НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ М. В. ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКОГО

Яндекс.Метрика

2017

26.12.2017
Запитує: Алина
Тема запиту: Добрий день. Допоможіть, будь ласка, підібрати сучасну літературу/джерела для написання курсової роботи на тему «Сутність та основні форми економічного глобалізму». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Аліно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Бестужева С. В. Міжнародна економічна діяльність України : навч. посіб. / С. В. Бестужева ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 266 с. – Зі змісту: Сутність, основні етапи, форми економічної глобалізації.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Б53; книгосховище.
Галенко С. М. Передумови, витоки і прояви економічної глобалізації / С. М. Галенко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 20–23. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Глобальна економіка [Електронний ресурс] : навч. посіб. / [Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, Т. В. Кальченко та ін.] ; за заг. ред. Д. Г. Лук’яненка ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2017. – 164 с.
Зварич Р. Етимологія, теорія, концептуалізація та вимір глобалізації / Роман Зварич // Журнал європейської економіки. – 2016. – Т. 15 (№ 4). – С. 407–423.
Звєряков М. І. Глобалізація і деіндустріалізація: зміст, суперечності та способи їх розв’язання / М. І. Звєряков // Економіка України. – 2017. – № 11. – С. 3–16. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Куцик П. О. Глобальна економіка: принципи становлення, функціонування, регулювання та розвитку : монографія / П. О. Куцик, О. І. Ковтун, Г. І. Башнянин ; Львів. комерц. акад. – Львів : Вид-во ЛКА, 2015. – 584 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М К95; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, зал економічної класики.
Могилевкин И. Глобальная инфраструктура: нарастающие риски / И. Могилевкин // Мировая экономика и международные отношения. – 2016. – Т. 60, № 7. – С. 77–85. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Пискулов Ю. В. Кризис глобализации «по-американски» / Юрий Васильевич Пискулов // Международная экономика. – 2017. – № 2. – С. 17–23. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Сіденко В. Р. Важкі дилеми оновлення глобальної інституційної архітектоніки / В. Р. Сіденко // Економіка України. – 2017. – № 4. – С. 3–21. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Стратегії конкурентного розвитку у глобальній економіці : монографія / [А. М. Поручник, Я. М. Столярчук, А. М. Колот та ін.] ; за заг. ред. А. М. Поручника, Я. М. Столярчук ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2016. – 331 с. : табл. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М С83; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3.
Стучинська Н. П. Рівень глобалізації: кількісне обґрунтування якісних трансформацій / Н. П. Стучинська // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 10. – С. 100–105. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Терлецька І. Взаємовплив політичної та економічної сфер в умовах глобалізації / Терлецька Ірина // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету = Herald of Kyiv National University of Trade and Economics. – 2017. – № 5. – С. 49–60. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Чугунов І. Фінансова політика України в умовах глобалізації економіки / Чугунов Ігор, Пасічний Микола // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету = Herald of Kyiv National University of Trade and Economics. – 2016. – № 5. – С. 5–18. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Штань М. Державне стимулювання розвитку національної економіки в умовах глобалізації / Марина Штань // Банківська справа. – 2017. – № 2. – С. 44–54. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.


25.12.2017
Запитує: Кнеу МЕіМ
Тема запиту: Добрий день! Допоможіть, будь ласка, з підбором літератури для курсової роботи з міжнародної економіки на тему «Формування спільного науково-технологічного простору ЄС». Дуже дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Белоусова Е. А. Тенденции развития европейских инновационных кластеров / Белоусова Елена Александровна // Экономические науки. – 2016. – № 4. – С. 116–125. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Вовк С. Інтернаціоналізація інноваційної діяльності ТНК / Світлана Вовк // Журнал європейської економіки. – 2017. – Т. 16, № 2. – С. 224–240.
Головатюк В. М. Інноваційний розвиток України в контексті європейської інтеграції / В. М. Головатюк // Наука та наукознавство = Наука и науковедение = Science and Science of Science. – 2017. – № 3. – С. 3–22. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Грига В. Ю. Еволюція спільної науково-технічної та інноваційної політики в Європі у період 1945–1985 рр. / В. Ю. Грига // Наука та наукознавство = Наука и науковедение = Science and Science of Science. – 2017. – № 1. – С. 105–119. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Єгоров І. Ю. Система комплексних індикаторів оцінки науково-технічної та інноваційної діяльності в контексті процесів євроінтеграції / І. Ю. Єгоров // Наука та інновації = Science and Innovation. – 2016. – № 4. – С. 21–23. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Кудрявець Є. В. Засади європейської політики створення інноваційних кластерів та поглибленої взаємодії з Україною / Є. В. Кудрявець // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 5. – С. 64–72. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність = International Scientific and Technical Cooperation: principles, mechanisms, efficiency : зб. пр. X (XXII) Міжнар. наук.-практ. конф. (13–14 берез. 2014 р., Київ) / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т», Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. міжнар. економіки, Наук. парк «Київ. політехніка» ; [редкол.: В. Г. Герасимчук(відп. ред.) та ін.]. – Київ: НТУУ «КПІ», 2014. – 155 с. : табл., діагр. – Текст укр., англ. та рос.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М М58; ч/з № 3.
Мусіна Л. А. Еко-інновації як шлях до зеленої модернізації економіки: міжнародний досвід і перспективи України / Л. А. Мусіна // Науково-технічна інформація. – 2015. – № 2. – С. 26–34. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Програма SECURE-R2I: співробітництво країн Європейського Союзу з країнами Східного партнерства. Наукові дослідження та інновації у сфері технологій безпеки суспільства // Наука та інновації. – 2015. – Т. 11, № 4. – С. 75–79.
Сусіденко Ю. Інноваційний розвиток підприємств: європейський досвід / Сусіденко Юлія, Сіташ Тетяна // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки. – 2016. – № 3. – С. 23–35. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Технологічна модернізація в європейській економіці : монографія / О. С. Бурміч, О. Д. Лук’яненко, Є. Г. Панченко, В. І. Чужиков ; за наук. ред. В. І. Чужикова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2013. – 267 с. : табл. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Т38; книгосховище, абонемент, ч/з № 3, ч/з № 5, ч/з № 7, ч/з ІБО.
Федірко О. А. Національні моделі державної підтримки інноваційної діяльності в ЄС / О. А. Федірко // Економіка та держава. – 2017. – № 5. – С. 65–69. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Федулова Л. І. Інноваційність економіки ЄС та України: напрями скорочення розриву / Федулова Л. І. // Економічний часопис – ХХІ = Economic annals – XXI. – 2016. – № 1–2. – С. 22–25. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос., укр.


20.12.2017
Запитує: Ксения
Тема запиту: Добрий вечір! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для курсової роботи з міжнародної економіки на тему «Розвиток міжнародних міграційних процесів в Європі». Потрібно як українські, так і зарубіжні джерела. Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Оксано! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Вартанян А. А. Практика государственного регулирования международной миграции рабочей силы / Вартанян Алла Аревшадовна // Международная экономика. – 2016. – № 12. – С. 43–51. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Відлер О. М. Загальноєвропейський досвід протидії нелегальній міграції / О. М. Відлер // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 2. – С. 72–76. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Відлер О. М. Порівняльно-правовий аналіз міжнародних договорів у сфері міграційної політики щодо забезпечення дотримання прав людини / О. М. Відлер // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 24. – С. 154–158. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Глущенко Г. И. Статистическая оценка европейского миграционного кризиса / Г. И. Глущенко, М. Н. Осьмова // Вопросы статистики. – 2016. – № 12. – С. 59–74. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Дергач А. В. Регулювання міграційних процесів в сучасних умовах / А. В. Дергач // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 23. – С. 165–168. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Колесник І. А. Ефективність політики у сфері трудової міграції в контексті євроінтеграційних прагнень України / І. А. Колесник // Економіка та держава. – 2017. – № 1. – С. 25–28. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Миграционный кризис в ЕС: национальные ответы на общий вызов / Ю. Квашнин, А. Кузнецов, О. Трофимова, А. Четверикова // Мировая экономика и международные отношения. – 2017. – Т. 61, № 1. – С. 97–107. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Філіппов С. О. Особливості протидії організації нелегальної транскордонної міграції на південних кордонах Європейського Союзу / С. О. Філіппов, О. Л. Войцехівський // Митна справа. – 2015. – № 5. – С. 23–28. – Анот. парал. рос., англ.
Шиманська К. Ринок трудових ресурсів в умовах постконфліктного стану країн / Катерина Шиманська // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки = Foreign trade: economics, finance, law. – 2017. – № 2. – С. 50–60. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Jahn E. We will (not) succeed! The helplessness of German and European refugee policy / E. Jahn // Мировая экономика и международные отношения. – 2016. – Т. 60, № 9. – P. 76–88 ; Т. 60, № 10. – P. 83–90. – Автор, назва та анот. парал. рос.
Jakuleviciene LPresent and Future Challenges of Asylum Law and Policy in the EU / Lyra Jakuleviciene // Вісник Національної академії правових наук України : зб. наук. пр. / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [наук. рада: В. Я. Тацій (голова) та ін.]. – Харків, 2016. – № 3. – P. 40–42.
Štupakova M. EU border regime in context of legal migration of third-country nationals / Štupakova Mária, Jankurova Andrea, Čajka Peter // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Юридичні науки = Foreign trade: ekonomіcs, fіnance, law. – 2017. – № 5. – P. 107–124. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Ushakov D. S. International migrant flows and national migration policy: quality correlation and scenarios of interdependence (the case of European Union) / D. S. Ushakov, N. V. Zhmykhova // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 8. – P. 308–317. – Анот. англ., укр., рос.
Ushakov D. S. Testing for migration regimes’ adequacy in modernizing the regulation of labour international distribution / D. S. Ushakov // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 7. – P. 315–324. – Анот. рос., англ.


19.12.2017
Запитує: Маріна
Тема запиту: Добрий вечір! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для курсової роботи з міжнародної економіки на тему «Фондові біржі в структурі глобального фінансового ринку». Потрібно як українські, так і зарубіжні джерела. Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Марино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Гапонюк М. А. Управління ризиками біржового ринку похідних фінансових інструментів : монографія / М. А. Гапонюк, О. В. Парандій ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2015. – 240 с. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 Г19; ч/з № 3.
Данилюк Є. Вплив американського фондового ринку на коливання індексів української фондової біржі / Євгеній Данилюк // Ринок цінних паперів України. – 2016. – № 7–8. – С. 93–98. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Еш С. М. Ринок фінансових послуг : підручник / С. М. Еш ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : Центр учб. літ., 2015. – 399 с. – Зі змісту: Послуги фондових бірж на ринку фінансових послуг.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 Е96; книгосховище.
Зайцев О. В. Основи фінансового інструментарію : підручник / О. В. Зайцев ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Київ : Ліра-К, 2016. – 406 с. – Зі змісту: Зародження та розвиток фондових бірж у світі ; Найбільші фондові біржі світу ; Фондові біржі України.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 З-17; ч/з № 3.
Клименко В. В. Фінансовий ринок : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / В. В. Клименко, Л. М. Акімова, Л. М. Докієнко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Київ : Центр учб. літ., 2015. – 357 с. – Зі змісту: Фондова біржа та біржові операції.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 К49; ч/з № 3.
Корнєєва Ю. В. Первинне публічне розміщення акцій як інструмент приватизації великих державних підприємств / Ю. В. Корнєєва // Фінанси України. – 2017. – № 6. – С. 38–55. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Косова Т. Д. Біржові механізми залучення іноземного капіталу вітчизняними корпораціями / Т. Д. Косова, О. В. Ярошевська // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 22. – С. 9–12. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Опреа Д. Ш. Динаміка ринкової моделі в контексті глобальної фінансової кризи (на прикладі фондової біржі Бухаресту) / Д. Ш. Опреа // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 4. – С. 452–462. – Текст англ.
Прянишникова М. В. Основные направления развития мировой торговли ценными бумагами на организованных фондовых рынках / М. В. Прянишникова // Финансы. – 2016. – № 2. – С. 56–61.
Редзюк Є. В. Системні ризики формування конкурентоспроможного фондового ринку України / Редзюк Євгеній Васильович // Науково-технічна інформація. – 2016. – № 2. – С. 17–28. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Ройко І. Консолідація системи біржового ринку цінних паперів в Україні / Ігор Ройко // Ринок цінних паперів України. – 2016. – № 1–2. – С. 101–107. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Стирський М. В. Глобальне середовище формування конкурентних стратегій фондових бірж України / М. В. Стирський // Фінанси України. – 2012. – № 5. – С. 78–88.
Сьомченков О. Лістинг в Україні: новації, проблеми та удосконалення / Олександр Сьомченков // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 1. – С. 227–240. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Терещенко Г. М. Залучення фінансових ресурсів в умовах відкритої економіки України / Г. М. Терещенко // Фінанси України. – 2016. – № 12. – С. 92–104. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Фондовий ринок : підручник : у 2 кн. / [В. Д. Базилевич, В. М. Шелудько, В. В. Вірченко та ін.] ; за ред. В. Д. Базилевича ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання, 2016. – Кн. 2. – 687 с. – (Класичний університетський підручник). – Зі змісту: Фондові біржі України ; Фондові ринки та фондові біржі світу ; Біржові центри світу.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 Ф77; ч/з № 3.
Шапран Н. Розвиток біржового ринку в Євросоюзі / Наталя Шапран // Цінні папери України. – 2016. – 3 листоп. (№ 43–44). – С. 20–21.
Шапран Н. Стимулювання ліквідності на фондових біржах ринків, що розвиваються / Наталя Шапран // Цінні папери України. – 2016. – 15 груд. (№ 49–50). – С. 26–27.
Шилов Б. Н. Биржевая история / Борис Шилов, Сергей Семенов. – Москва : СмартБук, 2009. – 240 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336И Ш59; зал економічної класики.
Phung Trang Thai Minh. Motivating More Individual Investors to Emerging Stock Markets: The Case of Vietnam / Trang Thai Minh Phung, Tuan Minh Nguyen, Khuong Ngoc Mai // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2017. – № 2. – P. 299–308. – Автор, назва та анот. парал. укр., англ., рос.


13.12.2017
Запитує: Adriana
Тема запиту: Добрий день. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової роботи на тему «Сутність та особливості регіональної політики ЄС». Особливо цікавить інформація за останні роки. Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Адріано! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Белоусова Е. А. Тенденции развития европейских инновационных кластеров / Белоусова Елена Александровна // Экономические науки. – 2016. – № 4. – С. 116–125. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Булана О. О. Державна допомога вітчизняним суб’єктам господарювання та її трансформація в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС / О. О. Булана // Економіка України. – 2017. – № 1. – С. 18–30. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Вісник Прикарпатського університету. Політологія: [зб. наук. пр.] / М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; [ред. рада: В. В. Грещук (голова) та ін. ; редкол.: В. Марчук (голова) та ін.]. – Івано-Франківськ : ПНУ ім. Василя Стефаника, 2016. – Вип. 10. – 152 с. – Зміст, анот. укр., англ., рос. – Зі змісту: Кобець Ю. Особливості регіональної політики сучасної Греції крізь призму політики Європейського Союзу / Ю. Кобець.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф В53; книгосховище.
Економічний простір регіону в інтеграційній стратегії розвитку : колект. монографія / М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т ; під заг. ред. М. П. Бутка. – Київ : Кондор, 2016. – 432 с. – Зі змісту: Яценко О. М. Теоретичні основи ідентифікації якості регіонального розвитку: досвід Європейського Союзу / О. М. Яценко.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С2 Е45; ч/з № 3.
Голубєва В. Деякі теоретико-правові аспекти впливу регіоналізації на національне законодавство (на прикладі відносин ЄС – Україна] / Вікторія Голубєва // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 3. – С. 85–97. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Данилишин Б. М. Децентралізація у країнах ЄС: уроки для України / Б. М. Данилишин, В. В. Пилипів // Регіональна економіка = Regional Economy. – 2016. – № 1. – С. 5–11. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Європейські регіональні проекти. Самовизначення націй і майбутнє ЄС // Віче. – 2013. – № 15. – С. 5–9.
Куліш І. М. Забезпечення сталого розвитку сільських територій країн-кандидатів на вступ до ЄС: на прикладі Польщі / І. М. Куліш // Регіональна економіка. – 2015. – № 2. – С. 96–104. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Лапочкина Л. В. Формирование региональной промышленной политики в Европе / Л. В. Лапочкина // Менеджмент в России и за рубежом. – 2013. – № 3. – С. 34–38.
Мельник А. Регіональна політика ЄС та України в умовах поглиблення суперечностей глобалізації / А. Мельник, В. Адамик // Журнал європейської економіки. – 2013. – Т. 12, № 1. – С. 57–78.
Міжнародна економічна політика : наук. журн. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [голов. ред. Д. Г. Лук’яненко]. – Київ : КНЕУ, 2014. – 178 с. – Зі змісту: Олійник В. Теоретичні засади та практика моніторингу регіональної політики ЄС / Вікторія Олійник, Ольга Гончарова.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М М58; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3.
Назарова В. Развитие кластеров: российский и европейский опыт / Варвара Назарова // Общество и экономика. – 2016. – № 3. – С. 62–78. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Обадіч А. Розвиток регіональних кластерів у ЄС і Хорватії / А. Обадіч, Н. Курнога-Живадіновіч // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 1. – С. 419–427. – Текст англ.
Полікарпова О. Регіональна політика ЄС: практичний досвід для України / О. Полікарпова // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2015. – Вип. 3. – С. 101–110. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Регіональна політика Європейського Союзу : підручник / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; за ред. В. І. Чужикова. – Київ : КНЕУ, 2016. – 496 с. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Р32; ч/з № 3, e-ресурс.
Томарева-Патлахова В. В. Підходи і модель регіональної кластеризації в Україні та в країнах ЄС / В. В. Томарева-Патлахова // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2016. – № 1. – С. 31–38. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Чуріканова О. Ю. Регіональна політика України, проблеми та перспективи в контексті регіональної політики ЄС / О. Ю. Чуріканова // Економіка та держава. – 2015. – № 2. – С. 51–54.


09.12.2017
Запитує: Анна
Тема запиту: Добрий день. Допоможіть, будь ласка, підібрати сучасну літературу для написання курсової роботи на тему «Сутність ситуаційної концепції та доцільність використання її положень у практиці управління».

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Анно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Бондар О. В. Ситуаційний менеджмент : навч. посіб. / О. В. Бондар ; М-во освіти і науки України, Полтав. ун-т спожив. кооперації України. – Київ : Центр учб. літ., 2010. – 324 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Б81; книгосховище, ч/з № 3.
Всеобщая история менеджмента / [И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге] ; под общ. ред. И. И. Мазура, В. Д. Шапиро. – Москва : Елима, [2007]. – 888 с. – Парал. тит. л., содерж. англ. – Из содерж.: Ситуационные теории организации.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 301 В84; зал економічної класики.
Гута С. С. Організаційно-правові засади державного управління в умовах кризових ситуацій, зумовлених воєнно-політичними чинниками, в Україні на сучасному етапі / С. С. Гута // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія «Державне управління» = Bulletin of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine. Series «Public Administration». – 2017. – № 3. – С. 45–51. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Гута С. С. Поняття «кризова ситуація, зумовлена воєнно-політичними чинниками», «воєнно-політична криза» в теорії державного управління / С. С. Гута // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 7. – С. 116–120. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Дятлов А. Н. Общий менеджмент: концепции и комментарии : учебник / А. Н. Дятлов, М. В. Плотников, И. А. Мутовин ; [ред. М. Савина]. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 399 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Д99; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 5.
Овчар Н. П. Засади попередження виникнення проблемних ситуацій у регуляторній діяльності / Н. П. Овчар // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2016. – № 1. – С. 107–111. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
О'Шонесси Дж. Принципы организации управления фирмой : пер. с англ. / Дж. О'Шонесси. – Москва : МТ Пресс, 2001. – 296 с. – Из содерж.: Ситуационные теории организации.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М О-96; книгосховище.
Парадигма креативного менеджменту в глобальній економіці: монографія / [Д. Г. Лук’яненко, О. С. Дорошенко, Т. О. Галахова та ін.] ; за заг. ред. Д. Г. Лук’яненко ; [редкол.: Ю. М. Солодковський (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2016. – 231 с. – Зі змісту: Концепція креативності в парадигмі сучасного менеджменту. – С. 112 ; Еволюція концепцій менеджменту міжнародних компаній. – С. 112–121. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М П18; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3, e-ресурс.
Петров В. Шаг за шагом до катастрофы. Как диагностировать банкротство предприятия? / Виктор Петров // Справочник экономиста. – 2017. – № 6. – С. 22–31.
Скібіцька Л. І. Лідерство та стиль роботи менеджера : навч. посіб. / Л. І. Скібіцька. – Київ : Центр учб. літ., 2009. – 191 с. – Зі змісту: Концепції ситуаційного лідерства та ситуаційних стилів управління.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 301 С42; книгосховище, ч/з № 3.
Смерічевський С. Ф. Business Model Canvas як універсальна концепція управління бізнесом компанії / С. Ф. Смерічевський, О. І. Клімова // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 9. – С. 11–14. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Сотниченко В. М. Управління ризик-ситуаціями в телекомунікаційній галузі / Сотниченко В. М. // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2017. – № 3. – С. 35–43. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Сучасні концепції менеджменту : навч. посіб. / Н. І. Гавловська, О. В. Декалюк, С. В. Ковальчук ; за ред. Л. І. Федулової. – Київ : Центр учб. літ., 2007. – 533 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 С91; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3.
Туленков М. В. Сучасні теорії менеджменту : навч. посіб. / М. В. Туленков. – Київ : Каравела, 2007. – 304 с. – (Вища освіта в Україні).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 301 Т82; книгосховище, ч/з № 2, зал економічної класики.


07.12.2017
Запитує: Светлана
Тема запиту: Доброго дня. Чи не могли б ви порадити літературу для написання реферату на тему «Чинники становлення національного ринку капіталу».

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Світлано! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Бушуев В. В. Введение в системную теорию капитала / В. В. Бушуев, В. С. Голубев, И. Б. Орлов. – Москва : ЛЕНАНД, 2013. – 169 с. – (Relata Refero). – Из содерж.: Национальный капитал и качество жизни.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Б94; зал економічноїкласики.
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка: [зб. наук. пр. / відп. ред. В. Д. Базилевич]. – Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2012. – Вип. 140. – 71 с. – Зі змісту: Астрокайте І. Ринок капіталів Литви: проблеми залучення інвестицій / І. Астрокайте.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В53; книгосховище.
Диба М. І. Концентрація та централізація капіталу в інноваційній діяльності / М. І. Диба, Є. С. Осадчий, К. М. Суторміна // Економіка та держава. – 2016. – № 12. – С. 19–22. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Дорошенко І. Фіскальні важелі впливу на розвиток ринку капіталу на національному рівні / І. Дорошенко // Економіст. – 2013. – № 7. – С. 16–21.
Назаров А. А. Российский рынок венчурного капитала: состояние и тенденции / Назаров Александр Александрович // Экономические науки. – 2016. – № 6. – С. 48–52. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Пикетти Т. Капитал в XXI веке = Le Capital au XX Ie siecle / Томас Пикетти ; [науч. ред. А. Володин ; пер. А. Дунаев]. – Москва : Ад Маргинем Пресс, [2015]. – 591 с. : ил., табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33 П32; книгосховище, зал економічної класики.
Сірко А. В. Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / А. В. Сірко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 414 с. – Зі змісту: Ринок капіталу.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С40; книгосховище, ч/з № 5.
Соціальний капітал: феноменологічна природа, форми прояву, конкурентоспроможність : монографія / [Н. О. Сімченко, С. Ю. Солодовников, О. А. Гавриш та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 412 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С69; книгосховище, ч/з № 3.
Старостенко Г. Г. Політична економія : навч. посіб. / Г. Г. Старостенко, Н. В. Мірко. – Київ : Кондор, 2013. – 464 с. – Зі змісту: Ринок капіталу.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С77; ч/з № 2.
Стратегічні пріоритети. Серія «Економіка» = Strategic priorities : [наук.-анал. щокв. зб.] / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [редкол.: В. П. Горбулін (голов. ред.) та ін.]. – Київ : НІСД, 2015. – № 4 (37). – 104 с. – Зі змісту: Григоренко Я. О. Моделі та методи оцінювання відпливу капіталу з національної економіки внаслідок трансфертного ціноутворення / Я. О. Григоренко.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С83; ч/з № 3.
Ульянова О. Рынок венчурного капитала в Германии: сети бизнес-ангелов / О. Ульянова // Проблемы теории и практики управления. – 2012. – № 2. – С. 52–57.
Уманців Ю. Фінансовий ринок у системі економічних відносин / Ю. Уманців, О. Міняйло // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2015. – № 5. – С. 72–82. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу : зб. тез 2 Міжнар. наук.-практ. конф., 3 листоп. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2011. – 596 с. – Зі змісту: Лагутіна К. В. Корпоративний контроль в умовах становлення ринку капіталів в Україні / К. В. Лагутіна. – С. 291–293.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 Ф77; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, ч/з В.
Фондовий ринок : підручник : у 2 кн. / [В. Д. Базилевич, В. М. Шелудько, В. В. Вірченко та ін.] ; за ред. В. Д. Базилевича ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання. 2016. – Кн. 2. – 687 с. – (Класичний університетський підручник). – Зі змісту: Ринок капіталу: інтернаціоналізація та глобалізація.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 Ф77; ч/з № 3.


07.12.2017
Запитує: Ольга
Тема запиту: Доброго дня! Підкажіть будь ласка список джерел/літератури на тему «Глобальна конкуренція і глобалізація організації бізнесу». Важливо, щоб публікації були свіжими, дякую! (2015–2017 рр.)

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Ольго! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Гаврилко Т. О. Масштаби розвитку та структура світового ринку бізнес-авіації в умовах глобальних трансформацій / Т. О. Гаврилко, Л. М. Побоченко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 7. – С. 65–70. – Анот. рос., англ.
Дорошук Г. А. Управління організаційним розвитком: теоретичні та концептуальні основи : монографія / Г. А. Дорошук ; за ред. С. К. Харічкова ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса : Бондаренко М. О., 2016. – 196 с. – Зі змісту: Конкурентоспроможність виноробних підприємств України.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Д69; ч/з № 3.
Зварич Р. Неоліберальна модель світової економіки як міжцивілізаційна загроза інтернаціоналізації господарського життя / Роман Зварич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 3. – С. 72–84. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Катран М. Конкуренція на ринку пива / Катран Марина // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету = Herald of Kyiv national university of trade and economics. – 2017. – № 3. – С. 159–166. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Лук’яненко О. Д. Інноваційні фактори глобальної конкурентоспроможності : монографія / О. Д. Лук’яненко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2015. – 298 с. : іл., табл. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Л84; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, ч/з ІБО, e-ресурс.
Мадяр Р. О. Транснаціоналізація українського бізнесу в глобальній економіці / Р. О. Мадяр, Ю. Б. Кушнір, М. І. Далекорей // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 11. – С. 26–31. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Онищенко В. П. Сучасні організаційні форми та моделі міжнародного бізнесу / В. П. Онищенко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки. – 2015. – № 3. – С. 20–31. – Анот. рос., англ.
Пилипчук В. Інформаційно-комунікативні проблеми глобалізації вітчизняного бізнесу / В. Пилипчук, О. Данніков // Журнал європейської економіки. – 2015. – Т. 14, (№ 1). – С. 26–36.
Розбудова системи управління бізнес-організацій в інноваційній економіці [Електронний ресурс] : монографія / [Л. О. Лігоненко, О. І. Гарафонова, Т. В. Омельяненко та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2017. – 440 с.
Стратегії конкурентного розвитку у глобальній економіці : монографія / [А. М. Поручник, Я. М. Столярчук, А. М. Колот] ; за заг. ред. А. М. Поручник, Я. М. Столярчук ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2016. – 331 с. : табл. – Зі змісту: Антонюк К. Глобальна конкуренція на ринку туристичних послуг / К. Антонюк. – С. 248–265. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М С83; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3, e-ресурс.
Стратегія підприємства: зміна парадигми управління та інноваційні рішення для бізнесу : колект. монографія / за ред. А. П. Наливайка ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2015. – 398 с. – Зі змісту: Турбан Г. В. Організація бізнесу в контексті тенденцій розвитку міжнародної торгівлі / Г. В. Турбан. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 С83; ч/з № 3, e-ресурс.
Харланов А. С. Корпоративные стратегии на международном рынке / А. С. Харланов // Международная экономика. – 2016. – № 1. – С. 46–52. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Якименко Н. В. Соціально-економічний розвиток глобального та національного транспортних ринків / Н. В. Якименко // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 9. – С. 169–176. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.


07.12.2017
Запитує: Анна
Тема запиту: Добрий день (ранок, вечір)! До Вас звертається студентка третього курсу. Скажіть будь ласка, які у вас є матеріали про кризу 2014–2015 років та сучасний стан банківської системи? Пишу курсову й необхідна інформація. Заздалегідь дякую за відповідь!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Ганно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Адамик Б. Аналіз ресурсного потенціалу банківської системи у період кризи / Богдан Адамик, Андрій Скірка // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 1. – С. 63–76. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Аржевітін С. М. Системна банківська криза в Україні: особливості, причини та шляхи подолання / С. М. Аржевітін // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 8. – С. 16–18. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Банківське кредитування в Україні: посткризове перезавантаження: монографія / [С. М. Аржевітін, М. Д. Алексеєнко, Т. С. Шемет та ін.] ; за заг. ред. С. М. Аржевітіна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2017. – 407 с. : табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 Б23; книгосховище.
Білошапка В. Банківські кризи та участь центрального банку у посткризовому розвитку банківської системи / Вікторія Білошапка // Банківська справа. – 2016. – № 1. – С. 40–53. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Бортніков Г. П. Довгострокове рефінансування банків в умовах кризи / Г. П. Бортніков, Г. О. Панасенко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – № 6. – С. 73–78. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Дзюблюк О. Актуальні проблеми розвитку банківської системи України / Олександр Дзюблюк // Банківська справа. – 2016. – № 1. – С. 3–32. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Диба О. Кредитний потенціал банківської системи в умовах фінансово-економічної кризи / О. Диба, А. Харевич // Ринок цінних паперів України. – 2014. – № 11–12. – С. 67–74.
Довбенко М. «Банкопад», або Як Нацбанк України провадить очищення вітчизняної банківської системи / Михайло Довбенко // Віче. – 2016. – № 13–14. – С. 21–24.
Дробязко А. Банківська система України: шляхи подолання кризи / А. Дробязко, А. Крисоватий, В. Федосов // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2015. – Вип. 2. – С. 39–57. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Євенко Т. І. Стан банківської системи України в 2015 році, дослідження проблемних аспектів та шляхи їх подолання / Т. І. Євенко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 23–25. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Жовтанецька Я. В. Сучасні методологічні підходи до формування системи антикризового управління фінансовою діяльністю банків / Я. В. Жовтанецька // Регіональна економіка = Regional Economy. – 2016. – № 4. – С. 100–107. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Качала Т. М. Визначення об’єктного поля антикризового державного регулювання банківської системи / Т. М. Качала, А. С. Стадник // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 21. – С. 106–109. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Криза банківської системи: причини і шлях виходу : матеріали наук.-практ. конф., 10 черв. 2015 р., м. Київ / Асоц. укр. банків, Нац. банк України, Ун-т банк. справи (м. Київ). – Київ : УБС НБУ, 2015. – 143 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 К82; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3.
Львов А. Банківський сектор України: уроки кризи / Андрій Львов // Ринок цінних паперів України. – 2016. – № 7–8. – С. 59–64. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Макаренко Ю. П. Доходи і витрати у забезпеченні прибутковості комерційних банків України / Ю. П. Макаренко, К. С. Мороховець // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 10. – С. 15–19. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Метеленко Н. Г. Криза національної банківської системи: причини, тенденції та шляхи подолання / Н. Г. Метеленко, М. В. Хацер // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2016. – № 4–5. – С. 69–73. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Мігус І. П. Вплив державного антикризового управління на функціонування банківських установ у період фінансово-економічної кризи / І. П. Мігус, К. В. Карпова, Я. С. Коваль // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 16. – С. 80–87. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Мігус І. П. Удосконалення методики оцінювання кризового стану банківських установ України при державному антикризовому управлінні / І. П. Мігус, К. В. Карпова, Я. С. Коваль // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 18. – С. 54–60. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Системна криза банківського сектору в Україні і стратегія її подолання : монографія / [С. М. Аржевітін, Т. Є. Унковська, Н. П. Баріда та ін.] ; за ред. С. М. Аржевітіна, Т. Є. Унковської ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2017. – 182 с. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 С40; книгосховище.
Эзрох Ю. Реструктуризация банковской системы России в 2014–2015 гг. в свете зарубежного и отечественного опыта / Юрий Эзрох // Общество и экономика. – 2016. – № 1. – С. 8–29. – Автор та загл. парал. англ.


06.12.2017
Запитує: Оксана
Тема запиту: Доброго дня, допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової на тему «Електронні гроші: проблеми обігу та емісії».

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Оксано! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Бублик Є. Переваги та ризики поширення електронних грошей в Україні / Євген Бублик, Андрій Шкляр, Юлія Шаповал // Банківська справа. – 2016. – № 4. – С. 99–110. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Бурніт Ендрю. Підкорення віртуальних валют: виклики та перспективи / Ендрю Бурніт // Аудитор України. – 2016. – № 1–2. – С. 34–37.
Волосович С. В. Віртуальна валюта: глобалізаційні виклики і перспективи розвитку / С. В. Волосович // Економіка України. – 2016. – № 4. – С. 68–78. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Гриньков Д. Обіг електронних грошей в Україні: можливості та перспективи / Д. Гриньков // Фінансовий ринок України. – 2012. – № 7–8. – С. 6.
Желюк Т. Використання криптовалюти на ринку платежів: нові можливості для національних економік / Тетяна Желюк, Олександр Бречко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 3. – С. 50–60. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Задорожна А. В. Перспективи розвитку біткоінів у світі / Задорожна Анна Володимирівна // Економіка. Фінанси. Право. – 2016. – № 11. – С. 17–20. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Іконнікова М. В. Електронні гроші в аспекті економічної глобалізації. Ринок електронних грошей України: перспективи, проблеми та шляхи вирішення / М. В. Іконнікова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2012. – № 4. – С. 123–130.
Карчева Г. Використання технології «блокчейн» як фактор підвищення ефективності фінансової сфери / Ганна Карчева, Руслан Лернатович, Володимир Кавецький // Банківська справа. – 2017. – № 2. – С. 110–119. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Кравчук І. С. Особливості емісії та обігу електронних грошей в Україні / І. С. Кравчук // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 8. – С. 263–271.
Кучма С. Уперед у майбутнє, або Заміна традиційних грошей криптовалютою – питання часу / Світлана Кучма // Аудитор України. – 2016. – № 12. – С. 67–70.
Літошенко А. В. Технологія blockchain: переваги та неочевидні можливості використання у різних галузях / А. В. Літошенко // Економіка та держава. – 2017. – № 8. – С. 77–79. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Матвійчук Ю. Електронному грошовому обігу в Україні – 20 років! / Ю. Матвійчук // Вісник Національного банку України. – 2013. – № 9. – С. 5–7.
Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність = International Scientific and Technical Cooperation: principles, mechanisms, efficiency : зб. пр. X (XXII) Міжнар. наук.-практ. конф. (13–14 берез. 2014 р., Київ) / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т», Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. міжнар. економіки, Наук. парк «Київ. політехніка» ; [редкол.: В. Г. Герасимчук (відп. ред.) та ін.]. – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 155 с. : табл. – Текст укр., англ. та рос. – Зі змісту: Багинський О. В. Перспективи використання криптовалюти Bitcoin / О. В. Багинський.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М М58; ч/з № 3.
Пантєлєєва Н. Нові форми грошей в умовах формування інформаційного суспільства / Н. Пантєлєєва // Вісник Національного банку України. – 2015. – № 5. – С. 25–31. – Анот. англ.
Рот А. Будущее банковской системы – и дело не в биткойне / Анна Рот // Банковский менеджмент. – 2016. – № 5. – С. 2–5.
Рядінська В. Проблеми правового регулювання обігу електронних грошей в Україні / Валерія Рядінська // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 12. – С. 190–195.
Сейтим А. Е. Анализ криптовалюты «биткоин» на соответствие основным функциям денег / Айганым Е. Сейтим // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2016. – № 4. – С. 286–293. – Автор, назва та анот. парал. укр., англ.
Ситник І. П. Криптовалюта і її різновиди. Проблеми та перспективи використання в світі й Україні / І. П. Ситник, Т. Бодарева // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; [редкол.: О. О. Примостка (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 56–60. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Султанова И. П. Мировой опыт использования смарт-карт и электронных кошельков / И. П. Султанова // Вопросы экономических наук. – 2016. – № 5. – С. 26–30.
Султанова И. П. Цифровые наличные, опыт и перспективы их внедрения / Султанова И. П. // Вопросы экономических наук. – 2016. – № 3. – С. 46–50.
Шевчук С. Криптовалюта. Начало / С. Шевчук // Незалежний аудитор. – 2014. – № 5. – С. 94–97. 


06.12.2017
Запитує: Алла
Тема запиту: Доброго вечора, допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для конференції з теми «Тенденції розвитку світового господарства в глобальному вимірі» за 2016– 2017 років. Вельми вдячна.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Алло! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Артиш В. І. Біодинамічне світове сільське господарство / В. І. Артиш // Економіка АПК. – 2016. – № 4. – С. 89–91. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Вишневський В. П. Глобальна неоіндустріалізація та її уроки для України / В. П. Вишневський // Економіка України. – 2016. – № 8. – С. 26–43. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Зварич Р. Неоліберальна модель світової економіки як міжцивілізаційна загроза інтернаціоналізації господарського життя / Роман Зварич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 3. – С. 72–84. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Зевин Л. Мегарегионы в глобализирующемся хозяйстве / Л. Зевин // Мировая экономика и международные отношения. – 2016. – Т. 60, № 8. – С. 26–33. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Кравченко В. І. Неофіційні елітарні центри та їх економічний, фінансовий і геополітичний вплив на світове господарство / В. І. Кравченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 21. – С. 12–16. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Куцик П. О. Національна економіка: засади становлення, функціонування, регулювання та розвитку : монографія : [у 2 ч.] / П. О. Куцик, О. І. Ковтун, Г. І. Башнянин. – Львів : Растр-7, 2017. – Ч. 2. – 400 с. : іл., табл. – Зі змісту: Проблеми інтеграції економіки України у світове глобальне господарство.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 К95; книгосховище.
Панченко В. Г. Трансформація інструментів класичного протекціонізму в сучасних умовах світового господарства: конфлікт теорії та практики / В. Г. Панченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 18. – С. 11–16. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Сергєєва О. Р. Сучасний стан глобальної економіки в світовому господарстві / О. Р. Сергєєва // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 11. – С. 32–37. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Цибуляк А. Г. Глобальні стратегії екологізації світових товарних ринків / А. Г. Цибуляк // Економіка та держава. – 2016. – № 8. – С. 54–57. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Irtyshcheva I. Features of mariculture in the world and in Ukraine: status and prospects of development / Inna Irtyshcheva, Daria Archybisova, Hanna Ryzhkova // Економіст. – 2017. – № 2. – P. 20–24. 


03.12.2017
Запитує: Катя
Тема запиту: Доброго дня, допоможіть, будь ласка, з літературою для написання курсової на тему «Організаційно-правові форми підприємств та їх роль у економічному розвитку».

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Катерино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Гой І. В. Підприємництво : навч. посіб. / І. В. Гой, Т. П. Смелянська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Хмельниц. нац. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 368 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Г59; книгосховище.
Заяць Р. В. Організаційно-правові форми аграрних підприємств як інструмент управління власністю / Р. В. Заяць // Економіка АПК. – 2016. – № 11. – С. 81–86. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Збарський В. К. Ефективність організаційно-правових форм господарювання в аграрному секторі Київщини / В. К. Збарський, А. Д. Остапчук // Економіка АПК. – 2017. – № 10. – С. 25–32. – Автор, назва та анот. парал. англ. рос.
Колосок В. М. Сутність та зміст розвитку організаційно-правових форм великих промислових підприємств / В. М. Колосок // Вісник економічної науки України. – 2012. – № 1. – С. 63–66.
Малік М. Й. Розвиток аграрного підприємництва в умовах інституціональних трансформацій / М. Й. Малік, О. Г. Шпикуляк // Економіка АПК. – 2017. – № 2. – С. 5–16. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Огійчук М. Чисті активи як фінансове джерело стабільного функціонування підприємств різних організаційно-правових форм господарювання / Микола Огійчук, Віталій Орлов, Дар’я Завальнюк // Бухгалтерський облік і аудит. – 2016. – № 1. – С. 2–10. – Анот. парал. рос., англ.
Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання : зб. матеріалів VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (27 черв. 2014 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ф-т міжнар. економіки і менеджменту, Наук. парк КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Міжнар. ін-т бізнес-освіти, Бізнес-шк. Варвіка (Великобританія), Підприємство «Архімед» (Румунія) ; [голова редкол. А. В. Матвійчук]. – Київ : Наук. парк КНЕУ, 2014. – 231 с. : табл., діагр. – Зі змісту: Кравець Н. І. Актуальність вивчення та можливості адаптації зарубіжного досвіду організаційно-правового підприємництва в Україні / Н. І. Кравець. – С. 94–98.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 П32; ч/з № 3.
Поліщук В. Суб’єкти правовідносин у промисловому садівництві / Василь Поліщук // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 10. – С. 66–70.
Скибінська З. М. Економіка та організація виробництва : навч. посіб. / З. М. Скибінська, Т. Т. Гринів. – Київ : Знання, 2012. – 299 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 С42; книгосховище.
Ханієва Ф. Порядок внесення вкладу до господарського товариства / Фатіма Ханієва // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 12. – С. 69–74.
Pasichyk T. V. Efficiency of agricultural enterprises of various organizational and legal forms and the size of land use / Tymofly V. Pasichyk, Anatoliy V. Kucher, Roman P. Khirivskyi// Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2016. – № 1. – P. 399–405. – Автор, назва та анот. парал. рос., укр.
Пер. назви: Ефективність аграрних підприємств різних організаційно-правових форм і розмір землекористування.


01.12.2017
Запитує: Алла
Тема запиту: Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для курсової з міжнародної економіки на тему «Економічні механізми вирішення глобальних проблем людства». Потрібно як українські, так і зарубіжні джерела, чим більше, тим краще. Вельми вдячна!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Алло! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Гаврилко П. П. Глобалізація як вектор світового структурного розвитку / П. П. Гаврилко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2016. – № 7–8, № 8. – С. 17–20. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Коноплястий Є. В. Вплив сучасного глобалізованого індустріального виробництва на соціально-економічну та екологічну системи / Є. В. Коноплястий // Економіка та держава. – 2013. – № 7. – С. 59–62.
Кудінова А. В. Трансформація відносин споживання в глобальній економіці [Електронний ресурс] : монографія / А. В. Кудінова ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2015. – 284, [4] с.
Куцик П. О. Глобальна економіка: принципи становлення, функціонування, регулювання та розвитку : монографія / П. О. Куцик, О. І. Ковтун, Г. І. Башнянин ; Львів. комерц. акад. – Львів : Вид-во ЛКА, 2015. – 584 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М К95; ч/з № 3.
Лук’яненко Д. Г. Міжнародна економіка : підручник / Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, Я. М. Столярчук ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2014. – 762 с. : портр. – Існує електрон. версія друк. вид. – Зі змісту: Глобальні проблеми людства та спосіб їх розв’язання.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Л84; книгосховище, абонемент, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, ч/з № 7, зал екон. класики.
Міжнародна економіка : навч. посіб. / Г. Е. Гронтковська, О. І. Ряба, А. М. Венцурик [та ін.] ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 382 с. – Зі змісту: Глобалізаційні проблеми міжнародної економіки.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М М58; книгосховище.
Міжнародна економічна політика : наук. журн. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [голов. ред. Д. Лук’яненко]. – Київ : КНЕУ, 2016. – № 1. – 157 с. – Зі змісту: Молчанова Е. Ю. Філософія глобальних проблем у контексті нового економічного порядку / Е. Ю. Молчанова. – С. 103–125.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М М58; книгосховище, ч/з № 3.
Сіденко В. Р. Важкі дилеми оновлення глобальної інституційної архітектоніки / В. Р. Сіденко // Економіка України. – 2017. – № 4. – С. 3–21. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Post-crisis Global Economy: Restoration of Equilibrium = Посткризова глобальна економіка: відновлення рівноваги : монографія / A. Andreeva, O. Anisimova, Yu. Bilenko ; ed.: Oleksandr Shnyrkov, Anton Filipenko. – Kyiv : Publishing centre «Kyiv University», 2013. – 311 p.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М П63; книгосховище.
Reznikova N. Ecological imperatives for extension of globalization processes: problem of economic security / N. Reznikova // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 21. – P. 23–26. – Автор, назва та анот. парал. укр. – Пер. назви: Екологічні імперативи поглиблення глобалізаційних процесів: проблема забезпечення економічної безпеки.
Szetela B. May the sharing economy create a new wave of globalization? / Beata Szetela, Grzegorz Mentel // Економічний часопис – ХХІ = Economic annals – XXI. – 2016. – № 9–10. – P. 31–34. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос., укр. – Пер. назви: Чи може мережева економіка викликати нову хвилю глобалізації?


01.12.2017
Запитує: Світланана
Тема запиту: Добрий вечір! Чи не могли б ви порадити літературу для написання реферату на тему «Причини виникнення соціології як самостійної науки».

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Світлано! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Дворецька Г. В. Соціологія [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Г. В. Дворецька ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Вид. 3-тє, перероб. і допов. – Київ : КНЕУ, 2013. – 428, [4] с. – Зі змісту: Становлення та розвиток соціології.
Ковалевский М. Социология. Т. 1. Социология и конкретные науки об обществе : исторический очерк развития социологии / Максим Ковалевский. – Санкт-Петербург : Тип. М. М. Стасюлевича, 1910. – 296 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф К56; книгосховище
Матвеева Н. Ю. Современная социологическая наука. Возвращение к истокам / Н. Ю. Матвеева // Социологические исследования. – 2012. – № 5. – С. 117–126.
Рахманов О. А. Історія соціології : навч. посіб. : (у 2 кн.) / О. А. Рахманов, С. С. Бульбенюк, Ю. М. Манелюк ; [редкол.: С. О. Цимбалюк (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2017. – 279 с. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 301 І-90; ч/з № 2.
Сірий Є. В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії : навч. посіб. / Є. В. Сірий ; М-во освіти і науки України. – Київ : Атіка, 2007. – 480 с. – Зі змісту: Ранні етапи формування соціальних знань. Протосоціологія ; Розвиток соціальних знань у Стародавньому світі ; Соціальні знання епохи Середньовіччя ; Перші спроби формування соціологічних знань (кінець Середньовіччя – початок буржуазної епохи) ; Класична соціологія ХІХ ст. ; Розвиток соціальних та соціологічних знань в Україні до ХХ ст.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 301 С40; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 5.
Соціологія : підручник / [В. І. Волович, М. І. Горлач, І. М. Жиленкова та ін.]. – 6-те вид., перероб. та допов. – Київ : Центр учб. літ., 2009. – 808 с. – Зі змісту: З історії становлення соціології ; Виникнення та становлення соціологічних знань ; Формування соціологічної думки в Україні.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 301 С69; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 5.
Соціологія : підручник / [В. М. Піча, В. П. Савєльєв, А. Г. Хоронжий та ін.] ; за ред. В. М. Пічі. – 4-те вид., випр. – Львів : Магнолія-2006, 2011. – 293 с. – (Вища освіта в Україні). – Зі змісту: Історія розвитку соціології в країнах Західної Європи, США та в Україні.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 301 С69; ч/з № 2.
Юрій М. Ф. Соціологія : підручник / М. Ф. Юрій. – Київ : Кондор, 2009. – 288 с. – Зі змісту: Головні віхи становлення соціології ; Основоположники соціології ; Особливості виникнення і розвитку соціології в азійській (східній) соціокультурній традиції.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 301 Ю71; ч/з № 2.


01.12.2017
Запитує: Yana
Тема запиту: Добрий день, підберіть, будь ласка, статті для конференції на тему «Місце сучасної України в економіці світу». Завчасно дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Яно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Венгер В. В. Структурні зміни у світовій торгівлі металопродукцією та їх вплив на розвиток металургійної галузі України / Венгер В. В., Осипов В. М. // Економіка і прогнозування. – 2016. – № 3. – С. 77–93. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Григоренко Я. О. Реалізація аграрного потенціалу України на світовому продовольчому ринку / Я. О. Григоренко // Економіка АПК. – 2016. – № 10. – С. 95–101. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Інтеграція економіки України в глобальне господарство: проблеми та перспективи / Петро Куцик, Олег Ковтун, Григорій Башнянин, Володимир Шевчук // Економіст. – 2017. – № 2. – С. 11–19. – Автор, назва парал. англ.
Муравйов В. Зона вільної торгівлі як основа економічної інтеграції України у Європейський Союз / В. Муравйов // Право України. – 2016. – № 4. – С. 9–21. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Осіпова Л. Реформування економіки України у контексті євроінтеграції / Лариса Осіпова // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2015. – № 5. – С. 39–53. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Панкратова О. М. Вплив глобалізаційних процесів на динаміку українського співробітництва з країнами світу / О. М. Панкратова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки. – 2015. – № 2. – С. 9–16. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Паризький І. В. Конкурентоспроможність національної економіки як визначний критерій інноваційно-технологічного розвитку економіки України / І. В. Паризький // Економіка та держава. – 2017. – № 3. – С. 47–50. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Уманців Ю. Економічна політика держави в умовах глобалізації / Уманців Юрій // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2017. – № 1. – С. 5–18. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос. укр.
Федоренко В. Г. Економіка України в глобалізаційному вимірі / В. Г. Федоренко, Т. Є. Воронкова // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 23. – С. 7–12. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Чорна Н. Українсько-польське економічне співробітництво / Чорна Наталія // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки = Foreign trade: ekonomіcs, fіnance, law. – 2016. – № 2. – С. 31–41. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Чорна Н. П. Напрямки і перспективи входження України до міжнародного економічного співробітництва / Н. П. Чорна // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; [редкол.: О. О. Примостка (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 13–18. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Штань М. В. Спеціальні економічні зони України в умовах глобалізації світового господарства / М. В. Штань // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 10. – С. 71–77. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.


25.11.2017
Запитує: anhavrylova
Тема запиту: Доброго дня. Допоможіть будь ласка з літературою для написання курсової роботи з теми «Вплив споживання і заощадження на економічне зростання».

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Адамик В. Прямі іноземні інвестиції як інструмент вирішення проблеми бідності у країнах, що розвиваються / Вікторія Адамик // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 2. – С. 113–123. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Ганін В. Фінансово-кредитні інструменти економічного зростання України / Ганін Віктор, Соляр Вікторія, Дяченко Ніна // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету = Herald of Kyiv National University of Trade and Economics. – 2017. – № 3. – С. 29–37. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Гринів Л. С. Фізична економія: нові моделі сталого розвитку : [наук. монографія] / Лідія Гринів ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Ліга-Прес, 2016. – 424 с. – Парал. тит. арк. англ. – Зі змісту: Моделі інвестицій, заощаджень та споживання природного капіталу ЕСГС.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Г85; книгосховище.
Драпова Е. Я. Социально-демографический компонент Восточной Азии: рост потребительского потенциала / Екатерина Яковлевна Драпова // Международная экономика. – 2017. – № 1. – С. 29–34. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Жданова Л. Л. Відтворення і нагромадження капіталу: теорія, методологія, економічна політика : [монографія] / Л. Л. Жданова. – Одеса : Астропринт, 2014. – 296 с. – Зі змісту: Мотивація заощаджень ; Генетичні і структурнологічні взаємозв’язки нагромадження і споживання ; Нагромадження і споживання: діалектика взаємозв’язків.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ж42; книгосховище.
Жук М. О. Оптимізація споживання та заощаджень домогосподарства в неперервному часі / Микола О. Жук // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2016. – № 2. – С. 377–386. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Загной М. О. Основи економічних знань : навч. посіб. / М. О. Загной. – Москва : Омега-Л, 2014. – 336 с. – Зі змісту: Споживання та заощадження населення.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 З-14; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 5.
Мицак О. В. Розвиток споживчого ринку як об’єкту державного регулювання / О. В. Мицак, Л. Я. Бублик // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 18. – С. 44–46. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Непран А. В. Формування та використання фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в Україні / А. В. Непран // Фінанси України. – 2016. – № 9. – С. 111–127. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Олешко А. А. Заощадження та інвестиції як чинники економічного зростання / А. А. Олешко // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 16. – С. 4–7.
Сімачова О. М. Статистичне моделювання великої відкритої економіки США / О. М. Сімачова // Статистика України = Statistics of Ukraine. – 2017. – № 2. – С. 20–26. –Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Старостенко Г. Г. Політична економія : навч. посіб. / Г. Г. Старостенко, Н. В. Мірко. – Київ : Кондор, 2013. – 464 с. – Зі змісту: Розподіл національного багатства. Споживання та заощадження.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С77; ч/з № 2.
Тропіна В. Б. Заощадження населення як основа формування інвестиційного потенціалу домогосподарств / В. Б. Тропіна // Економіка та держава. – 2016. – № 1. – С. 18–21. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Фактори макроекономічної нестабільності в системі моделей економічного розвитку : кол. монографія / [В. М. Геєць, В. Р. Сіденко, М. І. Скрипниченко та ін.] ; за ред. М. І. Скрипниченко ; НАН України, ДУ «Ін-т економіки та прогнозування». – Київ : ІЕП НАН України, 2012. – 717 с. : іл., табл. – Зі змісту: Структура доходів, середня і гранична схильність домашніх господарств до споживання і заощаджень.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ф18; книгосховище, ч/з № 3.
Швець І. Ю. Економічна теорія : навч. посіб. / І. Ю. Швець. – Сімферополь : ДІАЙПІ, 2013. – 619 с. – З змісту: Споживання, заощадження та інвестиції ; Споживання і заощадження. Взаємозалежність дохід-споживання і дохід-заощадження.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ш35; ч/з № 2.
Шовкун І. А. Неоіндустріалізація в Україні: чи є макроекономічні передумови та інвестиційний потенціал? / І. А. Шовкун // Економіка і прогнозування. – 2016. – № 4. – С. 48–69. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.


22.11.2017
Запитує: Віка
Тема запиту: Доброго дня! Порадьте, будь ласка, літературу для написання курсової роботи на тему «Суб’єкти економічної діяльності та особливості їх взаємодії».

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Вікторіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка : підручник : у 2 кн. / [С. М. Панчишин, П. І. Островерх, В. Б. Буняк та ін.] ; за ред. Степана Панчишина, Петра Островерха ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Екон. ф-т. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Знання, 2013 – Кн. 1 : Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка. – 615 с. – Зі змісту: Економічні суб’єкти.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 А64; ч/з № 2.
Васюк Т. В. Методи дослідження та визначення економічної ефективності зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання / Т. В. Васюк // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 3. – С. 131–136.
Дорофєєв О. В. Застосування принципу гармонійності в стратегічному управлінні суб’єктами економічної діяльності і стійкість аграрного ринку / Олександр Вікторович Дорофєєв, Тамара Миколаївна Лозинська, Галина Павлівна Пасемко // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2016. – № 11. – С. 168–177. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос., укр.
Основи економічної теорії : навч. посіб. / [Ю. Г. Козак, С. С. Шаповал, О. С. Кіро та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака, С. С. Шаповал ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Центр учб. літ., 2012. – 263 с. – Зі змісту: Фірма як головний суб’єкт економічної системи.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 О-75; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 5, ч/з № 7, зал економічної класики.
Пасінович І. І. Проблема правової ідентифікації суб’єктів господарювання та їх фінансової діяльності / І. І. Пасінович, Л. В. Іванець // Регіональна економіка = RegionalEconomy. – 2016. – № 1. – С. 178–187. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Перит І. О. Зміст та особливості підприємницької діяльності домогосподарств як важливих суб’єктів економічних відносин / І. О. Перит // Світ фінансів. – 2015. – Вип. 4. – С. 152–162. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Степаненко С. В. Інституціональний аналіз економічних систем (проблеми методології) : монографія / С. В. Степаненко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2008. – 312 с. – Зі змісту: Суб’єкти ринкової економічної системи.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С79; книгосховище, Аб, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, зал економічної класики, e-ресурс.
Теоретичні та прикладні питання економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т конкурент. права ; [відп. ред. А. В. Шегда]. – Київ : Київ. ун-т, 2012. – Вип. 27, т. 2. – 475 с. – Зі змісту: Гнатюк А. І. Формування мережевих форм зв’язків між суб’єктами економіки в умовах глобалізації / А. І. Гнатюк.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Т33; книгосховище.
Тищенко В. М. Діяльність суб’єктів господарювання у структурі національної економіки / В. М. Тищенко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2015. – № 3. – С. 93–96.
Уразов А. У. Основи економічної теорії : навч. посіб. / А. У. Уразов, І. В. Саух, О. І. Вікарчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т імені Івана Франка. – 3-тє вид. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 312 с. – Зі змісту: Основні суб’єкти економіки та їх взаємодія.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 У68; книгосховище, ч/з № 2.
Хомутенко А. В. Державний фінансовий контроль за діяльністю суб’єктів господарювання України: аналітичний аспект / Хомутенко Алла Віталіївна, Хомутенко Віра Петрівна // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 4. – С. 55–60. – Анот. парал. англ., рос.
Trunina IMDevelopment of entrepreneurship entity competitive strategy using competence-based approach / Iryna M. Trunina // Актуальні проблеми економіки = Actualproblemsofeconomics. – 2015. – № 11. – P. 206–213. – Автор, назва та анот. парал. укр., рос.


17.11.2017
Запитує: Світлана
Тема запиту: Доброго вечора! Порадьте, будь ласка, літературу для написання курсової роботи на тему «Типи ринкових структур за ступенем конкурентності».

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Світлано! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка : підручник : у 2 кн. / [С. М. Панчишин, П. І. Островерх, В. Б. Буняк та ін.] ; за ред. Степана Панчишина, Петра Островерха ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Екон. ф-т. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Знання, 2013. – Кн. 1 : Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка. – 615 с. – Зі змісту: Ринкові структури та їх ознаки.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 А64; ч/з № 2.
Боровик Ю. І. Суміжні ринки в структурі ринкової економіки: категоріальний аналіз і типологія / Ю. І. Боровик // Економічна теорія. – 2012. – № 3. – С. 60–73.
Власенко М. О. Проблеми та перспективи типологізації фінансових ринків країн світу / М. О. Власенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 6. – С. 14–19.
Дуцька А. Конкурентні відносини в умовах функціонування різних типів ринкових структур в економіці / Анна Дуцька // Банківська справа. – 2016. – № 2. – С. 118–126. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Економічні системи : монографія / [ред. Г. І. Башнянин]. – Львів : Ліга-Прес, 2012. – Т. 3. – 490 с. – Зі змісту: Функціональна структура ринкових економічних систем і проблеми їх типологізації.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е45; зал економічної класики.
Загной М. О. Основи економічних знань : навч. посіб. / М. О. Загной. – Москва : Омега-Л, 2014. – 336 с. – Зі змісту: Сутність ринку та його структурні елементи.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 З-14; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 5.
Отрошко О. В. Основи економічної теорії : навч. посіб. / О. В. Отрошко. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Знання, 2013. – 335 с. – Зі змісту: Види ринкових структур: від конкуренції до монополії.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 О-86; ч/з № 2, ч/з № 5.
Пустовойт О. В. Інституційна природа економічних циклів. Досвід України : монографія / О. В. Пустовойт ; НАН України, ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАН України». – Київ : ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАНУ», 2016. – 388 с. – Зі змісту: Різноманіття ринкових інститутів та структур ; Базові інститути ринку.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 П89; ч/з № 3.
Соколова Е. Конкуренция на инновационных рынках: особенности определения и анализа / Е. Соколова // Вопросы экономики. – 2012. – № 9. – С. 126–138.
Старостенко Г. Г. Політична економія : навч. посіб. / Г. Г. Старостенко, Н. В. Мірко. – Київ : Кондор, 2013. – 464 с. – Зі змісту: Ринок як економічна категорія. Класифікація ринків та їх структура.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С77; книгосховище, ч/з № 2.
Розанова Н. Сетевая конкуренция как фактор конфигурации современных рынков / Н. Розанова // Мировая экономика и международные отношения. – 2016. – Т. 60, № 4. – С. 13–20. – Автор, назва та анот. парал. англ.


21.11.2017
Запитує: Екатерина
Тема запиту: Добрий вечір, допоможіть підібрати сучасні наукові першоджерела (опублікованих після 2000 р.) дотичні до теми «Філософські ідеї у семіотиці Умберто Еко».

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Катерино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Історія європейської цивілізації. Близький Схід / за ред. Умберто Еко ; [пер. з італ. О. В. Сминтина та ін.]. – Харків : Фоліо, 2016. – 1312 с. – (Історія європейської цивілізації).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 9(3) І-90; ч/з № 2.
Скрипник К. Д. Умберто Эко / К. Д. Скрипник, Л. А. Штомпель, О. М. Штомпель. – Москва ; Ростов-на-Дону : МарТ, 2006. – 109 с. – (Философы XX века – Западные философы).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф С45; книгосховище.
Эко У. Имя розы : роман / Умберто Эко ; пер. с итал. Елены Костюкович. – Санкт-Петербург : Симпозиум, 2003. – 637 с. – Парал. тит. л. итал.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: И Э40; Аб худ. літ.


19.11.2017
Запитує: Вероніка
Тема запиту: Доброго дня, допоможіть будь ласка з літературою для написання курсової роботи з теми «Передумови та фактори міжнародної спеціалізації України».

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Вероніко! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Грущинська Н. М. Міжнародний досвід формування структури спеціалізації національних економік в умовах глобальних технологічних трансформацій / Н. М. Грущинська // Економічний часопис – ХХІ. – 2013. – № 3–4. – С. 7–9.
Клинов В. Г. Мировые товарные рынки и цены : учебник / В. Г. Клинов, Л. С. Ревенко, Т. И. Ружинская ; под ред. Л. С. Ревенко ; Москов. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России, Каф. междунар. экон. отношений и внешнеэкон. связей. – Москва : МГИМО-Университет, 2012. – 500 с. – (Учебники МГИМО). – Из содерж.: Специализация и кооперация на стадиях воспроизводства.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М К49; книгосховище.
Корнилов С. С. Управление трансфером технологий на промышленных предприятиях в условиях международной интеграции и специализации рынков инноваций и инновационных продуктов / С. С. Корнилов // Менеджмент инноваций. – 2012. – № 2. – С. 102–114.
Мінаков В. Фактори формування логістичних транспортних систем в умовах глобалізації / Віталій Мінаков, Світлана Мінакова // Економіст. – 2016. – № 2. – С. 12–16. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Наукові праці НДФІ : наук. зб. / М-во фінансів України, Н.-д. фінанс. ін-т, Акад. фінанс. упр. ; [голов. ред. Т. І. Єфименко]. – Київ : НДФІ, 2012. – Вип. 4. – 224 с. – Зі змісту: Грущинська Н. М. Модернізація інституційного бізнесу реалізації експортно-інноваційної моделі міжнародної спеціалізації / Н. М. Грущинська.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Н34; ч/з № 3.
Отрошко О. В. Основи економічної теорії : навч. посіб. / О. В. Отрошко. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Знання, 2013. – 335 с. – Зі змісту: Принцип порівняльних переваг у міжнародній спеціалізації та необхідність вільної міжнародної торгівлі.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 О-86; ч/з № 2, ч/з № 5.
Писаренко С. М. Економіка і зовнішньоекономічні зв’язки України : підручник / С. М. Писаренко, Л. А. Українець ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин. – Київ : Знання, 2015. – 398 с. – Зі змісту: Спеціалізація та ефективність сільського господарства.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М П34; ч/з № 3.
Покришка Д. С. Динаміка зовнішньої торгівлі в Україні в умовах трансформації внутрішніх і зовнішніх чинників зростання / Д. С. Покришка // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки. – 2015. – № 5–6. – С. 50–59. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Швець І. Ю. Економічна теорія : навч. посіб. / І. Ю. Швець. – Сімферополь : ДІАЙПІ, 2013. – 619 с. : табл. – Зі змісту: Економічна основа торгівлі. Спеціалізація і порівняльні переваги.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ш35; ч/з № 2.
Fojtikova  L. Trade specialisation and diversification: the case of the European Union and BRICS / L. Fojtikova, B. Vahalik // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 5. – P. 74–85. – Анот. укр., рос.


19.11.2017
Запитує: Іван
Тема запиту: Добрий день! Порадьте, будь ласка, літературу для написання курсової роботи на тему «Відстрочені податкові активи та зобов’язання, порядок їх визнання та облік».

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пан Іван! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Білоусова О. С. Взаємодія держави та приватних інвесторів у реалізації пріоритетних проектів в Україні / О. С. Білоусова, Г. В. Єршова // Економіка і прогнозування. – 2015. – № 3. – С. 7–20. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Василенко В. Розстрочення та відстрочення податкових зобов’язань: чи варто зв’язуватися? / В. Василенко // Баланс. – 2012. – 26 квіт. (№ 34). – С. 27–30.
Вдовічен В. Оперативні юридичні форми податково-правового компромісу / В. Вдовічен // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 6. – С. 28–31.
Економіка та підприємництво : зб. наук. пр.молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ; [відп. ред. С. І. Дем’яненко]. – Київ : КНЕУ, 2005. – Вип. 14. – 311 с. – Зі змісту: Кудрицька Н. М. Відстрочені податкові активи і зобов’язання як результат розбіжностей між фінансовим і податковим обліком / Н. М. Кудрицька.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е40; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, e-ресурс.
Калінеску Т. В. Адміністрування податків : навч. посіб. / Т. В. Калінеску, В. О. Корецька-Гармаш, В. В. Демидович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 290 с. – Зі змісту: Розстрочення та відстрочення податкових зобов’язань платника податків.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.1 К17; книгосховище.
Козка О. Подання заяв щодо розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань і недоїмки / О. Козка // Діловодство та документообіг. – 2012. – № 12. – С. 32–36.
Малишкін О. Проблеми визначення витрат з податку на прибуток та відстрочених податків в умовах механізму податкових коригувань / О. Малишкін // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 10. – С. 38–45.
Маляревський Ю. Д. Облік активів підприємства : навч. посіб. / Ю. Д. Маляревський, М. С. Горяєва ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2010. – 191 с. – Зі змісту: Облік відстрочених податкових активів.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 М21; книгосховище.
Павленко О. Як відстрочити/уникнути податкових зобов’язань за п. 198.5 ПКУ? / Олексій Павленко // Податки та бухгалтерський облік. – 2017. – 13 лют. (№ 13). – С. 28–32.


17.11.2017
Запитує: Анастасія
Тема запиту: Доброго дня. Порадьте, будь ласка, літературу для написання курсової роботи на тему «Апарат Президента України».

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Анастасіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Берназюк Я. Законодавче регулювання нормотворчої діяльності Президента України: науково-практичний аспект / Я. Берназюк // Віче. – 2013. – № 18. – С. 3–7.
Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні : підручник / [І. І. Бодрова, С. В. Болдирєв, В. О. Величко та ін.] ; за ред. С. Г. Серьогіної ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – 2-ге вид., перероб. та допов. – Харків : Право, 2011. – 358 с. – Зі змісту: Організація роботи Президента України.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 34С Д36; книгосховище, ч/з № 3, ч/з № 5.
Державотворення і правотворення в Україні : монографія / [Шемшученко Ю. С., Скрипнюк О. В., Кресіна І. О. та ін.]. – Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2001. – 656 с. – Зі змісту: Інститут президентства в Україні.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 34С Д36; книгосховище.
Калюжний Р. Глава держави: інститут і статус / Р. Калюжний // Юридична Україна. – 2012. – № 4. – С. 96–99.
Колюх В. Інститут президенства в Україні як об’єкт конституційного процесу / В. Колюх // Віче. – 2012. – № 11. – С. 5–7.
Куцик П. О. Національна економіка: засади становлення, функціонування, регулювання та розвитку : монографія : [в 2 т.] / П. О. Куцик, О. І. Ковтун , Г. І. Башнянин. – Львів : Растр-7, 2016. – Ч. 1. – 458 с. – Зі змісту: Президент України як інститут державного управління.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 К95; ч/з № 3.
Політологія : підручник / [М. М. Вегеш, Ю. О. Остапець, В. Л. Боднар та ін.] ; за ред. М. М. Вегеша. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2008. – 384 с. – (Вища освіта XXI століття). – Зі змісту: Інститут президентства в Україні: етапи становлення і порядок взаємодії з іншими органами влади.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф П50; книгосховище, ч/з № 2.
Полякова Ю. О. Громадські ради як консультативно-дорадчі органи при Президенті України / Полякова Юліанна Олександрівна // Вісник Національної академії правових наук України. – 2016. – № 1. – С. 136–144. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Скіць С. В. Критерії оцінки ефективності управлінської діяльності інституту президентства в Україні / С. В. Скіць // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 4. – С. 142–145.


16.11.2017
Запитує: Читач
Тема запиту: Доброго дня! Порадьте, будь ласка, літературу для написання курсової роботи на тему «Форми власності: еволюція, особливості та роль у суспільно-економічному розвитку».

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Дзеверіна К. С. Формування інституційного механізму регулювання державної власності в національній економіці України / К. С. Дзеверіна // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2013. – № 9. – С. 49–56.
Економічні теорії в системі наукових економічних знань : навч. посіб. з дисциплін теорет. блоку екон. науки: «Політ. економії», «Мікроекономіки», «Макроекономіки», «Історії економіки та екон. думки» / [Н. П. Мацелюх, І. А. Максименко, В. В. Мартиненко та ін.]. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 225 с. – Зі змісту: Економічна доцільність приватної, комунальної та державної форм власності.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е45; книгосховище.
Загной М. О. Основи економічних знань : навч. посіб. / М. О. Загной. – Київ : Омега-Л, 2014. – 336 с. – Зі змісту: Власність. Типи, форми та види власності.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 З-14; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 5.
Иерархия и сети в институциональной архитектонике экономических систем : [монография / Т. И. Артемова, А. А. Гриценко, Е. А. Гриценко и др.] ; под ред. А. А. Гриценко ; НАН Украины, Ин-т экономики и прогнозирования. – Киев, 2013. – 578 с. – Из содерж.: Методологические подходы анализа иерархического структурирования собственности ; Корпоративная собственность как ведущая форма иерархического структурирования института собственности.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 И30; книгосховище, зал економічної класики.
Мандибура В. Системно-формаційна трансформація інституту власності / В. Мандибура // Економічна теорія. – 2013. – № 2. – С. 57–73.
Мельник Л. Л. Власність як фактор впливу на прибутковість сільськогосподарських підприємств / Л. Л. Мельник // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 8. – С. 38–43. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Мельник Л. Л. Науково-методологічні засади відносин власності та їхній зв’язок з відносинами господарювання / Л. Л. Мельник // Економіка та держава. – 2017. – № 4. – С. 84–89. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Сіренко В. Ф. До питання про необхідність пріоритету суспільної власності в життєустрої держави / В. Ф. Сіренко // Право України. – 2016. – № 1. – С. 71–84. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Швець І. Ю. Економічна теорія : навч. посіб. / І. Ю. Швець. – Сімферополь : ДІАЙПІ, 2013. – 619 с. : граф., табл. – Зі змісту: Власність як економічна категорія.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ш35; ч/з № 2.
Якобчук В. П. Економічна теорія : навч. посіб. [для вищ. навч. закл.] / В. П. Якобчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. – 3-тє вид., перероб. – Київ : Ліра-К, 2015. – 408 с. – Зі змісту: Власність у системі економічних відносин. Трансформація форм власності.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33Я46; книгосховище.


14.11.2017
Запитує: Алла
Тема запиту: Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу про криптовалюти, сучасні форми грошей для майбутньої конференції з міжнародної економіки. Щиро вдячна!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Алло! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Волосович С. В. Віртуальна валюта: глобалізаційні виклики і перспективи розвитку / С. В. Волосович // Економіка України. – 2016. – № 4. – С. 68–78. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Желюк Т. Використання криптовалюти на ринку платежів: нові можливості для національних економік / Тетяна Желюк, Олександр Бречко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 3. – С. 50–60. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Задорожна А. В. Перспективи розвитку біткоінів у світі / Задорожна Анна Володимирівна // Економіка. Фінанси. Право. – 2016. – № 11. – С. 17–20. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Карчева Г. Використання технології «блокчейн» як фактор підвищення ефективності фінансової сфери / Ганна Карчева, Руслан Лернатович, Володимир Кавецький // Банківська справа. – 2017. – № 2. – С. 110–119. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Кучма С. Уперед у майбутнє, або Заміна традиційних грошей криптовалютою – питання часу / Світлана Кучма // Аудитор України. – 2016. – № 12. – С. 67–70.
Літошенко А. В. Технологія blockchain: переваги та неочевидні можливості використання у різних галузях / А. В. Літошенко // Економіка та держава. – 2017. – № 8. – С. 77–79. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність = International Scientific and Technical Cooperation: principles, mechanisms, efficiency : зб. пр. X (XXII) Міжнар. наук.-практ. конф. (13–14 берез. 2014 р., Київ) / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т», Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. міжнар. економіки, Наук. парк «Київ. політехніка» ; [редкол.: В. Г. Герасимчук (відп. ред.) та ін.]. – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 155 с. : табл. – Текст укр., англ. та рос. – Зі змісту: Багинський О. В. Перспективи використання криптовалюти Bitcoin / О. В. Багинський.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М М58; ч/з № 3.
Пантєлєєва Н. Нові форми грошей в умовах формування інформаційного суспільства / Н. Пантєлєєва // Вісник Національного банку України. – 2015. – № 5. – С. 25–31. – Анот. англ.
Рот А. Будущее банковской системы – и дело не в биткойне / Анна Рот // Банковский менеджмент. – 2016. – № 5. – С. 2–5.
Сейтим А. Е. Анализ криптовалюты «биткоин» на соответствие основным функциям денег / Айганым Е. Сейтим // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2016. – № 4. – С. 286–293. – Автор, назва та анот. парал. укр., англ.
Ситник І. П. Криптовалюта і її різновиди. Проблеми та перспективи використання в світі й Україні / І. П. Ситник, Т. Бодарева // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; [редкол.: О. О. Примостка (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 56–60. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Шевчук С. Криптовалюта. Начало / С. Шевчук // Незалежний аудитор. – 2014. – № 5. – С. 94–97.


09.11.2017
Запитує: Ivanna
Тема запиту: Доброго дня! Порадьте, будь ласка, статті для аналізу наукових публікацій на тему «Платіжний баланс України та методи його вдосконалення». Завчасно дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Іванно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Боришкевич О. Вплив валютного регулювання на економічний розвиток України / Олена Боришкевич // Ринок цінних паперів України. – 2016. – № 1–2. – С. 63–72. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Волкова О. Г. Теоретичні питання боргової стійкості держави / О. Г. Волкова // Економіка та держава. – 2017. – № 1. – С. 37–40. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Гурова К. Зовнішньоторговельна діяльність у структурі доходів держави / Капіталіна Гурова, Андрій Непран // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія: Економічні науки = Foreign trade: economics, finance, law. – 2017. – № 2. – С. 31–49. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Заблоцький М. Б. Валютний курс: виробничо-обмінні аспекти регулювання стабілізації / М. Б. Заблоцький // Регіональна економіка = Regional Economy. – 2016. – № 1. – С. 130–137. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Косова Т. Д. Валютна політика та структура платіжного балансу України: діалектика взаємозв’язку / Т. Д. Косова, І. О. Стеблянко // Економіка та держава. – 2016. – № 2. – С. 9–12. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Кравченко В. І. 20 років грошової реформи в Україні: гривня потребує реанімації / В. І. Кравченко // Економіка та держава. – 2016. – № 10. – С. 4–8. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Савельєв Є. Валютно-курсова політика України: сучасні тенденції та вибір валютного курсу / Євген Савельєв, Віталіна Куриляк // Журнал європейської економіки. – 2016. – Т. 15 (№ 4). – С. 424–444.
Савельєв Є. Соціально-економічна орієнтація валютно-курсової політики України: плаваючий валютний курс, офіційна доларизація чи валютна рада / Євген Савельєв, Віталіна Куриляк // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 3. – С. 149–165. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Уманців Ю. Економічна політика держави в умовах глобалізації / Уманців Юрій // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2017. – № 1. – С. 5–18. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос. укр.


08.11.2017
Запитує: Виктория
Тема запиту: Доброго дня. Порадьте будь ласка літературу для написання курсової роботи на тему «Класифікація економічних систем в економічній теорії».

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Вікторіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки : [зб. наук. пр.] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Запоріз. нац. ун-т» ; [редкол.: А. В. Череп (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – № 1. – 276 с. – Зі змісту: Грицюк П. М. Дослідження стійкості економічних систем в умовах конкуренції / П. М. Грицюк.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В53; ч/з № 3.
Возная Л. Ю. Общая теория устойчивости социально-экономических систем : монография / Л. Ю. Возная. – Житомир : Евенок А. А., 2014. – 317 с. : рис., табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В64; зал економічної класики.
Дзюбик С. Д. Основи економічної теорії : навч. посіб. / С. Д. Дзюбик, О. С. Ривак. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2014. – 424 с. – Зі змісту: Основні моделі економічної системи.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Д43; ч/з № 2.
Економічна теорія : навч. посіб. / [О. В. Стефанишин, М. В. Квак, М. В. Кічурчак, М. І. Теребух] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 336 с. – Зі змісту: Економічна система. Типизація економічних систем.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е45; ч/з № 2.
Економічні системи : монографія / [за ред. Г. І. Башнянина]. – Львів : Ліга-Прес, 2014. – Т. 5. – 430 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е45; зал економічної класики.
Загной М. О. Основи економічних знань : навч. посіб. / М. О. Загной. – Москва : Омега-Л, 2014. – 336 с. – Зі змісту: Економічна система суспільства. Види економічних систем.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 З-14; книгосховище, ч/з № 2.
Клішова О. В. Політична економія суспільного прогресу Всеволода Голубничого : [монографія] : у 2 т. / Олена Клішова, Наталія Супрун ; за ред. Наталії Супрун ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. – Київ : Наук. думка, 2017. – Т. 1 : Теорія розвитку економічних систем. – 351 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 К49; зал економічної класики, ч/з № 3.
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки» : [зб. наук. пр. / редкол.: О. О. Нестуля (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : ПУЕТ, 2015. – № 2. – 156 с. – Зі змісту: Функціонування економічної системи.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Н34; ч/з № 3.
Основи економічної науки : навч. посіб. для самост. підгот. до курсового екзамену та комплекс. держ. екзамену з екон. теорії / Н. П. Мацелюх, О. М. Розум, І. А. Максименко [та ін.] ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Київ : Центр учб. літ., 2015. – 324 с. – Зі змісту: Категорія «економічна система»: сутність, зміст, структура ; Класифікація (типологізація) економічних систем.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 О-75; ч/з № 2.
Политическая экономия: прошлое, настоящее, будущее : монография. Ч. 1 / под ред. В. М. Гейца, В. Н. Тарасевича. – Киев : Центр учеб. лит., 2014. – 493 с. – Из содерж.: Естественнонаучный потенциал исследования экономических систем.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 П50; книгосховище, зал економічної класики.
Сірко А. В. Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / А. В. Сірко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 414 с. – Зі змісту: Економічна система суспільства та її типи.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С40; книгосховище.
Філатов В. М. Основи економіки : навч. посіб. для інозем. слухачів підгот. відділення / В. М. Філатов, Г. В. Островерхова ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 112 с. – Зі змісту: Основні типи економічних систем.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ф51; книгосховище.
Якобчук В. П. Економічна теорія : навч. посіб. [для вищ. навч. закл.] / В. П. Якобчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. – 3-тє вид., перероб. – Київ : Ліра-К, 2015. – 408 с. – Зі змісту: Типи економічних систем. Особливості розвитку перехідних економік.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Я46; книгосховище.


05.11.2017
Запитує: Dima
Тема запиту: Добрий вечір! Чи не могли б Ви порадити літературу для реферату на тему «Філософський образ науки у сучасному суспільстві: Бруно Латур». Завчасно вдячний.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пане Дмитре! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право : [зб. наук. пр.] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т» ; [голов. ред. Л. М. Димитрова]. – Київ : Політехніка НТУУ «КПІ», 2013. – № 2. – 131 с. –  Зі змісту: Кононова Я. В. Методологические аспекты актор-сетевой теоретической ориентации: Бруно Латур / Я. В. Кононова.
Шифр зберігання та місце знаходження книги1Ф В53; книгосховище.
Казаков М. Фуко і Латур: два нариси соціальної теорії / Мстислав Казаков // Філософська думка = Philosophical thought. – 2017. – № 2. – С. 73–89.
Ореховский П. А. «Акторно-сетевой подход» Б. Латура и «фактор культуры» в анализе экономических процессов / П. А. Ореховский // Общественные науки и современность. – 2017. – № 3. – С. 157–167. – Автор, назва та анот. парал. англ.


04.11.2017
Запитує: Katusha
Тема запиту: Доброго дня, хотіла б попросити підібрати літературу на курсову роботу на тему «Вартість та оплата праці».

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Катерино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Гендерна рівність і розвиток: погляд у контексті європейської стратегії України / Центр Разумкова ; [ред. Чернова А.]. – Київ : Заповіт, 2016. – 244 с. : табл., граф. – Зі змісту: Гендерні розриви в оплаті праці та гендерна сегрегація.
Шифр зберігання та місце знаходження книги301 Г34; ч/з № 3.
Дзюбик С. Д. Основи економічної теорії : навч. посіб. / С. Д. Дзюбик, О. С. Ривак. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2014. – 424 с. – Зі змісту: Оплата праці в економіці України.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33 Д43; ч/з № 2.
Кір’ян Т. Гідна заробітна плата у контексті макроекономічної стабілізації і зростання (методологія і практика) / Т. Кір’ян, Ю. Куліков // Україна: аспекти праці. – 2017. – № 2. – С. 3–13. – Анот. парал. англ., рос.
Матійчук О. Єдина тарифна сітка в системі мотивації праці / О. Матійчук, І. Матійчук // Україна: аспекти праці. – 2017. – № 1–2. – С. 32–37. – Анот. парал. англ., рос.
Махсма М. Б. Зайнятість та рівень життя сільського населення України: теорія та практика регулювання : монографія / М. Б. Махсма ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2017. – 383 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги331 М36; ч/з № 3, e-ресурс.
Назарова Г. В. Мотивування трудової діяльності: регіональні та галузеві аспекти : монографія / Г. В. Назарова, Е. Р. Степанова. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 176 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги331 Н19; ч/з № 3.
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки»: [зб. наук. пр. / редкол.: О. О. Нестуля (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : ПУЕТ, 2015. – № 2. – 156 с. – Зі змісту: Костишина Т. А. Соціально-економічна сутність оплати праці в контексті нової ідеології функціональності середнього класу в Україні / Т. А. Костишина.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33 Н34; ч/з № 3.
Сірко А. В. Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / А. В. Сірко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 414 с. – Зі змісту: Ринок праці та заробітна плата.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33 С40; книгосховище, ч/з № 5.
Соціально-трудові відносини: теорія та практика = Социально-трудовые отношения: теория и практика = Social and labour relations: theory and practice : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т соц.-труд. відносин ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – № 2. – 259 с. – Зі змісту: Гнибіденко І. Ф. Соціально-економічні проблеми реформування оплати праці / І. Ф. Гнибіденко. – С. 78–83.
Шифр зберігання та місце знаходження книги331 С69; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3, e-ресурс.
Стабуліс М. Ідентифікація гендерного розриву в оплаті праці. Приклад Греції / Мілтіадіс Стабуліс // Журнал європейської економіки. – 2017. – Т. 16, № 2. – С. 147–169.
Чепінога В. Г. Основи економічної теорії : навч. посіб. / В. Г. Чепінога ; НАН України, Київ. ун-т права. – Київ : Ліра-К, 2014. – 240 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33 Ч-44; ч/з № 2.
Шмиголь Н. М. Сучасні тенденції в організації оплати праці в зарубіжних країнах у розрізі систем оплати праці / Н. М. Шмиголь, Д. С. Монастирська, А. А. Антонюк // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2016. – № 2. – С. 71–75. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.


28.10.2017
Запитує: Lerkа
Тема запиту: Доброго дня! Який матеріал ви б могли надати для тез доповіді на тему «Актуальні питання впливу грошового фактору на функціонування економічної системи». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Валеріє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Економічна теорія : навч. посіб. / [О. В. Стефанишин, М. В. Квак, М. В. Кічурчак, М. І. Теребух] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 336 с. – Зі змісту: Економічна система.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е45; ч/з № 2.
Економічні системи : монографія / [за ред. Г. І. Башнянина]. – Львів : Ліга-Прес, 2014. – Т. 5. – 430 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е45; зал економічної класики.
Єщенко П. С. Фінансіалізація у водоверті глобальної економіки : [монографія] / П. С. Єщенко, Н. Г. Самко. – Київ : Знання України, 2016. – 355 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Є97; книгосховище.
Казанская В. П. Общество без наличных денег. Трансакционный и ликвидный подходы к оценке денежной массы / Казанская В. П., Минина Т. И. // Вопросы экономических наук. – 2017. – № 1. – С. 96–99.
Клішова О. В. Політична економія суспільного прогресу Всеволода Голубничого : [монографія] : у 2 т. / Олена Клішова, Наталія Супрун ; за ред. Наталії Супрун ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. – Київ : Наук. думка, 2017. – Т. 1 : Теорія розвитку економічних систем. – 351 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 К49; зал економічної класики, ч/з № 3.
Кричевська Т. Історія інститутів грошово-кредитного регулювання США. Ст. 4. Від становища системної антиінфляційної політики до стимулювання економіки за допомогою креативного фінансового сектора (1977–2007) / Тетяна Кричевська // Економічна теорія. – 2016. – № 2. – С. 46–62. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Кричевська Т. Монетарне стимулювання економіки: сучасні теоретичні дискусії та практичні підходи / Т. Кричевська // Економічна теорія. – 2013. – № 3. – С. 63–89.
Філатов В. М. Основи економіки : навч. посіб. для інозем. слухачів підгот. відділення / В. М. Філатов, Г. В. Островерхова ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 112 с. – Зі змісту: Гроші в ринковій економіці.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ф51; книгосховище.
Філософія грошей в епоху фінансової цивілізації : монографія / [О. І. Агеєв, В. Д. Базилевич, В. Г. Бодров та ін.] ; за ред. Т. С. Смовженко, З. Е. Скринник ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи, Укр. філос.-екон. наук. т-во. – Київ : УБС НБУ, 2010. – 464 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 Ф56; зал економічної класики.
Якобчук В. П. Економічна теорія : навч. посіб. [для вищ. навч. закл.] / В. П. Якобчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. – 3-тє вид., перероб. – Київ : Ліра-К, 2015. – 408 с. – Зі змісту: Гроші та грошовий обіг.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Я46; книгосховище.


27.10.2017
Запитує: Yana
Тема запиту: Доброго дня, хотіла б попросити підібрати літературу, будь ласочка, на курсову роботу на тему «Проблема зовнішньої заборгованості країн та шляхи її вирішення».

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Яно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Аналітична доповідь до щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2016 році» / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [редкол.: В. П. Горбулін, О. С. Власюк]. – Київ : НІСД, 2016. – 686 с. – Зі змісту: Зовнішній борг України (дані НБУ).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 32С А64; книгосховище.
Баженова О. В. Зовнішня державна заборгованість: ризики для економіки України / О. В. Баженова, Ю. М. Черниш // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 5. – С. 26–33. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Балюк И. Об идентификации внутреннего и внешнего долга / Игорь Балюк // Общество и экономика. – 2017. – № 1. – С. 92–102. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Богдан Т. П. Зовнішнє боргове навантаження та виклики для валютно-фінансової політики України / Т. П. Богдан // Економіка України. – 2016. – № 7. – С. 21–32. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Веріга Г. В. Інформаційна модель обліку і обслуговування зовнішнього державного боргу / Ганна В. Веріга // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2016. – № 2. – С. 297–307. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Державне фінансове регулювання економічних перетворень : монографія / [І. Я. Чугунов, А. В. Павелко, Т. В. Канєва та ін.] ; за заг. ред. А. А. Мазаракі ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : КНТЕУ, 2015. – 376 с. – Зі змісту: Механізм управління державним боргом.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Д36; книгосховище.
Звіт Рахункової палати за 2016 рік. – Київ : Рахункова палата України, 2017. – 283 с. – Зі змісту: Стан державного та гарантованого державою боргу.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.1 З-43; ч/з № 3.
Кармелюк Г. Моделювання взаємозв’язку державного та гарантованого державою зовнішнього боргу України з дефіцитом бюджету і витратами та заощадженнями населення / Ганна Кармелюк, Світлана Пласконь, Галина Сенів // Журнал європейської економіки. – 2017. – Т. 16, № 1. – С. 58–80.
Лисяк Л. Роль та значення державного боргу в грошово-кредитній та податковій політиці України / Любов Лисяк // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 1. – С. 16–26. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Лондар С. Л. Вплив реструктуризації зовнішніх боргових зобов’язань перед приватними кредиторами на боргову стійкість України / С. Л. Лондар, К. В. Кузнєцов, І. М. Верещака // Фінанси України. – 2016. – № 1. – С. 39–56. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Міжнародні фінанси : підручник / [О. М. Мозговий, Т. В. Мусієць, Л. В. Руденко-Сударєва [та ін.] ; за заг. ред. О. М. Мозгового ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2016. – 515 с. : табл. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336И М58; книгосховище, абонемент, ч/з № 3, ч/з ІБО.
Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України : матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 23 листоп. 2016 р., м. Львів / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Львів. торг.-екон. ун-т, Регіон. філ. НІСД у м. Львові, Ін-т економіки та фінансів, Каф. фінансів, кредиту та страхування. – Київ : Алерта, 2016. – 418 с. – Зі змісту: Славчаник О. Р. Державний борг та його вплив на економічну безпеку держави / О. Р. Славчаник, Г. І. Юркевич.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 С91; ч/з № 3.
Удосконалення управління державними фінансами та реформування податкової системи України / [А. М. Соколовська, Р. Л. Балакін, В. Й. Башко та ін.] ; за ред. Т. І. Єфименко ; ДННУ «Акад. фінанс. упр.». – Київ : ДННУ АФУ, 2015. – 446 с. – Зі змісту: Фактори впливу на боргову стійкість в Україні.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 У31; ч/з № 3.
Фінанси, облік і аудит = Finance, accounting and audit : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; голов. ред. В. М. Федосов. – Київ, 2016. – Вип. 1. – 259 с. – Зі змісту: Алексєєва Н. І. Управління державним боргом: досвід Франції / Н. І. Алексєєва. – С. 20–35.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Ф59; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3.


27.10.2017
Запитує: Yana
Тема запиту: Доброго дня, прошу допомогти підібрати літературу 2014–2017 рр. до курсової роботи на тему «Експортний потенціал України та шляхи його вирішення». Була б дуже вдячна.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Яно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Аналітична доповідь до щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2016 році» / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [редкол.: В. П. Горбулін, О. С. Власюк]. – Київ : НІСД, 2016. – 686 с. – Зі змісту: Географічна структура експорту товарів ; Обсяги експорту товарів по регіонах ; Експорт товарів до країн ЄС ; Експорт окремих товарів ; Динаміка обсягів експорту послуг (за видами послуг) ; Динаміка обсягів експорту послуг (по країнах світу).
Шифр зберігання та місце знаходження книги32С А64; книгосховище.
Бабірлі У. Х. Напрямки розширення експортного потенціалу вітчизняних підприємств на ринках ЄС / У. Х. Бабірлі, С. В. Князь, О. П. Павленко // Економіка та держава. – 2017. – № 3. – С. 25–30. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Бестужева С. В. Міжнародна економічна діяльність України : навч. посіб. / С. В. Бестужева ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 266 с. – Зі змісту: Експортна політика України.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Б53; книгосховище.
Бутко М. Методологія оцінки ролі експортного потенціалу в економічному розвитку регіону / М. Бутко, М. Козік // Економіст. – 2015. – № 10. – С. 8–11. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Вдовиченко А. Фіскальні та монетарні інструменти стимулювання експорту в Україні / Вдовиченко Артем, Зубрицький Артур // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету = Herald of Kyiv National University of Trade and Economics. – 2016. – № 1. – С. 24–40. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Войчак М. Удосконалення інституціональної підтримки українського експорту високотехнологічної продукції / Микола Войчак // Ринок цінних паперів України. – 2016. – № 3–4. – С. 37–44. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Дмитрієва Н. О. Стратегічні підходи щодо електронних систем підтримки експортерів України / Н. О. Дмитрієва // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія: Економічні науки. – 2015. – № 3. – С. 164–174. – Анот. рос., англ.
Козік М. О. Вплив експортного потенціалу на розвиток господарського комплексу регіонів в умовах активізації євроінтеграційних процесів / М. О. Козік // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 20. – С. 111–114. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Колодій С. Ю. Напрямки підвищення експортного потенціалу під час формування нової моделі соціально-економічного розвитку України / Колодій С. Ю., Гаряга Л. О., Руденко М. В. // Економічний часопис – ХХІ = Economic annals– XXI. – 2015. – № 11–12. – С. 38–42. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос., укр.
Мельник Т. Потенціал ринку ЄС для українських експортерів / Тетяна Мельник, Катерина Пугачевська // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія: Економічні науки = Foreign trade: economics, finance, law. – 2017. – № 2. – С. 5–18. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Россоха В. Експортний потенціал аграрних підприємств / Россоха Володимир, Шарапа Ольга // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія: Економічні науки = Foreign trade: ekonomіcs, fіnance, law. – 2016. – № 4. – С. 44–63. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Скляр Н. Високотехнологічний експорт України на азійських ринках / Надія Скляр, Марія Бондарчук // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія: Економічні науки = Foreign trade: economics, finance, law. – 2017. – № 2. – С. 61–70. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Яценко О. М. Розвиток експортного потенціалу аграрного сектора економіки України в умовах глобалізації / О. М. Яценко, Н. Г. Невзгляд, А. Г. Невзгляд // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія: Економічні науки. – 2015. – № 3. – С. 39–48. – Анот. рос., англ.
Barvinok V. Ukrainian export among EU countries: geopolitical priorities / V. Barvinok, Y. Prykhozhai // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 14. – С. 68–73. – Автор, назва та анот. парал. англ. – Пер. назви: Український експорт в країни ЄС: геополітичні пріоритети.


27.10.2017
Запитує: Yana
Тема запиту: Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, чи є онлайн книга Шевченка з анлійської мови? І якщо, так, чи не могли б ви написати посилання?

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Яно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Англійська мова для економістів: розмовні теми = English for Economists: Conversational Topics : навч. посіб. / О. Л. Шевченко, Л. І. Чеботарьова, О. В. Чуркіна [та ін. ; за ред. О. Л. Шевченко]. – Київ : КНЕУ, 2005. – 565 с. – (До 100-річчя Київського національного економічного університету). – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 4И(Англ) А64; електронний ресурс, книгосховище, абонемент, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, ч/з № 7.
Шевченко О. Л. Ділова англійська мова для економістів: письмова та усна комунікація : підручник / О. Л. Шевченко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2009. – 412 с. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 4И(Англ) Ш37; електронний ресурс, книгосховище, абонемент, ч/з № 2, ч/з № 3.


24.10.2017
Запитує: Людмила
Тема запиту: Шановний бібліотекарю, чи не могли б ви порадити джерела для дослідження такої теми «Особливості сучасної країнової стратифікації в глобальних умовах». Джерела останніх 5 років. Заздалегідь дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Людмило! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Глобальное экономическое развитие: тенденции, асимметрии, регулирование : монография / [Д. Лукьяненко, А. Поручник, Я. Столярчук и др.] ; под наук. ред. Д. Г. Лукьяненко, А. Поручника, В. Колесова ; Киев. нац. экон. ун-т им. Вадима Гетьмана, Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – Киев : КНЭУ, 2013. – 466 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Г54; книгосховище, Аб., ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, ч/з № 7, ч/з В, ч/з ІБО.
Куцик П. О. Глобальна економіка: принципи становлення, функціонування, регулювання та розвитку : монографія / П. О. Куцик, О. І. Ковтун, Г. І. Башнянин ; Львів. комерц. акад. – Львів : Вид-во ЛКА, 2015. – 584 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М К95; ч/з № 3.
Лук’яненко Д. Г. Глобальна економічна інтеграція : монографія / Д. Г. Лук’яненко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : Нац. підручник, 2008. – 220 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Л84; книгосховище, ч/з В, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 7, ч/з № 5, ч/з ІБО.
Меркулова Т. Справедливість, нерівність і економічна ефективність: аналіз та моделювання взаємозв’язків / Тамара Меркулова // Економічна теорія. – 2016. – № 4. – С. 77–86. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Радзієвська С. О. Глобальна економіка : конспект лекцій для студентів екон. напрямів підгот. усіх форм навчання / С. О. Радзієвська ; М-во освіти і науки України, Держ. екон.-технол. ун-т транспорту. – Київ : Наш Формат, 2015. – 344 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Р15; книгосховище, ч/з № 3.
Райнерт Э. С. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными / Эрик С. Райнерт ; пер. с англ. Натальи Автономовой ; под ред. Владимира Автономова. – 4-е изд. – Москва : Изд. дом Высш. шк. экономики, 2016. – 384 с. – (Экономическая серия).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Р18; зал економічної класики.
Розпутенко І. В. Цивілізаційний вибір України в умовах глобалізації / І. В. Розпутенко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія «Державне управління» = Bulletin of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine. Series «Public Administration». – 2017. – № 1. – С. 112–122. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Сергєєва О. Р. Сучасний стан глобальної економіки в світовому господарстві / О. Р. Сергєєва // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 11. – С. 32–37. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Стратегії конкурентного розвитку у глобальній економіці : монографія / [А. М. Поручник, Я. М. Столярчук, А. М. Колот] ; за заг. ред. А. М. Поручника, Я. М. Столярчук ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2016. – 331 с. : табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М С83; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3, e-ресурс.
Транснаціоналізація і конкурентний розвиток національних економік: теорія і практика країн, що розвиваються : монографія / [Л. В. Руденко-Сударєва, В. В. Токарь, В. В. Ткаченко та ін.] ; наук. ред. Лариси Руденко-Сударєвої. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2014. – 563 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Т65; ч/з № 3.
Шаповал Я. К. Сутність та особливості процесів економічної стратифікації на сучасному етапі розвитку України / Я. К. Шаповал // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2013. – № 4. – С. 111–118.
Шмиголь Н. М. Сучасні тенденції в організації оплати праці в зарубіжних країнах у розрізі систем оплати праці / Н. М. Шмиголь, Д. С. Монастирська, А. А. Антонюк // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2016. – № 2. – С. 71–75. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.


24.10.2017
Запитує: Читач
Тема запиту: Доброго дня! Який матеріал ви б могли надати для реферату на тему «Правопис 1945 року».

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Громик Ю. В. Український правопис : навч. посіб. / Ю. В. Громик. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 140 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 4У Г87; книгосховище, ч/з № 5.
Данильчук Д. В. Український правопис: роздоріжжя і дороговкази / Дмитро Данильчук ; [голов. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 2013. – 224 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 4У Д18; книгосховище.
Історія українського правопису XVI–XX ст. : хрестоматія / упоряд. В. В. Німчук. – Київ : Наук. думка, 2004. – 582 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 4У І-90; Зал укр., ч/з № 5.
Кулик В. Дискурс українських медій: ідентичності, ідеології, владні стосунки : [монографія] / Володимир Кулик ; [ред. Андрій Мокроусов]. – Київ : Критика, 2010. – 655 с. – Зі змісту: Правопис та мовні ідеології.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 301 К90; книгосховище.
Українська мова у XX сторіччі: історія лінгвоциду : док. і матеріали : [збірник] / за ред. Лариси Масенко ; упоряд.: Л. Масенко, В. Кубайчук, О. Демська-Кульчицька. – 2-ге вид., допов. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2006. – 399 с. – Від державної комісії при НКО для впорядкування українського правопису.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 4У У45; книгосховище.
Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Ін-т укр. мови ; [ред. Є. І. Мазниченко та ін.]. – Стер. вид. – Київ : Наук. думка, 2012. – 288 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 4У У45; книгосховище.


22.10.2017
Запитує: Vika
Тема запиту: Доброго дня, мені потрібна література 2010-2017 років на тему «Адвокатська діяльність».

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Вікторіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Адвокатура в Україні / Акад. адвокатури України ; [авт.-упоряд.: Т. В. Варфоломеєва, С. В. Гончаренко]. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 400 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги34С6 А28; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5.
Волошина Л. Розголошення адвокатської таємниці як підстава юридичної відповідальності адвоката / Людмила Волошина // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 6. – С. 211–215.
Довідник майбутнього адвоката/ [Т. В. Варфоломеєва, Н. М. Мироненко, З. В. Ромовська та ін.] ; Акад. адвокатури України, Школа адвокат. підготовки, Спілка адвокатів України. – Київ : Прецедент, 2010. – 1152 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги34С6 Д58; книгосховище.
Іваницький С. Принципи адвокатури / Сергій Іваницький // Юридична Україна. – 2015. – № 10–12. – С. 117–131.
Кацавець Р. С. Судові промови державного обвинувача та адвоката-захисника у кримінальному судочинстві України: правові, етичні, логічні та мовні аспекти : монографія / Руслан Кацавець ; [наук. ред. В. В. Молдован] ; М-во освіти і науки України, Акад. адвокатури України. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 150 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги34С6 К30; книгосховище.
Коч О. Особливості трансдержавної діяльності адвокатури / О. Коч // Юридичний журнал. – 2013. – № 3. – С. 123–126.
Матвєєв П. Історія адвокатури. Правовий статус адвокатури, адвокатська діяльність / П. Матвєєв // Юридичний журнал. – 2013. – № 1. – С. 114–132.
Нор В. Адвокат як єдиний суб’єкт надання правничої допомоги у судовому провадженні: міжнародний досвід та вітчизняні законодавчі новели / В. Нор, А. Войнарович // Право України. – 2016. – № 12. – С. 9–18.
Святоцька В. Інститут адвокатури Німеччини: заснування, становлення, організація та діяльність / В. Святоцька // Право України. – 2016. – № 1. – С. 174–181.
Святоцька В. Інститут адвокатури Франції: історична генеза, сучасна організація та професійна діяльність / В. Святоцька // Право України. – 2016. – № 4. – С. 129–138.
Святоцька В. Основоположні стандарти і принципи організації та діяльності адвокатури у міжнародному просторі / В. Святоцька // Право України. – 2015. – № 12. – С. 83–91.
Святоцька В. Стандарти адвокатури: поняття, ознаки, класифікація, джерела / В. Святоцька // Право України. – 2017. – № 7. – С. 163–174.
Тарасенко Л. Роль адвоката в системі надання професійної правничої допомоги в Україні та країнах Європейського Союзу / Л. Тарасенко // Право України. – 2016. – № 12. – С. 19–28.
Україна. Закони. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 3 лют. 2014 р. : відповідає офіц. текстові. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 42 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги34С6 У45; ч/з № 3.
Шкребець Є. Шляхи вдосконалення адміністративного законодавства щодо забезпечення діяльності адвокатури в Україні / Євгеній Шкребець // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 2. – С. 122–127.
Юркевич Ю. Правові засади функціонування адвокатських об’єднань в Україні / Юрій Юркевич // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 12. – С. 80–84.


21.10.2017
Запитує: Влада
Тема запиту: Добрий день! Допоможіть, будь ласка, з літературою для курсової на тему «Сутність, зміст та структура економічної системи».

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Владо! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки : [зб. наук. пр.] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Запоріз. нац. ун-т» ; [редкол.: А. В. Череп (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – № 1. – 276 с. – Зі змісту: Грицюк П. М. Дослідження стійкості економічних систем в умовах конкуренції / П. М. Грицюк.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В53; ч/з № 3.
Возная Л. Ю. Общая теория устойчивости социально-экономических систем : монография / Л. Ю. Возная. – Житомир : Евенок А. А., 2014. – 317 с. : рис., табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В64; зал економічної класики.
Дзюбик С. Д. Основи економічної теорії : навч. посіб. / С. Д. Дзюбик, О. С. Ривак. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2014. – 424 с. – Зі змісту: Основні моделі економічної системи.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Д43; ч/з № 2.
Економічна теорія : навч. посіб. / [О. В. Стефанишин, М. В. Квак, М. В. Кічурчак, М. І. Теребух] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 336 с. – Зі змісту: Економічна система. Типизація економічних систем.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е45; ч/з № 2.
Економічні системи : монографія / [за ред. Г. І. Башнянина]. – Львів : Ліга-Прес, 2014. – Т. 5. – 430 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е45; зал економічної класики.
Загной М. О. Основи економічних знань : навч. посіб. / М. О. Загной. – Москва : Омега-Л, 2014. – 336 с. – Зі змісту: Економічна система суспільства. Види економічних систем.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 З-14; книгосховище, ч/з № 2.
Клішова О. В. Політична економія суспільного прогресу Всеволода Голубничого : [монографія] : у 2 т. / Олена Клішова, Наталія Супрун ; за ред. Наталії Супрун ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. – Київ : Наук. думка, 2017. – Т. 1 : Теорія розвитку економічних систем. – 351 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 К49; зал економічної класики, ч/з № 3.
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки» : [зб. наук. пр. / редкол.: О. О. Нестуля (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : ПУЕТ, 2015. – № 2. – 156 с. – Зі змісту: Функціонування економічної системи.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Н34; ч/з № 3.
Основи економічної науки : навч. посіб. для самост. підгот. до курсового екзамену та комплекс. держ. екзамену з екон. теорії / Н. П. Мацелюх, О. М. Розум, І. А. Максименко [та ін.] ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Київ : Центр учб. літ., 2015. – 324 с. – Зі змісту: Категорія «економічна система»: сутність, зміст, структура ; Класифікація (типологізація) економічних систем.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 О-75; ч/з № 2.
Политическая экономия: прошлое, настоящее, будущее : монография. Ч. 1 / под ред. В. М. Гейца, В. Н. Тарасевича. – Киев : Центр учеб. лит., 2014. – 493 с. – Из содерж.: Естественнонаучный потенциал исследования экономических систем.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 П50; книгосховище, зал економічної класики.
Сірко А. В. Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / А. В. Сірко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 414 с. – Зі змісту: Економічна система суспільства та її типи.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С40; книгосховище.
Філатов В. М. Основи економіки : навч. посіб. для інозем. слухачів підгот. відділення / В. М. Філатов, Г. В. Островерхова ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 112 с. – Зі змісту: Основні типи економічних систем.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ф51; книгосховище.
Якобчук В. П. Економічна теорія : навч. посіб. [для вищ. навч. закл.] / В. П. Якобчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. – 3-тє вид., перероб. – Київ : Ліра-К, 2015. – 408 с. – Зі змісту: Типи економічних систем. Особливості розвитку перехідних економік.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Я46; книгосховище.


17.10.2017
Запитує: Олечка
Тема запиту: Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти джерела для написання роботи за темою «Шляхи удосконалення співпраці центру зайнятості з роботодавцями в сучасних умовах». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Ольго! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Акіліна О. В. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / О. В. Акіліна, Л. М. Ільїч ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Київ : Алерта, 2012. – 820 с. – Зі змісту: Організації роботодавців як інституції соціального партнерства ; Політика зайнятості ; Програма сприяння зайнятості ; Діяльність Державної служби зайнятості України.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 А39; ч/з № 3.
Блинов С. В. Актуальные проблемы привлечения и найма компетентных сотрудников / Блинов Сергей Валерьевич // Экономические науки. – 2017. – № 3. – С. 40–43. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Брінцева О. Теоретико-прикладні сценарії вдосконалення інституціонального забезпечення гідної праці в Україні / О. Брінцева // Україна: аспекти праці. – 2017. – № 2. – С. 36–41. – Анот. парал. англ., рос.
Войтко С. В. Управління трудовими ресурсами : навч. посіб. для студентів екон. та упр. спец. / С. В. Войтко, А. А. Мельниченко ; [відп. ред. С. А. Чукут] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т», Ф-т соціології і права, Каф. теорії та практики упр. – Київ : Інтерсервіс, 2016. – 160 с. : табл. – Зі змісту: Окремі соціально-економічні проблеми управління зайнятістю та безробіттям ; Міжнародні організації та національні інститути ; Функції Міністерства соціальної політики та відомств у сфері трудових відносин.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 В65; книгосховище.
Дівнич В. М. Інструменти втілення правового механізму державної підтримки розвитку ринку праці / В. М. Дівнич // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2015. – № 3. – С. 14–18. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Долина Н. Хто диктує правила на ринку праці / Н. Долина // Фінансовий контроль. – 2016. – № 10. – С. 32–36.
Ільєнко Н. Підвищення ефективності гідної праці в Україні та управління системою соціально-трудових відносин / Н. Ільєнко, Ю. Спасенко // Україна: аспекти праці. – 2017. – № 2. – С. 28–35. – Анот. парал. англ., рос.
Ільїч Л. М. Напрями активізації соціального діалогу у сфері прогнозування кваліфікацій / Л. М. Ільїч // Демографія та соціальна економіка = Demography and Social Economy = Демография и социальна экономика. – 2016. – № 2. – С. 115–129. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Навроцька І. Ретроспективний аналіз регулювання ринку праці в країнах з перехідною економікою центрально-східної Європи у 1990-х рр. / І. Навроцька // Україна: аспекти праці. – 2015. – № 5. – С. 43–50. – Анот. рос., англ.
Соціально-трудові відносини зайнятості: сучасні тенденції, виклики, шляхи розвитку : монографія / [А. М. Колот, І. Ф. Гнибіденко, О. О. Герасименко та ін.] ; за наук. ред. А. М. Колота, І. Ф. Гнибіденка ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2015. – 295 с. : рис., табл. – Зі змісту: Трансформація інституту зайнятості як складова глобальних змін у соціально-трудовій сфері ; Сучасні тенденції розвитку ринку праці та інституту зайнятості ; Ринок праці: реалії та пріоритети в контексті трансформації інституту праці. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 С69; e-ресурс, книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3.
Соціально-трудові відносини: теоріята практика = Социально-трудовые отношения: теория и практика = Social and labour relations: theory and practice : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т соц.-труд. відносин ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – № 2. – 259 с. – Анот. укр., рос., англ. – Зміст, бібліогр. укр., рос., англ. – Зі змісту: Петюх В. М. Критерії конкурентоспроможності рекрутингових агентств / В. М. Петюх, Л. М. Ємельяненко, О. І. Задорожних. – С. 83–90 ; Ільченко Б. В. Місце і роль сторони роботодавців у формуванні інституту соціального діалогу в Україні / Б. В. Ільченко. – С. 254–259. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 С69; e-ресурс, книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3.
Соціально-трудові відносини: теоріята практика = Социально-трудовые отношения: теория и практика = Social and labour relations: theory and practice : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т соц.-труд. відносин ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – № 1 (9). – 302 с. – Анот. укр., рос., англ. – Зміст, бібліогр. укр., рос., англ. – Зі змісту: Міщук Г. Ю. Проблеми розвитку партнерських відносин в зайнятості та оплаті праці в Україні / Г. Ю. Міщук. – С. 202–213 ; Крапівіна Г. О. Дефініції інноваційних детермінант трансформації інституту зайнятості на сучасному ринку праці / Г. О. Крапівіна. – С. 213–227. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 С69; e-ресурс, книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3.
Соціально-трудові відносини: теоріята практика = Социально-трудовые отношения: теория и практика = Socialandlabourrelations: theoryandpractice : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т соц.-труд. відносин ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 1 (7). – 431 с. – Анот., ключові слова парал. укр., рос., англ. – Зі змісту: Леонтенко О. М. Нова роль служб персоналу у сучасних умовах економічного розвитку / О. М. Леонтенко. – С. 260–266 ; Щетініна Л. В. Формування ефективної зайнятості населення в Україні: передумови, орієнтири та заходи / Л. В. Щетініна, С. Г. Рудакова, Н. С. Данилевич. – С. 278–284. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 С69; e-ресурс, книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3.


14.10.2017
Запитує: Natalia
Тема запиту: Доброго дня, мені потрібна література 2013–2017 років на тему «Процес реалізації продукції, робіт, послуг – економічна сутність та вимоги до відображення в обліку».

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Наталіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Актуальні питання розвитку агробізнесу в Україні : зб. наук. пр. студентів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т економіки та менеджменту АПК ; [редкол.: М. М. Коцупатрий (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – 73 с. : табл. – Зі змісту: Дорощук С. М. Щодо особливостей автоматизованого обліку та контролю реалізації готової продукції / С. М. Дорощук. – С. 28–29.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 333С А43; книгосховище, ч/з № 3.
Актуальні питання розвитку агробізнесу в Україні : матеріали II Всеукр. студ. наук.-практ. конф. [16 квіт. 2015 р.] / М-во освіти і науки України , ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ф-т економіки і АПК, Ін-т економіки та менеджменту АПК ; [редкол.: М. М. Коцупатрий (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – 160 с. – Зі змісту: Ганькулич К. І. Готова продукція як об’єкт бухгалтерського обліку / К. І. Ганькулич ; Парчук М. М. Удосконалення обліку реалізації готової продукції / М. М. Парчук.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 333С А43; книгосховище, ч/з № 3.
Альошкіна Н. Продаємо товар з безоплатною доставкою / Наталя Альошкіна // Податки та бухгалтерський облік. – 2017. – 16 берез. (№ 22). – С. 45–46.
Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / В. Я. Плаксієнко, Л. О. Мармуль, Т. Г. Маренич [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Плаксієнка ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 448 с. – Зі змісту: Облік собівартості реалізованої продукції, робіт та послуг.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 333С Б94; ч/з № 2.
Губа Є. За що купив, за те й продав. Собівартість придбаних товарів при їх реалізації  / Євгеній Губа // Справочник экономиста. – 2016. – № 12. – С. 35–44.
Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації : зб. тез доп. 12-ої Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [(Тернопіль, 26–27 берез. 2015 р.)] / М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. екон. ун-т, Рада молодих вчених ; [редкол.: Т. Я. Маршалок (голова) та ін. ; відп. за вип. Т. Я. Маршалок]. – Тернопіль : Астон, 2015. – 319 с. : рис., табл. – Зі змісту: Щербак Ю. Облік процесу реалізації продукції (робіт, послуг) за міжнародними та національними стандартами / Ю. Щербак.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С Е45; книгосховище, ч/з № 2.
Лишиленко О. В. Бухгалтерський облік : підручник / О. В. Лишиленко. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учб. літ., 2011. – 669 с. – Зі змісту: Облік готової продукції і товарів та їх реалізації.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Л67; книгосховище, ч/з № 3.
Малікова І. П. Особливості реалізації страхового товару на ринку фінансових послуг / І. П. Малікова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2013. – № 1. – С. 106–111.
Маляревський Ю. Д. Облік у галузях виробництва та послуг  : навч. посіб. / Ю. Д. Маляревський, М. С. Горяєва, Н. С. Пасенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 399 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 М21; книгосховище.
Павленко О. ПН у громадському харчуванні - ще той головний біль! / Олексій Павленко // Податки та бухгалтерський облік. – 2017. – 22 трав. (№ 41). – С. 17–19.
Павлик П. В. Аграрна наука в інноваційному розвитку аграрного виробництва / П. В. Павлик, Л. Л. Ткач, О. П. Дендебера // Економіка АПК. – 2016. – № 1. – С. 75–83. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку і контролю на підприємствах АПК : зб. наук. пр. студентів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т економіки та менеджменту АПК ; [редкол.: М. М. Коцупатрий (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – Вип. 3. – 300 с. : табл. – Зі змісту: Раковець О. В. Економічна сутність реалізації робіт і послуг як об’єкта обліку / О. В. Раковець.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 333С С76; книгосховище, e-ресурс.
Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. Я. Микитюк [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Тернопіл. нац. екон. ун-т. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Київ : Кондор, 2013. – 551 с. : табл. – Зі змісту: Облік готової продукції, її реалізації, доходів та фінансових результатів.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Ф59; книгосховище, ч/з № 2.
Харенко А. О. Збут продукції рослинництва сільськогосподарськими підприємствами / А. О. Харенко, О. Л. Бурляй, Т. І. Бортник // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics= Actual problems of economics. – 2015. – № 8. – С. 213–225. – Анот. англ., укр., рос.


12.10.2017
Запитує: Юлія
Тема запиту: Доброго вечора! Допоможіть підібрати матеріали для курсової за темою «Суспільний поділ праці та його роль в економічному розвитку».

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Юліє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Барковский А. Н. Теории международного разделения труда и российская научная мысль / А. Н. Барковский, Н. В. Ольшанский ; Рос. акад. наук, Ин-т экономики. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2009. – 104 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Б25; зал екон. класики.
Безкровний М. Ф. Роль суспільного поділу праці у виникненні консалтингу / М. Ф. Безкровний // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 14. – С. 36–38. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Возная Л. Ю. Общая теория устойчивости социально-экономических систем : монография / Л. Ю. Возная. – Житомир : Евенок А. А., 2014. – 317 с. : рис., табл. – Из содерж.: Разделение труда и обмен в теории А. Смита.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В64; зал екон. класики.
Гаєвська О. Б. Соціальне управління поділом та кооперацією праці / О. Б. Гаєвська // Економічний часопис – ХХІ. – 2012. – № 11–12. – С. 12–14.
Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки : XIV Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів, 26 берез. 2013 р. : тези доп. / Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля, Каф. міжнар. економіки та екон. теорії ; [відп. за вип. А. О. Задоя]. – Дніпропетровськ : Вид-во ДУЕП ім. Альфреда Нобеля, 2013. – 267 с. : табл., діагр. – Зі змісту: Боборыкин Д. Новый мировой экономический порядок: актуальные тенденции международного разделения труда в эпоху глобализации / Д. Боборыкин.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Є24; ч/з № 3.
Зайцев В. Удосконалення функціонального поділу праці робітників на промисловому підприємстві / В. Зайцев // Україна: аспекти праці. – 2013. – № 1. – С. 35–39.
Лук’яненко Д. Г. Міжнародна економіка : підручник / Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, Я. М. Столярчук ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2014. – 762 с. : портр. – Зі змісту: Міжнародний поділ праці як рушійна сила інтернаціоналізації виробництва. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Л84; книгосховище, абонемент, зал екон. класики, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5.
Матусевич К. М. Онтологія четвертого крупного суспільного поділу праці як чинника цивілізаційного розвитку / К. М. Матусевич // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2013. – № 4. – С. 24–32.
Сірко А. В. Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / А. В. Сірко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 414 с. – Зі змісту: Суспільний поділ праці та обмін ; Суспільний поділ праці як економічна основа ефективної організації виробництва.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С40; книгосховище, ч/з № 5.
Шедяков В. Трансформації конкурентоспроможності системи господарювання під впливом змін у міжнародному поділі праці / В. Шедяков // Економіка України. – 2012. – № 7. – С. 26–35.


08.10.2017
Запитує: Илона
Тема запиту: Добрий день! Порадьте, будь ласка, літературу для курсової «Трудові відносини, зайнятість, безробіття». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Ілоно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Бутко М. П. Інституціональні засади модернізації сфери зайнятості в умовах децентралізації владних повноважень / М. П. Бутко, О. В. Попело // Регіональна економіка = Regional Economy. – 2016. – № 4. – С. 6–14. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Войтко С. В. Управління трудовими ресурсами : навч. посіб. для студентів екон. та упр. спец. / С. В. Войтко, А. А. Мельниченко ; [відп. ред. С. А. Чукут] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т», Ф-т соціології і права, Каф. теорії та практики упр. – Київ : Інтерсервіс, 2016. – 160 с. : табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 В65; книгосховище.
Гриневич Л. В. Регулювання структурного безробіття на ринку праці : монографія / Л. В. Гриневич, О. В. Зірко. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 194 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 Г85; ч/з № 3.
Діденко Н. В. Проблема та шляхи вирішення молодіжного безробіття в сучасному суспільстві / Н. В. Діденко, О. Ф. Родак // Економіка та держава. – 2016. – № 4. – С. 81–84. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Добренко О. О. Зменшення безробіття населення – важливе завдання соціальної політики України / О. О. Добренко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2015. – № 11. – С. 166–171. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Захарченко С. Зайнятість населення як чинник конкурентоспроможності України та її регіонів (оцінка за методологією IMD-Lausanne) / С. Захарченко // Україна: аспекти праці. – 2017. – № 3. – С. 3–7.
Ільєнко Н. Підвищення ефективності гідної праці в Україні та управління системою соціально-трудових відносин / Н. Ільєнко, Ю. Спасенко // Україна: аспекти праці. – 2017. – № 2. – С. 28–35. – Анот. парал. англ., рос.
Киселева Е. Социально-трудовые проблемы современной индустриализации / Е. Киселева // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2017. – № 1. – С. 54–56. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Мортіков В. Інституціональне проектування в соціально-трудовій сфері / В. Мортіков // Україна: аспекти праці. – 2016. – № 3–4. – С. 25–29. – Анот. парал. англ., рос.
Руденко О. М. Пропозиції щодо розвитку нестандартних форм зайнятості в інноваційних сферах діяльності / О. М. Руденко // Економіка та держава. – 2017. – № 3. – С. 102–105. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Садова У. Я. Актуальні проблеми зайнятості внутрішньо переміщених осіб: регіональний аспект / У. Я. Садова, О. Т. Риндзак, Н. І. Андрусишин // Демографія та соціальна економіка = Demography and Social Economy = Демография и социальна экономика. – 2016. – № 3. – С. 171–185. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Соціально-трудові відносини зайнятості: сучасні тенденції, виклики, шляхи розвитку : монографія / [А. М. Колот, І. Ф. Гнибіденко, О. О. Герасименко та ін.] ; за наук. ред. А. М. Колота, І. Ф. Гнибіденка ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2015. – 295 с. : рис., табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 С69; книгосховище, e-ресурс, ч/з № 2, ч/з № 3.
Соціально-трудові відносини: теорія та практика = Социально-трудовые отношения: теория и практика= Social and labour relations: theory and practice : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т соц.-труд. відносин ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2016. – № 2. – 318 с. : рис., табл. – Зі змісту: Котляревська К. Ю. Безробіття та зайнятість: стан і виклики сучасності / К. Ю. Котляревська. – С. 301–309.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 С69; книгосховище, ч/з 2, ч/з № 3.
Харчук С. А. Безробіття як одне з глобальних проблем світу та напрями його подолання / С. А. Харчук, І. С. Пенькна // Економіка та держава. – 2016. – № 7. – С. 71–76. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Шишкіна О. О. Значення соціального партнерства у забезпеченні гідної праці в Україні / О. О. Шишкіна // Регіональна економіка = Regional Economy. – 2017. – № 1. – С. 106–112. – Автор, назва та анот. парал. англ.


04.10.2017
Запитує: Екатерина
Тема запиту: Доброго дня! Порадьте, будь ласка, інформацію для презентації з теми «Особистість». Дякую велике.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Катерино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Андрєєв О. Етапи особистісного зростання / Олександр Андрєєв // Психологія і суспільство. – 2017. – № 2. – С. 127–134. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Балл Г. Концепція самоактуалізації особистості в гуманістичній психології / Георгій Балл // Психологія і суспільство. – 2017. – № 2. – С. 16–32. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Губенко О. Типологізація особистості в контексті кризи суспільних реформ / Олександр Губенко // Психологія і суспільство. – 2017. – № 2. – С. 119–126. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Завгородня О. Інтегративно-екзистенційний підхід до розуміння особистості / Олена Завгородня // Психологія і суспільство. – 2017. – № 2. – С. 74–92. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Загальна психологія: навч. посіб. / О. П. Сергєєнкова, О. А. Столярчук, О. П. Коханова, О. В. Пасєка ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ : Центр учб. літ., 2012. – 295 с. – Зі змісту: Особистість.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 15 З-14; книгосховище, ч/з № 2.
Крамар Т. Соціальна свобода як прояв індивідуального в особистості / Крамар Тетяна // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету = Herald of kyiv national university of trade and economics. – 2016. – № 2. – С. 108–119. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Панок В. Г. Механізм саморозвитку особистості з точки зору прикладної психології / В. Г. Панок // Педагогіка і психологія. – 2016. – № 3. – С. 16–25. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Психологія : підручник / [С. Д. Максименко, Т. Б. Хомуленко, М. А. Кузнєцов та ін.]. – Харків : Фоліо, 2012. – 863 с. – Зі змісту: Особистість.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 15 П86; книгосховище, ч/з № 2.
Рибалка В. Психологічна теорія особистості Г. О. Балла / Валентин Рибалка // Психологія і суспільство. – 2017. – № 2. – С. 104–118. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Сабадуха В. Ґенеза теоретичних уявлень про особу та особистість в історії філософії / Володимир Сабадуха // Психологія і суспільство. – 2016. – № 4. – С. 30–43. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Фурман А. Особистісний світ як онтофеноменальна дійсність (до категорійного аналізу Георгія Балла) / Анатолій Фурман // Психологія і суспільство. – 2017. – № 2. – С. 135–145. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.


03.10.2017
Запитує: Katusha
Тема запиту: Доброго дня! Прохання проконсультувати щодо підбору літератури за темою «Нерегулярні фінансові послуги».

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Катерино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Еш С. М. Ринок фінансових послуг : підручник / С. М. Еш ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : Центр учб. літ., 2015. – 399 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 Е96; книгосховище.
Клименко В. В. Фінансовий ринок : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / В. В. Клименко, Л. М. Акімова, Л. М. Докієнко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Київ : Центр учб. літ., 2015. – 357 с. : табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 К49; ч/з № 3.
Лук’янов В. С. Сучасні фінансові ринки : [монографія] / В. С. Лук’янов. – Київ : Знання, 2013. – 479 с. – (Сучасна наука).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 Л84; ч/з № 3.
Сич Є. М. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. / Є. М. Сич, В. П. Ільчук, Н. І. Гавриленко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернігів. держ. технол. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2012. – 428 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 С41; книгосховище.
Унинець-Ходаківська В. П. Ринок фінансових послуг: теорія і практика : навч. посіб. / В. П. Унинець-Ходаківська, О. І. Костюкевич, О. А. Лятамбор. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Київ : Центр учб. літ., 2009. – 392 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 У59; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3.
Унинець-Ходаківська В. П. Ринок фінансових послуг: теорія та практика : підручник / В. П. Унинець-Ходаківська, О. І. Вихор, О. А. Лятамбор. – Київ : Кондор, 2009. – 483 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 У59; книгосховище, ч/з № 3.
Черкасова С. В. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. / С. В. Черкасова. – Львів : Магнолія-2006, 2009. – 496 с. – (Вища освіта в Україні).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7  Ч-48; книгосховище.


26.09.2017
Запитує: Yana
Тема запиту: Доброго вечора, допоможіть, будь ласка, підібрати матеріали для курсової роботи по темі «Національні багатства». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Актуальні проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [відп. ред. Т. Ю. Римська]. – Київ : ІМВ КНУ, 2012. – Вип. 109, ч. 1. – 302 с. – Зі змісту: Онопко М. О. Фонди національного багатства як актори в міжнародних економічних відносинах / М. О. Онопко.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М А43; книгосховище.
Бобух І. М. Визначення взаємозалежності компонентів національного багатства / І. М. Бобух, В. О. Луцков // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2012. – № 5. – С. 68–78.
Бобух І. М. Національне багатство, платіжний баланс та міжнародна інвестиційна позиція: взаємний вплив тенденцій формування / І. Бобух // Економіст. – 2012. – № 11. – С. 9–15.
Бобух І. М. Пропорції та перспективи формування національного багатства України : монографія / І. М. Бобух ; [відп. ред. Л. В. Шинкарук] ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. – Київ : ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАНУ», 2010. – 369 с. : табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Б72; книгосховище, Зал екон. класики.
Сірко А. В. Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / А. В. Сірко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 414 с. – Зі змісту: Національне багатство.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С40; книгосховище.
Старостенко Г. Г. Політична економія : навч. посіб. / Г. Г. Старостенко, Н. В. Мірко. – Київ : Кондор, 2013. – 464 с. – Зі змісту: Національне багатство і його структура.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С77; ч/з № 2.
Фізична економія у вимірах теорії і практики господарювання : колект. монографія / [В. М. Жук, П. І. Гайдуцький, Л. С. Гринів та ін.] ; за ред. Ю. О. Лупенка, В. М. Жука, В. О. Шевчука [та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ «Ін-т аграр. економіки», ТДВ «Ін-т обліку і фінансів». – Київ : Ін-т аграр. економіки, 2013. – 499 с. : рис. – Зі змісту: Людський капітал як національне багатство.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ф50; ч/з № 3.
Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип. : Методологічні проблеми сучасної політичної економії. – 520 с. – Зі змісту: Фукс А. Е. Методологічні аспекти дослідження національного багатства в сучасній політичній економії / А. Е. Фукс. – С. 373–380.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ф79; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3.
Хвесик М. А. Вартість водних ресурсів України та її регіонів у вимірах національного багатства / М. А. Хвесик, Л. В. Левковська, А. М. Сундук // Економіка України. – 2015. – № 10. – С. 84–96. – Автор, назва парал. англ.
Шумська С. С. Національне багатство України у вимірі показників СНР / С. С. Шумська // Фінанси України. – 2012. – № 4. – С. 27–40.


13.09.2017
Запитує: Алла
Тема запиту: Доброго дня. Мені потрібно знайти і провести аналіз статей з економічних журналів на предмет «Фінанси» по 1 темі з підручника, а це загальна теорія, фінансові відносини, риси, історія виникнення, функції та роль фінансів. Порадьте будь ласка.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Алло! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Бондаренко О. С. Розвиток фінансової науки у напрямі управління фінансовими потоками підприємств / О. С. Бондаренко // Економіка та держава. – 2015. – № 5. – С. 62–66. – Анот. англ.
Гнатенко О. А. Світовий генезис науки про фінанси / О. А. Гнатенко, Н. П. Лис // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2013. – № 7. – С. 7–10.
Краснов А. Ю. Некоторые вопросы теории финансов / А. Ю. Краснов // Финансы. – 2017. – № 4. – С. 46–50.
Леоненко П. М. Основні етапи розвитку фінансової науки: методологія проблеми / П. М. Леоненко, В. М. Федосов, П. І. Юхименко // Фінанси України. – 2017. – № 4. – С. 55–74. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Леоненко П. М. Формування загальної та національної архітектоніки фінансової науки / П. М. Леоненко, В. М. Федосов, П. І. Юхименко // Фінанси України. – 2017. – № 6. – С. 87–108. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Макогон В. Становлення фінансової науки в Україні / В. Макогон // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2012. – № 4. – С. 14–24.
Опарін В. М.Українська національна наукова школа фінансів: теоретико-методологічні підходи / В. М. Опарін, В. М. Федосов, П. І. Юхименко // Фінанси України. – 2015. – № 9. – С. 19–44. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Федосов В. М. Українська фінансова наука: ґенеза, еволюція, ренесанс / В. М. Федосов, П. І. Юхименко // Фінанси України. – 2012. – № 3. – С. 3–30.
Хомутенко А. В. Прагматика та семантика термінів фінансової науки «суспільні фінанси», «публічні фінанси» та «державні фінанси» / А. В. Хомутенко // Фінанси України. – 2017. – № 1. – С. 111–126. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Хомутенко А. В. Теоретичні витоки науки про державні фінанси / А. В. Хомутенко // Економіка та держава. – 2015. – № 8. – С. 100–103. – Автор, назва та анот. парал. англ.


22.08.2017
Запитує: Роман
Тема запиту: Доброго дня! Прохання проконсультувати щодо підбору літератури за темою «Становлення та розвиток нормативно-правового забезпечення кредитних операцій банків».

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пане Романе! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Банковское дело : учебник / [Г. Г. Коробова, Е. А. Нестеренко, Ю. И. Коробов и др.] ; под ред. Г. Г. Коробовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Магистр, 2009. – 589 с. – Из содерж.: Кредитные операции банка и их организация.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7Б23; книгосховище.
Безклубий І. А. Банківські правочини : [монографія] / Ігор Безклубий. – Київ : Ін Юре, 2007. – 456 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336:34С Б39; книгосховище.
Вітка Ю. В. Правове регулювання споживчого кредиту: стан та перспективи / Ю. В. Вітка // Фінанси України. – 2013. – № 10. – С. 75–86.
Грабар І. Кредитні операції: поняття, види й юридичні підстави їх здійснення / І. Грабар // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 4. – С. 64–68.
Ковальчук А. Т. Правове забезпечення кредитної діяльності / А. Т. Ковальчук. – Київ : Парламентське вид-во, 2003. – 405 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336:34СК56; книгосховище.
Кудрявцев В. Класифікація способів забезпечення виконання кредитних зобов’язань / Валерій Кудрявцев // Юридична Україна. – 2016. – № 9–10. – С. 21–28. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Кудрявцев В. Притримання як речово-правовий спосіб забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором / Валерій Кудрявцев // Юридична Україна. – 2017. – № 1. – С. 37–43. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Мацелик М. О. Фінансове право : навч. посіб. / М. О. Мацелик, Т. О. Мацелик, В. А. Пригоцький ; за ред. В. К. Шкарупи. – Київ : Знання, 2011. – 815 с. – (Вища освіта XXI століття : засн. у 1998 р.). – Бібліогр.: с. 808–815.– Зі змісту: Правове забезпечення банківського кредитування.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336:34С М36; книгосховище, ч/з № 3.
Регулювання діяльності банків в умовах глобальних викликів: монографія / [Л. О. Примостка, М. І. Диба, О. О. Чуб] ; за ред. Л. О. Примостки ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2012. – 459 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 Р31; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з.
Регурецька О. В.Банківське право : навч. посіб. / О. В. Регурецька ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : КНТЕУ, 2010. – 267 с. – Зі змісту: Кредитні операції банків.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336:34С Р32; книгосховище.


17.05.2017
Запитує: Ivanna
Тема запиту: Доброго дня! Порадьте будь ласка літературу на тему «Класифікація й облік витрат виробництва». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Іванно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Бухгалтерський облік для економістів АПК : підручник : у 3 ч. / В. Г. Козак, Т. О. Токарева, І. І. Богатирьов [та ін.] ; за заг. ред. В. Г. Козака ; [редкол.: М. М. Коцупатрий (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2013. – Ч. 2. – 489 с. – (Сім кольорів обліку ; вип. 2). – Зі змісту: Облік витрат виробництва та випуску готової продукції.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Б94; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3.
Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / В. Я. Плаксієнко, Л. О. Мармуль, Т. Г. Маренич [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Плаксієнка ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 448 с. : табл. – Зі змісту: Облік виробництва.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 333С Б94; ч/з № 2.
Заруба І. Остаточний брак у кондитерському виробництві: розбираємо облікові наслідки / І. Заруба // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – 8 лют. (№ 14). – С. 9–13.
Калюга Є. В. Бухгалтерський облік (загальна теорія) : навч. посіб. / Є. В. Калюга, М. М. Коцупатрий, Т. О. Гуренко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : КНЕУ, 2015. – 418 с. : табл. – Зі змісту: Облік витрат діяльності підприємства.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 К17; книгосховище.
Лень В. Співвідношення понять «непродуктивні витрати» і «втрати» та їх класифікація / В. Лень, Ю. Крот // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 10. – С. 33–37.
Медвідь Л. Класифікація витрат мисливських господарств як методологічна основа організації їх обліку і контролю / Л. Медвідь, Г. Говда // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 11. – С. 15–26.
Проданчук М. А. Облік у системі управління аграрним бізнесом підприємств : монографія / М. А. Проданчук ; Нац. наук. центр «Ін-т аграр. економіки». – Київ : ННЦ ІАЕ, 2014. – 524 с. – Зі змісту: Облік у стратегічному управлінні витратами підприємства.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 333С П78; ч/з № 3.
Садовська І. Б. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / І. Б. Садовська, Т. В. Божидарнік, К. Є. Нагірська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Луцький нац. техн. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 688 с. – Зі змісту: Склад витрат виробництва та їх класифікація.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 С14; книгосховище, ч/з № 2.
Самборський О. В. Витрати за економічними елементами в системі управління та контролю за витратами / О. В. Самборський // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2016. – № 7–8, № 7. – С. 38–42. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку і контролю на підприємствах АПК : зб. наук. пр. студентів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т економіки та менеджменту АПК ; [редкол.: М. М. Коцупатрий (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – Вип. 3. – 300 с. – Зі змісту: Ситюк В. В. Роль облікової політики в управлінні витратами виробництва / В. В. Ситюк.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 333С С76; книгосховище, e-ресурс.
Танасієва М. М. Облік природоохоронних витрат в операційній діяльності лісового господарства / М. М. Танасієва // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 24. – С. 105–114. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Цвьонкала-Мались А. Використання діаграми Чекановського в процесі класифікації за рівнем і структурою витрат / Анна Цвьонкала-Мались, Моніка Мосьцібродська // Журнал європейської економіки. – 2015. – Т. 14, (№ 3). – С. 312–340.
Шутько Т. І. Особливості формування витрат сільськогосподарських підприємств / Т. І. Шутько // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 22. – С. 125–128.


10.05.2017
Запитує: Natalia
Тема запиту: Доброго дня, мені потрібна література 2010–2017 років на тему «Документування як елемент методу бухгалтерського обліку».

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Наталіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Гізатулін М. Б. Проблеми та перспективи розвитку електронного документування в бухгалтерському обліку суб’єктів державного сектору / М. Б. Гізатулін // Незалежний аудитор / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – 2014. – № 7. – С. 68–72.
Дуднік А. У пошуках втраченого: як відновити первинні документи в обліку / Андрій Дуднік // Аудитор України. – 2016. – № 1–2. – С. 38–41.
Кім Ю. Г. Бухгалтерський та податковий облік: первинні документи та порядок їх заповнення : навч. посіб. / Ю. Г. Кім ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 600 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 К11; ч/з № 2.
Левицька С. Критерії ефективності документаційних процесів / С. Левицька, О. Осадча // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 1. – С. 10–17.
Нестеренко М. Виправлення помилок в бухгалтерському обліку / Максим Нестеренко // Податки та бухгалтерський облік. – 2016. – 26 трав. (№ 42). – С. 3–11.
Нестеренко С. С. Достовірний облік первинних документів сьогодні – запорука успіху завтра / С. С. Нестеренко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2013. – № 12. – С. 155–159.
Нормативно-методичне забезпечення бухгалтерського обліку в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності : [монографія / Л. Г. Ловінська, О. О. Канцуров, В. Г. Швець та ін.] ; за заг. ред. Л. Г. Ловінської ; Акад. фінанс. упр. – Київ : ДННУ АФУ, 2013. – 294 с. : табл. – Зі змісту: Первинні документи та інвентаризація в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Н83; ч/з № 3.
Осмятченко В. Електронне документування у бухгалтерському обліку / В. Осмятченко, М. Матюха // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2013. – № 2. – С. 98–108.
Річна фінансова звітність / підгот.: Н. Вороная, Н. Чернишова // Податки та бухгалтерський облік. Спецвипуск. – 2017. – 19 січ. (№ 6). – С. 2–127.
Тігова Т. М. Аналіз фінансової звітності : навч. посіб. / Т. М. Тігова, Л. С. Селіверстова, Т. Б. Процюк ; Нац. акад. внутр. справ, Навч.-наук. ін-т права та психології, Ф-т прав. забезп. підприємницької діяльності та психології. – Київ : Центр учб. літ., 2012. – 268 с. – Зі змісту: Документування та інвентаризація як складові методу бухгалтерського обліку.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Т39; книгосховище, ч/з № 3.
Садовська І. Б. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / І. Б Садовська, Т. В. Божидарнік, К. Є. Нагірська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Луцький нац. техн. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 688 с. – Зі змісту: Документування та інвентаризація, техніка і форми бухгалтерського обліку.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 С14; книгосховище, ч/з № 2.
Солошенко Л. Чи складати акт і як часто? : [роль документа в бухобліку] / Людмила Солошенко // Податки та бухгалтерський облік. – 2016. – 25 січ. (№ 7). – С. 10–14.
Травінська С. Регістри спрощеної форми обліку поточних зобов’язань / С. Травінська // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 2. – С. 22–30.


05.05.2017
Запитує: Анастасія
Тема запиту: Мне нужна литература по теме «Інвентаризація в бухгалтерському обліку – сутність, порядок проведення, відображення результатів». Литература должна быть не старее 2010. Литература необходима для написания курсовой.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Анастасіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Бойчук Є. Обліковуємо основні засоби, виявлені під час інвентаризації / Є. Бойчук // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – 19 жовт. (№ 96). – С. 27–30.
Борко Ю. Л. Інвентаризація як основний методичний прийом фінансово-господарського контролю нематеріальних активів у бюджетних установах / Ю. Л. Борко // Економіка та держава. – 2015. – № 10. – С. 58–62. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Бухгалтерський облік на підприємствах залізничного комплексу : навч. посіб. [для студентів ВНЗ / Т. І. Чебанова та ін.] ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізн. трансп. – Харків : УкрДАЗТ, 2014. – 505 с. – Зі змісту: Інвентаризація основних засобів та відображення її результатів в обліку.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338:6Т Б94; ч/з № 2.
Войтенко Т. Інвентаризаційний калейдоскоп / Т. Войтенко // Податки та бухгалтерський облік. – 2012. – 26 листоп. (№ 95). – С. 14–28.
Годовая инвентаризация : [тематическая подборка статей] // Все о бухгалтерском учете. Спецвыпуск. – 2015. – 30 окт. (№ 100). – С. 4–62.
Голошевич И. Инвентаризация «первичка»: практические советы / И. Голошевич // Бухгалтерия : прил. к газете «Бизнес». – 2012. – № 40. – С. 47–49.
Єфіменко Т. І. Основи бухгалтерського обліку на підприємствах залізничного транспорту : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / Т. І. Єфіменко, Н. М. Корольова, О. П. Чебанова ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізн. трансп. – Харків : УкрДАЗТ, 2014. – 308 с. – Зі змісту: Інвентаризація, оцінка і калькуляція як елементи методу бухгалтерського обліку.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338:6Т Є91; ч/з № 2.
Іорданов В. Інвентаризація: головне майстерно організувати / В. Іорданов // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – 19 жовт. (№ 96). – С. 12–17.
Калюга Є. В. Бухгалтерський облік (загальна теорія) : навч. посіб. / Є. В. Калюга, М. М. Коцупатрий, Т. О. Гуренко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : КНЕУ, 2015. – 418 с. : табл. – Зі змісту: Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 К17; книгосховище.
Клепар Г. Особливості податкового підходу до відображення інвентаризаційних надлишків / Г. Клепар // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 10. – С. 40–46.
Кондзелка М. Продаємо надлишки після інвентаризації / М. Кондзелка // Дебет-Кредит : додаток до газ. «Контракти». – 2012. – № 48. – С. 16–21.
Нормативно-методичне забезпечення бухгалтерського обліку в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності : [монографія] / [Л. Г. Ловінська, О. О. Канцуров, В. Г. Швець та ін.] ; за заг. ред. Л. Г. Ловінської ; Акад. фінанс. упр. – Київ : ДННУ АФУ, 2013. – 294 с. : табл. – Зі змісту: Первинні документи та інвентаризація в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Н83; ч/з № 3.
Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку і контролю на підприємствах АПК : зб. наук. пр. студентів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т економіки та менеджменту АПК ; [редкол.: М. М. Коцупатрий (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – Вип. 3. – 300 с. – Зі змісту: Павловська А. К. Інвентаризація як метод контролю / А. К. Павловська.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 333С С76; книгосховище, e-ресурс.
Тігова Т. М. Аналіз фінансової звітності : навч. посіб. / Т. М. Тігова, Л. С. Селіверстова, Т. Б. Процюк ; Нац. акад. внутр. справ, Навч.-наук. ін-т права та психології, Ф-т прав. забезп. підприємницької діяльності та психології. – Київ : Центр учб. літ., 2012. – 268 с. – Зі змісту: Документування та інвентаризація як складові методу бухгалтерського обліку.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Т39; книгосховище, ч/з № 3.
Тучак О. Облік результатів інвентаризації / О. Тучак // Баланс. – 2012. – 12 листоп. (№ 91). – С. 38–42.


25.04.2017
Запитує: Marina
Тема запиту: Доброго дня! Пишу доповідь по стратегічному управлінському обліку на тему «Парадигма виробничого управлінського обліку: генезис наукових підходів». Потрібно 20 іноземних статей. Допоможіть, будь ласка. Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Марино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Kabiyeva A. T. Calculation of production costs at grain processing enterprises of the Republic of Kazakhstan / A. T. Kabiyeva, A. S. Dairabayeva // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 10. – P. 176–184. – Автор, назва та анот. парал. укр., рос.
Krutova A. S. Accounting process technology: structural and logical aspects / A. S. Krutova, A. V. Yanchev // Незалежний аудитор / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – 2014. – № 8. – P. 12–19.
Iefymenko T. Accounting reform in Ukraine in the context of cooperation with the United Nations / Tetiana Iefymenko, Liudmyla Lovinska // Фінанси України. – 2016. – № 11. – P. 11–32. – Автор, назва та анот. парал. укр., рос.
Pashkevych M. Improvement of accounting depreciation of non-current assets computed by the units of production method in mining / Maryna Pashkevych, Andrii Makurin // Економічний часопис – ХХІ = Economic annals – XXI. – 2016. – № 9–10. – P. 95–100. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос., укр.
Petruk O. Accounting and analytical problems at coal-mining enterprises of Ukraine in terms of European integration / Oleksandr Petruk, Andrii Makurin // Економічний часопис – ХХІ = Economic annals – XXI. – 2015. – № 9–10. – P. 111–114. – Автор, назва парал. англ., рос., укр.
Polіshchuk O. Accounting information support relevant to surveillance of substandard goods / Olena Polіshchuk // Економічний часопис – ХХІ = Economic annals – XXI. – 2015. – № 5–6. – P. 116–118. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос., укр.
Skrypnyk M. І. Compliance of managerial accounting in the context of information technology use / M. І. Skrypnyk, M. M. Matiukha // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 5. – P. 438–443. – Анот. укр., рос.
Sopko V. Accounting provision of the financial security of the enterprise / Valeriya Sopko, Tetyana Ganushchak // Herald of Kyiv National University of Trade and Economics = Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2016. – № 6. – P. 104–115. – Автор, назва та анот. парал. укр., рос., англ.
Yakubiv V. Accounting and analytical methods of diagnostics improvement for enterprises' organizational development / Valentyna Yakubiv // Економічний часопис – ХХІ = Economic annals – XXI. – 2015. – № 3–4. – P. 68–71. – Автор, назва парал. англ., рос., укр.
Zelenchenkova T. Changes to the code of ethics for professional accountants addressing conflicts of interest / T. Zelenchenkova // Економіка. Фінанси. Право. Серія: Економіка. – 2013. – № 4. – P. 39–44.


19.04.2017
Запитує: Іванна
Тема запиту: Доброго дня! Пише вам студентка 3 курсу, спеціальності 6507. Чи не могли б Ви порадити декілька найбільш свіжих джерел для вивчення такої теми та написання курсової роботи «Оцінка конкурентних позицій підприємства на ринку». Дякую за увагу! З повагою, Іванна!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Іванно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Бєлова Т. Г. Конкурентні позиції підприємства на ринку: проблеми визначення та оцінювання / Т. Г. Бєлова, О. Ф. Крайнюченко, Н. О. Єрошина // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2013. – № 4. – С. 101–105.
Вісник Тернопільського національного економічного університету. Економічні науки : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. – Тернопіль : Екон. думка, 2008. – Вип. 1. – 159 с. – Зі змісту: Адамик В. Оцінка конкурентоспроможності підприємства / В. Адамик, Г. Вербицька.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В53; книгосховище, ч/з № 3.
Економічні системи : монографія / ред. Г. І. Башнянин. – Львів : Вид-во ЛКА, 2011. – Т. 2. – 494 с. – Зі змісту: Оцінка конкурентоспроможності підприємства на основі стратегічного балансу (за методикою SWOT-аналізу).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е45; зал екон. клас.
Євтушенко В. Д. Оцінка конкурентоспроможності продукції скотарства / В. Д. Євтушенко // Економіка АПК. – 2016. – № 7. – С. 94–99. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Катаев А. В. Администрирование товарной политики организации: оценка конкурентоспособности товара / А. В. Катаев // Маркетинг розничной торговли. – 2014. – № 1. – С. 26–35.
Кулєшова Н. В. Маркетингова стратегія туристичного підприємства: моделі формування та оцінювання : монографія / Н. В. Кулєшова, О. Ю. Полякова. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 220 с. – Зі змісту: Модель оцінювання конкурентної позиції туристичного підприємства.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С К90; ч/з № 3.
Пономаренко В. С. Стратегія розвитку підприємства в умовах кризи : монографія / В. С. Пономаренко, О. М. Тридід, М. О. Кизим. – Харків : ІНЖЕК, 2003. – 328 с. – Зі змісту: Комплексна оцінка конкурентоспроможності підприємства.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 П56; книгосховище, ч/з № 2.
Савченко Т. В. Оцінювання ефективності методів визначення конкурентоспроможності хлібопекарних підприємств / Т. В. Савченко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2013. – № 1. – С. 143–149.
Сітковська А. О. Оцінка стану конкурентного середовища аграрної сфери економіки України / А. О. Сітковська // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 8. – С. 28–31. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Соціальний капітал: феноменологічна природа, форми прояву, конкурентоспроможність : монографія / [Н. О. Сімченко, С. Ю. Солодовников, О. А. Гавриш та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 412 с. – Зі змісту: Базові концепти конкурентоспроможності підприємства ; Оцінка конкурентоспроможності підприємства на основі визначення конкурентоспроможності товару.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С69; книгосховище, ч/з № 3.
Стройко Т. Оцінка якості українського інституційного середовища в системі індексу глобальної конкурентоспроможності / Тетяна Стройко, Дмитро Душейко // Економіст. – 2016. – № 5. – С. 12–18. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Сусіденко Ю. В. Структурно-динамічна характеристика конкурентоспроможності підприємств переробної промисловості в умовах ринку / Ю. В. Сусіденко. – Вінниця, 2013. – 92 с. : табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 333С С90; ч/з № 3.
Темченко О. А. Оцінка діяльності гірничорудних підприємств при формуванні їх конкурентних позицій з урахуванням ризиків / Темченко О. А. // Економічний часопис – ХХІ = Economic annals–XXI. – 2015. – № 3–4. – С. 80–83. – Автор, назва парал. англ., рос., укр.
Трубнік Т. Є. Бенчмаркінг конкурентних переваг регіональних господарств м. Києва та Київської області / Т. Є. Трубнік // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 21. – С. 68–73. – Автор, назва та анот. парал. англ.


18.04.2017
Запитує: Anastasia
Тема запиту: Доброго дня, прошу допомогти підібрати літературу для курсової роботи з фінансів на тему«Місцеві податки і збори як складова системи оподаткування в Україні»

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Волохова І. С. Реалізація специфічних принципів у місцевому оподаткуванні (на прикладі майнового оподаткування) / І. С. Волохова // Економіка та держава. – 2013. – № 10. – С. 19–22.
Гарькавенко К. В. Проблеми забезпечення фінансової незалежності територіальних громад / К. В. Гарькавенко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія: Економічні науки. – 2015. – № 2. – С. 175–184. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Городецька Т. Е. Методологічні основи функціонування системи місцевого оподаткування в Україні / Городецька Тетяна Едуардівна, Федченко Вікторія Едуардівна // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 2. – С. 25–28.
Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації : зб. тез доп. 12-ої Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [Тернопіль, 26–27 берез. 2015 р.] / М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. екон. ун-т, Рада молодих вчених ; [редкол.: Т. Я. Маршалок (голова) та ін.]. – Тернопіль : Астон, 2015. – 319 с. : рис., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – Зі змісту: Слатвінська М. Місцеві податки і збори: позитивні та негативні аспекти впроваджених новацій / Марина Слатвінська.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С Е45; книгосховище, ч/з №2.
Каламбет С. В. Местные финансы в условиях бюджетно-налоговых реформ в Украине / С. В. Каламбет // Економіка. Фінанси. Право. Серія: Економіка. – 2013. – № 3. – С. 34–36.
Кузькін Є. Ю. Місцеве оподаткування як інструмент зміцнення власної дохідної бази місцевого самоврядування / Є. Ю. Кузькін // Фінанси України. – 2015. – № 3. – С. 34–47. – Анот. рос., англ.
Литвин В. В. Теоретичні підходи до дослідження ефективності реалізації регіональної податкової політики в Україні / В. В. Литвин // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 10. – С. 79–81. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Оподаткування суб’єктів підприємництва: презентац. курс : навч. посіб. / [А. М. Поддєрьогін, О. М. Грицино, О. Є. Журавльова та ін. ; за заг. ред. А. М. Поддєрьогіна] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Центр магістер. підгот. – Київ : КНЕУ, 2014. – 366 с. – Бібліогр. в кінці глав. – Зі змісту: Місцеві податки і збори, які сплачують суб’єкти підприємництва.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.1 О-61; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3.
Покатаєва О. В. Нормативне регулювання єдиного податку як джерела формування доходів місцевих бюджетів / О. В. Покатаєва, О. О. Хом’якова // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – № 3. – С. 117–121. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Пшик І.-Р. Особливості встановлення місцевих податків і зборів на 2016 рік: цікаві нюанси / Іван-Руслан Пшик // Аудитор України. – 2016. – № 4. – С. 48–49.
Серебрянський Д. М. Теорія та практика використання місцевих податків для цілей фінансового забезпечення регіонів / Д. М. Серебрянський // Світ фінансів. – 2014. – № 4. – С. 23–35. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Тарасюк М. Місцеві податки і збори у контексті реформування оподаткування в Україні / М. Тарасюк, І. Руденко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2012. – № 6. – С. 92–103.
Товченик Н. Податок на розкіш як джерело наповнення місцевих бюджетів / Наталія Товченик // Аудитор України. – 2016. – № 1–2. – С. 74–76.


14.04.2017
Запитує: Nastasia
Тема запиту: Добрий день! Допоможіть будь ласка з підбором літератури для курсової на тему «Особливості та перспективи розвитку особистого страхування в Україні». Дуже дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Баранова О. Розвиток ринку страхування життя в Україні в посткризовому періоді / Олена Баранова, Марія Коваленко, Олена Савич // Ринок цінних паперів України. – 2016. – № 1–2. – С. 93–100. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Запоріз. нац. ун-т» ; [редкол.: А. В. Череп (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – № 4 (20). – 176 с. – Текст укр., рос., англ. – Зі змісту: Сокирко О. С. Актуальні проблеми теоретичних аспектів особистого страхування / О. С. Сокирко.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В53; ч/з № 3.
Внукова Н. М. Пруденційний нагляд у сфері страхування : монографія / [Н. М. Внукова, О. В. Корват, Н. С. Опешко]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 260 с. – Зі змісту: Оцінювання стійкості ринку страхування життя в Україні.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 36 В60; ч/з № 3.
Говорушко Т. А. Страхові послуги : підручник / Т. А. Говорушко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харчових технологій. – Київ : Центр учб. літ., 2011. – 376 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 36 Г57; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3.
Горбач Л. М. Страхування : навч. посіб. / Л. М. Горбач, О. Б. Каун. – Київ : Кондор, 2011. – 529 с. – Зі змісту: Особисте страхування.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 36 Г67; книгосховище, ч/з № 3.
Залєтов О. Економічна вартість життя людини – складова соціальних стандартів підвищення якості життя / О. Залєтов // Страхова справа. – 2013. – № 1. – С. 48–51.
Клапків Ю. Спрямування інституціонального розвитку ринку страхування життя в Україні / Юрій Клапків // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 1. – С. 206–214. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Пікус Р. В. Інноваційні канали збуту страхових продуктів у сфері особистого страхування / Р. В. Пікус, В. О. Заколодяжнний // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 7. – С. 71–75. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Семиредченко П. К. Сутність страхування від нещасних випадків та його розвиток в Україні / П. К. Семиредченко // Економіка та держава. – 2017. – № 3. – С. 112–116. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : [наук.-аналіт. щокв. зб.] / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [голов. ред. А. В. Єрмолаєв]. – Київ : НІСД, 2013. – № 2 (27). – 208 с. – Зі змісту: Привалова О. М. Сучасний стан і перспективи розвитку ринку страхування життя в Україні / О. М. Привалова, І. М. Привалова.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 32С С83; книгосховище.


14.04.2017
Запитує: Tanya
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для курсової роботи з бухгалтерського обліку на тему «Зміст статутного капіталу підприємства та особливості побудови обліку його формування». Дуже дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Бухгалтерський облік на підприємствах залізничного комплексу : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / [Т. І. Чебанова та ін.] ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізн. трансп. – Харків : УкрДАЗТ, 2014. – 505 с. – Зі змісту: Облік статутного капіталу.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338:6Т Б94; ч/з № 2.
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : наук. журн. / М-во освіти і науки України ; [голов. ред. О. Л. Голубенко]. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2004. – № 3 (73). – 236 с. – Зі змісту: Поліщук І. Р. Статутний капітал як об’єкт бухгалтерського обліку / І. Р. Поліщук.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В53; ч/з № 3..
Занько Б. Бухгалтерський та податковий облік внесення запасів до статутного капіталу / Б. Занько // Справочник экономиста. – 2013. – № 1. – С. 38–43.
Калюга Є. В. Бухгалтерський облік (загальна теорія) : навч. посіб. / Є. В. Калюга, М. М. Коцупатрий, Т. О. Гуренко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : КНЕУ, 2015. – 418 с. : табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 К17; книгосховище.
Мерзляк А. В. Удосконалення синтетичного та аналітичного обліку статутного капіталу / А. В. Мерзляк, О. В. Козуб // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. –2012. – № 6. – С. 154–157.
Патряк О. Облік корпоративних прав за стадіями життєвого циклу: практичний аспект / Олександра Патряк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2015. – Вип. 4. – С. 138–148.
Пономарьов Д. Е. Капітал підприємства: сутність та аналіз формування і використання / Д. Е. Пономарьов // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 5. – С. 53–58. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Прокопенко В. Формування та внески до статутного капіталу: облікові аспекти / В. Прокопенко // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – 15 черв. (№ 55). – С. 27–38.
Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку і контролю на підприємствах АПК : зб. наук. пр. студентів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т економіки та менеджменту АПК ; [редкол.: М. М. Коцупатрий (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – Вип. 4. – 210 с. – Зі змісту: Шуляк О. М. Організаційно-методичні аспекти обліку формування статутного капіталу акціонерних товариств / О. М. Шуляк.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 333С С76; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3.
Уварова О. Внесок до статутного капіталу: види та порядок внесення / О. Уварова // Податки та бухгалтерський облік. – 2012. – 11 жовт. (№ 82). – С. 9–16.
Уварова О. Зменшення статутного капіталу: від прийняття рішення до відображення в обліку / О. Уварова, І. Хмелевський // Податки та бухгалтерський облік. – 2012. – 29 листоп. (№ 96). – С. 19–30.
Шірінян Л. Статутний капітал мікрострахових компаній: нові ідеї та перспективи / Л. Шірінян // Ринок цінних паперів України. – 2012. – № 9. – С. 87–94.


10.04.2017
Запитує: Мария
Тема запиту: Доброго дня, чи не могли б Ви порадити декілька найбільш свіжих джерел для аналітичного (критичного) огляду наукових публікацій за темою «Організаційні основи аудиту персоналу». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Маріє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Баринов В. А. Стратегический менеджмент : учеб. пособие / В. А. Баринов, В. Л. Харченко. – Москва : ИНФРА-М, 2010. – 284 с. – (Высшее образование : осн. 1996г.). – Библиогр.: с. 279–280. – Из содерж.: Аудит персонала: возможная последовательность действий.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Б24; книгосховище.
Деревянко К. Н. Кадровый аудит: проверка расчетов с персоналом по оплате труда / К. Н. Деревянко // Аудит и финансовый анализ. – 2013. – № 1. – С. 185–194.
Дорошенко Л. С. Аудит управління людськими ресурсами як засіб стратегічного аналізу / Л. С. Дорошенко, Н. І. Лапицька // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2016. – № 7–8, № 7. – С. 76–80. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Козин Р. А. Набор методик для кадрового аудита / Р. А. Козин // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология. – 2012. – № 11. – С. 13–21.
Олійник О. Гендерний аспект аудиту персоналу / О. Олійник // Україна: аспекти праці. – 2015. – № 3. – С. 33–37.
Олійник О. Концептуальні засади аудиту персоналу / О. Олійник // Україна: аспекти праці. – 2016. – № 7–8. – С. 27–32. – Анот. парал. англ., рос.
Счисляева Е. Р. Оценка уровней функциональности центров ответственности за персонал в системе внутреннего аудита человеческих ресурсов предприятия / Е. Р. Счисляева, И. В. Гарбузюк // Аудит и финансовый анализ. – 2013. – № 2. – С. 174–178.
Управление персоналом организации: учебник / [А. Я. Кибанов, И. А. Баткаева, И. Е. Ворожейкин и др.] ; под ред. А. Я. Кибанова ; Гос. ун-т управления. – Изд. 4-е, доп. и перераб. – Москва : ИНФРА-М, 2010. – 694 с. – (Высшее образование : осн. в 1996 г.). – Библиогр.: с. 678–688. – Из содерж.: Аудит персонала.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 У67; книгосховище.
Управління персоналом : підручник / [В. М. Данюк, А. М. Колот, Г. С. Суков та ін.] ; за заг. та наук. ред. В. М. Данюка ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», ПАТ «Новокраматор. машинобуд. завод». – Вид. 2-ге, зі змін. – Київ : КНЕУ ; Краматорськ (Донец. обл.) : НКМЗ, 2014. – 666 с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – Предм. покажч.: с. 626–630. – Імен. покажч.: с. 631–633. – Зі змісту: Аудит управління персоналом ; Теоретичні аспекти аудиту управління персоналом ; Аудит персоналу підприємства.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 У67; книгосховище, абонемент.
Шкода Т. Н. Людський капітал підприємства: теорія і практика стратегічного управління : монографія / Т. Н. Шкода ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : Світ Успіху, 2015. – 424 с. – Бібліогр.: с. 379–423. – Зі змісту: Аудит персоналу.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Ш67; ч/з № 3.


09.04.2017
Запитує: Тетяна
Тема запиту: Шановні бібліотекарі, прошу вашої допомоги з підбору наукових джерел на тему «Діагностика та експрес-діагностика системи управління персоналом організації». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Тетяно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Воронин М. Кампания по завоеванию сердец: диагностируем «индекс счастья» сотрудников : [глава из книги «WinningtheHearts: Достучаться до сердец сотрудников»] / Михаил Воронин, Надежда Макова // Банковский менеджмент. – 2015. – № 5. – С. 51–56 ; № 6. – С. 48–52.
Иванова С. Оценка компетенций методом интервью : универсальное руководство / С. Иванова ; [ред. М. Савина]. – 2-е изд. – Москва : Альпина Паблишерз, 2012. – 155 с. – Из содерж.: Диагностика реального отношения кандидата к специфически значимым факторам работы.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338И21; книгосховище.
Інноваційна праця: діагностика проблем, важелі активізації : монографія / [М. В. Семикіна та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Маклаут, 2012. – 320 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331.1 І-66; ч/з № 3.
Козина М. Экспресс-диагностика: «отсекаем» лишних : [рекрутинг современности] / М. Козина // Справочник по управлению персоналом. – 2011. – № 9. – С. 33–35.
Миляева Л. Экспресс-методика диагностики развития профессиональной карьеры специалистов / Л. Миляева // Человек и труд. – 2013. – № 1. – С. 60–62.
Миляева Л. Г. Диагностика и управление уровнем развития профессиональной карьеры как важнейшим мотивом труда персонала организации / Л. Г. Миляева, Е. Н. Бавыкина // Мотивация и оплата труда. – 2013. – № 4. – С. 270–277.
Могилёвкин Е. Диагностика корпоративных и индивидуальных ценностей / Е. Могилёвкин // Справочник по управлению персоналом. – 2013. – № 1. – С. 58–63.
Назарова Г. В. Оцінка конкурентоспроможності системи управління персоналом підприємства : монографія / Г. В. Назарова, В. І. Лаптєв, Д. О. Корсаков. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 188 с. – Зі змісту: Комплексна діагностика системи управління персоналом підприємства.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Н19; ч/з № 3.
Приходько С. Л. Слияние корпоративных культур : [діагностика корпоративної культури] / С. Л. Приходько // Менеджер по персоналу. – 2015. – № 11. – С. 8–19.
Сергієнко О. Обґрунтування вдосконалення механізму управління професійною діагностикою персоналу в аспекті залучення нових кадрів / О. Сергієнко // Україна: аспекти праці. – 2012. – № 4. – С. 45–51.
Соломин И. Л. Экспресс-диагностика персонала / И. Л. Соломин. – Санкт-Петербург : Речь, 2008. – 280 с. : ил. – (Профориентация и профотбор).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 15С60; книгосховище, ч/з № 3.
Соціально-трудові відносини: теоріята практика = Социально-трудовые отношения: теория и практика = Social and labour relations: theory and practice : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т соц.-труд. відносин ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – № 2 (10). – Зі змісту: Семикіна М. В. Діагностика впливу корпоративної культури на стан соціально-трудових відносин / М. В. Семикіна, Т. О. Беляк. – С. 54–63 ; Захарова О. В. Діагностика внутрішньої складової привабливості бренда роботодавця / О. В. Захарова. – С. 64–70. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 С69; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3.
Соціально-трудові відносини: теоріята практика = Социально-трудовые отношения: теория и практика = Social and labour relations: theory and practice : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т соц.-труд. відносин ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 2 (8). – Зі змісту: Твердушка Т. Б. Діагностика об’єктів інноваційної праці як інструмент підвищення інноваційної активності персоналу / Т. Б. Твердушка. – С. 358–362. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 С69; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3.
Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. : у 2 т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Міжнар. ін-т бізнес-освіти ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип., т. 2 : Праця в XXI столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток. – Зі змісту: Петюх В. М. Методичні підходи до діагностики причин високої плинності кадрів в організації / В. М. Петюх, О. І. Ільніцька. – С. 281–294.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 Ф79; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3.
Эффективный отбор персонала : метод структурированного интервью / [Вольфганг Йеттер ; науч. ред. Е. А. Столярчук ; пер. с нем. О. А. Шипиловой]. – Харьков : Гуманит. центр, 2011. – 359 с. – Из содерж.: Значение методов отбора персонала для диагностики пригодности.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Э94; книгосховище.


06.04.2017
Запитує: Elizabeth
Тема запиту: Доброго вечора, чи не могли б Ви порадити декілька найбільш свіжих джерел для вивчення такої теми та написання курсової роботи «Не рекламні засоби комунікацій». Дисципліна «Маркетинг», 3 курс. Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Діброва Т. Г. Маркетингова політика комунікацій: стратегії, вітчизняна практика : навч. посіб. / Т. Г. Діброва ; М-во освіти і науки України. – Київ : Професіонал, 2009. – 320 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Д44; книгосховище, ч/з № 3.
Ковальчук С. Ринок маркетингових комунікацій України: огляд та тенденції розвитку / Світлана Ковальчук, Максим Лазебник // Маркетинг в Україні. – 2016. – № 3. – С. 18–33.
Литовченко И. Л. Интегрированные маркетинговые коммуникации предприятий на рынке гелиоэнергетического оборудования : [монография] / И. Л. Литовченко, И. А. Шкурупская. – Киев : Наук. думка, 2015. – 212 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Л64; ч/з № 3.
Мельник О. Використання системи інтерактивних маркетингових комунікацій для забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на міжнародному ринку / Олександра Мельник, Анна Радько // Економіст. – 2016. – № 1. – С. 42–45. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Окландер М. А. Маркетингові комунікації промислових підприємств в умовах інформаційної економіки : [монографія] / М. А. Окландер, І. Л. Литовченко, М. І. Ботушан. – Одеса : Астропринт, 2011. – 230 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 О-50; книгосховище.
Ромат Е. Интегрированные маркетинговые коммуникации в местах продажи (ИМКМП) / Евгений Ромат // Маркетинг и реклама. – 2016. – № 11–12. – С. 36–49.
Ромат Е. Продакт плейсмент: основные подходы к пониманию / Евгений Ромат // Маркетинг в Україні. – 2016. – № 4. – С. 4–16.
Сєвонькаєва О. О. Маркетингові комунікації : підручник / О. О. Сєвонькаєва ; [редкол.: О. К. Шафалюк (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2014. – 344 с. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 С28; книгосховище, ч/з № 3.
Стахурська С. А. Сучасна система комунікацій підприємства як чинник успішної діяльності на ринку / С. А. Стахурська, C. B. Ткачук // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 112–115. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Цетнар Л. Аналіз інтеграції маркетингових комунікацій підприємств-виробників спортивних товарів / Лариса Цетнар // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 3. – С. 113–121. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Шесть полезных функций Google Analytics // Маркетинг и реклама. – 2016. – № 7–8. – С. 48–52.


27.03.2016
Запитує: Анастасія
Тема запиту: Доброго вечора! Прохання допомогти підібрати літературу для курсової роботи з бухгалтерського обліку за темою «Фінансова звітність підприємств: цілі, користувачі, призначення різних форм». Дуже важливо наявність аналізу монографій в роботі за останні кілька років. Завчасно дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Анастасіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Безверхий К. Порядок складання спрощеного фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва / Костянтин Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2016. – № 11–12. – С. 40–50. – Анот. парал. англ.
Безверхий К. Фінансова звітність підприємства: деякі особливості термінів подання та відповідальність за її неподання / Костянтин Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. –2016. – № 7–8. – С. 41–46. – Анот. парал. англ., рос.
Безверхий К. В. Інформаційний комплекс облікової системи та звітність в Україні : монографія / К. В. Безверхий, Т. В. Бочуля. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 184 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Б39; ч/з № 3.
Бонк М. Трансформація фінансової звітності з точки зору теорії і практики – основні напрямки змін в XXI столітті / Меланія Бонк // Журнал європейської економіки. – 2016. – Т. 15 (№ 3). – С. 344–357.
Бухгалтерський облік власного капіталу і зобов’язань, доходів і фінансових результатів підприємства : підручник : у 3 ч. / В. Г. Козак, Т. О. Токарева, І. І. Богатирьов [та ін.] ; за заг. ред. В. Г. Козака ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2013. – Ч. 3. – 313 с. – (Сім кольорів обліку ; вип. 3). – Зі змісту: Фінансова звітність.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Б94; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3.
Єфименко Т. І. Інформація в антикризовому управлінні: глобальний аспект стандартизації обліку та фінансової звітності : [монографія] / Т. І. Єфименко, В. М. Жук, Л. Г. Ловінська ; Держ. навч.-наук. установа «Акад. фінанс. упр.». – Київ : ДННУ АФУ, 2015. – 400 с. : рис., табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Є91; ч/з № 3.
Калюга Є. В. Бухгалтерський облік (загальна теорія) : навч. посіб. / Є. В. Калюга, М. М. Коцупатрий, Т. О. Гуренко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : КНЕУ, 2015. – 418 с. : табл. – Зі змісту: Фінансова звітність.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 К17; книгосховище.
Корягін М. В. Концептуальний розвиток методології бухгалтерського обліку : монографія / М. В. Корягін, П. О. Куцик ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Львів : Вид-во ЛКА, 2015. – 239 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 К70; ч/з № 3.
Корягін М. В. Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерської звітності : монографія / М. В. Корягін, П. О. Куцик ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Київ : Інтерсервіс, 2016. – 276 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 К70; ч/з № 3.
Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку: щодо заповнення форм фінансової звітності, перевірки порівнянності показників фінансової звітності, облікової політики підприємства : практ. посіб. / упоряд. К. В. Безверхий. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 75 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 М54; книгосховище.
Озеран А. В. Теорія та методологія формування фінансової звітності підприємств : монографія / А. В. Озеран ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2015. – 471 с. : табл., рис. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 О-46; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3.
Свідерський Д. Є. Методологія та організація складання фінансової і податкової звітності та їх аудит [Електронний ресурс] : монографія / Д. Є. Свідерський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2012. – 290 с.
Свіріденко А. Коригуємо фінзвітність на інфляцію: загальні питання / Алла Свіріденко // Податки та бухгалтерський облік. – 2017. – 23 січ. (№ 7). – С. 27–30.
Сльозко Т. М. Бухгалтерський облік в умовах інституційних перетворень: теорія і практика : монографія / Т. М. Сльозко. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 304 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 С49; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3.
Фішер Л. Налагодити зламану модель: майбутнє фінансової звітності / Ліз Фішер // Аудитор України. – 2016. – № 1–2. – С. 56–59.


26.03.2017
Запитує: Ivanna
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть будь ласка з пошуком статей для аналізу на тему «Сутність та фактори впливу на валютний курс». Завчасно дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Заблоцький М. Б. Валютний курс: виробничо-обмінні аспекти регулювання стабілізації / М. Б. Заблоцький // Регіональна економіка = Regional Economy. – 2016. – № 1. – С. 130–137. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Горюк В. В. Питання регулювання інфляції в розрізі впливу фактора валютного курсу / В. В. Горюк // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – № 6. – С. 3–7.
Косова Т. Д. Валютний курс як індикатор структурного розвитку національної економіки / Т. Д. Косова, І. О. Стеблянко // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 4. – С. 13–16.
Малащук Д. В. Аналіз факторів формування валютного курсу / Д. В. Малащук // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2012. – № 6. – С. 83–86.
Підвисоцький Р. Реалії ринкового курсоутворення в Україні / Р. Підвисоцький // Вісник Національного банку України. – 2015. – № 3. – С. 13–15.
Савельєв Є. Валютно-курсова політика України: сучасні тенденції та вибір валютного курсу / Євген Савельєв, Віталіна Куриляк // Журнал європейської економіки. – 2016. – Т. 15 (№ 4). – С. 424–444.
Савельєв Є. Соціально-економічна орієнтація валютно-курсової політики України: плаваючий валютний курс, офіційна доларизація чи валютна рада / Євген Савельєв, Віталіна Куриляк // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 3. – С. 149–165.
Семно Т. В. Аналіз факторів, що впливають на стабільність валютного курсу в Україні / Т. В. Семно, О. Ю. Чубка // Економіка. Фінанси. Право. Серія: Економіка. – 2012. – № 3. – С. 19–24.
Скнарь А. Порівняльний аналіз формування та регулювання валютного курсу на прикладі Нової Зеландії / А. Скнарь // Банківська справа. – 2016. – № 4. – С. 111–124.
Татар М. Деякі підходи до визначення чинників, які впливають на формування валютного курсу / М. Татар // Економіст. – 2011. – № 7. – С. 48–53.
Шпенюк О. Регулювання обмінного курсу гривні в умовах фінансової нестабільності / Ольга Шпенюк // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 1. – С. 86–98. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.


20.03.2017
Запитує: Тетянана
Тема запиту: Доброго ранку! Прошу Вашої допомоги з підбору літератури на тему «Управління процесами руху персоналу».

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Тетяно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Балабанова Л. В. Управління персоналом : підручник / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Київ : Центр учб. літ., 2011. – 467 с. – (Школа маркетингового менеджменту). – Зі змісту: Управління процесом розвитку і рухом персоналу підприємства.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Б20; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3.
Балабанюк Ж. М. Методичні підходи до оцінки ефективності управлінських рішень з руху персоналу організації / Ж. М. Балабанюк // Економіка та держава. – 2011. – № 9. – С. 42–45.
Бочарова А. Внедрение системы ротации в компании / А. Бочарова // Справочник по управлению персоналом. – 2012. – № 11. – С. 80–85.
Демченко Ю. Горизонтальные перемещения: развить и удержать / Ю. Демченко // Справочник по управлению персоналом. – 2012. – № 10. – С. 50–55.
Мерзлякова И. В. Теоретические основы организации исследования текучести кадров / И. В. Мерзлякова // Управление человеческим потенциалом. – 2011. – № 4. – С. 298–305.
Рульєв В. А. Управління персоналом : навч. посіб. / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич, Т. Л. Мостенська. – Київ : Кондор, 2012. – 310 с. – Зі змісту: Управління процесами руху персоналу.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Р85; книгосховище, ч/з №1.
Сотникова С. И. К вопросу движения молодых специалистов в нефтяной компании / С. И. Сотникова, Г. Н. Волянский // Мотивация и оплата труда. – 2013. – № 2. – С. 112–131.
Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2011 – № 2. – 144 с. – Зі змісту: Балабанюк Ж. М. Управління рухом персоналу організації / Ж. М. Балабанюк. – С. 104–108.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 С69; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Телегина Н. Расстановка сил в компании с пользой для бизнеса : [ротация персонала в компании] / Н. Телегина // Справочник по управлению персоналом. – 2010. – № 2. – С. 64–71.
Управління персоналом : підручник / [В. М. Данюк, А. М. Колот, Г. С. Суков та ін.] ; за заг. та наук. ред. В. М. Данюка ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», ПАТ «Новокрамат. машинобуд. завод». – Вид. 2-ге, зі змін. – Київ : КНЕУ ; Краматорськ (Донец. обл.) : НКМЗ, 2014. – 666 с. : табл. – Зі змісту: Управління процесами руху персоналу.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 У67; книгосховище, абонемент.
Управління персоналом сучасної організації : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. А. Гавриш, Л. Є. Довгань, Н. О. Сімченко [та ін. ; відп. ред. Т. В. Лазоренко] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. – 334 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 У67; книгосховище, ч/з № 2.


12.03.2017
Запитує: Александра
Тема запиту: Доброго дня! Порадьте будь ласка статті на тему «Розробка та впровадження стандартів якості перестрахованих послуг». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Олександро! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Бальестерос Е. Особенности применения минимальных андеррайтерских стандартов в формировании конкурентных преимуществ страховой компании / Е. Бальестерос // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2012. – № 1. – С. 475–477.
Бесфамильная Л. В. Повышение качества страховых услуг на основе комплексной стандартизации и их сертификации – уверенный выход из финансового кризиса / Л. В. Бесфамильная, Л. Р. Восконян // Аудит и финансовый анализ. – 2011. – № 2. – С. 334–340.
Бойко А. О. Перестрахування як механізм забезпечення фінансової стійкості страхової компанії : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Бойко Антон Олександрович ; ДВНЗ «Укр. акад. банків. справи Нац. банку України». – Суми, 2011. – 21 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: А2011 Б77; зал екон. класики.
Водолазська О. А. Систематизація видів андеррайтингу в страхуванні / О. А. Водолазська // Світ фінансів. – 2015. – Вип. 2. – С. 94–104. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Грищенко Н. Б. Профессиональные стандарты как ориентир для рынка труда и страхового образования / Н. Б. Грищенко // Финансы. – 2016. – № 10. – С. 42–46.
Горбач Л. М. Страхування : навч. посіб. / Л. М. Горбач, О. Б. Каун. – Київ : Кондор, 2011. – 529 с. – Зі змісту: Операції перестрахування і співстрахування ; Стан і перспективи перестрахування в Україні.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 36 Г67; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3.
Дігтяренко С. М. Тенденції розвитку перестрахування в Україні / С. М. Дігтяренко // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 6. – С. 76–80. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Заблоцька Р. О. Кон’юнктура світового ринку послуг : навч. посіб. / Р. О. Заблоцька ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2011. – 303 с. – Зі змісту: Перестрахування як вид страхових послуг на світовому ринку.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М З-12; книгосховище.
Загребной В. Н. Наше дело обречено на успех. Летопись страхового бизнеса / В. Н. Загребной. – Киев : Укр. агентство фінанс. розвитку, 2010. – 480 с. – Из содерж.: Загребной В. Н. Основные качества надежного перестраховщика. Перспективы формирования качественного перестрахования в Украине / В. Н. Загребной, И. В. Загребной.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 36 З-14; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3.
Іванчук О. Міжнародні стандарти діяльності для українських страховиків / О. Іванчук // Фінансовий ринок України. – 2011. – № 7–8. – С. 24–26.
Казанцева Г. В. Переход страховщиков на единый план счетов и отраслевые стандарты: финансовый результат и налогооблагаемая прибыль / Г. В. Казанцева, А. М. Зубков // Финансы. – 2016. – № 8. – С. 37–42.
Маруженко Д. С. Перестрахування як складова забезпечення фінансової стійкості страховика : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.08 / Маруженко Дмитро Семенович ; Н.-д. фінанс. ін-т Акад. фінанс. упр. М-ва фінансів України. – Київ, 2010. – 20 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: А2010 М29; зал екон. класики.
Плахова Т. А. Переход на новый план счетов страховых организаций / Т. А. Плахова // Финансы. – 2016. – № 1. – С. 37–40.
Стандартна формула Solvency II та практика її використання у перестрахуванні// Фінансовий ринок України. – 2012. – № 2. – С. 16–19.
Страхование : учебник [для студ. вузов / А. П. Архипов, С. Б. Богоявленский, Л. И. Бородкина и др.] ; под ред. Т. А. Федоровой. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Магистр, 2009. – 1007 с. – Из содерж.: Перестрахование.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 36 С83; книгосховище.
Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 10–12 жовт. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [голова редкол. О. О. Гаманкова]. – Київ : КНЕУ, 2012. – 275 с. – Зі змісту: Веретнов В. І. Управління якістю непропорційного перестрахування / В. І. Веретнов. – С. 25–27 ; Прокоф’єва О. В. Специфіка ринку перестрахування та особливості його формування / О. В. Прокоф’єва. – С. 172–174 ; Величко Є. О. Актуальні проблеми врегулювання страхових випадків за договорами перестрахування ризикового страхування в Україні / Є. О. Величко. – С. 263–266.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 36 С83; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Страхування : практикум : навч. посіб. / [В. Д. Базилевич, Р. В. Пікус, К. С. Базилевич та ін.] ; за ред. В. Д. Базилевича. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2011. – 607 с. – Зі змісту: Зменшення ризику за допомогою перестрахування.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 36 С83; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3.
Татаріна Т. В. Перестрахування: становлення та шляхи розвитку в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / Татаріна Тетяна Володимирівна ; Київ. нац. екон. ун-т. – Київ, 2003. – 20 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: А2003 Т23; книгосховище.
Третяк К. Український ринок перестрахування: особливості функціонування та розвитку / К. Третяк // Ринок цінних паперів України. – 2015. – № 3–4. – С. 97–108. – Анот. англ.
Третяк К. В. Ринок перестрахування в Україні: формування та перспективи розвитку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Третяк Катерина Володимирівна ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ, 2016. – 20 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: А2016 Т66; зал екон. класики.
Фінансова безпека та економічне зростання: домогосподарство, підприємство, регіон, держава : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 6–7 жовт. 2011 р., м. Полтава / ВНЗ Укоопспілки «Полтав. ун-т економіки і торгівлі», Ф-т фінансів і обліку, Каф. фінансів ; [редкол.: О. В. Чернявська (голова) та ін.]. – Полтава : Інтерграфіка, 2011. – 388 с. – Зі змісту: Фисун І. В. Необхідність стандартів якості та фінансової надійності перестрахової діяльності в Україні / І. В. Фисун.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Ф59; ч/з № 3.
Цина А. Ю. Страхування ризиків об'єктів підвищеної небезпеки / А. Ю. Цина, С. В. Поляков, Ю. А. Сонник // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – 2016. – № 3. – С. 116–124.


06.03.2017
Запитує: Вероника
Тема запиту: Добрий день! Чи не могли б Ви мені допомогти з пошуком літератури (монографії, статті, журнали) для написання індивідуальної  роботи (аналітичний огляд) з Макроекономіки на тему «Причини безробіття в Україні». Заздалегідь дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Вероніко! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Бондаренко Н. Соціально-правові аспекти зайнятості в Україні / Бондаренко Наталія // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія: Юридичні науки = Foreign trade: ekonomіcs, fіnance, law. – 2016. – № 1. – С. 133–144.
Бургман М. К. Проблеми українського ринку праці та особливості його функціонування / М. К. Бургман // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – № 3. – С. 14–18. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Гнибіденко І. Ф. Історична ґенеза зайнятості економічно активного населення середнього віку / І. Ф. Гнибіденко, О. В. Нартюк // Демографія та соціальна економіка. – 2015. – № 2. – С. 76–87. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Діденко Н. В. Проблема та шляхи вирішення молодіжного безробіття в сучасному суспільстві / Н. В. Діденко, О. Ф. Родак // Економіка та держава. – 2016. – № 4. – С. 81–84.
Добренко О. О. Зменшення безробіття населення – важливе завдання соціальної політики України / О. О. Добренко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2015. – № 11. – С. 166–171. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Ільїч Л. М. Основні причини українського безробіття та неучасті громадян у ринку праці / Л. М. Ільїч // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2012. – № 4. – С. 204–211.
Колот А. Гідна праця як концепція та стратегічний напрямок розвитку соціально-трудової сфери / А. Колот, О. Герасименко // Україна: аспекти праці. – 2015. – № 6. – С. 3–13. – Анот. парал. рос., англ.
Краус Н. М. Детермінанти тіньової економіки в інноваційних умовах господарювання : монографія / Н. М. Краус. – Полтава : Дивосвіт, 2014. – 145 с. – Зі змісту: Офіційне безробіття та тіньова зайнятість на ринку праці: світовий досвід і українська практика.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С К78; ч/з № 3.
Курсон К. І. Безробіття в Україні: проблеми, сучасний стан та шляхи його подолання / К. І. Курсон // Економіка та держава. – 2013. – № 2. – С. 131–133.
Легомінова С. В. Сучасний ринок праці України: проблеми та тенденції / С. В. Легомінова // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 19. – С. 39–43. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Махсма М. Перспективи зайнятості працівників в аграрному виробництві за умов його інноваційного розвитку / М. Махсма, С. Волощук // Україна: аспекти праці. – 2015. – № 8. – С. 32–37. – Анот. парал. рос., англ.
Мельниченко О. Б. Молодіжний ринок праці України: проблеми і перспективи / О. Б. Мельниченко // Психологія і суспільство. – 2015. – № 3. – С. 99–104. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Руснак А. В. Макроекономічні стимули збалансування ринку праці / А. В. Руснак // Економіка та держава. – 2015. – № 12. – С. 116–120. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Соціально-трудові відносини зайнятості: сучасні тенденції, виклики, шляхи розвитку : монографія / [А. М. Колот, І. Ф. Гнибіденко, О. О. Герасименко та ін.] ; за наук. ред. А. М. Колота, І. Ф. Гнибіденка ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2015. – 295 с. : рис., табл. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 С69; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Соціально-трудові відносини: теорія та практика = Социально-трудовые отношения: теория и практика = Social and labour relations: theory and practice : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т соц.-труд. відносин ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 1 (7). – 431 с. – Зі змісту: Безтелесна Л. І. Молодіжне безробіття: оцінка масштабів і напрями мінімізації / Л. І. Безтелесна. – С. 103–108 ; Щетініна Л. В. Формування ефективної зайнятості населення в Україні: передумови, орієнтири та заходи / Л. В. Щетініна, С. Г. Рудакова, Н. С. Данилевич. – С. 278–284.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 С69; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Сучасні проблеми економіки і підприємництво : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т», Ф-т менеджменту та маркетингу ; [редкол.: П. В. Круш (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Політехніка НТУУ «КПІ», 2014. – Вип. 14. – 294 с. – Зі змісту: Петровська І. П. Проблеми безробіття в сучасних умовах економічного розвитку України / І. П. Петровська, І. І. Ніньовська.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 С91; ч/з № 3.
Харчук С. А. Безробіття як одне з глобальних проблем світу та напрями його подолання / С. А. Харчук, І. С. Пенькна // Економіка та держава. – 2016. – № 7. – С. 71–76.
Черчик Л. М. Ефективна зайнятість на засадах соціального діалогу: методологія оцінки та стратегія забезпечення : монографія / Л. М. Черчик, І. В. Шубала ; Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк : Терен, 2013. – 278 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 Ч-50; книгосховище.
Юрик Я. І. Аналіз динаміки та масштабів безробіття в Донецькій та Луганській областях / Я. І. Юрик // Економіка та держава. – 2015. – № 2. – С. 83–88.


03.03.2017
Запитує: lena
Тема запиту: Доброго дня. Порадьте будь ласка літературу для написання роботи на тему «Подвійний запис як методичний прийом (елемент) методу бухгалтерського обліку». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Олено! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Вісник Тернопільського національного економічного університету. Економічні науки : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. – Тернопіль : Екон. думка, 2010. – Вип. 4. – 196 с. – Зміст укр., англ. – Зі змісту: Хомин П. Двоїстість операцій та їхній подвійний запис: витоки й тлумачення / П. Хомин.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В53; ч/з № 3.
Гоголь Т. Спрощена форма організації бухгалтерського обліку для підприємств малого бізнесу (не платників ПДВ) без застосування подвійного запису / Т. Гоголь, Н. Ніпорко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 11. – С. 3–17.
Головко В. Квартальні фінансові рахунки України: методологічні та практичні аспекти складання / В. Головко, А. Тетерук // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 8. – С. 12–18.
Грэй Сидней Дж. Финансовый учет: глобальный подход : [учебник : пер. с англ.] / Сидней Д. Грей, Белверд Е. Нидлз. – Москва : Волтерс Клувер, 2008. – 590 с. – Парал. тит. л. англ. – Из содерж.: Система двойной записи: основной метод бухгалтерского учета.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Г91; ч/з № 3.
Кащенко О. Відображення обліку руху грошових коштів без застосування подвійного запису / О. Кащенко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 3. – С. 34–40.
Кутер М. Виникнення і розвиток подвійного запису / М. Кутер, М. Гурська, К. Кутер // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 11. – С. 31–45.
Менеджмент : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Міжгалуз. ін-т упр. ; [голов. ред. А. І. Кредісов]. – Київ, 2009. – Вип. 11. – 238 с. – Зі змісту: Токарева Т. О. Подвійний запис у теоретично-історичному аспекті / Т. О. Токарева.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 М50; книгосховище.
Осмятченко В. О. Бухгалтерський облік в умовах застосування інформаційних технологій : монографія / В. О. Осмятченко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2010. – 263 с. – Зі змісту: Моделювання системи рахунків і подвійного запису.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 О-74; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, ч/з № 7, ч/з ІБО, e-ресурс.
Сук Л. Бухгалтерський облік у малих підприємствах без застосування подвійного запису / Л. Сук // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2011. – № 15–16. – С. 42–44.
Сук Л. Система рахунків бухгалтерського обліку і подвійний запис / Л. Сук, П. Сук // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2012. – № 22. – С. 34–44.

Остання редакція: 06.11.19