НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ М. В. ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКОГО

Яндекс.Метрика

Бібліотека КНЕУ отримала електронні видання у червні 2021 р.15 Червня 2021р.

Іван Вернадський – учений-економіст, педагог, громадянин [Електронний ресурс] : (до 200-річчя від дня народження) : тези наук.-практ. конф., 19 трав. 2021 р. / ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України", Від. екон. історії, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. екон. теорії, макро- і мікроекономіки, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Каф. екон. теорії, Наук. бібліотека ім. М. В. Довнар-Запольського. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2021. – 49 с. : фот., рис. – Назва з титул. екрану. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-926-376-6.
Іванова Наталія Юріївна. Політологія [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. Ю. Іванова, В. Ф. Смолянюк ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Вид. 2-ге допов. та перероб. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2021. – 400 с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-926-371-1.
Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] : зб. матеріалів V Всеукр. наук.-практ. конф., 29-30 берез. 2020 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Каф. економіки підприємств, Ін-т інновац. підприємництва, Ін-т фінанс.-банк. аналітики, ГО "Н.-д. ін-т екон. розвитку", Наук. парк КНЕУ, ДВНЗ ім. проф. Станіслава Тарнавського, Вища соціально-екон. школа ; уклад. Г. О. Швиданенко. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2020. – 117 с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-926-344-5.
Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] : зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф., 29-30 берез. 2021 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т інновац. підприємництва, Каф. бізнес-економіки та підприємництва [та ін.]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2021. – 260 с. : табл., рис. – Назва з титул. екрану. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-926-374-2.
Гребешкова Олена Миколаївна. Лідерство та партнерство в бізнесі [Електронний ресурс] : практикум / О. М. Гребешкова, О. Г. Малярчук, І. В. Кубарева ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2021. – 327, [1] с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-926-362-9.
Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасні концепції розвитку [Електронний ресурс] : зб. матеріалів VII Всеукр. наук.-практ. студентської конф., 11 трав. 2021 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ф-т обліку та податкового менеджменту ; [редкол.: М. І. Бондар, Л. М. Кіндрацька, М. М. Коцупатрий та ін.]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2021. – 476 с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-926-373-5.
Риндюк Віра Іванівна. Упорядкування законодавства України: теоретико-методологічний та техніко- юридичний аспекти [Електронний ресурс] : монографія / В. І. Риндюк ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т юрид., Каф. теорії та історії права. – Київ: КНЕУ, 2021. – 407, [1] с. – ISBN 978-966-926-370-4.
 
Переглянути повний текст можливо після авторизації.