НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ М. В. ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКОГО

Яндекс.Метрика

Бібліотека КНЕУ отримала електронні видання у березні 2021 р.05 Квітня 2021р.

Традиції та новації у розвитку сучасної соціологічної науки: дослідження молодих вчених [Електронний ресурс] : зб. матеріалів III Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (Київ, 24 лютого 2021 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ф-т упр. персоналом, соціології та психології, Каф. соціології, Наук.-дослід. ін-т соціол. дослідж. – Електрон. текстові дані.  Київ : КНЕУ, 2021. – 242 с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978-617-7565-65-8 : Б. ц.
Цимбалюк С. О. Оцінювання персоналу [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. О. Цимбалюк, О. М. Білик ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2021. – 311, [1] с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-926-363-6 : Б. ц.
Політичні технології в сучасних владних процесах [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [авт. кол.: В. Ф. Смолянюк (кер. авт. кол.), С. С. Бульбенюк, Ю. М. Манелюк та ін.]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2021. – 328 с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978–966–928–359–9 : Б. ц.
Краснопольська Н. Л. Юридична риторика та мовна культура юриста [Електронний ресурс] : мінікейси / Н. Л. Краснопольська; [редкол.: Ю. М. Солодковський, Я. М. Столярчук, О. М. Галенко та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2021. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-926-357-5 : Б. ц.
Коляда Ю. В. Комп’ютерне дослідження динамічних моделей економіки [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Ю. В. Коляда, Т. В. Кравченко, В. І. Трохановський; за заг. ред. Г. І. Великоіваненко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2021. – 262, [2] с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-926-536-8-0 : Б. ц.
Аудит в умовах сталого розвитку: сучасні виклики та перспективи [Електронний ресурс] : колект. монографія / [О. А. Петрик, Т. О. Каменська, О. П. Пархоменко та ін.]; за заг. ред О. А. Петрик ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2021. – 231, [1] с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-926-364-3 : Б. ц.
Соціально-трудова сфера в координатах нової економіки та глобальної соціоекономічної реальності: виклики, шляхи розвитку [Електронний ресурс] = Socio-labor sphere in the coordinates of the new economy and the global socio-economic reality: challenges, ways of development : зб. тез доп. учасників Міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 лист. 2020 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [редкол.: А. М. Колот, Г. С. Лопушняк, С. О. Цимбалюк та ін.]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2021. – 364 с. – Назва з титул. екрану. – Парал. назва та ст. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-926-351-3 : Б. ц.
Mathematical support for economic security of the state [Електронний ресурс] : monograph / [T. Bludova, V. Chuzhykov, S. Usherenko and other] ; Kyiv Nat. Econ. Univ. named after Vadym Hetman.  Електрон. текстові дані. – Kyiv : KNEU, 2021. – 152 p. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-926-360-5 : Б. ц.
Mathematical tools for studying indicators' thresholds of the state economic security [Електронний ресурс] : monograph / [T. Bludova, V. Chuzhykov, S. Usherenko and other] ; Kyiv Nat. Econ. Univ. named after Vadym Hetman. – Електрон. текстові дані. – Kyiv : KNEU, 2021. – 184 p. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-926-361-2 : Б. ц.
Публічне управління в історії української держави: погляд молодого покоління [Електронний ресурс] : зб. матеріалів Всеукр. учнів. конкурсу наук. есе "Публічне упр. в історії укр. держави" (16 трав. 2020 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ф-т екон. та упр., Каф. нац. екон. та публічного упр. ; [редкол.: І. Й. Малий, Л. М. Ємельяненко, Н. В. Федірко]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2020. – 204 с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-926-365-0 : Б. ц.

 

Переглянути повний текст можливо після авторизації.

Користуйтесь «Електронною бібліотекою»!