НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ М. В. ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКОГО

Яндекс.Метрика

Користування дисертаційним фондом

Порядок користування дисертаційним фондом здійснюється відповідно до Типових правил користування бібліотекою вищого закладу МОН України: затв. МОН України №321 від 31.08.1998 р. та Правил користування бібліотекою.

Дисертації та автореферати дисертацій передаються безпосередньо науковцями до кабінету економічної класики (к. 601, 6-й поверх, вул. Дегтярівська,49-ѓ).

  Звертаємо увагу на умови користування дисертаційним  фондом!
Користуватись можливо лише в залі, без виносу з приміщення, без права копіювання, сканування, фотографування текстів або їх окремих частин.

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті
Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій

Корисні ресурси:

Корисна література:

Де і як публікувати результати дисертаційних досліджень : зб. норм. док. з питань атестації наук. працівників / за ред. М. С. Держалюка ; [уклад. Ю. І. Цеков]. – 5-те вид., випр. та допов. – Київ : Ред. «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України» : Толока, 2011. – 91 с. 
Шифр зберігання книги: 001 Д25
У збірнику вміщено нормативні документи ВАК України з викладом вимог щодо оприлюднення результатів дисертаційних досліджень (монографій, статей, тез виступів і доповідей на наукових конференціях тощо), а також переліки назв усіх наукових фахових видань, публікації в яких зараховуються у процесі атестації для здобувачів наукових ступенів і вчених звань.
 
Довідник здобувача наукового ступеня : зб. норм. док. та інформ. матеріалів з питань атестації наук. кадрів вищої кваліфікації / за ред. В. Д. Бондаренка ; [упоряд. Ю. І. Цеков]. – 5-те вид., випр. та допов. – Київ : Ред. «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України» : Толока, 2011. – 56 с. 
Шифр зберігання книги: 001 Д58
Збірник чинних нормативних документів та інформаційних матеріалів, без знання яких здобувачеві наукового ступеня неможливо ні підготуватися до захисту, ні оформити атестаційну справу. 
 
Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів : [нормат. док.]. – Київ : Толока, 2011. – 25 с.
Шифр зберігання книги: 001 П52
Нормативний документ регламентує умови вступу до аспірантури та докторантури і навчання в них, порядок проведення кандидатських іспитів, переведення кандидатів наук – викладачів на посади наукових працівників для завершення докторських дисертацій. Положення є обов'язковим для всіх вищих навчальних закладів і наукових установ незалежно від підпорядкованості та форми власності.
 
Порядок присвоєння вченого звання професора і доцента : норм. док. з питань атестації наук. і наук.-пед. працівників. – Київ : Толока, 2011. – 12 с.
Шифр зберігання книги: 001 П60
Визначає вимоги до присвоєння вчених звань професора і доцента. 
 
Як правильно оформити дисертацію та документи атестаційної справи : зб. норм. док. з питань атестації наук. кадрів вищої кваліфікації / [упоряд. Л. І. Мірошніченко]. – Київ : Толока, 2012. – 54 с.
Шифр зберігання книги: 001 Я44
Уміщено найновіші матеріали, що стосуються атестації наукових працівників, переліки та  форми документів, порядок захисту дисертацій на засіданнях  спеціалізованої вченої ради, вимоги до оформлення атестаційної справи.
 
Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня : (метод. поради) / [авт.-упоряд. Л. А. Пономаренко]. – 5-те вид., випр. і допов. – Київ : Толока, 2011. – 79 с.
Шифр зберігання книги: 001 Я44
Комплексно розглянуто весь процес підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук: від вибору теми до її прилюдного захисту і подання до ВАК України атестаційної справи.
 

 

Остання редакція: 03.12.19