Бібліотека

Яндекс.Метрика

Запитай бібліотекаря

 Що таке віртуальна довідка?

Віртуальна довідка це бібліотечна служба, що надає відповіді на разові запитання віддаленого користувача, пов’язані з пошуком інформації.

Служба віртуальної довідки бібліотеки:

Відповідає на наступні запити:

 • адресно-бібліографічні - про наявність вітчизняних і іноземних видань у фонді бібліотеки;
 • уточнюючі - уточнення елементів бібліографічного опису документа (заголовки книги, відомостей про автора, рік видання і ін.);
 • тематичні - виконуються з використанням ресурсів, доступних бібліотеці, що не вимагають складного бібліографічного пошуку;
 • фактографічні - відомості довідкового характеру, що містять дані про конкретні об'єкти, поняття, факти, персоналії і т.д.

Не розглядає запити:

 • сформульовані некоректно;
 • складні запити, які потребують глибокого наукового пошуку та підключення додаткових джерел інформації (іншомовних, тощо);
 • пов'язані з наданням готових рефератів, курсових і дипломних робіт;
 • прохання, що містять юридичні консультації;
 • розважального характеру;
 • пов'язані з наданням інформації комерційного характеру чи навчального напрямку.

Джерела виконання запитів:

 • традиційний довідково-пошуковий апарат;
 • електронний каталог бібліотеки.

Звертаємо увагу!

 • Послуга надається на безоплатній основі.
 • Користуватись послугою може кожен бажаючий, хто звернувся до служби віртуальної довідки.
 • На Ваші запитання відповідають кваліфіковані спеціалісти нашої бібліотеки.
 • Запити виконуються у порядку їх надходження, протягом робочого дня.
 • Кожен запит містить одне запитання (за одним запитом не більше 10 назв).
 • Питання необхідно надсилати у довільній формі.
 • Перш ніж надсилати запитання, скористайтесь пошуком у Електронному каталозі бібліотеки.
 • Відповідь на запит надсилається на вказану електронну адресу.
 • Стороннім вузу користувачам надається можливість працювати в читальних залах з дозволу адміністрації бібліотеки.
 • Доступ до Електронної бібліотеки надається лише зареєстрованим у бібліотеці читачам.
 • Бібліотека не надсилає електроні копії наявних у бібліотеці документів.
 • Cтилістика запиту користувача подається без змін.

Шановні користувачі! Перш ніж поставити питання, пропонуємо вам ознайомитися з «Електронним каталогом бібліотеки» http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Якщо Ви не знайшли відповідь самостійно, поставте питання бібліографу. Ми допоможемо в пошуку інформації по темі, в розшуку або уточненні необхідних відомостей. Відповідь буде відправлена на Вашу електронну пошту протягом 3-х робочих днів.

Задайте своє питання бібліотекарю

12.06.2017

Запитує: Ivanka

Тема запиту: Доброго вечора. Прошу Вашої допомоги в підборі літератури на тему «Міжнародна торгівельна політика». Заздалегідь дякую!.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Бестужева С. В. Міжнародна економічна діяльність України : навч. посіб. / С. В. Бестужева ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 266 с. – Зі змісту: Основні факторні передумови участі України в міжнародній торгівлі.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Б53; книгосховище.
Войчак М. Удосконалення інституціональної підтримки українського експорту високотехнологічної продукції / Микола Войчак // Ринок цінних паперів України. – 2016. – № 3–4. – С. 37–44. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Гужва І. Ю. Концептуальні основи формування зовнішньоторговельної політики України / І. Ю. Гужва // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія: Економічні науки. – 2015. – № 5–6. – С. 4–13. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Дунська А. Експортно-імпортна діяльність України / Дунська Алла // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія: Економічні науки. – 2016. – № 3. – С. 36–46. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Економіка розвитку : наук. журн. / Харків. нац. екон. ун-т ; [редкол.: В. С. Пономаренко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНЕУ, 2013. – № 4 (68). – 123 с. – Зі змісту: Серпухов М. Ю. Прихований протекціонізм як інструмент сучасної міжнародної торгівельної політики / М. Ю. Серпухов.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е45; книгосховище.
Мельник Т. Зовнішньоекономічний сектор України: реалії та перспективи / Мельник Тетяна // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету = Herald of kyiv national university of trade and economics. – 2016. – № 4. – С. 38–55. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Міжнародна економіка : навч. посіб. / Г. Е. Гронтковська, О. І. Ряба, А. М. Венцурик [та ін.] ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 382 с. – Зі змісту: Міжнародна торгівля товарами і послугами.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М М58; книгосховище.
Покришка Д. С. Динаміка зовнішньої торгівлі в Україні в умовах трансформації внутрішніх і зовнішніх чинників зростання / Д. С. Покришка // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія: Економічні науки. – 2015. – № 5–6. – С. 50–59. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Спартак А. Н. Торговая политика в интересах экономического роста / Спартак Андрей Николаевич // Международная экономика. – 2016. – № 11. – С. 31–40. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Стратегічні пріоритети. Серія «Економіка» = [Strategic priorities : наук.-анал. щокв. зб.] / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [редкол.: В. П. Горбулін (голов. ред.) та ін.]. – Київ : НІСД, 2016. – № 1 (38). – 150 с. – Зі змісту: Богдан Т. П. Макроекономічні проблеми торговельних відносин України з ЄС і нагальні завдання економічної політики / Т. П. Богдан ; Чужиков В. І. Зона вільної торгівлі України та ЄС: аналіз потенційних наслідків / В. І. Чужиков.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С83; ч/з № 3.
Череп А. В. Стратегія зовнішньоекономічної діяльності України в умовах євроінтеграції / А. В. Череп, К. О. Можайська // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2017. – № 1. – С. 17–20. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Швець І. Ю. Економічна теорія : навч. посіб. / І. Ю. Швець. – Сімферополь : ДІАЙПІ, 2013. – 619 с. – Зі змісту: Міжнародна торговельна політика.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ш35; ч/з № 2.
Шереметьєва О. Угода про асоціацію між Україною та ЄС: ретроспектива та реалії сьогодення / Ольга Шереметьєва // Юридична Україна. – 2016. – № 1–2. – С. 42–48. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.

17.05.2017

Запитує: Ivanna
Тема запиту: Доброго дня! Порадьте будь ласка літературу на тему «Класифікація й облік витрат виробництва». Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Іванно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Бухгалтерський облік для економістів АПК : підручник : у 3 ч. / В. Г. Козак, Т. О. Токарева, І. І. Богатирьов [та ін.] ; за заг. ред. В. Г. Козака ; [редкол.: М. М. Коцупатрий (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2013. – Ч. 2. – 489 с. – (Сім кольорів обліку : вип. 2). – Зі змісту: Облік витрат виробництва та випуску готової продукції.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Б94; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3.
Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / В. Я. Плаксієнко, Л. О. Мармуль, Т. Г. Маренич [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Плаксієнка ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 448 с. : табл. – Зі змісту: Облік виробництва.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 333С Б94; ч/з № 2.
Заруба І. Остаточний брак у кондитерському виробництві: розбираємо облікові наслідки / І. Заруба // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – 8 лют. (№ 14). – С. 9–13.
Калюга Є. В. Бухгалтерський облік (загальна теорія) : навч. посіб. / Є. В. Калюга, М. М. Коцупатрий, Т. О. Гуренко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : КНЕУ, 2015. – 418 с. : табл. – Зі змісту: Облік витрат діяльності підприємства.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 К17; книгосховище.
Лень В. Співвідношення понять «непродуктивні витрати» і «втрати» та їх класифікація / В. Лень, Ю. Крот // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 10. – С. 33–37.
Медвідь Л. Класифікація витрат мисливських господарств як методологічна основа організації їх обліку і контролю / Л. Медвідь, Г. Говда // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 11. – С. 15–26.
Проданчук М. А. Облік у системі управління аграрним бізнесом підприємств : монографія / М. А. Проданчук ; Нац. наук. центр «Ін-т аграр. економіки». – Київ : ННЦ ІАЕ, 2014. – 524 с. – Зі змісту: Облік у стратегічному управлінні витратами підприємства.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 333С П78; ч/з № 3.
Садовська І. Б. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / І. Б. Садовська, Т. В. Божидарнік, К. Є. Нагірська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Луцький нац. техн. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 688 с. – Зі змісту: Склад витрат виробництва та їх класифікація.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 С14; книгосховище, ч/з № 2.
Самборський О. В. Витрати за економічними елементами в системі управління та контролю за витратами / О. В. Самборський // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2016. – № 7–8, № 7. – С. 38–42. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку і контролю на підприємствах АПК : зб. наук. пр. студентів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т економіки та менеджменту АПК ; [редкол.: М. М. Коцупатрий (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – Вип. 3. – 300 с. – Зі змісту: Ситюк В. В. Роль облікової політики в управлінні витратами виробництва / В. В. Ситюк.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 333С С76; книгосховище, e-ресурс.
Танасієва М. М. Облік природоохоронних витрат в операційній діяльності лісового господарства / М. М. Танасієва // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 24. – С. 105–114. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Цвьонкала-Мались А. Використання діаграми Чекановського в процесі класифікації за рівнем і структурою витрат / Анна Цвьонкала-Мались, Моніка Мосьцібродська // Журнал європейської економіки. – 2015. – Т. 14, (№ 3). – С. 312–340.
Шутько Т. І. Особливості формування витрат сільськогосподарських підприємств / Т. І. Шутько // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 22. – С. 125–128.

10.05.2017

Запитує: Natalia

Тема запиту: Доброго дня, мені потрібна література 2010–2017 років на тему «Документування як елемент методу бухгалтерського обліку».

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Наталіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Гізатулін М. Б. Проблеми та перспективи розвитку електронного документування в бухгалтерському обліку суб’єктів державного сектору / М. Б. Гізатулін // Незалежний аудитор / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – 2014. – № 7. – С. 68–72.
Дуднік А. У пошуках втраченого: як відновити первинні документи в обліку / Андрій Дуднік // Аудитор України. – 2016. – № 1–2. – С. 38–41.
Кім Ю. Г. Бухгалтерський та податковий облік: первинні документи та порядок їх заповнення : навч. посіб. / Ю. Г. Кім ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 600 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 К11; ч/з № 2.
Левицька С. Критерії ефективності документаційних процесів / С. Левицька, О. Осадча // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 1. – С. 10–17.
Нестеренко М. Виправлення помилок в бухгалтерському обліку / Максим Нестеренко // Податки та бухгалтерський облік. – 2016. – 26 трав. (№ 42). – С. 3–11.
Нестеренко С. С. Достовірний облік первинних документів сьогодні – запорука успіху завтра / С. С. Нестеренко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2013. – № 12. – С. 155–159.
Нормативно-методичне забезпечення бухгалтерського обліку в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності : [монографія / Л. Г. Ловінська, О. О. Канцуров, В. Г. Швець та ін.] ; за заг. ред. Л. Г. Ловінської ; Акад. фінанс. упр. – Київ : ДННУ АФУ, 2013. – 294 с. : табл. – Зі змісту: Первинні документи та інвентаризація в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Н83; ч/з № 3.
Осмятченко В. Електронне документування у бухгалтерському обліку / В. Осмятченко, М. Матюха // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2013. – № 2. – С. 98–108.
Річна фінансова звітність / підгот.: Н. Вороная, Н. Чернишова // Податки та бухгалтерський облік. Спецвипуск. – 2017. – 19 січ. (№ 6). – С. 2–127.
Тігова Т. М. Аналіз фінансової звітності : навч. посіб. / Т. М. Тігова, Л. С. Селіверстова, Т. Б. Процюк ; Нац. акад. внутр. справ, Навч.-наук. ін-т права та психології, Ф-т прав. забезп. підприємницької діяльності та психології. – Київ : Центр учб. літ., 2012. – 268 с. – Зі змісту: Документування та інвентаризація як складові методу бухгалтерського обліку.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Т39; книгосховище, ч/з № 3.
Садовська І. Б. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / І. Б Садовська, Т. В. Божидарнік, К. Є. Нагірська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Луцький нац. техн. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 688 с. – Зі змісту: Документування та інвентаризація, техніка і форми бухгалтерського обліку.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 С14; книгосховище, ч/з № 2.
Солошенко Л. Чи складати акт і як часто? : [роль документа в бухобліку] / Людмила Солошенко // Податки та бухгалтерський облік. – 2016. – 25 січ. (№ 7). – С. 10–14.
Травінська С. Регістри спрощеної форми обліку поточних зобов’язань / С. Травінська // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 2. – С. 22–30.

05.05.2017

Запитує: Анастасія
Тема запиту:  Мне нужна литература по теме «Інвентаризація в бухгалтерському обліку – сутність, порядок проведення, відображення результатів». Литература должна быть не старее 2010. Литература необходима для написания курсовой.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Анастасіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Бойчук Є. Обліковуємо основні засоби, виявлені під час інвентаризації / Є. Бойчук // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – 19 жовт. (№ 96). – С. 27–30.
Борко Ю. Л. Інвентаризація як основний методичний прийом фінансово-господарського контролю нематеріальних активів у бюджетних установах / Ю. Л. Борко // Економіка та держава. – 2015. – № 10. – С. 58–62. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Бухгалтерський облік на підприємствах залізничного комплексу : навч. посіб. [для студентів ВНЗ / Т. І. Чебанова та ін.] ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізн. трансп. – Харків : УкрДАЗТ, 2014. – 505 с. – Зі змісту: Інвентаризація основних засобів та відображення її результатів в обліку.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338:6Т Б94; ч/з № 2.
Войтенко Т. Інвентаризаційний калейдоскоп / Т. Войтенко // Податки та бухгалтерський облік. – 2012. – 26 листоп. (№ 95). – С. 14–28.
Годовая инвентаризация : [тематическая подборка статей] // Все о бухгалтерском учете. Спецвыпуск. – 2015. – 30 окт. (№ 100). – С. 4–62.
Голошевич И. Инвентаризация «первичка»: практические советы / И. Голошевич // Бухгалтерия : прил. к газете «Бизнес». – 2012. – № 40. – С. 47–49.
Єфіменко Т. І. Основи бухгалтерського обліку на підприємствах залізничного транспорту : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / Т. І. Єфіменко, Н. М. Корольова, О. П. Чебанова ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізн. трансп. – Харків : УкрДАЗТ, 2014. – 308 с. – Зі змісту: Інвентаризація, оцінка і калькуляція як елементи методу бухгалтерського обліку.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338:6Т Є91; ч/з № 2.
Іорданов В. Інвентаризація: головне – майстерно організувати / В. Іорданов // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – 19 жовт. (№ 96). – С. 12–17.
Калюга Є. В. Бухгалтерський облік (загальна теорія) : навч. посіб. / Є. В. Калюга, М. М. Коцупатрий, Т. О. Гуренко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : КНЕУ, 2015. – 418 с. : табл. – Зі змісту: Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 К17; книгосховище.
Клепар Г. Особливості податкового підходу до відображення інвентаризаційних надлишків / Г. Клепар // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 10. – С. 40–46.
Кондзелка М. Продаємо надлишки після інвентаризації / М. Кондзелка // Дебет-Кредит : додаток до газ. «Контракти». – 2012. – № 48. – С. 16–21.
Нормативно-методичне забезпечення бухгалтерського обліку в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності : [монографія] / [Л. Г. Ловінська, О. О. Канцуров, В. Г. Швець та ін.] ; за заг. ред. Л. Г. Ловінської ; Акад. фінанс. упр. – Київ : ДННУ АФУ, 2013. – 294 с. : табл. – Зі змісту: Первинні документи та інвентаризація в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Н83; ч/з № 3.
Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку і контролю на підприємствах АПК : зб. наук. пр. студентів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т економіки та менеджменту АПК ; [редкол.: М. М. Коцупатрий (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – Вип. 3. – 300 с. – Зі змісту: Павловська А. К. Інвентаризація як метод контролю / А. К. Павловська.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 333С С76; книгосховище, e-ресурс.
Тігова Т. М. Аналіз фінансової звітності : навч. посіб. / Т. М. Тігова, Л. С. Селіверстова, Т. Б. Процюк ; Нац. акад. внутр. справ, Навч.-наук. ін-т права та психології, Ф-т прав. забезп. підприємницької діяльності та психології. – Київ : Центр учб. літ., 2012. – 268 с. – Зі змісту: Документування та інвентаризація як складові методу бухгалтерського обліку.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Т39; книгосховище, ч/з № 3.
Тучак О. Облік результатів інвентаризації / О. Тучак // Баланс. – 2012. – 12 листоп. (№ 91). – С. 38–42.

25.04.2017

Запитує: Marina
Тема запиту: Доброго дня! Пишу доповідь по стратегічному управлінському обліку на тему «Парадигма виробничого управлінського обліку: генезис наукових підходів». Потрібно 20 іноземних статей. Допоможіть, будь ласка. Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Марино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Kabiyeva A. T. Calculation of production costs at grain processing enterprises of the Republic of Kazakhstan / A. T. Kabiyeva, A. S. Dairabayeva // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 10. – P. 176–184. – Автор, назва та анот. парал. укр., рос.
Krutova A. S. Accounting process technology: structural and logical aspects / A. S. Krutova, A. V. Yanchev // Незалежний аудитор / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – 2014. – № 8. – P. 12–19.
Iefymenko T. Accounting reform in Ukraine in the context of cooperation with the United Nations / Tetiana Iefymenko, Liudmyla Lovinska // Фінанси України. – 2016. – № 11. – P. 11–32. – Автор, назва та анот. парал. укр., рос.
Pashkevych M. Improvement of accounting depreciation of non-current assets computed by the units of production method in mining / Maryna Pashkevych, Andrii Makurin // Економічний часопис – ХХІ = Economic annals – XXI. – 2016. – № 9–10. – P. 95–100. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос., укр.
Petruk O. Accounting and analytical problems at coal-mining enterprises of Ukraine in terms of European integration / Oleksandr Petruk, Andrii Makurin // Економічний часопис – ХХІ = Economic annals – XXI. – 2015. – № 9–10. – P. 111–114. – Автор, назва парал. англ., рос., укр.
Polіshchuk O. Accounting information support relevant to surveillance of substandard goods / Olena Polіshchuk // Економічний часопис – ХХІ = Economic annals – XXI. – 2015. – № 5–6. – P. 116–118. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос., укр.
Skrypnyk M. І. Compliance of managerial accounting in the context of information technology use / M. І. Skrypnyk, M. M. Matiukha // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 5. – P. 438–443. – Анот. укр., рос.
Sopko V. Accounting provision of the financial security of the enterprise / Valeriya Sopko, Tetyana Ganushchak // Herald of Kyiv National University of Trade and Economics = Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2016. – № 6. – P. 104–115. – Автор, назва та анот. парал. укр., рос., англ.
Yakubiv V. Accounting and analytical methods of diagnostics improvement for enterprises' organizational development / Valentyna Yakubiv // Економічний часопис – ХХІ = Economic annals – XXI. – 2015. – № 3–4. – P. 68–71. – Автор, назва парал. англ., рос., укр.
Zelenchenkova T. Changes to the code of ethics for professional accountants addressing conflicts of interest / T. Zelenchenkova // Економіка. Фінанси. Право. Серія: Економіка. – 2013. – № 4. – P. 39–44.

19.04.2017

Запитує: Karina
Тема запиту: Доброго дня! Я студентка 3-го курсу спеціальності маркетинг. Пишу курсову роботу на тему «Вибір цільового ринку підприємства». Яку літературу ви можете мені порекомендувати? Заздалегідь дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Карино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Бойчук І. В. Маркетинг промислового підприємства : навч. посіб. / І. В. Бойчук, А. Я. Дмитрів ; М-во освіти і науки України, Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 620 с. – Зі змісту: Оцінка привабливості ринкових сегментів і вибір цільового ринку.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Б77; ч/з № 3.
Вологина О. В. Форматы сегментации рынка как инструмент целевого маркетинга в Интернете / О. В. Вологина // Маркетинговые коммуникации. – 2014. – № 5. – С. 310–316.
Дебелак Д. Бизнес-модели. Принципы создания процветающей организации / Дон Дебелак ; [пер. с англ. Ирины Коваленко]. – Москва : Изд. дом Гребенникова, 2009. – 256 с. – Парал. тит. л. англ.– Из содерж.: Целевые клиенты и рынки.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Д25; книгосховище.
Зозулев А. В. Оценка целесообразности выведения товара на рынок / А. В. Зозулев, О. А. Черных // Маркетинг и реклама. – 2013. – № 2. – С. 60–65.
Зозульов О. В. Забезпечення конкурентоспроможності бренду на ринкових сегментах з власною субкультурою / О. В. Зозульов, М. В. Столяр // Маркетинг и реклама. – 2016. – № 6. – С. 57–61.
Кравченко М. Конкурентная разведка. Исследования при выпуске новой продукции / Максим Кравченко // Справочник экономиста. – 2016. – № 9. – С. 28–38.
Ламбен Жан-Жак. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и операционный маркетинг : [учебник] / Жан-Жак Ламбен, Рубен Чумпитас, Изабель Шулинг ; [пер. с англ. И. И. Малковой ; под ред. В. Б. Колчанова]. – 2-е изд. –Санкт-Петербург : Питер, 2010. – 718 с. – (Классика MBA). – Парал. тит. л. англ. – Из содерж.: Целевой рынок и решения по позиционированию.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Л21; книгосховище.
Левинсон Д. К. Партизанский маркетинг за 30 дней. Пошаговое руководство / Джей Конрад Левинсон, Эл Лаутенслагер ; [пер. с англ. Владимира Быстрова, Ирины Коваленко]. – Москва : Изд. Дом Гребенникова, 2008. – 256 с. – Парал. тит. л. англ. – Из содерж.: Целевой рынок.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Л36; книгосховище.
Окландер М. А. Маркетингова товарна політика : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів / М. А. Окландер, М. В. Кірносова ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 208 с. – Зі змісту: Цільовий ринок товару і методика його вибору.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 О-50; книгосховище, ч/з № 3.
Планування маркетингу : навч. посіб. / О. А. Овєчкіна, Д. В. Солоха, К. В. Іванова [та ін.]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 350 с. – Зі змісту: Стратегічне планування і STP-маркетинг: проблеми сегментації цільового ринку.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 П37; книгосховище.
Скопенко Н. С. Визначення факторів ризику на етапах вибору цільового ринку підприємствами харчової промисловості / Н. С. Скопенко, Т. М. Іванюта // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 133–137. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Хорошенька Л. В. Концептуальні аспекти моделювання запасів підприємства з урахуванням попиту на цільовому ринку / Л. В. Хорошенька // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – № 3. – С. 154–160.
Череп А. В. Основи маркетингу : навч. посіб. / А. В. Череп, О. С. Богма, О. Г. Череп ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Запоріз. нац. ун-т». – Київ : Кондор, 2013. – 225 с. – Зі змісту: Цільовий маркетинг: сегментування та вибір цільових ринків, позиціювання, конкуренція.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Ч-46; книгосховище

19.04.2017

Запитує: Іванна
Тема запиту: Доброго дня! Пише вам студентка 3 курсу, спеціальності 6507. Чи не могли б Ви порадити декілька найбільш свіжих джерел для вивчення такої теми та написання курсової роботи «Оцінка конкурентних позицій підприємства на ринку». Дякую за увагу! З повагою, Іванна!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Іванно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Бєлова Т. Г. Конкурентні позиції підприємства на ринку: проблеми визначення та оцінювання / Т. Г. Бєлова, О. Ф. Крайнюченко, Н. О. Єрошина // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2013. – № 4. – С. 101–105.
Вісник Тернопільського національного економічного університету. Економічні науки : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. – Тернопіль : Екон. думка, 2008. – Вип. 1. – 159 с. – Зі змісту: Адамик В. Оцінка конкурентоспроможності підприємства / В. Адамик, Г. Вербицька.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В53; книгосховище, ч/з № 3.
Економічні системи : монографія / ред. Г. І. Башнянин. – Львів : Вид-во ЛКА, 2011. – Т. 2. – 494 с. – Зі змісту: Оцінка конкурентоспроможності підприємства на основі стратегічного балансу (за методикою SWOT-аналізу).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е45; зал екон. клас.
Євтушенко В. Д. Оцінка конкурентоспроможності продукції скотарства / В. Д. Євтушенко // Економіка АПК. – 2016. – № 7. – С. 94–99. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Катаев А. В. Администрирование товарной политики организации: оценка конкурентоспособности товара / А. В. Катаев // Маркетинг розничной торговли. – 2014. – № 1. – С. 26–35.
Кулєшова Н. В. Маркетингова стратегія туристичного підприємства: моделі формування та оцінювання : монографія / Н. В. Кулєшова, О. Ю. Полякова. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 220 с. – Зі змісту: Модель оцінювання конкурентної позиції туристичного підприємства.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С К90; ч/з № 3.
Пономаренко В. С. Стратегія розвитку підприємства в умовах кризи : монографія / В. С. Пономаренко, О. М. Тридід, М. О. Кизим. – Харків : ІНЖЕК, 2003. – 328 с. – Зі змісту: Комплексна оцінка конкурентоспроможності підприємства.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 П56; книгосховище, ч/з № 2.
Савченко Т. В. Оцінювання ефективності методів визначення конкурентоспроможності хлібопекарних підприємств / Т. В. Савченко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2013. – № 1. – С. 143–149.
Сітковська А. О. Оцінка стану конкурентного середовища аграрної сфери економіки України / А. О. Сітковська // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 8. – С. 28–31. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Соціальний капітал: феноменологічна природа, форми прояву, конкурентоспроможність : монографія / [Н. О. Сімченко, С. Ю. Солодовников, О. А. Гавриш та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 412 с. – Зі змісту: Базові концепти конкурентоспроможності підприємства ; Оцінка конкурентоспроможності підприємства на основі визначення конкурентоспроможності товару.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С69; книгосховище, ч/з № 3.
Стройко Т. Оцінка якості українського інституційного середовища в системі індексу глобальної конкурентоспроможності / Тетяна Стройко, Дмитро Душейко // Економіст. – 2016. – № 5. – С. 12–18. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Сусіденко Ю. В. Структурно-динамічна характеристика конкурентоспроможності підприємств переробної промисловості в умовах ринку / Ю. В. Сусіденко. – Вінниця, 2013. – 92 с. : табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 333С С90; ч/з № 3.
Темченко О. А. Оцінка діяльності гірничорудних підприємств при формуванні їх конкурентних позицій з урахуванням ризиків / Темченко О. А. // Економічний часопис – ХХІ = Economic annals–XXI. – 2015. – № 3–4. – С. 80–83. – Автор, назва парал. англ., рос., укр.
Трубнік Т. Є. Бенчмаркінг конкурентних переваг регіональних господарств м. Києва та Київської області / Т. Є. Трубнік // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 21. – С. 68–73. – Автор, назва та анот. парал. Англ.

18.04.2017

Запитує: Anastasia

Тема запиту: Доброго дня, прошу допомогти підібрати літературу для курсової роботиз фінансів на тему «Місцеві податки і збори як складова системи оподаткування в Україні».

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Волохова І. С. Реалізація специфічних принципів у місцевому оподаткуванні (на прикладі майнового оподаткування) / І. С. Волохова // Економіка та держава. – 2013. – № 10. – С. 19–22.
Гарькавенко К. В. Проблеми забезпечення фінансової незалежності територіальних громад / К. В. Гарькавенко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія: Економічні науки. – 2015. – № 2. – С. 175–184. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Городецька Т. Е. Методологічні основи функціонування системи місцевого оподаткування в Україні / Городецька Тетяна Едуардівна, Федченко Вікторія Едуардівна // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 2. – С. 25–28.
Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації : зб. тез доп. 12-ої Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [Тернопіль, 26–27 берез. 2015 р.] / М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. екон. ун-т, Рада молодих вчених ; [редкол.: Т. Я. Маршалок (голова) та ін.]. – Тернопіль : Астон, 2015. – 319 с. : рис., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – Зі змісту: Слатвінська М. Місцеві податки і збори: позитивні та негативні аспекти впроваджених новацій / Марина Слатвінська.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С Е45; книгосховище, ч/з № 2.
Каламбет С. В. Местные финансы в условиях бюджетно-налоговых реформ в Украине / С. В. Каламбет //Економіка. Фінанси. Право. Серія: Економіка. – 2013. – № 3. – С. 34–36.
Кузькін Є. Ю. Місцеве оподаткування як інструмент зміцнення власної дохідної бази місцевого самоврядування / Є. Ю. Кузькін // Фінанси України. – 2015. – № 3. – С. 34–47. – Анот. рос., англ.
Литвин В. В. Теоретичні підходи до дослідження ефективності реалізації регіональної податкової політики в Україні / В. В. Литвин // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 10. – С. 79–81. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Оподаткування суб’єктів підприємництва : презентац. курс : навч. посіб. / [А. М. Поддєрьогін, О. М. Грицино, О. Є. Журавльова та ін. ; за заг. ред. А. М. Поддєрьогіна] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Центр магістер. підгот. – Київ : КНЕУ, 2014. – 366 с. – Бібліогр. в кінці глав. – Зі змісту: Місцеві податки і збори, які сплачують суб’єкти підприємництва.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.1 О-61; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3.
Покатаєва О. В. Нормативне регулювання єдиного податку як джерела формування доходів місцевих бюджетів / О. В. Покатаєва, О. О. Хом’якова // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – № 3. – С. 117–121. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Пшик І. Р. Особливості встановлення місцевих податків і зборів на 2016 рік: цікаві нюанси / Іван-Руслан Пшик // Аудитор України. – 2016. – № 4. – С. 48–49.
Серебрянський Д. М. Теорія та практика використання місцевих податків для цілей фінансового забезпечення регіонів / Д. М. Серебрянський // Світ фінансів. – 2014. – № 4. – С. 23–35. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Тарасюк М. Місцеві податки і збори у контексті реформування оподаткування в Україні / М. Тарасюк, І. Руденко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2012. – № 6. – С. 92–103.
Товченик Н. Податок на розкіш як джерело наповнення місцевих бюджетів / Наталія Товченик // Аудитор України. – 2016. – № 1–2. – С. 74–76.

14.04.2017

Запитує: Nastasia

Тема запиту: Добрий день! Допоможіть будь ласка з підбором літератури для курсової на тему «Особливості та перспективи розвитку особистого страхування в Україні». Дуже дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Баранова О. Розвиток ринку страхування життя в Україні в посткризовому періоді / Олена Баранова, Марія Коваленко, Олена Савич // Ринок цінних паперів України. – 2016. – № 1–2. – С. 93–100. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Запоріз. нац. ун-т» ; [редкол.: А. В. Череп (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – № 4 (20). – 176 с. – Текст укр., рос., англ. – Зі змісту: Сокирко О. С. Актуальні проблеми теоретичних аспектів особистого страхування / О. С. Сокирко.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В53; ч/з № 3.
Внукова Н. М. Пруденційний нагляд у сфері страхування : монографія / [Н. М. Внукова, О. В. Корват, Н. С. Опешко]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 260 с. – Зі змісту: Оцінювання стійкості ринку страхування життя в Україні.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 36 В60; ч/з № 3.
Говорушко Т. А. Страхові послуги : підручник / Т. А. Говорушко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харчових технологій. – Київ : Центр учб. літ., 2011. – 376 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 36 Г57; книгосховище, ч/з №2, ч/з №3.
Горбач Л. М. Страхування : навч. посіб. / Л. М. Горбач, О. Б. Каун. – Київ : Кондор, 2011. – 529 с. – Зі змісту: Особисте страхування.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 36 Г67; книгосховище, ч/з № 3.
Залєтов О. Економічна вартість життя людини – складова соціальних стандартів підвищення якості життя / О. Залєтов // Страхова справа. – 2013. – № 1. – С. 48–51.
Клапків Ю. Спрямування інституціонального розвитку ринку страхування життя в Україні / Юрій Клапків // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 1. – С. 206–214. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Пікус Р. В. Інноваційні канали збуту страхових продуктів у сфері особистого страхування / Р. В. Пікус, В. О. Заколодяжнний // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 7. – С. 71–75. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Семиредченко П. К. Сутність страхування від нещасних випадків та його розвиток в Україні / П. К. Семиредченко // Економіка та держава. – 2017. – № 3. – С. 112–116. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Стратегічні пріоритети = Strategic priorities: [наук.-аналіт. щокв. зб.] / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [голов. ред. А. В. Єрмолаєв]. – Київ : НІСД, 2013.– № 2 (27). – 208 с. – Зі змісту: Привалова О. М. Сучасний стан і перспективи розвитку ринку страхування життя в Україні / О. М. Привалова, І. М. Привалова.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 32С С83; книгосховище

14.04.2017

Запитує: Tanya

Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для курсової роботи з бухгалтерського обліку на тему «Зміст статутного капіталу підприємства та особливості побудови обліку його формування». Дуже дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Бухгалтерський облік на підприємствах залізничного комплексу : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / [Т. І. Чебанова та ін.] ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізн. трансп. – Харків : УкрДАЗТ, 2014. – 505 с. – Зі змісту: Облік статутного капіталу.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338:6Т Б94; ч/з № 2.
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : наук. журн. / М-во освіти і науки України ; [голов. ред. О. Л. Голубенко]. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2004. – № 3 (73). – 236 с. – Зі змісту: Поліщук І. Р. Статутний капітал як об’єкт бухгалтерського обліку / І. Р. Поліщук.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В53; ч/з № 3.
Занько Б. Бухгалтерський та податковий облік внесення запасів до статутного капіталу / Б. Занько // Справочник экономиста. – 2013. – № 1. – С. 38–43.
Калюга Є. В. Бухгалтерський облік (загальна теорія) : навч. посіб. / Є. В. Калюга, М. М. Коцупатрий, Т. О. Гуренко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : КНЕУ, 2015. – 418 с. : табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 К17; книгосховище.
Мерзляк А. В. Удосконалення синтетичного та аналітичного обліку статутного капіталу / А. В. Мерзляк, О. В. Козуб // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – № 6. – С. 154–157.
Патряк О. Облік корпоративних прав за стадіями життєвого циклу: практичний аспект / Олександра Патряк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2015. – Вип. 4. – С. 138–148.
Пономарьов Д. Е. Капітал підприємства: сутність та аналіз формування і використання / Д. Е. Пономарьов // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 5. – С. 53–58. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Прокопенко В. Формування та внески до статутного капіталу: облікові аспекти / В. Прокопенко // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – 15 черв. (№ 55). – С. 27–38.
Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку і контролю на підприємствах АПК : зб. наук. пр. студентів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т економіки та менеджменту АПК ; [редкол.: М. М. Коцупатрий (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – Вип. 4. – 210 с. – Зі змісту: Шуляк О. М. Організаційно-методичні аспекти обліку формування статутного капіталу акціонерних товариств / О. М. Шуляк.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 333С С76; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3.
Уварова О. Внесок до статутного капіталу: види та порядок внесення / О. Уварова // Податки та бухгалтерський облік. – 2012. – 11 жовт. (№ 82). – С. 9–16.
Уварова О. Зменшення статутного капіталу: від прийняття рішення до відображення в обліку / О. Уварова, І. Хмелевський // Податки та бухгалтерський облік. – 2012. – 29 листоп. (№ 96). – С. 19–30.
Шірінян Л. Статутний капітал мікрострахових компаній: нові ідеї та перспективи / Л. Шірінян // Ринок цінних паперів України. – 2012. – № 9. – С. 87–94.

10.04.2017

Запитує: Мария
Тема запиту: Доброго дня, чи не могли б Ви порадити декілька найбільш свіжих джерел для аналітичного (критичного) огляду наукових публікацій за темою «Організаційні основи аудиту персоналу». Дякую)

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Маріє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Баринов В. А. Стратегический менеджмент : учеб. пособие / В. А. Баринов, В. Л. Харченко. – Москва : ИНФРА-М, 2010. – 284 с. – (Высшее образование : осн. 1996 г.). – Библиогр.: с. 279–280. – Из содерж.: Аудит персонала: возможная последовательность действий.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Б24; книгосховище.
Деревянко К. Н. Кадровый аудит: проверка расчетов с персоналом по оплате труда / К. Н. Деревянко // Аудит и финансовый анализ. – 2013. – № 1. – С. 185–194.
Дорошенко Л. С. Аудит управління людськими ресурсами як засіб стратегічного аналізу / Л. С. Дорошенко, Н. І. Лапицька // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2016. – № 7–8, № 7. – С. 76–80. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Козин Р. А. Набор методик для кадрового аудита / Р. А. Козин // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология. – 2012. – № 11. – С. 13–21.
Олійник О. Гендерний аспект аудиту персоналу / О. Олійник // Україна: аспекти праці. – 2015. – № 3. – С. 33–37.
Олійник О. Концептуальні засади аудиту персоналу / О. Олійник // Україна: аспекти праці. – 2016. – № 7–8. – С. 27–32. – Анот. парал. англ., рос.
Счисляева Е. Р. Оценка уровней функциональности центров ответственности за персонал в системе внутреннего аудита человеческих ресурсов предприятия / Е. Р. Счисляева, И. В. Гарбузюк // Аудит и финансовый анализ. – 2013. – № 2. – С. 174–178.
Управление персоналом организации : учебник / [А. Я. Кибанов, И. А. Баткаева, И. Е. Ворожейкин и др.] ; под ред. А. Я. Кибанова ; Гос. ун-т управления. – Изд. 4-е, доп. и перераб. – Москва : ИНФРА-М, 2010. – 694 с. – (Высшее образование : осн. в 1996 г.). – Библиогр.: с. 678–688. – Из содерж.: Аудит персонала.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 У67; книгосховище.
Управління персоналом : підручник / [В. М. Данюк, А. М. Колот, Г. С. Суков та ін.] ; за заг. та наук. ред. В. М. Данюка ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», ПАТ «Новокраматор. машинобуд. завод». – Вид. 2-ге, зі змін. – Київ : КНЕУ ; Краматорськ (Донец. обл.) : НКМЗ, 2014. – 666 с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – Предм. покажч.: с. 626–630. – Імен. покажч.: с. 631–633. – Зі змісту: Аудит управління персоналом ; Теоретичні аспекти аудиту управління персоналом ; Аудит персоналу підприємства.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 У67; книгосховище, абонемент.
Шкода Т. Н. Людський капітал підприємства: теорія і практика стратегічного управління : монографія / Т. Н. Шкода ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : Світ Успіху, 2015. – 424 с. – Бібліогр.: с. 379–423. – Зі змісту: Аудит персоналу.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Ш67; ч/з № 3.

09.04.2017

Запитує: 
Тема запиту: Шановні бібліотекарі, прошу вашої допомоги з підбору наукових джерел на тему «Діагностика та експрес-діагностика системи управління персоналом організації». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Тетяно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Воронин М. Кампания по завоеванию сердец: диагностируем «индекс счастья» сотрудников : [глава из книги «WinningtheHearts: Достучаться до сердец сотрудников»] / Михаил Воронин, Надежда Макова // Банковский менеджмент. – 2015. – № 5. – С. 51–56 ; № 6. – С. 48–52.
Иванова С. Оценка компетенций методом интервью : универсальное руководство / С. Иванова ; [ред. М. Савина]. – 2-е изд. – Москва : Альпина Паблишерз, 2012. – 155 с. – Из содерж.: Диагностика реального отношения кандидата к специфически значимым факторам работы.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 И21; книгосховище.
Інноваційна праця: діагностика проблем, важелі активізації : монографія / [М. В. Семикіна та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Маклаут, 2012. – 320 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331.1 І-66; ч/з № 3.
Козина М. Экспресс-диагностика: «отсекаем» лишних : [рекрутинг современности] / М. Козина // Справочник по управлению персоналом. – 2011. – № 9. – С. 33–35.
Миляева Л. Экспресс-методика диагностики развития профессиональной карьеры специалистов / Л. Миляева // Человек и труд. – 2013. – № 1. – С. 60–62.
Миляева Л. Г. Диагностика и управление уровнем развития профессиональной карьеры как важнейшим мотивом труда персонала организации / Л. Г. Миляева, Е. Н. Бавыкина // Мотивация и оплата труда. – 2013. – № 4. – С. 270–277.
Могилёвкин Е. Диагностика корпоративных и индивидуальных ценностей / Е. Могилёвкин // Справочник по управлению персоналом. – 2013. – № 1. – С. 58–63.
Назарова Г. В. Оцінка конкурентоспроможності системи управління персоналом підприємства : монографія / Г. В. Назарова, В. І. Лаптєв, Д. О. Корсаков. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 188 с. – Зі змісту: Комплексна діагностика системи управління персоналом підприємства.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Н19; ч/з № 3.
Приходько С. Л. Слияние корпоративных культур : [діагностика корпоративної культури] / С. Л. Приходько // Менеджер по персоналу. – 2015. – № 11. – С. 8–19.
Сергієнко О. Обґрунтування вдосконалення механізму управління професійною діагностикою персоналу в аспекті залучення нових кадрів / О. Сергієнко // Україна: аспекти праці. – 2012. – № 4. – С. 45–51.
Соломин И. Л. Экспресс-диагностика персонала / И. Л. Соломин. – Санкт-Петербург : Речь, 2008. – 280 с. : ил. – (Профориентация и профотбор) .
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 15 С60; книгосховище, ч/з № 3.
Соціально-трудові відносини: теоріята практика = Социально-трудовые отношения: теория и практика = Social and labour relations: theory and practice : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т соц.-труд. відносин ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – № 2 (10). – Зі змісту: Семикіна М. В. Діагностика впливу корпоративної культури на стан соціально-трудових відносин / М. В. Семикіна, Т. О. Беляк. – С. 54–63 ; Захарова О. В. Діагностика внутрішньої складової привабливості бренда роботодавця / О. В. Захарова. – С. 64–70. – Існує електрон. версія друк. вид. – Режим доступу: http://irbis.kneu.edu.ua/cgi-bin/ecgi64/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 С69; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3.
Соціально-трудові відносини: теоріята практика = Социально-трудовые отношения: теория и практика = Social and labour relations: theory and practice : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т соц.-труд. відносин ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 2 (8). – Зі змісту: Твердушка Т. Б. Діагностика об’єктів інноваційної праці як інструмент підвищення інноваційної активності персоналу / Т. Б. Твердушка. – С. 358–362. – Існує електрон. версія друк. вид. – Режим доступу: http://irbis.kneu.edu.ua/cgi-bin/ecgi64/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 С69; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3.
Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. : у 2 т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Міжнар. ін-т бізнес-освіти ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип., т. 2 : Праця в XXIстолітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток. – Зі змісту: Петюх В. М. Методичні підходи до діагностики причин високої плинності кадрів в організації / В. М. Петюх, О. І. Ільніцька. – С. 281–294.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 Ф79; книгосховище,ч/з № 2, ч/з № 3.
Эффективный отбор персонала : метод структурированного интервью / [Вольфганг Йеттер ; науч. ред. Е. А. Столярчук ; пер. с нем. О. А. Шипиловой]. – Харьков : Гуманит. центр, 2011. – 359 с. – Из содерж.: Значение методов отбора персонала для диагностики пригодности.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Э94; книгосховище.

06.04.2017

Запитує: Elizabeth
Тема запиту: Доброго вечора, чи не могли б Ви порадити декілька найбільш свіжих джерел для вивчення такої теми та написання курсової роботи «Не рекламні засоби комунікацій». Дисципліна «Маркетинг», 3 курс. Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Діброва Т. Г. Маркетингова політика комунікацій: стратегії, вітчизняна практика : навч. посіб. / Т. Г. Діброва ; М-во освіти і науки України. – Київ : Професіонал, 2009. – 320 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Д44; книгосховище, ч/з № 3.
Ковальчук С. Ринок маркетингових комунікацій України: огляд та тенденції розвитку / Світлана Ковальчук, Максим Лазебник // Маркетинг в Україні. – 2016. – № 3. – С. 18–33.
Литовченко И. Л. Интегрированные маркетинговые коммуникации предприятий на рынке гелиоэнергетического оборудования : [монография] / И. Л. Литовченко, И. А. Шкурупская. – Киев : Наук. думка, 2015. – 212 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Л64; ч/з № 3.
Мельник О. Використання системи інтерактивних маркетингових комунікацій для забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на міжнародному ринку / Олександра Мельник, Анна Радько // Економіст. – 2016. – № 1. – С. 42–45. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Окландер М. А. Маркетингові комунікації промислових підприємств в умовах інформаційної економіки : [монографія] / М. А. Окландер, І. Л. Литовченко, М. І. Ботушан. – Одеса : Астропринт, 2011. – 230 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 О-50; книгосховище.
Ромат Е. Интегрированные маркетинговые коммуникации в местах продажи (ИМКМП) / Евгений Ромат // Маркетинг и реклама. – 2016. – № 11–12. – С. 36–49.
Ромат Е. Продакт плейсмент: основные подходы к пониманию / Евгений Ромат // Маркетинг в Україні. – 2016. – № 4. – С. 4–16.
Сєвонькаєва О. О. Маркетингові комунікації : підручник / О. О. Сєвонькаєва ; [редкол.: О. К. Шафалюк (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2014. – 344 с. – Існує електрон. версія друк. вид. – Режим доступу: http://irbis.kneu.edu.ua/cgi-bin/ecgi64/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 С28; книгосховище, ч/з № 3.
Стахурська С. А. Сучасна система комунікацій підприємства як чинник успішної діяльності на ринку / С. А. Стахурська, C. B. Ткачук // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 112–115. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Цетнар Л. Аналіз інтеграції маркетингових комунікацій підприємств-виробників спортивних товарів / Лариса Цетнар // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 3. – С. 113–121. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Шесть полезных функций Google Analytics // Маркетинг и реклама. – 2016. – № 7–8. – С. 48–52.

27.03.2017

Запитує: Анастасія
Тема запиту: Доброго вечора! Прохання допомогти підібрати літературу для курсової роботи з бухгалтерського обліку за темою «Фінансова звітність підприємств: цілі, користувачі, призначення різних форм». Дуже важливо наявність аналізу монографій в роботі за останні кілька років. Заздалегідь дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Анастасіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Безверхий К. Порядок складання спрощеного фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва / Костянтин Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2016. – № 11–12. – С. 40–50. – Анот. парал. англ.
Безверхий К. Фінансова звітність підприємства: деякі особливості термінів подання та відповідальність за її неподання / Костянтин Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2016. – № 7–8. – С. 41–46. – Анот. парал. англ., рос.
Безверхий К. В. Інформаційний комплекс облікової системи та звітність в Україні : монографія / К. В. Безверхий, Т. В. Бочуля. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 184 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Б39; ч/з № 3.
Бонк М. Трансформація фінансової звітності з точки зору теорії і практики – основні напрямки змін в XXI столітті / Меланія Бонк // Журнал європейської економіки. – 2016. – Т. 15 (№ 3). – С. 344–357.
Бухгалтерський облік власного капіталу і зобов’язань, доходів і фінансових результатів підприємства : підручник : у 3 ч. / В. Г. Козак, Т. О. Токарева, І. І. Богатирьов [та ін.] ; за заг. ред. В. Г. Козака ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2013. – Ч. 3. – 313 с. – (Сім кольорів обліку ; вип. 3). – Зі змісту: Фінансова звітність.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Б94; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3.
Єфименко Т. І. Інформація в антикризовому управлінні: глобальний аспект стандартизації обліку та фінансової звітності : [монографія] / Т. І. Єфименко, В. М. Жук, Л. Г. Ловінська ; Держ. навч.-наук. установа «Акад. фінанс. упр.». – Київ : ДННУ АФУ, 2015. – 400 с. : рис., табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Є91; ч/з № 3.
Калюга Є. В. Бухгалтерський облік (загальна теорія) : навч. посіб. / Є. В. Калюга, М. М. Коцупатрий, Т. О. Гуренко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : КНЕУ, 2015. – 418 с. : табл. – Зі змісту: Фінансова звітність.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 К17; книгосховище.
Корягін М. В. Концептуальний розвиток методології бухгалтерського обліку : монографія / М. В. Корягін, П. О. Куцик ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Львів : Вид-во ЛКА, 2015. – 239 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 К70; ч/з № 3.
Корягін М. В. Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерської звітності : монографія / М. В. Корягін, П. О. Куцик ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Київ : Інтерсервіс, 2016. – 276 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 К70; ч/з № 3.
Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку: щодо заповнення форм фінансової звітності, перевірки порівнянності показників фінансової звітності, облікової політики підприємства : практ. посіб. / упоряд. К. В. Безверхий. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 75 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 М54; книгосховище.
Озеран А. В. Теорія та методологія формування фінансової звітності підприємств : монографія / А. В. Озеран ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2015. – 471 с. : табл., рис. – Існує електрон. версія друк. вид. – Режим доступу: http://irbis.kneu.edu.ua/cgi-bin/ecgi64/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 О-46; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3.
Свідерський Д. Є. Методологія та організація складання фінансової і податкової звітності та їх аудит [Електронний ресурс] : монографія / Д. Є. Свідерський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2012. – 290 с. – Режим доступу: http://irbis.kneu.edu.ua/cgi-bin/ecgi64/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB.
Свіріденко А. Коригуємо фінзвітність на інфляцію: загальні питання / Алла Свіріденко // Податки та бухгалтерський облік. – 2017. – 23 січ. (№ 7). – С. 27–30.
Сльозко Т. М. Бухгалтерський облік в умовах інституційних перетворень: теорія і практика : монографія / Т. М. Сльозко. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 304 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 С49; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3.
Фішер Л. Налагодити зламану модель: майбутнє фінансової звітності / Ліз Фішер // Аудитор України. – 2016. – № 1–2. – С. 56–59.

26.03.2017

Запитує: Ivanna
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть будьласка з пошуком статей для аналізу на тему «Сутність та фактори впливу на валютний курс». Завчасно дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Заблоцький М. Б. Валютний курс: виробничо-обмінні аспекти регулювання стабілізації / М. Б. Заблоцький // Регіональна економіка = Regional Economy. – 2016. – № 1. – С. 130–137. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Горюк В. В. Питання регулювання інфляції в розрізі впливу фактора валютного курсу / В. В. Горюк // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – № 6. – С. 3–7.
Косова Т. Д. Валютний курс як індикатор структурного розвитку національної економіки / Т. Д. Косова, І. О. Стеблянко // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 4. – С. 13–16.
Малащук Д. В. Аналіз факторів формування валютного курсу / Д. В. Малащук // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2012. – № 6. – С. 83–86.
Підвисоцький Р. Реалії ринкового курсоутворення в Україні / Р. Підвисоцький // Вісник Національного банку України. – 2015. – № 3. – С. 13–15.
Савельєв Є. Валютно-курсова політика України: сучасні тенденції та вибір валютного курсу / Євген Савельєв, Віталіна Куриляк // Журнал європейської економіки. – 2016. – Т. 15 (№ 4). – С. 424–444.
Савельєв Є. Соціально-економічна орієнтація валютно-курсової політики України: плаваючий валютний курс, офіційна доларизація чи валютна рада / Євген Савельєв, Віталіна Куриляк // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 3. – С. 149–165.
Семно Т. В. Аналіз факторів, що впливають на стабільність валютного курсу в Україні / Т. В. Семно, О. Ю. Чубка // Економіка. Фінанси. Право. Серія: Економіка. – 2012. – № 3. – С. 19–24.
Скнарь А. Порівняльний аналіз формування та регулювання валютного курсу на прикладі Нової Зеландії / А. Скнарь // Банківська справа. – 2016. – № 4. – С. 111–124.
Татар М. Деякі підходи до визначення чинників, які впливають на формування валютного курсу / М. Татар // Економіст. – 2011. – № 7. – С. 48–53.
Шпенюк О. Регулювання обмінного курсу гривні в умовах фінансової нестабільності / Ольга Шпенюк // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 1. – С. 86–98. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.

20.03.2017

Запитує: Тетяна
Тема запиту: Доброго ранку! Прошу Вашої допомоги з підбору літератури на тему «Управління процесами руху персоналу»!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Тетяно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Балабанова Л. В. Управління персоналом : підручник / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Київ : Центр учб. літ., 2011. – 467 с. – (Школа маркетингового менеджменту). – Зі змісту: Управління процесом розвитку і рухом персоналу підприємства.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Б20; книгосховище, ч/з № 3.
Балабанюк Ж. М. Методичні підходи до оцінки ефективності управлінських рішень з руху персоналу організації / Ж. М. Балабанюк // Економіка та держава. – 2011. – № 9. – С. 42–45.
Бочарова А. Внедрение системы ротации в компании / А. Бочарова // Справочник по управлению персоналом. – 2012. – № 11. – С. 80–85.
Демченко Ю. Горизонтальные перемещения: развить и удержать / Ю. Демченко // Справочник по управлению персоналом. – 2012. – № 10. – С. 50–55.
Мерзлякова И. В. Теоретические основы организации исследования текучести кадров / И. В. Мерзлякова // Управление человеческим потенциалом. – 2011. – № 4. – С. 298–305.
Рульєв В. А. Управління персоналом : навч. посіб. / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич, Т. Л. Мостенська. – Київ : Кондор, 2012. – 310 с. – Зі змісту: Управління процесами руху персоналу.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Р85; книгосховище.
Сотникова С. И. К вопросу движения молодых специалистов в нефтяной компании / С. И. Сотникова, Г. Н. Волянский // Мотивация и оплата труда. – 2013. – № 2. – С. 112–131.
Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2011. – № 2. – 144 с. – Зі змісту: Балабанюк Ж. М. Управління рухом персоналу організації / Ж. М. Балабанюк. – С. 104–108.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 С69; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3.
Телегина Н. Расстановка сил в компании с пользой для бизнеса : [ротация персонала в компании] / Н. Телегина // Справочник по управлению персоналом. – 2010. – № 2. – С. 64–71.
Управління персоналом : підручник / [В. М. Данюк, А. М. Колот, Г. С. Суков та ін.] ; за заг. та наук. ред. В. М. Данюка ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», ПАТ «Новокрамат. машинобуд. завод». – Вид. 2-ге, зі змін. – Київ : КНЕУ ; Краматорськ (Донец. обл.) : НКМЗ, 2014. – 666 с. : табл. – Зі змісту: Управління процесами руху персоналу.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 У67; книгосховище, абонемент.
Управління персоналом сучасної організації : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. А. Гавриш, Л. Є. Довгань, Н. О. Сімченко [та ін. ; відп. ред. Т. В. Лазоренко] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. – 334 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 У67; книгосховище, ч/з № 2.

12.03.2017

Запитує: Александра
Тема запиту: Доброго дня. Порадьте будь ласка статті на тему «Розробка  та впровадження стандартів якості перестрахових послуг». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Олександро! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Бальестерос Е. Особенности применения минимальных андеррайтерских стандартов в формировании конкурентных преимуществ страховой компании / Е. Бальестерос // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2012. – № 1. – С. 475–477.
Бесфамильная Л. В. Повышение качества страховых услуг на основе комплексной стандартизации и их сертификации – уверенный выход из финансового кризиса / Л. В. Бесфамильная, Л. Р. Восконян // Аудит и финансовый анализ. – 2011. – № 2. – С. 334–340.
Бойко А. О. Перестрахування як механізм забезпечення фінансової стійкості страхової компанії : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Бойко Антон Олександрович ; ДВНЗ «Укр. акад. банків. справи Нац. банку України». – Суми, 2011. – 21 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: А2011 Б77; зал екон. класики.
Водолазська О. А. Систематизація видів андеррайтингу в страхуванні / О. А. Водолазська // Світ фінансів. – 2015. – Вип. 2. – С. 94–104. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Грищенко Н. Б. Профессиональные стандарты как ориентир для рынка труда и страхового образования / Н. Б. Грищенко // Финансы. – 2016. – № 10. – С. 42–46.
Горбач Л. М. Страхування : навч. посіб. / Л. М. Горбач, О. Б. Каун. – Київ : Кондор, 2011. – 529 с. – Зі змісту: Операції перестрахування і співстрахування ; Стан і перспективи перестрахування в Україні.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 36 Г67; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3.
Дігтяренко С. М. Тенденції розвитку перестрахування в Україні / С. М. Дігтяренко // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 6. – С. 76–80. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Заблоцька Р. О. Кон’юнктура світового ринку послуг : навч. посіб. / Р. О. Заблоцька ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2011. – 303 с. – Зі змісту: Перестрахування як вид страхових послуг на світовому ринку.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М З-12; книгосховище.
Загребной В. Н. Наше дело обречено на успех. Летопись страхового бизнеса / В. Н. Загребной. – Киев : Укр. агентство фінанс. розвитку, 2010. – 480 с. – Из содерж.: Загребной В. Н. Основные качества надежного перестраховщика. Перспективы формирования качественного перестрахования в Украине / В. Н. Загребной, И. В. Загребной.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 36 З-14; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3.
Іванчук О. Міжнародні стандарти діяльності для українських страховиків / О. Іванчук // Фінансовий ринок України. – 2011. – № 7–8. – С. 24–26.
Казанцева Г. В. Переход страховщиков на единый план счетов и отраслевые стандарты: финансовый результат и налогооблагаемая прибыль / Г. В. Казанцева, А. М. Зубков // Финансы. – 2016. – № 8. – С. 37–42.
Маруженко Д. С. Перестрахування як складова забезпечення фінансової стійкості страховика : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Маруженко Дмитро Семенович ; Н.-д. фінанс. ін-т Акад. фінанс. упр. М-ва фінансів України. – Київ, 2010. – 20 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: А2010 М29; зал екон. класики.
Плахова Т. А. Переход на новый план счетов страховых организаций / Т. А. Плахова // Финансы. – 2016. – № 1. – С. 37–40.
Стандартна формула Solvency II та практика її використання у перестрахуванні // Фінансовий ринок України. – 2012. – № 2. – С. 16–19.
Страхование : учебник [для студ. вузов / А. П. Архипов, С. Б. Богоявленский, Л. И. Бородкина и др.] ; под ред. Т. А. Федоровой. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Магистр, 2009. – 1007 с. – Из содерж.: Перестрахование.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 36 С83; книгосховище.
Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 10–12 жовт. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [голова редкол. О. О. Гаманкова]. – Київ : КНЕУ, 2012. – 275 с. – Зі змісту: Веретнов В. І. Управління якістю непропорційного перестрахування / В. І. Веретнов. – С. 25–27 ; Прокоф’єва О. В. Специфіка ринку перестрахування та особливості його формування / О. В. Прокоф’єва. – С. 172–174 ; Величко Є. О. Актуальні проблеми врегулювання страхових випадків за договорами перестрахування ризикового страхування в Україні / Є. О. Величко. – С. 263–266.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 36 С83; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Страхування : практикум : навч. посіб. / [В. Д. Базилевич, Р. В. Пікус, К. С. Базилевич та ін.] ; за ред. В. Д. Базилевича. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2011. – 607 с. – Зі змісту: Зменшення ризику за допомогою перестрахування.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 36 С83; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3.
Татаріна Т. В. Перестрахування: становлення та шляхи розвитку в Україні : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.04.01 / Татаріна Тетяна Володимирівна ; Київ. нац. екон. ун-т. – Київ, 2003. – 20 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: А2003 Т23; книгосховище.
Третяк К. Український ринок перестрахування: особливості функціонування та розвитку / К. Третяк // Ринок цінних паперів України. – 2015. – № 3–4. – С. 97–108. – Анот. англ.
Третяк К. В. Ринок перестрахування в Україні: формування та перспективи розвитку : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.08 / Третяк Катерина Володимирівна ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ, 2016. – 20 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: А2016 Т66; зал екон. класики.
Фінансова безпека та економічне зростання: домогосподарство, підприємство, регіон, держава: зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 6–7 жовт. 2011 р., м. Полтава / ВНЗ Укоопспілки «Полтав. ун-т економіки і торгівлі», Ф-т фінансів і обліку, Каф. фінансів ; [редкол.: О. В. Чернявська (голова) та ін.]. – Полтава : Інтерграфіка, 2011. – 388 с. – Зі змісту: Фисун І. В. Необхідність стандартів якості та фінансової надійності перестрахової діяльності в Україні / І. В. Фисун.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Ф59; ч/з № 3.
Цина А. Ю. Страхування ризиків об'єктів підвищеної небезпеки / А. Ю. Цина, С. В. Поляков, Ю. А. Сонник // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – 2016. – № 3. – С. 116–124.

06.03.2017

Запитує: Вероника
Тема запиту: Добрий день! Чи не могли б Ви мені допомогти з пошуком літератури (монографії, статті, журнали) для написання індивідуальної роботи (аналітичний огляд)  з Макроекономіки на тему «Причини безробіття в Україні». Заздалегідь дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Вероніко! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Бондаренко Н. Соціально-правові аспекти зайнятості в Україні / Бондаренко Наталія // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія: Юридичні науки = Foreign trade: ekonomіcs, fіnance, law. – 2016. – № 1. – С. 133–144.
Бургман М. К. Проблеми українського ринку праці та особливості його функціонування / М. К. Бургман // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – № 3. – С. 14–18. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Гнибіденко І. Ф. Історична ґенеза зайнятості економічно активного населення середнього віку / І. Ф. Гнибіденко, О. В. Нартюк // Демографія та соціальна економіка. – 2015. – № 2. – С. 76–87. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Діденко Н. В. Проблема та шляхи вирішення молодіжного безробіття в сучасному суспільстві / Н. В. Діденко, О. Ф. Родак // Економіка та держава. – 2016. – № 4. – С. 81–84.
Добренко О. О. Зменшення безробіття населення – важливе завдання соціальної політики України / О. О. Добренко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2015. – № 11. – С. 166–171. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Ільїч Л. М. Основні причини українського безробіття та неучасті громадян у ринку праці / Л. М. Ільїч // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2012. – № 4. – С. 204–211.
Колот А. Гідна праця як концепція та стратегічний напрямок розвитку соціально-трудової сфери / А. Колот, О. Герасименко // Україна: аспекти праці. – 2015. – № 6. – С. 3–13. – Анот. парал. рос., англ.
Краус Н. М. Детермінанти тіньової економіки в інноваційних умовах господарювання : монографія / Н. М. Краус. – Полтава : Дивосвіт, 2014. – 145 с. – Зі змісту: Офіційне безробіття та тіньова зайнятість на ринку праці: світовий досвід і українська практика.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С К78; ч/з № 3.
Курсон К. І. Безробіття в Україні: проблеми, сучасний стан та шляхи його подолання / К. І. Курсон // Економіка та держава. – 2013. – № 2. – С. 131–133.
Легомінова С. В. Сучасний ринок праці України: проблеми та тенденції / С. В. Легомінова // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 19. – С. 39–43. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Махсма М. Перспективи зайнятості працівників в аграрному виробництві за умов його інноваційного розвитку / М. Махсма, С. Волощук // Україна: аспекти праці. – 2015. – № 8. – С. 32–37. – Анот. парал. рос., англ.
Мельниченко О. Б. Молодіжний ринок праці України: проблеми і перспективи / О. Б. Мельниченко // Психологія і суспільство. – 2015. – № 3. – С. 99–104. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Руснак А. В. Макроекономічні стимули збалансування ринку праці / А. В. Руснак // Економіка та держава. – 2015. – № 12. – С. 116–120. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Соціально-трудові відносини зайнятості: сучасні тенденції, виклики, шляхи розвитку : монографія / [А. М. Колот, І. Ф. Гнибіденко, О. О. Герасименко та ін.] ; за наук. ред. А. М. Колота, І. Ф. Гнибіденка ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2015. – 295 с. : рис., табл. – Існує електрон. версія друк. вид. – Режим доступу: http://irbis.kneu.edu.ua/cgi-bin/ecgi64/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 С69; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Соціально-трудові відносини: теорія та практика = Социально-трудовые отношения: теория и практика = Social and labour relations: theory and practice : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т соц.-труд. відносин ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 1 (7). – 431 с. – Зі змісту: Безтелесна Л. І. Молодіжне безробіття: оцінка масштабів і напрями мінімізації / Л. І. Безтелесна. – С. 103–108 ; Щетініна Л. В. Формування ефективної зайнятості населення в Україні: передумови, орієнтири та заходи / Л. В. Щетініна, С. Г. Рудакова, Н. С. Данилевич. – С. 278–284.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 С69; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Сучасні проблеми економіки і підприємництво : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т», Ф-т менеджменту та маркетингу ; [редкол.: П. В. Круш (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Політехніка НТУУ «КПІ», 2014. – Вип. 14. – 294 с. – Зі змісту: Петровська І. П. Проблеми безробіття в сучасних умовах економічного розвитку України / І. П. Петровська, І. І. Ніньовська.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 С91; ч/з № 3.
Харчук С. А. Безробіття як одне з глобальних проблем світу та напрями його подолання / С. А. Харчук, І. С. Пенькна // Економіка та держава. – 2016. – № 7. – С. 71–76.
Черчик Л. М. Ефективна зайнятість на засадах соціального діалогу: методологія оцінки та стратегія забезпечення : монографія / Л. М. Черчик, І. В. Шубала ; Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк : Терен, 2013. – 278 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 Ч-50; книгосховище.
Юрик Я. І. Аналіз динаміки та масштабів безробіття в Донецькій та Луганській областях / Я. І. Юрик // Економіка та держава. – 2015. – № 2. – С. 83–88.

03.03.2017

Запитує:  lena
Тема запиту: Доброго дня. Порадьте будь ласка літературу для написання курсової роботи на тему «Подвійний запис як методичний прийом (елемент) методу бухгалтерського обліку». Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Олено! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Вісник Тернопільського національного економічного університету. Економічні науки : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. – Тернопіль : Екон. думка, 2010. – Вип. 4. – 196 с. – Зміст укр., англ. – Зі змісту: Хомин П. Двоїстість операцій та їхній подвійний запис: витоки й тлумачення / П. Хомин.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В53; ч/з № 3.
Гоголь Т. Спрощена форма організації бухгалтерського обліку для підприємств малого бізнесу (не платників ПДВ) без застосування подвійного запису / Т. Гоголь, Н. Ніпорко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 11. – С. 3–17.
Головко В. Квартальні фінансові рахунки України: методологічні та практичні аспекти складання / В. Головко, А. Тетерук // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 8. – С. 12–18.
Грэй Сидней Дж. Финансовый учет: глобальный подход : [учебник : пер. с англ.] / Сидней Д. Грей, Белверд Е. Нидлз. – Москва : Волтерс Клувер, 2008. – 590 с. – Парал. тит. л. англ. – Из содерж.: Система двойной записи: основной метод бухгалтерского учета.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Г91; ч/з № 3.
Кащенко О. Відображення обліку руху грошових коштів без застосування подвійного запису / О. Кащенко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 3. – С. 34–40.
Кутер М. Виникнення і розвиток подвійного запису / М. Кутер, М. Гурська, К. Кутер // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 11. – С. 31–45.
Менеджмент : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Міжгалуз. ін-т упр. ; [голов. ред. А. І. Кредісов]. – Київ, 2009. – Вип. 11. – 238 с. – Зі змісту: Токарева Т. О. Подвійний запис у теоретично-історичному аспекті / Т. О. Токарева.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 М50; книгосховище.
Осмятченко В. О. Бухгалтерський облік в умовах застосування інформаційних технологій : монографія / В. О. Осмятченко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2010. – 263 с. – Зі змісту: Моделювання системи рахунків і подвійного запису.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 О-74; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, ч/з № 7, ч/з ІБО, e-ресурс.
Сук Л. Бухгалтерський облік у малих підприємствах без застосування подвійного запису / Л. Сук // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2011. – № 15–16. – С. 42–44.
Сук Л. Система рахунків бухгалтерського обліку і подвійний запис / Л. Сук, П. Сук // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2012. – № 22. – С. 34–44.

29.01.2017

Запитує: Олена
Тема запиту: Доброго дня! Чи не могли б Ви порадити джерела для написання статті на тему «Корпоративна та організаційна культура: точки перетину та специфічні відмінності». Заздалегідь дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Олено! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Армстронг Майкл. Практика управления человеческими ресурсами : учебник : пер. с англ. / Майкл Армстронг. – 8-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2007. – 832 с. – (Классика MBA). – Из содерж.: Организационная культура.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М А83; книгосховище.
Биннер Хартмут. Управление организациями и производством: от функционального менеджмента к процессному : пер. с нем. / Хартмут Биннер ; [науч. ред. А. Локтев]. – Москва : Альпина Паблишерз, 2010. – 282 с. : ил. – (Производственный менеджмент). – Из содерж.: Корпоративная культура.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Б62; книгосховище.
Змиевская Т. Эффективный кризис-менеджмент / Татьяна Змиевская // Менеджер по персоналу. – 2016. – № 12. – С. 14–24.
Кучеренко А. Спасение культурой, или Новая философия отношений сотрудников / Александр Кучеренко // Менеджер по персоналу. – 2016. – № 10. – С. 6–15.
Муллахметов Ханиф. Корпоративная культура в системе менеджмента / Ханиф Муллахметов // Общество и экономика. – 2016. – № 11. – С. 41–53. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Полінкевич О. М. Проблеми розвитку корпоративного управління в Україні / Оксана М. Полінкевич // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2016. – № 5. – С. 191–196. – Автор, назва та анот. парал. рос., укр.
Приходько С. Л. Слияние корпоративных культур / С. Л. Приходько // Менеджер по персоналу. – 2015. – № 11. – С. 8–19.
Скриньковський Р. М. Система діагностики корпоративної культури підприємства: європейський вектор / Р. М. Скриньковський // Економіка та держава. – 2015. – № 4. – С. 58–60.
Станіславик О. В. Роль організаційної культури в підвищенні конкурентоспроможності підприємства / Олена В’ячаславівна Станіславик, Олександр Михайлович Коваленко // Економіка. Фінанси. Право. Серія: Економіка. – 2016. – № 2. – С. 16–21. – Назва та анот. парал. рос., англ.
Стратегічне управління знаннями підприємства : монографія / [А. П. Наливайко, О. М. Гребешкова, Л. П. Батенко та ін.] ; за заг. ред. А. П. Наливайка ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2014. – 445 с. – Зі змісту: Управління знаннями і корпоративна культура компанії: ціннісний аспект.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 С83; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3, e-ресурс.
Стратегія підприємства: зміна парадигми управління та інноваційні рішення для бізнесу : колект. монографія / за ред. А. П. Наливайка ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2015. – 398 с. – Зі змісту: Прохорова Є. В. Послідовність зміни організаційної культури підприємства / Є. В. Прохорова.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 С83; ч/з № 3, e-ресурс.
Усова О. В. Ценности организационной культуры: выбор субъекта деятельности (возрастной аспект проблемы) / О. В. Усова // Управление корпоративной культурой. – 2014. – № 1. – С. 60–65.
Формування професійних компетентностей в умовах інформаційної економіки : монографія / [В. С. Пономаренко, Г. В. Назарова, К. Г. Наумік та ін.]. – Харків : Вид-во ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 219 с. – Зі змісту: Роль корпоративної культури у формуванні професійних та корпоративних компетентностей.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 37 Ф79; ч/з № 3.
Хвостова Н. Зачем нужен Корпоративный кодекс / Наталья Хвостова // Менеджер по персоналу. – 2016. – № 4. – С. 6–13.
Шкода Т. Н. Людський капітал підприємства: теорія і практика стратегічного управління : монографія / Т. Н. Шкода ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : Світ Успіху, 2015. – 424 с. – Зі змісту: Корпоративна культура та управління брендом роботодавця.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Ш67; ч/з № 3.

03.01.2017

Запитує: Лариса
Тема запиту: Добрий день! Яку порадите літературу для написання дипломної роботи на тему: «Управління маркетинговою діяльністю підприємства»? Можливо якісь книги писали наші викладачі з КНЕУ? Дуже вдячна Вам за допомогу.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Ларисо! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Андрєєва Н. Маркетингові технології стратегічного екологічного управління сучасним підприємством: методи та інструментарій впровадження / Н. Андрєєва, О. Мартинюк // Економіст. – 2013. – № 1. – С. 22–25.
Бєловолова Н. М. Удосконалення методичних підходів до управління маркетинговою діяльністю підприємств машинобудування / Н. М. Бєловолова // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2015. – № 2. – С. 109–111.
Бойчук І. В. Маркетинг промислового підприємства : навч. посіб. / І. В. Бойчук, А. Я. Дмитрів ; М-во освіти і науки України, Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 620 с. : рис., табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Б77; ч/з № 3.
Дубовик Т. В. Управління інтегрованими інтернет-маркетинговими комунікаціями підприємств / Т. В. Дубовик, В. В. Ортинська // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2015. – № 10. – С. 61–65. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Заремба В. П. Інтегрована система організаційних механізмів маркетингового управління діяльністю підприємств / В. П. Заремба // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 15. – С. 82–87.
Килипенко В. В. Теоретичний зміст і сутність управління маркетинговою діяльністю / В. В. Килипенко // Економіка АПК. – 2016. – № 11. – С. 86–93. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Краус К. М. Управління маркетингом малих торговельних підприємств : монографія / К. М. Краус. – Київ : Центр учб. літ., 2016. – 226 с. : рис., табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338Т8 К78; ч/з № 3.
 Левків Г. Я. Інформаційна складова інноваційного управління маркетинговою діяльністю підприємства АПК / Г. Я. Левків // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2013. – № 11. – С. 214–221.
Маркетинг технічних інновацій: навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / М. К. Сукач, І. В. Ніколенко, Г. О. Оборський [та ін.]. – Київ : Ліра-К, 2013. – 414 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 М26; ч/з № 3.
Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст : монографія / [Карпенко Н. В., Макарова М. В., Педченко Н. С. та ін.] ; за заг. ред. Н. В. Карпенко. – Київ : Центр учб. літ., 2016. – 252 с. : рис., табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 М26; ч/з № 3.
Могилевська О. Ю. Методологічні основи маркетингового управління підприємством / О. Ю. Могилевська // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 11. – С. 16–20.
Могилевська О. Ю. Основні напрями вдосконалення методології маркетингового управління підприємствами машинобудування / О. Ю. Могилевська // Економіка та держава. – 2012. – № 3. – С. 83–85.
Окландер Т. О. Модернізація маркетингової діяльності промислових підприємств : монографія / Т. О. Окландер. – Донецьк : Ноулидж, 2013. – 292 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 О-50; ч/з № 3.
Сагайдак М. П. Формування системи внутрішнього маркетингу підприємств сфери послуг : монографія / М. П. Сагайдак ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Криворіз. нац. ун-т». – Кривий Ріг, 2015. – 508 с. : табл., рис.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С С13; книгосховище, ч/з № 3, ч/з № 2.
Турусин Д. Маркетинговые инструменты взаимодействия в малом и среднем бизнесе / Д. Турусин // Маркетинг. – 2016. – № 3. – С. 47–55.
Федорченко А. В. Внутрішній маркетинг підприємства: теорія, методика, практика : монографія / А. В. Федорченко, О. В. Окунєва ; за наук. ред. А. В. Федорченка ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2015. – 230 с. : табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Ф33; книгосховище, e-ресурс, ч/з № 3.
Чухрай Н. І. Прибутковий маркетинг: взаємоузгодження маркетингових та фінансових рішень : монографія / Н. І. Чухрай, А. О. Мавріна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 206 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Ч-96; ч/з № 3, ч/з № 1.
Шаповал О. Ф. Управління інформаційними системами маркетингу на підприємстві / О. Ф. Шаповал, Л. О. Коннова // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2015. – № 3. – С. 147–150.

16.12.2016

Запитує: Олена
Тема запиту: Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для курсової роботи на тему «Туристична характеристика Ісландії». Завчасно дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Олено! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Країнознавство. Країни пострадянського простору Європи і Північної Америки : навч. посіб. / [М. С. Дорошко, Р. А. Кривонос, В. П. Крижанівський та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2012. – 336 с. – Зі змісту: Країни Північної Європи: Данія, Швеція, Норвегія, Ісландія, Фінляндія.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 91 К78; книгосховище, ч/з № 1.
Країнознавство. Країни СНД, Європи і Північної Америки : навч. посіб. / М. С. Дорошко, Р. А. Кривонос, В. П. Крижанівський, Н. Ф. Сербіна. – Київ : Ніка-Центр, 2009. – 311 с. : іл. – Зі змісту: Скандинавія: Данія, Швеція, Норвегія, Ісландія, Фінляндія.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 91 К78; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5.
Мальська М. П. Туристичне країнознавство. Європа : навч. посіб. / М. П. Мальська, М. З. Гамкало, О. Ю. Бордун ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Центр учб. літ., 2009. – 224 с. – Зі змісту: Ісландія.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М М21; книгосховище, ч/з № 2.
Стафійчук В. І. Туристичне країнознавство : туристичні ресурси світу : Європа. Азія. Австралія та Океанія : навч. посіб. / В. І. Стафійчук, О. Ю. Малиновська. – Київ : Альтерпрес, 2009. – 427 с. – Зі змісту: Ісландія.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 91 С78; ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5.
Хьяульмарссон Й. Р. История Исландии / Йоун Р. Хьяульмарссон ; [пер. с англ. А. А. Столярова]. – Москва : Весь мир, 2003. – 228 с. : ил. – (Национальная история).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 9(И) Х98; книгосховище.

05.12.2016

Запитує: Александра
Тема запиту: Добрий день! Порадьте, будь ласка, літературу для написання реферату на тему «Ексклюзивні опціонні стратегії». Завчасно дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Олександро! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Богоутдинов Б. Б. Реальные опционы: инструмент эффективного управления / Б. Б. Богоутдинов // Экономические стратегии. – 2012. – № 2. – С. 56–61.
Боди Ц. Инвестиции : учебник / Цви Боди, Алан Дж. Маркус, Алекс Кейн ; [пер. с англ. Е. Мельник]. – Москва : Олимп-Бизнес, 2013. – 994 с. : ил. – Из содерж.: Опционные стратегии.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336И Б75; книгосховище.
Булгаков Ю. В. Конструирование нестандартных опционов / Ю. В. Булгаков // Финансовый менеджмент. – 2012. – № 2. – С. 105–113.
Вайн С. Опционы : полный курс для профессионалов / С. Вайн ; [ред. П. Суворова]. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 466 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М В14; книгосховище.
Вчені записки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. ред. А. Ф. Павленко]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 13. – 230 с. – Зі змісту: Силантьєв С. О. Реальні опціони – сучасна парадигма управління стратегічними інвестиціями / С. О. Силантьєв. – С. 144–151.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В90; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, ч/з № 7, ч/з ІБО.
Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2001. – Т. 2 : К (концентрація капіталу) – П (портфельний аналіз) / відп. ред. С. В. Мочерний. – 848 с. – Зі змісту: Опціон. – С. 636 ; Опціонні стратегії. – С. 637–638.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е40; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 1, ч/з № 5, зал економічної класики, ч/з довід., ч/з № 3, ч/з В.
Израйлевич С. Опционы. Системный подход к инвестициям. Критерии оценки и методы анализа торговых возможностей / С. В. Израйлевич, В. Я. Цудикман ; [ред. В. Леонов]. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 280 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336И И39; книгосховище.
Котляр В. Моделювання поведінки інвесторів на фінансовому ринку / Котляр Валерій, Смирнова Олеся // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія: Економічні науки = Foreign trade: ekonomіcs, fіnance, law. – 2016. – № 5. – С. 93–105. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Ман Дж. Стратегическая гибкость инвестиционных решений: анализ реальных опционов / Дж. Ман // Экономические стратегии. – 2012. – № 2. – С. 62–70.
Натенберг Ш. Опционы: волатильность и оценка стоимости. Стратегии и методы опционной торговли / Шелдон Натенберг ; [пер. с англ. Е. Пестеревой ; науч. ред. А. Балабушкин]. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 541 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336И Н33; книгосховище.
Рогова Е. М. Оценка стратегических решений менеджмента с использованием реальных опционов / Е. М. Рогова // Управление корпоративными финансами. – 2012. – № 2. – С. 86–95.
Силантьєв С. О. Менеджмент похідних фінансових інструментів : навч. посіб. / С. О. Силантьєв ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2010. – 279 с. – Зі змісту: Менеджмент базових опціонних стратегій.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 С36; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3.
Шульга Н. Опціонні операції на міжнародних ринках / Шульга Наталія, Гербст Ольга // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія: Економічні науки. – 2016. – № 3. – С. 5–22. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.

03.12.2016

Запитує: Виктория
Тема запиту: Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для курсової роботи на тему «Поняття, ознаки та економічні наслідки монополії». Завчасно дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Вікторіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Артемчук Т. Проблеми ефективного функціонування природних монополій та засади їх вирішення шляхом державного регулювання / Тетяна Артемчук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2015. – Вип. 4. – С. 119–129.
Базилевич В. Д. Природні монополії : монографія / В. Д. Базилевич, Г. М. Филюк. – Київ : Знання, 2006. – 368 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Б17; книгосховище, ч/з № 3, зал економічної класики.
Герасименко А. Монополія та економічна влада: історико-економічний аналіз / А. Герасименко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2012. – № 3. – С. 23–35.
Груничев А. Монополии, монополизм и развитие конкуренции / А. Груничев // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2010. – № 4. – С. 152–160.
Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2001. – Т. 2 : К (концентрація капіталу) – П (портфельний аналіз) / відп. ред. С. В. Мочерний. – 848 с. – Зі змісту: Монополізм ; Монополія. – С. 479–482.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е40; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 1, ч/з № 5, зал економічної класики, ч/з довід., ч/з № 3, ч/з В.
Лагутін В. Монополія та конкурентна політика: політико-економічні проблеми / Василь Лагутін // Економічна теорія. – 2015. – № 4. – С. 89–97. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Напрієнко Д. В. Особливості визначення ефективності державного регулювання суб'єктів природних монополій в Україні / Д. В. Напрієнко // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2010. – № 4. – С. 78–83.
Напрієнко Д. В. Розвиток державної політики щодо регулювання діяльності природних монополій в Україні / Д. В. Напрієнко // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2010. – № 1. – С. 67–75.
Омельчак Т. О. Зарубіжний досвід державного регулювання природних монополій та напрями його використання в Україні / Т. О. Омельчак // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2010. – № 2. – С. 57–62.
Основи економічної науки : навч. посіб. для самост. підгот. до курсового екзамену та комплекс. держ. екзамену з економ. теорії / Н. П. Мацелюх, О. М. Розум, І. А. Максименко [та ін.] ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Київ : Центр учб. літ., 2015. – 324 с. – Зі змісту: Монополії і монополістичні тенденції в ринковій економічній системі.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 О-75; ч/з № 2.
Пискун М. В. Монополізм в економіці як гальмо на шляху реалізації потенціалу суспільного розвитку України / М. В. Пискун // Проблеми науки. – 2012. – № 9. – С. 22–27.
Уланов В. Подходы к реформированию естественных монополий / В. Уланов // Экономист. – 2011. – № 4. – С. 19–24.
Уланов В. Л. О путях реформирования естественных монополий / В. Л. Уланов // ЭКО. – 2011. – № 6. – С. 139–146.
Ульянов К. Є. Теоретико-методологічні питання еволюції монополії і конкуренції / К. Є. Ульянов // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 3. – С. 40–43.

02.12.2016

Запитує: Анастасия
Тема запиту: Доброго вечора. Прошу допомогти підібрати літературу для курсової роботи на тему «Економічна рента: сутність, види та місце у системі економічних відносин». Заздалегідь дякую за допомогу.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Анастасіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Базилевич В. Рентні відносини в сучасній ринковій економіці: сутність та механізм регулювання / Віктор Базилевич, Анна Гражевська // Банківська справа. – 2016. – № 2. – С. 43–57. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Бернанке Б. Экономикс : экспресс-курс : [учебник] / Бен Бернанке, Роберт Фрэнк ; [пер. с англ. А. Смольский]. – Санкт Петербургб : Питер, 2012. – 714 с. : рис. – (Классический зарубежный учебник). – Из содерж: Экономическая рента и экономическая прибыль.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Б51; зал економічноїкласики.
Болгарова Н. К. Інституційні аспекти формування рентних відносин / Н. К. Болгарова // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2011. – № 1. – С. 118–122.
Гаврилов В. П. Общество и природная среда : [монография] / В. П. Гаврилов, С. И. Ивановский. – Москва : Наука, 2006. – 212 с. – (Экономическая теория и стратегия развития). – Из содерж.: Рента – главный источник финансирования воспроизводства природных ресурсов.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Г12; книгосховище.
Горбач Л. М. Рента і рентні відносини: історичні та економічні передумови становлення і розвитку / Л. М. Горбач // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2013. – № 1. – С. 17–21.
Джонс Р. Политическая экономия народов = Texbook of lectures on the political economy of nations : пер. с англ. / Р. Джонс. – Изд. 2-е. – Москва : Либроком, 2011. – 221 с. – (Из наследия мировой социологии). – Из содерж.: Рента.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) Д42; зал економічної класики.
Економічна теорія. Політекономія : підручник / [В. Д. Базилевич, В. М. Попов, К. С. Базилевич та ін.] ; за ред. В. Д. Базилевича ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 8-ме вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2012. – 703 с. – (Класичний університетський підручник). – Зі змісту: Економічна рента і трансфертний дохід у складі.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е45; книгосховище, ч/з № 2.
Мартьянова Ю. И. Рентные экономические отношения и рынок продовольствия / Ю. И. Мартьянова // Экономические науки. – 2011. – № 2. – С. 39–45.
Мещеров А. В. Современная экономика и общий закон стоимости / Мещеров Анатолий Владимирович // Экономические науки. – 2016. – № 2. – С. 7–14. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Нусратуллин В. К. Рента, рентные отношения и другие актуальные проблемы в системе новой информационной экономики / В. К. Нусратуллин // Экономические науки. – 2013. – № 5. – С. 71–78.
Сірко А. В. Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / А. В. Сірко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 414 с. – Зі змісту: Рента та ціна землі.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С40; книгосховище, ч/з № 5.
Швець І. Ю. Економічна теорія : навч. посіб. / І. Ю. Швець. – Сімферополь : ДІАЙПІ, 2013. – 619 с. – Зі змісту: Рента та орендна плата.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ш35; ч/з № 2.

30.11.2016

Запитує: Лиза
Тема запиту: Доброго вечора. Прошу допомогти підібрати літературу для курсової роботи на тему «Нематеріальні форми капіталу у сучасній економіці». Заздалегідь дякую за допомогу.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Лізо! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Галибов Д. О. Роль нематериальных активов в формировании положительного имиджа компании / Галибов Д. О., Поздняков К. К. // Вопросы экономических наук. – 2016. – № 3. – С. 13–16. – Назва та анот. парал. англ.
Горнштейн М. Ю. Особенности нематериальных ресурсов предприятия и оценка их стоимости / Горнштейн М. Ю. // Вопросы экономических наук. – 2016. – № 2. – С. 26–31. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Данилевська-Жугунісова О. Є. Сутність та значення капіталу для забезпечення стійкого функціонування суб'єктів господарювання / О. Є. Данилевська-Жугунісова // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – № 4. – С. 115–118.
Диба В. Інтелектуалізація, соціальна відповідальність та обліково-аналітичний вимір нематеріальних активів / В’ячеслав Диба // Економіст. – 2016. – № 1. – С. 39–41. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2000. – Т. 1 / відп. ред. С. В. Мочерний. – 864 с. – Зі змісту: Капітал. – С. 719–721.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е40; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 1, ч/з № 5, зал економічної класики, ч/з довід., ч/з № 3, ч/з В.
Загной М. О. Основи економічних знань : навч. посіб. / М. О. Загной. – Москва : Омега-Л, 2014. – 336 с. – Бібліогр.: с. 332–335 та в кінці тем.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 З-14; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5.
Єременко А. В. Інтелектуальний капітал як основна домінанта нематеріальних активів / А. В. Єременко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – № 7. – С. 60–64.
Кириллова Г. Ю. Основи економічної науки : практикум : навч. посіб. / Г. Ю. Кириллова, І. В. Кулага, О. В. Ткаченко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2014. – 286 с. – Зі змісту: Капітал. – Існує електрон. версія друк. вид. – Режим доступу: http://irbis.kneu.edu.ua/cgi-bin/ecgi64/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 К43; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з 5.
Кузнецова М. О. Ефективність використання нематеріальних активів підприємства: теоретичні та прикладні аспекти / М. О. Кузнецова // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2015. – № 7/8. – С. 156–161 (№ 8). – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Мостович Є. Ю. Формування та ефективність використання нематеріальних активів підприємства / Є. Ю. Мостович, А. О. Заїнчковський // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 43–46.
Потій В. З. Управління капіталом акціонерного товариства : монографія / В. З. Потій, А. О. Черкасова, Г. П. Куліш ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2014. – 246 с. – Зі змісту: Еволюція поглядів на економічну сутність капіталу. – Існує електрон. версія друк. вид. – Режим доступу: http://irbis.kneu.edu.ua/cgi-bin/ecgi64/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 П64; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3, e-ресурс.
Стретчер Р. Структура капитала: руководство для профессионалов-управленцев / Роберт Стретчер, Стив Джонсон // Управление корпоративными финансами. – 2012. – № 4. – С. 234–249. 

29.11.2016

Запитує: Nika
Тема запиту: Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової роботи на тему «Економічна конкуренція в ринковому механізмі». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Бєлова Т. Г. Дослідження інтенсивності конкуренції на ринку / Т. Г. Бєлова, Т. В. Синебок // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2012. – № 4. – С. 128–131.
Варналiй З. С. Конкуренція і підприємництво : монографія / З. С. Варналiй ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання України, 2015. – 463 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 В18; зал економічної класики.
Вініченко І. І. Конкуренція: сутність та концепції дослідження / І. І. Вініченко // Економіка та держава. – 2015. – № 10. – С. 8–10. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Геєц І. О. Визначення економічної сутності поняття «соконкуренція» / І. О. Геєц, В. В. Танчик // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 6. – С. 90–95. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Денисенко Д. Є. Сутність та види конкуренції у дослідженнях вітчизняних і зарубіжних вчених / Д. Є. Денисенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 3. – С. 58–60.
Дрига С. Г. Підвищення ефективності процесів підтримки та захисту економічної конкуренції / С. Г. Дрига, Н. С. Мисліцька // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2015. – № 7/8. – С. 3–7 (№ 8). – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Дуцька А. Ринкові бар’єри та проблеми розвитку підприємництва / Анна Дуцька // Ринок цінних паперів України. – 2015. – № 11–12. – С. 33–42. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Кузьменко Л. Г. Вдосконалення державного регулювання захисту економічної конкуренції / Л. Г. Кузьменко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 102–105. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Лагутін В. Монополія та конкурентна політика: політико-економічні проблеми / Василь Лагутін // Економічна теорія. – 2015. – № 4. – С. 89–97. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Сірко А. В. Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / А. В. Сірко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 414 с. – Зі змісту: Економічна конкуренція, її значення, види та методи.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С40; книгосховище, ч/з № 5.
Сітковська А. О. Оцінка стану конкурентного середовища аграрної сфери економіки України / А. О. Сітковська // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 8. – С. 28–31. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Черленяк І. І. Конкурентоспроможність, конкуренція, ринок: макросистемні аспекти / І. І. Черленяк // Економічний часопис – XXI. – 2014. – № 7–8. – С. 28–31.
Щербакова Т. А. Модифікація конкурентної політики за умови трансформації економічних відносин / Т. А. Щербакова // Економіка України. – 2016. – № 4. – С. 45–56. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Якобчук В. П. Економічна теорія : навч. посіб. [для вищ. навч. закл.] / В. П. Якобчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроеколог. ун-т. – 3-тє вид., перероб. – Київ : Ліра-К, 2015. – 408 с. – Зі змісту: Конкуренція і монополія в ринковій економіці.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Я46; книгосховище.

28.11.2016

Запитує: Анна
Тема запиту: Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для написання реферату на тему «Неокласична мікроекономіка кембриджської та американської шкіл та їх внесок у соціально-економічний розвиток Західної цивілізації (друга половина ХІХ – початок ХХ століть)».

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Анно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Базилевич В. Д. Философия экономики. История : [монография] / В. Базилевич, В. Ильин ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев : Знання ; Москва : Рыбари, 2011. – 927 с. – Из содерж.: Английская школа неоклассики: прагматизм и человеческая деятельность ; Научный мир Кембриджа.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Б17; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 5.
Боєв Ю. О. Економічна історія: Західна Європа, Японія, США : навч. посіб. / Ю. О. Боєв, С. Ю. Боєва. – Київ : Вища шк., 2004. – 174 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Б75; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 7, зал економічної класики.
Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2001. – Т. 2 / відп. ред. С. В. Мочерний. – 847 с. – Зі змісту: Маршалл Альфред. – С. 261–262.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е40; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 1, ч/з № 5, зал економічної класики, ч/з довід., ч/з № 3, ч/з В.
Історія економіки та економічної думки: від ранніх цивілізацій до початку XX ст.: навч. посіб. / [В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, В. В. Кириленко та ін.] ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової. – Київ : Знання, 2011. – 566 с. – Зі змісту: Становлення ринкового господарства у країнах Європейської цивілізації.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) І-90; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з 3, ч/з 5, ч/з № 7, зал економічної класики.
Історія економічних учень : підручник : у 2 ч. / за ред. В. Д. Базилевича. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання, 2005. – Ч. 1. – 567 с. – Зі змісту: Формування неокласичної економічної теорії ; Кембриджська та американська школи ; Економічна теорія А. Маршалла.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) І-90; книгосховище, абонемент, ч/з № 1, ч/з № 5, ч/з 7, абонемент ІБО.
Ковальчук В. М. Світова економіка: її історія та дослідники : навч. посіб. / В. М. Ковальчук. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 632 с. – Зі змісту: Формування неокласичної теорії ; Кембриджська школа. Економічне вчення Альфреда Маршалла ; Американська школа марджиналізму. Економічні теорії Джона Бейтса Кларка.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) К56; книгосховище.
Краус Н. М. Історія економіки та економічної думки: структурно-логічні схеми, таблиці, малюнки : навч. посіб. / Н. М. Краус ; М-во освіти і науки України, ВНЗ Укоопспілки «Полтав. ун-т економіки і торгівлі». – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 495 с. – Зі змісту: Кембриджская школа ; Економічна теорія А. Маршалла ; Американська школа маржиналізму Дж. Б. Кларка.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) К78; ч/з № 2, зал економічної класики.
Кухар О. В. Історія економіки та економічної думки : навч. посіб. / О. В. Кухар. – Київ : Центр учб. літ., 2015. – 326 с. – Зі змісту: Становлення неокласичної теорії. Кембриджська і Американська школи.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) К95; зал економічної класики.
Любохинець Л. С. Історія політичних та економічних вчень : навч. посіб. / Л. С. Любохинець, В. М. Шавкун, Л. М. Бабич ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 293 с. – Зі змісту: Австрійська школа маржиналізму: основна проблематика досліджень ; Кембриджська школа маржиналізму та виникнення неокласичного синтезу ; Американська школа граничної продуктивності. Економічне вчення Дж. Б. Кларка.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) Л93; ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5.

28.11.2016

Запитує: Анастасія
Тема запиту: Доброго дня! Дуже велике прохання допомогти підібрати літературу для написання реферату з психології та педагогіки за темою «Психологічні умови навчання». Буду дуже вдячна.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Анастасіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Білоус Р. М. Психологічні умови розвитку асертивності як особистісного ресурсу протидії викликам сучасності / Р. М. Білоус, О. В. Літвінова, М. В. Загірняк // Педагогіка і психологія. – 2016. – № 2. – С. 22–29. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Галиця О. Психологічні аспекти навчального процесу у вищих навчальних закладах / О. Галиця // Вища школа. – 2013. – № 1. – С. 48–56.
Гера Т. І. Психологічний супровід навчального курсу в освітньому процесі ВНЗ / Т. І. Гера // Психологія і суспільство. – 2015. – № 2. – С. 137–148. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Іванова Н. Психологічне супроводження навчально-виховного процесу в Національній академії СБ України / Н. Іванова // Вища школа. – 2012. – № 9. – С. 118–127.
Калошин В. Ф. Формування позитивних особистісних змін у процесі професійного самовизначення студентів навчальних закладів / В. Ф. Калошин // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – № 11. – С. 8–17.
Пакулина С. А. Классификация, содержание и специфика ситуаций адаптации студентов в процессе их обучения в вузе / С. А. Пакулина // Инновации в образовании. – 2011. – № 10. – С. 117–132.
Перепечіна Н. М. Психологічна характеристика адаптації першокурсників до навчання у ВНЗ / Н. М. Перепечіна // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – № 8. – С. 61–65.
Подлєсна Г. Психологічні чинники адаптації студентів до навчання у ВНЗ / Г. Подлєсна // Психологія і суспільство. – 2012. – № 3. – С. 119–122.
Рибіна І. О. Складові психологічної комфортності сучасного уроку / І. О. Рибіна // Психологія і суспільство. – 2015. – № 1. – С. 122–127. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Савчин М. В. Педагогічна психологія : навч. посіб. / М. В. Савчин. – Київ : Академвидав, 2007. – 424 с. – (Альма-матер : засн. в 1999 р.).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 15 С13; ч/з №1, ч/з №2.
Скуловатова О. Інтернет-ресурси як психологічний фактор впливу на якість навчання / О. Скуловатова // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2013. – № 5. – С. 84–94.
Спеваков В. Н. Психология лекции / В. Н. Спеваков // Высшее образование сегодня. – 2013. – № 2. – С. 40–44 ; № 3. – С. 22–26 ; № 4. – С. 41–45.
Сучасний стан психічного здоров'я студентської молоді: емоційна, міжособистісна та рольова сфери / В. Карпенко, М. Миколайчук, В. Войтенко, Ю. Мединський // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – № 11. – С. 2– 8.
Швець В. Психолого-педагогічні аспекти управління навчальною діяльністю студентів з використанням дистанційних технологій навчання / В. Швець // Вища освіта України. – 2015. – № 2. – С. 37–43.

27.11.2016

Запитує: Олеся
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти літературу на тему «Є боротьба за долю України, все інше – це велике мискоборство». Дуже дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Олесю! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Грабовська І. М. Трансформації українського соціуму. Філософсько-світоглядний аналіз : монографія / І. М. Грабовська, Т. М. Ємець, О. І. Мостяєв ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2013. – 512 с. – Зі змісту: Помаранчева революція: причина та значення ; Політичний розвиток після помаранчевої революції ; Загальні особливості трансформації сучасного українського соціуму.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 301 Г75; ч/з № 1, ч/з № 2.
Зоткин А. А. «Львы» и «лисы» украинской политики. О властвующей элите : [монография] / А. А. Зоткин ; НАН Украины, Ин-т социологии. – Київ : Наук. думка, 2010. – 341 с. – (Молоді вчені) .
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 32С З-88; книгосховище.
Іванець А. Невдала спроба творення «уряду України» під патронатом білих / А. Іванець // Українознавство. – 2010. – № 4. – С. 143–148.
Кучер В. Постать Ю. Тютюнника у висвітленні діячів революційної доби (1917–1921 років) та сучасних українських дослідників / В. Кучер // Українознавство. – 2011. – № 1. – С. 121–128.
Манифест политического движения «Левые Украины – за социальную справедливость». Новый проект. Новый курс / уклад. В. Ф. Сиренко. – Київ : Оріяни, 2007. – 98 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 327 М23; книгосховище.
Мицик Ю. Історія України : навч. посіб. / Юрій Мицик, Олег Бажан. – Київ : КЛІО, 2015. – 677 с. – Зі змісту: Формування передумов «Помаранчевої революції» ; Політична боротьба в 2005–2014 рр. та сучасний політичний процес ; «Революція гідності».
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 9(С2) М70; ч/з № 2.
Солдатенко В. Ф. Винниченко і Петлюра: політичні портрети революційної доби : [монографія] / В. Ф. Солдатенко ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – Київ : Світогляд, 2007. – 622, [16] с. : фото.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 9(С2) С60; книгосховище.
Творча спадщина Симона Петлюри в контексті сучасного державотворення: матеріали Всеукр. наук. конф., присвяч. 125-річчю від дня народження Голови Директорії та Головного Отамана військ Української Народної Республіки Симона Петлюри, Київ, 20 трав. 2004 р. / ред. В. Сергійчук. – Київ : Укр. видавн. спілка, 2005. – 240 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 9(С2) Т28; книгосховище.
Файзулін Я. «Боже мій! Хватить, хватить!» : [радянські спецслужби п’ять років намагалися дискредитувати Симона Петлюру] / Ярослав Файзулін // Країна. – 2016. – № 21. – С. 47–50.

24.11.2016

Запитує: Даша
Тема запиту: Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової роботи на тему «Економічний розвиток, його сутність, цілі та принципи». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Дар’є! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Гальчук А. А. Місце інноваційного потенціалу України в міжнародних економічних рейтингах / А. А. Гальчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 8. – С. 70–73. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Грималюк А. В. Невизначеність та економічний розвиток / А. В. Грималюк // Економіка України. – 2016. – № 9. – С. 19–30. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Лукяненко Д. Г. Глобальна економічна інтеграція : монографія / Д. Г. Лук’яненко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : Нац. підручник, 2008. – 220 с. – Зі змісту: Економічний розвиток України в умовах глобалізації.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Л84; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, ч/з № 7, ч/з ІБО, ч/з В.
Лясковець О. В. Теоретичні підходи до визначення поняття «економічний розвиток» / О. В. Лясковець // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2016. – № 3. – С. 8–11. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Москаленко О. М. Теорія і модель випереджаючого економічного розвитку в системі суспільних стратегічних потреб : монографія / О. М. Москаленко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2014. – 550 с. – Зі змісту: Економічний розвиток в інституціональному полі предмета сучасної економічної теорії.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 М82; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5.
Пустовойт О. В. Українська економіка: хаотичні та циклічні коливання навколо довгострокового тренду зростання / О. В. Пустовойт // Економіка і прогнозування. – 2016. – № 2. – С. 86–109. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Резнікова Н. В. Поляризація й нерівномірність економічного розвитку як домінуюча ознака сучасного етапу глобалізації / Н. В. Резнікова, О. А. Іващенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 4. – С. 7–12. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Сірко А. В. Економічний розвиток на інноваційній основі: проблема участі у ньому українських корпорацій / А. В. Сірко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 32–36. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Філіпенко А. С. Цивілізаційні виміри економічного розвитку : монографія / А. С. Філіпенко. – Київ : Знання України, 2002. – 190 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Ф53; ч/з № 1, ч/з № 3.
Шумпетер Й. А. Теорія економічного розвитку. Дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу / Йозеф А. Шумпетер ; [наук. ред. Ю. М. Бажал] ; пер. з англ. Василя Старка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – 242 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) Ш96; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 5, зал економічної класики.

23.11.2016

Запитує: Влад
Тема запиту: Здравствуйте. Помогите пожалуйста подобрать литературу на тему «Валютний курс: сутність та теорії його формування». Спасибо!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пане Владе! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Демченко М. Курсова стабільність: переваги, зміст, поняття / М. Демченко, В. Савченко // Економіст. – 2010. – № 9. – С. 12–16.
Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2000. – Т. 1 / відп. ред. С. В. Мочерний. – 864 с. – Зі змісту: Валютний курс. – С. 147–148.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е40; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 1, ч/з № 5, зал економічної класики, ч/з довід., ч/з № 3, ч/з В.
Малащук Д. В. Аналіз факторів формування валютного курсу / Д. В. Малащук // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2012. – № 6. – С. 83–86.
Науменкова С. В. Валюта і валютна політика / С. В. Науменкова, В. І. Міщенко. – Київ : Знання, 2010. – 82 с. – (Бібліотечка товариства «Знання». Серія «Економічна» ; № 2–3) .
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336И Н34; книгосховище, ч/з № 3.
Семно Т. В. Аналіз факторів, що впливають на стабільність валютного курсу в Україні / Т. В. Семно, О. Ю. Чубка // Економіка. Фінанси. Право. Серія: Економіка. – 2012. – № 3. – С. 19–24.
Татар М. Деякі підходи до визначення чинників, які впливають на формування валютного курсу / М. Татар // Економіст. – 2011. – № 7. – С. 48–53.
Чухно А. А. Вибрані праці : у 2 т. / А. А. Чухно ; Акад. фінанс. упр. – Київ : ДННУ АФУ. – 2012. – Т. 2. – 480 с. – Парал. тит. л. англ. – Зі змісту: Валютний курс.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ч-96; книгосховище, ч/з № 1, зал економічної класики.
Шестопалов О. Від чого залежать та як прогнозувати курси валют / О. Шестопалов, Н. Цвєткова // Фінансовий ринок України. – 2010. – № 6–7. – С. 44–50.
Шкрабалюк Ю. О. Теорія валютних курсов та закон А. Ф. Терлволла в контексті кейнсіанського та посткейнсіанського аналізу / Ю. О. Шкрабалюк // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2011. – № 7. – С. 23–28.
Шпенюк О. Досвід використання валютно-курсової політики як інструменту впливу на національну конкурентоспроможність у країнах, що розвиваються / О. Шпенюк // Вісник Національного банку України. – 2015. – № 4. – С. 48–55.

23.11.2016

Запитує: Людмила
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу для курсової роботи за темою «Економічне зростання та його фактори». Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Людмило! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Артеменко І. Л. Інвестиції як фактор довгострокового економічного зростання України / І. Л. Артеменко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 20. – С. 115–117. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Жукова Л. Альтернативність економічного розвитку держави з погляду інституціонального підходу / Лариса Жукова // Економічна теорія. – 2016. – № 2. – С. 33–45. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Звєряков М. І. Про зміну моделі економічного розвитку / М. І. Звєряков // Економіка України. – 2015. – № 6. – С. 41–49. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Кораблін С. О. Модель «відстаючого зростання»: економічні фактори та наслідки для України / Кораблін С. О. // Економіка і прогнозування. – 2016. – № 2. – С. 74–85. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Майєр Дж. М. Основні проблеми економіки розвитку / Джеральд М. Майєр, Джемс Е. Раух, Антон Філіпенко ; [наук. ред. А. С. Філіпенко ; пер. с англ. Даніели Олесневич та ін.]. – Київ : Либідь, 2003. – 688 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М М14; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3.
Оголь Д. О. Економічне зростання: сутність, якість і стійкість / Д. О. Оголь // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 2. – С. 67–72.
Пирог О. В. Факторна модель розвитку національного господарства України в умовах постіндустріального суспільства / О. В. Пирог // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 16. – С. 40–43.
Ревіна О. М. Розвиток людського потенціалу як фактор економічного зростання / О. М. Ревіна // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2013. – № 4. – С. 250–254.
Резнікова Н. В. Поляризація й нерівномірність економічного розвитку як домінуюча ознака сучасного етапу глобалізації / Н. В. Резнікова, О. А. Іващенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 4. – С. 7–12. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Сенищ П. Сутність та види економічного зростання: історико-аналітичний аспект / П. Сенищ // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2013. – Вип. 2. – С. 100–107.
Фролов С. М. Науково-методичні підходи до оцінювання якості економічного зростання країни / Сергій М. Фролов, Ольга І. Кремень, Дмитро О. Оголь // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 11. – С. 393–398. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Червяков І. М. Економічний розвиток, економічне зростання і фактори, які стримують економічне зростання України / І. М. Червяков // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 6. – С. 99–102.
Шаров О. М. Цивілізаційні основи національних стратегій економічного розвитку / О. М. Шаров // Економічний часопис – XXI. – 2014. – № 5–6. – С. 4–7.
Ширяева Р. И. Государственная собственность в системе факторов экономического роста / Ширяева Римма Ивановна // Экономические науки. – 2016. – № 4. – С. 39–42. 

23.11.2016

Запитує: Користувач
Тема запиту: Доброго дня) Допоможіть будь ласка підібрати літературу для курсової на тему «Глобалізація як вищий рівень інтернаціоналізації суспільного виробництва». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня. Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Гаврилко П. П. Глобалізація як вектор світового структурного розвитку / П. П. Гаврилко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2016. – № 7–8. – С. 17–20 (№ 8). – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Герасименко А. Г. Модель ринкового домінування як спосіб організації глобальної економіки / А. Г. Герасименко // Економіка та держава. – 2015. – № 8. – С. 6–9. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Гринюк Н. А. Деякі аспекти інноваційного розвитку України в умовах інтеграції / Н. А. Гринюк // Проблеми науки. – 2011. – № 10. – С. 2–6.
Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2000. – Т. 1 / відп. ред. С. В. Мочерний. – 864 с. – Зі змісту: Інтернаціоналізація виробництва. – С. 676.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е40; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 1, ч/з № 5, зал економічної класики, ч/з довід., ч/з № 3, ч/з В.
Ільчук П. Г. Вплив часу входу на закордонні ринки на фінансові результати діяльності і рівень інтернаціоналізації українських підприємств / П. Г. Ільчук // Економіка та держава. – 2015. – № 3. – С. 68–73.
Корж М. В. Глобалізація та інтернаціоналізація як умови трансформації маркетингового управління підприємством / М. В. Корж, С. А. Жуков // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2012. – № 3. – С. 64–71.
Савич О. Особливості маркетингової діяльності промислових підприємств в умовах глобалізації / О. Савич // Журнал європейської економіки. – 2015. – Т. 14 (№ 1). – С. 51–58.
Сидорова Е. Особенности функционирования российских транснациональных корпораций в условиях интернационализации инноваций / Е. Сидорова // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2013. – № 8. – С. 400–405.
Фролова Т. О. Інвестиційні корпоративні стратегії в умовах глобалізації : монографія / Т. О. Фролова ; [наук. ред. О. М. Мозговий] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2012. – 426 с. – Зі змісту: Синтез концепцій інтернаціоналізації компаній.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Ф91; ч/з № 1, ч/з № 3.
Чухно А. А. Економічна теорія : [у 2 т.] / А. А. Чухно ; М-во фінансів України, Акад. фінанс. упр. – Київ : ДННУ АФУ, 2010. – Т. 2. – 628 с. – Зі змісту: Глобалізація виробництва.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ч-96; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, зал економічної класики.

22.11.2016

Запитує: Таня
Тема запиту: Добрий вечір, порадьте, будьласка, літературу для написання курсової роботи на тему «Сутність заробітної плати в економічній теорії та її роль в економічній практиці».

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Тетяно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: підручник : у 2 кн. / [С. М. Панчишин, П. І. Островерх, В. Б. Буняк та ін.] ; за ред. Степана Панчишина, Петра Островерха ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Екон. ф-т. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Знання, 2014. – Кн. 2 : Мікроекономіка. – 390 с. – Зі змісту: Заробітна плата в різних економічних системах.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 А64; ч/з № 2.
Дзюбик С. Д. Основи економічної теорії : навч. посіб. / С. Д. Дзюбик, О. С. Ривак. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2014. – 424 с. – Зі змісту: Суть заробітної плати.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Д43; ч/з № 2.
Дослідження проблем оплати праці: порівняльний аналіз (Україна та країни ЄС) : монографія / [А. М. Колот, Г. Т. Куліков, О. М. Поплавська та ін.] ; за заг. ред. А. М. Колота, Г. Т. Кулікова ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. – Київ : КНЕУ, 2008. – 274 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 Д70; книгосховище, ч/з № 3, Аб, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 7, ч/з № 5.
Думанська В. Оплата праці: українські проблеми на тлі світових тенденцій / В. Думанська // Україна: аспекти праці. – 2015. – № 2. – С. 35–40.
Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2000. – Т. 1 / відп. ред. С. В. Мочерний. – 863 с. – Зі змісту: Заробітна плата. – С. 584–587.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е40; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 1, ч/з № 5, зал економічної класики, ч/з довід., ч/з № 3, ч/з В.
Ковальчук Т. Т. Бідність працюючого населення – драматична реальність українського сьогодення / Т. Т. Ковальчук // Економіка України. – 2016. – № 5. – С. 90–97. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Луняк І. В. Заробітна плата як найважливіший фактор реалізації інвестиційно-інноваційної моделі розвитку / І. В. Луняк // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 21. – С. 21–24. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Назарова Г. В. Соціально-економічні засади ефективності найманої праці в Україні : монографія / Г. В. Назарова, М. А. Мащенко. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 232 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331Н19; книгосховище.
Осадча Г. Г. Оплата праці у 2016 році / Г. Г. Осадча, І. С. Руденко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2016. – № 5. – С. 85–88. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Сірко А. В. Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / А. В. Сірко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 414 с. – Зі змісту: Економічна природа заробітної плати.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С40; книгосховище, ч/з № 5.
Шмиголь Н. М. Сучасні тенденції в організації оплати праці в зарубіжних країнах у розрізі систем оплати праці / Н. М. Шмиголь, Д. С. Монастирська, А. А. Антонюк // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2016. – № 2. – С. 71–75. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Юзько Т. Гідна оплата праці як необхідний атрибут захисту права на життя працівника / Т. Юзько // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 8. – С. 21–25. – Анот. парал. рос., англ.

21.11.2016

Запитує: Женя
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової за темою «Економічна поведінка: поняття і моделі». Завчасно дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Антохонова И. В. Статистическая оценка экономического поведения домашних хозяйств по данным RLMS / И. В. Антохонова, А. Ц. Чойжалсанова // Вопросы статистики. – 2016. – № 1. – С. 21–25. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2000. – Т. 1 / відп. ред. С. В. Мочерний. – 864 с. – Зі змісту: Економічна поведінка (ЕП) індивідів, соціальних груп та інститутів. – С. 434–435.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е40; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 1, ч/з № 5, зал економічної класики, ч/з довід., ч/з № 3, ч/з В.
Желаева С. Э. Экономическое поведение индивидуума во времени: личностно-деятельностный подход / С. Э. Желаева // Экономические науки. – 2011. – № 10. – С. 21–27.
Звонар В. П. Економічна поведінка в структурі феномена соціальної відповідальності / Віктор П. Звонар // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2016. – № 8. – С. 383–391. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Карачина Н. П. Економічна поведінка підприємства в тривимірному просторі потенціалу системи влади / Н. П. Карачина // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2010. – № 9. – С. 127–136.
Карачина Н. П. Оцінювання економічної поведінки машинобудівних підприємств регіону / Н. П. Карачина // Регіональна економіка. – 2011. – № 2. – С. 60–68.
Козьменко О. Поведінка страхових компаній на інвестиційному ринку: досвід України та Німеччини / О. Козьменко, В. Роєнко // Вісник Національного банку України. – 2013. – № 11. – С. 30–36.
Колодрубська Н. В. Інституціональні зміни та їхній вплив на економічну поведінку суб'єктів господарювання / Н. В. Колодрубська // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2011. – № 1. – С. 16–25.
Кондратьєва Т. В. Інституційна складова адаптивності економічної поведінки фірми / Т. В. Кондратьєва // Економічний часопис – XXI. – 2012. – № 1–2. – С. 24–27.
Попрозман О. І. Розвиток інституціональної економіки та її вплив на соціальну інфраструктуру / О. І. Попрозман // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 31–35. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Рекун І. І. Теоретичне обґрунтування поведінки суб'єктів економічної безпеки / І. І. Рекун // Економіка та держава. – 2015. – № 6. – С. 91–94. – Анот. англ.
Ядранська Д. М. Підходи до моделювання економічної поведінки індивідів / Д. М. Ядранська // Економічний часопис – XXI. – 2012. – № 5–6. – С. 3–6.
Stecko Justyna.Trust as an essential factor behind economic decisions / Justyna Stecko // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2016. – № 6. – P. 299–304. – Автор, назва та анот. парал. рос., укр.

19.11.2016

Запитує: Людмила
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для курсової на тему «Інноваційна діяльність та її роль у розвитку суспільного виробництва: аналіз світових та українських трендів». Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Людмило! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Бурлака В. Г. Тренди науково-технологічного розвитку та їх роль у нафтовому секторі / В. Г. Бурлака // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2013. – № 5. – С. 54–65.
Глобальные тренды и факторы инновационного развития / А. И. Грищенков, Н. В. Глушак, М. А. Легченко, Н. А. Репешко // Экономические науки. – 2012. – № 6. – С. 31–33.
«Инновации в коммуникациях. Тренды 2016» // Маркетинг и реклама. – 2016. – № 1. – С. 40–46.
Матюхина Е. С. Трендвотчинг как технология управления клиентским портфелем / Е. С. Матюхина // Клиентинг и управление клиентским портфелем. – 2014. – № 1. – С. 66–76.
Музиченко О. В. Сучасні світові тренди тематичного відповідального інвестування / О. В. Музиченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 20. – С. 16–22. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Отори Хаува. Пять финтех-трендов / Хаува Отори // Банковский менеджмент. – 2016. – № 1. – С. 20–22.
Павлено Ю. E-Commerce Export – нові можливості для українських підприємців виходу на глобальні ринки / Юлія Павлено // Маркетинг в Україні. – 2016. – № 4. – С. 38–43.
Смирнов Е. Н. Инновационный механизм развития экономики Евросоюза / Смирнов Е. Н. // Международная экономика. – 2016. – № 5. – С. 27–34. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Смолінський В. Б. Інновації в аграрному секторі: зарубіжний досвід та перспективи використання в Україні / Смолінський Валентин Броніславович // Економіка. Фінанси. Право. Серія: Економіка. – 2016. – № 6. – С. 24–26.
Стрелкова Н. Украинские VUCA-джунгли: особенности выживания / Наталия Стрелкова // Менеджер по персоналу. – 2016. – № 9. – С. 8–17.
Сусіденко Ю. Інноваційний розвиток підприємств: європейський досвід / Сусіденко Юлія, Сіташ Тетяна // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія: Економічні науки. – 2016. – № 3. – С. 23–35. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Управління інноваційною діяльністю: монографія / [під заг. ред. О. М. Ястремської та Г. В. Верещагіної] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ІНЖЕК : Павленко О. Г., 2010. – 402 с. – Зі змісту: Тонєва К. В. Основні тренди інноваційного розвитку ринково розвинених країн та міжнародні.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С У67; ч/з № 3.

19.11.2016

Запитує: Виктория
Тема запиту: Добрий вечір! Допоможіть,будь ласка,підібрати літературу для курсової роботи за темою «Сутність, зміст та структура економічної системи». Завчасно вам дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Вікторіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Гражевська Н. І. Економічні системи епохи глобальних змін : [монографія] / Н. І. Гражевська. – Київ : Знання, 2008. – 431 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Г75; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5.
Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2000. – Т. 1 / відп. ред. С. В. Мочерний. – 864 с. – Зі змісту: Економічна система. – С. 444–445.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е40; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 1, ч/з № 5, зал економічної класики, ч/з довід., ч/з № 3, ч/з В.
Старостенко Г. Г. Політична економія : навч. посіб. / Г. Г. Старостенко, Н. В. Мірко. – Київ : Кондор, 2013. – 464 с. – Зі змісту: Економічні системи суспільства: сутність, структурні елементи та класифікаційні критерії ; Типи економічних систем ; Економічний розвиток, сучасні економічні системи, світове господарство.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С77; ч/з № 2.
Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. : у 2 ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 26, ч. 1. – 472 с. – Зі змісту: Шнипко О. С. Економічні системи: сутнісні ознаки та механізми формування / О. С. Шнипко. – С. 12–22.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ф79; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 1, ч/з № 3.
Чухно А. А. Економічна теорія : [у 2 т.] / А. А. Чухно ; М-во фінансів України, Акад. фінанс. упр. – Київ: ДННУ АФУ, 2010. – Т. 1. – 510 с. – Зі змісту: Економічні системи: сутність, структура, типи.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ч-96; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 1, ч/з № 5, зал економічної класики.

18.11.2016

Запитує: Поліна
Тема запиту: Добрий день! Порадьте, будь ласка, літературу для написання курсової роботи на тему «Загальний тест на якість економічного зростання України». Завчасно дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Поліно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Геєць В. М. Нестабільність та економічне зростання : монографія / В. М. Геєць. – Київ : Ін-т економічного прогнозування НАНУ, 2000. – 344 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Г28; книгосховище, ч/з № 5.
Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2000. – Т. 1 / відп. ред. С. В. Мочерний. – 864 с. – Зі змісту: Економічне зростання. – С. 454–456.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:33 Е40; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 1, ч/з № 5, зал економічної класики, ч/з довід., ч/з № 3, ч/з В.
Економічні системи : монографія / [за ред. Г. І. Башнянина]. – Львів : Ліга-Прес, 2014. – Т. 5. – 430 с. – Зі змісту: Сутність теорії економічного зростання ; Державне регулювання економічного зростання ; Моделі економічного зростання.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33Е45; зал економічної класики.
Звєряков М. І. Про зміну моделі економічного розвитку / М. І. Звєряков // Економіка України. – 2015. – № 6. – С. 41–49. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Кораблін С. О. Модель «відстаючого зростання»: економічні фактори та наслідки для України / Кораблін С. О. // Економіка і прогнозування. – 2016. – № 2. – С. 74–85. – Автор, назва та анот. парал. англ, рос.
Кудінова А. 15 років зростання без розвитку: що блокує соціально-економічний прогрес України? / А. Кудінова, Д. Верба // Україна: аспекти праці. – 2015. – № 7. – С. 3–10. – Анот. парал. рос., англ.
Оголь Д. О. Економічне зростання: сутність, якість і стійкість / Д. О. Оголь // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 2. – С. 67–72.
Пустовойт О. В. Українська економіка: хаотичні та циклічні коливання навколо довгострокового тренду зростання / О. В. Пустовойт // Економіка і прогнозування. – 2016. – № 2. – С. 86–109. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Сімків Л. Є. Диспропорції економічного зростання в регіонах України / Л. Є. Сімків // Регіональна економіка. – 2015. – № 2. – С. 30–36. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Фролов С. М. Науково-методичні підходи до оцінювання якості економічного зростання країни / Сергій М. Фролов, Ольга І. Кремень, Дмитро О. Оголь // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 11. – С. 393–398. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Червяков І. М. Економічний розвиток, економічне зростання і фактори, які стримують економічне зростання України / І. М. Червяков // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 6. – С. 99–102.
Якість економічного зростання : пер. з англ. / [Томас Вінод, Дайламі Мансур, Дарешвар Ашок та ін.]. – Київ : Основи, 2002. – 350 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Я45; книгосховище, зал економічної класики.

18.11.2016

Запитує: Александр
Тема запиту: Допоможіть будь ласка підібрати літературу для курсової роботи за темою «Джерела і методи формування бюджетних доходів». Завчасно дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пане Олександре! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Баранецька О. В. Аналіз бюджетотворення в Україні / О. В. Баранецька, Я. Г. Бучковська // Економіка та держава. – 2016. – № 8. – С. 79–84. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Брежнєва-Єрмоленко О. В. Формування доходів бюджетів різного рівня в контексті завдань бюджетного регулювання / О. В. Брежнєва-Єрмоленко // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 20. – С. 21–25.
Волохова І. С. Місцеві фінанси та перспективи поглиблення фінансової децентралізації в Україні : монографія / І. С. Волохова ; Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса : Атлант, 2014. – 462 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.1 В68; ч/з № 3.
Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2000. – Т. 1 / відп. ред. С. В. Мочерний. – 864 с. – Зі змісту: Бюджет державний. – С. 120–121.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е40; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 1, ч/з № 5, зал економічної класики, ч/з довід., ч/з № 3, ч/з В.
Лавров А. М. Децентрализация бюджетных доходов: международные сравнения и российские перспективы / А. М. Лавров, Е. А. Домбровский // Финансы. – 2016. – № 5. –  С. 16–27.
Покатаєва О. В. Нормативне регулювання єдиного податку як джерела формування доходів місцевих бюджетів / О. В. Покатаєва, О. О. Хом'якова // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – № 3. – С. 117–121. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Савчук Н. В. Бюджетні пріоритети України у контексті суспільного вибору : монографія / Н. В. Савчук ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2014. – 326 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.1 С13; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3.
Тарангул Л. Л. Особливості формування міжбюджетних фінансових потоків в умовах запровадження в Україні бюджетної децентралізації / Л. Л. Тарангул, Т. А. Коляда // Фінанси України. – 2015. – № 3. – С. 30–44. – Анот. рус., англ.
Тарасюк М. Формування доходів бюджету в умовах трансформації економіки / М. Тарасюк // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2015. – № 5. – С. 63–71. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Уманців Ю. Доходи бюджету в системі економічного регулювання / Ю. Уманців, О. Міняйло // Ринок цінних паперів України. – 2014. – № 9–10. – С. 43–51. 

16.11.2016

Запитує: Катя
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової за темою «Товар: сутність, його властивості та теорії формування ціни». Завчасно дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Катерино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Андреев Б. Ф. Системный мир глобальной экономики: исторический филогенез и космический онтогенез : науч. трактат / Б. Ф. Андреев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Европа, 2012. – 528 с. – Из содерж.: Товар ; Величина стоимости товара.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 А65; зал економічної класики.
Андрусь О. І. Обґрунтування теоретичних основ сучасного ціноутворення / О. І. Андрусь // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 69–72.
Бодюк А. В. Обґрунтування поняття товару, надроресурсного товару і його особливостей / А. В. Бодюк // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2011. – № 5. – С. 48–54.
Варава Ю. Г. Економічний зміст поняття «новий товар» / Ю. Г. Варава // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 13. – С. 57–59.
Дзюбик С. Д. Основи економічної теорії : навч. посіб. / С. Д. Дзюбик, О. С. Ривак. – 3-тє вид. перероб. і допов. – Київ : Знання, 2014. – 424 с. – Зі змісту: Особливості формування ціни й обсягу виробництва на прикладі різних ринкових моделей ; Особливості формування цін на чинники виробництва.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Д43; книгосховище, ч/з № 2.
Загной М. О. Основи економічних знань : навч. посіб. / М. О. Загной. – Москва : Омега-Л, 2014. – 336 с. – Зі змісту: Товар і його властивості.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 З-14; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5.
Мельник Л. Ю. Економіка, власність і підприємництво / Л. Ю. Мельник, М. Х. Корецький, В. М. Огаренко. – Дніпропетровськ : Січ, 2001. – 612 с. – Зі змісту: Товар і його властивості.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 М48; книгосховище.
Столяров В. Ф. Формування цін і тарифів на товари та послуги суб'єктів природних монополій в Україні / В. Ф. Столяров, В. І. Островецький // Економіка та держава. – 2016. – № 8. – С. 19–27.
Тихонов Д. В. Методика определения потребительской ценности товаров промышленного назначения / Д. В. Тихонов, В. В. Щеголев // Бренд-менеджмент. – 2014. – № 2. – С. 140–152.
Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2000. – Т. 3 / відп. ред. С. В. Мочерний. – 864 с. – Зі змісту: Товар. – С. 640–722.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е40; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 1, ч/з № 5, зал економічної класики, ч/з довід., ч/з № 3, ч/з В.
Чепінога В. Г. Економічна теорія : підручник / В. Г. Чепінога ; М-во освіти і науки України. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 653 с. – Зі змісту: Товар і його властивості. Теорії вартості товару.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ч-44; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, ч/з № 7, зал економічної класики. 

16.11.2016

Запитує:  Bogdana
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для курсової на тему «Еволюція та сучасний зміст поняття капітал». Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Богдано! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Данилевська-Жугунісова О. Є. Сутність та значення капіталу для забезпечення стійкого функціонування суб'єктів господарювання / О. Є. Данилевська-Жугунісова // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2013. – № 4. – С. 115–118.
Данилин В. Н. Развитие капитала как экономической категории / В. Н. Данилин, Е. И. Данилина, Д. В. Горелов // Проблемы современной экономики. – 2010. – № 4. – С. 46–52.
Денисенко Д. Є. Еволюція тлумачення сутності капіталу та його функцій / Д. Є. Денисенко // Економіка та держава. – 2012. – № 3. – С. 91–93.
Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2000. – Т. 1 / відп. ред. С. В. Мочерний. – 864 с. – Зі змісту: Капітал. – С. 719–721.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е40; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 1, ч/з № 5, зал економічної класики, ч/з довід., ч/з № 3, ч/з В.
Загной М. О. Основи економічних знань : навч. посіб. / М. О. Загной. – Москва : Омега-Л, 2014. – 336 с. – Бібліогр.: с. 332–335 та в кінці тем.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 З-14; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5.
Корж Н. В. Структурування корпоративного капіталу / Н. В. Корж // Економічний часопис – XXI. – 2014. – № 11–12. – С. 113–115.
Корж Р. В. Розвиток теорії структури капіталу / Р. В. Корж // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 13. – С. 22–25.
Макеева Е. Западно-европейский опыт моделирования структуры капитала / Е. Макеева, О. Шарикова // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2010. – № 4. – С. 442–451.
Потій В. З. Управління капіталом акціонерного товариства : монографія / В. З. Потій, А. О. Черкасова, Г. П. Куліш ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2014. – 246 с. – Зі змісту: Еволюція поглядів на економічну сутність капіталу. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 П64; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3, e-ресурс.
Стретчер Р. Структура капитала: руководство для профессионалов-управленцев / Роберт Стретчер, Стив Джонсон // Управление корпоративными финансами. – 2012. – № 4. – С. 234–249. 

15.11.2016

Запитує: Роман
Тема запиту: Добрий день! Порадьте, будь ласка, літературу для написання курсової роботи на тему «Безробіття як економічне явище». Завчасно дякую. З повагою, студент 1 курсу Роман.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня панеРомане! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Боков О. Ринок праці ЄС: досвід для України / О. Боков, Т. Біденко, С. Бокова // Україна: аспекти праці. – 2016. – № 1–2. – С. 46–52. – Анот. парал. рос., англ.
Бондаренко Н. Соціально-правові аспекти зайнятості в Україні / Бондаренко Наталія // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія: Юридичні науки = Foreign trade: ekonomіcs, fіnance, law. – 2016. – № 1. – С. 133–144. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Бурлай Т. Політика і перспективи згладжування регіональних диспаритетів у сфері зайнятості Євросоюзу / Тетяна Бурлай // Економічна теорія. – 2015. – № 4. – С. 108–115. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [зб. наук. ст.] / [редкол.: Т. І. Пішеніна (голова) та ін.]. – Київ : Вид-во КІБіТ, 2016. – Вип. 1 (29) / [відп. за вип. Р. О. Язиніна]. – 110 с. – Зі змісту: Пахомова Т. М. Сучасний стан зайнятості та безробіття в Україні. м. Ніжин / Т. М. Пахомова.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В53; книгосховище.
Галаева Е. Заработная плата и занятость: проблемы дискриминации / Елена Галаева, Юлия Россикова // Общество и экономика. – 2016. – № 3. – С. 112–125. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Дзюбик С. Д. Основи економічної теорії : навч. посіб. / С. Д. Дзюбик, О. С. Ривак. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2014. – 424 с. – Зі змісту: Ринок праці та безробіття.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Д43 ; ч/з № 2.
Діденко Н. В. Проблема та шляхи вирішення молодіжного безробіття в сучасному суспільстві / Н. В. Діденко, О. Ф. Родак // Економіка та держава. – 2016. – № 4. – С. 81–84. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Добренко О. О. Зменшення безробіття населення – важливе завдання соціальної політики України / О. О. Добренко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2015. – № 11. – С. 166–171. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Колот А. Гідна праця як концепція та стратегічний напрямок розвитку соціально-трудової сфери / А. Колот, О. Герасименко // Україна: аспекти праці. – 2015. – № 6. – С. 3–13. – Анот. парал. рос., англ.
Колот А. Цінності трудового життя та гідна праця: філософія взаємодії і розвитку / А. Колот, О. Герасименко // Україна: аспекти праці. – 2016. – № 1–2. – С. 3–13. – Анот. парал. рос., англ.
Краус Н. М. Детермінанти тіньової економіки в інноваційних умовах господарювання : монографія / Н. М. Краус. – Полтава : Дивосвіт, 2014. – 145 с. – Зі змісту: Офіційне безробіття та тіньова зайнятість на ринку праці: світовий досвід і українська практика.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С К78 ; ч/з № 3.
Соціальна економіка : навч. посіб. / [О. О. Бєляєв (керівник авт. кол.), Є. Б. Ніколаєв (наук. ред.), А. В. Келічавий та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Представництво Фонду Конрада Аденауера в Україні. – Київ : КНЕУ, 2014. – 481 с. – Зі змісту: Економічні й соціальні аспекти зайнятості та безробіття.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С69 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5, ч/з № 7.
Соціальні індикатори рівня життя населення : стат. зб. / Держ. служба статистики України ; [відп. за вип. О. О. Кармазіна]. – Київ : Держкомстат України, 2015. – 204 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 31 С69 ; книгосховище.
Терюханова І. Вирішення проблем працевлаштування внутрішньо переміщених осіб в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду / І. Терюханова, Т. Тимошек // Україна: аспекти праці. – 2016. – № 5–6. – С. 52–58. – Анот. парал. англ., рос.
Транченко Л. В. Перспективні підходи до оцінювання кількості безробітних у сільській місцевості на базі нечіткої моделі гібридної мережі / Л. В. Транченко // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2016. – № 2. – С. 459–468. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Уразов А. У. Основи економічної теорії : навч. посіб. / А. У. Уразов, І. В. Саух, О. І. Вікарчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – 3-тє вид. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 312 с. – Зі змісту: Зайнятість і безробіття.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 У68 ; ч/з № 1, ч/з № 2.
Юрик Я. І. Законодавчий захист зайнятості в Україні: оцінювання жорсткості та напрями лібералізації / Я. І. Юрик // Економіка та держава. – 2016. – № 5. – С. 49–57. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Ivashchenko O. Work transformation within post-soviet transit: sociologscal peculiarities of Ukraine's case / Ol'ha Ivashchenko // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2016. – № 2. – P. 151–161.

15.11.2016

Запитує:  Spoleto channel
Тема запиту:  Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової роботи на тему «Національні моделі економічних систем». Дякую. .

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Гражевська Н. І. Економічні системи епохи глобальних змін : [монографія] / Н. І. Гражевська. – Київ : Знання, 2008. – 431 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Г75; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5.
Економічні системи : монографія / [Г. І. Башнянин, Б. В. Кульчицький, С. В. Мочерний та ін. ; за ред. Г. І. Башнянина]. – Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2006. – Т. 1. – 484 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е45; зал економічної класики.
Економічні системи : монографія / [Г. І. Башнянин та ін. ; за ред. Г. І. Башнянина]. – Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2011. – Т. 2. – 494 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е45; зал економічної класики.
Кочук С. І. Національні моделі соціально-економічного розвитку як результат економічної політики / С. І. Кочук // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 6–10. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Половцев О. Методи моделювання динаміки соціально-економічних систем / О. Половцев // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2010. – № 1. – С. 105–111.
Сацик В. Національні моделі економічної системи [Електронний ресурс] : практикум / В. І. Сацик, А. Г. Котенок, О. О. Беляєв [та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2014. – 209 с. – Режим доступу: http://irbis.kneu.edu.ua/cgi-bin/ecgi64/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB.
Соскін О. І. Визначення національної економічної моделі України: порівняльний аналіз можливих альтернатив / О. І. Соскін // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2010. – № 1. – С. 47–56.
Шевчик Б. М. Сучасні економічні теорії глобальних систем : навч. посіб. / Б. М. Шевчик ; за наук. ред. Г. І. Башнянина. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 351 с. – (Вища освіта в Україні).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ш37; ч/з № 1, ч/з № 3, зал економічної класики.
Штулер І. Ю. Модифікація моделей розвитку національної економічної системи / Ірина Юріївна Штулер // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics = Actual problems of economics. – 2015. – № 11. – С. 14–20. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.

10.11.2016

Запитує: Юлія
Тема запиту: Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової роботи на тему «Збірка поезій О. Олеся «З журбою радість обнялась»: проблематика та поетика». Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Юліє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою:http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Жулинський М. Г. Українська література. Творці і твори : учням, абітурієнтам, студентам, учителям / Микола Жулинський ; [голов. ред. А. Мнишенко]. – Київ : Либідь, 2011. – 1152 с. : фот. – Зі змісту: Творив в ім’я краси, гармонії та ідеалу : [про Олександра Олеся].
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 8У1 Ж87; зал українознавства.
Історія української літератури. Кінець XIX – початок XX ст. : у 2 кн. / ред. О. Д. Гнідан. – Київ : Либідь, 2006. – Кн. 2. – 496 с. – Зі змісту: Олександр Олесь.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 8У1 І-90; книгосховище, абонемент.
Наєнко М. К. Художня література України: від міфів до модерної реальності / Михайло Наєнко. – Київ : Просвiта, 2008. – 1063 с. – Зі змісту: Модернізм «декларований»: Микола Вороний, Олександр Олесь, Гнат Хоткевич, Агатангел Кримський.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 8У Н17; книгосховище.
Погребенник В. Ф. Кастальське джерело: українська література кінця XIX – початку XX століття : посіб. для учнів, абітурієнтів, студентів і вчителів : у 2 кн. / Володимир Погребенник. – Київ : Освіта України, 2007. – Кн. 2 : Новітнє українське письменство. – 218 с. – Зі змісту: Олександр Олесь (Олександр Кандиба) .
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 8У1 П43; книгосховище, зал українознавства.
П’ятаченко С. Ідея соборності України в поезії Олександра Олеся і Євгена Маланюка / С. П’ятаченко // Дивослово. – 2005. – № 7. – С. 52–56.
Україна. Антологія пам’яток державотворення X–XX ст. : у 10 т. / [редкол.: І. М. Дзюба та ін.]. – Київ : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2008. – Т. 7 : Відродження української державності / упоряд., передм. та прим. Дмитра Павличка. – 704 с. – Зі змісту: Олександр Олесь.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 9(С2) У45; книгосховище, ч/з № 1, зал українознавства.
Якименко Л. Зігріті поезією (Надія Суровцова про Олександра Олеся) / Л. Якименко // Дивослово. – 2012. – № 9. – С. 46–49.
Ясень М. «Я не буду самотнім ніколи стоять» : [до 135-річчявід дня народження Олександра Олеся] / М. Ясень // Віче. – 2013. – № 23. – С. 67.

09.11.2016

Запитує: Alina
Тема запиту: Доброго дня допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової на тему «Міжнародні економічні відносини», в складову якої входить тема «Міжнародний поділ праці». Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Аліно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Вісник Тернопільського національного економічного університету. Економічні науки: наук. журн. / [редкол.: А. Мельник (голов. ред.) та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015.  – Вип. 1. – 114 с. – Зі змісту: Світове господарство і міжнародні економічні відносини.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В53; ч/з № 3.
Кондратюк Т. В. ЄС та його регіони: характеристика в контексті пошуку шляхів підвищення ефективності українського суспільства / Т. В. Кондратюк // Економіка та держава. – 2016. – № 1. – С. 10–17. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Левківський В. В. Новий вимір стратегічного партнерства між Україною та КНР / В. В. Левківський // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 20. – С. 107–110. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Лук’яненко Д. Г. Міжнародна економіка : підручник / Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, Я. М. Столярчук ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2014. – 762 с. – Зі змісту: Міжнародний поділ праці як рушійна сила інтернаціоналізації виробництва ; Особливості форм міжнародних економічних відносин та рівні їх реалізації у XXI столітті.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Л84; книгосховище,ч. з. № 1, ч/з № 2, ч/з № 3 , ч/з № 5, ч/з № 7, зал економічної класики.
Патика Н. І. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / Н. І. Патика, О. В. Мартинюк, Д. Г. Кучеренко ; М-во соц. політики України, Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 558 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М П20; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3.
Радзієвська С. О. Конкурентоспроможність та інтеграційні перспективи України : [монографія] / С. О. Радзієвська. – Київ : Знання України, 2012. – 344 с. – Зі змісту: Міжнародний поділ праці як основа інтеграції країн.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Р15; книгосховище.
Резнікова Н. В. Проблеми подолання асиметричної взаємозалежності країн в умовах регіональної співпраці / Н. В. Резнікова, О. А. Іващенко // Економіка та держава. – 2015. – № 11. – С. 6–10. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Резнікова Н. В. Стратегічне партнерство як нова форма економічної інтеграції: аспекти неозалежності ЄС та КНР / Н. В. Резнікова, О. А. Іващенко // Економіка та держава. – 2015. – № 12. – С. 6–9. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Уварова І. С. Процеси рееміграції в сучасній системі міжнародного поділу праці / І. С. Уварова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2013. – № 5–6. – С. 68–73.
Українська економічна думка про чинники та пріоритети економічного розвитку : монографія / [В. В. Небрат, Н. А. Супрун, О. М. Кудласевич та ін.] ; за ред. В. В. Небрат ; НАН України, ДУ «Ін-т економіки та прогнозування». – Київ : ІЕП НАН України, 2014. – 396 с. – Зі змісту:  Концептуалізація міжнародних економічних відносин як чинника розвитку та якісних трансформацій економіки.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) У45;  зал економічної класики.
Шедяков В. Трансформації конкурентоспроможності системи господарювання під впливом змін у міжнародному поділі праці / В. Шедяков // Економіка України. – 2012. – № 7. – С. 26–35.
Якобчук В. П. Економічна теорія : навч. посіб. [для вищ. навч. закл.] / В. П. Якобчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроеколог. ун-т. – 3-тє вид., перероб. – Київ : Ліра-К, 2015. – 408 с. – Зі змісту: Міжнародні економічні відносини та світове господарство.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Я46; книгосховище.
Ushakov D. Testing for migration regimes’ adequacy in modernizing the regulation of labour international distribution / D. S. Ushakov // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 7. – P. 315–324.

08.11.2016

Запитує: Егор
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової за темою «Людський капітал як фактор розвитку економіки». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пане Єгоре! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Агабеков С. И. Концентрация человеческого капитала – фактор инновационного роста / С. И. Агабеков // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. – 2012. – № 4. – С. 21–35.
Антонов А. П. Економічна сутність і концептуальне значення категорії «людський капітал» / А. П. Антонов // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2013. – № 11. – С. 233–238.
Антонюк В. Сучасна проблема бідності в Україні, її наслідки для нагромадження людського капіталу та забезпечення економічного зростання / В. Антонюк // Україна: аспекти праці. – 2015. – № 5. – С. 3–11. – Анот. рос., англ.
Вахович І. М. Концептуальні засади розвитку теорії «людського капіталу» / І. М. Вахович, О. В. Потьомкіна, І. В. Олександренко // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 6. – С. 14–21. – Анот. рос., англ.
Горбань С. В. Сучасний стан та шляхи забезпечення розвитку людського капіталу в Україні / С. В. Горбань, О. В. Чумак // Економіка та держава. – 2013. – № 9. – С. 37–41.
Економічні системи : монографія / [за ред. Г. І. Башнянина]. – Львів : Ліга-Прес, 2014. – Т. 5. – 430 с. – Зі змісту: Розвиток людського капіталу в глобальній економічній системі ; Категорія людського капіталу та її місце в економічній системі ;  Рівняння прояву, формування та функціонування людського капіталу в економічній системі ; Різновиди інвестування людського капіталу за рівнями економічної системи ; Міжнародна мобільність людського капіталу та міжнародні зіставлення його розвитку.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е45; зал економічної класики.
Клинова М. Человеческий капитал в Европейском Союзе: государственный и наднациональный контексты / М. Клинова, Е. Сидорова // Вопросы экономики. – 2012. – № 8. – С. 80–97.
Кривенко Л. В. Концептуальні засади розвитку людського капіталу в умовах підвищення конкурентоспроможності країни / Л. В. Кривенко, С. В. Овчаренко // Економічний часопис – XXI. – 2014. – № 1–2. – С. 23–26.
Левченко О. М. Людський капітал як чинник інноваційного розвитку національної економіки України / О. М. Левченко, Д. Д. Плинокос, О. В. Ткачук // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – № 5. – С. 3–9. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Притуляк Н. М. Людський капітал як основний актив економічного розвитку компанії / Н. М. Притуляк // Фінанси України. – 2015. – № 3. – С. 101–113. – Анот. рус., англ.
Ревіна О. М. Розвиток людського потенціалу як фактор економічного зростання / О. М. Ревіна // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2013. – № 4. – С. 250–254.
Ревіна О. М. Формування людського капіталу як основа економічного розвитку країни / О. М. Ревіна // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2013. – № 1. – С. 139–143.
Рыжов С. Наращивание человеческого капитала – главный вектор развития мировой экономики / Станислав Рыжов // Общество и экономика. – 2016. – № 5. – С. 62–71. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Сардак С. Е. Еволюція поглядів на зміст і роль людських ресурсів у суспільному поступі / С. Е. Сардак // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2012. – № 12. – С. 132–139.
Сігайов А. О. «Людський потенціал» та «людський капітал» як категорії механізму управління національним господарством / А. О. Сігайов, О. В. Шинкарюк // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2015. – № 5. – С. 201–211. – Анот. рос., англ.
Удосконалення механізму інноваційного розвитку суб'єктів національної економіки України : монографія / [О. К. Єлісєєва, В. І. Саричев, Т. В. Гринько, М. М. Кошевий та ін.] ; за наук. ред. О. К. Єлісєєвої. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 248 с. : табл., діагр. – Присвячується 95-річчю Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. – Зі змісту: Людський капітал в концепції сталого розвитку.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С У31; ч/з № 1, ч/з № 3.
Фактори макроекономічної нестабільності в системі моделей економічного розвитку : кол. монографія / [В. М. Геєць, В. Р. Сіденко, М. І. Скрипниченко та ін.] ; за ред. М. І. Скрипниченко ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозування». – Київ : ІЕП НАН України, 2012. – 717 с. : табл., рис. – Зі змісту: Лебеда Т. Б. Негативний вплив чинників макронестабільності на формування людського капіталу в системі моделей економічного зростання / Т. Б. Лебеда, І. В. Карпова, Д. Л. Богдан ; Лебеда Т. Б. Основні завдання розвитку людського капіталу у контексті забезпечення економічного зростання / Т. Б. Лебеда Н. М. Тіменко ; Бородіна О. С. Фактор людського капіталу для забезпечення сталого сільського розвитку в умовах макроекономічної нестабільності / О. С. Бородіна.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ф18; книгосховище, ч/з № 3.
Якимчук С. В. Развитие человеческого капитала: региональный аспект / С. В. Якимчук // Економічний часопис – XXI. – 2015. – № 1–2. – С. 20–23.

07.11.2016

Запитує: Дарья
Тема запиту: Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати матеріал для написання курсової роботи на тему «Нерівність в доходах та проблема бідності».

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Дар’є! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Антонюк В. Сучасна проблема бідності в Україні, її наслідки для нагромадження людського капіталу та забезпечення економічного зростання / В. Антонюк // Україна: аспекти праці. – 2015. – № 5. – С. 3–11. – Анот. рос., англ.
Благун І. С. Аналіз і обґрунтування показників вимірювання нерівності в розподілі доходів / І. С. Благун, Л. І. Дмитришин // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2013. – № 4. – С. 192–201.
Коваль Н. В. Соціально-економічна нерівність в Україні та світі: проблеми оцінювання та шляхи їх вирішення / Н. В. Коваль // Економіка та держава. – 2016. – № 2. – С. 46–50. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Ковальчук Т. Т. Бідність працюючого населення – драматична реальність українського сьогодення / Т. Т. Ковальчук // Економіка України. – 2016. – № 5. – С. 90–97. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Когатько Ю. Л. Бідність сільського населення України / Ю. Л. Когатько // Демографія та соціальна економіка. – 2015. – № 1. – С. 32–43. – Анот. рос., англ.
Крамар О. За межею бідності : [заробітна плата у бюджетній сфері] / О. Крамар // Український тиждень. – 2015. – № 23. – С. 8–11.
Кусаинов Т. Неравенство доходов и экономическое развитие / Талгат Кусаинов // Общество и экономика. – 2016. – № 5. – С. 5–17. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Монусова Г. Чем определяется восприятие неравенства в доходах / Г. Монусова // Мировая экономика и международные отношения. – 2016. – Т. 60, № 1. – С. 53–67.
Полякова С. В. Бідність населення за споживанням: нові виміри / С. В. Полякова, Т. В. Новосільська // Демографія та соціальна економіка. – 2015. – № 1. – С. 22–31. – Анот. рос., англ.
Примостка О. О. Методичні підходи до оцінки індикаторів якості життя населення України / О. О. Примостка // Регіональна економіка = Regional Economy. – 2016. – № 2. – С. 80–88. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Черенько Л. М. Нові форми бідності в Україні: основні прояви та оцінка масштабів явища / Л. М. Черенько // Демографія та соціальна економіка. – 2015. – № 1. – С. 11–21. – Анот. рос., англ.
Шишкін В. С. Бідність населення України за житловими умовами / В. С. Шишкін // Демографія та соціальна економіка = Demography and Social Economy = Демография и социальна экономика. – 2016. – № 1. – С. 51–64. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.

07.11.2016

Запитує: Васьок
Тема запиту: Доброго дня, надішліть будь ласка весь можливий список літератури на тему «Соціальні інновації та їх роль у розвитку підприємства»! Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пане Василю! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Альгина М. В. Инновационный потенциал социально-экономической системы промышленного предприятия и его оценивание / М. В. Альгина, В. А. Бондар // Аудит и финансовый анализ. – 2011. – № 1. – С. 342–351.
Бояринова К. О. Особливості соціально-економічного розвитку підприємств на засадах еко-інновацій / К. О. Бояринова, А. І. Омельченко // Економіка та держава. – 2015. – № 2. – С. 95–98.
Брылев В. В. Социально-экономические аспекты развития инновационных процессов малых и средних предприятий / Брылев Всеволод Викторович // Экономические науки. – 2016. – № 3. – С. 55–59. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Грішнова О. А. Соціальні інновації у трудовій сфері: сутність, види, особливості реалізації в Україні / О. А. Грішнова, Г. Ю. Міщук // Демографія та соціальна економіка. – 2013. – № 2. – С. 167–178.
Дунська А. Р. Соціальні методи забезпечення функціонування інноваційного механізму розвитку промислових підприємств / А. Р. Дунська, Г. П. Жалдак // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 3. – С. 232–239.
Иванов Н. Социальный контекст инновационного развития / Н. Иванов // Мировая экономика и международные отношения. – 2013. – № 5. – С. 17–30.
Калинкина М. Ю. Инновационные подходы к социальной и демографической политики: Швеция, Швейцария, Бельгия, Австрия / М. Ю. Калинкина // Международное публичное и частное право. – 2010. – № 4. – С. 39–42.
Карчевська Г. Г. Інноваційно-інвестиційна складова соціально-економічного розвитку коксохімічних підприємств України / Г. Г. Карчевська // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – № 2. – С. 118–122.
Пиканов М. И. Исследование взаимосвязи социально-экономического развития и малого инновационного предпринимательства Самарской области / М. И. Пиканов // Экономические науки. – 2010. – № 10. – С. 90–94.
Постников С. Г. Особенности социально-экономической среды распространения промышленных инноваций / С. Г. Постников // Экономические науки. – 2013. – № 1. – С. 100–103.
Социальные ориентиры инновационного процесса: человеческий фактор / Е. А. Горин, А. А. Красиков, Е. В. Романовская, В. Л. Расковалов // Инновации. – 2013. – № 3. – С. 39–45.
Эмиров Н. Д. Факторы инновационной деятельности в социальной сфере / Н. Д. Эмиров // Проблемы современной экономики. – 2010. – № 4. – С. 316–319.
Янченко З. Б. Соціальні аспекти інноваційної діяльності аграрних підприємств Житомирської області / З. Б. Янченко // Регіональна економіка. – 2012. – № 2. – С. 115–120.

07.11.2016

Запитує: Алена
Тема запиту: Добрий день! Допоможіть підібрати літературу для написання курсової роботи на тему «Форми власності: еволюція, особливості та роль у суспільно-економічному розвитку». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Олено! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Бондаренко Н. В. Роль державного сектора економіки в розвитку держави в умовах глобалізації / Н. В. Бондаренко // Економіка та держава. – 2010. – № 5. – С. 60–63.
Груба Г. І. Форми і функції державної власності / Г. І. Груба // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 14. – С. 80–82.
Домашенко М. В. Про теоретичні погляди на власність / М. В. Домашенко // Право України. – 2010. – № 12. – С. 32–39. – Бібліогр. в кінці ст.
Кузнєцова Н. Власність як основа громадянського суспільства і демократичної держави / Н. Кузнєцова // Право України. – 2011. – № 5. – С. 4–12.
Кустовська О. В. Елементи механізму управління землями державної та комунальної власності / О. В. Кустовська, Д. О. Франчук // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2015. – № 2. – С. 16–19.
Максимова Т. П. Теория и практика преобразований отношений собственности и форм хозяйствования в аграрном секторе национальной экономики / Т. П. Максимова // Экономические науки. – 2012. – № 5. – С. 62–66.
Мандибура В. Системно-формаційна трансформація інституту власності / В. Мандибура // Економічна теорія. – 2013. – № 2. – С. 57–73.
Мороз Б. О. Зарубіжний і вітчизняний досвід трансформації відносин власності / Б. О. Мороз // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2012. – № 3. – С. 41–44.
Назір Міан Саїд. Ефективність фірми: чи є закрита форма власності перевагою в умовах економіки, що розвивається? (за даними Пакистану) / Назір Міан Саїд, Батт Сумайра Асгар, Наваз Мухаммад Мусаррат // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2013. – № 9. – С. 430–437. – Текст англ.
Сіренко В. Ф. До питання про необхідність пріоритету суспільної власності в життєустрої держави / В. Ф. Сіренко // Право України. – 2016. – № 1. – С. 71–84. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Сливка Т. О. Особливості формування та розвитку корпоративної власності в Україні / Т. О. Сливка // Економіка. Фінанси. Право. Серія: Економіка. – 2011. – № 8. – С. 11–15.
Тарасевич В. Влада-власність у племінному союзі / Віктор Тарасевич // Економічна теорія. – 2016. – № 2. – С. 18–32. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Файдевич О. О. Сфера інтелектуальної власності в системі сучасних глобальних змін / О. О. Файдевич // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2012. – № 7. – С. 11–14.
Хасбулатов Р. И. Государство и экономика: проблема оптимальности в соотношениях форм собственности / Р. И. Хасбулатов // Международная экономика. – 2010. – № 12. – С. 5–17.
Ширяева Р. И. Государственная собственность в системе факторов экономического роста / Ширяева Римма Ивановна // Экономические науки. – 2016. – № 4. – С. 39–42. – Автор, назва та анот. парал. англ.

04.11.2016

Запитує:  Користувач
Тема запиту:  Шановні бібліотекарі! Допоможіть підібрати літературу до реферату на тему «Вишивка та обрядові пісні, заходи Полісся». Вельми дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Білик О. А. Календарно-обрядова пісенність Західного Полісся / Олена Білик. – Луцьк : Твердиня, 2008. – 332 с. – Бібліогр.: с. 298–331.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: УФ Б61; абонемент худ. літ.
Данилюк А. Г. Шляхами України : етнограф. нарис / Архип Данилюк. – Львів : Свiт, 2003. – 255 с. – Зі змісту: Українське Полісся.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 902 Д18; зал українознавства.
Література та культура Полісся / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя ; [відп. ред. і упоряд. Г. В. Самойленко]. – Ніжин : Вид-во НДУ, 2007. – Вип. 37 : Філологія, історія та культура Полісся на перетині думок. – 294 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 8У Л64; зал українознавства.
Ніжинська старовина : зб. регіон. історії та пам’яткознавства / Центр пам’яткознавства, Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам’яток історії та культури ; [редкол.: С. Т. Посохов (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. 2014. – Вип. 18 (21). – 223 с. : іл. – (Пам’яткознавство Північного регіону України ; № 6). – Зі змісту: Процук В. В. До питання про особливості пісенно-танцювального фольклору Волинського Полісся / В. В. Процук.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 9(С2) Н60; книгосховище.
Орел Л. Г. Українське Полісся. Те, що не забувається / Лідія Орел ; Нац. музей нар. архітектури та побуту України. – Київ : Наш час, 2010. – 272, [16] с. : іл. – (Невідома Україна) .
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 902 О-65; зал українознавства.

02.11.2016

Запитує: Алена
Тема запиту:  Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати матеріал для написання курсової роботи на тему «Економічні цикли, їх сутність та види». Завчасно дякую.»

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Олено! Згідно з правилами користування віртуальною довідкою нагадуємо Вам, що «Кожен запит має містити одне запитання», тому пропонуємо джерела за першим питанням. Сподіваємося, підібрані нами джерела стануть Вам у нагоді. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Білоцерківець В. В. Розвиток нової економіки: виклики теорії циклічності / В. В. Білоцерківець, О. О. Завгородня // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 7. – С. 19–23.
Боди Цви. Инвестиции : учебник / Цви Боди, Алан Дж. Маркус, Алекс Кейн ; [пер. с англ. Е. Мельник]. – Москва : Олимп-Бизнес, 2013. – 994 с. : ил. – Из содерж.: Экономические циклы.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336И Б75; книгосховище.
Бондарчук В. В. Фінансовий сектор як новий фактор циклічності економіки / В. В. Бондарчук, Д. Л. Лозинський // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 7. – С. 15–22. – Анот. рос., англ.
Вдовиченко А. Проблеми виділення циклів економічної динаміки: прикладний аспект / А. Вдовиченко // Економічна теорія. – 2013. – № 2. – С. 88–99.
Кембриджская экономическая история Европы нового и новейшего времени / под ред. Стивена Бродберри, Кевина О'Рурка. – Москва : Изд-во Ин-та Гайдара, 2013. – Т. 1 : 1700–1870 / пер. с англ. Ю. Капуревского ; науч. ред. Т. Дробышевской. – 461 с. – (Кембриджская экономическая история). – Из содерж: Экономические циклы до 1816 года ; Экономические циклы в 1816–1870 годах.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М К35; книгосховище, зал економічної класики.
Мизес Л. фон. Теория экономического цикла : [пер. с англ.] / Людвиг фон Мизес ; [науч. ред. А. В. Куряев]. – Челябинск : Социум, 2012. – XXIX, 382 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) М58; зал економічної класики.
Олефір В. К. Економічні цикли і кризи: історія і сучасність / В. К. Олефір // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2013. – № 10. – С. 23–35.
Подлєсна В. Циклічний характер економічної динаміки в Україні / Василина Подлєсна // Економічна теорія. – 2015. – № 4. – С. 98–107. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Рожко О. Д. Циклічність як ознака розвитку сучасних державних фінансів / О. Д. Рожко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 10. – С. 32–36. – Анот. англ.
Філатова Л. С. Теорія циклічності / Л. С. Філатова, О. А. Бардадин // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 13. – С. 79–82. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Хюльсманн Й. Г. Последний рыцарь либерализма: Жизнь и идеи Людвига фон Мизеса / Йорг Гвидо Хюльсманн ; [пер. с англ. под ред. А. Куряева]. – Москва ; Челябинск : Социум, 2013. – XII, 878 с. – Из содерж.: Новая формулировка теории экономического цикла.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) Х99; зал економічної класики.
Якобчук В. П. Економічна теорія : навч. посіб. [для вищ. навч. закл.] / В. П. Якобчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроеколог. ун-т. – 3-тє вид., перероб. – Київ : Ліра-К, 2015. – 408 с. – Зі змісту: Циклічність економічного розвитку.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Я46; книгосховище.


31.10.2016
Запитує: 
Оксана
Тема запиту: Доброго вечора! Допоможіть будь ласка обрати матеріали для написання дипломної роботи на тему «Управління збутовою діяльністю підприємства».

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Оксано! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Антонова Н. С. Управление каналами распределения и их структура / Н. С. Антонова // Управление продажами. – 2014. – № 2. – С. 80–96.
Бойчук І. В. Маркетинг промислового підприємства : навч. посіб. / І. В. Бойчук, А. Я. Дмитрів ; М-во освіти і науки України, Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 620 с. : рис., табл. – Зі змісту: Управління промисловими каналами збуту і фактори впливу на їх вибір.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Б77; ч/з № 3.
Володькіна М. В. Організація управління промисловим підприємством : навч. посіб. / М. В. Володькіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2011. – 318 с. – Зі змісту: Організація управління виробничою, інноваційною, маркетинговою та збутовою діяльністю промислового підприємства. – Існує електрон. версія друк. вид. – Режим доступу: http://irbis.kneu.edu.ua/cgi-bin/ecgi64/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 В68; книгосховище, абонемент, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Гарматюк О. В. Прогнозування збуту як механізм управління підприємством / О. В. Гарматюк // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2011. – № 3. – С. 135–139.
Дубівка Д. В. Поняття «збут» в системі управління підприємством / Д. В. Дубівка // Економіка та держава. – 2013. – № 2. – С. 93–96.
Дутова Н. Підвищення ефективності управління збутом продукції металургійних підприємств засобами електронних торговельних майданчиків / Н. Дутова // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2013. – Вип. 2. – С. 81–90.
Збутова діяльність промислових підприємств: теорія та напрямки розвитку : монографія / П. А. Орлов, Г. О. Холодний, М. А. Борисенко, Т. І. Притиченко ; [відп. ред. П. А. Сєдова]. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2008. – 232 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 З-41; книгосховище.
Концептуальні засади управління підприємством як економічною системою : монографія / [В. О. Коюда, Т. І. Лепейко, О. М. Тімонін та ін. ; за заг. ред. В. О. Коюди]. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2007. – 416 с. – Зі змісту: Організація та управління збутової діяльності в логістичному аспекті.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 К65; ч/з № 3.
Музичка Є. О. Особливості управління збутом туристичних підприємств / Є. О. Музичка // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 19. – С. 58–61.
Оснач О. Ф. Промисловий маркетинг : підручник / О. Ф. Оснач, В. П. Пилипчук, Л. П. Коваленко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Одес. держ. екон. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2009. – 364 с. – Зі змісту: Управління розподілом і збутом готової продукції ; Планування і регулювання збутових запасів.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 О-75; книгосховище, абонемент, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 7.
Пилипчук В. П. Управління продажем : навч. посіб. / В. П. Пилипчук, О. В. Данніков ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2011. – 626 с. – Зі змісту: Формування збутової системи підприємства та сучасні тенденції в управлінні продажем. – Існує електрон. версія друк. вид. – Режим доступу: http://irbis.kneu.edu.ua/cgi-bin/ecgi64/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 П32; книгосховище, абонемент, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Россоха В. В. Управління господарською діяльністю аграрних підприємств та її збутова політика / В. В. Россоха, О. М. Шарапа // Економіка АПК. – 2016. – № 8. – С. 71–79. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Фридман Л. Дж. Новые каналы сбыта – главное преимущество компаний / Лоуренс Дж. Фридман, Тимоти Р. Фьюри ; [пер. с англ. Д. А. Куликова ; под ред. Т. Р. Тэор]. – Москва : ЭКСМО, 2009. – 347 с. – (Антикризисный менеджмент) .
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Ф88; книгосховище.
Янишин Я. С. Удосконалення організації управління збутом продукції в агропідприємстві / Я. С. Янишин, Ю. П. Кашуба // Економіка АПК. – 2013. – № 9. – С. 67–70.

30.10.2016

Запитує: Nelia
Тема запиту: Доброго дня! Порадьте, будь ласка, літературу для написання курсової роботи на тему «Національні та глобальні економічні інтереси». Завчасно дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Нелю! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Борисовская К. Интеграционные наднациональные и национальные интересы и их субъекты / К. Борисовская // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2016. – № 2. – С. 137–140. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Далевська Н. М. Національні економічні інтереси України в умовах глобальної конкуренції / Н. М. Далевська // Економічний часопис – XXI. – 2012. – № 11–12. – С. 15–18.
Звіргзде К. І. Національні економічні інтереси та національна безпека в умовах глобальної нестійкості – зарубіжний досвід / К. І. Звіргзде // Проблеми науки. – 2010. – № 8. – С. 11–16.
Кулінська А. В. Бюджетна безпека як умова досягнення національних соціально-економічних інтересів / А. В. Кулінська // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 4. – С. 29–34. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Мажула О. В. Критерізація економічної безпеки держави / О. В. Мажула // Економіка та держава. – 2015. – № 11. – С. 126–130. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Новікова Н. Л. Інституціональна концепція наукової ідентифікації економічних інтересів / Н. Л. Новікова // Економіка та держава. – 2016. – № 2. – С. 51– 53. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Новікова Н. Л. Формування інституційного механізму реалізації економічних інтересів / Н. Л. Новікова // Економіка та держава. – 2015. – № 8. – С. 76–78. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Приходько В. П. Система загроз національним економічним інтересам України / В. П. Приходько // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 14. – С. 10–13.
Пухкал О. Г. Національні інтереси України як рушійна сила суспільного розвитку / О. Г. Пухкал // Економіка та держава. – 2012. – № 8. – С. 99–101.
Резнікова Н. В. Діалектика національного та глобального в умовах міжкраїнної взаємозалежності / Н. В. Резнікова // Економіка та держава. – 2012. – № 9. – С. 8–11.
Стукач Т. М. Україна – Китай: спільні економічні інтереси в розвитку АПК  / Т. М. Стукач // Економіка АПК. – 2015. – № 9. – С. 95–99. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Сухоруков А. І. Активізація інвестиційно-інноваційної політики у промисловості – стратегічний пріоритет національних економічних інтересів України / А. І. Сухоруков О. В. Собкевич // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія: Економічні науки. – 2015. – № 3. – С. 193–205. – Анот. рос., англ.
Федотова Т. А. Економічна безпека як прояв національних економічних інтересів України / Т. А. Федотова, Е. Е. Дмитренко // Економічний часопис – XXI. – 2012. – № 3–4. – С. 6–9.

28.10.2016

Запитує: Yulia
Тема запиту: Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання реферату на тему «Зайнятість та безробіття: аналіз та регуляторні заходи». Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Юліє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Боков О. Ринок праці ЄС: досвід для України / О. Боков, Т. Біденко, С. Бокова // Україна: аспекти праці. – 2016. – № 1–2. – С. 46–52. – Анот. парал. рос., англ.
Діденко Н. В. Проблема та шляхи вирішення молодіжного безробіття в сучасному суспільстві / Н. В. Діденко, О. Ф. Родак // Економіка та держава. – 2016. – № 4. – С. 81–84. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Добренко О. О. Зменшення безробіття населення – важливе завдання соціальної політики України / О. О. Добренко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2015. – № 11. – С. 166–171. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Иванова Н. А. Моделирование межрегиональных различий риска безработицы в условиях экономической рецессии / Иванова Н. А., Бурмистрова И. К. // Экономические науки. – 2016. – № 1. – С. 62–68. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Ільїч Л. М. Сучасні технології профілювання безробітного населення та можливості їхнього застосування в Україні / Л. М. Ільїч, Н. С. Якимова // Економіка та держава. – 2015. – № 8. – С. 82–86. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Краєвська Г. О. Зайнятість в сільських поселеннях України: проблеми та напрями їх вирішення / Г. О. Краєвська // Демографія та соціальна економіка = Demography and Social Economy = Демография и социальна экономика. – 2015. – № 3. – С. 209–219. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Краус Н. М. Детермінанти тіньової економіки в інноваційних умовах господарювання : монографія / Н. М. Краус. – Полтава : Дивосвіт, 2014. – 145 с. – Зі змісту: Офіційне безробіття та тіньова зайнятість на ринку праці: світовий досвід і українська практика.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С К78; ч/з № 3.
Саляхов Э. Ф. Анализ содержания мер регионального регулирования, направленных на повышение уровня занятости в малом бизнесе / Саляхов Э. Ф., Мясников Д. А., Соловьев Н. В. // Экономические науки. – 2016. – № 5. – С. 10–13. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Соціально-трудові відносини зайнятості: сучасні тенденції, виклики, шляхи розвитку : монографія / [А. М. Колот, І. Ф. Гнибіденко, О. О. Герасименко та ін.] ; за наук. ред. А. М. Колота, І. Ф. Гнибіденка ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2015. – 295 с. : рис., табл. – Існує електрон. версія друк. вид. – Режим доступу: http://irbis.kneu.edu.ua/cgi-bin/ecgi64/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 С69; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Соціально-трудові відносини: теорія та практика = Социально-трудовые отношения: теория и практика = Social and labour relations: theory and practice : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т соц.-труд. відносин ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 1 (7). – 431 с. – Зі змісту: Безтелесна Л. І. Молодіжне безробіття: оцінка масштабів і напрями мінімізації / Л. І. Безтелесна. – С. 103–108 ; Щетініна Л. В. Формування ефективної зайнятості населення в Україні: передумови, орієнтири та заходи / Л. В. Щетініна, С. Г. Рудакова, Н. С. Данилевич. – С. 278–284.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 С69; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Сучасні проблеми економіки і підприємництво : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т», Ф-т менеджменту та маркетингу ; [редкол.: П. В. Круш (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Політехніка НТУУ «КПІ», 2014. – Вип. 14. – 294 с. – Зі змісту: Петровська І. П. Проблеми безробіття в сучасних умовах економічного розвитку України / І. П. Петровська, І. І. Ніньовська.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 С91; ч/з № 3.
Уразов А. У. Основи економічної теорії : навч. посіб. / А. У. Уразов, І. В. Саух, О. І. Вікарчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т імені Івана Франка. – 3-тє вид. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 312 с. – Зі змісту: Зайнятість і безробіття.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 У68; ч/з № 1, ч/з № 2.
Харчук С. А. Безробіття як одне з глобальних проблем світу та напрями його подолання / С. А. Харчук, І. С. Пенькна // Економіка та держава. – 2016. – № 7. – С. 71–76. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Черчик Л. М. Ефективна зайнятість на засадах соціального діалогу: методологія оцінки та стратегія забезпечення : монографія / Л. М. Черчик, І. В. Шубала ; Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк : Терен, 2013. – 278 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 Ч-50; книгосховище.
Юрик Я. І. Аналіз динаміки та масштабів безробіття в Донецькій та Луганській областях / Я. І. Юрик // Економіка та держава. – 2015. – № 2. – С. 83–88.
Ivashchenko Ol'haWork transformation within post-soviet transit: sociologscal peculiarities of Ukraine's case / Ol'ha Ivashchenko // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2016. – № 2. – P. 151–161.

27.10.2016

Запитує: Анна
Тема запиту: Добрий день! Допоможіть будь ласка підібрати список літератури та джерел для написання курсової роботи з теми «Гроші: еволюції форм та основних функцій». Велике дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Анно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка : підручник : у 2 кн. / [С. М. Панчишин, П. І. Островерх, В. Б. Буняк та ін.] ; за ред. Степана Панчишина, Петра Островерха ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Екон. ф-т. – 2-ге вид., виправ. і допов. – Київ : Знання, 2013. – Кн. 1 : Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка. – 615 с. – Зі змісту: Суть та функції грошей.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 А64; ч/з № 2.
Гайдуцький П. І. Гривня – атрибут державності та ефективності економіки / П. І. Гайдуцький // Економіка та держава. – 2016. – № 8. – С. 4–11.
Говорушко Т. А. Функції і роль грошей у сучасній економіці / Т. А. Говорушко, І. П. Ситник // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2012. – № 9. – С. 7–11.
Дзюбик С. Д. Основи економічної теорії : навч. посіб. / С. Д. Дзюбик, О. С. Ривак. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2014. – 424 с. – Зі змісту: Суть та функції грошей.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Д43; ч/з № 2.
Загной М. О. Основи економічних знань : навч. посіб. / М. О. Загной. – Москва : Омега-Л, 2014. – 336 с. – Зі змісту: Розвиток форм мінової вартості і виникнення грошей. Функції грошей.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 З-14; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5.
Ільїн В. Еволюція грошей – від засобу обміну – до загальної міри цінностей / В. Ільїн // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 4. – С. 60–64.
Коваленко Д. І. Фінанси, гроші та кредит: теорія та практика : навч. посіб. / Д. І. Коваленко, В. В. Венгер ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 577 с. – Зі змісту: Сутність і функції грошей.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 К56; книгосховище.
Кузьмін В. В. Історія грошей : навч. посіб. / В. В. Кузьмін, О. П. Зикова ; Херсон. екон.-прав. ін-т. – Київ : Центр навч. літ., 2006. – 175 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 К89; книгосховище, ч/з № 2, зал економічної класики.
Мизес Л. фон. Теория денег и кредита : пер. с англ. и нем. / Людвиг фон Мизес ; [науч. ред. Г. Сапова]. – Челябинск : Социум, 2012. – XII, 797 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) М58; книгосховище, зал економічної класики.
Мищенко С. В. Проблемы устойчивости денежного обращения : [монография] / С. В. Мищенко. – Москва : Новое знание, 2014. – 399 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 М71; зал економічної класики.
Пантєлєєва Н. Нові форми грошей в умовах формування інформаційного суспільства / Н. Пантєлєєва // Вісник Національного банку України. – 2015. – № 5. – С. 25–31.
Прядко В. В. Історія грошей і кредиту : підручник / В. В. Прядко, М. М. Сайко ; М-во фінансів України, Буковин. держ. фінан. акад. – Київ : Кондор, 2009. – 508 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336(09) П85; книгосховище, ч/з № 2, зал економічної класики.
Якобчук В. П. Економічна теорія : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В. П. Якобчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроеколог. ун-т. – 3-тє вид., перероб. – Київ : Ліра-К, 2015. – 408 с. – Зі змісту: Гроші та грошовий обіг.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Я46; книгосховище.

27.10.2016

Запитує: Катерина
Тема запиту: Вітаю! Допоможіть, будь ласка, підібрати список літератури для написання курсової роботи на тему «Міжнародна і глобальна економічна системи та їхні головні характеристики». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Катерино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Галенко С. М. Передумови, витоки і прояви економічної глобалізації / С. М. Галенко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 20–23. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Гражевська Н. І. Економічні системи епохи глобальних змін : [монографія] / Н. І. Гражевська. – Київ : Знання, 2008. – 431 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Г75; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5.
Економічні системи : монографія / [Г. І. Башнянин, Б. В. Кульчицький, С. В. Мочерний та ін. ; за ред. Г. І. Башнянина]. – Львів : Вид-во Львів. комерц.акад., 2006. – Т. 1. – 484 с. – Зі змісту: Філіпенко А. С. Міжнародна економічна система / А. С. Філіпенко ; Яремко Л. А. Міжнародні економічні системи / Л. А. Яремко.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е45; зал економічної класики.
Економічні системи : монографія / [Г. І. Башнянин та ін. ; за ред. Г. І. Башнянина]. –  Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2011. – Т. 2. – 494 с. – Зі змісту: Самоорганізація і розвиток економічних систем в умовах глобалізації ; Глобалізація як об’єктивний процес світогосподарської еволюції.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е45; зал економічної класики.
Куцик П. О. Глобальна економіка: принципи становлення, функціонування, регулювання та розвитку : монографія / П. О. Куцик, О. І. Ковтун, Г. І. Башнянин ; Львів. комерц. акад. – Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. – 584 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М К95; ч/з № 3.
Лук’яненко Д. Г. Міжнародна економіка : підручник / Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, Я. М. Столярчук ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2014. – 762 с. : портр. – Зі змісту: Міжнародна економічна система ; Ядро міжнародної економічної системи та його конфігурація. – Існує електрон. версія друк. вид. – Режим доступу: http://irbis.kneu.edu.ua/cgi-bin/ecgi64/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Л84; книгосховище, абонемент, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, зал економічної класики.
Міжнародна економіка : підручник / [В. В. Білоцерківець, О. О. Завгородня, В. К. Лебедєва та ін.] ; за ред. А. О. Задої, В. М. Тарасевича. – Київ : Центр учб. літ., 2012. – 415 с. – Зі змісту: Міжнародна економічна система.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М М58; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2.
Філіпенко А. С. Міжнародні економічні відносини: теорія : підручник / А. С. Філіпенко. – Київ : Либідь, 2008. – 408 с. – Зміст парал. англ. – Зі змісту: Структура міжнародної економічної системи.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Ф53; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2.
Шевчик Б. М. Сучасні економічні теорії глобальних систем : навч. посіб. / Б. М. Шевчик ; за наук. ред. Г. І. Башнянина. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 351 с. – (Вища освіта в Україні).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ш37; ч/з № 1, ч/з № 3, зал економічної класики.

27.10.2016

Запитує: Dianka
Тема запиту: Доброго вечора! Допоможіть будь ласка обрати матеріали для написання курсової роботи по темі «Доходи населення та їх структура».

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Діано! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/
Акіліна О. В. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. [для студентів вищ. навч. закл.] / О. В. Акіліна, Л. М. Ільїч ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Київ : Алерта, 2012. – 820 с. – Зі змісту: Види, структура та джерела доходів населення.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 А39; ч/з № 3.
Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році» / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [редкол.: В. П. Горбулін, О. С. Власюк]. – Київ : НІСД, 2015. – 684 с. – Зі змісту: Доходи населення, соціальне забезпечення.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 32С А64; ч/з № 3.
Благун І. С. Просторово-структурний аналіз доходів населення / І. С. Благун, Л. І. Дмитричин // Регіональна економіка. – 2013. – № 1. – С. 99–106.
Денежные доходы населения : [материалы статкомитета СНГ] // Общество и экономика. – 2016. – № 5. – С. 118–123.
Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / [Г. В. Назарова, С. Ю. Гончарова, Н. О. Москаленко та ін.] ; за ред. Г. В. Назарової. – Київ : Знання, 2012. – 574 с. – Зі змісту: Види, джерела і структура доходів населення ; Диференціація доходів населення: поняття, чинники, методи виміру.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 Е45; книгосховище, ч/з № 3.
Заяць В. С. Формування доходів населення України: особливості та тенденції / В. С. Заяць // Демографія та соціальна економіка. – 2015. – № 2. – С. 116–128. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Кондирін О. В. Доходи населення як основний показник рівня життя в Україні / О. В. Кондирін // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2011. – № 5. – С. 229–232.
Лісовий А. В. Економічний аналіз доходів населення: стан, структура, динаміка / А. В. Лісовий, І. І. Чуницький // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2010. – № 6. – С. 41–45.
Саакян А. Неравенство доходов в Японии и других развитых странах / А. Саакян // Мировая экономика и международные отношения. – 2016. – Т. 60, № 4. – С. 21–28. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Сірко А. В. Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / А. В. Сірко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 414 с. – Зі змісту: Структура та показники доходів населення.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С40; книгосховище, ч/з № 5.
Такмакова Е. Уровень и структура доходов населения в современной России / Е. Такмакова // Проблемы теории и практики управления. – 2012. – № 6. – С. 39–43.
Червона С. П. Ресурси і витрати домогосподарств України: аналіз структури та структурних зрушень / С. П. Червона // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 95–100. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Швець І. Ю. Економічна теорія : навч. посіб. / І. Ю. Швець. – Сімферополь : ДІАЙПІ, 2013. – 619 с. : граф., табл. – Зі змісту: Доходи населення, їх формування і розподіл ; Доходи, їх види та джерела формування.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ш35; ч/з № 2.
Ярошенко Г. Проблеми формування доходів населення від трудової діяльності / Г. Ярошенко, М. Ярошенко // Україна: аспекти праці. – 2013. – № 6. – С. 39–43.

25.10.2016
Запитує: 
Ксения
Тема запиту: Доброго дня! Чи не могли б Ви порадити літературу для написання курсової роботи на тему «Національне багатство». Заздалегідь дуже Вам вдячна!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Ксеніє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Бавико О. Є. Інваріантність модернізаційного вектору розвитку національної економіки / О. Є. Бавико // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 9. – С. 5–9. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Бобух І. Національне багатство, платіжний баланс та міжнародна інвестиційна позиція: взаємний вплив тенденцій формування / І. Бобух // Економіст. – 2012. – № 11. – С. 9–15.
Бобух І. М. Пропорції та перспективи формування національного багатства України : монографія / І. М. Бобух ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. – Київ, 2010. – 369 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Б72; книгосховище, зал економічної класики.
Гринів Л. С. Національна економіка : навч. посіб. / Л. С. Гринів, М. В. Кічурчак. – Львів : Магнолія-2006, 2009. – 462 с. – (Вища освіта в Україні). – Зі змісту: Національне багатство та еколого-економічна безпека України.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С Г85; книгосховище.
Заблоцький Б. Ф. Національна економіка : підручник / Б. Ф. Заблоцький. – Львів : Новий Світ-2000, 2009. – 582 с. – (Вища освіта в Україні). – Зі змісту: Національне багатство в системі виробничого потенціалу.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С З-12; книгосховище, зал економічної класики.
Національна економіка : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, Т. Л. Желюк, Т. М. Попович ; за ред. А. Ф. Мельник. – Київ : Знання, 2011. – 463 с. – Зі змісту: Національне багатство як складова економічного потенціалу країни.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Н35; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2.
Національна економіка : навч. посіб. / Н. І. Бережна, М. С. Бріль, Л. В. Єфремова [та ін. ; за заг. ред. В. М. Філатова]. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2010. – 199 с. – Зі змісту: Національне багатство та його структура.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Н35; книгосховище.
Пустовойт О. В. Українська економіка: хаотичні та циклічні коливання навколо довгострокового тренду зростання / О. В. Пустовойт // Економіка і прогнозування. – 2016. – № 2. – С. 86–109.
Рахаев Б. Роль импортозамещения в функционировании национальных хозяйств / Борис Рахаев, Харун Карчаев // Общество и экономика. – 2016. – № 3. – С. 51–61.
Сірко А. В. Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / А. В. Сірко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 414 с. – Зі змісту: Національне багатство.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:33 С40; книгосховище, ч/з № 5.
Тринько І. Р. Актуальне дослідження регулювання національної економіки в умовах війни / І. Р. Тринько // Регіональна економіка = Regional Economy. – 2016. – № 1. – С. 202–204.
Фінансова думка України : у 3 т. / авт.-упоряд.: С. І. Юрій, С. В. Льовочкін, В. М. Федосов, П. І. Юхименко ; за наук. ред. В. М. Федосова. – Київ : Кондор ; Тернопіль : Екон. думка, 2010. – Т. 3, ч. 1 : Хрестоматія. – 472 с. – Зі змісту: Балудянський М. А. Національне багатство / М. А. Балудянський.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336(09) Ф59; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3, зал економічної класики.
Шумська С. С. Національне багатство України у вимірі показників СНР / С. С. Шумська // Фінанси України. – 2012. – № 4. – С. 27–40.

24.10.2016

Запитує: Влада
Тема запиту: Доброго дня! Порадьте, будь ласка, літературні джерела для написання курсової на тему «Прибуток та рентабельність: сутність взаємозв’язків та роль у відтворювальному процесі».

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Владо! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/
Акмаева Р. И. Экономика организаций (предприятий) : учеб. пособие / Р. И. Акмаева, Н. Ш. Епифанова. – Ростов на Дону : Феникс, 2009. – 494 с. – (Высшее образование). – Из содерж.: Прибыль и рентабельность деятельности предприятий.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 А40; книгосховище.
Воронко О. С. Економічний аналіз : навч. посіб. / О. С. Воронко, Н. П. Штепа. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 279 с. – (Вища освіта в Україні). – Зі змісту: Визначення порогу рентабельності та прогнозування прибутку.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 В75; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2.
Воронко О. С. Економічний аналіз : навч. посіб. / О. С. Воронко, Н. П. Штепа. – Львів : Новий Світ-2000, 2012. – 278 с. – (Вища освіта в Україні). – Зі змісту: Аналіз рентабельності торгового підприємства ; Аналіз розподілу прибутку.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 В75; книгосховище, ч/з № 1.
Гойко А. Ф. Економіка будівництва : [навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл.] / А. Ф. Гойко, К. В. Ізмайлова, П. М. Куліков ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : КНУБА, 2014. – 168 с. : табл. – Зі змісту: Прибуток та рентабельність діяльності будівельних підприємств.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338:6С Г59; ч/з № 3.
Иваниенко В. В. Теория экономического анализа : учеб. пособие для иностранных студентов / В. В. Иваниенко, П. М. Куликов ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьков. нац. экон. ун-т. – Харьков : Изд-во ХНЭУ, 2012. – 339 с. – Из содерж.: Анализ прибыли и рентабельности предприятия.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 И19; ч/з № 3.
Коротченко А. Л. Капитал. Теоретические основы капитала : монография / А. Л. Коротченко ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Нац. техн. ун-т Украины «Киев. политехн. ин-т». – Изд. 2-е, без изм. – Киев : НТУУ «КПИ», 2012. – 96 с. – Из содерж.: Рентабельность ; Прибыль и стоимость товара.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33К68; зал економічної класики.
Шеремет А. Д. Теория экономического анализа : учебник / А. Д. Шеремет. – 2-е изд., доп. – Москва : ИНФРА-М, 2010. – 367 с. – (Высшее образование). – Из содерж.: Анализ прибыли и рентабельности продукции.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Ш49; книгосховище.
Яковлєв Ю. П. Економіка торгівлі : [навч. посіб.] / Ю. П. Яковлєв. – Херсон : Олді-плюс, 2009. – 356 с. – Зі змісту: Прибуток і рентабельність.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338Т8 Я47; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3.

23.10.2016
Запитує: 
Viktor
Тема запиту: Добрий день! Порадьте, будь ласка, літературу для написання курсової робити на тему «Основи аналізу витрат і вигод від підприємницької діяльності». Завчасно дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пане Вікторе! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/
Аналіз вигід і витрат : практ. посіб. : пер. з англ. / ред. О. Кілієвич. – Київ : Основи, 1999. – 175 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М А64; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 7.
Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії. Вступ до фінансової науки / Шарль Бланкарт ; за наук. ред. В. М. Федосова ; [пер. з нім.: С. І. Терещенко, О. О. Терещенко]. – Київ : Либідь, 2000. – 654 с. – Зі змісту: Аналіз витрат і вигід.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336И Б68; книгосховище.
Болдуєв М. В. Економічне обґрунтування підприємницьких угод та аналіз господарських операцій в процесі надання супутніх аудиторських послуг / М. В. Болдуєв // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – № 2. – С. 64–69. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Будинська О. Ю. Інтегральні іммобілізовані матеріальні витрати та їх грошове відтворення власними коштами підприємства / О. Ю. Будинська // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2013. – № 3. – С. 91–96.
Воронко О. С. Економічний аналіз : навч. посіб. / О. С. Воронко, Н. П. Штепа. – Львів : Новий Світ-2000, 2012. – 278 с. – (Вища освіта в Україні). – Зі змісту: Аналіз витрат торгівельної діяльності.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 В75; книгосховище, ч/з № 1.
Гаркуша Н. М. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : навч. посіб. / Н. М. Гаркуша, О. В. Цуканова, О. О. Горошанська. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2012. – 592 с. : табл. – (Вища освіта XXI століття). – Зі змісту: Методи аналізу вигід і витрат.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Г20; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3.
Догадаєва Т. М. Облік, аналіз і контроль витрат на виробництво й калькулювання собівартості продукції / Т. М. Догадаєва // Економіка. Фінанси. Право. Серія: Економіка. – 2012. – № 8. – С. 22–24.
Дойл Д. Управление затратами. Стратегическое руководство : монография : пер. с англ. / Дэвид Дойл. – Москва : Волтерс Клувер, 2006. – 264 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Д62; ч/з № 3.
Дутчак Р. Р. Еволюція теорії управління витратами на підприємстві / Р. Р. Дутчак // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – № 3. – С. 171–176.
Іванова Н. Ю. Економічна теорія управління фірмою : навч. посіб. / Н. Ю. Іванова. – Київ : Центр учб. літ., 2010. – 263 с. – Зі змісту: Аналіз витрат.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 І-21; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Ільяшенко В. А. Організація обліку витрат і калькулювання собівартості в будівництві / В. А. Ільяшенко, Ю. О. Юхновська // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2013. – № 1. – С. 110–113.
Кіндрацька Г. І. Економічний аналіз: теорія і практика : підручник / Г. І. Кіндрацька, М. С. Білик, А. Г. Загородній ; за ред. А. Г. Загороднього. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Львів : Магнолія-2006, 2008. – 439 с. – (Вища освіта в Україні). – Зі змісту: Аналіз витрат підприємства.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 К41; книгосховище, ч/з № 2.
Краснікова Л. І. Теорія державних витрат та суспільний вибір : [монографія] / Л. І. Краснікова ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.». – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2009. – 109 с. – Зі змісту: Аналіз витрат та вигод: теорія та практика.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 К78; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3.
Огаренко Т. Ю. Удосконалення системи управлінського обліку та аналізу витрат виробництва / Т. Ю. Огаренко, Г. В. Бережна // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – № 6. – С. 162–165.
Остапенко Н. Оцінювання трансакційних витрат підтримки малого підприємництва / Н. Остапенко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2013. – № 1. – С. 64–76.
Тунік А. Г. Розвиток потенціалу підприємства за рахунок управління витратами (на прикладі ВАТ «Запоріжсталь») / А. Г. Тунік // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – № 3. – С. 30–33. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.


21.10.2016

Запитує: Маргарита
Тема запиту: Добрий день! Допоможіть будь ласка підібрати список літератури та джерел для написання курсової роботи з теми «Інфляція та її вплив на суспільне відтворення». Велике дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Марино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/
Аналітична економія: макроекономікаі мікроекономіка : підручник : у 2 кн. / [С. М. Панчишин, П. І. Островерх, В. Б. Буняк та ін.] ; за ред. Степана Панчишина, Петра Островерха ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Екон. ф-т. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Знання, 2013. – Кн. 1 : Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка. – 615 с. – Зі змісту: Суть, види та соціально-економічні наслідки інфляції.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 А64; ч/з № 2.
Василенко Ю. Вплив цін, девальвації, емісії і податків на економіку України / Ю. Василенко // Вісник Національного банку України. – 2015. – № 6. – С. 7–14. – Анот. англ.
Ершов М. В. Инфляция и монетизация экономики / М. В. Ершов, В. Ю. Татузов, Е. Д. Урьева // Деньги и кредит. – 2013. – № 4. – С. 7–12.
Іванов В. В. Міжнародний досвід інфляційного таргетування: модель успіху для України / В. В. Іванов, В. І. Міщенко, О. К. Малютін // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 4. – С. 414–425.
Комар Т. В. Вплив інфляції на економічне зростання в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Комар Тетяна Василівна ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ, 2012. – 17 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: А2012 К63; зал економічної класики.
Макаренко М. І. Інфляційне таргетування і макроекономічна динаміка: посткризовий аналіз / М. І. Макаренко // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2012. – № 11. – С. 73–79.
Марцин В. С. Інфляційні процеси, причини їх виникнення та шляхи подолання в Україні / В. С. Марцин // Регіональна економіка. – 2012. – № 1. – С. 21–30.
Марцин В. С. Трансформація інфляційних процесів в умовах реорганізації економіки / В. С. Марцин // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2012. – № 9. – С. 25–35.
Новашина Т. С. К вопросу об изучении инфляции как социально-экономического явления / Т. С. Новашина // Финансы. Деньги. Инвестиции. – 2012. – № 1. – С. 3–7.
Основи економічної науки : навч. посіб. для самост. підгот. до курсового екзамену та комплекс. держ. екзамену з екон. теорії / Н. П. Мацелюх, О. М. Розум, І. А. Максименко [та ін.] ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Київ : Центр учб. літ., 2015. – 324 с. – Зі змісту: Інфляція: сутність, причини, види, соціально-економічні наслідки.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 О-75; ч/з № 2.
Пасічник І. В. Механізм реалізації режиму таргетування інфляції як спосіб стабілізації та переходу до економічної стабільності / І. В. Пасічник, Ю. П. Галушко // Економіка. Фінанси. Право. Серія: Економіка. – 2013. – № 1. – С. 10–14.
Тютюник В. Влияние инфляции на результаты деятельности компании / В. Тютюник // Справочник экономиста. – 2013. – № 7. – С. 16–26.
Швець І. Ю.Економічна теорія : навч. посіб. / І. Ю. Швець. – Сімферополь : ДІАЙПІ, 2013. – 619 с. : граф., табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ш35; ч/з № 2


18.10.2016

Запитує: Ксения
Тема запиту: Доброго дня! Чи не могли б Ви порадити літературу для написання курсової роботи на тему «Суб’єкти економічної діяльності та особливості їх взаємодії». Заздалегідь дуже Вам вдячна!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Ксенія! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/
Антонюк Я. М. Комерційна діяльність : навч. посіб. / Я. М. Антонюк, І. М. Шиндировський. – Львів : Магнолія-2006, 2011. – 333 с. – (Вища освіта в Україні). – Зі змісту: Суб’єкти та об’єкти комерційної діяльності ; Формування господарських зв’язків суб’єктів на оптовому ринку ; Організація господарських зв’язків з комерційними посередниками ; Формування господарських зв’язків з іноземними партнерами.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338Т8 А72; книгосховище.
Ваславская И. Ю. Контракты как форма институционализации отношений между хозяйствующими субъектами / И. Ю. Ваславская // Экономические науки. – 2013. – № 3. – С. 63–67.
Карапейчик И. Н. Классификация потенциалов экономических субъектов: методологические аспекты и возможные решения / И. Н. Карапейчик // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2013. – № 1. – С. 20–31.
Основи економічної науки : навч. посіб. для самост. підгот. до курсового екзамену та комплекс. держ. екзамену з екон. теорії / Н. П. Мацелюх, О. М. Розум, І. А. Максименко [та ін.] ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Київ : Центр учб. літ., 2015. – 324 с. – Зі змісту: Домогосподарства як суб’єкти економічної системи та ринкових відносин ;
Підприємства як суб’єкти економічної діяльності.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 О-75; ч/з № 2.
Сірко А. В. Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / А. В. Сірко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 414 с. – Зі змісту: Суб’єкти підприємництва та правові форми організації підприємств ; Взаємодія великого та малого бізнесу.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С40; книгосховище, ч/з № 5.
Тарасов А. Тенденция трансформации экономических интересов субъектов хозяйственной деятельности / А. Тарасов // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2012. – № 3. – С. 412–416.
Тимечко І. Р. Класифікація механізмів взаємодії суб’єктів економічних відносин у транскордонному просторі / І. Р. Тимечко // Регіональна економіка = Regional Economy. - 2016. – № 1. – С. 144–149. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Уразов А. У. Основи економічної теорії : навч. посіб. / А. У. Уразов, І. В. Саух, О. І. Вікарчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – 3-тє вид. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 312 с. – Зі змісту: Основні суб’єкти економіки та їх взаємодія.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 У68; ч/з № 1, ч/з № 2.


17.10.2016

Запитує: Виктория
Тема запиту: Доброго вечора, чи не могли б Ви порадити декілька джерел/наукових статей, де було б визначення науковцями поняття «Інноваційна діяльність». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Вікторіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/
Алиев Билал. Методологические принципы оценки инновационных проектов / Билал Алиев // Економіст. – 2016. – № 5. – С. 57–61. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Гаман М. В. Передумови розвитку інноваційної діяльності на макро- та мікрорівнях / М. В. Гаман // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 13–14. – С. 58–61. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Головко О. И. Организационно-экономический механизм обеспечения инновационного развития организаций / Головко О. И. // Экономические науки. – 2016. – № 4. – С. 92–94. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Енциклопедія інновацій / Київ. нац. торг.-екон. ун-т ; за ред. Романа Дяківа. – Київ : Міжнар. екон. фундація, 2012. – 600 с. – Зі змісту: Інноваційна діяльність. – С. 207–208.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е64; ч/з довід.
Заблоцький Б. Ф. Економіка й організація інноваційної діяльності : навч. посіб. / Б. Ф. Заблоцький. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 456 с. – (Вища освіта в Україні) .
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 З-12; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3.
Луніна І. О. Бюджетно-податкове стимулювання інноваційної діяльності в Україні / Луніна І. О., Білоусова О. С., Булана О. О. // Економіка і прогнозування. – 2016. – № 1. – С. 41–56. – Автор, назва та анот. парал. англ. рос.
Лях Л. В. Інновації як фактор зростання конкурентоспроможності України / Л. В. Лях // Науково-технічна інформація. – 2015. – № 2. – С. 34–40. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Мартьянов М. Вплив інноваційної активності регіонів на їх економічну динаміку / Максим Мартьянов // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – № 1. – С. 54–63. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Микитюк П. П. Інноваційна діяльність : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / П. П. Микитюк, Б. Г. Сенів ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2009. – 392 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 М59; книгосховище, ч/з № 3.
Осадча Н. Шляхи активізації інноваційної діяльності в Україні / Наталія Осадча // Журнал європейської економіки. – 2015. – № 4. – С. 367–387.
Паладченко О. Ф. Потенціал стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Україні та його реалізація / О. Ф. Паладченко // Науково-технічна інформація. – 2016. – № 1. – С. 3–8.
Пашута М. Т. Інновації: понятійно-термінологічний апарат, економічна сутність та шляхи стимулювання : навч. посіб. / М. Т. Пашута, О. М. Шкільнюк. – Київ : Центр навч. літ., 2005. – 118 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 П22; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 5.
Попок А. А. Інноваційна діяльність в органі публічної влади: системний підхід / А. А. Попок, С. А. Попов // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2015. – № 2. – С. 12–18. – Анот. рос., англ.
Управління інноваційною діяльністю:магістерський курс : підруч. для студентів вищ. навч. закл. Ч. 1 / [П. Г. Перерва, С. А. Мехович, М. І. Погорєлов та ін.] ; за ред. П. Г. Перерви, М. І. Погорєлова, С. А. Меховича [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». – Харків : НТУ «ХПІ», 2011. – 614 с. : табл., рис.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 У67; ч/з № 3.
Черваньов Д. М. Система інноваційного менеджменту: теорія і практика : підручник / Дмитро Черваньов ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2012. – 1391 с. – Зі змісту: Основні визначення ; Інноваційний процес ; Інноваційна діяльність.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Ч-45; книгосховище.


13.10.2016

Запитує: Наталія
Тема запиту: Прошу підібрати літературу для написання курсової на тему «Вплив політичних режимів на формування політичної системи». Дякую

Відповідь бібліотекаря