Наукова бібліотека імені М.В. Довнар-Запольського

Гетьман Вадим Петрович

     Гетьман Вадим Петрович : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Бібліотека ; [авт. вступ. ст. А. О. Дробязко ; наук. ред. Т. В. Куриленко].  Київ : КНЕУ, 2016.  102 с. : іл.  До 110-річчя університету.

Біобібліографічний покажчик присвячений життю й діяльності Вадима Пет­ровича Гетьмана (1935-1998)  відомого фінансиста, політика, фундатора націо­нальної банківської системи, Героя України. У покажчику представлено бібліографію праць В. П. Гетьмана, а також літе­ратуру про життєвий шлях, професійну і громадсько-політичну діяльність відо­мого фінансиста і політика.

 

 

Остання редакція: 28.11.19