Бібліотека

Яндекс.Метрика

Запитай бібліотекаря

 Що таке віртуальна довідка?

Віртуальна довідка це бібліотечна служба, що надає відповіді на разові запитання віддаленого користувача, пов’язані з пошуком інформації.

Служба віртуальної довідки бібліотеки:

Відповідає на наступні запити:

 • адресно-бібліографічні - про наявність вітчизняних і іноземних видань у фонді бібліотеки;
 • уточнюючі - уточнення елементів бібліографічного опису документа (заголовки книги, відомостей про автора, рік видання і ін.);
 • тематичні - виконуються з використанням ресурсів, доступних бібліотеці, що не вимагають складного бібліографічного пошуку;
 • фактографічні - відомості довідкового характеру, що містять дані про конкретні об'єкти, поняття, факти, персоналії і т.д.

Не розглядає запити:

 • сформульовані некоректно;
 • складні запити, які потребують глибокого наукового пошуку та підключення додаткових джерел інформації (іншомовних, тощо);
 • пов'язані з наданням готових рефератів, курсових і дипломних робіт;
 • прохання, що містять юридичні консультації;
 • розважального характеру;
 • пов'язані з наданням інформації комерційного характеру чи навчального напрямку.

Джерела виконання запитів:

 • традиційний довідково-пошуковий апарат;
 • електронний каталог бібліотеки.

Звертаємо увагу!

 • Послуга надається на безоплатній основі.
 • Користуватись послугою може кожен бажаючий, хто звернувся до служби віртуальної довідки.
 • На Ваші запитання відповідають кваліфіковані спеціалісти нашої бібліотеки.
 • Запити виконуються у порядку їх надходження, протягом робочого дня.
 • Кожен запит містить одне запитання (за одним запитом не більше 10 назв).
 • Питання необхідно надсилати у довільній формі.
 • Перш ніж надсилати запитання, скористайтесь пошуком у Електронному каталозі бібліотеки.
 • Відповідь на запит надсилається на вказану електронну адресу.
 • Стороннім вузу користувачам надається можливість працювати в читальних залах з дозволу адміністрації бібліотеки.
 • Доступ до Електронної бібліотеки надається лише зареєстрованим у бібліотеці читачам.
 • Бібліотека не надсилає електроні копії наявних у бібліотеці документів.
 • Cтилістика запиту користувача подається без змін.

Шановні користувачі! Перш ніж поставити питання, пропонуємо вам ознайомитися з «Електронним каталогом бібліотеки» http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Якщо Ви не знайшли відповідь самостійно, поставте питання бібліографу. Ми допоможемо в пошуку інформації по темі, в розшуку або уточненні необхідних відомостей. Відповідь буде відправлена на Вашу електронну пошту протягом 3-х робочих днів.

Задайте своє питання бібліотекарю

14.10.2017
Запитує: Natalia
Тема запиту: Доброго дня, мені потрібна література 2013-2017 років на тему "Процес реалізації продукції, робіт, послуг - економічна сутність та вимоги до відображення в обліку".

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Наталіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Актуальні питання розвитку агробізнесу в Україні : зб. наук. пр. студентів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т економіки та менеджменту АПК ; [редкол.: М. М. Коцупатрий (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – 73 с. : табл. – Зі змісту: Дорощук С. М. Щодо особливостей автоматизованого обліку та контролю реалізації готової продукції / С. М. Дорощук. – С. 28–29.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 333С А43; книгосховище, ч/з № 3.
Актуальні питання розвитку агробізнесу в Україні : матеріали II Всеукр. студ. наук.-практ. конф. [16 квіт. 2015 р.] / М-во освіти і науки України , ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ф-т економіки і АПК, Ін-т економіки та менеджменту АПК ; [редкол.: М. М. Коцупатрий (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – 160 с. – Зі змісту: Ганькулич К. І. Готова продукція як об’єкт бухгалтерського обліку / К. І. Ганькулич ; Парчук М. М. Удосконалення обліку реалізації готової продукції / М. М. Парчук.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 333С А43; книгосховище, ч/з № 3.
Альошкіна Н. Продаємо товар з безоплатною доставкою / Наталя Альошкіна // Податки та бухгалтерський облік. – 2017. – 16 берез. (№ 22). – С. 45–46.
Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / В. Я. Плаксієнко, Л. О. Мармуль, Т. Г. Маренич [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Плаксієнка ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 448 с. – Зі змісту: Облік собівартості реалізованої продукції, робіт та послуг.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 333С Б94; ч/з № 2.
Губа Є. За що купив, за те й продав. Собівартість придбаних товарів при їх реалізації / Євгеній Губа // Справочник экономиста. – 2016. – № 12. – С. 35–44.
Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації : зб. тез доп. 12-ої Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [(Тернопіль, 26–27 берез. 2015 р.)] / М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. екон. ун-т, Рада молодих вчених ; [редкол.: Т. Я. Маршалок (голова) та ін. ; відп. за вип. Т. Я. Маршалок]. – Тернопіль : Астон, 2015. – 319 с. : рис., табл. – Зі змісту: Щербак Ю. Облік процесу реалізації продукції (робіт, послуг) за міжнародними та національними стандартами / Ю. Щербак.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С Е45; книгосховище, ч/з № 2.
Лишиленко О. В. Бухгалтерський облік : підручник / О. В. Лишиленко. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учб. літ., 2011. – 669 с. – Зі змісту: Облік готової продукції і товарів та їх реалізації.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Л67; книгосховище, ч/з № 3.
Малікова І. П. Особливості реалізації страхового товару на ринку фінансових послуг / І. П. Малікова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2013. – № 1. – С. 106–111.
Маляревський Ю. Д. Облік у галузях виробництва та послуг : навч. посіб. / Ю. Д. Маляревський, М. С. Горяєва, Н. С. Пасенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 399 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 М21; книгосховище.
Павленко О. ПН у громадському харчуванні - ще той головний біль! / Олексій Павленко // Податки та бухгалтерський облік. – 2017. – 22 трав. (№ 41). – С. 17–19.
Павлик П. В. Аграрна наука в інноваційному розвитку аграрного виробництва / П. В. Павлик, Л. Л. Ткач, О. П. Дендебера // Економіка АПК. – 2016. – № 1. – С. 75–83. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку і контролю на підприємствах АПК : зб. наук. пр. студентів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т економіки та менеджменту АПК ; [редкол.: М. М. Коцупатрий (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – Вип. 3. – 300 с. : табл. – Зі змісту: Раковець О. В. Економічна сутність реалізації робіт і послуг як об’єкта обліку / О. В. Раковець.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 333С С76; книгосховище, e-ресурс.
Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. Я. Микитюк [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Тернопіл. нац. екон. ун-т. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Київ : Кондор, 2013. – 551 с. : табл. – Зі змісту: Облік готової продукції, її реалізації, доходів та фінансових результатів.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Ф59; книгосховище, ч/з № 2.
Харенко А. О. Збут продукції рослинництва сільськогосподарськими підприємствами / А. О. Харенко, О. Л. Бурляй, Т. І. Бортник // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics = Actual problems of economics. – 2015. – № 8. – С. 213–225. – Анот. англ., укр., рос.


12.10.2017
Запитує: Юлія
Тема запиту: Доброго вечора! Допоможіть підібрати матеріали для курсової за темою "Суспільний поділ праці та його роль в економічному розвитку".

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Юліє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Барковский А. Н. Теории международного разделения труда и российская научная мысль / А. Н. Барковский, Н. В. Ольшанский ; Рос. акад. наук, Ин-т экономики. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2009. – 104 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Б25; зал екон. класики.
Безкровний М. Ф. Роль суспільного поділу праці у виникненні консалтингу / М. Ф. Безкровний // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 14. – С. 36–38. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Возная Л. Ю. Общая теория устойчивости социально-экономических систем : монография / Л. Ю. Возная. – Житомир : Евенок А. А., 2014. – 317 с. : рис., табл. – Из содерж.: Разделение труда и обмен в теории А. Смита.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В64; зал екон. класики.
Гаєвська О. Б. Соціальне управління поділом та кооперацією праці / О. Б. Гаєвська // Економічний часопис – ХХІ. – 2012. – № 11–12. – С. 12–14.
Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки : XIV Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів, 26 берез. 2013 р. : тези доп. / Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля, Каф. міжнар. економіки та екон. теорії ; [відп. за вип. А. О. Задоя]. – Дніпропетровськ : Вид-во ДУЕП ім. Альфреда Нобеля, 2013. – 267 с. : табл., діагр. – Зі змісту: Боборыкин Д. Новый мировой экономический порядок: актуальные тенденции международного разделения труда в эпоху глобализации / Д. Боборыкин.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Є24; ч/з № 3.
Зайцев В. Удосконалення функціонального поділу праці робітників на промисловому підприємстві / В. Зайцев // Україна: аспекти праці. – 2013. – № 1. – С. 35–39.
Лук’яненко Д. Г. Міжнародна економіка : підручник / Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, Я. М. Столярчук ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2014. – 762 с. : портр. – Зі змісту: Міжнародний поділ праці як рушійна сила інтернаціоналізації виробництва. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Л84; книгосховище, абонемент, зал екон. класики, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5.
Матусевич К. М. Онтологія четвертого крупного суспільного поділу праці як чинника цивілізаційного розвитку / К. М. Матусевич // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2013. – № 4. – С. 24–32.
Сірко А. В. Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / А. В. Сірко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 414 с. – Зі змісту: Суспільний поділ праці та обмін; Суспільний поділ праці як економічна основа ефективної організації виробництва.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С40; книгосховище, ч/з № 5.
Шедяков В. Трансформації конкурентоспроможності системи господарювання під впливом змін у міжнародному поділі праці / В. Шедяков // Економіка України. – 2012. – № 7. – С. 26–35.


08.10.2017
Запитує: Илона
Тема запиту: Добрий день! Порадьте, будь ласка, літературу для курсової "Трудові відносини, зайнятість, безробіття". Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Ілоно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Бутко М. П. Інституціональні засади модернізації сфери зайнятості в умовах децентралізації владних повноважень / М. П. Бутко, О. В. Попело // Регіональна економіка = Regional Economy. – 2016. – № 4. – С. 6–14. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Войтко С. В. Управління трудовими ресурсами : навч. посіб. для студентів екон. та упр. спец. / С. В. Войтко, А. А. Мельниченко ; [відп. ред. С. А. Чукут] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т», Ф-т соціології і права, Каф. теорії та практики упр. – Київ : Інтерсервіс, 2016. – 160 с. : табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 В65; книгосховище.
Гриневич Л. В. Регулювання структурного безробіття на ринку праці : монографія / Л. В. Гриневич, О. В. Зірко. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 194 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 Г85; ч/з № 3.
Діденко Н. В. Проблема та шляхи вирішення молодіжного безробіття в сучасному суспільстві / Н. В. Діденко, О. Ф. Родак // Економіка та держава. – 2016. – № 4. – С. 81–84. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Добренко О. О. Зменшення безробіття населення – важливе завдання соціальної політики України / О. О. Добренко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2015. – № 11. – С. 166–171. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Захарченко С. Зайнятість населення як чинник конкурентоспроможності України та її регіонів (оцінка за методологією IMD-Lausanne) / С. Захарченко // Україна: аспекти праці. – 2017. – № 3. – С. 3–7.
Ільєнко Н. Підвищення ефективності гідної праці в Україні та управління системою соціально-трудових відносин / Н. Ільєнко, Ю. Спасенко // Україна: аспекти праці. – 2017. – № 2. – С. 28–35. – Анот. парал. англ., рос.
Киселева Е. Социально-трудовые проблемы современной индустриализации / Е. Киселева // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2017. – № 1. – С. 54–56. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Мортіков В. Інституціональне проектування в соціально-трудовій сфері / В. Мортіков // Україна: аспекти праці. – 2016. – № 3–4. – С. 25–29. – Анот. парал. англ., рос.
Руденко О. М. Пропозиції щодо розвитку нестандартних форм зайнятості в інноваційних сферах діяльності / О. М. Руденко // Економіка та держава. – 2017. – № 3. – С. 102–105. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Садова У. Я. Актуальні проблеми зайнятості внутрішньо переміщених осіб: регіональний аспект / У. Я. Садова, О. Т. Риндзак, Н. І. Андрусишин // Демографія та соціальна економіка = Demography and Social Economy = Демография и социальна экономика. – 2016. – № 3. – С. 171–185. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Соціально-трудові відносини зайнятості: сучасні тенденції, виклики, шляхи розвитку : монографія / [А. М. Колот, І. Ф. Гнибіденко, О. О. Герасименко та ін.] ; за наук. ред. А. М. Колота, І. Ф. Гнибіденка ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2015. – 295 с. : рис., табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 С69; книгосховище, e-ресурс, ч/з № 2, ч/з № 3.
Соціально-трудові відносини: теорія та практика = Социально-трудовые отношения: теория и практика = Social and labour relations: theory and practice : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т соц.-труд. відносин ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2016. – № 2. – 318 с. : рис., табл. – Зі змісту: Котляревська К. Ю. Безробіття та зайнятість: стан і виклики сучасності / К. Ю. Котляревська. – С. 301–309.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 С69; книгосховище, ч/з 2, ч/з № 3.
Харчук С. А. Безробіття як одне з глобальних проблем світу та напрями його подолання / С. А. Харчук, І. С. Пенькна // Економіка та держава. – 2016. – № 7. – С. 71–76. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Шишкіна О. О. Значення соціального партнерства у забезпеченні гідної праці в Україні / О. О. Шишкіна // Регіональна економіка = Regional Economy. – 2017. – № 1. – С. 106–112. – Автор, назва та анот. парал. англ.


04.10.2017
Запитує: Екатерина
Тема запиту: Доброго дня! Порадьте, будь ласка, інформацію для презентації з теми "Особистість". Дякую велике.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Катерино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Андрєєв О. Етапи особистісного зростання / Олександр Андрєєв // Психологія і суспільство. – 2017. – № 2. – С. 127–134. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Балл Г. Концепція самоактуалізації особистості в гуманістичній психології / Георгій Балл // Психологія і суспільство. – 2017. – № 2. – С. 16–32. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Губенко О. Типологізація особистості в контексті кризи суспільних реформ / Олександр Губенко // Психологія і суспільство. – 2017. – № 2. – С. 119–126. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Завгородня О. Інтегративно-екзистенційний підхід до розуміння особистості / Олена Завгородня // Психологія і суспільство. – 2017. – № 2. – С. 74–92. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Загальна психологія : навч. посіб. / О. П. Сергєєнкова, О. А. Столярчук, О. П. Коханова, О. В. Пасєка ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ : Центр учб. літ., 2012. – 295 с. – Зі змісту: Особистість.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 15 З-14 ; книгосховище, ч/з № 2.
Крамар Т. Соціальна свобода як прояв індивідуального в особистості / Крамар Тетяна // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету = Herald of kyiv national university of trade and economics. – 2016. – № 2. – С. 108–119. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Панок В. Г. Механізм саморозвитку особистості з точки зору прикладної психології / В. Г. Панок // Педагогіка і психологія. – 2016. – № 3. – С. 16–25. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Психологія: підручник / [С. Д. Максименко, Т. Б. Хомуленко, М. А. Кузнєцов та ін.]. – Харків : Фоліо, 2012. – 863 с. – Зі змісту: Особистість.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 15 П86 ; книгосховище, ч/з № 2.
Рибалка В. Психологічна теорія особистості Г. О. Балла / Валентин Рибалка // Психологія і суспільство. – 2017. – № 2. – С. 104–118. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Сабадуха В. Ґенеза теоретичних уявлень про особу та особистість в історії філософії / Володимир Сабадуха // Психологія і суспільство. – 2016. – № 4. – С. 30–43. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Фурман А. Особистісний світ як онтофеноменальна дійсність (до категорійного аналізу Георгія Балла) / Анатолій Фурман // Психологія і суспільство. – 2017. – № 2. – С. 135–145. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.


03.10.2017
Запитує: Katusha
Тема запиту: Доброго дня! Прохання проконсультувати щодо підбору літератури за темою "Нерегулярні фінансові послуги".

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Катерино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Еш С. М. Ринок фінансових послуг : підручник / С. М. Еш ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : Центр учб. літ., 2015. – 399 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 Е96 ; книгосховище.
Клименко В. В. Фінансовий ринок : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / В. В. Клименко, Л. М. Акімова, Л. М. Докієнко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Київ : Центр учб. літ., 2015. – 357 с. : табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 К49 ; ч/з № 3.
Лук’янов В. С. Сучасні фінансові ринки : [монографія] / В. С. Лук’янов. – Київ : Знання, 2013. – 479 с. – (Сучасна наука).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 Л84 ; ч/з № 3.
Сич Є. М. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. / Є. М. Сич, В. П. Ільчук, Н. І. Гавриленко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернігів. держ. технол. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2012. – 428 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 С41 ; книгосховище.
Унинець-Ходаківська В. П. Ринок фінансових послуг: теорія і практика : навч. посіб. / В. П. Унинець-Ходаківська, О. І. Костюкевич, О. А. Лятамбор. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Київ : Центр учб. літ., 2009. – 392 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 У59 ; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3.
Унинець-Ходаківська В. П. Ринок фінансових послуг: теорія та практика : підручник / В. П. Унинець-Ходаківська, О. І. Вихор, О. А. Лятамбор. – Київ : Кондор, 2009. – 483 с. – Бібліогр. в кінце розд.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 У59 ; книгосховище, ч/з № 3.
Черкасова С. В. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. / С. В. Черкасова. – Львів : Магнолія-2006, 2009. – 496 с. – (Вища освіта в Україні).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 Ч-48 ; книгосховище.


30.09.2017
Запитує: Andrii
Тема запиту: Добрий день! Порадьте, будь ласка, джерела з дослідженнями вітчизняних науковців, які б стосувалися діяльності сервісних компаній або невиробничої сфери загалом, а також формування та розширення портфеля послуг для таких підприємств. Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пане Андрію! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Банкинг – это сервисный бизнес // Банковский менеджмент. – 2016. – № 6. – С. 2–4.
Вайнтрауб Е. А. Новый подход к формированию сервисной политики промышленного предприятия / Е. А. Вайнтрауб, А. В. Зозулев // Маркетинг и реклама. – 2016. – № 4. – С. 46–51.
Вахмистрова М. Маркетинг интеллектуального сервиса / М. Вахмистрова // Маркетинг. – 2016. – № 3. – С. 37–46.
Євтушенко О. В. Особливості формування сервісної економіки / О. В. Євтушенко // Економіка та держава. – 2015. – № 3. – С. 103–106.
Ільїна С. Вимірюємо рівень сервісу в мультиканальному середовищі обслуговування : [огляд сучасної дослідницької методики Real Contacts Audit] / Світлана Ільїна // Маркетинг в Україні. – 2017. – № 3. – С. 12–14.
Казанджян О. Тренды в развитии сервисно-ориентированных брендов / О. Казанджян // Маркетинг. – 2016. – № 4. – С. 78–87.
Карякин Е. Формирование рынков промышленных услуг / Е. Карякин // Маркетинг. – 2016. – № 2. – С. 79–93 ; № 4. – С. 96–102.
Каюмова Е. Сервис на «пять звезд» : [магазины обуви INTERTOP] / Елена Каюмова // Менеджер по персоналу. – 2016. – № 1. – С. 46–54.
Костин К. БИнновационная модель эффективного развития туристского онлайн-сообщества на основе маркетингового инструментария / Костин Константин Борисович // Экономические науки. – 2016. – № 1. – С. 158–162. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Саенко В. Г. Кумулятивная эффективность спортивного бизнеса и ее наполнение – экспериментальная основа инновации / В. Г. Саенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 1. – С. 8–15. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Сєров К. Agentskiy: 7 років на шляху до нової якості сервісу : [ринок туристичних, агентських послуг] / Костянтин Сєров // Український туризм. – 2017. – № 2. – С. 16–17.
Скоробогатова Т. Интеграционные тенденции в сервисной экономике / Т. Скоробогатова, И. Проценко // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2016. – № 1. – С. 177–180.
Фияксель Э. А. Сервисные компании – новый этап развития профессиональных услуг в инновационно-венчурной отрасли / Э. А. Фияксель, Д. Г. Будеско // Инновации. – 2012. – № 12. – С. 68–72.
Чукаєва І. К. Можливі шляхи розвитку українського нафтового сервісу / І. К. Чукаєва // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2016. – № 5. – С. 73–76. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Шинкарук А. В. Секреты высококлассного сервиса, или как создать качественный сервис в компании / А. В. Шинкарук // Маркетинг услуг. – 2013. – № 1. – С. 66–70.


26.09.2017
Запитує: Yana
Тема запиту: Доброго вечора, допоможіть, будь ласка, підібрати матеріали для курсової роботи по темі "Національні багатства". Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Актуальні проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [відп. ред. Т. Ю. Римська]. – Київ : ІМВ КНУ, 2012. – Вип. 109, ч. 1. – 302 с. – Зі змісту: Онопко М. О. Фонди національного багатства як актори в міжнародних економічних відносинах / М. О. Онопко.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М А43 ; книгосховище.
Бобух І. М. Визначення взаємозалежності компонентів національного багатства / І. М. Бобух, В. О. Луцков // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2012. – № 5. – С. 68–78.
Бобух І. М. Національне багатство, платіжний баланс та міжнародна інвестиційна позиція: взаємний вплив тенденцій формування / І. Бобух // Економіст. – 2012. – № 11. – С. 9–15.
Бобух І. М. Пропорції та перспективи формування національного багатства України : монографія / І. М. Бобух ; [відп. ред. Л. В. Шинкарук] ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. – Київ : ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАНУ», 2010. – 369 с. : табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Б72 ; книгосховище, Зал екон. класики.
Сірко А. В. Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / А. В. Сірко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 414 с. – Зі змісту: Національне багатство.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С40 ; книгосховище.
Старостенко Г. Г. Політична економія : навч. посіб. / Г. Г. Старостенко, Н. В. Мірко. – Київ : Кондор, 2013. – 464 с. – Зі змісту: Національне багатство і його структура.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С77 ; ч/з № 2.
Фізична економія у вимірах теорії і практики господарювання : колект. монографія / [В. М. Жук, П. І. Гайдуцький, Л. С. Гринів та ін.] ; за ред. Ю. О. Лупенка, В. М. Жука, В. О. Шевчука [та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ «Ін-т аграр. економіки», ТДВ «Ін-т обліку і фінансів». – Київ : Ін-т аграр. економіки, 2013. – 499 с. : рис. – Зі змісту: Людський капітал як національне багатство.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ф50 ; ч/з № 3.
Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип. : Методологічні проблеми сучасної політичної економії. – 520 с. – Зі змісту: Фукс А. Е. Методологічні аспекти дослідження національного багатства в сучасній політичній економії / А. Е. Фукс. – С. 373–380.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ф79 ; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3.
Хвесик М. А. Вартість водних ресурсів України та її регіонів у вимірах національного багатства / М. А. Хвесик, Л. В. Левковська, А. М. Сундук // Економіка України. – 2015. – № 10. – С. 84–96. – Автор, назва парал. англ.
Шумська С. С. Національне багатство України у вимірі показників СНР / С. С. Шумська // Фінанси України. – 2012. – № 4. – С. 27–40.


13.09.2017
Запитує: Алла
Тема запиту: Доброго дня. Мені потрібно знайти і провести аналіз статей з економічних журналів на предмет "Фінанси" по 1 темі з підручника, а це загальна теорія, фінансові відносини, риси, історія виникнення, функції та роль фінансів. Порадьте будь ласка.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Алло! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Бондаренко О. С. Розвиток фінансової науки у напрямі управління фінансовими потоками підприємств / О. С. Бондаренко // Економіка та держава. – 2015. – № 5. – С. 62–66. – Анот. англ.
Гнатенко О. А. Світовий генезис науки про фінанси / О. А. Гнатенко, Н. П. Лис // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2013. – № 7. – С. 7–10.
Краснов А. Ю. Некоторые вопросы теории финансов / А. Ю. Краснов // Финансы. – 2017. – № 4. – С. 46–50.
Леоненко П. М. Основні етапи розвитку фінансової науки: методологія проблеми / П. М. Леоненко, В. М. Федосов, П. І. Юхименко // Фінанси України. – 2017. – № 4. – С. 55–74. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Леоненко П. М. Формування загальної та національної архітектоніки фінансової науки / П. М. Леоненко, В. М. Федосов, П. І. Юхименко // Фінанси України. – 2017. – № 6. – С. 87–108. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Макогон В. Становлення фінансової науки в Україні / В. Макогон // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2012. – № 4. – С. 14–24.
Опарін В. М. Українська національна наукова школа фінансів: теоретико-методологічні підходи / В. М. Опарін, В. М. Федосов, П. І. Юхименко // Фінанси України. – 2015. – № 9. – С. 19–44. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Федосов В. М. Українська фінансова наука: ґенеза, еволюція, ренесанс / В. М. Федосов, П. І. Юхименко // Фінанси України. – 2012. – № 3. – С. 3–30.
Хомутенко А. В. Прагматика та семантика термінів фінансової науки «суспільні фінанси», «публічні фінанси» та «державні фінанси» / А. В. Хомутенко // Фінанси України. – 2017. – № 1. – С. 111–126. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Хомутенко А. В. Теоретичні витоки науки про державні фінанси / А. В. Хомутенко // Економіка та держава. – 2015. – № 8. – С. 100–103. – Автор, назва та анот. парал. англ.


22.08.2017
Запитує: Роман
Тема запиту: Доброго дня! Прохання проконсультувати щодо підбору літератури за темою "Становлення та розвиток нормативно-правового забезпечення кредитних операцій банків".

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пане Романе! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Банковское дело : учебник / [Г. Г. Коробова, Е. А. Нестеренко, Ю. И. Коробов и др.] ; под ред. Г. Г. Коробовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Магистр, 2009. – 589 с. – Из содерж.: Кредитные операции банка и их организация.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 Б23 ; книгосховище.
Безклубий І. А. Банківські правочини : [монографія] / Ігор Безклубий. – Київ : Ін Юре, 2007. – 456 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336:34С Б39 ; книгосховище.
Вітка Ю. В. Правове регулювання споживчого кредиту: стан та перспективи / Ю. В. Вітка // Фінанси України. – 2013. – № 10. – С. 75–86.
Грабар І. Кредитні операції: поняття, види й юридичні підстави їх здійснення / І. Грабар // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 4. – С. 64–68.
Ковальчук А. Т. Правове забезпечення кредитної діяльності / А. Т. Ковальчук. – Київ : Парламентське вид-во, 2003. – 405 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336:34С К56 ; книгосховище.
Кудрявцев В. Класифікація способів забезпечення виконання кредитних зобов’язань / Валерій Кудрявцев // Юридична Україна. – 2016. – № 9–10. – С. 21–28. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Кудрявцев В. Притримання як речово-правовий спосіб забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором / Валерій Кудрявцев // Юридична Україна. – 2017. – № 1. – С. 37–43. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Мацелик М. О. Фінансове право : навч. посіб. / М. О. Мацелик, Т. О. Мацелик, В. А. Пригоцький ; за ред. В. К. Шкарупи. – Київ : Знання, 2011. – 815 с. – (Вища освіта XXI століття : засн. у 1998 р.). – Бібліогр.: с. 808–815.– Зі змісту: Правове забезпечення банківського кредитування.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336:34С М36 ; книгосховище, ч/з № 3.
Регулювання діяльності банків в умовах глобальних викликів : монографія / [Л. О. Примостка, М. І. Диба, О. О. Чуб] ; за ред. Л. О. Примостки ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2012. – 459 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 Р31 ; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з В.
Регурецька О. В. Банківське право : навч. посіб. / О. В. Регурецька ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : КНТЕУ, 2010. – 267 с. – Зі змісту: Кредитні операції банків.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336:34С Р32 ; книгосховище.


12.06.2017

Запитує: Ivanka
Тема запиту: Доброго вечора. Прошу Вашої допомоги в підборі літератури на тему «Міжнародна торгівельна політика». Заздалегідь дякую!
 

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Бестужева С. В. Міжнародна економічна діяльність України : навч. посіб. / С. В. Бестужева ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 266 с. – Зі змісту: Основні факторні передумови участі України в міжнародній торгівлі.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Б53; книгосховище.
Войчак М. Удосконалення інституціональної підтримки українського експорту високотехнологічної продукції / Микола Войчак // Ринок цінних паперів України. – 2016. – № 3–4. – С. 37–44. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Гужва І. Ю. Концептуальні основи формування зовнішньоторговельної політики України / І. Ю. Гужва // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія: Економічні науки. – 2015. – № 5–6. – С. 4–13. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Дунська А. Експортно-імпортна діяльність України / Дунська Алла // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія: Економічні науки. – 2016. – № 3. – С. 36–46. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Економіка розвитку : наук. журн. / Харків. нац. екон. ун-т ; [редкол.: В. С. Пономаренко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНЕУ, 2013. – № 4 (68). – 123 с. – Зі змісту: Серпухов М. Ю. Прихований протекціонізм як інструмент сучасної міжнародної торгівельної політики / М. Ю. Серпухов.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е45; книгосховище.
Мельник Т. Зовнішньоекономічний сектор України: реалії та перспективи / Мельник Тетяна // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету = Herald of kyiv national university of trade and economics. – 2016. – № 4. – С. 38–55. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Міжнародна економіка : навч. посіб. / Г. Е. Гронтковська, О. І. Ряба, А. М. Венцурик [та ін.] ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 382 с. – Зі змісту: Міжнародна торгівля товарами і послугами.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М М58; книгосховище.
Покришка Д. С. Динаміка зовнішньої торгівлі в Україні в умовах трансформації внутрішніх і зовнішніх чинників зростання / Д. С. Покришка // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія: Економічні науки. – 2015. – № 5–6. – С. 50–59. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Спартак А. Н. Торговая политика в интересах экономического роста / Спартак Андрей Николаевич // Международная экономика. – 2016. – № 11. – С. 31–40. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Стратегічні пріоритети. Серія «Економіка» = [Strategic priorities : наук.-анал. щокв. зб.] / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [редкол.: В. П. Горбулін (голов. ред.) та ін.]. – Київ : НІСД, 2016. – № 1 (38). – 150 с. – Зі змісту: Богдан Т. П. Макроекономічні проблеми торговельних відносин України з ЄС і нагальні завдання економічної політики / Т. П. Богдан ; Чужиков В. І. Зона вільної торгівлі України та ЄС: аналіз потенційних наслідків / В. І. Чужиков.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С83; ч/з № 3.
Череп А. В. Стратегія зовнішньоекономічної діяльності України в умовах євроінтеграції / А. В. Череп, К. О. Можайська // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2017. – № 1. – С. 17–20. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Швець І. Ю. Економічна теорія : навч. посіб. / І. Ю. Швець. – Сімферополь : ДІАЙПІ, 2013. – 619 с. – Зі змісту: Міжнародна торговельна політика.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ш35; ч/з № 2.
Шереметьєва О. Угода про асоціацію між Україною та ЄС: ретроспектива та реалії сьогодення / Ольга Шереметьєва // Юридична Україна. – 2016. – № 1–2. – С. 42–48. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.

17.05.2017

Запитує: Ivanna
Тема запиту: Доброго дня! Порадьте будь ласка літературу на тему «Класифікація й облік витрат виробництва». Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Іванно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Бухгалтерський облік для економістів АПК : підручник : у 3 ч. / В. Г. Козак, Т. О. Токарева, І. І. Богатирьов [та ін.] ; за заг. ред. В. Г. Козака ; [редкол.: М. М. Коцупатрий (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2013. – Ч. 2. – 489 с. – (Сім кольорів обліку : вип. 2). – Зі змісту: Облік витрат виробництва та випуску готової продукції.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Б94; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3.
Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / В. Я. Плаксієнко, Л. О. Мармуль, Т. Г. Маренич [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Плаксієнка ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 448 с. : табл. – Зі змісту: Облік виробництва.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 333С Б94; ч/з № 2.
Заруба І. Остаточний брак у кондитерському виробництві: розбираємо облікові наслідки / І. Заруба // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – 8 лют. (№ 14). – С. 9–13.
Калюга Є. В. Бухгалтерський облік (загальна теорія) : навч. посіб. / Є. В. Калюга, М. М. Коцупатрий, Т. О. Гуренко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : КНЕУ, 2015. – 418 с. : табл. – Зі змісту: Облік витрат діяльності підприємства.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 К17; книгосховище.
Лень В. Співвідношення понять «непродуктивні витрати» і «втрати» та їх класифікація / В. Лень, Ю. Крот // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 10. – С. 33–37.
Медвідь Л. Класифікація витрат мисливських господарств як методологічна основа організації їх обліку і контролю / Л. Медвідь, Г. Говда // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 11. – С. 15–26.
Проданчук М. А. Облік у системі управління аграрним бізнесом підприємств : монографія / М. А. Проданчук ; Нац. наук. центр «Ін-т аграр. економіки». – Київ : ННЦ ІАЕ, 2014. – 524 с. – Зі змісту: Облік у стратегічному управлінні витратами підприємства.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 333С П78; ч/з № 3.
Садовська І. Б. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / І. Б. Садовська, Т. В. Божидарнік, К. Є. Нагірська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Луцький нац. техн. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 688 с. – Зі змісту: Склад витрат виробництва та їх класифікація.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 С14; книгосховище, ч/з № 2.
Самборський О. В. Витрати за економічними елементами в системі управління та контролю за витратами / О. В. Самборський // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2016. – № 7–8, № 7. – С. 38–42. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку і контролю на підприємствах АПК : зб. наук. пр. студентів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т економіки та менеджменту АПК ; [редкол.: М. М. Коцупатрий (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – Вип. 3. – 300 с. – Зі змісту: Ситюк В. В. Роль облікової політики в управлінні витратами виробництва / В. В. Ситюк.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 333С С76; книгосховище, e-ресурс.
Танасієва М. М. Облік природоохоронних витрат в операційній діяльності лісового господарства / М. М. Танасієва // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 24. – С. 105–114. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Цвьонкала-Мались А. Використання діаграми Чекановського в процесі класифікації за рівнем і структурою витрат / Анна Цвьонкала-Мались, Моніка Мосьцібродська // Журнал європейської економіки. – 2015. – Т. 14, (№ 3). – С. 312–340.
Шутько Т. І. Особливості формування витрат сільськогосподарських підприємств / Т. І. Шутько // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 22. – С. 125–128.

10.05.2017

Запитує: Natalia

Тема запиту: Доброго дня, мені потрібна література 2010–2017 років на тему «Документування як елемент методу бухгалтерського обліку».

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Наталіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Гізатулін М. Б. Проблеми та перспективи розвитку електронного документування в бухгалтерському обліку суб’єктів державного сектору / М. Б. Гізатулін // Незалежний аудитор / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – 2014. – № 7. – С. 68–72.
Дуднік А. У пошуках втраченого: як відновити первинні документи в обліку / Андрій Дуднік // Аудитор України. – 2016. – № 1–2. – С. 38–41.
Кім Ю. Г. Бухгалтерський та податковий облік: первинні документи та порядок їх заповнення : навч. посіб. / Ю. Г. Кім ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 600 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 К11; ч/з № 2.
Левицька С. Критерії ефективності документаційних процесів / С. Левицька, О. Осадча // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 1. – С. 10–17.
Нестеренко М. Виправлення помилок в бухгалтерському обліку / Максим Нестеренко // Податки та бухгалтерський облік. – 2016. – 26 трав. (№ 42). – С. 3–11.
Нестеренко С. С. Достовірний облік первинних документів сьогодні – запорука успіху завтра / С. С. Нестеренко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2013. – № 12. – С. 155–159.
Нормативно-методичне забезпечення бухгалтерського обліку в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності : [монографія / Л. Г. Ловінська, О. О. Канцуров, В. Г. Швець та ін.] ; за заг. ред. Л. Г. Ловінської ; Акад. фінанс. упр. – Київ : ДННУ АФУ, 2013. – 294 с. : табл. – Зі змісту: Первинні документи та інвентаризація в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Н83; ч/з № 3.
Осмятченко В. Електронне документування у бухгалтерському обліку / В. Осмятченко, М. Матюха // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2013. – № 2. – С. 98–108.
Річна фінансова звітність / підгот.: Н. Вороная, Н. Чернишова // Податки та бухгалтерський облік. Спецвипуск. – 2017. – 19 січ. (№ 6). – С. 2–127.
Тігова Т. М. Аналіз фінансової звітності : навч. посіб. / Т. М. Тігова, Л. С. Селіверстова, Т. Б. Процюк ; Нац. акад. внутр. справ, Навч.-наук. ін-т права та психології, Ф-т прав. забезп. підприємницької діяльності та психології. – Київ : Центр учб. літ., 2012. – 268 с. – Зі змісту: Документування та інвентаризація як складові методу бухгалтерського обліку.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Т39; книгосховище, ч/з № 3.
Садовська І. Б. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / І. Б Садовська, Т. В. Божидарнік, К. Є. Нагірська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Луцький нац. техн. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 688 с. – Зі змісту: Документування та інвентаризація, техніка і форми бухгалтерського обліку.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 С14; книгосховище, ч/з № 2.
Солошенко Л. Чи складати акт і як часто? : [роль документа в бухобліку] / Людмила Солошенко // Податки та бухгалтерський облік. – 2016. – 25 січ. (№ 7). – С. 10–14.
Травінська С. Регістри спрощеної форми обліку поточних зобов’язань / С. Травінська // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 2. – С. 22–30.

05.05.2017

Запитує: Анастасія
Тема запиту:  Мне нужна литература по теме «Інвентаризація в бухгалтерському обліку – сутність, порядок проведення, відображення результатів». Литература должна быть не старее 2010. Литература необходима для написания курсовой.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Анастасіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Бойчук Є. Обліковуємо основні засоби, виявлені під час інвентаризації / Є. Бойчук // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – 19 жовт. (№ 96). – С. 27–30.
Борко Ю. Л. Інвентаризація як основний методичний прийом фінансово-господарського контролю нематеріальних активів у бюджетних установах / Ю. Л. Борко // Економіка та держава. – 2015. – № 10. – С. 58–62. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Бухгалтерський облік на підприємствах залізничного комплексу : навч. посіб. [для студентів ВНЗ / Т. І. Чебанова та ін.] ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізн. трансп. – Харків : УкрДАЗТ, 2014. – 505 с. – Зі змісту: Інвентаризація основних засобів та відображення її результатів в обліку.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338:6Т Б94; ч/з № 2.
Войтенко Т. Інвентаризаційний калейдоскоп / Т. Войтенко // Податки та бухгалтерський облік. – 2012. – 26 листоп. (№ 95). – С. 14–28.
Годовая инвентаризация : [тематическая подборка статей] // Все о бухгалтерском учете. Спецвыпуск. – 2015. – 30 окт. (№ 100). – С. 4–62.
Голошевич И. Инвентаризация «первичка»: практические советы / И. Голошевич // Бухгалтерия : прил. к газете «Бизнес». – 2012. – № 40. – С. 47–49.
Єфіменко Т. І. Основи бухгалтерського обліку на підприємствах залізничного транспорту : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / Т. І. Єфіменко, Н. М. Корольова, О. П. Чебанова ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізн. трансп. – Харків : УкрДАЗТ, 2014. – 308 с. – Зі змісту: Інвентаризація, оцінка і калькуляція як елементи методу бухгалтерського обліку.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338:6Т Є91; ч/з № 2.
Іорданов В. Інвентаризація: головне – майстерно організувати / В. Іорданов // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – 19 жовт. (№ 96). – С. 12–17.
Калюга Є. В. Бухгалтерський облік (загальна теорія) : навч. посіб. / Є. В. Калюга, М. М. Коцупатрий, Т. О. Гуренко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : КНЕУ, 2015. – 418 с. : табл. – Зі змісту: Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 К17; книгосховище.
Клепар Г. Особливості податкового підходу до відображення інвентаризаційних надлишків / Г. Клепар // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 10. – С. 40–46.
Кондзелка М. Продаємо надлишки після інвентаризації / М. Кондзелка // Дебет-Кредит : додаток до газ. «Контракти». – 2012. – № 48. – С. 16–21.
Нормативно-методичне забезпечення бухгалтерського обліку в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності : [монографія] / [Л. Г. Ловінська, О. О. Канцуров, В. Г. Швець та ін.] ; за заг. ред. Л. Г. Ловінської ; Акад. фінанс. упр. – Київ : ДННУ АФУ, 2013. – 294 с. : табл. – Зі змісту: Первинні документи та інвентаризація в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Н83; ч/з № 3.
Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку і контролю на підприємствах АПК : зб. наук. пр. студентів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т економіки та менеджменту АПК ; [редкол.: М. М. Коцупатрий (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – Вип. 3. – 300 с. – Зі змісту: Павловська А. К. Інвентаризація як метод контролю / А. К. Павловська.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 333С С76; книгосховище, e-ресурс.
Тігова Т. М. Аналіз фінансової звітності : навч. посіб. / Т. М. Тігова, Л. С. Селіверстова, Т. Б. Процюк ; Нац. акад. внутр. справ, Навч.-наук. ін-т права та психології, Ф-т прав. забезп. підприємницької діяльності та психології. – Київ : Центр учб. літ., 2012. – 268 с. – Зі змісту: Документування та інвентаризація як складові методу бухгалтерського обліку.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Т39; книгосховище, ч/з № 3.
Тучак О. Облік результатів інвентаризації / О. Тучак // Баланс. – 2012. – 12 листоп. (№ 91). – С. 38–42.

25.04.2017

Запитує: Marina
Тема запиту: Доброго дня! Пишу доповідь по стратегічному управлінському обліку на тему «Парадигма виробничого управлінського обліку: генезис наукових підходів». Потрібно 20 іноземних статей. Допоможіть, будь ласка. Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Марино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Kabiyeva A. T. Calculation of production costs at grain processing enterprises of the Republic of Kazakhstan / A. T. Kabiyeva, A. S. Dairabayeva // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 10. – P. 176–184. – Автор, назва та анот. парал. укр., рос.
Krutova A. S. Accounting process technology: structural and logical aspects / A. S. Krutova, A. V. Yanchev // Незалежний аудитор / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – 2014. – № 8. – P. 12–19.
Iefymenko T. Accounting reform in Ukraine in the context of cooperation with the United Nations / Tetiana Iefymenko, Liudmyla Lovinska // Фінанси України. – 2016. – № 11. – P. 11–32. – Автор, назва та анот. парал. укр., рос.
Pashkevych M. Improvement of accounting depreciation of non-current assets computed by the units of production method in mining / Maryna Pashkevych, Andrii Makurin // Економічний часопис – ХХІ = Economic annals – XXI. – 2016. – № 9–10. – P. 95–100. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос., укр.
Petruk O. Accounting and analytical problems at coal-mining enterprises of Ukraine in terms of European integration / Oleksandr Petruk, Andrii Makurin // Економічний часопис – ХХІ = Economic annals – XXI. – 2015. – № 9–10. – P. 111–114. – Автор, назва парал. англ., рос., укр.
Polіshchuk O. Accounting information support relevant to surveillance of substandard goods / Olena Polіshchuk // Економічний часопис – ХХІ = Economic annals – XXI. – 2015. – № 5–6. – P. 116–118. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос., укр.
Skrypnyk M. І. Compliance of managerial accounting in the context of information technology use / M. І. Skrypnyk, M. M. Matiukha // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 5. – P. 438–443. – Анот. укр., рос.
Sopko V. Accounting provision of the financial security of the enterprise / Valeriya Sopko, Tetyana Ganushchak // Herald of Kyiv National University of Trade and Economics = Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2016. – № 6. – P. 104–115. – Автор, назва та анот. парал. укр., рос., англ.
Yakubiv V. Accounting and analytical methods of diagnostics improvement for enterprises' organizational development / Valentyna Yakubiv // Економічний часопис – ХХІ = Economic annals – XXI. – 2015. – № 3–4. – P. 68–71. – Автор, назва парал. англ., рос., укр.
Zelenchenkova T. Changes to the code of ethics for professional accountants addressing conflicts of interest / T. Zelenchenkova // Економіка. Фінанси. Право. Серія: Економіка. – 2013. – № 4. – P. 39–44.

19.04.2017

Запитує: Karina
Тема запиту: Доброго дня! Я студентка 3-го курсу спеціальності маркетинг. Пишу курсову роботу на тему «Вибір цільового ринку підприємства». Яку літературу ви можете мені порекомендувати? Заздалегідь дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Карино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Бойчук І. В. Маркетинг промислового підприємства : навч. посіб. / І. В. Бойчук, А. Я. Дмитрів ; М-во освіти і науки України, Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 620 с. – Зі змісту: Оцінка привабливості ринкових сегментів і вибір цільового ринку.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Б77; ч/з № 3.
Вологина О. В. Форматы сегментации рынка как инструмент целевого маркетинга в Интернете / О. В. Вологина // Маркетинговые коммуникации. – 2014. – № 5. – С. 310–316.
Дебелак Д. Бизнес-модели. Принципы создания процветающей организации / Дон Дебелак ; [пер. с англ. Ирины Коваленко]. – Москва : Изд. дом Гребенникова, 2009. – 256 с. – Парал. тит. л. англ.– Из содерж.: Целевые клиенты и рынки.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Д25; книгосховище.
Зозулев А. В. Оценка целесообразности выведения товара на рынок / А. В. Зозулев, О. А. Черных // Маркетинг и реклама. – 2013. – № 2. – С. 60–65.
Зозульов О. В. Забезпечення конкурентоспроможності бренду на ринкових сегментах з власною субкультурою / О. В. Зозульов, М. В. Столяр // Маркетинг и реклама. – 2016. – № 6. – С. 57–61.
Кравченко М. Конкурентная разведка. Исследования при выпуске новой продукции / Максим Кравченко // Справочник экономиста. – 2016. – № 9. – С. 28–38.
Ламбен Жан-Жак. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и операционный маркетинг : [учебник] / Жан-Жак Ламбен, Рубен Чумпитас, Изабель Шулинг ; [пер. с англ. И. И. Малковой ; под ред. В. Б. Колчанова]. – 2-е изд. –Санкт-Петербург : Питер, 2010. – 718 с. – (Классика MBA). – Парал. тит. л. англ. – Из содерж.: Целевой рынок и решения по позиционированию.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Л21; книгосховище.
Левинсон Д. К. Партизанский маркетинг за 30 дней. Пошаговое руководство / Джей Конрад Левинсон, Эл Лаутенслагер ; [пер. с англ. Владимира Быстрова, Ирины Коваленко]. – Москва : Изд. Дом Гребенникова, 2008. – 256 с. – Парал. тит. л. англ. – Из содерж.: Целевой рынок.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Л36; книгосховище.
Окландер М. А. Маркетингова товарна політика : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів / М. А. Окландер, М. В. Кірносова ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 208 с. – Зі змісту: Цільовий ринок товару і методика його вибору.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 О-50; книгосховище, ч/з № 3.
Планування маркетингу : навч. посіб. / О. А. Овєчкіна, Д. В. Солоха, К. В. Іванова [та ін.]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 350 с. – Зі змісту: Стратегічне планування і STP-маркетинг: проблеми сегментації цільового ринку.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 П37; книгосховище.
Скопенко Н. С. Визначення факторів ризику на етапах вибору цільового ринку підприємствами харчової промисловості / Н. С. Скопенко, Т. М. Іванюта // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 133–137. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Хорошенька Л. В. Концептуальні аспекти моделювання запасів підприємства з урахуванням попиту на цільовому ринку / Л. В. Хорошенька // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – № 3. – С. 154–160.
Череп А. В. Основи маркетингу : навч. посіб. / А. В. Череп, О. С. Богма, О. Г. Череп ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Запоріз. нац. ун-т». – Київ : Кондор, 2013. – 225 с. – Зі змісту: Цільовий маркетинг: сегментування та вибір цільових ринків, позиціювання, конкуренція.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Ч-46; книгосховище

19.04.2017

Запитує: Іванна
Тема запиту: Доброго дня! Пише вам студентка 3 курсу, спеціальності 6507. Чи не могли б Ви порадити декілька найбільш свіжих джерел для вивчення такої теми та написання курсової роботи «Оцінка конкурентних позицій підприємства на ринку». Дякую за увагу! З повагою, Іванна!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Іванно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Бєлова Т. Г. Конкурентні позиції підприємства на ринку: проблеми визначення та оцінювання / Т. Г. Бєлова, О. Ф. Крайнюченко, Н. О. Єрошина // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2013. – № 4. – С. 101–105.
Вісник Тернопільського національного економічного університету. Економічні науки : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. – Тернопіль : Екон. думка, 2008. – Вип. 1. – 159 с. – Зі змісту: Адамик В. Оцінка конкурентоспроможності підприємства / В. Адамик, Г. Вербицька.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В53; книгосховище, ч/з № 3.
Економічні системи : монографія / ред. Г. І. Башнянин. – Львів : Вид-во ЛКА, 2011. – Т. 2. – 494 с. – Зі змісту: Оцінка конкурентоспроможності підприємства на основі стратегічного балансу (за методикою SWOT-аналізу).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е45; зал екон. клас.
Євтушенко В. Д. Оцінка конкурентоспроможності продукції скотарства / В. Д. Євтушенко // Економіка АПК. – 2016. – № 7. – С. 94–99. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Катаев А. В. Администрирование товарной политики организации: оценка конкурентоспособности товара / А. В. Катаев // Маркетинг розничной торговли. – 2014. – № 1. – С. 26–35.
Кулєшова Н. В. Маркетингова стратегія туристичного підприємства: моделі формування та оцінювання : монографія / Н. В. Кулєшова, О. Ю. Полякова. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 220 с. – Зі змісту: Модель оцінювання конкурентної позиції туристичного підприємства.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С К90; ч/з № 3.
Пономаренко В. С. Стратегія розвитку підприємства в умовах кризи : монографія / В. С. Пономаренко, О. М. Тридід, М. О. Кизим. – Харків : ІНЖЕК, 2003. – 328 с. – Зі змісту: Комплексна оцінка конкурентоспроможності підприємства.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 П56; книгосховище, ч/з № 2.
Савченко Т. В. Оцінювання ефективності методів визначення конкурентоспроможності хлібопекарних підприємств / Т. В. Савченко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2013. – № 1. – С. 143–149.
Сітковська А. О. Оцінка стану конкурентного середовища аграрної сфери економіки України / А. О. Сітковська // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 8. – С. 28–31. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Соціальний капітал: феноменологічна природа, форми прояву, конкурентоспроможність : монографія / [Н. О. Сімченко, С. Ю. Солодовников, О. А. Гавриш та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 412 с. – Зі змісту: Базові концепти конкурентоспроможності підприємства ; Оцінка конкурентоспроможності підприємства на основі визначення конкурентоспроможності товару.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С69; книгосховище, ч/з № 3.
Стройко Т. Оцінка якості українського інституційного середовища в системі індексу глобальної конкурентоспроможності / Тетяна Стройко, Дмитро Душейко // Економіст. – 2016. – № 5. – С. 12–18. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Сусіденко Ю. В. Структурно-динамічна характеристика конкурентоспроможності підприємств переробної промисловості в умовах ринку / Ю. В. Сусіденко. – Вінниця, 2013. – 92 с. : табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 333С С90; ч/з № 3.
Темченко О. А. Оцінка діяльності гірничорудних підприємств при формуванні їх конкурентних позицій з урахуванням ризиків / Темченко О. А. // Економічний часопис – ХХІ = Economic annals–XXI. – 2015. – № 3–4. – С. 80–83. – Автор, назва парал. англ., рос., укр.
Трубнік Т. Є. Бенчмаркінг конкурентних переваг регіональних господарств м. Києва та Київської області / Т. Є. Трубнік // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 21. – С. 68–73. – Автор, назва та анот. парал. Англ.

 

Остання редакція: 17.10.17