Бібліотека КНЕУ отримала електронні видання у липні 2022 р.04 Серпня 2022р.

 

Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] : зб. матеріалів VII Всеукр. наук.-практ. конф., 30 трав. 2022 р. / М-во освіти і науки України, М-во фінансів України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" [та ін.]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2022. – 396 с. : табл., рис. – Назва з титул. екрану. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978–966–926–409–1.
Ситник Н. В. Організація баз даних NoSQL [Електронний ресурс] : практикум / Н. В. Ситник, І. С. Зінов’єва ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2022. – 167, [1] с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978–966–926–406-0.
Соціоекономіка та менеджмент: стан, тенденції, управлінські рішення [Електроннийресурс] : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, Київ, 11 трав. 2022 р. : у 2 ч. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Електрон. текстові дані. – Киiв : КНЕУ. – Назва з титул. екрану. – Ч. 1 : Інноваційні рішення в менеджменті персоналу. – 2022. – 204 с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978–966–926–407–7.
Соціоекономіка та менеджмент: стан, тенденції, управлінські рішення [Електронний ресурс] : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, Київ, 11 трав. 2022 р. : у 2 ч. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. – Киiв : КНЕУ. – Назва з титул. екрану. – Ч. 2 : Соціальна сфера: виклики та новації. – 2022. – 240 с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978–966–926–407–7.
Фінансовий бізнес: інновації, фінтех, регулювання [Електронний ресурс] : міжнар. колект. монографія / [Л. О. Примостката, І. В. Краснова, Л. М. Сембієва та ін.] ; за заг. ред. Л. О. Примостки ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2022. – 375, [1] с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978–966–926–400–8.
Чалюк Ю. О. Соціальні послуги в умовах соціалізації глобальної економіки: теорія та практика [Електронний ресурс] : монографія / Ю. О. Чалюк; М-воосвіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-тім. Вадима Гетьмана". – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2022. – 320 с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978–966–926–410–7.
Шатарська І. Ф. Прикладні моделі економічних процесів [Електронний ресурс] : навчально-методичні матеріали для вивчення дисципліни / І. Ф. Шатарська; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-тім. Вадима Гетьмана". – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2022. – 192 с. – Назва з титул. екрану.

 

Переглянути повний текст можливо після авторизації.

Користуйтесь «Електронною бібліотекою»!