НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ М. В. ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКОГО

Яндекс.Метрика

Бібліотека КНЕУ отримала електронні видання у грудні 2021 р.19 Січня 2022р.

 

International Economic Policy [Electronic resource] = [Міжнародна економічна політика] : sci. j. / Min. of Education a. Science of Ukraine, Kiev Nat. Econ. Univ. named after Vadym Hetman ; princip. ed. Tetiana Tsyhankova. – Electronic text data. – Kiev : KNEU, 2021. – № 2 (35). – 152 p. – ISSN 1811-9832.
Вчені записки [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [голов. ред. О. Яценко]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2021. – Вип. 25 (4). – 128 с. – Бібліогр. в кінці ст. – Назва з титул. екрану. – Електрон. версія друк. вид.  – Збірник наукових праць, що з 1997 р. публікується як "Вчені записки" є наступником видань "Вісті Київського Комерційного Інституту", що видавалось з 1919 р. та "Наукові записки Київського інституту Народного Господарства", що виходили з 1923 р. 
Вчені записки [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [голов. ред. О. Яценко]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2021. – Вип. 24 (3). – 116 с. – Бібліогр. в кінці ст. – Назва з титул. екрану. – Електрон. версія друк. вид. – Збірник наукових праць, що з 1997 р. публікується як "Вчені записки" є наступником видань "Вісті Київського Комерційного Інституту", що видавалось з 1919 р. та "Наукові записки Київського інституту Народного Господарства", що виходили з 1923 р. 
Глобальна економічна інтеграція: стратегічні мотивації, формати, національні інтереси [Електронний ресурс] : зб. матеріалів студентської наук.-практ. Інтернет-конф., 25 листоп. 2021 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ф-т міжнародної економіки і менеджменту ; [оргком.: М. М. Гавриш, О. М. Галенко, Е. Ш. Ісаєв та ін.]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2021. – 540, [1] с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-926-393-3. 
Іванов С. М. Теорія ігор [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. М. Іванов, В. В Вітлінський ; за заг. ред. В. В. Вітлінського ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Каф. мат. моделювання та статистики. – Київ : КНЕУ, 2021. – 355, [5] с.
Інформаційний вісник інституту вищої освіти [Електронний ресурс] / ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2021. – № 7 / голов. ред. Л. Л. Антонюк ; ред. вип. Д. О. Барабась. – 56 с. – Назва з титул. екрану. 
Лазакович Ю. І. Сучасні підходи до програмування занять пілатесом з жіночим контингентом [Електронний ресурс] : монографія / Ю. І. Лазакович, М. В. Дудко, О. А. Мартинюк, П. М. Мартин ; за наук. ред. Ю. І. Лазакович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2022. – 173, [3] с.
Диба М. І. Венчурне фінансування [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. І. Диба, Ю. О. Гернего ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2021. – 144 с.
Економіка та підприємництво [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / [редкол.: І. М. Рєпіна та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2021. – Вип. 47. – 128 с. – Назва з титул. екрану. – Електрон. версія друк. вид. – Анот. ст. на укр. та англ. мовах. – ISBN 2522-4581. Видається двічі на рік.
Міжнародна економічна політика [Електронний ресурс] : наук. журн. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [голов. ред. Циганкова Т. М.]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2021. – №  2(35). – 152 с. : рис., табл. – Назва з титул. екрану. – Електрон. версія друк. вид. – Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – Видається двічі на рік.
Моделювання та інформаційні системи в економіці [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. О. Є. Камінський. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2021. – № 101. – 200 с. – Назва з титул. екрану. – Електрон. версія друк. вид.
Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку [Електронний ресурс] : зб. матеріалів VII Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 115-річчю «Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана» ; 09–10 груд. 2021 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ф-т обліку та податкового менеджменту ; [редкол.: М. І. Бондар, Л. Г. Ловінська, О. А. Петрик та ін.]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2021. – 409 с.
Проривні інновації на страховому ринку України [Електронний ресурс] : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Київ, 27 жовт. 2021 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ф-т банківської справи та страхування, Ін-т страхування, Вроцлавський економічний університет (Вроцлав). – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2021. – 263 с.
Стратегія економічного розвитку України [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"; [редкол.: О. М. Гребешкова (голов. ред.) та ін.]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2021. – № 49. – 160 с. – Назва з титул. екрану.  – Анот. парал. укр., рос., англ. – ISSN 2312-9298. – Видається 2 рази на рік. 
Сучасні інструменти управління корпоративними фінансами [Електронний ресурс] : зб. матеріалів V Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 17 листоп. 2021 р., Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Каф. корпоратив. фінансів і контролінгу, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця, Каф. фінансів, Тернопіл. нац. екон. ун-т, Каф. фінансів суб'єктів госп. і страхування ; [оргком. конф.: В. К. Хлівний, О. О. Терещенко, І. В. Журавльова та ін.]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2021. – 606, [1] с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-926-394-0.
Трансформація менеджменту бізнес-організацій: сучасні тренди та виклики [Електронний ресурс] : монографія / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; за заг. ред. М. П. Сагайдак, Т. О. Соболєва. – Київ : КНЕУ, 2021. – 378 с. – ISBN 978–966–926–399–5. – З нагоди 115–річчя Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.
Федосов Віктор Михайлович [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Наук. б-ка ім. М. В. Довнар-Запольського ; [уклад.: І. Ю. Бойко, Т. О. Коноваленко ; наук. ред.: В. М. Опарін, С. Я. Кондратюк]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2021. – 104 с. : фот. – (Серія "Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана" : засн. в 2011 р. ; вип. 18).

 

Переглянути повний текст можливо після авторизації.

Користуйтесь «Електронною бібліотекою»!