Наукова бібліотека імені М.В. Довнар-Запольського

Визначення індексів УДК і кодів JEL Classification

Бібліотека надає послугу з визначення класифікаційних індексів Універсальної Десяткової Класифікації (УДК) і кодів JEL Classification.

Для визначення індексів УДК і кодів JEL Classification ви можете надіслати запит, заповнивши online форму.

Запити виконуються протягом робочого дня, в залежності від кількості тем.

Допомога у визначенні індексів УДК і кодів JEL Classification надається лише науковцям КНЕУ.

Додаткову інформацію можна отримати електронною поштою: libudc@kneu.edu.ua

Спробуйте визначити індекс УДК самостійно.

Спробуйте визначити код JEL Classification самостійно.

Методичні рекомендації з визначення індексів УДК

    Універсальна десяткова класифікація (УДК) – це міжнародна багатомовна класифікаційна система, що об'єднує всі галузі знань в єдиній універсальній структурі з загальною десятковою нотацією.
    Визначення класифікаційного індексу УДК наукових статей необхідне для того, щоб публікація зайняла належне місце в інформаційних фондах, а також для її більш швидкого пошуку за допомогою правильно визначеного індексу змісту.
    В Україні індекс УДК визначають за другим україномовним виданням таблиць УДК, підготовку і випуск яких здійснює Книжкова палата України.
    Таблиці УДК призначені для систематизації документів, пошуку інформації та організації фондів документів з усіх галузей знань у бібліотеках, видавництвах, інформаційних центрах тощо; роботи без індексу УДК не розглядаються при реєстрації в глобальних базах даних.
    Багато наукових журналів|часописів| вимагають індекс УДК на статтю для її публікації.
    Процес індексування документів за УДК можна подати у вигляді переліку таких операцій:

  • ознайомлення зі змістом документа;
  • формулювання основного змісту та відбір понять, які відображають основний зміст документа;
  • аналіз семантичної ролі понять основного змісту документа (поділ на основні й допоміжні поняття);
  • визначення тематичного розділу таблиць УДК, в якому необхідно шукати поняття, що індексується, за допомогою пошуку індексу в АПП;
  • визначення індексів для понять, що індексуються, або їхніх складових;
  • перевірка відповідності значень отриманих індексів і понять;
  • визначення відношень між поняттями основного змісту документа для вибору знаків з’єднання індексів цих понять в єдиний індекс документа;
  • компонування індексу як результат використання правил.

За структурою УДК – ієрархічна комбінаційна система, яка містить основну таблицю, допоміжні таблиці й абетково-предметний покажчик. До її основного ряду входять такі класи:
                                  0 Загальний відділ
                                  1 Філософія. Психологія
                                  2 Релігія. Теологія (богослов'я)
                                  3 Суспільні науки
                                  4 (вільний з 1961 р.)
                                  5 Математика. Природничі науки
                                  6 Прикладні науки. Медицина. Техніка
                                  7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт
                                  8 Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство
                                 9 Географія. Біографії. Історія

    Структура індексації в УДК логічна, кожен наступний знак в індексі відображає рівень класифікації. На першому ступені індекси однозначні, на другому — двозначні, на третьому — тризначні і т. д. Завдяки такій побудові індекси можуть легко розширюватися, деталізуватися і, навпаки, згортатися, стискатися. Наприклад:
                                  330 Економіка в цілому
                                  330.8 Історія економічних теорій, доктрин, догм
                                  330.82 Класичні та посткласичні економічні теорії. Лібералізм. Етичні, романтичні, історичні
                                  330.821.1 Класична економічна теорія (Петті, А. Сміт, Рікардо)
                                  331 Праця. Працевлаштування. Робота. Економіка праці. Організація праці
                                  331.5 Ринок праці. Працевлаштування. Зайнятість

    УДК має розгорнуту систему допоміжних таблиць, які складаються з таблиць загальних визначників, що використовуються в усіх діленнях основної таблиці, і таблиць спеціальних (аналітичних) визначників, що використовуються в межах певних розділів.
    До загальних визначників належать визначники форми, місця, народів, часу, загальні визначники з дефісом. Визначники форми використовуються для відображення літературної форми і читацького призначення документа. Наприклад:

                                   (043) Дисертації. Тези.

Визначники місця відображають територіальну ознаку змісту документів. Наприклад:
                                  (477) Україна
                                  (478) Молдова. Республіка Молдова
Визначники з дефісом дають змогу показати матеріали або компоненти, з яких зроблені предмети, вироби (-03), або окремі професії, кадри, особи (- 05). Наприклад:
                                 621-05 Машинобудівники.

Індексування документів за Універсальною десятковою класифікацією

Якщо у документі розглядаються дві або декілька тем, то правила використання УДК дозволяють утворювати комбіновані індекси.
Для об’єднання в одному індексі змісту декількох класів УДК коди відповідних класів об’єднують знаком « » (знак поєднання).
Так, для індексування документу, зміст котрого обіймає як хімію, так і фізику, слід утворити індекс, в якому код тематики хімії поєднано знаком плюс із кодом фізики.
Наприклад: тему«Молодь, наука, технології: хімія і фізика в сучасних технологіях» можна представити індексом  001.89:[54 53], де:
                                001.89  Організація наукової та науково-дослідної роботи
                                54  Хімія. Кристалографія. Мінералогія
                                53  Фізика
Часто в документах розглядають багатоаспектні питання, у яких поєднують зміст різних класів УДК не механічно, а у якості різноманітних аспектів однієї теми. Для зазначення багатоаспектності теми коди класів окремих аспектів поєднують у єдиному індексі через знак двокрапки, котрий у даному випадку має назву «знак відношення».
Наприклад: тема «Системи податкового обліку в банках» буде представлена індексом 336.22:336.71:657,в якому використані три класи з таблиць УДК:
                                336.22 Податки. Збори
                                336.71 Банки. Банківська справа
                                657 Бухгалтерія. Бухгалтерський облік. Рахівництво

Наприклад: тема «Діяльність Науково-консультаційної ради Народного комісаріату земельних справ УСРР (1927-1930) з розвитку сільськогосподарської дослідної справи» буде мати індекс 061.1:349.414:[63:001.89](477) «1927/1930», в якому використані наступні класи таблиць УДК:
                               061.1 Державні організації і державні об’єднання
                               349.414 Землекористування та державне планування землекористування
                               63 Сільське господарство
                               001.89 Організація наукової та науково-дослідної роботи
                               (477) Україна
                               «1927-1930» Визначники часу
Таблиці визначників розроблені дуже детально, вони мають тисячі ділень. Завдяки цьому значно зменшується обсяг основної таблиці, збільшується точність відображення ознак документів і таким чином підвищуються оперативність і точність пошуку.

Детальніше про УДК:

http://www.ukrbook.net/UDC_n/UDC_pobudowa.htm
http://www.ukrbook.net/UDC_n/UDC_poslugy.htm
http://www.ukrbook.net/UDC_n/UDC_shho.htm
http://www.ukrbook.net/UDC_n/UDC_vlasnyk.htm
http://lib.dsum.edu.ua/doc/udk.pdf

Методичні рекомендації з визначення кодів JEL Classification

 

 
Остання редакція: 08.02.23