НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ М. В. ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКОГО

Яндекс.Метрика

Віртуальна бібліографічна довідка

Віртуальна бібліографічна довідка       

12.03.2020
Запитує: Елизавета
Тема запиту: Доброго дня
! Прошу Вас допоможіть мені підібрати список джерел, опублікованих за останні 2-3 роки, для реферату з бухгалтерсьеого обліку  «Роль бухгалтерського обліку в сучасних умовах господарювання». Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Єлизавето! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Лисиченко О. О. Фінансовий облік : навч. посіб. / О. О. Лисиченко, П. Й. Атамас, О. П. Атамас ; М-во освіти і науки України, Ун-т ім. Альфреда Нобеля, Дніпров. держ. аграр.-екон. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2019. – 354 с. : рис., табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 657 Л63;ч/з студентський.
Облік у галузях економіки : навч. посіб. / В. Ф. Максімова, З. В. Кузіна, Л. М. Стиренко, Т. Г. Степова ; за ред. В. Ф. Максімової. – Київ : Центр учб. літ., 2019. – 495 с. : табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 657 О-17; книгосховище, ч/з студентський.
Розвиток національної системи бухгалтерського обліку і контролю в Україні в умовах євроінтеграції : монографія / [Т. Г. Мельник, Б. А. Засадний, Н. О. Гура та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т. – Київ : Кондор, 2017. – 226 с. : рис., табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 657 Р64; книгосховище, ч/з студентський.
Серпенінова Ю. С. Бухгалтерський облік: загальна теорія : навч. посіб. / Ю. С. Серпенінова, С. М. Гольцова, І. О. Макаренко. – Суми : Унів. кн., 2017. – 335 с. : рис., табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 657 С33; ч/з студентський.
Сльозко Т. М. Бухгалтерський облік в умовах інституційних перетворень: теорія і практика : монографія / Т. М. Сльозко. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 304 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 657 С47; книгосховище, ч/з студентський.
Ткаченко Н. М. Теорія бухгалтерського обліку : підручник / Н. М. Ткаченко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : Алерта, 2017. – 173 с. : рис., табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 657 Т48; книгосховище, ч/з студентський.
Формування інформаційного забезпечення управління в системі національних рахунків / Крутова А. С., Тарасова Т. О., Грицишен Д. О., Левіна М. В. // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики = Financial and credit activity: problems of theory and practice : зб. наук. пр. / ДВНЗ «Ун-т банк. справи», Харків. навч.-наук. ін-т ; [голов. ред. Самородов Б. В.]. – Харків, 2018. – Вип. 2. – С. 105–114. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Шацкова Л. П. Бухгалтерський облік запасів за національними та міжнародними стандартами: порівняльний аспект / Шацкова Любов Потапівна, Янковська Ольга Андріївна // Економіка. Фінанси. Право. – 2018. – № 1/2. – С. 31–34. – Назва та анот. парал. рос., англ.
Яременко Л. М.Організація і методологія бухгалтерського обліку та аудиту нематеріальних активів / Л. М. Яременко, Я. А. Пономаренко // Агросвіт. – 2019. – № 20. – С. 76–81. – Автор, назва та анот. парал. англ. 


11.03.2020
Запитує: Валя
Тема запиту: Доброго дня
! Допоможіть, будь-ласка, підібрати список джерел для курсової роботи на тему «Платіжний баланс України та шляхи його покращення». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Валентино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Баженова О. В. Моделювання зовнішньої стійкості економіки України : монографія / О. В. Баженова. – Київ : Каравела, 2017. – 392 с. : рис., табл. – Зі змісту: Аналіз стійкості дефіциту рахунку поточних операцій платіжного балансу України.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 330.3 Б16; ч/з студентський.
Виклики і ризики розгортання кризових процесів в Україні та напрями економічної політики їх запобігання / Укр. центр екон. та політ. дослідж. ім. Олександра Разумкова ; [наук. ред. В. Юрчишин]. – Київ : Заповіт, 2017. – 156 с. : рис., табл. – (Бібліотека Центру Разумкова. Серія «Дискусії про економічний розвиток»). – Зі змісту: Кораблін С. Платіжний баланс України та ціни на сировину / С. Кораблін.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338.1 В43; ч/з студентський.
Гордєєва Д. В. Валютні ресурси у врівноваженні платіжного балансу України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Д. В. Гордєєва ; [наук. керівник М. І. Макаренко] ; ДВНЗ «Ун-т банк. справи». – Київ, 2017. – 22 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: А2017 Г68; зал екон. класики.
Гурова К. Зовнішньоторговельна діяльність у структурі доходів держави / Капіталіна Гурова, Андрій Непран // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки = Foreign trade: economics, finance, law.– 2017. – № 2. – С. 31–49. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Кістерський Л. Л. Міжнародний маркетинг і фінанси для малого і середнього бізнесу: методологія і практика = International marketing and Finance for Small and Medium Business: Methodology and Practice: монографія / Л. Л. Кістерський, І. І. Пузанов, Т. В. Липова. – Прага : Coretex CZ SE, 2018. – 450 с. : рис., табл. – (Studies in International Economics and Business). – Зі змісту: Досягнення рівноваги платіжного балансу.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 339 К44; ч/з студентський.
Ковальчук К. Ф. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції : навч. посіб. для студентів ВНЗ / К. Ф. Ковальчук, Д. Є. Козенков, Ю. Г. Момот. – Київ : Центр учб. літ., 2018. – 150 с. – Зі змісту: Платіжний баланс як підсумковий показник світогосподарських зв’язків країни.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 339 К56; ч/з студентський.
Косова Т. Д. Валютна політика та структура платіжного балансу України: діалектика взаємозв’язку / Т. Д. Косова, І. О. Стеблянко // Економіка та держава. – 2016. – № 2. – С. 9–12. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Моделі ідентифікації макроекономічних дисбалансів в Україні : [колект. монографія / М. І. Скрипниченко, С. С. Шумська, Г. Ю. Яценко та ін.] ; за ред. М. І. Скрипниченко ; НАН України, ДУ «Ін-т економіки та прогнозування». – Київ, 2015. – 544 с. – Зі змісту: Моделювання криз платіжного балансу України на основі системи раннього попередження.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 330.1 М74; ч/з студентський.
Омеляненко М. О. Модернізація політики управління державним боргом України / М. О. Омеляненко // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 1. – С. 49–53. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Шірінян Л. В. Проникнення страховиків з іноземним капіталом на страховий ринок України / Шірінян Л. В., Шірінян А. С. // Економіка і прогнозування. – 2018. – № 2. – С. 76–90. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Шкуропадська Д. Стійкість зовнішнього сектора міжнародної діяльності України / Шкуропадська Діана // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки = Foreign trade: economics, finance, law. – 2018. – № 3. – С. 59–69. – Автор, назва та анот. парал. англ.


10.03.2020
Запитує: Анна
Тема запиту: Доброго вечора
! Будь ласка, допоможіть підібрати літературу для написання кваліфікаційної бакалаврської роботи на тему «Удосконалення добробуту персоналу». Дякую заздалегідь!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Анно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Аксенова М. В. Что делать, если нанять нужно «срочно и много»? : [подбор торгового персонала] / М. В. Аксенова // Менеджер по персоналу. – 2015. – № 9. – С. 56–63.
Жавела К. А. Сучасні концепції та інноваційні технології в системі управління персоналом / К. А. Жавела, А. К. Жавела // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 22. – С. 73–78. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Иванов Ю. Подбор и оценка персонала по психологическим коэффициентам / Ю. Иванов // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2017. – № 1. – С. 199–203. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Истапенко Ю. Особенности подбора временного персонала / Ю. Истапенко // Управление персоналом – Украина. – 2015. – № 2. – С. 48–49.
Истапенко Ю. Работа с персоналом производственного предприятия / Юлия Истапенко // Менеджер по персоналу. – 2016. – № 5. – С. 56–65.
Івченко Л. О. Методи математичного програмування в процесі відбору лінійного персоналу підприємствами сфери гостинності / Л. О. Івченко, Н. В. Погуда // Економіка та держава. – 2017. – № 7. – С. 59–62. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Король Н. Подбор персонала в контакт-центр: проблемы и решения / Наталья Король // Менеджер по персоналу. – 2016. – № 10. – С. 26–35.
Кроткова Т. А. Создаем отдел продаж: профессиональный подбор сотрудников на сложном рынке / Т. А. Кроткова // Управление продажами. – 2014. – № 3. – С. 158–166.
Менеджмент для бакалаврів : підручник : у 2 т. / за ред. О. Ф. Балацького та О. М. Теліженка. – Суми : Унів. кн., 2017. – Т. 1 / [О. Ф. Балацький, О. М. Теліженко, Є. В. Лапін та ін.]. – 604 с. : рис., табл. – Зі змісту: Добір персоналу, профорієнтація і адаптація.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 М50; ч/з студентський.
Менеджмент у державному управлінні: загальна частина : навч. посіб. / [В. П. Пєтков, С. В. Пєтков, Л. Р. Наливайко та ін.] ; під заг. ред. В. П. Пєткова ; М-во освіти і науки України. – Київ : КНТ, 2017. – 312 с. : рис. – Зі змісту: Підходи до добору та організації роботи з персоналом (аналіз світового та вітчизняного досвіду).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 35 М50; книгосховище.
Парабеллум А. Кузница кадров. Как создать очередь желающих работать у вас / А. Парабеллум, А. Меркулов, Н. Мрочковский. – Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород [и др.] : Питер, 2014. – 171 с. : табл. – (Серия «Проект Андрея Парабеллума и Николая Мрочковского»).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 П18; ч/з студентський.
Створення власного бізнесу : навч. посіб. / [А. М. Колот (керівник), Г. О. Швиданенко, К. В. Бойченко та ін.] ; за заг. ред. А. М. Колота, Г. О. Швиданенко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2017. – 311 с. : рис., табл. – Зі змісту: Професійний добір та адаптація персоналу. –Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 37 С78; ч/з студентський.
Татомир І. Особливості використання освітніх онлайн-платформ для корпоративного рекрутування талантів / І. Татомир // Україна: аспекти праці. – 2018. – № 1. – С. 10–15. – Анот. парал. англ.
Управление подбором по-американски: современные тенденции / пер. М. Турик // Справочник по управлению персоналом. – 2013. – № 4. – С. 124–127 ; № 5. – С. 124–127.
Цимбалюк С. О.Рекрутинг персоналу : підручник / С. О. Цимбалюк ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2019. – 355 с. : рис., табл. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 005 Ц61; книгосховище, абонемент, ч/з студентський.


09.03.2020
Запитує: Вікторія
Тема запиту: Доброго вечора
! Допоможіть будь-ласка підібрати список джерел для курсової роботи на тему «Факторінг як засіб фінансування підприємств». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Вікторіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Алексейчева Е. Ю. Современные тенденции развития рынка факторинга в Российской Федерации / Е. Ю. Алексейчева // Управление корпоративными финансами. – 2014. – № 1. – С. 4–19.
Внукова Н. М. Перспективи використання спеціальних видів кредитування для розвитку інноваційного підприємництва / Внукова Н. М. // Право та інновації. – 2018. – № 3. – С. 28–34. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Еш С. М. Роль і місце факторингу на ринку фінансових послуг України / С. М. Еш // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. /Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2015. – № 7/8, № 8. – С. 37–42. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Єрешко Ю. О. Факторинг як економічний інструмент оптимізації грошових потоків підприємства / Ю. О. Єрешко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2013. – № 11. – С. 151–155.
Козка О. Банківський факторинг. Дебіторка не страшна! / Олександр Козка // Довідник економіста. – 2018. – № 10. – С. 82–89.
Пошивалова О. В. Сучасні тенденції розвитку факторингових послуг в Україні та світі / Пошивалова Олена Володимирівна, Михалочкіна Марина Олександрівна // Економіка. Фінанси. Право. – 2018. – № 12. – С. 20–22. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Прохорова В. В. Оптимізація руху грошових коштів підприємства на основі факторингу / В. В. Прохорова, Ю. Є. Безугла // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 10. – С. 452–457. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Радзівіло І. В. Фінансові інструменти подолання кризи на підприємствах машинобудування: проблеми та шляхи їх вирішення / І. В. Радзівіло, В. Л. Будуров // Економіка та держава. – 2015. – № 11. – С. 108–111. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Савченко А. Факторинг у системі забезпечення економічного зростання / А. Савченко // Незалежний аудитор. – 2014. – № 1. – С. 102–108.
Савчук О. Надання факторингових послуг небанківськими установами / Олександра Савчук // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 9. – С. 50–54.
Сафарян В. Р. Факторинг как источник финансирования малых предприятий / В. Р. Сафарян // Деньги и кредит. – 2013. – № 2. – С. 71–73.
Севрук Є. Рефінансування дебіторської заборгованості на підприємствах торгівлі / Євгеній Севрук // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки = Foreign trade: economics, finance, law. – 2017. – № 1. – С. 116–126. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Belyaeva E. Main trends of factoring market development at present economic conditions / Elena Belyaeva, Tatyana Svetovtseva// Економічний часопис-ХХІ = Economic Annals-XXI. – 2016. – № 3–4 (1). – P. 65–67. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос., укр. – Пер.назви: Тенденції розвитку ринку факторингу в сучасних економічних умовах.


09.03.2020
Запитує: Вікторія
Тема запиту: Доброго вечора
! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для курсової роботи на тему «Роль місцевих бюджетів в економічному та соціальному розвитку територій». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Вікторіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Вітлінський В. В.  Теорія інтелектуальних систем прийняття рішень : навч. посіб. / В. В. Вітлінський, В. І. Скіцько ; [редкол.: О. Д. Шарапов (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2014. – 507 с. Шифр зберігання та місце знаходження книги330.4 В54; книгосховище.
Дерлоу Дес. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень : [посібник] / Дер Дерлоу ; пер. з англ.: Р. А. Семків, Р. Л. Ткачук. – Київ : Всеувито : Наук. думка, 2001. – 242 с. – (Усе про менеджмент). – Парал. тит. арк. англ.
Шифр зберігання та місце знаходження книги005 Д36; книгосховище, ч/з студ.
Катренко А. В. Теорія прийняття рішень : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / А. В. Катренко, В. В. Пасічник, В. П. Пасько ; за заг. ред. М. З. Згуровського. – Київ : BHV, 2009. – 448 с. – (Інформатика).
Шифр зберігання та місце знаходження книги51 К29; ч/з студ.
Негрей М. В. Теорія прийняття рішень : навч. посіб. / М. В. Негрей, К. Л. Тужик ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Центр учб. літ., 2018. – 272 с. : рис., табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги005 Н41; ч/з студ.
Прийняття управлінських рішень : навч. посіб. / [Ю. Є. Петруня, В. Б. Говоруха, Б. В. Літовченко та ін.] ; за ред. Ю. Є. Петруні. – 2-ге вид. – Київ : Центр учб. літ., 2011. – 213 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги301 П75; книгосховище.
Теорія прийняття рішень : підруч. для студентів ВНЗ / М. П. Бутко, І. М. Бутко, В. П. Мащенко [та ін.] ; за заг. ред. М. П. Бутка ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2018. – 356 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги005 Т33; ч/з студ.


09.03.2020
Запитує: Олександра
Тема запиту: Доброго дня
! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для дипломної роботи на тему «Майнове страхування».

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Олександро! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Дема Д. І. Страхові послуги : навч. посіб. / Д. І. Дема, О. М. Віленчук, І. В. Дем’янюк ; за заг. ред. Д. І. Деми ; М-во освіти і науки України. – 3-тє вид., стер. – Київ : Алерта, 2017. – 524 с. : іл., табл. – Зі змісту: Страхові послуги з майнових видів страхування та відповідальності.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 36 Д30; ч/з студентський.
Ковальова В. С. Про відшкодування витрат, понесених у зв’язку із виплатою коштів за договором добровільного майнового страхування / В. С. Ковальова // Вісник господарського судочинства. – 2015. – № 5. – С. 94–97.
Міловська Н. Розмір страхової суми як істотна умова договорів страхування / Надія Міловська // Юридична Україна. – 2017. – № 1. – С. 21–28. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Наливайко Д. В. Страхування майна в умовах економічних перетворень / Д. В. Наливайко // Економіка та держава. – 2018. – № 10. – С. 106–109. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Огляд глобальних тенденцій на ринку страхування та технічної допомоги в світі // Страхова справа. – 2017. – № 2. – С. 4–5.
Селивончик В. Наша компания нацелена на развитие / Виталий Селивончик // Финансовые услуги. – 2017. – № 5. – С. 30–32.
Ширшов В. Ю. Современное состояние и перспективы развития страховой отрасли в Ростовской области / Ширшов Владимир Юрьевич, Отришко Марина Олеговна // Экономические науки. – 2018. – № 5. – С. 134–138. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Шірінян Л. В. Вплив розмірів активів страховиків на ефективність їхньої діяльності на прикладі компаній Німеччини / Л. В. Шірінян, А. С. Шірінян, Г. О. Роганова // Фінанси України. – 2019. – № 8. – С. 45–60. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Шолойко А. С. Ринок майнового страхування в Україні та його інфраструктура / Шолойко Антоніна Сергіївна // Финансовые услуги. – 2018. – № 4. – С. 18–21. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Януль І. Є. Досвід зарубіжних країн у галузі страхування майна / І. Є. Януль, Т. С. Касьянюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 6. – С. 68–73. – Автор, назва та анот. парал. англ.


04.03.2020
Запитує: Dіana
Тема запиту: Добрий день
! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для дипломної роботи на тему «Роль арт-бізнесу в глобальній креативній економіці». Дуже вдячна!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Діано! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Абанкина Т. Креативная экономика: переход к капитализации культурного наследия / Т. Абанкина // Вопросы экономики. – 2017. – № 4. – С. 100–116. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Галахова Т. Вимірювання масштабів креативного сектору глобальної економіки / Т. Галахова // Ринок цінних паперів України. – 2015. – № 3–4. – С. 109–120. – Анот. англ.
Давимука С. А. Підходи до формування інноваційної екосистеми креативної економіки регіону / С. А. Давимука, Л. І. Федулова // Регіональна економіка = Regional Economy. – 2017. – № 3. – С. 17–27. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Диндар А. С. Особливості європейського вектору розвитку арт ринку України / А. С. Диндар // Економіка та держава. – 2018. – № 8. – С. 103–108. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Карасьова Н. А. Креативні індустрії як джерело зростання експорту / Н. А. Карасьова // Економіка та держава. – 2019. – № 12. – С. 19–23. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Князь С. В. Структура, можливості і перспективи розвитку віртуальної економіки та креативних індустрій / Святослав В. Князь, Неллі Г. Георгіаді // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2016. – № 9. – С. 346–351. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Кукса І. М. Обгрунтування державного втручання у сфери креативних індустрій / І. М. Кукса, Т. О. Пєтухова // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2018. – № 5/6. – С. 44–52. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Матковская Я. С. Арт-рынок: специфика, новые тенденции и перспективы развития / Я. С. Матковская, Н. Н. Королева // Маркетинг и маркетинговые исследования. – 2014. – № 4. – С. 304–315.
Пашкус Н. А. Стратегии инвестирования на арт-рынке: особенности оценки и подходы к ней / Н. А. Пашкус, М. В. Пашкус // Стратегический менеджмент. – 2013. – № 4. – С. 294–304.
Пилясов А. Оценка творческого потенциала российских региональных сообществ / А. Пилясов, О. Колесникова // Вопросы экономики. – 2008. – № 9. – С. 50–69.
Скрипченко О. П. Творчість і креативність в економіці / О. П. Скрипченко, А. С. Ковтун // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 10. – С. 33–39.
Чистякова А. С. Особенности креативной экономики / А. С. Чистякова // Науково-технічна інформація. – 2016. – № 1. – С. 32–38.


26.02.2020
Запитує: Olena
Тема запиту: Добрий  день! Будь ласка, підберіть 
літературу для дипломної роботи на тему «Організація лікувально-оздоровчого туризму на основі природних ресурсів». Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Олено! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Географічні аспекти розвитку туризму (на прикладі України та Польщі) : монографія / [В. Г. Явкін, В. П. Руденко, В. М. Андрейчук та ін.] ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Сілезький ун-т. – Чернівці : ЧНУ, 2010. – 344 с. : рис. – Парал. тит. арк. пол. – Текст укр., пол.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338.4 Г35; ч/з студентський.
Горобець І. Джерела енергії : [курорт Бад-Рагац у Швейцарії] / Ірина Горобець, Олександр Горобець // Міжнародний туризм. – 2018. – № 1. – С. 36–41 : кол. іл.
Горобець І. Лейкербад. Альпійські купелі / Ірина Горобець // Міжнародний туризм. – 2018. – № 4. – С. 36–41 : кол. іл.
Горобець І. Словенія. Гори і води / Ірина Горобець // Міжнародний туризм. – 2017. – № 6. – С. 84–87 : кол. іл.
Зима О. Г. Основи туризму : конспект лекцій : у 2 ч. / О. Г. Зима, Н. А. Дехтяр, М. В. Новікова ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2009. – Ч. 1. – 264 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338.4 З-62; книгосховище.
Кириченко О. Хевіз. Чаша здоров’я / Оксана Кириченко // Міжнародний туризм. – 2018. – № 4. С. 62–66 : кол. іл.
Мальська М. П. Туризм у містах : підручник / М. П. Мальська, О. М. Гаталяк ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Центр учб. літ., 2018. – 222 с. : рис.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338.4 М21; книгосховище, ч/з студентський.
Наука гармонії SHA : [оздоровча диво-клініка на узбережжі Іспанії] // Міжнародний туризм. – 2018. – № 1. – С. 112–115 : кол. іл.
Неправська Н. Керала: відпочинок з ухилом в аюрведу / Наталія Неправська // Український туризм. – 2018. – № 3. – С. 34–38.
Онишко С. Зцілення Тосканою / Сергій Онишко // Міжнародний туризм. – 2018. – № 4. – С. 97–103 : кол. іл.
Основи рекреалогії (економіко-екологічний та маркетинговий аспект) : навч. посіб. / І. О. Гродзинська, С. Г. Нездоймінов, О. В. Гусєва, А. В. Замкова ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 264 с. : рис., табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338.4 О-75; ч/з студентський.
Самойлов Ю. Хайнань: чи є перспективи? / Юрій Самойлов // Український туризм. – 2018. – № 1. – С. 52–55.
Солодовник А. Зігріти і зцілити, або 5 запитань про термальні води / Анастасія Солодовник // Міжнародний туризм. – 2020. – № 1 (151). – С. 58–61 : кол. іл.
Туризм України: економічні та організаційні механізми розвитку / ЗАТ по туризму та екскурсіях «Укрпрофтур», Тернопіл. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, Акад. соц. упр. ; [авт.-уклад.: В. Головинець, О. Горобець, С. Гуцал та ін.]. – Тернопіль : Терно-граф, 2008. – 976 с. : іл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338.4 Т87; книгосховище.


18.02.2020
Запитує: Elizaveta
Тема запиту: Добрий  день! Допоможіть, будь ласка, підібрати підручники та статті на тему  БДР «Міжнародні маркетингові дослідження у прийнятті маркетингових рішень». Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Бруке ЗачТри типові помилки міжнародних досліджень ринку (і як їх уникнути) / Зач Бруке // Маркетинг в Україні. – 2017. – № 4. – С. 66–68.
Григорук П. М. Концептуальні засади формування інформаційного забезпечення маркетингових рішень в умовах розвитку інформаційного суспільства / П. М. Григорук // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 7. – С. 16–26.
Егоров Ю. Алгоритм принятия маркетинговый решений / Ю. Егоров // Маркетинг. – 2016. – № 4. – С. 118–126.
Карабаза І. А. Бенчмаркінг-аналіз міжнародних маркетингових стратегій рітейлерів при виході на зарубіжні ринки / Ірина А. Карабаза, Ірина Г. Єгорова // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2016. – № 2. – С. 41–49. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Килипенко В. В. Інструмент маркетингової діяльності в управлінні підприємством / В. В. Килипенко ; наук. керівник М. І. Козак // Економіка АПК. – 2017. – № 8. – С. 82–86. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Кириченко О. M. Основні проблеми маркетингових досліджень для здійснення зовнішньоекономічної діяльності / О. M. Кириченко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; [редкол.: О. О. Примостка (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 47–54. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Кістерський Л. Л. Міжнародний маркетинг і фінанси для малого і середнього бізнесу: методологія і практика = International marketing and Finance for Small and Medium Business: Methodology and Practice : монографія / Л. Л. Кістерський, І. І. Пузанов, Т. В. Липова. – Прага : Coretex CZ SE, 2018. – 450 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги339 К44; ч/з студентський.
Ковінько О. Маркетингова оцінка стану ринку аграрної продукції України: передумови активізації міжнародної бізнес-діяльності вітчизняних аграрних підприємств / Олена Ковінько // Маркетинг в Україні. – 2017. – № 4. – С. 32–47.
Ковінько О. Міжнародні ринки аграрної продукції / Ковінько Олена // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки = Foreign trade: ekonomіcs, fіnance, law. – 2016. – № 2. – С. 65–76.
Крамаренко А. О. Глобальні ринки для малого і середнього бізнесу / А. О. Крамаренко // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 17. – С. 18–21.
Мальська М. П. Міжнародна маркетингова діяльність: теорія та практика : підручник / М. П. Мальська, І. С. Пурська ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Центр учб. літ., 2018. – 286 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги339 М21; ч/з студентський.
Пилипчук В. Інформаційно-комунікативні проблеми глобалізації вітчизняного бізнесу / В. Пилипчук, О. Данніков // Журнал європейської економіки. – 2015. – Т. 14, (№ 1). – С. 26–36.
Стельмахова А. Маркетинговые исследования помогают в принятии решений собственниками брендов / Александра Стельмахова // Маркетинговые исследования в Украине. – 2018. – № 2. – С. 47–49.
Титаренко Я. Що пропонують з маркетингових досліджень в Інтернет лідери в пошуковій системі Google / Яна Титаренко // Маркетингв Україні. – 2016. – № 5. – С. 21–24.
Файвішенко Д. С. Світовий ринок мінеральної води / Д. С. Файвішенко // Агросвіт. – 2019. – № 19. – С. 23–30. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Черномаз П. О. Міжнародний маркетинг : навч. посіб. / П. О. Черномаз. – Київ : Академвидав, 2010. – 270 с. – (Альма-матер).
Шифр зберігання та місце знаходження книги33М Ч-49; книгосховище, ч/з студентський.


26.01.2020
Запитує: Nazarii
Тема запиту: 
Вітаю! Прошу надати інформацію щодо бакалаврської на тему «Моделі голосування і прийняття рішень в малих групах» для спеціальності «Економічна кібернетика». Заздалегідь вдячний!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Назарію! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Вітлінський В. В.  Теорія інтелектуальних систем прийняття рішень : навч. посіб. / В. В. Вітлінський, В. І. Скіцько ; [редкол.: О. Д. Шарапов (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2014. – 507 с. Шифр зберігання та місце знаходження книги: 330.4 В54; книгосховище.
Дерлоу Дес. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень : [посібник] / Дер Дерлоу ; пер. з англ.: Р. А. Семків, Р. Л. Ткачук. – Київ : Всеувито : Наук. думка, 2001. – 242 с. – (Усе про менеджмент). – Парал. тит. арк. англ.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 005 Д36; книгосховище, ч/з студ.
Катренко А. В. Теорія прийняття рішень : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / А. В. Катренко, В. В. Пасічник, В. П. Пасько ; за заг. ред. М. З. Згуровського. – Київ : BHV, 2009. – 448 с. – (Інформатика).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 51 К29; ч/з студ.
Негрей М. В. Теорія прийняття рішень : навч. посіб. / М. В. Негрей, К. Л. Тужик ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Центр учб. літ., 2018. – 272 с. : рис., табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 005 Н41; ч/з студ.
Прийняття управлінських рішень : навч. посіб. / [Ю. Є. Петруня, В. Б. Говоруха, Б. В. Літовченко та ін.] ; за ред. Ю. Є. Петруні. – 2-ге вид. – Київ : Центр учб. літ., 2011. – 213 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 301 П75; книгосховище.
Теорія прийняття рішень : підруч. для студентів ВНЗ / М. П. Бутко, І. М. Бутко, В. П. Мащенко [та ін.] ; за заг. ред. М. П. Бутка ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2018. – 356 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 005 Т33; ч/з студ.


12.12.2019
Запитує: Анастасия
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати підручники та статті на тему «Конституційний склад і структура парламенту Україні». Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Анастасіяє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Деркач А. Коаліція депутатський фракцій як особливий суб’єкт конституційно-правових відносин / Андрій Деркач // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 7. – С. 127–132.
Зотова Т. Г. Питання удосконалення структури апарату Верховної Ради України у контексті світового досвіду / Т. Г. Зотова // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 16. – С. 142–144.
Конституційні засади сучасного державотворення : навч. посіб. у питаннях і відповідях / [Т. Є. Кагановська, Є. І. Григоренко, Я. О. Григоренко та ін.] ; за ред. Т. Є. Кагановської ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Юрид. ф-т. – Київ : Право, 2017. – 304 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги342 К65; ч/з студ.
Крусян А. Лекція професора А. Крусян: «Верховна Рада України» / А. Крусян // Право України. – 2015. – № 5. – С. 124–136.
Куцик П. О. Національна економіка: засади становлення, функціонування, регулювання та розвитку : монографія : [в 2 т.] / П. О. Куцик, О. І. Ковтун, Г. І. Башнянин. – Львів : Растр-7, 2016. – Ч. 1. – 458 с. – Зі змісту: Парламент (Верховна Рада України) як інститут законодавчої влади.
Шифр зберігання та місце знаходження книги330.5 К95; ч/з студ.
Луценко С. Целеполагание парламента и политических партий в реальной демократии / Сергей Луценко // Общество и экономика. – 2018. – № 5. – С. 123–129. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Модернізація Конституції України та вдосконалення правоохоронної діяльності : матеріали підсумкової наук.-практ. конф. (Київ, 25 квіт. 2014 р.) / М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ, Навч.-наук. ін-т заочного навч. ; [відп. ред. В. В. Сокуренко]. – Київ : Ліра-К, 2014. – 524 с. – Зі змісту: Дадак Л. Б. Вдосконалення структури парламенту та спосіб його формування в умовах сьогодення / Л. Б. Дадак.
Шифр зберігання та місце знаходження книги34С М74; ч/з студ.
Словська І. Є. Конституційно-правовий статус парламенту – Верховної Ради України : монографія / І. Є. Словська ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 336 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги34С С48; книгосховище, ч/з студ.
Федоренко В. Л. Конституційне право України : підручник / В. Л. Федоренко ; М-во юстиції України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : Ліра-К, 2016. – 615 с. – Зі змісту: Склад і структура Верховної Ради України.
Шифр зберігання та місце знаходження книги342 Ф33; книгосховище, ч/з студ.
Шапаренко О. А. Роль та місце комітетів у здійсненні законодавчої функції Верховної Ради України / Шапаренко Олександр Андрійович // Економіка. Фінанси. Право. – 2019. – № 1. – С. 38–39.
Шаповал В. Парламент як представницький орган / В. Шаповал // Право України. – 2015. – № 3. – С. 114–134.


11.12.2019
Запитує: Володимир
Тема запиту: Доброго вечора! 
Допоможіть, будь ласка, підібрати підручники та статті на тему «Конституційно-правові відносини та їх особливості. Порівняння конституційно-правових відносин в Україні та інших країнах». Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пане Володимире! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Богашева Н. Законодавчі колізії як фактор зниження якості та ефективності законодавства / Н. Богашева, Ю. Ключковський // Юридична Україна. – 2015. – № 10–12. – С. 5–11. –Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Бірмонтієне Т. Роль Конституційного Суду в розвитку конституційного права в Литовській Республіці / Т. Бірмонтієне // Вісник Конституційного Суду України. –2018. – № 2. – С. 213–222. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Волкова І. Юридичні факти-стани у динаміці конституційних правовідносин / Ірина Волкова // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 11. – С. 140–145.
Гультай М. М. Конституційна скарга у механізмі доступу до конституційного правосуддя : монографія / М. М. Гультай ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування. – Харків : Право, 2013. – 424 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги34С Г94; ч/з студ.
Деркач А. Коаліція депутатський фракцій як особливий суб’єкт конституційно-правових відносин / Андрій Деркач // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 7. – С. 127–132.
Книш В. ВТеоретико-правове дослідження інституту конституційно-правової відповідальності в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Книш Віталій Васильович ; [наук. консультант М. І. Луцький] ; ПВНЗ Ун-т Короля Данила. – Івано-Франківськ, 2018. – 40 с.
Шифр зберігання та місце знаходженняА2018 К53; зал екон. класики.
Куненко І. СКонституційний процес в Україні: актуальні питання правового забезпечення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Куненко Ірина Сергіївна ; [наук. керівник О. І. Ющик] ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ, 2011. – 21 с.
Шифр зберігання та місце знаходженняА2011 К91; книгосховище, зал екон. класики.
Міхневич Л. В. Конституційне право України [Електронний ресурс] : практикум / Л. В. Міхневич ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2013. – 266 с. – Існує версія на папер. носії.
Шифр зберігання та місце знаходження книги34С М69; книгосховище.
Погорілко В. Ф. Конституційне право України : підручник / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко ; [за заг. ред. В. Л. Федоренка] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – [4-те вид., перероб. і доопр.]. – Київ : Ліра-К, 2012. – 575 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги34С П43; книгосховище.
Подорожна Т. Юридична відповідальність як гарантія конституціоналізації правового порядку / Т. Подорожна // Право України. – 2016. – № 8. – С. 107–115. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Совгиря О. Конституційна скарга як спосіб захисту конституційних прав та свобод осіб у податкових правовідносинах / Ольга Совгиря // Право України. – 2018. – № 12. – С. 148-162. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Федоренко В. Л. Конституційне право України : підручник / В. Л. Федоренко ; М-во юстиції України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : Ліра-К, 2016. – 615 с. – До 20-річчя Конституції України та 25-річчя незалежності України.
Шифр зберігання та місце знаходження книги342 Ф33; книгосховище, ч/з студ.
Шевчук Л. В. Динаміка змісту правової ідеології в українському конституційному законодавстві: історико-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Шевчук Любомир Васильович ; [наук. керівник А. І. Луцький] ; ПВНЗ Ун-т Короля Данила. – Івано-Франківськ, 2019. – 16 с.
Шифр зберігання та місце знаходженняА2019 Ш37; зал екон. класики.


6.12.2019
Запитує: Ірина
Тема запиту: Добрий день! 
Допоможіть, будь ласка, дібрати літературу для курсової роботи на тему «Проектування раціональних режимів праці і відпочинку». Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Ірино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Гришнова Е. А. Экономика персонала : учеб. пособие / Е. А. Гришнова, М. С. Римкина ; М-во образования и науки Украины, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев : Киев. ун-т, 2017. – 135 с. : табл. – Из содерж.: Социально-психологические аспекты экономики персонала.
Шифр зберігання та місце знаходження книги331 Г85; ч/з студ.
Економіка та підприємництво [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: І. М. Рєпіна, В. І. Кириленко, А. М. Колот та ін.]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2018. – Вип. 40. – 304 с. – Зі змісту: Василик А. В. Сучасні підходи до удосконалення режимів праці і відпочинку працівників / Василик А. В., Данилевич H. C., Сікорська А. C.
Колот А. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини у схемах і таблицях : навч. посіб. / А. М. Колот, О. О. Герасименко, Г. В. Герасименко ; [редкол.: С. О. Цимбалюк (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2017. – 376 с. : рис., табл. – Існує електрон. версія друк. вид. – Зі змісту: Якість трудового життя ; Раціоналізація трудових процесів.
Шифр зберігання та місце знаходження книги331 К61; книгосховище, ч/з студ.
Крушельницька Я. В. Фізіологія і психологія праці : підручник / Я. В. Крушельницька ; [редкол.: О. К. Шафалюк (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2014. – 464 с. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги15 К84; книгосховище, ч/з студ.
Організація та нормування праці : навч. посіб. / Н. С. Данилевич, А. В. Калина, Т. Б. Твердушка [та ін. ; редкол.: А. М. Поручник (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2015. – 392 с. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги331 О-64; книгосховище.
Офісний менеджмент : навч. посіб. / Л. І. Скібіцька, В. І. Щелкунов, Т. В. Сівашенко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 614 с. : рис., табл. – Зі змісту: Сутність, зміст та напрямки наукової організації офісної праці ; Поняття і завдання наукової організації праці ; Зміст і напрямки наукової організації праці ; Складові основи наукової організації праці ; Режим праці та відпочинку.
Шифр зберігання та місце знаходження книги301 О-91; книгосховище.
Соціально-трудові відносини: теоріята практика = Социально-трудовые отношения: теория и практика = Social and labour relations: theory and practice : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т соц.-труд. відносин ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – № 1 (9). – 302 с. – Зі змісту: Гаєвська О. Б. Організаційний режим праці як продукт соціального управління / О. Б. Гаєвська. – С. 149–155.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 С69; книгосховище, ч/з студ.
Управління персоналом : підручник / [В. М. Данюк, А. М. Колот, Г. С. Суков та ін.] ; за заг. та наук. ред. В. М. Данюка ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», ПАТ «Новокраматор. машинобуд. завод». – Вид. 2-ге, зі змін. – Київ : КНЕУ ; Краматорськ (Донец. обл.) : НКМЗ, 2014. – 666 с. : табл. – Зі змісту: Технологія як фундаментальна основа організації виробництва та управління персоналом ; Створення умов для ефективної діяльності персоналу ; Підтримання потрібного ритму виробництва ; Умови праці на виробництві, їхній вплив на здоров’я і працездатність персоналу.
Шифр зберігання та місце знаходження книги338 У67; книгосховище, абонемент.


13.11.2019
Запитує: Zhanna
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової роботи на тему «Науково-технічний потенціал України та його реалізація у міжнародному співробітництві». Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Жанно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Бойко О. Світовий досвід розвитку інноваційної сфери виробництва у країнах Європейського Союзу та України / Олена Бойко, Світлана Черненко // Журнал європейської економіки. – 2015. – Т. 14, (№ 3). – С. 341–361.
Грачев О. О. Сучасні дослідження і розробки ОЕСР у галузі освіти, науки, технологій та інновацій / О. О. Грачев, Л. П. Овчарова // Наука та наукознавство = Наука и науковедение = Science and Science of Science. – 2017. – № 4. – С. 18–34. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Зарицька Н. С. Перспективні напрями поглиблення науково-технічного співробітництва України та США / Н. С. Зарицька // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 40–42. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Івченко В. Україна в просторі міжнародного науково-технологічного та інноваційно-інвестиційного співробітництва ГУАМ / Віктор Івченко, Юрій Сенюк, Олександр Морозов // Економіст. – 2018. – № 9. – С. 20–31.
Мусіна Л. А. Еко-інновації як шлях до зеленої модернізації економіки: міжнародний досвід і перспективи України / Л. А. Мусіна // Науково-технічна інформація. – 2015. – № 2. – С. 26–34. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Наука України: ресурсне забезпечення, результативність досліджень, показники міжнародних рейтингів : [монографія / Т. В. Писаренко, Т. К. Куранда, В. М. Євтушенко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Укр. ін-т наук.-техн. експертизи та інформації. – Київ : УкрІНТЕІ, 2016. – 236 с. : табл., рис.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 001 Н34; ч/з студ.
Науково-технічна діяльність: системи і механізми державного управління, показники міжнародних порівнянь, результативність досліджень і розробок : [монографія] / А. В. Ямчук [та ін. ; за ред. Т. В. Писаренко] ; М-во освіти і науки України, Укр. ін-т наук.-техн. і екон. інформації. – Київ : УкрІНТЕІ, 2015. – 249 с. : рис., табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 001 Н34; ч/з студ.
Науково-технічна сфера України за результатами моніторингу та показниками міжнародних рейтингів : [монографія] / А. В. Ямчук [та ін. ; за ред. Т. В. Писаренко] ; М-во освіти і науки України, Укр. ін-т наук.-техн. і екон. інформації. – Київ : УкрІНТЕІ, 2014. – 231 с. : рис., табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 001 Н34; ч/з студ.
Рябоконь М. В. Систематизація форм науково-технологічного бізнесу / М. В. Рябоконь // Економіка та держава. – 2017. – № 9. – С. 87–89. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Федулова Л. І. Інтеграція наукового потенціалу України в міжнародний науково-технологічний простір / Л. І. Федулова, Т. М. Юхновська // Економіка і прогнозування. – 2013. – № 3. – С. 84–104.
Фірсова Л. Участь України у міжнародних програмах і проектах / Людмила Фірсова, Наталія Швед // Інтелектуальна власність в Україні. – 2018. – № 10. – С. 24–27.
Хвічія-Дуве Г. Оцінка наукової складової інфраструктурного забезпечення інноваційного розвитку в Україні / Георгій Хвічія-Дуве // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2018. – Вип. 4. – С. 27–32. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Чорна Н. П. Напрямки і перспективи входження України до міжнародного економічного співробітництва / Н. П. Чорна // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; [редкол.: О. О. Примостка (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 13–18. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.


29.10.2019
Запитує: Zim Official
Тема запиту: Добрий день! Допоможіть, будь ласка, дібрати літературу для реферату на тему «Державне управління економікою в Україні». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Гладинець Н. І. Теоретичні положення формування системи державного управління економікою / Н. І. Гладинець // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 6. – С. 33–37.
Кириченко К. І. Ідентифікація впливу якісних характеристик державного управління на параметри економічного розвитку країни / Костянтин Іванович Кириченко // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2018. – № 3. – С. 14–20. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Криштоф Н. С. Проблеми впровадження конкурентоспроможної економічної моделі в Україні: державно-управлінський аспект / Н. С. Криштоф // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія «Державне управління» = Bulletin of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine. Series «Public Administration». – 2017. – № 4. – С. 56–61. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Куцик П. О. Національна економіка: засади становлення, функціонування, регулювання та розвитку : монографія : [у 2 ч.] / П. О. Куцик, О. І. Ковтун, Г. І. Башнянин. – Львів : Растр-7, 2017. – Ч. 2. – 400 с. : рис., табл. – Зі змісту: Державність та державне управління економікою.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 330.5 К95; книгосховище.
Неботов П. Г. Удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування системи експортного контролю України / П. Г. Неботов // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; [редкол.: О. О. Примостка (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 13–21. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Почтариця Ю. Ю. Роль державних секретарів у реформуванні державного управління в Україні / Ю. Ю. Почтариця // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 14. – С. 121–126. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Раллє Н. В. Державне управління економікою: практичний досвід та наукове знання / Н. В. Раллє // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; [редкол.: С. В. Захарін (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2017. – № 12. – С. 32–35. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Саволюк І. Державні цільові програми / Ірина Саволюк // Фінансовий контроль. – 2018. – № 1. – С. 35–40.
Смолінський В. Б. Напрями вдосконалення фінансово-кредитного регулювання розвитку малого підприємництва на державному рівні / Смолінський Валентин Броніславович, Смолінська Софія Дмитрівна // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 11. – С. 30–32. – Анот. парал. англ., рос.
Удовиченко В. П. Пошук оптимальної та ефективної стратегії економічних відносин за філософією розбудови української державності: Україна до України / В. П. Удовиченко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія «Державне управління» = Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine. Series «Public Administration». – 2018. – № 4. – С. 50–58. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Хахула Б. В. Теоретико-методичні підходи державного управління економічними процесами країни / Б. В. Хахула // Агросвіт. – 2018. – № 20. – С. 55–60. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Якименко С. В. Концептуальні засади становлення інноваційного механізму державного управління в Україні / С. В. Якименко // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 6. – С. 104–108. – Автор, назва та анот. парал. англ.


29.10.2019
Запитує: Катя
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання есе 
«Наведіть приклади мотивованих і немотивованих заощаджень домогосподарств». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Катерино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Жданова Л. Л. Відтворення і нагромадження капіталу: теорія, методологія, економічна політика : [монографія] / Л. Л. Жданова. – Одеса : Астропринт, 2014. – 296 с. – Зі змісту: Мотивація заощаджень.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 330.1 Ж42; книгосховище.
Заславська О. І. Особливості формування заощаджень населення у Закарпатській області / О. І. Заславська // Регіональна економіка = Regional Economy. – 2016. – № 4. – С. 39–44. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Кізима Т. Державна політика стимулювання грошових переказів трудових мігрантів: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії / Тетяна Кізима, Вікторія Онищук // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 1. – С. 47–57. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Кізима Т. Домогосподарства на фінансовому ринку України: поведінково-мотиваційний аспект / Тетяна Кізима, Андрій Кізима // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 3. – С. 89–101. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Кізима Т. Тенденції та перспективи розвитку основних форм заощаджень домогосподарств в Україні / Т. Кізима // Світ фінансів. – 2010. – № 3. – С. 60–72.
Кізима Т. Фінансова грамотність населення і фінансова поведінка домогосподарств: аспекти взаємовпливу / Т. Кізима, О. Шаманська // Світ фінансів. – 2014. – Вип. 1. – С. 16–26.
Кізима Т. О. Заощадження домашніх господарств: сутнісно-теоретичні та класифікаційні аспекти / Т. О. Кізима // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2010. – № 10. – С. 200–206.
Кізима Т. О. Тенденції розвитку фінансів домогосподарств: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії / Т. О. Кізима // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 9. – С. 170–176.
Кізима Т. О. Фінанси домогосподарств / Т. О. Кізима. – Київ : Знання, 2010. – 63 с. – (Бібліотечка товариства «Знання». Серія «Економічна» : відновлена у 2010 р. ; № 1).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 К 38; книгосховище, ч/з студ.


29.10.2019
Запитує: Катя
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання есе 
«Способи ухилення від сплати податків в України». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Катерино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Андрусь О. І. Проблеми трансфертного ціноутворення в Україні / Андрусь О. І. // Формування ринкових відносин в Україні = Market Relations Development in Ukraine : зб. наук. пр. / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; [редкол.: С. В. Захарін (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 55–59. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Баранов С. О. Ухилення від сплати податків як основний чинник тіньової економіки / С. О. Баранов // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 12. – С. 102–106. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Інноваційний ресурс соціально-економічного розвитку України : зб. доп. 84-ї наук. конф. студентів КНЕУ, 24 квіт.–23 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. за вип. О. А. Петухова]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2017. – 1032 с. – Зі змісту: Мазур Д. О. Способи ухилення від сплати податків в Україні за допомогою офшорних схем / Д. О. Мазур. – С. 466–467.
Кучерова Г. Ю. Концептуальний підхід обґрунтування системи моніторингу стану платників податків / Г. Ю. Кучерова // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 8. – С. 42–46. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Максименко А. В. Офшорні центри як інструмент міжнародного податкового планування / А. В. Максименко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; [редкол.: С. В. Захарін (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2017. – № 9. – С. 25–30. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Мануков С. Податкова політика та спроби ухилення від податків в історичному ракурсі / С. Мануков, Ю. Жеглова // Фінансовий ринок України. – 2010. – № 12. – С. 25–29.
Мірошніченко О. В. Використання офшорних механізмів ухилення від сплати податків серед загроз економічній безпеці України / О. В. Мірошніченко // Вісник економічної науки України. – 2011. – № 1. – С. 88–94.
Новицький В. А. Механізми мінімізації впливу офшорів на систему оподаткування в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Новицький Віталій Андрійович ; [наук. керівник С. В. Онишко] ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2015. – 20 с.
Шифр зберігання та місце знаходження: А2015 Н73; Зал екон. клас.
Приходько І. Перспективи проведення податкової амністії капіталів фізичних осіб в Україні (з урахуванням результатів податкового компромісу 2014 року) / Ірина Приходько // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 4. – С. 159–64.
Токарєва К. О. Ухилення від сплати податків та шляхи його подолання в Україні й зарубіжних країнах / К. О. Токарєва, Н. В. Тімощенкова // Право та інновації. – 2018. – № 1. – С. 69–74. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
«Хавала» та інші системи нелегального переказу коштів // Фінансовий моніторинг. – 2018. – Травень (№ 5). – С. 7–13.


26.10.2019
Запитує: Елена
Тема запиту: Добрий день! Допоможіть, будь ласка, дібрати літературу для написання роботи на тему 
«Характеристика діяльності органів, що створюють нормативну базу функціонування фінансової системи». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Олено! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Клімова С. Види нормативних актів управління у сфері публічних фінансів / Світлана Клімова // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 11. – С. 126–130.
Косова Т. Вищий державний фінансовий контроль в умовах євроінтеграції України / Косова Тетяна, Шевченко Володимир // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки = Foreign trade: economics, finance, law. – 2018. – № 1. – С. 121–129. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Котенко С. Л. Нормативно-правове забезпечення державної фінансової політики за чинником людського розвитку / С. Л. Котенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 21. – С. 130–135. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Мандриченко Ю. О. Правові гарантії діяльності органів фінансового контролю в Україні : монографія / Ю. О. Мандриченко. – Київ : Центр учб. літ., 2018. – 200 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 347 М23; ч/з студ.
Стоян В. І. Казначейська система : підручник для студентів вищ. навч. закл. / В. І. Стоян, О. С. Даневич, М. Й. Мац ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. екон. ун-т. – 3-тє вид., змін. й допов. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 867 с. : рис., табл. – Зі змісту: Органи державного фінансового контролю, їх функції.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.1 С82; ч/з студ.
Теорія фінансів : підручник / [С. В. Бойко, Л. П. Гацька, В. В. Гошовська та ін.] ; за заг. ред. В. М. Федосова, С. І. Юрія. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 574 с. : рис., табл. – Зі змісту: Організаційно-правові основи побудови і функціонування фінансової системи.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Т33 ; ч/з студ.
Федоров С. Принцип законності державного фінансового контролю: зміна парадигми / Сергій Федоров // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 2. – С. 148–154.


26.10.2019
Запитує: Zim Official
Тема запиту: Добрий день! Допоможіть, будь ласка, дібрати літературу для есе на тему «Які особливості розвитку фінансової науки на різних історичних етапах». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Бровченко С. Не вмирає душа наша, не вмирає воля! / Святослав Бровченко // Фінансовий контроль. – 2016. – № 7–8. – С. 54–63.
Гайдуцький П. І. Гривня – атрибут державності та ефективності економіки / П. І. Гайдуцький // Економіка та держава. – 2016. – № 8. – С. 4–11.
Голубка С. Еволюція фінансових інститутів України: відродження національної державності / С. Голубка // Незалежний аудитор. – 2014. – № 3. – С. 98–103.
Голубка С. Еволюція фінансових інститутів України: епоха відродження національної державності / С. Голубка // Незалежний аудитор. – 2014. – № 4. – С. 110–116.
Голубка С. З історії фінансів української державності: від Київської Русі до Гетьманщини / С. Голубка // Незалежний аудитор. – 2014. – № 2. – С. 110–117.
Голубка С. Фінансові інститути України Радянської доби / С. Голубка // Незалежний аудитор. – 2014. – № 5. – С. 98–104.
Голубка С. М. Методологічні засади дослідження історії фінансового господарства України / С. М. Голубка // Фінанси України. – 2013. – № 10. – С. 110–122.
Дерлиця А. Історична логіка становлення суспільних фінансів / Андрій Дерлиця // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 4. – С. 69–82. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Дяченко С. А. Історичні та соціально-економічні основи розвитку місцевих фінансів / С. А. Дяченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 24. – С. 135–140. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Котенко Л. Біблійське коріння внутрішнього аудиту / Лідія Котенко // Фінансовий контроль. – 2018. – № 12. – С. 38–43.
Небрат В. В. Історико-фінансові дослідження в українській економічній думці XIX – початку XX ст. / В. В. Небрат // Економіка України. – 2013. – № 3. – С. 77–85 ; № 4. – С. 80–89.
Орлик С. В. Проблеми фінансової політики Російської імперії в роки Першої світової війни в науковій спадщині М. І. Тугана-Барановського / С. В. Орлик // Український історичний журнал. – 2017. – № 1. – С. 60–73. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Сокольников Г. Золото в мировом денежном обращении / Г. Сокольников // Финансы. – 2016. – № 2. – С. 52–55.
Тагаев С. Х. Финансовая деятельность в Чечено-Ингушской АССР в предвоенные годы (1936–1941 гг.) / С. Х. Тагаев, К. Х. Ибрагимов // Финансы. – 2018. – № 3. – С. 52–57.
Фрадинський О. Еволюція надзвичайного оподаткування: від давньогрецької ейсфори до вітчизняного військового збору / Олександр Фрадинський, Андрій Машко // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 3. – С. 51–61. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Чугунов І. Еволюція фінансового механізму пенсійного забезпечення / Чугунов Ігор, Насібова Ольга // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету = Herald of Кyiv national university of trade and economics. – 2016. – № 1. – С. 80–97. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Юхименко П. Формування наукової доктрини української фінансової школи кінця XIX – початку XX ст. / П. Юхименко // Банківська справа. – 2013. – № 9–10. – С. 3–16.


22.10.2019
Запитує: Ірина
Тема запиту: Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, дібрати літературу для курсової роботи на тему «Поняття та види договорів підряду у зобов'язальному праві України». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Ірино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Вавженчук С. Істотні умови договору будівельного підряду / Сергій Вавженчук // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 8. – С. 9–13.
Гриняк А. Договірне регулювання підрядних відносин у підприємницькій діяльності / А. Гриняк // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 9. – С. 3–7. – Анот. парал. рос., англ.
Гриняк А. Б. Правова природа ризику в договорах з виконання робіт / Андрій Богданович Гриняк, Мар’яна Дмитрівна Пленюк // Вісник Національної академії правових наук України. – 2018. – Т. 25, № 1. – С. 29–49. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Гуцуляк В. Ґенеза правового регулювання відносин за договором підряду на проведення пошукових робіт / Володимир Гуцуляк // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 12. – С. 20–24. – Анот. парал. рос., англ.
Гуцуляк В. Нормативно-правове регулювання відносин із проведення пошукових робіт: окремі аспекти / Володимир Гуцуляк // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 11. – С. 7–11. – Анот. парал. рос., англ.
Диба О. Поняття та ознаки порушення умов договору підряду на проведення проектних робіт / Олексій Диба // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 2. – С. 14–19.
Криса М. Держава Україна як сторона у договорі підряду на геологічне вивчення надр за державним замовленням / Микола Криса // Публічне право. – 2018. – № 3. – С. 247–254. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Криса М. Поняття та предмет договору підряду на геологічне вивчення надр за державним замовленням / Микола Криса // Юридична Україна. – 2017. – № 4. – С. 29–33. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Лещенко Н. Господарсько-правові санкції за порушення договору підряду на проведення проектних і дослідних робіт: проблеми теорії та правозастосування / Наталія Лещенко // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 6. – С. 96–101.
Недошовенко А. Судовий порядок укладання договору будівельного підряду / Андрій Недошовенко // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 6. – С. 52–60.


18.09.2019
Запитує: vikulja
Тема запиту: Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для курсової роботи на тему «Соціальне страхування у Франції та його особливості». Дякую! Гарного Вам дня!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Вікторіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Валиева Е. Н. Теоретические и исторические аспекты финансов пенсионной защиты в России / Валиева Елизавета Николаевна // Экономические науки. – 2018. – № 4. – С. 53–57. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Козачун К. І. Аналіз напрямів розвитку медичного страхування в Україні на основі світового досвіду / Козачун Катерина Ігорівна // Економіка. Фінанси. Право. – 2016. – № 4/2. – С. 21–24. – Назва та анот. парал. рос., англ.
Костриця В. І. Модернізація європейських державних служб зайнятості – уроки для України / В. І. Костриця, М. В. Судаков // Ринок праці та зайнятість населення. – 2015. – № 4. – С. 13–16. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Лебеда Т. Б. Реформування охорони здоров'я як ендогенний фактор економічного розвитку України / Т. Б. Лебеда // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; [редкол.: С. В. Захарін (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2017. – № 10. – С. 15–22. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Маршавін Ю. М. Особливості організації державного соціального страхування на випадок безробіття в умовах соціально-економічної нестабільності / Ю. М. Маршавін // Ринок праці та зайнятість населення. – 2014. – № 4. – С. 3–8. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Миколаєць І. В. Вплив державного регулювання на формування моделі соціального захисту населення / І. В. Миколаєць // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 24. – С. 127–130. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Ниязбаева А. А. Современные подходы и основные направления деятельности институтов негосударственного пенсионного обеспечения по управлению пенсионными активами населения / А. А. Ниязбаева // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2016. – № 11. – С. 312–319. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос., укр.
Рудик В. Соціальний аспект реформування вітчизняної пенсійної системи в сучасних умовах / В. Рудик // Україна: аспекти праці. – 2016. – № 5–6. – С. 32–37. – Анот. парал. англ., рос.
Системи соціального страхування зарубіжних країн : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Г. В. Григораш та ін.] ; М-во освіти і науки України, М-во фінансів України, Дніпропетров. держ. фінанс. акад. – Київ : Центр учбової літ., 2008. – 144 с. – Зі змісту: Соціальне страхування у Франції.
Шифр зберігання та місце знаходження книги36 С40; книгосховище.
Таірова Т. М. Дослідження впливу соціально-економічних факторів на рівень виробничого травматизму в Україні / Т. М. Таірова // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – 2016. – № 2. – С. 3–8.
Терованесов А. Правове регулювання медичного страхування наприкінці ХІХ ст. / Арсен Терованесов // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Юридичні науки. – 2016. – № 6. – С. 14–21. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Януль І. Є. Досвід зарубіжних країн у галузі страхування майна / І. Є. Януль, Т. С. Касьянюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 6. – С. 68–73. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Шкіренко В. В. Методичні підходи до попереднього аналізу економічної ефективності проектів на передінвестиційному етапі / В. В. Шкіренко // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 17. – С. 44–48. – Автор, назва та анот. парал. англ.


13.09.2019
Запитує: Настя
Тема запиту: Добрий день! Допоможіть, будь ласка,підібрати літературу для фахової науково-дослідної роботи на тему  «Інвестиційна привабливість підприємства: зміст та способи оцінкм». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Настасіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Жихор О. Б. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства / О. Б. Жихор, О. В. Більська, І. Є. Юхно // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; [редкол.: О. О. Примостка (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2017. – № 7– 8. – С. 34–40. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Жувагіна І. О. Оцінка інвестиційної привабливості підприємств роздрібної торгівлі / І. О. Жувагіна // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 8. – С. 14–16.
Зельдіна О. Захист прав інвесторів як складник інвестиційної привабливості України / Олена Зельдіна // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 3. – С. 51–55.
Комплексний аналіз інвестиційної привабливості підприємств в контексті фінансового забезпечення розвитку підприємств / Костирко Л. А., Костирко Р. О., Мадіярова Е. С., Середа О. О. // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики = Financial and credit activity: problems of theory and practice : зб. наук. пр. / ДВНЗ «Ун-т банк. cправи», Харків. навч.-наук. ін-т ; [голов. ред. Самородов Б. В.]. – Харків, 2018. – Вип. 2. – С. 198–207. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Коренюк П. І. Формування інвестиційної привабливості підприємств галузей національної економіки : монографія / П. І. Коренюк, О. Т. Левандівський ; М-во освіти і науки України, Дніпропетров. держ. техн. ун-т. – Кам’янське (Дніпропетров. обл.) : ДДТУ, 2019. – 294 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 65 К66; книгосховище.
Коцупатрий М. М. Інвестиційний розвиток аграрних підприємств : монографія / М. М. Коцупатрий, В. Ю. Ільїн, О. В. Ільїна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2018. – 221 с. : рис. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 333С К75; книгосховище, ч/з студ.
Кохно П. Методология инвестирования в инновационную деятельность промышленных предприятий / Павел Кохно, Алина Кохно // Общество и экономика. – 2018. – № 10. – С. 48–68. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Могилова М. М. Удосконалення оцінки основних засобів сільськогосподарського призначення при діагностиці інвестиційної привабливості та кредитоспроможності аграрних підприємств / М. М. Могилова // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 5. – С. 22–27. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Саранюк А. Системне узагальнення методик оцінювання інвестиційної привабливості підприємств житлово-комунального господарства / Антоніна Саранюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 1. – С. 89–98. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Ситник О. В. Інтегральна оцінка інвестиційної привабливості підприємств машинобудування в місті Києві та Київській області / О. В. Ситник // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 4. – С. 75–77. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Ситник О. В. Теоретико-методичне забезпечення оцінки інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств / О. В. Ситник // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 1. – С. 61–63. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Слободян Н. Г. Напрями оцінки рівня інвестиційної привабливості підприємств України / Н. Г. Слободян, О. В. Хабенко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2016. – № 5. – С. 35–39. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Шевченко Н. І. Вітчизняний та зарубіжний досвід інноваційної діяльності суб’єктів господарювання / Н. І. Шевченко, Є. О. Колєснік, І. С. Сіліна // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 22. – С. 78–84. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Шкіренко В. В. Методичні підходи до попереднього аналізу економічної ефективності проектів на передінвестиційному етапі / В. В. Шкіренко // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 17. – С. 44–48. – Автор, назва та анот. парал. англ.


11.09.2019
Запитує: vikarenkas52
Тема запиту: Добрий день! Підкажіть будь ласка літературу на тему «Технологія обліку та аудиту оплати праці». Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Гресь Н. Актуальні аспекти обліку розрахунків з підзвітними особами / Наталія Гресь // Бухгалтерський облік і аудит. – 2016. – № 10. – С. 41–47. – Анот. парал. англ.
Івахненков С. Автоматизація бізнес-процесів та бухгалтерського обліку: «хмарна» революція? / Сергій Івахненков // Бухгалтерський облік і аудит. – 2018. – № 5. – С. 26–35. – Анот. парал. англ., рос.
Касатонова І. Організація обліку заробітної плати на підприємстві та її нормативне забезпечення / Інна Касатонова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2016. – № 9. – С. 18–25. – Анот. парал. англ.
Муравський В. Облік і контроль відпрацьованого часу та заробітної плати з використанням автоматизованої системи ідентифікації працівників / Володимир Муравський // Бухгалтерський облік і аудит. – 2017. – № 5. – С. 8–18.
Новокрещенова Д. О. Внутрішній контроль виплат працівникам в системі управління підприємством / Новокрещенова Дар’я Олександрівна // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 12/3. – С. 40–44. – Назва та анот. парал. рос., англ.
Огійчук М. Проблеми та практика інформаційного забезпечення виконання Закону України «Про оплату праці» та інших нормативних документів / Микола Огійчук, Юлія Нежид // Бухгалтерський облік і аудит. – 2017. – № 7–8. – С. 25–34.
Очеретько Л. М. Удосконалення обліку витрат на оплату праці / Л. М. Очеретько, К. О. Багрій // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 23. – С. 67–71. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Павленко Р. І. Аудит розрахунків з оплати праці на підприємстві / Р. І. Павленко // Облік, аналіз та аудит: інноваційні напрями теоретичних і практичних досліджень : зб. матеріалів III Всеукр. студент. наук.-практ. конф., 20 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Облік.-екон. ф-т ; [редкол.: А. М. Колот та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2017. – С. 167–169.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4О-17; книгосховище, ч/з студ.
Ткаченко О. Сезонна й тимчасова робота: організація та оплата праці / Олена Ткаченко // Аудитор України. – 2018. – № 6. – С. 68–74.
Топоровська А. Резерви на оплату відпусток: обліково-юридичний аспект / Анна Топоровська, Костянтин Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2016. – № 6. – С. 41–47. – Анот. парал. англ.
Шот А. П. Аналітичний огляд змін законодавства у сфері оплати праці / А. П. Шот, О. О. Ващук // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 5. – С. 41–44. – Автор, назва та анот. парал. англ.


13.05.2019
Запитує: Ірина
Тема запиту: Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для курсової роботи на тему "Структура та динаміка витрат на робочу силу: міжнародні рамки та національні особливості". Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Ірино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Ефремов В. Витратна складова заробітної плати (Методологічний аспект) / В. Єфремов // Україна: аспекти праці. – 2015. – № 5. – С. 32–37. – Анот. рос., англ.
Калініченко Д. Р. Вплив глобалізаційних процесів на характеристики людського капіталу / Калініченко Данило Ростиславович // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 5/3. – С. 15–19. – Назва та анот. парал. рос., англ.
Кожем'якіна С. М. Продуктивність праці: вектор макроекономічних показників / С. М. Кожем'якіна // Ринок праці та зайнятість населення. – 2014. – № 4. – С. 49–53. – Автор, назва та анот. парал. укр.
Козарезенко Л. В. Роль бюджетної політики в розвитку людського потенціалу / Л. В. Козарезенко // Фінанси України. – 2016. – № 7. – С. 46–63. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Куліков Г. Т. Затрати на утримання робочої сили та її вартість: поняття, тенденції, показники / Г. Т. Куліков // Економіка України. – 2018. – № 1. – С. 3–15. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Лисенко О. Ощадливе виробництво: навчання на робочому місці як інструмент мінімізації втрат грошей і часу / Олександр Лисенко // Управління якістю. – 2018. – № 5. – С. 48–63.
Могильний О. М. Гідна заробітна плата як фактор соціально-економічної стабілізації / Могильний Олексій Миколайович, Куліков Геннадій Тимофійович // Ринок праці та зайнятість населення. – 2017. – № 2. – С. 5–15. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Никольская Г. Протекционизм Дональда Трампа и глобальный рынок рабочей силы / Галина Никольская // Общество и экономика. – 2018. – № 7. – С. 113–128. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Рынок труда в странах содружества в 2015 году // Общество и экономика. – 2017. – № 2. – С. 85–97.
Самолюк Н. М. Договірне регулювання і управління витратами на робочу силу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Самолюк Наталія Миколаївна ; [наук. керівник В. Я. Гуменюк] ; Ін-т регіон. дослідж. НАНУ. – Львів, 2009. – 21 с.
Шифр зберігання та місце знаходження: А2009 С17; Зал екон. клас.
Семенов А. Г. Аналіз показників використання фонду оплати праці на підприємстві / А. Г. Семенов, К. І. Складанна // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – № 4. – С. 82–86. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Скворцов І. Б. Обґрунтування вартості робочої сили з урахуванням її відтворення / Ігор Б. Скворцов // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2016. – № 5. – С. 42–48. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Скворцов І. Б. Обґрунтування первісної і поточної вартостей основних засобів та робочої сили / Ігор Борисович Скворцов, Олена Ярославівна Загорецька, Валентина Аркадіївна Гришко // Актуальні проблеми економіки = Actual Problems of Economics. – 2017. – № 4. – С. 15–23. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос., укр.
Шамілева Л. Л. Кон'юнктура ринку праці в Україні: проблеми виміру, збалансованості на середньострокову перспективу : публікація містить результати досліджень, проведених при грантовій підтримці Державного фонду фундаментальних досліджень за проектом Ф71/29-2017 / Шамілева Лариса Леонідівна, Шастун Анна Дмитрівна // Ринок праці та зайнятість населення. – 2018. – № 1. – С. 3–8. – Автор, назва та анот. парал. англ.


03.05.2019
Запитує: Julia
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на темою "Сучасні теорії мотивації". Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Євтушевська О. В. Мотивація суб’єктів господарської діяльності в сучасних умовах / О. В. Євтушевська // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 4. – С. 36–38. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос., укр.
Зарубіжний досвід мотивації персоналу підприємства / Васильчак С. В., Дубина М. П., Соловій С. Б., Вівчарук О. М. // Формування ринкових відносин в Україні = Market Relations Development in Ukraine : зб. наук. пр. / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; [редкол.: С. В. Захарін (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2018. – № 10. – С. 69–75. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Ізюмцева Н. В. Механізм підвищення відповідальності працівників / Ізюмцева Н. В., Іващенко М. В. // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики = Financial and credit activity: problems of theory and practice : зб. наук. пр. / ДВНЗ «Ун-т банк. справи», Харків. навч.-наук. ін-т ; [голов. ред. Самородов Б. В.]. – Харків, 2018. – Вип. 2. – С. 446–454. – Автор, назва та анот. парал. укр., рос.
Кібік О. М. Теорія бізнесу : навч. посіб. / О. М. Кібік, К. В. Белоус ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – 2-ге вид., стер. – Київ : Алерта, 2017. – 255 с. : рис., табл. – Зі змісту: Змістовні теорії мотивації ; Процесуальні теорії мотивації.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 К38; ч/з студ.
Менеджмент : навч. посіб. / [С. І. Михайлов та ін.] ; за ред. С. І. Михайлова. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 536 с. – Зі змісту: Змістовні теорії мотивації ; Процесуальні теорії мотивації.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 М50; ч/з студ.
Огієнко М. М. Теоретичні підходи до класифікації факторів розвитку людського потенціалу / М. М. Огієнко, О. В. Гуріна // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 3. – С. 74–78. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Палеха Ю. І. Менеджмент персоналу : навч. посіб. / Ю. І. Палеха ; М-во освіти і науки України. – Київ : Ліра-К, 2016. – 336 с. – Зі змісту: Теорії мотивації.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 П14; ч/з студ.
Соколовська В. В. Мотивація співробітників на основі теорії поколінь: теоретичний підхід / В. В. Соколовська, Г. В. Іванченко // Економіка та держава. – 2018. – № 10. – С. 58–62. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Хориняк В. Мотивація як один з чинників забезпечення розвитку персоналу / Хориняк Володимир // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2017. – Вип. 22. – С. 113–124. – Анот. парал. англ.
Хорунжак Н. Формалізація моделі мотивації працівників і оцінки її ефективності / Надія Хорунжак // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2018. – Вип. 1. – С. 85–97. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Якименко Л. Ю. Мотивация – основа управления человеческими ресурсами : учеб.-практ. пособие / Л. Ю. Якименко. – Киев : Центр учеб. лит., 2018. – 144 с. : рис., табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 Я45; ч/з студ.
HR-менеджмент у публічному управлінні: навч. посіб. / О. М. Руденко, С. В. Штурхецький, О. В. Шершньова, Н. В. Філіпова ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Київ : Кондор, 2017. – 122 с. – Зі змісту: Мотивація: Теорії і практики.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:  005 H86; ч/з студ.


02.05.2019
Запитує: Іра
Тема запиту: Добрий день, допоможіть підібрати літературу на курсову роботу " Ситуаційний аналіз ринку підприємства". Завчасно дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Ірино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Дмитрук М. І. Формування пропозиції на ринку винограду сільськогосподарськими підприємствами України / М. І. Дмитрук // Економіка АПК. – 2018. – № 11. – С. 106–113. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Кашуба Ю. П. Експортні можливості аграрних підприємств України на ринках ЄС / Ю. П. Кашуба // Економіка АПК. – 2017. – № 10. – С. 70–74. – Автор, назва та анот. парал. англ. рос.
Кільніцька О. С. Ринок кондитерської продукції в Україні: тенденції та перспективи розвитку / О. С. Кільніцька, Н. І. Кравчук, Н. М. Куцмус // Економіка АПК. – 2018. – № 11. – С. 29–43. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Ковінько О. Маркетингова оцінка стану ринку аграрної продукції України: передумови активізації міжнародної бізнес-діяльності вітчизняних аграрних підприємств / Олена Ковінько // Маркетинг в Україні. – 2017. – № 4. – С. 32–47.
Котелевець Д. О. Аналіз споживчого ринку олієжирової продукції як елемент оцінки конкурентоспроможності переробних підприємств АПК / Д. О. Котелевець // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 12. – С. 85–90. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Луцій К. М. Аналіз кон'юнктури ринку продукції м'ясопереробних підприємств / Калина Миколаївна Луцій // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2018. – № 1. – С. 39–51. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Михайлова Л. І. Механізми управління маркетингом та збутом продукції сільськогосподарських підприємств на ринку зерна / Л. І. Михайлова, М. О. Лишенко, Т. В. Устік // Економіка АПК. – 2018. – № 10. – С. 40–49. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Островський І. А. Особливості розвитку підприємництва в сфері поводження з відходами: європейський досвід і перспективи України / І. А. Островський, О. І. Славута // Економіка та держава. – 2018. – № 5. – С. 52–56. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Постол А. А. Ефективність виробництва сільськогосподарської продукції у великих аграрних підприємствах / А. А. Постол // Економіка та держава. – 2018. – № 4. – С. 87–91. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Постол А. А. Соціально-економічна сутність, особливості функціонування й стратегії конкурентоспроможного розвитку великих аграрних підприємств / А. А. Постол // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 7. – С. 54–57. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Сєвідова І. О. Аналіз стану ринку овочевої продукції в Україні та світі / І. О. Сєвідова // Агросвіт. – 2018. – № 11. – С. 12–16. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Сєвідова І. О. Аспекти діяльності аграрних підприємств на оптовому ринку / І. О. Сєвідова // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 2. – С. 58–63. – Автор, назва та анот. парал. англ.


09.04.2019
Запитує: Knight Princess
Тема запиту: Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для курсової роботи на тему «Спеціальні економічні зони як чинник міжнародної конкурентоспроможності країн світу» (на конкретному прикладі Китаю, США, Кіпру, Великобританії та ін.). Буду вдячна за допомогу!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Гусєв Ю. В. Поняття спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритетного розвитку / Ю. В. Гусєв // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 22. – С. 59–65. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Капітан В. О. Зарубіжний досвід формування державної стратегії розвитку малого бізнесу задля забезпечення зайнятості населення / В. О. Капітан // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 4. – С. 115–119. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Мариніна С. В. Особливості розвитку інтеграційних угруповань в Азійсько-Тихоокеанському регіоні / С. В. Мариніна // Економічний часопис – ХХІ = Economic annals – XXI. – 2013. – № 1–2 (2). – С. 3–6. – Автор, назва парал. англ., рос., укр.
Олефір А. Економічна політика Китаю: досвід реформ для України / Андрій Олефір // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 2. – С. 53–57.
Олійник О. Зовнішньоекономічна політика Китаю в умовах глобалізації світової економіки: уроки для України / О. Олійник // Вісник Національного банку України. – 2015. – № 6. – С. 40–47. – Анот. англ.
Подбиралина Г. В. Австралия в международных интеграционных процессах / Подбиралина Г. В., Мигалева Т. Е. // Международная экономика. – 2016. – № 8. – С. 39–48. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Саламатов В. Мегарегиональные торговые соглашения / В. Саламатов // Мировая экономика и международные отношения. – 2016. – Т. 60, № 9. – С. 17–27. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Севастьянов С. Интеграционные проекты Китая в АТР и Евразии / С. Севастьянов // Мировая экономика и международные отношения. – 2016. – Т. 60, № 4. – С. 5–12. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Чень Цзюнь. Структурні зрушення в зовнішній торгівлі КНР в сучасних умовах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Чень Цзюнь ; [наук. керівник І. І. Пузанов] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с.
Шифр зберігання та місце знаходження: А2016 Ч-43; Зал екон. клас.
Stecenko I. Analysis of free economic zones functioning in the Asian Region / Inna Stecenko // Економічний часопис – ХХІ = Economic annals – XXI. – 2015. – № 3–4 (1). – P. 16–19. – Автор, назва парал. англ., рос., укр. – Пер. назви: Аналіз функціонування вільних економічних зон в Азійському регіоні.


07.04.2019
Запитує: Мия
Тема запиту: Здравствуйте! Не могли бы вы предоставить мне литературу по теме «Національні та міжнародні інститути регулювання світового ринку праці»? Это тема курсовой работы. Спасибо.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Біль М. М. Інституціональні передумови європейського вектору розвитку ринку праці України / М. М. Біль // Регіональна економіка = Regional Economy. – 2016. – № 3. – С. 128–134. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Боков О. Ринок праці ЄС: досвід для України / О. Боков, Т. Біденко, С. Бокова // Україна: аспекти праці. – 2016. – № 1–2. – С. 46–52. – Анот. парал. рос., англ.
Гнібіденко І. Глобальні зміни у соціально-трудовій сфері: стан та вплив на трансформацію інститутів соціального захисту населення / І. Гнібіденко // Україна: аспекти праці. – 2015. – № 4. – С. 3–7. – Анот. рос., англ.
Давидюк Л. П. Трансформація міжнародного ринку праці в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Людмила Петрівна Давидюк ; [наук. керівник С. П. Калініна] ; Донец. нац. ун-т (м. Вінниця). – Вінниця, 2015. – 22 с.
Шифр зберігання та місце знаходження: А2015 Д13; Зал екон. клас.
Ільїч Л. Методичні підходи до прогнозування кваліфікованої робочої сили: досвід ЄС та України / Л. Ільїч // Україна: аспекти праці. – 2016. – № 7–8. – С. 3–10. – Анот. парал. англ., рос.
Монусова Г. Временная занятость на европейском рынке труда / Г. Монусова // Мировая экономика и международные отношения. – 2018. – Т. 62, № 9. – С. 36–47. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Мороз В. Інститути ринку праці як об'єкт державно-управлінського впливу на трудовий потенціал країни / В. Мороз // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2013. – № 2. – С. 98–107.
Навроцька І. Ретроспективний аналіз регулювання ринку праці в країнах з перехідною економікою центрально-східної Європи у 1990-х рр. / І. Навроцька // Україна: аспекти праці. – 2015. – № 5. – С. 43–50. – Анот. рос., англ.
Никольская Г. Протекционизм Дональда Трампа и глобальный рынок рабочей силы / Галина Никольская // Общество и экономика. – 2018. – № 7. – С. 113–128. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Рісний О. Міжнародні стандарти та інституції у сфері зайнятості як основа для формування сучасної служби зайнятості / О. Рісний // Україна: аспекти праці. – 2018. – № 2. – С. 19–25. – Анот. парал. англ.
Рісний О. Прогресивний Європейський досвід діяльності служб зайнятості: приклади для України / О. Рісний // Україна: аспекти праці. – 2018. – № 4. – С. 9–15. – Анот. парал. англ.
Смалійчук Г. В. Зовнішня трудова міграція населення України та її вплив на трансформацію ринку праці : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Смалійчук Ганна Володимирівна ; [наук. керівник І. Л. Петрова] ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ, 2018. – 22 с.
Шифр зберігання та місце знаходження: А2018 С50; Зал екон. клас.
Соколова Г. Рынок труда малого города в Республике Беларусь / Галина Соколова // Общество и экономика. – 2018. – № 10. – С. 115–129. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Стаканов Р. ДТрансформація регіональної трудової міграційної політики в умовах формування глобального ринку праці : автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.02 / Стаканов Роман Дмитрович ; [наук. консультант О. І. Шнирков] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 40 с.
Шифр зберігання та місце знаходження: А2019 С76; Зал екон. клас.
Шиманська О. Специфіка регулювання європейських ринків праці: досвід для України / О. Шиманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2014. – Вип. 1. – С. 91–99.
Юрчик І. Б. Інституційне забезпечення пріоритетів розвитку національного ринку праці : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Ірина Борисівна Юрчик ; [наук. керівник В. М. Нижник] ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2017. – 21 с. включ. обкл.
Шифр зберігання та місце знаходження: А2017 Ю83; Зал екон. клас.
Kalinina S. P. Trends in the international labor market development in the context of globalization / Kalinina S. P., Davydyuk L. P. // Ринок праці та зайнятість населення. – 2016. – № 2. – P. 3–7. – Автор, назва та анот. парал. укр. – Пер. назви: Тенденції розвитку міжнародного ринку праці в умовах глобалізації.


02.04.2019
Запитує: Ге Ля
Тема запиту: Доброго ранку! Допоможіть, будь ласка, знайти наукові статті на тему "Спрощена система оподаткування в Україні". Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Альошкіна Н. «Дві сторони однієї медалі»: чи завжди вигідна спрощенка? / Наталя Альошкіна // Податки та бухгалтерський облік. – 2017. – 30 листоп. (№ 96). – С. 36–39.
Альошкіна Н. Спрощена сплата податку: що платити / не платити єдиннику? / Наталя Альошкіна // Податки та бухгалтерський облік. – 2017. – 30 листоп. (№ 96). – С. 25–29.
Демиденко В. І. Перспективи розвитку спрощеної системи оподаткування малого підприємництва в Україні / В. І. Демиденко // Економіка та держава. – 2018. – № 10. – С. 96–100. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Нестеренко М. «Я хочу бути спрощенцем!», або Процедура переходу на ЄП / Максим Нестеренко // Податки та бухгалтерський облік. – 2017. – 30 листоп. (№ 96). – С. 20–24.
Нікітішин А. Індикатори інституційних змін у податковій системі України / Нікітішин Андрій // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2017. – № 1. – С. 93–108. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос. укр.
Семенова С. Визначення підприємств малого бізнесу, які можуть застосовувати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності / Світлана Семенова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2016. – № 1. – С. 39–46. – Анот. парал. рос., англ.
Сторожук О. В. Аналіз функціонування спрощеної системи оподаткування в Україні / О. В. Сторожук // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 3. – С. 65–69. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Облік у підприємця / підгот.: Наталія Вороная, Наталія Чернишова, Наталя Альошкіна // Податки та бухгалтерський облік. Спецвипуск. – 2017. – 21 верес. (№ 76). – С. 3–115.
Тарасов К. В. Державна політика стимулювання нагромадження капіталу в секторі малого підприємництва економіки України / Костянтин Валерійович Тарасов // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2016. – № 11. – С. 139–149. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос., укр.
Товченик Н. Загальна чи спрощена система? Що краще для єдиноподатника 4 групи? / Наталія Товченик // Довідник економіста. – 2018. – № 4. – С. 38–45.
Хоча Н. В. Становлення і розвиток облікової системи малих підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Хоча Надія Володимирівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2018. – 20 с.
Шифр зберігання та місце знаходження: А2018 Х87; Зал екон. клас.
Юрченко О. Облік і звітність спрощеної системи оподаткування в контексті законодавчих новацій / О. Юрченко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – № 7. – С. 42–50. – Анот. парал. рос., англ.


25.03.2019
Запитує: Игорь
Тема запиту: Добрий вечір! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для курсової за темою "Сучасна міграційна політика розвинутих країн".

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пане Ігоре! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Біль М. М. Ретроспективний огляд просторової мобільності населення / М. М. Біль // Демографія та соціальна економіка = Demography and Social Economy = Демография и социальная экономика. – 2017. – № 1. – С. 66–78. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Вартанян А. А. Практика государственного регулирования международной миграции рабочей силы / Вартанян Алла Аревшадовна // Международная экономика. – 2016. – № 12. – С. 43–51. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Григорьев Д. С. Ценности, социальная дистанция и установки по отношению к миграции: кросс-культурное исследование в Бельгии, Германии, Франции и Нидерландах / Д. С. Григорьев // Психология. Журнал Высшей школы экономики = Psychology. Journal of the Higher School of Economics. – 2016. – Т. 13, № 2. – С. 273–298. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Зленко В. Е. Эффект от мексиканских экономических реформ для иммиграции мексиканцев в Канаду в период действия Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) / Зленко В. Е. // Вопросы экономических наук. – 2016. – № 1. – С. 107–110.
Малиновська О. А. Міграційна політика: теоретичні підходи та напрями наукового аналізу / О. А. Малиновська // Демографія та соціальна економіка = Demography and Social Economy = Демография и социальная экономика. – 2018. – № 2. – С. 27–37. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Миграционный кризис в ЕС: национальные ответы на общий вызов / Ю. Квашнин, А. Кузнецов, О. Трофимова, А. Четверикова // Мировая экономика и международные отношения. – 2017. – Т. 61, № 1. – С. 97–107. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Муц Л. Ф. Вектор розвитку міграційної політики в Європейському Союзі та його використання в українських реаліях / Муц Луай Файсал // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 24. – С. 90–94. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Ніколаєць К. Трудова міграція до країн Європейського Союзу: фактори та наслідки / Ніколаєць Катерина // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки = Foreign Trade: Economics, Finance, Law. – 2018. – № 5. – С. 101–115. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Пріб К. А. Чинники міжнародних міграційних процесів / К. А. Пріб, С. О. Гуткевич // Ринок праці та зайнятість населення. – 2016. – № 2. – С. 12–17. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Стаканов Р. Д. Еволюція міграційної політики в Канаді / Р. Д. Стаканов // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 2. – С. 34–36.
Стаканов Р. Д. Імміграційна система балів для кваліфікованих працівників: перспектива застосування на рівні ЄС / Р. Д. Стаканов // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 22. – С. 44–48. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Стаканов Р. Д. Регіональна політика регулювання міжнародної трудової міграції : монографія / Роман Дмитрович Стаканов ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Ужгород : Сабов А. М., 2017. – 551 с. : рис., табл. – Зі змісту: Економічна інтеграція, ринок праці та міжнародна трудова міграція в Латинській Америці.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М С76; ч/з студ.


20.03.2019
Запитує: Anastasia
Тема запиту: Доброго ранку! Допоможіть, будь ласка, підібрати список джерел для курсової роботи на тему "Конкурентоспроможність України на світовому ринку транспортних послуг". Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Анастасіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Бабина О. Є. Тенденції і проблеми ринку суднобудування і судноремонту в Україні / О. Є. Бабина, А. М. Пічка // Економіка та держава. – 2015. – № 2. – С. 99–104.
Вінюков-Прощенко А. Україна: на шляху до лідерства : [українська авіаційна галузь] / Артур Вінюков-Прощенко // Український туризм. – 2018. – № 3. – С. 22–25.
Гончар І. А. Статистичний аналіз розвитку ринку електроавтомобілів в Україні: проблеми, шляхи вирішення / І. А. Гончар, 3. О. Пальян // Статистика України = Statistics of Ukraine. – 2018. – № 2. – С. 13–21. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Захарченко С. В. Розвиток базової інфраструктури як чинник підвищення міжнародної конкурентоспроможності України та її регіонів / С. В. Захарченко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2016. – № 6. – С. 15–22. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Зіллінґ Урсула. Українська авіаційна "фішка". Яка вона? : [щодо місця України на авіаційній карті світу та перспектив розвитку авіаційної галузі нашої держави у рамках глобального ринку тревел-послуг] / Урсула Зіллінґ // Український туризм. – 2017. – № 2. – С. 70–72.
Корнієнко О. П. Функції морських портів України як складової морегосподарського комплексу / О. П. Корнієнко, К. А. Кошара // Економіка та держава. – 2018. – № 5. – С. 48–51. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Кудрицька Н. В. Методологічні засади дослідження інституціонального розвитку водного транспорту України / Кудрицька Н. В. // Формування ринкових відносин в Україні = Market Relations Development in Ukraine : зб. наук. пр. / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; [редкол.: С. В. Захарін (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 70–76. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Ліпач Т. М. Організаційно-економічний механізм ефективності функціонування авіакомпаній в Україні / Ліпач Тетяна Миколаївна, Гринь Ольга Григорівна // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 1. – С. 23–26.
Малахівська Г. В. Стратегічні перспективи розвитку ринку авіаційних перевезень України / Г. В. Малахівська // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; [редкол.: С. В. Захарін (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 99–106. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Мариніна С. В. Вплив ефективності функціонування транспортної системи України та її транзитного потенціалу на економічний розвиток країни / С. В. Мариніна // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; [редкол.: С. В. Захарін (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2017. – № 10. – С. 80–85. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Михайличенко К. Державна політика у сфері торговельного мореплавства / Михайличенко Катерина // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки = Foreign trade: ekonomіcs, fіnance, law. – 2016. – № 5. – С. 55–70. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Михайличенко К. Транспортна стратегія у національних інтересах України / Катерина Михайличенко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки = Foreign trade: economics, finance, law. – 2017. – № 2. – С. 82–94. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Мних О. Б. Криза транспортного машинобудування в Україні і маркетинговий підхід до формування ринкової вартості машинобудівних підприємств / Ольга Б. Мних // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2016. – № 9. – С. 77–86. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Огнистий А. А. Агентна модель конкурентоспроможності України на міжнародному ринку автотранспортних перевезень / А. А. Огнистий // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 12. – С. 286–291.
Побережна З. М. Методичне забезпечення оцінювання ефективності заходів з підвищення конкурентоспроможності авіакомпаній / З. М. Побережна // Економіка та держава. – 2017. – № 1. – С. 29–31. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Птахів С. Майбутнє авіагалузі в Європі / Семен Птахів // Український туризм. – 2018. – № 6. – С. 18–22.
Собкевич О. В. Механізми ефективного використання та розвитку потенціалу траспортно-дорожнього комплексу України : аналіт. доп. / [О. В. Собкевич, К. М. Михайличенко, О. Ю. Ємельянова] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2014. – 88 с. : табл. – (Економіка : засн. у 2013 ; вип. 21). – Авт. зазначено на звороті тит. арк.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338:6ТС54; ч/з студ.


19.03.2019
Запитує: Julia
Тема запиту: Добрий вечір! Допоможіть, будь ласка, підібрати статті на тему "Поставка цілей по Smart". Дякую)))

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Юліє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Іванов С. М. Аналіз переваг використання SMART-технологій в економіці / С. М. Іванов // Економіка та держава. – 2018. – № 7. – С. 35–38. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Кобзарев О. Фандрейзинг : навч. посіб. для посадових осіб місцевого самоврядування / О. Кобзарев ; Асоц. міст України. – Київ : Підприємство «ВІ ЕН ЕЙ», 2015. – 84 с. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – Зі змісту: Система SMART.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 34С3 К55; книгосховище, Колекція Оболенської.
Соціально-економічний розвиток України на початку XXI століття : зб. доп. 78 наук. конф. студентів КНЕУ, 26–29 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. за вип.: М. І. Мирун, О. А. Петухова]. – Київ : КНЕУ, 2011. – 382 с. – Зі змісту: Мінаков О. В. SMART-критерії постановки цілей у менеджменті: теорія і практика / О. В. Мінаков. – С. 198–200.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С С69; книгосховище, ч/з студ.
Цифрова економіка : зб. матеріалів Нац. наук.-метод. конф., 4–5 жовт. 2018 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Наук. парк КНЕУ [та ін.] ; оргком. Д. Г. Лук’яненко (голова). – Київ : КНЕУ, 2018. – 407 с. – Текст укр. рос. англ. – Зі змісту: Іванов С. М. Специфіка використання SMART технологій в економіці / С. М. Іванов.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ц75; ч/з студ.
Doing business 2013 : Smarter Regulations for Small and Medium-Size Enterprises. – Washington : The World Bank, 2013. – 270 p.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 3И(Англ) D69; книгосховище.


19.03.2019
Запитує: Анна
Тема запиту: Доброго ранку! Допоможіть, будь ласка, підібрати список джерел для курсової роботи на тему "Розвиток міжнародного економічного співробітництва України з країнами Близького Сходу". Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Анно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Барановский В. Ближний Восток в меняющемся глобальном контексте: ключевые тренды столетнего развития / В. Барановский // Мировая экономика и международные отношения. – 2018. – Т. 62, № 3. – С. 5–19. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Бойко М . Ефект мультиплікації у туризмі: обмеження та можливості / Бойко Маргарита // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки = Foreign trade: ekonomіcs, fіnance, law. – 2016. – № 4. – С. 23–32. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Крамар О. Арабська альтернатива : ринок арабських країн уже зараз для України важливіший за російський, однак більша частина його потенціалу лишається неосвоєнною вітчизняними виробниками / О. Крамар // Український тиждень. – 2015. – № 48. – С. 11–13.
Пугачова K. MПерспективи формування зони вільної торгівлі між Україною та Туреччиною / K. M. Пугачова, О. О. Шеремет // Економіка АПК. – 2017. – № 10. – С. 74–77. – Автор, назва та анот. парал. англ. рос.
Редзюк Є. В. Прямі іноземні інвестиції: можливості для продуктивного економічного зростання в Україні / Є. В. Редзюк // Фінанси України. – 2017. – № 3. – С. 96–110. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Сергєєва О. Р. Сучасний стан глобальної економіки в світовому господарстві / О. Р. Сергєєва // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 11. – С. 32–37. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Степнов Н. Время для инвестиций в Украину! / Николай Степнов // Финансовые услуги. – 2016. – № 6. – С. 4–5.
Футало Ю. Р. Зовнішньоторговельні відносини України на сучасному етапі розвитку / Ю. Р. Футало // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – № 6. – С. 33–35. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Шумська С. С. Фінансове багатство України в офшорах світу та офшоризація капіталу банківської системи / С. С. Шумська // Економіка і прогнозування. – 2016. – № 4. – С. 25–47. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.


03.03.2019

Запитує: Марія
Тема запиту: Добрий вечір! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової роботи на тему  «Особливості інтеграційної політики НАФТА». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Маріє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Бужан В. С. Економічні ефекти «молодшого партнера» асиметричної регіональної інтеграції (на прикладі Мексики) / В. С. Бужан // Економіка та держава. – 2015. – № 6. – С. 145–149. – Анот. англ.
Комар Н. Ефективність функціонування Північноамериканської зони вільної торгівлі / Наталія Комар, Алла Уніят, Руслана Луців // Журнал європейської економіки. – 2016. – Т. 15 (№ 3). – С. 284–300.
Комар Н. Особливості формування зони вільної торгівлі в Північній Америці / Наталія Комар // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 1. – С. 110–117. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Комкова Е. Г. Перспективы НАФТА / Е. Г. Комкова // США. Канада: экономика – политика – культура. – 2018. – № 2. – С. 5–19. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Комкова Е. Г. Политическая борьба вокруг НАФТА / Е. Г. Комкова // США. Канада: экономика – политика – культура. – 2017. – № 4. – С. 34–48. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Куцик П. О. Глобальна економіка: принципи становлення, функціонування, регулювання та розвитку : монографія / П. О. Куцик, О. І. Ковтун, Г. І. Башнянин ; Львів. комерц. акад. – Львів : Вид-во ЛКА, 2015. – 584 с. – Зі змісту: Основні інтеграційні формування сучасності та їх характеристика: ЄС, НАФТА, МЕРКОСУР, АТЕС, СНД.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М К95; ч/з студ.
Пісов М. П. Інтеграційні правопорядки в регіональних організаціях на прикладі НАФТА та АСЕАН / М. П. Пісов // Митна справа. – 2015. – № 2. – С. 15–22.
Співак М. В. Державна політика здоров’язбереження: світовий досвід і Україна : монографія / М. В. Співак ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ : Логос, 2016. – 535 с. : табл. – Зі змісту: Формування державної політики здоров’язабезпечення в умовах північноамериканської економічної інтеграції НАФТА: Канада, Мексика і США.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 32С С72; студ.
Уніят А. В. Економічне співробітництво України з країнами Північноамериканської зони вільної торгівлі / А. В. Уніят // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 15. – С. 46–52. – Автор, назва та анот. парал. англ.


25.02.2019

Запитує: Володимир
Тема запиту: Прошу надати допомогу з пошуком літератури на курсову роботу за темою «Розвиток міжнародних міграційних процесів в Північній Америці». Дякую за співпрацю. З повагою, Володимир.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пане Володимире! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Ахонина В. С. Северная Каролина / В. С. Ахонина // США. Канада: экономика – политика – культура. – 2016. – № 2. – С. 118–126.
Біль М. М. Ретроспективний огляд просторової мобільності населення / М. М. Біль // Демографія та соціальна економіка = Demography and Social Economy= Демография и социальная экономика.– 2017. – № 1. – С. 66–78. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Зленко В. Е. Эффект от мексиканских экономических реформ для иммиграции мексиканцев в Канаду в период действия Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) / Зленко В. Е. // Вопросы экономических наук. – 2016. – № 1. – С. 107–110.
Лібанова Е. М. Зовнішні трудові міграції українців: масштаби, причини, наслідки / Е. М. Лібанова // Демографія та соціальна економіка = Demography and Social Economy = Демография и социальная экономика. – 2018. – № 2. – С. 11–26. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Малиновська О. А. Міграційна політика: глобальний контекст та українські реалії : [монографія] / Олена Малиновська ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2018. – 471 с. : рис.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 31 М19; ч/з студ.
Малиновська О. А. Міграційна політика: теоретичні підходи та напрями наукового аналізу / О. А. Малиновська // Демографія та соціальна економіка = Demography and Social Economy= Демография и социальная экономика. – 2018. – № 2. – С. 27–37. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Пріб К. А. Чинники міжнародних міграційних процесів / К. А. Пріб, С. О. Гуткевич // Ринок праці та зайнятість населення. – 2016. – № 2. – С. 12–17. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Стаканов Р. Д. Еволюція міграційної політики в Канаді / Р. Д. Стаканов // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 2. – С. 34–36.
Стаканов Р. Д. Імміграційна система балів для кваліфікованих працівників: перспектива застосування на рівні ЄС / Р. Д. Стаканов // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 22. – С. 44–48. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Стаканов Р. Д. Регіональна політика регулювання міжнародної трудової міграції : монографія / Роман Дмитрович Стаканов ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Ужгород : Сабов А. М., 2017. – 551 с. : рис., табл. – Зі змісту: Економічна інтеграція, ринок праці та міжнародна трудова міграція в Латинській Америці.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М С76; ч/з студ.


19.02.2019
Запитує: Наталя
Тема запиту: Добрий день. Допоможіть будь ласка підібрати літературу для написання курсової роботи на тему "Розвиток міжнародної торгівлі послугами: масштаби, структура, тенденції". Дякую

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Наталіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Григорук Н. Е. Статистические аспекты анализа динамики и структуры международной торговли / Н. Е. Григорук // Вопросы статистики. – 2017. – № 1. – С. 54–64. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Кушнір Н. О. Сучасні зовнішньоекономічні зв’язки Європейського Союзу / Н. О. Кушнір, В. В. Химинець // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 10. – С. 37–42. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Лихачев В. А. Международная торговля технологиями. Позиция России / Владимир Алексеевич Лихачев // Международная экономика. – 2017. – № 2. – С. 37–47. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Мельник Т. М. Зовнішня торгівля послугами у контексті постіндустріального розвитку України / Т. М. Мельник // Економіка України = Economy of Ukraine. – 2018. – № 9. – С. 26–36. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Мельник Т. М. Особливості та напрями розвитку міжнародної торгівлі будівельними послугами / Т. М. Мельник // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 4. – С. 14–18. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Мельниченко С. Міжнародні готельні мережі на національному ринку / Мельниченко Світлана, Кудлай Тетяна // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки = Foreign trade: ekonomіcs, fіnance, law. – 2016. – № 2. – С. 42–53. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Мельниченко С. Національні готельні мережі на міжнародному ринку / Світлана Мельниченко, Тетяна Кудлай // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки = Foreign trade: economics, finance, law. – 2017. – № 2. – С. 19–30. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Сіскос Є. Зовнішня торгівля ЄС товарами і послугами і нова протекціоністська політика США / Євангелос Сіскос, Константія Дарвіду // Журнал європейської економіки. – 2018. – Т. 17, № 3. – С. 249–268.
Субочев О. В. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності України з макрорегіоном МЕНА / О. В. Субочев, О. М. Юркевич, Є. М. Киян // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 22. – С. 13–18. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Тищенко Ю. Поняття «послуга»: в міжнародному та вітчизняному праві / Тищенко Юлія // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Юридичні науки = Foreign trade: ekonomіcs, fіnance, law. – 2018. – № 4. – С. 89–98. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Ткаченко Т. Конвергентність ринку туристичних послуг / Ткаченко Тетяна, Дупляк Тетяна // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки = Foreign Trade: Economics, Finance, Law. – 2018. – № 6. – С. 32–41.
Ткачук Т. Міжнародні туристичні підприємства на внутрішньому ринку франчайзингу / Тетяна Ткачук // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки = Foreign trade: economics, finance, law. – 2017. – № 2. – С. 95–107. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Ткачук Т. Міжнародні франчайзингові туристичні мережі / Ткачук Тетяна // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки = Foreign trade: ekonomіcs, fіnance, law. – 2016. – № 5. – С. 71–82. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Locali Paulo Afonco dos Santos. International trade in services: BRICS analysis / Locali Paulo Afonco dos Santos // Економіка. Фінанси. Право. – 2018. – № 5. – P. 23–28. – Пер. назви: Міжнародна торгівля послугами: аналіз країн БРІКС.


16.02.2019
Запитує: Darya
Тема запиту: Добрий день! Допоможіть будь ласка підібрати літературу для написання реферату на тему «Теоретичні основи інформаційної безпеки. Відомості про компьютерні віруси». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Даріє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Богославський М. Ю. Компенсаторний механізм нівелізації втрат кібератак для комерційного банку / М. Ю. Богославський // Агросвіт. – 2018. – № 18. – С. 30–34. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Борсуковський Ю. В. Прикладні аспекти захисту інформації в сучасних умовах / Борсуковський Ю. В., Борсуковська В. Ю. // Сучасний захист інформації. – 2018. – № 2. – С. 6–11. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Волосович С. Детермінанти виникнення та реалізації кіберризиків / Волосович Світлана, Клапків Любов // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки = Foreign Trade: Economics, Finance, Law. – 2018. – № 3. – С. 101–115. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Довгань О. Д. Забезпечення інформаційної безпеки в контексті глобалізації: теоретико-правові та організаційні аспекти : монографія / О. Д. Довгань ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інформатики і права, НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2015. – 388 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 34С3 Д58; ч/з студ.
Жайворнок О. І. Вдосконалення механізму протидії інформаційному тероризму в Україні в загальнодержавній системі антикризового реагування / О. І. Жайворнок // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 17. – С. 113–119. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Захаренко К. Категорія інформаційної безпеки у вітчизняному філософсько-політологічному дискурсі / Костянтин Захаренко // Вища освіта України. – 2018. – № 1. – С. 48–54. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Захаренко К. Розвиток системи інформаційної безпеки: досвід зарубіжних країн / Костянтин Захаренко // Вища освіта України. – 2018. – № 3. – С. 71–77. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Коломыцев М. Модели многоуровневой безопасности баз данных / Михаил Коломыцев, Светлана Носок, Анастасия Мазуренко // Захист інформації. – 2018. – Т. 20, № 1. – С. 42–48. – Автор, назва та анот. парал. англ., укр.
Михайлуца М. І. Актуальні проблеми інформаційної безпеки та способи їх вирішення / М. І. Михайлуца // Митна справа. – 2015. – № 2. – С. 95–101.
Перун Т. Інформаційна безпека країн Європейського Союзу: проблеми та перспективи правового регулювання / Тарас Перун // Право України. – 2018. – № 8. – С. 195–203. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Русіна Ю. О. Інформаційна безпека як ключова складова фінансово-економічної безпеки підприємства / Русіна Ю. О., Ярмак А. І. // Формування ринкових відносин в Україні = Market Relations Development in Ukraine : зб. наук. пр. / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; [редкол.: С. В. Захарін (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2018. – № 6. – С. 58–64. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Семенченко А. І. Науково-методологічні підходи до проведення огляду кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та критичної інформаційної інфраструктури / А. І. Семенченко, Д. В. Мялковський, Т. В. Станіславський // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 18. – С. 87–93. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Солдатенко О. Інформаційний простір у мережі Інтернет: правове регулювання та контроль / Оксана Солдатенко // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 5. – С. 134–140.
Тарасенко І. О. Формування системи інформаційної безпеки / І. О. Тарасенко, Н. В. Цимбаленко, О. М. Батечко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Н.-д. екон. ін-т ; [редкол.: А. О. Сігайов (заст. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2016. – № 12. – С. 48–52. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Шевченко І. Практика впровадження системи управління інформаційною безпекою згідно зі стандартом ISO/IEC 27001 / Шевченко Ірина // Управління якістю. – 2018. – № 3. – С. 44–50.


04.02.2019
Запитує: Вікторія
Тема запиту: Добрий день! Допоможіть будь ласка підібрати літературу для написання курсової роботи на тему «Інструменти та механізми регулювання міжнародної торгівлі в системі СОТ». З повагою Вікторія. Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Вікторіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Борисенко О. П. Імплементація положень угоди СОТ зі спрощення процедур торгівлі: перші кроки України / О. П. Борисенко, О. В. Боркут // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія «Державне управління» = Digest of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine. Series «Public Administration». – 2015. – № 4. – С. 25–30. – Автор, назватаанот. парал. рос., англ.
Панченко ВГ. Вплив еволюційних змін у теорії міжнародної торгівлі на економічну політику країн / В. Г. Панченко // Економіка та держава. – 2017. – № 9. – С. 52–57. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Панченко ВГВиклики міжнародній торгівлі в умовах де-глобалізації світової економіки: діалектика протекціонізму і вільної торгівлі / В. Г. Панченко // Економіка та держава. – 2017. – № 10. – С. 28–33. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Панченко В. Г. Трансформація інструментів класичного протекціонізму в сучасних умовах світового господарства: конфлікт теорії та практики / В. Г. Панченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 18. – С. 11–16. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Пугачевська К. С. Регулювання імпорту товарів в Україні за умов членства в СОТ : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Пугачевська Катерина Сергіївна ; [наук. керівник Т. М. Мельник] ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ, 2015. – 24 с.
Шифр зберігання та місце знаходження: А2015 П88; зал економічної класики.
Тихончук Л. Х. Державне регулювання зовнішньоторговельних процесів в умовах інтеграції України в СОТ / Л. Х. Тихончук // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 9. – С. 116–119. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Тихончук Л. Х. Особливості імплементації міжнародних стандартів врегулювання міжнародних торгових спорів України на основі процесуальних механізмів СОТ / Л. Х. Тихончук // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 2. – С. 91–96. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Фокс Дж. Торговельна політика США – час почати спочатку / Дж. Фокс // Економіка України. – 2017. – № 5–6. – С. 16–30.
Шолом А. С. Место региональных торговых соглашений (РТС) в современной системе многосторонней торговли: ВТО-субституция или ВТО-комплементарность? / А. С. Шолом // Економіка та держава. – 2017. – № 6. – С. 94–99. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Яковченко B. C. Транспарентність зовнішньоторговельної політики як фактор глобальної конкурентоспроможності України / B. C. Яковченко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; [редкол.: С. В. Захарін (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2017. – № 9. – С. 38–43. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.


22.01.2019
Запитує: Валерія
Тема запиту: Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, підібрати список джерел для курсової роботи на тему «Механізми реалізації науково-технічного потенціалу України у міжнародному співробітництві». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Валеріє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Андрєєв М. А. Фінансове забезпечення розробки інтелектуальних кластерів як інструмент впровадження наукоємних технологій / М. А. Андрєєв // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 20. – С. 50–54. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Вавіліна Н. І. Наукова діяльність українських ВНЗ порівняно зі світовими університетами / Н. І. Вавіліна, О. О. Чаркіна // Наука, технології, інновації. Серія: Економічні науки = Science, Technologies, Innovations. – 2018. – № 1. – С. 3–13. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Гороховатська М. Я. Спільні та координовані конкурси науково-технічних програм України та Європейської комісії як потенційний інструмент для порівняння пріоритетів України та ЄС / М. Я. Гороховатська, К. С. Шахбазян // Наука та інновації. – 2013. – № 4. – С. 5–10.
Грачев О. О. Академічні організації молодих учених і фахівців у країнах світу / О. О. Грачев, В. І. Хорєвін // Наука та наукознавство = Наука и науковедение = Science and Science of Science. – 2018. – № 3. – С. 50–74. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Діброва O. B. Інформаційна безпека наукоємного сектору як фактор розвитку національної економіки / O. B. Діброва // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; [редкол.: С. В. Захарін (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2017. – № 12. – С. 19–23. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Живко М. Нова економіка: синергія інформатизації та глобального громадянського суспільства / Максим Живко // Журнал європейської економіки. – 2018. – Т. 17, № 1. – С. 36–58.
Кваша Т. К. Трансфер технологій як реалізація науково-технічного та інтелектуального потенціалу України / Т. К. Кваша, О. Ф. Паладченко, І. В. Молчанова // Наука, технології, інновації. Серія: Економічні науки = Science, Technologies, Innovations. – 2018. – № 1. – С. 72–79. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Маліцький Б. А. Про необхідність невідкладних заходів для відновлення наукового потенціалу України : доповідна записка Голові Верховної ради України Парубію А. В. / Б. А. Маліцький // Наука та наукознавство = Наука и науковедение = Science and Science of Science. – 2018. – № 1. – С. 3–7.
Наука України: ресурсне забезпечення, результативність досліджень, показники міжнародних рейтингів : [монографія / Т. В. Писаренко, Т. К. Куранда, В. М. Євтушенко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Укр. ін-т наук.-техн. експертизи та інформації. – Київ : УкрІНТЕІ, 2016. – 236 с. : табл., рис.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 001 Н34; ч/з № 3.
Науково-технічна діяльність: системи і механізми державного управління, показникиміжнародних порівнянь, результативність досліджень і розробок : [монографія] / А. В. Ямчук [та ін. ; за ред. Т. В. Писаренко] ; М-во освіти і науки України, Укр. ін-т наук.-техн. і екон. інформації. – Київ : УкрІНТЕІ, 2015. – 249 с. : рис., табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 001 Н34; ч/з № 3.
Науково-технічна сфера України за результатами моніторингу та показниками міжнародних рейтингів: [монографія] / А. В. Ямчук [та ін. ; за ред. Т. В. Писаренко] ; М-во освіти і науки України, Укр. ін-т наук.-техн. і екон. інформації. – Київ : УкрІНТЕІ, 2014. – 231 с. : рис., табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 001 Н34; ч/з № 3.
Рябоконь М. В. Роль корпорацій у класичних та сучасних теоріях науково-технологічного розвитку / М. В. Рябоконь // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 12. – С. 81–84. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Федулова Л. І. Інтеграція наукового потенціалу України в міжнародний науково-технологічний простір / Л. І. Федулова, Т. М. Юхновська // Економіка і прогнозування. – 2013. – № 3. – С. 84–104.


20.01.2019
Запитує: Андрей
Тема запиту: Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для курсової роботи на тему «Розвиток міжнародної торгівлі послугами: масштаби, структура, тенденції». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пане Андрію! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Григорук Н. Е. Статистические аспекты анализа динамики и структуры международной торговли / Н. Е. Григорук // Вопросы статистики. – 2017. – № 1. – С. 54–64. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Кушнір Н. О. Сучасні зовнішньоекономічні зв’язки Європейського Союзу / Н. О. Кушнір, В. В. Химинець // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 10. – С. 37–42. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Лихачев В. А. Международная торговля технологиями. Позиция России / Владимир Алексеевич Лихачев // Международная экономика. – 2017. – № 2. – С. 37–47. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Мельник Т. М. Особливості та напрями розвитку міжнародної торгівлі будівельними послугами / Т. М. Мельник // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 4. – С. 14–18. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Мельниченко С. Міжнародні готельні мережі на національному ринку / Мельниченко Світлана, Кудлай Тетяна // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки = Foreign trade: ekonomіcs, fіnance, law. – 2016. – № 2. – С. 42–53. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Мельниченко С. Національні готельні мережі на міжнародному ринку / Світлана Мельниченко, Тетяна Кудлай // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки = Foreign trade: economics, finance, law. – 2017. – № 2. – С. 19–30. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Субочев О. В. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності України з макрорегіоном МЕНА / О. В. Субочев, О. М. Юркевич, Є. М. Киян // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 22. – С. 13–18. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Ткачук Т. Міжнародні туристичні підприємства на внутрішньому ринку франчайзингу / Тетяна Ткачук // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки = Foreign trade: economics, finance, law. – 2017. – № 2. – С. 95–107. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Ткачук Т. Міжнародні франчайзингові туристичні мережі / Ткачук Тетяна // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки = Foreign trade: ekonomіcs, fіnance, law. – 2016. – № 5. – С. 71–82. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Locali Paulo Afonco dos Santos. International trade in services: BRICS analysis / Locali Paulo Afonco dos Santos // Економіка. Фінанси. Право. – 2018. – № 5. – P. 23–28. – Пер. назви: Міжнародна торгівля послугами: аналіз країн БРІКС.


17.01.2019
Запитує: Marina
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, дібрати список джерел для курсової роботи на тему «Глобалізаційна диверсифікація міжнародного кредитування». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Марино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Амеліна І. В. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / І. В. Амеліна, Т. Л. Попова, С. В. Владимиров. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 255 с. : рис., табл. – Зі змісту: Сутність міжнародного кредиту, його види та форми.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М А61; ч/з № 2, ч/з Юридичного інституту.
Белінська Я. В. Переваги кредитування інвестиційно-інноваційної діяльності на засадах державно-приватного партнерства в умовах глобалізації в Україні / Я. В. Белінська, Т. А. Калита // Економіка та держава. – 2018. – № 8. – С. 4–8. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Бурковська А. В. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції в сучасних умовах : навч. посіб. / А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна ; М-во освіти і науки України, М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 207 с. : рис.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336И Б91; ч/з № 2.
Гончар В. Г. Прояви негативного впливу залучення міжнародних кредитів суб'єктами господарювання на фінансово-економічну безпеку держави / В. Г. Гончар // Економіка. Фінанси. Право. Серія: Економіка. – 2015. – № 7. – С. 17–22. – Анот. парал. англ.
Горбач Л. М. Міжнародні економічні відносини : підручник / Л. М. Горбач, О. В. Плотніков. – Київ : Кондор, 2017. – 429 с. : табл. – Зі змісту: Суть та функції міжнародних кредитних відносин.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Г67; ч/з № 2.
Міжнародна економіка : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Г. Е. Гронтковська, О. І. Ряба, А. М. Венцурик [та ін.] ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 384 с. : рис. – Зі змісту: Сутність, функції та форми міжнародного кредитування.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М М58; книгосховище, ч/з № 2.
Міжнародна економіка : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / [Ю. Г. Козак, Д. Г. Лук’яненко, Ю. В. Макогон та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака, Д. Г. Лук’яненка, Ю. В. Макогона ; М-во освіти і науки України. – 3-тє вид., перероб. та допов. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 559 с. : рис., табл. – Зі змісту: Міжнародний кредитний ринок.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М М58; ч/з № 2.
Міжнародна макроекономіка : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / [Ю. Г. Козак, Ю. М. Пахомов, Н. С. Логвінова та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака, Ю. М. Пахомова, Н. С. Логвінової ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НАН України. – Вид. 3-тє, перероб. та допов. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 400 с. : рис., табл. – Зі змісту: Міжнародний кредитний ринок.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336И М58; книгосховище, ч/з № 2.
Міжнародні фінанси : підручник / [О. М. Мозговий, Т. В. Мусієць, Л. В. Руденко-Сударєва та ін.] ; за заг. ред. О. М. Мозгового ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2016. – 515 с. : табл. – Зі змісту: Міжнародний кредит як економічна категорія. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336И М58; книгосховище, абонемент.
Осадчий Є. С. Розвиток міжнародної інфраструктури кредитної кооперації / Є. С. Осадчий // Економіка та держава. – 2017. – № 4. – С. 64–68. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Петрик О. Програми МВФ: досвід окремих країн та перспективи для України / О. Петрик // Журнал європейської економіки. – 2017. – Т. 16, № 4. – С. 480–503.
Ткач В. В. Реабілітація української економіки шляхом використання іноземних кредитів на прикладі Греції та Польщі / В. В. Ткач, С. М. Сокотенюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 6. – С. 81–86. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Шлапак А. В. Стратегічний аналіз процесів диверсифікації банківської системи країн Південно-Східної Азії / А. В. Шлапак // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2015. – № 5. – С. 48–52. – Анот. рос., англ.
Bilomistniy O. European model of lending small business entities / Bilomistniy O., Bilomistna I., Novikova T. // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики = Financial and credit activity: problems of theory and practice : зб. наук. пр. / ДВНЗ «Ун-т банк. справи», Харків. навч.-наук. ін-т ; [голов. ред. Самородов Б. В.]. – Харків, 2018. – Вип. 1. – P. 30–36. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос. – Пер. назви: Європейська модель кредитування суб’єктів малого бізнесу.

 


16.01.2019
Запитує: Marina
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, дібрати список джерел для курсової роботи за темою «Транскордонне співробітництво в системі міжнародних економічних відносин». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Марино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Бестужева С. В. Міжнародна економічна діяльність України : навч. посіб. / С. В. Бестужева ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 266 с. – Зі змісту: Транскордонне співробітництво України на сучасному етапі: проблеми та перспективи розвитку.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Б53; книгосховище.
Гадзало А. Я. Стан інституційного забезпечення транскордонного співробітництва в країнах ЄС / А. Я. Гадзало // Економіка та держава. – 2017. – № 8. – С. 41–44. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Зарічна О. В. Економічна безпека в контексті розвитку транскордонного співробітництва: проблеми та перспективи / Зарічна О. В. // Формування ринкових відносин в Україні = Market Relations Development in Ukraine : зб. наук. пр. / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; [редкол.: С. В. Захарін (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2018. – № 5. – С. 98–103. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Зарічна О. В. Методологічні засади формування та розвитку прикордонного співробітництва у підприємництві в транскордонному регіоні / Зарічна О. В. // Формування ринкових відносин в Україні = Market Relations Development in Ukraine : зб. наук. пр. / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; [редкол.: С. В. Захарін (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2018. – № 7–8. – С. 90–97. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Зарічна О. В. Стратегічні вектори інноваційного розвитку транскордонного співробітництва / Зарічна О. В. // Формування ринкових відносин в Україні = Market Relations Development in Ukraine : зб. наук. пр. / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; [редкол.: С. В. Захарін (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2018. – № 6. – С. 40–46. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Зовнішньоекономічна діяльність: підприємство-регіон : монографія / [Ю. Г. Козак, Н. В. Притула, О. А. Єрмакова та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 240 с. : рис., табл. – Зі змісту: Транскордонне та міжнародне міжрегіональне співробітництво регіонів.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М З-78; книгосховище.
Колодійчук А. В. Нові організаційні просторові форми виробництва в українському прикордонні як рушій прискорення інформатизації економіки України / А. В. Колодійчук // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2015. – № 7/8, № 8. – С. 81–85. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Лалакулич М. Ю. Політика транспарентності як необхідна складова взаємодії у транскордонному просторі / М. Ю. Лалакулич, В. М. Черторижський // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 100–103. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Мікула Н. А. Транскордонне співробітництво України в контексті євроінтеграції : монографія / Н. А. Мікула, В. В. Засадко ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2014. – 314 с. : табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М М59; ч/з № 3.
Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (27–28 квіт. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; відп. ред. Б. М. Данилишин. – Київ : КНЕУ, 2017. – 252 с. : рис., табл. – Зі змісту: Затонацька Т. Г. Транскордонне співробітництво в системі розвитку регіонів / Затонацька Т. Г. – С. 41–44.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С5 Р32; книгосховище (Колекція Оболенської).
Сучасний стан і перспективи розвитку транскордонного співробітництва за участю прикордонних регіонів України: соціологічна оцінка / Х. М. Притула, Ю. О. Цибульська, Я. Я. Калат, О. Б. Цісінська // Регіональна економіка = Regional Economy. – 2016. – № 2. – С. 181–190. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Чжан Дун’ян. Тенденції розвитку та перспективи торговельно-економічного співробітництва між Китаєм та Україною / Чжан Дун’ян // Економіка України = Economy of Ukraine. – 2018. – № 6. – С. 3–12.
Чорна Н. П. Напрямки і перспективи входження України до міжнародного економічного співробітництва / Н. П. Чорна // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; [редкол.: О. О. Примостка (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 13–18. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Шилепницький П. І. Державно-приватне партнерство у транскордонному співробітництві / П. І. Шилепницький // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 11. – С. 10–15. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Motuzka O. M. The Socio-Economic Development of Cross-Border Territories: Statistical Monitoring / O. M. Motuzka, V. V. Parkhomenko // Статистика України = Statistics of Ukraine. – 2018. – № 1. – С. 61–67. – Автор, назва та анот. парал. укр., рос. – Пер. назви: Соціально-економічний розвиток транскордонних територій: статистичний моніторинг.


16.01.2019
Запитує: Юлія
Тема запиту: Доброго вечора! Прошу допомогти підібрати список джерел (монографічна література, статті наукових фахових видань, збірники міжнародних конференцій, книги) за темою «Детермінанти глобального лідерства країн Великої сімки». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Юліє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Актуальні проблеми економіки та управління: зб. наук. пр. молодих вчених / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т» ; [голов. ред. О. А. Гавриш]. – Київ : Політехніка НТУУ «КПІ», 2011. – Вип. 5. – 148 с. – Зі змісту: Головата Є. О. Дослідження дисбалансів та післякризового розвитку економіки у країнах «Великої сімки» / Є. О. Головата, С. В. Войтко.
Шифр зберігання та місце знаходження книги338 А43; книгосховище.
Артьомова Т. І. Глобальне економічне лідерство у контексті ціннісного аналізу / Т. І. Артьомова // Економіка України. – 2017. – № 5–6. – С. 123–135. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Богатирьов І. І. Системні трансформації фінансової архітектури в парадигмі глобального економічного розвитку / І. І. Богатирьов // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 7. – С. 8–14. – Анот. рос., англ.
Вчені записки: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. Ф. Павленко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2016. – Спецвипуск. – 112 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В90; книгосховище, ч/з № 3.
Дятлова В. В. Лідерство країн у світовій регіональній торгівлі на засадах активної участі у розвитку стандартизації / В. В. Дятлова // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2013. – № 2. – С. 50–54.
Економіка зарубіжних країн: навч. посіб. / А. П. Голіков, О. Г. Дейнека, Л. О. Позднякова, П. О. Черномаз ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 463 с. : рис., табл. – Зі змісту: Економіка головних економічно високорозвинених країн («великої сімки»).
Шифр зберігання та місце знаходження книги33М Е45; ч/з № 2.
Ільницький Д. О. Науково-освітня інфраструктура як детермінанта глобального конкурентного лідерства / Д. О. Ільницький // Економіка України. – 2016. – № 5. – С. 23–39. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Катірджіоглу С. Торгівля, енергетика і розвиток у країнах «великої сімки» / С. Катірджіоглу, Д. Джаглар, Д. Бетон Калмаз // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 1. – С. 346–358. – Текст англ.
Китайська цивілізація: традиції та сучасність [Електронний ресурс] : матеріали X міжнар. наук. конф., 22 верес. 2016 р., Київ / Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Євраз. нац. ун-т ім. Л. М. Гумільова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. асоц. китаєзнавців, Центр сучас. Китаю «Тянься лінк» ; відп. за вип. Л. Л. Антонюк, Л. П. Гальперіна. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2016. – 81 с.
Меньшикова А. М. Глобальные последствия Брекзит / А. М. Меньшикова // США. Канада: экономика – политика – культура. – 2016. – № 9. – С. 72–81. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Мищенко Я. В. Соглашение о всеобъемлющем прогрессивном Тихоокеанском партнерстве подписано. Япония – новый лидер? / Мищенко Яна Вадимовна // Международная экономика. – 2018. – № 5. – С. 38–45. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Панюжева М. М. Ключевые внешнеполитические кадры команды Дональда Трампа / М. М. Панюжева // США. Канада: экономика – политика – культура. – 2018. – № 2. – С. 95–112. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Яншина А. М. Китай на шляху до світового економічного лідерства: проблеми сталого розвитку / А. М. Яншина // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 32. – С. 246–254.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ф79; книгосховище, ч/з № 3, ч/з Юридичного інституту.


07.01.2019
Запитує: Andriy
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, дібрати список джерел для курсової роботи за темою «Використання альтернативних джерел енергії як чинник економічної безпеки США». Також мене цікавлять додаткові джерела про «Використання альтернативних джерел енергії» взагалі, так як пов'зані з моєю темою. Дуже розраховую на вашу допомогу, так як потрібно знайти близько 25 джерел. Гарних Вам свят! Дякую).

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пане Андрію! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Булатов А. М. Об эффективности проектов «зеленой энергетики» в США / А. М. Булатов // США. Канада: экономика – политика – культура. – 2016. – № 9. – С. 105–117. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Бурда В. Є. Потенціал енергозбереження та напрями використання альтернативних джерел енергії у промисловості / В. Є. Бурда // Економічний часопис – ХХІ. – 2013. – № 1–2. – С. 45–48.
Захаров В. С. Зарубіжний досвід та механізми фінансування розвитку енергетики / В. С. Захаров // Економіка та держава. – 2017. – № 3. – С. 93–96. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Кулик О. Способи стимулювання використання альтернативних джерел енергії за законодавством України та Європейського Союзу / Олег Кулик // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 4. – С. 86–91.
Мурована Т. О. Сучасний стан та тенденції інвестування у розвиток відновлюваних джерел енергії / Т. О. Мурована // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 7. – С. 15–19. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Розбудова ринку енергосервісних послуг: світовий досвід та українські реалії/ Василь Брич, Михайло Федірко, Леся Франчук, Віталій Микитюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 3. – С. 7–20. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Рощина Н. В. Аналіз процесу впровадження систем виробництва сонячної енергії для приватних домогосподарств в Україні / Н. В. Рощина, Л. С. Борданова // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 19. – С. 24–27. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Рязанова Н. О. Нетрадиційна енергетика як фактор інноваційного розвитку електроенергетики / Н. О. Рязанова // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 18. – С. 23–26. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Хансевяров Р. И. Зарубежный опыт управления инновациями в энергетических компаниях / Хансевяров Рустам Идрисович // Экономические науки. – 2016. – № 6. – С. 67–70. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Харламов П. Кіловати з повітря : [альтернативні джерела енергії] / Павло Харламов // Гроші. – 2018. – № 8. – С. 28–31.
Шпикуляк О. Г. Досвід Німеччини у розвитку енергетичних кооперативів: перспективи для України / О. Г. Шпикуляк, В. О. Іванченко // Економіка АПК. – 2018. – № 8. – С. 92–101. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Yerkinbayeva L. K. Economic and legal problems of state regulation of production and use of alternative energy in Kazakhstan/ L. K. Yerkinbayeva, Z. K. Kalymbekova // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 9. – P. 270–279. – Автор, назва та анот. парал. укр., рос.– Пер.назви:Економічні і правові проблеми державного регулювання виробництва і використання альтернативних джерел енергії в Казахстані.


 

Остання редакція: 18.03.20