Наукова бібліотека імені М.В. Довнар-Запольського

Бібліотека КНЕУ отримала електронні видання у червні 2024 р.19 Червня 2024р.

Інноваційні проєкти для економічного відродження та конкурентного розвитку України [Електронний ресурс] : зб. доп. 91-ї щоріч. студент. наук. конф. 15 квіт. – 19 трав. 2024 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана, Ф-т фінансів. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2024. – 167 с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-926-491-6.
Облік, аналіз, аудит, оподаткування та фінансовий моніторинг: сучасні концепції розвитку [Електронний ресурс] : зб. матеріалів IX Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 24 квіт. 2024 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана, Ф-т обліку та податк. менеджменту [та ін. ; редкол.: Бондар М. І., Ловінська Л. Г., Петрик О. А. та ін.]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2024. – 219 с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-926-479-4. – До 65-ї річниці Факультету обліку та податкового менеджменту.
Паблік рілейшнз у бізнесі [Електронний ресурс] : метод. матеріали з вивчення навч. дисципліни [освіт.-проф. програми "Маркетинг" освіт. ступеня бакалавр, галузь знань 07 "Управління та адміністрування"] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана, Ф-т маркетингу, Каф. маркетингу ім. А. Ф. Павленка ; [розробник Бучинська О. В.]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2023. – 29 с. – Назва з титул. екрану.
Рекламний креатив [Електронний ресурс] : [метод. матеріали з вивчення навч. вибірк. дисципліни магістер. рівня] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана, Ф-т маркетингу, Каф. маркетингу ім. А. Ф. Павленка ; [розробник Бучинська О. В.]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2023. – 20 с. – Назва з титул. екрану.
Рязанова Н. С. Фінансовий еккаунтинг [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. С. Рязанова, А. В. Майстер ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2024. – 155 с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-926-486-2.
Шевченко О. В. Конкурентоспроможність міста [Електронний ресурс] : практикум / Шевченко О. В., Шевчук О. А. ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2024. – 96 с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-926-485-5.
Шевченко О. В. Моделювання просторового розвитку міст [Електронний ресурс] : практикум / Шевченко О. В., Шевчук О. А. ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2024. – 91, [5] с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-926-483-1.
 
Переглянути повний текст можливо після авторизації.