Бібліотека

Яндекс.Метрика

Бібліотека отримала електронні видання у червні12 Червня 2017р.

 

Ковінько, О. М. Маркетинг в умовах міжнародної диверсифікації бізнес-діяльності [Електронний ресурс] : монографія / О. М. Ковінько ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2017. - 423, [1] с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-150-2 : Б. ц. 
Китайська цивілізація: традиції та сучасність. Перспективи соціально-економічного та політичного розвитку КНР в XXI столітті [Електронний ресурс] : матеріали IX наук. конф., Київ, 22 верес. 2015 р. / Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Укр. асоц. китаєзнавців, Центр сучасного Китаю "Тянься лінк" ; [відп. за вип.: Л. Л. Антонюк, В. О. Кіктенко]. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, ІВО, 2015. - 117 с. - Назва з титул. екрану. - Б. ц.
Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] : зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 29-30 берез. 2017 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Каф. економіки підприємств, Ін-т інноваційного підприємництва, Громад. орг. "Н-д ін-т екон. розвитку", Наук. парк КНЕУ ; [уклад.: Г. О. Швиданенко та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2017. - 280 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-154-0 : Б. ц. 
Сучасні інформаційні технології та системи в управлінні [Електронний ресурс] : зб. матеріалів І Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, аспірантів і студентів, 6-7 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: С. В. Устенко, С. К. Рамазанов, О. П. Степаненко та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2017. - 213 с. - Назва з титул. екрану. - Б. ц.
Фінансовий менеджмент [Електронний ресурс] : підручник / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [кол.авт.: А. М. Поддєрьогін, Н. Д. Бабяк, М. Д. Білик, Л. В. Буряк та ін.] ; керів. кол. авт. і наук. ред. А. М. Поддєрьогін. - 2-ге вид., перероб. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2017. - 535, [1] с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978–966–926–144–1 : Б. ц.
Парасій-Вергуненко, І. М. Аналіз господарської діяльності [Електронний ресурс] : підручник / І. М. Парасій-Вергуненко ; наук. ред. Л. М. Кіндрацька ; [редкол.: В. І. Єфіменко та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2016. - 630, [2] с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 78-966-926-095-6 : Б. ц.
Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпеченння [Електронний ресурс] : монографія / [кол.авт.: А. М. Колот, , В. М. Данюк, О. О. Герасименко та ін.] ; наук. ред. А. М. Колота ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2017. - 501, [3] с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-152-6 : Б. ц. 

Електронні видання можна переглянути в «Електронній бібліотеці»!