НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ М. В. ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКОГО

Яндекс.Метрика

Віртуальна бібліографічна довідка

Віртуальна бібліографічна довідка       

29.04.2022
Запитує: Христина

Тема запиту: Доброго дня, допоможіть будь ласка з пошуком матеріалу для написання дипломної роботи на тему: «Валютні операції та їх місце в діяльності комерційних банків» на основі ПриватБанку. Дякую)

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пане Христино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Божидарнік Н. В. Валютні операції : підруч. для студентів ВНЗ / Н. В. Божидарнік, Т. В. Божидарнік. – Київ : Центр учб. літ., 2019. – 696 с.
Шифр зберігання та місце знаходження: 336.7 Б76; читальний зал для студентів.
Бурковська А. В. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції в сучасних умовах : навч. посіб. / А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна ; М-во освіти і науки України, М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 207 с. : рис. 
Шифр зберігання та місце знаходження: 339 Б91; читальний зал для студентів, книгосховище.
Гладких Д. М. Ризики націоналізації «Приватбанку» та основні напрями їх мінімізації / Д. М. Гладких // Економіка та держава. – 2017. – № 9. – С. 39–42. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Гриджук Д. М. Дослідження інформаційних потоків центрів прибутку корпоративного та роздрібного бізнесу банку / Д. М. Гриджук // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; [редкол.: С. В. Захарін (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2017. – № 12. – С. 13–19. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна візія та виклики глобалізації: зб. тез доп. 12-ої Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [(Тернопіль, 26-27 берез. 2015 р.)] / М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. екон. ун-т, Рада молодих вчених ; [редкол.: Т. Я. Маршалок (голова), Л. П. Амбрик, В. А. Валігура та ін. ; відп. за вип. Т. Я. Маршалок]. – Тернопіль : Астон, 2015. – 319 с. : рис., табл. – Зі змісту:Гарбут А.Напрями та перспективи діяльності ПАТ КБ «Приватбанк» на ринку цінних паперів України / А. Гарбут
Шифр зберігання та місце знаходження: 338.1 Е45; читальний зал для студентів, книгосховище.
Лобозинська С. М. Моніторинг та оцінка якості банквських послуг в Україні / Лобозинська Софія Миколаївна, Крвавич Оксана Ярославівна // Финансовые услуги. – 2018. – № 3. – С. 26–31. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Малахова О. ЛВалютний ринок України: сучасний стан та проблеми / О. Л. Малахова, М. В. Марусин // Світ фінансів. – 2015. – Вип. 2. – С. 46–60. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Операції банківських установ : тренінг / [Т. П. Остапишин, І. Б. Охрименко, О. В. Ситник та ін.]. ; ред. Т. П. Остапишин ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2013. – 956 с. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження: 336.7 О-60; книгосховище, абонемент.


28.03.2022
Запитує: Марія

Тема запиту: Добрий день! Слава Україні! Можна, будь ласка, замовити літературу для написання дипломної роботи на тему «Грошові потоки підприємств та механізми їх максимізації».

Відповідь бібліотекаря

Героям слава! Доброго дня пані Маріє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Бровко Л. І. Формування фінансових ресурсів підприємств в умовах нестабільності  / Л. І. Бровко, Є. І. Бровко, О. О. Крижановський // Економіка та держава. – 2019. – № 9. – С. 57–63. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Головко Т. Планування грошових потоків підприємства: нова парадигма / Головко Тетяна // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету = Herald of Kyiv National University of Trade and Economics. – 2017. – № 4. – С. 104–113. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Грабовський І. С. Методичні аспекти формування та оцінки зони фінансової стабільності підприємства / І. С. Грабовський, А. М. Якименко // Економіка та держава. – 2016. – № 1. – С. 64–70. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Денисенко М. П. Заходи покращання фінансового стану підприємств у сучасних умовах господарювання / М. П. Денисенко, А. М. Гришко // Економіка та держава. – 2019. – № 12. – С. 61–65. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Литвин І.С. Шляхи удосконалення системи управління грошовими потоками / І. С. Литвин, А. І. Іващенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 1. – С. 51–56. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Мукушев А. Б. Проблемы формирования и использования прибыли предприятий / Мукушев А. Б. // Вопросы экономических наук. – 2016. – № 6. – С. 59–63.
Марченко В. М. Фактори формування прибутку на підприємствах вугільної промисловості України / В. М. Марченко, Ю. К. Плетньова // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 79–83. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Марченко І. С. Економічний механізм формування та використання грошових потоків / І. С. Марченко, Ю. Л. Труш // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; [редкол.: С. В. Захарін (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2017. – № 12. – С. 154–157. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Матківська Т. Я. Тлумачення поняття "грошові потоки" та їх класифікація / Матківська Тетяна Ярославівна, Попович Оксана Василівна // Економіка. Фінанси. Право. – 2019. – № 5. – С. 23–27. – Назва та анот. парал. рос., англ.
Олійник О. О. Грошові і фінансові потоки в системі фінансового менеджменту підприємств / О. О. Олійник // Інвестиції: практика та досвід. – 2021. – № 13–14. – С. 32–37. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Партин Г. Джерела та інструменти залучення коштів для фінансування малих і середніх підприємств України / Галина Партин, Анатолій Загородній // Банківська справа. – 2020. – № 1. – С. 105–118. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Петров В. Інвестор шукає гроші… У звіті про рух грошових коштів / Віктор Петров // Довідник економіста. – 2018. – № 9. – С. 16–23.
Петров В. Управление денежными потоками. Прогноз, планирование, синхронизация / В. Петров // Справочник экономиста. – 2018. – № 2. – С. 12–22.
Рендович П. Управління грошовими потоками інвестиційної діяльності підприємств / Петро Рендович // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 4. – С. 111–120. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Ситник О. В. Основні завдання, функції та система принципів управління інвестиційною привабливістю підприємства / О. В. Ситник // Економіка та держава. – 2016. – № 1. – С. 90–92. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Стецюк П. А. Бюджетування в системі управління фінансовим потенціалом підприємств  / Стецюк П. А., Корнійчук Г. В. // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2018. – № 1. – С. 12–19. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Yereshko J. The methodological foundations of the enterprise cash flow management / J. Yereshko, O. Kharchenko // Економіка та держава. – 2017. – № 11. – P. 72–76. – Автор, назва та анот. парал. укр.
Перевод заглавия: Методологічні засади управління грошовими потоками підприємства


23.03.2022
Запитує: Олександр

Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати список літератури для написання курсової роботи на тему «Планування ефективності виробництва». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пане Олександре! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Гришина Н. В. Формування стратегічного маркетингу підприємства та оцінка його ефективності / Гришина Наталія Володимирівна, Хмарська Ірина Анатоліївна, Алексеенко Костянтин Олегович // Економіка. Фінанси. Право. – 2018. – № 1/2. – С. 8–13. – Назва та анот. парал. рос., англ.
Дем'яненко С. І. Управління великотоварними агропромисловими формуваннями [Електронний ресурс] : монографія / С. І. Дем'яненко, О. О. Сас ; [редкол.: М. І. Бондар (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун–т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2017. – 213 с. : табл.
Шифр зберігання та місце знаходження: 338.4 Д32; абонемент, книгосховище, ч/з студентський.
Дяченко О. В. Проблематика перехідного періоду до еколого-орієнтованої економіки / Дяченко Олена Володимирівна // Економіка. Фінанси. Право. – 2018. – № 6. – С. 4–8.
Економіка підприємства : підручник / [Г. О. Швиданенко, К. С. Бойченко, В. Г. Васильков, А. І. Дмитренко та ін.] ; за заг. та наук. ред. Г. О. Швиданенко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : КНЕУ, 2019. – 551, [1] с. : рис., табл.
Шифр зберігання та місце знаходження: 658 Е45; абонемент, книгосховище, ч/з студентський.
Каламбет С. В. Сутність ефективності фінансового планування на підприємстві / С. В. Каламбет, Г. В. Остимчук // Економіка та держава. – 2015. – № 9. – С. 84–87. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Лівінський А. І. Напрями удосконалення системи стратегічного й оперативного планування реноваційного розвитку підприємств тваринництва / А. І. Лівінський // Агросвіт. – 2018. – № 14. – С. 21–26. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Мельник О. Г. Система бізнес-індикаторів діагностики ефективності стратегічного планування / Мельник Ольга Григорівна, Петришин Наталія Ярославівна, Жежуха Володимир Йосипович // Економіка. Фінанси. Право. – 2016. – № 4/1. – С. 41–44. – Назва та анот. парал. рос., англ.
Петров В. Инвестиционные решения. Могут ли они повлиять на будущее предприятия? / Виктор Петров // Справочник экономиста. – 2018. – № 3. – С. 14–23.


21.03.2022
Запитує: Юлія

Тема запиту: Доброго дня! Прошу Вас допомогти мені підібрати список літератури, статей, тез для написання КБР за темою «Грошові кошти в системі бухгалтерського обліку підприємства, їх внутрішній контроль». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Юлія! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Бухгалтерський облік (загальна теорія) : практикум : навч. посіб. / [М. М. Коцупатрий, М. М. Кругла, О. Г. Бірюк та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2019. – 231 с.
Шифр зберігання та місце знаходження: 657 Б94; книгосховище, ч/з студентський.
Гудзь Н. В. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів ; М-во освіти і науки України. – 2-е вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 422 с.
Шифр зберігання та місце знаходження: 657 Г93; ч/з студентський.
Гуцаленко Л. В. Облік і звітність суб'єктів малого бізнесу : навч. посіб. / Л. В. Гуцаленко, У. О. Марчук, Л. В. Мельянкова ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 391 с. : рис., табл. 
Шифр зберігання та місце знаходження: 657 Г97; ч/з студентський.
Деменко А. В. Сутність, необхідністьта задачі фінансового контролінгу / Деменко Анастасія Володимирівна, Сейсебаєва Наталія Григорівна // Економіка. Фінанси. Право. – 2016. – № 10/4. – С. 25–27. – Назва та анот. парал. рос., англ.
Звітність підприємства : підручник / М. І. Бондар, Ю. А. Верига, М. М. Орищенко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 570 с.
Шифр зберігання та місце знаходження: 657 З-43; абонемент, книгосховище, ч/з студентський.
Левицька С. Фінансові результати господарської діяльності як об'єкти бухгалтерського обліку та менеджменту / Світлана Левицька // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – № 12. – С. 2–9. – Анот. парал. рос., англ.
Лисиченко О. О. Фінансовий облік : навч. посіб. / О. О. Лисиченко, П. Й. Атамас, О. П. Атамас ; М-во освіти і науки України, Ун-т ім. Альфреда Нобеля, Дніпров. держ. аграр.-екон. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 354 с. : табл. 
Шифр зберігання та місце знаходження: 657 Л63; ч/з студентський.
Назаренко О. В. Фінансові результати: сутність та особливості організації бухгалтерського обліку / О. В. Назаренко, Р. В. Лукаш // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 22. – С. 19–25. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Назарова К. Облік витрат на маркетингові комунікації підприємства / Назарова Каріна, Мисюк Вікторія // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету = HeraldofKyivNationalUniversityofTradeandEconomics. – 2017. – № 5. – С. 129–140. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Облік у галузях економіки : навч. посіб. / В. Ф. Максімова, З. В. Кузіна, Л. М. Стиренко, Т. Г. Степова ; за ред. В. Ф. Максімової. – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 496 с. : табл.
Шифр зберігання та місце знаходження: 657 О-16; книгосховище, ч/з студентський.
Панінова О. Витрати виробничого підприємства в обліковій політиці / Ольга Панінова // Бібліотека "Баланс". – 2019. – № 1. – С. 56–59.
Панчук І. П. Гармонізація бухгалтерського та податкового обліку при формуванні звітної інформації про доходи та витрати фінансової діяльності підприємств / І. П. Панчук // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 3. – С. 373–378.
Подмешальська Ю. В. Актуальні аспекти розподілу загальновиробничих витрат у системі обліку / Ю. В. Подмешальська, Л. К. Феофанов, І. С. Абрамова // Агросвіт. – 2018. – № 24. – С. 54–59. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Селіванова Н. М. Облік та оподаткування фінансового результату підприємства в умовах зміни податкового законодавства / Селіванова Наталя Миколаївна, Башинська Ірина Олександрівна, Грабовенко Олена Анатоліївна // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 11/3. – С. 45–53. – Назва та анот. парал. рос., англ.
Селіванова Н. М. Облікова політика підприємства: проблеми визначення поняття та нормативно-правового регулювання / Селіванова Наталя Миколаївна // Економіка. Фінанси. Право. – 2016. – № 7. – С. 18–22. – Назва та анот. парал. рос., англ.
Сук Л. К. Фінансовий облік : навч. посіб. / Л. К. Сук, П. Л. Сук. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2016. – 663 с. : табл. – (Вища освіта XXI століття : засн. в 1998). 
Шифр зберігання та місце знаходження: 657 С89; ч/з студентський.
Тігова Т. М. Аналіз фінансової звітності : [навч. посіб.] / Т. М. Тігова, Л. С. Селіверстова, Т. Б. Процюк ; Нац. акад. внутр. справ, Навч.-наук. ін-т права та психології, Ф-т прав. забезп. підприємницької діяльності та психології. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 268 с. : рис., табл.
Шифр зберігання та місце знаходження: 657 Т39; ч/з студентський.
Шостак Ю. П. Удосконалення методики обліку витрат на виробничому підприємстві / Шостак Юлія Петрівна // Економіка. Фінанси. Право. – 2020. – № 1. – С. 18–24. – Назва та анот. парал. рос., англ.


09.02.2022
Запитує: Никита

Тема запиту: Доброго дня! Потрібна допомога у підборі літератури (вітчизняних та закордонних авторів) для написання дипломної роботи на тему «Міжнародна торгівля послугами: специфіка взаємодії України та ЄС». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пане Микито! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Григорук Н. Е. Статистические аспекты анализа динамики и структуры международной торговли / Н. Е. Григорук // Вопросы статистики. – 2017. – № 1. – С. 54–64. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Зубко Т. Міжнародне співробітництво та економічна безпека підприємництва / Зубко Тетяна // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки = Foreign trade: economics, finance, law. – 2018. – № 3. – С. 47–58. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Кривов'язюк І. В. Організація зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / І. В. Кривов'язюк ; М-во освіти і науки України, Луц. нац. техн. ун-т. – Херсон : Олді-плюс, 2021. – 350 с. : табл.
Шифр зберігання та місце знаходження339 К82; книгосховище.
Лихачев В. А. Международная торговля технологиями. Позиция России / Владимир Алексеевич Лихачев // Международная экономика. – 2017. – № 2. – С. 37–47. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Мельник Т. М. Особливості та напрями розвитку міжнародної торгівлі будівельними послугами / Т. М. Мельник // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 4. – С. 14–18. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Мельниченко С. Міжнародні готельні мережі на національному ринку / Мельниченко Світлана, Кудлай Тетяна // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки = Foreign trade: ekonomіcs, fіnance, law. – 2016. – № 2. – С. 42–53. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Мельниченко С. Національні готельні мережі на міжнародному ринку / Світлана Мельниченко, Тетяна Кудлай // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки = Foreign trade: economics, finance, law. – 2017. – № 2. – С. 19–30. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Міжнародна економіка : підручник / [О. О. Завгородня, О. В. Золотарьова, Л. Л. Лазебник та ін.] ; за ред.: А. О. Задої, В. М. Тарасевича. – Київ : Центр учб. літ., 2019. – 414 с. : рис., табл.
Шифр зберігання та місце знаходження: 339 М58; ч/з студентський.
Рибак Г. І. Міжнародний ринок послуг: сучасний стан та структура / Г. І. Рибак, І. А. Островський // Інвестиції: практика та досвід. – 2020. – № 11–12. – С. 24–28. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Рыскулов Д. Государственно-частный геопроект / Д. Рыскулов // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2017. – № 1. – С. 100–108. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Сіденко В. Р. Мегатренди розвитку електронної торгівлі у контексті сучасної технологічної революції / В. Р. Сіденко // Економіка України = Economy of Ukraine. – 2018. – № 11–12. – С. 82–103. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Субочев О. В. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності України з макрорегіоном МЕНА / О. В. Субочев, О. М. Юркевич, Є. М. Киян // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 22. – С. 13–18. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Ткачук Т. Міжнародні туристичні підприємства на внутрішньому ринку франчайзингу / Тетяна Ткачук // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки = Foreign trade: economics, finance, law. – 2017. – № 2. – С. 95–107. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Тищенко Ю. Поняття «послуга»: в міжнародному та вітчизняному праві / Тищенко Юлія // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Юридичні науки = Foreigntrade: ekonomіcs, fіnance, law. – 2018. – № 4. – С. 89–98. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Locali Paulo Afonco dos Santos. International trade in services: BRICS analysis / Locali Paulo Afonco dos Santos // Економіка. Фінанси. Право. – 2018. – № 5. – P. 23–28. – Переклад назви: Міжнародна торгівля послугами: аналіз країн БРІКС


07.02.2022
Запитує: Олександр

Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати список літератури (вітчизняних та закордонних авторів) для написання курсової роботи на тему «Євроінтеграційна стратегія України». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пане Олександре! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Бень Я. О. Парламентський вимір євроатлантичної інтеграції України / Я. О. Бень // Інвестиції: практика та досвід. – 2021. – № 10. – С. 153–158. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Бурлай Т. Ризики формування пастки дивергентності в процесі євроінтеграції України / Тетяна Бурлай // Економічна теорія. – 2018. – № 3. – С. 99–119. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Валюх А. М. Адаптація законодавства щодо формування державної стратегії розвитку природного капіталу України відповідно до вимог Європейського Союзу / А. М. Валюх // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 9. – С. 126–130. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Жаліло Я. А. Проблеми формування інклюзивного розвитку регіонів України в умовах європейської інтеграції / Я. А. Жаліло // Регіональна економіка = Regional Economy. – 2018. – № 3. – С. 10–20. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Зубко Т. Євроінтеграція: переваги та загрози для зовнішньої торгівлі України / Зубко Тетяна // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки = Foreign trade: economics, finance, law. – 2021. – № 6. – С. 69–86. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Конкурентна платформа економічної самодостатності України у глобальному світі : монографія / [А. М. Поручник, Д. Г. Лук'яненко, Я. М. Столярчук та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Вид. 2-ге, без змін. – Київ : КНЕУ, 2021. – 293 с. : табл., діагр.
Шифр зберігання та місце знаходження338.1 К64; книгосховище.
Месюк М. П. Взаємодія інститутів влади та громадянського суспільства в Україні у контексті євроінтеграційних процесів / М. П. Месюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 8. – С. 87–93. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Мельник Т. Перспективи розвитку експорту України в умовах євроінтеграції / Тетяна Мельник, Катерина Пугачевська // Журнал європейської економіки. – 2018. – Т. 17, № 2. – С. 208–225.
Метлушко О. Обґрунтування засад європейської інтеграції банківської системи України / Ольга Метлушко, Юлія Василькова // Світ фінансів. – 2018. – Вип. 2. – С. 136–144. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Міжнародні економічні відносини та менеджмент в умовах посилення глобалізаційних процесів: навч. посіб. / [І. М. Бутко, М. П. Бутко, Ж. В. Дерій та ін.] ; за ред. С. М. Шкарлета та М. П. Бутка ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 527 с. : рис., табл.
Шифр зберігання та місце знаходження: 339 М58; книгосховище, ч/з студентський.
Мозоль Н. Правове забезпечення євроінтеграційних процесів України / Наталія Мозоль // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – № 9. – С. 170–174.
Студінська Г. Я. Стратегічне партнерство України та ЄС / Студінська Г. Я., Студінський В. А. // Формування ринкових відносин в Україні = Market Relations Development in Ukraine : зб. наук. пр. / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; [редкол.: С. В. Захарін (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2018. – № 7–8. – С. 22–36. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Ткач В. Ф. Рух на схід : [співробітництво між Україною та Угорщиною, його результати в контексті європейської інтеграції] / Ткач В. Ф. // Оборонний вісник. – 2020. – № 2. – С. 24–27.
Хаустов В. К. Інноваційний вимір курсу України на євроінтеграцію / Хаустов В. К. // Економіка і прогнозування. – 2018. – № 2. – С. 135–150. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Хаустова М. Г. Правова політика України в умовах інтеграції до Європейського Союзу / Хаустова Марина Геннадіївна // Право та інновації. – 2021. – № 1. – С. 74–82. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Храпунова Я. В. Оцінювання впливу глобалізаційного середовища на стан інтеграції України в економічний простір країн євроатлантичного регіону / Храпунова Я. В. // Формування ринкових відносин в Україні = Market Relations Development in Ukraine : зб. наук. пр. / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; [редкол.: Студінська Г. Я. (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2020. – № 3. – С. 37–45. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Melnyk T. Priorities of Ukraine's export development in the conditions of european integration / Tetyana Melnyk, Kateryna Pugachevska // Journal of European Economy. – 2018. – Vol. 17, № 2. – P. 209–223.
Value added tax: effectiveness and legal regulation in Ukraine and the European Union/ Irina Kovova, Oleksandr Malyshkin, Vlastimil Vicen[et al.] // Economic Annals-XXI = Економічний часопис-ХХІ. – 2018. – № 5–6. – P. 4–14. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос., укр. – Переклад назви: Податок на додану вартість: ефективність і правове регулювання в Україні та Європейському Союзі.


04.02.2022
Запитує: Юлія

Тема запиту: Доброго дня, допоможіть підібрати літературу для написання дипломної роботи за темою «Спрощена система оподаткування суб'єктів малого підприємництва». Гарного дня!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Юліє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Балашова Р. І. Організація діяльності туристичного підприємства : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Р. І. Балашова. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 183 с.
Шифр зберігання та місце знаходження: 338.4 Б20; ч/з студентський.
Дарвай О. М. Оцінка податкового навантаження на фізичних осіб-підприємців, що застосовують різні системи оподаткування / О. М. Дарвай // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2015. – № 7/8, № 7. – С. 71–76. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Кабанець К. С. Правове регулювання режиму оподаткування сільськогосподарських підприємств в Україні / Кабанець Катерина Сергіївна // Економіка. Фінанси. Право. – 2021. – № 8. – С. 24–31. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Ковова І. Облік та оподаткування у фізичних осіб-підприємців в Україні-2018 рік / Ірина Ковова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2017. – № 10–11. – С. 20–35. – Анот. парал. англ., рос.
Козак О. Сімейна ферма. Реєстрація та оподаткування / Олесь Козак // Довідник економіста. – 2018. – № 9. – С. 42–46.
Луценко І. С. Оподаткування платників єдиного податку в сучасних умовах впровадження податкової реформи / І. С. Луценко // Економіка та держава. – 2020. – № 6. – С. 131–135. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Пивоваров М. Г. Парадигма розвитку малого підприємництва в Україні: аналіз, проблеми та шляхи її вдосконалення / М. Г. Пивоваров // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – № 6. – С. 52–58. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Пинская М. Р. Налоги для малого бизнеса: какими им быть / М. Р. Пинская // Финансы. – 2016. – № 1. – С. 35–37.
Подолянчук О. А. Облік в фермерських господарствах : навч. посіб. / О. А. Подолянчук, Н. І. Коваль, Н. М. Гудзенко ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 373 с. : табл.
Шифр зберігання та місце знаходження: 657 П44; ч/з студентський.
Соколовская Е. В. Презумптивное налогообложение малого и среднего бизнеса VS. Налоговые льготы / Е. В. Соколовская // Финансы. – 2017. – № 4. – С. 31–36.
Сук Л. К.  Облік і звітність суб'єктів малого бізнесу : навч. посіб. / Л. К. Сук, П. Л. Сук, О. В. Данілочкіна ; за заг. ред. П. Л. Сука ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Каравела, 2018. – 372 с. : рис., табл.
Шифр зберігання та місце знаходження: 657 С89; ч/з студентський.
Тарасов К. В. Державна політика стимулювання нагромадження капіталу в секторі малого підприємництва економіки України / Костянтин Валерійович Тарасов // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2016. – № 11. – С. 139–149. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос., укр.
Товченик Н. Загальна чи спрощена система? Що краще для єдиноподатника 4 групи? / Наталія Товченик // Довідник економіста. – 2018. – № 4. – С. 38–45.
Товченик Н. Зміна системи оподаткування: податкові наслідки перехідних операцій / Наталія Товченик // Аудитор України. – 2018. – № 2. – С. 44–49.


25.01.2022
Запитує: Аліна

Тема запиту: Доброго дня! Прошу Вас допомогти мені підібрати список літератури, статей, тез для написання КБР за темою «Грошові кошти в системі бухгалтерського обліку підприємства, їх внутрішній контроль». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Аліно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Булкот Г. В. Особливості внутрішнього аудиту ефективності грошових потоків на підприємствах, установах, організаціях України / Булкот Ганна Вікторівна, Коваленко Софія Миколаївна // Економіка. Фінанси. Право. – 2020. – № 6. – С. 6 – 10. – Назва та анот. парал. рос., англ.
Бухгалтерський облік: у схемах і таблицях : навч. посіб. / [М. І. Скрипник, С. В. Бреус, О. М. Бунда та ін. ; під заг. ред. М. І. Скрипник] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну, Ф-т економіки та бізнесу, Каф. обліку і аудиту. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 339 с. : рис., табл.
Шифр зберігання та місце знаходження: 657 Б94; книгосховище, ч/з студентський.
Гудзь Н. В. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів ; М-во освіти і науки України. – 2-е вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 422 с.
Шифр зберігання та місце знаходження: 657 Г93; ч/з студентський.
Гуцаленко Л. В.  Внутрішньогосподарський контроль : навч. посіб. / Л. В. Гуцаленко, М. М. Коцупатрий, У. О. Марчук. – Київ : Центр учб. літ., 2019. – 495 с. : рис.
Шифр зберігання та місце знаходження: 657 Г97; книгосховище, ч/з студентський.
Жовницька Н.  Облік надходження та витрачання грошових коштів у касі КНП / Наталія Жовницька // Баланс-бюджет. – 2020. – 27 січ. (№ 4). – С. 14–18.
Лисиченко О. О. Фінансовий облік : навч. посіб. / О. О. Лисиченко, П. Й. Атамас, О. П. Атамас ; М-во освіти і науки України, Ун-т ім. Альфреда Нобеля, Дніпров. держ. аграр.-екон. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 354 с. : табл.
Шифр зберігання та місце знаходження: 657 Л63; ч/з студентський.
Матківська Т. Я. Тлумачення поняття «грошові потоки» та їх класифікація / Матківська Тетяна Ярославівна, Попович Оксана Василівна // Економіка. Фінанси. Право. – 2019. – № 5. – С. 23–27. – Назва та анот. парал. рос., англ.
Нестеренко М.   Розраховуємося акредитивом: як облікувати? / Максим Нестеренко // Податки та бухгал терський облік. – 2017. – 20 листоп. (№ 93). – С. 30–32.
Островерха Р. Е. Організація обліку : навч. посіб. / Р. Е. Островерха ; Держ. податкова адмін. України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 568 с. : табл.
Шифр зберігання та місце знаходження: 657 О-78; книгосховище, ч/з студентський.
Плаксієнко В. Я.  Безпаперова бухгалтерія на підприємстві : навч. посіб. / В. Я. Плаксієнко, І. М. Назаренко, С. А. Гаркуша ; за ред. В. Я. Плаксієнка. – Київ : Центр учб. літ., 2018. – 251 с. : рис., табл.
Шифр зберігання та місце знаходження: 657 П37; ч/з студентський.
Сук Л.  Грошовий оборот та його облік / Леонід Сук, Петро Сук // Банківська справа. – 2021. – № 1. – С. 70–84. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Сук Л. К.Облік і звітність суб'єктів малого бізнесу : навч. посіб. / Л. К. Сук, П. Л. Сук, О. В. Данілочкіна ; за заг. ред. П. Л. Сука ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Каравела, 2018. – 372 с. : рис., табл.
Шифр зберігання та місце знаходження: 657 С89; ч/з студентський.
Яценко В.  Побудова облікової системи підприємства на основі процесного підходу: теорія та практика / Вікторія Яценко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2017. – № 2. – С. 41–49. – Анот. парал. англ., рос.


18.01.2022
Запитує: Катя

Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової роботи-есе на тему «Підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства». Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Катерино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Аверчева Н. О. Підвищення якості молока як основа конкурентоспроможності продукції на європейському ринку / Н. О. Аверчева // Агросвіт. – 2019. – № 22. – С. 19–30. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Величко О. В. Інтегральне оцінювання конкурентоспроможності зернової продукції сільськогосподарських підприємств / Оксана В. Величко, Галина М. Христенко // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2016. – № 8. – С. 113–119. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Євтушенко В. Д. Оцінка конкурентоспроможност і продукції скотарства / В. Д. Євтушенко // Економіка АПК. – 2016. – № 7. – С. 94–99. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Євтушенко В. Д. Підвищення конкурентоспроможності продукції скотарства аграрних підприємств / В. Д. Євтушенко // Економіка АПК. – 2017. – № 6. – С. 105–108. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Закревська Л. М. Оцінка рівня конкурентоспроможност і продукції підприємств молочної промисловості з урахуванням їх потенційної спроможності / Л. М. Закревська // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; [редкол.: С. В. Захарін (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2017. – № 9. – С. 59–64. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Котелевець Д. О. Аналіз споживчого ринку олієжирової продукції як елемент оцінки конкурентоспроможності переробних підприємств АПК / Д. О. Котелевець // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 12. – С. 85–90. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Лаврук В. В. Сучасний стан та завдання інвестиційного забезпечення розвитку та підвищення конкурентоспроможності галузей сільського господарства / В. В. Лаврук, Л. М. Будняк // Інвестиції: практика та досвід. – 2020. – № 2. – С. 5–11. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Лаготюк В. О. Особливості формування стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємств галузі птахівництва залежно від купівельної спроможності споживачів / В. О. Лаготюк // Агросвіт. – 2020. – № 1. – С. 77–82. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Мардар М. Р. Розробка маркетингових методів підвищення конкурентоспроможності йогуртів локальних виробників / М. Р. Мардар, І. А. Устенко // Агросвіт. – 2021. – № 17. – С. 10–20. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Осадча Н. В. Підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства / Н. В. Осадча, О. Л. Понуренко // Агросвіт. – 2018. – № 22. – С. 17–20. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Сергєєва О. Р. Сутність та особливості забезпечення конкурентоспроможності товару / О. Р. Сергєєва // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 20. – С. 19–22. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Тульчинська С. О. Модель TQM як засіб забезпечення підвищення рівня конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств / С. О. Тульчинська, С. О. Кириченко, Н. Ю. Савіцький // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 8. – С. 14–17. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Шанін О. В. Проблеми і чинники конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств галузі птахівництва / О. В. Шанін, В. О. Лаготюк // Агросвіт. – 2018. – № 4. – С. 7–14. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Шевченко І. Ю. Сферична модель формування конкурентоспроможності підприємств автомобілебудування на ринку автомобілів / Шевченко Інна Юріївна // Економіка. Фінанси. Право. – 2018. – № 4. – С. 4–6. – Анот. парал. англ., рос.
Шевченко І. Ю. Сутнісна характеристика конкурентоспроможност і продукції підприємства автомобілебудування / Шевченко Інна Юріївна // Економіка. Фінанси. Право. – 2018. – № 3/1. – С. 27–31. – Назва та анот. парал. рос., англ.
Якубів В. М. Формування стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємств ресторанного бізнесу / В. М. Якубів, І. І. Боришкевич // Регіональна економіка = Regional Economy. – 2020. – № 1. – С. 144–153. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Ху Сунцзе. Інноваційна стратегія підвищення конкурентоспроможності телекомунікаційних підприємств / Ху Сунцзе // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2020. – № 2 (32). – С. 53–58. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.


17.01.2022
Запитує: Олена

Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати список літератури для написання курсової роботи на тему «Розвиток бренду підприємства». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Олено! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Абрамович І. А. Бренд – сутність та особливості застосування в сільському господарстві / І. А. Абрамович, А. Ю. Єфименко, А. О. Вєрцева // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 21. – С. 45–48. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Боліла С. Ю. Клієнторієнтовані технології формування конкурентних переваг м'ясопереробного підприємства на локальному ринку / С. Ю. Боліла, Н. В. Кириченко, І. В. Осадчук // Агросвіт. – 2020. – № 10. - С. 78-86. - Автор, назва та анот. парал. англ.
Болотіна І. М. Брендинг: особливості використання Інтернет-технологій та інформаційних систем підприємства / І. М. Болотіна, О. Ф. Шаповал, К. Г. Савкова // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; [редкол.: О. О. Примостка (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 72–75. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Захарова О. Привабливий бренд роботодавця: умови створення та інструменти оцінки / О. Захарова // Україна: аспекти праці. – 2015. – № 4. – С. 18–23. – Анот. рос., англ.
Зборовська О. М. Детермінанти впливу на вартість бренду підприємства / О. М. Зборовська, О. Ю. Красовська // Економіка та держава. – 2019. – № 9. – С. 26–29. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Зборовська О. М. Систематизація існуючих наукових підходів до розвитку бренду підприємства / О. М. Зборовська, О. Ю. Красовська // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 17. – С. 12–16. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Ігнатенко М. М. Підвищення конкурентоспроможності підприємств сільського зеленого туризму на засадах брендингу та маркетингових стратегій / М. М. Ігнатенко, О. О. Адамчик // Агросвіт. – 2020. – № 11. – С. 50–57. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Красовська О. Ю. Систематизація існуючих класифікацій до методичних підходів оцінки бренду підприємств / О. Ю. Красовська // Агросвіт. – 2020. – № 9. – С. 79–83. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Ромат Є. В. Бренд-маркетингові комунікації підприємств ресторанного господарства / Є. В. Ромат, Е. В. Юрчак // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 3. – С. 55–64. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Філіна О. В. Тенденції використання соціальних мереж підприємствами / Філіна О. В. // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2020. – № 2 (32). – С. 59–69. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Цимбалюк С. О. Бренд роботодавця: методологія дослідження та практика [Електронний ресурс] : монографія / С. О. Цимбалюк ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2018. – 227, [5] с. – Назва з титул. екрану. Режим доступу: https://https://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_bibl_litr/.
Цимбалюк С. Бренд роботодавця: сутність, передумови поширення, аналіз практики формування / С. Цимбалюк // Україна: аспекти праці. – 2016. – № 5–6. – С. 10–16. – Анот. парал. англ., рос.
Цимбалюк С. О. Управління брендом роботодавця : навч. посіб. / С. О. Цимбалюк ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2016. – 258, [6] с.
Шифр зберігання та місце знаходження: 658 Ц61; книгосховище, ч/з студентський.
Mamonov K. Theoretical and methodological approaches to brand assessment of construction enterprises / K. Mamonov, V. Troian // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 20. – P. 24–28. – Автор, назва та анот. парал. укр. Перевод заглавия: Теоретико-методичні підходи щодо оцінювання бренду будівельних підприємств.


 

Остання редакція: 02.05.22