., табл. – Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. - Б. ц.
Моделювання та інформаційні системи в економіці [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. О. Є. Камінський. – Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ. – Издание см. под заглавием: Машинна обробка інформації. - Назва з титул. екрану. – Електрон. версія друк. вид. № 99. – 2020. – 176 с. – Частина тексту англ. – Анот. на укр., рос. та англ. мовах. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 2708-9746. – Б. ц.
Моделювання та інформаційні системи в економіці [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. О. Є. Камінський. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ. – Издание см. под заглавием: Машинна обробка інформації. – Назва з титул. екрану. – Електрон. версія друк. вид. № 100. – 2020. – 184 с. – Частина тексту англ. – Анот. на укр., рос. та англ. мовах. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 2708-9746. – Б. ц.
Нейронечіткі технології моделювання в економіці [Електронний ресурс] : наук. журн. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"; [редкол.: А. В. Матвійчук, Г. І. Великоіваненко, І. В. Мірошниченко та ін.]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2011. – Назва з титул. екрану. - Електрон. версія друк. вид. Вип. 7. – 2018. – 208 с. – Анот. ст. на укр. та англ. мовах. – ISSN 2306-3289. – Б. ц.
Нейронечіткі технології моделювання в економіці [Електронний ресурс] : наук. журн. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"; [редкол.: А. В. Матвійчук, Г. І. Великоіваненко, І. В. Мірошниченко та ін.]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2011. – Назва з титул. екрану. - Електрон. версія друк. вид. Вип. 8. – 2019. – 200 с. – Анот. ст. на укр. та англ. мовах. – ISSN 2306-3289. – Б. ц.
Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасні парадигма в умовах сталого розвитку [Електронний ресурс] : зб. матеріалів VI Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 20-й річниці створення кафедри аудиту; 10 груд. 2020 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ф-т обліку та податкового менеджменту ; [редкол.: М. І. Бондар, Л. М. Кіндрацька, О. А. Петрик та ін.]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2020. – 587 с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-926-353-7.  Б. ц.
С. Подолинський, В. Вернадський, М. Руденко – подвижники природничих засад економічного мислення і господарювання [Електронний ресурс] : тези Круглого столу, Київ, 18 листоп. 2020 р. / ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Каф. екон. теорії, Наукова бібліотека імені М. В. Довнар-Запольського, Наукове товариство імені Сергія Подолинського, ДУ "Ін-т екон. та прогнозування НАН України", Відділ екон. історії. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2020.  71 с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-926-352-0.– Б. ц.
Стратегія економічного розвитку України [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"; [редкол.: В. А. Верба (голов. ред.) та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2000. - Назва з титул. екрану. – Електрон. версія друк. вид. № 46. – 2020. – 216 с. – Анот. парал. укр., рос., англ. – ISSN 2312-9298. – Б. ц.
Стратегія економічного розвитку України [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"; [редкол.: В. А. Верба (голов. ред.) та ін.]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2000. – Назва з титул. екрану. – Електрон. версія друк. вид. № 45. – 2019. – 168 с. – Анот. парал. укр., рос., англ. – ISSN 2312-9298. – Б. ц.
Стратегія економічного розвитку України [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"; [редкол.: В. А. Верба (голов. ред.) та ін.]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2000. – Назва з титул. екрану.  № 47. – 2020. – 136 с. – Анот. парал. укр., рос., англ. – ISSN 2312-9298. – Б. ц. Видається 2 рази на рік

 

Переглянути повний текст можливо після авторизації.

Користуйтесь «Електронною бібліотекою»!