НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ М. В. ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКОГО

Яндекс.Метрика

Фонд бібліотеки поповнився новими виданнями17 Лютого 2020р.

Облік у зарубіжних країнах. У схемах та таблицях : навч. посіб. / В. І. Єфіменко, Л. І. Лук’яненко, О. В. Небильцова, А. В. Максименко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2019. – 135 с.

У посібнику викладено теоретичні та практичні основи фінансового обліку й звітності в зарубіжних країнах із високорозвиненою ринковою економікою відповідно до міжнародних стандартів. Детально розглянуто проблеми обліку основних складових фінансової звітності: активів (оборотних і необоротних), зобов’язань (короткострокових і довгострокових), власного капіталу товариств і корпорацій, доходів і витрат, а також організацію управлінського обліку як інформаційної бази для прийняття оптимальних управлінських рішень.

Посібник містить схеми, рисунки, таблиці, які допомагають засвоїти методику бухгалтерського обліку та закріпити лекційний матеріал.

Лук’яненко Л. І. Облік фінансових інвестицій: методологія та проблеми міжнародної уніфікації : монографія / Л. І. Лук’яненко, О. В. Небильцова, Р. С. Кортикова ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2019. – 207 с.

У монографії розкривається економічна сутність, види та форми фінансових інвестицій і вимоги МСФЗ щодо їх визнання, оцінки обліку та порядку відображення у фінансовій звітності, у тому числі в консолідованій фінансовій звітності групи. У другому виданні розкрито еволюцію вимог міжнародних стандартів щодо відображення фінансових інвестицій у фінансових звітах інвестора та окреслено окремі методологічні проблеми, які вирішуються на етапі формування фінансових звітів за вимогами МСФЗ.

Для науковців, практиків та студентів, які вивчають облік фінансових інвестицій.

Пропонуємо читачам ознайомитись з науковими виданнями в читальних залах бібліотеки.