НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ М. В. ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКОГО

Яндекс.Метрика

Бібліотека КНЕУ отримала електронні видання у жовтні25 Жовтня 2019р.

 

Galitsin, V. K. Theory of formation and implementation of management decisions [Електронний ресурс] : monograph = Теорія формування і реалізації управлінських рішень : монографія / V. K. Galitsin, O. P. Suslov [et al.] ; Min. of Education a. Science of Ukraine, Kyiv Nat. Econ. Univ. named after Vadym Hetman. - Електрон. текстові дані. - Kiev : KNEU, 2019. - 318, [2] p. - Назва з титул. екрану. - Bibliogr. at the end of the сhapter. - ISBN 978-966-926-304-9 : Б. ц. 
European business-practices of corporate social responsibility [Електронний ресурс] : саse study / Min. of Education a. Science of Ukraine, Kyiv Nat. Econ. Univ. named after Vadym Hetman ; ed.: L. P. Petrashko, O. V. Martyniuk. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2019. - 224, [4] с. - (Joint project of Jean Monnet Foundation and Vadym Hetman Kyiv National Economic University). - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-294-3 : Б. ц. 
TRAINING «European Business-Practices of Corporate Social Responsibility» № 553110-EPP-1-2014-1-UA-EPPJMO-MODULE Lifelong Learning Programme
Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності [Електронний ресурс] : кейси / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; ред.: О.В. Петрашко, Л. П. Мартинюк. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2019. - 239, [1] с. - . (Спільний проект фонду Монте та ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"). - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-298-1 : Б. ц. 
Тренінг "Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності" № 553110-EPP-1-2014-1-UA-EPPJMO-MODULE За програмою "Lifelong Learning" грант № 2014-1786 / 001-001 
Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] : зб. матеріалів IV Всеукр. наук.-практ. конф. 29-30 берез. 2019 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Каф. економіки підприємств, Ін-т інновац. підприємництва, Громад. орг. "Н-д ін-т екон. розвитку", Наук. парк КНЕУ, ДВНЗ ім. проф. Станіслава Тарнавського, Вища соціально-екон. школа ; уклад. Г. О. Швиданенко. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2019. - 148 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-303-2 : Б. ц. 
Історико-політичні студії. Серія "Історичні науки" [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т історії укр. сусп-ва ; [редкол.: І. Д. Дудко (голова) та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2012 - . - Видається 2 рази на рік
. - Назва з титул. екрану. - Електрон. версія друк. вид. - ISSN 2312-217X.
   № 1 (9). - 2018. - 136 с. - Анот. укр., рос. та англ. - Бібліогр. парал. англ. - Бібліогр. в кінці ст. - Б. ц. 
Історико-політичні студії. Серія "Історичні науки" [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т історії укр. сусп-ва ; [редкол.: І. Д. Дудко (голова) та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2012 - . - Видається 2 рази на рік
. - Назва з титул. екрану. - Електрон. версія друк. вид. - ISSN 2312-217X.
   № 2 (10). - 2018. - 128 с. - Анот. укр., рос. та англ. - Бібліогр. парал. англ. - Бібліогр. в кінці ст. - Б. ц. 
Кизенко Олена Олександрівна. Стратегічний контролінг: концепція і системна реалізація [Електронний ресурс] : монографія / О. О. Кизенко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2019. - 244, [6] с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-290-5 : Б. ц.
Князевич Анна Олександрівна. Управління інфраструктурним забезпеченням інноваційного розвитку економіки [Електронний ресурс] : монографія / А. О. Князевич. - Електрон. текстові дані. - Рівне : Волинські обереги, 2018. - 362 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-416-553-9 : Б. ц. 
Лісняк Наталія Іванівна. Мовна культура сучасної бізнес-комунікації [Електронний ресурс] : міні-кейси / Н. І. Лісняк, Н. Л. Краснопольська, О. С. Ковтунець ; [редкол. Ю. М. Солодковський (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2019. - 39, [1] с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-292-9 : Б. ц.
Сацький Павло Вікторович. Крим: шлях до України (1945—1954 рр.) [Електронний ресурс] : монографія / П. В. Сацький ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2019. - 522, [2] с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-295-0 : Б. ц.
Сфера зайнятості і доходів в умовах цифрової економіки: механізми регулювання, виклики та домінанти розвитку [Електронний ресурс] : зб. тез доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. 23-24 жовт. 2019 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [редкол.: А. М. Колот, В. М. Петюх, О. О. Герасименко та ін.] = The sphere of employment and income in the digital economy conditions: mechanisms of regulation, challenges and development dominants : Book of participants’ abstracts of the International Scientific and Practical Conference 23-24 October 2019 / Ministry of education and science oF Ukraine shee "Kyiv Nat. Econ. Univ. named after Vadym Hetman". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2019. - 327, [1] с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-301-8 : Б. ц. 
Червінська Любов Петрівна. Управління молодіжною зайнятістю [Електронний ресурс] : монографія / Л. П. Червінська, Б. Г. Базилюк ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2019. - 217 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978–966–926–296–7 : Б. ц.

Переглянути повний текст можливо після авторизації.

Користуйтесь «Електронною бібліотекою»!