НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ М. В. ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКОГО

Яндекс.Метрика

Вибране із дарів

     Бібліотека ДВНЗ "Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана" висловлює щиру подяку всім дарувальникам за внесок у поповнення її фонду.


2020

Грудень

Дарувальник : д.е.н., професор КНЕУ І. Б. Івасів
 
Горин Володимир Петрович. Фінансовий механізм забезпечення суспільного добробуту: теоретична концептуалізація та проблеми функціонування : монографія / В. П. Горин ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. екон. ун-т. - Тернопіль : ТНЕУ, 2020. - 515 с. : рис., табл.
 
У монографії досліджено концептуально-теоретичні, методологічні та практичні аспекти фінансового механізму забезпечення суспільного добробуту в контексті реалізації положень парадигми інклюзивного розвитку. Проаналізовано сучасний стан, проблемні моменти формування суспільного добробуту за рахунок ресурсів недержавного сектору економіки, у світлі критеріїв інклюзивного розвитку оцінено реалії бюджетного фінансування, страхування, кредитування суспільного добробуту. Значна увага присвячена розкриттю теоретичних засад та практичних проблем фінансового регулювання суспільного добробуту, зокрема фіскальних інструментів оподаткування споживання, доходів та майна, бюджетних трансфертів. Монографія містить авторський погляд на перспективи трансформації фінансового механізму забезпечення суспільного добробуту у відповідності до провідної ідеї повноцінної реалізації принципів інклюзивного розвитку.Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей, фахівців-практиків, усіх, хто прагне поглибити свої знання з фінансової теорії та практики.
 
Дарувальник : д.е.н., професор КНЕУ І. Б. Івасів
 
Клапків Юрій Михайлович. Ринок страхових послуг: концептуальні засади, технічні інновації та перспективи розвитку : монографія / Ю. М. Клапків. - Тернопіль : ТНЕУ, 2020. - 567 с. : рис., табл. 
 
Монографія присвячена дослідженню проблематики інституціонального становлення інфраструктурних складових ринку страхових послуг. Розглянуто організаційно-методологічні та правові засади формування ринку страхових послуг, інституційні складові та взаємозв’язок між ними, а також фінансовий механізм функціонування інституцій. Досліджено сучасні реалії розвитку ринку страхових послуг, специфіку діяльності страхових посередників, страхових компаній та особливості державної фінансової підтримки. Виокремлено значення інновацій і цифрової трансформації на ринок страхових послуг, страхових технологічних підприємств, мобільних додатків, проаналізовано трансформацію страхових послуг та сформовано вектори їхньої модернізації. Для фахівців у галузі фінансів та страхування, а також аспірантів і студентів економічних спеціальностей, викладачів і науковців.
 
Дарувальник : к.е.н., професор КНЕУ  Р. В. Корнилюк
 
Корнилюк Роман Васильович. Системний ризик і макропруденційна політика в банківському секторі [Електронний ресурс] : монографія / Р. В. Корнилюк ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2019. - 461, [3] с. : рис., табл.
 
У монографії розглянуто концептуальні основи дослідження системного ризику банківської діяльності, визначено його сутність, види, причини і наслідки. Розроблено та застосовано комплексну методику аналізу формування системних дисбалансів банківської системи України. Також уміщено комплекс рекомендацій щодо вдосконалення макропруденційяої політики діяльності банків в Україні.
Монографія призначена для наукових працівників, викладачів, аспірантів, фахівців у сфері банківської справи, а також усіх, хто цікавиться проблематикою системного ризику, макропруденційної політики та фінансової стійкості банківської системи України.
Дарувальник : ДП "ВНП Видавництво "Наукова думка" НАН України" Левицька М. К. 
 
Львівський портрет кінця XVIII - першої половини XIX століття (художній і меморіальний виміри) : [монографія] / М. К. Левицька ; НАН України, Ін-т народознавства. - Київ : Наук. думка, 2019. - 167 с. + 32 л. кольор. іл. - (Проект "Наукова книга"). - Бібліогр.: с. 152-159. - Імен. покажч.: с. 160-165. - ISBN 978-966-00-1696-5 : 416.60 грн 
 
Монографія присвячена дослідженню портретного жанру в чітко локалізованих часових і територіальних межах (Львів, кінець XVIII — перша половина XIX ст.). Авторка застосовує контекстуальний аналіз, розглядаючи портретне малярство як твори мистецтва та історичні документи, прагне до виявлення соціальної та художньої функції портрета на даному історичному етапі. Мистецтвознавчі (типологічні, стилістичні) аспекти перетворення жанру розглядаються в контексті соціокультурних змін у Львові першої половини XIX ст. У монографії аналізуються твори понад 20 художників, які працювали в той час у Львові як портретисти. Дослідження доповнене додатками, іменним покажчиком та ілюстраціями.
 
Дарувальник : Львівський торговельно-економічний університет
 
Інтегрована система обліку і внутрішнього контролю в управлінні ринками : монографія / П. О. Куцик, Р. А. Марценюк, Ф. Ф. Макарук, М. Ю. Чік ; Львів. торг.-екон. ун-т. - Львів : Львів. торг.-екон. ун-т, 2020. - 279 с. : рис., табл. 
 
У монографії висвітлено організаційно-методичні основи інтегрованої системи обліку і внутрішнього контролю в управлінні ринками. Розглянуто теоретичні засади діяльності та розкрито особливості заготівель сільськогосподарської продукції та сировини. Визначено вплив організаційних особливостей заготівель та збуту сільськогосподарської продукції і сировини на побудову обліку та контролю й розглянуто економічні засади формування результатів діяльності досліджуваних підприємств. Запропоновано систему обліку операцій з заготівель, сортування, первинної переробки та передпродажної підготовки і продажу сільськогосподарської продукції. Досліджено організацію обліку в діяльності ринків та розкрито методику обліку результатів їх діяльності. Розглянуто управлінську звітність результатів діяльності ринків. Досліджено організацію і методику внутрішнього контролю у системі управління діяльністю ринків. Запропоновано систему бюджетування як елемент внутрішнього контролю діяльності ринків.
Монографія може бути корисною для фахівців у галузі обліку, контролю, управління та економіки, здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних працівників.
Дарувальник : д.істор.н., професор Ін-ту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса О. О. Рафальський
 
 
 
Антопологічний код української культури і цивілізації : [монографія] / О. О. Рафальський, Я. С. Калакура, В. П. Коцур, М. Ф. Юрій ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса. - ISBN 978-966-02-9281-9.
Кн. 1. - 2020. - 428 с. 
 
 
 
 
 
 
Антропологічний код української культури і цивілізації : [монографія] / О. О. Рафальський, Я. С. Калакура, В. П. Коцур, М. Ф. Юрій ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса. - ISBN 978-966-02-9281-9.
Кн. 2. - 2020. - 533 с. 
 
 
 
 
З’ясовуються історичні, теоретичні та методологічні засади наукового пізнання антропологічного коду української культури і цивілізації, їх самобутності і загадковості, в епіцентрі яких перебуває Людина як унікальна і найвища цінність. Розкривається його сутність як сукупність образів, засобів біологічною і соціокультурною характеру, пов ’язаних з певним комплексом стереотипів свідомості окремої людини або групи людей, які виражаються в архетипах, менталітеті, інтелектуальному, моральному і матеріальному житті, в політичній і соціальній організації суспільства, його культурі та цивілізації, транзитному характері і здатності успадковуватися. Аналізується зміст і функції антропологічного коду культури та цивілізації на різних етапах історії України - від найдавніших часів до сучасності як системи значень і типів мислення людини, її психології і менталітету, способів сприйняття нею цінностей, інтелектуального і емоційного розуміння світу, певної культури та цивілізації. Стрижнем антропологічного коду культури виступає людина, а антропологічного коду цивілізації - суспільство.
Спростовуються різного роду теорії втрати ціннісно-смислової форми буття людини в умовах глобалізації сучасною світу, парадигма «руского мира», коду так званої «общеруской» культури, канонічної території, цивілізації, спільного коріння, генетичного і культурного розвитку українського і російського народів. Видання розраховане на науковців і викладачів історії, філософії, культурології, політології, етнології, учителів, аспірантів і студентів, широке коло осіб, які цікавляться антропологічним осмисленням української культури і цивілізації.
 
Дарувальник : Національна академії статистики, обліку та аудиту
 
Лібанова Е. М. Оцінка якості життя в Україні на основі суб'єктивних показників добробуту = Assessment of Quality of Life in Ukraine on the Basis of Subjective Indicators of Well-being : монографія / Е. М. Лібанова, О. Г. Осауленко, Л. М. Черенько. - Warsaw : RS Global, 2020. - 359 p. : рис., табл. - Парал. тит., зміст та текст англ.
 
У даній монографії авторами зроблений порівняльний аналіз методологічних підходів до дослідження різних аспектів життя на основі опитування населення, в тому числі із застосуванням суб’єктивних оцінок, які використовуються на сьогодні в країнах ОЕСР, Євросоюзу, СНД та інших. Детально розглянута методологія та результати дослідження добробуту із врахуванням суб’єктивного компо-ненту в офіційній статистиці України, що здійснюється на основі вибіркового обстеження умов життя домогосподарств. Проаналізована в динаміці загальна самооцінка населенням країни свого життя, рівня доходів, бідності, житлових умов, стану здоров’я, харчування, доступності сучасних засобів комунікації та інших характеристик умов та якості життя.
Дарувальник : доцент Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя К. В. Зеленський
 
Зеленський Костянтин Васильович. Методологія забезпечення конкурентоспроможності спеціалізованих економічних систем : монографія / К. В. Зеленський . - Київ : "МП Леся", 2018. - 419 с. : рис., табл. 
 
У монографії систематизовано сутність економічної категорії «конкурентоспроможність» у контексті застосування до потреб функціонування спеціалізованих освітніх економічних систем, досліджено умови ефективного використання бюджетних коштів в спеціалізованій економічній системі «Вища освіта», запропоновано: методології матричного та графо-комбінаторного моделювання освітніх траєкторій як графо-критеріїв конкурентоспроможності спеціалізованої економічної системи «Особа»; методологію комбінаторного моделювання структури навчального плану як управлінського елементу конкурентоспроможності спеціалізованої економічної системи «Заклад вищої освіти»; методологію матричного моделювання конкурентоспроможних структур «Об’єкту» як базового фактору управління конкурентоспроможністю спеціалізованої економічної системи «Підприємство».
Дарувальник : Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України
 
Стешенко Валентина Сергіївна Вибрані демографічні твори  : ст., інтерв'ю : для спеціалістів-демографів та широкого кола читачів / В. С. Стешенко. - Житомир : О. О. Євенок, 2020. - 571 с.
 
В книзі вміщено роботи, які були створені провідним дослідником інституту НАНУ Валентиною Сергіївною Стешенко (1934-2014). В них аналізуються фундаментальні теми та проблеми сучасної демографічної реальності. В книзі також містяться результати досліджень стану та динаміки демографічної реальності в Україні. Книга адресована усім, хто серйозно цікавиться досягненнями сучасного демографічного мислення.
 
Дарувальник : ДП "ВНП Видавництво "Наукова думка" НАН України"
 
Політична економія суспільного прогресу Всеволода Голубничого : у 2 т. / НАН України, Ін-т економіки та прогнозування ; ред. Н. Супрун. - Київ : Наук. думка. - ISBN 978-966-00-1603-3.
Т. 2 : Вибрані праці / уклад. й упоряд.: Олена Кліщова, Наталія Супрун. - 2019. - 349 с. - Бібліогр. в підрядк. прим. - Бібліогр. праць: с. 317-344. - Імен. покажч.: с. 345-347. - ISBN 978-966-00-1727-6 (т. 2) : 105.00 грн, 659.45 грн 
 
У виданні представлено неопубліковані та маловідомі для українського читача наукові праці видатного українського вченого-економіста, політичного та громадського діяча української діаспори в США Всеволода Сергійовича Голубничого (1928-1977). Матеріали видання підготовлені на основі дослідження рідкісних фондів архіву В. Голубничого, що зберігаються в Університеті Альберти (м. Едмонтон, Канада).
Для дослідників у галузях економічної історії та історії економічних вчень України, українознавства та культурно-інтелектуальної спадщини України, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти; а також всіх, хто цікавиться історією українського господарства та економічної науки.
 

2019

Грудень


 

Дарувальник : автор, доцент МАУП О. О. Акімов
 
Акімов Олександр Олексійович. Концептуальні основи системогенезу професійної діяльності державних службовців в Україні : монографія / О. О. Акімов ; М-во освіти і науки України, ПАТ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". - Київ : Центр учб. літ., 2019. - 366 с.
 
У монографії досліджено проблему концептуальних основ системогенезу професійної діяльності державних службовців в Україні. Обгрунтовано концепт системогенезу, предметом якого виступатиме система професійної діяльності державних службовців, тобто процеси, стани, передумови до їх виникнення, механізми, методи, ресурси та способи забезпечення професійної діяльності державних службовців. Доведено, шо передумовою до виникнення концепту системогенезу професійної діяльності державних службовців є загалом система державної служби як один з основних видів діяльності держави, пов’язаної з правовим регулюванням усіх аспектів роботи державних службовців та формуванням кадрового потенціалу управління державою.
   Рекомендується керівникам органів державного управління та місцевого самоврядування, державним службовцям, керівникам освітніх закладів з підготовки фахівців у сфері державного управління, науковцям, викладачам та студентам, а також усіх тих, хто цікавиться розвитком державного управління.
Дарувальник : автор, к.е.н., доцент КНЕУ Л. В. Воробйова
 
Воробйова Людмила Василівна. Володимир Вернадський і фізична економія : монографія / Л. В. Воробйова ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2019. - 173 с.
 
Монографія присвячена актуальній і мало дослідженій проблематиці - питанню інтелектуального внеску В. Вернадського у напрацювання української школи фізичної економії, проблеми, яка до сьогодні не дістала достатнього висвітлення у наукових публікаціях. До ідей фізичної економії долучаються вчені різних галузей науки. Втім концепції фізичної економії ще не набули визнання і потребують аналізу й осмислення. Спроба такого аналізу зроблена автором монографії.
Для науковців, дослідників історії економічної думки, викладачів і студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти, усіх тих, хто цікавиться історією української науки.
Дарувальник : автор, к.техн.н., доцент, професор КНЕУ Ю. В. Коляда
 
Коляда Юрій Васильович. Адаптивна парадигма моделювання економічної динаміки : монографія / Ю. В. Коляда ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - [2-ге вид., перероб. і допов.]. - Київ : КНЕУ, 2019. - 367 с.
 
Досліджується нелінійна динаміка економічної системи на підґрунті математичного і комп’ютерного моделювання, на всіх етапах котрого (отримання рівнянь економічного стану та якісний і кількісний аналіз математичної моделі, апостеріорний розрахунок економічного ризику) відбувається адаптація, дотримуючись певних концептів гнучкого використання теоретичних і практичних засобів та інструментарію вивчення. Спостерігається апріорна і апостеріорна адаптація з урахуванням екзо- та ендогенних умов процесу моделювання. Обстоюється наскрізне адаптивне економіко-математичне моделювання.
Монографія рекомендується усім тим економістам (студентам, аспірантам, фахівцям), хто не байдужий або кого реалії економічного буття змусили підійти впритул до математичного моделювання динамічних процесів нелінійної економіки, різноманітність яких визначально впливає на прийняття економічних рішень.
 
Дарувальник : автор, к.іст.н., доцент КНЕУ О. І. Маманчук
 
Маманчук Олександр Іванович. Актуальні проблеми політичної історії України : монографія / О. І. Маманчук ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т. - Київ : КНЕУ, 2019. - 320 с.
 
У монографії розглядаються актуальні проблеми політичної історії України. Автор намагається подати їх в історичній ретроспективі, витримуючи певну періодизацію. Це дозволить сприйняти політичну історію України як єдине ціле.
Моноірафія призначена для аудиторних занять і самостійного вивчення політичної історії України. А також широкого кола тих хто цікавиться історією і займається науковим пошуком і вирішенням історичних проблем.
 
Дарувальник : в.о. проректора УДФСУ, в.о. директора НДІФП В. І. Коротун
 
Протидія агресивному податковому плануванню: світовий досвід та виклики для України : монографія / [С. С. Брехов, В. І. Коротун, О. Є. Сушкова та ін. ; за заг. ред.: С. С. Брехова, В. І. Коротуна] ; Ун-т держ. фіскальної служби України, НДІ фіскальної політики. - Київ : Алерта, 2017. - 344 с.
 
У монографії досліджено теоретичні основи протидії агресивному податковому плануванню як особливому виду мінімізації податків, а також встановлено особливості ідентифікації схем агресивного податкового планування. Визначено загальні світові тенденції протидії використанню схем мінімізації податків цього виду, значну увагу звернено на План дій ВЕР8 та особливості імплементації механізмів протидії агресивному податковому плануванню у країнах, що розвиваються. Охарактеризовано основні способи мінімізації сплати податків українськими податковими агентами, а також сучасний стан використання в Україні механізмів контролю за трансфертним ціноутворенням та іншими транскордонними схемами агресивного податкового планування і протидії внутрішньодержавним схемам мінімізації податків.
Обгрунтовано потребу в реалізації в Україні комплексу заходів, як стратегічного, так і тактичного характеру, із протидії агресивному податковому плануванню. Зокрема, визначено перспективи та напрями інституціонального становлення механізмів протидії агресивному податковому плануванню, надано пропозиції щодо інфраструктурного забезпечення реалізації таких механізмів, а також запропоновано заходи щодо вдосконалення процесів моніторингу та управління ризиками агресивного податкового планування.
Видання розраховане на науковців, спеціалістів, діяльність яких пов’язана з окресленою проблематикою.
Дарувальник : автор, к.е.н., професор КНЕУ В. П. Пилипчук
 
Розвиток маркетингу в умовах інформатизації суспільства : монографія / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; за наук. ред. В. П. Пилипчука. - Київ : КНЕУ, 2019. – 463 с.
 
В монографії розглядаються проблеми впровадження маркетингового управління в системі вищих навчальних закладів країни з урахуванням міжнародного досвіду. Висвітлюються питання взаємодії освіти і бізнесу у підготовці економістів бакалаврського і магістерського рівнів. Значну увагу приділено ролі маркетингу в формуванні суспільних відносин в умовах цифрової економіки. Висвітлено питання взаємозв’язку, ролі та місця маркетингу і логістики в бізнесовій діяльності в різних галузях і сферах. Певну увагу приділено використанню маркетингової методології та інструментарію в управлінні діяльністю підприємств і організацій в умовах інформатизації суспільства.
Монографія буде корисною фахівцям і науковцям, які займаються проблемами теорії і практики сучасного маркетингу, застосуванням його концепції та інструментарію в управлінні підприємствами, установами, вищими навчальними закладами. Вона буде цікавою і корисною викладачам, аспірантам, студентам, які займаються вивченням маркетингу в умовах інформатизації суспільства.
Дарувальник : автор, к.е.н. Інституту відновлюваної енергетики НАН України Ю. В. Тащеєв
 
Тащеєв Юрій Вікторович. Використання відновлюваних джерел енергії на підприємствах : монографія / Ю. В. Тащеєв ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. - Одеса : Бондаренко М. О., 2019. - 244 с.
 
Досліджено сутність економічного механізму в контексті використання відновлюваних джерел енергії на підприємствах, розглянуто підхід до формування механізму ефективного енергозабезпечення підприємств, проведено критичний огляд розвитку відновлюваної енергетики в Україні. Обгрунтовується доцільність використання відновлюваних джерел енергії сонячного випромінювання на підприємствах. Для хлібопекарських підприємств півдня України за допомогою програми 8АМ отримані основні прогнозні тєхніко-економічні показники переходу підприємств на відновлювані джерела з урахуванням економічних показників.
Для фахівців, викладачів, наукових працівників, студентів енергетичних та економічних факультетів.

Жовтень

Дарувальник автор, к. іст. н., доцент КНЕУ П. В. Сацький
 
Сацький Павло Вікторович. Крим: шлях до України (1945-1954 рр.) : монографія / П. В. Сацький ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2019. – 522 с.
 
У дослідженні здійснено аналіз процесу соціально-економічної інтеграції Кримського півострова (Кримська область РРФСР і м. Севастополь до 1954 р.) із Українською РСР. Автором охоплено період виконання двох п’ятирічних планів соціально-економічного розвитку після завершення Другої світової війни (1946-1950 і 1951-1955 рр.). За мету монографічного дослідження було поставлено здійснити комплексний аналіз основних чинників які визначали процес соціально-економічної інтеграції Криму із Україною. У роботі здійснено критичний аналіз численних робіт у яких висвітлено стан економіки й соціальної сфери Кримського півострова й південних районів Української РСР, реалізацію програм соціально-економічного розвитку та їх результати. Це дало змогу визначити завдання дослідження і обрати його методику. Для розробки проблеми соціально-економічної інтеграції Кримського півострова із Українською РСР у монографічному дослідженні було залучено масив архівних документів які висвітлюють роботу органів влади і управління періоду 1945-1954 рр. в Українській РСР і у Криму, господарських організацій тощо. При здійсненні дослідження було застосовано в якості головного методологічного підходу абстрагування основних програм економічного і соціального розвитку Кримського півострова, а також прилеглих до його території областей Української РСР. Серед цих програм чільне місце займала розбудова енергетичної системи, яка мала охопити Подніпров’я, південні області УРСР і територію Кримського півострова та Ростовську область РРФСР. Не менш вагоме значення у процесі інтеграції Криму із Українською РСР мали програми розвитку системи шляхів залізничного сполучення і будівництво шосейного сполучення, якими забезпечено комунікацію Криму із Україною. Реалізація стратегії розвитку сільського господарства у регіоні південних районів України і північних районів Криму закладала основи формування цілісного господарського комплексу на території півдня України і Криму й вирішення демографічних проблем у цьому регіоні. Автором у монографії здійснено аналіз розробки й реалізації масштабних проектів гідробудівництва в південних районах УРСР і в Криму та їх значення для формування цілісного господарського комплексу на територіальній основі півдня України і Криму. Особливу увагу присвячено проблематиці формування в умовах вертикально інтегрованої командно-адміністративної системи пізньосталінського періоду механізмів управління проектами в південних районах України і у Криму. Найбільш ефективними у функціонуванні цих механізмів були партійні та урядові інституції Української РСР, зокрема, у забезпеченні реалізації крупних проектів трудовими і матеріальними ресурсами, при лобіюванні інтересів цих проектів у вищих органах влади Радянського Союзу. Реалізація масштабних програм у регіоні південних районів Української РСР і в Криму заклала основи для формування цілісного господарського комплексу на цій територіальній основі та створила передумови для прийняття 1954 р. політичного рішення щодо передачі Кримського півострова зі складу РРФСР до складу УРСР. У 1954 р. керівництво УРСР розгорнуло активну роботу спрямовану на пожвавлення соціально-економічного розвитку півострова й визначення його місця в економіці як Української РСР так і СРСР в цілому.
Дарувальник : ДННУ "Академія фінансового управління"
Актуальні проблеми фінансового управління: глобальні тенденції і національна практика : монографія / [О. Г. Білорус, Т. І. Єфименко, В. В. Ковтунець та ін.] ; за ред. Т. І. Єфименко ; ДННУ "Акад. фінанс. упр.". - Київ : ДННУ АФУ, 2018. - 496 с..
 
У колективній монографії розкрито нагальні проблеми  фінансового управління в контексті світових тенденцій і розвитку національної економіки. Розглянуто напрями постіндустріальної фінансової глобалізації, посилення ризиків в умовах інтернаціоналізації, досвід застосування фіскальних правил у межах Європейського Союзу, напрями використання фінансово-кредитного інструментарію міжнародних інституцій, діяльність державних банків, спрямовану на сприяння розвитку реального сектору. Наголос зроблено на науково- методичних засадах порівняльного аналізу системи показників досліджень і розробок (ДіР) в Україні та за кордоном, теоретико-методологічних підходах до нормування науково-дослідної праці. Окрему увагу приділено удосконаленню складання фінансової та нефінансової звітності в контексті наближення національного законодавства до вимог ЄС.
Для спеціалістів у галузі фінансів, науковців, працівників фінансової системи України, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей, слухачів курсів підвищення кваліфікації.

Липень

Дарувальник : Львівський торговельно-економічний університет
 
Куцик Петро Олексійович. Концепція уніфікованої системи обліку і звітності в корпоративному управлінні : монографія / П. О. Куцик ; Львів. торг.-екон. ун-т. – Львів : ЛТЕУ, 2017.  408 с.
 
У монографії висвітлено концептуальні основи корпоративних систем обліку і звітності. Визначено недоліки та переваги сучасного обліку, напрями реформування і гармонізації бухгалтерського обліку та фінансової звітності у відповідності до міжнародних стандартів. Розглянуто методологію інтегрованого обліку і звітності за умов застосування корпоративних інформаційних систем. Досліджено важливість обліку і звітності у системах управління ресурсами підприємства. Обгрунтовано розвиток облікових систем на основі бізнес-аналітики і управління знаннями та реалізацію обліково-контрольних процедур при використанні технологій реального часу і хмарних обчислень. Розглянуто уніфікацію систем обліку і процесів підготовки управлінської та інтегрованої звітності суб’єктами корпоративного управління, а також відображення в ній бізнес-моделі компанії. Досліджено аспекти формування прогнозних показників діяльності підприємств на основі уніфікованої системи обліку і звітності та використання її аналітичного інструментарію у системі діагностики. Запропоновано підходи до організації впровадження уніфікованої системи обліку і звітності в корпоративних об'єднаннях, розробки внутрішніх регламентів і стандартів та оптимізації документообігу в обліково-контрольному контурі управління.
Монографія може бути корисною для фахівців у галузі управління та економіки, магістрантів, аспірантів, викладачів і наукових працівників, які цікавляться проблемами розвитку системи обліку та звітності в корпоративному управлінні.
 
Дарувальник : д.е.н., професор, академік Академії економічних наук України С. І. Гриценко
 
Сириченко Наталя Сергіївна. Міжнародне інвестування: теоретико-практичні аспекти дослідження : монографія / Н. С. Сириченко ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса.  Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018.  182 с.
 
Розглянуто теоретичні засади розвитку міжнародного інвестування в умовах глобальних трансформацій; проаналізовано методологічні основи дослідження інвестиційної привабливості країн світу; визначено роль глобалізації у розвитку міжнародного інвестування. Проаналізовано розвиток міжнародного інвестування у глобальній економіці; досліджено використання можливостей міжнародного інвестування в контексті забезпечення економічного зростання; здійснено діагностику включення України до міжнародних інвестиційних процесів у глобальному вимірі. Розроблено організаційно-економічний механізм стабілізації економічного зростання країн за рахунок міжнародного інвестування; запропоновано концептуальні засади розвитку міжнародного регіонального інвестування; визначено напрями включення України до міжнародних інвестиційних процесів.
  Для керівників і фахівців підприємств, науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей.
 
Дарувальник : автор О. Г. Сидорчук
 
Сидорчук Ористлава Григорівна. Соціальна безпека: державне регулювання та організаційно-економічне забезпечення : монографія / О. Г. Сидорчук ; Львів. регіон. ін-т держ. упр., Нац. акад. держ. упр. при Президентові України.  Львів : [ЛРІДУ НАДУ], 2018.  492 с.
 
Наведено результати наукових досліджень щодо проблем державного регулювання соціальної безпеки. Розроблено теоретико-методологічні основи формування та забезпечення соціальної безпеки. Розкрито трансформацію моделей соціальної безпеки в системах управління та правовому полі національної безпеки. Обгрунтовано чинники формування та механізми взаємодії багаторівневої системи соціальної безпеки: людини, суспільства, держави. Оцінено стан і проблеми забезпечення соціальної безпеки України. Розроблено науково-методологічні засади вимірювання соціальних ризиків і резервів соціальної безпеки. Розкрито зміст сучасних стратегій соціальної та національної безпеки розвинутих і пострадянських країн. Визначено особливості інституційного та організаційно-економічного забезпечення соціальної безпеки. Обґрунтовано можливості перетворення громадянського суспільства на суб'єкт управління соціальною безпекою. Розроблено і представлено проект Концепції забезпечення соціальної безпеки України.
Видання орієнтоване для науковців та практиків у сфері публічного управління та економіки, представників громадських об’єднань та політичних д іячів.
 
Дарувальник : Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. Ю. Бугая
 
Університет у сучасному суспільстві: місія, проблеми, виклики : колект. монографія : (підгот. на честь 25-річчя створення ПВНЗ "Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. акад. Юрія Бугая") / [авт. кол.: Г. І. Калінічева (керівник, наук. ред.), Т. А. Васильєва, Н. В. Глушко та ін.]. ; за заг. ред. Г. І. Калінічевої ; ПВНЗ "Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. акад. Юрія Бугая", Каф. ЮНЕСКО "Інформ.-комунікаційні технології в освіті".  Чернігів : ЧНТУ, 2019.  252 с.
 
У монографії проаналізовано філософські, історичні, політологічні, правові та психолого-педагогічні проблеми функціонування університету як важливого соціального інституту, що формує інтелектуальну еліту нації. Висвітлено роль та суспільну місію університету в історії європейської цивілізації, вказано на напрями та тенденції розвитку університетської освіти в ХХ-ХХІ столітті, визначено складові модернізаційної стратегії розвитку системи вищої освіти України. Авторський колектив акцентує увагу на європейських стандартах сучасної університетської освіти, соціальній відповідальності суб’єктів освітнього процесу за якість вищої освіти, специфіці фахової підготовки студентів у закладах вищої освіти України та впровадженні інноваційних технологій навчання в освітній процес з метою забезпечення конкурентоспроможності випускників на ринку праці. Важливе місце приділено проблемі збереження національної ідентичності університетської освіти України в контексті інтернаціоналізації освітнього простору, національно-культурній ідентичності студентів в полікультурному соціальному просторі сучасного університету та важливості національно-патріотичного виховання студентської молоді в умовах глобалізації.
 
Дарувальник : автор О. Т. Левандівський
 
Коренюк Петро Іванович. Формування інвестиційної привабливості підприємств галузей національної економіки : монографія / П. І. Коренюк, О. Т. Левандівський ; М-во освіти і науки України, Дніпропетров. держ. техн. ун-т. – Кам'янське (Дніпропетров. обл.) : ДДТУ, 2019.  294 с.
 
У монографії проаналізовано та узагальнено проблеми формування інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств як сировинної бази продовольчого комплексу. Поглиблено сутність та зміст термінологічного поняття «інвестиційна привабливість сільськогосподарських підприємств». Проаналізовано сучасний стан вітчизняного сільськогосподарського виробнигітва та визначено інноваційні чинники інвестиційної привабливості підприємств аграрної сфери.
Розроблено напрями активізації інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств на основі оцінки ризику інвестиційних проектів. Здійснено обгрунтування інвестиційної привабливості підприємств продовольчого комплексу.
Розрахована на професорсько-викладацький склад, наукових працівників, докторантів, аспірантів, пошукувачів вченого ступеня, студентів вищих навчальних закладів ІІІ ти IV рівнів акредитації, службовців, фахівців та керівників підприємств продовольчого комплексу.
 

Березень


Дарувальник : ДП НВП Вид-во "Наукова думка"
 
Лукінова Тетяна Борисівна. Нариси з історії славістики в Україні / Т. Б. Лукінова ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. –  Київ : Наук. думка, 2018. –  758 с.
 
«Нариси» є першою в Україні спробою висвітлити основні етапи історії багатоаспектної науки про слов’янські мови. Двохсотлітній її розвиток, що відбувався в різних історичних та політичних умовах, нерівномірний, складний, інколи трагічний, завжди був міцно пов’язаний з культурою слов’ян і Європи. У книзі йдеться про розширення й ускладнення наукових досліджень, про лінгвістичну дискусію 1950 р., про міжнародні з’їзди славістів і «Загальнослов’янський лінгвістичний атлас». Особлива увага приділяється діячам науки, зокрема найвидатнішим ученим-славістам.
Книга розрахована на викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією славістики, слов’янським мовознавством.
 
Дарувальник : Ін-т економіки промисловості НАН України
 
Інтеграція внутрішньо переміщених осіб у територіальні громади: діагностика стану та механізми забезпечення : монографія / [О. Ф. Новікова, В. П. Антонюк, О. В. Панькова та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т економіки пром-сті. –  Київ : [б. в.], 2018. –  244 с.
 
У монографії проаналізовано стан і проблеми вимушеного переселення громадян зі сходу України, оцінено рівень соціального та правового захисту внутрішньо переміщених осіб, запропоновано конструктивні напрями вдосконалення державної та регіональної політики щодо інтеграції ВПО. Наведено результати експертного опитування з проблем інтеграції ВПО у приймаючі громади, визначено мотивацію, характер, наслідки вимушеної міграції тощо. Систематизовано заходи та механізми перетворення ВПО на реальний ресурс розвитку територіальних громад, суспільства, держави.
Запропоновано інноваційні рішення концептуального, стратегічного та науково-практичного характеру для інституційного забезпечення інтеграції ВПО у приймаючі громади, а також план заходів щодо реалізації Стратегії інтеграції ВПО та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року. Розкрито напрями та приклади успішної самореалізації переселенців із Донбасу, розвитку соціального підприємництва.
Для керівників і фахівців державних та регіональних органів управління, місцевого самоврядування, громадських організацій, науковців, викладачів, студентів, переселенців, а також для всіх зацікавлених у вирішенні проблем інтеграції ВПО у тергромади.
 
  Дарувальник : Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи НАН України
 
Людський розвиток в Україні: інституційне підгрунтя соціальної відповідальності : колект. монографія / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи ; [за ред. Е. М. Лібанової ; відп. за вип.: О. В. Макарова, О. М. Хмелевська]. –  Київ : [б. в.], 2017. –  365 с.
 
Монографію підготував колектив науковців Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України. У контексті розбудови української держави на засадах соціальної відповідальності важливого значення набуває формування її цілісної концепції як соціоекономічного феномену, заснованої на об’єктивній взаємопов’язаності соціофілософської та соціоекономічної наукової традиції. Висвітлено методологічні засади дослідження соціальної відповідальності, її історична трансформація, генезис та закономірності формування сучасного економічного змісту. Розкрито роль і функції інститутів соціальної відповідальності у системі суспільних відносин, у тому числі на державному і місцевому рівні. Здійснено оцінку стану дотримання державних соціальних гарантій та виконання соціальних зобов’язань. Запропоновано нові підходи щодо досягнення балансу розподілу соціаіьної відповідаїьності в суспільстві через імплементацію її принципів у політику оплати праці, розвиток соціального діалогу, застосування механізмів публічно-приватного партнерства, активізацію зусиль бізнесу, формування передумов для ефективної суспільної комунікації. Розглянуто комплексну проблематику створення інституційного підгрунтя досягнення Цілей Сталого Розвитку в Україні.
Монографія розрахована на фахівців у галузі демографії, соціальної економіки і соціальної політики, працівників державного управління, викладачів, аспірантів, студентів економічних та інших гуманітарних спеціальностей.
Дарувальник : директор ІЕП НАНУ О. І. Амоша
 
Харазішвілі Юрій Михайлович. Системна безпека сталого розвитку: інструментарій оцінки, резерви та стратегічні сценарії реалізації : монографія / Ю. М. Харазішвілі ; Нац. акад. наук України, Ін-т економіки пром-сті. –  Київ : [б. в.], 2019. –  304 с.
 
Запропоновано сучасну концепцію сталого розвитку з позицій безпеки, яка містить загальне системне уявлення про шляхи переходу від поточного становища об'єкта управління до бажаного. Обгрунтовано необхідність дотримання меж безпечного існування динамічних економічних систем, що пов’язує проблему сталого розвитку з проблемою безпеки. Викладена концепція базується на методології ідентифікації та стратегування сталого розвитку з позицій безпеки й адаптивних методів регулювання щодо теорії управління для наукового обгрунтування стратегічного планування на середньо- та довгострокову перспективу. Запропоновано враховувати тіньові індикатори у складових сталого розвитку для розкриття адекватності реального стану економіки за допомогою розробленого методу її оцінки та детінізації. Доведено невідповідність загальності макроекономічної тотожності визначення ВВП за методом кінцевого використання на регіональному рівні та на основі цього розроблено метод визначення тіньового чистого експорту через порушення на митниці та в міжрегіональному русі товарів і послуг. Продемонстровано можливості застосування викладених підходів на різних рівнях економічної діяльності. Розкрито подвійну роль тіньової економіки: як перешкоди сталому розвиту і як суттєвого резерву модернізації та зростання економіки України.
Для керівників центральних і місцевих органів влади, науковців, фахівців у сфері сталого розвитку, економічної безпеки та тіньової економіки.

2018

Листопад

Дарувальник : професор КНЕУ В. Ф. Смолянюк
 
Явір Віра Анатоліївна. Етнополітична інтеграція та дезінтеграція у сучасному світі: політико-правовий концепт : монографія / В. А. Явір ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ : Логос, 2018. – 467 с.
 
Досліджено процеси етнополітичної інтеграції та дезінтеграції, їх взаємозв'язок, взаємозумовленість та взаємну трансформацію у сучасному світі (в межах глобалізаційної та глокалізаційної парадигм). Проаналізовано основні наукові підходи до осмислення інтеграції та дезінтеграції у політичній науці. Акцентовано широке розуміння інтеграції / дезінтеграції як вектора розвитку всіх етнополітичних процесів та вузьке - як об'єднання /розпаду етнополітичної системи.
Систематизовано найбільш поширені класифікації та досліджено моделі етнополітичних інтеграційно-дезінтеграційних процесів. Проаналізовано зарубіжний досвід етнополітичної дезінтеграції та інтеграції, особливості перебігу цих процесів на Корейському півострові, Кіпрі, у Грузії та Молдові. Досліджено перспективні для застосування в Україні стратегії, політико-правові механізми протидії дезінтеграції та забезпечення інтеграції (реінтеграції).
Розглянуто передумови, фактори, етапи та особливості етнополітичної дезінтеграції України, яка розпочалася в 2014 р. Досліджено прояви зовнішньополітичних дезінтеграційних чинників, які становлять загрозу територіальній цілісності держави. Проаналізовано процес етнополітич¬ної реінтеграції України. Обгрунтовано розгляд політики реінтеграції в контексті державної етнонаціональної політики України. Особливу увагу приділено умовам, особливостям та політико-правовим механізмам реінтеграції тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.
Для науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, політиків, державних службовців та широкого кола читачів, хто цікавиться проблемами консолідації нації і суспільства.
 
Дарувальник : автор, професор КНЕУ М. М. Коцупатрий
 
Коцупатрий Михайло Миколайович. Інвестиційний розвиток аграрних підприємств : монографія / М. М. Коцупатрий, В. Ю. Ільїн, О. В. Ільїна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана".  Київ : КНЕУ, 2018. – 221 с.
 
Висвітлено науково-теоретичні основи ефективного управління інвестиційною діяльністю підприємств. Визначено сутність і змістовні характеристики інвестиційної діяльності підприємств. Розглянуто світовий досвід управління інвестиційною діяльністю підприємств. Означено управління інвестиціями як фактор ефективного розвитку аграрних підприємств. Розроблено методику оцінки інвестиційного управління аграрних підприємств. Проаналізовано сучасний стан інвестиційного забезпечення підприємств аграрної сфери економіки. Охарактеризовано тенденції розвитку інвестиційної діяльності аграрних підприємств. Досліджено оцінку інвестиційної привабливості та ефективності управління аграрних підприємств. Сформульовано напрями підвищення ефективності управління інвестиційною діяльністю в аграрних підприємствах. Удосконалено інвестиційне управління аграрних підприємств на засадах моделювання. Запропоновано інтеграцію як механізм реалізації інвестиційних можливостей аграрних підприємств. Визначено перспективні домінуючі інвестиційні стратегії формування виробничих портфелів аграрних підприємств.
Призначено для спеціалістів сільського господарства науковців, викладачів вищих і середніх навчальних закладів, аспірантів, студентів.
 
Дарувальник : автор, професор КНЕУ М. М. Коцупатрий
 
Венгер Юрій Валентинович. Державна політика в сфері стандартизації в умовах євроінтеграції України: адміністративно-правовий аспект : монографія / Ю. В. Венгер, Т. М. Кравцова ; за заг. ред. Т. М. Кравцової. – Суми : Мрiя-1, 2018. – 158 с.
 
Монографія присвячена дослідженню місця стандартизації в адміністративно-правовому регулюванні господарської діяльності, її юридичної природи, подано рекомендації щодо адаптації законодавства України у сфері стандартизації до норм Європейського Союзу.
Видання носить комплексний та міжгалузевий характер і може бути використане в сфері теорії управління, загальної теорії держави та права, адміністративному, цивільному та інших галузях права, буде корисним для слухачів та студентів юридичних закладів освіти, широкого кола читачів.
 
Дарувальник :  Інститут проблем математичних машин і систем
 
Лисецкий Ю. М. Модели, методы и технологии количественной оценки качества систем : монография / Ю. М. Лисецкий ; НАН України, Ин-т проблем мат. машин и систем. – Киев : ЛАТ&К, 2018. – 102 с.
 
Монография посвящена разработке и обоснованию моделей, вычислительных методов и технологий решения задач комплексной оценки качества систем, характеризуемых набором количественных показателей и/или экспертными оценками их свойств. Особое внимание уделено методологическим аспектам комплексной количественной оценки качества систем, а также определению путей автоматизации этого весьма трудоемкого процесса. Изложены методы и алгоритмы обработки экспертной информации в задачах принятия решений. Выполнена разработка концепции автоматизированной системы количественной оценки качества систем, ее структуры, состава, функционального наполнения и технологии применения при технико-экономическом сравнении и выборе, а также описана базовая версия ее компьютерной реализации.
 

Жовтень

Дарувальник : НВП Видавництво «Наукова думка»
 
Філософська думка західної української діаспори XX століття: ідеї та постаті : [монографія] / [С. Йосипенко, Поліщук Н., І. Валявко та ін. ; відп. ред. С. Л. Йосипенко] ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. – Київ : Наук. думка, 2018. – 269 с.
 
У монографії на основі вивчення постатей та ідей визначних представ¬ників філософської думки західної української діаспори XX століття – Дмитра Чижевського, Івана Лисяка-Рудницького, Віктора Петрова, Юрія Шевельова, Василя Зеньковського, Володимира Олексюка та інших здійснюється аналіз внеску діаспорної думки у модернізацію інтелектуального, політичного і культурного життя українського світу.
Для студентів, викладачів, науковців і широкого інтелектуального загалу.
Дарувальник : автор книги, професор Ю. Б. Слободяник
 
Слободяник Ю. Б. Внутрішній аудит : навч. посіб. / [Ю. Б. Слободяник, Л. В. Зварич] ; за ред. Ю. Б. Слободяник ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Суми : ВПП "Фабрика друку", 2018. – 248 с.
 
У навчальному посібнику розкрито історію становлення, сутність, мету, принципи, предмет, об’єкти і завдання внутрішнього аудиту. Розглянуто питання регламентації функції внутрішнього аудиту. Висвітлено проблеми організації та методики проведення внутрішнього аудиту на підприємствах. Навчальний посібник, крім теоретичного матеріалу, містить практичні завдання, тести і контрольні питання за кожною темою, термінологічний словник.
Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, керівників підприємств, бухгалтерів, внутрішніх аудиторів, незалежних аудиторів та інших фахівців у сфері контролю.
Дарувальник : проректор КНЕУ В. І. Чужиков
 
Strategic Priorities for Developing Ukraine and Georgia: Innovation and Partnership : monograph / Batumi Navigation Teaching Univ., Kiev Nat. Econ. Univ. named after Vadym Hetman ; sci. ed.: Dmytro Lukianenko, Teimyraz Beridze. –  Batumi : BNTU, 2018. –  308 p.
 
The monograph is devoted to the study of the main priorities of development of two countries with similar conditions, similar destinies, economic and intellectual potential. The monograph presents the results of many years of work of prominent scholars of Ukraine and Georgia, which are dedicated to the problems of providing innovative development. The theoretical and methodological foundations of ensuring innovation development, formation of the national innovation system of the country are revealed. The system assessment of the available intellectual potential of the countries, the main tendencies and problems of modem development is presented. The monograph attempts to assess the position of Ukraine and Georgia in world business rankings, global markets and, in general, the global economy. Possible directions of joint cooperation and partnership are identified with the aim of strengthening positions, as well as promoting socio-economic and innovative development of countries. The monograph is intended for scientists, lecturers, postgraduates, students of economic specialties of higher educational institutions, representatives of state authorities.
Дарувальник : автор книги О. О. Акімова
 
Формування системи надання адміністративних послуг органами державної фіскальної служби України : монографія / Л. М. Акімова, С. М. Левчук, О. О. Акімов, О. В. Кузьмін ; М-во освіти і науки України, Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр., Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. НАДУ при Президентові України, ВНЗ "МАУП". – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 195 с.
 
Монографія присвячена питанням дослідженням організаційно-правових засад надання адміністративних послуг органами Державної фіскальної служби України, містить практичні рекомендації щодо класифікації адміністративних послуг, що надаються органами ДФС залежно від способу задоволення інтересів осіб, на чотири види: дозвільні адміністративні послуги органів ДФС; реєстраційні адміністративні послуги органів ДФС; інформаційні адміністративні послуги органів ДФС; засвідчувальні адміністративні послуги органів ДФС, розкриває наукові та практичні підходи до упровадження та застосування концепцій управління знаннями у системі органів ДФС. Матеріали, включені до монографії, можуть бути корисними як для працівників підрозділів Державної фіскальної служби України, діяльність яких спрямована на надання адміністративних послуг працівниками ДФС так і для політиків, керівників та спеціалістів органів державного та регіонального управління, місцевого самоврядування.
Розраховано для системи підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, науковцям, викладачам, докторантам, аспірантам та слухачам зі спеціальностей: «Державне управління», «Управління суспільним розвитком», «Публічне адміністрування» і «Державна служба», а також широкому колу вітчизняної громадськості.
Дарувальник : автор, професор КНЕУ О. П. Тищенко
 
Тищенко О. П. Регіональний економічний розвиток: теорія та вимірювання : монографія / О. П. Тищенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : Експрес-Поліграф, 2012. – 367 с.
 
У монографії розглядаються теоретико-методологічні проблеми у сфері управ¬ління регіональним розвитком національної економіки та представлено авторську концепцію щодо їх вирішення. Досліджено еволюцію функцій держави у національній економіці, проаналізовано інструментарій забезпечення регіонального розвитку, запропоновано підходи до оцінки нерівномірності та структурних диспропорцій регіонального розвитку. Розкрито особливості регіонального розвитку в умовах глобалізаційних змін.
Монографія розрахована на працівників органів державного управління та місцевого самоврядування, співробітників науково-дослідних установ, викладачів, аспірантів та магістрантів відповідних економічних спеціальностей вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться даною проблематикою.
 
Дарувальник : доктор політичних наук, професор КНЕУ В. Ф. Смолянюк
 
Іщейкін, Костянтин Євгенович. Політико-правові засади бюджету участі в системі демократичних практик: світовий досвід і Україна : монографія / К. Є. Іщейкін ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ : Юрид. думка, 2018. – 402 с.
 
Розглянуто передумови зростання значення громадянської участі у сучасних політичних процесах та появи нових інструментів залучення громадян до процесів прийняття рішень, зокрема бюджету участі. Показано, що теоретичне обґрунтування нова модель участі отримала у концепціях учасницької та дорадчої демократії, а на практиці почала широко реалізовуватися з початку ХХІ ст. Розкрито еволюцію цього феномена, передумови, що сприяли його впровадженню (зростання демократичного дефіциту, наростання кризових явищ у державному управлінні, децентралізаційні процеси) та класифіковано різновиди бюджетів участі. Проаналізовано міжнародний досвід впровадження бюджетів участі, зокрема у Північній Америці та на Європейському континенті; особливості його запозичення різними країнами. Розглянуто досвід українських міст, які почали реалізацію бюджету участі з 2015 року, визначено його особливості у порівнянні з міжнародною практикою, визначено позитивні й негативні наслідки застосування такого інструмента участі та розроблено рекомендації щодо його вдосконалення, у тому числі шляхом внесення змін до законодавства України.
Для науковців, викладачів, політиків, державних службовців, широкого загалу читачів, які прагнуть брати участь у суспільно-політичному житті.

Вересень

Дарувальник : Львівський торговельно-економічний університет
 
Башнянин Григорій Іванович. Економічні системи: методологічні проблеми метрологічного аналізу ефективності капіталізації, лібералізації, соціалізації і дерегулювання  / Г. І. Башнянин. – Львів : Ліга-Прес, 2017. – 830 с.
 
Досліджуються економічні системи трансформаційного типу з позицій впливу на їх функціонування та розвиток таких соціально-економічних процесів, як капіталізація, лібералізація, соціалізація і дерегулювання. Висвітлюються методологічні підходи до метрологічного визначення економічної ефективності перелічених процесів.
Для студентів, викладачів, наукових і практичних працівників, усіх, хто цікавиться фундаментальними теоретичними проблемами розвитку економічної науки.
Дарувальник : Башнянин Григорій Іванович
 
Економічні ринкові системи: методологічні проблеми метрологічного аналізу / Г. І. Башнянин. – Львів : Ліга-Прес, 2018. – 404 с.
 
Досліджуються економічні ринкові системи. Аналізуються економічні товарні системи і визначаються шляхи становлення ринкових структур, розкривається функціональна структура економічних ринкових систем і здійснюється їх типологізація. Аналізуються ринкові і цінові системи в економіках перехідного типу.
Призначена для студентів, викладачів, наукових і практичних працівників, усіх, хто цікавиться найфундаментальнішими теоретичними проблемами розвитку економічної науки.
 
Дарувальник : автор Звонар Віктор Павлович
 
Звонар Віктор Павлович. Соціальна відповідальність як соціоекономічний феномен: теорія та українські реалії : монографія / Звонар Віктор Павлович ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи. – Київ : Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи, 2018. – 287 с.
 
Монографію присвячено створенню теоретичних і методичних засад економічного дослідження соціофілософського за природою феномену соціальної відповідальності. Напрацьовано комплексний підхід до теоретико-економічного аналізу цього феномену. Досліджено економічну сутність, генезис, внутрішню структуру та напрями його необхідного використання в соціально-економічних умовах України. Здійснено аналіз економічної суб’єктності соціальної відповідальності, яка розподіляється між індивідами, інститутами громадянського суспільства, бізнесу та публічної влади. Сформульовано базові елементи стратегії реалізації соціальної відповідальності у вітчизняних соціально-економічних обставинах.
Для науковців, фахівців державних і регіональних органів управління соціальною сферою, підприємців, активістів громадського руху, аспірантів, студентів
Дарувальник: автор книги Білоскурський Руслан
 
Білоскурський Руслан. Еколого-економічні актуалітети в системі розвитку інституціонального середовища України : монографія / Руслан Білоскурський ; ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ : НАУ, 2017. – 323 с.
 
У монографії сформульовано теоретико-методологічні основи дослідження еколого-економічного розвитку як актуального об'єкта державного регулювання. Розкрито механізми та інституціональну основу державного регулювання еколого-економічного розвитку України. Здійснено аналіз різних аспектів забезпечення еколого-економічного розвитку України та її регіонів, зокрема з погляду ефективності використання природно-ресурсного потенціалу, структурних змін економіки, фінансування заходів еколого-економічного характеру. Обгрунтовано актуальність використання балансів як способу еколого-економічного розвитку країни, а також моделювання як основи створення еколого-економічних систем. У рамках практичних рекомендацій визначено роль стратегічного планування в системі державного регулювання еколого-економічного розвитку України.
Для фахівців, науковців, працівників органів державної влади й місцевого самоврядування, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, а також для всіх тих, хто цікавиться проблематикою державного регулювання національного еколого-економічного розвитку.
Дарувальник: Національний інститут стратегічних досліджень
 
Безпека та конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації : монографія / за заг. ред. О. С. Власюка ; [О. С. Власюк, А. І. Мокій, О. І. Іляш та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2017. – 383 с.
 
У монографії висвітлено теоретичні, методологічні та прикладні механізми забезпечення економічної безпеки України та посилення конкурентоспроможності країни в умовах глобальної економіки. Доведено, що формування системних характеристик світогосподарських зв’язків та динамічні метрополізаційні процеси в глобальній економіці змінюють модель участі України в процесах глобальної економічної інтеграції. Встановлено, що дуалізм та суперечність сучасного етапу розвитку глобальної економіки змінюють парадигму міжнародної та національної безпеки, посилюють взаємозумовленість економічної безпеки та конкурентоспроможності держави. Здійснено оцінювання ефективності державної політики в інвестиційно-інноваційній сфері для зміцнення безпеки реального сектору економіки, зокрема промисловості, визначення ризиків та загроз використання інвестиційно-інноваційного потенціалу економічної безпеки та ступеня його впливу на конкурентні позиції України в умовах техноглобалізму. Окреслено напрями позитивного розвитку глобальної економіки та міжнародні регулятивні механізми її впливу на національну конкурентоспроможність та безпеку. Обґрунтовано конкурентні стратегії забезпечення економічної безпеки України у сфері зовнішньоторговельних відносин, стратегічні напрями інноваційної активності та ресурсної підтримки інвестиційно-інноваційної економічної безпеки реального сектору економіки в умовах глобальної конкуренції. Запропоновано комплекс організаційно-економічних і правових заходів забезпечення валютної безпеки України на міжнародному рівні.
Для науковців, економістів, працівників органів державного управління та місцевого самоврядування, викладачів та аспірантів.
Дарувальник: Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України
 
Соціальна інфраструктура на шляхах реформування місцевого самоврядування : колект. монографія / НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи, Пол. акад. наук, Ін-т укр.-пол. співпраці, Вища шк. туризму та інозем. мов (Варшава) ; [наук. ред.: В. М. Новіков та ін.]. – Київ ; Варшава : Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи, 2018. – 418 с.
 
У монографії обґрунтовано необхідність проведення системної регіональної політики розвитку соціальної інфраструктури. Оновлення стратегічних положень соціально-економічного розвитку України відбувається в умовах бюджетного децентралізму, що призводить до фрагментації механізму розподілу державних ресурсів і девальвації принципу соціальної справедливості у сфері споживання послуг. На основі огляду зарубіжного досвіду й аналізу вітчизняних публікацій пропонується ідеологія еволюційного інституціоналізму, в межах якої формуються базові інститути розвитку соціальної інфраструктури на місцевому рівні на основі соціальних пріоритетів і переходу до цільової планово-бюджетної діяльності. Зроблено висновок про доцільність застосування програмно-цільового методу бюджетування, подушного механізму фінансування, удосконалення організаційних форм функціонування закладів соціальної інфраструктури з розширенням їх автономного статусу. Значна увага приділена розвитку сучасних підходів до укріплення матеріальної бази соціальних галузей і орендних форм фінансування житлового будівництва.
Дарувальник : автор, професор А. В. Фурман
 
Фурман Анатолій Васильович. Психологія особистості: ціннісно-орієнтаційний вимір: монографія / Анатолій Анатолійович Фурман. – Одеса : ОНПУ ; Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 312 с.
 
Монографію присвячено теоретико-методологічному обгрунтуванню одного з найзагадковіших конструктів сучасної психології - концепту особистості, який сутнісно відображає ковітальний спосіб присутності людини у світі і цього наскрізь соціалізованого світу в засвіті її індивідуального Я. Уперше запропонована концептуальна модель ціннісно зорієнтованої особистості, що охоплює суголосся різнобічних рис-властивостей людини зі стійкою, але внутрішньо відкритою психодуховною організацією як носія і творця системи індивідуальних і суспільних вартостей, ціннісних орієнтацій, значень, смислів. Феноменологічно особистість як відеальнений спосіб життя оприявнюється в буттєвій екзистенції поєднаних модальностей у контексті проблемогенного ковітального довкілля, яке задає формат ціннісно-смислової поліфонії її присутності й самоздійснення в конкретному соціумі. Водночас буттєвий вимір її розвитку і самозреалізування містить також ноуменальний матеріал і непроявлену інтенційність персоніфікованих переживань, мотивів, учинкових дій та актів вольової поведінки. Інтегральним осереддям такої актуалізованої бутгєвості є аксіосфера особистості як система полісмислових обріїв вчинкової життєактивності, що впорядковує у її свідомості та самосвідомості інтенційні й потенційні запити до самовизначення, самопізнання і самотворення.
Для дослідників особистісного світу людини у його безперервному розвитку і зреалізуванні потенційних можливостей самовдосконалення та в індивідуальному способі життєздійснення, заснованому на чіткому розумінні нею власних цінностей і цілей.
Дарувальник: професор А. В. Фурман
 
Фурман Анатолій. Історія соціальної роботи : підручник / А. В. Фурман, М. В. Підгурська. – Київ : Академія, 2018. – 157 с.
 
Підручник відображає процес становлення соціальної роботи як науки і професійної практики від давніх часів і до сьогодення, висвітлює основні етапи розвитку соціальної роботи в Україні, а також у країнах Європи і США, описує головні події в універсумі норм і цінностей соціальних принципів порозуміння, взаємодопомоги, толерантності.
Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться працівникам соціальних установ, громадських організацій, благодійних закладів, які займаються соціальним захистом і забезпеченням життє діяльності різних категорій населення.
Дарувальник: автор, професор А. В. Фурман
 
Фурман Анатолій Васильович. Ідея і зміст професійного методологування : монографія / Анатолій Васильович Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 377 с.
 
Монографія різнобічно аргументує авторську ідею професійного методологування, яка вкотре не лише переосмислює досвід системомиследіяльнісної методології, а й створює підгрунтя нового методологічного напряму - вітакультурної методології. На тлі історичного постання цієї ідеї обгрунтовується сутність досконалого методологування у нарощуванні його принципів та умов, рівнів і критеріїв, концептів і схематизмів, смислоформ та інструментів самоорганізації дослідником власної рефлексивної миследіяльності та проблемно-модульного методологування як складноінтегрованих форм вітакультурного утвердження постнекласичного світу методології. Детально розглядаються компоненти, рівні та етапи методологічного аналізу, логіка та особливості категорієгенезу, складники, засновки і концентри вітакультурної методології, а також мислесхеми, категорійні матриці, оргдіяльнісні схеми і моделі та методологічна план-карта як найдосконаліші і водночас як унікально складні інструменти зрілого методологування у гармонійному взаємодоповненні категорій, принципів, епіст ем, способів, засобів, параметрів, процедур. Воднораз це не повно завершене теоретичне дослідження, а підсумок окремого етапу виконання науково-суспільної програми, що реалізується авторською науковою школою.
Для методологів, ігротехніків, філософів, науковців, управлінців, освітян і, щонайперше, магістрів, аспірантів і докторантів.
Дарувальник: Національний інститут стратегічних досліджень
 
Малиновська Олена Анатоліївна. Міграційна політика: глобальний контекст та українські реалії : [монографія] / Олена Малиновська ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2018. – 471 с.
 
У монографії подано огляд сучасної міграційної ситуації в світі, на Європейському континенті та в Україні. Проаналізовано чинники та наслідки міжнародної міграції, її значення для розвитку та безпеки. Розглянуто деякі теоретичні підходи до аналізу міграційної політики, міжнародно-правові документи у сфері міграції, надбання спільної міграційної політики Європейського Союзу. Основні напрями міграційної політики проілюстровано досвідом зарубіжних країн. Окрему увагу приділено формуванню та розвитку міграційної політики України, перспективам її подальшого удосконалення.
Для широкого читацького загалу.

 

Серпень

Дарувальник: Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України
 
Гладун Олександр Миколайович. Нариси з демографічної історії України XX століття : монографія / О. М. Гладун ; Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи. – Київ : [б. в.], 2018. – 223 с.
 
Монографія присвячена аналізу трансформацій демографічних процесів в Україні в історичній ретроспективі. Розглянуті зміни, які відбули більше ніж за сторічний період, у процесах смертності, народжуваності, шлюбності, розлучуваності та міграції. Особлива увага приділена оцінці демографічних втрат України внаслідок соціальних катастроф, якими багата історія України.
Для демографів та всіх тих, хто цікавиться демографічною історією України. Може бути корисна для фахівців суміжних з демографією наук.
Дарувальник: ВНЗ "Національна академія управління"
 
Мельник О. Г. Механізми розвитку національної інноваційної системи : монографія / О. Г. Мельник ; М-во освіти і науки України, ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ : [б. в.], 2018. – 416 с.
 
Монографія присвячена розв'язанню проблем теорії і методології розвитку інноваційних систем в процесі їх формування з базових організаційних структур національної економічної системи, включаючи вплив інститутів та мереж як нових організаційних форм інноваційного підприємництва.
У монографії запропоновано системне розв'язання проблеми формування ресурсів розвитку інноваційних систем, а також організації і підтримки процесів формування організаційної, інституційної, технологічної структури НІС.
Розроблено концепцію системних механізмів розвитку НІС, запропонований підхід до їх розподілу на системоутворюючі та функціональні механізми, в основі взаємодії яких розглядається динамічна, не стабільна конфігурація розширення об'єктів розвитку інноваційних систем. Запропонована загальна модель багатовекторних державних стратегій розвитку національної інноваційної системи, яка включає уніфіковані алгоритми цільового впливу функціональних і системоутворюючих механізмів розвитку інноваційних систем, що в свою чергу підпорядковані системі стратегічних орієнтирів і стратегічних пріоритетів.
Теоретичні і статистичні моделі, а також науково–методичні підходи запропоновані в частині розробки методології розвитку НІС застосовані до аналізу стану інноваційної та науково-технічної діяльності в промисловості, секторі НІС України.
Дарувальник: Інститут економіки та промисловості НАН України
 
Залознова Юлія Станіславівна. Економічні та соціальні проблеми розвитку промисловості: монографія / Ю. С. Залознова ; Нац. акад. наук України, Ін-т економіки та пром-сті. – Київ : [б. в.], 2017. – 287 с.
 
Монографію присвячено актуальним проблемам сучасної розбудови і подальшого розвитку промисловості України. Розглянуто стан й особливості розвитку виробничої сфери України, проаналізовано ситуацію у промисловості за період 2010-2016 рр., висвітлено регіональні проблеми промислового відродження та українські перспективи неоіндустріалізацїї промисловості, обгрунтовано напрями стабілізації та соціально-економічного розвитку промисловості шляхом неоіндустріалізації на прикладі вугільної галузі.
Для науковців, працівників промисловості та органів державного управління.

Липень

Дарувальник: автор  К. В. Безверхий, к.е.н., кафедри обліку і оподаткування КНЕУ
  
Гармонізація бухгалтерського обліку та оподаткування на підприємствах України в контексті нормативів ЄС : монографія / Держ. ун-т інфраструктури та технологій, Ф-т управління і технологій, Каф. обліку і оподаткування ; [авт. кол.: О. І. Малишкін, К. В. Безверхий, І. С. Ковова та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – 417 с.
 
У монографії розглянуто сучасні аспекти гармонізації українського законодавства і практики бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, окремі аспекти аудиту у відповідності до Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом від 2014 року. Проаналізовано зміст профільних директив ЄС, подано методику трансформації вітчизняних форм фінансової звітності до нормативів ЄС. Приділено увагу досвіду європейських країн в організації обліково-звітного процесу. Розглянуто особливості побудови нефінансової звітності, консолідованої фінансової звітності, методику обліку і звітності суб’єктів малого бізнесу, аспекти облікового забезпечення прямого і непрямого оподаткування в країнах ЄС, перспективи адаптації до умов України.
Монографія розрахована на дослідників проблем розвитку вітчизняних систем фінансового обліку, звітності, оподаткування в умовах європейської інтеграції. Книга може бути корисною викладачам і студентам ВНЗ з метою навчального процесу.
Матеріал монографії подано в авторській редакції. Відповідальність авторів монографії за наведений матеріал у розділах позначена у змісті монографії.
Дарувальник:  Національний інститут стратегічних досліджень
 
Ожеван Микола Андрійович. Homo ex Machina. Філософські, культурологічні та політичні передумови формування конвергентного суспільства: монографія / Микола Ожеван, Дмитро Дубов ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД : Фенікс, 2017. – 271 с.
 
У монографії висвітлено питання постання конвергентного типу суспільства, як суспільства трансгуманістичного та пов’язаного з новою якістю технологічних втручань у природу людини. Розглядаються філософські основи нового типу суспільства, сутнісні ознаки трансгуманізму та сингулярності, трансмутації класичних політичних та філософських теорій у нову технологічну епоху.
Ґрунтовно висвітлено проблему перетворення глобального інформаційного суспільства на простір зіткнення та конкуренції держав, вплив сучасних технологій на концепцію державного суверенітету (в межах побудови «цифрового суверенітету»),
Окремо проаналізовано вплив технологій Індустрії 4.0 (передусім робототехніки) на військову справу. Піддано ґрунтовному аналізу чинні можливості та перспективи України в контексті розвитку технологій Індустрії 4.0 та спроможності до побудови національної інноваційної системи.

Червень

Дарувальник: ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" 

Давимука С. А. Кравцова Т. М. Правові інструменти справляння податків в Україні: окремі види та шляхи їх удосконалення : монографія / [Т. М. Кравцова, Т. В. Гречана, Г. В. Калініченко а ін.]  Суми : Мрiя-1, 2016.  283 с.
 
У монографії висвітлено теоретико-методологічні засади та практичні аспекти креативного сектору економіки як сучасного формату економіки знань. Проаналізовано досвід зарубіжних країн щодо розвитку креативної економіки та виявлено характерні тенденції стану розвитку креативних індустрій в Україні, а також визначено проблеми і перешкоди на шляху їх розбудови на регіональному рівні. Розроблено пропозиції щодо формування державної культурної політики та механізмів її реалізації, запропоновано концептуальні засади регіональної економічної політики у напрямі формування креативних кластерів і створення інноваційної екосистеми в ролі складової креативного інституційного середовища в умовах здійснення політики децентралізації та інтеграції.
Дарувальник: Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України
 
Трансформація сільського розселення в Україні : колект. монографія / [Т. А. Заяць, І. В. Терон, В. П. Звонар та ін.] ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи.  Київ : ІДСД ім. М. В. Птухи, 2017. – 297 с.
 
Досліджено природу і характер сучасних трансформаційних тенденцій у сільському розселенні України, які виникають унаслідок децентралізації системи управління та модернізації інституціоналізаційних механізмів впливу. Визначено основні структурно-функціональні зміни у демопоселенських структурах різної людності, економічній основі їхнього розвитку та соціальній сфері. Запропонова­но стратегічні напрями зміцнення сільського поселенського потенціалу, орієнто­вані на реалізацію соціальних пріоритетів державних програм розвитку сільських територій, поширення практики публічно-приватного партнерства та активіза­цію сільських територіальних громад у вирішенні проблем українського села.
Дарувальник: Львівський торговельно-економічний університет 
 
Куцик П. О., Бачинський В. І., Полянська О. А. Управлінський облік операційної діяльності підприємств оптової торгівлі : монографія / П. О. Куцик, В. І. Бачинський, О. А. Полянська ; Львів. комерц. акад.  Львів : Растр-7, 2015. 311 с.
 
У монографії висвітлені теоретико-методологічні, методичні та організаційні аспекти управлінського обліку товарних запасів, витрат, доходів і фінансових результатів операційної діяльності підприємств оптової торгівлі. Критично проаналізовано та узагальнено умови виникнення, тенденції та характерні особливості історичного розвитку і становлення управлінського обліку як науки і практики в країнах з розвинутою ринковою економікою. Подано результати дослідження концепції управлінського обліку. Запропоновано методику управлінського обліку товарних запасів, витрат, доходів і фінансових результатів операційної діяльності підприємств оптової торгівлі. Запропоновано шляхи найбільш ефективного впровадження системи управлінського обліку на підприємствах оптової торгівлі економічних вищих навчальних закладів.
Дарувальник: автор Т. М. Кравцова
 
Кравцова Т. М. Правові інструменти справляння податків в Україні: окремі види та шляхи їх удосконалення : монографія / [Т. М. Кравцова, Т. В. Гречана, Г. В. Калініченко а ін.]. - Суми : Мрiя-1, 2016. - 283 с.
 
Монографію присвячено дослідженню окремих правових інструментів справляння податків в Україні, а саме: адмініструванню податків, виконанню податкового обов’язку, вирішенню податкових спорів за допомогою адміністративного судочинства. В монографії визначені суб’єкти адміністрування податків в Україні та проаналізовані правові інструменти їх діяльності; висвітлений генезис теорії податкового обов’язку у податковому праві, визначено правову природу податкового векселя та сфери його застосування; охарактеризовані проблемні питання у процесуально-правовому регулюванні розгляду податкових спорів в адміністративному судочинстві, узагальнено сучасну практику розгчяду податкових спорів.

Травень

Дарувальник: Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України
 
Людський розвиток в Україні. Інноваційні види зайнятості та перспективи розвитку  : колект. монографія / [Е. М. Лібанова, О. М. Гладун, О. І. Дяконенко та ін.] ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи. - Київ : ІДСД ім. М. В. Птухи, 2016. - 327 с.
 
Монографію підготував колектив науковців Інституту демографії та соціаль­них досліджень імені М. В. Птухи НАН України. В сучасних умовах пріоритетного значення набуває розвиток інноваційної зайнятості як необхідної передумови фор­мування суспільства знань. Наукове осмислення тенденцій змін зайнятості в резуль­таті поширення наукоємних та інформаційних технологій дало змогу обгрунтувати напрями регулювання сфери зайнятості враховуючи вплив інноваційних факторів розвитку. Здійснено типологізацію інноваційних видів зайнятості з урахуванням демографічного, техніко-інформаційного, економічного, освітньо-професійного, соціального та інституційного вимірів. Діагностовано та класифіковано основні ри­зики та загрози розвитку інноваційних видів зайнятості в Україні за результатами аналізу впливу чинників у межах релевантної ретроспективи та сьогодення. Розро­блено рекомендації щодо стимулювання розвитку інноваційної зайнятості з метою забезпечення відповідності структурних зрушень на ринку праці пріоритетам рекон­струкції економіки України.
Дарувальник: колектив авторів
 
Інноваційний розвиток корпоративних фінансів. Тенденції та перспективи : монографія / [О. О. Терещенко, Н. Д. Бадяк , А. І. Іващенко та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Каф. корпоратив. фінансів і контролінгу. - Київ : КНЕУ, 2017. - 495 с.
 
У монографії досліджено перспективи інноваційного розвитку корпора­тивних фінансів в Україні під кутом зору глобальних тенденцій у відповід­ній царині. Авторами монографії систематизовані ключові особливості роз­витку корпоративних фінансів на ринках, що розвиваються (до яких належить і Україна), виявлені канали впливу окремих ланок фінансової сис­теми країни на діяльність підприємств та обгрунтований інструментарій підвищення ефективності.
Дарувальник: автор К. А. Фліссак
 
Фліссак К. А.  Економічна дипломатія у системі забезпечення національних інтересів України : [монографія] / К. А. Фліссак ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. - Тернопіль : [Новий колір], 2016. - 811 с.
 
Монографія присвячена дослідженню теоретичних засад сучасної економічної дипломатії та практики її застосування Україною. Розглянуто сутність та еволюцію економічної дипломатії як науки, як форми діяльності держави та як інструмента в практиці зовнішньоекономічної діяльності. Визначено інституційні основи економічної дипломатії України. Досліджено її стратегічні напрями. Окрема увага присвячена аналізу сучасного досвіду функціонування економічної дипломатії ряду зарубіжних країн та обгрунтуванню на цій основі нової парадигми економічної дипломатії України.
Дарувальник: Харківський  національний економічний університет ім. Семена Кузнеця
 
Євроінтеграційні аспекти розвитку ринків фінансових послуг : монографія / [Р. Пукала, Н. М. Внукова, В. М. Остапенко та ін.] ; Держ. вищ. техн.-екон. школа ім. Броніслава Маркевича (Ярослав), Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків : Ексклюзив, 2018. - 175 с.
 
Розглянуто питання розвитку ринку фінансових послуг в умовах євроінтеграційних процесів, зокрема, обґрунтування доцільності реалізації положень SOLVENCYII для страхових компаній України, визначено напрями державного регулювання якості страхових послуг, підходи до інтеграційних та диверсифікаційних процесів на ринку фінансових послуг, представлено європейський досвід реформування системи пенсійного забезпечення, подано розвиток ринку житлової нерухомості в умовах європейської інтеграції, визначено сучасний стан та перспективи імплементації міжнародних стандартів з фінансового моні­торингу в Україні.
Дарувальник: Харківський  національний економічний університет ім. Семена Кузнеця
 
Розвиток системи управління ризиками ринків фінансових послуг : монографія / [Н. М. Внукова, С. В. Чупров, Л. В. Временко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків : Ексклюзив, 2014. - 190 с.
 
У монографії розглянуті питання розвитку системи управління ризиками ринків фінансових послуг: визначено фактори, що обумовлю­ють необхідність реформування системи захисту прав споживачів на ринку фінансових послуг; розроблено рекомендації банкам до розвитку перспективних видів інноваційних послуг; обгрунтовано теоретико-методичні засади побудови системи управління ризиками страхової галузі на базі пруденційного регулювання, ідентифіковано ризики системи недер­жавного пенсійного забезпечення, визначено специфічні особливості бан­ківського проектного фінансування та основні види ризиків,щовиника­ють при його реалізації; класифіковано основні фінансові ризики іпотеч­ного кредитування, встановлено місце та роль ризиків легалізацїі дохо­дів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму в систе­мі управління ризиками ринків фінансових послуг; обгрутовано доціль­ність запровадження пруденційного нагляду за діяльністю кредитних спілок на основі системи оцінки ризиків, забезпечення належного рівня капіталізації та гарантування вкладів як підґрунтя підвищення рівня ефективності іх діяльності.

Квітень

Дарувальник: колектив авторів
 
Соціальне підприємництвовід ідеї до суспільних змін : [посібник] / [АОКорнецький та ін.]. - Київ : Ві Ен Ей, 2017. - 188 с.
 
Книга підготовлена колективом українських авторів та складається з двох частин. Перша частина є теоретичною та охоплює такі теми, як: поняття «соціальне підприємництво»; історичні віхи розвитку цієї діяльності у світі та Україні; місце інновації у соціальному підприємництві; характеристики соціальних підприємств в Європі, Великобританії, Німеччині та Україні; перспективи розвитку соціального підприємництва в Україні. Друга частина -практична, тут зібрані поради щодо створення соціального підприємства: розробка концепції соціального підприємства, елементи бізнес-планування, вибір оптимальної організаційно-правової форми.
Дарувальник: автор Л. Б. Долінський
 
Долінський Л. Б. Оцінювання та управління кредитним ризиком боргових зобов'язань : монографія / Л. Б. Долінський ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2017. - 551 с.
 
Розглянуто питання економіко-математичного моделювання ризику бор­гових зобов’язань. Розбудовано методи та моделі оцінювання надійності позичальників і кредитного ризику боргових інструментів. Запропоновано під­хід, у межах якого аналіз ефективності кредитно-інвестиційних операцій враховує не лише норми дохідності та строки окупності, але й ризикованість відповідних капіталовкладень. Показано методи та моделі врахування пре­мій (компенсацій) за ризики у ставках дохідності фінансових інструментів. Уточнено моделі оцінювання вартості та дохідності боргових цінних паперів з урахуванням імовірностей дефолту та сподіваних збитків у разі дефолту.
Дарувальник: Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України
 
Ільїч Л. М. Структурні трансформації транзитивного ринку праці України : монографія / Л. М. Ільїч ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи. - Київ : Алерта, 2017. - 607 с.
 
У монографії розглядаються теоретичні, методологічні та практичні аспекти дослідження структурних трансформацій транзитивного ринку праці та пов'язаних із ними освітньо-кваліфікаційних дисбалансів у зайнятості. Систематизовано знання про транзитивний ринок праці, критичні переходи робочої сили від одного стану ділової активності до іншого та чинники, що визначають ці переходи. Узагальнено методичні підходи до вимірювання освітньо-кваліфікаційної відповідності робочої сили потребам робочих місць та виконано діагностику для України, що дає змогу значно глибше аналізувати дисбаланс попиту та пропозиції праці. Досліджено розвиток національної системи кадрового забезпечення в умовах структурної перебудови економіки та інструменти реалізації європейських стандартів в освіті.
Дарувальник: Одеський національний економічний університет
 
Теоретичні, методологічні та практичні аспекти конкурентоспроможності підприємств : монографія / М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т ; [за заг. ред. О. Г. Янкового]. - Одеса : Атлант, 2017. - 514 с.
 
В колективній монографії представлені наукові результати та практичні напрацювання членів кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності Одеського національного економічного університету, отримані в ході виконання комплексної науково-дослідницької роботи за темою «Теоретико-методичніта організаційні основи управління конкурентоспроможністю підприємств України». Окрім того, книгу суттєво збагатили здобутки вітчизняних вчених економічних факультетів інших ВНЗ країни щодо проблем оцінки і управління конкурентоспроможністю.
Матеріали колективної монографії публікуються в авторській редакції з незначною загальною правкою укладача.
Дарувальник:  Харківський  національний економічний університет ім. Семена Кузнеця
 
Реформування ринків фінансових послуг в умовах інтеграції до європейського фінансового простору : монографія / [Р. Пукала, Н. М. Внукова, Ж. О. Андрійченко та ін.] ; Держ. вищ. техн.-екон. школа ім. Броніслава Маркевича (Ярослав), Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків : Ексклюзив, 2016. - 165 с.
 
У монографії розглянуті питання розвитку ринку фінансових послуг в умовах євроінтеграційних процесів, зокрема, аналізу базових положень регулю­вання діяльності інституціональних інвесторів України та Європейського Со­юзу, реформування державного регулювання діяльності на ринках банківських та страхових послуг відповідно до вимог ЄС, обгрунтовано фінансове забез­печення страхових компаній за Директивою SolvencyII, визначено напрями захисту прав споживачів на ринках фінансових послуг відповідно до вимог ЄС у сфері фінансового моніторингу, представлено світовий досвід державно-приватного партнерства та перспективи України на шляху європейської інте­грації, подано напрями розвитку інвестиційного ринку.

Березень

Дарувальник:  проректор КНЕУ А. М. Колот
 
Галенко О. М. Фінансові ринки Південно-Східної Азії: диверсифікаційна панорама : монографія / О. М. Галенко, Я. М. Столярчук, А. В. Шлапак ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : Новий друк, 2016. - 329 с.
 
Монографія присвячена системному дослідженню процесів розвитку світового фінансового ринку в парадигмі фінансового глобалізму. Значна увага приділена теоретичному дискурсу диверсифікації фінансових ринків в умовах глобалізації у контексті розкриття її сутності та рушійних сил, ідентифікації ключових форм вияву та визначення глобалізаційних імперативів розвитку. На основі комплексного аналізу сучасних тенденцій глобалізаційної диверсифікації фінансових ринків країн Південно-Східної Азії обгрунтовано її поліструктурний характер, а також визначено фактори, котрі гальмують диверсифікацію регіонального банківського сектору, фондових та валютних ринків. Розкрито інтеграційно-диверсифікаційний ресурс підвищення фінансової конкурентоспроможності країн Південно-Східної Азії. Визначено передумови та сценарії формування спільного фінансового простору країн регіону, обґрунтовано ключові напрями і механізми інтеграції їх банківських систем та розкрито інтеграційну платформу валютної інтеграції у регіоні.
Дарувальник: доцент КНЕУ К. В. Безверхий
 
Соціальна відповідальність як форма забезпечення сталого розвитку господарюючих систем: суспільство, галузь, підприємство : монографія / [Н. М. Андрєєва, К. В. Безверхий, О. В. Жмай та ін.] ; за наук. ред.: В. С. Ніценка, Н. Л. Кусик ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса : Лерадрук, 2017. - 277 с.
 
Обгрунтовано теоретико-методичні засади формування та розвитку соціальної відповідальності на різних рівнях управлінської ієрархії господарюючих систем. Особливу увагу приділено корпоративній соціальній відповідальності як концепції, що враховує інтереси суспільства на мікрорівні.
Дарувальник: доцент КНЕУ М. Б. Махсма
 
Ефективність діяльності державної служби зайнятості: концептуальні засади та практичні аспекти : колект. монографія / В. М. Петюх, Л. В. Щетініна, Л. М. Фокас [та ін.] ; за наук. ред. В. М. Петюха ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2015. - 175 с.
 
Запропоновано теоретико-методологічні засади функціонування державної служби зайнятості, які базуються на системному баченні. Для цього значну увагу приділено: як поточній, так і інноваційній діяльності установи; використовувалися статистичні і соціологічні методи аналізу; служба зайнятості розглядалася як державна установа – суб’єкт державного управління, так і як організація – суб’єкт господарської діяльності; оцінювався досвід діяльності служби зайнятості та перспективи її розвитку тощо.
Дарувальник :  професор КНЕУ М. І. Диба
 
Модернізація системи банківського регулювання та нагляду в глобальному середовищі : колект. монографія / М. І. Диба, Л. В. Конопатська, М. П. Гойванюк ; за ред. М. І. Диби, Л. В. Конопатської ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2015. - 398 с.
 
У монографії досліджено теоретичні аспекти та практичні засади процесу модернізації системи банківського регулювання та нагляду в умовах глобалізації економічних процесів. Значну увагу приділено теоретико-методологічним положенням механізму державного регулювання. Важливе місце в монографії займають питання адаптації міжнародного досвіду регулювання та нагляду за діяльністю банків до вітчизняної практики. Розглянуті особливості регулювання та нагляду за банківською діяльністю у країнах Європейського Союзу. Особливу увагу приділено питанням модернізації інструментарію та організаційної структури системи банківського нагляду.

Лютий

Дарувальник:  НВП "Видавництво "Наукова думка" НАН України
 
Ставнича О. М. Література - міф - суспільство: концептуалізація соціального міфу у прозі 1990-2000-х років : [монографія] / Олена Ставнича ; [наук. ред. Л. Б. Тарнашинська] ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. - Київ : Наук. думка, 2017. - 375 с.
 
У монографії розглянуто питання взаємодії художньої літератури і суспільної ідеології, зокрема специфіку створення і функціонування соціальних міфів у повістях і романах періоду 1990 – початку 2000-х років. У фокусі дослідження перебуває розмаїтний масив соціально заангажованої прози пострадянського періоду, аналіз якої здійснено крізь призму моделюючої концептосфери. Особливу увагу приділено теоретичним аспектам інтерпретації феномену соціальної міфології, семантико-текстуальним механізмам творення їх дієвості, докладно розглянуто політизовані міфи державництва, попу­лізму, окциденталізму, революційний і національний міфи, а також міфологізовані уявлення буттєвоосмислювального характеру (Чорнобильський міф, глобальний і національний Апокаліпсис, соціальна атомізація, девальвація цінностей, міф «красивого життя»). В цілому книжка презентує систематизоване та узагальнене осмислення ідейних і стилістичних особливостей побутування соціальних міфів у сучасній українській прозі.
Дарувальник:  ВД "Академперіодика" НАН України
 
Клименко Н. Ф. Як народжується слово / Ніна Клименко ; НАН України, Ін-т укр. мови. - Вид. 2-ге, допов. і перероб. - Київ : Академперіодика, 2017. - 251 с.
 
У книжці доступно й цікаво розказано про словотворення в сучасній українській мові, зокрема про роль префіксів і суфіксів у творенні нових слів і оновленні старих, подано словотворчі моделі. 
Дарувальник:  ВД "Академперіодика" НАН України
 
Волковський В. П. Ідея суспільності: політична філософія в Україні XIX століття / Володимир Волковський ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. - Київ : Академперіодика, 2017. - 263 с.
 
Книга присвячена аналізові політично-філософської думки України XIX ст. із застосуванням методологічних підходів історії ідей, історії понять і слів. Аналіз сфокусовано на слові «суспільність», через багатозначність та концептуальну плідність якого автор підходить до дослідження історії ідеї суспільності. Описано становлення цієї ідеї від раннього українофільського дискурсу початку XIX ст. до зрілої артикуляції у текстах М. Драгоманова та І. Франка, а також проблеми українського модерного націєтворення та політичної філософії. 
Дарувальник:  професор КНЕУ М. І. Диба
 
Гернего Ю. О. Кредитне фінансування в інноватизації виробництва: теорія та досвід : монографія / [Ю. О. Гернего, О. М. Диба, Є. А. Поліщук] ; за заг. ред. М. І. Диби ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2016. - 534 с. 
 
У монографії висвітлено теорію та досвід кредитного фінансування інноватизації виробництва. Досліджено взаємозв’язок основних понять інноватизації виробництва та систематизовано методики її оцінки. Обгрунтовано роль кредиту серед джерел фінансування інноватизації виробництва. Зосереджено увагу на оцінці стану та дослідженні тенденцій інноватизації виробництва в Україні. Виявлено специфіку кредитування інноватизації вітчизняного виробництва. Здійснено компаративний аналіз практик кредитування інноватизації виробництва закордоном, а саме – в розвинених країнах Європи, а також США, Китаї та Японії. З’ясовано особливості формування інституціонального середовища кредитування інноватизації виробництва в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду. Надано пропозиції щодо шляхів мінімізації ризиків та напрямів підвищення ефективності використання кредиту в інноватизації виробництва.

Січень

Дарувальник: зав. кафедрою КНЕУ В. Ф. Смолянюк
 
Старосольський В. Й. Держава і політичне право : в 2 ч. / В. Й. Старосольський ; [авт. вступ. ст.: І. О. Кресіна, В. Л. Згурська, О. В. Кресін ; наук. ред.: Н. М. Батанова, В. І. Кафарський, П. В. Мироненко]. - Київ : Логос Україна, 2017. - (Серія "Бібліотека АПН" ; т. 3). Ч. 1. - 2017. - XXXII, 559 с.
 
Понад 90 років тому (1924-25 рр.) у Подебрадах у Видавничому товаристві Української Господарської Академії (ЧСР) вийшла друком наукова праця Володи­мира  Старосольського «Держава і політичне право», яка стала знаменною подією в розвитку української правової і політичної думки. Відтоді книга ніколи і ніде не перевидавалася. Це перше в Україні видання фундаментального дослідження «Держава і полі­тичне право» (у двох частинах) Володимира Старосольського – видатного україн­ського історика і теоретика права, державознавця, етнополітолога, громадського діяча, адвоката. Воно є відтворенням авторського машинописного тексту із збере­женням його стилю та правопису. У книзі викладено оригінальну авторську концепцію держави як політичного інституту, засобу реалізації інтересів нації, політичного права як права народу здійснювати владу, людини як суб’єкта політичних прав, громадянина як співтвор­ця держави і права.
Дарувальник: зав. кафедрою КНЕУ В. Ф. Смолянюк
 
Старосольський В. Й. Держава і політичне право : в 2 ч. / В. Й. Старосольський ; [наук. ред.: Н. М. Батанова, В. І. Кафарський, П. В. Мироненко] ; Акад. політ. наук. - Київ : Логос Україна, 2017. - (Серія "Бібліотека АПН" ; т. 3). Ч. 2. - 2017. - 464 с.
 
Понад 90 років тому (1924-25 рр.) у Подебрадах у Видавничому товаристві Української Господарської Академії (ЧСР) вийшла друком наукова праця Володи­мира Старосольського «Держава і політичне право», яка стала знаменною подією в розвитку української правової і політичної думки. Відтоді книга ніколи і ніде не перевидавалася. Це перше в Україні видання фундаментального дослідження «Держава і полі­тичне право» (у двох частинах) Володимира Старосольського  видатного українського історика і теоретика права, державознавця, етнополітолога, громадського діяча, адвоката. Воно є відтворенням авторського машинописного тексту із збереженням його стилю та правопису.
У книзі викладено оригінальну авторську концепцію держави як політичного інституту, засобу реалізації інтересів нації, політичного права як права народу здійснювати владу, людини як суб’єкта політичних прав, громадянина як співтворця держави і права.
Дарувальник: НВП "Видавництво "Наукова думка" НАН України
 
Коца Р. О. Формування префіксальної та конфіксальної систем прикметника української мови (XI-XX ст.) : [монографія] / Р. О. Коца ; [наук. ред. В. В. Німчук] ; НАН України, Ін-т укр. мови. - Київ : Наук. думка, 2017. - 278 с.
 
У монографії досліджено процес становлення та розвитку пре­фіксальних та конфіксальних прикметників в українській мові від праслов’янської доби до сучасності.
Львівський національний університет ім. І. Франка
 
Проблеми теорії та практики обліково-аналітичних наук : колект. моногр. : з нагоди 50-ліття каф. та екон. ф-ту / [О. М. Ковалюк, В. Є.Швець, З. Л. Бандурка (Сеник) та ін.]. ; за заг. ред. Олексія Ковалюка і Володимира Швеця ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. - 438 с.
 
Досліджено особливості теоретичних та практичних проблем обліково- аналітичних наук в Україні та світі. Визначено історичні та теоретико- філософські основи обліково-аналітичних наук. Розкрито головні проблеми обліку та звітності суб'єктів господарювання в Україні. На основі досліджень діяльності суб'єктів господарювання у різних сферах діяльності розглянуто організаційно-методологічні основи проведення аналізу, аудиту, контролю й оподаткування, запропоновано концепцію подальшого удосконалення обліково-аналітичних наук в Україні.
Дарувальник: Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка
 
Регіональна політика регулювання міжнародної трудової міграці ї : монографія / Роман Дмитрович Стаканов ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. - Ужгород : Сабов А. М., 2017. - 551 с.
 
У науковій монографії вперше проведено комплексне дослідження регіонального: регулювання міжнародної трудової міграції в умовах формування глобального ринку праці. У книзі розглянуто теоретичні та практичні аспекти глобального, регіонального та національного регулювання міжнародної трудової міграції, визначено роль глобального ринку праці у розвитку міжнародних економічних відносин, а також проаналізовано еволюцію міграційної політики ключових регіональних інтеграційних об’єднань Європи, Азії та Америки. Також у роботі визначено пріоритети трансформації міграційної політики України в умовах економічної асоціації з ЄС.
Дарувальник: Програма USAID "Нове правосуддя"
 
Мірило правовладдя. Коментар. Глосарій = Rule of Law Checklist / Рада Європи, Венец. Комісія, Європ. Комісія ; [пер. з англ., уклад. та комент. Сергія Головатого]. - [Б. м.] : [б. в.], 2017. - 163 с.
 
Текст Rule of Law Checklist складено Радою Європи і використовується з її дозволу. Цей неофіційний переклад публікується за домовленістю з Радою Європи, але відповідальність за його зміст несе виключно перекладач.
Переклад з англійської Сергія Головатого. Переклад виконано на замовлення Програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) реформування сектору юстиції «Нове правосуддя».
Принцип правовладдя закарбовано в правничих текстах - будь це рівень національних конституцій або рівень документів Ради Європи чи Європейського Союзу. Про правовладдя надто часто й залегко заходиться під час політичних дискусій, позаяк йому бракує чіткого визначення. Проте, чи впроваджено його в об'єктивний, ретельний, прозорий та однаковий спосіб? Документ Венеційської Комісії з контрольного переліку спрямовано на з'ясування означеної проблематики. Він містить докладні запитання щодо оцінювання того, якою мірою пошановується правовладдя в тій чи іншій країні.Таке оцінювання зводитиметься не лише до підраховування позитивних відповідей, але й надаватиме можливість скласти загальне враження про конкретну ситуацію, зосереджуючи увагу на поважанні найважливіших критеріїв.
Мірило правовладдя є інструментом, корисним для всіх зацікавлених сторін, включаючи міжнародні організації, національні органи влади та громадянське суспільство.
Рада Європи є провідною організацією на континенті в ділянці людських прав. До неї належать 47 держав-членів, 28 із яких є членами Європейського Союзу. Всі держави-члени Ради Європи є учасницями Європейської Конвенції з людських прав - договору, покликаного захищати людські права, демократію та правовладдя. Європейський суд з людських прав здійснює нагляд за виконанням Конвенції державами-членами Ради Європи.

 


2017
 
Грудень

Дарувальник: автор Ю. Б. Слободяник

Державний аудит відповідності: міжнародний досвід і перспективи реалізації в Україні : монографія / Ю. Б. Слободяник. - Суми : Наталуха А. С., 2016. - 180 с.

У монографії досліджено теоретико-методологічні та організаційні основи державного аудиту відповідності, визначено його сутність і роль як однієї з основних форм державного аудиту. Проаналізовано вимоги Міжнародних стандартів державного аудиту ISSAI та зарубіжний досвід проведення державних аудитів відповідності.

Розкрито методичні засади організації і проведення державного аудиту відповідності, включаючи обгрунтування вибору теми і визначення цілей, планування, реалізацію основного етапу аудиторського дослідження, документальне оформлення результатів аудиту та контроль виконання рекомендацій. Методику обґрунтування вибору теми, а також формулювання ключових параметрів державного аудиту відповідності проілюстровано на конкретному прикладі.

На підставі аналізу законодавчого забезпечення функціонування і сучасного стану розвитку вітчизняної системи державного аудиту визначено перспективи реалізації державного аудиту відповідності в Україні.

Дарувальник: автор Ю. Б. Слободяник

Державний аудит : навч. посіб. / Ю. Б. Слободяник ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. - Суми : Наталуха А. С., 2015. - 340 с.

У навчальному посібнику розкрито історію становлення, сутність, мету, функції, предмет, об’єкт, суб’єкти, види, форми, постулати і принципи державною аудиту. Висвітлено загальнометодологічні та організаційні питання функціонування системи державного аудиту в Україні. Окреслено перспективи розвитку інституту державного аудиту в Україні.

Дарувальник: ВНЗ "Київський міжнародний університет"

Фінансово-контрольне право: становлення та розвиток : монографія / Л. А. Савченко. - Київ : Юрінком Інтер, 2017. - 399 с.

Монографію присвячено питанням становлення та розвитку фінансово-контрольного права. У ній з’ясовується сутність публічних фінансів як базової категорії фінансово-контрольного права, уточнено поняття «публічні фінанси», «публічні фінансові ресурси»; окреслено особливості генезису вчення про фінансовий контроль, його завдань та сутність публічного фінансового контролю в сучасних умовах становлення фінансово-контрольного права; розкрито природу публічного фінансового контролю як функції управління фінансовою діяльністю та заключної стадії управлінського процесу; охарактеризовано такі елементи публічного фінансового контролю як суб’єкти, об’єкти і предмет; особливу увагу приділено становленню й розвитку фінансово-контрольного права у системі фінансового права та такому його інституту як міжнародне фінансово-контрольне право; визначено класифікаційні критерії та види публічного фінансового контролю, його форми, методи й аудиторські процедури; розглянуто джерела фінансово-контрольного права, нормативно-правові акти, що стосуються бюджетного та податкового контролю, правовий статус Рахункової палати як основного суб’єкта публічного фінансового контролю; сформульовано пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства з метою належної організації та здійснення публічного фінансового контролю; подано авторське бачення проекту Закону «Про публічний фінансовий контроль».

Дарувальник: Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського

 
Криленко В. І. Економічна безпека аграрного сектору: проблеми регулювання та забезпечення : монографія / В. І.  Криленко. - Миколаїв : Шамрай В. П., 2014. - 468 с.
 
У монографії викладені результати досліджень теоретичних та методологічних засад регулювання та забезпечення економічної безпеки аграрного сектору. Висвітлено сучасний стан і тенденції змін регуляторної політики держави у сфері забезпечення економічної безпеки аграрного сектору в умовах сучасної України. Розкрито пріоритетні напрями розвитку регуляторних важелів забезпечення економічної безпеки аграрного сектору в Україні.

Дарувальник: Львівський торговельно-економічний університет

 
Економічні системи : [монографія] / [за ред. Г. І. Башнянина]. - Львів : Ліга-Прес, 2006.
           Т. 6. - 2015-2016. - 466 с.
 
Продовжується аналіз економічних систем розвиненого і перехідного типів. Висвітлюються проблеми становлення та розвитку метаекономії як загальної теорії економічних систем, теоретичної економії як спеціальної теорії економічних систем, емпіричної економії як прикладної економії.

Дарувальник: Львівський торговельно-економічний університет

 
Шевчик Б. М. Григорій Башнянин: внесок у розвиток економічної науки та бібліографічний покажчик праць : присвяч. 65-річчю з дня народж., 40-річчю наук.-пед. діяльності Г. І. Башнянина та 200-річчю з часу засн. Львів. торг.-екон. ун-ту / Б. М. Шевчик. - Львів : Ліга-Прес, 2017. - 1565 с.
 
Подається науково-популярна характеристика всіх наукових досягнень Г. І. Башнянина й оцінюється його внесок у розвиток економічної науки, зроблений ним упродовж останніх сорока років. Г. І. Башнянин розглядається як фундатор трьох-чотирьох найфундамен-тальніших новітніх версій економічної науки: економічної метаметодологїї як надметодології і надточної методології економічного аналізу та альтернативи традиційній методології; метаекономїї або метатеоретичної економії як загальної теорії економічних систем, надтеорії і надточної версії економічної науки та альтернативи традиційній політичній економії; економічної метрології та метрологічної економії як загальної теорії економічного вимірювання, теорії кількісно-якісного (метрологічного) аналізу в економіці, надтеорії і надточної версії економетричної науки та альтернативи традиційній економетрії і математичній економії.

Листопад

Дарувальник: автор А. А. Чинчик
 

Трансформація оподаткування на українських землях другої половини XIX - початку XX ст. (теоретичні та історичні аспекти) : монографія / А. А. Чинчик ; за заг. ред. С. М. Голубки. - Київ : [б. в.], 2017. - 244 с.

Монографію присвячено комплексному дослідженню питань оподаткування на українських землях у системі формування ринкового господарства другої половини XIX - початку XX ст. Визначено основні тенденції розвитку оподаткування та розкрито сутність податків у фінансовому забезпеченні функцій держави щодо сприяння соціально-економічному поступу та суспільному добробуту. Окреслено роль і функції оподаткування в українській економічній думці, що сприятиме збагаченню вітчизняної науки не тільки висвітленням малодослідженої тематики, а й авторською позицією щодо впливу розвитку оподаткування на побудову сучасної національної податкової системи.

Дарувальник: ФОП "Сухачов"

Сучасний інструментарій управління поведінкою суб'єктів господарювання : [монографія] / за ред.: С. К. Харічкова, Г. А. Дорощук. - Одеса : Освіта України, 2017. - 240 с.

В монографії викладено результати дослідження питань управління розвитком та поведінкою суб'єктів господарювання. Вивчено теоретичні аспекти та запропоновано рішення щодо організаційної діагностики розвитку, кадрового та фінансового забезпечення розвитку, управління організаційно-технічною складовою розвитку та соціоекологічним проблемам стійкого розвитку.

Дарувальник: автор Ю. Б. Слободяник

Формування системи державного аудиту в Україні : монографія / Ю. Б. Слободяник. - Суми : Наталуха А. С., 2014. - 321 с.

У монографії розкрито теоретико-методологічні та організаційні проблеми формування системи державного аудиту в Україні. На основі дослідження еволюції контролю державних фінансів обгрунтовано об’єктивне виникнення і багаторічне існування державного аудиту як виду контролю. Визначено передумови становлення і розвитку державного аудиту в Україні, розглянуто особливості його інституціоналізації. З урахуванням кращого досвіду вищих органів державного аудиту зарубіжних країн та вимог міжнародних стандартів запропоновано організаційну структуру системи державного аудиту.

Розкрито методичні засади організації і проведення державного аудиту, включаючи обгрунтування вибору теми і визначення цілей, планування, реалізацію основного етапу аудиторського дослідження, документальне оформлення результатів аудиту та контроль виконання рекомендацій. Методику обґрунтування вибору теми, а також формулювання ключових параметрів аудиту ефективності проілюстровано на конкретному прикладі.

Дарувальник: зав. кафедрою КНЕУ С. М. Аржевітін

 
Кредитний менеджмент у банку : підручник / [С. М. Аржевітін, Т. П. Остапишин, І. Б. Охрименко та ін.] ; за заг. ред.: С. М. Аржевітіна, Т. П. Остапишин ; редкол.: В. К. Хлівний (голова) ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-тім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2017. - 499 с.
 
У підручнику викладено сучасні підходи до організації в банку процесу прийняття кредитних рішень, адміністрування та супроводу кредитів для здійснення моніторингу кредитного ризику та кредитного портфеля, формування й використання резервів за кредитними операціями, управління проблемними кредитами та стратегічного кредитного менеджменту. Матеріал викладено з урахуванням іноземного досвіду кредитного менеджменту, вимог національного регулятора та практики вітчизняного банківництва у сфері кредитної діяльності.

Дарувальник: зав. кафедрою КНЕУ С. М. Аржевітін

 
Системна криза банківського сектору в Україні і стратегія її подолання : монографія / [С. М. Аржевітін, Т. Є. Унковська, Н. П. Баріда та ін.] ; за ред. С. М. Аржевітіна, Т. Є. Унковської ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2017. - 182, [2] с.
 
Монографія присвячена гострим методологічним проблемам оцінки системних ризиків, які обговорюються у міжнародних дослідженнях, що стимулювала глобальна фінансова криза; найважливішим для України практичним питанням аналізу механізмів і причин системної кризи банківського сектору, проблемам монетарної і валютної політики, банківського регулювання НБУ протягом 2014-2016 років. Запропоновані стратегічні підходи до розробки Нового економічного курсу України і розвитку банківської системи як інструменту його реалізації. Основні ідеї і положення монографії широко обговорювались на наукових форумах, конференціях, круглих столах, у ЗМІ, у Верховній Раді України, отримали підтримку Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності Верховної Ради.

Жовтень

Дарувальник: зав. кафедрою КНЕУ С. М. Аржевітін

 
Банківське кредитування в Україні: посткризове перезавантаження : монографія / [С. М. Аржевітін, М. Д. Алексеєнко, Т. С. Шемет та ін.] ; за заг. ред. С. М. Аржевітіна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2017. - 407 с.
 
У монографії досліджуються особливості формування макроекономічного середовища діяльності вітчизняних банків. Аналізуються актуальні проблеми теорії і практики банківського кредитування в Україні в умовах виходу з кризи. Методологічні аспекти антикризового регулювання кредитної діяльності банків розглядаються на макро- й мікроекономічному рівнях. Обґрунтовуються теоретико-концептуальні засади та методичні підходи до оптимізації управління кредитним портфелем банку.

Дарувальник: автор Э. В. Чекотовский

 
Чекотовский Э. В. Статистические методы на основе Microsoft Excel 2013 : учеб. пособие / Э. В. Чекотовский. - Киев : Знання, 2017. - 384 с.
 
Это одно из первых пособий, в котором рассматриваются методология и технология использования статистических методов с применением программы Microsoft Ехсе1 2013 - новейшей версии этой программы. Изложены основные теоретические понятия и категории статистической науки. Подробно рассматриваются прикладные вопросы важнейших статистических методов: табличного и графического, метода обобщающих статистических показателей, метода статистических группировок, методов изучения взаимосвязей социально-экономических явлений и методов анализа рядов распределения и временных рядов. Книга содержит детальное описание методики и техники автоматической реализации указанных статистических методов с помощью средств программы Microsoft Ехсе1 2013. В связи с различиями в употреблении и толковании отдельных терминов и понятий в экономико-статистической литературе и программе Microsoft Ехсе1 2013 внесены предложения по их уточнению и изменению.

Дарувальник: А. А. Перебийніс

 
Жаворонкова Г. В. Менеджмент в інформаційній економіці: теорія та практика : монографія / Г. В. Жаворонкова. - Умань : Сочінський, 2014. - 352 с.
 
В монографії розглянуто наукові засади розвитку менеджменту в інформаційній економіці та формування інформаційного суспільства в Україні. Наведено результати аналізу функціонування інформаційного ринку та використання інформаційних технологій підприємствами. Здійснено обґрунтування використання електронного бізнесу. Запропоновано комплекс методичних і організаційних заходів щодо вибору системи електронного документообігу господарюючими субєктами.

Вересень

Дарувальник: НВП "Видавництво "Наукова думка" НАН України

 
Зернецька О. В. Глобальна комунікація : монографія / О. В. Зернецька ; НАН України, Ін-т всесвіт. історії. - Київ : Наук. думка, 2017. - 351 с.
 
У монографії вперше у вітчизняній історичній та політичних науках комплексно досліджується феномен глобальної комунікації початку XXI ст. як визначальний фактор сучасного світового розвитку. В контексті революційних змін у галузі новітніх технологій, стрімкої диджиталізації, розвитку мережі Інтернет, глобальної блогосфери, соціальних медіа, мобільної телефонії тощо висвітлюється роль глобальної комунікації у таких сферах життєдіяльності людства, як культура, політика, економіка та кібербезпека. Визначаються головні актори глобального управління комунікацією; осмислюється експансія медіа-корпорацій глобального і регіонального масштабу; розроблена типологія глобальної медіакратії. Аналізуються стан і тенденції розвитку медіа та інформаційно-комунікаційних технологій в Україні та надаються пропозиції щодо їх удосконалення.

Дарувальник: НВП "Видавництво "Наукова думка" НАН України

 
Клішова О. В. Політична економія суспільного прогресу Всеволода Голубничого : [монографія] : у 2 т. / Олена Клішова , Наталія Супрун ; за ред. Наталії Супрун ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. - Київ : Наук. думка.
          Т. 1: Теорія розвитку економічних систем. - 2017. - 351 с.
 
Монографія присвячена висвітленню основних етапів творчої біографії та наукових здобутків видатного вченого-економіста, політичного та громадського діяча української діаспори в США Всеволода Сергійовича Голубничого (1928-1977). На основі дослідження унікальних архівних матеріалів та неопублікованих праць В. Голубничого подано систематизований виклад наукових поглядів ученого на закономірності розвитку економічних систем.

Дарувальник: ТОВ "Кондор-Видавництво"

 
Паливода О. М. Організаційно-управлінські засади інноваційного розвитку промисловості на основі мережевих структур: теорія, методологія, практика : монографія / О. М. Паливода. - Київ : Кондор, 2017. - 359 с.
 
У монографії розглянуто теоретичні, методологічні та практичні аспекти забезпечення ефективного функціонування мережевих структур в економіці України. На основі емпіричного матеріалу проаналізовано діючі у вітчизняній промисловості мережеві структури, проведено їх класифікацію та виділено основні інституційні та управлінські бар'єри на шляху їх розвитку. Розроблено методологічний підхід до ідентифікації мережевих структур на регіональному, галузевому та міжгалузевому рівнях. Запропоновано систему організаційно-управлінських заходів, що спрямовані на підтримку міжгалузевої кооперації у розробці інновацій, що мають проривне значення для промисловості з урахуванням досвіду країн Європейського Союзу. Запропоновано методологічний підхід до виявлення джерел генерування синергії мережевої взаємодії та оцінки їх потенціалу з метою формування найбільш оптимальних економічних та соціальних взаємозв'язків між компаніями.

Дарувальник: Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

 
Тімонін О. М. Оцінка розвитку промислового підприємства : монографія / О. М. Тімонін, К. В. Діхтяренко. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 188 с.
 
Розглянуто проблему процесу комплексного оцінювання розвитку підприємства з метою створення довгострокових позитивних взаємовідносин зі споживачем. Подано історію появи поняття розвитку, проаналізовано види розвитку та специфіку його оцінювання. Наведено основні методики оцінювання розвитку промислового підприємства.

Дарувальник: Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

 
Назарова Г. В. Аудит персоналу на підприємстві : монографія / Г. В. Назарова, О. С. Лебединська. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 163 с.
 
Вирішено науково-практичне завдання, що стосується аудиту персоналу на підприємстві. Уточнено зміст аудиту персоналу та класифікацію його напрямів. Узагальнено та систематизовано принципи аудиту персоналу. Обгрунтовано технологію організації аудиту персоналу на промислових підприємствах. Виявлено тенденції зміни основних якісних та кількісних показників. Розроблено методичний підхід до аналізу функціонування системи аудиту персоналу. Обгрунтовано змістове наповнення організаційного забезпечення аудиту персоналу на промислових підприємствах. Удосконалено процедуру аудиту персоналу за його основними складовими.

Серпень

Дарувальник: автор Кот О. О.

 
Кот О. О. Здійснення та захист суб'єктивних цивільних прав: проблеми теорії та судової практики : монографія / О. О. Кот. - Київ : "Правова єдність". - [Б. м.] : Алерта, 2017. - 493 с.
 
Представлена монографія є спробою проведення системного аналізу засад здійснення та захисту суб'єктивних цивільних прав з метою формування цілісного уявлення про ці категорії в науці цивільного права, що rрунтується на теоретичних засадах та судовій практиці застосування цивільного законодавства України. У процесі аналізу суб'єктивного права як базисної категорії цивільного права значну увагу було приділено дослідженню поняття здійснення суб'єктивних прав, його природи, а також межам здійснення суб'єктивних прав. Зловживання матеріальними правами та процесуальними правами автор розглядає окремо, виділяючи спільні риси цього правового явища. Більша частина монографії присвячена проблематиці захисту суб'єктивних цивільних прав, зокрема поняттю та правовій природі захисту прав, співвідношенню поняття «захисту прав» із суміжними поняттями, формам захисту суб'єктивних цивільних прав. У монографії висвітлено існуючі в цивілістичній науці підходи до класифікації способів захисту прав, проаналізовано загальні та спеціальні способи захисту суб'єктивних цивільних прав.
Особлива практична цінність роботи полягає у проведеному автором аналізі величезного масиву судової практики застосування законодавства про здійснення та захист суб'єктивних цивільних прав на рівні актів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів.

Дарувальник: автор Махсма М. Б.

 
Махсма М. Б. Зайнятість та рівень життя сільського населення України: теорія та практика регулювання : монографія / М. Б. Махсма ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2017. – 383 с.
 
Монографія присвячена теоретико-методологічним та прикладним аспектам дослідження зайнятості та рівня життя сільського населення України. Висвітлено сучасні проблеми та перспективи розвитку аграрного ринку праці та підвищення рівня життя населення сільських територій. Запропоновано інноваційні інструменти підвищення трудової зайнятості та рівня життя сільського населення України. Обгрунтовано концептуальні засади формування організаційно-економічного механізму забезпечення ефективної сільської зайнятості.

Липень

Дарувальник: автор Силантьєв С. О.

 
Силантьєв С. О. Міжнародна практика використання похідних фінансових інструментів : монографія / С. О. Силантьєв ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2017. - 399, [1] с.
 
Монографію присвячено дослідженню післякризового розвитку теоретичних засад трансформації фундаментальної парадигми визначення цін похідних фінансових інструментів, практики застосування їх за умов імплементації міжнародного регуляторного законодавства щодо регулювання світових ринків фінансових інструменгів у нових нормалях фінансової економіки. Схарактеризовано післякризовий систематизований розвиток трансформації фундаментальних теоретичних, практичних і міжнародних регуляторних засад світового ринку похідних фінансових інструментів та фінансової економіки загалом. Наведено низку оригінальних результатів автора, що мають важливе теоретичне та прикладне значення для розвитку фінансової системи України та післякризової трансформації її у напрямі гармонізації зі світовим ринком похідних фінансових інструментів.

Дарувальник: Львівський торговельно-економічний університет

 
Куцик П. О. Національна економіка: засади становлення, функціонуван-ня, регулювання та розвитку : монографія : [в 2 т.] / П. О. Куцик, О. І. Ковтун, Г. І. Башнянин. - Львів : Растр-7.
        Ч. 1- 2016. - 458 с.
 
Розглянуто принципи становлення, функціонування, регулювання та розвитку національних економічних систем та їх підсистем. Акцент зроблено на національній економіці України. Висвітлено основні аспекти, закономірності й проблеми функціонування
та регулювання національної економічної системи (НЕС): сучасні економічні теорії, які лежать в основі функціонування, регулювання та розвитку національної економіки (НЕ) як системи; проблеми організації базових інститутів НЕ; питання змісту та формування ресурсного, виробничого, науково-технічного і людського видів потенціалу України; принципи формування стабілізаційної державної економічної політики (ДЕП) та політики економічного зростання (ПЕЗ); принципи, методи, форми, засоби і заходи державного макроекономічного регулювання; глобальний контекст розвитку НЕ України та ін. Монографія надає можливість ознайомитися з економічними концепціями та теоріями, законами і категоріями, основними ознаками сучасної ринкової економіки, умовами переходу України до ринкової системи господарювання, перспективами економічного розвитку України та її інтеграції в глобальну і регіональні економічні системи, принципами макроекономічної політики, методами, формами і заходами державного макроекономічного регулювання, методами аналізу економічної ситуації в країні та оцінювання параметрів і регуляторних заходів щодо національної економіки в контексті стабілізаційної політики та політики стимулювання економічного зростання, забезпечення конкурентоспроможності на засадах інноваційності.

Дарувальник: Львівський торговельно-економічний університет

 
Куцик П. О. Національна економіка: засади становлення, функціонування, регулювання та розвитку : монографія : [у 2 ч.] / П. О. Куцик, О. І. Ковтун, Г. І. Башнянин. - Львів : Растр-7.
        Ч. 2- 2017. - 400 с.
 
В монографії розглядаються принципи становлення, функціонування, регулювання та розвитку національних економічних систем та їх підсистем. Акцент зроблено на національній економіці України. Висвітлюються  основні аспекти, закономірності і проблеми функціонування та регулювання національної економічної системи (НЕС): сучасні економічні теорії, які лежать в основі функціонування, регулювання та розвитку національної економіки (НЕ) як системи; проблеми організації базових інститутів НЕ; питання змісту та формування ресурсного, виробничого, науково-технічного та людського потенціалу України; принципи формування стабілізаційної державної економічної політики (ДЕП) та політики економічного зростання (ПЕЗ); принципи, методи, форми, засоби і заходи державного макроекономічного регулювання; глобальний контекст розвитку НЕ України та інше. Монографія надає можливість ознайомитися з економічними концепціями та теоріями, законами та категоріями, основними ознаками сучасної ринкової економіки, умовами переходу України до соціально орієнтованої ринкової системи господарювання, регіональні економічні системи, принципами макроекономічної політики, методами, формами і заходами державного макроекономічного регулювання, методами аналізу економічної ситуації в країні та оцінювання параметрів і регуляторних заходів щодо національної економіки зростання, забезпечення конкурентоспроможності на засадах інноваційності.

Червень

Дарувальник: ДННУ "Академія фінансового управління"

 
Актуальні проблеми розвитку системи управління державними фінансами: євроінтеграційний контекст : монографія / Т. І. Єфіменко, С. С. Гасанов, П. М. Леоненко та ін.] ; за ред. Т. І. Єфименко ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінанс. упр.". - Київ : ДННУ АФУ, 2016. - 496 с.
 
У колективній монографії розкриваються актуальні проблеми розвитку системи управління державними фінансами в контексті євроінтеграції. Розглядаються стратегічні орієнтири реформування державних фінансів та їх стабілізації, фіскальна децентралізація і мо­дернізація міжбюджетних відносин, упровадження міжнародних стандартів управління, обліку та фінансової звітності в державному секторі, удосконалення бюджетного інвестування та управління залученими фінансовими ресурсами.

Дарувальник: Видавництво "Знання"

 
Чекотовський Е. В. Статистичні методи: Історія і теорія : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / Е. В. Чекотовський. - Київ : Знання, 2016. - 192 с.
 
Висвітлено історичні й теоретичні аспекти зародження, становлення та розвитку основних понять, категорії найважливіших статистичних методів: табличного, графічного, абсолютних і відносних показників, методу статистичних групувань. На сучасній методологічній основі критично проаналізовано й узагальнено наявні в економіко-статистичній літературі підходи до тлумачення понятійного апарату цих методів. Значна частина історичного матеріалу, залученого автором до навчального посібника, не відома широкому загалу читачів.

Травень

Дарувальник: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України

 
Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. - Київ : Ін-т енциклопед. дослідж. НАНУ, 2001. - ISBN 966-02-2074-X.
     Т. 16: Куз — Лев / [редкол.: І. М. Дзюба (співголова) та ін.]. - 2016. - 712 с.
 
Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. - Київ : Ін-т енциклопед. дослідж. НАНУ, 2001. - ISBN 966-02-2074-X.
     Т. 17: Лег—Лощ / [редкол.: І. М. Дзюба (співголова) та ін.]. - 2016. - 712 с.

Дарувальник: Українська бібліотечна асоціація

 
Снайдер Т. Чорна земля. Голокост як історія і застереження / Тімоті Снайдер ; [наук. ред. В. Склокін ; пер. з англ.: П. Білак, О. Камишкова, Т. Радіонова]. - Київ : Медуза, 2017. - 394 с.
 
Ґрунтовне дослідження історика Тімоті Снайдеращо вже встигло стати світовим бестселеромпропонує новий погляд на великий злочин XX століття й водночас розкриває ризикиз якими ми стикаємося в XXI століттіНа основі нових джерел зі Східної Європи і забутих свідчень вцілілих, «Чорна земля» визначає Голокост як подіюяка є нам ближчою і зрозумілішоюніж здається на перший погляд – і від того ще страшнішоюГолокост постав в уяві Гітлера як стратегія відновлення балансу на планеті та отримання необхідних німцям ресурсів через ліквідацію євреїв. Такий сценарій можна було реалізувати лише у випадку повного знищення Німеччиною інших держав. Тому мета Гітлера полягала у веденні колоніальної війни в самій Європі. У зонах бездержавності майже всі євреї загинули. Переосмислюючи уроки Голокосту, автор «Чорної землі» підсумовує: ми не зрозуміли сучасність і поставили під загрозу майбутнє. На початку нового століття доводиться оглядатися на початок минулого: боротьба за ресурси, продовольча криза супроводжуються ідеологічними викликами світового порядку. Тож Голокост – це не лише історія, але й застереження.

Дарувальник: зав. кафедрою КНЕУ Т. М. Циганкова

 
Управління сталим розвитком бізнесу : монографія / [І. О. Тихомирова та ін.] ; за заг. ред. М. А. Гольцберга ; Міжнар. ін-т менеджменту. - Київ : Задруга, 2017. - 336 с.
 
Колективна монографія є завершеним дослідженням актуальних проблем управління сталим розвитком бізнесу, у якому висвітлені такі науково-практичні питання: управління сталим розвитком бізнесу на сучасному етапі, нормативно-правові аспекти управління сталим розвитком бізнесу, фінансові, маркетингові та організаційні аспекти управління бізнесом. Наукові положення, пропозиції та висновки, викладені в окремих розділах, мають достатній ступінь обгрунтованості й базуються на результатах особистих досліджень авторів.

Квітень

Дарувальник: Національний інститут стратегічних досліджень

 
Світова гібридна війна: український фронт : [монографія] / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [редкол.: В. К. Горовенко та ін.] ; за заг. ред. В. П. Горбуліна. - Київ : НІСД, 2017. - 496 с.
 
У колективній монографії, підготовленій фахівцями Національного інституту стратегічних досліджень, вперше у вітчизняній та світовій науці детально досліджено явище світової гібридної війни в перспективі російської агресії проти України. Сутність гібридної війни розглянуто у контексті системної кризи світової безпеки, а її феномен – як новітній вид глобального протистояння. Детально розглянуто причини та передумови російської агресії проти України, її стратегічні цілі, а також особливості ведення гібридної війни у різних вимірах: воєнному, політичному, економічному, соціальному, гуманітарному, інформаційному. Аналізуються локальні успіхи нашої держави у протидії ворожим планам РФ за окремими напрямами. Зроблено загальний висновок про доведення Україною своєї спроможності як держави, що відстоює свій суверенітет у боротьбі з агресором. Розглянуті питання реформування міжнародних безпекових інститутів та пошуку балансу сил у новій, гібридній реальності.

Дарувальник: доцент КНЕУ К. В. Безверхий

 
Звітність підприємств : навч. посіб. (для студентів вищ. навч. закл. за спец. "Облік і оподаткування") / [В. П. Пантелеєв, О. А. Юрченко, Г. М. Курило та ін.] ; Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики та аудиту. - Київ : Інформ.-аналіт. агентство, 2017. - 431 с.
 
У навчальному посібнику розкриваються зміст і сутність фінансової, податкової, статистичної, спеціальної та внутрішньої звітності підприємств, теоретичні та практичні аспекти її складання, основні джерела інформації для заповнення статей форм звітності, порядок заповнення форм та відповідальність підприємств і працівників за її достовірність, точність та своєчасність подання. Звітність підприємств базується на основі сучасних облікових систем, унаслідок чого забезпечується відповідне відображення у ній головних характеристик господарської діяльності суб’єкта господарювання.

Дарувальник: доцент КНЕУ О. А. Брегеда

 
Брегеда ОАЗабезпечення ліквідності комерційного банку : монографія / О. А. Брегеда. - Київ : Задруга, 2016. - 396 с.
 
Монографія присвячена дослідженню джерел та механізмів забезпечення ліквідності комерційних банків. Окремо від платоспроможності, виділено поняття ліквідності банків, яке визначається збалансуванням вхідних та вихідних грошових потоків банків. Здійснена класифікація ризику ліквідності, який піднятий на вер­шину піраміди ризиків банківської діяльності. Досліджено «трикутник» передумов забезпечення ліквідності банків: регулювання - менеджмент - джерела ліквідності. Розглянуті надбання закордонних банків щодо управління їх ліквідністю та причини втрат ліквідності окремих банків.

Дарувальник: автор В. І. Тимошенко

 
Тимошенко В. И. Теория государства в политико-правовой мысли Украины и России (конец ХIХ-начало ХХ вв.) : монография / В. И. Тимошенко. - Чернигов : Лозовой В. М., 2014. - 624 с.
 
У монографії викладаються теоретико-методологічні засади дослідження держави, що розроблялися представниками юридичних, соціологічних та ідеократичних теорій в політико-правовій думці України і Росії кінця ХІХ - початку ХХ ст. Розглядаються історичні і теоретичні витоки вказаних теорій. На основі різних методологічних підходів досліджується поняття держави та її сутність. Акцентується увага на проблемах державної влади, взаємозв'язку держави і суспільства.

Дарувальник: автор О. Фадєєв

 
Фадєєв О. Долітописна історія України / Олександр Фадєєв ; [пер. з рос. В. Шовкошитний]. - Київ : Укр. пріоритет, 2016. - 421 с.
 
2004 року, намагаючись показати українцям, що західняки і східняки - генетично різні етноси, кремлівські карлики замовили своїй РАН ДНК-дослідження 4-х груп українців: галичан і закарпатців, подолян, наддніпрянців і слобожанців. Результати шокували й дослідників, і замовників: українці - генетично єдиний народ! Генетичний аналіз вказує на Україну як на прабатьківщину для західних, східних і частини південних слов'ян, а сама Ерефія виявилась за поребриком слов'янства... Натомість литовці, латиші, молдовани й частково румуни - слов'яни, а серби й болгари - лише політично. Літописний Рюрик - не норман, а ятвяг! Ця інноваційна книга перевертає з голови на ноги всі уявлення про давню історію України, Білорусі й цілої індоєвропейської спільноти, адже біля її витоків стояла Кукутень-Трипільська Цивілізація, 60% території якої - Україна. За допомогою методів ДНК-генеалогії, топонімії, археології, лінгвістики та логіки автор подає реальну, а не міфологізовану історію України з часів Чорноморського потопу до наших днів.

Дарувальник:  автор Л. С. Гринів

 
Гринів Л. C. Фізична економія: нові моделі сталого розвитку : [наук. монографія] / Лідія Гринів ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : Ліга-Прес, 2016. - 424 с.
 
Наукова монографія є одним з перших видань з новітньої фізичної економії в Україні. У книзі розкриваються природничі засади розвитку сучасної економіки. Розкрито актуальність ідей фізичної економії в системі формування економіки сталого розвитку. Обгрунтовано фізико-економічну теорію природного капіталу та сталого розвитку  екологосоціогосподарських систем та запропоновано нові концептуальні підходи до становлення просторової макроекономіки. Викладено практичні завдання новітньої фізичної економії, що полягають у запровадженні альтернативних систем державного менеджменту, моніторингу та моделей органічного землеробства в Україні.

Березень

 Дарувальник:  Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса

   
Політична наука в Україні 1991-2016 : у 2 т. / редкол.: О. Рафальський (голова) та ін. - Київ : Парлам. вид-во. 
        Т. 1: Політична наука: західні тренди розвитку й українська специфіка / [відп. ред. і упоряд. М. Кармазіна] ; редкол.: О. Рафальський (голова) та ін. - 2016. - 656 с.
 
Перше в Україні видання, в якому аналізується процес становлення та розвитку політичної науки в Україні упродовж 1991-2016 рр. Матеріали першого тому знайомлять з історією дисципліни, особливостями розвитку її предметного поля, проблемами, пов’язаними зі специфікою категоріаль­ного апарату, а також теоретико-методологічними підходами до дослі­джень політичного в західних країнах. Окремо звертається увага на про­цес накопичення знань про політику та політичне на вітчизняних теренах у період з часу утворення України-Русі як держави й до 1991 р. Проана­лізовано процес інституціоналізації політичної науки в Україні з моменту унезалежнення наприкінці XX ст. й до сьогодення.

Дарувальник:  Інститут політичних і етнона-ціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса

   
Політична наука в Україні 1991-2016 : у 2 т. / редкол.: О. Рафальський (голова) та ін. - Київ : Парлам. вид-во.
  Т. 2 : Теоретико-методологічні засади і концептуальні підсумки вітчизняних досліджень / [відп. ред. і упоряд. О. Майборода] ; редкол.: О. Рафальський (голова) та ін. - 2016. - 704 с.
 
Матеріали другого тому дають уявлення про тематичну спрямова­ність політологічних досліджень, проведених суспільствознавцями України протягом 1991-2016 рр., розвиток теоретико-методологічних засад віт­чизняної політичної науки, її концептуальні здобутки, її внесок у вирі­шення суспільно-політичних проблем, які поставати в процесі розбудови української незалежної держави. Розділи тому розкривають результати вивчення українськими науковцями найбільш значимих об’єктних сфер політичної науки — спрямованості суспільно-політичної трансформації нашої країни, інституціоналізації її політичного простору, залученості до нього суспільства та рівня його активності, у т. ч. у форматі громадських організацій, досягнення консенсусної етнополітичної моделі, пошуку Україною своєї ніші у глобалізованому світі та інших аспектів національ­ного політичного буття.

Дарувальник: Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

     
Контроль у бюджетних установах: теорія та практика : монографія / [Л. В. Дікань, О. В. Кожушко, Ю. О. Лядова та ін.] ; за заг. ред. Л. В. Дікань. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 331 с.
 
Розглянуто проблеми теорії та практики контролю в бюджетних установах. Висвітлено проблемні та дискусійні питання стосовно контролю в бюджетних установах, запропоновано напрями його реформування, що сприятимепокращенню якості контрольних заходів і забезпеченню більш результативноїдіяльності суб'єктів контролю в бюджетних установах.

Дарувальник:  колектив авторів

     
Костирко Л. А. Механізм регулювання міжбюджетних відносин в Україні: пріоритети, інструменти, перспективи : монографія / Л. А. Костирко, Н. Ю. Велентейчик. - Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2016. - 280 с.
 
У монографії розглянуто теоретичні та методичні засади механізму регулювання міжбюджетних відносин в Україні. На основі аналізу зарубіжного досвіду регулювання міжбюджетних відносин сформовано рекомендації щодо вдосконалення фінансового вирівнювання в Україні. Викладено концептуальні основи механізму регулювання міжбюджетних відносин із позицій забезпечення фінансової стійкості місцевих бюджетів. Здійснено моніторинг сучасного стану міжбюджетних відносин в Україні та виявлено проблеми їх регулювання. Доведено значущість комплексного аналізу фінансової стійкості місцевих бюджетів як джерела актуальної інформації, необхідної для вибору інструментів регулювання міжбюджетних відносин. Сформовано новий підхід до оцінки ступеня узгодженості інтересів суб’єктів міжбюджетних відносин. Особливу увагу приділено сценарному прогнозуванню доходів івидатків місцевого бюджету з урахуванням ризику зниження фінансової стійкості. Запропоновано підхід до інтегральної оцінки ефективності механізму регулювання міжбюджетних відносин і визначено пріоритетні напрями щодо його вдосконалення.

Лютий

Дарувальник: НВП "Видавництво "Наукова думка" НАН України

     
Історія української літератури : у 12 т. / НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка ; редкол.: Віталій Дончик (голова) [та ін.] ; заг. ред. Віталія Дончика. - Київ : Наук. думка, 2013
         Т. 3 : Література XIX століття (1800-1830) / [М. П. Бондар, Л. Мороз, І. Лімборський та ін.] ; наук. ред.: М. Бондар, Ю. Кузнецов. - 2016. - 749 с.
 
У третьому томі дванадцятитомної «Історії української літератури» розглянуто період розвитку національного письменства від останніх років XVIII ст. (прикметних виходом у світ перших частин поеми «Енеїда» І. Котляревського) до кінця 30-х років XIX ст. — період, коли українська література постає як література нова, у питомій художній якості, з новочасним змістом, перебазована на народну мову, яка стає мовою літературною. З-поміж широкої палітри напрямів і стилів цієї доби домінантне місце посідають романтизм та ранні форми реалізму. Від попередніх розглядів зазначеного періоду третій том відрізня­ється істотним розширенням аналізованих літературних явищ і фактів, інтерпретаційним оновленням.

Дарувальник: НВП "Видавництво "Наукова думка" НАН України

     
Покляцький С. А. Умови життя населення великих міст України: суспільно-географічне дослідження : [монографія] / С. А. Покляцький ; НАН України, Ін-т географії. - Київ : Наук. думка, 2016. - 184 с.
 
У монографії викладено теоретико-методологічні основи та методику суспільно-географічного дослідження умов життя населення великих міст. Проаналізовано досвід досліджень великих міст у рамках різних наук, у тому числі географії. Із суспільно-географічних позицій розкрито сутність категорії «умови життя населення великого міста». Обгрунтовано методику дослідження умов життя, яка грунтується на поєднанні статистики і результатів анкетного опитування. На цій підставі проведено типізацію 45 великих міст України за специфікою формування економічної, соціальної, екологічної та соціокультурної складових умов життя. Визначено пріоритетні напрями поліпшення умов життя населення у великих містах України, розкрито шляхи вдосконалення організаційного механізму управління їх розвитком.

Дарувальник:  НВП "Видавництво "Наукова думка" НАН України

     
Лапій М. М. Психологічний пейзаж у прозі Івана Франка та "молодої музи": Семантика й поетика : [монографія] / Марія Лапій ; [наук. ред.: Є. К. Нахлік] ; НАН України, Ін-т Івана Франка. - Київ : Наук. думка, 2016. - 276 с.
 
У монографії здійснено поліаспектне і комплексне дослідження пробле­ми поетики й семантики прозового пейзажу у творчості Івана Франка й «молодомузівців» М. Яцкова, Б. Лепкого, В. Бірчака. Уперше визначено ху­дожні особливості психологічного пленеру Франкової прози. Розглянуто ін­дивідуально-авторські форми побудови психологічної дескрипції природи в художній практиці «молодомузівців». Осмислено трансформацію міметичного способу пейзажотворення у літературі кінця XIX — початку XX ст. в аспекті співіснування, контамінації та дифузії «старих» (етнографічних, фольклор­но-романтичних, реалістичних, натуралістичних) і «нових» (ранньомодерністських) принципів і моделей зображення природи й людини. Виявлено по­дібності та відмінності дескриптивної манери І. Франка та змалювання при­роди у текстах «молодомузівців» та інших письменників «перехідної доби» (Ольги Кобилянської, Наталії Кобринської, Михайла Коцюбинського, Ва­силя Стефаника).

Дарувальник:  Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

     
Чмутова І. М. Фінансовий облік у банках : навч. посіб. [для студентів напряму підгот. 6.030508 "Фінанси і кредит"] / І. М. Чмутова, К. М. Азізова, О. В. Лебідь ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 358 с.
 
Розкрито теоретичні (сутність, функції, принципи, методики, підходи) і практичні (бухгалтерські проведення, формування звітності, ведення обліку в автоматизованій банківській системі) основи фінансового обліку в банках. Викладено особливості системи фінансового обліку в банках України з посиланням на чинні законодавчі та нормативні акти, враховано Положення міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України. Охоплено питання ведення обліку основних видів банківських операцій. Наведено методику обліку капіталу банку, операцій за безготівковими розрахунками, з готівковими коштами, депозитних та кредитних операцій, операцій з цінними паперами, операцій в іноземній валюті, доходів і витрат банку.

Дарувальник: Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

     
Лебідь О. В. Міжнародні розрахунки і валютні операції : навч. посіб. / О. В. Лебідь ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 200 с.
 
Розкрито теоретичні та практичні основи міжнародних розрахунків і про­ведення валютних операцій з урахуванням вітчизняного та міжнародного норма­тивно-правового забезпечення, а також світового досвіду таких операцій. Подано матеріал, що складається з двох тісно взаємопов'язаних частин, перша з яких присвячена валютним операціям та відносинам в Україні, друга - практиці здійснення міжнародних розрахунків. Розглянуто питання щодо ризиків валютних операцій та міжнародних розрахунків.

Дарувальник:  Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

     
Бестужева С. В. Міжнародна економічна діяльність України : навч. посіб. / С. В. Бестужева ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 266 с.
 

Викладено та систематизовано основні теоретичні засади розвитку й ре­гулювання міжнародної економічної діяльності України. Широко використано новий статистичний матеріал щодо тенденцій сучасного розвитку міжнародної економічної діяльності України. У кінці кожної теми наведено контрольні запитання для самодіагностики.

Дарувальник:  Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

     
Сергієнко В. В. Інтелектуальна власність : навч. посіб. / В. В. Сергієнко, О. М. Коршакова ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 124 с.
 
Розкрито систему знань про охорону права інтелектуальної власності. Здійснено історичний огляд розвитку системи охорони інтелектуальної влас­ності. Наведено характеристику основних об'єктів інтелектуальної власності, розкрито сутність авторських прав.

Січень

Дарувальник: проректор КНЕУ Т. Є. Оболенська

     
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана : іст.-презент. вид. / ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [редкол.: А. Ф. Павленко (голова), Д. Г. Лук'яненко, А. М. Колот та ін.]. - Київ : Логос Україна, 2016. - 343 с.
 
Історично-презентаційне видання присвячене одному з найкращих і найпрестижніших вищих навчальних закладів нашої держави, який ось уже 110 років творить, зберігає і примножує наукові та освітні традиції, безперервно готує нові покоління висококваліфікованих кадрів, збагачуючи їх інтелектуально і духовно, загартовує силу і характер, виховує еліту України. Книга висвітлює найважливіші та найяскравіші віхи шляху становлення вишу від моменту його заснування до сьогодення.
Усіх, хто мав честь здобувати вищу освіту та професійний досвід у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана (до 1992 р. - Київський інститут народного господарства), об’єднує спільна професійна гордість, адже саме в стінах цього величного навчального закладу формуються перспективи розвитку економічної галузі України.

Дарувальник: Наукова бібліотека НПУ ім. М. П. Драгоманова

     
Гаврилишин Б. Д. Залишаюсь українцем: спогади / Богдан Гаврилишин. - К. : Пульсари, 2011. - 288 с.
 
Професор Богдан Гаврилишин - один із відомих у світі вчених, радників і консуль­тантів з питань управління та міжнародних відносин. До його думки дослухаються по­літики й економісти багатьох країн. Він змінив кілька професій, набувши багатого практичного досвіду з функціонування різноманітних організацій, а також з аналізу ефективності суспільств. Серед найяскравіших прогнозів розвитку різних націй-держав - його передбачення про розпад СРСР більш ніж за 10 років до події.
У цій книжці Богдан Гаврилишин розповідає про свій цікавий і надзвичайно наси­чений жиггєвий шлях, перед читачем постають впливові особистості й важливі події, активним учасником яких був автор.

Дарувальник: зав. кафедрою КНЕУ М. М. Коцупатрий

    
Гуцаленко Л.В. Обліково-контрольне забезпечення управління виробництвом кормів : монографія / Л. В. Гуцаленко, М. М. Коцупатрий, Л. А. Чудак ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ: КНЕУ, 2016. - 188 с.
 
У монографії узагальнено теоретико-методологічні, методичні, організаційні і практичні аспекти обліку та контролю виробництва кормів у сіль­ськогосподарських підприємствах. Запропоновано шляхи вдосконалення обліку виробництва кормів і калькулювання їх собівартості, а також внутрі­шньогосподарського контролю виробництва кормів.

Дарувальник: доцент КНЕУ П. В. Сацький

 
Омельчук В. В.  Києво-Печерська лавра в політико-правовій моделі Гетьманату за правління Кирила Розумовського : монографія / Володимир Омельчук ; [передм. І. М. Мищака ; наук. ред. П. В. Сацький ; відп. ред. Л. Й. Булаєв] . - Київ : Золотi ворота, 2016. - 438, [16] с.
 

Монографія “Києво-Печерська лавра в політико-правовій моделі Гетьманату за правління Кирила Розумовського” присвячена взаєминам козацької влади та монастиря у 1750 - 1764 рр. Насамперед, це стосується участі Гетьмана в обранні архімандрита, судових процесів Лаври з козацькою старшиною та іншими монастирями. Автор розглядає представництво монастиря у цих процесах, зокрема повноваження її повірених, особливості прийняття та оскарження судових рішень тощо.

Досліджено особливості розгляду справ, пов’язаних з Києво-Печерською лаврою в адміністративно-судових органах Гетьманату на центральному та місцевому рівнях на широкому тлі політико-правової модернізації тогочасної Української Держави.

Дарувальник: доцент КНЕУ П. В. Сацький

 
Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [Київ, 2016 р.]. - Київ : Леся, 2016. - 348 с.
 

У пропонованому збірнику містяться матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення», яка відбулася 2016 року в Києві.

Автори статей виклали власний погляд на історичні витоки та паралелі ро­сійської агресії проти України, дали наукову оцінку Російській Федерації як державі-агресору та спонсору міжнародного тероризму, проаналізували російсько-українську війну, що розпочалася в 2014 р. внаслідок віроломного нападу Росії, а також сучасні виклики та шляхи зміцнення системи національної безпеки України.

 

 
 
Остання редакція: 03.02.21