Наукова бібліотека імені М.В. Довнар-Запольського

Бібліотека КНЕУ отримала електронні видання у травні 2024 р.24 Травня 2024р.

Political Technologies of Information War: Domestic and World Aspects [Electronic resource] : monograph / [Bulbeniuk Svitlana, Babarykina Nadiia, Haponenko Vira еt al.] ; Min. of Education a. Science of Ukraine, Kyiv Nat. Econ. Univ. named after Vadym Hetman. – Electronic text data. – Kyiv : KNEU, 2024. – 180 p. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-926-475-6.
Агробізнес 2024: відповіді на нові виклики [Електронний ресурс] : зб. матеріалів Всеукр. наук. конф., м. Київ, 17 квіт. 2024 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана, Ін-т соціально-трудових відносин ; [оргком. конф.: І. Рєпіна, О. Садовник, Ф. Іваненко та ін.]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2024. – 111 с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-926-481-7.
Забезпечення гендерної рівності та інклюзії в академічному середовищі [Електронний ресурс] = Promoting gender equality and inclusivity in academia : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 30 квіт. 2024 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана, Навч. - науковий ін-т "Юридичний ін-т" ; [редкол.: Л. О. Кожура, Ю. М. Рижук, А. В. Богданець та ін.]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2024. – 316 с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-926-482-4.
Навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни "Управлінська результативність в міжнародному бізнесі" для студентів V курсу спеціальність 8503 "Міжнародна економіка" магістерська програма "Управління міжнародним бізнесом" [Електронний ресурс] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; [уклад.: В. А. Білошапка, Ю. Є. Кулик]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2015. – 37 с. – Назва з титул. екрану.
Навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни "Управлінська результативність в міжнародному бізнесі" магістерської програми "Управління міжнародним бізнесом" освітній ступінь магістр галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальність 051 Економіка спеціалізація (освітня програма) – Міжнародна економіка [Електронний ресурс] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана, каф. міжнар. економіки і менеджменту, каф. міжнародного менеджменту ; [уклад.: В. А. Білошапка, Ю. Є. Кулик]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2016. – 35 с. – Назва з титул. екрану.
Теорія і практика розбудови екосистеми соціальної сфери в умовах повоєнного відродження України [Електронний ресурс] = Theory and practice of development of the ecosystem of the social sector in the conditions of the post-war revival of Ukraine : зб. тез доповідей Міжнар. науково-практ. конф., Київ, 17-18 квіт. 2024 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана, Ін-т соціально-трудових відносин та ін. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2024. – 408 с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-926-477-0.
Цифрова екосистема сучасного університету: адаптація й розвиток за умов турбулентності освітнього середовища [Електронний ресурс] : зб. матеріалів наук.-метод. конф., м. Київ, 24-25 квіт. 2024 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; [оргком. конф.: Д. Г. Лук'яненко, А. М. Колот, М. В. Сільченко та ін.]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2024. – 346 с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-926-478-7. 
 
Переглянути повний текст можливо після авторизації.