Бібліотека

Яндекс.Метрика

Користування дисертаційним фондом

Порядок користування дисертаційним фондом здійснюється відповідно до Положення про використання дисертаційного фонду Бібліотеки ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» та Типових правил користування бібліотекою вищого закладу МОН України: затв. МОН України №321 від 31.08.1998 р.
Для користування дисертаційним фондом необхідно надати заяву з дозволом першого проректора з наукової роботи університету Л. Л. Антонюк 
(заява на дозвіл ознайомлення з дисертаційним фондом  від науковців  КНЕУ, заява на дозвіл ознайомлення з дисертаційним залом від інших установ).

Дисертації та автореферати дисертацій подані до захисту передаються безпосередньо науковцями до кабінету економічної класики (к. 601, 6-й поверх, вул. Дегтярівська,49-ѓ).
  Звертаємо увагу на умови користування дисертаційним  фондом!
Користуватись можливо лише в залі, без виносу з приміщення, без права копіювання, сканування, фотографування текстів або їх окремих частин.

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті
Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій

Корисні ресурси:

Корисна література:

Де і як публікувати результати дисертаційних досліджень : збірник нормативних документів з питань атестації наукових працівників / за ред. М. С. Держалюка ; [уклад. Ю. І. Цеков]. - 5-те вид., виправл. і доповн. - К. : Толока : Ред. "Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України", 2011. - 91 с.
Шифр зберігання книги: 001 Д 25
 У збірнику вміщено нормативні документи ВАК України з викладом вимог щодо оприлюднення результатів дисертаціних досліджень (монографій, статей,   тез виступів і доповідей на наукових конференціях тощо), а також переліки назв усіх наукових фахових видань, публікації в яких зараховуються у процесі атестації для здобувачів наукових ступенів і вчених звань.

Довідник здобувача наукового ступеня : збірник нормативних документів та інформаційних матеріалів з питань атестації наукових кадрів вищої кваліфікації / за ред. В. Д. Бондаренка ; [упоряд. Ю. І. Цеков]. -  5-те вид., виправл. і доповн. - К. : Ред. "Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України" : Толока, 2011. - 56 с.
Шифр зберігання книги: 001 Д 58
 Збірник чинних нормативних документів та інформаційних матеріалів, без знання яких здобувачеві наукового ступеня неможливо ні підготуватися до захисту, ні оформити атестаційну справу.

Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів : [нормативний документ]. - К. : Толока, 2011. - 25 с.
Шифр зберігання книги: 001 П 52
 Нормативний  документ регламентує умови вступу до аспірантури та докторантури і навчання в них, порядок проведення кандидатських іспитів, переведення кандидатів наук - викладачів на посади наукових працівників для завершення докторських дисертацій. Положення є обов'язковим для всіх вищих навчальних закладів і наукових установ незалежно від підпорядкованості та форми власності.

Порядок присвоєння вченого звання професора і доцента : нормативний документ з питань атестації наукових і науково-педагогічних працівників. - К. : Толока, 2011. - 12 с.
Шифр зберігання книги: 001 П 60
Визначає вимоги до присвоєння вчених звань професора і доцента.

Як правильно оформити дисертацію та документи атестаційної справи : збірник нормативних документів з питань атестації наукових кадрів вищої кваліфікації / [упоряд. Л. І. Мірошніченко]. - К. : Толока, 2012. - 12 с.
Шифр зберігання книги: 001 Я 44
Уміщено найновіші матеріали, що стосуються атестації наукових працівників, переліки та  форми документів, порядок захисту дисертацій на засіданнях  спеціалізованої вченої ради, вимоги до оформлення атестаційної справи. 

Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня : (методичні поради) / [авт.-упоряд. Л. А. Пономаренко]. - 5-те вид, виправл. і доповн. - К. : Толока, 2011. - 79 с.
Шифр зберігання книги: 001 Я 44
Комплексно розглянуто весь процес підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук: від вибору теми до її прилюдного захисту і подання до ВАК України атестаційної справи.

 

Остання редакція: 27.09.19