Бібліотека

Яндекс.Метрика

Задай своє питання бібліотекарю

Задайте своє питання бібліотекарю

 

13.10.2018
Запитує: Олександр

Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати  список джерел для дмпломної роботи на тему «Депозитні ресурси банків». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Олександре! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Адамик Б. Аналіз ресурсного потенціалу банківської системи у період кризи / Богдан Адамик, Андрій Скірка // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 1. – С. 63–76. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Алексеєнко М. Актуальні питання депозитного формування ресурсної бази банків / М. Алексеєнко // Банківська справа. – 2013. – № 3. – С. 34–43.
Алексеєнко М. Д. Теоретичні аспекти розуміння економічної сутності дефініції «депозит» у контексті формування ресурсної бази банків / М. Д. Алексеєнко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 55–58. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Горун М. В. Методичні підходи із удосконалення маркетингового забезпечення формування депозитних ресурсів банку / М. В. Горун // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 16. – С. 98–103. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Горун М. В. Оцінювання маркетингового забезпечення формування депозитних ресурсів банків України / М. В. Горун // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 10. – С. 362–369. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Коваленко М. О. Депозитна політика банків України та її вплив на ефективність залучення депозитних ресурсів / М. О. Коваленко // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 1. – С. 39–44. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Коваль С. Особливості фінансової політики банківських установ в контексті сучасних реалій / Світлана Коваль // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2015. – Вип. 4. – С. 65–73.
Колодізєв О. М. Оцінювання фінансового потенціалу залучення коштів фізичних осіб банками України / Олег Миколайович Колодізєв, Олеся Вікторівна Лебідь, Олександра Валерівна Зуєва // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2017. – № 2. – С. 260–268. – Автор, назва та анот. парал. укр., англ., рос.
Коломієць В. Л. Державні банки розвитку та їх роль у реалізації фінансової політики / В. Л. Коломієць // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 4. – С. 62–65. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Лисенок О. В. Удосконалення сутності та процесу управління формуванням депозитних ресурсів банків / О. В. Лисенок // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 43–47. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Пантєлєєва Н. Інноваційні підходи до формування ресурсної бази банків на засадах клієнтоцентричної депозитної політики / Н. Пантєлєєва // Банківська справа. – 2013. – № 2. – С. 59–72.
Прокофєва О. В. Еволюція системи страхування депозитів в Україні / Прокоф’єва Олена Володимирівна, Серпутько Олексій Васильович // Финансовые услуги. – 2018. – № 2. – С. 24–28. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Сало І. В. Розвиток депозитарної і депозитної діяльності в Україні : монографія / І. В. Сало. – Суми : Унів. кн., 2017. – 98 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 С16; ч/з № 3.
Сова О. Ю. Актуальні питання стану депозитного ринку України / Олена Юріївна Сова // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2017. – № 1. – С. 282–291. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос., укр.
Управління залученням ресурсів банку з депозитних джерел : монографія / [С. В. Ярошенко, І. В. Сало, О. В. Крухмаль, О. С. Кобичева]. – Суми : Унів. кн., 2017. – 105 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 У67; ч/з № 3.
Чуб П. Роль залучених ресурсів в забезпеченні фінансової стійкості банку / Павло Чуб, Ольга Бернацька // Ринок цінних паперів України. – 2015. – № 9–10. – С. 69–74.


14.10.2018
Запитує: Emma

Тема запиту: Добрий день, допоможіть, будь ласка, підібрати літературу за темою «Методи діагностування ринкової влади». Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Еммо! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка: [зб. наук. пр. / відп. ред. В. Д. Базилевич]. – Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2008. – Вип. 101. – 60 с. – Зі змісту: Филюк Г. Монопольна влада: природа та форми прояву / Г. Филюк.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В53; ч/з № 3.
Герасименко А. Г. Мікроекономічний аналіз диференціації товарів як джерела ринкової влади / А. Г. Герасименко // Економіка України. – 2013. – № 6. – С. 31–41.
Дуцька А. Конкурентні відносини в умовах функціонування різних типів ринкових структур в економіці / Анна Дуцька // Банківська справа. – 2016. – № 2. – С. 118–126. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Коваленко А. Г. О поиске состояния равновесия пространственно рассредоточенных рынков несовершенной конкуренции однородного продукта / А. Г. Коваленко // Экономика и математические методы. – 2018. – Т. 54, № 1. – С. 52–86. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Кочнев Р. Ю. Коррупция «одного окна»: теория и эмпирический анализ / Р. Ю. Кочнев, Л. И. Полищук, А. Ю. Рубин // Вопросы экономики. – 2018. – № 9. – С. 32–51. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Кулішов В. В. Мікроекономіка: основи теорії і практикум : навч. посіб. / В. В. Кулішов. – 2-ге вид., стер. – Львів : Магнолія-2006, 2008. – 331 с. – (Вища освіта в Україні). – Зі змісту: Ринкова влада: монополія і монопсонія.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 К90 ; книгосховище.
Лотиш О. Внесок Жана Тіроля в практику регулювання ринків / Оксана Лотиш // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 1. – С. 118–125. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Поплавська Ж. В. Мікроекономіка. Теорія і практика управлінської економіки : навч. посіб. / Ж. В. Поплавська, О. Й. Криса ; М-во освіти і науки України. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Алерта, 2016. – 284 с. : рис., табл. – Зі змісту: Влада над ринком: монополія та монопсонія ; Монопольна влада.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 П57; ч/з № 2.
Рудий М. М. Мікроекономіка : навч. посіб. / М. М. Рудий, В. В. Жебка. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 360 с. – Бібліогр. в кінці тем та підрядк. прим. – Предм. покажч.: с. 355–359. – Зі змісту: Монопольний ринок.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Р83; ч/з № 2.
Серебренніков Б. С. Цінова політика та ринкова влада електроенергетичних компаній України / Серебренніков Б. С. // Економіка і прогнозування. – 2017. – № 3. – С. 56–68. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Стирський М. В. Макроекономічні аспекти концентрації ринкової влади у банківському секторі країн Європейського Союзу / М. В. Стирський // Економіка та держава. – 2017. – № 8. – С. 72–76. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Точилін В. О. Формування функціонально ефективної моделі ринку: конкуренція та бар’єри, ринкова влада і державне регулювання / В. О. Точилін, В. В. Венгер // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 2. – С. 23–38. – Бібліогр. в кінці ст.


 

10.10.2018
Запитує: Marina

Тема запиту: Добрий день, допоможіть підібрати літературу за темою «Роль похідних фінансових інструментів на товарних біржах світу». Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Марино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Васильченко З. Похідні фінансові інструменти в сучасних системах ризик-менеджменту / Зоя Васильченко // Банківська справа. – 2017. – № 3. – С. 32–43. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Михайловська О. В. Ринок товарних деривативів в умовах світосистемних трансформацій / О. В. Михайловська // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2013. – № 4. – С. 86–93.
Сажина М. А. Деривативы как финансовые инновации / Сажина Муза Аркадьевна // Экономические науки. – 2016. – № 3. – С. 7–11. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Силантьєв С. О. Міжнародна практика використання похідних фінансових інструментів : монографія / С. О. Силантьєв ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2017. – 399 с. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336И С36; ч/з № 3.
Силантьєв С. О. Похідні фінансові інструменти в епоху неоіндустріалізації / С. О. Силантьєв // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 4. – С. 183–191.
Силантьєв С. О. Похідні фінансові інструменти – онтологія моделей / С. О. Силантьєв // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 6. – С. 29–39.
Соколов М. О новых реалиях в торговле нефтью на мировом рынке / Михаил Соколов // Общество и экономика. – 2018. – № 1. – С. 117–127.
Солодка О. О. Похідні фінансові інструменти: функціональні механізми та суперечності використання в Україні : монографія / О. О. Солодка ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Кондор, 2016. – 430 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 С60; книгосховище, ч/з № 3.
Сохацька О. Деривативи на електроенергію: особливості специфікації контрактів європейських енергетичних бірж / Олена Сохацька, Наталія Полікевич // Світ фінансів. – 2015. – Вип. 3. – С. 49–61. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Сьомченков О. А. Страхування ризиків агропромислових виробників на ринку деривативів / О. А. Сьомченков // Економіка АПК. – 2015. – № 7. – С. 59–66. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Терещенко Г. М. Залучення фінансових ресурсів в умовах відкритої економіки України / Г. М. Терещенко // Фінанси України. – 2016. – № 12. – С. 92–104. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Шлапак А. В. Форексні ринки країн Південно-Східної Азії як невід’ємний компонент глобальної платіжної системи / А. В. Шлапак // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2015. – № 7/8, № 7. – С. 108–111. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Шульга Н. Опціонні операції на міжнародних ринках / Шульга Наталія, Гербст Ольга // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки. – 2016. – № 3. – С. 5–22. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Maslo A. I. Derivatives market development in Ukraine / Andriy I. Maslo // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2016. – № 1. – P.286–293. – Автор, назва та анот. парал. рос., укр. – Пер. назви:Розвиток ринку деривативів в Україні.


01.10.2018
Запитує: Daria

Тема запиту: Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання реферату «Діагностика ринкової рівноваги за А. Маршалом і за П. Вальрасом». Щиро вдячна!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Дар’є! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Блауг М. Економічна теорія в ретроспективі : [Історія економічної думки від Адама Сміта до Джона М. Кейнса] / Марк Блауг ; пер. з англ. Іван Дзюба. – Київ : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001. – 670 с. – Парал. тит. арк. англ. – Зі змісту.: Загальна рівновага та економічна теорія добробуту ; Система Вальраса.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) Б68; книгосховище, ч/з № 3, зал економічної класики.
Ващишин А. М. Історія економічних вчень : навч. посіб. / А. М. Ващишин, П. Й. Мисловський, Б. М. Шевчик ; за ред. Г. І. Башнянина, А. М. Ващишина. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 433 с. – Зі змісту: Теорія загальної рівноваги Леона Вальраса. – (Вища освіта в Україні).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) В23; книгосховище, ч/з № 2, зал економічної класики.
Гогохия Д. Деньги, закон спроса и закон Вальраса / Д. Гогохия // Мировая экономика и международные отношения. – 2006. – № 1. – С. 68–75.
Економічна теорія: навч. посіб. / [О. В. Стефанишин, М. В. Квак, М. В. Кічурчак, М. І. Теребух] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 336 с. – Зі змісту: Ринкова рівновага і механізм її формування.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е45; ч/з № 2.
Економічна теорія. Політекономія: підручник / [В. Д. Базилевич, В. М. Попов, К. С. Базилевич та ін.] ; за ред. В. Д. Базилевича ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 8-ме вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2012. – 703 с. – Зі змісту: Теорія ринкової рівноваги. – (Класичний університетський підручник).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е45; книгосховище, ч/з № 2.
Махорт А. Ф. О состояниях равновесия открытой экономической системы с дополнительным перераспределением капитала / А. Ф. Махорт // Проблемы управления и информатики. – 2018. – № 3. – С. 142–153. – Автор, назва та анот. парал. англ., укр.
Сорокин А. В. Равновесие по Вальрасу. Случай обмена двумя товарами / А. В. Сорокин // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. – 2004. – № 1. – С. 3–30.
Якобчук В. П. Економічна теорія : навч. посіб. [для вищ. навч. закл.] / В. П. Якобчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроеколог. ун-т. – 3-тє вид., перероб. – Київ : Ліра-К, 2015. – 408 с. – Зі змісту: Рівновага ринку.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Я46; книгосховище.


21.05.2018
Запитує: Darya

Тема запиту: Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання теми «Організаційно-економічний механізм управління персоналом аграрних підприємств». Дуже дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Дар’є! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Біттер О. А. Управління персоналом у сільськогосподарських підприємствах / О. А. Біттер, О. І. Малецька // Економіка АПК. – 2012. – № 3. – С. 68–72.
Горбачова І. Управління персоналом аграрних підприємств в контексті євроінтеграції / І. Горбачова // Україна: аспекти праці. – 2016. – № 3–4. – С. 50–54. – Анот. парал. англ., рос.
Гриньова В. М. Управління кадровим потенціалом підприємства : монографія / В. М. Гриньова, Г. І. Писаревська. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 227 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Г85; ч/з №3.
Дідур К. М. Особливості формування персоналу аграрних підприємств / К. М. Дідур // Економіка та держава. – 2012. – № 5. – С. 82–85.
Короленко С. Опыт управления персоналом в аграрном бизнесе / С. Короленко // Менеджер по персоналу. – 2012. – № 2. – С. 6–14.
Короленко С. Система развития персонала / Сергей Короленко // Менеджер по персоналу. – 2016. – № 9. – С. 36–45.
Малік М. Й. Кадровий потенціал аграрних підприємств: управлінський аспект : монографія / М. Й. Малік, О. Г. Шпикуляк ; Нац. наук. центр «Ін-т аграр. економіки». – Київ : ННЦ ІАЕ, 2005. – 368 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 333С М19; книгосховище.
Мартинюк Н. В. Етапи становлення конкурентоспроможного персоналу в аграрній сфері та його інвестиційне забезпечення / Н. В. Мартинюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 17. – С. 34–41. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Михайлова Л. І. Людський капітал: формування та розвиток в сільських регіонах : монографія / Л. І. Михайлова. – Київ : Центр учб. літ. 2008. – 388 с. – Зі змісту: Управління кадрами в сільськогосподарських підприємствах.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 333С М69; книгосховище, ч/з №3.
Перелигін М. Стратегія управління професійним розвитком кадрів аграрного сектора: та вітчизняна практика / М. Перелигін // Україна: аспекти праці. – 2013. – № 4. – С. 17–21.
Речка К. М. Загальні риси управління персоналом у системі менеджменту аграрного підприємства / К. М. Речка // Економіка та держава. – 2018. – № 3. – С. 67–70. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Чикуркова А. Д. Стратегія управління персоналом в аграрному секторі економіки : монографія / Алла Дмитрівна Чикуркова ; М-во аграр. політики та продовольства України, Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. – Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2010. – 428 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 333С Ч-60; ч/з №3.
Kupalova HPersonneldevelopmentasabasisfortheagriculturalenterprises' success/ HalynaKupalova, VictoriaChetveryk// Економічний часопис–ХХІ = Economic annals–XXI. – 2015. – № 1–2. – P. 28–31. – Автор, назва парал. англ., рос., укр. – Пер. назви: Розвиток персоналу як основа успішності аграрного підприємства.


12.05.2018
Запитує: Вікторія

Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, скласти список літератури за темою «Управління вартістю банку».

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Вікторіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Бурденко І. Справедлива вартість в оцінці фінансових інструментів: вимоги Міжнародних стандартів фінансової звітності / І. Бурденко, І. Макаренко // Вісник Національного банку України. – 2013. – № 2. – С. 44–51.
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка: [зб. наук. пр. / відп. ред. В. Д. Базилевич]. – Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2009. – Вип. 112. – 69 с. – Зі змісту: Криклій А. Оцінка банківського бізнесу: діючі методи та досвід / А. Криклій.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В53; ч/з № 3.
Забезпечення умов стабільного функціонування банківського сектору України: монографія / [О. М. Колодізєв, О. В. Бойко, І. О. Губарєва та ін. ; за заг. ред. О. М. Колодізєва]. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2010. – 311 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 З-12; книгосховище.
Заруцька О. Структурно-функціональний аналіз фінансового стану банків України / О. Заруцька // Вісник Національного банку України. – 2014. – № 10. – С. 56–62.
Івасів І. Б.Управління вартістю банку : монографія / І. Б. Івасів ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2008. – 288 с. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 І-23; книгосховище, абонемент, ч/з № 3.
Колодізєв О. Узагальнення підходів до класифікації вартості банку / О. Колодізєв, Д. Гонтар // Банківська справа. – 2013. – № 6. – С. 82–90.
Колодізєв О. М. Сценарне моделювання стратегічного управління ринковою вартістю банку / О. М. Колодізєв, Д. Д. Гонтар // Економічний часопис – ХХІ = Economic annals – XXI. – 2014. – № 9–10. – С. 19–23. – Автор, назва парал. англ., рос., укр.
Коупленд Т. Стоимость компаний: оценка и управление / Том Коупленд, Тим Коллер, Джек Муррин ; [пер. с англ., науч. ред. Н. Н. Барышникова]. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Олимп-Бизнес, 2007. – XIV, 554 с. – Парал. тит. л. англ. – Из содерж.: Оценка банков.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М К73; книгосховище.
Лернер Ю. Экспресс оценка стоимости бизнеса банковских структур/ Ю. Лернер // Вісник економічної науки України. – 2013. – № 1. – С. 198–213.
Лесик В. О. Удосконалення процедури експрес-оцінки фінансової стабільності банків / В. О. Лесик // Економіка та держава. – 2017. – № 11. – С. 99–103. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Методичні підходи дооцінювання фінансової стійкості банківської системи / О. Б. Жихор, О. В. Більська, Д. О. Медведєв, А. О. Попов // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; [редкол.: С. В. Захарін (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 32–36. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Мігус І. П. Оцінка заходів державного антикризового управління в банківському секторі з боку НБУ / І. П. Мігус, К. В. Карпова, Я. С. Коваль // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 17. – С. 82–89. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Мігус І. П. Удосконалення методики оцінювання кризового стану банківських установ України при державному антикризовому управлінні / І. П. Мігус, К. В. Карпова, Я. С. Коваль // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 18. – С. 54–60. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Охрименко І. Проблеми вартості споживчих кредитів в Україні / І. Охрименко // Банківська справа. – 2013. – № 2. – С. 21–36.
Оценка бизнеса : учебник / [А. Г. Грязнова, М. А. Федотова, С. А. Ленская, И. Ю. Беляева и др.] ; под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой ; Финанс. акад. при правительстве РФ, Ин-т профессиональной оценки. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 2008. – 736 с. – Из содерж.: Особенности оценки стоимости банка.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 О-93; книгосховище.
Панченко К. С. Оцінка та управління ринковим ризиком комерційного банку / К. С. Панченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 5. – С. 45–48. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Синки Джозеф. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг : пер. с англ. / Джозеф Синки. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 1018 с. – Парал. тит. л. англ.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336И С38; книгосховище.
Слав’юк Р. А. Формування вартості банку : монографія / Р. А. Слав’юк, О. В. Лук’янська. – Львів : Простір-М, 2015. – 279 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 С47; ч/з № 3.
Яцюта В. П. Прибуток та його взаємозв’язок з оцінкою вартості банку / В. П. Яцюта // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 4. – С. 132–135.


12.05.2018
Запитує: Ірина
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти періодичні видання для роботи: підбір та огляд статей на тему «Валютний курс та його динаміка». З повагою Ірина.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Ірино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Богдан Т. Емпіричне дослідження детермінант світових цін на сировинні товари, ролі курсової позиції долара та впливу валютно-цінових глобальних чинників на економіку України / Тетяна Богдан // Економіст. – 2015. – № 12. – С. 19–24. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Ершов М. Укрепление рубля как фактор восстановления экономического роста и противодействия инфляции / М. Ершов, В. Татузов, Л. Лупандина // Российский экономический журнал. – 2016. – № 1. – С. 16–31. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Заблоцький М. Б. Валютний курс: виробничо-обмінні аспекти регулювання стабілізації/ М. Б. Заблоцький // Регіональна економіка = Regional Economy. – 2016. – № 1. – С. 130–137. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Концевая Н. В. Прогнозирование динамики валютных курсов на основе учета гармоник в восстановленных и сглаженных рыночных наблюдениях / Н. В. Концевая // Аудит и финансовый анализ. – 2013. – № 2. – С. 146–153.
Косова Т. Д. Валютний курс як індикатор структурного розвитку національної економіки/ Т. Д. Косова, І. О. Стеблянко // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 4. – С. 13–16. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Малахова О. Л. Валютний ринок України: сучасний стан та проблеми/ О. Л. Малахова, М. В. Марусин // Світ фінансів. – 2015. – Вип. 2. – С. 46–60. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Мірза Н. Динаміка режиму обмінного курсу в Саудівській Аравії / Навазіш Мірза, Бушра Накві, Сід Кумаль Аббас Різві // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 9. – С. 430–437. – Текст англ.
Олійник О. Посилення ролі китайського юаня у міжнародних розрахунково-кредитних операціях: виклики та можливості для України / Олег Олійник // Банківська справа. – 2015. – № 6. – С. 59–80. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Савельєв Є. Валютно-курсова політика України: сучасні тенденції та вибір валютного курсу/ Євген Савельєв, Віталіна Куриляк // Журнал європейської економіки. – 2016. – Т. 15 (№ 4). – С. 424–444.
Shklyar A.  Currency market in Ukraine: problems and challenges / Shklyar Andriy, Anufrieva Kateryna // Економіка і прогнозування. – 2017. – № 3. – P. 51–55. – Автор, назва та анот. парал. укр., рос.Перевод заглавия: Валютний ринок в Україні: проблеми та виклики.
Umar Mohammed. Asymmetric real exchange rate and inflation causality based on Toda-Yamamoto dynamic Granger causality test / Mohammed Umar, Jauhari Dahalan // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2016. – № 5. – P. 430–440. – Автор, назва та анот. парал. рос., укр. – Перевод заглавия: Асиметричний причинно-наслідковий зв'язок між реальним валютним курсом та інфляцією: за даними тесту Тода-Ямамото на динамічну причинність за Гренджером.


11.05.2018
Запитує: Ирина
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для магістерської роботи за темою «Проблеми та перспективи іпотечного кредитування в Україні». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Ірино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Банківське кредитування в Україні: посткризове перезавантаження: монографія / [С. М. Аржевітін, М. Д. Алексеєнко, Т. С. Шемет та ін.] ; за заг. ред. С. М. Аржевітіна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2017. – 407 с. : табл. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336.5/7 Б23; книгосховище, ч/з № 3.
Богута Н. Ключі – в борг : [іпотечне кредитування] / Н.Богута // Гроші. – 2018. – № 3. – С. 30–33.
Красножон С. Проблеми іпотечного кредитування в Україні та шляхи їх вирішення / Світлана Красножон // Ринок цінних паперів України. – 2016. – № 1–2. – С. 89–92. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Кредитний менеджмент у банку: підручник / [С. М. Аржевітін, Т. П. Остапишин, І. Б. Охрименко та ін.] ; за заг. ред. С. М. Аржевітіна, Т. П. Остапишин ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2017. – 499 с. – Зі змісту: Особливості іпотечного кредитування фізичних осіб. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336.5/7 К79; книгосховище, ч/з № 2.
Марачевська А. Формування ціни іпотечного кредиту з урахуванням рейтингу позичальника / А. Марачевська // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2015. – № 4. – С. 105–111. – Анот. парал. англ., укр., рос.
Паєнтко Т. В. Сучасні тенденції банківського кредитування фізичних осіб в Україні / Т. В. Паєнтко, З. В. Савельєва // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 10. – С. 40–43. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Паливода К. В. Механізми та інструменти фінансування житлового будівництва за умов соціально-економічної нестабільності в Україні / К. В. Паливода // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 1. – С. 5–10. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Реформування банківської системи України як шлях до відновлення кредитного потенціалу [Електронний ресурс] : матеріали Всеукр. наук.-практ. студ. конф. (Київ, 25 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ф-т фінанc.-екон., Каф. банк. справи, Асоц. укр. банків ; [наук. ред.: С. М. Аржевітін та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2016. – 64 с. – Зі змісту: Ярошенко С. С. Роль іпотечного кредитування у забезпеченні економічного зростання / С. С. Ярошенко. – С. 35–37.
Семенча І. Є. Іпотечне кредитування в Україні: дослідження стану та моделювання змін / І. Є. Семенча, О. В. Недоспасова // Економіка та держава. – 2015. – № 6. – С. 34–36.
Фатюха Н. Г. Стан та розвиток споживчого й іпотечного кредитування в Україні / Н. Г. Фатюха, Р. В. Кривошей // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 19. – С. 32–37. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Фінансове забезпечення інноваційних проектів малого та середнього бізнесу: глобальні виклики та українські реалії [Електронний ресурс] : зб. матеріалів I Міжнар. наук.-практ. конф., 7 груд. 2016 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2016. – 240 с. – Зі змісту: Ходакевич О. В. Іпотечне кредитування: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку в Україні / О. В. Ходакевич. – С. 225–228.
Юркевич О. М. Розвиток форм фінансування житлового будівництва в Україні / О. М. Юркевич // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 21. – С. 30–34. – Автор, назва та анот. парал. англ.


10.05.2018
Запитує: Владислава
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти статті для виконання аналітичного огляду наукових публікацій за темою «Причини інфляції та антиінфляційні заходи».

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Владиславо! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Бойко В. С. Економічна свобода та антиінфляційна політика / В. С. Бойко // Економічний часопис – ХХІ = Economic annals – XXI. – 2014. – № 9–10 (2). – С. 11–14. – Автор, назва парал. англ., рос., укр.
Горюк В. В. Питання регулювання інфляції в розрізі впливу фактора валютного курсу / В. В. Горюк // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – № 6. – С. 3–7. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Дзюблюк О. В. Проблеми інфляційного таргетування в сучасній економіці / О. В. Дзюблюк // Світ фінансів. – 2015. – Вип. 2. – С. 7–18. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Ершов М. Укрепление рубля как фактор восстановления экономического роста и противодействия инфляции / М. Ершов, В. Татузов, Л. Лупандина // Российский экономический журнал. – 2016. – № 1. – С. 16–31. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Іванов В. В. Міжнародний досвід інфляційного таргетування: модель успіху для України / В. В. Іванов, В. І. Міщенко, О. К. Малютін // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 414–425.
Картаев Ф. Полезно ли инфляционное таргетирование для экономического роста? / Ф. Картаев // Вопросы экономики. – 2017. – № 2. – С. 62–74. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Коломієць Г. М. Інфляційне таргетування та фінансова стабільність: компаративний аналіз заходів в Україні та Польщі / Г. М. Коломієць, О. М. Синілова // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 8. – С. 21–28. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Кричевська Т. Історія інститутів грошово-кредитного регулювання США. Ст. 4. Від становища системної антиінфляційної політики до стимулювання економіки за допомогою креативного фінансового сектора (1977–2007) / Тетяна Кричевська // Економічна теорія. – 2016. – № 2. – С. 46–62. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Кульпінський С. Оцінка інфляційних очікувань на фінансовому ринку України / Сергій Кульпінський // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки. – 2017. – № 1. – С. 94–104. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Пасічник І. В. Механізм реалізації режиму таргетування інфляції як спосіб стабілізації та переходу до економічної стабільності / І. В. Пасічник, Ю. П. Галушко // Економіка. Фінанси. Право. Серія: Економіка. – 2013. – № 1. – С. 10–14.
Петров В. Инфляция набирает обороты. Причины и последствия / Виктор Петров // Справочник экономиста. – 2017. – № 10. – С. 22–31.
Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу [Електронний ресурс] : зб. матеріалів III Міжнар. наук.-практ. конф., 10 листоп. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Каф. інвестиц. діяльності ; [редкол.: В. К. Хлівний (голова) та ін.]. – Електрон. текст.дані. – Київ : КНЕУ, 2017. – 542 с. – Зі змісту: Панкратова Л. Л. Інфляція в Україні: проблеми та шляхи вдосконалення / Л. Л. Панкратова, К. С. Лозоцька. – С. 333–336.
Харсун Л. Логістичні інструменти протидії інфляції / Людмила Харсун // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки = Foreign trade: economics, finance, law. – 2017. – № 2. – С. 71–81. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Юсифов М. Моделирование инфляционных процессов. Практический пример Азербайджана: векторная модель коррекции ошибок / М. Юсифов // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 3. – С. 53–57.
Janshanlo R. Methodological aspects of inflation management by example of Kazakhstan / Ramzan Janshanlo, Gulsagat Andybaeva, Azhar Beysenbaeva// Економічний часопис – ХХІ = Economic annals – XXI. – 2015. – № 11–12. – P. 40–46. – Автор, назва парал. англ., рос., укр. – Пер. назви: Методологічні аспекти управління інфляцією на прикладі Казахстану.


07.05.2018
Запитує: Світлана
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти періодичні видання для роботи: підбір та огляд статей на тему «Зовнішня торгівля як чинник макроекономічного розвитку». З повагою Світлана.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Світлано! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Арапова Е. Я. Внешнеторговая политика Китая как фактор диверсификации источников экономического роста / Арапова Е. Я. // Международная экономика. – 2016. – № 5. – С. 21–25. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Ганжа В. В. Реалізація експортного потенціалу будівельної галузі України / В. В. Ганжа // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; [редкол.: С. В. Захарін (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2017. – № 12. – С. 103–109. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Гвоздецька І. Тенденції зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств: маркетинговий аспект / Ірина Гвоздецька // Економіст. – 2017. – № 9. – С. 31–37.
Гладков И. С. Внешнеторговые связи Европейского Союза и России: актуальные тренды (итоги 2016 г., заглядывая в 2017 г.) / Игорь Сергеевич Гладков // Международная экономика. – 2017. – № 4. – С. 59–74. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Гусейнов И. А. Прогнозная оценка внешнеторгового оборота между Азербайджаном и Германией / И. А. Гусейнов // Економіка та держава. – 2015. – № 7. – С. 118–123. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Ковтун Н. В. Методологічні засади та практика оцінювання умов і ефективності зовнішньої торгівлі України / Н. В. Ковтун, В. О. Бабірад-Лазунін // Зовнішняторгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки. – 2015. – № 5–6. – С. 14–24. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Лисак М. А. Зовнішня торгівля в умовах інтеграції України / М. А. Лисак, О. О. Шеремет // Економіка АПК. – 2017. – № 12. – С. 69–74. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Маркович І. Б. Спеціалізація експортних товарних груп як одна з характеристик торговельного потенціалу держави / І. Б. Маркович // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 10. – С. 43–50. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Пугачова К. М. Зовнішньоторговельні відносини України з ЄС / К. М. Пугачова, О. О. Шеремет // Економіка АПК. – 2018. – № 2. – С. 85–90. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Стоян О. Ю. Стратегічне планування зовнішньоекономічної діяльності України: стан, проблеми, вибір програми дій / О. Ю. Стоян // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 24. – С. 22–27. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Тронько В.  Зовнішня торгівля України інформаційно-комунікаційними послугами / В. Тронько // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 9. – С. 33–38. – Анот. англ.
Яковченко B. C. Транспарентність зовнішньоторговельної політики як фактор глобальної конкурентоспроможності України / B. C. Яковченко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; [редкол.: С. В. Захарін (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2017. – № 9. – С. 38–43. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Koshkina O. The impact of Eurasian Economic Union on capital flows in Kazakhstan/ Olga Koshkina, Irina Onyusheva, Olga Mayer// Актуальні проблеми економіки = Actual Problems of Economics. – 2017. – № 3. – P. 282–296. – Автор, назва та анот. парал. укр., рос. – Перевод заглавия:Вплив Євразійського Економічного Союзу на потоки капіталу в Казахстані.


24.04.2018
Запитує: Olena
Тема запиту: Доброго дня, чи не могли б Ви порадити джерела для вивчення та написання курсової роботи за темою «Сучасні фактори, що визначають попит на подорожі в світовій туристичній сфері». Туризм 2 курс. Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Олено! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Глушко В. Просування туристичних послуг / Глушко Володимир // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки. – 2018. – № 1. – С. 86–96. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Горіна Г. О. Концепція формування та управління розвитком ринку туристичних послуг в умовах просторової поляризації / Г. О. Горіна // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 1. – С. 16–21. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Економіка туризму: теоріята практика : підручник / М. П. Мальська, М. Й. Рутинський, С. В. Білоус [та ін.] ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ: Центр учб. літ., 2017. – 538 с. : рис., табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:33СЕ45; ч/з № 2.
Кейван О. І. Прогнозування попиту на послуги туристичних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Кейван Олена Іванівна ; [наук. керівник БлагунІ. С.] ; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2012. – 20 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:А2012 К33; зал економічної класики.
Косар Н. С. Дослідження розвитку туризму в Україні в умовах кризи / Наталія С. Косар, Наталія Є. Кузьо // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2016. – № 2. – С. 115–125. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Мальська М. П. Організація та планування діяльності туристичних підприємств: теорія та практика : навч. посіб. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 248 с. : табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:33СМ21; ч/з № 2.
Мальська М. П. Туристичний бізнес: теорія та практика : підручник / М. П. Мальська, В. В. Худо ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 365 с. : рис., табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:33СМ21; ч/з № 2.
Міжнародний туризм: навч. посіб. / [Т. В. Божидарнік, Н. В. Божидарнік, Л. В. Савош та ін.]. – Київ : Центр учб. літ., 2012. – 312 с. – Зі змісту: Класифікація соціально-економічних чинників, що визначають попит на пропозицію на світовому ринку індустрії туризму.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:33М М58;книгосховище, ч/з № 2.
Панасюк І. П. Ключові проблеми та перспективи розвитку туристичного ринку Туреччини / І. П. Панасюк, А. О. Тертична // Економіка та держава. – 2017. – № 4. – С. 55–60. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Панченко О. Турагенція – 2018: складові успіху / Ольга Панченко // Український туризм. – 2017. – № 5. – С. 18–19.
Скопень М. М. Інформаційні системи і технології маркетингу в туризмі : навч. посіб. / М. М. Скопень, М. К. Сукач. – Київ : Каравела, 2010. – 336 с. – (Українська книга). – Зі змісту: Інформаційна система і технології з дослідження ринку та попиту ; Технологія прогнозування попиту надання туристичних послуг.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:33СС44;книгосховище, ч/з № 2,ч/з № 7.
Romanova A. Global trends of tourism development / Romanova Anna // Herald of Kyiv National University of Trade and Economics = Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2017. – № 6. – P. 32–42. – Автор, назва та анот. парал. укр., рос.– Перевод заглавия: Теоретичні засади стратегічного аналізу просування туристичних послуг.


22.04.2018
Запитує: Alexandr
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, скласти список літератури для написання курсової роботи. Тема «Наказне провадження в господарському процесі». Заздалегідь дякую! З повагою.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Олександре! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Ахмач Г. Еволюція та перспективи розвитку наказного провадження / Г. Ахмач // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 9. – С. 35–38.
Бездоля Ю. Позовне провадження та його стадії: аналіз положень проекту Господарського процесуального кодексу України / Ю. Бездоля // Право України. – 2017. – № 9. – С. 154–161. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Бобкова А. Новели проекту Господарського процесуального кодексу України / А. Бобкова, О. Банасько // Право України. – 2017. – № 9. – С. 45–50. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Великорода О. Розширення сфери застосування наказного провадження / О. Великорода // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 7. – С. 19–21.
Вінник О. М. Господарське право (загальна частина) : курс лекцій / О. М. Вінник ; Нац. акад. прав. наук України, Н.-д. ін-т приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака. – Київ : Ліра-К, 2017. – 239 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 34С4 В48; ч/з № 2, ч/з № 5.
Грабар Н. Особливості наказного провадження як спрощеної правової процедури / Н. Грабар // Право України. – 2011. – № 4. – С. 169–176.
Ніколаєва І. В. Визнання наказу таким, що не підлягає виконанню / І. В. Ніколаєва // Вісник господарського судочинства. – 2012. – № 4. – С. 149–157.
Фонова О. Спрощені провадження у господарському процесі / О. Фонова // Право України. – 2017. – № 9. – С. 167–175. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Фонова О. С. Генезис наказного провадження / О. С. Фонова // Вісник господарського судочинства. – 2010. – № 6. – С. 93–99.


20.04.2018
Запитує: Віка
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання доповіді на тему: «Динамічна модель Кейнса. Загальна характеристика та етапи побудови виробничих функцій». Дуже дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Вікторіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Вітлінський В. В. Моделі економічної динаміки [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. В. Вітлінський, Ю. В. Коляда, Т. В. Кравченко ; [редкол.: С. С. Ващаєв (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2017. – 232 с. – Зі змісту: Модель Кейнса.
Вітлінський В. В. Моделювання економіки : навч. посіб. / В. В. Вітлінський ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – 2-ге вид., без змін. – Київ : КНЕУ, 2007. – 408 с. – Зі змісту: Виробничі функції ; Загальне поняття виробничої функції ; Економічний зміст виробничої функції ; Загальна характеристика та етапи побудови виробничих функцій ; Модель Кейнса.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33СЭ В54; книгосховище.
Грабовецький Б. Є. Виробничі функції в економічних дослідженнях / Б. Є. Грабовецький, І. В. Шварц // Вісник Сумського державного університету. – 2013. – № 1. – С. 60–68.
Історія економічних учень: хрестоматія : навч. посіб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; за ред. В. Д. Базилевича ; [уклад.: В. Д. Базилевич, Н. І. Гражевська, А. О. Маслов та ін.]. – Київ : Знання, 2011. – 1198 с. – Текст укр., рос.– Зі змісту: Кейнс Д. М. Общая теория занятости, процента и денег / Дж. М. Кейнс; Кейнс Д. М. Конец laissez-faire / Дж. М. Кейнс.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) І-90; книгосховище, зал економічної класики, ч/з № 2, ч/з № 5.
Кейнс Д. М. Общая теория занятости, процента и денег. Избранное : [пер. с англ.] / Джон Мейнард Кейнс ; [под науч. ред. П. Н. Клюкина]. – Москва : ЭКСМО, 2009. – 959 с. – (Антология экономической мысли / отв. ред. Л. А. Амелёхин). – Парал. тит. л. англ.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09)К33;зал економічної класики.
Козьменко О. В. Економіко-математичні методи та моделі (економетрика) : навч. посіб. / О. В. Козьменко, О. В. Кузьменко. – Суми : Унів. кн., 2017. – 405 с. : рис., табл. –Зі змісту: Модель Кейнса.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33СЭ К59; ч/з № 2, ч/з № 7.
Корчева В. Концепція невизначеності в економічній науці / Корчева Вікторія // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету = Herald of Kyiv National University of Trade and Economics. – 2016. – № 1. – С. 41–53. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Уикенс М. Макроэкономическая теория: подход динамического общего равновесия : [учебник] / Майкл Уикенс ; пер. с англ., под науч. ред. Е. Синельниковой ; Рос. акад. нар. хоз-ваи гос. службы при Президенте РФ. – Москва : Дело, 2015. – 736 с. – (Академический учебник).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 У35; зал економічної класики.
Шумпетер Й. А. История экономического анализа : в 3 т. / Йозеф А. Шумпетер ; пер. с англ. [В. С. Автономова, М. В. Бойко, Л. С. Горшковой] ; под ред. В. С. Автономова. – Санкт-Петербург : Экон. шк., 2004. –Т. 3. – 683 с. разд. паг. – Из содерж.: Динамический анализ и исследования экономических циклов ; Кейнс и современная макроэкономика ; Влияние идей Кейнса.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) Ш96; книгосховище, ч/з № 3.
Shvachych G. G. Numerical and analytical diagram of distributed simulation of dynamic systems/ Gennadіy Grigorovich Shvachych, Yevhen Yevhenovych Fedorov, Olena Grigorievna Kholod// Актуальні проблеми економіки = Actual Problems of Economics. – 2017. – № 6. – P. 254–263. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос., укр. – Пер. назви: Числово-аналітичні схеми розподіленого моделювання динамічних систем.


28.03.2018
Запитує: Користувач
Тема запиту: Доброго дня, шановний бібліотекарю! Прошу допомогти з літературою до курсової роботи по темі «Теорія поділу влади та її втілення в законодавстві демократичних держав (США, Франція, Україна)». Зарання дякую за допомогу!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Болдырев В. Е. Факторы успеха Д. Трампа и Республиканской партии на прошедших выборах / В. Е. Болдырев // США. Канада: экономика - политика - культура. – 2017. – № 3. – С. 34–47. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Ворожбит О. Вотергейт. Державний колапс наживо : [як медійний скандал змінив владу в США] / О. Ворожбит // Український тиждень. – 2015. – № 50. – С. 16–19.
Гришко Р. Ю. Історія трансформаційних перетворень української моделі самоврядування / Р. Ю. Гришко // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2016. – № 4. – С. 107–112. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Ємельяненко К. Теоретичні основи повноважень органів місцевого самоврядування та їх сучасна трансформація / К. Ємельяненко // Право України. – 2016. – № 9. – С. 164–172. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Лапкін А. В. Прокуратура в системі судової влади / А. В. Лапкін // Право України. – 2015. – № 9. – С. 164–171. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Лінецький С. Контрольні повноваження комітетів Верховної Ради України: правове регулювання та проблеми реалізації / С. Лінецький // Часопис Парламент. – 2015. – № 1. – С. 3–52.
Марченко В. В. Конституційно-правовий статус уряду в країнах ЄС (на прикладі Франції, Федеративної Республіки Німеччини, Іспанії) : монографія / В. В. Марченко ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Київ : Правова єдність, 2010. – 216 с. – (Бібліотека кафедри міжнародного права і державного права зарубіжних країн Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого / під ред. М. В. Буроменського).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 34И М30; книгосховище, ч/з № 3, ч/з № 5.
Москаленко О. М. Концепція інституційного балансу в контексті проблематики поділу влади в Європейському Союзі: теоретичні проблеми / О. М. Москаленко // Право України. – 2015. – № 6. – С. 138–147. – Анот. рос., англ.
Петренко П. Д. Деякі особливості організації діяльності органів виконавчої влади вищого рівня у країнах - членах Європейського Союзу / П. Д. Петренко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2016. – № 6. – С. 34–39. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Політична влада і опозиція в Україні: порівняльний аналіз із зарубіжними країнами: [монографія / Ф. М. Рудич, Р. В. Балабан, С. Г. Брехаря та ін. ; за заг. ред. Ф. М. Рудича] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД, 2016. – 483 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 32С П49; ч/з № 3.
Процюк І. В. Поділ державної влади в умовах різних форм державного правління : монографія / І. В. Процюк ; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Харків : Право, 2012. – 584 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 34 П84; книгосховище.
Разделение властей : учеб. пособие / ред. М. Н. Марченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : МГУ, 2004. – 428 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 34(09) Р17; книгосховище.
Рибак В. Три обличчя федералізму : як організована система регіональної влади в Німеччині, США та Великій Британії / В. Рибак // Український тиждень. – 2015. – № 42. – С. 28–29.
Секретаріат уряду: координація державної політики та управління змінами персонального складу Кабінету/ [М. Бен-Гера, З. Кільмінський, Г. Ридлевський, П. Егардт та ін. ; пер. с англ.: Л. Сюйва-Ільченко, О. Шаленко]. – Київ : Центр адаптації держ. служби до стандартів ЄС, 2009. – 144 с. – (Бібліотека молодого державного службовця). – Зі змісту: Франція: управління зміною влади.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 34С3 С28; книгосховище.
Сірик З. О. Адміністративно-територіальний устрій Франції: актуальний досвід для України / З. О. Сірик // Регіональна економіка. – 2015. – № 3. – С. 116–124. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Соскін О. І. Глобальна модель політичної та економічної влади: трансформація парадигми / О. І. Соскін, Н. О. Матвійчук-Соскіна // Економічний часопис – ХХІ = Economic annals – XXI. – 2014. – № 9–10. – С. 4–9. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос., укр.
Шаповал В. Виконавча влада в контексті форм державного правління (теорія і практика світового конституціоналізму) / В. Шаповал // Право України. – 2015. – № 11. – С. 77–88 ; № 12. – С. 92–100. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Шатіло В. Політико-правові чинники інституціоналізації поділу державної влади в Україні / В. Шатіло // Право України. – 2013. – № 5. – С. 274–279.
Яценко І. Два підходи до поділу влади у представників української еміграції після другої світової війни / Ігор Яценко // Юридична Україна. – 2016. – № 4–5. – С. 4–8. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.


25.03.2018
Запитує: Аліна
Тема запиту: Доброго дня! Прохання допомогти підібрати список літератури для написання магістерської дипломної роботи на тему «Діяльність ЄБРР в Україні». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Аліно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Венцковський Д. Україна-ЄБРР: перспективи співробітництва / Д. Венцковський // Незалежний аудитор. – 2014. – № 8. – С. 94–103.
Гайдуцький І. П. Транснаціональне корпоративне інвестування сталого низьковуглецевого розвитку / І. П. Гайдуцький // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 1. – С. 5–8. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Клименко К. В. Співробітництво Європейського банку реконструкції та розвитку з окремими країнами європейського та азійського регіонів / К. В. Клименко, С. М. Іванов // Фінанси України. – 2016. – № 11. – С. 52–78. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Колосова В. П. Співробітництво України з міжнародними установами та секторальна бюджетна підтримка : [монографія] / В. П. Колосова ; Держ. навч.-наук. установа «Акад. фінанс. упр.». – Київ : ДННУ АФУ, 2013. – 256 с. – Зі змісту: Співпраця України з Європейським банком реконструкції та розвитку.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:336И К61; ч/з №3.
Міжнародна економічна діяльність України: навч. посіб. / О. Б. Чернега, А. С. Маловичко, В. Ю. Матвєєва [та ін.] ; під ред. О. Б. Чернеги. – Львів : Магнолія-2006, 2012. – 541 с. – (Вища освіта в Україні). – Бібліогр. в кінці розд. – Зі змісту: Європейський банк реконструкції та розвитку.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:33М М58; ч/з №2.
Наукові праці НДФІ: наук. зб. / М-во фінансів України, Акад. фінанс. упр., Н.-д. фінанс. ін-т ; [редкол.: Т. І. Єфименко (голова) та ін.]. – Київ : ДННУ АФУ, 2016. – Вип. 3 (76). – 158 с. : табл., рис. – Парал. тит. арк. англ. – Анот. укр., рос., англ. – Зі змісту: Іванов С. М. Співробітництво України та ЄБРР: тенденції розвитку / С. М. Іванов, К. В. Клименко.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:336 Н34; ч/з №3.
Непомнящий О. М. Аналіз сучасного стану фінансування міжнародними фінансовими організаціями інвестиційних проектів в Україні / О. М. Непомнящий, Ю. Г. Прав // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 19. – С. 72–76. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Публічне акціонерне товариство «Український банк реконструкції та розвитку» : [аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності] // Бюлетень. Цінні папери України. – 2016. – 30 квіт. (№ 80). – С. 44–45.
Публічне акціонерне товариство «Український банк реконструкції та розвитку»// Бюлетень. Цінні папери України. – 2015. – 30 квіт. (№ 78). – Ч. 1. – С. 48–50.
Усов А. Развивать компанию, готовить ее к выходу на другой уровень – главная цель ЕБРР : [интервью] / Антон Усов ; подгот. Лариса Семака // Финансовые услуги. – 2016. – № 6. – С. 6–8.
Фінансове забезпечення інноваційних проектів малого та середнього бізнесу: глобальні виклики та українські реалії [Електронний ресурс] : зб. матеріалів I Міжнар. наук.-практ. конф., 7 груд. 2016 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ф-т фінанc.-екон., Ін-т фінанс.-банк. аналітики [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2016. – 240 с. – Зі змісту: Савостьяненко М. В. Сучасний інструментарій ЄБРР у фінансовому співробітництві з Україною / М. В. Савостьяненко. – С. 204–207.


22.03.2018
Запитує: Валерія
Тема запиту: Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати сучасну літературу/джерела для курсової роботи на тему «Соціальний захист населення та його фінансове забезпечення». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Валеріє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Багмет К. В. Трансформація системи соціального захисту: пошук оптимального підходу / Багмет Ксенія Вікторівна // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 4. – С. 39–43. – Анот. парал. англ., рос.
Гордієнко Л. А. Моделі фінансування соціальних програм в Україні / Гордієнко Людмила Анатоліївна // Економіка. Фінанси. Право. Серія: Економіка. – 2016. – № 5. – С. 12–15. – Назва та анот. парал. рос., англ.
Гордієнко Л. А. Проблеми та напрями удосконалення фінансової політики соціальної сфери України / Гордієнко Людмила Анатоліївна // Економіка. Фінанси. Право. – 2016. – № 7. – С. 4–7. – Назва та анот. парал. рос., англ.
Державне фінансове регулювання економічних перетворень: монографія / [І. Я. Чугунов, А. В. Павелко, Т. В. Канєва та ін.] ; за заг. ред. А. А. Мазаракі ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : КНТЕУ, 2015. – 376 с. – Зі змісту: Фінансовий механізм регулювання соціальної сфери ; Фінансове забезпечення соціального захисту населення в умовах трансформації економіки. Шифр зберігання та місце знаходження книги:336 Д36; книгосховище.
Єщенко П. С. Україні – зміну моделі соціального захисту населення / П. С. Єщенко // Економіка України. – 2017. – № 1. – С. 3–17. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Жук О. Фінансовий механізм системи соціального захисту населення України / Олег Жук // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 2. – С. 62–71. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Куцик П. О. Національна економіка: засади становлення, функціонування, регулювання та розвитку : монографія : [в 2 т.] / П. О. Куцик, О. І. Ковтун , Г. І. Башнянин . – Львів : Растр-7, 2016. – Ч. 1. – 458 с. – Зі змісту: Соціальний захист населення. Шифр зберігання та місце знаходження книги:33 К95; ч/з № 3.
Мальований М. І. Методологічні підходи до прогнозування фінансового забезпечення соціального захисту населення в Україні / М. І. Мальований // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 1. – С. 111–120.
Міщенко Д. А. Удосконалення фінансування соціальної інфраструктури в Україні / Д. А. Міщенко, Л. О. Міщенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 22. – С. 13–16. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Олієвська М. Г. Джерела фінансування людського капіталу в Україні / М. Г. Олієвська // Економічний часопис – ХХІ. – 2014. – № 7–8. – С. 69–72.
Онікієнко В. В. Ринок праці та соціальний захист населення України: ретроаналіз, проблеми, шляхи вирішення : наук.-аналіт. монографія / В. В. Онікієнко ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи. – Київ : Ін-т демографії та соц. дослідж. НАНУ, 2013. – 455 с. : табл. – Зі змісту: Рівень життя малозахищених верств населення та концептуальні засади модернізації системи соціального захисту ; Соціально-економічні проблеми інвалідів ; Економічне становище та соціальний захист людей похилого віку ; Концептуальні засади модернізації системи соціального захисту населення. Шифр зберігання та місце знаходження книги:331 О-58; ч/з № 3.
Павлова Л. О.Особливості практики фінансування соціального захисту в різних країнах світу / Л. О. Павлова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 4. – С. 246–250.
Пігуль Н. Фінансове забезпечення соціальної сфери в Україні / Н. Пігуль, О. Люта, А. Бойко // Вісник Національного банку України. – 2015. – № 1. – С. 30–35.
Пріхно І. М. Механізми оцінки ефективності фінансування соціальної сфери / Пріхно Ірина Миколаївна // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 5. – С. 55–60. – Анот. парал. англ., рос.
Руженський М. М. Соціальний захист населення в умовах формування ринкової моделі економіки України : монографія / М. М. Руженський ; Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2013. – 318 с. Шифр зберігання та місце знаходження книги:36 Р83; книгосховище, ч/з № 3, ч/з № 5.
Скворцова С. Я. Альтернативні джерела фінансового забезпечення соціальних гарантій населення / С. Я. Скворцова // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; [редкол.: О. О. Примостка (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 78–84. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Степанова О. В. Фінансування соціального захисту в умовах децентралізації: зарубіжний досвід та національні реалії / О. В. Степанова // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 22. – С. 73–79. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Тулай О. І. Державні фінанси і сталий людський розвиток: концептуальні домінанти та діалектична єдність : монографія / Оксана Тулай ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 416 с. : табл., рис. Шифр зберігання та місце знаходження книги:336 Т82; ч/з № 3.
Malyovanyi M. Selected aspects of the social protection system's financial security in the context of shadow economy / Mykhaylo Malyovanyi, Olexander Rolinskyi, Nataliya Lysa // Економічний часопис – ХХІ = Economic annals – XXI. – 2016. – № 3–4. – P. 88–91. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос., укр. – Пер. назви:  Окремі аспекти формування фінансового забезпечення соціального захисту населення в контексті тіньової економіки.


22.03.2018
Запитує: Настя
Тема запиту: Добрий день! Прошу Вас допомогти з пошуком літератури для курсової роботи на тему «Фінансово-економічний стан підприємства та напрямки його поліпшення». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Анастасіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Биба В. В. Діагностика та прогнозування фінансово-економічного стану підприємства / В. В. Биба, Т. В. Лоза // Економіка та держава. – 2015. – № 5. – С. 110–113. – Анот. англ.
Білик М. Д. Фінансовий стан підприємства: теорія, методика, практика / М. Д. Білик, І. Л. Котов // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 5. – С. 86–92.
Борецька Н. П.Аналіз і прогнозування фінансової стійкості підприємства / Н. П. Борецька, К. В. Міщенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 20. – С. 63–66. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Гончар В. Г. Порівняння фінансової стійкості підприємств на основі найбільш поширених показників / В. Г. Гончар // Економіка та держава. – 2015. – № 10. – С. 87–92. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Гудзь Т. П. Формування фінансової рівноваги підприємства: методологічний аспект / Т. П. Гудзь // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2016. – № 7. – С. 8–15. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Жолнерчик А. Ю. Теоретико-методологічні аспекти фінансового стану підприємства / А. Ю. Жолнерчик, І. О. Добровольська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 6. – С. 142–146.
Замкевич Б. М. Оцінювання і прогноз фінансової стійкості підприємства / Б. М. Замкевич // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2016. – № 6. – С. 127–130. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Зоріна О. А. Проблеми аналізу фінансового стану підприємств України / О. А. Зоріна // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2015. – № 5. – С. 8–10. – Анот. рос., англ.
Поддєрьогін А. Аналіз визначення фінансової діагностики підприємства / Анатолій Поддєрьогін, Олександра Сілік // Бухгалтерський облік і аудит. – 2017. – № 1. – С. 37–43. – Анот. парал. англ., рос.
Поддєрьогін А. М. Фінансова стійкість підприємств у економіці України : монографія / А. М. Поддєрьогін, Л. Ю. Наумова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2011. – 184 с. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336 П44; книгосховище, абонемент, ч/з № 4, ч/з № 5, ч/з № 7, ч/з В, ч/з ІБО.
Русіна Ю. О. Управління фінансовим станом підприємства та шляхи його покращення / Ю. О. Русіна, Т. І. Косич // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 57–62. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Салига К. С. Покращення фінансового стану підприємств шляхом управління дебіторською заборгованістю / К. С. Салига, Ю. В. Нестеренко // Економіка та держава. – 2016. – № 12. – С. 65–67. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Семенов А. Г. Оцінка фінансового стану промислового підприємства / А. Г. Семенов, Ю. М. Беженар // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2016. – № 4–5. – С. 48–54. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Трусова Н. В. Зовнішнє середовище прогнозованої системи фінансового потенціалу підприємства / Н. В. Трусова // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 13–14. – С. 16–20. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Фінанси підприємств: проблеми і перспективи: монографія : у 3 т. / [М. Д. Білик, Н. О. Бабіна, О. С. Бадзим та ін.] ; за наук. ред. М. Д. Білик ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : ПанТот, 2013. – Т. 3 : Антикризове управління підприємством в умовах ринку. – 338 с. – Зміст: Оцінка фінансового стану підприємств України як передумова прогнозування кризи ; Сутність фінансового стану підприємства та роль оцінки його в прийнятті управлінських рішень ; Методи та методологічні підходи до аналізу фінансового стану підприємств ; Комплексний аналіз та оцінка фінансового стану підприємств України.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:336 Ф59; книгосховище, ч/з № 3.
Фурман І. В. Процес управління фінансовою стійкістю підприємства та шляхи його вдосконалення / Фурман І. В. // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2017. – № 1. – С. 31–36. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Цар О. З. Аналіз динаміки фінансового стану підприємств України / О. З. Цар // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2013. – № 3. – С. 221–238.
Ярошевська О. В. Особливості аналізу фінансового стану акціонерного товариства / О. В. Ярошевська, А. О. Світла // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2013. – № 2. – С. 232–242.
Ivanickova M. Assessment of companies' financial health: comparison of the selected prediction models / Mariana Ivanickova, Bohuslava Mihalcova, Peter Gallo // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2016. – № 6. – P. 383–391. – Автор, назва та анот. парал. рос., укр. – Пер. назви: Оцінювання фінансового стану компанії: порівняння обраних моделей прогнозування.


18.03.2018
Запитує: Аліна
Тема запиту: Доброго дня! Прохання допомогти підібрати список літератури для написання магістерської дипломної роботи на тему «Індивідуальні інвестори на фінансовому ринку України».

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Аліно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Боди Цви. Инвестиции : учебник / Цви Боди, Алан Дж. Маркус, Алекс Кейн ; [пер. с англ. Е. Мельник]. – Москва : Олимп-Бизнес, 2013. – 994 с. : ил. – Парал. тит. л. англ. – Из содерж.: Управление портфелями индивидуальных инвесторов.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336И Б75; книгосховище.
Джаналеева А. М. Теория издержек и инвестиционная деятельность индивидуального предпринимателя / А. А. Джаналеева, Е. Ж. Хамзин // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 6. – С. 22–33. – Анот. рос., англ.
Карпишин Н. І. Інвестиційна поведінка домогосподарств: світові моделі і національні особливості / Н. І. Карпишин // Світ фінансів. – 2015. – Вип. 4. – С. 138–151. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Косова Т. Д. Біржові механізми залучення іноземного капіталу вітчизняними корпораціями / Т. Д. Косова, О. В. Ярошевська // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 22. – С. 9–12. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Котляр В. Моделювання поведінки інвесторів на фінансовому ринку / Котляр Валерій, Смирнова Олеся // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки = Foreign trade: ekonomіcs, fіnance, law. – 2016. – № 5. – С. 93–105. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Красножон С. В. Індивідуальні інвестори на фінансовому ринку України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / С. В. Красножон ; [наук. керівник О. О. Смірнова] ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ, 2011. – 17 с.
Шифр зберігання та місце знаходження авторефератуА2011 К78; зал економічної класики.
Линч П. Метод Питера Линча. Стратегия и тактика индивидуального инвестора / Питер Линч, при участии Джона Ротчайлда ; пер. с англ. Вячеслава Ионова. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 265 с. – Парал. тит. л. англ.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336.5/7 Л59; книгосховище.
Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання: зб. матеріалів VII Міжнар. наук.-практ. конф., 27 черв. 2013 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Міжнар. ін-т бізнес-освіти [та ін. ; голова редкол. О. О. Єранкін]. – Київ : МІБО КНЕУ, 2013. – 222 с. – Зі змісту: Бабіченко В. В. Індивідуальні інвестори в стратегії розвитку акціонерних товариств в Україні / В. В. Бабіченко. – С. 14–16.
Шифр зберігання та місце знаходження книги338 П32; ч/з № 3.
Рогач О. І. Міжнародний інвестиційний менеджмент : підручник / О. І. Рогач, П. В. Дзюба ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2011. – 495 с. – Зі змісту: Індивідуальні інвестори.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33М Р59; книгосховище.
Фінанси, облік і аудит: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. ред. А. М. Мороз]. – Київ : КНЕУ, 2009. – Вип. 14. – 338 с. – Зі змісту: Красножон С. В. Напрямки інвестиційної діяльності індивідуальних інвесторів / С. В. Красножон. – С. 119–122. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336 Ф59; книгосховище, ч/з № 3.
Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 22 квіт. 2010 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2010. – 519 с. – Зі змісту: Красножон С. В. Активізації інвестиційної діяльності індивідуальних інвесторів / С. В. Красножон. – С. 230–232. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336.5/7 Ф59; книгосховище, ч/з № 3.
Шарп У. Ф. Инвестиции / Уильям Ф. Шарп, Гордон Дж. Александер, Джеффри В. Бэйли ; пер. с англ. [А. Н. Буренина]. – Москва : ИНФРА-М, 2009. – 1028 с. – (Университетский учебник). – Из содерж.: Индивидуальные инвесторы как владельцы активов.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336И Ш26; зал економічної класики. 


18.03.2018
Запитує: Марина
Тема запиту: Доброго дня! Прошу Вас допомогти підібрати список літератури для написання дипломної роботи на тему «Інвестиційна діяльність страхових компаній та шляхи її активізації в Україні». Дякую за допомогу.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Марино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Баранов А. Л. Сутність і напрями інвестиційної діяльності страхових компаній / А. Л. Баранов // Фінанси України. – 2015. – № 2. – С. 83–97.
Гавриляк Т. С. Оптимізація джерел та механізмів формування інвестиційних ресурсів страховиків / Т. С. Гавриляк // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 4. – С. 67–70. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Єщенко П. С. Фінансіалізація у водоверті глобальної економіки : [монографія] / П. С. Єщенко, Н. Г. Самко. – Київ : «Знання» України, 2016. – 355 с. – Зі змісту: Компанії зі страхування життя як інституційний інвестор.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33 Є97; книгосховище.
Задерей В. Ю. Особливості інвестиційної діяльності компаній зі страхування життя в Україні / В. Ю. Задерей // Економіка та держава. – 2015. – № 7. – С. 128–131. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Нестерова Д. С. Концептуальна модель формування інвестиційної політики страхової компанії / Д. С. Нестерова // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 4. – С. 70–75.
Нестерова Д. С. Управління активами страхових компаній в Україні / Д. С. Нестерова // Финансовые услуги. – 2015. – № 1–2. – С. 26–28. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Нестерова Д. С. Шляхи оптимізації інвестиційного портфеля страхової компанії / Д. С. Нестерова // Економіка та держава. – 2015. – № 3. – С. 138–141.
Письменна Т. Інвестиційні ризики страхових компаній крізь призму вітчизняної практики / Тетяна Письменна // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 3. – С. 34–47. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Приватне акціонерне товариство страхова компанія «УКРІНСТРАХ»// Бюлетень. Цінні папери України. – 2016. – 26 квіт. (№ 76, ч. 1). – С. 124–137.
Соловйова О. А. Розвиток інвестиційної діяльності страхових компаній в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / О. А. Соловйова ; [наук. керівник О. Г. Пуригіна] ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2012. – 20 с.
Шифр зберігання та місце знаходженняавторефератуА2012 С60; зал економічної класики.
Чевела Г. О. Проблеми підвищення ефективності інвестиційної діяльності страхових компаній та шляхи їх вирішення : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Г. О. Чевела ; [наук. керівник В. В. Дорофієнко] ; Донец. держ. ун-т управління. – Донецьк, 2014. – 20 с.
Шифр зберігання та місце знаходження авторефератуА2014 Ч-34; зал економічної класики.
Kosova T. Securities as an investment instrument for the insurance companies: challenges and opportunities / Tetiana Kosova, Nataliya Slobodyanyuk // Економічний часопис – ХХІ= Economic annals –XXI. – 2016. – № 5–6. – P. 85–88. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос., укр.– Перевод загл.: Цінні папери як об’єкт інвестування страхових компаній: проблеми й перспективи.


15.03.2018
Запитує: Анастасія
Тема запиту: Доброго дня! Прошу допомогти з пошуком літератури для магістерської дипломної роботи на тему «Сигнали та виявлення банківських криз». Дякую! З повагою, Анастасія, студентка 5-го курсу ФУБ-509.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Анастасіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Аржевітін С. М. Системна банківська криза в Україні: особливості, причини та шляхи подолання / С. М. Аржевітін // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 8. – С. 16–18. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Буряк О. П. Банківська криза: суть, причини, наслідки / О. П. Буряк // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2013. – № 2. – С. 199–202.
Васильєва Т. Діагностика банківських криз на основі розрахунку прогнозного індикатора кризи / Т. Васильєва, С. Лєонов, О. Афанасьєва // Вісник Національного банку України. – 2013. – № 11. – С. 22–28.
Вовк В. Діагностування кризи з боку центральних банків: зарубіжний та вітчизняний досвід / В. Вовк, Ю. Дмитрик // Вісник Національного банку України. – 2013. – № 3. – С. 20–25.
Ґенеза банківських криз: монографія / [М. І. Диба, А. М. Мороз, Т. П. Остапишин та ін.] ; за наук. ред. М. І. Диби та А. М. Мороза ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2014. – 578 с. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336.5/7 Г34; книгосховище, ч/з № 3, ч/з № 5.
Дробязко А. Банківська система України: шляхи подолання кризи / А. Дробязко, А. Крисоватий, В. Федосов // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2015. – Вип. 2. – С. 39–57. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Євенко Т. І. Механізм запобігання фінансової кризи банківських установ у нестійкому ринковому середовищі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Євенко Тетяна Іванівна ; Нац. наук. центр «Ін-т аграр. економіки» НААН України. – Київ, 2015. – 20 с.
Шифр зберігання та місце знаходження авторефератА2015 Є16; зал економічної класики.
Лук’яненко Д. Банківська криза в Україні: глобальні фактори і внутрішні причини / Дмитро Лук’яненко, Ігор Юшко // Ринок цінних паперів України. – 2016. – № 5–6. – С. 43–53. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Львов А. Банківський сектор України: уроки кризи / Андрій Львов // Ринок цінних паперів України. – 2016. – № 7–8. – С. 59–64. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Любіч О. О. Сигнали раннього попередження банківських криз / О. О. Любіч, Г. П. Бортніков, А. О. Дробязко // Фінанси України. – 2015. – № 7. – С. 24–38. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Метеленко Н. Г. Криза національної банківської системи: причини, тенденції та шляхи подолання / Н. Г. Метеленко, М. В. Хацер // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2016. – № 4–5. – С. 69–73. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Мігус І. П. Удосконалення методики оцінювання кризового стану банківських установ України при державному антикризовому управлінні / І. П. Мігус, К. В. Карпова, Я. С. Коваль // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 18. – С. 54–60. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Системна криза банківського сектору в Україні і стратегія її подолання: монографія / [С. М. Аржевітін, Т. Є. Унковська, Н. П. Баріда та ін.] ; за ред. С. М. Аржевітіна, Т. Є. Унковської ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2017. – 182 с. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336.5/7С40; книгосховище, ч/з № 3.
Степаненко О. П. Моделі, методи та інформаційні технології підтримки процесів діяльності банківської системи : монографія / О. П. Степаненко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2013. – 491 с. : табл. – Існує електрон. версія друк. вид. – Зі змісту: Передумови виникнення криз у банківській системі ; Перспективні напрямки прогнозування й моделювання небезпек у банківській системі.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:336.5/7 С79; книгосховище, ч/з № 3.
Стойка В. С. Антикризисное управление банковской системой Украины в современных условиях : [монография] / В. С. Стойка ; [под науч. ред. И. Г. Бритченко ; Киев. нац. торгово-экон. ун-т, Ужгород. торгово-экон. ин-т, Варнен. свобод. ун-т им. Черноризца Храбра и др.]. – [Nowy Sącz : Nova Sandec, 2017]. – 354 с. – Из содерж.: Сущность банковских кризисов и причины их возникновения.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:336.5/7 С81; книгосховище, ч/з № 3.
Стукан І. Ю. Формування ефективних сценаріїв щодо управління рівнем ліквідності банківської системи України / І. Ю. Стукан // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 22. – С. 57–60. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Щербань О. Д. Аналіз основних банківських ризиків в умовах фінансової кризи / О. Д. Щербань, Г. О. Сукрушева // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки. – 2015. – № 2. – С. 149–157. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.


14.03.2018
Запитує: Вікторія
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати список джерел для дипломної роботи на тему «Управління валютним ризиком в умовах волатильності економіки». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Вікторіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Богдан Т. П. Глобальні умови та внутрішні ризики функціонування валютно-фінансової сфери України / Т. П. Богдан // Фінанси України. – 2017. – № 1. – С. 52–74. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Божидарнік Н. В. Валютні операції : підручник / Н. В. Божидарнік, Т. В. Божидарнік. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 697 с. – Зі змісту: Валютний ризик.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336И Б76; книгосховище.
Бондаренко А. І. Механізми державного регулювання ризиків банківської діяльності / А. І. Бондаренко // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 17. – С. 100–102. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Віднійчук-Вірван Л. А. Міжнародні розрахунки і валютні операції : навч. посіб. / Л. А. Віднійчук-Вірван. – Львів : Магнолія-2006, 2007. – 214 с. – (Міжнародний бізнес). – Зі змісту: Управління валютними ризиками.
Шифр зберігання та місце знаходження книги36И В42; книгосховище.
Вчені записки: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. ред. А. Ф. Павленко]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 16. – 230 с. – Зі змісту: Павлюк О. О. Політика управління валютним ризиком банку / О. О. Павлюк. – С. 192–198.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33 В90; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5.
Грюнинг Х. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском : пер. с англ. / Х. ван Грюнинг, С. Б. Братанович. – Москва : Весь мир, 2004. – 304 с. – Из содерж.: Управление валютным риском.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336.5/7 Г92; книгосховище, ч/з № 5.
Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку[Електронний ресурс] : зб. матеріалів I Всеукр. наук.-практ. конф. (22 черв. 2016 р.) / [В. К. Хлівний, О. О. Терещенко, А. М. Поддєрьогін та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Каф. корпоративних фінансів і контролінгу [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2016. – 371 с. – Зі змісту: Стрільчук Л. В. Проблеми управління валютним ризиком банку / Л. В. Стрільчук. – С. 198–200.
Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку[Електронний ресурс] : зб. матеріалів I Міжнар. наук.-практ. конф. (21 черв. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Каф. корпоративних фінансів і контролінгу [та ін. ; оргком. конф.: Хлівний В. К. та ін.]
коналення процесу управління валютним ризиком в банківській системі України / Львов А. І. – С. 429–432.
Кузнецова С. А. Банківська система : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / С. А. Кузнецова, Т. М. Болгар, З. С. Пестовська ; за заг. ред. С. А. Кузнецової. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 398 с. : рис., табл. – Зі змісту: Стратегії управління валютним ризиком банку.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336.5/7 К89; ч/з № 2.
Лебедева А. Н. Управление вероятностью возникновения валютных рисков в коммерческом банке / А. Н. Лебедева // Аудит и финансовый анализ. – 2012. – № 2. – С. 350–356.
Организация международного управления денежными средствами рисками : практ. руководство по управлению денежными потоками, ликвидностью, оборотным капиталом и краткосрочными финансовыми рисками / Лекс ванн дер Вилен, Виллем ван Альфен, Юст Берген [и др. ; пер. с англ. Е. Пестеревой]. – Москва : Олимп-Бизнес, 2009. – 425 с. – Тит. парал.л. англ. – Из содерж.: Управление валютными рисками.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336И О-64; книгосховище.<
Павлишин І. О. Фінансовий ризик-менеджмент комерційного банку: класифікація та оцінка ризиків / І. О. Павлишин // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 10. – С. 39–42. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Управление валютными рисками хозяйствующих субъектов / А. Н. Непп, Е. С. Пономарева, А. С. Косарев, А. А. Лепихин // Аудит и финансовый анализ. – 2011. – № 6. – С. 176–183.
Фінанси, облік і аудит: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. ред. А. М. Мороз]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 19. – 390 с. – Зі змісту: Пуш Л. А. Організація системи управління валюти ризиками в банківських установах / Л. А. Пуш. – С. 145–151.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336 Ф59; книгосховище, ч/з № 3, ч/з № 7, ч/з В.


14.03.2018
Запитує: Юлія
Тема запиту: Доброго дня! Я студентка IV курсу, збираюся писати дипломну роботу на тему «IPO». Порекомендуйте, будь ласка, мені необхідну літературу до 30 джерел. Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Юліє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Батаев И. В. Выход банков на рынок IPO / Батаев И. В., Минина Т. И. // Вопросы экономических наук. – 2017. – № 1. – С. 86–89.
Бондаренко М. Рынок IPO в Украине / М. Бондаренко // Цінні папери України. – 2014. – 18 груд. (№ 49). – С. 15.
Боровіковa M. O. Фінансування компаній шляхом публічного розміщення акцій / M. O. Боровіковa // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 6. – С. 164–169. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Вавженчук С. Я. ІРО: фактична реалізація в теоретичному та нормативно-правовому вакуумі / С. Я. Вавженчук // Вісник господарського судочинства. – 2016. – № 5–6. – С. 67–70. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Геддес Р. IPO и последующие размещения акций / Р. Геддес. – Москва : Олимп-Бизнес, 2008. – 335 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336ИГ28; книгосховище.
Гладчук К. Розвиток світового ринку IPOв умовах фінансової глобалізації / К. Гладчук // Ринок цінних паперів України. – 2013. – № 1–2. – С. 47–54.
Григораш Т. Ф. Залучення власного капіталу на іноземних фондових ринках через ІРО підприємствами України / Григораш Тетяна Федорівна, Зінченко Олександра Миколаївна // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 5. – С. 35–39. – Анот. парал. англ., рос.
Детермінанти розвитку національногогосподарства : монографія / [М. В. Шашина, А. В. Гречко, О. П. Кавтиш та ін.] ; за заг. ред. П. В. Круша ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 273 с. –Зі змісту: Первинне публічне розміщення акцій (IPO) національних корпорацій як спосіб залучення іноземних інвестицій.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:33С2 Д38; книгосховище, ч/з № 3.
Диба О. Тенденції та еволюція IPOв умовах глобалізації / О. Диба // Ринок цінних паперів України. – 2013. – № 3–4. – С. 87–92.
Інноваційне підприємництво: станта перспективи розвитку [Електронний ресурс] : зб. матеріалів II Всеукр. наук.-практ. конф., 29–30 берез. 2017 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Каф. економіки підприємств [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2017. – 280 с. – Зі змісту: Осадчий Є. С. Первинне публічне розміщення (IPO) як інноваційна форма залучення іноземних інвестицій / Є. С. Осадчий, Р. А. Рябий. – С. 52–55.
Корнєєва Ю. В. Первинне публічне розміщення акцій як інструмент приватизації великих державних підприємств / Ю. В. Корнєєва // Фінанси України. – 2017. – № 6. – С. 38–55. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Лукашов А. В. IPO от I до O : пособие для финансовых директоров и инвестиционных аналитиков / Андрей Лукашов, Андрей Могин ; [ред. А. Комарец, Л. Мордвинцева]. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 361 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:336.5/7 Л84; книгосховище, ч/з № 5.
Майорова Т. Аналіз сучасних тенденцій міжнародних ринків IPO / Тетяна Майорова, Олександр Супруненко // Ринок цінних паперів України. – 2015. – № 9–10. – С. 111–120.
Никифорова В. IPO – путь к биржевому рынку. Практическое руководство по публичному размещению ценных бумаг / В. Д. Никифорова, В. А. Макарова, Е. А. Волкова. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 352 с. – (Владельцам бизнеса).
Шифр зберігання та місце знаходження книги:336.5/7Н62; книгосховище, ч/з № 3.
Рогульський В. М. Дискусійні питання щодо визначення поняття ІРО / В. М. Рогульський // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 3. – С. 73–75.
Румянцева С. Глобальні тенденції на ринку IPO/ Світлана Румянцева // Цінні папери України. – 2016. – 17 листоп. (№ 45–46). – С. 23.
Фінанси, облік іаудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [голов. ред. А. М. Мороз ; ред. англ. текстів О. М. Сабат]. – Київ : КНЕУ, 2015. – Вип. 1 (25). – 303 с. – Існує електрон. версія друк. вид. – Зі змісту: Гладчук К. М. Аналіз доцільності виходу підприємств на IPO/ К. М. Гладчук. – С. 36–49.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336 Ф59; книгосховище, ч/з № 3.
Фінансування інноваційного розвиткуУкраїни: стан, проблеми та перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (7 листоп. 2013 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: М. І. Диба (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – 486 с. – Існує електрон. версія друк. вид. – Зі змісту: Гладчук К. М. Роль IPO у формуванні інвестиційних ресурсів і ризики, що його супроводжують / К. М. Гладчук. – С. 111–113.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.1 Ф59; книгосховище, ч/з № 3.
Шапран Н. Українські IPOна європейських біржах: аналіз помилок / Наталя Шапран // Цінні папери України. – 2016. – 10 берез. (№ 9–10). – С. 14–16.
IPO. Опыт ведущих мировых экспертов = Initial Public Offerings / под ред. Грега Н. Грегориу ; пер. с англ. [А. Г. Петкевича]. – Минск : Гревцов Паблишер, 2008. – 624 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336И I-83; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3.


14.03.2018
Запитує: Марина
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для написання диплому на тему «Діяльність банків з іноземним капіталом в Україні». Щиро дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Марино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Балацький Є. О.Сучасні тенденції розвитку банківської системи України під впливом іноземного капіталу / Є. О. Балацький, А. Ф. Бондаренко // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 10. – С. 332–340. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Василишен Ю. Відтік іноземного капіталу з банківської системи України: сучасні наслідки / Юрій Василишен, Ростіслав Рябий // Ринок цінних паперів України. – 2016. – № 3–4. – С. 51–54. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Версаль Н. Компаративний аналіз кредитної діяльності банків з вітчизняним та іноземним капіталом / Наталія Версаль, Галина Глущенко // Банківська справа. – 2017. – № 4. – С. 101–111. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Владичин У. Рівень концентрації банків з іноземним капіталом у банківській системі України / Уляна Владичин // Банківська справа. – 2016. – № 1. – С. 84–98. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Власюк О. С. Актуальні проблеми фінансової безпеки України в умовах посткризової трансформації : монографія / О. С. Власюк ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2014. – 429 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33CВ58; ч/з № 3.
Гармашова Ю. О. Сучасний стан розвитку банківського сектору національної економіки / Ю. О. Гармашова // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 5. – С. 15–21. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Дзюблюк О. Іноземний капітал у банківській системі України: вплив на розвиток валютного ринку та діяльність банків / О. Дзюблюк, О. Владимир // Вісник Національного банку України. – 2014. – № 5. – С. 26–33.
Карлін М. Транснаціоналізація банківської системи України: регіональний аспект / М. Карлін, М. Щегельська // Банківська справа. – 2015. – № 1–2. – С. 22–31. – Анот. рос., англ.
Костюк О. Іноземний капітал у банківському секторі України в контексті трансформації моделі бізнесу європейських банків / О. Костюк, О. Костюк // Вісник Національного банку України. – 2014. – № 6. – С. 28–35.
Кочетков В. М. Обґрунтування напрямів розвитку іноземних банків у контексті забезпечення ефективного функціонування банківської системи України / Кочетков Володимир Миколайович, Рихлюк Микола Миколайович // Науково-технічна інформація. – 2016. – № 2. – С. 29–33. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Луцишин З. Інваріанти розвитку банківського сектору економіки України / Зоряна Луцишин, Тетяна Фролова, Любов Лук’яненко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 4. – С. 46–61. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Рябий Р. Вплив іноземних інвестицій на капіталізацію банківської системи України / Ростіслав Рябий // Ринок цінних паперів України. – 2015. – № 9–10. – С. 75–78.
Слав’юк Р. А. Капітал підприємств і банків: теоретичні основи формування та управління : монографія / Р. А. Слав’юк ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Ун-т банк. справи». – Київ : ДВНЗ УБС, 2016. – 330 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336 С47; ч/з № 3.
Фінансова діяльність і корпоративна стратегія комерційних банків: монографія / [Г. В. Астапова, О. В. Ареф’єва, В. В. Матвєєв та ін.]. – Київ : Центр учб. літ. – Т. 2 : Корпоративні засади забезпечення конкурентоспроможності та управління капіталом комерційних банків . – 2017. – 144 с. : табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336.5/7Ф59;книгосховище, ч/з № 3.
Шумська С. «Диференціал довіри» та рівень офшоризації банківського капіталу в Україні / Світлана Шумська // Економічна теорія. – 2017. – № 3. – С. 39–63. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Шумська С. С.Фінансове багатство України в офшорах світу та офшоризація капіталу банківської системи / С. С. Шумська // Економіка і прогнозування. – 2016. – № 4. – С. 25–47. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.


14.03.2018
Запитує: Vika
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до магістерської роботи «Ліквідність банків».

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Вікторіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Банківське кредитування в Україні: посткризове перезавантаження: монографія / [С. М. Аржевітін, М. Д. Алексеєнко, Т. С. Шемет та ін.] ; за заг. ред. С. М. Аржевітіна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2017. – 407 с. : табл. – Зі змісту: Івасіва І. Б. Стан систем управління ліквідністю в банках України / І. Б. Івасіва, О. Ю. Фуксман. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336.5/7 Б23; книгосховище, ч/з № 3.
Брегеда О. А. Забезпечення ліквідності комерційного банку : монографія / Брегеда О. А. – Київ : Задруга, 2016. – 396 с. : рис., табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336.5/7 Б87; книгосховище, ч/з № 3.
Волошин І. Оцінка ліквідності банківської системи за допомогою матриць платежів / Ігор Волошин // Банківська справа. – 2017. – № 2. – С. 102–109. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Дзюблюк О. Оптимізація грошово-кредитної політики в контексті управління ліквідністю банківської системи України / О. Дзюблюк, В. Рудан // Банківська справа. – 2015. – № 4–5. – С. 3–20. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Климчук Н. Оздоровлення банківської системи України та його ефективність / Наталія Климчук // Банківська справа. – 2017. – № 4. – С. 64–74. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Коцюба І. І. Управління ліквідністю – основа інтеграції стратегічного управління фінансовою діяльністю у банку / І. І. Коцюба // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 6. – С. 81–85.
Морозко Н. И. Проблемы несоответствия в управлении ликвидностью регулятором и коммерческими банками / Морозко Н. И. // Вопросы экономических наук. – 2017. – № 3. – С. 32–33.
Політика Національного банку України щодо подолання фінансово-економічної кризи і формування монетарних передумов розвитку економіки: матеріали наук.-практ. конф., 5–6 листоп. 2015 р., м. Київ / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», ДВНЗ «Ун-т банк. справи», Громад. рада Нац. банку України [та ін. ; відп. ред. С. М. Аржевітін]. – Київ : ДВНЗ УБС, 2016. – 340 с. – Рудан В. Я. Шляхи підвищення ефективності пруденційного банківського нагляду в контексті забезпечення оптимального рівня ліквідності банківської системи / В. Я. Рудан.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336.5/7 П50; книгосховище, ч/з № 3.
Прасолова С. Удосконалення управління ризиком ліквідності банків як складова формування концепції їхньої фінансової безпеки / С. Прасолова, О. Чернявська // Вісник Національного банку України. – 2014. – № 4. – С. 58–64.
Стукан І. Ю. Формування ефективних сценаріїв щодо управління рівнем ліквідності банківської системи України / І. Ю. Стукан // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 22. – С. 57–60. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Фінансовий механізм управління ліквідністю банку: монографія / [І. М. Бурденко, Є. Є. Дмитрієв, Ю. С. Ребрик, Ю. С. Серпенінова] ; за заг. ред. Ю. С. Серпенінової. – Суми : Унів. кн., 2017. – 136 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336.5/7 Ф59; ч/з № 3.
Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу [Електронний ресурс] : зб. матеріалів III Міжнар. наук.-практ. конф., 10 листоп. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Каф. інвест. діяльності ; [редкол.: В. К. Хлівний (голова) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2017. – 542 с. – Зі змісту: Стукан І. Ю. Концептуальний підхід щодо дослідження ліквідності банківської системи України в аспекті сучасної інтеграційної парадигми / І. Ю. Стукан. – С. 458–461.
Фуксман О. Ліквідність у забезпеченні стабільності банку / О. Фуксман // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2013. – № 4. – С. 57–68.
Халатур С. М. Удосконалення механізму кредитування сільськогосподарської галузі на основі підвищення ліквідності та платоспроможності комерційних банків / С. М. Халатур, В. О. Скрипник // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 1. – С. 51–54. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Хмель И. Метод денежных потоков в системе управления риском несбалансированной ликвидности коммерческого банка / И. Хмель, Н. Мартыненко // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2016. – № 1. – С. 234–239. – Автор, назва та анот. парал. англ.


13.03.2018
Запитує: Дарина
Тема запиту: Доброго дня! Будь ласка, допоможіть скласти список літератури для магістерської дипломної роботи. Тема «Методи оцінювання інвестиційної привабливості підприємства». Цікавлять сучасні джерела – 2013–2018 рр. Чим більше джерел – тим краще. Дуже вдячна!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Дарино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Андрющенко І. Є. Практична реалізація методологічного підходу щодо оцінювання життєздатності промислового підприємства / І. Є. Андрющенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 3. – С. 38–41. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Боярко І. М. Інвестиційний аналіз : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / І. М. Боярко, Л. Л. Гриценко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Укр. акад. банк. справи НБУ». – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 396 с. – Зі змісту: Методи оцінювання інвестиційних проектів.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:33С4 Б86; ч/з № 2.
Брич В. Підвищення достовірності оцінки потенційної спроможності підприємства розраховуватися за інвестиційними зобов'язаннями / Василь Брич, Ярослав Шпак // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 1. – С. 37–46. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Вчені записки: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. ред. А. Ф. Павленко]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 14, ч. 1. – 298 с. – Зі змісту: Великоіваненко Г. І. Оцінювання інвестиційної привабливості неоднорідних суб’єктів господарювання / Г. І. Великоіваненко, К. М. Мамонова. – С. 248–253.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:33 В90; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5.
Гудкова В. П. Діагностика інвестиційної привабливості підприємств залізничного транспорту / Вікторія Петрівна Гудкова, Ольга Олексіївна Кравченко, Вікторія Ігорівна Творонович // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2017. – № 2. – С. 85–105. – Автор, назва та анот. парал. укр., англ., рос.
Економіка підприємства: теорія і практика[Електронний ресурс] = Ekonomy of eneterprise: theory and experience : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., 13 жовт. 2016 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: Г. О. Швиданенко (відп. за вип.) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2016. – 186 с. – Будяєв М. Механізм оцінювання інвестиційної привабливості підприємства / М. Будяєв. – С. 87–88.
Ігнатова Ю. В. Методи дескриптивної статистики та факторного аналізу в оцінюванні результативності використання сучасних фінансово-кредитних інструментів у реалізації інноваційних проектів / Ю. В. Ігнатова, Є. А. Поліщук, Ю. В. Василишен // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 24. – С. 5–11. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Облік реальних інвестицій та методичні основи аналізування інвестиційного процесу: проблемні питання/ О. В. Мороз, Н. П. Карачина, А. В. Вітюк, О. П. Жгун // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 8. – С. 9–14. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Полозова Т. В. Методичне забезпечення оцінювання можливості інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства / Тетяна В. Полозова // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2016. – № 4. – С. 440–450. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Савченко А. С. Методичні підходи до системного аналізу інтегральних показників конкурентоспроможності підприємств / А. С. Савченко // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. – № 16. – С. 67–71. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Савчин Л. М. Зарубіжний досвід підвищення ефективності інвестиційної діяльності нафтогазовидобувних підприємств / Л. М. Савчин // Економіка та держава. – 2015. – № 5. – С. 114–119. – Анот. англ.
Саранюк А. Системне узагальнення методик оцінювання інвестиційної привабливості підприємств житлово-комунального господарства / Антоніна Саранюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 1. – С. 89–98. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Семенов А. Г. Моделювання інвестиційної діяльності підприємств / А. Г. Семенов // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2016. – № 6. – С. 89–95. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Ситник О. В. Теоретико-методичне забезпечення оцінки інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств / О. В. Ситник // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 1. – С. 61–63. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Фарат О. В. Методи оцінювання розвитку інноваційних кластерів промислових підприємств / О. В. Фарат, В. П. Залуцький // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 6. – С. 22–27.


13.03.2018
Запитує: Олександр
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, з підбором літератури на тему «Стан депозитного ринку банківської системи України, як чинник довіри населення до банківської системи». Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пан Олександре! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Власенко О. О. Основні тенденції та перспективи розвитку ринку депозитів в Україні / О. О. Власенко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 6. – С. 341–346. – Анот. рос., англ.
Дзюблюк О. Соціально-економічні засади суспільної довіри до банківського сектору / Олександр Дзюблюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 2. – С. 54–69. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Коваленко М. О. Депозитна політика банків України та її вплив на ефективність залучення депозитних ресурсів / М. О. Коваленко // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 1. – С. 39–44. – Автор, назва та анот. парал. англ.
м Колодізєв О. М. Оцінювання фінансового потенціалу залучення коштів фізичних осіб банками України / Олег Миколайович Колодізєв, Олеся Вікторівна Лебідь, Олександра Валеріївна Зуєва // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2017. –№ 2. – С. 260–268. – Автор, назва та анот. парал. укр., англ., рос.
Макаренко Ю. П. Проблеми формування депозитного портфеля банків в умовах нестабільності депозитної бази та шляхи їх вирішення / Ю. П. Макаренко, Т. О. Сагач // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 1. – С. 15–18. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Примостка Л. О. Заощадження населення України: формування та залучення в банки : монографія / Л. О. Примостка ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2014. – 234 с. – Зі змісту: Удосконалення цінової та нецінової конкуренції банків на ринку депозитних послуг. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336.5/7 П76; книгосховище, ч/з № 3, ч/з Юрид. ін-ту.
Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України: зб. тез доп. IV наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, травень 2014 р. : приурочена до Дня банків. працівника / Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – Київ : УБС НБУ, 2014. – 263 с. – Зі змісту: Чумак Ю. А. Депозитна політика банків в Україні / Ю. А. Чумак.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336.5/7 П78; ч/з № 3.
Скірка А. Зарубіжний досвід функціонування світової системи гарантування вкладів: уроки для України / Андрій Скірка // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 1. – С. 74–85. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Сова О. Ю. Актуальні питання стану депозитного ринку України / Олена Юріївна Сова // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2017. – № 1. – С. 282–291. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос., укр.
Стойка В. С. Антикризисное управление банковской системой Украины в современных условиях : [монография] / В. С. Стойка ; [под науч. ред. И. Г. Бритченко ; Киев. нац. торгово-экон. ун-т, Ужгород. торгово-экон. ин-т, Варнен. свобод. ун-т им. Черноризца Храбра и др.]. - [Nowy Sącz : Nova Sandec, 2017]. – 354 с. – Из содерж.: Роль депозитной политики коммерческих банков в формировании ресурсной базы.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336.5/7 С81; книгосховище, ч/з № 3.
Творення простору суспільної довіри в Україні ХХI століття: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 17–19 лют. 2016 р., м. Львів / Асоц. укр. банків, ДВНЗ «Ун-т банк. справи» ; [відп. ред. С. М. Аржевітін]. – Київ : УБС, 2017. – 523 с. – Зі змісту: Коваленко М. О. Довіра як передумова формування депозитних ресурсів банків / М. О. Коваленко.
Шифр зберігання та місце знаходження книги301 Т28; книгосховище, ч/з № 3, ч/з Юрид. ін-ту.
Управління залученням ресурсів банку з депозитних джерел : монографія / [С. В. Ярошенко, І. В. Сало, О. В. Крухмаль, О. С. Кобичева]. – Суми : Унів. кн., 2017. – 105 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336.5/7 У67; ч/з № 3.
Шкляр А. І. Функціональні проблеми системи гарантування вкладів в Україні та шляхи їх вирішення / А. І. Шкляр // Економіка України. – 2016. – № 2. – С. 28–43 ; № 3. – С. 52–59. – Автор, назва та анот. парал. англ.


13.03.2018
Запитує: Володимир
Тема запиту: Добрий день! Прошу скласти список літератури для магістерської дипломної роботи під назвою «Концесія як форма державно-приватного партнерства у фінансуванні інвестиційних проектів». Цікавлять джерела 2013–2018 рр. Дуже вдячний.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пане Володимире! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Апаров А. М. Державно-приватне партнерство як особлива правова форма співпраці держави з приватним бізнесом / А. М. Апаров, А. В. Яценко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Юридичні науки. – 2015. – № 4. – С. 27–35. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Будник В. А. Узгодження інтересів учасників державно-приватного партнерства на основі концепцій вартості / Будник В. А. // Економічний часопис – ХХІ = Economic annals – XXI. – 2015. – № 1–2 (2). – С. 47–50. – Автор, назва парал. англ., рос., укр.
Гриценко Л. Л. Взаємодія держави і бізнесу в контексті реалізації державної інвестиційної політики : монографія / Л. Л. Гриценко. – Суми : Унів. кн., 2017. – 326 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:336.5/7 Г85; ч/з № 3.
Гура О. Л. Концесія як форма залучення приватних інвестицій / О. Л. Гура // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2013. – № 1. – С. 112–117.
Державно-приватне партнерство в системі регулювання економіки: монографія / [Т. І. Єфименко, Є. Л. Черевиков, К. В. Павлюк та ін.] ; за заг. ред. Т. І. Єфіменко ; ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАНУ». – Київ : ІЕП НАН України, 2012. – 372 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:: 33С2 Д36; ч/з № 3.
Диба M. І. Концесія: сутність та форми фінансового забезпечення / M. І. Диба // Фінанси України. – 2016. – № 10. – С. 65–76. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Диба М. І. Проблеми розвитку концесії в Україні / М. І. Диба // Фінанси України. – 2017. – № 5. –С. 53–62. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Кл.слова:модернізована концесія - фінансування - концесійні відносини - концесійні угоди - державний контроль - об'єкти концесії - державна власність.
Дикий А. В. Разработка механизма организации бизнес-процессов в рамках проектного финансирования на основе государственно-частного партнерства / А. В. Дикий // Економіка та держава. – 2013. – № 7. – С. 46–49.
Дикий А. В. Система распределения финансовых рисков в проектах государственно-частного партнерства/ А. В. Дикий // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 9. – С. 59–62.
Єфремова Н. Ф. Фінансова складова побудови економіки інноваційного типу / Н. Ф. Єфремова, О. І. Чічкань, В. О. Галаганов // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 24. – С. 64–70. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Забаштанський М. М. Концесійні відносини: фінансові детермінанти розвитку в Україні : монографія / М. М. Забаштанський ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Київ : Кондор, 2017. – 380 с. : табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33 З-12; ч/з № 3.
Куліков А. І. Концесія як форма реалізації спільних проектів держави і бізнесу / А. І. Куліков // Економіка та держава. – 2013. – № 5. – С. 117–119.
Манько Н. Государственно-частное партнерство: источники средств и методы финансирования проектов / Н. Манько // Проблемы теории и практики управления. – 2013. – № 1. – С. 102–110.
Позднякова С. Обзор реализации инвестиционных проектов в социальной сфере с использованием механизмов ГЧП в регионах Российской Федерации / С. Позднякова // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2016. – № 2. – С. 141–144. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Помогайбог Б. В. Вертикальний аналіз ризиків ДПП-проектів у розрізі факторів їх формування / Б. В. Помогайбог // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 16. – С. 120–125. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Степанова К. В. Державно-приватне партнерство в морській сфері: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні / К. В. Степанова // Економіка та держава. – 2017. – № 6. – С. 58-63. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Тюкавкин Н. М. Государственно-частное партнерство: понятие, предпосылки возникновения, зарубежный опыт, формы организации, сфера применения, нормативно-правовая база / Н. М. Тюкавкин // Аудит и финансовый анализ. – 2013. – № 1. – С. 413–419.


12.03.2018
Запитує: Уляна
Тема запиту: Доброго дня! Будь ласка, допоможіть підібрати літературу для магістерської дипломної роботи «Фінансування проектів у сфері енергозбереження». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Уляно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Біоенергетичні проекти: від ідеї до втілення: практ. посіб. / Ін-т місцевого розвитку ; [під заг. ред. Р. Ю. Тормосова]. – Київ : Поліграф плюс, 2015. – 208 с. – (Проект USAID «Місцеві альтернативні джерела енергії: м. Миргород»).
Шифр зберігання та місце знаходження книги6П2 Б63; ч/з № 3.
Водопян М. В. Методологічні аспекти оцінювання ефективності проектів з енергозбереження / Максим Вікторович Водоп’ян // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 10. – С. 12–13. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Водопян М. В. Теоретичні аспекти визначення ефективності впровадження технічних пропозицій з енергозбереження / Водоп’ян Максим Вікторович // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 11. – С. 33–35. – Анот. парал. англ., рос.
Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації: зб. тез доп. 12-ої Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [(Тернопіль, 26–27 берез. 2015 р.)] / М-во освіти і науки України, Терноп.нац. екон. ун-т, Рада молодих вчених ; [редкол.: Т. Я. Маршалок (голова) та ін. ; відп. за вип. Т. Я. Маршалок]. – Тернопіль : Астон, 2015. – 319 с. : рис., табл. – Зі змісту: Лапішко З. Проблеми використання інституту державно-приватного партнерства для фінансування проектів у сфері енергозбереження / З. Лапішко.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33CE45; книгосховище.
Захаров В. С. Зарубіжний досвід та механізми фінансування розвитку енергетики / В. С. Захаров // Економіка та держава. – 2017. – № 3. – С. 93–96. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Корнеев А. В. Человеческий фактор и инновационные технологии при освоении нефтегазовых месторождений в США / А. В. Корнеев // США. Канада: экономика – политика - культура. – 2016. – № 6. – С. 103–111. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Мартинович Д. Є. Моделювання впливу видатків бюджету на розвиток паливно-енергетичного комплексу України / Д. Є. Мартинович // Світ фінансів. – 2015. – Вип. 4. – С. 95–103. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Плюта І. Ю. Пріоритетні напрями забезпечення модернізації системи електропостачання в Україні з урахуванням досвіду ЄС / І. Ю. Плюта // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; [редкол.: С. В. Захарін (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2017. – № 12. – С. 163–168. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Політика енергоефективності в Україні: Veritas Momentum/ О. А. Дячук, Р. З. Подолець, Б. С. Серебренніков, М. Г. Чепелєв // Економіка України. – 2015. – № 4. – С. 58–69. – Анот. англ.
Темченко Г. В. Визначення енергоємності гірничо-збагачувального виробництва за складних фінансово-економічних умов господарювання / Темченко Г. В., Бондарчук О. М. // Економічний часопис – ХХІ = Economic annals – XXI. – 2016. – № 3–4 (2). – С. 52–56. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос., укр.
Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу [Електронний ресурс] : зб. матеріалів III Міжнар. наук.-практ. конф., 10 листоп. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Каф. інвест. діяльності ; [редкол.: В. К. Хлівний (голова) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2017. – 542 с. – Зі змісту: Брегеда О. А. Реалізація проектів енергозбереження – шлях до відновлення інвестиційного кредитування в Україні / О. А. Брегеда. – С. 41–44.


12.03.2018
Запитує: Екатерина
Тема запиту: Доброї ночі! Допоможіть, будь ласка, з пошуком літератури для дипломної роботи за темою «Банківське кредитування малого і середнього бізнесу, як шлях до активізації їх інвестиційної діяльності». Важлива наявність іншомовних джерел. Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Катерино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Банківське кредитування в Україні: посткризове перезавантаження: монографія / [С. М. Аржевітін, М. Д. Алексеєнко, Т. С. Шемет та ін.] ; за заг. ред. С. М. Аржевітіна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2017. – 407 с. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336.5/7 Б23; книгосховище.
Кожевникова Н. Особенности и проблемы кредитования российскими коммерческими банками предприятий малого и среднего бизнеса / Н. Кожевникова, С. Щербаков // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2016. – № 2. – С. 245–249. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Колодізєв О. М. Кредитний менеджмент : навч. посіб. / О. М. Колодізєв, О. В. Хмеленко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 164 с. – Зі змісту: Мікрокредитування й особливості кредитування малого та середнього бізнесу.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336.5/7 К61; ч/з № 2.
Корнилюк Р. В. Фінансування малого та середнього бізнесу: тенденції, можливості, ризики / Р. В. Корнилюк, А. В. Корнилюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 24. – С. 43–50. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Косенюк Ю. І. Фінансова підтримка кредитуванню малого та середнього бізнесу шляхом державних гарантій / Ю. І. Косенюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 16. – С. 104–110. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Лабудовіч Станковіч Я. Забезпечення кредиту на малих і середніх підприємствах Сербії / Я. Лабудовіч Станковіч, Н. Тодорович, С. Владетіч // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 6. – С. 302–310. – Текст англ.
Майбутнє банкінгу: сучасні виклики та перспективи розвитку[Електронний ресурс] : зб. матеріалів II Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 15 черв. 2017 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т фінанс.-банк. аналітики ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана» [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2017. – 110 с. – Зі змісту: Рудик Н. В. Фінансово-кредитні інструменти в малому та середньому бізнесі / Рудик Н. В., Ігнатова Ю. В. – С. 38–41.
Мацелюх Н. П. Розвиток форм і методів кредитування малого та середнього бізнесу / Н. П. Мацелюх, О. М. Унинець // Економічний часопис – ХХІ. – 2013. – № 9–10. – С. 38–41.
Образцов А. С. Современное состояние кредитования субъектов малого предпринимательства в России / А. С. Образцов // Аудит и финансовый анализ. – 2013. – № 3. – С. 409–411.м Півторак В. С. Банківське кредитування малих аграрних підприємств / В. С. Півторак // Економіка АПК. – 2013. – № 5. – С. 130–135.
Прокопець Л. В. Особливості державної підтримки малого підприємництва в Україні та зарубіжний досвід / Л. В. Прокопець, В. С. Губчак // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 24. – С. 71–76. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Ромусік Я. В. Забезпечення стійкості малого та середнього бізнесу України в умовах економічної стагнації / Я. В. Ромусік // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 11. – С. 36–40. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Сибірянська Ю. В. Перспективи та ризики фінансування інновацій суб'єктами малого та середнього бізнесу в Україні / Ю. В. Сибірянська, Н. В. Рудик, О. С. Філін // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 22. – С. 65–72. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Синоверський Р. Л. Кредитування малого та середнього бізнесу: проблеми та перспективи / Р. Л. Синоверський // Економіка та держава. – 2016. – № 9. – С. 72–76. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Труш І. Є. Міжнародний досвід з кредитування малого підприємництва та його адаптація до особливостей національної економіки / І. Є. Труш // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2013. – № 4. – С. 104–107.
Условия банковского и небанковского факторинга // Справочник экономиста. –2016. – № 4. – С. 11–17.
Jancikova E. New trends in financing small and medium enteiprises in the EU / Eva Jancikova, L'ubomira Strazovska // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 11. – P. 87–95. – Автор, назва та анот. парал. укр., рос. – Пер. загл.: Новітні тренди фінансування малого та середнього бізнесу в ЄС.
Rahman Ashiqur. Bank size, relationship lending and SME financing: evidence from Bangladesh/ Ashiqur Rahman, M. Twyeafur Rahman, Aleksandr Kljucnikov// Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2016. – № 9. – P. 294–307. – Автор, назва та анот. парал. укр., рос. – Пер. загл.: Взаємозв'язок між розміром банку, кредитуванням на довірі та фінансуванням МСБ: за даними Бангладеш.


12.03.2018
Запитує: Дарина
Тема запиту: Доброго дня! Будь ласка, допоможіть скласти список літератури для магістерської дипломної роботи. Тема «Інтегральна оцінка інвестиційної привабливості підприємства». Чим більше джерел – тим краще. Дуже вдячна!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Дарино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Жихор О. Б. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства / О. Б. Жихор, О. В. Більська, І. Є. Юхно // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; [редкол.: О. О. Примостка (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2017. – № 7–8. – С. 34–40. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Жувагіна І. О. Оцінка інвестиційної привабливості підприємств роздрібної торгівлі / І. О. Жувагіна // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 8. – С. 14–16.
Кочетков В. М. Оцінка інвестиційної привабливості підприємств (на прикладі видавничо-поліграфічної галузі) / В. М. Кочетков, Є. В. Волошаненко // Економічний часопис – ХХІ. – 2013. – № 9–10. – С. 79–82.
Мацибора Т. В. Світовий досвід у поліпшенні інвестиційної привабливості аграрного сектору України / Т. В. Мацибора // Економіка АПК. – 2017. – № 7. – С. 101–105. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Пелих О. О. Інвестиційний менеджмент : навч. посіб. / О. О. Пелих. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Донецьк : Юго-Восток, 2012. – 413 с. – Зі змісту: Оцінка інвестиційної привабливості підприємств (організацій).
Шифр зберігання та місце знаходження книги336.5/7 П24; книгосховище.
Поддєрьогін А. М. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів промислових підприємств : монографія / А. М. Поддєрьогін, Н. А. Марченко ; М-во освіти і науки України, Чернігів. держ. ін-т економіки і упр. – Чернігів : Десна, 2013. – 288 с. – Зі змісту: Інвестиційна привабливість промисловості та її визначення.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336 П44; книгосховище, ч/з № 3.
Самофал Є. В. Оцінка інвестиційної привабливості акцій в умовах складнопрогнозованого економічного середовища / Є. В. Самофал // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 11. – С. 52–57. – Анот. англ.
Сидоров І. П. Методичні підходи оцінювання інвестиційної привабливості агропромислового виробництва / І. П. Сидоров // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 15. – С. 57–61. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Ситник О. В. Інтегральна оцінка інвестиційної привабливості підприємств машинобудування в місті Києві та Київській області / О. В. Ситник // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 4. – С. 75–77. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Скібіцький О. М. Інноваційний та інвестиційний менеджмент : навч. посіб. / О. М. Скібіцький ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2009. – 408 с. – Зі змісту: Оцінка інвестиційної привабливості підприємства.
Шифр зберігання та місце знаходження книги338 С42; книгосховище, ч/з № 2.
Современные проблемы финансов и учета : материалы науч.-практ. конф. (21–23 марта 2011 г.) / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Нац. акад. природоохран. и кур. стр-ва ; [редкол.: Ю. Н. Воробьев и др.]. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2011. – 138 с. – Из содерж.: Завацька Т. В. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства / Т. В. Завацька.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336 С56; книгосховище.
Стрижков А. Повышение инвестиционной привлекательности интегрированных промышленных структур за счет использования стандартов листинга / А. Стрижков // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2017. – № 1. – С. 262–266. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Тимофеева С. В. Оценка инвестиционной привлекательности предприятия / С. В. Тимофеева // Вопросы экономических наук. – 2016. – № 3. – С. 51–53. – Назва та анот. парал. англ.
Ходаківський В. М. Інвестиційна привабливість сільськогосподарських підприємств у контексті їх галузевої структури виробництва / В. М. Ходаківський, М. А. Місевич // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 3. – С. 31–37. – Автор, назва та анот. парал. англ.


12.03.2018

Запитує: Дарина
Тема запиту: Доброго дня! Прошу скласти список літератури для магістерської курсової роботи під назвою «Концесія як форма державно-приватного партнерства у фінансуванні інвестиційних проектів». Дуже вдячна.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Дарино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Апаров А. М. Державно-приватне партнерство як особлива правова форма співпраці держави з приватним бізнесом / А. М. Апаров, А. В. Яценко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Юридичні науки. – 2015. – № 4. – С. 27–35. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Будник В. А. Узгодження інтересів учасників державно-приватного партнерства на основі концепцій вартості / Будник В. А. // Економічний часопис – ХХІ = Economic annals – XXI. – 2015. – № 1–2 (2). – С. 47–50. – Автор, назва парал. англ., рос., укр.
Гриценко Л. Л. Взаємодія держави і бізнесу в контексті реалізації державної інвестиційної політики : монографія / Л. Л. Гриценко. – Суми : Унів. кн., 2017. – 326 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:336.5/7 Г85; ч/з № 3.
Гура О. Л. Концесія як форма залучення приватних інвестицій / О. Л. Гура // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2013. – № 1. – С. 112–117.
Державно-приватне партнерство в системі регулювання економіки: монографія / [Т. І. Єфименко, Є. Л. Черевиков, К. В. Павлюк та ін.] ; за заг. ред. Т. І. Єфіменко ; ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАНУ». – Київ : ІЕП НАН України, 2012. – 372 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:: 33С2 Д36; ч/з № 3.
Диба M. І. Концесія: сутність та форми фінансового забезпечення / M. І. Диба // Фінанси України. – 2016. – № 10. – С. 65–76. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Диба М. І. Проблеми розвитку концесії в Україні / М. І. Диба // Фінанси України. – 2017. – № 5. –С. 53–62. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Кл.слова:модернізована концесія - фінансування - концесійні відносини - концесійні угоди - державний контроль - об'єкти концесії - державна власність.
Дикий А. В. Разработка механизма организации бизнес-процессов в рамках проектного финансирования на основе государственно-частного партнерства / А. В. Дикий // Економіка та держава. – 2013. – № 7. – С. 46–49.
Дикий А. В. Система распределения финансовых рисков в проектах государственно-частного партнерства/ А. В. Дикий // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 9. – С. 59–62.
Єфремова Н. Ф. Фінансова складова побудови економіки інноваційного типу / Н. Ф. Єфремова, О. І. Чічкань, В. О. Галаганов // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 24. – С. 64–70. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Забаштанський М. М. Концесійні відносини: фінансові детермінанти розвитку в Україні : монографія / М. М. Забаштанський ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Київ : Кондор, 2017. – 380 с. : табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33 З-12; ч/з № 3.
Куліков А. І. Концесія як форма реалізації спільних проектів держави і бізнесу / А. І. Куліков // Економіка та держава. – 2013. – № 5. – С. 117–119.
Манько Н. Государственно-частное партнерство: источники средств и методы финансирования проектов / Н. Манько // Проблемы теории и практики управления. – 2013. – № 1. – С. 102–110.
Позднякова С. Обзор реализации инвестиционных проектов в социальной сфере с использованием механизмов ГЧП в регионах Российской Федерации / С. Позднякова // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2016. – № 2. – С. 141–144. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Помогайбог Б. В. Вертикальний аналіз ризиків ДПП-проектів у розрізі факторів їх формування / Б. В. Помогайбог // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 16. – С. 120–125. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Степанова К. В. Державно-приватне партнерство в морській сфері: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні / К. В. Степанова // Економіка та держава. – 2017. – № 6. – С. 58-63. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Тюкавкин Н. М. Государственно-частное партнерство: понятие, предпосылки возникновения, зарубежный опыт, формы организации, сфера применения, нормативно-правовая база / Н. М. Тюкавкин // Аудит и финансовый анализ. – 2013. – № 1. – С. 413–419.


10.03.2018
Запитує: Roma
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу (вітчизняні та іноземні джерела) для написання дипломної роботи на тему «Облігації підприємств у фінансуванні інвестиційних проектів». Завчасно дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Ворсовський О. Л. Вплив ринку цінних паперів на фінансовий потенціал інвестиційної діяльності підприємств в Україні / О. Л. Ворсовський // Економіка та держава. – 2015. – № 12. – С. 54–58. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Гасій О. В. Роль фондового ринку у формуванні інвестиційної привабливості акцій підприємств: сучасний аспект / Гасій Олена Володимирівна // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 8. – С. 10–14.
Джаксыбекова Г. Механизм проектного финансирования инвестиционных проектов / Г. Джаксыбекова, А. Бейсембинова // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 1. – С. 246–257.
Клименко В. В. Фінансовий ринок : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / В. В. Клименко, Л. М. Акімова, Л. М. Докієнко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Київ : Центр учб. літ., 2015. – 357 с. : табл. – Зі змісту: Облігації.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336.5/7 К49; ч/з № 2.
Косова Т. Д. Біржові механізми залучення іноземного капіталу вітчизняними корпораціями / Т. Д. Косова, О. В. Ярошевська // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 22. – С. 9–12. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Майстер А. Підприємства державного сектору економіки на ринку корпоративних облігацій України / А. Майстер // Економіст. – 2015. – № 4. – С. 33–35.
Наумова Л. В. Особенности финансирования государственных услуг на основе социальных облигаций / Л. В. Наумова // Финансы. – 2017. – № 2. – С. 62–64.
Селіверстов В. В. Інвестування : підручник / В. В. Селіверстов. – Суми : Унів. кн., 2017. – 479 с. – Зі змісту: Облігації.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336.5/7 С29; ч/з № 2.
Стрельцов А. В. Особенности разработки и оценки эффективности инвестиционной стратегии нефтеперерабатывающего предприятия / Стрельцов Алексей Викторович, Ерошевский Сергей Александрович // Экономические науки. – 2017. – № 3. – С. 22–26. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Федоренко А. Додаткові джерела фінансування підприємств реального сектора й економічні механізми залучення інвестиційних ресурсів у виробництво / Анатолій Федоренко // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 1. – С. 100–114. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Фінансовий менеджмент: підручник / [А. М. Поддєрьогін, Н. Д. Бабяк, М. Д. Білик та ін. ; редкол.: В. К. Хлівний (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – 2-ге вид., перероб. – Київ : КНЕУ, 2017. – 535 с. : табл. – Зі змісту: Вибір стратегії фінансування інвестиційних проектів. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336 Ф59; книгосховище, ч/з № 2.
Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу [Електронний ресурс] : зб. матеріалів III Міжнар. наук.-практ. конф., 10 листоп. 2017 року, Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Каф. інвест. діяльності ; [редкол.: В. К. Хлівний (голова)та ін.]. –Електрон. текст.дані. – Київ : КНЕУ, 2017. – 542 с.
Шагеев Д. А. Повышение эффективности инвестиционного проекта промышленного предприятия при помощи управления денежными потоками / Д. А. Шагеев // Вестник Московского университета. Серия 6, Экономика. – 2017. – № 2. – С. 90–106. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Шинкаренко А. В. Удосконалення процесу управління ризиками інвестиційної діяльності банку: індекс облігацій підприємств / А. В. Шинкаренко // Економічний часопис – ХХІ = Economic annals – XXI. – 2013. – № 11–12 (2). – С. 45–48. – Автор, назва парал. англ., рос., укр.


06.03.2018
Запитує: dianella4024
Тема запиту: Доброї ночі, чи не могли б ви допомогти мені з пошуком іноземних та не іноземних джерел для курсової роботи на тему «Особливості науково-технологічного обміну», необхідно близько 30–40 джерел. Дякую за допомогу.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Бурлака В. Г. Тренди науково-технологічного розвитку та їх роль у нафтовому секторі / В. Г. Бурлака // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 5. – С. 54–65.
Грачев О. О. Сучасні дослідження і розробки ОЕСР у галузі освіти, науки, технологій та інновацій / О. О. Грачев, Л. П. Овчарова // Наука та наукознавство = Наука и науковедение = Science and Science of Science. – 2017. – № 4. – С. 18–34. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Грига В. Ю. Еволюція спільної науково-технічної та інноваційної політики в Європі у період 1945–1985 рр. / В. Ю. Грига // Наука та наукознавство = Наука и науковедение = Science and Science of Science. – 2017. – № 1. – С. 105–119. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Єгоров І. Ю. Система комплексних індикаторів оцінки науково-технічної та інноваційної діяльності в контексті процесів євроінтеграції / І. Ю. Єгоров // Наука та інновації = Science and Innovation. – 2016. – № 4. – С. 21–23. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Исследование возможностей, инструментов и результатов участия российских компаний в конкурсах 7-й Рамочной программы ЕС/ Д. А. Петряев, А. В. Ларчиков, Д. Б. Рыгалин, Е. Н. Грачева // Инновации. – 2013. – № 1. – С. 29–36.
Кластерные образования и инновационные технологические платформы/ Вагин Сергей Геннадьевич, Головко Ольга Игоревна, Малышева Елена Анатольевна, Мариничев Владимир Александрович // Экономические науки. – 2016. – № 1. – С. 74–79. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Кудрявець Є. В. Засади європейської політики створення інноваційних кластерів та поглибленої взаємодії з Україною / Є. В. Кудрявець // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 5. – С. 64–72. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Мех O. A. До розгляду формальних теоретичних передумов функціонування системи управління науково-технологічною сферою / O. A. Мех // Наука та наукознавство = Наука и науковедение = Science and Science of Science. – 2017. – № 1. – С. 22–37. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Мікаелян С. Г. Структурні трансформації глобальної інноваційної архітектури / С. Г. Мікаелян // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2016. – № 7–8, № 7. – С. 19–23. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Новицька О. В. Співробітництво України та Ізраїлю в галузі науки і технологій (1991–2013 рр.) / О. В. Новицька // Економіка і прогнозування. – 2013. – № 3. – С. 145–151. – Текст англ.
Програма SECURE-R2I: співробітництво країн Європейського Союзу з країнами Східного партнерства. Наукові дослідження та інновації у сфері технологій безпеки суспільства // Наука та інновації. – 2015. – Т. 11, № 4. – С. 75–79.
Радзієвська С. О. Вектор інтеграції та науково-технологічний розвиток України / С. О. Радзієвська // Економіка України. – 2013. – № 11. – С. 51–60.
Рябоконь М. В. Роль корпорацій у класичних та сучасних теоріях науково-технологічного розвитку / М. В. Рябоконь // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 12. – С. 81–84. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Рябоконь М. В. Систематизація форм науково-технологічного бізнесу / М. В. Рябоконь // Економіка та держава. – 2017. – № 9. – С. 87–89. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Смирнова Н. В. Трансфер технологій як засіб формування національної моделі інноваційного розвитку / Н. В. Смирнова // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 5. – С. 39–41. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Соснін О. Про поточні проблеми та перспективи підготовки кадрів для міжнародного науково-технічного співробітництва / Олександр Соснін, Василь Гулай // Віче. – 2016. – № 11–12. – С. 31–35. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Судакова Н. А. Партнёрство университетов и бизнеса как важный фактор научно-технологического лидерства США / Н. А. Судакова // США. Канада: экономика – политика – культура. – 2016. – № 12. – С. 91–109. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Технологічна модернізація в європейській економіці: монографія / О. С. Бурміч, О. Д. Лук’яненко, Є. Г. Панченко, В. І. Чужиков ; за наук. ред. В. І. Чужикова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2013. – 267 с. : табл. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33М Т38; книгосховище, абонемент, ч/з № 3, ч/з № 5, ч/з № 7, ч/з ІБО.
Федулова Л. І. Інтеграція наукового потенціалу України в міжнародний науково-технологічний простір / Л. І. Федулова, Т. М. Юхновська // Економіка і прогнозування. – 2013. – № 3. – С. 84–104.


05.03.2018
Запитує: Анастасія
Тема запиту: Доброго дня! Прошу допомогти підібрати допоміжну літературу для написання курсової роботи на тему «Законодавчий процес за законодавством України». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Анастасія! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Законотворчість: Участь громадськості у законотворчому процесі. Основні аспекти законодавчого процесу / Програма сприяння парламенту II. – Київ : Москаленко О. М., 2013. – 232 с. – Зі змісту: Шляхи доступу громадян до законодавчого процесу: співпраця із центральними органами виконавчої влади ; Приклади налагодження співпраці громадських організацій на різних етапах законотворчого процесу ; Процедура внесення законопроекту на розгляд Верховної Ради ; Процедура розгляду законопроектів Верховною Радою ; Особливості внесення та прийняття закону про Державний бюджет ; Процедура внесення та прийняття змін до Конституції України.
Шифр зберігання та місце знаходження книги34С З-19; книгосховище.
Заславський О. Участь громадськості у законотворчому процесі / О. Заславський // Часопис Парламент. – 2015. – № 3. – С. 2–40.
Лебедь Н. В. Суб’єкти законотворчої діяльності / Н. В. Лебедь // Статистика України. – 2013. – № 2. – С. 72–76.
Скрипнюк О. В. Законодавчий процес і парламентська законодавча процедура в Україні : (проблеми якості, рекомендації щодо вдосконалення в контексті європейської практики) : [монографія] / О. В. Скрипнюк, М. О. Теплюк, О. І. Ющик. – Київ : Атіка-Н, 2010. – 91 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги34С С45; книгосховище.
Словська І. Є. Конституційно-правовий статус парламенту – Верховної Ради України : монографія / І. Є. Словська ; Нац. ун-т «Одеська юрид. акад.». – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 336 с. – Зі змісту: Законотворчість – основна функція єдиного органу законодавчої влади в Україні.
Шифр зберігання та місце знаходження книги34С С48; книгосховище, ч/з № 3.
Смук М. М. Запровадження права народної законодавчої ініціативи як напрямок конституційної реформи в Україні / М. М. Смук // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2018. – № 1. – С. 41–46. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Теплюк М. Законодавчі акти як безпосередній продукт законодавчого процесу: окремі питання теорії / М. Теплюк // Віче. – 2013. – № 23. – С. 20–23.
Ткачук А. Законодавча техніка : практ. посіб. нормопроектувальника / Анатолій Ткачук ; [ред. В. Пакулько] ; Ін-т громадян. сусп-ва. – Київ : Легальний статус, 2011. – 267 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:34 Т48; книгосховище.
Шаповал В. М. Парламент: порядок законотворення / В. М. Шаповал // Право України. – 2015. – № 6. – С. 165–178. – Анот. рос., англ.


02.03.2018
Запитує: Ірина
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для магістерської роботи за темою «Визначення кризи через ліквідність банківської системи».Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Ірино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Аржевітін С. М. Системна банківська криза в Україні: особливості, причини та шляхи подолання / С. М. Аржевітін // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 8. – С. 16–18. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Білошапка В. Банківські кризи та участь центрального банку у посткризовому розвитку банківської системи / Вікторія Білошапка // Банківська справа. – 2016. – № 1. – С. 40–53. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Буряк О. П. Банківська криза: суть, причини, наслідки / О. П. Буряк // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2013. – № 2. – С. 199–202.
Васильєва Т. Діагностика банківських криз на основі розрахунку прогнозного індикатора кризи / Т. Васильєва, С. Лєонов, О. Афанасьєва // Вісник Національного банку України. – 2013. – № 11. – С. 22–28.
Вовк В. Діагностування кризи з боку центральних банків: зарубіжний та вітчизняний досвід / В. Вовк, Ю. Дмитрик // Вісник Національного банку України. – 2013. – № 3. – С. 20–25.
Ґенеза банківських криз: монографія / [М. І. Диба, А. М. Мороз, Т. П. Остапишин та ін.] ; за наук. ред. М. І. Диби та А. М. Мороза ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2014. – 578 с. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336.5/7 Г34; книгосховище, ч/з № 3, ч/з № 5.
Дробязко А. Банківська система України: шляхи подолання кризи / А. Дробязко, А. Крисоватий, В. Федосов // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2015. – Вип. 2. – С. 39–57. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Лук’яненко Д. Банківська криза в Україні: глобальні фактори і внутрішні причини / Дмитро Лук’яненко, Ігор Юшко // Ринок цінних паперів України. – 2016. – № 5–6. – С. 43–53. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Любіч О. О. Сигнали раннього попередження банківських криз / О. О. Любіч, Г. П. Бортніков, А. О. Дробязко // Фінанси України. – 2015. – № 7. – С. 24–38. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Метеленко Н. Г. Криза національної банківської системи: причини, тенденції та шляхи подолання / Н. Г. Метеленко, М. В. Хацер // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2016. – № 4–5. – С. 69–73. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Наукові праці НДФІ: наук. зб. / М-во фінансів України, Акад. фінанс. упр., Н.-д. фінанс. ін-т ; [редкол.: Т. І. Єфименко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : НДФІ, 2014. – Вип. 3 (68). – 160 с. – Бібліогр. в кінці ст. – Зі змісту: Ткачук В. О. Індикатори кризи ліквідності у банку / В. О. Ткачук.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336 Н34; книгосховище, ч/з № 3.
Прасолова С. Удосконалення управління ризиком ліквідності банків як складова формування концепції їхньої фінансової безпеки / С. Прасолова, О. Чернявська // Вісник Національного банку України. – 2014. – № 4. – С. 58–64.
Системна криза банківського сектору в Україні і стратегія її подолання: монографія / [С. М. Аржевітін, Т. Є. Унковська, Н. П. Баріда та ін.] ; за ред. С. М. Аржевітіна, Т. Є. Унковської ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2017. – 182 с. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336.5/7 С40; книгосховище, ч/з № 3.
Стукан І. Ю. Формування ефективних сценаріїв щодо управління рівнем ліквідності банківської системи України / І. Ю. Стукан // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 22. – С. 57–60. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Фурсова В. А. Рейтингова модель оцінювання фінансового стану проблемного банку як ключова умова успішного врегулювання кризи / В. А. Фурсова // Фінанси України. – 2013. – № 6. – С. 91–103.
Чершнев Ю. Особливості циклічного характеру ліквідності банківської системи / Ю. Чершнев, Т. Вербняк // Вісник Національного банку України. – 2013. – № 5. – С. 56–60.


02.03.2018
Запитує: Людмила
Тема запиту: Доброго дня! Чи не могли б Ви порадити джерела для написання реферату з такої теми: «Аналіз проблематики та існуючих методів управління конкурентоспроможністю». Заздалегідь дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Людмило! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Азарова А. О. Розрахункові методи оцінювання конкурентоспроможності вітчизняних підприємств / А. О. Азарова, О. В. Житкевич // Економічний часопис – ХХІ. – 2013. – № 3–4. – С. 93–95.
Жабин А. П. Методические основы и инструмент анализа конкурентоспособности бизнеса с учетом ее дуального характера / А. П. Жабин, Е. А. Кандрашина // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 9. – С. 31–41. – Автор, назва та анот. парал. укр., англ.
Кучеренко С. Ю. Методологічні підходи до оцінки міжгалузевої конкурентоспроможності / Кучеренко С. Ю., Леваєва Л. Ю., Семененко О. Г. // Економічний часопис – ХХІ = Economic annals – XXI. – 2015. – № 11–12. – С. 43–47. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос., укр.
Малова И. В. Управление конкурентоспособностью: комплексный подход / И. В. Малова // Менеджмент качества. – 2013. – № 2. – С. 84–92.
Савченко А. С. Методичні підходи до системного аналізу інтегральних показників конкурентоспроможності підприємств / А. С. Савченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 16. – С. 67–71. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Селютина Л. Г. Методы оценки конкурентоспособности строительной организации / Селютина Л. Г., Напалкова К. С. // Вопросы экономических наук. – 2017. – № 1. – С. 72–73.
Смолін І. В. Конкурентоспроможність підприємств : монографія / І. В. Смолін, Ю. І. Опанасюк. – Київ : Генеза, 2014. – 205 с. – Зі змісту: Інструментарій поточного управління конкурентоспроможністю підприємства ; Діагностика результативності управління конкурентоспроможністю підприємства.
Шифр зберігання та місце знаходження книги338 С51; книгосховище, ч/з № 3.
Череп А. В. Розробка методичних підходів до оцінки ефективності управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств / А. В. Череп, О. І. Гоменюк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 10. – С. 114–120.
Goncharenko I. M. Methods of assessing the competitive potential of consumer services enterprise / Iryna M. Goncharenko // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 12. – P. 151–156. – Автор, назва та анот. парал. укр., рос. – Пер. назви: Методи оцінювання конкурентного потенціалу підприємств побутового обслуговування.
Milyaeva L. Analysis of innovative industrial competitiveness: methodological and applied aspects / Larisa Milyaeva, Denis Fedorkevich // Економічний часопис – ХХІ = Economic annals – XXI. – 2015. – № 7–8 (1). – P. 58–61. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос. – Пер. назви: Аналіз інноваційної конкурентоспроможності промислових підприємств: методичний та прикладний аспекти.
Nykolyuk O. M. The multidimensional methods of assessing the competitiveness of farm enterprises / O. M. Nykolyuk // Економіка АПК. – 2016. – № 3. – P. 51–56. – Автор, назва та анот. парал. рос., укр. – Пер. назви: Багатовимірні методи оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств.


25.02.2018
Запитує: Вікторія
Тема запиту: Доброго дня! Підкажіть будь ласка літературу для курсової роботи на тему «Формування глобальних ринків автомобілебудування». Українською та іноземними мовами. Будь ласка!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Вікторіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Економічні науки : наук. журн. / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі ; [редкол.: В. Д. Гвоздецький (голова) та ін.]. – Київ : УДУФМТ, 2015. – № 5–6. – 172 с. – Зі змісту: Ковалевський Л. Г. Світовий автомобільний ринок: сучасний стан, особливості та перспективи розвитку / Л. Г. Ковалевський, Н. Ю. Коровайченко.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33М З-78; книгосховище.
Иконникова С. Г. «Зеленая улица» автомобильной промышленности / С. Г. Иконникова // Менеджмент инноваций. –2013. – № 4. – С. 248–256.
Керімов П. Державна політика розвитку автомобілебудування: зарубіжний досвід та українські реалії / Павло Керімов // Економіст. – 2017. – № 3. – С. 13–18.
Ковалевський Л. Г. Світовий автомобільний ринок: сучасний стан, особливості та перспективи розвитку / Л. Г. Ковалевський, Н. Ю. Коровайченко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки. – 2015. – № 5–6. – С. 60–67. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Лі Ц. Роль аутсорсингового виробництва в ланцюжку поставок автомобільної промисловості / Цзіньпьо Лі // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 10. – С. 337–342. – Текст англ.
Савич О. П. Вплив глобалізації на державне регулювання автомобільної галузі / О. П. Савич // Економіка та держава. – 2017. – № 11. – С. 81–83. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Савич О. П. Удосконалення маркетингових стратегій автомобільних виробників у сучасних умовах / О. П. Савич // Економіка та держава. – 2016. – № 10. – С. 29–33. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Соколов В. Машиностроительные кластеры и транснациональные корпорации / В. Соколов // Мировая экономика и международные отношения. – 2016. – Т. 60, № 8. – С. 53–62. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Сучасні інструменти управління корпоративними фінансами [Електронний ресурс] : зб. матеріалів І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 22 листоп. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» [та ін. ; оргком. конф.: В. К. Хлівний та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2017. – 429 с. – Зі змісту: Хоменко А. С. Конкурентний статус Group PSA на світовому автомобільному ринку / Хоменко А. С. – С. 326–330.
Шевченко І. Ю. Нормативно-правове підґрунтя забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних автовиробників на національному ринку продажу автомобілів / І. Ю. Шевченко // Економіка та держава. – 2015. – № 8. – С. 29–32. – Автор, назва та анот. парал.англ.
Feranecova A. Cluster analysis of automotive industry companies / Adela Feranecova, Martina Sabolova, Peter Remias // Актуальні проблеми економіки= Actual problems of economics. – 2016. – № 8. – P. 95–102. – Автор, назва та анот. парал. укр., рос.
Smolych Dariia. Motor vehicle industry development on the basis of clusters formation with an innovative dominant / Dariia Smolych // Актуальні проблеми економіки= Actual problems of economics. – 2017. – № 2. – P. 59–65. – Автор, назватаанот. парал. укр., англ., рос.


19.02.2018
Запитує: Оксана
Тема запиту: Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для курсової роботи на тему « Розрахунки за податками й платежами, особливості побудови їх обліку і звітності ». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Оксано! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Адамович Н. Продаємо товар із розрахунком БПК / Наталія Адамович // Податки та бухгалтерський облік. – 2016. – 9 черв. (№ 46). – С. 14–16.
Безверхий К. Аналіз податків, єдиного соціального внеску та інших платежів в контексті розрахунку податкового навантаження підприємства авіабудівельної галузі / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – № 11. – С. 37–43. – Анот. парал. рос., англ.
 Безверхий К. Облік і звітність розрахунків за податком на доходи фізичних осіб / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – № 5. – С. 27–37. – Анот. парал. рос., англ.
Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / В. Я. Плаксієнко, Л. О. Мармуль, Т. Г. Маренич [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Плаксієнка ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 448 с. : табл. – Зі змісту: Облік розрахунків за податками і платежами.
 Шифр зберігання та місце знаходження книги333С Б94; ч/з № 2.
Воронин С. А. Расчет налоговой нагрузки в отраслях экономики / С. А. Воронин, Н. Ш. Маматкулов, Р. С. Воронин // Финансы. – 2016. – № 4. – С. 74–78.
Ковач С. Облік і звітність розрахунків за податком на прибуток підприємства в умовах законодавчих змін / С. Ковач, К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – № 4. – С. 34–43.
Ковова І. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності й перспективи її реформування в рамках податкової реформи 2016 року / І. Ковова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – № 11. – С. 31–36. – Анот. парал. рос., англ.
Кулініч О. Розрахунки через платіжні термінали. Чи завжди це обов’язок для суб’єктів господарювання? / Оксана Кулініч // Справочник экономиста. – 2017. – № 7. – С. 34–40.
Малишкін О. Податок на прибуток: генезис облікового забезпечення / Олександр Малишкін, Ірина Крилова, Анастасія Процепова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2017. – № 9. – С. 5–17. – Анот. парал. англ., рос.
Малишкін О. І. Облік і аудит податків в Україні: теорія, методологія, практика : монографія / О. І. Малишкін ; Міжгалуз. акад. упр. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 376 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33С4 М19; книгосховище, ч/з № 3.
Морозовська Г.Разовий авансовий внесок з податку на прибуток: правила розрахунку, відображення в декларації та сплати / Галина Морозовська // Аудитор України. – 2016. – № 11. – С. 56–59.
Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 19–20 трав. 2016 р., до 30-річчя створення каф. «Бух. облік» і 20-річчю створення каф. «Аудит та оподаткування» / М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т, Ф-т обліку та фінансів ; [редкол.: О. М. Левченко та ін.]. – Кіровоград, 2016. – 283 с. – Зі змісту: Савченко О. С. Організаційні та методичні складові облікової політики сільськогосподарських підприємств в частині розрахунків з бюджетом за податками та платежами / О. С. Савченко, Н. М. Дяченко.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33С4 О-16; ч/з № 3.
Павленко О. Різні ситуації з неплатником / Олексій Павленко // Податки та бухгалтерський облік. – 2017. – 16 листоп. (№ 92). – С. 25–29.
Перелік порушень, які відповідно до ПКУ ведуть до застосування фінансових санкцій в частині акцизного податку // Податки та бухгалтерський облік. – 2017. – 12 черв. (№ 47). – С. 23–26.
Реєстратори розрахункових операцій / підгот.: Наталія Вороная, Наталія Чернишова, Наталя Альошкіна // Податки та бухгалтерський облік. Спецвипуск. – 2017. – 23 берез. (№ 24). – С. 3–85.
Скорнякова Ю. Б. Проблемні аспекти відображення в обліку та звітності розрахунків з бюджетом за податком на прибуток в умовах річного звітного періоду / Ю. Б. Скорнякова // Економіка та держава. – 2013. – № 11. – С. 38–41.
Сторожук О. В. Облік та розрахунки в податковій системі України : монографія / О. В. Сторожук, В. М. Мурашко, Є. Ю. Шара ; за заг. ред. П. В. Мельника ; Держ. податкова адмін. України, Нац. ун-т держ. податкової служби України. – Ірпінь : Нац. ун-т ДПС України, 2009. – 210 с. – Зі змісту: Облік і розрахунки інших податків, платежів і зборів.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33С4 С82; ч/з № 3.
Сук Л. Зарахування зустрічних вимог / Леонід Сук, Петро Сук // Бухгалтерський облік і аудит. – 2017. – № 6. – С. 2–11.
Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. ред. А. М. Мороз]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип. / [відп. за вип. М. М. Коцупатрий]. – 306 с. – Зі змісту: Кучеркова С. О. Облік і звітність розрахунків за податками й платежами / С. О. Кучеркова. – С. 100–104.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336 Ф59; книгосховище, ч/з № 3.
Фінансовий облік-2 : навч. посіб. / Є. Ю. Шара, О. О. Бідюк, Н. В. Гуріна [та ін.] ; Держ. податкова адмін. України, Нац. ун-т держ. податкової служби України. – Київ : Центр учб. літ., 2012. – 398 с. – Зі змісту: Облік розрахунків з бюджетом з податків та обов’язкових платежів.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33С4 Ф59; книгосховище.
Царук Н. Г. Удосконалення обліку податку на додану вартість у підприємствах галузі овочівництва / Н. Г. Царук // Економіка АПК. – 2015. – № 11. – С. 58–66. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.


18.02.2018
Запитує: Алла
Тема запиту: Добрий день! Порадьте, будь ласка, статті із зарубіжних видань про глобальні проблеми людства. Бажано за останні роки. Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Алло! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Андрианов В. Актуальные проблемы и перспективы развития топливно-энергетического комплекса России / Владимир Андрианов // Общество и экономика. – 2017. – № 6. – С. 75–106.
Аникин В. Бедность и неравенство в странах БРИКС: российская специфика / Василий Аникин, Наталья Тихонова // Общество и экономика. – 2016. – № 1. – С. 78–114. – Автор та загл. парал. англ.
Баронина Ю. А. Особенности "экологизации" экономики ЕС / Ю. А. Баронина // Международная экономика. – 2016. – № 1. – С. 58–63. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Баронина Ю. А. Регулирование размещения автомобильных заводов в Зарубежной Европе в условиях "экологизации" экономики / Баронина Ю. А. // Международная экономика. – 2016. – № 4. – С. 64–69. – Автор, назва парал. англ.
Белянин А. Бедность не порок, но научная проблема : [Нобелевская премия по экономике 2015 года - Ангус Дитон] / А. Белянин, И. Денисова // Вопросы экономики. – 2016. – № 1. – С. 107–116. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Дружиніна В. В.Формування багаторівневої системи показників виміру добробуту населення / Вікторія Валеріївна Дружиніна, Надія Федорівна Алексєєва, Ольга Михайлівна Залуніна // Актуальні проблеми економіки = Actual Problems of Economics. – 2017. – № 4. – С. 100–112. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос., укр.
Думнов А. Д. Статистика твердых коммунальных отходов: тенденции, проблемы, задачи / А. Д. Думнов, Н. В. Пирожкова, А. Е. Харитонова // Вопросы статистики. – 2016. – № 6. – С. 28–51. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Кавуненко Л. Ф. VIII Всемирный научный форум «Наука для мира» : [Иордания, 7–11 нояб. 2017 г.] / Л. Ф. Кавуненко, Т. Н. Велентейчик // Наука та наукознавство = Наука и науковедение = Science and Science of Science. – 2017. – № 4. – С. 129–133.
Кунашко А. Оценка экономического потенциала использования биоресурсов мирового океана / А. Кунашко, А. Соснило // Вопросы экономики. – 2017. – № 6. – С. 150–155.–Автор, назва та анот. парал. англ.
Лукашин Ю. П. Глобальный прогноз национального совета по разведке США / Ю. П. Лукашин, Л. И. Рахлина // Мировая экономика и международные отношения. – 2016. – Т. 60, № 11. – С. 5–13. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Половян А. В. Регулирование коэволюции экономико-экологических популяций в контексте устойчивого развития / А. В. Половян, Е. Н. Вишневская // Экономика и математические методы. – 2017. – Т. 53, № 2. – С. 101–117. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Шумилина И. В. Вашингтон корректирует стратегию борьбы с пропагандой терроризма / И. В. Шумилина // США. Канада: экономика - политика - культура. – 2016. – № 10. – С. 26–40. – Автор, назва та анот. парал. англ.


12.02.2018
Запитує: Julia 
Тема запиту: Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу, яка б розкрила питання «Характеристика ситуаційної концепції управління». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Юліє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Баурина С. Содержание ситуационного управления в логистике производства / С. Баурина, А. Гарнов // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2016. – № 1. – С. 59–68. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Воронин А. Н. Векторная оценка проблемных ситуаций / А. Н. Воронин, И. Д. Варламов // Проблемы управления и информатики. – 2016. – № 3. – С. 7–16. – Автор, назва та анот. парал. укр., англ.
Голян В. Экономика Украины в 2014–2017 годах: кризис управления / Василий Голян // Економіст. – 2017. – № 5. – С. 7–12. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Гута С. С. Поняття «кризова ситуація, зумовлена воєнно-політичними чинниками», «воєнно-політична криза» в теорії державного управління / С. С. Гута // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 7. – С. 116–120. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Дорофеев В. ДМенеджмент : учеб. пособие / В. Д. Дорофеев, А. Н. Шмелева, Н. Ю. Шестопал. – Москва : ИНФРА-М, 2010. – 440 с. – (Высшее образование).– Из содерж.: Моделирование ситуаций, управленческие решения в условиях неопределенности и риска.
Шифр зберігання та місце знаходження книги338Д69; книгосховище.
Линчевский Э. Э. Управленческое общение: все так просто, все так сложно : ситуации, проблемы, рекомендации / Эдгар Линчевский ; [ред. Е. Паутова]. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 274 с. – (Инструменты и методы).
Шифр зберігання та місце знаходження книги338 Л59; книгосховище.
Овчар Н. П. Засади попередження виникнення проблемних ситуацій у регуляторній діяльності / Н. П. Овчар // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2016. – № 1. – С. 107–111. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Скібіцька Л. І. Лідерство та стиль роботи менеджера : навч. посіб. / Л. І. Скібіцька. – Київ : Центр учб. літ., 2009. – 191 с. – Зі змісту: Концепції ситуаційного лідерства та ситуаційних стилів управління.
Шифр зберігання та місце знаходження книги301 С42; книгосховище, ч/з № 2.
Сотниченко В. М. Управління ризик-ситуаціями в телекомунікаційній галузі / Сотниченко В. М. // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2017. – № 3. – С. 35–43. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Стратегія економічного розвитку України: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, НАН України, Ін-т світової економіки і міжнар. відносин ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 34. – 208 с. – Зі змісту: Полянська А. С. Роль менеджменту знань у ситуаційному управлінні на підприємстві / А. С. Полянська.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33С С83; книгосховище, ч/з № 3.
Сучасні проблеми економіки і підприємництво: зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т», Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; [редкол.: П. В. Круш (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Політехніка НТУУ «КПІ», 2013. – Вип. 12. – 316 с. – Анот. парал. укр., рос. та англ. – Бібліогр. в кінці ст. – Зі змісту: Кувшинова А. О. Особливості ситуаційного управління підприємством / А. О. Кувшинова.
Шифр зберігання та місце знаходження книги338 С91; ч/з № 3.
Туленков М. В. Сучасні теорії менеджменту : навч. посіб. / М. В. Туленков. – Київ : Каравела, 2007. – 304 с. – (Вища освіта в Україні). – Зі змісту: Фред Фідлер і концепція ситуаційного керівництва.
Шифр зберігання та місце знаходження книги301 Т82; книгосховище, ч/з № 2, зал економічної класики.
Шрагенхайм Эли. Управленческие дилеммы: теория ограничений в действии / Эли Шрагенхайм ; пер. с англ. [У. Саламатова]. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 288 с. – (Искусство думать). – Парал. тит. л. англ.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33М Ш85; книгосховище.


08.02.2018
Запитує: Олеся
Тема запиту: Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати сучасну /джерела для написання курсової роботи на тему «Економічне співробітництво країн-членів Європейської асоціації вільної торгівлі». Потрібно як українські, так і зарубіжні джерела. Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Олесю! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Актуальні проблеми міжнародних відносин: [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [голов. ред. В. В. Копійка]. – Київ : ІМВ, 2012. – Вип. 111, ч. 1. – 318 с. – Зі змісту: Влялько І. В. Стан правового регулювання державних закупівель в угоді про вільну торгівлю між Україною та державним ЄАВТ / І. В. Влялько.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33М А43; книгосховище.
Європейська інтеграція: навч. посіб. / [С. В. Федонюк, В. Й Лажнік, Н. Н. Коцан та ін. ; за ред. С. В. Федонюка, В. Й. Лажника] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2011. – 760 с. – (Посібники та підручники Волинського Національного університету імені Лесі Українки). – Зі змісту: Співробітництво з країнами ЄАВТ.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33М Є24; книгосховище.
Зони вільної торговлі на початку XXI століття: монографія / [О. І. Шнирков, А. С. Філіпенко, А. П. Румянцев та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2013. – 399 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33М З-84; книгосховище, ч/з № 3.
Кокушкина И. В. Международная торговля и мировые рынки : учеб. пособие / И. В. Кокушкина, М. С. Воронин. – Санкт-Петербург : Техн. книга, 2007. – 592 с. – Из содерж.: Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ).
Шифр зберігання та місце знаходження книги33М К59; книгосховище.
Міжнародні організації: кредитно-модульный курс : навч. посіб. / [В. В. Ковалевський, Ю. Г. Козак, С. Н. Лебедєва та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського, Н. С. Логвінової. – 3-тє вид., перероб. та допов. – Київ : Центр учб. літ., 2011. – 343 с. – Зі змісту: Європейська асоціація вільної торгівлі – ЄАВТ.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33ММ58; книгосховище, аб., ч/з № 2, ч/з ІБО.
Мокій А. І. Міжнародні організації : навч. посіб. / А. І. Мокій, Т. П. Яхно, І. Г. Бабець ; М-во освіти і науки України, Львів. комерц. акад. – Київ : Центр учб. літ., 2011. – 280 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33М М74; книгосховище, ч/з № 2.
Повалихина Т. И. История мировой экономики и международных экономических отношений : [учеб. пособие] / Т. И. Повалихина. – Минск : Современная школа, 2007. – 256 с. – Из содерж.: Организация и деятельность ЕОУС, ЕАСТ, ЕЭС, СЭВ.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33М П42; книгосховище.
Світова економіка: навч. посіб. / за ред. Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського, Н. С. Логвінової. – Київ : Центр учб. літ., 2010. – 328 с. – Зі змісту: Європейська асоціація вільної торгівлі – ЄАВТ.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33М С24; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 5.
Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т конкурентного права ; [відп. ред. А. В. Шегда]. – Київ : Київ. ун-т, 2012. – Вип. 27, т. 2. – 475 с. – Зі змісту: Фомін І. С. Вдосконалення регулювання зовнішньої торгівлі України і держав ЄАВТ – шлях до зміцнення конкурентоспроможності національної економіки / І. С. Фомін.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33 Т33; книгосховище.


05.02.2018
Запитує: Olha 
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання дипломної роботи на тему «Консалтингова діяльність у системі міжнародного бізнесу». Необхідні як українські джерела, так і зарубіжні. Заздалегідь дякую за відповідь.!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Ольго! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Вахмистрова М. Современные тренды на рынках интеллектуального сервиса / М. Вахмистрова // Маркетинг. – 2016. – № 1. – С. 3–15 ; № 2. – С. 94–107.
Вісник Київського інституту бізнесу та технологій: [зб. наук. ст. / редкол.: В. В. Пастухова (голова) та ін.]. – Київ : Вид-во КІБіТ, 2015. – № 3 (28). – 112 с. : табл. – Зі змісту: Атаманчук Ю. М. Проблеми формування та функціонування ринку консалтингових послуг в Україні / Ю. М. Атаманчук, Б. С. Гузар, О. В. Шупило.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33 В53; ч/з № 3.
Дробина Л. Бюджетний маркетинг для успішного бізнесу: розкриваємо секрети ефективності / Любов Дробина // Аудитор України. – 2016. – № 12. – С. 72–75.
Дробина Л. Модний look для бізнес-леді, або як не пожертвувати стилем заради кар’єри / Любов Дробина // Аудитор України. – 2016. – № 3. – С. 72–74.
Євтушенко Н. О. Європейський ринок консалтингових послуг: особливості і перспективи розвитку / Євтушенко Н. О. // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2017. – № 4. – С. 63–72. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Євтушенко Н. О. Затребуванність консалтингу як окремого елемента інноваційної інфраструктури національної інноваційної системи України на ринку послуг / Євтушенко Н. О. // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2017. – № 3. – С. 61–68. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Зильберман М. Консалтинг: методы и технологии / Мел Зильберман ; [пер. с англ. В. Дмитриева, Д. Раевской]. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 427 с. – (Консалтинг). – Парал. тит. л. англ.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33М З-61; книгосховище, ч/з № 3.
Коваль O. BІндустрія програмної продукції: стан, проблеми, шляхи вирішення / O. B. Коваль // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. - Київ, 2016. – № 7–8, № 7. – С. 42–47. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Конончук Е. Когда продукт важнее бренда: исследование потребительских предпочтений / Елена Конончук, Александр Грицай // Маркетинговые исследования в Украине. – 2015. – № 6. – С. 20–24.
Митясова Е. А. Позиционирование на рынке профессиональных услуг. Сравнение независимых консультантов в России и Великобритании / Е. А. Митясова // Промышленный и b2b маркетинг. – 2014. – № 2. – С. 144–153.
Сахно Є. Ю. Менеджмент сервісу: теорія та практика : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів / Є. Ю. Сахно, М. С. Дорош, А. В. Ребенко ; М-во освіти і науки України, Чернігів. держ. ін-т економіки і упр. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 327 с. – Зі змісту: Основні види консалтингових послуг і особливості їх надання.
Шифр зберігання та місце знаходження книги338 С22; ч/з № 2.
Cang Mint. An improved experience / Mint Cang // Accounting and business international. –2016. – № 2. – P. 27–29.
Marchenko O. S. Value creation networks and prices for consulting services: theoretical frameworks and modeIs / Olha S. Marchenko, Olha V. Yarmak // Актуальні проблеми економіки= Actual problems of economics. – 2015. – № 12. – P. 17–23. – Автор, назва та анот. парал. укр., рос.
Poczatkova Blanka. TheuseofcounsellingservicesinCzechRepublic / BlankaPoczatkova, PavlinaKribikova // Актуальні проблеми економіки = Actualproblemsofeconomics. – 2016. – № 6. – P. 190–196. – Автор, назва та анот. парал. рос., укр.


30.03.2018
Запитує: Polinа
Тема запиту: Добрий день, допоможіть, будь ласка, з підбором літератури для дипломної роботи на тему «Зовнішньоекономічна політика держави в глобальних умовах розвитку». Дуже дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Роліно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Білорус О. Г. Стратегічні імперативи адаптації та трансформації зовнішньоторговельної діяльності України в умовах європейської інтеграції / О. Г. Білорус, О. В. Гаврилюк // Економіка України. – 2015. – № 11. – С. 4–15. – Автор, назва парал. англ.
Борисова О. В. Зовнішня політика України: історія та сучасність : курс лекцій / О. В. Борисова ; М-во освіти і науки України, Луган. нац. аграр. ун-т. – Київ : Кондор, 2017. – 342 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги327 Б82; книгосховище.
Зовнішньоекономічна діяльність: підприємство-регіон: навч. посіб. / [Козак Ю. Г., Sporek T., Gribincea A. та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака. – Вид. 6-те, перероб. та допов. – Київ : Центр учб. літ., 2016. – 290 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33М З-78; ч/з № 2.
Капталан С. М. Особливості розвитку зовнішньоекономічних зв’язків регіонів на сучасному етапі / С. М. Капталан // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – № 5. – С. 42–48. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Мельник Т. Зовнішньоекономічний сектор України: реалії та перспективи / Мельник Тетяна // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету = Herald of Kyiv National University of Trade and Economics. – 2016. – № 4. – С. 38–55. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Небрат В. В. Історичний вимір трендів зовнішньоекономічної політики / В. В. Небрат // Економіка України. – 2017. – № 5–6. – С. 151–169. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Олійник О. Зовнішньоекономічна політика Китаю в умовах глобалізації світової економіки: уроки для України / О. Олійник // Вісник Національного банку України. – 2015. – № 6. – С. 40–47. – Анот. англ.
Панченко В. Г. Виклики міжнародній торгівлі в умовах де-глобалізації світової економіки: діалектика протекціонізму і вільної торгівлі / В. Г. Панченко // Економіка та держава. – 2017. – № 10. – С. 28–33. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Писаренко С. М. Економіка і зовнішньоекономічні зв’язки України : підручник / С. М. Писаренко, Л. А. Українець ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин. – Київ : Знання, 2015. – 398 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33М П34; ч/з № 2.
Стоян О. Ю. Стратегічне планування зовнішньоекономічної діяльності України: стан, проблеми, вибір програми дій / О. Ю. Стоян // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 24. – С. 22–27. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Стратегічні пріоритети= Strategic priorities : [наук.-аналіт. щокв. зб.] / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [голов. ред. А. В. Єрмолаєв]. – Київ : НІСД, 2013. – № 3 (28). – 195 с. – Зі змісту: Хорольський О. І. Зовнішньоекономічні пріоритети України: завдання та механізми державної політики щодо їх оптимізації / О. І. Хорольський.
Шифр зберігання та місце знаходження книги32С С83; книгосховище.
Череп А. В. Стратегія зовнішньоекономічної діяльності України в умовах євроінтеграції / А. В. Череп, К. О. Можайська // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2017. – № 1. – С. 17–20. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Этибар Саатмирза оглы Мирзоев. Формирование внешнеэкономической политики государства на основе требований устойчивого развития и глобализации / Этибар Саатмирза оглы Мирзоев // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 9. – С. 66–69.


30.01.2018
Запитує: Liudmila
Тема запиту: Доброго дня! Чи не могли б Ви порадити джерела для написання реферату з такої теми «Реакція персоналу підприємства на використання потенціалу змін». Заздалегідь дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Людмило! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Гринько Т. В. Організаційні зміни на підприємстві в умовах його інноваційного розвитку / Т. В. Гринько, Т. З. Гвініашвілі // Економічний часопис–ХХІ = Economic annals–XXI. – 2015. – № 1–2 (2). – С. 51–54. – Автор, назва парал. англ., рос., укр.
Гусєва О. Ю. Обґрунтування детермінантних підходів до управління змінами на телекомунікаційних підприємствах / Гусєва О. Ю., Гончаренко С. В. // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2017. – № 1. – С. 24–31. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Дорошук Г. А. Управління організаційним розвитком: теоретичні та концептуальні основи : монографія / Г. А. Дорошук ; за ред. С. К. Харічкова ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса : Бондаренко М. О., 2016. – 196 с. – Бібліогр.: с. 178–194. – Зі змісту: Кадрове забезпечення змін та організаційного розвитку.
Шифр зберігання та місце знаходження книги338 Д69; ч/з № 3.
Кроткова Т. А. Время перемен: алгоритм внедрения изменений в отделе продаж и в компании в целом / Т. А. Кроткова // Управление продажами. – 2014. – № 2. – С. 66–75.
Селіверстова Л. С. Механізм управління змінами в контексті розвитку промислового потенціалу України / Л. С. Селіверстова, О. М. Міх // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Н.-д. екон. ін-т ; [редкол.: А. О. Сігайов (заст. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2016. – № 10. – С. 58–62. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Стахурська С. А. Методичні та практичні підходи до забезпечення процесу здійснення змін в умовах опору / С. А. Стахурська // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2015. – № 3. – С. 133–136.
Сучасний інструментарій управління поведінкою суб’єктів господарювання: [монографія] / за ред. С. К. Харічкова, Г. А. Дорощук. – Одеса : Освіта України, 2017. – 240 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
Шифр зберігання та місце знаходження книги338 С91; книгосховище.
Толкач А. Корпоративные симуляции / Александр Толкач // Менеджер по персоналу. – 2016. – № 9. – С. 74–79.
Урусова Е. Как преодолеть сопротивление персонала при изменениях, или Почему Баба-яга опять против / Елена Урусова // Менеджер по персоналу. – 2015. – № 12. – С. 52–60.
Урусова Е. Г. Нормирование численности персонала (на примере HR-подразделения) / Е. Г. Урусова // Менеджер по персоналу. – 2015. – № 9. – С. 44–55.
Шуруков О. С. Внедрение изменений и управление ими. Распределение власти в компании на различных этапах реорганизации / О. С. Шуруков // Менеджмент сегодня. –2014. – № 4. – С. 226–232.
Jasinska J. Using the organization’s performance curve in change management / Jasinska Joanna // Herald of Kyiv National University of Trade and Economics = Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2017. – № 6. – P. 61–72. – Автор, назва та анот. парал. укр., рос.
Перевод заглавия: Застосування кривої ефективності організації в управлінні змінами.
Popova N. Personnel development at enterprises with regard to adaptation to the VUCA world / Nadiia Popova, Volodymyr Shynkarenko // Економічний часопис–ХХІ = Economic annals–XXI. – 2016. – № 1–2. – P. 88–91. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос., укр.
Перевод заглавия: Розвиток персоналу в умовах адаптації підприємств до VUCA-світу.


20.01.2018
Запитує: Дмитрий
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, з підбором літератури для курсової роботи з міжнародної економіки на тему «Сучасні тенденції розвитку конкуренції на світових ринках». Дякую.!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пане Дмитро! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Гаврилко Т. О. Масштаби розвитку та структура світового ринку бізнес-авіації в умовах глобальних трансформацій / Т. О. Гаврилко, Л. М. Побоченко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 7. – С. 65–70. – Анот. рос., англ.
Дорошук Г. А. Управління організаційним розвитком: теоретичні та концептуальні основи : монографія / Г. А. Дорошук ; за ред. С. К. Харічкова ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса : Бондаренко М. О., 2016. – 196 с. – Зі змісту: Конкурентоспроможність виноробних підприємств України.
Шифр зберігання та місце знаходження книги338 Д69; ч/з № 3.
Зварич Р. Неоліберальна модель світової економіки як міжцивілізаційна загроза інтернаціоналізації господарського життя / Роман Зварич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 3. – С. 72–84. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Катран М. Конкуренція на ринку пива / Катран Марина // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету = Herald of Kyiv National University of Trade and Economics. – 2017. – № 3. – С. 159–166. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Лук’яненко О. Д. Інноваційні фактори глобальної конкурентоспроможності : монографія / О. Д. Лук’яненко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2015. – 298 с. : іл., табл. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33М Л84; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, ч/з ІБО, e-ресурс.
Мадяр Р. О. Транснаціоналізація українського бізнесу в глобальній економіці / Р. О. Мадяр, Ю. Б. Кушнір, М. І. Далекорей // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 11. – С. 26–31. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Онищенко В. П. Сучасні організаційні форми та моделі міжнародного бізнесу / В. П. Онищенко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки. – 2015. – № 3. – С. 20–31. – Анот. рос., англ.
Пилипчук В.Інформаційно-комунікативні проблеми глобалізації вітчизняного бізнесу / В. Пилипчук, О. Данніков // Журнал європейської економіки. – 2015. – Т. 14, (№ 1). – С. 26–36.
Розбудова системи управління бізнес-організацій в інноваційній економіці[Електронний ресурс] : монографія / [Л. О. Лігоненко, О. І. Гарафонова, Т. В. Омельяненко та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2017. – 440 с.
Стратегії конкурентного розвитку у глобальній економіці: монографія / [А. М. Поручник, Я. М. Столярчук, А. М. Колот] ; за заг. ред. А. М. Поручник, Я. М. Столярчук ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2016. – 331 с. : табл. – Зі змісту: Антонюк К. Глобальна конкуренція на ринку туристичних послуг / К. Антонюк. – С. 248–265. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33М С83; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3, e-ресурс.
Стратегія підприємства: зміна парадигми управління та інноваційні рішення для бізнесу: колект. монографія / за ред. А. П. Наливайка ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2015. – 398 с. – Зі змісту: Турбан Г. В. Організація бізнесу в контексті тенденцій розвитку міжнародної торгівлі / Г. В. Турбан. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги338 С83; ч/з № 3, e-ресурс.
Харланов А. С. Корпоративные стратегии на международном рынке / А. С. Харланов // Международная экономика. – 2016. – № 1. – С. 46–52. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Якименко Н. В. Соціально-економічний розвиток глобального та національного транспортних ринків / Н. В. Якименко // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 9. – С. 169–176. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.


 

Остання редакція: 17.10.18