НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ М. В. ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКОГО

Яндекс.Метрика

Бібліотека КНЕУ отримала електронні видання у листопадіі 2021 р.11 Листопада 2021р.

 

Колот А. М. Праця ХХІ: філоcофія змін, виклики, вектори розвитку [Електронний ресурс] : монографія / А. М. Колот, О. О. Герасименко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Електрон. текстові дані.  Київ : КНЕУ, 2021.  487, [1] с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-926-389-6 : Б. ц.
Навчальні завдання для проведення практичних занять і методичні вказівки до їх виконання з дисципліни "Трансфертне ціноутворення в міжнародному оподаткуванні" [Електронний ресурс] : освітній ступінь: магістр, доктор філософії галузь знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальність 071 "Облік і оподаткування" / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [Ю. В. Сташенко, відп. за випуск М. М. Шигун]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2021. – 26 с. – Назва з титул. екрану. – Б. ц.
Маркетингова освіта в Україні [Електронний ресурс] : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Київ, 7–8 жовт. 2021 р. = Marketing education in Ukraine : Collection of materials of the 5th International Scientific and Practical Virtual Conference 7–8 October, 2021 / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Каф. маркетингу імені А. Ф. Павленка та ін. ; [редкол.: А. В. Федорченко, О. К. Шафалюк, В. П. Пилипчук та ін.]. – Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2021. – 448, [1] с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-926-390-2 : Б. ц.
Менеджмент: виклики та перспективи [Електронний ресурс] : зб. матеріалів Міжнар. студентської наук. конф., 19 жовт. 2021 р. = Management: challenges and prospects : International Student Scientific Conference, Kyiv, October 19, 2021 / М-во освіти і науки України, Ministry of education and science of Ukraine, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", State Higner Educational Institution "Kyiv National Economic Uuniversity named of Vadym Hetman" ; [оргком. М. П. Сагайдак, Т. В. Омельяненко, Гагнідзе І. та ін.]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2021. – 181 с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-926-391-2 : Б. ц. 

 

Переглянути повний текст можливо після авторизації.

Користуйтесь «Електронною бібліотекою»!