НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ М. В. ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКОГО

Яндекс.Метрика

Бібліотека КНЕУ отримала електронні видання у червні 2020р.24 Червня 2020р.

 

¿Адміністративно-територіальні vs економічно-просторові кордони регіонів? [Електронний ресурс] : матеріали Міжнар. наук.-практ.-конф. (19–20 берез. 2020 р.). / М-во освіти і науки України. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2020. – 568 с. Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-926-336-0 : Б. ц.
Інформаційно-інноваційні технології управління в еколого-економічних системах [Електронний ресурс] : монографія / [авт. кол.: С. К. Рамазанов, О. П. Степаненко, С. В. Устенко та ін.]; за заг. ред. проф. С. К. Рамазанова ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2020. – 464 с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-926-333-9 : Б. ц.
Інформаційний вісник інститутувищої освіти [Електронний ресурс] / ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ. - Назва з титул. екрану. № 6/ ред. вип.: Дроботюк О. В., Турчанінова В. Є. - 2020. - 55 с. : іл. - Б. ц. 
Кизенко Олена Олександрівна. Корпоративне підприємництво [Електронний ресурс] : практикум / О. О. Кизенко, Є. В. Прохорова, О. Г. Малярчук та ін.; за заг. ред. О. О. Кизенко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана".  Електрон. текстові дані.  Київ : КНЕУ, 2020.  223, [1] с.  Назва з титул. екрану.  ISBN 978-966-926-329-2 : Б. ц.
Коцупатрий Михайло Миколайович. Податковий менеджмент на підприємствах агробізнесу [Електронний ресурс] : практикум / М. М. Коцупатрий, О. Г. Бірюк, О. Ю. Смольська, Н. Є. Стельмах ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Електрон. текстові дані.  Київ : КНЕУ, 2020.  109, [1] с. Назва з титул. екрану.  ISBN 978-966-926-331-5 : Б. ц.
Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасні концепції розвитку [Електронний ресурс] : зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. студентської конф.; 14 трав. 2020 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", ф-т обліку та податкового менеджменту ; [редкол.: М. І. Бондар, Л. М. Кіндрацька, М. М. Коцупатрий та ін.]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2020. – 422, [1] с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-926-335-3 : Б. ц.
Правничі студії імені Василя Івановича Синайського : право корпорацій [Електронний ресурс] : зб. матеріалів круглого столу студентів, аспірантів, молодих вчених, науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти та наукових установ = Legal studies named Vasyl I. Sinaysky: the right of corporations : roundtable proceedings, Kyiv, april 7, 2020 / М-во освіти і науки України. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2020. – 120, [1] с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-926-334-6 : Б. ц.
Скіцько Володимир Іванович. Методи та моделі в управлінні логістичними системами [Електронний ресурс] : монографія / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2020. – 279, [1] с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-926-323-0 : Б. ц.
Сучасні інформаційні технології та системи в управлінні [Електронний ресурс] : зб. матеріалів ІI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, аспірантів і студентів, 16-17 квіт. 2020 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: С. В. Устенко, С. К. Рамазанов, О. П. Степаненко та ін.]. – Електрон. текстові дані.  – Київ : КНЕУ, 2020. – 185 с. – Назва з титул. екрану. – Текст англ., пол. – ISBN 978-966-926-338-4 : Б. ц.
Сучасні технології комерційної діяльності і логістики [Електронний ресурс] : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. інтер.-конф., 21-22 трав. 2020 р. = Modern technologies of commercial activity : proceedings intern. sci.-practical internet-conf, 21-22th may 2020 / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [редкол.: О. І. Олексюк (відп. за випуск); О. К. Шафалюк, А. В. Федорченко та ін.]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2020. – 250 с. – Назва з титул. екрану. – Текст англ., пол. – ISBN 978-966-926-337-7 : Б. ц.
 

Переглянути повний текст можливо після авторизації.

Користуйтесь «Електронною бібліотекою»!