Наукова бібліотека імені М.В. Довнар-Запольського

Бібліотека КНЕУ отримала електронні видання у грудні 2022 р.10 Січня 2023р.

 
Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics [Electronic resource] : sci. journal / Min. of Education a. Science of Ukraine, Kyiv Nat. Econ. Univ. named after Vadym Hetman ; [ed. board: Andriy Matviychuk et al.]. – Electronic text data. – Kyiv : KNEU, 2021. – Vol. 10. – 204 p.– Title from the screen. – Electronic print version view. – ISSN 2306-3289. – До 2020 р. виходив під назвою: Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці.
Вчені записки [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; [голов. ред. О. Яценко]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2022. – Вип. 26 (1). – 144 с. – Бібліогр. в кінці ст. –  Назва з титул. екрану. – Збірник наукових праць, що з 1997 р. публікується як "Вчені записки" є наступником видань "Вісті Київського Комерційного Інституту", що видавалось з 1919 р. та "Наукові записки Київського інституту Народного Господарства", що виходили з 1923 р.
Вчені записки [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; [голов. ред. О. Яценко]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2022. – Вип. 27 (2). – 128 с. – Бібліогр. в кінці ст. – Назва з титул. екрану. – Збірник наукових праць, що з 1997 р. публікується як "Вчені записки" є наступником видань "Вісті Київського Комерційного Інституту", що видавалось з 1919 р. та "Наукові записки Київського інституту Народного Господарства", що виходили з 1923 р.
Економіка підприємства: теорія та практика [Електронний ресурс] = Eneterprise of eсonomics: theory and practice : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 жовт. 2022 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; [оргком.: І. Рєпіна, М. Будяєв, К. Бойченко та ін.]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2022. – 492 с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-926-423-7.
Економіка та підприємництво [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. /  М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; [редкол.: І. М. Рєпіна та ін.]. - Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ. 2022. – № 48. – 156 с. – Анот. укр., англ. – Назва з титул. екрану. – Видається двічі на рік. – ISBN 2522-4581.
Оцінка та відшкодування шкоди, заподіяної веденням агресивної війни російською федерацією проти України [Електронний ресурс] : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 19 серп. 2022 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана, Каф. корпоратив. фінансів і контролінгу та ін. ; [оргком.: Богдан Стеценко, Олег Терещенко, Євгенія Вакуленко та ін.]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2022. – 151 с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-926-417-6.
Розвиток економіки України в нових реаліях міжнародних відносин [Електронний ресурс] : зб. матеріалів студент. наук.-практ. інтернет-конф., 7 груд. 2022 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана, Ф-т міжнар. економіки і менеджменту ; [оргком.: М. О. Бурмака, О. Й. Вінська, О. М. Галенко та ін.]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2022. – 276 с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-926-420-6.
Стратегія економічного розвитку України [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; [редкол.: О. М. Гребешкова (голов. ред.) та ін.]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2022. – Вип. 50. – 200 с. – Назва з титул. екрану.– Анот. парал. укр., англ. – Видається 2 рази на рік. – ISSN 2312-9298. 
Сучасні інструменти управління корпоративними фінансами [Електронний ресурс] : зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 16 листоп. 2022 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана, Каф. корпорат. фінансів і контролінгу, [та ін. ; оргком.: Б. С. Стеценко, І. В. Мартинюк, О. О. Терещенко та ін.] – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2022. – 547 с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-926-418-3.
Сучасні технології комерційної діяльності і логістики [Електронний ресурс] = Modern technologies of commerce and logistics : зб. матеріалів II Міжнар. наук.-практ. інтер.-конф., 3 листоп. 2022 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; [редкол.: О. І. Олексюк (відп. за вип.), О. К. Шафалюк, А. В. Федорченко та ін.]. – Електрон. текстові дані.  – Київ : КНЕУ, 2022. – 168 с. – Назва з титул. екрану. –  ISBN 978-966-926-419-0.
Територіальна цілісність України у дискурсі міжнародних, історико-політичних, правових, етно-соціальних та економічних аспектів [Електронний ресурс] : зб. матеріалів Всеукр наук. онлайн-конф., 17 листоп. 2022 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана, Юрид. ін-т, [та ін. ; оргком.: Л. О. Кожура, Ф. П. Шульженко, О. В. Кузьменко та ін.]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2022. – 113 с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-926-422-6.
Цифрова екосистема сучасного університету: епідемічні обмеження та виклики воєнного стану [Електронний ресурс] : зб. матеріалів наук.-метод. конф., м. Київ, 26 листоп. 2022 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; [оргком. конф.: Д. Г. Лук’яненко, А. М. Колот, М. В. Сільченко та ін.]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2022. – 336 с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-926-421-3.

 

Переглянути повний текст можливо після авторизації.

Користуйтесь «Електронною бібліотекою»!