Бібліотека

Яндекс.Метрика

Бібліотека отримала електронні видання у червні26 Червня 2017р.

 

Ковінько, О. М. Маркетинг в умовах міжнародної диверсифікації бізнес-діяльності [Електронний ресурс] : монографія / О. М. Ковінько ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2017. - 423, [1] с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-150-2 : Б. ц. 
Китайська цивілізація: традиції та сучасність. Перспективи соціально-економічного та політичного розвитку КНР в XXI столітті [Електронний ресурс] : матеріали IX наук. конф., Київ, 22 верес. 2015 р. / Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Укр. асоц. китаєзнавців, Центр сучасного Китаю "Тянься лінк" ; [відп. за вип.: Л. Л. Антонюк, В. О. Кіктенко]. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, ІВО, 2015. - 117 с. - Назва з титул. екрану. - Б. ц.
Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] : зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 29-30 берез. 2017 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Каф. економіки підприємств, Ін-т інноваційного підприємництва, Громад. орг. "Н-д ін-т екон. розвитку", Наук. парк КНЕУ ; [уклад.: Г. О. Швиданенко та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2017. - 280 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-154-0 : Б. ц. 
Сучасні інформаційні технології та системи в управлінні [Електронний ресурс] : зб. матеріалів І Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, аспірантів і студентів, 6-7 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: С. В. Устенко, С. К. Рамазанов, О. П. Степаненко та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2017. - 213 с. - Назва з титул. екрану. - Б. ц.
Фінансовий менеджмент [Електронний ресурс] : підручник / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [кол.авт.: А. М. Поддєрьогін, Н. Д. Бабяк, М. Д. Білик, Л. В. Буряк та ін.] ; керів. кол. авт. і наук. ред. А. М. Поддєрьогін. - 2-ге вид., перероб. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2017. - 535, [1] с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978–966–926–144–1 : Б. ц.
Парасій-Вергуненко, І. М. Аналіз господарської діяльності [Електронний ресурс] : підручник / І. М. Парасій-Вергуненко ; наук. ред. Л. М. Кіндрацька ; [редкол.: В. І. Єфіменко та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2016. - 630, [2] с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 78-966-926-095-6 : Б. ц.
Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпеченння [Електронний ресурс] : монографія / [кол.авт.: А. М. Колот, , В. М. Данюк, О. О. Герасименко та ін.] ; наук. ред. А. М. Колота ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2017. - 501, [3] с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-152-6 : Б. ц. 
Банківське кредитування в Україні: посткризове перезавантаження [Електронний ресурс] : монографія / [С. М. Аржевітін, М. Д. Алексеєнко, Т. С. Шемет та ін.] ; за заг. ред. С. М. Аржевітіна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2017. - 407, [1] с. - (До 150-річчя з дня народження М. В. Довнар-Запольського). - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-175-5
Інформаційно-аналітичні матеріали щодо формування основних засад грошово-кредитної політики на 2017 рік і середньострокову перспективу [Електронний ресурс] : зб. для здобувачів вищої освіти за спец. "Фінанси, банківська справа та страхування" / [С. М. Аржевітін, Н. Г. Заболотна, Н. В. Циганова та ін.] ; за ред. С. М. Аржевітіна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2017. - 209, [6] с. - (До 150-річчя з дня народження М. В. Довнар-Запольського). - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-173-1
Кредитний менеджмент у банках [Електронний ресурс] : підручник / [С. М. Аржевітін, Т. П. Остапишин, І. Б. Охрименко та ін.] ; за заг. ред. С. М. Аржевітіна, Т. П. Остапишин ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2017. - 499, [5] с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-174-8
Махсма, Марія Борисівна. Зайнятість та рівень життя сільського населення України: теорія та практика регулювання [Електронний ресурс] : монографія / М. Б. Махсма ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2017. - 383, [1] с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-164-9
Сага про кафедру. Історичний ракурс і не тільки... [Електронний ресурс] : присвячено 50-річчю кафедри стратегії підприємств: 1966-2016 / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ф-т економіки та управління, кафедра стратегії підприємств ; [уклад.: Л. П. Батенко, Н. М. Євдокимова, М. Г. Грещак та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2017. - 168 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-139-7
Силантьєв, Сергій Олексійович. Міжнародна практика використання похідних фінансових інструментів [Електронний ресурс] : монографія / С. О. Силантьєв ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2017. - 399, [1] с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-167-0
Системна криза банківського сектору в Україні і стратегія її подолання [Електронний ресурс] : монографія / [С. М. Аржевітін, Т. Є. Унковська, Н. П. Баріда та ін.] ; за ред. С. М. Аржевітіна, Т. Є. Унковської ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2017. - 182, [2] с. - (До 150-річчя з дня народження М. В. Довнар-Запольського). - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-172-4
Україна та МВФ: співробітництво у монетарній сфері в умовах виходу з кризи [Електронний ресурс] : наук.-аналіт. доповідь / [С. М. Аржевітін, Т. Є. Унковська, М. О. Джус та ін.] ; за заг. ред. С. М. Аржевітіна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2017. - 199, [1] с. - (До 150-річчя з дня народження М. В. Довнар-Запольського). - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-171-7

Електронні видання можна переглянути в «Електронній бібліотеці»!