Бібліотека

Яндекс.Метрика

Запитай бібліотекаря

 Що таке віртуальна довідка?

Віртуальна довідка це бібліотечна служба, що надає відповіді на разові запитання віддаленого користувача, пов’язані з пошуком інформації.

Служба віртуальної довідки бібліотеки:

Відповідає на наступні запити:

 • адресно-бібліографічні - про наявність вітчизняних і іноземних видань у фонді бібліотеки;
 • уточнюючі - уточнення елементів бібліографічного опису документа (заголовки книги, відомостей про автора, рік видання і ін.);
 • тематичні - виконуються з використанням ресурсів, доступних бібліотеці, що не вимагають складного бібліографічного пошуку;
 • фактографічні - відомості довідкового характеру, що містять дані про конкретні об'єкти, поняття, факти, персоналії і т.д.

Не розглядає запити:

 • сформульовані некоректно;
 • складні запити, які потребують глибокого наукового пошуку та підключення додаткових джерел інформації (іншомовних, тощо);
 • пов'язані з наданням готових рефератів, курсових і дипломних робіт;
 • прохання, що містять юридичні консультації;
 • розважального характеру;
 • пов'язані з наданням інформації комерційного характеру чи навчального напрямку.

Джерела виконання запитів:

 • традиційний довідково-пошуковий апарат;
 • електронний каталог бібліотеки.

Звертаємо увагу!

 • Послуга надається на безоплатній основі.
 • Користуватись послугою може кожен бажаючий, хто звернувся до служби віртуальної довідки.
 • На Ваші запитання відповідають кваліфіковані спеціалісти нашої бібліотеки.
 • Запити виконуються у порядку їх надходження, протягом робочого дня.
 • Кожен запит містить одне запитання (за одним запитом не більше 10 назв).
 • Питання необхідно надсилати у довільній формі.
 • Перш ніж надсилати запитання, скористайтесь пошуком у Електронному каталозі бібліотеки.
 • Відповідь на запит надсилається на вказану електронну адресу.
 • Стороннім вузу користувачам надається можливість працювати в читальних залах з дозволу адміністрації бібліотеки.
 • Доступ до Електронної бібліотеки надається лише зареєстрованим у бібліотеці читачам.
 • Бібліотека не надсилає електроні копії наявних у бібліотеці документів.
 • Cтилістика запиту користувача подається без змін.

Шановні користувачі! Перш ніж поставити питання, пропонуємо вам ознайомитися з «Електронним каталогом бібліотеки» http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Якщо Ви не знайшли відповідь самостійно, поставте питання бібліографу. Ми допоможемо в пошуку інформації по темі, в розшуку або уточненні необхідних відомостей. Відповідь буде відправлена на Вашу електронну пошту протягом 3-х робочих днів.

Задайте своє питання бібліотекарю

23.10.2016
Запитує: 
Viktor
Тема запиту: Добрий день! Порадьте, будь ласка, літературу для написання курсової робити на тему «Основи аналізу витрат і вигод від підприємницької діяльності». Завчасно дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пане Вікторе! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/
Аналіз вигід і витрат: практ. посіб. : пер. з англ. / ред. О. Кілієвич. – Київ : Основи, 1999. – 175 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М А64; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 7.
Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії. Вступ до фінансової науки / Шарль Бланкарт ; за наук. ред. В. М. Федосова ; [пер. з нім.: С. І. Терещенко, О. О. Терещенко]. – Київ : Либідь, 2000. – 654 с. – Зі змісту: Аналіз витрат і вигід.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336И Б68; книгосховище.
Болдуєв М. В. Економічне обґрунтування підприємницьких угод та аналіз господарських операцій в процесі надання супутніх аудиторських послуг / М. В. Болдуєв // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – № 2. – С. 64–69. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Будинська О. Ю. Інтегральні іммобілізовані матеріальні витрати та їх грошове відтворення власними коштами підприємства / О. Ю. Будинська // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2013. – № 3. – С. 91–96.
Воронко О. С. Економічний аналіз : навч. посіб. / О. С. Воронко, Н. П. Штепа. – Львів : Новий Світ-2000, 2012. – 278 с. – (Вища освіта в Україні). – Зі змісту: Аналіз витрат торгівельної діяльності.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 В75; книгосховище, ч/з № 1.
Гаркуша Н. М. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : навч. посіб. / Н. М. Гаркуша, О. В. Цуканова, О. О. Горошанська. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2012. – 592 с. : табл. – (Вища освіта XXI століття). – Зі змісту: Методи аналізу вигід і витрат.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Г20; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3.
Догадаєва Т. М. Облік, аналіз і контроль витрат на виробництво й калькулювання собівартості продукції / Т. М. Догадаєва // Економіка. Фінанси. Право. Серія: Економіка. – 2012. – № 8. – С. 22–24.
Дойл Д. Управление затратами. Стратегическое руководство : монография : пер. с англ. / Дэвид Дойл. – Москва : Волтерс Клувер, 2006. – 264 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Д62; ч/з № 3.
Дутчак Р. Р. Еволюція теорії управління витратами на підприємстві / Р. Р. Дутчак // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – № 3. – С. 171–176.
Іванова Н. Ю. Економічна теорія управління фірмою : навч. посіб. / Н. Ю. Іванова. – Київ : Центр учб. літ., 2010. – 263 с. – Зі змісту: Аналіз витрат.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 І-21; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Ільяшенко В. А. Організація обліку витрат і калькулювання собівартості в будівництві / В. А. Ільяшенко, Ю. О. Юхновська // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2013. – № 1. – С. 110–113.
Кіндрацька Г. І. Економічний аналіз: теорія і практика : підручник / Г. І. Кіндрацька, М. С. Білик, А. Г. Загородній ; за ред. А. Г. Загороднього. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Львів : Магнолія-2006, 2008. – 439 с. – (Вища освіта в Україні). – Зі змісту: Аналіз витрат підприємства.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 К41; книгосховище, ч/з № 2.
Краснікова Л. І. Теорія державних витрат та суспільний вибір : [монографія] / Л. І. Краснікова ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.». – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2009. – 109 с. – Зі змісту: Аналіз витрат та вигод: теорія та практика.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 К78; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3.
Огаренко Т. Ю. Удосконалення системи управлінського обліку та аналізу витрат виробництва / Т. Ю. Огаренко, Г. В. Бережна // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – № 6. – С. 162–165.
Остапенко Н. Оцінювання трансакційних витрат підтримки малого підприємництва / Н. Остапенко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2013. – № 1. – С. 64–76.
Тунік А. Г. Розвиток потенціалу підприємства за рахунок управління витратами (на прикладі ВАТ «Запоріжсталь») / А. Г. Тунік // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – № 3. – С. 30–33. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.


21.10.2016

Запитує: Маргарита
Тема запиту: Добрий день! Допоможіть будь ласка підібрати список літератури та джерел для написання курсової роботи з теми «Інфляція та її вплив на суспільне відтворення». Велике дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Марино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/
Аналітична економія: макроекономікаі мікроекономіка : підручник : у 2 кн. / [С. М. Панчишин, П. І. Островерх, В. Б. Буняк та ін.] ; за ред. Степана Панчишина, Петра Островерха ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Екон. ф-т. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Знання, 2013. – Кн. 1 : Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка. – 615 с. – Зі змісту: Суть, види та соціально-економічні наслідки інфляції.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 А64; ч/з № 2.
Василенко Ю. Вплив цін, девальвації, емісії і податків на економіку України / Ю. Василенко // Вісник Національного банку України. – 2015. – № 6. – С. 7–14. – Анот. англ.
Ершов М. В. Инфляция и монетизация экономики / М. В. Ершов, В. Ю. Татузов, Е. Д. Урьева // Деньги и кредит. – 2013. – № 4. – С. 7–12.
Іванов В. В. Міжнародний досвід інфляційного таргетування: модель успіху для України / В. В. Іванов, В. І. Міщенко, О. К. Малютін // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 4. – С. 414–425.
Комар Т. В. Вплив інфляції на економічне зростання в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Комар Тетяна Василівна ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ, 2012. – 17 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: А2012 К63; зал економічної класики.
Макаренко М. І. Інфляційне таргетування і макроекономічна динаміка: посткризовий аналіз / М. І. Макаренко // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2012. – № 11. – С. 73–79.
Марцин В. С. Інфляційні процеси, причини їх виникнення та шляхи подолання в Україні / В. С. Марцин // Регіональна економіка. – 2012. – № 1. – С. 21–30.
Марцин В. С. Трансформація інфляційних процесів в умовах реорганізації економіки / В. С. Марцин // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2012. – № 9. – С. 25–35.
Новашина Т. С. К вопросу об изучении инфляции как социально-экономического явления / Т. С. Новашина // Финансы. Деньги. Инвестиции. – 2012. – № 1. – С. 3–7.
Основи економічної науки: навч. посіб. для самост. підгот. до курсового екзамену та комплекс. держ. екзамену з екон. теорії / Н. П. Мацелюх, О. М. Розум, І. А. Максименко [та ін.] ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Київ : Центр учб. літ., 2015. – 324 с. – Зі змісту: Інфляція: сутність, причини, види, соціально-економічні наслідки.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 О-75; ч/з № 2.
Пасічник І. В. Механізм реалізації режиму таргетування інфляції як спосіб стабілізації та переходу до економічної стабільності / І. В. Пасічник, Ю. П. Галушко // Економіка. Фінанси. Право. Серія: Економіка. – 2013. – № 1. – С. 10–14.
Тютюник В. Влияние инфляции на результаты деятельности компании / В. Тютюник // Справочник экономиста. – 2013. – № 7. – С. 16–26.
Швець І. Ю.Економічна теорія : навч. посіб. / І. Ю. Швець. – Сімферополь : ДІАЙПІ, 2013. – 619 с. : граф., табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ш35; ч/з № 2


18.10.2016

Запитує: Ксения
Тема запиту: Доброго дня! Чи не могли б Ви порадити літературу для написання курсової роботи на тему «Суб’єкти економічної діяльності та особливості їх взаємодії». Заздалегідь дуже Вам вдячна!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Ксенія! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/
Антонюк Я. М. Комерційна діяльність : навч. посіб. / Я. М. Антонюк, І. М. Шиндировський. – Львів : Магнолія-2006, 2011. – 333 с. – (Вища освіта в Україні). – Зі змісту: Суб’єкти та об’єкти комерційної діяльності ; Формування господарських зв’язків суб’єктів на оптовому ринку ; Організація господарських зв’язків з комерційними посередниками ; Формування господарських зв’язків з іноземними партнерами.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338Т8 А72; книгосховище.
Ваславская И. Ю. Контракты как форма институционализации отношений между хозяйствующими субъектами / И. Ю. Ваславская // Экономические науки. – 2013. – № 3. – С. 63–67.
Карапейчик И. Н. Классификация потенциалов экономических субъектов: методологические аспекты и возможные решения / И. Н. Карапейчик // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2013. – № 1. – С. 20–31.
Основи економічної науки : навч. посіб. для самост. підгот. до курсового екзамену та комплекс. держ. екзамену з екон. теорії / Н. П. Мацелюх, О. М. Розум, І. А. Максименко [та ін.] ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Київ : Центр учб. літ., 2015. – 324 с. – Зі змісту: Домогосподарства як суб’єкти економічної системи та ринкових відносин ;
Підприємства як суб’єкти економічної діяльності.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 О-75; ч/з № 2.
Сірко А. В. Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / А. В. Сірко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 414 с. – Зі змісту: Суб’єкти підприємництва та правові форми організації підприємств ; Взаємодія великого та малого бізнесу.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С40; книгосховище, ч/з № 5.
Тарасов А. Тенденция трансформации экономических интересов субъектов хозяйственной деятельности / А. Тарасов // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2012. – № 3. – С. 412–416.
Тимечко І. Р. Класифікація механізмів взаємодії суб’єктів економічних відносин у транскордонному просторі / І. Р. Тимечко // Регіональна економіка = Regional Economy. - 2016. – № 1. – С. 144–149. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Уразов А. У. Основи економічної теорії : навч. посіб. / А. У. Уразов, І. В. Саух, О. І. Вікарчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – 3-тє вид. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 312 с. – Зі змісту: Основні суб’єкти економіки та їх взаємодія.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 У68; ч/з № 1, ч/з № 2.


17.10.2016

Запитує: Виктория
Тема запиту: Доброго вечора, чи не могли б Ви порадити декілька джерел/наукових статей, де було б визначення науковцями поняття «Інноваційна діяльність». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Вікторіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/
Алиев Билал. Методологические принципы оценки инновационных проектов / Билал Алиев // Економіст. – 2016. – № 5. – С. 57–61. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Гаман М. В. Передумови розвитку інноваційної діяльності на макро- та мікрорівнях / М. В. Гаман // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 13–14. – С. 58–61. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Головко О. И. Организационно-экономический механизм обеспечения инновационного развития организаций / Головко О. И. // Экономические науки. – 2016. – № 4. – С. 92–94. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Енциклопедія інновацій / Київ. нац. торг.-екон. ун-т ; за ред. Романа Дяківа. – Київ : Міжнар. екон. фундація, 2012. – 600 с. – Зі змісту: Інноваційна діяльність. – С. 207–208.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е64; ч/з довід.
Заблоцький Б. Ф. Економіка й організація інноваційної діяльності : навч. посіб. / Б. Ф. Заблоцький. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 456 с. – (Вища освіта в Україні) .
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 З-12; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3.
Луніна І. О. Бюджетно-податкове стимулювання інноваційної діяльності в Україні / Луніна І. О., Білоусова О. С., Булана О. О. // Економіка і прогнозування. – 2016. – № 1. – С. 41–56. – Автор, назва та анот. парал. англ. рос.
Лях Л. В. Інновації як фактор зростання конкурентоспроможності України / Л. В. Лях // Науково-технічна інформація. – 2015. – № 2. – С. 34–40. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Мартьянов М. Вплив інноваційної активності регіонів на їх економічну динаміку / Максим Мартьянов // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – № 1. – С. 54–63. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Микитюк П. П. Інноваційна діяльність : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / П. П. Микитюк, Б. Г. Сенів ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2009. – 392 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 М59; книгосховище, ч/з № 3.
Осадча Н. Шляхи активізації інноваційної діяльності в Україні / Наталія Осадча // Журнал європейської економіки. – 2015. – № 4. – С. 367–387.
Паладченко О. Ф. Потенціал стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Україні та його реалізація / О. Ф. Паладченко // Науково-технічна інформація. – 2016. – № 1. – С. 3–8.
Пашута М. Т. Інновації: понятійно-термінологічний апарат, економічна сутність та шляхи стимулювання : навч. посіб. / М. Т. Пашута, О. М. Шкільнюк. – Київ : Центр навч. літ., 2005. – 118 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 П22; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 5.
Попок А. А. Інноваційна діяльність в органі публічної влади: системний підхід / А. А. Попок, С. А. Попов // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2015. – № 2. – С. 12–18. – Анот. рос., англ.
Управління інноваційною діяльністю:магістерський курс : підруч. для студентів вищ. навч. закл. Ч. 1 / [П. Г. Перерва, С. А. Мехович, М. І. Погорєлов та ін.] ; за ред. П. Г. Перерви, М. І. Погорєлова, С. А. Меховича [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». – Харків : НТУ «ХПІ», 2011. – 614 с. : табл., рис.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 У67; ч/з № 3.
Черваньов Д. М. Система інноваційного менеджменту: теорія і практика : підручник / Дмитро Черваньов ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2012. – 1391 с. – Зі змісту: Основні визначення ; Інноваційний процес ; Інноваційна діяльність.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Ч-45; книгосховище.


13.10.2016

Запитує: Наталія
Тема запиту: Прошу підібрати літературу для написання курсової на тему «Вплив політичних режимів на формування політичної системи». Дякую

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Наталіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Питання політології» : [зб. наук. пр.] / М-во освіти і науки України ; [редкол.: О. А. Фісун (відп. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. – № 1111, вип. 26. – 135 с. – Зі змісту: Гайко О. С. Специфіка і перспективи українського політичного режиму / О. С. Гайко.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф В53; ч/з № 2.
Гапоненко В. А. Політологія : практикум / В. А. Гапоненко, Ю. В. Лисенко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2014. – 356 с. – Існує електрон. версія друк. вид. – Режим доступу: http://irbis.kneu.edu.ua/cgi-bin/ecgi64/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф Г19; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5.
Гелей С. Д. Політологія : навч. посіб. / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. – 8-ме вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 347 с. – Бібліогр.: с. 346.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф Г31; книгосховище.
Дем’янчук О. Державна політика і державне управління: політологічні аспекти = Politics of public policy and public administration : [монографія] / Олександр Дем’янчук ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська акад.». – Київ : Факт, 2008. – 272 с. – Бібліогр.: с. 255–269.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф Д30; книгосховище.
Дмитренко М. А. Політична система України: розвиток в умовах глобалізації та інформаційної революції : [монографія] / М. А. Дмитренко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т оперативної діяльності та держ. безпеки. – Київ : Знання України, 2008. – 543 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 32С Д53; книгосховище.
Партійна система України до і після Майдану: зміни, тенденції розвитку, суспільні запити: [аналітична доповідь Центру Разумкова] // Національна безпека і оборона. – 2015. – № 6–7. – С. 2–67.
Політологія : підручник / [Л. О. Ануфрієв, О. І. Брусиловська, Г. П. Гребенник та ін.]. – Харків : Фоліо, 2012. – 411 с. – Бібліогр.: с. 341–350. – Зі змісту: Політичний режим.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф П50; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5, ч/з № 7.
Проблеми модернізації політичних систем сучасності : монографія / [М. І. Панов, Л. М. Герасіна, О. Г. Данильян та ін.] ; за заг. ред. Л. М. Герасіної, О. Г. Данильяна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2008. – 320 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 32С П78; ч/з № 1, ч/з № 3.
Рудич Ф. Політичний режим і народовладдя: методологічний контекст. II. Політичний режим в Україні: тенденції формування / Ф. Рудич // Віче. – 2011. – № 18. – С. 21–26.
Скрипнюк О. Політичні та організаційні фактори в системі гарантій принципу народного суверенітету в Україні / Олександр Скрипнюк // Юридична Україна. – 2015. – № 7–8. – С. 22–28.
Стратегічні пріоритети= Strategic priorities : [наук.-аналіт. щокв. зб.] / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [голов. ред. Ю. Г. Рубан]. – Київ : НІСД, 2008. – № 1 (6). – 214 с. – Зі змісту: Фісун О. А. Політичний режим України у порівняльній перспективі / О. А. Фісун.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 32С С83; книгосховище.


12.10.2016

Запитує: Marina
Тема запиту: Здравствуйте, помогите пожалуйста, мне надо 5 учебников по менеджменту (статьи сказали нельзя),  в которых есть тема «Методи обґрунтування управлінських рішень». Заранее спасибо!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Марино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Дафт Ричард Л. Менеджмент / Ричард Л. Дафт. – 6-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 864 с. – (Классика MBA).
Шифр зберігання та місце збереження книги: 33М Д21; книгосховище, ч/з № 3.
Дикань Н.ВМенеджмент : навч. посіб. / Н. В. Дикань, І. І. Борисенко. – Київ : Знання, 2008. – 389 с. – (Вища освіта XXI століття). – Зі змісту: Методи обґрунтування управлінських рішень.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Д45; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Дудар Т. Г. Менеджмент : навч. посіб. / Т. Г. Дудар, Р. В. Волошин, В. Т. Дудар ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Терноп.нац. екон. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 335 с. – Зі змісту: Управлінські рішення.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Д81; книгосховище.
Колпаков В. М. Теория и практика принятия управленческих решений : учеб. пособие для студентов вузов / В. М. Колпаков. – Киев : МАУП, 2000. – 254 с.
Шифр зберігання та місце збереження книги: 33С2К61; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3.
Менеджмент : навч. посіб. / Г. Є. Мошек, М. М. Ковальчук, Ю. В. Поканєвич [та ін.] ; заг. ред. Г. Є. Мошека ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – 2-ге вид., допов., перероб. – Київ : Ліра-К, 2013. – 551 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 М50; книгосховище, ч/з № 1.
Менеджмент : навч. посіб. / [С. І. Михайлов, Т. І. Балановська, О. В. Новак та ін.] ; за ред. С. І. Михайлова. – 3-тє вид., стер. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 536 с. – Зі змісту: Розробка та прийняття управлінських рішень.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 М50; книгосховище, ч/з № 1.
Менеджмент організацій та адміністрування : навч. посіб. для підгот. до держ. іспиту на ступінь магістра зі спец. 8.03060101 «Менеджмент орг. та адміністрування (за видами екон. діяльності)» / [за ред. С. К. Харічкова, Г. А. Дорошук]. – Одеса : Освіта України, 2015. – 444 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 М50; ч/з № 2.
Менеджмент: прийняття управлінськихрішень : практикум : навч. посіб. / О. В. Щербина, А. В. Вакуленко, М. Ю. Кужель, В. В. Сироватко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2011. – 187 с. – Існує електрон. версія друк. вид. – Режим доступу: http://irbis.kneu.edu.ua/cgi-bin/ecgi64/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB.
Шифр зберігання та місце збереження книги: 338 М50; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Моргулець О. Б. Менеджмент у сфері послуг : навч. посіб. / О. Б. Моргулець. – Київ : Центр учб. літ., 2012. – 384 с. – Зі змісту: Розробка і прийняття управлінських рішень у сфері послуг.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 М79; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 7.
Соболь С. М. Менеджмент : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / С. М. Соболь, В. М. Багацький. – Київ : КНЕУ, 2005. – 225 с. – (До 100-річчя Київського національного економічного університету). – Існує електрон. версія друк. вид. – Режим доступу: http://irbis.kneu.edu.ua/cgi-bin/ecgi64/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB.
Шифр зберігання та місце збереження книги: 338 С54; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 7.
Стадник В. В. Менеджмент : підручник / В. В. Стадник, М. А. Йохна. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Академвидав, 2010. – 471 с. – (Альма-матер). – Зі змісту: Принципи і методи управління ; Процес прийняття управлінських рішень.
Шифр зберігання та місце збереження книги: 338 С75; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2.
Щербина О. В. Менеджмент : презентаційний курс : навч. посіб. / О. В. Щербина ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2012. – 228 с. – Зі змісту: Процес прийняття управлінських рішень. – Існує електрон. версія друк. вид. – Режим доступу: http://irbis.kneu.edu.ua/cgi-bin/ecgi64/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Щ64; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.


11.10.2016

Запитує: Алена

Тема запиту: Допоможіть будь ласка підібрати літературу для курсової роботи за темою «Сутність та основні способи регулювання підприємницької діяльності у суспільстві»

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Олено! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/
Баланда А. Л. Інституційне забезпечення державного регулювання стратегічно важливих підприємств для економіки та безпеки країни / А. Л. Баланда, В. П. Павленко, О. Ю. Рудченко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2016. – № 5. – С. 18–22. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Богдан С. В. Діяльність державних і недержавних організацій з підтримки підприємництва та інновацій у Чернігівській області / С. В. Богдан // Проблеми науки. – 2012. – № 6. – С. 9–14.
Брылев В. В. Нормативно-правовая база регулирования инновационных процессов малых и средних предприятий / Брылев Всеволод Викторович // Экономические науки. – 2016. – № 2. – С. 63–66.
Варналiй З. С. Конкуренція і підприємництво : монографія / З. С. Варналiй ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання України, 2015. – 463 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 В18; Зал екон. клас.
Великий Ю. В. Державне регулювання інноваційного розвитку машинобудівних підприємств України / Ю. В. Великий // Економіка та держава. – 2015. – № 12. – С. 10–12. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Гриняк А. Договірне регулювання підрядних відносин у підприємницькій діяльності / А. Гриняк // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 9. – С. 3–7. – Анот. парал. рос., англ.
Денисов К. В. Аналіз особливостей державної політики регулювання виробничо-збутової діяльності підприємств чорної металургії України / К. В. Денисов // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – № 2. – С. 102–108.
Дзюба С. Г. Сучасне оновлення законодавчої бази України з питань державного регулювання підприємницької діяльності / С. Г. Дзюба // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2013. – № 3. – С. 102–110.
Довгань М. Поняття державного замовлення як засобу адміністративно-правового впливу на господарську діяльність / М. Довгань // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 1. – С. 79–82.
Кашлаков О. І. Теоретичні основи регуляторної політики держави у сфері підприємницької діяльності / О. І. Кашлаков // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – № 5. – С. 126–130. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Новак Н. П. Розвиток та удосконалення державної підтримки підприємств з виробництвом органічної продукції / Н. П. Новак // Економіка та держава. – 2016. – № 6. – С. 40–42. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Перит І. О. Державне регулювання підприємницької діяльності домогосподарств в Україні / І. О. Перит // Світ фінансів. – 2015. – Вип. 1. – С. 185–192. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Сизоненко В. О. Інституціональні аспекти фінансового регулювання підприємницької діяльності / В. О. Сизоненко // Фінанси України. – 2012. – № 8. – С. 88–97.
Тимошенко О. В. Основні функції та завдання державного регулювання підприємницької діяльності / О. В. Тимошенко // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2013. – № 2. – С. 95–99.
Федорченко В. В. Сутність механізму державного регулювання розвитку малого підприємництва / В. В. Федорченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 23. – С. 151–154.
Юшкевич О. О. Механізми регулювання розвитку сільськогосподарських підприємств / О. О. Юшкевич // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2013. – № 9. – С. 132–137. – Текст англ.


11.10.2016

Запитує: Вика

Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати матеріали для курсової роботи на тему «Особливості економічних криз на сучасному етапі економічного розвитку». Завчасно дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Вікторіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/
Безгубенко-Гнатишин ВГенезис, причини та наслідки світових економічних криз / Вікторія Безгубенко-Гнатишин // Світ фінансів. – 2015. – Вип. 3. – С. 144–156. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Бєлай С. В. Механізм державного прогнозування кризових явищ соціально-економічного характеру / С. В. Бєлай // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 6. – С. 122–127.
Борейко ВШляхи виходу економіки України з кризи / Володимир Борейко // Економіст. – 2016. – № 2. – С. 17–19. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Гриценко А. АСучасна криза у контексті логіки соціально-економічного розвитку / А. А. Гриценко // Економіка України. – 2015. – № 6. – С. 18–37. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Дерлиця А. Світова економічна криза у контексті спекуляцій на фінансовому ринку / А. Дерлиця // Світ фінансів. – 2014. – Вип. 1. – С. 59–67.
Колінько О. В. Пік Ресурсів та Межі Зростання – теорія та методи вирішення майбутніх кризових явищ / О. В. Колінько // Економіка та держава. – 2015. – № 10. – С. 120–126. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Кулінська А. В. Кризові ситуації, які викликають загрозу індикаторам економічної безпеки України / А. В. Кулінська // Економіка та держава. – 2016. – № 1. – С. 53–55. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Ободовський Ю. В. Деякі підходи щодо характеристики понять визначаючих кризові явища на підприємстві / Ю. В. Ободовський // Економіка та держава. – 2015. – № 6. – С. 118–120. – Анот. англ.
Онищенко В. ПВихід з кризи вимагає рішучих дій / В. П. Онищенко // Економіка України. – 2015. – № 6. – С. 71–73. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Подлєсна В. ГОсобливості сучасної соціально-економічної кризи в Україні та основні орієнтири її подолання / В. Г. Подлєсна // Економіка України. – 2015. – № 6. – С. 74–81. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Розумчук О. О. Аналіз моделей оцінювання кризових явищ на підприємствах промисловості / О. О. Розумчук // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2016. – № 1. – С. 69–73. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Рязанов В. ТКапіталізм і кризи: становлення і розвиток політико-економічного підходу / В. Т. Рязанов // Економічна теорія. – 2015. – № 3. – С. 65–84. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Світова економічна криза: причини, наслідки, шляхи подолання : бібліогр. покажч. (2008–2012) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [уклад.: Т. В. Добко та ін. ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін.]. – Київ : НБУВ, 2015. – 550 с. – Імен. покажч.: с. 505–550.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М С24; книгосховище.
Сіденко ВГлобальні кризи ХХІ століття: політекономічний підхід / Володимир Сіденко // Економічна теорія. – 2015. – № 4. – С. 12–18. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Сіденко В. Методологічні засади аналізу глобальних кризових процесів / Володимир Сіденко // Економічна теорія. – 2016. – № 2. – С. 85–99. – Автор, назва та анот. парал. англ.


10.10.2016

Запитує: Tanya
Тема запиту: Доброго вечора. Порадьте будь ласка матеріали для написання курсової про безробіття (в Україні і світі). Величезне дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Тетяно!  Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Боков О. Ринок праці ЄС: досвід для України / О. Боков, Т. Біденко, С. Бокова // Україна: аспекти праці. – 2016. – № 1–2. – С. 46–52. – Анот. парал. рос., англ.

Бондаренко Н. Соціально-правові аспекти зайнятості в Україні / Бондаренко Наталія // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія: Юридичні науки = Foreign trade: ekonomіcs, fіnance, law. – 2016. – № 1. – С. 133–144. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Бурлай Т. Політика і перспективи згладжування регіональних диспаритетів у сфері зайнятості Євросоюзу / Тетяна Бурлай // Економічна теорія. – 2015. – № 4. – С. 108–115. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [зб. наук. ст.] / [редкол.: Т. І. Пішеніна (голова) та ін.]. – Київ : Вид-во КІБіТ, 2016. – Вип. 1 (29) / [відп. за вип. Р. О. Язиніна]. – 110 с. – Зі змісту: Пахомова Т. М. Сучасний стан зайнятості та безробіття в Україні. м. Ніжин / Т. М. Пахомова.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В53; книгосховище.
Галаева Е. Заработная плата и занятость: проблемы дискриминации / Елена Галаева, Юлия Россикова // Общество и экономика. – 2016. – № 3. – С. 112–125. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Дзюбик С. Д. Основи економічної теорії : навч. посіб. / С. Д. Дзюбик, О. С. Ривак. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2014. – 424 с. – Зі змісту: Ринок праці та безробіття.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Д43; ч/з № 2.
Діденко Н. В. Проблема та шляхи вирішення молодіжного безробіття в сучасному суспільстві / Н. В. Діденко, О. Ф. Родак // Економіка та держава. – 2016. – № 4. – С. 81–84. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Добренко О. О. Зменшення безробіття населення – важливе завдання соціальної політики України / О. О. Добренко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2015. – № 11. – С. 166–171. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Колот А. Гідна праця як концепція та стратегічний напрямок розвитку соціально-трудової сфери / А. Колот, О. Герасименко // Україна: аспекти праці. – 2015. – № 6. – С. 3–13. – Анот. парал. рос., англ.
Колот А. Цінності трудового життя та гідна праця: філософія взаємодії і розвитку / А. Колот, О. Герасименко // Україна: аспекти праці. – 2016. – № 1–2. – С. 3–13. – Анот. парал. рос., англ.
Краус Н. М. Детермінанти тіньової економіки в інноваційних умовах господарювання : монографія / Н. М. Краус. – Полтава : Дивосвіт, 2014. – 145 с. – Зі змісту: Офіційне безробіття та тіньова зайнятість на ринку праці: світовий досвід і українська практика.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С К78; ч/з № 3.
Соціальна економіка : навч. посіб. / [О. О. Бєляєв (керівник авт. кол.), Є. Б. Ніколаєв (наук. ред.), А. В. Келічавий та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Представництво Фонду Конрада Аденауера в Україні. – Київ : КНЕУ, 2014. – 481 с. – Зі змісту: Економічні й соціальні аспекти зайнятості та безробіття.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С69; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5, ч/з № 7.
Соціальні індикатори рівня життя населення : стат. зб. / Держ. служба статистики України ; [відп. за вип. О. О. Кармазіна]. – Київ : Держкомстат України, 2015. – 204 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 31 С69; книгосховище.
Терюханова І. Вирішення проблем працевлаштування внутрішньо переміщених осіб в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду / І. Терюханова, Т. Тимошек // Україна: аспекти праці. – 2016. – № 5–6. – С. 52–58. – Анот. парал. англ., рос.
Транченко Л. В. Перспективні підходи до оцінювання кількості безробітних у сільській місцевості на базі нечіткої моделі гібридної мережі / Л. В. Транченко // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2016. – № 2. – С. 459–468. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Уразов А. У. Основи економічної теорії : навч. посіб. / А. У. Уразов, І. В. Саух, О. І. Вікарчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – 3-тє вид. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 312 с. – Зі змісту: Зайнятість і безробіття.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 У68; ч/з № 1, ч/з № 2.
Юрик Я. І. Законодавчий захист зайнятості в Україні: оцінювання жорсткості та напрями лібералізації / Я. І. Юрик // Економіка та держава. – 2016. – № 5. – С. 49–57. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Ivashchenko O. Work transformation within post-soviet transit: sociologscal peculiarities of Ukraine's case / Ol'ha Ivashchenko // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2016. – № 2. – P. 151–161.


07.10.2016
Запитує: Виктория

Тема запиту: Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, подобрать литературу для написания курсовой по теме «Управління конкурентоспроможністю продукції». Заранее спасибо!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Вікторіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Варналiй З. С. Конкуренція і підприємництво : монографія / З. С. Варналiй ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання України, 2015. – 463 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 В18; Зал екон. клас.
Галузеві особливості управління якістю продукції як макроекономічний фактор конкурентоспроможності / О. В. Мороз, Н. П. Карачина, І. Ф. Острий, І. В. Сташко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 7. – С. 29–33.
Гнатенко О. А. Формування управлінського рішення щодо підвищення конкурентоспроможності продукції на прикладі підприємств – виробників молочних консервів / О. А. Гнатенко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2010. – № 10. – С. 123–126.
Дорошук Г. А. Управління організаційним розвитком: теоретичні та концептуальні основи : монографія / Г. А. Дорошук ; за ред. С. К. Харічкова ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса : Бондаренко М. О., 2016. – 196 с. – Зі змісту: Конкурентоспроможність виноробних підприємств України.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Д69; книгосховище.
Зеленчук І. Б. Механізм управління конкурентоспроможністю молокопереробних підприємств / І. Б. Зеленчук // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 3. – С. 144–154.
Паранчук С. В. Побудова адаптивної системи управління конкурентоспроможністю продукції регіону / С. В. Паранчук, Я. П. Ухачевич // Регіональна економіка. – 2011. – № 4. – С. 48–56.
Паршина О. А. Обґрунтування вибору управлінських рішень щодо забезпечення конкурентоспроможності продукції / О. А. Паршина // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2011. – № 2. – С. 81–86.
Ревенко Н. Управління процесом формування конкурентоспроможності продукції підприємства / Н. Ревенко, І. Малихіна // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2013. – Вип. 2. – С. 62–70.
Смолін І. В. Конкурентоспроможність підприємств : монографія / І. В. Смолін, Ю. І. Опанасюк. – Київ : Генеза, 2014. – 205 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 С51; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3.
Сучасні проблеми економіки і підприємництво : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т» ; [редкол.: П. В. Круш (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Політехніка НТУУ «КПІ», 2014. – Вип. 14. – 294 с. – Зі змісту: Кавтиш О. П. Управління конкурентоспроможністю продукції вітчизняних підприємств у сучасних умовах / О. П. Кавтиш, М. О. Метлицький.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 С91; ч/з № 3.
Сучасні проблеми економікиі підприємництво : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т» ; [редкол.: П. В. Круш (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Політехніка НТУУ «КПІ», 2014. – Вип. 15. – 275 с. – Зі змісту: Шевченко Т. Є. Оцінка конкурентоспроможності продукції ПАТ «Фармак» на базі препарату «Тромбонет» / Т. Є. Шевченко, О. В. Мороко.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 С91; ч/з № 3.


04.10.2016

Запитує: Користувач

Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, підібрати джерела для курсової роботи на тему «Управління виробничими запасами». Завчасно дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Актуальні питання розвитку агробізнесу в Україні : матеріали I Всеукр. студ. наук.-практ. Інтернет-конф. (29 квіт.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ф-т економіки АПК, Ін-т економіки та менеджменту АПК ; [відп. за вип.: Коцупатрий М. М., Єранкін О. О., Мервенецька В. Ф.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – 353 с. – Зі змісту: Війтів І. О. Управління виробничими запасами на підприємствах АПК: контрольно-аналітичний аспект / І. О. Війтів. – С. 310–313.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 333С А43; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Баюра В. І. Закупівля: маркетинговий підхід : навч. посіб. / В. І. Баюра, Н. Л. Новікова, Н. В. Романченко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2015. – 227 с. – Зі змісту: Управління виробничими запасами.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Б33; ч/з № 3.
Kolumbet О. Р. Analysis of circulating tangible assets in the baking industry: scientific research trends / О. Р. Kolumbet // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2015. – № 5. – P. 183–186.
Манжос Т. В. Ймовірнісні моделі управління запасами на підприємствах холдингового типу [Електронний ресурс] : монографія / Т. В. Манжос ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2016. – 256 с.
Мельник О. Г. Методи формування, поповнення та використання виробничих запасів / О. Г. Мельник, Л. С. Ноджак, Л. М. Ганас // Економіка та держава. – 2013. – № 10. – С. 29–33.
Попович О. В. Вибір методу оцінювання виробничих запасів в умовах постійно зростаючого рівня інфляційних процесів / О. В. Попович // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2015. – № 5. – С. 119–122.
Сучасні економічні проблеми розвитку промислового сектору в Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2014. – 194 с. – Зі змісту: Семенюк В. С. Засоби управління запасами на виробничих підприємствах / В. С. Семенюк.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 С91; ч/з № 3.
Тараненко Ю. В. Система управління запасами на торговельних підприємствах / Ю. В. Тараненко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 18. – С. 80–83.
Управління виробничими запасами підприємства / В. К. Станчевський, М. О. Панкова, О. І. Літвіненко, К. Е. Кондратенко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2010. – № 2. – С. 196–198.
Шмиголь Н. М. Роль і місце аналізу виробничих запасів у системі управління ресурсним потенціалом підприємства / Н. М. Шмиголь, А. А. Антонюк, А. А. Нестеренко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – № 5. – С. 102–106.


03.10.2016
Запитує: Марія

Тема запиту: Доброго вечора, чи не могли б Ви порадити декілька джерел/наукових статей, де було б визначення науковцями поняття «інтуїція». Бажано більш сучасні джерела.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Маріє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Бачинин В. А. Психология : энциклопед. слов. / В. А. Бачинин. – Санкт-Петербург : Изд-во Михайлова В. А., 2005. – 272 с. – Из содержания: Интуиция. – С. 97–99.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 15 Б32; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 5, ч/з № 7, ч/з довідкових видань.
Дудко В. А. Критерии конструктивного развития личности / В. А. Дудко // Социально-гуманитарные знания. – 2011. – № 1. – С. 94–101.
Зинченко В. П. Опыт думания о думании. К восьмидесятилетию В. В. Давыдова (1930–1998) / В. П. Зинченко // Вопросы философии. – 2010. – № 11. – С. 75–91.
Культуротвірна функція психологічної науки : монографія / [Г. О. Балл, Н. А. Бастун, О. В. Губенко та ін.] ; за ред. Г. О. Балла ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 263 с. – Зі змісту: Біполярна природа творчого інтелекту. Діадні категорії «логіка» та «інтуїція».
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 15 К90; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2.
Микешина Л. А. Общие понятия и феномен интуиции в гуманитарном знании / Л. А. Микешина // Вопросы философии. – 2012. – № 12. – С. 104–115.
Петрушенко В. Л. Філософський словник: терміни, персоналії, сентенції / Віктор Петрушенко ; М-во освіти і науки України. – Львів : Магнолія-2006, 2011. – 349 с. – (Вища освіта в Україні). – Зі змісту: Інтуїція. – С. 102.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф П31; книгосховище, ч/з довідкових видань.
Подольська Є. А. Філософія: 100 питань – 100 відповідей : [навч. посіб.] / Є. А. Подольська, Т. В. Подольська. – Київ : ІНКОС, 2008. – 351 с. – (100 питань – 100 відповідей). – Зі змісту: Яку роль відіграє у пізнанні інтуїція?
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф П44; ч/з № 2.
Философия : энциклопед. слов. / под ред. А. А. Ивина. – Москва : Гардарики, 2006. – 1072 с. – Из содержания: Интуиция. – С. 329–330.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф Ф56; ч/з довідкових видань.
Філософський енциклопедичний словник / ред. В. І. Шинкарук. – Київ : Абрис, 2002. – 742 с. – Зі змісту: Інтуїція. – С. 248.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф Ф56; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5, ч/з № 7, ч/з В, ч/з довідкових видань.
Черткова Н. Е. Интуиция как составляющая художественного мышления / Н. Е. Черткова // Вопросы философии. – 2012. – № 5. – С. 158–165.
Яковлев А. И. Интуиция / А. И. Яковлев // Социально-гуманитарные знания. – 2010. – № 2. – С. 123–141.


01.10.2016
Запитує: Елена

Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової роботи на тему «Оперативне управління операційною діяльністю». Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Олено! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Виробничий менеджмент : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / [М. П. Бутко, С. М. Задорожна, Н. В. Іванова та ін.] ; за заг. ред. М. П. Бутка ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2015. – 424 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 В52; ч/з № 3.
Волков Д. П. Стратегічна оцінка результатів операційної діяльності машинобудівних підприємств / Д. П. Волков // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – 2011. – № 6. – С. 169–171.
Воротіна Л. І. Раціональні управлінські рішення як ресурс підвищення ефективності операційної діяльності підприємства / Л. І. Воротіна, А. С. Пятигін // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2012. – № 10. – С. 90–94.
Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. нар. госп-ва, 2001. – Т. 2. – 848 с. – Зі змісту: Менеджмент операційний. – С. 307–308.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е40; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 1, ч/з № 5, Зал екон. клас., ч/з довід., ч/з № 3, ч/з В.
Іванов М. М. Операційний  менеджмент : навч. посіб. / М. М. Іванов, П. В. Комазов. – Київ : Центр учб. літ., 2012. – 368 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 І-20; книгосховище.
Капінос Г. І. Операційнийменеджмент : навч. посіб. / Г. І. Капінос, І. В. Бабій. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 351 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 К20; книгосховище.
Кахович Ю. О. Методика розробки стратегії створення та розвитку СП із врахуванням особливостей операційного менеджменту / Ю. О. Кахович // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 19. – С. 38–41.
Korenova D. Factors influencing process management and effective operation of public administration organizations / Darina Korenova, Anna Cepelova // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2016. – № 3. – P. 80–88. – Автор, назва та анот. парал. укр., рос.
Попова О. В. Реструктуризация ответственности управленческого аппарата организации для обеспечения адаптации операционной деятельности к изменениям среды / О. В. Попова // Менеджмент в России и за рубежом. – 2012. – № 6. – С. 97–103.
Рульєв В. А. Менеджмент : навч. посіб. / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич. – Київ : Центр учб. літ., 2011. – 312 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Р85; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 7.
Рэймонд Л. Операционный менеджмент и передовые производственные технологии на малых и средних предприятиях / Луи Рэймонд // Менеджмент инноваций. – 2012. – № 2. – С. 116–126 ; № 3. – С. 220–231.
Чейз Р. Б. Производственный и операционный менеджмент / Ричард Б. Чейз, Ф. Роберт Джейкобз, Николо Дж. Аквилано ; [пер. с англ. О. А. Островской, О. Л. Пелявского ; под ред. Н. А. Коржа]. – 10-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2008. – 1170 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Ч-36; книгосховище, ч/з № 3.
Шморгун Л. Г. Менеджмент організацій : навч. посіб. / Л. Г. Шморгун. – Київ : Знання, 2010. – 452 с. – (Вища освіта XXI століття).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Ш74; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3, ч/з № 7.
Шурыгина И. Г. Принципы операционного менеджмента, используемые в организации управления запасами / И. Г. Шурыгина // Управленческий учет и финансы. – 2011. – № 2. – С. 98–104.


29.09.2016
Запитує: Танюшка
Тема запиту: Доброго дня. Підкажіть будь-ласка джерела для написання курсової роботи з основ економічної науки на тему «Економічні  потреби. Економічні  інтереси». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Тетяно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Глубіш Л. Я. Теоретичні платформи груп економічних інтересів та їх узгодження в ході ринкової взаємодії / Л. Я. Глубіш // Економіка та держава. – 2015. – № 12. – С. 17–23. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Далевська Н. М. Національні економічні інтереси України в умовах глобальної конкуренції / Н. М. Далевська // Економічний часопис–XXI. – 2012. – № 11–12. – С. 15–18.
Економічна теорія. Політекономія : підручник / [В. Д. Базилевич, В. М. Попов, К. С. Базилевич та ін.] ; за ред. В. Д. Базилевича ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 8-ме вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2012. – 703 с. – (Класичний університетський підручник). – Зі змісту: Економічні потреби суспільства. Економічні інтереси.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е45 ; книгосховище, ч/з № 2.
Кичко І. І. Стадії особистих потреб та методи впливу на них за умови циклічності економіки / І. І. Кичко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2012. – № 5. – С. 167–174.
Князь С. В. Сутність еколого-економічних, туристичних, екоінформаційних систем та взаємозв’язки між ними / С. В. Князь // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 9. – С. 280–285.
Конюхов Ю. М. Інституціональний механізм реалізації регіональних економічних інтересів / Ю. М. Конюхов // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 17. – С. 42–47. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Кулінська А. В. Бюджетна безпека як умова досягнення національних соціально-економічних інтересів / А. В. Кулінська // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 4. – С. 29–34. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Меленцова О. В. Баланс економічних інтересів як вектор трансформування інститутів зовнішньоекономічної діяльності в посткризі / О. В. Меленцова // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 6. – С. 53–57.
Мельник О. М. Економічний розвиток: логіка господарського прогресу : навч. посіб. / О. М. Мельник ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2013. – 463 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 453–459 та в кінці розд. – Зі змісту: Потреби та інтереси – рушійний механізм творчості в господарській сфері.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 М48 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5, ч/з електрон. ресурсів.
Нижник В. М. Регулювання пріоритетності інтересів при виборі механізму адаптації бізнес-процесів підприємства до нової економіки / В. М. Нижник, О. М. Полінкевич // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2013. – № 6. – С. 86–94.
Новікова Н. Л. Інституціональна концепція наукової ідентифікації економічних інтересів / Н. Л. Новікова // Економіка та держава. – 2016. – № 2. – С. 51–53. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Новікова Н. Л. Напрями державного регулювання та оцінка економічних інтересів в аграрній сфері / Н. Л. Новікова // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 15. – С. 42–44. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Новікова Н. Л. Формування інституційного механізму реалізації економічних інтересів / Н. Л. Новікова // Економіка та держава. – 2015. – № 8. – С. 76–78. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Приходько В. П. Система загроз національним економічним інтересам України / В. П. Приходько // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 14. – С. 10–13.
Рєзнікова В. В. Спільна господарська діяльність в Україні: економіко-правовий аспект / Вікторія В. Рєзнікова, Ніно Б. Пацурія // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 12. – С. 125–135.
Рябоконь В. П. Удосконалення державного регулювання економічних інтересів аграрної сфери / В. П. Рябоконь, Н. Л. Новікова // Економіка АПК. – 2016. – № 3. – С. 14–21. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Степаненко Н. О. Економіка добробуту : [навч. посіб.] / Н. О. Степаненко, В. О. Степаненко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 156 с. – Бібліогр.: с. 150–152.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С79 ; книгосховище.
Стукач Т. М. Україна – Китай: спільні економічні інтереси в розвитку АПК / Т. М. Стукач // Економіка АПК. – 2015. – № 9. – С. 95–99. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Сухоруков А. І. Активізація інвестиційно-інноваційної політики у промисловості – стратегічний пріоритет національних економічних інтересів України / А. І. Сухоруков, О. В. Собкевич // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія: Економічні науки. – 2015. – № 3. – С. 193–205. – Анот. рос., англ.


23.09.2016
Запитує: Евгения
Тема запиту: Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти джерела для написання роботи за темою «Управління продуктивністю операційної діяльності». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Євгеніє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/
Виробничий менеджмент : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / [М. П. Бутко, С. М. Задорожна, Н. В. Іванова та ін.] ; за заг. ред. М. П. Бутка ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2015. – 424 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 В52 ; ч/з № 3.
Волков Д. П. Стратегічна оцінка результатів операційної діяльності машинобудівних підприємств / Д. П. Волков // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – 2011. – № 6. – С. 169–171.
Воротіна Л. І. Раціональні управлінські рішення як ресурс підвищення ефективності операційної діяльності підприємства / Л. І. Воротіна, А. С. Пятигін // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2012. – № 10. – С. 90–94.
Іванов М. М. Операційний менеджмент : навч. посіб. / М. М. Іванов, П. В. Комазов. – Київ : Центр учб. літ., 2012. – 368 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 І-20 ; книгосховище.
Капінос Г. І. Операційний менеджмент : навч. посіб. / Г. І. Капінос, І. В. Бабій. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 351 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 К20 ; книгосховище.
Кахович Ю. О. Методика розробки стратегії створення та розвитку СП із врахуванням особливостей операційного менеджменту / Ю. О. Кахович // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 19. – С. 38–41.
Korenova DFactors influencing process management and effective operation of public administration organizations / Darina Korenova, Anna Cepelova // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2016. – № 3. – P. 80–88. – Автор, назва та анот. парал. укр., рос.
Писарюк С. М. Основы управления экономической эффективностью операционной деятельности / С. Н. Писарюк // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2010. – № 8. – С. 145–149.
Попова О. В. Реструктуризация ответственности управленческого аппарата организации для обеспечения адаптации операционной деятельности к изменениям среды / О. В. Попова // Менеджмент в России и за рубежом. – 2012. – № 6. – С. 97–103.
Рэймонд Л. Операционный менеджмент и передовые производственные технологии на малых и средних предприятиях / Луи Рэймонд // Менеджмент инноваций. – 2012. – № 2. – С. 116–126 ; № 3. – С. 220–231.
Чейз Р. Б. Производственный и операционный менеджмент / Ричард Б. Чейз, Ф. Роберт Джейкобз, Николо Дж. Аквилано ; [пер. с англ. О. А. Островской, О. Л. Пелявского ; под ред. Н. А. Коржа]. – 10-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2008. – 1170 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Ч-36 ; книгосховище, ч/з № 3.
Шурыгина И. Г. Принципы операционного менеджмента, используемые в организации управления запасами / И. Г. Шурыгина // Управленческий учет и финансы. – 2011. – № 2. – С. 98–104.


17.05.2016
Запитує: Ольга
Тема запиту: Доброго дня! Чи не могли б Ви мені допомогти з пошуком літератури на тему "Валютний ринок України". Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Ольго! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Береславська О. Дисбаланси валютного ринку України  / О. Береславська // Вісник Національного банку України. – 2013. – № 3. – С. 3–9.
Бондаренко М. Валютный рынок: хроника перепетий / М. Бондаренко // Цінні папери України. – 2015. – 23 квіт. (№ 14–15). – С. 14–15.
Бондаренко М. Цыплят по осени считают : [украинский валютный рынок] / М. Бондаренко // Цінні папери України. – 2015. – 8 жовт. (№ 38–39). – С. 18–19.
Борисов С. Валютне регулювання: чи забезпечать жорсткі заходи стабільність гривні? / С. Борисов // Справочник экономиста. – 2013. – № 2. – С. 80–85.
Диба О. Еволюція валютного ринку в Україні / О. Диба, А. Змійчук, Г. Мироненко // Ринок цінних паперів України. – 2014. – № 9–10. – С. 53–62.
Кулинич Р. Методика оцінювання стійкості обмінного курсу валют / Роман Кулинич // Банківська справа. – 2015. – № 6. – С. 90–96. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Леськів О. Сучасні тенденції розвитку валютного ринку України / О. Леськів, Ю. Галіцейська // Світ фінансів. – 2014. – Вип. 2. – С. 78–88.
Малахова О. Л. Валютний ринок України: сучасний стан та проблеми / О. Л. Малахова, М. В. Марусин // Світ фінансів. – 2015. – Вип. 2. – С. 46–60.
Чумак О. В. Проблема стабільності національної валюти України в сучасних умовах / О. В. Чумак, К. Г. Черномаз // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 10. – С. 99–103.
Шавалюк Л. Гривня на роздоріжжі : чого очікувати від курсу національної валюти? / Л. Шавалюк // Український тиждень. – 2015. – № 44. – С. 10–13.
Шестопалов О. Від чого залежать та як прогнозувати курси валют / О. Шестопалов, Н. Цвєткова // Фінансовий ринок України. – 2010. – № 6–7. – С. 44–50.
Щербань О. Д. Аналіз стану сучасного валютного ринку України / О. Д. Щербань // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2013. – № 2. – С. 68–73.

07.05.2016
Запитує: Антонина
Тема запиту: Доброго дня! Чи не могли б Ви порадити джерела для вивчення теми "Становлення та розвиток соціального партнерства в Україні". Заздалегідь дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Антоніно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Бєлова О. О. Регулювання колективних трудових спорів в системі соціального партнерства в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Бєлова Олена Олександрівна ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – 23 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: А2013 Б43 ; зал екон. класики.
Білоус М. О. Реалізація соціального партнерства в контексті ринку праці України / М. О. Білоус // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2013. – № 1. – С. 148–151.
Білоус М. О. Регулювання соціально-трудових відносин методами соціального партнерства / М. О. Білоус // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2015. – № 2. – С. 152–156.
Бортнікова О. Г. Державне управління забезпеченням соціальної безпеки та проблеми становлення соціального партнерства в Україні / О. Г. Бортнікова // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 13. – С. 85–89.
Бурлуцький С. В. Стратегія соціального контракту: держава – підприємство – людина / С. В. Бурлуцький, С. В. Бурлуцька // Економічний часопис – XXI. – 2013. – № 9–10. – С. 91–94.
Гончарова І. В. Вплив сучасних тенденцій розвитку профспілкового руху на реалізацію принципів соціального партнерства / І. В. Гончарова // Економічний часопис – XXI. – 2012. – № 7–8. – С. 71–74.
Кальна-Дубінюк Т. П. Соціальне партнерство в сільській місцевості з використанням потенціалу дорадчих служб / Т. П. Кальна-Дубінюк, М. В. Бесчастна // Економіка АПК. – 2015. – № 7. – С. 71–76.
Кузьминых А. А. Социальное партнерство как фактор успешной подготовки будущего специалиста / А. А. Кузьминых // Высшее образование сегодня. – 2013. – № 5. – С. 50–52.
Петрос О. Теорія соціального партнерства та її вплив на розвиток концепції соціального діалогу / О. Петрос // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2012. – № 4. – С. 234–243.
Савчук О. О. Актуальні проблеми розвитку соціального партнерства в Україні / О. О. Савчук // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2012. – № 1. – С. 188–193.
Соціально-трудові відносини: теорія та практика = Социально-трудовые отношения: теория и практика = Social and labour relations: theory and practice : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т соц.-труд. відносин ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 2. – 499 с. – Зі змісту: Поплавська О. М. Соціальне партнерство як інструмент забезпечення соціальної безпеки країни / О. М. Поплавська. – С. 157–161.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 С69 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, НАН України, Ін-т світової економіки і міжнар. відносин ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 34. – 208 с. – Зі змісту: Макара О. В. Перспективи формування ефективної моделі соціального партнерства / О. В. Макара.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С С83 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3.
Христофоров А. В. Социальное партнерство как фактор взаимодействия государства и малого бизнеса / А. В. Христофоров // Социально-гуманитарные знания. – 2013. – № 3. – С. 213–217.
Шедяков В. Удосконалення умов для соціального партнерства в Україні під час формування в глобальному масштабі економіки знань / В. Шедяков // Економіст. – 2013. – № 8. – С. 15–22.
Шедяков В. Є. Розвиток системи відносин соціального партнерства як чинник забезпечення високого рівня трудової мотивації / В. Є. Шедяков // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2013. – № 4. – С. 33–46.
Шедяков В. Є. Розвиток соціального партнерства в контексті постіндустріальних трансформацій трудових відносин / В. Є. Шедяков // Економіка України. – 2012. – № 10. – С. 80–91.

06.05.2016
Запитує: Ольга
Тема запиту: Доброго дня! Чи не могли б Ви допомогти мені з літературою на тему "Загальний ринок грошей в Україні та перспективи розвитку"? Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Ольго! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Баріда Н. Механізм грошової емісії як базовий елемент грошової системи / Н. Баріда // Ринок цінних паперів України. – 2014. – № 11–12. – С. 39–44.
Бондаренко М. Цыплят по осени считают : [украинский валютный рынок] / М. Бондаренко // Цінні папери України. – 2015. – 8 жовт. (№ 38–39). – С. 18–19.
Валютный и денежный рынок : курс для начинающих / [пер. с англ. В. Ионов ; науч. ред. А. Ильин]. – 3-е изд. – Москва : Альпина Паблишерз, 2012. – 343 с. : табл. – (Reuters для финансистов). – Парал. тит. л. англ.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336И В16 ; книгосховище.
Гроші та кредит : навч. посіб. у схемах і табл. / [О. О. Примостка, М. І. Савлук, А. М. Мороз та ін.] ; за заг. ред. О. О. Примостки ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2015. – 263 с. – Зі змісту: Грошовий ринок.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Г89 ; e-ресурс, ч/з № 2, ч/з № 3.
Дахнова О. Є. Аналіз стану грошово-кредитної безпеки України / Олена Є. Дахнова, Теняна Е. Городецька, Аліна О. Семенець // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2016. – № 1. – С. 277–285. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Денисюк О. В. Механізми державного регулювання фінансового сектора України в сучасних економічних умовах / О. В. Денисюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 17. – С. 125–128. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Загной М. О. Основи економічних знань : навч. посіб. / М. О. Загной. – Москва : Омега-Л, 2014. – 336 с. – Зі змісту: Грошовий ринок, його об'єкти, суб'єкти та функції.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 З-14 ; книгосховище, ч/з 1, ч/з № 2, ч/з № 5.
Іконнікова М. В. Електронні гроші в аспекті економічної глобалізації. Ринок електронних грошей України: перспективи, проблеми та шляхи вирішення / М. В. Іконнікова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2012. – № 4. – С. 123–130.
Клименко В. В. Фінансовий ринок : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / В. В. Клименко, Л. М. Акімова, Л. М. Докієнко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Київ : Центр учб. літ., 2015. – 357 с. : табл. – Зі змісту: Грошовий ринок.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 К49 ; ч/з № 3.
Коваленко В. В. Управління грошовими потоками банків на основі стрес-тестування ризиків, що ними генерують / В. В. Коваленко, О. С. Сергєєва // Фінанси України. – 2015. – № 7. – С. 57–74.
Лановий В. В. Аналіз операцій Національного банку України на відкритому ринку / В. В. Лановий // Світ фінансів. – 2015. – Вип. 2. – С. 19–31. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Максимович В. Грошові перекази трудових мігрантів як перспектива фінансового забезпечення інвестиційних потреб держави / В. Максимович, І. Яненко // Економіст. – 2015. – № 5. – С. 25–27. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Макроекономіка : навч. посіб. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Укр. акад. банків. справи НБУ» ; за заг. ред. М. І. Макаренка ; [уклад.: М. І. Макаренко та ін.]. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 216 с. – Зі змісту: Грошовий ринок.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 М16 ; ч/з № 2.
Рябініна Л. Чи мають сучасні гроші ціну? / Л. Рябініна // Вісник Національного банку України. – 2015. – № 6. – С. 34–39. – Анот. англ.
Шавалюк Л. Гроші, яких немає : [структура відпливу депозитів] / Л. Шавалюк // Український тиждень. – 2015. – № 31. – С. 8–10.
Шушпанов П. Грошові трансферти трудових мігрантів в Україну / Шушпанов Павло // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2015. – Вип. 20. – С. 103–109. – Анот. парал. англ.

25.04.2016
Запитує: Анастасия
Тема запиту: Доброго дня. Підкажіть будь-ласка джерела для написання курсової роботи з основ економічної науки на тему "Сталий економічний розвиток". Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Анастасіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти / Міжнар. рада з науки (ICSU), Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку, НАН України і МОН України, Ін-т прикладного системного аналізу ; [наук. керівник М. З. Згуровський ; відп. ред. В. Я. Шевчук]. – Київ, 2010. – Ч. 1 : Глобальний аналіз якості та безпеки життя людей. – 252 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 301 А64 ; книгосховище.
Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти / [М. З. Згуровський, Г. О. Статюха, С. В. Войтко та ін. ; відп. ред. В. Я. Шевчук ; наук. керівник проекту М. З. Згуровський]. – Київ, 2010. – Ч. 2 : Україна в індикаторах сталого розвитку. – 218 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С5(С2) А64 ; книгосховище.
Бистряков І. К. Сталий розвиток України: постмодернізм, простір, методологія управління / І. К. Бистряков // Вісник Національної академії наук України. – 2012. – № 7. – С. 47–53.
Біляцький С. Д. Сталий розвиток економіки у процесах соціальних гарантій: міжнародний досвід та українська перспектива / С. Д. Біляцький // Економічний часопис – XXI. – 2012. – № 11–12. – С. 6–11.
Буравльов Є. Сталий (низькоентропійний) розвиток: український вимір / Є. Буравльов // Вісник Національної академії наук України. – 2010. – № 9. – С. 12–23.
Дейлі Г. Поза зростанням. Економічна теорія сталого розвитку : пер. з англ. / Г. Дейлі. – Київ : Інтелсфера, 2002. – 297 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Д27 ; зал економічної класики, ч/з № 1, ч/з № 2.
Довбенко М. Як убезпечити соціально-економічне життя держави? / М. Довбенко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2010. – № 3. – С. 3–12.
Кулініч О. М. Сталий розвиток національної економіки як ознака цивілізаційних процесів XXI століття / О. М. Кулініч // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2012. – № 1. – С. 25–31.
Майєр Джеральд М. Основні проблеми економіки розвитку / Джеральд М. Майєр, Джемс Е. Раух, Антон Філіпенко ; [наук. ред. А. С. Філіпенко ; пер. з англ. Даніели Олесневич та ін.]. – Київ : Либідь, 2003. – 688 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М М14 ; книгосховище, ч/з №1, ч/з № 3.
Мамонов І. Концепція сталого розвитку як принцип цілепокладання в публічному управлінні / І. Мамонов // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2011. – № 3. – С. 71–76.
Медведєв І. А. Вплив державного управління на ідею університету в контексті реалізації концепції сталого економічного розвитку в Україні / І. А. Медведєв // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 23. – С. 104–112.
Методологія сталого розвитку: цивілізаційний контекст : монографія / В. Х. Арутюнов, В. М. Свінціцький, С. І. Присухін [та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2010. – 296 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги1Ф М54 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, ч/з № 7.
Модернізація механізмів управління сталим просторовим розвитком: теорія та реалізація : колективна монографія / [Л. М. Акімова, Н. М. Білоус, О. В. Гісюк та ін. ; відп. ред. В. І. Павлов] ; Спілка економістів України, Акад. екон. наук України, Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2015. – 195 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33С2 М74 ; ч/з № 3.
Привалова Л. В. Фінансові передумови формування моделі сталого розвитку України / Л. В. Привалова, Л. А. Шило // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 21. – С. 48–51.
Рогов Г. Фінансові механізми трансформації економічного зростання у сталий розвиток / Г. Рогов // Економіст. – 2012. – № 6. – С. 25–27.
Сімченко Н. О. Системно-структурні проблеми сталого розвитку в контексті інноваційних перетворень / Н. О. Сімченко // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2010. – № 7. – С. 13–18.
Соколова О. Вплив структури національного виробництва на розвиток внутрішнього ринку України / О. Соколова // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2011. – № 1. – С. 147–154.
Сталий розвиток суспільства : навч. посіб. / [А. П. Садовенко, Л. Ц. Масловська, В. І. Середа та ін. ; наук. ред. А. П. Садовенко] ; Програма розвитку ООН, Акад. муніцип. упр. – [2-ге вид.]. – Київ : [б. в.], 2011. – 385 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги301 С76 ; ч/з № 3.
Трофимова В. В. Концепція сталого розвитку як основа постіндустріальних моделей розвитку / В. В. Трофимова // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 8. – С. 33–37.

25.04.2016
Запитує: Анастасия
Тема запиту: Добрий день! Чи не могли б Ви мені порадити свіжі джерела (монографії, статті, журнали) для написання курсової роботи з Основ економічної науки на тему "Сутність і функції ринку". Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Анастасіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Варналiй З. С. Конкуренція і підприємництво : монографія / З. С. Варналiй ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання України, 2015. – 463 с. – Зі змісту: Конкуренція і підприємництво – невід’ємні атрибути ринку. Економічна сутність, особливості та роль малого підприємництва в ринковій економіці.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 В18 ; зал екон. класики.
Дунаев Б. Б. Благосостояние – труд, капитал и деньги : [монография] / Б. Б. Дунаев. – Изд. 2-е, доп. – Киев : Интердрук, 2013. – 231 с. : портр. – Из содерж.: Функционирование рынков. Стабильное рыночное равновесие. Нестабильное рыночное равновесие. Саморегулирование рыночного равновесия. Стагфляция рыночной системы. Макроэкономическое государственное регулирование и саморегулирование рыночного равновесия.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Д83 ; зал екон. класики, ч/з № 3.
Киреев С. В. Рынок на сутки вперед: концепция, ценообразование, фундаментальные факторы : [рынок электроэнергии] / С. В. Киреев, И. Б. Тюнин // Аудит и финансовый анализ. – 2011. – № 2. – С. 126–131.
Князева И. В. Инновационные рынки: особенности функционирования, конкуренция и регулирование / И. В. Князева, А. А. Войцхевич // ЭКО. – 2012. – № 12. – С. 78–84.
Куцик П. О. Глобальна економіка: принципи становлення, функціонування, регулювання та розвитку : монографія / П. О. Куцик, О. І. Ковтун, Г. І. Башнянин ; Львів. комерц. акад. – Львів : Вид-во ЛКА, 2015. – 584 с. – Зі змісту: Глобальні ринки та механізми їх функціонування.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М К95 ; ч/з № 3.
Мартьянова Ю. И. Особенности функционирования российского продовольственного рынка / Ю. И. Мартьянова // Экономические науки. – 2011. – № 2. – С. 101–105.
Модернізація механізмів управління сталим просторовим розвитком: теорія та реалізація : колективна монографія / [Л. М. Акімова, Н. М. Білоус, О. В. Гісюк та ін. ; відп. ред. В. І. Павлов] ; Спілка економістів України, Акад. екон. наук України, Нац. ун-т водн. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2015. – 195 с. – Зі змісту: Вдосконалення системи функціонування товарних ринків в Україні.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С2 М74 ; ч/з № 3.
Основи економічної науки : навч. посіб. для самост. підгот. до курсового екзамену та комплекс. держ. екзамену з екон. теорії / Н. П. Мацелюх, О. М. Розум, І. А. Максименко [та ін.] ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Київ : Центр учб. літ., 2015. – 324 с. – Зі змісту: Ринок: сутність, функції, закони. Монополії і монополістичні тенденції в ринковій економічній системі. Сегментація ринків. Інфраструктура ринку: сутність, основні елементи, функції.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 О-75 ; ч/з № 2.
Ошарин А. М. Анализ взаимосвязи предпочтений потребителей и производственных функций на рынках монополистической конкуренции в рамках теории общего равновесия / А. М. Ошарин, С. С. Петров // Аудит и финансовый анализ. – 2012. – № 3. – С. 166–171.
Родрик Д. Парадокс глобализации: демократия и будущее мировой экономики / Дэни Родрик ; пер. с англ. Н. Эдельман ; наук. ред. пер. А. Смирнов. – Москва : Изд-во Ин-та Гайдара, 2014. – 568 с. – Из содерж.: Рынки и государство.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Р60 ; зал екон. класики.
Салига С. Я. Теоретичні узагальнення функцій ринку цінних паперів у сучасній економічній системі / С. Я. Салига, О. В. Болдуєва // Фондовый рынок. – 2013. – № 3. – С. 8–13.
Сірко А. В. Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / А. В. Сірко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 414 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С40 ; книгосховище, ч/з № 5.
Управління ресурсами підприємства : монографія / [Г. О. Швиданенко, О. Б. Бутнік-Сіверський, В. П. Кукоба та ін.] ; за заг. ред. Г. О. Швиданенко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2014. – 424 с. – Зі змісту: Наукові погляди на роль ринку у процесах розподілу ресурсів. Формування нових корпоративних знань на основі сучасних технологій залучення ресурсів на публічних ринках капіталу. – Існує електронна версія друкованого видання.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 У67 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3, ч/з № 2.
Уразов А. У. Основи економічної теорії : навч. посіб. / А. У. Уразов, І. В. Саух, О. І. Вікарчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т імені Івана Франка. – 3-тє вид. – К. : Центр учб. літ., 2014. – 312 с. – Зі змісту: Попит і пропозиція в ринковому механізмі. Види ринків та їх інфраструктура.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 У68 ; ч/з № 2, ч/з № 1.
Шевченко Н. В. Ринкова капіталізація акціонерних товариств: сутність, функції та проблеми управління / Н. В. Шевченко // Фондовый рынок. – 2012. – № 7. – С. 6–9.
Якобчук В. П. Економічна теорія : навч. посіб. [для вищ. навч. закл.] / В. П. Якобчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроеколог. ун-т. – 3-тє вид., перероб. – Київ : Ліра-К, 2015. – 408 с. – Зі змісту: Ринок. Напрями формування ринкової інфраструктури. Попит та пропозиція. Рівновага ринку. Ринкова ціна і ціноутворення.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Я46 ; книгосховище.

19.04.2016
Запитує: Марина
Тема запиту: Доброго дня. Підкажіть будь-ласка джерела для написання реферату з бух. обліку "Застосування сучасних інформаційних технологій в організації облікового процесу". Бажано за останні 6-8 років. Заздалегідь дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Марино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Безверхий К. ВІнформаційний комплекс облікової системи та звітність в Україні : монографія / К. В. Безверхий, Т. В. Бочуля. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 184 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Б39 ; ч/з № 1, ч/з № 3.
Вісник Тернопільського національного економічного університету. Економічні науки : наук. журн. / [редкол.: А. Мельник (голов. ред.) та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Вип. 1. – 114 с. – Зі змісту: Скалюк Р. Забезпечення ефективного процесу автоматизації бухгалтерського обліку в бюджетних установах України / Р. Скалюк.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В53 ; ч/з № 3.
Волот О. І. Організація інформаційної системи управлінського обліку / О. І. Волот // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2010. – № 11. – С. 23–25.
Гізатулін М. Б. Проблеми та перспективи розвитку електронного документування в бухгалтерському обліку суб’єктів державного сектору / М. Б. Гізатулін // Незалежний аудитор / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – 2014. – № 7. – С. 68–72.
Гошовська В. В. Особливості інформаційного забезпечення обліку та податкової звітності з фіксованого сільськогосподарського податку в Україні / В. В. Гошовська // Економіка. Фінанси. Право. Серія: Економіка. – 2013. – № 4. – С. 3–5.
Гудков А. А. Построение системы информационно-аналитического обеспечения процессов учета и контроля затрат на предприятии / А. А. Гудков // Управленческий учет и финансы. – 2013. – № 4. – С. 276–288.
Інформаційні системи і технології в обліку (на прикладі «1С: Бухгалтерія 8 для України») : навч. комп’ютер. практикум / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. обліку та аудиту ; уклад.: Н. О. Гура, І. А. Дерун. – Харків : Савчук О. О., 2015. – 56 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 І-74 ; ч/з № 2.
Кузьмінський Ю. Оцінка ефективності впровадження інформаційних технологій у бухгалтерський облік / Ю. Кузьмінський // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 7. – С. 27–31.
Мачуга Р. Алгоритмізація функціонування інформаційної системи бухгалтерського обліку / Р. Мачуга // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – Вип. 3. – С. 123–130.
Муковіз В. С. Впровадження автоматизації обліку як складова ефективного ведення будівельного бізнесу / В. С. Муковіз, О. Ю. Коток // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2013. – № 5. – С. 193–196.
Облік, аналіз та аудит: еволюція, сучасний стан та перспективи розвитку : зб. матеріалів II Всеукр. наук.-практ. конф., 8 груд. 2015 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: М. І. Бондар та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – 291 с. – Зі змісту: Братусь В. І. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: сучасний стан і тенденції розвитку / В. І. Братусь, Н. Ф. Чечко ; Дробот О. С. Автоматизація бухгалтерського обліку виробничих запасів за допомогою програми «1C: Підприємство» / О. С. Дробот ; Олефіренко А. В. «Хмарний» бухгалтерський облік: тенденції використання вітчизняними суб’єктами господарювання / А. В. Олефіренко ; Шпонька Д. В. Особливості використання зарубіжного програмного забезпечення в бухгалтерському обліку вітчизняних підприємств / Д. В. Шпонька.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 О-17 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Пашніна А. ОПідвищення результативності автоматизації обліку за допомогою впровадження на виробничих підприємствах автоматизованих інформаційно-облікових систем / А. О. Пашніна // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 7. – С. 438–443.
Проскура К. П. Вплив застосування системи електронного документообігу на ефективність податкового адміністрування в Україні / К. П. Проскура // Незалежний аудитор / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – 2013. – № 6. – С. 60–69. – Текст англ.
Скопень М. М. Ефективність використання комп’ютерних систем бухгалтерського обліку на підприємствах / М. М. Скопень, І. А. Говоруха // Економічний часопис – XXI. – 2011. – № 5–6. – С. 41–45.
Сопко В. В. Інформаційні технології в організації облікового процесу / В. В. Сопко // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2011. – № 1. – С. 205–211.
Фролов В. Впровадження «хмарних» технологій в практику бухгалтерського обліку / В. Фролов // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 12. – С. 45–49.

19.04.2016
Запитує: Марина
Тема запиту: Доброго дня. Підкажіть будь-ласка джерела для написання реферату з бух. обліку "Методика формування податкових різниць за даними бухгалтерського обліку". Бажано за останні 7-8 років. Заздалегідь дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Марино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Баліцька В. В. Податкові різниці: вплив на доходи бюджету та фінансовий стан податкоплатників / В. В. Баліцька, О. В. Короткевич // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2013. – № 7. – С. 52–57.
Бондар М. І. Облік податкових різниць згідно з Податковим кодексом України / М. І. Бондар В. В. Бабіч // Фінанси України. – 2011. – № 3. – С. 72–80.
Бухгалтерський облік, контроль і аналіз у сучасній економічній науці та практиці : зб. матеріалів наук.-практ. конф., 3–4 квіт. 2014 р. : присвяч. 70-річчю каф. обліку підприємницької діяльності / [редкол.: В. І. Єфіменко та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2014. – 376 с. – Зі змісту: Єгорова А. Г. Економічна сутність податкових різниць і шляхи гармонізації їх обліку / А. Г. Єгорова. – С. 52–54.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Б94 ; ч/з № 3.
Довгопол Н. Податкові різниці-2: старі проблеми в новому форматі / Н. Довгопол, М. Нестеренко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 5. – С. 35–45.
Канцуров О. Вивчаємо Положення бухобліку «Податкові різниці» / О. Канцуров // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – 23 берез. (№ 27). – С. 49–52.
Клепар Г. Важливі особливості застосування Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток» та Положення бухгалтерського обліку «Податкові різниці» / Г. Клепар // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 8. – С. 25–42.
Наука й економіка = Science and Economics : наук.-теорет. журн. Хмельниц. екон. ун-ту / [голов. ред. А. С. Криклій ; відп. за вип. В. В. Романюк, В. О. Броженко]. – Хмельницький : ПВНЗ «ХЕУ», 2014. – Вип. 2. – 226 с. – Зі змісту: Бойчук А. А. Особливості обліку податкових різниць в сучасних умовах оподаткування / А. А. Бойчук, В. О. Бойчук, В. М. Гриндій.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Н34 ; книгосховище.
Нормативно-методичне забезпечення бухгалтерського обліку в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності : [монографія / Л. Г. Ловінська, О. О. Канцуров, В. Г. Швець та ін.] ; за заг. ред. Л. Г. Ловінської ; Акад. фінанс. упр. – Київ : ДННУ АФУ, 2013. – 294 с. : табл. – Зі змісту: Методологія розрахунку податкових різниць в контексті імплантації міжнародних стандартів фінансової звітності ; Аналіз підходів до визначення податкових різниць.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Н83 ; ч/з № 3.
Розвиток державних фінансів України в умовах глобалізації : [колект. монографія / І. О. Луніна, О. О. Булана, Н. Б. Фролова та ін.] ; за ред. І. О. Луніної ; НАН України, ДУ «Ін-т економіки та прогнозування». – Київ : ІЕП НАН України, 2014. – 296 с. : рис., табл. – Зі змісту: Податкові різниці як фактор нестабільності бюджетних надходжень.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Р64 ; ч/з № 3.
Ткаченко М. Узгодження бухгалтерського та податкового обліку через розрахунок податкових різниць / М. Ткаченко // Незалежний аудитор. – 2014. – № 4. – С. 74–77.
Удосконалення оподаткування прибутку підприємств в Україні : [монографія / Т. І. Єфименко, Л. Г. Ловінська, Є. В. Калюга та ін.] ; за заг. ред. Т. І. Єфименко, Л. Г. Ловінської ; Держ. навч.-наук. установа «Акад. фінанс. упр.». – Київ : ДННУ АФУ, 2013. – 526 с. – Зі змісту: Світовий досвід розрахунку податкових різниць: методи обліку та відображення у звітності ; Податкові різниці: їх вплив на податок з прибутку і відображення в обліку та фінансовій звітності.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.1 У31 ; ч/з № 3.
Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Мороз (голов. ред.) та ін. ; ред. англ. тексту О. М. Сабат]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 1. – 299 с. – Зі змісту: Єгорова А. Г. Шляхи гармонізації бухгалтерського та податкового обліку податкових різниць / А. Г. Єгорова.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Ф59 ; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 1, ч/з № 3.

19.04.2016
Запитує: Марина
Тема запиту: Доброго дня. Підкажіть будь-ласка джерела для написання реферату з бух. обліку "Облік операцій з борговими цінними паперами". Бажано за останні 8 років. Заздалегідь дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Марино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Духновська Л. Податковий облік цінних паперів і деривативів / Л. Духновська, Т. Редзюк // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 6. – С. 40–46.
Кузьменко О. Облік цінних паперів – оновлені зміни / О. Кузьменко // Баланс – 2011. – 12 верес. (№ 73). – С. 34–37.
Леось О. Ю. Регулювання фондового ринку: зарубіжний досвід організації депозитарного обліку цінних паперів / О. Ю. Леось, А. М. Тхір // Фондовый рынок. – 2012. – № 26. – С. 4–9.
Лісовий В. П. Торгівля цінними паперами : навч. посіб. / В. П. Лісовий, К. Г. Отченаш, В. В. Токар ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2012. – 369 с. – Зі змісту: Бухгалтерський облік операцій з цінними паперами (крім банків).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 Л63 ; книгосховище, Аб., ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з ІБО, ч/з № 7.
Молибога К. Основы учета ценных бумаг (векселя, облигации) / К. Молибога // Незалежний аудитор. – 2013. – № 7. – С. 64–69.
Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України : II наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 11 трав. 2012 р. : зб. тез доп. / Нац. банк України, Ун-т банк. справи, Ін-т магістерської та післядипломної освіти ; [редкол.: А. Я. Кузнецова та ін.]. – Київ : УБС НБУ, 2012. – 248 с. – Зі змісту: Долінська О. М. Застосування вексельної форми розрахунків в обліку / О. М. Долінська.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 П78 ; книгосховище.
Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України : зб. тез доп. IV наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, травень 2014 р. : приурочена до Дня банківського працівника / Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – Київ : УБС НБУ, 2014. – 263 с. – Зі змісту: Кисельов Д. Г. Операції банків з цінними паперами та шляхи їх розвитку / Д. Г. Кисельов.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 П78 ; ч/з № 3.
Прокопенко В. Витрати на послуги торговця цінними паперами (брокера): відображаємо в податковому та бухгалтерському обліку / В. Прокопенко // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – 12 верес. (№ 84). – С. 6–9.
Солошенко Л. Операції з цінними паперами (окремий «ціннопаперовий» облік) / Л. Солошенко // Податки та бухгалтерський облік. – 2011. – 17 жовт. (№ 83). – С. 15–24.
Табачук Г. П. Фінансовий облік у банках : навч. посіб. / Г. П. Табачук, О. М. Сарахман, Т. М. Бречко ; М-во освіти і науки України, Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – Київ : Центр учб. літ., 2010. – 423 с. – Зі змісту: Облік операцій із цінними паперами власного боргу, емітованими банком.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Т12 ; книгосховище, Аб., ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність : підручник / Н. М. Ткаченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Вид. 5-те, допов. і перероб. – Київ : Алерта, 2011. – 974 с. – Зі змісту: Облік цінних паперів та зобов'язань.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Т48 ; книгосховище, Аб., ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Торгівля цінними паперами в Україні : навч. посіб. / [К. К. Бовкун, Д. С. Бутенко, Ю. Я. Кравченко та ін.]. – Київ : АДС УМКЦентр, 2008. – 308 с. – (Бібліотека фахівця). – Зі змісту: Бухгалтерський облік операцій з цінними паперами та їх оподаткування.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 Т60 ; книгосховище, Аб., ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з ІБО.

19.04.2016
Запитує: Любовь
Тема запиту: Доброго дня! Мені необхідна література за темою "Сучасні види маркетингу" для написання курсової. Дякую! З повагою, Любов.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Любове! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Краус К. М. Управління маркетингом малого торговельного бізнесу: концепції, організація, домінанти розвитку : монографія / К. М. Краус ; М-во освіти і науки України, ВНЗ Укоопспілки «Полтав. ун-т економіки і торгівлі». – Полтава : Дивосвіт, 2013. – 163 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338Т8 К78 ; ч/з № 3.
Литовченко И. Л. Интегрированные маркетинговые коммуникации предприятий на рынке гелиоэнергетического оборудования : [монография] / И. Л. Литовченко, И. А. Шкурупская. – Киев : Наук. думка, 2015. – 212 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Л64 ; ч/з № 3.
Маркелова И. Нетрадиционные виды маркетинга / И. Маркелова, И. Молчакова // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2012. – № 2. – С. 81–83.
Маркетинг : навч. посіб. / В. Липчук, Р. Дудяк, С. Бугіль, Я. Янишин ; заг. ред. В. В. Липчука ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Львів : Магнолія-2006, 2012. – 456 с. – Зі змісту: Види маркетингу та їх застосування.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 М26 ; книгосховище, ч/з № 2.
Маркетинг. Стань Лидером! Проверено на практике. Работает! : современное пособие молодого лидера / Олеся Марущак, Юлия Стрижкова, Марта Коронкевич [и др. ; отв. ред. М. Сокол]. – Киев : Аграр Медіа Груп, 2013. – 240 с. – (Библиотека украинской ассоциации маркетинга).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 М26 ; книгосховище.
Окландер Т. О. Модернізація маркетингової діяльності промислових підприємств : монографія / Т. О. Окландер. – Донецьк : Ноулидж, 2013. – 292 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 О-50 ; ч/з № 3.
Основные тенденции современного маркетинга в социальных сетях // Маркетинг и реклама. – 2015. – № 5–6. – С. 64–65.
Основы маркетинга / Филип Котлер, Гари Армстронг, Вероника Вонг [и др. ; пер. с англ. А. В. Назаренко, А. Н. Свирид ; под ред. А. В. Назаренко]. – 5-е европ. изд. – Москва : Вильямс, 2012. – 751 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М О-75 ; книгосховище, Зал екон. клас.
Романова Л. В. До проблеми формування сучасної моделі маркетингу в Україні / Л. В. Романова // Економіка АПК. – 2013. – № 5. – С. 102–107.
Тарнавська Н. Маркетингові інновації як пріоритетне джерело конкурентних переваг підприємств / Н. Тарнавська, О. Голоднюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2015. – Вип. 3. – С. 79–92.
Федорченко А. В. Внутрішній маркетинг підприємства: теорія, методика, практика : монографія / А. В. Федорченко, О. В. Окунєва ; за наук. ред. А. В. Федорченка ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2015. – 230 с. : табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Ф33 ; книгосховище, e-ресурс, ч/з № 1, ч/з № 3.
Череп А. В. Основи маркетингу : навч. посіб. / А. В. Череп, О. С. Богма, О. Г. Череп ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Запоріз. нац. ун-т». – Київ : Кондор, 2014. – 226 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Ч-46 ; ч/з № 2.

14.04.2016
Запитує: Артем
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати наукові статті на тему "Фінансування заходів з охорони праці (регіональні програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища)".

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пан Артеме! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Моисеенко О. Экономические аспекты охраны труда / О. Моисеенко // На допомогу спеціалісту з охорони праці : додаток до журналу «Охорона праці». – 2015. – № 6. – С. 6–12.
Про затвердження Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014–2018 роки : Закон України від 4 квіт. 2013 р. № 178–VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 10. – Ст. 112. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/178-18.
Рекомендований перелік профілактичних заходів, що можуть включатися до загальнодержавних, регіональних, галузевих програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, у фінансуванні яких бере участь фонд // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – 2012. – № 1. – С. 43–49.
Репін М. В. Формування загальнодержавної цільової соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища з метою комплексного розв’язання проблем у сфері охорони праці / М. В. Репін // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – 2012. – № 3. – С. 94–97.
Стовбун А. Основні напрями здійснення роботодавцем заходів з охорони праці / А. Стовбун // На допомогу спеціалісту з охорони праці : додаток до журналу «Охорона праці». – 2015. – № 12. – С. 42–50.
Стовбун АПро першочергові заходи з поліпшення стану державного нагляду у сфері безпеки і гігієни праці в Україні / Анатолій Стовбун // На допомогу спеціалісту з охорони праці : додаток до журналу «Охорона праці». – 2015. – № 10. – С. 36–40.
Швець І. Концепція економічного стимулювання безпечної трудової діяльності на підприємстві / І. Швець // Україна: аспекти праці. – 2012. – № 7. – С. 31–37.

14.04.2016
Запитує: Андрій
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати наукові статті на тему "Стан виробничого травматизму в Україні та його зв'язок з професійними ризиками". Заздалегідь дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пан Андрію! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Ємельянова Н. А. Дослідження стану показників виробничого травматизму в Україні  / Н. А. Ємельянова, А. С. Єсипенко, О. А. Сліпачук // Інформаційний бюлетень з охорони праці. –  2012. – № 1. – С. 21–29.
Єсипенко А. С. Деякі аспекти оцінки стану виробничого травматизму в Україні / А. С. Єсипенко // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – 2012. – № 3. – С. 45–48.
Куценко В. І. Соціальна безпека в контексті сталого розвитку : [монографія] / В. І. Куценко, В. П. Удовиченко ; НАН України, Рада по вивч. продукт. сил України. – Чернігів : Лозовий В. М., 2011. – 652 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 32С К95 ; ч/з № 3.
Логінова І. І. Основи профілактики виробничого травматизму при переробці мінеральної сировини в гірничорудній промисловості / І. І. Логінова, І. В. Карпенко // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – 2015. – № 3. – С. 50–56.
Малихін О. На машину надійся, але сам не зівай : [статистичний аналіз виробничого травматизму в машинобудуванні] / О. Малихін, Т. Таїрова // Охорона праці. – 2015. – № 2. – С. 30–33.
Малихін О. Стережися біди, поки її немає : [статиcтичний аналіз виробничого травматизму у сільському господарстві протягом 2003–2012 років] / О. Малихін, О. Сліпачук // Охорона праці. – 2015. – № 3. – С. 38–41.
Малихін О. Травматизм у СКС: загальна характеристика : [аналіз виробничого травматизму в соціально-культурній сфері в період з 2006 по 2014 рік] / О. Малихін, О. Сліпачук // Охорона праці. – 2015. – № 5. – С. 32–35.
Малихін О. В. Виробничий травматизм в Україні у І півріччі 2015 року: особливості і тенденції / О. В. Малихін, Т. М. Таірова, І. В. Левченко // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – 2015. – № 3. – С. 17–29.
Малихін О. В. Особливості виробничого травматизму за видами нагляду та регіонами України / О. В. Малихін, Т. М. Таірова, І. В. Левченко // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – 2015. – № 2. – С. 3–12.
Сліпачук О. А. Вплив специфіки виробництва на рівень травматизму у гірничорудній та нерудній промисловості / О. А. Сліпачук // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – 2015. – № 3. – С. 30–46.
Сліпачук О. А. Особливості виробничого травматизму і заходи профілактики нещасних випадків у соціально-культурній сфері / О. А. Сліпачук // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – 2015. – № 2. – С. 75–94.
Таірова Т. М. Аналіз оцінювання стану наглядової діяльності за охороною праці та її вплив на рівень виробничого травматизму в Україні / Т. М. Таірова, С. В. Сулімова // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – 2013. – № 4. – С. 11–15.
Цина А. Ю. Визначення ризиків та їх прийнятних рівнів для декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки / А. Ю. Цина, А. А. Ткаченко // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – 2015. – № 4. – С. 96–102.

13.04.2016
Запитує: Liudmila
Тема запиту: Доброго дня. Підкажіть будь ласка джерела для написання реферату на таку тему "Облік грошових коштів на поточних та інших рахунках в банках в національній валюті". Заздалегідь дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Людмило! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Атамас П. Класифікація грошових потоків за видами діяльності як основа складання звіту про рух грошових коштів / П. Атамас, О. Атамас // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 2. – С. 13–18.
Атамас П. Методичні підходи до аналізу грошових потоків за матеріалами звіту про рух грошових коштів / П. Атамас, О. Атамас // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 5. – С. 13–19.
Губа ЕБрак коштів. Внесення та повернення фінансової допомоги : [облік оборотних коштів] / Е. Губа // Справочник экономиста. – 2015. – № 8. – С. 33–37.
Зоря О. П. Теоретичні засади ведення обліку безготівкових розрахунків суб’єктів господарської діяльності банківськими установами / О. П. Зоря, Р. В. Малишев // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 18. – С. 77–79.
Криза банківської системи: причини і шлях виходу : матеріали наук.-практ. конф., 10 черв. 2015 р., м. Київ / Асоц. укр. банків, Нац. банк України, Ун-т банк. справи (м. Київ) ; [орг. ком.: С. М. Аржевітін (відп. ред.) та ін.]. – Київ : УБС НБУ, 2015. – 143 с. : фот. цв. – Зі змісту: Кораблін С. О. Як творити грошово-кредитну систему на базі власної економіки, а не потрапляти в залежність від чужої валюти? / С. О. Кораблін.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 К82 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Облік, аналіз та аудит: еволюція, сучасний стан та перспективи розвитку : зб. матеріалів II Всеукр. наук.-практ. конф., 8 груд. 2015 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Обл.-екон. ф-т ; [редкол.: М. І. Бондар та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – 291 с. – Текст укр., англ. – Зі змісту: Невечера М. А. Аналіз балансу банку: організаційний аспект / М. А. Невечера. – С. 219–221. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 О-17 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Омельченко О. Ю. Види доходів та витрат банку, їх облік в умовах дії нового податкового поля / О. Ю. Омельченко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2013. – № 1. – С. 83–92.
Парасій-Вергуненко І. М. Управлінський облік і аналіз у банках [Електронний ресурс] : практикум : навч. посіб. / І. М. Парасій-Вергуненко, Т. В. Ларікова, В. Б. Кириленко ; за ред. І. М. Парасій-Вергуненко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2015. – 180 с. – Назва з титул. екрану.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 333С С76 ; книгосховище, ч/з № 3.
Стандартизація бухгалтерського обліку в банківських та бюджетних установах України [Електронний ресурс] : [колект.] монографія / [Л. М. Кіндрацька та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2015. – 481, [7] с. – Назва з титул. екрану.
Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Мороз (голов. ред.) та ін. ; ред. англ. тексту О. М. Сабат]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 1(23). – 299 с. – Зі змісту: Ларікова Т. В. Дослідження змін у формуванні власного капіталу банків: обліковий аспект / Т. В. Ларікова. – С. 237–251. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Ф59 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Фінансові інструменти: оцінка і відображення у звітності банків : монографія / [Р. А. Славє’юк, М. О. Гасюк, О. О. Глущенко та ін.] ; за ред. Р. А. Слав’юка ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи (м. Київ). – Київ : УБС НБУ, 2015. – 308 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Ф59 ; ч/з № 3.
Фурсова В. А. Актуальні проблеми впровадження управлінського обліку в комерційному банку / Вікторія Анатоліївна Фурсова, Мінь Шан Дао // Економіка. Фінанси. Право. Серія: Економіка. – 2015. – № 12. – С. 10–12.

13.04.2016
Запитує: Тетяна
Тема запиту: Вітаю! Прошу допомоги з пошуку літератури на тему "Зайнятість у неформальному секторі економіки України: сучасний стан та напрями регулювання". Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Тетяно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Бондарчук К. Причини поширення неформальної зайнятості на сільських територіях та регуляторні важелі щодо її легалізації / К. Бондарчук // Україна: аспекти праці. – 2014. – № 2. – С. 17–22.
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки : наук. журнал / [голов. ред. М. Є. Скиба]. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – Вип. 6, т. 2. – 193 с. – Зі змісту: Ведерніков М. Д. Неформальний сектор в структурі національного ринку праці / М. Д. Ведерніков.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В 53 ; ч/з № 3.
Гимпельсон В. Е. Нормально ли быть неформальным? / В. Е. Гимпельсон, Р. И. Капелюшников // Экономический журнал высшей школы экономики. – 2013. – Т. 17, № 1. – С. 3–40.
Гураль Н. Р. Трудовий потенціал України в контексті розвитку неформального сектору торгівлі / Н. Р. Гураль // Економічний часопис – XXI. – 2012. – № 1–2. – С. 49–51.
Інтеграційні економіко-правові напрями розвитку України та країн близького зарубіжжя : матеріали I міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 31 січ. 2012 р. – Львів : Львів. комерц. акад., 2012. – 231 с. – Зі змісту: Гринкевич С. С. Функціонування трудового потенціалу у неформальному секторі торгівлі / С. С. Гринкевич, Н. Р. Гураль.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С І-73 ; книгосховище.
Каламбет С. В. Специфічні особливості категорії фінанси домогосподарств / С. В. Каламбет, Д. С. Плохіх // Економіка та держава. – 2015. – № 12. – С. 59–61.
Куліков Ю. М. Мінімальна заробітна плата в методології неформальної зайнятості / Ю. М. Куліков, О. В. Йолкіна // Економіка України. – 2015. – № 9. – С. 88–93.
Методологічні положення зі статистики / Держ. ком. статистики України ; [голова редкол. О. Г. Осауленко]. – Київ : Август, 2002. – Вип. 1. – 552 с. – Зі змісту: Обстеження домогосподарств ; Методика перевірки якості роботи економістів по обстеженню домогосподарств ; Методика визначення обсягів зайнятості у неформальному секторі економіки України.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 31 М54 ; ч/з № 3.
Міненко В. Л. Зайнятість населення у неформальному секторі економіки: сутність та методи вимірювання / В. Л. Міненко // Економіка та держава. – 2010. – № 4. – С. 111–113.
Пасажко Т. С. Фінанси домогосподарств як джерело інвестиційних ресурсів економіки України / Т. С. Пасажко // Економіка та держава. – 2015. – № 7. – С. 108–111.
Перит І. О. Державне регулювання підприємницької діяльності домогосподарств в Україні / І. О. Перит // Світ фінансів. – 2015. – Вип. 1. – С. 185–192.
Перит І. О. Зміст та особливості підприємницької діяльності домогосподарств як важливих суб’єктів економічних відносин / І. О. Перит // Світ фінансів. – 2015. – Вип. 4. – С. 152–162.
Предборський В. А. Неформальна економіка як передумова девіації сучасної елітної структури / В. А. Предборський // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2015. – № 11. – С. 3–7.
Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – № 2. – 191 с. – Зі змісту: Колядич О. І. До питання формальних і неформальних інституцій сфери соціально-трудових відносин / О. І. Колядич, С. В. Погорєлов.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 С69 ; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 1, ч/з № 3.
Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т соц.-труд. відносин ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 2. – 499 с. – Зі змісту: Гнибіденко І. Ф. Трансформація ринку праці на селі: перспективи оптимізації неформальної зайнятості сільського населення / І. Ф. Гнибіденко, А. Д. Руснак.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 С69 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.

12.04.2016
Запитує: Александра
Тема запиту: Добрий день! Чи не могли б Ви мені допомогти з пошуком літератури для написання курсової роботи на тему "Бюджетна політика ЄС".

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Бояр А. О. Бюджетний процес у Європейському Союзі : монографія / А. О. Бояр ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2012. – 522 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336И Б86 ; книгосховище.
Боярко І. Аналіз бюджетної політики країн ЄС та України у сфері формування та використання державних видатків / І. Боярко, Н. Дехтяр, О. Дейнека // Вісник Національного банку України. – 2013. – № 9. – С. 17–21.
Гасанов С. С. Зарубіжний досвід забезпечення прозорості операцій у фіскальній сфері та його використання в Україні / С. С. Гасанов, В. П. Кудряшов, Р. Л. Балакін // Фінанси України. – 2015. – № 11. – С. 22–42. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Європейська інтеграція : навч. посіб. / [С. В. Федонюк, В. Й Лажнік, Н. Н. Коцан та ін. ; за ред. С. В. Федонюка, В. Й. Лажника] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України,
Остання редакція: 24.10.16