Бібліотека

Яндекс.Метрика

Запитай бібліотекаря

 Що таке віртуальна довідка?

Віртуальна довідка це бібліотечна служба, що надає відповіді на разові запитання віддаленого користувача, пов’язані з пошуком інформації.

Служба віртуальної довідки бібліотеки:

Відповідає на наступні запити:

 • адресно-бібліографічні - про наявність вітчизняних і іноземних видань у фонді бібліотеки;
 • уточнюючі - уточнення елементів бібліографічного опису документа (заголовки книги, відомостей про автора, рік видання і ін.);
 • тематичні - виконуються з використанням ресурсів, доступних бібліотеці, що не вимагають складного бібліографічного пошуку;
 • фактографічні - відомості довідкового характеру, що містять дані про конкретні об'єкти, поняття, факти, персоналії і т.д.

Не розглядає запити:

 • сформульовані некоректно;
 • складні запити, які потребують глибокого наукового пошуку та підключення додаткових джерел інформації (іншомовних, тощо);
 • пов'язані з наданням готових рефераті, курсових і дипломних робіт;
 • прохання, що містять юридичні консультації;
 • розважального характеру;
 • пов'язані з наданням інформації комерційного характеру чи навчального напрямку.

Джерела виконання запитів:

 • традиційний довідково-пошуковий апарат;
 • електронний каталог бібліотеки.

Звертаємо увагу!

 • Послуга надається на безоплатній основі.
 • Користуватись послугою може кожен бажаючий, хто звернувся до служби віртуальної довідки.
 • На Ваші запитання відповідають кваліфіковані спеціалісти нашої бібліотеки.
 • Запити виконуються у порядку їх надходження, протягом робочого дня.
 • Кожен запит містить одне запитання (за одним запитом не більше 10 назв).
 • Питання необхідно надсилати у довільній формі.
 • Перш ніж надсилати запитання, скористайтесь пошуком у Електронному каталозі бібліотеки.
 • Відповідь на запит надсилається на вказану електронну адресу.
 • Стороннім вузу користувачам надається можливість працювати в читальних залах з дозволу адміністрації бібліотеки.
 • Доступ до Електронної бібліотеки надається лише зареєстрованим у бібліотеці читачам.
 • Бібліотека не надсилає електроні копії наявних у бібліотеці документів.
 • Cтилістика запиту користувача подається без змін.

Шановні користувачі! Перш ніж поставити питання, пропонуємо вам ознайомитися з «Електронним каталогом бібліотеки» http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Якщо Ви не знайшли відповідь самостійно, поставте питання бібліографу. Ми допоможемо в пошуку інформації по темі, в розшуку або уточненні необхідних відомостей. Відповідь буде відправлена на Вашу електронну пошту протягом 3-х робочих днів.

Задайте своє питання бібліотекарю

19.02.2018

Запитує: Оксана
Тема запиту: Добрий день! 
Допоможіть будь ласка підібрати літературу для написання курсової роботи на тему «Розрахунки за податками й платежами, особливості побудови їх обліку і звітності». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Оксано! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Адамович Н. Продаємо товар із розрахунком БПК / Наталія Адамович // Податки та бухгалтерський облік. – 2016. – 9 черв. (№ 46). – С. 14–16.
Безверхий К. Аналіз податків, єдиного соціального внеску та інших платежів в контексті розрахунку податкового навантаження підприємства авіабудівельної галузі / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – № 11. – С. 37–43. – Анот. парал. рос., англ.
Безверхий К. Облік і звітність розрахунків за податком на доходи фізичних осіб / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – № 5. – С. 27–37. – Анот. парал. рос., англ.
Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / В. Я. Плаксієнко, Л. О. Мармуль, Т. Г. Маренич [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Плаксієнка ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 448 с. : табл. – Зі змісту: Облік розрахунків за податками і платежами.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 333С Б94; ч/з № 2.
Воронин С. А. Расчет налоговой нагрузки в отраслях экономики / С. А. Воронин, Н. Ш. Маматкулов, Р. С. Воронин // Финансы. – 2016. – № 4. – С. 74–78.
Ковач С. Облік і звітність розрахунків за податком на прибуток підприємства в умовах законодавчих змін / С. Ковач, К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – № 4. – С. 34–43.
Ковова І. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності й перспективи її реформування в рамках податкової реформи 2016 року / І. Ковова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – № 11. – С. 31–36. – Анот. парал. рос., англ.
Кулініч О. Розрахунки через платіжні термінали. Чи завжди це обов’язок для суб’єктів господарювання? / Оксана Кулініч // Справочник экономиста. – 2017. – № 7. – С. 34–40.
Малишкін О. Податок на прибуток: генезис облікового забезпечення / Олександр Малишкін, Ірина Крилова, Анастасія Процепова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2017. – № 9. – С. 5–17. – Анот. парал. англ., рос.
Малишкін О. І. Облік і аудит податків в Україні: теорія, методологія, практика : монографія / О. І. Малишкін ; Міжгалуз. акад. упр. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 376 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 М19; книгосховище, ч/з № 3.
Морозовська Г.Разовий авансовий внесок з податку на прибуток: правила розрахунку, відображення в декларації та сплати / Галина Морозовська // Аудитор України. – 2016. – № 11. – С. 56–59.
Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 19–20 трав. 2016 р., до 30-річчя створення каф. «Бух. облік» і 20-річчю створення каф. «Аудит та оподаткування» / М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т, Ф-т обліку та фінансів ; [редкол.: О. М. Левченко та ін.]. – Кіровоград, 2016. – 283 с. – Зі змісту: Савченко О. С. Організаційні та методичні складові облікової політики сільськогосподарських підприємств в частині розрахунків з бюджетом за податками та платежами / О. С. Савченко, Н. М. Дяченко.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 О-16; ч/з № 3.
Павленко О. Різні ситуації з неплатником / Олексій Павленко // Податки та бухгалтерський облік. – 2017. – 16 листоп. (№ 92). – С. 25–29.
Перелік порушень, які відповідно до ПКУ ведуть до застосування фінансових санкцій в частині акцизного податку // Податки та бухгалтерський облік. – 2017. – 12 черв. (№ 47). – С. 23–26.
Реєстратори розрахункових операцій / підгот.: Наталія Вороная, Наталія Чернишова, Наталя Альошкіна // Податки та бухгалтерський облік. Спецвипуск. – 2017. – 23 берез. (№ 24). – С. 3–85.
Скорнякова Ю. Б. Проблемні аспекти відображення в обліку та звітності розрахунків з бюджетом за податком на прибуток в умовах річного звітного періоду / Ю. Б. Скорнякова // Економіка та держава. – 2013. – № 11. – С. 38–41.
Сторожук О. В. Облік та розрахунки в податковій системі України : монографія / О. В. Сторожук, В. М. Мурашко, Є. Ю. Шара ; за заг. ред. П. В. Мельника ; Держ. податкова адмін. України, Нац. ун-т держ. податкової служби України. – Ірпінь : Нац. ун-т ДПС України, 2009. – 210 с. – Зі змісту: Облік і розрахунки інших податків, платежів і зборів.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 С82; ч/з № 3.
Сук Л. Зарахування зустрічних вимог / Леонід Сук, Петро Сук // Бухгалтерський облік і аудит. – 2017. – № 6. – С. 2–11.
Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. ред. А. М. Мороз]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип. / [відп. за вип. М. М. Коцупатрий]. – 306 с. – Зі змісту: Кучеркова С. О. Облік і звітність розрахунків за податками й платежами / С. О. Кучеркова. – С. 100–104.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Ф59; книгосховище, ч/з № 3.
Фінансовий облік-2 : навч. посіб. / Є. Ю. Шара, О. О. Бідюк, Н. В. Гуріна [та ін.] ; Держ. податкова адмін. України, Нац. ун-т держ. податкової служби України. – Київ : Центр учб. літ., 2012. – 398 с. – Зі змісту: Облік розрахунків з бюджетом з податків та обов’язкових платежів.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Ф59; книгосховище.
Царук Н. Г. Удосконалення обліку податку на додану вартість у підприємствах галузі овочівництва / Н. Г. Царук // Економіка АПК. – 2015. – № 11. – С. 58–66. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.


18.02.2018

Запитує: Алла
Тема запиту: Добрий день! 
Порадьте, будь ласка, статті із зарубіжних видань про глобальні проблеми людства. Бажано за останні роки. Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Алло! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Андрианов В. Актуальные проблемы и перспективы развития топливно-энергетического комплекса России / Владимир Андрианов // Общество и экономика. – 2017. – № 6. – С. 75–106.
Аникин В. Бедность и неравенство в странах БРИКС: российская специфика / Василий Аникин, Наталья Тихонова // Общество и экономика. – 2016. – № 1. – С. 78–114. – Автор та загл. парал. англ.
Баронина Ю. А. Особенности "экологизации" экономики ЕС / Ю. А. Баронина // Международная экономика. – 2016. – № 1. – С. 58–63. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Баронина Ю. А. Регулирование размещения автомобильных заводов в Зарубежной Европе в условиях "экологизации" экономики / Баронина Ю. А. // Международная экономика. – 2016. – № 4. – С. 64–69. – Автор, назва парал. англ.
Белянин А. Бедность не порок, но научная проблема : [Нобелевская премия по экономике 2015 года - Ангус Дитон] / А. Белянин, И. Денисова // Вопросы экономики. – 2016. – № 1. – С. 107–116. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Дружиніна В. В.Формування багаторівневої системи показників виміру добробуту населення / Вікторія Валеріївна Дружиніна, Надія Федорівна Алексєєва, Ольга Михайлівна Залуніна // Актуальні проблеми економіки = Actual Problems of Economics. – 2017. – № 4. – С. 100–112. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос., укр.
Думнов А. Д. Статистика твердых коммунальных отходов: тенденции, проблемы, задачи / А. Д. Думнов, Н. В. Пирожкова, А. Е. Харитонова // Вопросы статистики. – 2016. – № 6. – С. 28–51. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Кавуненко Л. Ф. VIII Всемирный научный форум «Наука для мира» : [Иордания, 7–11 нояб. 2017 г.] / Л. Ф. Кавуненко, Т. Н. Велентейчик // Наука та наукознавство = Наука и науковедение = Science and Science of Science. – 2017. – № 4. – С. 129–133.
Кунашко А. Оценка экономического потенциала использования биоресурсов мирового океана / А. Кунашко, А. Соснило // Вопросы экономики. – 2017. – № 6. – С. 150–155.–Автор, назва та анот. парал. англ.
Лукашин Ю. П. Глобальный прогноз национального совета по разведке США / Ю. П. Лукашин, Л. И. Рахлина // Мировая экономика и международные отношения. – 2016. – Т. 60, № 11. – С. 5–13. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Половян А. В. Регулирование коэволюции экономико-экологических популяций в контексте устойчивого развития / А. В. Половян, Е. Н. Вишневская // Экономика и математические методы. – 2017. – Т. 53, № 2. – С. 101–117. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Шумилина И. В. Вашингтон корректирует стратегию борьбы с пропагандой терроризма / И. В. Шумилина // США. Канада: экономика - политика - культура. – 2016. – № 10. – С. 26–40. – Автор, назва та анот. парал. англ.


12.02.2018

Запитує: Julia
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу, яка б розкрила питання «Характеристика ситуаційної концепції управління». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Юліє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Баурина С. Содержание ситуационного управления в логистике производства / С. Баурина, А. Гарнов // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2016. – № 1. – С. 59–68. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Воронин А. Н. Векторная оценка проблемных ситуаций / А. Н. Воронин, И. Д. Варламов // Проблемы управления и информатики. – 2016. – № 3. – С. 7–16. – Автор, назва та анот. парал. укр., англ.
Голян В. Экономика Украины в 2014–2017 годах: кризис управления / Василий Голян // Економіст. – 2017. – № 5. – С. 7–12. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Гута С. С. Поняття «кризова ситуація, зумовлена воєнно-політичними чинниками», «воєнно-політична криза» в теорії державного управління / С. С. Гута // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 7. – С. 116–120. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Дорофеев ВД. Менеджмент : учеб. пособие / В. Д. Дорофеев, А. Н. Шмелева, Н. Ю. Шестопал. – Москва : ИНФРА-М, 2010. – 440 с. – (Высшее образование).– Из содерж.: Моделирование ситуаций, управленческие решения в условиях неопределенности и риска.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Д69; книгосховище.
Линчевский Э. Э. Управленческое общение: все так просто, все так сложно : ситуации, проблемы, рекомендации / Эдгар Линчевский ; [ред. Е. Паутова]. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 274 с. – (Инструменты и методы).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Л59; книгосховище.
Овчар Н. П. Засади попередження виникнення проблемних ситуацій у регуляторній діяльності / Н. П. Овчар // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2016. – № 1. – С. 107–111. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Скібіцька Л. І. Лідерство та стиль роботи менеджера : навч. посіб. / Л. І. Скібіцька. – Київ : Центр учб. літ., 2009. – 191 с. – Зі змісту: Концепції ситуаційного лідерства та ситуаційних стилів управління.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 301 С42; книгосховище, ч/з № 2.
Сотниченко В. М. Управління ризик-ситуаціями в телекомунікаційній галузі / Сотниченко В. М. // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2017. – № 3. – С. 35–43. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, НАН України, Ін-т світової економіки і міжнар. відносин ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 34. – 208 с. – Зі змісту: Полянська А. С. Роль менеджменту знань у ситуаційному управлінні на підприємстві / А. С. Полянська.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С С83; книгосховище, ч/з № 3.
Сучасні проблеми економіки і підприємництво : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т», Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; [редкол.: П. В. Круш (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Політехніка НТУУ «КПІ», 2013. – Вип. 12. – 316 с. – Анот. парал. укр., рос. та англ. – Бібліогр. в кінці ст. – Зі змісту: Кувшинова А. О. Особливості ситуаційного управління підприємством / А. О. Кувшинова.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 С91; ч/з № 3.
Туленков М. В. Сучасні теорії менеджменту : навч. посіб. / М. В. Туленков. – Київ : Каравела, 2007. – 304 с. – (Вища освіта в Україні). – Зі змісту: Фред Фідлер і концепція ситуаційного керівництва.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 301 Т82; книгосховище, ч/з № 2, зал економічної класики.
Шрагенхайм Эли. Управленческие дилеммы: теория ограничений в действии / Эли Шрагенхайм ; пер. с англ. [У. Саламатова]. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 288 с. – (Искусство думать). – Парал. тит. л. англ.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Ш85; книгосховище.


08.02.2018

Запитує: Олеся

Тема запиту: Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати сучасну літературу/джерела для написання курсової роботи на тему «Економічне співробітництво країн-членів Європейської асоціації вільної торгівлі». Потрібно як українські, так і зарубіжні джерела. Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Олеся! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Актуальні проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [голов. ред. В. В. Копійка]. – Київ : ІМВ, 2012. – Вип. 111, ч. 1. – 318 с. – Зі змісту: Влялько І. В. Стан правового регулювання державних закупівель в угоді про вільну торгівлю між Україною та державним ЄАВТ / І. В. Влялько.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М А43; книгосховище.
Європейська інтеграція : навч. посіб. / [С. В. Федонюк, В. Й Лажнік, Н. Н. Коцан та ін. ; за ред. С. В. Федонюка, В. Й. Лажника] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2011. – 760 с. – (Посібники та підручники Волинського Національного університету імені Лесі Українки). – Зі змісту: Співробітництво з країнами ЄАВТ.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Є24; книгосховище.
Зони вільної торговлі на початку XXI століття : монографія / [О. І. Шнирков, А. С. Філіпенко, А. П. Румянцев та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2013. – 399 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М З-84; книгосховище, ч/з № 3.
Кокушкина И. В. Международная торговля и мировые рынки : учеб. пособие / И. В. Кокушкина, М. С. Воронин. – Санкт-Петербург : Техн. книга, 2007. – 592 с. – Из содерж.: Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М К59; книгосховище.
Міжнародні організації: кредитно-модульный курс : навч. посіб. / [В. В. Ковалевський, Ю. Г. Козак, С. Н. Лебедєва та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського, Н. С. Логвінової. – 3-тє вид., перероб. та допов. – Київ : Центр учб. літ., 2011. – 343 с. – Зі змісту: Європейська асоціація вільної торгівлі – ЄАВТ.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М М58; книгосховище, аб., ч/з № 2, ч/з ІБО.
Мокій А. І. Міжнародні організації : навч. посіб. / А. І. Мокій, Т. П. Яхно, І. Г. Бабець ; М-во освіти і науки України, Львів. комерц. акад. – Київ : Центр учб. літ., 2011. – 280 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М М74; книгосховище, ч/з № 2.
Повалихина Т. И. История мировой экономики и международных экономических отношений : [учеб. пособие] / Т. И. Повалихина. – Минск : Современная школа, 2007. – 256 с. – Из содерж.: Организация и деятельность ЕОУС, ЕАСТ, ЕЭС, СЭВ.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М П42; книгосховище.
Світова економіка : навч. посіб. / за ред. Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського, Н. С. Логвінової. – Київ : Центр учб. літ., 2010. – 328 с. – Зі змісту: Європейська асоціація вільної торгівлі – ЄАВТ.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М С24; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 5.

Теоретичні та прикладні питання економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т конкурентного права ; [відп. ред. А. В. Шегда]. – Київ : Київ. ун-т, 2012. – Вип. 27, т. 2. – 475 с. – Зі змісту: Фомін І. С. Вдосконалення регулювання зовнішньої торгівлі України і держав ЄАВТ – шлях до зміцнення конкурентоспроможності національної економіки / І. С. Фомін.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Т33; книгосховище.


05.02.2018

Запитує: Olha
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання дипломної роботи на тему «Консалтингова діяльність у системі міжнародного бізнесу». Необхідні як українські джерела, так і зарубіжні. Заздалегідь дякую за відповідь.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Ольго! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Вахмистрова М. Современные тренды на рынках интеллектуального сервиса / М. Вахмистрова // Маркетинг. – 2016. – № 1. – С. 3–15 ; № 2. – С. 94–107.
Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [зб. наук. ст. / редкол.: В. В. Пастухова (голова) та ін.]. – Київ : Вид-во КІБіТ, 2015. – № 3 (28). – 112 с. : табл. – Зі змісту: Атаманчук Ю. М. Проблеми формування та функціонування ринку консалтингових послуг в Україні / Ю. М. Атаманчук, Б. С. Гузар, О. В. Шупило.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В53; ч/з № 3.
Дробина Л. Бюджетний маркетинг для успішного бізнесу: розкриваємо секрети ефективності / Любов Дробина // Аудитор України. – 2016. – № 12. – С. 72–75.
Дробина Л. Модний look для бізнес-леді, або як не пожертвувати стилем заради кар’єри / Любов Дробина // Аудитор України. – 2016. – № 3. – С. 72–74.
Євтушенко Н. О. Європейський ринок консалтингових послуг: особливості і перспективи розвитку / Євтушенко Н. О. // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2017. – № 4. – С. 63–72. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Євтушенко Н. О. Затребуванність консалтингу як окремого елемента інноваційної інфраструктури національної інноваційної системи України на ринку послуг / Євтушенко Н. О. // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2017. – № 3. – С. 61–68. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Зильберман М. Консалтинг: методы и технологии / Мел Зильберман ; [пер. с англ. В. Дмитриева, Д. Раевской]. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 427 с. – (Консалтинг). – Парал. тит. л. англ.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М З-61; книгосховище, ч/з № 3.
Коваль O. BІндустрія програмної продукції: стан, проблеми, шляхи вирішення / O. B. Коваль // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. - Київ, 2016. – № 7–8, № 7. – С. 42–47. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Конончук Е. Когда продукт важнее бренда: исследование потребительских предпочтений / Елена Конончук, Александр Грицай // Маркетинговые исследования в Украине. – 2015. – № 6. – С. 20–24.
Митясова Е. А. Позиционирование на рынке профессиональных услуг. Сравнение независимых консультантов в России и Великобритании / Е. А. Митясова // Промышленный и b2b маркетинг. – 2014. – № 2. – С. 144–153.
Сахно Є. Ю. Менеджмент сервісу: теорія та практика : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів / Є. Ю. Сахно, М. С. Дорош, А. В. Ребенко ; М-во освіти і науки України, Чернігів. держ. ін-т економіки і упр. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 327 с. – Зі змісту: Основні види консалтингових послуг і особливості їх надання.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 С22; ч/з № 2.
Cang Mint. An improved experience / Mint Cang // Accounting and business international. – 2016. – № 2. – P. 27–29.
Marchenko O. S. Value creation networks and prices for consulting services: theoretical frameworks and modeIs / Olha S. Marchenko, Olha V. Yarmak // Актуальні проблеми економіки= Actual problems of economics. – 2015. – № 12. – P. 17–23. – Автор, назва та анот. парал. укр., рос.
Poczatkova Blanka. The use of counselling services in Czech Republic / Blanka Poczatkova, Pavlina Kribikova // Актуальні проблеми економіки = Actualproblemsofeconomics. – 2016. – № 6. – P. 190–196. – Автор, назва та анот. парал. рос., укр.


30.01.2018

Запитує: Polina
Тема запиту: Добрий день, допоможіть, будь ласка, з підбором літератури для дипломної роботи на тему «Зовнішньоекономічна політика держави в глобальних умовах розвитку». Дуже дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Поліно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/

Білорус О. Г. Стратегічні імперативи адаптації та трансформації зовнішньоторговельної діяльності України в умовах європейської інтеграції / О. Г. Білорус, О. В. Гаврилюк // Економіка України. – 2015. – № 11. – С. 4–15. – Автор, назва парал. англ.
Борисова О. В. Зовнішня політика України: історія та сучасність : курс лекцій / О. В. Борисова ; М-во освіти і науки України, Луган. нац. аграр. ун-т. – Київ : Кондор, 2017. – 342 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 327 Б82; книгосховище.
Зовнішньоекономічна діяльність: підприємство-регіон : навч. посіб. / [Козак Ю. Г., Sporek T., Gribincea A. та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака. – Вид. 6-те, перероб. та допов. – Київ : Центр учб. літ., 2016. – 290 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М З-78; ч/з № 2.
Капталан С. М. Особливості розвитку зовнішньоекономічних зв’язків регіонів на сучасному етапі / С. М. Капталан // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – № 5. – С. 42–48. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Мельник Т. Зовнішньоекономічний сектор України: реалії та перспективи / Мельник Тетяна // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету = Herald of Kyiv National University of Trade and Economics. – 2016. – № 4. – С. 38–55. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Небрат В. В. Історичний вимір трендів зовнішньоекономічної політики / В. В. Небрат // Економіка України. – 2017. – № 5–6. – С. 151–169. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Олійник О. Зовнішньоекономічна політика Китаю в умовах глобалізації світової економіки: уроки для України / О. Олійник // Вісник Національного банку України. – 2015. – № 6. – С. 40–47. – Анот. англ.
Панченко В. Г. Виклики міжнародній торгівлі в умовах де-глобалізації світової економіки: діалектика протекціонізму і вільної торгівлі / В. Г. Панченко // Економіка та держава. – 2017. – № 10. – С. 28–33. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Писаренко С. М. Економіка і зовнішньоекономічні зв’язки України : підручник / С. М. Писаренко, Л. А. Українець ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин. – Київ : Знання, 2015. – 398 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М П34; ч/з № 2.
Стоян О. Ю. Стратегічне планування зовнішньоекономічної діяльності України: стан, проблеми, вибір програми дій / О. Ю. Стоян // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 24. – С. 22–27. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Стратегічні пріоритети= Strategic priorities : [наук.-аналіт. щокв. зб.] / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [голов. ред. А. В. Єрмолаєв]. – Київ : НІСД, 2013. – № 3 (28). – 195 с. – Зі змісту: Хорольський О. І. Зовнішньоекономічні пріоритети України: завдання та механізми державної політики щодо їх оптимізації / О. І. Хорольський.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 32С С83; книгосховище.
Череп А. В. Стратегія зовнішньоекономічної діяльності України в умовах євроінтеграції / А. В. Череп, К. О. Можайська // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2017. – № 1. – С. 17–20. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Этибар Саатмирза оглы Мирзоев. Формирование внешнеэкономической политики государства на основе требований устойчивого развития и глобализации / Этибар Саатмирза оглы Мирзоев // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 9. – С. 66–69.


30.01.2018

Запитує: Liudmila
Тема запиту: Доброго дня! Чи не могли б Ви порадити джерела для написання реферату з такої теми «Реакція персоналу підприємства на використання потенціалу змін». Заздалегідь дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Liudmila! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Гринько Т. В. Організаційні зміни на підприємстві в умовах його інноваційного розвитку / Т. В. Гринько, Т. З. Гвініашвілі // Економічний часопис–ХХІ = Economic annals–XXI. – 2015. – № 1–2 (2). – С. 51–54. – Автор, назва парал. англ., рос., укр.
Гусєва О. Ю. Обґрунтування детермінантних підходів до управління змінами на телекомунікаційних підприємствах / Гусєва О. Ю., Гончаренко С. В. // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2017. – № 1. – С. 24–31. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Дорошук Г. А. Управління організаційним розвитком: теоретичні та концептуальні основи : монографія / Г. А. Дорошук ; за ред. С. К. Харічкова ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса : Бондаренко М. О., 2016. – 196 с. – Бібліогр.: с. 178–194. – Зі змісту: Кадрове забезпечення змін та організаційного розвитку.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Д69; ч/з № 3.
Кроткова Т. А. Время перемен: алгоритм внедрения изменений в отделе продаж и в компании в целом / Т. А. Кроткова // Управление продажами. – 2014. – № 2. – С. 66–75.
Селіверстова Л. С. Механізм управління змінами в контексті розвитку промислового потенціалу України / Л. С. Селіверстова, О. М. Міх // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Н.-д. екон. ін-т ; [редкол.: А. О. Сігайов (заст. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2016. – № 10. – С. 58–62. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Стахурська С. А. Методичні та практичні підходи до забезпечення процесу здійснення змін в умовах опору / С. А. Стахурська // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2015. – № 3. – С. 133–136.
Сучасний інструментарій управління поведінкою суб’єктів господарювання : [монографія] / за ред. С. К. Харічкова, Г. А. Дорощук. – Одеса : Освіта України, 2017. – 240 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 С91; книгосховище.
Толкач А. Корпоративные симуляции / Александр Толкач // Менеджер по персоналу. – 2016. – № 9. – С. 74–79.
Урусова Е. Как преодолеть сопротивление персонала при изменениях, или Почему Баба-яга опять против / Елена Урусова // Менеджер по персоналу. – 2015. – № 12. – С. 52–60.
Урусова ЕГ. Нормирование численности персонала (на примере HR-подразделения) / Е. Г. Урусова // Менеджер по персоналу. – 2015. – № 9. – С. 44–55.
Шуруков О. С. Внедрение изменений и управление ими. Распределение власти в компании на различных этапах реорганизации / О. С. Шуруков // Менеджмент сегодня. – 2014. – № 4. – С. 226–232.
Jasinska JUsing the organization’s performance curve in change management / JasinskaJoanna // Herald of Kyiv National University of Trade and Economics= Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2017. – № 6. – P. 61–72. – Автор, назва та анот. парал. укр., рос.
Перевод заглавия: Застосування кривої ефективності організації в управлінні змінами.
Popova N. Personnel development at enterprises with regard to adaptation to the VUCA world / Nadiia Popova, Volodymyr Shynkarenko // Економічний часопис–ХХІ = Economic annals–XXI. – 2016. – № 1–2. – P. 88–91. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос., укр.
Перевод заглавия: Розвиток персоналу в умовах адаптації підприємств до VUCA-світу.


20.01.2018

Запитує: Дмитрий
Тема запиту: Добрий день! Допоможіть, будь ласка, з підбором літератури для курсової роботи з міжнародної економіки на тему «Сучасні тенденції розвитку конкуренції на світових ринках». Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пан Дмитро! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Гаврилко Т. О. Масштаби розвитку та структура світового ринку бізнес-авіації в умовах глобальних трансформацій / Т. О. Гаврилко, Л. М. Побоченко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 7. – С. 65–70. – Анот. рос., англ.
Дорошук Г. А. Управління організаційним розвитком: теоретичні та концептуальні основи : монографія / Г. А. Дорошук ; за ред. С. К. Харічкова ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса : Бондаренко М. О., 2016. – 196 с. – Зі змісту: Конкурентоспроможність виноробних підприємств України.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Д69; ч/з № 3.
Зварич Р. Неоліберальна модель світової економіки як міжцивілізаційна загроза інтернаціоналізації господарського життя / Роман Зварич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 3. – С. 72–84. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Катран М. Конкуренція на ринку пива / Катран Марина // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету = Herald of Kyiv National University of Trade and Economics. – 2017. – № 3. – С. 159–166. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Лук’яненко О. Д. Інноваційні фактори глобальної конкурентоспроможності : монографія / О. Д. Лук’яненко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2015. – 298 с. : іл., табл. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Л84; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, ч/з ІБО.
Мадяр Р. О. Транснаціоналізація українського бізнесу в глобальній економіці / Р. О. Мадяр, Ю. Б. Кушнір, М. І. Далекорей // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 11. – С. 26–31. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Онищенко В. П. Сучасні організаційні форми та моделі міжнародного бізнесу / В. П. Онищенко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки. – 2015. – № 3. – С. 20–31. – Анот. рос., англ.
Пилипчук В. Інформаційно-комунікативні проблеми глобалізації вітчизняного бізнесу / В. Пилипчук, О. Данніков // Журнал європейської економіки. – 2015. – Т. 14, (№ 1). – С. 26–36.
Розбудова системи управління бізнес-організацій в інноваційній економіці[Електронний ресурс] : монографія / [Л. О. Лігоненко, О. І. Гарафонова, Т. В. Омельяненко та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2017. – 440 с.
Стратегії конкурентного розвитку у глобальній економіці : монографія / [А. М. Поручник, Я. М. Столярчук, А. М. Колот] ; за заг. ред. А. М. Поручник, Я. М. Столярчук ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2016. – 331 с. : табл. – Зі змісту: Антонюк К. Глобальна конкуренція на ринку туристичних послуг / К. Антонюк. – С. 248–265. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М С83; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3.
Стратегія підприємства: зміна парадигми управління та інноваційні рішення для бізнесу : колект. монографія / за ред. А. П. Наливайка ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2015. – 398 с. – Зі змісту: Турбан Г. В. Організація бізнесу в контексті тенденцій розвитку міжнародної торгівлі / Г. В. Турбан. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 С83; ч/з № 3.
Харланов А. С.Корпоративные стратегии на международном рынке / А. С. Харланов // Международная экономика. – 2016. – № 1. – С. 46–52. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Якименко Н. В. Соціально-економічний розвиток глобального та національного транспортних ринків / Н. В. Якименко // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 9. – С. 169–176. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.


26.12.2017

Запитує: Алина
Тема запиту: Добрий день. Допоможіть, будь ласка, підібрати сучасну літературу/джерела для написання курсової роботи на тему "Сутність та основні форми економічного глобалізму". Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Аліно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Бестужева С. В. Міжнародна економічна діяльність України : навч. посіб. / С. В. Бестужева ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 266 с. – Зі змісту: Сутність, основні етапи, форми економічної глобалізації.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Б53; книгосховище.
Галенко С. М. Передумови, витоки і прояви економічної глобалізації / С. М. Галенко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 20–23. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Глобальна економіка [Електронний ресурс] : навч. посіб. / [Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, Т. В. Кальченко та ін.] ; за заг. ред. Д. Г. Лук’яненка ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2017. – 164 с.
Зварич Р. Етимологія, теорія, концептуалізація та вимір глобалізації / Роман Зварич // Журнал європейської економіки. – 2016. – Т. 15 (№ 4). – С. 407–423.
Звєряков М. І. Глобалізація і деіндустріалізація: зміст, суперечності та способи їх розв’язання / М. І. Звєряков // Економіка України. – 2017. – № 11. – С. 3–16. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Куцик П. О. Глобальна економіка: принципи становлення, функціонування, регулювання та розвитку : монографія / П. О. Куцик, О. І. Ковтун, Г. І. Башнянин ; Львів. комерц. акад. – Львів : Вид-во ЛКА, 2015. – 584 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М К95; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, зал економічної класики.
Могилевкин И. Глобальная инфраструктура: нарастающие риски / И. Могилевкин // Мировая экономика и международные отношения. – 2016. – Т. 60, № 7. – С. 77–85. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Пискулов Ю. В. Кризис глобализации «по-американски» / Юрий Васильевич Пискулов // Международная экономика. – 2017. – № 2. – С. 17–23. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Сіденко В. Р. Важкі дилеми оновлення глобальної інституційної архітектоніки / В. Р. Сіденко // Економіка України. – 2017. – № 4. – С. 3–21. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Стратегії конкурентного розвитку у глобальній економіці : монографія / [А. М. Поручник, Я. М. Столярчук, А. М. Колотта ін.] ; за заг. ред. А. М. Поручника, Я. М. Столярчук ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2016. – 331 с. : табл. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М С83; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3.
Стучинська Н. П. Рівень глобалізації: кількісне обґрунтування якісних трансформацій / Н. П. Стучинська // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 10. – С. 100–105. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Терлецька І. Взаємовплив політичної та економічної сфер в умовах глобалізації / Терлецька Ірина // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету = Herald of Kyiv National University of Trade and Economics. – 2017. – № 5. – С. 49–60. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Чугунов І. Фінансова політика України в умовах глобалізації економіки / Чугунов Ігор, Пасічний Микола // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету = Herald of Kyiv National University of Trade and Economics. – 2016. – № 5. – С. 5–18. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Штань М. Державне стимулювання розвитку національної економіки в умовах глобалізації / Марина Штань // Банківська справа. – 2017. – № 2. – С. 44–54. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.


25.12.2017

Запитує: Кнеу МЕіМ
Тема запиту: Добрий день! Допоможіть, будь ласка, з підбором літератури для курсової роботи з міжнародної економіки на тему "Формування спільного науково-технологічного простору ЄС". Дуже дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Белоусова Е. А. Тенденции развития европейских инновационных кластеров / Белоусова Елена Александровна // Экономические науки. – 2016. – № 4. – С. 116–125. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Вовк С. Інтернаціоналізація інноваційної діяльності ТНК / Світлана Вовк // Журнал європейської економіки. – 2017. – Т. 16, № 2. – С. 224–240.
Головатюк В. М. Інноваційний розвиток України в контексті європейської інтеграції / В. М. Головатюк // Наука та наукознавство = Наука и науковедение = Science and Science of Science. – 2017. – № 3. – С. 3–22. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Грига В. Ю. Еволюція спільної науково-технічної та інноваційної політики в Європі у період 1945–1985 рр. / В. Ю. Грига // Наука та наукознавство = Наука и науковедение = Science and Science of Science. – 2017. – № 1. – С. 105–119. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Єгоров І. Ю. Система комплексних індикаторів оцінки науково-технічної та інноваційної діяльності в контексті процесів євроінтеграції / І. Ю. Єгоров // Наука та інновації = Science and Innovation. – 2016. – № 4. – С. 21–23. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Кудрявець Є. В. Засади європейської політики створення інноваційних кластерів та поглибленої взаємодії з Україною / Є. В. Кудрявець // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 5. – С. 64–72. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність = International Scientific and Technical Cooperation: principles, mechanisms, efficiency : зб. пр. X (XXII) Міжнар. наук.-практ. конф. (13–14 берез. 2014 р., Київ) / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т», Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. міжнар. економіки, Наук. парк «Київ. політехніка»; [редкол.: В. Г. Герасимчук (відп. ред.) та ін.]. – Київ: НТУУ «КПІ», 2014. – 155 с. : табл., діагр. – Текст укр., англ. та рос.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М М58; ч/з № 3.
Мусіна Л. А. Еко-інновації як шлях до зеленої модернізації економіки: міжнародний досвід і перспективи України / Л. А. Мусіна // Науково-технічна інформація. – 2015. – № 2. – С. 26–34. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Програма SECURE-R2I: співробітництво країн Європейського Союзу з країнами Східного партнерства. Наукові дослідження та інновації у сфері технологій безпеки суспільства // Наука та інновації. – 2015. – Т. 11, № 4. – С. 75–79.
Сусіденко Ю. Інноваційний розвиток підприємств: європейський досвід / Сусіденко Юлія, Сіташ Тетяна // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки. – 2016. – № 3. – С. 23–35. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Технологічна модернізація в європейській економіці : монографія / О. С. Бурміч, О. Д. Лук’яненко, Є. Г. Панченко, В. І. Чужиков ; за наук. ред. В. І. Чужикова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2013. – 267 с. : табл. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Т38; книгосховище, абонемент, ч/з № 3, ч/з № 5, ч/з № 7, ч/з ІБО.
Федірко О. А. Національні моделі державної підтримки інноваційної діяльності в ЄС / О. А. Федірко // Економіка та держава. – 2017. – № 5. – С. 65–69. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Федулова Л. І. Інноваційність економіки ЄС та України: напрями скорочення розриву / Федулова Л. І. // Економічний часопис – ХХІ = Economic annals – XXI. – 2016. – № 1–2. – С. 22–25. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос., укр.


20.12.2017

Запитує: Ксения
Тема запиту: Добрий вечір! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для курсової роботи з міжнародної економіки на тему "Розвиток міжнародних міграційних процесів в Європі". Потрібно як українські, так і зарубіжні джерела. Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Оксано! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Вартанян А. А. Практика государственного регулирования международной миграции рабочей силы / Вартанян Алла Аревшадовна // Международная экономика. – 2016. – № 12. – С. 43–51. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Відлер О. М. Загальноєвропейський досвід протидії нелегальній міграції / О. М. Відлер // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 2. – С. 72–76. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Відлер О. М. Порівняльно-правовий аналіз міжнародних договорів у сфері міграційної політики щодо забезпечення дотримання прав людини / О. М. Відлер // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 24. – С. 154–158. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Глущенко Г. И. Статистическая оценка европейского миграционного кризиса / Г. И. Глущенко, М. Н. Осьмова // Вопросы статистики. – 2016. – № 12. – С. 59–74. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Дергач А. В. Регулювання міграційних процесів в сучасних умовах / А. В. Дергач // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 23. – С. 165–168. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Колесник І. А. Ефективність політики у сфері трудової міграції в контексті євроінтеграційних прагнень України / І. А. Колесник // Економіка та держава. – 2017. – № 1. – С. 25–28. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Миграционный кризис в ЕС: национальные ответы на общий вызов / Ю. Квашнин, А. Кузнецов, О. Трофимова, А. Четверикова // Мировая экономика и международные отношения. – 2017. – Т. 61, № 1. – С. 97–107. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Філіппов С. О. Особливості протидії організації нелегальної транскордонної міграції на південних кордонах Європейського Союзу / С. О. Філіппов, О. Л. Войцехівський // Митна справа. – 2015. – № 5. – С. 23–28. – Анот. парал. рос., англ.
Шиманська К. Ринок трудових ресурсів в умовах постконфліктного стану країн / Катерина Шиманська // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки = Foreign trade: economics, finance, law. – 2017. – № 2. – С. 50–60. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Jahn E. We will (not) succeed! The helplessness of German and European refugee policy / E. Jahn // Мировая экономика и международные отношения. – 2016. – Т. 60, № 9. – P. 76–88 ; Т. 60, № 10. – P. 83–90. – Автор, назва та анот. парал. рос.
Jakuleviciene L. Present and Future Challenges of Asylum Law and Policy in the EU / Lyra Jakuleviciene // Вісник Національної академії правових наук України : зб. наук. пр. / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [наук. рада: В. Я. Тацій (голова) та ін.]. – Харків, 2016. – № 3. – P. 40–42.
Štupakova M. EU border regime in context of legal migration of third-country nationals / Štupakova Mária, Jankurova Andrea, Čajka Peter // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Юридичні науки = Foreign trade: ekonomіcs, fіnance, law. – 2017. – № 5. – P. 107–124. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Ushakov D. S. International migrant flows and national migration policy: quality correlation and scenarios of interdependence (the case of European Union) / D. S. Ushakov, N. V. Zhmykhova // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 8. – P. 308–317. – Анот. англ., укр., рос.
Ushakov D. S. Testing for migration regimes’ adequacy in modernizing the regulation of labour international distribution / D. S. Ushakov // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 7. – P. 315–324. – Анот. рос., англ.


19.12.2017

Запитує: Марина
Тема запиту: Добрий вечір! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для курсової роботи з міжнародної економіки на тему "Фондові біржі в структурі глобального фінансового ринку". Потрібно як українські, так і зарубіжні джерела. Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Марино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Гапонюк М. А. Управління ризиками біржового ринку похідних фінансових інструментів : монографія / М. А. Гапонюк, О. В. Парандій ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2015. – 240 с. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 Г19; ч/з № 3.
Данилюк Є. Вплив американського фондового ринку на коливання індексів української фондової біржі / Євгеній Данилюк // Ринок цінних паперів України. – 2016. – № 7–8. – С. 93–98. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Еш С. М. Ринок фінансових послуг : підручник / С. М. Еш ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : Центр учб. літ., 2015. – 399 с. – Зі змісту: Послуги фондових бірж на ринку фінансових послуг.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 Е96; книгосховище.
Зайцев О. В. Основи фінансового інструментарію : підручник / О. В. Зайцев ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Київ : Ліра-К, 2016. – 406 с. – Зі змісту: Зародження та розвиток фондових бірж у світі ; Найбільші фондові біржі світу ; Фондові біржі України.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 З-17; ч/з № 3.
Клименко В. В. Фінансовий ринок : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / В. В. Клименко, Л. М. Акімова, Л. М. Докієнко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Київ : Центр учб. літ., 2015. – 357 с. – Зі змісту: Фондова біржа та біржові операції.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 К49; ч/з № 3.
Корнєєва Ю. В. Первинне публічне розміщення акцій як інструмент приватизації великих державних підприємств / Ю. В. Корнєєва // Фінанси України. – 2017. – № 6. – С. 38–55. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Косова Т. Д. Біржові механізми залучення іноземного капіталу вітчизняними корпораціями / Т. Д. Косова, О. В. Ярошевська // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 22. – С. 9–12. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Опреа Д. Ш. Динаміка ринкової моделі в контексті глобальної фінансової кризи (на прикладі фондової біржі Бухаресту) / Д. Ш. Опреа // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 4. – С. 452–462. – Текст англ.
Прянишникова М. В. Основные направления развития мировой торговли ценными бумагами на организованных фондовых рынках / М. В. Прянишникова // Финансы. – 2016. – № 2. – С. 56–61.
Редзюк Є. В. Системні ризики формування конкурентоспроможного фондового ринку України / Редзюк Євгеній Васильович // Науково-технічна інформація. – 2016. – № 2. – С. 17–28. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Ройко І. Консолідація системи біржового ринку цінних паперів в Україні / Ігор Ройко // Ринок цінних паперів України. – 2016. – № 1–2. – С. 101–107. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Стирський М. В. Глобальне середовище формування конкурентних стратегій фондових бірж України / М. В. Стирський // Фінанси України. – 2012. – № 5. – С. 78–88.
Сьомченков О. Лістинг в Україні: новації, проблеми та удосконалення / Олександр Сьомченков // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 1. – С. 227–240. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Терещенко Г. М. Залучення фінансових ресурсів в умовах відкритої економіки України / Г. М. Терещенко // Фінанси України. – 2016. – № 12. – С. 92–104. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Фондовий ринок : підручник : у 2 кн. / [В. Д. Базилевич, В. М. Шелудько, В. В. Вірченко та ін.] ; за ред. В. Д. Базилевича ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання, 2016. – Кн. 2. – 687 с. – (Класичний університетський підручник). – Зі змісту: Фондові біржі України ; Фондові ринки та фондові біржі світу ; Біржові центри світу.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 Ф77; ч/з № 3.
Шапран Н. Розвиток біржового ринку в Євросоюзі / Наталя Шапран // Цінні папери України. – 2016. – 3 листоп. (№ 43–44). – С. 20–21.
Шапран Н. Стимулювання ліквідності на фондових біржах ринків, що розвиваються / Наталя Шапран // Цінні папери України. – 2016. – 15 груд. (№ 49–50). – С. 26–27.
Шилов Б. Н. Биржевая история/ Борис Шилов, Сергей Семенов. – Москва : СмартБук, 2009. – 240 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336И Ш59; зал економічної класики.
Phung Trang Thai Minh. Motivating More Individual Investors to Emerging Stock Markets: The Case of Vietnam / Trang Thai Minh Phung, Tuan Minh Nguyen, Khuong Ngoc Mai// Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2017. – № 2. – P. 299–308. – Автор, назватаанот. парал. укр., англ., рос.


13.12.2017

Запитує: Adriana
Тема запиту: Добрий день. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової роботи на тему "Сутність та особливості регіональної політики ЄС". Особливо цікавить інформація за останні роки. Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Адріано! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Белоусова Е. А. Тенденции развития европейских инновационных кластеров / Белоусова Елена Александровна // Экономические науки. – 2016. – № 4. – С. 116–125. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Булана О. О. Державна допомога вітчизняним суб’єктам господарювання та її трансформація в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС / О. О. Булана // Економіка України. – 2017. – № 1. – С. 18–30. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Вісник Прикарпатського університету. Політологія : [зб. наук. пр.] / М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; [ред. рада: В. В. Грещук (голова) та ін. ; редкол.: В. Марчук (голова) та ін.]. – Івано-Франківськ : ПНУ ім. Василя Стефаника, 2016. – Вип. 10. – 152 с. – Зміст, анот. укр., англ., рос. – Зі змісту: Кобець Ю. Особливості регіональної політики сучасної Греції крізь призму політики Європейського Союзу / Ю. Кобець.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф В53; книгосховище.
Економічний простір регіону в інтеграційній стратегії розвитку : колект. монографія / М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т ; під заг. ред. М. П. Бутка. – Київ : Кондор, 2016. – 432 с. – Зі змісту: Яценко О. М. Теоретичні основи ідентифікації якості регіонального розвитку: досвід Європейського Союзу / О. М. Яценко.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С2 Е45; ч/з № 3.
Голубєва В. Деякі теоретико-правові аспекти впливу регіоналізації на національне законодавство (на прикладі відносин ЄС –Україна] / Вікторія Голубєва // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 3. – С. 85–97. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Данилишин Б. М. Децентралізація у країнах ЄС: уроки для України / Б. М. Данилишин, В. В. Пилипів // Регіональна економіка = Regional Economy. – 2016. – № 1. – С. 5–11. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Європейські регіональні проекти. Самовизначення націй і майбутнє ЄС // Віче. – 2013. – № 15. – С. 5–9.
Куліш І. М. Забезпечення сталого розвитку сільських територій країн-кандидатів на вступ до ЄС: на прикладі Польщі / І. М. Куліш // Регіональна економіка. – 2015. – № 2. – С. 96–104. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Лапочкина Л. В. Формирование региональной промышленной политики в Европе / Л. В. Лапочкина // Менеджмент в России и за рубежом. – 2013. – № 3. – С. 34–38.
Мельник А. Регіональна політика ЄС та України в умовах поглиблення суперечностей глобалізації / А. Мельник, В. Адамик // Журнал європейської економіки. – 2013. – Т. 12, № 1. – С. 57–78.
Міжнародна економічна політика : наук. журн. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [голов. ред. Д. Г. Лук’яненко]. – Київ : КНЕУ, 2014. – 178 с. – Зі змісту: Олійник В. Теоретичні засади та практика моніторингу регіональної політики ЄС / Вікторія Олійник, Ольга Гончарова.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М М58; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3.
Назарова В. Развитие кластеров: российский и европейский опыт / Варвара Назарова // Общество и экономика. – 2016. – № 3. – С. 62–78. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Обадіч А. Розвиток регіональних кластерів у ЄС і Хорватії / А. Обадіч, Н. Курнога-Живадіновіч // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 1. – С. 419–427. – Текст англ.
Полікарпова О. Регіональна політика ЄС: практичний досвід для України / О. Полікарпова // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2015. – Вип. 3. – С. 101–110. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Регіональна політика Європейського Союзу : підручник / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; за ред. В. І. Чужикова. – Київ : КНЕУ, 2016. – 496 с. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Р32; ч/з № 3, e-ресурс.
Томарева-Патлахова В. В. Підходи і модель регіональної кластеризації в Україні та в країнах ЄС / В. В. Томарева-Патлахова // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2016. – № 1. – С. 31–38. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Чуріканова О. Ю. Регіональна політика України, проблеми та перспективи в контексті регіональної політики ЄС / О. Ю. Чуріканова // Економіка та держава. – 2015. – № 2. – С. 51–54.


09.12.2017

Запитує: Анна
Тема запиту: Добрий день. Допоможіть, будь ласка, підібрати сучасну літературу для написання курсової роботи на тему "Сутність ситуаційної концепції та доцільність використання її положень у практиці управління".

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Анно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Бондар О. В. Ситуаційний менеджмент : навч. посіб. / О. В. Бондар ; М-во освіти і науки України, Полтав. ун-т спожив. кооперації України. – Київ : Центр учб. літ., 2010. – 324 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Б81; книгосховище, ч/з № 3.
Всеобщая история менеджмента / [И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге] ; под общ. ред. И. И. Мазура, В. Д. Шапиро. – Москва : Елима, [2007]. – 888 с. – Парал. тит. л., содерж. англ. – Из содерж.: Ситуационные теории организации.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 301 В84; зал економічноїкласики.
Гута С. С. Організаційно-правові засади державного управління в умовах кризових ситуацій, зумовлених воєнно-політичними чинниками, в Україні на сучасному етапі / С. С. Гута // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія «Державне управління» = Bulletin of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine. Series «Public Administration». – 2017. – № 3. – С. 45–51. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Гута С. С. Поняття «кризова ситуація, зумовлена воєнно-політичними чинниками», «воєнно-політична криза» в теорії державного управління / С. С. Гута // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 7. – С. 116–120. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Дятлов А. Н. Общий менеджмент: концепции и комментарии : учебник / А. Н. Дятлов, М. В. Плотников, И. А. Мутовин ; [ред. М. Савина]. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 399 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Д99; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 5.
Овчар Н. П. Засади попередження виникнення проблемних ситуацій у регуляторній діяльності / Н. П. Овчар // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2016. – № 1. – С. 107–111. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
О'Шонесси Дж. Принципы организации управления фирмой : пер. с англ. / Дж. О'Шонесси. – Москва : МТ Пресс, 2001. – 296 с. – Из содерж.: Ситуационные теории организации.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М О-96; книгосховище.
Парадигма креативного менеджменту в глобальній економіці : монографія / [Д. Г. Лук’яненко, О. С. Дорошенко, Т. О. Галахова та ін.] ; за заг. ред. Д. Г. Лук’яненко ; [редкол.: Ю. М. Солодковський (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2016. – 231 с. – Зі змісту: Концепція креативності в парадигмі сучасного менеджменту. – С. 112 ; Еволюція концепцій менеджменту міжнародних компаній. – С. 112–121. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М П18; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3, e-ресурс.
Петров В. Шаг за шагом до катастрофы. Как диагностировать банкротство предприятия? / Виктор Петров // Справочник экономиста. – 2017. – № 6. – С. 22–31.
Скібіцька Л. І. Лідерство та стиль роботи менеджера : навч. посіб. / Л. І. Скібіцька. – Київ : Центр учб. літ., 2009. – 191 с. – Зі змісту: Концепції ситуаційного лідерства та ситуаційних стилів управління.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 301 С42; книгосховище, ч/з № 3.
Смерічевський С. Ф. Business Model Canvas як універсальна концепція управління бізнесом компанії / С. Ф. Смерічевський, О. І. Клімова // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 9. – С. 11–14. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Сотниченко В. М. Управління ризик-ситуаціями в телекомунікаційній галузі / Сотниченко В. М. // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2017. – № 3. – С. 35–43. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Сучасні концепції менеджменту : навч. посіб. / Н. І. Гавловська, О. В. Декалюк, С. В. Ковальчук ; за ред. Л. І. Федулової. – Київ : Центр учб. літ., 2007. – 533 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 С91; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3.
Туленков М. В. Сучасні теорії менеджменту : навч. посіб. / М. В. Туленков. – Київ : Каравела, 2007. – 304 с. – (Вища освіта в Україні).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 301 Т82; книгосховище, ч/з № 2, зал економічної класики.


07.12.2017

Запитує: Светлана
Тема запиту: Доброго дня. Чи не могли б ви порадити літературу для написання реферату на тему "Чинники становлення національного ринку капіталу".

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Світлано! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Бушуев В. В. Введение в системную теорию капитала / В. В. Бушуев, В. С. Голубев, И. Б. Орлов. – Москва : ЛЕНАНД, 2013. – 169 с. – (Relata Refero). – Из содерж.: Национальный капитал и качество жизни.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Б94; зал економічноїкласики.
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка : [зб. наук. пр. / відп. ред. В. Д. Базилевич]. – Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2012. – Вип. 140. – 71 с. – Зі змісту: Астрокайте І. Ринок капіталів Литви: проблеми залучення інвестицій / І. Астрокайте.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В53; книгосховище.
Диба М. І. Концентрація та централізація капіталу в інноваційній діяльності / М. І. Диба, Є. С. Осадчий, К. М. Суторміна // Економіка та держава. – 2016. – № 12. – С. 19–22. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Дорошенко І. Фіскальні важелі впливу на розвиток ринку капіталу на національному рівні / І. Дорошенко // Економіст. – 2013. – № 7. – С. 16–21.
Назаров А. А. Российский рынок венчурного капитала: состояние и тенденции / Назаров Александр Александрович // Экономические науки. – 2016. – № 6. – С. 48–52. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Пикетти Т. Капитал в XXI веке = Le Capital au XXIe siecle/ Томас Пикетти ; [науч. ред. А. Володин ; пер. А. Дунаев]. – Москва : Ад Маргинем Пресс, [2015]. – 591 с. : ил., табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:33 П32; книгосховище, зал економічної класики.
Сірко А. В. Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / А. В. Сірко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 414 с. – Зі змісту: Ринок капіталу.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С40; книгосховище, ч/з № 5.
Соціальний капітал: феноменологічна природа, форми прояву, конкурентоспроможність : монографія / [Н. О. Сімченко, С. Ю. Солодовников, О. А. Гавриш та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 412 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С69; книгосховище, ч/з № 3.
Старостенко Г. Г. Політична економія : навч. посіб. / Г. Г. Старостенко, Н. В. Мірко. – Київ : Кондор, 2013. – 464 с. – Зі змісту: Ринок капіталу.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С77; ч/з № 2.
Стратегічні пріоритети. Серія «Економіка» = Strategic priorities : [наук.-анал. щокв. зб.] / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [редкол.: В. П. Горбулін (голов. ред.) та ін.]. – Київ : НІСД, 2015. – № 4 (37). – 104 с. – Зі змісту: Григоренко Я. О. Моделі та методи оцінювання відпливу капіталу з національної економіки внаслідок трансфертного ціноутворення / Я. О. Григоренко.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С83; ч/з № 3.
Ульянова О. Рынок венчурного капитала в Германии: сети бизнес-ангелов / О. Ульянова // Проблемы теории и практики управления. – 2012. – № 2. – С. 52–57.
Уманців Ю. Фінансовий ринок у системі економічних відносин / Ю. Уманців, О. Міняйло // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2015. – № 5. – С. 72–82. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу : зб. тез 2 Міжнар. наук.-практ. конф., 3 листоп. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2011. – 596 с. – Зі змісту: Лагутіна К. В. Корпоративний контроль в умовах становлення ринку капіталів в Україні / К. В. Лагутіна. – С. 291–293.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 Ф77; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, ч/з В.
Фондовий ринок : підручник : у 2 кн. / [В. Д. Базилевич, В. М. Шелудько, В. В. Вірченко та ін.] ; за ред. В. Д. Базилевича ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання. 2016. – Кн. 2. – 687 с. – (Класичний університетський підручник). – Зі змісту: Ринок капіталу: інтернаціоналізація та глобалізація.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 Ф77; ч/з № 3.


07.12.2017

Запитує: Ольга
Тема запиту: Доброго дня! Підкажіть будь ласка список джерел/літератури на тему "Глобальна конкуренція і глобалізація організації бізнесу". Важливо, щоб публікації були свіжими, дякую! (2015-2017 рр.)

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Ольго! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Гаврилко Т. О. Масштаби розвитку та структура світового ринку бізнес-авіації в умовах глобальних трансформацій / Т. О. Гаврилко, Л. М. Побоченко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 7. – С. 65–70. – Анот. рос., англ.
Дорошук Г. А. Управління організаційним розвитком: теоретичні та концептуальні основи : монографія / Г. А. Дорошук ; за ред. С. К. Харічкова ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса : Бондаренко М. О., 2016. – 196 с. – Зі змісту: Конкурентоспроможність виноробних підприємств України.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Д69; ч/з № 3.
Зварич Р. Неоліберальна модель світової економіки як міжцивілізаційна загроза інтернаціоналізації господарського життя / Роман Зварич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 3. – С. 72–84. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Катран М. Конкуренція на ринку пива / Катран Марина // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету = Herald of Kyiv national university of trade and economics. – 2017. – № 3. – С. 159–166. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Лук’яненко О. Д. Інноваційні фактори глобальної конкурентоспроможності : монографія / О. Д. Лук’яненко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2015. – 298 с. : іл., табл. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Л84; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, ч/з ІБО, e-ресурс.
Мадяр Р. О. Транснаціоналізація українського бізнесу в глобальній економіці / Р. О. Мадяр, Ю. Б. Кушнір, М. І. Далекорей // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 11. – С. 26–31. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Онищенко В. П. Сучасні організаційні форми та моделі міжнародного бізнесу / В. П. Онищенко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки. – 2015. – № 3. – С. 20–31. – Анот. рос., англ.
Пилипчук В. Інформаційно-комунікативні проблеми глобалізації вітчизняного бізнесу / В. Пилипчук, О. Данніков // Журнал європейської економіки. – 2015. – Т. 14, (№ 1). – С. 26–36.
Розбудова системи управління бізнес-організацій в інноваційній економіці [Електронний ресурс] : монографія / [Л. О. Лігоненко, О. І. Гарафонова, Т. В. Омельяненко та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2017. – 440 с.
Стратегії конкурентного розвитку у глобальній економіці : монографія / [А. М. Поручник, Я. М. Столярчук, А. М. Колот] ; за заг. ред. А. М. Поручник, Я. М. Столярчук ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2016. – 331 с. : табл. – Зі змісту: Антонюк К. Глобальна конкуренція на ринку туристичних послуг / К. Антонюк. – С. 248–265. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М С83; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3, e-ресурс.
Стратегія підприємства: зміна парадигми управління та інноваційні рішення для бізнесу : колект. монографія / за ред. А. П. Наливайка ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2015. – 398 с. – Зі змісту: Турбан Г. В. Організація бізнесу в контексті тенденцій розвитку міжнародної торгівлі / Г. В. Турбан. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 С83; ч/з № 3, e-ресурс.
Харланов А. С. Корпоративные стратегии на международном рынке / А. С. Харланов // Международная экономика. – 2016. – № 1. – С. 46–52. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Якименко Н. В. Соціально-економічний розвиток глобального та національного транспортних ринків / Н. В. Якименко // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 9. – С. 169–176. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.


07.12.2017

Запитує: Анна
Тема запиту: Добрий день (ранок, вечір)! До Вас звертається студентка третього курсу. Скажіть будь ласка, які у вас є матеріали про кризу 2014-2015 років та сучасний стан банківської системи? Пишу курсову й необхідна інформація. Заздалегідь дякую за відповідь!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Ганно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Адамик Б. Аналіз ресурсного потенціалу банківської системи у період кризи / Богдан Адамик, Андрій Скірка // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 1. – С. 63–76. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Аржевітін С. М. Системна банківська криза в Україні: особливості, причини та шляхи подолання / С. М. Аржевітін // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 8. – С. 16–18. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Банківське кредитування в Україні: посткризове перезавантаження : монографія / [С. М. Аржевітін, М. Д. Алексеєнко, Т. С. Шемет та ін.] ; за заг. ред. С. М. Аржевітіна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2017. – 407 с. : табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 Б23; книгосховище.
Білошапка В. Банківські кризи та участь центрального банку у посткризовому розвитку банківської системи / Вікторія Білошапка // Банківська справа. – 2016. – № 1. – С. 40–53. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Бортніков Г. П. Довгострокове рефінансування банків в умовах кризи / Г. П. Бортніков, Г. О. Панасенко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – № 6. – С. 73–78. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Дзюблюк О. Актуальні проблеми розвитку банківської системи України / Олександр Дзюблюк // Банківська справа. – 2016. – № 1. – С. 3–32. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Диба О. Кредитний потенціал банківської системи в умовах фінансово-економічної кризи / О. Диба, А. Харевич // Ринок цінних паперів України. – 2014. – № 11–12. – С. 67–74.
Довбенко М. «Банкопад», або Як Нацбанк України провадить очищення вітчизняної банківської системи / Михайло Довбенко // Віче. – 2016. – № 13–14. – С. 21–24.
Дробязко А. Банківська система України: шляхи подолання кризи / А. Дробязко, А. Крисоватий, В. Федосов // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2015. – Вип. 2. – С. 39–57. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Євенко Т. І. Стан банківської системи України в 2015 році, дослідження проблемних аспектів та шляхи їх подолання / Т. І. Євенко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 23–25. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Жовтанецька Я. В. Сучасні методологічні підходи до формування системи антикризового управління фінансовою діяльністю банків / Я. В. Жовтанецька // Регіональна економіка = Regional Economy. – 2016. – № 4. – С. 100–107. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Качала Т. М. Визначення об’єктного поля антикризового державного регулювання банківської системи / Т. М. Качала, А. С. Стадник // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 21. – С. 106–109. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Криза банківської системи: причини і шлях виходу : матеріали наук.-практ. конф., 10 черв. 2015 р., м. Київ / Асоц. укр. банків, Нац. банк України, Ун-т банк. справи (м. Київ). – Київ : УБС НБУ, 2015. – 143 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 К82; книгосховище, ч/з № 2, ч/з №3.
Львов А. Банківський сектор України: уроки кризи / Андрій Львов // Ринок цінних паперів України. – 2016. – № 7–8. – С. 59–64. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Макаренко Ю. П. Доходи і витрати у забезпеченні прибутковості комерційних банків України / Ю. П. Макаренко, К. С. Мороховець // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 10. – С. 15–19. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Метеленко Н. Г. Криза національної банківської системи: причини, тенденції та шляхи подолання / Н. Г. Метеленко, М. В. Хацер // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2016. – № 4–5. – С. 69–73. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Мігус І. П. Вплив державного антикризового управління на функціонування банківських установ у період фінансово-економічної кризи / І. П. Мігус, К. В. Карпова, Я. С. Коваль // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 16. – С. 80–87. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Мігус І. П. Удосконалення методики оцінювання кризового стану банківських установ України при державному антикризовому управлінні / І. П. Мігус, К. В. Карпова, Я. С. Коваль // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 18. – С. 54–60. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Системна криза банківського сектору в Україні і стратегія її подолання : монографія / [С. М. Аржевітін, Т. Є. Унковська, Н. П. Баріда та ін.] ; за ред. С. М. Аржевітіна, Т. Є. Унковської ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2017. – 182 с. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 С40; книгосховище.
Эзрох Ю. Реструктуризация банковской системы России в 2014–2015 гг. в свете зарубежного и отечественного опыта / Юрий Эзрох // Общество и экономика. – 2016. – № 1. – С. 8–29. – Автор та загл. парал. англ.


06.12.2017

Запитує: Оксана
Тема запиту: Доброго дня, допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової на тему "Електронні гроші: проблеми обігу та емісії".

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Оксано! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Бублик Є. Переваги та ризики поширення електронних грошей в Україні / Євген Бублик, Андрій Шкляр, Юлія Шаповал // Банківська справа. – 2016. – № 4. – С. 99–110. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Бурніт Ендрю. Підкорення віртуальних валют: виклики та перспективи / Ендрю Бурніт // Аудитор України. – 2016. – № 1–2. – С. 34–37.
Волосович С. В. Віртуальна валюта: глобалізаційні виклики і перспективи розвитку / С. В. Волосович // Економіка України. – 2016. – № 4. – С. 68–78. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Гриньков Д. Обіг електронних грошей в Україні: можливості та перспективи / Д. Гриньков // Фінансовий ринок України. – 2012. – № 7–8. – С. 6.
Желюк Т. Використання криптовалюти на ринку платежів: нові можливості для національних економік / Тетяна Желюк, Олександр Бречко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 3. – С. 50–60. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Задорожна А. В. Перспективи розвитку біткоінів у світі / Задорожна Анна Володимирівна // Економіка. Фінанси. Право. – 2016. – № 11. – С. 17–20. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Іконнікова М. В. Електронні гроші в аспекті економічної глобалізації. Ринок електронних грошей України: перспективи, проблеми та шляхи вирішення / М. В. Іконнікова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2012. – № 4. – С. 123–130.
Карчева Г. Використання технології «блокчейн» як фактор підвищення ефективності фінансової сфери / Ганна Карчева, Руслан Лернатович, Володимир Кавецький // Банківська справа. – 2017. – № 2. – С. 110–119. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Кравчук І. С. Особливості емісії та обігу електронних грошей в Україні / І. С. Кравчук // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 8. – С. 263–271.
Кучма С. Уперед у майбутнє, або Заміна традиційних грошей криптовалютою – питання часу / Світлана Кучма // Аудитор України. – 2016. – № 12. – С. 67–70.
Літошенко А. В. Технологія blockchain: переваги та неочевидні можливості використання у різних галузях / А. В. Літошенко // Економіка та держава. – 2017. – № 8. – С. 77–79. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Матвійчук Ю. Електронному грошовому обігу в Україні – 20 років! / Ю. Матвійчук // Вісник Національного банку України. – 2013. – № 9. – С. 5–7.
Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність = International Scientific and Technical Cooperation: principles, mechanisms, efficiency : зб. пр. X (XXII) Міжнар. наук.-практ. конф. (13–14 берез. 2014 р., Київ) / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т», Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. міжнар. економіки, Наук. парк «Київ. політехніка» ; [редкол.: В. Г. Герасимчук (відп. ред.) та ін.]. – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 155 с. : табл. – Текст укр., англ. та рос. – Зі змісту: Багинський О. В. Перспективи використання криптовалюти Bitcoin / О. В. Багинський.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М М58; ч/з № 3.
Пантєлєєва Н. Нові форми грошей в умовах формування інформаційного суспільства / Н. Пантєлєєва // Вісник Національного банку України. – 2015. – № 5. – С. 25–31. – Анот. англ.
Рот А. Будущее банковской системы – и дело не в биткойне / Анна Рот // Банковский менеджмент. – 2016. – № 5. – С. 2–5.
Рядінська В. Проблеми правового регулювання обігу електронних грошей в Україні / Валерія Рядінська // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 12. – С. 190–195.
Сейтим А. Е. Анализ криптовалюты «биткоин» на соответствие основным функциям денег / Айганым Е. Сейтим // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2016. – № 4. – С. 286–293. – Автор, назва та анот. парал. укр., англ.
Ситник І. П. Криптовалюта і її різновиди. Проблеми та перспективи використання в світі й Україні / І. П. Ситник, Т. Бодарева // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; [редкол.: О. О. Примостка (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 56–60. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Султанова И. П. Мировой опыт использования смарт-карт и электронных кошельков / И. П. Султанова // Вопросы экономических наук. – 2016. – № 5. – С. 26–30.
Султанова И. П. Цифровые наличные, опыт и перспективы их внедрения / Султанова И. П. // Вопросы экономических наук. – 2016. – № 3. – С. 46–50.
Шевчук С. Криптовалюта. Начало / С. Шевчук // Незалежний аудитор. – 2014. – № 5. – С. 94–97.


06.12.2017

Запитує: Алла
Тема запиту: Доброго вечора, допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для конференції з теми "Тенденції розвитку світового господарства в глобальному вимірі" за 2016-2017 рік. Вельми вдячна.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Алло! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Артиш В. І. Біодинамічне світове сільське господарство / В. І. Артиш // Економіка АПК. – 2016. – № 4. – С. 89–91. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Вишневський В. П. Глобальна неоіндустріалізація та її уроки для України / В. П. Вишневський // Економіка України. – 2016. – № 8. – С. 26–43. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Зварич Р. Неоліберальна модель світової економіки як міжцивілізаційна загроза інтернаціоналізації господарського життя / Роман Зварич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 3. – С. 72–84. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Зевин Л. Мегарегионы в глобализирующемся хозяйстве / Л. Зевин // Мировая экономика и международные отношения. – 2016. – Т. 60, № 8. – С. 26–33. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Кравченко В. І. Неофіційні елітарні центри та їх економічний, фінансовий і геополітичний вплив на світове господарство / В. І. Кравченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 21. – С. 12–16. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Куцик П. О. Національна економіка: засади становлення, функціонування, регулювання та розвитку : монографія : [у 2 ч.] / П. О. Куцик, О. І. Ковтун, Г. І. Башнянин. – Львів : Растр-7, 2017. – Ч. 2. – 400 с. : іл., табл. – Зі змісту: Проблеми інтеграції економіки України у світове глобальне господарство.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 К95; книгосховище.
Панченко В. Г. Трансформація інструментів класичного протекціонізму в сучасних умовах світового господарства: конфлікт теорії та практики / В. Г. Панченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 18. – С. 11–16. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Сергєєва О. Р. Сучасний стан глобальної економіки в світовому господарстві / О. Р. Сергєєва // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 11. – С. 32–37. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Цибуляк А. Г. Глобальні стратегії екологізації світових товарних ринків / А. Г. Цибуляк // Економіка та держава. – 2016. – № 8. – С. 54–57. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Irtyshcheva I. Features of mariculture in the world and in Ukraine: status and prospects of development / Inna Irtyshcheva, Daria Archybisova, Hanna Ryzhkova // Економіст. – 2017. – № 2. – P. 20–24.


03.12.2017

Запитує: Катя
Тема запиту: Доброго дня, допоможіть, будь ласка, з літературою для написання курсової на тему "Організаційно-правові форми підприємтсв та їх роль у економічному розвитку".

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Катерино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Гой І. В. Підприємництво : навч. посіб. / І. В. Гой, Т. П. Смелянська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Хмельниц. нац. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 368 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Г59; книгосховище.
Заяць Р. В. Організаційно-правові форми аграрних підприємств як інструмент управління власністю / Р. В. Заяць // Економіка АПК. – 2016. – № 11. – С. 81–86. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Збарський В. К. Ефективність організаційно-правових форм господарювання в аграрному секторі Київщини / В. К. Збарський, А. Д. Остапчук // Економіка АПК. – 2017. – № 10. – С. 25–32. – Автор, назва та анот. парал. англ. рос.
Колосок В. М. Сутність та зміст розвитку організаційно-правових форм великих промислових підприємств / В. М. Колосок // Вісник економічної науки України. – 2012. – № 1. – С. 63–66.
Малік М. Й. Розвиток аграрного підприємництва в умовах інституціональних трансформацій / М. Й. Малік, О. Г. Шпикуляк // Економіка АПК. – 2017. – № 2. – С. 5–16. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Огійчук М. Чисті активи як фінансове джерело стабільного функціонування підприємств різних організаційно-правових форм господарювання / Микола Огійчук, Віталій Орлов, Дар’я Завальнюк // Бухгалтерський облік і аудит. – 2016. – № 1. – С. 2–10. – Анот. парал. рос., англ.
Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання : зб. матеріалів VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (27 черв. 2014р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ф-т міжнар. економіки і менеджменту, Наук. парк КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Міжнар. ін-т бізнес-освіти, Бізнес-шк. Варвіка (Великобританія), Підприємство «Архімед» (Румунія) ; [голова редкол. А. В. Матвійчук]. – Київ : Наук. парк КНЕУ, 2014. – 231 с. : табл., діагр. – Зі змісту: Кравець Н. І. Актуальність вивчення та можливості адаптації зарубіжного досвіду організаційно-правового підприємництва в Україні / Н. І. Кравець. – С. 94–98.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 П32; ч/з № 3.
Поліщук В. Суб’єкти правовідносин у промисловому садівництві / Василь Поліщук // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 10. – С. 66–70.
Скибінська З. М. Економіка та організація виробництва : навч. посіб. / З. М. Скибінська, Т. Т. Гринів. – Київ : Знання, 2012. – 299 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 С42; книгосховище.
Ханієва Ф. Порядок внесення вкладу до господарського товариства / Фатіма Ханієва // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 12. – С. 69–74.
Pasichyk T. V. Efficiency of agricultural enterprises of various organizational and legal forms and the size of land use / Tymofly V. Pasichyk, Anatoliy V. Kucher, Roman P. Khirivskyi // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2016. – № 1. – P. 399–405. – Автор, назва та анот. парал. рос., укр.
Перевод заглавия: Ефективність аграрних підприємств різних організаційно-правових форм і розмір землекористування.


01.12.2017

Запитує: Алла
Тема запиту: Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для курсової з міжнародної економіки на тему "Економічні механізми вирішення глобальних проблем людства". Потрібно як українські, так і зарубіжні джерела, чим більше, тим краще. Вельми вдячна!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Алло! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Гаврилко П. П. Глобалізація як вектор світового структурного розвитку / П. П. Гаврилко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2016. – № 7–8, № 8. – С. 17–20. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Коноплястий Є. В. Вплив сучасного глобалізованого індустріального виробництва на соціально-економічну та екологічну системи / Є. В. Коноплястий // Економіка та держава. – 2013. – № 7. – С. 59–62.
Кудінова А. В. Трансформація відносин споживання в глобальній економіці [Електронний ресурс] : монографія / А. В. Кудінова ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2015. – 284, [4] с.
Куцик П. О. Глобальна економіка: принципи становлення, функціонування, регулювання та розвитку : монографія / П. О. Куцик, О. І. Ковтун, Г. І. Башнянин ; Львів. комерц. акад. – Львів : Вид-во ЛКА, 2015. – 584 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М К95; ч/з № 3.
Лук’яненко Д. Г. Міжнародна економіка : підручник / Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, Я. М. Столярчук ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2014. – 762 с. : портр. – Існує електрон. версія друк. вид. – Зі змісту: Глобальні проблеми людства та спосіб їх розв’язання.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Л84; книгосховище, абонемент, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, ч/з № 7, зал екон. класики.
Міжнародна економіка : навч. посіб. / Г. Е. Гронтковська, О. І. Ряба, А. М. Венцурик [та ін.] ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 382 с. – Зі змісту: Глобалізаційні проблеми міжнародної економіки.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М М58; книгосховище.
Міжнародна економічна політика : наук. журн. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [голов. ред. Д. Лук’яненко]. – Київ : КНЕУ, 2016. – № 1. – 157 с. –Зі змісту: Молчанова Е. Ю. Філософія глобальних проблем у контексті нового економічного порядку / Е. Ю. Молчанова. – С.103–125.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М М58; книгосховище, ч/з № 3.
Сіденко В. Р. Важкі дилеми оновлення глобальної інституційної архітектоніки / В. Р. Сіденко // Економіка України. – 2017. – № 4. – С. 3–21. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Post-crisis Global Economy: Restoration of Equilibrium = Посткризова глобальна економіка: відновлення рівноваги : монографія / A. Andreeva, O. Anisimova, Yu. Bilenko ; ed.: Oleksandr Shnyrkov, Anton Filipenko. – Kyiv : Publishing centre «Kyiv University», 2013. – 311 p.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М П63; книгосховище.
Reznikova N. Ecological imperatives for extension of globalization processes: problem of economic security / N. Reznikova // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 21. – P. 23–26. – Автор, назва та анот. парал. укр. – Пер. назви: Екологічні імперативи поглиблення глобалізаційних процесів: проблема забезпечення економічної безпеки.
Szetela B. May the sharing economy create a new wave of globalization? / Beata Szetela, Grzegorz Mentel // Економічний часопис – ХХІ = Economic annals – XXI. – 2016. – № 9–10. – P. 31–34. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос., укр. – Пер. назви: Чи може мережева економіка викликати нову хвилю глобалізації?


01.12.2017

Запитує: Світлана
Тема запиту: Добрий вечір! Чи не могли б ви порадити літературу для написання реферату на тему "Причини виникнення соціології як самостійної науки".

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Світлано! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Дворецька Г. В. Соціологія [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Г. В. Дворецька ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Вид. 3-тє, перероб. і допов. – Київ : КНЕУ, 2013. – 428, [4] с. – Зі змісту: Становлення та розвиток соціології.
Ковалевский М. Социология. Т.1. Социология и конкретные науки об обществе : исторический очерк развития социологии / Максим Ковалевский. – Санкт-Петербург : Тип. М.М.Стасюлевича, 1910. – 296с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф К56; книгосховище.
Матвеева Н. Ю. Современная социологическая наука. Возвращение к истокам / Н.Ю.Матвеева // Социологические исследования. – 2012. – № 5. – С. 117–126.
Рахманов О. А. Історія соціології : навч. посіб. : (у 2 кн.) / О. А. Рахманов, С. С. Бульбенюк, Ю. М. Манелюк ; [редкол.: С. О. Цимбалюк (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2017. – 279с. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 301 І-90; ч/з № 2.
Сірий Є. В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії : навч. посіб. / Є. В. Сірий ; М-во освіти і науки України. – Київ : Атіка, 2007. – 480 с. – Зі змісту: Ранні етапи формування соціальних знань. Протосоціологія ; Розвиток соціальних знань у Стародавньому світі ; Соціальні знання епохи Середньовіччя ; Перші спроби формування соціологічних знань (кінець Середньовіччя – початок буржуазної епохи) ; Класична соціологія ХІХ ст. ; Розвиток соціальних та соціологічних знань в Україні до ХХ ст.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 301 С40; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 5.
Соціологія : підручник / [В. І. Волович, М. І. Горлач, І. М. Жиленкова та ін.]. – 6-те вид., перероб. та допов. – Київ : Центр учб. літ., 2009. – 808 с. – Зі змісту: З історії становлення соціології ; Виникнення та становлення соціологічних знань ; Формування соціологічної думки в Україні.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 301 С69; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 5.
Соціологія : підручник / [В. М. Піча, В. П. Савєльєв, А. Г. Хоронжий та ін.] ; за ред. В. М. Пічі. – 4-те вид., випр. – Львів : Магнолія-2006, 2011. – 293 с. – (Вища освіта в Україні). – Зі змісту: Історія розвитку соціології в країнах Західної Європи, США та в Україні.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 301 С69; ч/з №2.
Юрій М. Ф. Соціологія : підручник / М. Ф. Юрій. – Київ : Кондор, 2009. – 288 с. – Зі змісту: Головні віхи становлення соціології ; Основоположники соціології ; Особливості виникнення і розвитку соціології в азійській (східній) соціокультурній традиції.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 301 Ю71; ч/з № 2.


01.12.2017

Запитує: Yana
Тема запиту: Добрий день, підберіть, будь ласка, статті для конференції на тему "Місце сучасної України в економіці світу". Заздалегідь дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Яно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Венгер В. В. Структурні зміни у світовій торгівлі металопродукцією та їх вплив на розвиток металургійної галузі України / Венгер В. В., Осипов В. М. // Економіка і прогнозування. – 2016. – № 3. – С. 77–93. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Григоренко Я. О. Реалізація аграрного потенціалу України на світовому продовольчому ринку / Я. О. Григоренко // Економіка АПК. – 2016. – № 10. – С. 95–101. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Інтеграція економіки України в глобальне господарство: проблеми та перспективи / Петро Куцик, Олег Ковтун, Григорій Башнянин, Володимир Шевчук // Економіст. – 2017. – № 2. – С. 11–19. – Автор, назва парал. англ.
Муравйов В. Зона вільної торгівлі як основа економічної інтеграції України у Європейський Союз / В. Муравйов // Право України. – 2016. – № 4. – С. 9–21. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Осіпова Л. Реформування економіки України у контексті євроінтеграції / Лариса Осіпова // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2015. – № 5. – С. 39–53. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Панкратова О. М. Вплив глобалізаційних процесів на динаміку українського співробітництва з країнами світу / О. М. Панкратова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки. – 2015. – № 2. – С. 9–16. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Паризький І. В. Конкурентоспроможність національної економіки як визначний критерій інноваційно-технологічного розвитку економіки України / І. В. Паризький // Економіка та держава. – 2017. – № 3. – С. 47–50. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Уманців Ю. Економічна політика держави в умовах глобалізації / Уманців Юрій // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2017. – № 1. – С. 5–18. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос. укр.
Федоренко В. Г. Економіка України в глобалізаційному вимірі / В. Г. Федоренко, Т. Є. Воронкова // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 23. – С. 7–12. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Чорна Н. Українсько-польське економічне співробітництво / Чорна Наталія // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки = Foreign trade: ekonomіcs, fіnance, law. – 2016. – № 2. – С. 31–41. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Чорна Н. П. Напрямки і перспективи входження України до міжнародного економічного співробітництва / Н. П. Чорна // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; [редкол.: О. О. Примостка (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 13–18. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Штань М. В. Спеціальні економічні зони України в умовах глобалізації світового господарства / М. В. Штань // Актуальні проблеми економіки = Actualproblemsofeconomics. – 2015. – № 10. – С. 71–77. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.


25.11.2017

Запитує: anhavrylova
Тема запиту: Доброго дня. Допоможіть будь ласка з літературою для написання курсової роботи з теми "Вплив споживання і заощадження на економічне зростання".

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Адамик В. Прямі іноземні інвестиції як інструмент вирішення проблеми бідності у країнах, що розвиваються / Вікторія Адамик // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 2. – С. 113–123. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Ганін В. Фінансово-кредитні інструменти економічного зростання України / Ганін Віктор, Соляр Вікторія, Дяченко Ніна // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету = Herald of Kyiv National University of Trade and Economics. – 2017. – № 3. – С. 29–37. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Гринів Л. С. Фізична економія: нові моделі сталого розвитку : [наук. монографія] / Лідія Гринів ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Ліга-Прес, 2016. – 424 с. – Парал. тит. арк. англ. – Зі змісту: Моделі інвестицій, заощаджень та споживання природного капіталу ЕСГС.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Г85; книгосховище.
Драпова Е. Я. Социально-демографический компонент Восточной Азии: рост потребительского потенциала / Екатерина Яковлевна Драпова // Международная экономика. – 2017. – № 1. – С. 29–34. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Жданова Л. Л. Відтворення і нагромадження капіталу: теорія, методологія, економічна політика : [монографія] / Л. Л. Жданова. – Одеса : Астропринт, 2014. – 296 с. – Зі змісту: Мотивація заощаджень ; Генетичні і структурнологічні взаємозв’язки нагромадження і споживання ; Нагромадження і споживання: діалектика взаємозв’язків.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ж42; книгосховище.
Жук М. О. Оптимізація споживання та заощаджень домогосподарства в неперервному часі / Микола О. Жук // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2016. – № 2. – С. 377–386. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Загной М. О. Основи економічних знань : навч. посіб. / М. О. Загной. – Москва : Омега-Л, 2014. – 336 с. – Зі змісту: Споживання та заощадження населення.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 З-14; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 5.
Мицак О. В. Розвиток споживчого ринку як об’єкту державного регулювання / О. В. Мицак, Л. Я. Бублик // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 18. – С. 44–46. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Непран А. В. Формування та використання фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в Україні / А. В. Непран // Фінанси України. – 2016. – № 9. – С. 111–127. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Олешко А. А. Заощадження та інвестиції як чинники економічного зростання / А. А. Олешко // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 16. – С. 4–7.
Сімачова О. М. Статистичне моделювання великої відкритої економіки США / О. М. Сімачова // Статистика України = Statistics of Ukraine. – 2017. – № 2. – С. 20–26. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Старостенко Г. Г. Політична економія : навч. посіб. / Г. Г. Старостенко, Н. В. Мірко. – Київ : Кондор, 2013. – 464 с. – Зі змісту: Розподіл національного багатства. Споживання та заощадження.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С77; ч/з № 2.
Тропіна В. Б. Заощадження населення як основа формування інвестиційного потенціалу домогосподарств / В. Б. Тропіна // Економіка та держава. – 2016. – № 1. – С. 18–21. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Фактори макроекономічної нестабільності в системі моделей економічного розвитку : кол. монографія / [В. М. Геєць, В. Р. Сіденко, М. І. Скрипниченко та ін.] ; за ред. М. І. Скрипниченко ; НАН України, ДУ «Ін-т економіки та прогнозування». – Київ : ІЕП НАН України, 2012. – 717 с. : іл., табл. – Зі змісту: Структура доходів, середня і гранична схильність домашніх господарств до споживання і заощаджень.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ф18; книгосховище, ч/з № 3.
Швець І. Ю. Економічна теорія : навч. посіб. / І. Ю. Швець. – Сімферополь : ДІАЙПІ, 2013. – 619 с. – З змісту: Споживання, заощадження та інвестиції ; Споживання і заощадження. Взаємозалежність дохід-споживання і дохід-заощадження.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ш35; ч/з № 2.
Шовкун І. А. Неоіндустріалізація в Україні: чи є макроекономічні передумови та інвестиційний потенціал? / І. А. Шовкун // Економіка і прогнозування. – 2016. – № 4. – С. 48–69. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.


22.11.2017

Запитує: Віка
Тема запиту: Доброго дня! Порадьте, будь ласка, літературу для написання курсової роботи на тему "Суб'єкти економічної діяльності та особливості їх взаємодії".

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Вікторіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка : підручник : у 2 кн. / [С. М. Панчишин, П. І. Островерх, В. Б. Буняк та ін.] ; за ред. Степана Панчишина, Петра Островерха ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Екон. ф-т. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Знання, 2013 – Кн. 1 : Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка. – 615 с. – Зі змісту: Економічні суб’єкти.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 А64; ч/з № 2.
Васюк Т. В. Методи дослідження та визначення економічної ефективності зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання / Т. В. Васюк // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 3. – С. 131–136.
Дорофєєв О. В. Застосування принципу гармонійності в стратегічному управлінні суб’єктами економічної діяльності і стійкість аграрного ринку / Олександр Вікторович Дорофєєв, Тамара Миколаївна Лозинська, Галина Павлівна Пасемко // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2016. – № 11. – С. 168–177. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос., укр.
Основи економічної теорії : навч. посіб. / [Ю. Г. Козак, С. С. Шаповал, О. С. Кіро та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака, С. С. Шаповал ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Центр учб. літ., 2012. – 263 с. – Зі змісту: Фірма як головний суб’єкт економічної системи.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 О-75; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 5, ч/з № 7, зал економічної класики.
Пасінович І. І. Проблема правової ідентифікації суб’єктів господарювання та їх фінансової діяльності / І. І. Пасінович, Л. В. Іванець // Регіональна економіка = Regional Economy. – 2016. – № 1. – С. 178–187. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Перит І. О. Зміст та особливості підприємницької діяльності домогосподарств як важливих суб’єктів економічних відносин / І. О. Перит // Світ фінансів. – 2015. – Вип. 4. – С. 152–162. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Степаненко С. В. Інституціональний аналіз економічних систем (проблеми методології) : монографія / С. В. Степаненко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2008. – 312 с. – Зі змісту: Суб’єкти ринкової економічної системи.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С79; книгосховище, Аб, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, зал економічної класики, e-ресурс.
Теоретичні та прикладні питання економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т конкурент. права ; [відп. ред. А. В. Шегда]. – Київ : Київ. ун-т, 2012. – Вип. 27, т. 2. – 475 с. – Зі змісту: Гнатюк А. І. Формування мережевих форм зв’язків між суб’єктами економіки в умовах глобалізації / А. І. Гнатюк.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Т33; книгосховище.
Тищенко В. М. Діяльність суб’єктів господарювання у структурі національної економіки / В. М. Тищенко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2015. – № 3. – С. 93–96.
Уразов А. У. Основи економічної теорії : навч. посіб. / А. У. Уразов, І. В. Саух, О. І. Вікарчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т імені Івана Франка. – 3-тє вид. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 312 с. – Зі змісту: Основні суб’єкти економіки та їх взаємодія.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 У68; книгосховище, ч/з № 2.
Хомутенко А. В. Державний фінансовий контроль за діяльністю суб’єктів господарювання України: аналітичний аспект / Хомутенко Алла Віталіївна, Хомутенко Віра Петрівна // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 4. – С. 55–60. – Анот. парал. англ., рос.
Trunina I. M. Development of entrepreneurship entity competitive strategy using competence-based approach / Iryna M. Trunina // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 11. – P. 206–213. – Автор, назва та анот. парал. укр., рос.


21.11.2017

Запитує: Екатерина
Тема запиту: Добрий вечір, допоможіть підібрати сучасні наукові першоджерела (опублікованих після 2000 р.) дотичні до теми «Філософські ідеї у семіотиці Умберто Еко».

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Катерино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Історія європейської цивілізації. Близький Схід / за ред. Умберто Еко ; [пер. з італ. О. В. Сминтина та ін.]. – Харків : Фоліо, 2016. – 1312 с. – (Історія європейської цивілізації.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 9(3) І-90; ч/з № 2.
Скрипник К. Д. Умберто Эко / К. Д. Скрипник, Л. А. Штомпель, О. М. Штомпель. – Москва ; Ростов-на-Дону : МарТ, 2006. – 109 с. – (Философы XX века – Западные философы.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф С45; книгосховище.
Эко У. Имя розы : роман / Умберто Эко ; пер. с итал. Елены Костюкович. – Санкт-Петербург : Симпозиум, 2003. – 637 с. – Парал. тит. л. итал.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: И Э40; Аб худ. літ.


19.11.2017

Запитує: Вероника
Тема запиту: Доброго дня, допоможіть будь ласка з літературою для написання курсової роботи з теми «Передумови та фактори міжнародної спеціалізації України».

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Вероніко! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Грущинська Н. М. Міжнародний досвід формування структури спеціалізації національних економік в умовах глобальних технологічних трансформацій / Н. М. Грущинська // Економічний часопис – ХХІ. – 2013. – № 3–4. – С. 7–9.
Клинов В. Г. Мировые товарные рынки и цены : учебник / В. Г. Клинов, Л. С. Ревенко, Т. И. Ружинская ; под ред. Л. С. Ревенко ; Москов. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России, Каф. междунар. экон. отношений и внешнеэкон. связей. – Москва : МГИМО-Университет, 2012. – 500 с. – (Учебники МГИМО). – Библиогр. в конце разд. – Из содерж.: Специализация и кооперация на стадиях воспроизводства.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М К49; книгосховище.
Корнилов С. С. Управление трансфером технологий на промышленных предприятиях в условиях международной интеграции и специализации рынков инноваций и инновационных продуктов / С. С. Корнилов // Менеджмент инноваций. – 2012. – № 2. – С. 102–114.
Мінаков В. Фактори формування логістичних транспортних систем в умовах глобалізації / Віталій Мінаков, Світлана Мінакова // Економіст. – 2016. – № 2. – С. 12–16. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Наукові праці НДФІ : наук. зб. / М-во фінансів України, Н.-д. фінанс. ін-т, Акад. фінанс. упр. ; [голов. ред. Т. І. Єфименко]. – Київ : НДФІ, 2012. – Вип. 4. – 224 с. – Зі змісту: Грущинська Н. М. Модернізація інституційного бізнесу реалізації експортно-інноваційної моделі міжнародної спеціалізації / Н. М. Грущинська.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Н34; ч/з № 3.
Отрошко О. В. Основи економічної теорії : навч. посіб. / О. В. Отрошко. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Знання, 2013. – 335 с. – Зі змісту: Принцип порівняльних переваг у міжнародній спеціалізації та необхідність вільної міжнародної торгівлі.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 О-86; ч/з № 2, ч/з № 5.
Писаренко С. М. Економіка і зовнішньоекономічні зв’язки України : підручник / С. М. Писаренко, Л. А. Українець ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин. – Київ : Знання, 2015. – 398 с. – Зі змісту: Спеціалізація та ефективність сільського господарства. .
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М П34; ч/з № 3.
Покришка Д. С. Динаміка зовнішньої торгівлі в Україні в умовах трансформації внутрішніх і зовнішніх чинників зростання / Д. С. Покришка // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки. – 2015. – № 5–6. – С. 50–59. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Швець І. Ю. Економічна теорія : навч. посіб. / І. Ю. Швець. – Сімферополь : ДІАЙПІ, 2013. – 619 с. : табл. – Зі змісту: Економічна основа торгівлі. Спеціалізація і порівняльні переваги.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ш35; ч/з № 2.
Fojtikova L. Trade specialisation and diversification: the case of the European Union and BRICS / L. Fojtikova, B. Vahalik // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 5. – P. 74–85. – Анот. укр., рос.


19.11.2017

Запитує: Іван
Тема запиту: Добрий день! Порадьте,будь ласка, літературу для написання курсової роботи на тему «Відстрочені податкові активи та зобов’язання, порядок їх визнання та облік».

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пан Іване! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Білоусова О. С. Взаємодія держави та приватних інвесторів у реалізації пріоритетних проектів в Україні / О. С. Білоусова, Г. В. Єршова // Економіка і прогнозування. – 2015. – № 3. – С. 7–20. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Василенко В. Розстрочення та відстрочення податкових зобов’язань: чи варто зв’язуватися? / В. Василенко // Баланс. – 2012. – 26 квіт. (№ 34). – С. 27–30.
Вдовічен В. Оперативні юридичні форми податково-правового компромісу / В. Вдовічен // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 6. – С. 28–31.
Економіка та підприємництво : зб. наук. пр.молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ; [відп. ред. С. І. Дем’яненко]. – Київ : КНЕУ, 2005. – Вип. 14. – 311 с. – Зі змісту: Кудрицька Н. М. Відстрочені податкові активи і зобов’язання як результат розбіжностей між фінансовим і податковим обліком / Н. М. Кудрицька.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е40; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, e-ресурс.
Калінеску Т. В. Адміністрування податків : навч. посіб. / Т. В. Калінеску, В. О. Корецька-Гармаш, В. В. Демидович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 290 с. – Зі змісту: Розстрочення та відстрочення податкових зобов’язань платника податків.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.1 К17; книгосховище.
Козка О. Подання заяв щодо розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань і недоїмки / О. Козка // Діловодство та документообіг. – 2012. – № 12. – С. 32–36.
Малишкін О. Проблеми визначення витрат з податку на прибуток та відстрочених податків в умовах механізму податкових коригувань / О. Малишкін // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 10. – С. 38–45.
Маляревський Ю. Д. Облік активів підприємства : навч. посіб. / Ю. Д. Маляревський, М. С. Горяєва ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2010. – 191 с. – Зі змісту: Облік відстрочених податкових активів.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 М21; книгосховище.
Павленко О. Як відстрочити/уникнути податкових зобов’язань за п. 198.5 ПКУ? / Олексій Павленко // Податки та бухгалтерський облік. – 2017. – 13 лют. (№ 13). – С. 28–32.


17.11.2017

Запитує: Світлана
Тема запиту: Доброго вечора! Порадьте, будь ласка, літературу для написання курсової роботи на тему "Типи ринкових структур за ступенем конкурентності".

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Світлано! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка : підручник : у 2 кн. / [С. М. Панчишин, П. І. Островерх, В. Б. Буняк та ін.] ; за ред. Степана Панчишина, Петра Островерха ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Екон. ф-т. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Знання, 2013. – Кн. 1 : Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка. – 615 с. – Зі змісту: Ринкові структури та їх ознаки.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 А64; ч/з № 2.
Боровик Ю. І. Суміжні ринки в структурі ринкової економіки: категоріальний аналіз і типологія / Ю. І. Боровик // Економічна теорія. – 2012. – № 3. – С. 60–73.
Власенко М. О. Проблеми та перспективи типологізації фінансових ринків країн світу / М. О. Власенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 6. – С. 14–19.
Дуцька А. Конкурентні відносини в умовах функціонування різних типів ринкових структур в економіці / Анна Дуцька // Банківська справа. – 2016. – № 2. – С. 118–126. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Економічні системи : монографія / [ред. Г. І. Башнянин]. – Львів : Ліга-Прес, 2012. – Т. 3. – 490 с. – Зі змісту: Функціональна структура ринкових економічних систем і проблеми їх типологізації.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е45; зал економічної класики.
Загной М. О. Основи економічних знань : навч. посіб. / М. О. Загной. – Москва : Омега-Л, 2014. – 336 с. – Зі змісту: Сутність ринку та його структурні елементи.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 З-14; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 5.
Отрошко О. В. Основи економічної теорії : навч. посіб. / О. В. Отрошко. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Знання, 2013. – 335 с. – Зі змісту: Види ринкових структур: від конкуренції до монополії.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 О-86; ч/з № 2, ч/з № 5.
Пустовойт О. В. Інституційна природа економічних циклів. Досвід України : монографія / О. В. Пустовойт ; НАН України, ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАН України». – Київ : ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАНУ», 2016. – 388 с. – Зі змісту: Різноманіття ринкових інститутів та структур ; Базові інститути ринку.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 П89; ч/з № 3.
Соколова Е. Конкуренция на инновационных рынках: особенности определения и анализа / Е. Соколова // Вопросы экономики. – 2012. – № 9. – С. 126–138.
Старостенко Г. Г. Політична економія : навч. посіб. / Г. Г. Старостенко, Н. В. Мірко. – Київ : Кондор, 2013. – 464 с. – Зі змісту: Ринок як економічна категорія. Класифікація ринків та їх структура.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С77; книгосховище, ч/з № 2.
Розанова Н. Сетевая конкуренция как фактор конфигурации современных рынков / Н. Розанова // Мировая экономика и международные отношения. – 2016. – Т. 60, № 4. – С. 13–20. – Автор, назва та анот. парал. англ.


17.11.2017

Запитує: Анастасія
Тема запиту: Доброго дня. Порадьте, будь ласка, літературу для написання курсової роботи на тему "Апарат Президента України".

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Анастасіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Берназюк Я. Законодавче регулювання нормотворчої діяльності Президента України: науково-практичний аспект / Я. Берназюк // Віче. – 2013. – № 18. – С. 3–7.
Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні : підручник / [І. І. Бодрова, С. В. Болдирєв, В. О. Величко та ін.] ; за ред. С. Г. Серьогіної ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – 2-ге вид., перероб. та допов. – Харків : Право, 2011. – 358 с. – Зі змісту: Організація роботи Президента України.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 34С Д36; книгосховище, ч/з № 3, ч/з № 5.
Державотворення і правотворення в Україні : монографія / [Шемшученко Ю. С., Скрипнюк О. В., Кресіна І. О. та ін.]. – Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2001. – 656 с. – Зі змісту: Інститут президентства в Україні.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 34С Д36; книгосховище.
Калюжний Р. Глава держави: інститут і статус / Р. Калюжний // Юридична Україна. – 2012. – № 4. – С. 96–99.
Колюх В. Інститут президенства в Україні як об’єкт конституційного процесу / В. Колюх // Віче. – 2012. – № 11. – С. 5–7.
Куцик П. О. Національна економіка: засади становлення, функціонування, регулювання та розвитку : монографія : [в 2 т.] / П. О. Куцик, О. І. Ковтун , Г. І. Башнянин . – Львів : Растр-7, 2016. – Ч. 1. – 458 с. – Зі змісту: Президент України як інститут державного управління.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 К95; ч/з № 3.
Політологія : підручник / [М. М. Вегеш, Ю. О. Остапець, В. Л. Боднар та ін.] ; за ред. М. М. Вегеша. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2008. – 384 с. – (Вища освіта XXI століття). – Зі змісту: Інститут президентства в Україні: етапи становлення і порядок взаємодії з іншими органами влади.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф П50; книгосховище, ч/з № 2.
Полякова Ю. О. Громадські ради як консультативно-дорадчі органи при Президенті України / Полякова Юліанна Олександрівна // Вісник Національної академії правових наук України. – 2016. – № 1. – С. 136–144. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Скіць С. В. Критерії оцінки ефективності управлінської діяльності інституту президентства в Україні / С. В. Скіць // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 4. – С. 142–145.


16.11.2017

Запитує:
Тема запиту: Доброго дня! Порадьте, будь ласка, літературу для написання курсової роботи на тему "Форми власності: еволюція, особливості та роль у суспільно-економічному розвитку".

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Дзеверіна К. С. Формування інституційного механізму регулювання державної власності в національній економіці України / К. С. Дзеверіна // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2013. – № 9. – С. 49–56.
Економічні теорії в системі наукових економічних знань : навч. посіб. з дисциплін теорет. блоку екон. науки: «Політ. економії», «Мікроекономіки», «Макроекономіки», «Історії економіки та екон. думки» / [Н. П. Мацелюх, І. А. Максименко, В. В. Мартиненко та ін.]. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 225 с. – Зі змісту: Економічна доцільність приватної, комунальної та державної форм власності.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е45; книгосховище.
Загной М. О. Основи економічних знань : навч. посіб. / М. О. Загной. – Київ : Омега-Л, 2014. – 336 с. – Зі змісту: Власність. Типи, форми та види власності.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 З-14; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 5.
Иерархия и сети в институциональной архитектонике экономических систем : [монография / Т. И. Артемова, А. А. Гриценко, Е. А. Гриценко и др.] ; под ред. А. А. Гриценко ; НАН Украины, Ин-т экономики и прогнозирования. – Киев, 2013. – 578 с. – Из содерж.: Методологические подходы анализа иерархического структурирования собственности ; Корпоративная собственность как ведущая форма иерархического структурирования института собственности.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 И30; книгосховище, зал економічної класики.
Мандибура В. Системно-формаційна трансформація інституту власності / В. Мандибура // Економічна теорія. – 2013. – № 2. – С. 57–73.
Мельник Л. Л. Власність як фактор впливу на прибутковість сільськогосподарських підприємств / Л. Л. Мельник // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 8. – С. 38–43. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Мельник Л. Л. Науково-методологічні засади відносин власності та їхній зв’язок з відносинами господарювання / Л. Л. Мельник // Економіка та держава. – 2017. – № 4. – С. 84–89. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Сіренко В. Ф. До питання про необхідність пріоритету суспільної власності в життєустрої держави / В. Ф. Сіренко // Право України. – 2016. – № 1. – С. 71–84. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Швець І. Ю. Економічна теорія : навч. посіб. / І. Ю. Швець. – Сімферополь : ДІАЙПІ, 2013. – 619 с. : граф., табл. – Зі змісту: Власність як економічна категорія.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ш35; ч/з № 2.
Якобчук В. П. Економічна теорія : навч. посіб. [для вищ. навч. закл.] / В. П. Якобчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. – 3-тє вид., перероб. – Київ : Ліра-К, 2015. – 408 с. –Зі змісту: Власність у системі економічних відносин. Трансформація форм власності.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Я46; книгосховище.


14.11.2017

Запитує: Алла
Тема запиту: Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу про криптовалюти, сучасні форми грошей для майбутньої конференції з міжнародної економіки. Щиро вдячна!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Алло! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Волосович С. В. Віртуальна валюта: глобалізаційні виклики і перспективи розвитку / С. В. Волосович // Економіка України. – 2016. – № 4. – С. 68–78. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Е64; Зал економічної класики, книгосховище, ч/з № 3.
Желюк Т. Використання криптовалюти на ринку платежів: нові можливості для національних економік / Тетяна Желюк, Олександр Бречко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 3. – С. 50–60. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Задорожна А. В. Перспективи розвитку біткоінів у світі / Задорожна Анна Володимирівна // Економіка. Фінанси. Право. – 2016. – № 11. – С. 17–20. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Карчева Г. Використання технології «блокчейн» як фактор підвищення ефективності фінансової сфери / Ганна Карчева, Руслан Лернатович, Володимир Кавецький // Банківська справа. – 2017. – № 2. – С. 110–119. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Кучма С. Уперед у майбутнє, або Заміна традиційних грошей криптовалютою – питання часу / Світлана Кучма // Аудитор України. – 2016. – № 12. – С. 67–70.
Літошенко А. В. Технологія blockchain: переваги та неочевидні можливості використання у різних галузях / А. В. Літошенко // Економіка та держава. – 2017. – № 8. – С. 77–79. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність = International Scientific and Technical Cooperation: principles, mechanisms, efficiency : зб. пр. X (XXII) Міжнар. наук.-практ. конф. (13–14 берез. 2014 р., Київ) / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т», Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. міжнар. економіки, Наук. парк «Київ. політехніка» ; [редкол.: В. Г. Герасимчук (відп. ред.) та ін.]. – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 155 с. : табл. – Текст укр., англ. та рос. – Зі змісту: Багинський О. В. Перспективи використання криптовалюти Bitcoin / О. В. Багинський.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М М58; ч/з № 3.
Пантєлєєва Н. Нові форми грошей в умовах формування інформаційного суспільства / Н. Пантєлєєва // Вісник Національного банку України. – 2015. – № 5. – С. 25–31. – Анот. англ.
Рот А. Будущее банковской системы – и дело не в биткойне / Анна Рот // Банковский менеджмент. – 2016. – № 5. – С. 2–5.
Сейтим А. Е. Анализ криптовалюты «биткоин» на соответствие основным функциям денег / Айганым Е. Сейтим // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2016. – № 4. – С. 286–293. – Автор, назва та анот. парал. укр., англ.
Ситник І. П. Криптовалюта і її різновиди. Проблеми та перспективи використання в світі й Україні / І. П. Ситник, Т. Бодарева // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; [редкол.: О. О. Примостка (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 56–60. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Шевчук С. Криптовалюта. Начало / С. Шевчук // Незалежний аудитор. – 2014. – № 5. – С. 94–97.


09.11.2017

Запитує: Ivanna
Тема запиту: Доброго дня! Порадьте будь ласка статті для аналізу наукових публікацій на тему «Платіжний баланс України та методи його вдосконалення». Завчасно дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Іванно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Боришкевич О. Вплив валютного регулювання на економічний розвиток України / Олена Боришкевич // Ринок цінних паперів України. – 2016. – № 1–2. – С. 63–72. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Волкова О. Г. Теоретичні питання боргової стійкості держави / О. Г. Волкова // Економіка та держава. – 2017. – № 1. – С. 37–40. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Гурова К. Зовнішньоторговельна діяльність у структурі доходів держави / Капіталіна Гурова, Андрій Непран // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія: Економічні науки = Foreign trade: economics, finance, law. – 2017. – № 2. – С. 31–49. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Заблоцький М. Б. Валютний курс: виробничо-обмінні аспекти регулювання стабілізації / М. Б. Заблоцький // Регіональна економіка = Regional Economy. – 2016. – № 1. – С. 130–137. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Косова Т. Д. Валютна політика та структура платіжного балансу України: діалектика взаємозв’язку / Т. Д. Косова, І. О. Стеблянко // Економіка та держава. – 2016. – № 2. – С. 9–12. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Кравченко В. І. 20 років грошової реформи в Україні: гривня потребує реанімації / В. І. Кравченко // Економіка та держава. – 2016. – № 10. – С. 4–8. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Савельєв Є. Валютно-курсова політика України: сучасні тенденції та вибір валютного курсу / Євген Савельєв, Віталіна Куриляк // Журнал європейської економіки. – 2016. – Т. 15 (№ 4). – С. 424–444.
Савельєв Є. Соціально-економічна орієнтація валютно-курсової політики України: плаваючий валютний курс, офіційна доларизація чи валютна рада / Євген Савельєв, Віталіна Куриляк // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 3. – С. 149–165. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Уманців Ю. Економічна політика держави в умовах глобалізації / Уманців Юрій // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2017. – № 1. – С. 5–18. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос. укр.


08.11.2017

Запитує: Виктория
Тема запиту: Доброго дня. Порадьте будь ласка літературу для написання курсової роботи на тему «Класифікація економічних систем в економічній теорії».

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Вікторіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки : [зб. наук. пр.] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Запоріз. нац. ун-т» ; [редкол.: А. В. Череп (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – № 1. – 276 с. – Зі змісту: Грицюк П. М. Дослідження стійкості економічних систем в умовах конкуренції / П. М. Грицюк.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В53; ч/з № 3.
Возная Л. Ю. Общая теория устойчивости социально-экономических систем : монография / Л. Ю. Возная. – Житомир : Евенок А. А., 2014. – 317 с. : рис., табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В64; зал економічної класики.
Дзюбик С. Д. Основи економічної теорії : навч. посіб. / С. Д. Дзюбик, О. С. Ривак. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2014. – 424 с. – Зі змісту: Основні моделі економічної системи.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Д43; ч/з № 2.
Економічна теорія : навч. посіб. / [О. В. Стефанишин, М. В. Квак, М. В. Кічурчак, М. І. Теребух] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 336 с. – Зі змісту: Економічна система. Типизація економічних систем.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е45; ч/з № 2.
Економічні системи : монографія / [за ред. Г. І. Башнянина]. – Львів : Ліга-Прес, 2014. – Т. 5. – 430 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е45; зал економічної класики.
Загной М. О. Основи економічних знань : навч. посіб. / М. О. Загной. – Москва : Омега-Л, 2014. – 336 с. – Зі змісту: Економічна система суспільства. Види економічних систем.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 З-14; книгосховище, ч/з № 2.
Клішова О. В. Політична економія суспільного прогресу Всеволода Голубничого : [монографія] : у 2 т. / Олена Клішова, Наталія Супрун ; за ред. Наталії Супрун ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. – Київ : Наук. думка, 2017. – Т. 1 : Теорія розвитку економічних систем. – 351 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 К49; зал економічної класики, ч/з № 3.
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки» : [зб. наук. пр.] / редкол.: О. О. Нестуля (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : ПУЕТ, 2015. – № 2. – 156 с. – Зі змісту: Функціонування економічної системи.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Н34; ч/з № 3.
Основи економічної науки : навч. посіб. для самост. підгот. до курсового екзамену та комплекс. держ. екзамену з екон. теорії / Н. П. Мацелюх, О. М. Розум, І. А. Максименко [та ін.] ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Київ : Центр учб. літ., 2015. – 324 с. – Зі змісту: Категорія «економічна система»: сутність, зміст, структура ; Класифікація (типологізація) економічних систем.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 О-75; ч/з № 2.
Политическая экономия: прошлое, настоящее, будущее : монография. Ч. 1 / под ред. В. М. Гейца, В. Н. Тарасевича. – Киев : Центр учеб. лит., 2014. – 493 с. – Из содерж.: Естественнонаучный потенциал исследования экономических систем.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 П50; книгосховище, зал економічноїкласики.
Сірко А. В. Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / А. В. Сірко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 414 с. – Зі змісту: Економічна система суспільства та її типи.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С40; книгосховище.
Філатов В. М. Основи економіки : навч. посіб. для інозем. слухачів підгот. відділення / В. М. Філатов, Г. В. Островерхова ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 112 с. – Зі змісту: Основні типи економічних систем.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ф51; книгосховище.
Якобчук В. П. Економічна теорія : навч. посіб. [для вищ. навч. закл.] / В. П. Якобчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. – 3-тє вид., перероб. – Київ : Ліра-К, 2015. – 408 с. – Зі змісту: Типи економічних систем. Особливості розвитку перехідних економік.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Я46; книгосховище.


05.11.2017

Запитує: Dima
Тема запиту: Добрий вечір! Чи не могли б Ви порадити літературу для реферату на тему «Філософський образ науки у сучасному суспільстві: Бруно Латур». Завчасно вдячний!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пане Дмитре! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право : [зб. наук. пр.] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т» ; [голов. ред. Л. М. Димитрова]. – Київ : Політехніка НТУУ «КПІ», 2013. – № 2. – 131 с. – Бібліогр. в кінці ст. – Зі змісту: Кононова Я. В. Методологические аспекты актор-сетевой теоретической ориентации: Бруно Латур / Я. В. Кононова.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф В53; книгосховище.
Казаков М. Фуко і Латур: два нариси соціальної теорії / Мстислав Казаков // Філософська думка = Philosophical thought. – 2017. – № 2. – С. 73–89.
Ореховский П. А. «Акторно-сетевой подход» Б. Латура и «фактор культуры» в анализе экономических процессов / П. А. Ореховский // Общественные науки и современность. – 2017. – № 3. – С. 157–167. – Автор, назва та анот. парал. англ.


04.11.2017

Запитує: Katusha
Тема запиту: Доброго дня, хотіла б попросити підібрати літературу на курсову роботу на тему «Вартість та оплата праці»!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Катерино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Гендерна рівність і розвиток: погляд у контексті європейської стратегії України / Центр Разумкова ; [ред. Чернова А.]. – Київ : Заповіт, 2016. – 244 с. : табл., граф. – Зі змісту: Гендерні розриви в оплаті праці та гендерна сегрегація.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 301 Г34; ч/з № 3.
Дзюбик С. Д. Основи економічної теорії : навч. посіб. / С. Д. Дзюбик, О. С. Ривак. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2014. – 424 с. – Зі змісту: Оплата праці в економіці України.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Д43; ч/з № 2.
Кір’ян Т. Гідна заробітна плата у контексті макроекономічної стабілізації і зростання (методологія і практика) / Т. Кір’ян, Ю. Куліков // Україна: аспекти праці. – 2017. – № 2. – С. 3–13. – Анот. парал. англ., рос.
Матійчук О. Єдина тарифна сітка в системі мотивації праці / О. Матійчук, І. Матійчук // Україна: аспекти праці. – 2017. – № 1–2. – С. 32–37. – Анот. парал. англ., рос.
Махсма М. Б. Зайнятість та рівень життя сільського населення України: теорія та практика регулювання : монографія / М. Б. Махсма ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2017. – 383 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 М36; ч/з № 3, e-ресурс.
Назарова Г. В. Мотивування трудової діяльності: регіональні та галузеві аспекти : монографія / Г. В. Назарова, Е. Р. Степанова. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 176 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 Н19; ч/з № 3.
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки»: [зб. наук. пр. / редкол.: О. О. Нестуля (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : ПУЕТ, 2015. – № 2. – 156 с. – Зі змісту: Костишина Т. А. Соціально-економічна сутність оплати праці в контексті нової ідеології функціональності середнього класу в Україні / Т. А. Костишина.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Н34; ч/з № 3.
Сірко А. В. Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / А. В. Сірко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 414 с. – Зі змісту: Ринок праці та заробітна плата.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С40; книгосховище, ч/з № 5.
Соціально-трудові відносини: теорія та практика = Социально-трудовые отношения: теория и практика = Social and labour relations: theory and practice : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т соц.-труд. відносин ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – № 2. – 259 с. – Зі змісту: Гнибіденко І. Ф. Соціально-економічні проблеми реформування оплати праці / І. Ф. Гнибіденко. – С. 78–83.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 С69; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3, e-ресурс.
Стабуліс М. Ідентифікація гендерного розриву в оплаті праці. Приклад Греції / Мілтіадіс Стабуліс // Журнал європейської економіки. – 2017. – Т. 16, № 2. – С. 147–169.
Чепінога В. Г. Основи економічної теорії : навч. посіб. / В. Г. Чепінога ; НАН України, Київ. ун-т права. – Київ : Ліра-К, 2014. – 240 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ч-44; ч/з № 2.
Шмиголь Н. М. Сучасні тенденції в організації оплати праці в зарубіжних країнах у розрізі систем оплати праці / Н. М. Шмиголь, Д. С. Монастирська, А. А. Антонюк // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2016. – № 2. – С. 71–75. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.


28.10.2017

Запитує: Lerka
Тема запиту: Доброго дня! Який матеріал ви б могли надати для тез доповіді на тему "Актуальні питання впливу грошового фактору на функціонування економічної системи". Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Валеріє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Економічна теорія : навч. посіб. / [О. В. Стефанишин, М. В. Квак, М. В. Кічурчак, М. І. Теребух] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 336 с. – Зі змісту: Економічна система.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е45; ч/з № 2.
Економічні системи : монографія / [за ред. Г. І. Башнянина]. – Львів : Ліга-Прес, 2014. – Т. 5. – 430 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е45; зал економічної класики.
Єщенко П. С. Фінансіалізація у водоверті глобальної економіки : [монографія] / П. С. Єщенко, Н. Г. Самко. – Київ : Знання України, 2016. – 355 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Є97; книгосховище.
Казанская В. П. Общество без наличных денег. Трансакционный и ликвидный подходы к оценке денежной массы / Казанская В. П., Минина Т. И. // Вопросы экономических наук. – 2017. – № 1. – С. 96–99.
Клішова О. В. Політична економія суспільного прогресу Всеволода Голубничого : [монографія] : у 2 т. / Олена Клішова, Наталія Супрун ; за ред. Наталії Супрун ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. – Київ : Наук. думка, 2017. – Т. 1 : Теорія розвитку економічних систем. – 351 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 К49; зал економічної класики, ч/з № 3.
Кричевська Т. Історія інститутів грошово-кредитного регулювання США. Ст. 4. Від становища системної антиінфляційної політики до стимулювання економіки за допомогою креативного фінансового сектора (1977–2007) / Тетяна Кричевська // Економічна теорія. – 2016. – № 2. – С. 46–62. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Кричевська Т. Монетарне стимулювання економіки: сучасні теоретичні дискусії та практичні підходи / Т. Кричевська // Економічна теорія. – 2013. – № 3. – С. 63–89.
Філатов В. М. Основи економіки : навч. посіб. для інозем. слухачів підгот. відділення / В. М. Філатов, Г. В. Островерхова ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 112 с. – Зі змісту: Гроші в ринковій економіці.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ф51; книгосховище.
Філософія грошей в епоху фінансової цивілізації : монографія / [О. І. Агеєв, В. Д. Базилевич, В. Г. Бодров та ін.] ; за ред. Т. С. Смовженко, З. Е. Скринник ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи, Укр. філос.-екон. наук. т-во. – Київ : УБС НБУ, 2010. – 464 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 Ф56; зал економічної класики.
Якобчук В. П. Економічна теорія : навч. посіб. [для вищ. навч. закл.] / В. П. Якобчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. – 3-тє вид., перероб. – Київ : Ліра-К, 2015. – 408 с. – Зі змісту: Гроші та грошовий обіг.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Я46; книгосховище.


27.10.2017

Запитує: Yana
Тема запиту: Доброго дня, хотіла б попросити підібрати літературу, будь ласочка, на курсову роботу на тему "Проблема зовнішньої заборгованості країн та шляхи її вирішення".

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Яно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Аналітична доповідь до щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2016 році» / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [редкол.: В. П. Горбулін, О. С. Власюк]. – Київ : НІСД, 2016. – 686 с. – Зі змісту: Зовнішній борг України (дані НБУ).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 32С А64; книгосховище.
Баженова О. В. Зовнішня державна заборгованість: ризики для економіки України / О. В. Баженова, Ю. М. Черниш // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 5. – С. 26–33. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Балюк И. Об идентификации внутреннего и внешнего долга / Игорь Балюк // Общество и экономика. – 2017. – № 1. – С. 92–102. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Богдан Т. П. Зовнішнє боргове навантаження та виклики для валютно-фінансової політики України / Т. П. Богдан // Економіка України. – 2016. – № 7. – С. 21–32. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Веріга Г. В. Інформаційна модель обліку і обслуговування зовнішнього державного боргу / Ганна В. Веріга // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2016. – № 2. – С. 297–307. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Державне фінансове регулювання економічних перетворень : монографія / [І. Я. Чугунов, А. В. Павелко, Т. В. Канєва та ін.] ; за заг. ред. А. А. Мазаракі ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : КНТЕУ, 2015. – 376 с. – Зі змісту: Механізм управління державним боргом.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Д36; книгосховище.
Звіт Рахункової палати за 2016 рік. – Київ : Рахункова палата України, 2017. – 283 с. – Зі змісту: Стан державного та гарантованого державою боргу.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.1 З-43; ч/з № 3.
Кармелюк Г. Моделювання взаємозв’язку державного та гарантованого державою зовнішнього боргу України з дефіцитом бюджету і витратами та заощадженнями населення / Ганна Кармелюк, Світлана Пласконь, Галина Сенів // Журнал європейської економіки. – 2017. – Т. 16, № 1. – С. 58–80.
Лисяк Л. Роль та значення державного боргу в грошово-кредитній та податковій політиці України / Любов Лисяк // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 1. – С. 16–26. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Лондар С. Л. Вплив реструктуризації зовнішніх боргових зобов’язань перед приватними кредиторами на боргову стійкість України / С. Л. Лондар, К. В. Кузнєцов, І. М. Верещака // Фінанси України. – 2016. – № 1. – С. 39–56. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Міжнародні фінанси : підручник / [О. М. Мозговий, Т. В. Мусієць, Л. В. Руденко-Сударєва [та ін.] ; за заг. ред. О. М. Мозгового ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2016. – 515 с. : табл. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336И М58; книгосховище, абонемент, ч/з № 3, ч/з ІБО.
Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України : матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 23 листоп. 2016 р., м. Львів / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Львів. торг.-екон. ун-т, Регіон. філ. НІСД у м. Львові, Ін-т економіки та фінансів, Каф. фінансів, кредиту та страхування. – Київ : Алерта, 2016. – 418 с. – Зі змісту: Славчаник О. Р. Державний борг та його вплив на економічну безпеку держави / О. Р. Славчаник, Г. І. Юркевич.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 С91; ч/з № 3.
Удосконалення управління державними фінансами та реформування податкової системи України / [А. М. Соколовська, Р. Л. Балакін, В. Й. Башко та ін.] ; за ред. Т. І. Єфименко ; ДННУ «Акад. фінанс. упр.». – Київ : ДННУ АФУ, 2015. – 446 с. – Зі змісту: Фактори впливу на боргову стійкість в Україні.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 У31; ч/з № 3.
Фінанси, облік і аудит = Finance, accounting and audit : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана»; голов. ред. В. М. Федосов. – Київ, 2016. – Вип. 1. – 259 с. – Зі змісту: Алексєєва Н. І. Управління державним боргом: досвід Франції / Н. І. Алексєєва. – С. 20–35.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Ф59; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3.


27.10.2017

Запитує: Yana
Тема запиту: Доброго дня, прошу допомогти підібрати літературу 2014-2017 рр. до курсової роботи на тему "Експортний потенціал України та шляхи його вирішення". Була б дуже вдячна.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Яно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Аналітична доповідь до щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2016 році» / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [редкол.: В. П. Горбулін, О. С. Власюк]. – Київ : НІСД, 2016. – 686 с. – Зі змісту: Географічна структура експорту товарів ; Обсяги експорту товарів по регіонах ; Експорт товарів до країн ЄС ; Експорт окремих товарів ; Динаміка обсягів експорту послуг (за видами послуг) ; Динаміка обсягів експорту послуг (по країнах світу).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 32С А64; книгосховище.
Бабірлі У. Х. Напрямки розширення експортного потенціалу вітчизняних підприємств на ринках ЄС / У. Х. Бабірлі, С. В. Князь, О. П. Павленко // Економіка та держава. – 2017. – № 3. – С. 25–30. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Бестужева С. В. Міжнародна економічна діяльність України : навч. посіб. / С. В. Бестужева ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 266 с. – Зі змісту: Експортна політика України.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Б53; книгосховище.
Бутко М. Методологія оцінки ролі експортного потенціалу в економічному розвитку регіону / М. Бутко, М. Козік // Економіст. – 2015. – № 10. – С. 8–11. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Вдовиченко А. Фіскальні та монетарні інструменти стимулювання експорту в Україні / Вдовиченко Артем, Зубрицький Артур // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету = Herald of Kyiv National University of Trade and Economics. – 2016. – № 1. – С. 24–40. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Войчак М. Удосконалення інституціональної підтримки українського експорту високотехнологічної продукції / Микола Войчак // Ринок цінних паперів України. – 2016. – № 3–4. – С. 37–44. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Дмитрієва Н. О. Стратегічні підходи щодо електронних систем підтримки експортерів України / Н. О. Дмитрієва // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія: Економічні науки. – 2015. – № 3. – С. 164–174. – Анот. рос., англ.
Козік М. О. Вплив експортного потенціалу на розвиток господарського комплексу регіонів в умовах активізації євроінтеграційних процесів / М. О. Козік // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 20. – С. 111–114. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Колодій С. Ю. Напрямки підвищення експортного потенціалу під час формування нової моделі соціально-економічного розвитку України / Колодій С. Ю., Гаряга Л. О., Руденко М. В. // Економічний часопис – ХХІ = Economic annals– XXI. – 2015. – № 11–12. – С. 38–42. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос., укр.
Мельник Т. Потенціал ринку ЄС для українських експортерів / Тетяна Мельник, Катерина Пугачевська // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія: Економічні науки = Foreign trade: economics, finance, law. – 2017. – № 2. – С. 5–18. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Россоха В. Експортний потенціал аграрних підприємств / Россоха Володимир, Шарапа Ольга // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія: Економічні науки = Foreign trade: ekonomіcs, fіnance, law. – 2016. – № 4. – С. 44–63. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Скляр Н. Високотехнологічний експорт України на азійських ринках / Надія Скляр, Марія Бондарчук // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія: Економічні науки = Foreign trade: economics, finance, law. – 2017. – № 2. – С. 61–70. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Яценко О. М. Розвиток експортного потенціалу аграрного сектора економіки України в умовах глобалізації / О. М. Яценко, Н. Г. Невзгляд, А. Г. Невзгляд // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія: Економічні науки. – 2015. – № 3. – С. 39–48. – Анот. рос., англ.
Barvinok V. Ukrainian export among EU countries: geopolitical priorities / V. Barvinok, Y. Prykhozhai // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 14. – С. 68–73. – Автор, назва та анот. парал. англ. – Пер. назви: Український експорт в країни ЄС: геополітичні пріоритети.


27.10.2017

Запитує: Yana
Тема запиту: Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, чи є онлайн книга Шевченка з англійської мови? І якщо, так, чи не могли б ви написати посилання?

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Яно! На жаль Ви не зазначили всі відомості про книгу (ініціали автора, точну назву, рік видання). В бібліотеці КНЕУ є декілька видань О. Л. Шевченко з англійської мови як в електронному, так і в друкованому вигляді. Вам необхідно звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://irbis.kneu.edu.ua/cgi-bin/cgi64/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS

Англійська мова для економістів: розмовні теми = English for Economists: Conversational Topics : навч. посіб. / О. Л. Шевченко, Л. І. Чеботарьова, О. В. Чуркіна [та ін. ; за ред. О. Л. Шевченко]. – Київ : КНЕУ, 2005. – 565 с. – (До 100-річчя Київського національного економічного університету). – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 4И(Англ) А64; електронний ресурс, книгосховище, абонемент, ч/з № 2, ч/з № 3,ч/з № 5, ч/з № 7.
Шевченко О. Л. Ділова англійська мова для економістів: письмова та усна комунікація : підручник / О. Л. Шевченко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2009. – 412 с. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 4И(Англ) Ш37; електронний ресурс, книгосховище, абонемент, ч/з № 2, ч/з № 3.


24.10.2017

Запитує: Людмила
Тема запиту: Шановний бібліотекарю, чи не могли б ви порадити джерела для дослідження такої теми "Особливості сучасної країнової стратифікації в глобальних умовах". Джерела останніх 5 років. Заздалегідь дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Людмило! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Глобальное экономическое развитие: тенденции, асимметрии, регулирование : монография / [Д. Лукьяненко, А. Поручник, Я. Столярчук и др.] ; под наук. ред. Д. Г. Лукьяненко, А. Поручника, В. Колесова ; Киев. нац. экон. ун-т им. Вадима Гетьмана, Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – Киев : КНЭУ, 2013. – 466 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Г54; книгосховище, Аб., ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, ч/з № 7, ч/з В, ч/з ІБО.
Куцик П. О. Глобальна економіка: принципи становлення, функціонування, регулювання та розвитку : монографія / П. О. Куцик, О. І. Ковтун, Г. І. Башнянин ; Львів. комерц. акад. – Львів : Вид-во ЛКА, 2015. – 584 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М К95; ч/з № 3.
Лук’яненко Д. Г. Глобальна економічна інтеграція : монографія / Д. Г. Лук’яненко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : Нац. підручник, 2008. – 220 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Л84; книгосховище, ч/з В, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 7, ч/з № 5, ч/з ІБО.
Меркулова Т. Справедливість, нерівність і економічна ефективність: аналіз та моделювання взаємозв’язків / Тамара Меркулова // Економічна теорія. – 2016. – № 4. – С. 77–86. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Радзієвська С. О. Глобальна економіка : конспект лекцій для студентів екон. напрямів підгот. усіх форм навчання / С. О. Радзієвська ; М-во освіти і науки України, Держ. екон.-технол. ун-т транспорту. – Київ : Наш Формат, 2015. – 344 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Р15; книгосховище, ч/з № 3.
Райнерт Э. С. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными / Эрик С. Райнерт ; пер. с англ. Натальи Автономовой ; под ред. Владимира Автономова. – 4-е изд. – Москва : Изд. дом Высш. шк. экономики, 2016. – 384 с. – (Экономическая серия).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Р18; зал економічної класики.
Розпутенко І. В. Цивілізаційний вибір України в умовах глобалізації / І. В. Розпутенко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія «Державне управління» = Bulletin of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine. Series «Public Administration». – 2017. – № 1. – С. 112–122. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Сергєєва О. Р. Сучасний стан глобальної економіки в світовому господарстві / О. Р. Сергєєва // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 11. – С. 32–37. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Стратегії конкурентного розвитку у глобальній економіці : монографія / [А. М. Поручник, Я. М. Столярчук, А. М. Колот] ; за заг. ред. А. М. Поручника, Я. М. Столярчук ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2016. – 331 с. : табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М С83; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3, e-ресурс.
Транснаціоналізація і конкурентний розвиток національних економік: теорія і практика країн, що розвиваються : монографія / [Л. В. Руденко-Сударєва, В. В. Токарь, В. В. Ткаченко та ін.] ; наук. ред. Лариси Руденко-Сударєвої. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2014. – 563 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Т65; ч/з № 3.
Шаповал Я. К. Сутність та особливості процесів економічної стратифікації на сучасному етапі розвитку України / Я. К. Шаповал // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2013. – № 4. – С. 111–118.
Шмиголь Н. М. Сучасні тенденції в організації оплати праці в зарубіжних країнах у розрізі систем оплати праці / Н. М. Шмиголь, Д. С. Монастирська, А. А. Антонюк // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2016. – № 2. – С. 71–75. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.


24.10.2017

Запитує: Читач
Тема запиту: Доброго дня! Який матеріал ви б могли надати для реферату на тему "Правопис 1945 року".

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Громик Ю. В. Український правопис : навч. посіб. / Ю. В. Громик. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 140 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 4У Г87; книгосховище, ч/з № 5.
Данильчук Д. В. Український правопис: роздоріжжя і дороговкази / Дмитро Данильчук ; [голов. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 2013. – 224 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 4У Д18; книгосховище.
Історія українського правопису XVI–XX ст. : хрестоматія / упоряд. В. В. Німчук. – Київ : Наук. думка, 2004. – 582 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 4У І-90; Зал укр., ч/з № 5.
Кулик В. Дискурс українських медій: ідентичності, ідеології, владні стосунки : [монографія] / Володимир Кулик ; [ред. Андрій Мокроусов]. – Київ : Критика, 2010. – 655 с. – Зі змісту: Правопис та мовні ідеології.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 301 К90; книгосховище.
Українська мова у XX сторіччі: історія лінгвоциду : док. і матеріали : [збірник] / за ред. Лариси Масенко ; упоряд.: Л. Масенко, В. Кубайчук, О. Демська-Кульчицька. – 2-ге вид., допов. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2006. – 399 с. – Від державної комісії при НКО для впорядкування українського правопису.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 4У У45; книгосховище.
Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Ін-т укр. мови ; [ред. Є. І. Мазниченко та ін.]. – Стер. вид. – Київ : Наук. думка, 2012. – 288 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 4У У45; книгосховище.


22.10.2017

Запитує: Vika
Тема запиту: Доброго дня, мені потрібна література 2010-2017 років на тему "Адвокатська діяльність".

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Вікторіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Адвокатура в Україні / Акад. адвокатури України ; [авт.-упоряд.: Т. В. Варфоломеєва, С. В. Гончаренко]. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 400 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 34С6 А28; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5.
Волошина Л. Розголошення адвокатської таємниці як підстава юридичної відповідальності адвоката / Людмила Волошина // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 6. – С. 211–215.
Довідник майбутнього адвоката / [Т. В. Варфоломеєва, Н. М. Мироненко, З. В. Ромовська та ін.] ; Акад. адвокатури України, Школа адвокат. підготовки, Спілка адвокатів України. – Київ : Прецедент, 2010. – 1152 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 34С6 Д58; книгосховище.
Іваницький С. Принципи адвокатури / Сергій Іваницький // Юридична Україна. – 2015. – № 10–12. – С. 117–131.
Кацавець Р. С. Судові промови державного обвинувача та адвоката-захисника у кримінальному судочинстві України: правові, етичні, логічні та мовні аспекти : монографія / Руслан Кацавець ; [наук. ред. В. В. Молдован] ; М-во освіти і науки України, Акад. адвокатури України. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 150 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 34С6 К30; книгосховище.
Коч О. Особливості трансдержавної діяльності адвокатури / О. Коч // Юридичний журнал. – 2013. – № 3. – С. 123–126.
Матвєєв П. Історія адвокатури. Правовий статус адвокатури, адвокатська діяльність / П. Матвєєв // Юридичний журнал. – 2013. – № 1. – С. 114–132.
Нор В. Адвокат як єдиний суб’єкт надання правничої допомоги у судовому провадженні: міжнародний досвід та вітчизняні законодавчі новели / В. Нор, А. Войнарович // Право України. – 2016. – № 12. – С. 9–18.
Святоцька В. Інститут адвокатури Німеччини: заснування, становлення, організація та діяльність / В. Святоцька // Право України. – 2016. – № 1. – С. 174–181.
Святоцька В. Інститут адвокатури Франції: історична генеза, сучасна організація та професійна діяльність / В. Святоцька // Право України. – 2016. – № 4. – С. 129–138.
Святоцька В. Основоположні стандарти і принципи організації та діяльності адвокатури у міжнародному просторі / В. Святоцька // Право України. – 2015. – № 12. – С. 83–91.
Святоцька В. Стандарти адвокатури: поняття, ознаки, класифікація, джерела / В. Святоцька // Право України. – 2017. – № 7. – С. 163–174.
Тарасенко Л. Роль адвоката в системі надання професійної правничої допомоги в Україні та країнах Європейського Союзу / Л. Тарасенко // Право України. – 2016. – № 12. – С. 19–28.
Україна. Закони. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 3 лют. 2014 р. : відповідає офіц. текстові. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 42 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 34С6 У45; ч/з № 3.
Шкребець Є. Шляхи вдосконалення адміністративного законодавства щодо забезпечення діяльності адвокатури в Україні / Євгеній Шкребець // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 2. – С. 122–127.
Юркевич Ю. Правові засади функціонування адвокатських об’єднань в Україні / Юрій Юркевич // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 12. – С. 80–84.


21.10.2017

Запитує: Влада
Тема запиту: Добрий день! Допоможіть, будь ласка, з літературою для курсової на тему "Сутність, зміст та структура економічної системи".

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Владо! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки : [зб. наук. пр.] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Запоріз. нац. ун-т» ; [редкол.: А. В. Череп (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – № 1. – 276 с. – Зі змісту: Грицюк П. М. Дослідження стійкості економічних систем в умовах конкуренції / П. М. Грицюк.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В53; ч/з № 3.
Возная Л. Ю. Общая теория устойчивости социально-экономических систем : монография / Л. Ю. Возная. – Житомир : Евенок А. А., 2014. – 317 с. : рис., табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В64; зал економічної класики.
Дзюбик С. Д. Основи економічної теорії : навч. посіб. / С. Д. Дзюбик, О. С. Ривак. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2014. – 424 с. – Зі змісту: Основні моделі економічної системи.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Д43; ч/з № 2.
Економічна теорія : навч. посіб. / [О. В. Стефанишин, М. В. Квак, М. В. Кічурчак, М. І. Теребух] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 336 с. – Зі змісту: Економічна система. Типизація економічних систем.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е45; ч/з № 2.
Економічні системи : монографія / [за ред. Г. І. Башнянина]. – Львів : Ліга-Прес, 2014. – Т. 5. – 430 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е45; зал економічної класики.
Загной М. О. Основи економічних знань : навч. посіб. / М. О. Загной. – Москва : Омега-Л, 2014. – 336 с. – Зі змісту: Економічна система суспільства. Види економічних систем.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 З-14; книгосховище, ч/з № 2.
Клішова О. В. Політична економія суспільного прогресу Всеволода Голубничого : [монографія] : у 2 т. / Олена Клішова, Наталія Супрун ; за ред. Наталії Супрун ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. – Київ : Наук. думка, 2017. – Т. 1 : Теорія розвитку економічних систем. – 351 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 К49; зал економічної класики, ч/з № 3.
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки» : [зб. наук. пр. / редкол.: О. О. Нестуля (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : ПУЕТ, 2015. – № 2. – 156 с. – Зі змісту: Функціонування економічної системи.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Н34; ч/з № 3.
Основи економічної науки : навч. посіб. для самост. підгот. до курсового екзамену та комплекс. держ. екзамену з екон. теорії / Н. П. Мацелюх, О. М. Розум, І. А. Максименко [та ін.] ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Київ : Центр учб. літ., 2015. – 324 с. – Зі змісту: Категорія «економічна система»: сутність, зміст, структура ; Класифікація (типологізація) економічних систем.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 О-75; ч/з № 2.
Политическая экономия: прошлое, настоящее, будущее : монография. Ч. 1 / под ред. В. М. Гейца, В. Н. Тарасевича. – Киев : Центр учеб. лит., 2014. – 493 с. – Из содерж.: Естественнонаучный потенциал исследования экономических систем.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 П50; книгосховище, зал економічної класики.
Сірко А. В. Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / А. В. Сірко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 414 с. – Зі змісту: Економічна система суспільства та її типи.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С40; книгосховище.
Філатов В. М. Основи економіки : навч. посіб. для інозем. слухачів підгот. відділення / В. М. Філатов, Г. В. Островерхова ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 112 с. – Зі змісту: Основні типи економічних систем.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ф51; книгосховище.
Якобчук В. П. Економічна теорія : навч. посіб. [для вищ. навч. закл.] / В. П. Якобчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. – 3-тє вид., перероб. – Київ : Ліра-К, 2015. – 408 с. – Зі змісту: Типи економічних систем. Особливості розвитку перехідних економік.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Я46; книгосховище.


 

Відповідь бібліотекаря

Остання редакція: 21.02.18